SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous"

Transkript

1 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous P. Stav peněžních prostředků (PP) a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Cash and Equivalents at the Beginning of the Accounting Period PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) CASH-FLOW FROM THE MAIN SUBJECT OF BUSINESS (OPERATIONS) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Profit / Loss from Ordinary Activities before Taxation A.1 Úprava o nepeněžní operace Amendment with Non-monetary Operations A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku Fixed Assets Depreciation (+) without the Book Value and also the Provision for Assets Amortisation A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv Changes in Provisions and Reserves A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů Profit / Loss from Sale of Fixed Assets Accounted for in Revenue-, Expenses+ A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) Profit from Dividends and Profit Shares (-) A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-) Interest Paid (+) with the Exception of Capitalised Interest, Interest Received (-) A.1.6 Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace Possible Adjustments with Other Non-financial Operations A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr. kap Net Cash-Flow from Operations before Taxation, Changes in Working Capital and Exceptional Items A.2 Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Changes in Non-financial Items within the Working Capital A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení Change in Receivables from Operations (+/-), Asset Account of the Time Difference A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozlišení Change in Short-term Payables from Operations (+/-), Liability Account of the Time Difference A.2.3 Změna stavu zásob (+/-) Change in Stock (+/-) 24

2 SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadajícího do PP a ekv. 0 0 Change in Short-term Financial Assets other than Cash or Equivalents A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami Net Cash-Flow from Operations before Taxation and Exceptional Items A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) Interest Paid with the Exception of Capitalised Interest (-) A.4 Přijaté úroky (+) Interest Received (+) A.5 Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-) Tax Paid on Ordinary Activities and Additional Tax of Prior Period (-) A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. př. včetně daně z příjmu z mimoř. čin Revenue and Expenses Connected with Exceptional Events, including Income Tax A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) Dividends Received and Profit Shares (+) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Net Cash-Flow from Operations PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI CASH-FLOW FROM INVESTMENTS B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Expenses Connected with the Acquisition of Fixed Assets B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv Revenue from Sold Fixed Assets B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám Loans and Dividends to Shareholders B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Net Cash-Flow Related to Investments PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ CASH-FLOW FROM FINANCIAL TRANSACTIONS C.1 Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv Impact of Fluctuations in Liabilities affecting Cash and Equivalents C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv Impact of Changes in Owners Equity on Cash and Equivalents C.2.1 Zvýšení PP a ekv.z titulu zvýšení zákl. kapitálu (RF) (+) 0 0 Cash and Equivalents increase from Increases in Equity (+) C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0 Paid Equity Shares to Partners (-) 25

3 SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous C.2.3 Další vklady PP společníků a akcionářů 0 0 Other Financial Deposits by Partners and Shareholders C.2.4 Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 Loss Paid by Partners (+) C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (-) 5 0 Direct Fund Drawings (-) C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. zapl. srážkové daně (-) Paid Dividends or Profit Shares, including Withheld Tax (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Net Cash-Flow Related to Financial Transactions F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků Net Addition, or Decrease in Funds R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období Cash and Equivalents at the End of the Period 26

4 27

5 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. SESTAVENÉ K OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Charakteristika společnosti Akciová společnost Elektrizace železnic Praha byla založena Svojí existencí a činností navazuje na státní podnik zřízený ministerstvem dopravy ČSFR, jehož majetek ke dni vzniku převzala. Obchodní aktivity a výrobní náplň akciové společnosti vychází z více než padesátileté tradice výstavby a modernizace trakčního vedení železničních a městských drah. V současnosti společnost zajišťuje komplexní dodávky elektrotechnických a technologických staveb včetně tzv. dodávek na klíč jak v České republice, tak i v zahraničí. Společnost má registrovaný základní kapitál ve výši ,- Kč, který je v plné výši splacen. 1.2 Sídlo společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., náměstí Hrdinů 1693/4a Praha 4 - Nusle, ČESKÁ REPUBLIKA 1.3 Vlastníci společnosti K ED Holding a.s. (IČ ) ks akcií, tj. 100 % 1.4 Složení statutárních orgánů společnosti k PŘEDSTAVENSTVO Ing. Karel Mora předseda Ing. Jan Špringl místopředseda do Ing. Radim Kotlář místopředseda od Ing. Tomáš Mareček místopředseda Ing. Jan Sobotka člen Mgr., Ing. Jiří Nováček člen DOZORČÍ RADA Ing. František Maruška předseda Ing. Radim Kotlář místopředseda DR do ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENT OF ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. CORPORATION EFFECTIVE GENERAL 1.1 Description of the Corporation Joint Stock Company Elektrizace železnic Praha (Electrification of Railways, Prague, Joint Stock Company) was established on By way of legal existence and activities, it succeeded a National Enterprise established by Ministry of Transport of the ČSFR the assets of which it took over on the day of its foundation. Both the commercial and manufacturing activities of the Corporation are focused for over fifty years on the construction and modernization of regular railway and city transit traction lines. At present, the Corporation delivers comprehensive electrotechnical & technological structures, including the so-called turnkey installations, both in the Czech Republic and abroad. The Corporation s Registered Capital of CZK has been fully repaid. 1.2 Registered Office Elektrizace železnic Praha a.s., náměstí Hrdinů 1693/4a Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 1.3 Corporation Owners ED Holding a.s. (Company No./IČ ) as of 31 December ,963 shares, i.e., 100 percent 1.4 Corporation Statutory Bodies Composition Effective BOARD OF DIRECTORS Mr Karel Mora Chair Person Mr Jan Špringl Vice Chair Person until 1 April 2010 Mr Radim Kotlář Vice Chair Person since 1 April 2010 Mr Tomáš Mareček Vice Chair Person Mr Jan Sobotka Member Mr Jiří Nováček Member SUPERVISORY BOARD Mr František Maruška Chair Person 28

6 Ing. Jan Špringl člen DR od Ing. Ladislav Jirků člen DR zvolený zaměstnanci Změny v obchodním rejstříku v roce 2010: Kromě změn ve funkcích statutárního orgánu a dozorčí rady a eventuálních změn bydliště některých členů těchto orgánů došlo ke dni k formální změně zápisu předmětu podnikání v obchodním rejstříku, a to v důsledku velké novely živnostenského zákona a souvisejících předpisů č. 130/2008 Sb., která nabyla účinnosti dne Touto novelou byly některé živnosti sloučeny pod obecnější názvy. V důsledku toho živnostenský úřad v roce 2009 tyto změny promítl do nového výpisu z živnostenského rejstříku. Do obchodního rejstříku byly změny zapsány až dne až na základě žádosti společnosti. V předmětu podnikání a. s. však v roce 2010 žádná faktická změna nenastala. 1.5 Organizační struktura Organizační struktura společnosti je dvoustupňová, tj. ředitelství společnosti a střediska. 1.6 Podíl společnosti na základním kapitálu jiných subjektů k Podíly společnosti na základním kapitálu jiných společností zaznamenaly v roce 2010 následující změny: došlo k likvidaci společnosti E.Ž.d.o.o. Beograd a k nákupu podílů u společnosti Vasútvillamosíto Kft., čímž se zvýšil podíl na ZK ze 73,218 % na 77,77 % a u společnosti EZS BUDAPEST Kft., čímž se zvýšil podíl na ZK z 60 % na 100 %. Ostatní změny v pořizovací hodnotě podílů jsou výsledkem přepočtů kurzů. Mr Radim Kotlář Vice Chair Person until 1 April 2010 Mr Jan Špringl Member of the Supervisory Board since 1 April 2009 Mr Ladislav Jirků Member of the Supervisory Board elected by the employees Modifications of the records in the Companies Register made in 2010: Beside changes in the positions regarding the authorised representative bodies and the Supervisory Board, as well as any potential changes in the places of residence of the members of those bodies, a formal modification of the company objects was made in the Companies Register as of 26 February 2010: as a result of a major amendment to the Businesses Act and the associated Act No. 130/2008 Coll., which became effective as of 1 July The amendment merged some trades under more general names. As a result, the Trades Licensing Office reflected such modifications in the new extract from the Companies Register in Those modifications were not recorded in the Companies Register until 26 February 2010, against a request filed by the corporation. However, no material changes occurred in the company objects of the joint-stock company in Organizational Structure Organizational structure of the Corporation is two-level, i.e. Management and Centers. 1.6 Sharing of the Corporation in Registered Capital of Other Entities ( ) The following changes were recorded in 2010 as regards shareholdings by the corporation in registered capital of other companies: following liquidation of the company E.Ž.d.o.o. Beograd, stakes were purchased from Vasútvillamosíto Kft., so the share in the registered capital increased from percent to percent, and from EZS BUDAPEST Kft., so the share in the registered capital increased from 60 percent to 100 percent. Any other changes in the acquisition prices of any stakes resulted from exchange rates applied in their translation. Název a sídlo Name & registered office 1. Elektrizácia železníc Kysak a.s., Žilina, Slovensko 1.Elektrizácia železníc Kysak a.s., Žilina, Slovakia 2. TRAMO RAIL, a.s., Olomouc, Česká republika 2.TRAMO RAIL, a.s., Olomouc, Czech Republic 3. Vasútvillamosíto Kft., Budapešť, Maďarsko 3. Vasútvillamosíto Kft., Budapest, Hungary 4. EZS BUDAPEST Kft., Budapešť, Maďarsko 4.EZS BUDAPEST Kft., Budapest, Hungary Pořizovací hodnota podílu (Kč) Acquisition value of the share (CZK) Celková hodnota základního kapitálu společnosti (ZK) Total value of the company s registered capital (BC) Podíl na ZK Share in BC , ,- EUR 100 % , ,- Kč 67 % , , HUF 77,77 % , ,- HUF 100 % 29

7 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2010 a) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. O drobném nehmotném a hmotném majetku se účtuje jako o zásobách a jeho výdej do používání se účtuje jako spotřeba přímo do nákladů se zajištěním operativní evidence. Hmotný majetek vyrobený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a odpovídající část výrobní režie. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený do je odepisován rovnoměrně. Ostatní kategorie majetku pořízeného po jsou účetně odepisovány zrychleným způsobem s výjimkou zařízení staveniště, šablon, forem a modelů, u kterých je uplatňovaný způsob odepisování závislý na stanovené době použitelnosti. Stanovení doby použitelnosti se řídí 30, zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů platných pro konkrétní období a konkrétní majetek. b) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek představuje v konkrétních podmínkách společnosti majetkové účasti. Oceňují se pořizovací cenou a jsou vedeny v analytické evidenci podle jednotlivých subjektů. c) Zásoby Nakupované zásoby se v souladu se zákonem o účetnictví a Českými účetními standardy oceňují na bázi skutečných pořizovacích cen, evidence na skladě a úbytky se oceňují váženým aritmetickým průměrem. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňovaly vlastními náklady plánové kalkulace s vyčíslením odchylek s případnou korekcí na úroveň skutečné výše vlastních nákladů. K společnost provedla změnu metody v ocenění položek skladu změnou kalkulačního vzorce a rozdíl ze změny metody ,16 Kč zúčtovala do výnosů roku K pak společnost provedla změnu metody v rozpouštění oceňovacích rozdílů na skladě, rozdíl z této změny v hodnotě ,98 Kč je zaúčtován rovněž do výnosů roku d) Opravné položky a rezervy Společnost tvoří opravné položky tzv. netto způsobem, tj. do nákladů nebo 2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2.1 Accounting procedures and assessment methods pertaining to separate types of property used in the Corporation in 2010 a) Long-term Intangible and Tangible Assets The purchased long-term tangible and intangible assets are assessed on the grounds of acquisition prices thereof. Small intangible and tangible material is accounted as stocks, its distribution into use being billed as consumption entered directly into costs, while operative record keeping is ensured. Tangible assets produced by own activity is assessed by prime costs that include direct material and labor costs as well as the adequate component of production overheads. Long-term tangible assets purchased by are being amortized evenly. Other categories of assets acquired after are being written off in an accelerated mode, apart from building site equipment, templates, forms and models where the amortization mode depends on the set period of serviceability. The determination of the period of serviceability is governed by Section 30 of Act No. 586/92 Coll., on Income Tax, in the wording of subsequent regulations effective in the specific period and with respect to the specific assets. b) Long-term Financial Assets Under the specific conditions of the corporation, the long-term financial assets of the corporation are represented by its shareholdings. They have been evaluated using their acquisition prices and they were allocated to the individual entities in the analytical records. c) Stocks Pursuant to both the Bookkeeping Act and the Czech Accountancy Standards, the purchased stocks are being assessed based on real acquisition costs and storage records while any decreases are being assessed by using the weighted arithmetic mean value. The stocks generated by own activity are being assessed using the planned calculation internal costs, including the departure quantification with respective correction to match the level of real internal costs. As of 1 January 2010, the corporation applied a new method in the evaluation of stock items, by way of modifying the relevant calculation formula; the difference resulting from the changed method in the amount of CZK ,16 was accounted for in the 2010 revenues. As of 31 December 2010, the corporation applied a new method in the accounting for the evaluation of stock item differences; the differences resulting from this change in the amount of CZK ,98 also were accounted for in the 2010 revenues. d) Adjusting Items & Reserves The Corporation creates adjusting items by applying the so-called net 30

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2009 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section Financial Section Finanční část» zleva/from left: Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný Finanční část Financial Section Supervisory Board Report Zpráva dozorčí rady Supervisory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496 rozvaha AKTIVA 2000 1999 øádek brutto korekce netto netto AKTIVA CELKEM 001 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 002 0 0 0 0 B Stálá aktiva 003 2 020 991 544 273 1

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s.

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. 2006 Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva dozorčí rady 10 Konsolidované finanční výsledky 14 Zpráva nezávislých auditorů konsolidovaná účetní závěrka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2014

Výroční zpráva / Annual Report 2014 Výroční zpráva / Annual Report 2014 VZ Czech E189023 2014www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2014 2013 Bilanční suma 87 284 99 231 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více