XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN"

Transkript

1 OS ČLK ÚSTÍ NAD LABEM KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. OČNÍ ODDĚLENÍ za organizační spolupráce BOS. ORG s. r. o., ÚSTÍ NAD LABEM pořádá XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN 17. ŘÍJNA 2008 Krajský úřad Ústeckého kraje Ústí nad Labem PROGRAM

2

3 XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN , Ústí nad Labem TERMÍN KONÁNÍ dne 17. října 2008 MÍSTO KONÁNÍ Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem (centrum města) Doporučujeme parkování: Kryté parkoviště (garážové stání), Předmostí vjezd u čerpací stanice OMV POD ZÁŠTITOU Senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického Hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce KOORDINÁTOR MUDr. Ivana Liehneová primářka očního oddělení Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A INFORMACE BOS. org s. r. o. telefon: Kekulova Ústí nad Labem tel./fax: Jeanette Lacinová KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů. Aktuální informace, program, přihlášky on-line na internetových stránkách GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER PARTNER

4 ODBORNÝ PROGRAM Pátek dne hodin Registrace, prohlídka výstavy firem, občerstvení hodin Zahájení KOORDINÁTOR MUDr. Ivana Liehneová primářka očního oddělení Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z hodin Glaukom Glaukom a kvalita života Liehneová I. oční oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem Problematika současné konzervativní léčby glaukomu Růžičková E. oční klinika VFN LF UK, Praha BAC očních kapek Eliášová M. oční oddělení nemocnice Litomyšl Travalert zlepší compliance u pacientů s glaukomem? Liehneová I. oční oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem Glaucoma surgery gold shunt new perspective Richter G. oční klinika nemocnice Německo Změny v komorovém úhlu u diabetiků se sekundárním neovaskulárním glaukomem zobrazené pomocí OCT Visante Procházková L., Závorková M. oční oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem Léčba sekundárního hemorhagického glaukomu Sováková I., Rusňák Š., Rusňáková I. oční klinika FN UK Plzeň Pigmentový glaukom Kokošková M. oční oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem Oběd hodin Sítnice Vliv žlutého filtru nitrooční čočky na protekci sítnice Urminský J. Oční klinika LF UK a FN Hradec Králové Prevence vzniku a progrese VPMD Antioxidanty v očním lékařství Richter J. Zdravotní ústav, Ústí nad Labem

5 Makulární centrum oční oddělení Masarykovy nemocnice Nová šance pro pacienty s VPMD z Ústeckého kraje VPMD suchá forma Diagnostika a klinické nálezy Hovorka M. oční oddělení Masarykovy nemocnice VPMD vlhká forma Diagnostika a klinické nálezy Benda T. oční oddělení Masarykovy nemocnice Současné možnosti farmakoterapie VPMD Závorková M. oční oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem Endoftalmitidy klinický obraz a současný pohled na prevenci a léčbu Čech A. oční oddělení nemocnice Teplice hodin Závěr sympozia INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ PROJEKČNÍ TECHNIKA K Vaší aktivní prezentaci bude k dispozici datová projekce z PC, CD, DVD. ORGANIZAČNÍ INFORMACE PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI, INFORMACE A KORESPONDENCE Přihlášku k účasti zašlete do na adresu (fax, ) organizátora (na jednu přihlášku je možno přihlásit i více účastníků): BOS. org s. r. o. telefon: , Kekulova 38 fax: Ústí nad Labem IČ: DIČ: CZ Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka Přihlášky on-line, informace a program na internetových stránkách: Zpětně Vám potvrdíme přijetí přihlášky zaslané em a registraci on-line na internetových stránkách. REGISTRAČNÍ POPLATKY Registrační poplatek hrazený převodem do ,- Kč (včetně DPH 19 %) Registrační poplatek u registrace 300,- Kč (včetně DPH 19 %) Přednášející nehradí registrační poplatek. Součástí poplatku je vstup na odborný program, občerstvení o přestávkách a oběd. STRAVOVÁNÍ Občerstvení o přestávkách a oběd jsou zajištěny. ÚHRADA POPLATKU Úhradu proveďte ve prospěch účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., Ústí nad Labem číslo účtu: /2700, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: Daňový doklad Vám předáme u registrace, na požádání předložte prosím doklad o zaplacení.

6 Nová definice účinnosti v léčbě neovaskulární VPMD SVĚT JE NÁDHERNÝ > STOJÍ ZA POHLED Co Vaši pacienti postrádali: zlepšení zraku při neovaskulární věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD) 1 Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku LUCENTIS, EMEA, 12/2007 Zkrácená informace LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok Složení: Ranibizumabum 10 mg v 1 ml. Jedna injekční lahvička obsahuje 2,3 mg ranibizumabu v 0,23 ml roztoku. Indikace: Lucentis je indikován k léčbě neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD). Dávkování: Lucentis musí být aplikován kvalifikovaným oftalmologem zkušeným v podání do sklivce. Doporučená dávka Lucentisu je 0,5 mg (0,05 ml). Léčba Lucentisem se zahajuje úvodní fází, kdy se aplikuje jedna injekce měsíčně po dobu tří po sobě jdoucích měsíců. Po úvodní fázi následuje udržovací fáze, během které je nutno u pacienta každý měsíc sledovat ostrost zraku. Dojde-li u pacienta ke zhoršení ostrosti zraku o více než 5 písmen, je nutno podat Lucentis. Interval mezi dvěma dávkami Lucentisu nesmí být kratší než 1 měsíc. Viz úplná informace o přípravku. Kontraindikace: Přecitlivělost na léčivou látku nebo pomocné látky obsažené v přípravku. Pacienti s aktivní nebo suspektní oční nebo periokulární infekcí. Pacienti s těžkým nitroočním zánětem. Zvláštní upozornění: Lucentis je určen pouze pro podání do sklivce. Před léčbou je nutno pacienta poučit, že si musí sám aplikovat antimikrobiální kapky (čtyřikrát denně po 3 dny před injekcí a 3 dny po každé injekci). Při aplikaci Lucentisu musí být vždy dodržena přísná pravidla asepse. V následujícím týdnu po aplikaci injekce musejí být pacienti sledováni z hlediska případného výskytu infekce. Během 60 minut po injekci Lucentisu bylo pozorováno zvýšení nitroočního tlaku. Stejně jako se všemi terapeutickými proteiny existuje i pro Lucentis možnost imunogenicity. Lucentis se nesmí podávat zároveň s jinými anti-vegf látkami. Dávku Lucentisu je nutno vynechat a léčbu je nutno dočasně přerušit v případě snížení nejlépe upravené ostrosti zraku o 30 písmen; nitroočního tlaku 30 mmhg; poškození sítnice; subretinálního krvácení zahrnujícího střed fovey; chirurgického očního zákroku během uplynulých nebo následujících 28 dnů. Léčbu je nutno přerušit u subjektů s rhegmatogenním odchlípením sítnice nebo u makulárních otvorů stupně 3 nebo 4. Léčba Lucentisem může vyvolat dočasné zhoršení zraku, což může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Viz úplná informace o přípravku. Interakce: Studie zaměřené na interakce přípravku Lucentis nebyly provedeny. Viz úplná informace o přípravku. Odkaz na speciální skupiny pacientů: Podávání Lucentisu dětem a mladistvým se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. Zkušenost s léčbou je u jiných ras než kavkazské omezená. Viz úplná informace o přípravku. Těhotenství a kojení: Ranibizumab nesmí být užíván během těhotenství, aniž by očekávaný přínos převážil možné riziko pro plod. Ženy ve fertilním věku musejí během léčby užívat účinnou kontracepci. Během léčby přípravkem Lucentis se kojení nedoporučuje. Viz úplná informace o přípravku. Nežádoucí účinky: Velmi časté: bolest hlavy, hemoragie spojivky, bolest oka, sklivcové vločky, hemoragie sítnice, zvýšení nitroočního tlaku, odtržení sklivce, intraokulární zánět, podráždění oka, katarakta, pocit cizího tělesa v oku, poruchy zraku, blefaritida, subretinální fibróza, oční hyperemie, rozmazané vidění, snížená ostrost, suchost oka, vitritida, hypertenze/zvýšení krevního tlaku. Časté: oční diskomfort, hyperémie spojivky, opacifikace zadního pouzdra čočky, retinální exudáty, reakce v místě vpichu, zvýšené slzení, svědění oka, zánět spojivek, makulopatie, odloučení pigmentového epitelu sítnice, nauzea, artralgie, bolest v zádech, bronchitida, anemie. Viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Uchovává se při teplotě 2 8 C. Dostupné lékové formy/ velikost balení: 1 lahvička s 0,23 ml injekčního roztoku. Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg.číslo: EU/1/06/374/001. Datum registrace/prodloužení: Datum poslední revize textu SPC: Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham RH125AB, Velká Británie. Přípravek je pouze na lékařský předpis, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zlepšuje zrak. Navrací naději. Další informace Vám poskytneme na adrese: Novartis s. r. o., Nagano III, U Nákladového nádraží 10, Praha 3, tel.: , fax: LUC-002/02/2008

7 TECHNOLOGY AND VISION >> eyes are made for seeing a bright world! we help preserving your vision << Omega Optix, s.r.o. Pra ská 1012, Brandýs nad Labem, tel.: , fax:

8 ZVOLTE SI PŘÍPRAVEK, KTERÝ VÁM ZARUČÍ ÚSPĚCH!!! 1. DuoTrav 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok / 1 ml roztoku obsahuje 40 mikrogramů travoprostum a 5 mg timololum (jako timololi maleas) / Pomocné látky: chlorid benzalkonia 0,15 mg, hydrogenricinomakrogol 40 (HCO-40) 5 mg / (viz bod 4.4) 2. KLINICKÉ ÚDAJE / Terapeutické indikace / Pokles nitroočního tlaku (NOT) u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí, kteří nedostatečně reagují na lokální betablokátory nebo analogy prostaglandinu (viz bod 5.1). / Dávkování a způsob podání / Použití u dospělých, včetně starších osob Dávku tvoří jedna kapka přípravku DuoTrav do spojivkového vaku postiženého oka (postižených očí) jednou denně ráno nebo večer. Dávku je třeba aplikovat každý den ve stejnou dobu. / Podávání dětem Účinnost a bezpečnost přípravku DuoTrav u pacientů ve věku nižším než 18 let nebyla stanovena a jeho používání u těchto pacientů se proto nedoporučuje, dokud nebudou k dispozici další údaje. / Použití při zhoršené funkci jater a ledvin S přípravkem DuoTrav ani s timololem 5 mg/ml oční kapky nebyly provedeny žádné studie na pacientech trpících zhoršenou funkcí jater nebo ledvin. / Kontraindikace Hypersensitivita na travoprost, timolol nebo na kteroukoli pomocnou látku. / Bronchiální astma, bronchiální astma v anamnéze nebo závažné chronické obstrukční onemocnění plic. / Sinová bradykardie, atrio-ventrikulární blok druhého až třetího stupně, zjevné srdeční selhání nebo kardiogenní šok. / Těžká alergická rýma nebo bronchiální hyperreaktivita, dystrofie rohovky, hypersensitivita na jiné betablokátory. / Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití. / Může docházet k interakcím timololu s jinými léčivými přípravky (viz bod 4.5). / Účinky na oči Travoprost může postupně měnit barvu oka zvyšováním počtu melanosomů (pigmentových granulí) v melanocytech. / Travoprost může postupně měnit oční řasy léčeného oka (očí). Tyto změny byly zaznamenány u zhruba poloviny pacientů účastnících se klinického zkoušení a zahrnují: prodloužení, zesílení, zvýšení pigmentace a/nebo počtu řas. Mechanismus změn očních řas a jejich dlouhodobé důsledky nejsou momentálně známy. / DuoTrav obsahuje chlorid benzalkonia, který může vyvolávat podráždění, a o němž je známo, že zbarvuje měkké kontaktní čočky. Kontaktu s měkkými kontaktními čočkami je třeba zamezit. / Pacienti musí být poučeni, že si mají před aplikací přípravku DuoTrav čočky vyjmout, vyčkat po nakapání přípravku 15 minut a teprve potom si čočky opět nasadit. / Těhotenství a kojení / Ženy v plodném věku / antikoncepce DuoTrav nesmějí používat ženy, které mohou otěhotnět, pokud nejsou přijata odpovídající antikoncepční opatření (viz bod 5.3). / Těhotenství Přípravek DuoTrav by se neměl v těhotenství používat, není-li to jednoznačně nezbytné. / Kojení Užívání přípravku DuoTrav kojícími ženami se nedoporučuje.. / Předávkování Dojde-li k předávkování přípravkem DuoTrav, měla by být léčba symptomatická. Timolol se nedá snadno dialyzovat. 3. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI / Farmakodynamické vlastnosti / Mechanismus účinku Travoprost, analog prostaglandinu F2, je úplným agonistou, jenž je vysoce selektivní a má vysokou afinitu k receptoru prostaglandinu FP, a jenž snižuje nitrooční tlak zvýšením odtoku komorové vody přes trabekulární síť a uveosklerální cesty. Snížení nitroočního tlaku u člověka nastupuje zhruba 2 hodiny po podání a maximálního účinku je dosaženo po 12 hodinách. Výrazné snížení nitroočního tlaku lze udržet po období, přesahujícím u jedné dávky 24 hodin. / Timolol je neselektivní adrenergní blokátor, jenž nevykazuje žádný vnitřní sympatomimetický účinek, přímý depresivní účinek na myokard ani účinek stabilizující membránu. Studie tonografie a fluorometrie u člověka udávají, že jeho převládající účinek je spojen se snížením tvorby komorové vody a mírným zvýšením schopnosti odtoku. 4. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE / Doba použitelnosti 3 roky. Zlikvidovat 4 týdny po prvním otevření. / Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. / Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci / Žádné zvláštní požadavky. 5. DATUM REVIZE TEXTU Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. ALCON PHARMACEUTICALS (Czech Republic) s. r. o., Palác Flóra, Budova A, Vinohradská 151, Praha 3

9 SELEKTIVNÍ INTERVENCE 1,2 ZACHOVÁNÍ VIZU 3-5 PŘÍZNIVÁ SYSTÉMOVÁ BEZPEČNOST 6 1. INHIBITOR VEGF 165 SCHVÁLENÝ PRO LÉČBU NEOVASKULÁRNÍ VPMD *7 Zkrácená informace o přípravku: Macugen 0,3 mg injekční roztok Léčivá látka: Jednodávková předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,65 mg pegaptanibum natricum, což odpovídá 0,3 mg kyselé formy oligonukleotidu v nominálním objemu 90 mikrolitrů. Indikace: Léčba neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Dávkování a způsob podání: Přípravek Macugen je určen pouze k podání do sklivce očním specialistou se zkušenostmi s tímto způsobem aplikace. Přípravek Macugen se aplikuje do sklivce postiženého oka jedenkrát za 6 týdnů (tzn. 9 injekcí ročně). Před aplikací je nutné zkontrolovat, zda přípravek Macugen neobsahuje cizí částice či není změněna jeho barva. Zákrok se provádí za aseptických podmínek, včetně dezinfekce rukou, použití sterilních rukavic, sterilní roušky a sterilního spekula (nebo ekvivalentní náhrady) a dostupnosti sterilní paracentézy (je-li třeba). Před zahájením aplikace do sklivce je třeba u pacienta pečlivě posoudit dřívější výskyt reakcí z přecitlivělosti. Před aplikací je nutné podat vhodné anestetikum a širokospektrý lokální mikrobicidní přípravek. Po aplikaci přípravku Macugen bylo u pacientů pozorováno přechodné zvýšení nitroočního tlaku. Proto je třeba monitorovat perfuzi papily zrakového nervu a nitrooční tlak. Dále je třeba pacienty pozorně sledovat během dvou týdnů po podání injekce, kvůli případnému vzniku endoftalmitidy. Pacienti by měli být poučeni o nutnosti okamžitého oznámení výskytu jakýchkoli příznaků, které by mohly být příznaky endoftalmitidy. Pokud po 2 následujících injekcích přípravku Macugen pacient při kontrole ve 12. týdnu nevykazuje léčebný přínos, mělo by být zváženo ukončení nebo přerušení léčby přípravkem Macugen. Děti a dospívající: Podávání u dětí a dospívajících není doporučeno. Kontraindikace: Infekce nebo podezření na infekci oka a okolí. Známá přecitlivělost na léčivou látku či kteroukoli pomocnou látku přípravku. Zvláštní upozornění: Po aplikaci přípravku je možné pozorovat (jako u všech podání do sklivce) přechodné zvýšení nitroočního tlaku. Následně po aplikaci by tedy měla být zkontrolována perfuze papily očního nervu. Zvýšení nitroočního tlaku po aplikaci injekce je nutné léčit vhodným způsobem. Bezprostředně (v den aplikace injekce) nebo s určitým časovým odstupem po aplikaci injekce pegaptanibu se může objevit krvácení do sklivce. S podáním do sklivce je spojeno riziko vzniku endoftalmitidy; v klinických studiích s přípravkem Macugen byla incidence endoftalmitidy 0,1% na injekci. Během postmarketingového sledování byly několik hodin po podání pegaptanibu do sklivce pozorovány anafylaktické/anafylaktoidní reakce, včetně angioedému. V těchto případech nebyla stanovena přímá souvislost s přípravkem Macugen, jakoukoliv jinou složkou injekční procedury nebo s dalšími faktory. Interakce: Studie na interakce přípravku Macugen s jinými léčivými přípravky nebyly provedeny. Pegaptanib je metabolizován nukleázami, lékové interakce zprostředkované cytochromem P450 jsou tedy nepravděpodobné. Těhotenství a kojení: Pegaptanib nebyl studován u těhotných žen. Studie se zvířaty nejsou dostatečné, ale vykázaly reprodukční toxicitu při vysokých hladinách systémové expozice. Potenciální riziko pro člověka není známo. Lze předpokládat, že systémová expozice pegaptanibu je po jeho oční aplikaci velmi nízká. Podávání přípravku je nicméně během těhotenství doporučeno pouze v případě, kdy očekávaná prospěšnost pro matku je větší než možné riziko pro plod. Není známo, zda přípravek Macugen přechází do mateřského mléka. Jeho podávání během období kojení se proto nedoporučuje. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Po podání přípravku do sklivce mohou pacienti krátkodobě pociťovat rozostřené vidění. Řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje je možné až po odeznění tohoto příznaku. Nežádoucí účinky: Závažné oční nežádoucí účinky hlášené během používání přípravku Macugen zahrnovaly: endoftalmitidu (12 případů, 1%), retinální krvácení (3 případy, < 1%), krvácení ze sklivce (2 případy, < 1%) a odchlípení sítnice (4 případy, < 1%). Oční poruchy: Tyto nežádoucí účinky byly označeny jako potenciálně související s terapií přípravkem Macugen (buď se způsobem aplikace (aplikačním postupem) nebo s přípravkem Macugen), většina z nich je však přisuzována způsobu aplikace, řadí se mezi velmi časté. Záněty v oblasti přední komory oční, bolest oka, zvýšený nitrooční tlak, keratitis punctuata, sklivcové vločky a opacity. Postmarketingové sledování: Několik hodin po podání pegaptanibu (a dalších složek injekční procedury) do sklivce byly u pacientů hlášeny vzácné případy anafylaktických/anafylaktoidních reakcí, včetně angioedému. Předávkování: V rámci klinických studií nebyl hlášen žádný případ předávkování přípravkem Macugen. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (při 2 8 C). Chraňte před mrazem. Balení: Přípravek je dodáván v balení pro jednu dávku. Jméno a adresa držitele registračního rozhodnutí: Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/05/325/002. Datum poslední revize textu: Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek Macugen je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. Reference: 1. Ng EW, Adamis AP. Ann N Y Acad Sci 2006;1082: van Wijngaarden P, Coster DJ, Williams KA. JAMA 2005;293: Gonzales CR. Retina 2005;25: Lupovitch J, Quiram PA, Hassan TS, et al. Poster presented at: Annual Meeting of ARVO; April 30 May 4, 2006; Fort Lauderdale, Fla. Poster B Chakravarthy U, Adamis AP, Cunningham ET, et al. Ophthalmology 2006;113: D Amico DJ, Masonson HN, Patel M, et al. Ophthalmology 2006;113: Macugen - Souhrn informací o přípravku (datum poslední revize textu ) * VEGF 165 = Vaskulární endoteliální růstový faktor VPMD = Věkem podmíněná makulární degenerace Podrobné údaje o léku jsou uvedeny v souhrnu informací o přípravku nebo si je můžete vyžádat na adrese: Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, tel.: , fax: MAC

1 ml roztoku obsahuje 40 mikrogramů travoprostum a 5 mg timololum (jako timololi maleas)

1 ml roztoku obsahuje 40 mikrogramů travoprostum a 5 mg timololum (jako timololi maleas) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DuoTrav 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje 40 mikrogramů travoprostum a 5 mg timololum (jako timololi maleas)

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 1. června 2013 Kongresové centrum Babylon, Liberec Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz

Více

16. PEDIATRICKÝ DEN. 30. května 2009. pořádá. Sympozium lékařů. Sympozium sester. Česká pediatrická společnost ČLS JEP

16. PEDIATRICKÝ DEN. 30. května 2009. pořádá. Sympozium lékařů. Sympozium sester. Česká pediatrická společnost ČLS JEP Česká pediatrická společnost ČLS JEP Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pod záštitou senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického hejtmanky Ústeckého

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Timolol-POS 0,25% používat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Timolol-POS 0,25% používat sp.zn.sukls95898/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Timolol-POS 0,25% oční kapky, roztok timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje 2 000

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden gram suspenze obsahuje azelastini hydrochloridum 1000 mikrogramů a fluticasoni propionas 365 mikrogramů.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden gram suspenze obsahuje azelastini hydrochloridum 1000 mikrogramů a fluticasoni propionas 365 mikrogramů. sp.zn.sukls21207/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dymistin 137 mikrogramů/50 mikrogramů, nosní sprej, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram suspenze obsahuje azelastini

Více

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna podaná dávka obsahuje přibližně 11 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna podaná dávka obsahuje přibližně 11 mg laktosy (ve formě monohydrátu). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INCRELEX 10 mg/ml injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje mecaserminum 10 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje

Více

NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ NovoSeven je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Peyona 20 mg/ml infuzní roztok a perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje coffeini citras 20 mg (odpovídá 10 mg

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls248622/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá sympozium lékařů a sympozium sester VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 31. května 2014 Kongresové centrum Babylon, Liberec

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nplate 250 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Nplate 500 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae.

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoMix 30 FlexPen 100 jednotek/ml injekční suspenze v předplněném peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml suspenze obsahuje 100 jednotek Insulinum aspartum solubile*/insulinum

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BOTOX 50 Allergan Units Prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Optimark 500 mikromol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje 330,9 mg přípravku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Goserelini acetas v 1 předplněné injekční stříkačce (odpovídá goserelinum 10,8 mg).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Goserelini acetas v 1 předplněné injekční stříkačce (odpovídá goserelinum 10,8 mg). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZOLADEX DEPOT 10,8 mg implantát v předplněné injekční stříkačce SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Goserelini acetas v 1 předplněné injekční stříkačce (odpovídá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls173162/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ECALTA 100 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje anidulafunginum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Symbicort Turbuhaler 400 mikrogramů/12 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Symbicort Turbuhaler 400 mikrogramů/12 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Symbicort Turbuhaler 400 mikrogramů/12 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna podaná dávka (dávka, která je uvolněna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls61557/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAXIPARINE Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Nadroparinum calcicum 9 500 IU anti-xa v 1 ml roztoku. Úplný seznam

Více

Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech (μl), (0,25 mg exenatidum v 1 ml).

Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech (μl), (0,25 mg exenatidum v 1 ml). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BYETTA 10 mikrogramů injekční roztok, předplněné pero 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více