Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy"

Transkript

1 Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. VII. VIII. IX. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Příloha: Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 1

2 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 Sídlo školy Erbenova 1237/ Blansko Zřizovatel školy Město Blansko, nám. Svobody 3, Blansko Ředitel školy Mgr. Věra Gottwaldová Základní škola Blansko, Erbenova 13 je úplnou základní školou, poskytuje základní vzdělávání žákům 1. až 9. ročníku. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. až 5. ročníku. Součástí školy je školní jídelna. Telefon: (kancelář) (ředitelna) (školní jídelna) Fax: www stránky: Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Resortní identifikátor ředitelství školy (REDIZO): Školní jídelna : IZO Školní družina : IZO Počty tříd a žáků: Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu I.stupeň ,0 II.stupeň ,9 Celkem ,2 Školská rada byla ustavena a má šest členů: Mgr. Ivo Polák, Jaroslava Musilová (za zřizovatele) PaedDr. Zdeňka Kalová, Alena Vráblíková (za zákonné zástupce žáků) Mgr. Jaroslava Novotná, Mgr. Jitka Sieglová (za pedagogické pracovníky školy) Na ustavujícím zasedání dne zvolili členové předsedu Mgr. Ivo Poláka, místopředsedkyni Mgr. Jaroslavu Novotnou a schválili jednací řád Školské rady. Na jednání dne byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2

3 2007/2008 a bylo projednáno čerpání rozpočtu školy. Na svém jednání dne Školská rada projednala inspekční zprávu, návrh Školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/2010 a návrh rozpočtu školy na rok 2010, projednala a schválila Školní řád a seznámila se s Organizačním řádem školy. Část II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2008/2009 v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu č.j. ERB/626/07 ( C/01), ve 3. až 5. ročníku a v 8. až 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 (79-01-C/001). Ve škole se vyučovaly tři cizí jazyky angličtina, němčina a ruština. Výuka angličtiny jako povinného předmětu probíhala ve všech ročnících. V 1. a 2. ročníku se vyučovalo po jedné hodině anglického jazyka týdně, tento předmět patřil k nejoblíbenějším a splnil svou motivační funkci. Děti se hravou formou seznamovaly se základy angličtiny a k jejich zájmu významně přispěla dramatizace pohádek v rámci projektu Čtení a dramatizace anglického textu. Od 3. ročníku probíhala výuka anglického jazyka v rozsahu 3 hodin týdně. V sedmém až devátém ročníku mohli zájemci navštěvovat volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce. Obohacením vzdělávací nabídky školy se stala výuka dalších dvou cizích jazyků jako volitelných předmětů od 6. ročníku němčiny a ruštiny. Výuka němčiny byla realizována formou volitelného předmětu v 6. až 9. ročníku, výuka ruštiny jako volitelného předmětu v 6. ročníku. Žáci měli možnost uplatnit své jazykové znalosti v praxi v průběhu výměnného pobytu v rakouské partnerské škole v Mürzzuschlagu v květnu Povinná výuka informatiky probíhala podle Školního vzdělávacího programu v 6. ročníku, v 7. ročníku si žáci rozšiřovali své dovednosti prostřednictvím dvou skupin volitelného předmětu informační a komunikační technologie. Od 6. ročníku měli žáci se zájmem o tělesnou výchovu možnost navštěvovat volitelný předmět sportovní hry. Školní družina pracovala podle Školního vzdělávacího programu školní družiny. Poskytovala zájmové vzdělávání pro žáky prvního stupně ve třech odděleních s celkovým počtem 75 dětí. Zabezpečovala ranní a odpolední provoz ve třech samostatných místnostech, které jsou vybaveny v souladu s platnou legislativou a požadavky pedagogiky volného času. Kromě toho využívala také školní hřiště. Školní družina organizovala jak pravidelnou činnost oddělení, tak také příležitostné akce, v průběhu dne nabízela dětem spontánní aktivity a umožnila jim přípravu na vyučování. Činnost školní družiny probíhala ve věkově smíšených odděleních a v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny byla zaměřena na zájmové, tvořivé, relaxační a pohybové aktivity. Formou pravidelné činnosti oddělení byla ve spolupráci s vyučujícími prvního stupně realizována jednotlivá témata ŠVP školní družiny tak, aby doplňovala a rozšiřovala 3

4 poznatky, které děti získaly v průběhu školního vyučování (výtvarné, přírodovědné, hudební, pracovně technické, sportovní, dramatické činnosti, četba, didaktické hry, soutěže, kvízy, vyhledávání informací na počítači atd.), a přispívala tak k rozvíjení jejich kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské i pracovní. Příležitostné akce zpravidla přesahovaly rámec jednoho oddělení a byly realizovány ve spolupráci s vyučujícími na prvním stupni Den otevřených dveří, Mikulášské a adventní dílny, vánoční a velikonoční výstava, hudební přehlídky a soutěže (Valentýnské zpívání, X-faktor), příprava dárečků pro budoucí prvňáčky, výzdoba školy a výstavy výtvarných prací, pohybová hra Opičí dráha, Čarodějnický rej s diskotékou, projekt Čtení dramatizace anglického textu a další. Spontánní aktivity zahrnovaly individuální klidové činnosti po obědě, v rámci ranního pobytu žáků nebo před odpoledním odchodem z družiny, hry a tělovýchovné aktivity na školním hřišti a další činnosti podle zájmu žáků. Část III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V průběhu školního roku 2008/2009 pracovalo v naší škole 30 pedagogických pracovníků (27 učitelů a učitelek, 3 vychovatelky školní družiny), tři učitelky čerpaly mateřskou a rodičovskou dovolenou. Chod školy dále zabezpečovali provozní zaměstnanci - samostatná referentka, údržbář a topič, pracovnice školní jídelny a úseku úklidu. Vzhledem k poklesu výkonů byl v průběhu roku snížen počet provozních zaměstnanců. Část IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2008/ žáků, výuka probíhala ve dvou třídách. K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 se dostavilo 43 dětí, z toho 3 děti, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky v minulém roce. Zákonným zástupcům 40 dětí, které byly u zápisu poprvé, bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Šesti dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. 4

5 Část V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkem za I.stupeň Celkem za II.stupeň Celkem za školu Všichni žáci 9. ročníků byli přijati ke studiu na středních školách. Na víceleté gymnázium odešli 4 žáci 5. ročníku, 1 žák 7. ročníku a 1 žákyně 8. ročníku, na taneční konzervatoř byla přijata 1 žákyně 6. ročníku. Údaje o přijímacím řízení na střední školy Školní rok 2008/09 Počty přijatých žáků Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání bylo prováděno vedením školy průběžně na základě zpracovaného plánu kontrol a hospitací. Zvláštní pozornost byla věnována realizaci Školního vzdělávacího programu v prvním, druhém, šestém a sedmém ročníku, především uplatňování takových postupů, metod a forem práce, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Hospitační činnost v hodinách byla zaměřena především na kontrolu obsahu učiva vzhledem k plnění osnov jednotlivých předmětů, efektivitu výuky, diferenciaci úkolů s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých žáků, respektování psychohygienických zásad, práci s informačními zdroji, uplatnění motivace a vlastní aktivity dětí. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy bylo prováděno rozhovory s vyučujícími, při jednáních metodického sdružení a předmětových komisí, hospitacemi ve vyučovacích hodinách a také v rámci činnosti České školní inspekce. 5

6 Inspekční zpráva konstatuje, že škola sleduje úspěšnost žáků po celou vzdělávání, používá k tomu vhodné hodnotící nástroje a vytváří žákům podmínky k dosažení úspěchu podle jejich individuálních možností. Cíleně se daří rozvíjet zejména kompetence k učení a kompetence k řešení problémů. Žáci jsou vedeni k samostatné práci s textem, prokazují dobré čtenářské dovednosti i schopnost získané informace aplikovat a tvůrčím způsobem využívat. Výpočetní techniku používají ve výuce běžně již od prvního ročníku a získané dovednosti uplatňují i v ostatních předmětech při procvičování a upevňování učiva, vyhledávání informací či zpracování samostatných úkolů, referátů a projektů. V rámci vyučovacích hodin se žáci většinou aktivně zapojovali do individuálních a skupinových činností a vykazovali dobré znalosti, zodpovědně přistupovali k řešení problémů, vzájemně spolupracovali, věcně komunikovali s učitelem i mezi sebou a respektovali se. Zpráva dále konstatuje, že průběh vzdělávání pozitivně ovlivňují aktivity, které škola cíleně realizuje k podpoře osobnosti žáka exkurze a poznávací zájezdy, besedy s odborníky, zapojení žáků do soutěží a olympiád. Nabídka rozmanitých zájmových útvarů a řada volnočasových programů vytváří velmi dobré podmínky pro naplňování individuálních vzdělávacích potřeb žáků nad rámec povinné výuky a přispívá k rozvoji jejich talentu.. Škola se také zapojila do celostátního hodnocení výsledků vzdělávání žáků formou testů Scio v 5. a 9. ročníku. V obou případech se jednalo o testy obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. V listopadu 2008 proběhlo testování žáků 9. tříd. V matematice měla naše škola lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. Souhrnná zpráva konstatovala, že studijní potenciál žáků je využíván dobře a jejich výsledky jsou na lepší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. V českém jazyce měla naše škola lepší výsledky než polovina zúčastněných škol a studijní potenciál žáků je využíván optimálně. V dubnu 2009 proběhlo testování žáků 5. tříd. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka a matematiky s testem obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a výsledky v testech odpovídají jejich studijním předpokladům. Klasifikace žáků 5. i 9. ročníků odpovídala výsledkům, kterých žáci dosáhli v testu. Po vyhodnocení výsledků obdržel každý žák podrobnou individuální výslednou zprávu včetně grafů a textových informací s doporučeními pro následující studium. Analýza výsledků testů poskytla vedení školy i jednotlivých učitelům řadu podnětů pro další zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Vyhodnocení testů bylo provedeno v rámci metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí na druhém stupni a formou individuálních rozhovorů s vyučujícími uvedených předmětů. Část VI. 6

7 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Péče o žáky v oblasti prevence sociálně patologických jevů je zajištěna školním metodikem prevence. Pedagogická pracovnice, která tuto funkci vykonává, spolupracuje v rámci své činnosti zejména s Pedagogicko-psychologickou Blansko, okresním metodikem prevence a dalšími odbornými institucemi, poskytuje informace a materiály ostatním pedagogickým pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření, programy a další akce pro žáky. Společně s třídními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy a zákonnými zástupci žáků se podílí na řešení problémových situací. V rámci konzultačních hodin poskytuje poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům. Preventivní program byl ve školním roce 2008/2009 zaměřen především na vytváření pozitivního sociálního klimatu mezi žáky, osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, na otázky zdravého životního stylu a prevenci kouření. Tato témata byla zařazena především v hodinách občanské výchovy, rodinné výchovy, výchovy ke zdraví, prvouky, vlastivědy a přírodovědy a realizována také prostřednictvím celoškolního projektu, vzdělávacích programů a dalších akcí. Některé z nich se uskutečnily ve spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou Blansko a pracovníky Policie ČR a Městské policie. Škola rovněž využila nabídky besed se známými osobnostmi. Pro nově se tvořící kolektivy šestých tříd jsme uspořádali na začátku školního roku dvoudenní adaptační pobyt. K vytváření dobrých vzájemných vztahů v širším kolektivu jsme se snažili přispět formou spolupráce žáků prvního i druhého stupně ve vyučovacích hodinách i při přípravě programů pro mladší žáky. V případě potřeby proběhlo ve třídách dotazníkové šetření zaměřené na problematiku vzájemných vztahů a dále programy připravené okresním metodikem prevence. V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu se škola zaměřila na prevenci kouření (celoškolní akce Protikuřácký řetěz, programy zaměřené na první stupeň) a drogovou problematiku (programy pro 6. a 8. ročník, beseda s R. Johnem pro 8. a 9. ročník). Prevenci kriminality mládeže byla věnována beseda s J. Klímou pro 8. a 9. ročník. V hodinách občanské výchovy byl realizován interakční program Vím, co chci, zaměřený na formování osobnosti žáků. Žáci druhého stupně využívali možností pohybových aktivit v rámci relaxačních přestávek v tělocvičně. Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou prevence pravidelně seznamováni na poradách, v březnu 2009 se všichni zúčastnili celodenního vzdělávacího programu Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování. Zákonní zástupci jsou informováni prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách a konzultacích. Žákům je k dispozici seznam institucí a organizací s telefony a kontaktními adresami, na které se lze obrátit v případě problémů s návykovými látkami nebo v krizových situacích. Mohou také využít schránky důvěry včetně kontaktů na školního metodika prevence nebo výchovného poradce prostřednictvím školního intranetu. VII. 7

8 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno studiem na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, prostřednictvím nabídky dalších institucí a samostudiem. Zahrnovalo následující priority : - vzdělávání v oblasti realizace Školního vzdělávacího programu - vzdělávání vedoucích pracovníků - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence negativních jevů - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech jejich odborného zájmu Vzdělávání v oblasti realizace ŠVP Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili seminářů a tvůrčích dílen zaměřených na realizaci ŠVP v jednotlivých předmětech, problematiku týmové práce, uplatňování průřezových témat, nových metod a forem práce a hodnocení žáků. Přípravě na výuku podle ŠVP byla věnována převážná část samostudia pedagogických pracovníků. Vzdělávání vedoucích pracovníků Bylo zaměřeno na oblast legislativní problematiky, ekonomických aspektů řízení školy, přípravy a realizace projektů, prevence a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, bezpečnost a ochranu zdraví a využití informačních technologií. Ředitelka školy se jako metodik kabinetu řízení podílela na přípravě akcí v rámci metodické a konzultantské sítě Jihomoravského kraje, absolvovala studijní cesty a semináře v oblasti legislativy, realizace ŠVP, komunikativních dovedností, cizích jazyků, vlastního hodnocení školy a finanční a ekonomické gramotnosti. Zástupkyně ředitelky se zaměřily na oblast ekonomickou a legislativní, oblast cizích jazyků, bezpečnosti práce, realizace ŠVP a přípravu projektů. Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Jedna pedagogická pracovnice pokračovala ve studiu pro rozšíření kvalifikace v anglickém jazyce v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. 6 pedagogických pracovníků navštěvovalo kurzy anglického jazyka v různých úrovních pokročilosti. Nové podněty pro svou práci získali účastníci odborného semináře pro učitele anglického jazyka. Vzdělávání v oblasti informačních technologií Koordinátor ICT zahájil studium k výkonu specializovaných činností a zúčastnil se seminářů ICT ve školství a Microsoft ve školství. Uspořádal semináře pro pedagogické pracovníky 1. stupně a pro učitele vzdělávací jazykových předmětů k využití informačních technologií ve školství a dále školení v oblasti redakčního systému internetových stránek školy. Vzdělávání v oblasti prevence negativních jevů Pedagogická pracovnice, která vykonává funkci školního metodika prevence, absolvovala studium k výkonu specializovaných činností a zúčastnila se seminářů 8

9 zaměřených na krizové situace ve škole, práci s třídním kolektivem a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích programů Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování a Práce s třídním kolektivem. Velká pozornost v oblasti práce s třídním kolektivem a řešení problémových situací byla věnována zejména začínajícím pedagogickým pracovníkům. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech jejich odborného zájmu probíhalo podle aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Velký zájem byl zejména o semináře zaměřené na využití interaktivní tabule a informačních technologií ve výuce, realizaci ŠVP v jednotlivých předmětech, nové učební materiály a náměty pro jazykové vyučování a matematiku. Dvě učitelky absolvovaly cyklus seminářů ke specifickým poruchám učení a jejich nápravě. Vedoucí vychovatelka ŠD se zúčastnila vzdělávacích akcí k výtvarnému zpracování materiálů a využití deskových her v činnosti školní družiny. O velkém zájmu pedagogických pracovníků školy o další vzdělávání svědčí vysoký počet navštívených seminářů, kurzů a dalších akcí. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou vybaveni základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi pro práci s výukovými programy, textovým editorem, internetem a elektronickou poštou. Část pedagogického sboru absolvovala školení poučených uživatelů, které bylo zaměřeno na samostatné využití nových výukových technologií při výuce jednotlivých předmětů včetně zpracování a prezentace výsledků. Pedagogičtí pracovníci jsou informováni o poznatcích z dalšího vzdělávání při jednáních pedagogické rady, předmětových komisí a metodického sdružení prvního stupně. Účast na vzdělávacích akcích za období září 2008 srpen 2009 Název vzdělávací akce Počet účastníků Jazykové kurzy anglický jazyk 6 Specializační studium ŠMP - Prevence sociálně patologických 1 jevů Anglický jazyk a literatura pro základní školy rozšiřující studium 1 VŠ v rámci programu celoživotního vzdělávání Jazyková výchova ve vzdělávacím programu 1. stupně ZŠ 2 Mediální výchova 1 Metodika vedení třídnických hodin 1 Výkon vazby, trestu, trestní zákon 1 Čtení a psaní nás baví 1 Finanční a ekonomická gramotnost 1 Změny zákoníku práce 1 Dokumentární film v průřezových tématech RVP pro ZV 1 Seminář učitelů zdravotníků 2 Syndrom CAN týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte 1 Konference k využívání ESF ve vzdělávání 1 Učitel v ohrožení 1 9

10 Teaching Young Learners English is Fun 2 Studijní cesty na ZŠ,MŠ, speciální zařízení 1 Normální je nekouřit seminář pro učitele 1. stupně 1 Kurz poskytování první pomoci 2 Specifické poruchy učení a jejich náprava 2 Seminář koordinátorů ICT 1 MS Excel a jeho využití v práci učitele matematiky 1 Sdílení dobrých praxí škol Jihomoravského kraje 1 Nové učební materiály pro výuku dějepisu 1 Diagnostika a řešení případů násilného chování dětí a mladistvých 1 ve škole Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování I., II. 29 Seminář ŠMP šikana, tvorba krizového plánu 1 Budování pozitivní kultury školy 1 Výtvarné zpracování materiálů 1 Aktuální změny právních předpisů ve školství pro rok Motivace při výuce chemie boj s chemofobií 1 Microsoft pro školství seminář pro učitele informatiky 1 Chcete poznat interaktivní tabuli na I. stupni? 1 Batoh plný matematických nápadů 4 Osvědčilo se v hodinách matematiky 1 Využití moderních metodických nástrojů napříč předmětovou 2 skladbou ŠVP Silnější pomáhá slabšímu Využití interaktivní tabule 4 Specializační studium koordinátorů ICT 1 Pasti na teenagery problematika a rizika dnešních dospívajících 2 Průvodce pohraničním opevněním dějepisný 1 seminář Matematika ve školních vzdělávacích programech ZŠ, SOŠ a 1 SOU Jak komunikovat s rodiči 1 Rozvíjení kompetencí pomocí deskových her nejen na prázdniny 1 Dobrodružství s literaturou aneb jak vychovat čtenáře 1 Využití ICT ve výuce na 1. stupni 11 Práce s třídním kolektivem 29 Část VIII. 10

11 ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled zájmových kroužků Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Filmový kroužek 1 11 Florbal 3 50 Dyslektický kroužek 4 35 Aerobik 1 14 Výtvarný kroužek 1 14 Kroužek tělesné výchovy 1 18 Sportovní kroužek 1 18 Dramatický kroužek AJ 1 12 Rukodělný kroužek 1 14 Dramatický kroužek 1 11 Dopravní kroužek 1 14 Hudební kroužek 1 15 Celkem Péče o talentované žáky, účast v soutěžích a olympiádách Péče o talentované žáky se promítala jak do samotného výchovně vzdělávacího procesu (zadávání náročnějších samostatných úkolů, rozšíření a prohloubení učiva, řešení problémových úloh), tak do oblasti zájmových aktivit (kroužky, příprava na soutěže a olympiády, individuální konzultace s vyučujícími). Vynikajícími reprezentanty školy byli členové filmového kroužku a žáci účinkující ve dvou pořadech televizního vysílání. Škola byla spolupořadatelem zemského kola celostátní soutěže Český videosalon Zlaté slunce Blansko 2009, která je věnována mladým tvůrcům neprofesionální filmové tvorby. Na úspěšné realizaci se podílel filmový kroužek ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska. Členové filmového kroužku získali za svou tvorbu v této soutěži a také v jejím celostátním kole celkem 3 ocenění Tomáš Hanák, Adam Novotný a Vladimír Víšek. Tři žáci školy Helena Fojtová, Ivana Hrstková a Martin Cihlář účinkovali spolu s profesionálním štábem České televize Praha při natáčení jednoho z dílů vzdělávacího pořadu Vzduchoplavec Kráčmera, který představuje různá místa naší republiky. V rámci přímého přenosu České televize Brno se uskutečnila beseda s vedoucím a současnými i bývalými členy filmového kroužku, kteří představili historii kroužku, soutěž Zlaté slunce a ukázky ze své tvorby. V 1. ročníku soutěže v informatice pořádané DDM Oblázek ve spolupráci s firmou FPO Blansko, obsadili 2. místo žáci 7. ročníku Jiří Kyzlink a Martin Polák. Do soutěže o nejlépe zpracovaný projekt na téma Egypt v souvislostech, kterou vyhlásilo město Blansko ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO, s.r.o., se zapojilo 33 žáků, ocenění získali Tomáš Hanák, Soňa Formánková, Zuzana Měřínská a Jana Panáčková. V okresních kolech soutěží a olympiád reprezentovali školu Martina Musilová (Olympiáda z českého jazyka, Matematická olympiáda 9. ročníků), Jiří Kratochvíl (Pythagoriáda), Petr Lacina (Matematická olympiáda 9. ročníků), Martina Kopecká a Hana Chlupová (Olympiáda v anglickém jazyce), Jiří Charvát a Ondřej Buchta 11

12 (Dějepisná olympiáda) a družstvo žáků pátých ročníků (Dopravní soutěž mladých cyklistů). Ve velikonoční výtvarné soutěži Galerie města Blanska získala 2. místo Dominika Havířová. Žáci školy se dále zapojili do řady dalších soutěží, olympiád a přehlídek - recitační přehlídky v Městské knihovně Blansko, Valentýnské zpívání, školní výtvarná a literární soutěž Půjdem spolu do Betléma, výtvarné soutěže Namaluj nejkrásnější sluníčko, Kniha a já - Děti malují pro Konto Bariéry, Vánoční stůl, Recyklohraní a další. Účast a umístění žáků ve sportovních soutěžích: Školní soutěže: Mikulášský turnaj starších žáků v odbíjené Vánoční laťka školní přebor ve skoku vysokém Oblastní soutěže: Turnaj blanenských škol v odbíjené Mikulášský turnaj ve florbalu Atlas Cup Turnaj ve vybíjené Okresní soutěže: Kunštátská laťka 3x 2.místo Okresní florbalové soutěže 2x 2.místo, 1x 1.místo Pohár rozhlasu v atletice 1x 1.místo, 2x 2. místo, 8x 3. místo Přespolní běh 1x 1.místo, 1x 2.místo Odbíjená 3. místo Pohár Jiřího z Poděbrad v atletice 3x 1. místo, 1x 2. místo, 4x 3.místo Halová kopaná Kopaná O pohár ředitele ZŠ Adamov a FK Adamov Atletický čtyřboj ASPV 3x 1. místo, 5x 2. místo Stolní tenis 1x 1. místo Bowling 1. místo družstvo, 1. a 2. místo jednotlivci Olympiáda žáků 1. ročníku Krajské soutěže: Atletický čtyřboj ASPV 3x 1. místo, 5x 2. místo Florbal ASPV Republikové soutěže: Školský pohár v kopané Coca Cola Cup Atletický čtyřboj ASPV 1.místo Oldřich Smejkal - člen družstva 3.místo Barbora Kučerová jednotlivci 3.místo členové družstva Jihomoravského kraje Mezinárodní turnaj ve florbalu Open Game 4. místo Nejúspěšnější sportovci: 12

13 Barbora Kučerová, Romana Neubauerová, Zuzana Neubauerová, Veronika Hejlová, Lucie Haasová, Tereza Francová, Martina Svobodová, Žaneta Šindelková, Petr Zbořil, Jiří Elisek, Jaroslav Korčák, Milan Štěpánek, David Kvíčala, Adam Novotný, Jiří Charvát, František Skácel, Josef Barák, Martin Procházka, Oldřich Smejkal Žák naší školy Michal Vencel reprezentoval Jihomoravský kraj na Hrách IV. Letní olympiády dětí a mládeže České republiky v plaveckých disciplínách. Péče o žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování Zvláštní pozornost je věnována žákům s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování, a to zejména těmito formami: - individuální péče o tyto žáky ve vyučovacích hodinách - spolupráce se zákonnými zástupci, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími odbornými pracovišti - dyslektické kroužky - poskytování učebních materiálů a využití počítačových programů pro kompenzaci vývojových poruch učení Při zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností jsou voleny především takové formy a druhy prověřování a zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Klade se důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou vývojových poruch pravidelně seznamováni na poradách, seminářích a dalších vzdělávacích akcích. Velká pozornost je této problematice věnována každoročně také na poradě učitelů k přechodu žáků z prvního na druhý stupeň. Pro jednoho integrovaného žáka byl v prvním pololetí školního roku 2008/2009 zpracován individuální vzdělávací plán. 35 žáků z prvního i druhého stupně využilo nabídky navštěvovat dyslektické kroužky. Činnost žákovské samosprávy Žákovská samospráva, na jejíž činnosti se podílejí zástupci tříd druhého stupně, projednává program školních akcí, účast na akcích organizovaných městem a jinými institucemi a přichází s podněty k chodu školy. Na podzim 2008 se podílela na přípravě a organizaci sběru papíru ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Futurum. Zapojila se také do organizace sběru PET lahví, sportovní soutěže Vánoční laťka a celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Zlaté slunce Blansko Návrhy žáků na provozní řád v šatnách byly zapracovány do provozního řádu platného od Aktivity školy v oblasti zdravého vývoje dětí Pitný režim je zajišťován službami školního bufetu, v místnosti před jídelnou je instalován nápojový automat. Nápoje jsou rovněž součástí oběda ve školní jídelně. Na prvním stupni pokračoval program Zdravé zuby". I přes omezené prostorové dispozice školy se pedagogičtí pracovníci snaží vytvářet podmínky pro pohybovou relaxaci dětí během přestávek, v případě příznivého počasí využívají pro výuku také učebnu v přírodě. Žákům druhého stupně jsme nabídli možnost relaxačních přestávek v tělocvičně, školní družina využívala pro svou činnost také školní hřiště. Aktivity školy v oblasti výchovy k volbě povolání 13

14 Informovanost žáků v oblasti volby povolání zajišťuje výchovný poradce, který organizuje exkurze žáků do středních škol, setkání s pracovníky Úřadu práce, návštěvu Burzy středních škol a další akce. V rámci konzultačních hodin pro žáky a jejich zákonné zástupce provádí poradenskou činnost a poskytuje aktuální informace o středních školách a přijímacím řízení. Činnost školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Probíhala na základě plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v následujících oblastech: 1. Začlenění do vyučovacích předmětů na prvním i druhém stupni s důrazem na interdisciplinární charakter této problematiky (prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) 2. Další aktivity zaměřené k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (exkurze, soutěže) 3. Spolupráce s institucemi, které se zabývají problematikou ochrany životního prostředí 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Činnost školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Mezi nejvýznamnější akce patřil celoškolní projekt Recyklohraní, který probíhal po celý školní rok. Cíle projektu bylo podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Další aktivity EVVO uskutečněné ve školním roce 2008/2009: Celoškolní soutěž ve sběru PET lahví Sběr starého papíru Výukový program Planetárium Brno Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku Baldovec Celoroční hra pro žáky 3. a 4. ročníků Znáte Ajaxe? Výukové programy ve středisku ekologické výchovy Lesní škola Jezírko v Soběšicích Ukliďme si svět informace o zpětném odběru elektrospotřebičů a důležitosti ochrany životního prostředí Den Země 2009 úklid Moravského krasu Výroba ptačích budek Odborné exkurze s přírodovědným a zeměpisným zaměřením Účast žáků v soutěži Dřevo materiál budoucnosti Účast žáků ve výtvarných soutěžích (Bezpečné prázdniny s Ajaxem, Recyklohraní, Příroda kolem nás, Namaluj nejkrásnější sluníčko) Besedy v Městské knihovně Blansko Akce realizované v průběhu školního roku 2008/2009 Září Výuka na dětském dopravním hřišti 4. ročník Exkurze Planetárium - 5. ročník Adaptační pobyt žáků 6. ročníku Baldovec Zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. ročník Výukový program Bezpečnost na silnici 6. a 7. ročník Preventivní program Vztahy ve třídě 4. ročník Sběr starého papíru ve spolupráci s Futurum, o.p.s. Preventivní akce Policie ČR - 4. a 5. ročník 14

15 Říjen Preventivní program Zločin kolem nás (beseda s J. Klímou) - VIII.B, IX.B Zahájení programu Policie ČR Znáte Ajaxe? 3. a 4. ročník Divadelní představení Příběh Coco Chanel 8. a 9. ročník Exkurze v rámci prvouky kostel sv. Martina v Blansku 3. ročník Soutěž Dřevo materiál budoucnosti 9. ročník Výchovný koncert - 1. stupeň Filmové představení Máj 2. stupeň Listopad Divadelní představení Loupežník Rumcajs 2. a 3. ročník Preventivní program Kouření tvá volba 5. ročník Výukový program Mravencovo desatero Lesní škola Jezírko Soběšice 1. ročník Výukový program třídění odpadů Tonda Obal na cestách 1. stupeň Školní kolo soutěže Mladý historik 2. stupeň Exkurze Muzeum Blansko 3. ročník Exkurze Moravské zemské kartografické centrum Velké Opatovice 9. ročník Soutěž v informatice Den otevřených dveří pro mateřské školy a rodiče budoucích prvňáčků ročník Prosinec Projektový den Mikulášské a adventní tradice 1. stupeň Vánoční výstava prací žáků 1. stupně Odborná exkurze SPŠS Jedovnice 9. ročník Odborná exkurze SOŠ a SOU Blansko 9. ročník Exkurze Městská knihovna Blansko Za pohádkami 1. ročník Výukový program třídění odpadů Tonda Obal na cestách 2. stupeň Vánoční literární a výtvarná soutěž Půjdem spolu do Betléma Filmové představení 1. stupeň Školní kolo olympiády v českém jazyce Leden Protikuřácký řetěz Setkání ped. pracovníků s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ Údolní, Blansko Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 2. stupeň Únor Hudební přehlídka Valentýnské zpívání 1. stupeň Beseda Čas proměn 6. ročník Výukový program Amazonie 7. ročník Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník Beseda se spisovatelkou Městská knihovna Blansko 3. ročník Březen Exkurze Amundsen Cup 8. ročník Recitační přehlídka Městská knihovna Blansko ročník Zpívání s Jaroslavem Uhlířem 1. stupeň Preventivní program Vztahy ve třídě - 4. ročník Preventivní program Komunikace 3. ročník 15

16 Zlaté slunce Blansko 2009 zemské kolo celostátní soutěže filmové tvorby Preventivní program protidrogová prevence 8. ročník Duben Exkurze Technické muzeum Brno 5. ročník Velikonoční výstava prací žáků 1. stupně Divadelní představení Princezna na hrášku 1. a 3. ročník Exkurze do Poslanecké sněmovny Praha IX.B Recitační přehlídka Městská knihovna Blansko ročník Exkurze SOŠ a SOU Blansko 8. ročník Ukliďme si svět program environmentální výchovy 4. ročník, V.A Beseda v Městské knihovně Blansko 2. ročník Preventivní program Křižovatky (beseda s R. Johnem) 8. a 9. ročník Exkurze Muzeum Blansko V.A Květen Majáles Blansko Dopravní soutěž mladých cyklistů 5. ročník Návštěva žáků ze ZŠ Olomučany Beseda se spisovatelem Městská knihovna Blansko 2. ročník Exkurze do partnerské školy v Rakousku 9. ročník Schůzka vedení školy a pedagogických pracovníků s rodiči budoucích prvňáčků Červen Návštěvy žáků a učitelů z partnerských škol v Německu a Rakousku Divadelní představení Zlatovláska 1. a 2. ročník Knížka pro prvňáčka Městská knihovna Blansko 1. ročník Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku starostkou města Blanska Den s Policií 1. stupeň Exkurze Hasičský záchranný sbor 2. stupeň Cykloběh za ČR bez drog stupeň Divadelní představení SZUŠ Blansko 1. stupeň Filmové představení 1. a 2. stupeň V průběhu školního roku 2008/2009 se uskutečnily dva projektové dny: Mikulášské a adventní tradice 1. stupeň připravily Mgr. Jarmila Chlupová a Mgr. Jaroslava Malíková Protikuřácký řetěz prevence kouření celoškolní projekt připravila PaedDr. Zdeňka Kalová Zajímavé programy připravily pro společnou práci I.A a II.A třídní učitelky Mgr. Alena Štěrbáčková a Mgr. Světlana Jakubcová, I.B a II.B třídní učitelky Mgr. Alena Lysoňková a Mgr. Jaroslava Malíková (se zaměřením na literární, výtvarnou, tělesnou výchovu a pracovní činnosti). Vyučující cizích jazyků Mgr. Jitka Sieglová, PaedDr. Milena Machová, Mgr. Naděžda Rychnovská a PhDr. Věra Skoupá připravily se svými žáky pro děti z 1. stupně programy z hodin anglického, ruského a německého jazyka. Žáci z druhého stupně připravili ke Dni dětí pro své mladší spolužáky soutěže na školním hřišti. 16

17 Žáci některých tříd předvedli během školního roku připravené programy a divadelní představení v ostatních třídách a rodičům na třídních schůzkách. Prezentace školy na veřejnosti Veřejnost je informována o práci školy příspěvky v tisku a televizi, aktuální dění ve škole je možno sledovat prostřednictvím stránek V rámci půlhodinového přímého přenosu České televize Brno v červnu 2009 představili svou tvorbu současní i bývalí členové filmového kroužku. Ve školním roce 2008/2009 se díky aktivitě pedagogických pracovníků i žáků výrazně zvýšil počet i kvalita příspěvků s informacemi o činnosti školy v tisku a na webových stránkách školy. Část IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2008/2009 byla provedena inspekce ze strany České školní inspekce. Celkové hodnocení školy je obsaženo v závěru inspekční zprávy: Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli stanovenými školským zákonem a s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Respektuje právní předpisy související s poskytováním vzdělávání a školských služeb, všem žákům vytváří rovné podmínky přístupu ke vzdělání. Finanční prostředky, které byly škole přiděleny ze státního rozpočtu, jsou využívány v souladu s účelem, na který byly poskytnuty, slouží ke zlepšování materiálních i personálních podmínek vzdělávání. Část finančních prostředků škola získává vlastní aktivitou prostřednictvím různých grantů a projektů. Škola zajišťuje bezpečnost žáků a má účinný systém pro vyhledávání, posuzování a vyhodnocování rizik spojených se vzděláváním žáků. Pedagogickému sboru se daří vytvářet příznivé a podnětné klima vzájemné podpory a tolerance podporující vzdělávání. Realizovaný ŠVP je v částečném souladu s RVP ZV, vzdělávací nabídka školy, především škála volitelných předmětů, zájmových a mimoškolních aktivit je v souladu s podmínkami, za kterých byla zařazena do školského rejstříku. Škola cíleně formuje klíčové kompetence, rozvíjí funkční gramotnost žáků a vytváří vhodné podmínky pro rozvoj jejich osobnosti. Část X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Ve školním roce 2008/2009 škola hospodařila s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a s příspěvky na provoz od zřizovatele. Škole byly rovněž přiděleny z MŠMT ČR finanční prostředky určené na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce a dále finanční prostředky určené na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky cizích jazyků v roce Z rozpočtu města Blanska získala škola příspěvek na výměnný pobyt žáků v partnerském městě Mürzzuschlagu a na odměňování pro správce školního hřiště. Výroční zpráva o hospodaření za rok

18 Název školy : Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO : Příjmy Číslo řádku v Kč ukazatel Skutečnost 2007 skutečnost 2008 Vývojový Ukazatel 1 2 3=2/1 1 Státní dotace (prostředky od KÚ JmK - odpovídá ř.3 výdajů) , ,00 0,96 2 Dotace od obce - provozní výdaje (ener., mat., služ., aj)* , ,00 1,08 3 Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců (ŠD) 40700, ,00 1,23 4 Příjmy z doplňkové činnosti , ,50 1,02 5 Ostatní příjmy (součet ř. 6 až 17) , ,87 1,04 6 v tom : - stravné (žáci a zaměstnanci) , ,00 1, projekt SOCRATES , příspěvek Mürzzuschlag 25000, ,00 1, úroky 777,10 792,68 1, fondy prodej 8568, ,00 1, pronájem věcná režie 3041,50 409,50 1, ostatní přefakturace 81258, ,50 0, závodní stravování vlastních zaměstnanců 86314, ,00 0, ostatní příjmy 4534, ,50 1, aktivace fondů ,69-18 PŘÍJMY CELKEM (součet ř. 1 až 5) , ,37 0,98 * zahrnuje též státní dotaci na 1 žáka Výdaje Číslo řádku ukazatel Skutečnost 2007 upravený rozpočet 2008 skutečnost 2008 % plnění upr.rozpočtu vývojový ukazatel =3/2 5=3/1 1 Investiční výdaje z IF , Neinvestiční výdaje celkem (bez výdajů od KÚ JmK) , ,37-1,09 Neinvestiční výdaje z prostředků KÚ JmK , , ,00 100,00 0,96 3 celkem (ř ) 4 v tom: prostředky na platy zaměstnanců , , ,00 100,00 0,96 5 prostředky na OPPP (součet ř.6 až 9) 81000, , ,00 100,00 0,11 6 v tom ost. osobní výdaje 4250, , ,00 100,00 2,11 7 odstupné 76750, nálež. osob. civil služby platby j.n odvody (součet ř. 11 až 12) , , ,14 100,00 0,97 11 v tom : odvody na soc. a zdrav. pojištění , , ,14 100,0,3 0,97 12 FKSP , , ,00 99,76 0,97 13 ostatní neinvestiční výdaje (součet ř. 14 až 21) , , ,86 99,79 0,68 14 z toho učebnice , , ,80 100,84 0,42 15 učební pomůcky, školní potřeby , , ,40 100,60 0,22 16 plavecký výcvik 38690, , ,00 101,30 0,94 17 ochranné osobní pomůcky 17688, , ,66 98,54 0,72 18 další vzdělávání pedagogických pracovníků 60671, , ,50 99,90 1,09 19 zákonné pojištění 43837, , ,00 101,06 1,01 20 cestovné, ostatní služby 49403, , ,50 99,02 0,66 21 závodní stravování zaměstnanců 86314, , ,00 98,11 0,99 22 Ostatní účelové dotace (součet ř. 22 až 26) , , ,00 99,97 1,56 23 z toho projekt Projeky škol projekt SIPVZ PI 10000, Podpora výuky cizích jazyků , ,00 99,94-26 Zvýšení nenár. Složek platů a motivačních složek mezd 93000, ,00 100,00-27 Projekt podpora EVVO 99000, VÝDAJE CELKEM (součet řádků č. 1,2 a 3) , , ,37-0,99 Dne : Vypracoval : Dana Matušková Odpovídá : Mgr. Věra Gottwaldová XI. 18

19 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ V roce 2008 získala škola finanční prostředky určené na Rozvojový program MŠMT ve vzdělávání Podpora výuky cizích jazyků. Projekt s názvem Čtení a dramatizace anglického textu byl realizován ve všech třídách prvního i druhého stupně v průběhu hodin anglického jazyka, konverzace v anglickém jazyce, výtvarné výchovy a dále prostřednictvím zájmových aktivit (dramatický kroužek anglického jazyka, výtvarný kroužek, filmový kroužek). Cílem projektu byl rozvoj dovednosti čtení textů v anglickém jazyce s důrazem na správnou výslovnost, obohacení slovní zásoby a práci se slovníkem a dále dramatizace textů přiměřené jazykové náročnosti. Finanční prostředky byly použity na nákup knih, nahrávek, slovníků, výtvarných a doplňkových materiálů na ilustrace a přípravu kulis a kostýmů. Žáci prvního stupně předvedli výsledky své práce formou dramatizace pohádek, výstupem činnosti žáků druhého stupně byly čtenářské deníky a dramatizace úryvků z knih. Projekt významně přispěl ke zvýšení zájmu žáků o výuku anglického jazyka a jejich motivaci k četbě a dramatizaci. Tradiční přátelské kontakty s partnerskou školou v rakouském Mürzzuschlagu pokračovaly také ve školním roce 2008/2009 výměnnými pobyty žáků obou škol. Uskutečnily v květnu a červnu 2009 a v jejich průběhu měli žáci možnost uplatnit svoje jazykové znalosti při společných aktivitách ve škole, při sportu, prohlídkách obou měst i ve volném čase. V průběhu prvního červnového týdne 2009 jsme přivítali dvě skupiny žáků z partnerské školy v německém Barsselu. Program pro hosty obsahoval společná dopoledne v hodinách angličtiny a němčiny, zaměřená na rozvoj komunikativních dovedností a vzájemné poznání, a dále návštěvu Moravského krasu, Blanska a jeho okolí, historického centra Brna a také sportovní aktivity. Po ukončení dvou úspěšných projektů Comenius se pedagogičtí pracovníci školy zapojili společně s kolegy v několika evropských zemích do přípravy dalších mezinárodních aktivit. Projekt s názvem Feeling good at my school, který je zaměřen na oblast životního stylu, sportu, zdravé výživy, vytváření pozitivního klimatu ve škole a prevence negativních jevů, byl schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy a bude realizován v letech společně se školami ve Švédsku, Německu, Velké Británii, Nizozemí, Polsku a Litvě. V rámci hodnocení České školní inspekce byla dlouhodobá mezinárodní spolupráce a partnerství se zahraničním školami oceněna jako výrazný přínos pro rozvoj školy a další odborný růst pedagogů. XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2008/2009 škola tento typ vzdělávání nerealizovala. XIII. 19

20 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Od byla zahájena realizace projektu Feeling good at my school, který je financován z prostředků grantu poskytnutého Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací Ve škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, se kterou je uzavřena Kolektivní smlouva, upravující pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání zaměstnanců školy, jejich nároky, vyplývající z pracovního poměru, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Dodatkem ke Kolektivní smlouvě je Vnitřní platový předpis. Zástupci odborové organizace se také podílejí na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci a s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy. Spolupráce se zřizovatelem Se zřizovatelem, kterým je město Blansko, spolupracuje vedení školy průběžně, formou porad ředitelů škol, písemně (výroční zprávy, rozpočet) a informacemi o akcích školy. Dva zástupci zřizovatele jsou členy Školské rady. V rámci Projektu Modernizace základního školství v Blansku, realizovaného z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod a z rozpočtu města Blanska, byla zřízena odborná učebna pracovních činností, vybavená výškově stavitelnými žákovskými stolky a židličkami, vestavěnými skříněmi a pracovištěm pro interaktivní výuku, notebookem, dataprojektorem, tiskárnou a vizualizérem. Dále byly provedeny úpravy stávajících prostor školní dílny jako přípravny s odkládacími stoly, regály na materiál a dílenskými skříněmi pro uskladnění pracovního nářadí. V uvedených prostorách byly realizovány některé další úpravy, např. zatemnění odborné učebny, hygienické zázemí, nové obklady a podlahy. Materiálně technické podmínky školy byly také výrazně zlepšeny instalací dvou interaktivních tabulí ve třídách prvního stupně, rekonstrukcí sborovny, tělocvičny a jedné učebny výpočetní techniky. Město Blansko dále zajistilo vybavení dalších tříd novým nábytkem, opravy okapových plechů, svodů a vikýřů, nový elektrický kotel pro školní kuchyň a výměnu oken v dalších prostorách školy. Město Blansko významně podporuje mezinárodní aktivity školy a poskytlo finanční příspěvek na pobyt žáků v partnerském městě Mürzzuschlagu v Rakousku. V závěru školního roku byli vybraní žáci devátých ročníků přijati představiteli města na slavnostním setkání. 20

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/09-02 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Adresa: Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO, KARLOVA VARY, KOLLÁROVA 19, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A. Základní údaje o škole, charakteristika školy Předmět

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více