Konečně vím, jak najít práci, do které půjdu s chutí. e-book..cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konečně vím, jak najít práci, do které půjdu s chutí. e-book..cz"

Transkript

1 Konečně vím, jak najít práci, do které půjdu s chutí e-book.cz

2 Obsah Úvod Jakým způsobem najít práci Jak napsat životopis Jak napsat motivační dopis Chci uspět na pohovoru Zkušební doba Na závěr

3 Úvod MátePzaměstnání,PkteréPvámPnevyhovuje.PNeboPmátePdobrouP práci,palepneníptopúplněpono.pnebopprácipnemátepaphledáte.p PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe-bookPPracujte s chutí,kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací. JePjedno,PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe,PjstePmaminkaPpoP mateřsképdovolené,pnebopčerstvýpabsolvent.pvypvšichnipnajdetep cennépradypvpnašempe-bookupapnapnašichpstránkáchp 2

4 Jakýmlzpůsobemlnajítlpráci Úvod Existujelmnoholzpůsobů3ljaklnajítlpráci.lNejdřívelselzamysletel nadltím3ljakýmlzpůsobemljstelvětšinoulnašlilpráci.ldostaliljstel tip?lnebolvásldoporučillznámý?lneboljstelbylilosloveni?lpokudl jstelodpovědělilaspoňlnaljednulotázkulkladně3lzískaliljstelprácil tak3ljakljillidélzískávajílnejčastějil lna doporučení.l Průzkumy ukazují, že téměř 50% zaměstnanců najde svou práci prostřednictvím známých. Využijtelprotolsvýchlkontaktůlilpřilhledánílnovélprácel loslovtel členylrodiny3lkamarády3lznámé3lbývalélspolupracovníkylal požádejteljelolpomoc.lrozmysletelsilvšaklpředem3ljakoulprácil hledáte.lpokudljstelužlsvélznáméloslovili3lnebojtelseljel požádatlolpomoclznovu.lčímldélelhledátelpráci3ltímlpřesnějil víte3ldoljakéholzaměstnánílbystelchtělilnastoupit.lmáteltakél zkušenosti. Nejčastějšímlzpůsobem3ljakllidélhledajílpráci3ljsoulinzerátylnal internetu.lvýhodoulje3lželnaljednomlmístěl lnalpracovníml portálul lnajdetelnejvětšílmnožstvílvolnýchlpracovníchlpozic.l Nevýhodoulpaklsamozřejmělje3lželnalnělodpovídálvelkél množstvíluchazečů.lnaljednulvolnoulpracovnílpozici3ltřebalvl administrativě3lreagujílběhemlpárlhodinlažlstovkyluchazečů.l Musítelprotolpočítatlsltím3lželvášlživotopislneprojdelprvotníl selekcílalvylselčastolnedostanetelanilklpohovoru. 3

5 Pokud-víteA-že-chcete-pracovat-pro-konkrétníhozaměstnavateleA-podívejte-se-přímo-na-jeho-internetové- Máte-zaměstnáníA-které-vám-nevyhovujeg-Nebo-máte-dobroustránkyg-Většinou-se-už-na-úvodní-webové-stráncepráciA-ale-není-to-úplně-onog-Nebo-práci-nemáte-a-hledátegzaměstnavatelů-nachází-odkaz-na-sekci-KariéraA-v-níž-najdetetaké-inzerátyA-které-neobjevíte-jindeg-Přímý-osobní-kontakt-je- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eDbook-Pracujte s chutíakterý-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracívhodný-pouze-v-případě-specifických-pracovních-pozica-jakojsou-třeba-prodejcig-u-administrativních-pozic-tento-způsobnedoporučujemeg-v-takovém-případě-můžete-zkusit-oslovitpotenciálního-zaměstnavatele-přes-sociální-sítěg Je-jednoA-jestli-máte-za-sebou-léta-praxeA-jste-maminka-pomateřské-dovolenéA-nebo-čerstvý-absolventg-Vy-všichni-najdetecenné-rady-v-našem-eDbooku-a-na-našich-stránkáchwwwgschutidopracegczg Při-hledání-práce-nepodceňujte-svůj-profil-na-FacebookuA-anina-sociální-síti-LinkedIng-Stále-více-personalistů-zkouší-najít-aoslovit-kandidáty-tímto-způsobemg-A-ještě-více-personalistů-nanich-hledá-informace-o-uchazečíchA-aby-si-ověřili-pravdivostúdajů-ze-životopisuA-nebo-si-jen-udělali-obrázek-o-tomA-jakkandidát-se-kandidát-na-internetu-prezentujeg Další-možností-je-podívat-se-na-inzeráty-personálních-agenturg- Inzeráty-sice-většinou-obsahují-anonymní-nabídky-práce-aneuvádějí-konečného-zaměstnavateleA-nebojte-se-přestodobrou-personální-agenturu-kontaktovatg-Může-mít-v-portfoliui-nějakou-jinou-vhodnou-poziciA-kterou-vám-mohou-nabídnoutg- Některé-pracovní-agentury-se-zase-specializují-na-krátkodobénebo-dlouhodobé-brigádyA-které-vám-pomohou-překlenoutobdobí-bez-práceg Někomu se při hledání zaměstnání osvědčí jeden způsob, ideální je samozřejmě kombinace více možností. 4

6 JakPnapsatPživotopis Úvod MátePzaměstnáníCPkteréPvámPnevyhovujeDPNeboPmátePdobrouP AťPužPnajdetePvhodnouPpracovníPnabídkuPnaPinternetuPneboP prácicpalepneníptopúplněponodpnebopprácipnemátepaphledátedp přespznámécpvždypbudetepkepsvojípprezentacippotřebovatp životopisdpživotopisgnebogtakégcurriculumgvitaeg(cv)pjep nejdůležitějšímpdokumentemcpvepkterémpbypopváspmělypbýtp PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPegbookPPracujtegsgchutíCkterýPvámP pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnouppracíd uvedenypvšechnyppotřebnépinformacecpjepvašímpprvnímp kontaktempspfirmoudp JePjednoCPjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxeCPjstePmaminkaPpoP mateřsképdovolenécpnebopčerstvýpabsolventdpvypvšichnipnajdetep cennépradypvpnašempegbookupapnapnašichpstránkáchp Personalista,gnebogpotenciálnígpřímýgnadřízenýgmajíg wwwdschutidopracedczd častogjengněkolikgsekundgnagto,gabygsighogprohlédli. AniPjedenPzPnichPvásPosobněPneznáDPŽivotopisPjePprotoPmusíP zaujmoutpapmusípvpněmpnajítpinformacecpkteréphledajícpabyp uchazečeppozvalipnappohovord Každýgživotopisgjegoriginál,gnikdegnenígdané,gjakgbygmělg vypadat.pmezipobecnáppravidlappatřícpžepcvpmápmítpjednucpmaxdp dvěpstránkydpmělpbypbýtpgrafickypjednotnýcptjdppoužitpjedenptypp písmadpdůležitépinformacepmohoupbýtpzvýrazněnycpnemělypbyp všakpbýtppoužitypžádnépspeciálnípefektycpobrázkycpanipvýraznép barvydpživotopispmusíppůsobitpprofesionálněpapbýtp strukturovaný: PPPjasnýCP PPPPstručný PPPpřehlednýD 5

7 Co uvést do životopisu? Životopis-je-rozdělen-do-jednotlivých-částí- -Kontaktní-údajeg- Máte-zaměstnáníg-které-vám-nevyhovuje6-Nebo-máte-dobrou- Profilg-Pracovní-zkušenostig-Vzdělání-a-případně-další- prácig-ale-není-to-úplně-ono6-nebo-práci-nemáte-a-hledáte6informaceg-jako-jsou-např6-další-dovednosti6-každá-částživotopisu-by-měla-obsahovat-hlavně-informaceg-které-se- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eCbook-Pracujte s chutígkterý-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracípřímo-váží-k-pracovní-pozicig-na-kterou-se-uchazeč-hlásí6- Kandidáti-často-vytvářejí-obsáhlé-životopisy-a-popisujínapříklad-pracovní-činnostig-které-s-jejich-budoucí-prací- Je-jednog-jestli-máte-za-sebou-léta-praxeg-jste-maminka-ponesouvisí6mateřské-dovolenég-nebo-čerstvý-absolvent6-Vy-všichni-najdetecenné-rady-v-našem-eCbooku-a-na-našich-stránkáchwww6schutidoprace6cz6 Pracovní-náplň-v-minulých-zaměstnáních-by-měla-být-popsánapřesně6-Mělo-by-být-uvedenog-jakých-konkrétních-výsledkůuchazeč-dosáhlg-co-se-mu-povedlo6-Především-podleuvedených-pracovních-zkušeností-se-totiž-personalistarozhodujeg-zda-pozve-uchazeče-na-pohovorg-nebo-ne6-Pokudjste-absolventig-napište-do-pracovních-zkušeností-praxi-běhemstudia6-V-případěg-že-jste-na-mateřské-dovolenég-nebonezaměstnaníg-uveďte-nějakou-pracovní-zkušenost- -brigádugstážg-pomoc-v-rodinné-firmě- -která-se-váže-k-zaměstnáníg-okteré-se-ucházíte6-pokud-takovou-zkušenost-nemáteg-uveďtesvé-poslední-zaměstnání6- V-případěg-že-se-kandidát-rozhodne-uvést-do-životopisu-takésvé-další-dovednostig-platí-stejná-doporučení-jako-v-případěpracovních-zkušeností6-Musí-se-především-vázat-k-budoucímuzaměstnání6-Jedná-se-například-o-jazykové-schopnostig-řidičskýprůkaz-nebo-specifické-PC-dovednostig-jejichž-požadavky-jsouuvedeny-v-inzerátu6-6

8 Co do životopisu neuvádět? V-současné-době-se-již-nedoporučuje?-aby-se-v-životopisu- Máte-zaměstnání?-které-vám-nevyhovujeg-Nebo-máte-dobrouuváděly-zájmy-nebo-záliby-uchazečeg-Otázkou-je-také-uvedenípráci?-ale-není-to-úplně-onog-Nebo-práci-nemáte-a-hledátegreferencíg-Někteří-zaměstnavatelé-uvedení-referencí-v-inzerátupřímo-vyžadujíg-Kandidát-by-měl-na-konec-svého-životopisu- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eTbook-Pracujte s chutí?který-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracíuvést-kontakt-na-dvě-až-tři-osoby?-které-o-něm-mohouposkytnout-relevantní-informaceg-pokud-to-zaměstnavatelnevyžaduje?-reference-se-do-životopisu-neuvádíg Je-jedno?-jestli-máte-za-sebou-léta-praxe?-jste-maminka-pomateřské-dovolené?-nebo-čerstvý-absolventg-Vy-všichni-najdete- A-co-může-kandidátovi-pomoci-odlišit-se-od-ostatních?-Třebacenné-rady-v-našem-eTbooku-a-na-našich-stránkáchwwwgschutidopracegczg použití-vhodné-fotografie?-tedy-takové?-která-je-profesionální?- adekvátní-pozici?-na-kterou-se-uchazeč-hlásíg-pomůže-takéuvést-pod-kontaktní-informace-svůj-profil- -stručnou-profesnícharakteristiku?-úspěchy?-pracovní-výsledkyg-ten?-kdo-životopisčte-tak-získá-rychlý-přehled-o-silných-stránkách-uchazečeg- Podívejte se na svůj životopis očima personalisty, který obsazuje pozici, o kterou máte zájem. 7

9 JakPnapsatPmotivačníPdopis Úvod MátePzaměstnání8PkteréPvámPnevyhovuje.PNeboPmátePdobrouP SpoluPsPživotopisemPjePvPněkterýchPinzerátechPuvedenaPtakéP práci8palepneníptopúplněpono.pnebopprácipnemátepaphledáte.p žádostpopzaslánípmotivačníhopdopisu.pcílem motivačního dopisu je popsat vaši motivaci získat práci, na kterou se hlásíte.toho8pkdopmotivačnípdopispčte8pbypmělpzaujmoutp PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe-bookPPracujte s chutí8kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací. natolik8pabypvásppozvalpnappohovor.pnikdypneposílejtepobecněp formulovanépmotivačnípdopisy8pneadresné8pzkrátkaptakové8p JePjedno8PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe8PjstePmaminkaPpoP kterépposílajípvšichnipostatní.p mateřsképdovolené8pnebopčerstvýpabsolvent.pvypvšichnipnajdetep P cennépradypvpnašempe-bookupapnapnašichpstránkáchp VětšinaPinzerátůPvšakPmotivačníPdopisPnevyžadujePaP personalistépseppřipvýběrupvhodnýchpkandidátůpřídíppouzep informacemipzpživotopisu.pvptakovémppřípaděppošletepsp životopisempjenpkrátkýpprůvodnípdopis8ptj.pkrátképsdělenípvp u8pžepsepucházítepopurčitouppozicipapposílátepsvůjpživotopis.p 8

10 ChciPuspětPnaPpohovoru Úvod MátePzaměstnání PkteréPvámPnevyhovujeDPNeboPmátePdobrouP VášPmotivačníPdopisPaPživotopisPzaujalyPaPvyPjstePbyliPpozvániPnaP práci PalePneníPtoPúplněPonoDPNeboPpráciPnemátePaPhledáteDP pohovordppozvánkou začíná vaše komunikace s potenciálním zaměstnavatelem PkteráPbyPmělaPskončitP ideálněppodpisemppracovnípsmlouvydpužpvppřípaděppozvánkyp PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe:bookPPracujte s chutí kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnouppracíd bychompmělipdodržovatpurčitáppravidladpmusímepvědět PoPjakouP pozicipsepjednádpveďtepsipprotopdatabázipvšechpinzerátů PnaP JePjedno PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe PjstePmaminkaPpoP kterépjstepodpovědělidpužpodppočátkupudržujtepspfirmoup mateřsképdovolené PneboPčerstvýPabsolventDPVyPvšichniPnajdeteP komunikacip PodpověztePrychle PslušněPaPvstřícněD cennépradypvpnašempe:bookupapnapnašichpstránkáchp wwwdschutidopracedczd Z pozvánky víte všechny důležité informace PtoPznamená: PPPoPjakouPpoziciPsePjednáP PPPPsPkýmPbudetePjednat PP kdypapkdepmátepbýt VPčase PkterýPvámPzbývá PsePtakPmůžetePnaPpohovorPpořádněP připravitdppřipvýběrovýchpřízeníchpseptotižpmůžetepsetkatpsp následujícímiptypyppohovorů:p PPPTelefonickýPpohovor PPPPInterviewP:PJedenPnaPjednoho AssessmentPCentrumPwACC PPPPanelovéPinterview PPPPSkupinovéPpohovory PPPPDotazníkyPneboPvideodotazníky JstePpřipraveniPaPnadešelPvášPdenPD PkdyPjdetePnaPpohovorDP 9

11 Člověk,.který.vás.nezná,.si.na.vás.udělá.první.dojem. Máte-zaměstnáníS-které-vám-nevyhovujeF-Nebo-máte-dobrou- během.30.vteřin. prácis-ale-není-to-úplně-onof-nebo-práci-nemáte-a-hledátef- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eAbook-Pracujte.s.chutíSkterý-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracíF Během-pohovoru-buďte-komunikativní-a-prodejte-svéschopnostiS-své-výsledkyS-své-silné-stránkyF-Připravte-siodpovědi-na-5.nejčastějších.otázek,.které.na.pohovoru. Je-jednoS-jestli-máte-za-sebou-léta-praxeS-jste-maminka-po- můžete.dostat: mateřské-dovolenés-nebo-čerstvý-absolventf-vy-všichni-najdete- cenné-rady-v-našem-eabooku-a-na-našich-stránkách- wwwfschutidopracefczf ---Proč-chcete-změnit-práci? ----Proč-se-ucházíte-o-tuto-pracovní-pozici? Proč-bychom-měli-vybrat-zrovna-Vás? ---Jaké-jsou-Vaše-silné-g-slabé-stránky? Jaké-jsou-Vaše-platové-představy? Připravte-si-také-vlastní-otázky-a-nebojte-se-zeptatF- Berte.pohovor.jako.profesionální.hru.dvou.stran..Každý- pohovor-je-zkušenosts-kterou-můžete-zúročit-v-budoucnuf- Připravte-se-na-toS-že-většina-výběrových-řízení-je-vícekolováF- Mezi-jednotlivými-koly-výběrového-řízení-může-být-velkáprodlevaS-nebo-že-může-dojít-k-dalším-změnám-BnapřF-zařazeníodborného-testuS-nebo-více-kolS-než-bylo-na-počátkuavizovánoKF-S-každým-dalším-kolem-se-ale-zvyšuje-vaše-šancena-toS-že-uspějeteF-A-na-každé-další-kolo-byste-měli-přípravěvěnovat-více-časuS-než-na-to-předchozíF- Důležité.je.zanechat.po.pohovoru.pozitivní.dojem.-Firmavás-nemusí-vybrat-na-poziciS-na-kterou-jste-reagovaliS-ale-můževám-nabídnout-nějakou-jinouS-nebo-vás-kontaktovat-vbudoucnuF?

12 ZkušebníPdoba Úvod MátePzaměstnánífPkteréPvámPnevyhovuje PNeboPmátePdobrouP ZkušebníPdobaPjePvPsoučasnéPdoběPstandardníPsoučástíP prácifpalepneníptopúplněpono PNeboPpráciPnemátePaPhledáte P pracovníchpsmluv PSloužíPkPtomufPabyPsiPzaměstnanecýiý zaměstnavatelýověřili,ýzdaýjsouýschopniývzájemněý spolupracovatpapzdapjimptatopspoluprácepvyhovuje PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe:bookPPracujteýsýchutífkterýPvámP pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací UveďmePsiPprotoPpárPzákladníchPinformacífPkteréPbystePoPníP JePjednofPjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxefPjstePmaminkaPpoP mělipvědět: mateřsképdovolenéfpnebopčerstvýpabsolvent PVyPvšichniPnajdeteP cennépradypvpnašempe:bookupapnapnašichpstránkáchp PPPZkušebníýdobaPmůžePtrvatPmaximálněý3ýměsíce,ýuý www schutidoprace cz vedoucíchýzaměstnancůý6ýměsíců. PPPPZkušebníPdobaPnesmíýbýtýdelšíýnežýpolovinaýdélkyý sjednanéhoýpracovníhoýpoměru. MusíPbýtPsjednánaPvýdenýnástupuýdoýpráce. PPPSamozřejmostíPjefPžePmusíPbýtPsjednánaýpísemněfPvětšinouP právěppřímopvppracovnípsmlouvě PPPPZaměstnavatelýiýzaměstnanecýmohouPpracovníPpoměrP PPPP zrušitpvepzkušebnípdoběpkdykolivfpaptopipbezýudáníýdůvodu. 11

13 Úvod NaPzávěr MátePzaměstnání!PkteréPvámPnevyhovuje?PNeboPmátePdobrouP ChcetePsePdozvědětPvíc: práci!palepneníptopúplněpono?pnebopprácipnemátepaphledáte?p PPPoPtom!PjakPsePpřipravitPnaPpohovor PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe bookppracujte PPPPjakPnapsatPjednotlivéPčástiPživotopisu s chutí!kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací? napcopsipdátppozorpvpmotivačnímpdopisu PPPPPPPPPP apdalšípinformacepdůležitéppropvás!pkteříphledáteppráci? JePjedno!PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe!PjstePmaminkaPpoP mateřsképdovolené!pnebopčerstvýpabsolvent?pvypvšichnipnajdetep PodívejtePsePnaPnašePvideaPaPinformačníPmateriálycennéPradyPvPnašemPe bookupapnapnašichpstránkáchp www?schutidoprace?cz? www? Podívejte se na cz 12

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Nábor a výběr zaměstnanců

Nábor a výběr zaměstnanců Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Nábor a výběr zaměstnanců PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Co to znamená být dobrým zaměstnancem? 1. Life-work

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE

CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE ÚVOD V posledních letech je trh práce ovlivněn ekonomickou nestabilitou a zvyšující se konkurencí mezi uchazeči o práci. V takovém prostředí je pro uchazeče důležité

Více

Sociální firma Hračkotéka. Metodika Job klubu. Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním

Sociální firma Hračkotéka. Metodika Job klubu. Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním Sociální firma Hračkotéka Metodika Job klubu Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním Tato metodika vznikla jako jeden z výstupů klíčové aktivity Job klub

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků II PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Volba metod získávání pracovníků Při volbě vhodné metody získávání pracovníků hledáme

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI z realizace kariérového

Více

10 chyb. Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Postupně, krok za krokem, společně projdeme celým procesem hledání Vaší nové práce až do cíle.

10 chyb. Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Postupně, krok za krokem, společně projdeme celým procesem hledání Vaší nové práce až do cíle. Dárek pro Vás Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Jsem šťastná, že Vy sami se chcete v něčem přiučit a posunout dále. Vaše touha je, získat bezva práci. Mnozí z Vás jste již hodně zklamaní, naštvaní, nazlobení,

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

ÚSPĚŠNÝ ŽIVOTOPIS ANEB SESTAVTE SI SPRÁVNĚ VAŠI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VIZITKU PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE

ÚSPĚŠNÝ ŽIVOTOPIS ANEB SESTAVTE SI SPRÁVNĚ VAŠI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VIZITKU PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE ANEB SESTAVTE SI SPRÁVNĚ VAŠI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VIZITKU PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE 2009 Lenka Černá, MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4 www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz

Více

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit 1 Přílohy Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů Č. Aktivita / Použitá zkratka v příloze č. 2 Tematické oblasti aktivit (1) Hledání (2) Profesní / odborný (3) Zahájení

Více

TAJEMSTVÍ OSOBNÍCH POHOVORŮ V PERSONÁLNÍ AGENTUŘE + ZDARMA NAVÍC CHECKLIST

TAJEMSTVÍ OSOBNÍCH POHOVORŮ V PERSONÁLNÍ AGENTUŘE + ZDARMA NAVÍC CHECKLIST TAJEMSTVÍ OSOBNÍCH POHOVORŮ V PERSONÁLNÍ AGENTUŘE + ZDARMA NAVÍC CHECKLIST 2 Colorbee Insights Vám poskytují pravidelné komentáře, rady, tipy a aktuální informace z oblasti lidských zdrojů. Budeme rádi,

Více

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 VStup na trh práce chci práci bc. Vendula maříková Vstup

Více

Měsíční soutěž na webu, 1. kolo

Měsíční soutěž na webu, 1. kolo Měsíční soutěž na webu, kolo Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který je financovaný Evropským sociálním fondem (ESF), pomáhá konkrétním

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Vzhůru do práce! Jak nalézt a využít pracovní příležitosti. Poradenská příručka CZ.04.3.07/1.1.01.4/1129

Vzhůru do práce! Jak nalézt a využít pracovní příležitosti. Poradenská příručka CZ.04.3.07/1.1.01.4/1129 Vzhůru do práce! Jak nalézt a využít pracovní příležitosti Poradenská příručka CZ.04.3.07/1.1.01.4/1129 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah:

Více

Požadavky pro dálkové studium 3. ročník školní rok 2012/2013, třídy 3AOD, 3BND

Požadavky pro dálkové studium 3. ročník školní rok 2012/2013, třídy 3AOD, 3BND Požadavky pro dálkové studium 3. ročník školní rok 2012/2013, třídy 3AOD, 3BND Předmět: KOMUNIKACE Vyučující: Mgr. Olga Vejvodová Studijní texty Literatura povinná: Fleischmannová E., Kuldová O., Šedý

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 -

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 - Úvod Publikace Já a výběrové řízení! byla vydána v rámci projektu Nový začátek, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00040 financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

Příručka pro první kroky

Příručka pro první kroky Příručka pro první kroky při hledání zaměstnání pro zdravotně postižené Úvod Cílem této příručky je přiblížit nejen zdravotně postiženým běžné situace, se kterými se mohou setkat při hledání a získávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI. Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová. Tomáš Lukačina, DiS. Podkladové materiály pro vzdělávání při projektu Mám šanci

PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI. Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová. Tomáš Lukačina, DiS. Podkladové materiály pro vzdělávání při projektu Mám šanci PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová Tomáš Lukačina, DiS. I. modul FINANČNÍ GRAMOTNOST CÍL A POJETÍ PUBLIKACE Studijní materiály finanční gramotnosti slouží jako podklad

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více