Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period"

Transkript

1 Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Short Term Financial Assets in Progress D.I. Časové rozlišení Accruals D.I.1. Náklady příštích období Deferred Expenditure 2. Komplexní náklady příštích období Complex Deferred Expenditure 3. Příjmy příštích období Deferred Income VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

2 Rozvaha Balance Sheet PASIVA Běžné účetní období Minulé úč. období LIABILITIES Current Financial Period Last Financial Period PASIVA CELKEM TOTAL LIABILITIES A. Vlastní kapitál Shareholders Equity A.I. Základní kapitál Issued Share Capital A.I.1. Základní kapitál Issued Share Capital 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 Own Shares and Interests (-) 3. Změny základního kapitálu 0 0 Changes in Equity A.II. Kapitálové fondy Capital Funds A.II.1. Emisní ážio 0 0 Share Premium 2. Ostatní kapitálové fondy Other Capital Funds 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Asset Revaluation Reserve 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 Minority Interests 5. Vypořádání rozdílu z přeměn společností 0 0 Satisfacition of Minority Interests Differences 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 0 0 Minority Interests Differences A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Profit Funds A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Legal Reserve / Indivisible Fund 2. Statutární a ostatní fondy Statutory and Other Funds A.IV. Výsledek hospodaření minulých let Profit / Loss Brought Forward VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

3 Rozvaha Balance Sheet PASIVA Běžné účetní období Minulé úč. období LIABILITIES Current Financial Period Last Financial Period A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Unattributed Profit of Previous Years 2. Neuhrazená ztráta z minulých let 0 0 Accumulated Losses of Previous Years 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 Other Profit / Loss of Previous Years A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Retained Profit / Loss of the Current Financial Year (+/-) B. Cizí zdroje Foreign Assets B.I. Rezervy Reserves B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 Legal Reserves 2. Rezerva na důchody a podobné závazky Provisions for Pensions and Similar Liabilities 3. Rezerva na daň z příjmů Income Tax Provisions 4. Ostatní rezervy Other Provisions B.II. Dlouhodobé závazky Long Term Liabilities B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Trade Creditors 2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 Liabilities to Subsidiary Companies 3. Závazky podstatný vliv 0 0 Liabilities to Associated Companies 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 Liabilities to Shareholders / Owners and Alliance Partners 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 Long Term Accepted Deposits 6. Vydané dluhopisy 0 0 Issued Bonds VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

4 Rozvaha Balance Sheet PASIVA Běžné účetní období Minulé úč. období LIABILITIES Current Financial Period Last Financial Period 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 Long Term Bonds Due 8. Dohadné účty pasivní 0 0 Doubtful Debts 9. Jiné závazky Other Long Term Liabilities 10. Odložený daňový závazek Deferred Taxation B.III. Krátkodobé závazky Short Term Liabilities B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Trade Creditors 2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba Liabilities to Subsidiary Companies 3. Závazky podstatný vliv 0 0 Liabilities to Associated Companies 4. Závazky ke společníkům, členům družstva, a k účastníkům sdružení 0 0 Liabilities to Shareholders / Owners And Alliance Partners, Liabilities to Associated Companies 5. Závazky k zaměstnancům Employee related Liabilities 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Social Security and Health Insurance Liabilities 7. Stát daňové závazky a dotace State taxation Liabilities and Subsidies 8. Krátkodobé přijaté zálohy Short Term Accepted Deposits 9. Vydané dluhopisy 0 0 Issued Bonds 10. Dohadné účty pasivní Provisions 11. Jiné závazky Other Liabilities B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bank Loans and Borrowings VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

5 Rozvaha Balance Sheet PASIVA Běžné účetní období Minulé úč. období LIABILITIES Current Financial Period Last Financial Period B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Long Term Bank Loans 2. Krátkodobé bankovní úvěry Current Bank Loans 3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 Short Term Borrowings C.I. Časové rozlišení Accruals C.I.1. Výdaje příštích období Accrued Expenses 2. Výnosy příštích období 0 0 Deferred Revenue VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

6

7 Výkaz zisku a ztráty Profit and Loss Account Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu ke dni Profit and Loss Account, by Type (full version) as on 31 Dec (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období (in whole thousands of CZK) Result in the Accounting Period Běžné účetní období Current Financial Period Minulé úč. období Last Financial Period I. Tržby za prodej zboží Sales Revenue A. Náklady vynaložené na prodané zboží Cost of Goods Sold + Obchodní marže Gross Profit II. Výkony Outcome II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Sales of Own Products and Services II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti Difference in Own Produced Stock II.3. Aktivace Own Closing Stock B. Výkonová spotřeba Direct Costs B.1. Spotřeba materiálu a energie Materials, Light and Power B.2. Služby Services + Přidaná hodnota Value Added C. Osobní náklady Personnel Expenses C.1. Mzdové náklady Wages C.2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva Directors Emoluments (exl. Wages) Elektrizace Železnic Praha a.s. Výroční zpráva 2012 / ANNUAL REPORT

8 Výkaz zisku a ztráty Profit and Loss Account (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období (in whole thousands of CZK) Result in the Accounting Period Běžné účetní období Minulé úč. období Current Financial Period Last Financial Period C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Social Security and Health Insurance Costs C.4. Sociální náklady Fringe Benefits D. Daně a poplatky Taxes and Fees E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Long Term Tangible and Intangible Asset Depreciation III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Revenue from Sales of Long Term Assets and Material III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Revenue from Sales of Long Term Assets III.2. Tržby z prodeje materiálu Revenue from Sales of Materials F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu Net Book Value of Sold Long Term Assets and Materials F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Net Book Value of Sold Long Term Assets F.2. Prodaný materiál Net Book Value of sold Materials G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Reserves and Deferred Income in Operating Revenue IV. Ostatní provozní výnosy Other Operating Revenue H. Ostatní provozní náklady Other Operating Expenses V. Převod provozních výnosů 0 0 Operating Revenue carried Forward I. Převod provozních nákladů 0 0 Operating Expenses Carried Forward * Provozní výsledek hospodaření Net Profit from Operations Elektrizace Železnic Praha a.s. Výroční zpráva 2012 / ANNUAL REPORT

9 Výkaz zisku a ztráty Profit and Loss Account (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období (in whole thousands of CZK) Result in the Accounting Period Běžné účetní období Minulé úč. období Current Financial Period Last Financial Period VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 Revenue from Sold Securities and Shares J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 Sold Securities and Shares VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Revenue from Long term Financial assets VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Revenue from Securities and Shares in the Group VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 Revenue from Other Investments VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 Revenue from Other Investments VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 Revenue from Short Term Financial Assets K. Náklady z finančního majetku 0 0 Finance Costs IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 Revenue from Revalued Securities L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 Expenses from revalued Securities M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 Reserves and Provisions Adjustments X. Výnosové úroky Interest Received N. Nákladové úroky Interest Paid XI. Ostatní finanční výnosy Other Financial Revenue O. Ostatní finanční náklady Other Financial Expenses XII. Převod finančních výnosů 0 0 Financial Revenue Carried Forward Elektrizace Železnic Praha a.s. Výroční zpráva 2012 / ANNUAL REPORT

10 Výkaz zisku a ztráty Profit and Loss Account (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období (in whole thousands of CZK) Result in the Accounting Period Běžné účetní období Minulé úč. období Current Financial Period Last Financial Period P. Převod finančních nákladů 0 0 Financial Expenses Carried Forward * Finanční výsledek hospodaření Profit /Loss from Financial Operations Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Income Tax on Ordinary Activities Q.1. - splatná Payable Q.2. - odložená Deferred ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost Profit /Loss from Ordinary Activities XIII. Mimořádné výnosy 0 0 Exceptional Revenue R. Mimořádné náklady 0 0 Extraordinary Expenses S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 Income Tax on Extraordinary Activities S.1. - splatná Payable S.2. - odložená Deferred * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 Extraordinary Profit / Loss T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 Profit / Loss Attributed to Shareholders (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Profit / Loss of the Accounting Period (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Profit / Loss before tax Elektrizace Železnic Praha a.s. Výroční zpráva 2012 / ANNUAL REPORT

11

12 Přehled o peněžních tocích Cash Flow Statement PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 31. PROSINCE 2012 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2012 AND DECEMBER 31, 2012 (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období (in whole thousands of CZK) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Cash and Equivalents at the Beginning of the Accounting Period Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Profit / Loss from Ordinary Activities before Taxation A.1 Úpravy o nepeněžní operace Amendments with Non-monetary Operations A.1.1 Odpisy stálých aktiv s vyjímkou zůstatkové ceny prodaných aktiv / Umořování opravné položky k nabytému majetku Write-offs of fixed assets, save for residual prices of sold assets / Depreciations of Provisions in respect of acquired assets A.1.2 Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv Changes in Provisions and Reserves A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Profit / Loss from Sale of Fixed Assets A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou investičních spol. a fondů) Profit from Dividends and Profit Shares (exl. Investment corp. and funds) A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) / Vyúčtované výnosový úroky Interest paid and interest received (save for capitalised interest) / Interest received A.1.6 Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace 0 0 Possible Adjustments with Other Non-financial Operations A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Net cash flows from Operations before taxation, Changes in Working Capital and Exceptional Items A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Change in non-pecuniary Working Capital A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Change in Operation Receivables, Active Accrued Accounts and Estimated Receivables A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních Changes in short-term operational liabilities, Passive Accrued Accounts and Estimated Liabilities A.2.3 Změna stavu zásob Change in Stock Běžné účetní období Current Financial Period Result in the Accounting Period Minulé úč. období Last Financial Period VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

13 Přehled o peněžních tocích Cash Flow Statement (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období (in whole thousands of CZK) A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do PP a ekv. 0 0 Change in Short-term Financial Assets other than Cash or Equivalents A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami Net Cash-Flow from Operations before Taxation and Exceptional Items A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Interest Paid with the Exception of Capitalised Interest A.4 Přijaté úroky (s výjimkou investičních společností a fondů) Interest Received (exl. Investment corp. and funds) A.5 Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období Tax Paid on Ordinary Activities and Additional Tax of Prior Period A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmu 0 0 Extraordinary revenues and costs including corporate tax A.*** Čistý pen ěžní tok z provozní činnosti Net Cash-Flow from Operations B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Expenses Connected with the Acquisition of Fixed Assets B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv Revenue from Sold Fixed Assets B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 Loans and Dividends to Shareholders B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Net Cash-Flow Related to Investments C.1 Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty Impact of Changes in Long-Term Liabilities, and/or such Short-Term Liabilities falling under Financial Activities (e.g., certain operating loans) on Cash and Cash Equivalents C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty Impact of Changes in Owners Equity on Cash and Equivalents C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení 0 0 základního kapitálu, emisního ážia, ev. rezervních fondů, vč. složených záloh na toto zvýšení Increase in Cash and Cash Equivalents due to increased Registered Capital the share premium, and/or Reserved Funds, incl. deposits paid in respect of such capital increases Běžné účetní období Current Financial Period Result in the Accounting Period Minulé úč. období Last Financial Period VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

14 Přehled o peněžních tocích Cash Flow Statement (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období (in whole thousands of CZK) C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0 Paid Equity Shares to Partners C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 Other Financial Deposits by Partners and Shareholders C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0 Loss Paid by Partners C.2.5 Přímé platby na vrub fondů Direct Fund Drawings C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. Paid dividends or profit shares, including any duly paid withdrawal tax relating to such claims, and including financial settlements with members of general partnerships and general partners of limited partnerships C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Net Cash-Flow Related to Financial Transactions F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků Net Addition, or Decrease in Funds R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci úč. období Cash and Equivalents at the End of the Accounting Period Běžné účetní období Current Financial Period Result in the Accounting Period Minulé úč. období Last Financial Period VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

15

16 Příloha k účetní závěrce Annex to the Financial Statement PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. SESTAVENÉ K OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Charakteristika společnosti Akciová společnost Elektrizace železnic Praha byla založena Svojí existencí a činností navazuje na státní podnik zřízený ministerstvem dopravy ČSFR, jehož majetek ke dni vzniku převzala. Obchodní aktivity a výrobní náplň akciové společnosti vychází z více než padesátileté tradice výstavby a modernizace trakčního vedení železničních a městských drah. V současnosti společnost zajišťuje komplexní dodávky elektrotechnických a technologických staveb včetně tzv. dodávek na klíč jak v České republice, tak i v zahraničí. Společnost má registrovaný základní kapitál ve výši ,- Kč, který je v plné výši splacen. 1.2 Sídlo společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. náměstí Hrdinů 1693/4a Praha 4 - Nusle ČESKÁ REPUBLIKA ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENT OF ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. CORPORATION EFFECTIVE GENERAL 1.1 Description of the Corporation Joint Stock Company Elektrizace železnic Praha (Electrification of Railways, Prague, Joint Stock Company) was established on By way of legal existence and activities, it succeeded a National Enterprise established by Ministry of Transport of the ČSFR the assets of which it took over on the day of its foundation. Both the commercial and manufacturing activities of the Corporation are focused for over fifty years on the construction and modernization of regular railway and city transit traction lines. At present, the Corporation delivers comprehensive electrotechnical & technological structures, including the so-called turnkey installations, both in the Czech Republic and abroad. The Corporation s Registered Capital of CZK has been fully repaid. 1.2 Registered Office Elektrizace železnic Praha a.s. náměstí Hrdinů 1693/4a Praha 4 - Nusle CZECH REPUBLIC 1.3 Vlastníci společnosti K ED Holding a.s. (IČ ) ks akcií, tj. 100 % 1.3 Corporation Owners ED Holding a.s. (Company No./IČ ) as of 31 December ,963 shares, i.e. 100 percent 1.4 Složení statutárních orgánů společnosti k Corporation Statutory Bodies Composition Effective PŘEDSTAVENSTVO Ing. Karel Mora Ing. Radim Kotlář Ing. Tomáš Mareček předseda místopředseda místopředseda BOARD OF DIRECTORS Mr Karel Mora Mr Radim Kotlář Mr Tomáš Mareček Chair Person Vice Chair Person Vice Chair Person 38 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012

17 Příloha k účetní závěrce Annex to the Financial Statement Ing. Jan Sobotka Mgr., Ing. Jiří Nováček DOZORČÍ RADA Ing. František Maruška Ing. Jan Špringl Ing. Ladislav Jirků člen člen předseda člen člen zvolený zaměstnanci Změny v obchodním rejstříku v roce 2012: Opravy dnů vzniku funkce v představenstvu na dny členství a v dozorčí radě u člena zvoleného zaměstnanci. 1.5 Organizační struktura Organizační struktura společnosti je dvoustupňová, tj. ředitelství společnosti a střediska. 1.6 Podíl společnosti na základním kapitálu jiných subjektů k Název a sídlo Name & registered office 1. Elektrizácia železníc Kysak a.s., Žilina, Slovensko 1.Elektrizácia železníc Kysak a.s., Žilina, Slovakia 2. TRAMO RAIL, a.s., Olomouc, Česká republika 2.TRAMO RAIL, a.s., Olomouc, Czech Republic 3. Vasútvillamosíto Kft., Budapešť, Maďarsko 3. Vasútvillamosíto Kft., Budapest, Hungary 4. EZS BUDAPEST Kft., Budapešť, Maďarsko 4.EZS BUDAPEST Kft., Budapest, Hungary Pořizovací hodnota podílu (Kč) Acquisition value of the share (CZK) Mr Jan Sobotka Mr Jiří Nováček SUPERVISORY BOARD Mr František Maruška Mr Jan Špringl Mr Ladislav Jirků Member Member Chair Person Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board elected by the employees Modifications of the records in the Companies Register made in 2012: Corrections of the dates of commencement of service on the Board of Directors to dates of membership, and in the Supervisory Board regarding the member elected by employees. 1.5 Organizational Structure Organizational structure of the Corporation is two-level, i.e. Management and Centers. 1.6 Sharing of the Corporation in Registered Capital of Other Entities ( ) Celková hodnota základního kapitálu společnosti (ZK) Total value of the company s registered capital (BC) Podíl na ZK Share in BC Výše vlastního kapitálu Amount of shareholders equity HV 2012 Profit/Loss in , ,- EUR 100 % ,- EUR ,- EUR , ,- Kč / CZK 67 % ,- Kč ,- Kč , ,- HUF 80,302 % ,-HUF ,- HUF , ,- HUF 100 % ,- HUF ,- HUF Podíly společnosti na základním kapitálu jiných společností zaznamenaly v roce 2012 změny v pořizovací hodnotě podílů výsledkem přepočtů kurzů k rozvahovému dni Dohody mezi společníky, které by zakládaly rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu společností nebyly uzavřeny. Some changes were recorded in 2012 as regards Company ownership stakes in the registered capital of other entities, namely, as regards the acquisition value, due to recalculation of exchange rates as of the balance sheet date of 31 December No agreements were executed by and between the members regarding decisionmaking rights not related to the amount of their stakes in the registered capital. 39 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2009 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496 rozvaha AKTIVA 2000 1999 øádek brutto korekce netto netto AKTIVA CELKEM 001 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 002 0 0 0 0 B Stálá aktiva 003 2 020 991 544 273 1

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více