Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy"

Transkript

1 Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Daša Polivčaková Obsah: Úvod Formulace problému Metoda Provedení - analýza Vyhodnocení výsledků Literatura

2 Úvod Jako předmět akčního výzkumu jsem si zvolila řešení volby vhodné učebnice pro střední průmyslovou školu. Tato situace nastala v praxi tehdy, kdy se na škole začaly zavádět nové učebnice pro výuku němčiny a zároveň pokračovala výuka ještě podle starších učebnic. Naskytla se možnost srovnání starších učebních materiálů a učebnic zpracovaných podle nových koncepcí. Formulace problému V praxi se za této situace vyskytlo hned několik zásadních problémů. Otázky zněly: Podle jakých učebnic dále vyučovat, podle starších nebo nových? Pokud se jedná o nové učebnice, jaká bude nejvhodnější pro daný typ školy. Představa o řešení tohoto problému byla následující: zjistit a porovnat informace o názorech vyučujících a žáků, co si myslí o daném typu učebnice. Metoda Jako nejvhodnější metoda pro tento výzkum se jevila analýza učebnic, podle kterých se vyučuje na škole nebo které slouží jako doplňkové učebnice. Pro analýzu bylo nutné stanovit určitý seznam kritérií, podle kterých se učebnice mohou analyzovat. Z literatury jsem čerpala především podle Marouškové, která uvádí základní kritéria, která jsou důležitá pro posuzování a výběr cizojazyčné učebnice. Pro zjištění postojů učitelů jsem zvolila písemnou formu dotazníku, který jsem sestavila z vybraných kritérií. Také jsem připravila ústní formu - rozhovor, abych se dověděla více o názorech na jednotlivé učebnice. Se žáky se vedl řízený rozhovor. Vybrané učebnice analyzovaly celkem tři vyučující německého jazyka. Každá z vyučujících analyzovala ty učebnice, se kterými má zkušenosti. Ve výuce používá každá z vyučujících nejméně dvě učebnice. Na škole se vyučuje ze straších učebnic podle Němčiny pro jazykové školy, z novějších jsou to Deutsch eins, zwei. Nově byla v tomto školním roce zavedena v 1. ročníku učebnice Studio d a jako doplňková učebnice je používán Delfin. Pro analýzu a srovnání připadly v úvahu tyto čtyři učebnice. Se žáky všech ročníků byl veden řízený rozhovor a informace si zaznamenali jednotliví vyučující. Tyto informace doplnily a obohatily výsledky získané výzkumem učitelů. Jako první krok bylo nutné vybrat vhodná kritéria pro volbu učebnice. Tato kritéria jsem formulovala do učitelského dotazníku podle současných potřeb. Zajímalo mě především, zda-li vybrané učebnice dostatečně připraví žáky na nový typ státní maturity, zda-li jsou pro žáky zároveň motivující a nabízejí učiteli pomocnou ruku s bohatým výběrem cvičení.

3 Provedení analýza Při volbě kritérií, které byly důležité pro správnou formulaci učitelského dotazníku, jsem se opírala o 4 základní orientační body pro hodnocení a výběr učebnice. Tato kritéria jsou shrnuta v následujícím přehledu. 1. Všeobecné informace o učebnici (bibliografické údaje): název, autoři, nakladatelství, rok vydání, SERR apod. 2. Adresát / Cílová skupina, jazyková úroveň 3. Výstavba a členění učebnice 3.1. Komponenta grafický materiál (pracovní sešit, slovník, metodická příručka) zvukový materiál (kazety, CD pro žáky, CD pro učitele) obrazový materiál (video, CD-ROM) 3.2. Textová část verbální text (typy, délka, autentičnost, jazyková adekvátnost) cvičení (typy, počet) 3.3. Obrazová část fotografie, ilustrace, grafická úprava 3.4. Výstavba lekcí, členění učebnice, slovní zásoba přiměřenost učiva, rozsah lekcí, výběr tematických okruhů, slovní zásoba, účelnost, přehlednost 3.5. Funkce motivační, sebekontrolní apod. 4. Didakticko-metodická koncepce učebnice možnost dosažení cílů, rozvrhnutí při dané hodinové dotaci, apod. Analýza učebnice Němčina pro jazykové školy 1. 1., 2. díl, Höppnerová V. a kol., Scientia, 7. přepracované vydání, Pro posluchače jazykových škol a studenty 3.1. Učebnice obsahuje slovník, žákovský sešit, audiokazetu 3.2. Převážně dialogické texty, popisně vyprávěcí, hodně mluvnických cvičení, drilová cvičení, gramatické učivo je vysvětleno přehledně 3.3. Nebarevné ilustrace, kreslené příběhy, chybí fotografie (realistický obraz) 3.4. Velké množství gramatického učiva v prvních lekcích, celkem 24 lekcí v jednom dílu 3.5. Funkce kontrolní, sebekontrolní 4. Učebnice je nutno doplňovat o poslechová cvičení, porozumění neznámému textu, kvůli nepřiměřenosti učiva není vhodná pro němčinu jako 2. cizí jazyk

4 Analýza učebnice Deutsch eins, zwei 1. 1., 2. díl, Kettnerová D., Tesařová L., nakl. Fraus 2002, Učebnice je vhodná pro výuku na středních školách, je určena pro začátečníky, vede k úrovni B2. Má celkem 2 díly, každý díl má 15 lekcí Učebnice obsahuje integrovaný pracovní sešit, CD, testy 3.2. Každá lekce se skládá ze tří částí. Texty v části A jsou dialogické, v části B jsou texty určené k nácviku porozumění čtenému textu, dostatek cvičení, výklad gramatiky je přehledný. Jsou zařazena také cvičení vedoucí k nácviku strukturovaného písemného projevu Nebarevné fotografie, kreslené obrázky doplňující texty 3.4. Učivo je členěno přiměřeně s ohledem na zvláštnosti českého jazyka, moderní slovní zásoba odpovídá mentalitě studentů, učebnice je členěna přehledně a srozumitelně Funkce motivační 4. Při dotaci 3 hodin týdně lze na SOŠ probrat 20 lekcí z 30 možných (1. a 2. díl), což postačuje k maturitě B1. Analýza učebnice Studio d díl, Funk H., Kuhn Ch., Demme S., nakl. Cornelsen ve spolupráci s nakl. Fraus Učebnice je vhodná pro začátečníky, má celkem 3 díly A1 až B Učebnice obsahuje integrovaná cvičení, pracovní sešit vyjde, slovník, metodická příručka, CD pro učitele, CD pro žáky, videokazety 3.2. Převažují kratší texty, málo popisně vyprávěcích textů, gramatické učivo je názorně vysvětleno, zadání jsou v německém a českém jazyce 3.3. Množství barevných fotografií i ilustrací, grafická úprava je moderní 3.4. Učivo je přiměřené, slovní zásoba je aktuální, vhodný výběr tematických okruhů, celkem 12 lekcí 3.5. Funkce sebekontrolní, motivační 4. Učebnice je vhodná pro němčinu jako 1. i 2. cizí jazyk, je nutné ji ale doplnit o další poslechová cvičení, porozumění textu, nácvik písemného projevu. Analýza učebnice Delfin 1. Aufderstraße H., Müller J., Storz T., nakl. Max Hueber Učebnice má celkem 20 lekcí, vede k úrovni B1, je zpracována podle SERR 3.1. Obsahuje pracovní sešit, příručku, CD pro žáky, CD pro učitele 3.2. Učebnice obsahuje dostatek poslechových cvičení a textů, další cvičení jsou v pracovním sešitě. Gramatické učivo není v učebnici vysvětleno s ohledem na českého mluvčího. Zadání jsou pouze v němčině Učebnice obsahuje dostatek fotografií i ilustrací, které doplňují cvičení, grafická úprava je moderní

5 3.4. Výstavba učebnice má jasnou strukturu, každá lekce je rozdělena na části (čtení, poslech, výslovnost, psaní). Slovní zásoba je aktuální, učivo je přehledné, účelné Funkce motivační 4. Učebnici používáme pouze jako doplňkový materiál. Vyhodnocení dotazníků pro učitele Při volbě vhodné učebnice pro výuku na střední průmyslové škole jsem se zaměřila především na to, jak připraví učebnice žáky pro nový typ státní maturity. Při posuzování učebnice Němčina pro jazykové školy jsme zjistili tyto nedostatky: v učebnici chybí dostatek poslechových textů, porozumění neznámému textu, nácvik strukturovaného písemného projevu. Učebnici je proto nutné často doplňovat. Texty nejsou vhodné pro danou cílovou skupinu, nejsou zajímavé a neodpovídají mentalitě studentů střední školy, schází živý jazyk. Jak již bylo řečeno, nepovažujeme tuto učebnici vhodnou ani pro němčinu jako 2. cizí jazyk. Učebnice Deutsch eins, zwei byla ohodnocena kladně, je vhodná pro přípravu na nový typ maturity, i když také tuto učebnici je nutné doplňovat o jiné materiály. Je srozumitelná pro danou cílovou skupinu, jak vyplynulo i z výsledků dotazovaných žáků. Učebnice Studio d je testována pouze v 1. ročníku. V době výzkumu jsme neměli ještě k dispozici 2. díl ani pracovní sešit, proto bylo nutné učebnici doplňovat o jiná cvičení, chybí např. nácvik strukturovaného písemného projevu a delší texty. Tuto učebnici ale považujeme za vhodnou pro němčinu jako 2. cizí jazyk. Učebnici Delfin jsme nezařadili jako povinnou proto, že učivo není vysvětleno s ohledem na žáky střední školy a učebnice by tak pro ně mohla být nesrozumitelná. Vyhodnocení rozhovorů se žáky Učebnici Němčina pro jazykové školy vyhodnocovali žáci 4. ročníku. Z výsledků vyplývá, že žáci ocenili přehledné vysvětlení gramatiky, učebnice pro ně je srozumitelná. Mezi zápory uvedli nedostatek čtivých textů, obecně uváděli, že tato učebnice je pro ně nudná. Učebnici Deutsch eins, zwei vyhodnocovali žáci 3. ročníku. Obecně uváděli spokojenost s touto učebnicí, která pro ně je srozumitelná. Zápory se nevyskytovaly. Učebnici Studio d hodnotili žáci 1. ročníku. Spokojenost s touto učebnicí vyjádřilo 80 % dotazovaných žáků. Zápory: nepřehledný slovník, který i když je dvojjazyčný, není řazen abecedně, ztížená orientace u některých textů nebo cvičení. Učebnici Delfin žáci nevyhodnocovali.

6 Závěr Závěrem je možné říct, že výsledky učitelů a žáků se do značné míry shodovaly v obecném pohledu na jednotlivé učebnice. Ideální učebnice neexistuje a každou je nutné doplňovat o jiné materiály. Nejlépe se učitelům i žákům pracuje s učebnicí Deutsch eins, zwei. Záporně byla ohodnocena učebnice Němčina pro jazykové školy. Z výsledků rovněž vyplynulo, že učebnice, která nemá vysvětlení učiva v češtině a dvojjazyčný slovník, je pro žáky nesrozumitelná. Literatura JELÍNEK, Stanislav: K funkční charakteristice učebnic cizích jazyků. CJ, 38, 1994/1995 č. 3-4, s KUBÁLKOVÁ, Hana: Zkušenosti s učebnicí Německy od Adama. CJ, 40, 1996/97, č. 9-10, s MAROUŠKOVÁ, Marie: Kritéria pro volbu učebnice, CJ,39, 1995/1996, č.7-8, s PURM, Radko: K využívání teorie učebnice cizího jazyka, CJ, 41, 1997/1998, č.5-6, s PURM, Radko: Individualizace vyučování a učebnice cizího jazyka, CJ, 41, 1997/1998, č.7-8, s PURM, Radko: K teorii učebnice cizího jazyka, CJ, 40, 1996/1997, č.7-8, s PÝCHOVÁ, Iva: Móda a učebnice cizích jazyků. CJ, 37, 1993/94, č. 3-4, s ŠPUNAROVÁ, Dita - LÁTKOVÁ, Kateřina: Interkulturní učení a učebnice němčiny pro gymnázia, CJ, 40, 1996/1997, č.1-2, s TURČÍN Pavel - SEVERA, Vladimír: Jak se Vám pracuje s vaší učebnicí němčiny?, CJ, 41, 1997/1998, č. 3-4, s

K problematice současných učebnic němčiny na základních školách 28.4.2006 Šárka Hrabcová hrabcovasarka@seznam.cz

K problematice současných učebnic němčiny na základních školách 28.4.2006 Šárka Hrabcová hrabcovasarka@seznam.cz Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF K problematice současných učebnic němčiny na základních školách 28.4.2006 Šárka Hrabcová

Více

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství Dokonalá pomůcka při výuce NJ ve sféře dnešního terciárního vzdělávání u oborů nefilologického směru Mgr. Tomáš Pozler (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové) Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Teacher

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG NOVINKY Novinka vyjde v srpnu 2012 Novinka vyjde v květnu 2012 Novinka vyšla v březnu 2012 KATALOG 2012 OBSAH KATALOGU Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Poezie na prvním stupni ZŠ

Poezie na prvním stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Poezie na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. Vypracovala: Gabriela

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Škola existuje jako české gymnázium od roku 1921. V současné době má celkem 15 tříd se 429 žáky, z toho 272 dívek, a 38 pedagogů, z nichž tři jsou externisté a šest má snížený

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421. Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 007 316

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421. Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 007 316 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Identifikátor školy: 600 007 316 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Provozní elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26 41 L/52 Provozní elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační

Více

Výuka češtiny jako cizího jazyka na Ústavu bohemistických studií Filosofické fakulty University Karlovy v Praze. PhDr.

Výuka češtiny jako cizího jazyka na Ústavu bohemistických studií Filosofické fakulty University Karlovy v Praze. PhDr. Výuka češtiny jako cizího jazyka na Ústavu bohemistických studií Filosofické fakulty University Karlovy v Praze PhDr. Jitka Kramářová Několik poznámek o metodách práce se zaměřením na učební materiály

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Školní 242, Broumy

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Školní 242, Broumy Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Školní 242, Broumy Školní 242, 267 42 Broumy Identifikátor školy: 600 043 185 Termín

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.02 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Vrchlabí, Náměstí Míru 283, okres Trutnov Adresa: Náměstí Míru 283, 543 01 Vrchlabí Identifikátor školy: 600102408 Termín

Více

výběr z edičního programu

výběr z edičního programu Hueber 2015 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.cz t ř í d a v ě Přehled učebnic a jejich užití Základní škola 1. třída 2. třída

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů německého jazyka Regionální skupina SEVER Kolektiv

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Raškovice 18, okres Frýdek-Místek Raškovice 18, 739 04 Pražmo Identifikátor školy:

Více