Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy"

Transkript

1 Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. VII. VIII. IX. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Příloha: Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 1

2 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 Sídlo školy Erbenova 1237/ Blansko Zřizovatel školy Město Blansko, nám. Svobody 3, Blansko Ředitel školy Mgr. Věra Gottwaldová Základní škola Blansko, Erbenova 13 je úplnou základní školou, poskytuje základní vzdělávání žákům 1. až 9. ročníku. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. až 5. ročníku. Součástí školy je školní jídelna. Telefon: (kancelář) (ředitelna) (školní jídelna) Fax: www stránky: Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Resortní identifikátor ředitelství školy (REDIZO): Školní jídelna : IZO Školní družina : IZO Počty tříd a žáků: Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu I.stupeň ,0 II.stupeň ,9 Celkem ,2 Školská rada byla ustavena a má šest členů: Mgr. Ivo Polák, Jaroslava Musilová (za zřizovatele) PaedDr. Zdeňka Kalová, Alena Vráblíková (za zákonné zástupce žáků) Mgr. Jaroslava Novotná, Mgr. Jitka Sieglová (za pedagogické pracovníky školy) Na ustavujícím zasedání dne zvolili členové předsedu Mgr. Ivo Poláka, místopředsedkyni Mgr. Jaroslavu Novotnou a schválili jednací řád Školské rady. Na jednání dne byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2

3 2007/2008 a bylo projednáno čerpání rozpočtu školy. Na svém jednání dne Školská rada projednala inspekční zprávu, návrh Školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/2010 a návrh rozpočtu školy na rok 2010, projednala a schválila Školní řád a seznámila se s Organizačním řádem školy. Část II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2008/2009 v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu č.j. ERB/626/07 ( C/01), ve 3. až 5. ročníku a v 8. až 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 (79-01-C/001). Ve škole se vyučovaly tři cizí jazyky angličtina, němčina a ruština. Výuka angličtiny jako povinného předmětu probíhala ve všech ročnících. V 1. a 2. ročníku se vyučovalo po jedné hodině anglického jazyka týdně, tento předmět patřil k nejoblíbenějším a splnil svou motivační funkci. Děti se hravou formou seznamovaly se základy angličtiny a k jejich zájmu významně přispěla dramatizace pohádek v rámci projektu Čtení a dramatizace anglického textu. Od 3. ročníku probíhala výuka anglického jazyka v rozsahu 3 hodin týdně. V sedmém až devátém ročníku mohli zájemci navštěvovat volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce. Obohacením vzdělávací nabídky školy se stala výuka dalších dvou cizích jazyků jako volitelných předmětů od 6. ročníku němčiny a ruštiny. Výuka němčiny byla realizována formou volitelného předmětu v 6. až 9. ročníku, výuka ruštiny jako volitelného předmětu v 6. ročníku. Žáci měli možnost uplatnit své jazykové znalosti v praxi v průběhu výměnného pobytu v rakouské partnerské škole v Mürzzuschlagu v květnu Povinná výuka informatiky probíhala podle Školního vzdělávacího programu v 6. ročníku, v 7. ročníku si žáci rozšiřovali své dovednosti prostřednictvím dvou skupin volitelného předmětu informační a komunikační technologie. Od 6. ročníku měli žáci se zájmem o tělesnou výchovu možnost navštěvovat volitelný předmět sportovní hry. Školní družina pracovala podle Školního vzdělávacího programu školní družiny. Poskytovala zájmové vzdělávání pro žáky prvního stupně ve třech odděleních s celkovým počtem 75 dětí. Zabezpečovala ranní a odpolední provoz ve třech samostatných místnostech, které jsou vybaveny v souladu s platnou legislativou a požadavky pedagogiky volného času. Kromě toho využívala také školní hřiště. Školní družina organizovala jak pravidelnou činnost oddělení, tak také příležitostné akce, v průběhu dne nabízela dětem spontánní aktivity a umožnila jim přípravu na vyučování. Činnost školní družiny probíhala ve věkově smíšených odděleních a v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny byla zaměřena na zájmové, tvořivé, relaxační a pohybové aktivity. Formou pravidelné činnosti oddělení byla ve spolupráci s vyučujícími prvního stupně realizována jednotlivá témata ŠVP školní družiny tak, aby doplňovala a rozšiřovala 3

4 poznatky, které děti získaly v průběhu školního vyučování (výtvarné, přírodovědné, hudební, pracovně technické, sportovní, dramatické činnosti, četba, didaktické hry, soutěže, kvízy, vyhledávání informací na počítači atd.), a přispívala tak k rozvíjení jejich kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské i pracovní. Příležitostné akce zpravidla přesahovaly rámec jednoho oddělení a byly realizovány ve spolupráci s vyučujícími na prvním stupni Den otevřených dveří, Mikulášské a adventní dílny, vánoční a velikonoční výstava, hudební přehlídky a soutěže (Valentýnské zpívání, X-faktor), příprava dárečků pro budoucí prvňáčky, výzdoba školy a výstavy výtvarných prací, pohybová hra Opičí dráha, Čarodějnický rej s diskotékou, projekt Čtení dramatizace anglického textu a další. Spontánní aktivity zahrnovaly individuální klidové činnosti po obědě, v rámci ranního pobytu žáků nebo před odpoledním odchodem z družiny, hry a tělovýchovné aktivity na školním hřišti a další činnosti podle zájmu žáků. Část III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V průběhu školního roku 2008/2009 pracovalo v naší škole 30 pedagogických pracovníků (27 učitelů a učitelek, 3 vychovatelky školní družiny), tři učitelky čerpaly mateřskou a rodičovskou dovolenou. Chod školy dále zabezpečovali provozní zaměstnanci - samostatná referentka, údržbář a topič, pracovnice školní jídelny a úseku úklidu. Vzhledem k poklesu výkonů byl v průběhu roku snížen počet provozních zaměstnanců. Část IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2008/ žáků, výuka probíhala ve dvou třídách. K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 se dostavilo 43 dětí, z toho 3 děti, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky v minulém roce. Zákonným zástupcům 40 dětí, které byly u zápisu poprvé, bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Šesti dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. 4

5 Část V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkem za I.stupeň Celkem za II.stupeň Celkem za školu Všichni žáci 9. ročníků byli přijati ke studiu na středních školách. Na víceleté gymnázium odešli 4 žáci 5. ročníku, 1 žák 7. ročníku a 1 žákyně 8. ročníku, na taneční konzervatoř byla přijata 1 žákyně 6. ročníku. Údaje o přijímacím řízení na střední školy Školní rok 2008/09 Počty přijatých žáků Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání bylo prováděno vedením školy průběžně na základě zpracovaného plánu kontrol a hospitací. Zvláštní pozornost byla věnována realizaci Školního vzdělávacího programu v prvním, druhém, šestém a sedmém ročníku, především uplatňování takových postupů, metod a forem práce, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Hospitační činnost v hodinách byla zaměřena především na kontrolu obsahu učiva vzhledem k plnění osnov jednotlivých předmětů, efektivitu výuky, diferenciaci úkolů s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých žáků, respektování psychohygienických zásad, práci s informačními zdroji, uplatnění motivace a vlastní aktivity dětí. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy bylo prováděno rozhovory s vyučujícími, při jednáních metodického sdružení a předmětových komisí, hospitacemi ve vyučovacích hodinách a také v rámci činnosti České školní inspekce. 5

6 Inspekční zpráva konstatuje, že škola sleduje úspěšnost žáků po celou vzdělávání, používá k tomu vhodné hodnotící nástroje a vytváří žákům podmínky k dosažení úspěchu podle jejich individuálních možností. Cíleně se daří rozvíjet zejména kompetence k učení a kompetence k řešení problémů. Žáci jsou vedeni k samostatné práci s textem, prokazují dobré čtenářské dovednosti i schopnost získané informace aplikovat a tvůrčím způsobem využívat. Výpočetní techniku používají ve výuce běžně již od prvního ročníku a získané dovednosti uplatňují i v ostatních předmětech při procvičování a upevňování učiva, vyhledávání informací či zpracování samostatných úkolů, referátů a projektů. V rámci vyučovacích hodin se žáci většinou aktivně zapojovali do individuálních a skupinových činností a vykazovali dobré znalosti, zodpovědně přistupovali k řešení problémů, vzájemně spolupracovali, věcně komunikovali s učitelem i mezi sebou a respektovali se. Zpráva dále konstatuje, že průběh vzdělávání pozitivně ovlivňují aktivity, které škola cíleně realizuje k podpoře osobnosti žáka exkurze a poznávací zájezdy, besedy s odborníky, zapojení žáků do soutěží a olympiád. Nabídka rozmanitých zájmových útvarů a řada volnočasových programů vytváří velmi dobré podmínky pro naplňování individuálních vzdělávacích potřeb žáků nad rámec povinné výuky a přispívá k rozvoji jejich talentu.. Škola se také zapojila do celostátního hodnocení výsledků vzdělávání žáků formou testů Scio v 5. a 9. ročníku. V obou případech se jednalo o testy obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. V listopadu 2008 proběhlo testování žáků 9. tříd. V matematice měla naše škola lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. Souhrnná zpráva konstatovala, že studijní potenciál žáků je využíván dobře a jejich výsledky jsou na lepší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. V českém jazyce měla naše škola lepší výsledky než polovina zúčastněných škol a studijní potenciál žáků je využíván optimálně. V dubnu 2009 proběhlo testování žáků 5. tříd. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka a matematiky s testem obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a výsledky v testech odpovídají jejich studijním předpokladům. Klasifikace žáků 5. i 9. ročníků odpovídala výsledkům, kterých žáci dosáhli v testu. Po vyhodnocení výsledků obdržel každý žák podrobnou individuální výslednou zprávu včetně grafů a textových informací s doporučeními pro následující studium. Analýza výsledků testů poskytla vedení školy i jednotlivých učitelům řadu podnětů pro další zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Vyhodnocení testů bylo provedeno v rámci metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí na druhém stupni a formou individuálních rozhovorů s vyučujícími uvedených předmětů. Část VI. 6

7 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Péče o žáky v oblasti prevence sociálně patologických jevů je zajištěna školním metodikem prevence. Pedagogická pracovnice, která tuto funkci vykonává, spolupracuje v rámci své činnosti zejména s Pedagogicko-psychologickou Blansko, okresním metodikem prevence a dalšími odbornými institucemi, poskytuje informace a materiály ostatním pedagogickým pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření, programy a další akce pro žáky. Společně s třídními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy a zákonnými zástupci žáků se podílí na řešení problémových situací. V rámci konzultačních hodin poskytuje poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům. Preventivní program byl ve školním roce 2008/2009 zaměřen především na vytváření pozitivního sociálního klimatu mezi žáky, osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, na otázky zdravého životního stylu a prevenci kouření. Tato témata byla zařazena především v hodinách občanské výchovy, rodinné výchovy, výchovy ke zdraví, prvouky, vlastivědy a přírodovědy a realizována také prostřednictvím celoškolního projektu, vzdělávacích programů a dalších akcí. Některé z nich se uskutečnily ve spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou Blansko a pracovníky Policie ČR a Městské policie. Škola rovněž využila nabídky besed se známými osobnostmi. Pro nově se tvořící kolektivy šestých tříd jsme uspořádali na začátku školního roku dvoudenní adaptační pobyt. K vytváření dobrých vzájemných vztahů v širším kolektivu jsme se snažili přispět formou spolupráce žáků prvního i druhého stupně ve vyučovacích hodinách i při přípravě programů pro mladší žáky. V případě potřeby proběhlo ve třídách dotazníkové šetření zaměřené na problematiku vzájemných vztahů a dále programy připravené okresním metodikem prevence. V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu se škola zaměřila na prevenci kouření (celoškolní akce Protikuřácký řetěz, programy zaměřené na první stupeň) a drogovou problematiku (programy pro 6. a 8. ročník, beseda s R. Johnem pro 8. a 9. ročník). Prevenci kriminality mládeže byla věnována beseda s J. Klímou pro 8. a 9. ročník. V hodinách občanské výchovy byl realizován interakční program Vím, co chci, zaměřený na formování osobnosti žáků. Žáci druhého stupně využívali možností pohybových aktivit v rámci relaxačních přestávek v tělocvičně. Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou prevence pravidelně seznamováni na poradách, v březnu 2009 se všichni zúčastnili celodenního vzdělávacího programu Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování. Zákonní zástupci jsou informováni prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách a konzultacích. Žákům je k dispozici seznam institucí a organizací s telefony a kontaktními adresami, na které se lze obrátit v případě problémů s návykovými látkami nebo v krizových situacích. Mohou také využít schránky důvěry včetně kontaktů na školního metodika prevence nebo výchovného poradce prostřednictvím školního intranetu. VII. 7

8 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno studiem na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, prostřednictvím nabídky dalších institucí a samostudiem. Zahrnovalo následující priority : - vzdělávání v oblasti realizace Školního vzdělávacího programu - vzdělávání vedoucích pracovníků - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence negativních jevů - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech jejich odborného zájmu Vzdělávání v oblasti realizace ŠVP Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili seminářů a tvůrčích dílen zaměřených na realizaci ŠVP v jednotlivých předmětech, problematiku týmové práce, uplatňování průřezových témat, nových metod a forem práce a hodnocení žáků. Přípravě na výuku podle ŠVP byla věnována převážná část samostudia pedagogických pracovníků. Vzdělávání vedoucích pracovníků Bylo zaměřeno na oblast legislativní problematiky, ekonomických aspektů řízení školy, přípravy a realizace projektů, prevence a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, bezpečnost a ochranu zdraví a využití informačních technologií. Ředitelka školy se jako metodik kabinetu řízení podílela na přípravě akcí v rámci metodické a konzultantské sítě Jihomoravského kraje, absolvovala studijní cesty a semináře v oblasti legislativy, realizace ŠVP, komunikativních dovedností, cizích jazyků, vlastního hodnocení školy a finanční a ekonomické gramotnosti. Zástupkyně ředitelky se zaměřily na oblast ekonomickou a legislativní, oblast cizích jazyků, bezpečnosti práce, realizace ŠVP a přípravu projektů. Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Jedna pedagogická pracovnice pokračovala ve studiu pro rozšíření kvalifikace v anglickém jazyce v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. 6 pedagogických pracovníků navštěvovalo kurzy anglického jazyka v různých úrovních pokročilosti. Nové podněty pro svou práci získali účastníci odborného semináře pro učitele anglického jazyka. Vzdělávání v oblasti informačních technologií Koordinátor ICT zahájil studium k výkonu specializovaných činností a zúčastnil se seminářů ICT ve školství a Microsoft ve školství. Uspořádal semináře pro pedagogické pracovníky 1. stupně a pro učitele vzdělávací jazykových předmětů k využití informačních technologií ve školství a dále školení v oblasti redakčního systému internetových stránek školy. Vzdělávání v oblasti prevence negativních jevů Pedagogická pracovnice, která vykonává funkci školního metodika prevence, absolvovala studium k výkonu specializovaných činností a zúčastnila se seminářů 8

9 zaměřených na krizové situace ve škole, práci s třídním kolektivem a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích programů Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování a Práce s třídním kolektivem. Velká pozornost v oblasti práce s třídním kolektivem a řešení problémových situací byla věnována zejména začínajícím pedagogickým pracovníkům. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech jejich odborného zájmu probíhalo podle aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Velký zájem byl zejména o semináře zaměřené na využití interaktivní tabule a informačních technologií ve výuce, realizaci ŠVP v jednotlivých předmětech, nové učební materiály a náměty pro jazykové vyučování a matematiku. Dvě učitelky absolvovaly cyklus seminářů ke specifickým poruchám učení a jejich nápravě. Vedoucí vychovatelka ŠD se zúčastnila vzdělávacích akcí k výtvarnému zpracování materiálů a využití deskových her v činnosti školní družiny. O velkém zájmu pedagogických pracovníků školy o další vzdělávání svědčí vysoký počet navštívených seminářů, kurzů a dalších akcí. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou vybaveni základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi pro práci s výukovými programy, textovým editorem, internetem a elektronickou poštou. Část pedagogického sboru absolvovala školení poučených uživatelů, které bylo zaměřeno na samostatné využití nových výukových technologií při výuce jednotlivých předmětů včetně zpracování a prezentace výsledků. Pedagogičtí pracovníci jsou informováni o poznatcích z dalšího vzdělávání při jednáních pedagogické rady, předmětových komisí a metodického sdružení prvního stupně. Účast na vzdělávacích akcích za období září 2008 srpen 2009 Název vzdělávací akce Počet účastníků Jazykové kurzy anglický jazyk 6 Specializační studium ŠMP - Prevence sociálně patologických 1 jevů Anglický jazyk a literatura pro základní školy rozšiřující studium 1 VŠ v rámci programu celoživotního vzdělávání Jazyková výchova ve vzdělávacím programu 1. stupně ZŠ 2 Mediální výchova 1 Metodika vedení třídnických hodin 1 Výkon vazby, trestu, trestní zákon 1 Čtení a psaní nás baví 1 Finanční a ekonomická gramotnost 1 Změny zákoníku práce 1 Dokumentární film v průřezových tématech RVP pro ZV 1 Seminář učitelů zdravotníků 2 Syndrom CAN týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte 1 Konference k využívání ESF ve vzdělávání 1 Učitel v ohrožení 1 9

10 Teaching Young Learners English is Fun 2 Studijní cesty na ZŠ,MŠ, speciální zařízení 1 Normální je nekouřit seminář pro učitele 1. stupně 1 Kurz poskytování první pomoci 2 Specifické poruchy učení a jejich náprava 2 Seminář koordinátorů ICT 1 MS Excel a jeho využití v práci učitele matematiky 1 Sdílení dobrých praxí škol Jihomoravského kraje 1 Nové učební materiály pro výuku dějepisu 1 Diagnostika a řešení případů násilného chování dětí a mladistvých 1 ve škole Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování I., II. 29 Seminář ŠMP šikana, tvorba krizového plánu 1 Budování pozitivní kultury školy 1 Výtvarné zpracování materiálů 1 Aktuální změny právních předpisů ve školství pro rok Motivace při výuce chemie boj s chemofobií 1 Microsoft pro školství seminář pro učitele informatiky 1 Chcete poznat interaktivní tabuli na I. stupni? 1 Batoh plný matematických nápadů 4 Osvědčilo se v hodinách matematiky 1 Využití moderních metodických nástrojů napříč předmětovou 2 skladbou ŠVP Silnější pomáhá slabšímu Využití interaktivní tabule 4 Specializační studium koordinátorů ICT 1 Pasti na teenagery problematika a rizika dnešních dospívajících 2 Průvodce pohraničním opevněním dějepisný 1 seminář Matematika ve školních vzdělávacích programech ZŠ, SOŠ a 1 SOU Jak komunikovat s rodiči 1 Rozvíjení kompetencí pomocí deskových her nejen na prázdniny 1 Dobrodružství s literaturou aneb jak vychovat čtenáře 1 Využití ICT ve výuce na 1. stupni 11 Práce s třídním kolektivem 29 Část VIII. 10

11 ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled zájmových kroužků Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Filmový kroužek 1 11 Florbal 3 50 Dyslektický kroužek 4 35 Aerobik 1 14 Výtvarný kroužek 1 14 Kroužek tělesné výchovy 1 18 Sportovní kroužek 1 18 Dramatický kroužek AJ 1 12 Rukodělný kroužek 1 14 Dramatický kroužek 1 11 Dopravní kroužek 1 14 Hudební kroužek 1 15 Celkem Péče o talentované žáky, účast v soutěžích a olympiádách Péče o talentované žáky se promítala jak do samotného výchovně vzdělávacího procesu (zadávání náročnějších samostatných úkolů, rozšíření a prohloubení učiva, řešení problémových úloh), tak do oblasti zájmových aktivit (kroužky, příprava na soutěže a olympiády, individuální konzultace s vyučujícími). Vynikajícími reprezentanty školy byli členové filmového kroužku a žáci účinkující ve dvou pořadech televizního vysílání. Škola byla spolupořadatelem zemského kola celostátní soutěže Český videosalon Zlaté slunce Blansko 2009, která je věnována mladým tvůrcům neprofesionální filmové tvorby. Na úspěšné realizaci se podílel filmový kroužek ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska. Členové filmového kroužku získali za svou tvorbu v této soutěži a také v jejím celostátním kole celkem 3 ocenění Tomáš Hanák, Adam Novotný a Vladimír Víšek. Tři žáci školy Helena Fojtová, Ivana Hrstková a Martin Cihlář účinkovali spolu s profesionálním štábem České televize Praha při natáčení jednoho z dílů vzdělávacího pořadu Vzduchoplavec Kráčmera, který představuje různá místa naší republiky. V rámci přímého přenosu České televize Brno se uskutečnila beseda s vedoucím a současnými i bývalými členy filmového kroužku, kteří představili historii kroužku, soutěž Zlaté slunce a ukázky ze své tvorby. V 1. ročníku soutěže v informatice pořádané DDM Oblázek ve spolupráci s firmou FPO Blansko, obsadili 2. místo žáci 7. ročníku Jiří Kyzlink a Martin Polák. Do soutěže o nejlépe zpracovaný projekt na téma Egypt v souvislostech, kterou vyhlásilo město Blansko ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO, s.r.o., se zapojilo 33 žáků, ocenění získali Tomáš Hanák, Soňa Formánková, Zuzana Měřínská a Jana Panáčková. V okresních kolech soutěží a olympiád reprezentovali školu Martina Musilová (Olympiáda z českého jazyka, Matematická olympiáda 9. ročníků), Jiří Kratochvíl (Pythagoriáda), Petr Lacina (Matematická olympiáda 9. ročníků), Martina Kopecká a Hana Chlupová (Olympiáda v anglickém jazyce), Jiří Charvát a Ondřej Buchta 11

12 (Dějepisná olympiáda) a družstvo žáků pátých ročníků (Dopravní soutěž mladých cyklistů). Ve velikonoční výtvarné soutěži Galerie města Blanska získala 2. místo Dominika Havířová. Žáci školy se dále zapojili do řady dalších soutěží, olympiád a přehlídek - recitační přehlídky v Městské knihovně Blansko, Valentýnské zpívání, školní výtvarná a literární soutěž Půjdem spolu do Betléma, výtvarné soutěže Namaluj nejkrásnější sluníčko, Kniha a já - Děti malují pro Konto Bariéry, Vánoční stůl, Recyklohraní a další. Účast a umístění žáků ve sportovních soutěžích: Školní soutěže: Mikulášský turnaj starších žáků v odbíjené Vánoční laťka školní přebor ve skoku vysokém Oblastní soutěže: Turnaj blanenských škol v odbíjené Mikulášský turnaj ve florbalu Atlas Cup Turnaj ve vybíjené Okresní soutěže: Kunštátská laťka 3x 2.místo Okresní florbalové soutěže 2x 2.místo, 1x 1.místo Pohár rozhlasu v atletice 1x 1.místo, 2x 2. místo, 8x 3. místo Přespolní běh 1x 1.místo, 1x 2.místo Odbíjená 3. místo Pohár Jiřího z Poděbrad v atletice 3x 1. místo, 1x 2. místo, 4x 3.místo Halová kopaná Kopaná O pohár ředitele ZŠ Adamov a FK Adamov Atletický čtyřboj ASPV 3x 1. místo, 5x 2. místo Stolní tenis 1x 1. místo Bowling 1. místo družstvo, 1. a 2. místo jednotlivci Olympiáda žáků 1. ročníku Krajské soutěže: Atletický čtyřboj ASPV 3x 1. místo, 5x 2. místo Florbal ASPV Republikové soutěže: Školský pohár v kopané Coca Cola Cup Atletický čtyřboj ASPV 1.místo Oldřich Smejkal - člen družstva 3.místo Barbora Kučerová jednotlivci 3.místo členové družstva Jihomoravského kraje Mezinárodní turnaj ve florbalu Open Game 4. místo Nejúspěšnější sportovci: 12

13 Barbora Kučerová, Romana Neubauerová, Zuzana Neubauerová, Veronika Hejlová, Lucie Haasová, Tereza Francová, Martina Svobodová, Žaneta Šindelková, Petr Zbořil, Jiří Elisek, Jaroslav Korčák, Milan Štěpánek, David Kvíčala, Adam Novotný, Jiří Charvát, František Skácel, Josef Barák, Martin Procházka, Oldřich Smejkal Žák naší školy Michal Vencel reprezentoval Jihomoravský kraj na Hrách IV. Letní olympiády dětí a mládeže České republiky v plaveckých disciplínách. Péče o žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování Zvláštní pozornost je věnována žákům s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování, a to zejména těmito formami: - individuální péče o tyto žáky ve vyučovacích hodinách - spolupráce se zákonnými zástupci, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími odbornými pracovišti - dyslektické kroužky - poskytování učebních materiálů a využití počítačových programů pro kompenzaci vývojových poruch učení Při zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností jsou voleny především takové formy a druhy prověřování a zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Klade se důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou vývojových poruch pravidelně seznamováni na poradách, seminářích a dalších vzdělávacích akcích. Velká pozornost je této problematice věnována každoročně také na poradě učitelů k přechodu žáků z prvního na druhý stupeň. Pro jednoho integrovaného žáka byl v prvním pololetí školního roku 2008/2009 zpracován individuální vzdělávací plán. 35 žáků z prvního i druhého stupně využilo nabídky navštěvovat dyslektické kroužky. Činnost žákovské samosprávy Žákovská samospráva, na jejíž činnosti se podílejí zástupci tříd druhého stupně, projednává program školních akcí, účast na akcích organizovaných městem a jinými institucemi a přichází s podněty k chodu školy. Na podzim 2008 se podílela na přípravě a organizaci sběru papíru ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Futurum. Zapojila se také do organizace sběru PET lahví, sportovní soutěže Vánoční laťka a celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Zlaté slunce Blansko Návrhy žáků na provozní řád v šatnách byly zapracovány do provozního řádu platného od Aktivity školy v oblasti zdravého vývoje dětí Pitný režim je zajišťován službami školního bufetu, v místnosti před jídelnou je instalován nápojový automat. Nápoje jsou rovněž součástí oběda ve školní jídelně. Na prvním stupni pokračoval program Zdravé zuby". I přes omezené prostorové dispozice školy se pedagogičtí pracovníci snaží vytvářet podmínky pro pohybovou relaxaci dětí během přestávek, v případě příznivého počasí využívají pro výuku také učebnu v přírodě. Žákům druhého stupně jsme nabídli možnost relaxačních přestávek v tělocvičně, školní družina využívala pro svou činnost také školní hřiště. Aktivity školy v oblasti výchovy k volbě povolání 13

14 Informovanost žáků v oblasti volby povolání zajišťuje výchovný poradce, který organizuje exkurze žáků do středních škol, setkání s pracovníky Úřadu práce, návštěvu Burzy středních škol a další akce. V rámci konzultačních hodin pro žáky a jejich zákonné zástupce provádí poradenskou činnost a poskytuje aktuální informace o středních školách a přijímacím řízení. Činnost školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Probíhala na základě plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v následujících oblastech: 1. Začlenění do vyučovacích předmětů na prvním i druhém stupni s důrazem na interdisciplinární charakter této problematiky (prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) 2. Další aktivity zaměřené k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (exkurze, soutěže) 3. Spolupráce s institucemi, které se zabývají problematikou ochrany životního prostředí 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Činnost školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Mezi nejvýznamnější akce patřil celoškolní projekt Recyklohraní, který probíhal po celý školní rok. Cíle projektu bylo podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Další aktivity EVVO uskutečněné ve školním roce 2008/2009: Celoškolní soutěž ve sběru PET lahví Sběr starého papíru Výukový program Planetárium Brno Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku Baldovec Celoroční hra pro žáky 3. a 4. ročníků Znáte Ajaxe? Výukové programy ve středisku ekologické výchovy Lesní škola Jezírko v Soběšicích Ukliďme si svět informace o zpětném odběru elektrospotřebičů a důležitosti ochrany životního prostředí Den Země 2009 úklid Moravského krasu Výroba ptačích budek Odborné exkurze s přírodovědným a zeměpisným zaměřením Účast žáků v soutěži Dřevo materiál budoucnosti Účast žáků ve výtvarných soutěžích (Bezpečné prázdniny s Ajaxem, Recyklohraní, Příroda kolem nás, Namaluj nejkrásnější sluníčko) Besedy v Městské knihovně Blansko Akce realizované v průběhu školního roku 2008/2009 Září Výuka na dětském dopravním hřišti 4. ročník Exkurze Planetárium - 5. ročník Adaptační pobyt žáků 6. ročníku Baldovec Zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. ročník Výukový program Bezpečnost na silnici 6. a 7. ročník Preventivní program Vztahy ve třídě 4. ročník Sběr starého papíru ve spolupráci s Futurum, o.p.s. Preventivní akce Policie ČR - 4. a 5. ročník 14

15 Říjen Preventivní program Zločin kolem nás (beseda s J. Klímou) - VIII.B, IX.B Zahájení programu Policie ČR Znáte Ajaxe? 3. a 4. ročník Divadelní představení Příběh Coco Chanel 8. a 9. ročník Exkurze v rámci prvouky kostel sv. Martina v Blansku 3. ročník Soutěž Dřevo materiál budoucnosti 9. ročník Výchovný koncert - 1. stupeň Filmové představení Máj 2. stupeň Listopad Divadelní představení Loupežník Rumcajs 2. a 3. ročník Preventivní program Kouření tvá volba 5. ročník Výukový program Mravencovo desatero Lesní škola Jezírko Soběšice 1. ročník Výukový program třídění odpadů Tonda Obal na cestách 1. stupeň Školní kolo soutěže Mladý historik 2. stupeň Exkurze Muzeum Blansko 3. ročník Exkurze Moravské zemské kartografické centrum Velké Opatovice 9. ročník Soutěž v informatice Den otevřených dveří pro mateřské školy a rodiče budoucích prvňáčků ročník Prosinec Projektový den Mikulášské a adventní tradice 1. stupeň Vánoční výstava prací žáků 1. stupně Odborná exkurze SPŠS Jedovnice 9. ročník Odborná exkurze SOŠ a SOU Blansko 9. ročník Exkurze Městská knihovna Blansko Za pohádkami 1. ročník Výukový program třídění odpadů Tonda Obal na cestách 2. stupeň Vánoční literární a výtvarná soutěž Půjdem spolu do Betléma Filmové představení 1. stupeň Školní kolo olympiády v českém jazyce Leden Protikuřácký řetěz Setkání ped. pracovníků s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ Údolní, Blansko Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 2. stupeň Únor Hudební přehlídka Valentýnské zpívání 1. stupeň Beseda Čas proměn 6. ročník Výukový program Amazonie 7. ročník Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník Beseda se spisovatelkou Městská knihovna Blansko 3. ročník Březen Exkurze Amundsen Cup 8. ročník Recitační přehlídka Městská knihovna Blansko ročník Zpívání s Jaroslavem Uhlířem 1. stupeň Preventivní program Vztahy ve třídě - 4. ročník Preventivní program Komunikace 3. ročník 15

16 Zlaté slunce Blansko 2009 zemské kolo celostátní soutěže filmové tvorby Preventivní program protidrogová prevence 8. ročník Duben Exkurze Technické muzeum Brno 5. ročník Velikonoční výstava prací žáků 1. stupně Divadelní představení Princezna na hrášku 1. a 3. ročník Exkurze do Poslanecké sněmovny Praha IX.B Recitační přehlídka Městská knihovna Blansko ročník Exkurze SOŠ a SOU Blansko 8. ročník Ukliďme si svět program environmentální výchovy 4. ročník, V.A Beseda v Městské knihovně Blansko 2. ročník Preventivní program Křižovatky (beseda s R. Johnem) 8. a 9. ročník Exkurze Muzeum Blansko V.A Květen Majáles Blansko Dopravní soutěž mladých cyklistů 5. ročník Návštěva žáků ze ZŠ Olomučany Beseda se spisovatelem Městská knihovna Blansko 2. ročník Exkurze do partnerské školy v Rakousku 9. ročník Schůzka vedení školy a pedagogických pracovníků s rodiči budoucích prvňáčků Červen Návštěvy žáků a učitelů z partnerských škol v Německu a Rakousku Divadelní představení Zlatovláska 1. a 2. ročník Knížka pro prvňáčka Městská knihovna Blansko 1. ročník Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku starostkou města Blanska Den s Policií 1. stupeň Exkurze Hasičský záchranný sbor 2. stupeň Cykloběh za ČR bez drog stupeň Divadelní představení SZUŠ Blansko 1. stupeň Filmové představení 1. a 2. stupeň V průběhu školního roku 2008/2009 se uskutečnily dva projektové dny: Mikulášské a adventní tradice 1. stupeň připravily Mgr. Jarmila Chlupová a Mgr. Jaroslava Malíková Protikuřácký řetěz prevence kouření celoškolní projekt připravila PaedDr. Zdeňka Kalová Zajímavé programy připravily pro společnou práci I.A a II.A třídní učitelky Mgr. Alena Štěrbáčková a Mgr. Světlana Jakubcová, I.B a II.B třídní učitelky Mgr. Alena Lysoňková a Mgr. Jaroslava Malíková (se zaměřením na literární, výtvarnou, tělesnou výchovu a pracovní činnosti). Vyučující cizích jazyků Mgr. Jitka Sieglová, PaedDr. Milena Machová, Mgr. Naděžda Rychnovská a PhDr. Věra Skoupá připravily se svými žáky pro děti z 1. stupně programy z hodin anglického, ruského a německého jazyka. Žáci z druhého stupně připravili ke Dni dětí pro své mladší spolužáky soutěže na školním hřišti. 16

17 Žáci některých tříd předvedli během školního roku připravené programy a divadelní představení v ostatních třídách a rodičům na třídních schůzkách. Prezentace školy na veřejnosti Veřejnost je informována o práci školy příspěvky v tisku a televizi, aktuální dění ve škole je možno sledovat prostřednictvím stránek V rámci půlhodinového přímého přenosu České televize Brno v červnu 2009 představili svou tvorbu současní i bývalí členové filmového kroužku. Ve školním roce 2008/2009 se díky aktivitě pedagogických pracovníků i žáků výrazně zvýšil počet i kvalita příspěvků s informacemi o činnosti školy v tisku a na webových stránkách školy. Část IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2008/2009 byla provedena inspekce ze strany České školní inspekce. Celkové hodnocení školy je obsaženo v závěru inspekční zprávy: Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli stanovenými školským zákonem a s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Respektuje právní předpisy související s poskytováním vzdělávání a školských služeb, všem žákům vytváří rovné podmínky přístupu ke vzdělání. Finanční prostředky, které byly škole přiděleny ze státního rozpočtu, jsou využívány v souladu s účelem, na který byly poskytnuty, slouží ke zlepšování materiálních i personálních podmínek vzdělávání. Část finančních prostředků škola získává vlastní aktivitou prostřednictvím různých grantů a projektů. Škola zajišťuje bezpečnost žáků a má účinný systém pro vyhledávání, posuzování a vyhodnocování rizik spojených se vzděláváním žáků. Pedagogickému sboru se daří vytvářet příznivé a podnětné klima vzájemné podpory a tolerance podporující vzdělávání. Realizovaný ŠVP je v částečném souladu s RVP ZV, vzdělávací nabídka školy, především škála volitelných předmětů, zájmových a mimoškolních aktivit je v souladu s podmínkami, za kterých byla zařazena do školského rejstříku. Škola cíleně formuje klíčové kompetence, rozvíjí funkční gramotnost žáků a vytváří vhodné podmínky pro rozvoj jejich osobnosti. Část X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Ve školním roce 2008/2009 škola hospodařila s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a s příspěvky na provoz od zřizovatele. Škole byly rovněž přiděleny z MŠMT ČR finanční prostředky určené na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce a dále finanční prostředky určené na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky cizích jazyků v roce Z rozpočtu města Blanska získala škola příspěvek na výměnný pobyt žáků v partnerském městě Mürzzuschlagu a na odměňování pro správce školního hřiště. Výroční zpráva o hospodaření za rok

18 Název školy : Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO : Příjmy Číslo řádku v Kč ukazatel Skutečnost 2007 skutečnost 2008 Vývojový Ukazatel 1 2 3=2/1 1 Státní dotace (prostředky od KÚ JmK - odpovídá ř.3 výdajů) , ,00 0,96 2 Dotace od obce - provozní výdaje (ener., mat., služ., aj)* , ,00 1,08 3 Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců (ŠD) 40700, ,00 1,23 4 Příjmy z doplňkové činnosti , ,50 1,02 5 Ostatní příjmy (součet ř. 6 až 17) , ,87 1,04 6 v tom : - stravné (žáci a zaměstnanci) , ,00 1, projekt SOCRATES , příspěvek Mürzzuschlag 25000, ,00 1, úroky 777,10 792,68 1, fondy prodej 8568, ,00 1, pronájem věcná režie 3041,50 409,50 1, ostatní přefakturace 81258, ,50 0, závodní stravování vlastních zaměstnanců 86314, ,00 0, ostatní příjmy 4534, ,50 1, aktivace fondů ,69-18 PŘÍJMY CELKEM (součet ř. 1 až 5) , ,37 0,98 * zahrnuje též státní dotaci na 1 žáka Výdaje Číslo řádku ukazatel Skutečnost 2007 upravený rozpočet 2008 skutečnost 2008 % plnění upr.rozpočtu vývojový ukazatel =3/2 5=3/1 1 Investiční výdaje z IF , Neinvestiční výdaje celkem (bez výdajů od KÚ JmK) , ,37-1,09 Neinvestiční výdaje z prostředků KÚ JmK , , ,00 100,00 0,96 3 celkem (ř ) 4 v tom: prostředky na platy zaměstnanců , , ,00 100,00 0,96 5 prostředky na OPPP (součet ř.6 až 9) 81000, , ,00 100,00 0,11 6 v tom ost. osobní výdaje 4250, , ,00 100,00 2,11 7 odstupné 76750, nálež. osob. civil služby platby j.n odvody (součet ř. 11 až 12) , , ,14 100,00 0,97 11 v tom : odvody na soc. a zdrav. pojištění , , ,14 100,0,3 0,97 12 FKSP , , ,00 99,76 0,97 13 ostatní neinvestiční výdaje (součet ř. 14 až 21) , , ,86 99,79 0,68 14 z toho učebnice , , ,80 100,84 0,42 15 učební pomůcky, školní potřeby , , ,40 100,60 0,22 16 plavecký výcvik 38690, , ,00 101,30 0,94 17 ochranné osobní pomůcky 17688, , ,66 98,54 0,72 18 další vzdělávání pedagogických pracovníků 60671, , ,50 99,90 1,09 19 zákonné pojištění 43837, , ,00 101,06 1,01 20 cestovné, ostatní služby 49403, , ,50 99,02 0,66 21 závodní stravování zaměstnanců 86314, , ,00 98,11 0,99 22 Ostatní účelové dotace (součet ř. 22 až 26) , , ,00 99,97 1,56 23 z toho projekt Projeky škol projekt SIPVZ PI 10000, Podpora výuky cizích jazyků , ,00 99,94-26 Zvýšení nenár. Složek platů a motivačních složek mezd 93000, ,00 100,00-27 Projekt podpora EVVO 99000, VÝDAJE CELKEM (součet řádků č. 1,2 a 3) , , ,37-0,99 Dne : Vypracoval : Dana Matušková Odpovídá : Mgr. Věra Gottwaldová XI. 18

19 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ V roce 2008 získala škola finanční prostředky určené na Rozvojový program MŠMT ve vzdělávání Podpora výuky cizích jazyků. Projekt s názvem Čtení a dramatizace anglického textu byl realizován ve všech třídách prvního i druhého stupně v průběhu hodin anglického jazyka, konverzace v anglickém jazyce, výtvarné výchovy a dále prostřednictvím zájmových aktivit (dramatický kroužek anglického jazyka, výtvarný kroužek, filmový kroužek). Cílem projektu byl rozvoj dovednosti čtení textů v anglickém jazyce s důrazem na správnou výslovnost, obohacení slovní zásoby a práci se slovníkem a dále dramatizace textů přiměřené jazykové náročnosti. Finanční prostředky byly použity na nákup knih, nahrávek, slovníků, výtvarných a doplňkových materiálů na ilustrace a přípravu kulis a kostýmů. Žáci prvního stupně předvedli výsledky své práce formou dramatizace pohádek, výstupem činnosti žáků druhého stupně byly čtenářské deníky a dramatizace úryvků z knih. Projekt významně přispěl ke zvýšení zájmu žáků o výuku anglického jazyka a jejich motivaci k četbě a dramatizaci. Tradiční přátelské kontakty s partnerskou školou v rakouském Mürzzuschlagu pokračovaly také ve školním roce 2008/2009 výměnnými pobyty žáků obou škol. Uskutečnily v květnu a červnu 2009 a v jejich průběhu měli žáci možnost uplatnit svoje jazykové znalosti při společných aktivitách ve škole, při sportu, prohlídkách obou měst i ve volném čase. V průběhu prvního červnového týdne 2009 jsme přivítali dvě skupiny žáků z partnerské školy v německém Barsselu. Program pro hosty obsahoval společná dopoledne v hodinách angličtiny a němčiny, zaměřená na rozvoj komunikativních dovedností a vzájemné poznání, a dále návštěvu Moravského krasu, Blanska a jeho okolí, historického centra Brna a také sportovní aktivity. Po ukončení dvou úspěšných projektů Comenius se pedagogičtí pracovníci školy zapojili společně s kolegy v několika evropských zemích do přípravy dalších mezinárodních aktivit. Projekt s názvem Feeling good at my school, který je zaměřen na oblast životního stylu, sportu, zdravé výživy, vytváření pozitivního klimatu ve škole a prevence negativních jevů, byl schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy a bude realizován v letech společně se školami ve Švédsku, Německu, Velké Británii, Nizozemí, Polsku a Litvě. V rámci hodnocení České školní inspekce byla dlouhodobá mezinárodní spolupráce a partnerství se zahraničním školami oceněna jako výrazný přínos pro rozvoj školy a další odborný růst pedagogů. XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2008/2009 škola tento typ vzdělávání nerealizovala. XIII. 19

20 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Od byla zahájena realizace projektu Feeling good at my school, který je financován z prostředků grantu poskytnutého Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací Ve škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, se kterou je uzavřena Kolektivní smlouva, upravující pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání zaměstnanců školy, jejich nároky, vyplývající z pracovního poměru, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Dodatkem ke Kolektivní smlouvě je Vnitřní platový předpis. Zástupci odborové organizace se také podílejí na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci a s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy. Spolupráce se zřizovatelem Se zřizovatelem, kterým je město Blansko, spolupracuje vedení školy průběžně, formou porad ředitelů škol, písemně (výroční zprávy, rozpočet) a informacemi o akcích školy. Dva zástupci zřizovatele jsou členy Školské rady. V rámci Projektu Modernizace základního školství v Blansku, realizovaného z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod a z rozpočtu města Blanska, byla zřízena odborná učebna pracovních činností, vybavená výškově stavitelnými žákovskými stolky a židličkami, vestavěnými skříněmi a pracovištěm pro interaktivní výuku, notebookem, dataprojektorem, tiskárnou a vizualizérem. Dále byly provedeny úpravy stávajících prostor školní dílny jako přípravny s odkládacími stoly, regály na materiál a dílenskými skříněmi pro uskladnění pracovního nářadí. V uvedených prostorách byly realizovány některé další úpravy, např. zatemnění odborné učebny, hygienické zázemí, nové obklady a podlahy. Materiálně technické podmínky školy byly také výrazně zlepšeny instalací dvou interaktivních tabulí ve třídách prvního stupně, rekonstrukcí sborovny, tělocvičny a jedné učebny výpočetní techniky. Město Blansko dále zajistilo vybavení dalších tříd novým nábytkem, opravy okapových plechů, svodů a vikýřů, nový elektrický kotel pro školní kuchyň a výměnu oken v dalších prostorách školy. Město Blansko významně podporuje mezinárodní aktivity školy a poskytlo finanční příspěvek na pobyt žáků v partnerském městě Mürzzuschlagu v Rakousku. V závěru školního roku byli vybraní žáci devátých ročníků přijati představiteli města na slavnostním setkání. 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola s mateřskou školou Žihle Žihle 178, okres Plzeň-sever

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola s mateřskou školou Žihle Žihle 178, okres Plzeň-sever Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 045 41/99-2000 Signatura: bd5rs102 Oblastní pracoviště č. 4, Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova základní škola s mateřskou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více