Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy"

Transkript

1 Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. VII. VIII. IX. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Příloha: Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 1

2 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 Sídlo školy Erbenova 1237/ Blansko Zřizovatel školy Město Blansko, nám. Svobody 3, Blansko Ředitel školy Mgr. Věra Gottwaldová Základní škola Blansko, Erbenova 13 je úplnou základní školou, poskytuje základní vzdělávání žákům 1. až 9. ročníku. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. až 5. ročníku. Součástí školy je školní jídelna. Telefon: (kancelář) (ředitelna) (školní jídelna) Fax: www stránky: Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Resortní identifikátor ředitelství školy (REDIZO): Školní jídelna : IZO Školní družina : IZO Počty tříd a žáků: Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu I.stupeň ,0 II.stupeň ,9 Celkem ,2 Školská rada byla ustavena a má šest členů: Mgr. Ivo Polák, Jaroslava Musilová (za zřizovatele) PaedDr. Zdeňka Kalová, Alena Vráblíková (za zákonné zástupce žáků) Mgr. Jaroslava Novotná, Mgr. Jitka Sieglová (za pedagogické pracovníky školy) Na ustavujícím zasedání dne zvolili členové předsedu Mgr. Ivo Poláka, místopředsedkyni Mgr. Jaroslavu Novotnou a schválili jednací řád Školské rady. Na jednání dne byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2

3 2007/2008 a bylo projednáno čerpání rozpočtu školy. Na svém jednání dne Školská rada projednala inspekční zprávu, návrh Školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/2010 a návrh rozpočtu školy na rok 2010, projednala a schválila Školní řád a seznámila se s Organizačním řádem školy. Část II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2008/2009 v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu č.j. ERB/626/07 ( C/01), ve 3. až 5. ročníku a v 8. až 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 (79-01-C/001). Ve škole se vyučovaly tři cizí jazyky angličtina, němčina a ruština. Výuka angličtiny jako povinného předmětu probíhala ve všech ročnících. V 1. a 2. ročníku se vyučovalo po jedné hodině anglického jazyka týdně, tento předmět patřil k nejoblíbenějším a splnil svou motivační funkci. Děti se hravou formou seznamovaly se základy angličtiny a k jejich zájmu významně přispěla dramatizace pohádek v rámci projektu Čtení a dramatizace anglického textu. Od 3. ročníku probíhala výuka anglického jazyka v rozsahu 3 hodin týdně. V sedmém až devátém ročníku mohli zájemci navštěvovat volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce. Obohacením vzdělávací nabídky školy se stala výuka dalších dvou cizích jazyků jako volitelných předmětů od 6. ročníku němčiny a ruštiny. Výuka němčiny byla realizována formou volitelného předmětu v 6. až 9. ročníku, výuka ruštiny jako volitelného předmětu v 6. ročníku. Žáci měli možnost uplatnit své jazykové znalosti v praxi v průběhu výměnného pobytu v rakouské partnerské škole v Mürzzuschlagu v květnu Povinná výuka informatiky probíhala podle Školního vzdělávacího programu v 6. ročníku, v 7. ročníku si žáci rozšiřovali své dovednosti prostřednictvím dvou skupin volitelného předmětu informační a komunikační technologie. Od 6. ročníku měli žáci se zájmem o tělesnou výchovu možnost navštěvovat volitelný předmět sportovní hry. Školní družina pracovala podle Školního vzdělávacího programu školní družiny. Poskytovala zájmové vzdělávání pro žáky prvního stupně ve třech odděleních s celkovým počtem 75 dětí. Zabezpečovala ranní a odpolední provoz ve třech samostatných místnostech, které jsou vybaveny v souladu s platnou legislativou a požadavky pedagogiky volného času. Kromě toho využívala také školní hřiště. Školní družina organizovala jak pravidelnou činnost oddělení, tak také příležitostné akce, v průběhu dne nabízela dětem spontánní aktivity a umožnila jim přípravu na vyučování. Činnost školní družiny probíhala ve věkově smíšených odděleních a v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny byla zaměřena na zájmové, tvořivé, relaxační a pohybové aktivity. Formou pravidelné činnosti oddělení byla ve spolupráci s vyučujícími prvního stupně realizována jednotlivá témata ŠVP školní družiny tak, aby doplňovala a rozšiřovala 3

4 poznatky, které děti získaly v průběhu školního vyučování (výtvarné, přírodovědné, hudební, pracovně technické, sportovní, dramatické činnosti, četba, didaktické hry, soutěže, kvízy, vyhledávání informací na počítači atd.), a přispívala tak k rozvíjení jejich kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské i pracovní. Příležitostné akce zpravidla přesahovaly rámec jednoho oddělení a byly realizovány ve spolupráci s vyučujícími na prvním stupni Den otevřených dveří, Mikulášské a adventní dílny, vánoční a velikonoční výstava, hudební přehlídky a soutěže (Valentýnské zpívání, X-faktor), příprava dárečků pro budoucí prvňáčky, výzdoba školy a výstavy výtvarných prací, pohybová hra Opičí dráha, Čarodějnický rej s diskotékou, projekt Čtení dramatizace anglického textu a další. Spontánní aktivity zahrnovaly individuální klidové činnosti po obědě, v rámci ranního pobytu žáků nebo před odpoledním odchodem z družiny, hry a tělovýchovné aktivity na školním hřišti a další činnosti podle zájmu žáků. Část III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V průběhu školního roku 2008/2009 pracovalo v naší škole 30 pedagogických pracovníků (27 učitelů a učitelek, 3 vychovatelky školní družiny), tři učitelky čerpaly mateřskou a rodičovskou dovolenou. Chod školy dále zabezpečovali provozní zaměstnanci - samostatná referentka, údržbář a topič, pracovnice školní jídelny a úseku úklidu. Vzhledem k poklesu výkonů byl v průběhu roku snížen počet provozních zaměstnanců. Část IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2008/ žáků, výuka probíhala ve dvou třídách. K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 se dostavilo 43 dětí, z toho 3 děti, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky v minulém roce. Zákonným zástupcům 40 dětí, které byly u zápisu poprvé, bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Šesti dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. 4

5 Část V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkem za I.stupeň Celkem za II.stupeň Celkem za školu Všichni žáci 9. ročníků byli přijati ke studiu na středních školách. Na víceleté gymnázium odešli 4 žáci 5. ročníku, 1 žák 7. ročníku a 1 žákyně 8. ročníku, na taneční konzervatoř byla přijata 1 žákyně 6. ročníku. Údaje o přijímacím řízení na střední školy Školní rok 2008/09 Počty přijatých žáků Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání bylo prováděno vedením školy průběžně na základě zpracovaného plánu kontrol a hospitací. Zvláštní pozornost byla věnována realizaci Školního vzdělávacího programu v prvním, druhém, šestém a sedmém ročníku, především uplatňování takových postupů, metod a forem práce, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Hospitační činnost v hodinách byla zaměřena především na kontrolu obsahu učiva vzhledem k plnění osnov jednotlivých předmětů, efektivitu výuky, diferenciaci úkolů s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých žáků, respektování psychohygienických zásad, práci s informačními zdroji, uplatnění motivace a vlastní aktivity dětí. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy bylo prováděno rozhovory s vyučujícími, při jednáních metodického sdružení a předmětových komisí, hospitacemi ve vyučovacích hodinách a také v rámci činnosti České školní inspekce. 5

6 Inspekční zpráva konstatuje, že škola sleduje úspěšnost žáků po celou vzdělávání, používá k tomu vhodné hodnotící nástroje a vytváří žákům podmínky k dosažení úspěchu podle jejich individuálních možností. Cíleně se daří rozvíjet zejména kompetence k učení a kompetence k řešení problémů. Žáci jsou vedeni k samostatné práci s textem, prokazují dobré čtenářské dovednosti i schopnost získané informace aplikovat a tvůrčím způsobem využívat. Výpočetní techniku používají ve výuce běžně již od prvního ročníku a získané dovednosti uplatňují i v ostatních předmětech při procvičování a upevňování učiva, vyhledávání informací či zpracování samostatných úkolů, referátů a projektů. V rámci vyučovacích hodin se žáci většinou aktivně zapojovali do individuálních a skupinových činností a vykazovali dobré znalosti, zodpovědně přistupovali k řešení problémů, vzájemně spolupracovali, věcně komunikovali s učitelem i mezi sebou a respektovali se. Zpráva dále konstatuje, že průběh vzdělávání pozitivně ovlivňují aktivity, které škola cíleně realizuje k podpoře osobnosti žáka exkurze a poznávací zájezdy, besedy s odborníky, zapojení žáků do soutěží a olympiád. Nabídka rozmanitých zájmových útvarů a řada volnočasových programů vytváří velmi dobré podmínky pro naplňování individuálních vzdělávacích potřeb žáků nad rámec povinné výuky a přispívá k rozvoji jejich talentu.. Škola se také zapojila do celostátního hodnocení výsledků vzdělávání žáků formou testů Scio v 5. a 9. ročníku. V obou případech se jednalo o testy obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. V listopadu 2008 proběhlo testování žáků 9. tříd. V matematice měla naše škola lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. Souhrnná zpráva konstatovala, že studijní potenciál žáků je využíván dobře a jejich výsledky jsou na lepší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. V českém jazyce měla naše škola lepší výsledky než polovina zúčastněných škol a studijní potenciál žáků je využíván optimálně. V dubnu 2009 proběhlo testování žáků 5. tříd. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka a matematiky s testem obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a výsledky v testech odpovídají jejich studijním předpokladům. Klasifikace žáků 5. i 9. ročníků odpovídala výsledkům, kterých žáci dosáhli v testu. Po vyhodnocení výsledků obdržel každý žák podrobnou individuální výslednou zprávu včetně grafů a textových informací s doporučeními pro následující studium. Analýza výsledků testů poskytla vedení školy i jednotlivých učitelům řadu podnětů pro další zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Vyhodnocení testů bylo provedeno v rámci metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí na druhém stupni a formou individuálních rozhovorů s vyučujícími uvedených předmětů. Část VI. 6

7 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Péče o žáky v oblasti prevence sociálně patologických jevů je zajištěna školním metodikem prevence. Pedagogická pracovnice, která tuto funkci vykonává, spolupracuje v rámci své činnosti zejména s Pedagogicko-psychologickou Blansko, okresním metodikem prevence a dalšími odbornými institucemi, poskytuje informace a materiály ostatním pedagogickým pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření, programy a další akce pro žáky. Společně s třídními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy a zákonnými zástupci žáků se podílí na řešení problémových situací. V rámci konzultačních hodin poskytuje poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům. Preventivní program byl ve školním roce 2008/2009 zaměřen především na vytváření pozitivního sociálního klimatu mezi žáky, osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, na otázky zdravého životního stylu a prevenci kouření. Tato témata byla zařazena především v hodinách občanské výchovy, rodinné výchovy, výchovy ke zdraví, prvouky, vlastivědy a přírodovědy a realizována také prostřednictvím celoškolního projektu, vzdělávacích programů a dalších akcí. Některé z nich se uskutečnily ve spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou Blansko a pracovníky Policie ČR a Městské policie. Škola rovněž využila nabídky besed se známými osobnostmi. Pro nově se tvořící kolektivy šestých tříd jsme uspořádali na začátku školního roku dvoudenní adaptační pobyt. K vytváření dobrých vzájemných vztahů v širším kolektivu jsme se snažili přispět formou spolupráce žáků prvního i druhého stupně ve vyučovacích hodinách i při přípravě programů pro mladší žáky. V případě potřeby proběhlo ve třídách dotazníkové šetření zaměřené na problematiku vzájemných vztahů a dále programy připravené okresním metodikem prevence. V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu se škola zaměřila na prevenci kouření (celoškolní akce Protikuřácký řetěz, programy zaměřené na první stupeň) a drogovou problematiku (programy pro 6. a 8. ročník, beseda s R. Johnem pro 8. a 9. ročník). Prevenci kriminality mládeže byla věnována beseda s J. Klímou pro 8. a 9. ročník. V hodinách občanské výchovy byl realizován interakční program Vím, co chci, zaměřený na formování osobnosti žáků. Žáci druhého stupně využívali možností pohybových aktivit v rámci relaxačních přestávek v tělocvičně. Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou prevence pravidelně seznamováni na poradách, v březnu 2009 se všichni zúčastnili celodenního vzdělávacího programu Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování. Zákonní zástupci jsou informováni prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách a konzultacích. Žákům je k dispozici seznam institucí a organizací s telefony a kontaktními adresami, na které se lze obrátit v případě problémů s návykovými látkami nebo v krizových situacích. Mohou také využít schránky důvěry včetně kontaktů na školního metodika prevence nebo výchovného poradce prostřednictvím školního intranetu. VII. 7

8 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno studiem na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, prostřednictvím nabídky dalších institucí a samostudiem. Zahrnovalo následující priority : - vzdělávání v oblasti realizace Školního vzdělávacího programu - vzdělávání vedoucích pracovníků - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence negativních jevů - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech jejich odborného zájmu Vzdělávání v oblasti realizace ŠVP Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili seminářů a tvůrčích dílen zaměřených na realizaci ŠVP v jednotlivých předmětech, problematiku týmové práce, uplatňování průřezových témat, nových metod a forem práce a hodnocení žáků. Přípravě na výuku podle ŠVP byla věnována převážná část samostudia pedagogických pracovníků. Vzdělávání vedoucích pracovníků Bylo zaměřeno na oblast legislativní problematiky, ekonomických aspektů řízení školy, přípravy a realizace projektů, prevence a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, bezpečnost a ochranu zdraví a využití informačních technologií. Ředitelka školy se jako metodik kabinetu řízení podílela na přípravě akcí v rámci metodické a konzultantské sítě Jihomoravského kraje, absolvovala studijní cesty a semináře v oblasti legislativy, realizace ŠVP, komunikativních dovedností, cizích jazyků, vlastního hodnocení školy a finanční a ekonomické gramotnosti. Zástupkyně ředitelky se zaměřily na oblast ekonomickou a legislativní, oblast cizích jazyků, bezpečnosti práce, realizace ŠVP a přípravu projektů. Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Jedna pedagogická pracovnice pokračovala ve studiu pro rozšíření kvalifikace v anglickém jazyce v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. 6 pedagogických pracovníků navštěvovalo kurzy anglického jazyka v různých úrovních pokročilosti. Nové podněty pro svou práci získali účastníci odborného semináře pro učitele anglického jazyka. Vzdělávání v oblasti informačních technologií Koordinátor ICT zahájil studium k výkonu specializovaných činností a zúčastnil se seminářů ICT ve školství a Microsoft ve školství. Uspořádal semináře pro pedagogické pracovníky 1. stupně a pro učitele vzdělávací jazykových předmětů k využití informačních technologií ve školství a dále školení v oblasti redakčního systému internetových stránek školy. Vzdělávání v oblasti prevence negativních jevů Pedagogická pracovnice, která vykonává funkci školního metodika prevence, absolvovala studium k výkonu specializovaných činností a zúčastnila se seminářů 8

9 zaměřených na krizové situace ve škole, práci s třídním kolektivem a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích programů Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování a Práce s třídním kolektivem. Velká pozornost v oblasti práce s třídním kolektivem a řešení problémových situací byla věnována zejména začínajícím pedagogickým pracovníkům. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech jejich odborného zájmu probíhalo podle aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Velký zájem byl zejména o semináře zaměřené na využití interaktivní tabule a informačních technologií ve výuce, realizaci ŠVP v jednotlivých předmětech, nové učební materiály a náměty pro jazykové vyučování a matematiku. Dvě učitelky absolvovaly cyklus seminářů ke specifickým poruchám učení a jejich nápravě. Vedoucí vychovatelka ŠD se zúčastnila vzdělávacích akcí k výtvarnému zpracování materiálů a využití deskových her v činnosti školní družiny. O velkém zájmu pedagogických pracovníků školy o další vzdělávání svědčí vysoký počet navštívených seminářů, kurzů a dalších akcí. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou vybaveni základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi pro práci s výukovými programy, textovým editorem, internetem a elektronickou poštou. Část pedagogického sboru absolvovala školení poučených uživatelů, které bylo zaměřeno na samostatné využití nových výukových technologií při výuce jednotlivých předmětů včetně zpracování a prezentace výsledků. Pedagogičtí pracovníci jsou informováni o poznatcích z dalšího vzdělávání při jednáních pedagogické rady, předmětových komisí a metodického sdružení prvního stupně. Účast na vzdělávacích akcích za období září 2008 srpen 2009 Název vzdělávací akce Počet účastníků Jazykové kurzy anglický jazyk 6 Specializační studium ŠMP - Prevence sociálně patologických 1 jevů Anglický jazyk a literatura pro základní školy rozšiřující studium 1 VŠ v rámci programu celoživotního vzdělávání Jazyková výchova ve vzdělávacím programu 1. stupně ZŠ 2 Mediální výchova 1 Metodika vedení třídnických hodin 1 Výkon vazby, trestu, trestní zákon 1 Čtení a psaní nás baví 1 Finanční a ekonomická gramotnost 1 Změny zákoníku práce 1 Dokumentární film v průřezových tématech RVP pro ZV 1 Seminář učitelů zdravotníků 2 Syndrom CAN týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte 1 Konference k využívání ESF ve vzdělávání 1 Učitel v ohrožení 1 9

10 Teaching Young Learners English is Fun 2 Studijní cesty na ZŠ,MŠ, speciální zařízení 1 Normální je nekouřit seminář pro učitele 1. stupně 1 Kurz poskytování první pomoci 2 Specifické poruchy učení a jejich náprava 2 Seminář koordinátorů ICT 1 MS Excel a jeho využití v práci učitele matematiky 1 Sdílení dobrých praxí škol Jihomoravského kraje 1 Nové učební materiály pro výuku dějepisu 1 Diagnostika a řešení případů násilného chování dětí a mladistvých 1 ve škole Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování I., II. 29 Seminář ŠMP šikana, tvorba krizového plánu 1 Budování pozitivní kultury školy 1 Výtvarné zpracování materiálů 1 Aktuální změny právních předpisů ve školství pro rok Motivace při výuce chemie boj s chemofobií 1 Microsoft pro školství seminář pro učitele informatiky 1 Chcete poznat interaktivní tabuli na I. stupni? 1 Batoh plný matematických nápadů 4 Osvědčilo se v hodinách matematiky 1 Využití moderních metodických nástrojů napříč předmětovou 2 skladbou ŠVP Silnější pomáhá slabšímu Využití interaktivní tabule 4 Specializační studium koordinátorů ICT 1 Pasti na teenagery problematika a rizika dnešních dospívajících 2 Průvodce pohraničním opevněním dějepisný 1 seminář Matematika ve školních vzdělávacích programech ZŠ, SOŠ a 1 SOU Jak komunikovat s rodiči 1 Rozvíjení kompetencí pomocí deskových her nejen na prázdniny 1 Dobrodružství s literaturou aneb jak vychovat čtenáře 1 Využití ICT ve výuce na 1. stupni 11 Práce s třídním kolektivem 29 Část VIII. 10

11 ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled zájmových kroužků Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Filmový kroužek 1 11 Florbal 3 50 Dyslektický kroužek 4 35 Aerobik 1 14 Výtvarný kroužek 1 14 Kroužek tělesné výchovy 1 18 Sportovní kroužek 1 18 Dramatický kroužek AJ 1 12 Rukodělný kroužek 1 14 Dramatický kroužek 1 11 Dopravní kroužek 1 14 Hudební kroužek 1 15 Celkem Péče o talentované žáky, účast v soutěžích a olympiádách Péče o talentované žáky se promítala jak do samotného výchovně vzdělávacího procesu (zadávání náročnějších samostatných úkolů, rozšíření a prohloubení učiva, řešení problémových úloh), tak do oblasti zájmových aktivit (kroužky, příprava na soutěže a olympiády, individuální konzultace s vyučujícími). Vynikajícími reprezentanty školy byli členové filmového kroužku a žáci účinkující ve dvou pořadech televizního vysílání. Škola byla spolupořadatelem zemského kola celostátní soutěže Český videosalon Zlaté slunce Blansko 2009, která je věnována mladým tvůrcům neprofesionální filmové tvorby. Na úspěšné realizaci se podílel filmový kroužek ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska. Členové filmového kroužku získali za svou tvorbu v této soutěži a také v jejím celostátním kole celkem 3 ocenění Tomáš Hanák, Adam Novotný a Vladimír Víšek. Tři žáci školy Helena Fojtová, Ivana Hrstková a Martin Cihlář účinkovali spolu s profesionálním štábem České televize Praha při natáčení jednoho z dílů vzdělávacího pořadu Vzduchoplavec Kráčmera, který představuje různá místa naší republiky. V rámci přímého přenosu České televize Brno se uskutečnila beseda s vedoucím a současnými i bývalými členy filmového kroužku, kteří představili historii kroužku, soutěž Zlaté slunce a ukázky ze své tvorby. V 1. ročníku soutěže v informatice pořádané DDM Oblázek ve spolupráci s firmou FPO Blansko, obsadili 2. místo žáci 7. ročníku Jiří Kyzlink a Martin Polák. Do soutěže o nejlépe zpracovaný projekt na téma Egypt v souvislostech, kterou vyhlásilo město Blansko ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO, s.r.o., se zapojilo 33 žáků, ocenění získali Tomáš Hanák, Soňa Formánková, Zuzana Měřínská a Jana Panáčková. V okresních kolech soutěží a olympiád reprezentovali školu Martina Musilová (Olympiáda z českého jazyka, Matematická olympiáda 9. ročníků), Jiří Kratochvíl (Pythagoriáda), Petr Lacina (Matematická olympiáda 9. ročníků), Martina Kopecká a Hana Chlupová (Olympiáda v anglickém jazyce), Jiří Charvát a Ondřej Buchta 11

12 (Dějepisná olympiáda) a družstvo žáků pátých ročníků (Dopravní soutěž mladých cyklistů). Ve velikonoční výtvarné soutěži Galerie města Blanska získala 2. místo Dominika Havířová. Žáci školy se dále zapojili do řady dalších soutěží, olympiád a přehlídek - recitační přehlídky v Městské knihovně Blansko, Valentýnské zpívání, školní výtvarná a literární soutěž Půjdem spolu do Betléma, výtvarné soutěže Namaluj nejkrásnější sluníčko, Kniha a já - Děti malují pro Konto Bariéry, Vánoční stůl, Recyklohraní a další. Účast a umístění žáků ve sportovních soutěžích: Školní soutěže: Mikulášský turnaj starších žáků v odbíjené Vánoční laťka školní přebor ve skoku vysokém Oblastní soutěže: Turnaj blanenských škol v odbíjené Mikulášský turnaj ve florbalu Atlas Cup Turnaj ve vybíjené Okresní soutěže: Kunštátská laťka 3x 2.místo Okresní florbalové soutěže 2x 2.místo, 1x 1.místo Pohár rozhlasu v atletice 1x 1.místo, 2x 2. místo, 8x 3. místo Přespolní běh 1x 1.místo, 1x 2.místo Odbíjená 3. místo Pohár Jiřího z Poděbrad v atletice 3x 1. místo, 1x 2. místo, 4x 3.místo Halová kopaná Kopaná O pohár ředitele ZŠ Adamov a FK Adamov Atletický čtyřboj ASPV 3x 1. místo, 5x 2. místo Stolní tenis 1x 1. místo Bowling 1. místo družstvo, 1. a 2. místo jednotlivci Olympiáda žáků 1. ročníku Krajské soutěže: Atletický čtyřboj ASPV 3x 1. místo, 5x 2. místo Florbal ASPV Republikové soutěže: Školský pohár v kopané Coca Cola Cup Atletický čtyřboj ASPV 1.místo Oldřich Smejkal - člen družstva 3.místo Barbora Kučerová jednotlivci 3.místo členové družstva Jihomoravského kraje Mezinárodní turnaj ve florbalu Open Game 4. místo Nejúspěšnější sportovci: 12

13 Barbora Kučerová, Romana Neubauerová, Zuzana Neubauerová, Veronika Hejlová, Lucie Haasová, Tereza Francová, Martina Svobodová, Žaneta Šindelková, Petr Zbořil, Jiří Elisek, Jaroslav Korčák, Milan Štěpánek, David Kvíčala, Adam Novotný, Jiří Charvát, František Skácel, Josef Barák, Martin Procházka, Oldřich Smejkal Žák naší školy Michal Vencel reprezentoval Jihomoravský kraj na Hrách IV. Letní olympiády dětí a mládeže České republiky v plaveckých disciplínách. Péče o žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování Zvláštní pozornost je věnována žákům s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování, a to zejména těmito formami: - individuální péče o tyto žáky ve vyučovacích hodinách - spolupráce se zákonnými zástupci, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími odbornými pracovišti - dyslektické kroužky - poskytování učebních materiálů a využití počítačových programů pro kompenzaci vývojových poruch učení Při zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností jsou voleny především takové formy a druhy prověřování a zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Klade se důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou vývojových poruch pravidelně seznamováni na poradách, seminářích a dalších vzdělávacích akcích. Velká pozornost je této problematice věnována každoročně také na poradě učitelů k přechodu žáků z prvního na druhý stupeň. Pro jednoho integrovaného žáka byl v prvním pololetí školního roku 2008/2009 zpracován individuální vzdělávací plán. 35 žáků z prvního i druhého stupně využilo nabídky navštěvovat dyslektické kroužky. Činnost žákovské samosprávy Žákovská samospráva, na jejíž činnosti se podílejí zástupci tříd druhého stupně, projednává program školních akcí, účast na akcích organizovaných městem a jinými institucemi a přichází s podněty k chodu školy. Na podzim 2008 se podílela na přípravě a organizaci sběru papíru ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Futurum. Zapojila se také do organizace sběru PET lahví, sportovní soutěže Vánoční laťka a celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Zlaté slunce Blansko Návrhy žáků na provozní řád v šatnách byly zapracovány do provozního řádu platného od Aktivity školy v oblasti zdravého vývoje dětí Pitný režim je zajišťován službami školního bufetu, v místnosti před jídelnou je instalován nápojový automat. Nápoje jsou rovněž součástí oběda ve školní jídelně. Na prvním stupni pokračoval program Zdravé zuby". I přes omezené prostorové dispozice školy se pedagogičtí pracovníci snaží vytvářet podmínky pro pohybovou relaxaci dětí během přestávek, v případě příznivého počasí využívají pro výuku také učebnu v přírodě. Žákům druhého stupně jsme nabídli možnost relaxačních přestávek v tělocvičně, školní družina využívala pro svou činnost také školní hřiště. Aktivity školy v oblasti výchovy k volbě povolání 13

14 Informovanost žáků v oblasti volby povolání zajišťuje výchovný poradce, který organizuje exkurze žáků do středních škol, setkání s pracovníky Úřadu práce, návštěvu Burzy středních škol a další akce. V rámci konzultačních hodin pro žáky a jejich zákonné zástupce provádí poradenskou činnost a poskytuje aktuální informace o středních školách a přijímacím řízení. Činnost školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Probíhala na základě plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v následujících oblastech: 1. Začlenění do vyučovacích předmětů na prvním i druhém stupni s důrazem na interdisciplinární charakter této problematiky (prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) 2. Další aktivity zaměřené k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (exkurze, soutěže) 3. Spolupráce s institucemi, které se zabývají problematikou ochrany životního prostředí 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Činnost školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Mezi nejvýznamnější akce patřil celoškolní projekt Recyklohraní, který probíhal po celý školní rok. Cíle projektu bylo podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Další aktivity EVVO uskutečněné ve školním roce 2008/2009: Celoškolní soutěž ve sběru PET lahví Sběr starého papíru Výukový program Planetárium Brno Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku Baldovec Celoroční hra pro žáky 3. a 4. ročníků Znáte Ajaxe? Výukové programy ve středisku ekologické výchovy Lesní škola Jezírko v Soběšicích Ukliďme si svět informace o zpětném odběru elektrospotřebičů a důležitosti ochrany životního prostředí Den Země 2009 úklid Moravského krasu Výroba ptačích budek Odborné exkurze s přírodovědným a zeměpisným zaměřením Účast žáků v soutěži Dřevo materiál budoucnosti Účast žáků ve výtvarných soutěžích (Bezpečné prázdniny s Ajaxem, Recyklohraní, Příroda kolem nás, Namaluj nejkrásnější sluníčko) Besedy v Městské knihovně Blansko Akce realizované v průběhu školního roku 2008/2009 Září Výuka na dětském dopravním hřišti 4. ročník Exkurze Planetárium - 5. ročník Adaptační pobyt žáků 6. ročníku Baldovec Zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. ročník Výukový program Bezpečnost na silnici 6. a 7. ročník Preventivní program Vztahy ve třídě 4. ročník Sběr starého papíru ve spolupráci s Futurum, o.p.s. Preventivní akce Policie ČR - 4. a 5. ročník 14

15 Říjen Preventivní program Zločin kolem nás (beseda s J. Klímou) - VIII.B, IX.B Zahájení programu Policie ČR Znáte Ajaxe? 3. a 4. ročník Divadelní představení Příběh Coco Chanel 8. a 9. ročník Exkurze v rámci prvouky kostel sv. Martina v Blansku 3. ročník Soutěž Dřevo materiál budoucnosti 9. ročník Výchovný koncert - 1. stupeň Filmové představení Máj 2. stupeň Listopad Divadelní představení Loupežník Rumcajs 2. a 3. ročník Preventivní program Kouření tvá volba 5. ročník Výukový program Mravencovo desatero Lesní škola Jezírko Soběšice 1. ročník Výukový program třídění odpadů Tonda Obal na cestách 1. stupeň Školní kolo soutěže Mladý historik 2. stupeň Exkurze Muzeum Blansko 3. ročník Exkurze Moravské zemské kartografické centrum Velké Opatovice 9. ročník Soutěž v informatice Den otevřených dveří pro mateřské školy a rodiče budoucích prvňáčků ročník Prosinec Projektový den Mikulášské a adventní tradice 1. stupeň Vánoční výstava prací žáků 1. stupně Odborná exkurze SPŠS Jedovnice 9. ročník Odborná exkurze SOŠ a SOU Blansko 9. ročník Exkurze Městská knihovna Blansko Za pohádkami 1. ročník Výukový program třídění odpadů Tonda Obal na cestách 2. stupeň Vánoční literární a výtvarná soutěž Půjdem spolu do Betléma Filmové představení 1. stupeň Školní kolo olympiády v českém jazyce Leden Protikuřácký řetěz Setkání ped. pracovníků s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ Údolní, Blansko Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 2. stupeň Únor Hudební přehlídka Valentýnské zpívání 1. stupeň Beseda Čas proměn 6. ročník Výukový program Amazonie 7. ročník Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník Beseda se spisovatelkou Městská knihovna Blansko 3. ročník Březen Exkurze Amundsen Cup 8. ročník Recitační přehlídka Městská knihovna Blansko ročník Zpívání s Jaroslavem Uhlířem 1. stupeň Preventivní program Vztahy ve třídě - 4. ročník Preventivní program Komunikace 3. ročník 15

16 Zlaté slunce Blansko 2009 zemské kolo celostátní soutěže filmové tvorby Preventivní program protidrogová prevence 8. ročník Duben Exkurze Technické muzeum Brno 5. ročník Velikonoční výstava prací žáků 1. stupně Divadelní představení Princezna na hrášku 1. a 3. ročník Exkurze do Poslanecké sněmovny Praha IX.B Recitační přehlídka Městská knihovna Blansko ročník Exkurze SOŠ a SOU Blansko 8. ročník Ukliďme si svět program environmentální výchovy 4. ročník, V.A Beseda v Městské knihovně Blansko 2. ročník Preventivní program Křižovatky (beseda s R. Johnem) 8. a 9. ročník Exkurze Muzeum Blansko V.A Květen Majáles Blansko Dopravní soutěž mladých cyklistů 5. ročník Návštěva žáků ze ZŠ Olomučany Beseda se spisovatelem Městská knihovna Blansko 2. ročník Exkurze do partnerské školy v Rakousku 9. ročník Schůzka vedení školy a pedagogických pracovníků s rodiči budoucích prvňáčků Červen Návštěvy žáků a učitelů z partnerských škol v Německu a Rakousku Divadelní představení Zlatovláska 1. a 2. ročník Knížka pro prvňáčka Městská knihovna Blansko 1. ročník Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku starostkou města Blanska Den s Policií 1. stupeň Exkurze Hasičský záchranný sbor 2. stupeň Cykloběh za ČR bez drog stupeň Divadelní představení SZUŠ Blansko 1. stupeň Filmové představení 1. a 2. stupeň V průběhu školního roku 2008/2009 se uskutečnily dva projektové dny: Mikulášské a adventní tradice 1. stupeň připravily Mgr. Jarmila Chlupová a Mgr. Jaroslava Malíková Protikuřácký řetěz prevence kouření celoškolní projekt připravila PaedDr. Zdeňka Kalová Zajímavé programy připravily pro společnou práci I.A a II.A třídní učitelky Mgr. Alena Štěrbáčková a Mgr. Světlana Jakubcová, I.B a II.B třídní učitelky Mgr. Alena Lysoňková a Mgr. Jaroslava Malíková (se zaměřením na literární, výtvarnou, tělesnou výchovu a pracovní činnosti). Vyučující cizích jazyků Mgr. Jitka Sieglová, PaedDr. Milena Machová, Mgr. Naděžda Rychnovská a PhDr. Věra Skoupá připravily se svými žáky pro děti z 1. stupně programy z hodin anglického, ruského a německého jazyka. Žáci z druhého stupně připravili ke Dni dětí pro své mladší spolužáky soutěže na školním hřišti. 16

17 Žáci některých tříd předvedli během školního roku připravené programy a divadelní představení v ostatních třídách a rodičům na třídních schůzkách. Prezentace školy na veřejnosti Veřejnost je informována o práci školy příspěvky v tisku a televizi, aktuální dění ve škole je možno sledovat prostřednictvím stránek V rámci půlhodinového přímého přenosu České televize Brno v červnu 2009 představili svou tvorbu současní i bývalí členové filmového kroužku. Ve školním roce 2008/2009 se díky aktivitě pedagogických pracovníků i žáků výrazně zvýšil počet i kvalita příspěvků s informacemi o činnosti školy v tisku a na webových stránkách školy. Část IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2008/2009 byla provedena inspekce ze strany České školní inspekce. Celkové hodnocení školy je obsaženo v závěru inspekční zprávy: Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli stanovenými školským zákonem a s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Respektuje právní předpisy související s poskytováním vzdělávání a školských služeb, všem žákům vytváří rovné podmínky přístupu ke vzdělání. Finanční prostředky, které byly škole přiděleny ze státního rozpočtu, jsou využívány v souladu s účelem, na který byly poskytnuty, slouží ke zlepšování materiálních i personálních podmínek vzdělávání. Část finančních prostředků škola získává vlastní aktivitou prostřednictvím různých grantů a projektů. Škola zajišťuje bezpečnost žáků a má účinný systém pro vyhledávání, posuzování a vyhodnocování rizik spojených se vzděláváním žáků. Pedagogickému sboru se daří vytvářet příznivé a podnětné klima vzájemné podpory a tolerance podporující vzdělávání. Realizovaný ŠVP je v částečném souladu s RVP ZV, vzdělávací nabídka školy, především škála volitelných předmětů, zájmových a mimoškolních aktivit je v souladu s podmínkami, za kterých byla zařazena do školského rejstříku. Škola cíleně formuje klíčové kompetence, rozvíjí funkční gramotnost žáků a vytváří vhodné podmínky pro rozvoj jejich osobnosti. Část X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Ve školním roce 2008/2009 škola hospodařila s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a s příspěvky na provoz od zřizovatele. Škole byly rovněž přiděleny z MŠMT ČR finanční prostředky určené na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce a dále finanční prostředky určené na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky cizích jazyků v roce Z rozpočtu města Blanska získala škola příspěvek na výměnný pobyt žáků v partnerském městě Mürzzuschlagu a na odměňování pro správce školního hřiště. Výroční zpráva o hospodaření za rok

18 Název školy : Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO : Příjmy Číslo řádku v Kč ukazatel Skutečnost 2007 skutečnost 2008 Vývojový Ukazatel 1 2 3=2/1 1 Státní dotace (prostředky od KÚ JmK - odpovídá ř.3 výdajů) , ,00 0,96 2 Dotace od obce - provozní výdaje (ener., mat., služ., aj)* , ,00 1,08 3 Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců (ŠD) 40700, ,00 1,23 4 Příjmy z doplňkové činnosti , ,50 1,02 5 Ostatní příjmy (součet ř. 6 až 17) , ,87 1,04 6 v tom : - stravné (žáci a zaměstnanci) , ,00 1, projekt SOCRATES , příspěvek Mürzzuschlag 25000, ,00 1, úroky 777,10 792,68 1, fondy prodej 8568, ,00 1, pronájem věcná režie 3041,50 409,50 1, ostatní přefakturace 81258, ,50 0, závodní stravování vlastních zaměstnanců 86314, ,00 0, ostatní příjmy 4534, ,50 1, aktivace fondů ,69-18 PŘÍJMY CELKEM (součet ř. 1 až 5) , ,37 0,98 * zahrnuje též státní dotaci na 1 žáka Výdaje Číslo řádku ukazatel Skutečnost 2007 upravený rozpočet 2008 skutečnost 2008 % plnění upr.rozpočtu vývojový ukazatel =3/2 5=3/1 1 Investiční výdaje z IF , Neinvestiční výdaje celkem (bez výdajů od KÚ JmK) , ,37-1,09 Neinvestiční výdaje z prostředků KÚ JmK , , ,00 100,00 0,96 3 celkem (ř ) 4 v tom: prostředky na platy zaměstnanců , , ,00 100,00 0,96 5 prostředky na OPPP (součet ř.6 až 9) 81000, , ,00 100,00 0,11 6 v tom ost. osobní výdaje 4250, , ,00 100,00 2,11 7 odstupné 76750, nálež. osob. civil služby platby j.n odvody (součet ř. 11 až 12) , , ,14 100,00 0,97 11 v tom : odvody na soc. a zdrav. pojištění , , ,14 100,0,3 0,97 12 FKSP , , ,00 99,76 0,97 13 ostatní neinvestiční výdaje (součet ř. 14 až 21) , , ,86 99,79 0,68 14 z toho učebnice , , ,80 100,84 0,42 15 učební pomůcky, školní potřeby , , ,40 100,60 0,22 16 plavecký výcvik 38690, , ,00 101,30 0,94 17 ochranné osobní pomůcky 17688, , ,66 98,54 0,72 18 další vzdělávání pedagogických pracovníků 60671, , ,50 99,90 1,09 19 zákonné pojištění 43837, , ,00 101,06 1,01 20 cestovné, ostatní služby 49403, , ,50 99,02 0,66 21 závodní stravování zaměstnanců 86314, , ,00 98,11 0,99 22 Ostatní účelové dotace (součet ř. 22 až 26) , , ,00 99,97 1,56 23 z toho projekt Projeky škol projekt SIPVZ PI 10000, Podpora výuky cizích jazyků , ,00 99,94-26 Zvýšení nenár. Složek platů a motivačních složek mezd 93000, ,00 100,00-27 Projekt podpora EVVO 99000, VÝDAJE CELKEM (součet řádků č. 1,2 a 3) , , ,37-0,99 Dne : Vypracoval : Dana Matušková Odpovídá : Mgr. Věra Gottwaldová XI. 18

19 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ V roce 2008 získala škola finanční prostředky určené na Rozvojový program MŠMT ve vzdělávání Podpora výuky cizích jazyků. Projekt s názvem Čtení a dramatizace anglického textu byl realizován ve všech třídách prvního i druhého stupně v průběhu hodin anglického jazyka, konverzace v anglickém jazyce, výtvarné výchovy a dále prostřednictvím zájmových aktivit (dramatický kroužek anglického jazyka, výtvarný kroužek, filmový kroužek). Cílem projektu byl rozvoj dovednosti čtení textů v anglickém jazyce s důrazem na správnou výslovnost, obohacení slovní zásoby a práci se slovníkem a dále dramatizace textů přiměřené jazykové náročnosti. Finanční prostředky byly použity na nákup knih, nahrávek, slovníků, výtvarných a doplňkových materiálů na ilustrace a přípravu kulis a kostýmů. Žáci prvního stupně předvedli výsledky své práce formou dramatizace pohádek, výstupem činnosti žáků druhého stupně byly čtenářské deníky a dramatizace úryvků z knih. Projekt významně přispěl ke zvýšení zájmu žáků o výuku anglického jazyka a jejich motivaci k četbě a dramatizaci. Tradiční přátelské kontakty s partnerskou školou v rakouském Mürzzuschlagu pokračovaly také ve školním roce 2008/2009 výměnnými pobyty žáků obou škol. Uskutečnily v květnu a červnu 2009 a v jejich průběhu měli žáci možnost uplatnit svoje jazykové znalosti při společných aktivitách ve škole, při sportu, prohlídkách obou měst i ve volném čase. V průběhu prvního červnového týdne 2009 jsme přivítali dvě skupiny žáků z partnerské školy v německém Barsselu. Program pro hosty obsahoval společná dopoledne v hodinách angličtiny a němčiny, zaměřená na rozvoj komunikativních dovedností a vzájemné poznání, a dále návštěvu Moravského krasu, Blanska a jeho okolí, historického centra Brna a také sportovní aktivity. Po ukončení dvou úspěšných projektů Comenius se pedagogičtí pracovníci školy zapojili společně s kolegy v několika evropských zemích do přípravy dalších mezinárodních aktivit. Projekt s názvem Feeling good at my school, který je zaměřen na oblast životního stylu, sportu, zdravé výživy, vytváření pozitivního klimatu ve škole a prevence negativních jevů, byl schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy a bude realizován v letech společně se školami ve Švédsku, Německu, Velké Británii, Nizozemí, Polsku a Litvě. V rámci hodnocení České školní inspekce byla dlouhodobá mezinárodní spolupráce a partnerství se zahraničním školami oceněna jako výrazný přínos pro rozvoj školy a další odborný růst pedagogů. XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2008/2009 škola tento typ vzdělávání nerealizovala. XIII. 19

20 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Od byla zahájena realizace projektu Feeling good at my school, který je financován z prostředků grantu poskytnutého Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací Ve škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, se kterou je uzavřena Kolektivní smlouva, upravující pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání zaměstnanců školy, jejich nároky, vyplývající z pracovního poměru, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Dodatkem ke Kolektivní smlouvě je Vnitřní platový předpis. Zástupci odborové organizace se také podílejí na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci a s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy. Spolupráce se zřizovatelem Se zřizovatelem, kterým je město Blansko, spolupracuje vedení školy průběžně, formou porad ředitelů škol, písemně (výroční zprávy, rozpočet) a informacemi o akcích školy. Dva zástupci zřizovatele jsou členy Školské rady. V rámci Projektu Modernizace základního školství v Blansku, realizovaného z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod a z rozpočtu města Blanska, byla zřízena odborná učebna pracovních činností, vybavená výškově stavitelnými žákovskými stolky a židličkami, vestavěnými skříněmi a pracovištěm pro interaktivní výuku, notebookem, dataprojektorem, tiskárnou a vizualizérem. Dále byly provedeny úpravy stávajících prostor školní dílny jako přípravny s odkládacími stoly, regály na materiál a dílenskými skříněmi pro uskladnění pracovního nářadí. V uvedených prostorách byly realizovány některé další úpravy, např. zatemnění odborné učebny, hygienické zázemí, nové obklady a podlahy. Materiálně technické podmínky školy byly také výrazně zlepšeny instalací dvou interaktivních tabulí ve třídách prvního stupně, rekonstrukcí sborovny, tělocvičny a jedné učebny výpočetní techniky. Město Blansko dále zajistilo vybavení dalších tříd novým nábytkem, opravy okapových plechů, svodů a vikýřů, nový elektrický kotel pro školní kuchyň a výměnu oken v dalších prostorách školy. Město Blansko významně podporuje mezinárodní aktivity školy a poskytlo finanční příspěvek na pobyt žáků v partnerském městě Mürzzuschlagu v Rakousku. V závěru školního roku byli vybraní žáci devátých ročníků přijati představiteli města na slavnostním setkání. 20

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 V Blansku dne 8.0.2007 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více