Přijímací zkouška z českého jazyka - řešení. Varianta A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkouška z českého jazyka - řešení. Varianta A"

Transkript

1 Varianta A Byl jsem na jarní rekreaci v chatě na jedné z odlehlých krkonošských strání. Ticho, čistý vzduch, louky se zelenaly. Procházky, pravidelná strava. Na obloze horské slunce, které zářilo, aniž od něj vedla šňůra do elektrické sítě. Neobyčejně zdravé prostředí. Až na to, že pětina rekreantů ochořela. Přičítali jsme to jarní únavě. Přivolaný lékař naší hypotézu odmítl a prohlásil, že jde o běžný následek prudké změny životního rytmu. V chatě jsme byli většinou samí pražáci. Podle doktorova názoru jsme sem do poklidné přírody vpadli příliš náhle, bez patřičného přechodu. Oponovali jsme lékaři tvrzením, že určitou aklimatizaci jsme přece jen prodělali, když náš rekreační autobus zastavil v Jičíně a řada z nás si tam dala pivo, které jsme vypili před bufetem na čerstvém vzduchu. Namýtl, že taková aklimatizace byla nedostatečná. V zápětí se omluvil, že nemá na debatu čas, protože musí ještě dneska do tří dalších chat, kde mu zdravá příroda nachystala taky nemocné. (R. Křesťan: Slepičí krok) 1. Podtrhněte pravopisné chyby v textu a nadepište správnou variantu. 4 b. (Pokud opraví správnou variantu tak, že vznikne zásadní chyba, odečítáme bod. Na drobné interpunkční odchylky není brán zřetel.) 2. V následujícím souvětí podtrhněte větu / věty vedlejší a určete její / jejich druh: Oponovali jsme lékaři tvrzením, že určitou aklimatizaci jsme přece jen prodělali (PŘÍVLASTKOVÁ), když náš rekreační autobus zastavil v Jičíně a řada z nás si tam dala pivo (2X PŘÍSL. ČASOVÁ), které jsme vypili před bufetem na čerstvém vzduchu (PŘÍVLASTKOVÁ). 2 b. (každá VV 0,5 b., na chybející podtržení v případě správného určení VV není brán zřetel ) 3. Uveďte český ekvivalent ke slovu aklimatizace: PŘIZPŮSOBENÍ SE JINÉMU PROSTŘEDÍ, KLIMATU apod. 1 b. 4. Ve které příručce byste se o významu slova aklimatizace mohli poučit? Zakroužkujte: A) Pravidla českého pravopisu

2 B) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 1 b. C) Stručná mluvnice česká D) Slovník nespisovné češtiny 5. V textu úvodní korektury najděte v pořadí první vedlejší větu přívlastkovou. Vypište její přísudek a určete jeho gramatické kategorie:... zářilo 3. os., č. j., zp. oznam., čas min., rod čin., vid N 3 b. (za každou chybu odečet 0,5 bodu) 6. Jde o běžný následek prudké změny životního rytmu. Určete gramatické kategorie u podtrženého výrazu: 2. p., č. j., rod muž. 1 b. (za každou chybu odečet 0,5 bodu) Určete, o jaký větný člen se jedná: Pk N 1 b. 7. Slovo ochořela v textu je A) knižní 2 b. B) expresivní C) neologismus D) výraz nespisovný Zakroužkujte. 8. Pro slovo ochořela uveďte a) synonymum např. onemocněla 1 b. b) antonymum např. uzdravila se 1 b. 9. slovo krkonošských převeďte do následujícího tvaru: 1.p., č. mn., muž. rod krkonošští/ské 1 b. 10. Pokud se v textu vyskytuje podstatné jméno, které vzniklo přechýlením, vypište ho:...nevyskytuje... Pokud se v textu vyskytuje podstatné jméno pomnožné, vypište ho: NEVYSKYTUJE (za správnou odpověď se pokládá i nevyplněná kolonka) 2 b.

3 Pozn.: Půlbody ve všech variantách jsou zaokrouhlovány ve prospěch uchazeče.

4 Varianta B K běžným objemovým jednotkám patřil kdysi koflík, hrnec, konev a sud. Je zěvné, že uvedené míry pocházely ze života. Každá z těch jmenovanných v nás vyvolává dodnes představu o odpovídajícím objemu, byť přesně nevíme, kolik koflíků by se vešlo do hrnce a kolik hrnců by se vešlo do sudu. Evoluce se nezastavila. Vznikl nejeden novodobější výraz, který sice nemá podobu oficiální objemové jednotky, ale jako by se stalo. Například náklaďák. Pro menší rozměry se stala symbolem krabička od zápalek. Přesnou objemovou představu v nás zbuzuje i krabice od bot. Scela jedinečnou roli pak sehrává krabice od banánů. Stala se fenoménem doby. Je to naše společná známá. Důvěrně víme, kolik se do ní vejde. Zdatně se uplatňuje při stěhování, zvláště při přemísťování knih. Oblíbenost této krabice je dána jednak její funkčností, jednak tím, že je zadara. Abychom tento obal získali, nemusíme kupovat jeho obsah. (podle R. Křesťana: Obaly) 1. Podtrhněte pravopisné chyby v textu a nadepište správnou variantu. 4 b. (viz A) 2. V následujícím souvětí podtrhněte větu / věty vedlejší a určete její / jejich druh: Každá z těch jmenovanných v nás vyvolává dodnes představu o odpovídajícím objemu, byť přesně nevíme (PŘÍSL. PŘÍPUSTKOVÁ), kolik koflíků by se vešlo do hrnce a kolik hrnců by se vešlo do sudu.(2x PŘEDMĚTNÁ) 1,5 b. (každá vv 0,5 b., viz A) 3. Uveďte český ekvivalent ke slovu evoluce: vývoj 1 b. 4. Ve které příručce byste se o významu slova symbol mohli poučit? Zakroužkujte: A) Pravidla českého pravopisu B) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 1 b. C) Stručná mluvnice česká D) Slovník nespisovné češtiny

5 5. V textu úvodní korektury najděte vedlejší větu podmětnou. Vypište její přísudek a určete jeho gramatické kategorie:...pocházely 3. os., č. mn., zp. oznam., čas min., rod čin, vid N 3 b. (za každou chybu se odečítá 0,5 bodu) 6. Oblíbenost této krabice je dána jednak její funkčností, jednak tím, že je zadara. Určete gramatické kategorie u podtrženého výrazu: 2. p., č. j., rod žen. 1 b. ( viz A) Určete, o jaký větný člen se jedná: Pk N 1 b. 7. Slovo zadara v textu je A) knižní B) eufemismus C) internacionalismus D) výraz nespisovný 2 b Zakroužkujte. 8. Pro slovo jedinečnou uveďte a) synonymum např. unikátní 1 b. b) antonymum např. zanedbatelnou 1 b. 9. Slovní spojení oficiální objemová jednotka převeďte do 7.p., č. mn. oficiálními objemovými jednotkami 1,5 b. 10. Pokud se v textu vyskytuje podstatné jméno, které vzniklo přechýlením, vypište ho: NEVYSKYTUJE 1 b. (viz A) Pokud se v textu vyskytuje podstatné jméno pomnožné, vypište je: NEVYSKYTUJE 1 b.

6 Varianta C Vzdělání učitele českého jazyka by mělo být široké, ale zároveň hluboké. Zahrnuje všeobecný kulturní rozhled, odborné znalosti lingvistické, psychologické, pedagogické, sociologické, filozofické, historické aj. Po roce 1945 bylo u nás poprvé v historii zajištěno všem učitelům vysokoškolské vzdělání. Znalosti je ovšem třeba získávat po celý život, vysoká škola k nim položí jen nezbytný základ, na němž je nutno stavět a dále ho rozvíjet, pokud byste si chtěli jako učitelé udržet u svých žáků autoritu. Neměly by se opakovat případy, kdy učitel nevěděl po celých deset let o úpravě pravopisu nebo o změnách v kodifikaci tvarosloví a opravoval chybně žákovské projevy (psaní předložek s a z, tvary zájmena já). O dobré orientaci v oboru nesvědčí ani to, vyjde-li najevo, že učitel s více než sedmiletou praxí neměl v ruce Příruční slovník jazyka českého nebo student češtiny na konci studia nezná žádnou Gebauerovu mluvnici. (podle Styblík Čechová: Čeština a její vyučování) 1. Za každé správné označení 1 bod, maximální zisk 4 body (viz A). 2. Neměly by se opakovat případy, kdy učitel nevěděl po celých deset let o úpravě pravopisu nebo o změnách v kodifikaci tvarosloví a opravoval chybně žákovské projevy. přívlastková přívlastková Pokud má vše správně, 2 body, jinak 0 bodů (k potrhávání viz A). 3. kodifikace např. uzákonění 2 body 4. na němž je nutno stavět: pád 6., sg., rod mužský jenž 2 body (1 bod za každou část) bylo u nás poprvé v historii zajištěno: 3. osoba, sg., způsob oznamovací, čas minulý, rod trpný, vid dokonavý zajistit 2 body (1 bod za každou část) 5. styl odborný / popularizační / učební 2 body 6.Ariadnina nit např. pomoc, vodítko 1 bod Pyrrhovo vítězství např. příliš drahé, spojené s neúměrnými výdaji či ztrátami 7. syntax větná skladba 2 bod 1 bod

7 8. samoobsluha, velkoměsto, předměstí, vodoléčba, pracovitost, životopis, okamžik, zastupitel 2 body (pouze dvě správné odpovědi: 1 bod)

8 Varianta D Fakulty pedagogické bývají ve větších centrech, kde jsou značné kulturní možnosti, rozsáhlé knihovny a archivy. Budoucí učitelé by toho měli maximálně využít a získat inspiraci, obohatit své poznání tak, aby z něho mohli čerpat ve svém učitelském působení i mimo centrum. Vedle studia odborné literatury lingvistické je nezbytné, aby češtinář sám věnoval pozornost jazykové stránce projevů, zapisoval si doklady z živé komunikační praxe nejen z umělecké literatury, ale i z projevů rozhlasových, televizních i běžných, z denního i dalšího tisku. Učitel si tak vytvoří sbírku dokladů, jimiž může ilustrovat své výklady i působit na vyjadřovací praxi žáků. Užitečné a pro žáky zajímavé a motivující je i využívání příkladů z žákovských prací (např. ke korekturním cvičením). Jako budoucí učitelé byste si měli založit soubory dokladů v počítači. (podle Styblík Čechová: Čeština a její vyučování) 1. Za každé správné označení 1 bod, maximální zisk 4 body (viz A). 2. Vedle studia odborné literatury lingvistické je nezbytné, aby češtinář sám věnoval pozornost jazykové stránce projevů, podmětná zapisoval si doklady z živé komunikační praxe nejen z umělecké literatury, ale i z projevů rozhlasových, televizních i běžných, z denního i dalšího tisku. podmětná Pokud má vše správně, 2 body, jinak 0 bodů (k potrhávání viz A). 3. Komunikace např. sdělování, výměna informací 2 body 4. dokladů, jimiž může ilustrovat: pád 7., pl., rod mužský jenž 2 body (1 bod za každou část) 5. dívčinýma opálenýma rukama celé dobře - 2 body, jinak nic 6. styl odborný / popularizační / učební 2 body 7. Ikarův pád např. strmý pád např. v kariéře, způsobený vlastní hloupostí 1 bod Sodoma a Gomora např. označení nemorálnosti, výraz pohoršení 1 bod 8. morfologie tvarosloví 2 body

9 9. bdělost, chodívat, učitelský, citoslovce, jazykověda, městečko, přidružit, veletrh 2 body (pouze dvě správné odpovědi: 1 bod)

10 Varianta E Gramatické prostředky chápané tradičně představují značně nehomogenní soustavu jazykových prostředků. Převládajícím typem prostředků jsou takové, které slouží organizaci vztahů v jazykovém systému, tj. pořádání různých složek, a tímto prostřednictvím pochopitelně fungují i ve strukturách výpovědi a textu. Vedle toho však mají některé členy soustavy slovnědruhových gramatických prostředků vlastnosti blízké vlastnostem základních slovních druhů, tj. odrážejí určité vysoce zobecněné rysy objektivní skutečnosti. Z toho vyplývá, že slovní druhy jako celek a gramatické prostředky slovních druhů jako celek tvoří dohromady jednotnou soustavu prostředků s odrazovými komunikačními funkcemi a prostředků s funkcemi strukturačními. /podle Mluvnice češtiny, Tvarosloví, s. 26/ Za každou chybu v přepisu minus 1 bod od zisku bodů z následujícího testu. 1/ množné č., množné č., jednotné č. množné č. = 2 body, aspoň 2 správné odpovědi = 1 bod 2/ Tobě, mně, vy, vás, my = 2 body, aspoň 3 správně = 1 bod 3/ vyšší, strmější, kratší, sušší, sladší = 2 body, aspoň 3 správně = 1 bod 4/ Byli byste si vzali vy byste se šli byl bych jel na 2 body, aspoň 2 správně = 1 bod 5/ A = 2 body 6/ A = 2 body 7/ Slovník spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny = 2 body, 1 správně = 1 bod 8/ Příd. jm., 2.pád, střední rod, podmiň. způs. = 2 body, aspoň 2 správně = 1 bod 9/ D = 2 body 10/ Odborný/naučný = 2 body

11 Varianta F Vstup do EU a globalizované toky financí do značné míry oslabily některé tradiční role státu, ale obyvatelé přesto očekávají, že jim stát za běžné i krizové situace zajistí základní podmínky k životu. Tato činnost se v terminologii EU nazývá státní služba a rozumí se jí zejména zajištění občanských svobod, bezpečnosti a právního prostředí, vody, energie a potravin. Státní služby jsou nepřenositelné na EU či jiný stát a je za ně odpovědná místní vláda, která je vykonává buď prostřednictvím státní správy, nebo pověřených soukromých firem. To ji však nezbavuje odpovědnosti za adekvátní průběh státní služby. V případě energetiky to znamená zejména schopnost státu postarat se o své občany v dobách krize a ponechat si nástroje, s jejichž pomocí je stát schopen energetiku aktivně ovlivňovat. /podle Vesmír, 87, , s. 583/ Za každou chybu v přepisu minus 1 bod od zisku bodů z následujícího testu. 1/ 4. pád, oznamovací způsob, mužský rod, podstatné jméno = 2 body, aspoň 2 správně = 1 bod 2/ Jejich, jeho = 2 body, aspoň 1 správně = 1 bod 3/ Dobré, zlé = 1 bod 4/ Publicistický = 2 body 5/ B = 2 body 6/ Několikaslovný výraz je nahrazen jedním slovem. = 2 body 7/ sloveso, citoslovce 1 bod podstatné jméno, přídavné jméno 1 bod předložka, příslovce, podstatné jméno /najel kolem na hřebík/ 1 bod 8/ B = 2 body 9/ A = 2 body 10/ A = 2 body

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/9/2008/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ ZEDNÍK 36-67-H/01 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 5 2. Charakteristika

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program GČL/210/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa II zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

29 54 H/01 CUKRÁŘ. Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno.

29 54 H/01 CUKRÁŘ. Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno. ŠVP, obor Cukrář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 29 54 H/01 CUKRÁŘ Vydáno dne: 29. 6. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 1.1.2006 z 14. 04. 0006 Platnost 30.06.2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Sídlo: 353 01 Mariánské Lázně 569 Zřizovatel: Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. Školní vzdělávací

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Komplexní jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Aktualizace k 1. září 2013 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 3-4 - M/0 Strojírenství 6-4 - M/0 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 0 týdenních hodin Platnost:

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Eva Höflerová Ostrava 2011 Recenze: doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Název: Elektronický učební text Autor: Eva Höflerová Vydání:

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/8/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ OBOR VZDĚLÁNÍ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41-55-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Provozní elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26 41 L/52 Provozní elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Trutnov, Komenského 399

Kompletní ŠVP. Základní škola, Trutnov, Komenského 399 školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních Škola na jevišti světa Kompletní ŠVP 1 ŠVP Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních

Více