Konečně vím, jak najít práci, do které půjdu s chutí. e-book..cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konečně vím, jak najít práci, do které půjdu s chutí. e-book..cz"

Transkript

1 Konečně vím, jak najít práci, do které půjdu s chutí e-book.cz

2 Obsah Úvod Jakým způsobem najít práci Jak napsat životopis Jak napsat motivační dopis Chci uspět na pohovoru Zkušební doba Na závěr

3 Úvod MátePzaměstnání,PkteréPvámPnevyhovuje.PNeboPmátePdobrouP práci,palepneníptopúplněpono.pnebopprácipnemátepaphledáte.p PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe-bookPPracujte s chutí,kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací. JePjedno,PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe,PjstePmaminkaPpoP mateřsképdovolené,pnebopčerstvýpabsolvent.pvypvšichnipnajdetep cennépradypvpnašempe-bookupapnapnašichpstránkáchp 2

4 Jakýmlzpůsobemlnajítlpráci Úvod Existujelmnoholzpůsobů3ljaklnajítlpráci.lNejdřívelselzamysletel nadltím3ljakýmlzpůsobemljstelvětšinoulnašlilpráci.ldostaliljstel tip?lnebolvásldoporučillznámý?lneboljstelbylilosloveni?lpokudl jstelodpovědělilaspoňlnaljednulotázkulkladně3lzískaliljstelprácil tak3ljakljillidélzískávajílnejčastějil lna doporučení.l Průzkumy ukazují, že téměř 50% zaměstnanců najde svou práci prostřednictvím známých. Využijtelprotolsvýchlkontaktůlilpřilhledánílnovélprácel loslovtel členylrodiny3lkamarády3lznámé3lbývalélspolupracovníkylal požádejteljelolpomoc.lrozmysletelsilvšaklpředem3ljakoulprácil hledáte.lpokudljstelužlsvélznáméloslovili3lnebojtelseljel požádatlolpomoclznovu.lčímldélelhledátelpráci3ltímlpřesnějil víte3ldoljakéholzaměstnánílbystelchtělilnastoupit.lmáteltakél zkušenosti. Nejčastějšímlzpůsobem3ljakllidélhledajílpráci3ljsoulinzerátylnal internetu.lvýhodoulje3lželnaljednomlmístěl lnalpracovníml portálul lnajdetelnejvětšílmnožstvílvolnýchlpracovníchlpozic.l Nevýhodoulpaklsamozřejmělje3lželnalnělodpovídálvelkél množstvíluchazečů.lnaljednulvolnoulpracovnílpozici3ltřebalvl administrativě3lreagujílběhemlpárlhodinlažlstovkyluchazečů.l Musítelprotolpočítatlsltím3lželvášlživotopislneprojdelprvotníl selekcílalvylselčastolnedostanetelanilklpohovoru. 3

5 Pokud-víteA-že-chcete-pracovat-pro-konkrétníhozaměstnavateleA-podívejte-se-přímo-na-jeho-internetové- Máte-zaměstnáníA-které-vám-nevyhovujeg-Nebo-máte-dobroustránkyg-Většinou-se-už-na-úvodní-webové-stráncepráciA-ale-není-to-úplně-onog-Nebo-práci-nemáte-a-hledátegzaměstnavatelů-nachází-odkaz-na-sekci-KariéraA-v-níž-najdetetaké-inzerátyA-které-neobjevíte-jindeg-Přímý-osobní-kontakt-je- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eDbook-Pracujte s chutíakterý-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracívhodný-pouze-v-případě-specifických-pracovních-pozica-jakojsou-třeba-prodejcig-u-administrativních-pozic-tento-způsobnedoporučujemeg-v-takovém-případě-můžete-zkusit-oslovitpotenciálního-zaměstnavatele-přes-sociální-sítěg Je-jednoA-jestli-máte-za-sebou-léta-praxeA-jste-maminka-pomateřské-dovolenéA-nebo-čerstvý-absolventg-Vy-všichni-najdetecenné-rady-v-našem-eDbooku-a-na-našich-stránkáchwwwgschutidopracegczg Při-hledání-práce-nepodceňujte-svůj-profil-na-FacebookuA-anina-sociální-síti-LinkedIng-Stále-více-personalistů-zkouší-najít-aoslovit-kandidáty-tímto-způsobemg-A-ještě-více-personalistů-nanich-hledá-informace-o-uchazečíchA-aby-si-ověřili-pravdivostúdajů-ze-životopisuA-nebo-si-jen-udělali-obrázek-o-tomA-jakkandidát-se-kandidát-na-internetu-prezentujeg Další-možností-je-podívat-se-na-inzeráty-personálních-agenturg- Inzeráty-sice-většinou-obsahují-anonymní-nabídky-práce-aneuvádějí-konečného-zaměstnavateleA-nebojte-se-přestodobrou-personální-agenturu-kontaktovatg-Může-mít-v-portfoliui-nějakou-jinou-vhodnou-poziciA-kterou-vám-mohou-nabídnoutg- Některé-pracovní-agentury-se-zase-specializují-na-krátkodobénebo-dlouhodobé-brigádyA-které-vám-pomohou-překlenoutobdobí-bez-práceg Někomu se při hledání zaměstnání osvědčí jeden způsob, ideální je samozřejmě kombinace více možností. 4

6 JakPnapsatPživotopis Úvod MátePzaměstnáníCPkteréPvámPnevyhovujeDPNeboPmátePdobrouP AťPužPnajdetePvhodnouPpracovníPnabídkuPnaPinternetuPneboP prácicpalepneníptopúplněponodpnebopprácipnemátepaphledátedp přespznámécpvždypbudetepkepsvojípprezentacippotřebovatp životopisdpživotopisgnebogtakégcurriculumgvitaeg(cv)pjep nejdůležitějšímpdokumentemcpvepkterémpbypopváspmělypbýtp PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPegbookPPracujtegsgchutíCkterýPvámP pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnouppracíd uvedenypvšechnyppotřebnépinformacecpjepvašímpprvnímp kontaktempspfirmoudp JePjednoCPjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxeCPjstePmaminkaPpoP mateřsképdovolenécpnebopčerstvýpabsolventdpvypvšichnipnajdetep cennépradypvpnašempegbookupapnapnašichpstránkáchp Personalista,gnebogpotenciálnígpřímýgnadřízenýgmajíg wwwdschutidopracedczd častogjengněkolikgsekundgnagto,gabygsighogprohlédli. AniPjedenPzPnichPvásPosobněPneznáDPŽivotopisPjePprotoPmusíP zaujmoutpapmusípvpněmpnajítpinformacecpkteréphledajícpabyp uchazečeppozvalipnappohovord Každýgživotopisgjegoriginál,gnikdegnenígdané,gjakgbygmělg vypadat.pmezipobecnáppravidlappatřícpžepcvpmápmítpjednucpmaxdp dvěpstránkydpmělpbypbýtpgrafickypjednotnýcptjdppoužitpjedenptypp písmadpdůležitépinformacepmohoupbýtpzvýrazněnycpnemělypbyp všakpbýtppoužitypžádnépspeciálnípefektycpobrázkycpanipvýraznép barvydpživotopispmusíppůsobitpprofesionálněpapbýtp strukturovaný: PPPjasnýCP PPPPstručný PPPpřehlednýD 5

7 Co uvést do životopisu? Životopis-je-rozdělen-do-jednotlivých-částí- -Kontaktní-údajeg- Máte-zaměstnáníg-které-vám-nevyhovuje6-Nebo-máte-dobrou- Profilg-Pracovní-zkušenostig-Vzdělání-a-případně-další- prácig-ale-není-to-úplně-ono6-nebo-práci-nemáte-a-hledáte6informaceg-jako-jsou-např6-další-dovednosti6-každá-částživotopisu-by-měla-obsahovat-hlavně-informaceg-které-se- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eCbook-Pracujte s chutígkterý-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracípřímo-váží-k-pracovní-pozicig-na-kterou-se-uchazeč-hlásí6- Kandidáti-často-vytvářejí-obsáhlé-životopisy-a-popisujínapříklad-pracovní-činnostig-které-s-jejich-budoucí-prací- Je-jednog-jestli-máte-za-sebou-léta-praxeg-jste-maminka-ponesouvisí6mateřské-dovolenég-nebo-čerstvý-absolvent6-Vy-všichni-najdetecenné-rady-v-našem-eCbooku-a-na-našich-stránkáchwww6schutidoprace6cz6 Pracovní-náplň-v-minulých-zaměstnáních-by-měla-být-popsánapřesně6-Mělo-by-být-uvedenog-jakých-konkrétních-výsledkůuchazeč-dosáhlg-co-se-mu-povedlo6-Především-podleuvedených-pracovních-zkušeností-se-totiž-personalistarozhodujeg-zda-pozve-uchazeče-na-pohovorg-nebo-ne6-Pokudjste-absolventig-napište-do-pracovních-zkušeností-praxi-běhemstudia6-V-případěg-že-jste-na-mateřské-dovolenég-nebonezaměstnaníg-uveďte-nějakou-pracovní-zkušenost- -brigádugstážg-pomoc-v-rodinné-firmě- -která-se-váže-k-zaměstnáníg-okteré-se-ucházíte6-pokud-takovou-zkušenost-nemáteg-uveďtesvé-poslední-zaměstnání6- V-případěg-že-se-kandidát-rozhodne-uvést-do-životopisu-takésvé-další-dovednostig-platí-stejná-doporučení-jako-v-případěpracovních-zkušeností6-Musí-se-především-vázat-k-budoucímuzaměstnání6-Jedná-se-například-o-jazykové-schopnostig-řidičskýprůkaz-nebo-specifické-PC-dovednostig-jejichž-požadavky-jsouuvedeny-v-inzerátu6-6

8 Co do životopisu neuvádět? V-současné-době-se-již-nedoporučuje?-aby-se-v-životopisu- Máte-zaměstnání?-které-vám-nevyhovujeg-Nebo-máte-dobrouuváděly-zájmy-nebo-záliby-uchazečeg-Otázkou-je-také-uvedenípráci?-ale-není-to-úplně-onog-Nebo-práci-nemáte-a-hledátegreferencíg-Někteří-zaměstnavatelé-uvedení-referencí-v-inzerátupřímo-vyžadujíg-Kandidát-by-měl-na-konec-svého-životopisu- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eTbook-Pracujte s chutí?který-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracíuvést-kontakt-na-dvě-až-tři-osoby?-které-o-něm-mohouposkytnout-relevantní-informaceg-pokud-to-zaměstnavatelnevyžaduje?-reference-se-do-životopisu-neuvádíg Je-jedno?-jestli-máte-za-sebou-léta-praxe?-jste-maminka-pomateřské-dovolené?-nebo-čerstvý-absolventg-Vy-všichni-najdete- A-co-může-kandidátovi-pomoci-odlišit-se-od-ostatních?-Třebacenné-rady-v-našem-eTbooku-a-na-našich-stránkáchwwwgschutidopracegczg použití-vhodné-fotografie?-tedy-takové?-která-je-profesionální?- adekvátní-pozici?-na-kterou-se-uchazeč-hlásíg-pomůže-takéuvést-pod-kontaktní-informace-svůj-profil- -stručnou-profesnícharakteristiku?-úspěchy?-pracovní-výsledkyg-ten?-kdo-životopisčte-tak-získá-rychlý-přehled-o-silných-stránkách-uchazečeg- Podívejte se na svůj životopis očima personalisty, který obsazuje pozici, o kterou máte zájem. 7

9 JakPnapsatPmotivačníPdopis Úvod MátePzaměstnání8PkteréPvámPnevyhovuje.PNeboPmátePdobrouP SpoluPsPživotopisemPjePvPněkterýchPinzerátechPuvedenaPtakéP práci8palepneníptopúplněpono.pnebopprácipnemátepaphledáte.p žádostpopzaslánípmotivačníhopdopisu.pcílem motivačního dopisu je popsat vaši motivaci získat práci, na kterou se hlásíte.toho8pkdopmotivačnípdopispčte8pbypmělpzaujmoutp PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe-bookPPracujte s chutí8kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací. natolik8pabypvásppozvalpnappohovor.pnikdypneposílejtepobecněp formulovanépmotivačnípdopisy8pneadresné8pzkrátkaptakové8p JePjedno8PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe8PjstePmaminkaPpoP kterépposílajípvšichnipostatní.p mateřsképdovolené8pnebopčerstvýpabsolvent.pvypvšichnipnajdetep P cennépradypvpnašempe-bookupapnapnašichpstránkáchp VětšinaPinzerátůPvšakPmotivačníPdopisPnevyžadujePaP personalistépseppřipvýběrupvhodnýchpkandidátůpřídíppouzep informacemipzpživotopisu.pvptakovémppřípaděppošletepsp životopisempjenpkrátkýpprůvodnípdopis8ptj.pkrátképsdělenípvp u8pžepsepucházítepopurčitouppozicipapposílátepsvůjpživotopis.p 8

10 ChciPuspětPnaPpohovoru Úvod MátePzaměstnání PkteréPvámPnevyhovujeDPNeboPmátePdobrouP VášPmotivačníPdopisPaPživotopisPzaujalyPaPvyPjstePbyliPpozvániPnaP práci PalePneníPtoPúplněPonoDPNeboPpráciPnemátePaPhledáteDP pohovordppozvánkou začíná vaše komunikace s potenciálním zaměstnavatelem PkteráPbyPmělaPskončitP ideálněppodpisemppracovnípsmlouvydpužpvppřípaděppozvánkyp PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe:bookPPracujte s chutí kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnouppracíd bychompmělipdodržovatpurčitáppravidladpmusímepvědět PoPjakouP pozicipsepjednádpveďtepsipprotopdatabázipvšechpinzerátů PnaP JePjedno PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe PjstePmaminkaPpoP kterépjstepodpovědělidpužpodppočátkupudržujtepspfirmoup mateřsképdovolené PneboPčerstvýPabsolventDPVyPvšichniPnajdeteP komunikacip PodpověztePrychle PslušněPaPvstřícněD cennépradypvpnašempe:bookupapnapnašichpstránkáchp wwwdschutidopracedczd Z pozvánky víte všechny důležité informace PtoPznamená: PPPoPjakouPpoziciPsePjednáP PPPPsPkýmPbudetePjednat PP kdypapkdepmátepbýt VPčase PkterýPvámPzbývá PsePtakPmůžetePnaPpohovorPpořádněP připravitdppřipvýběrovýchpřízeníchpseptotižpmůžetepsetkatpsp následujícímiptypyppohovorů:p PPPTelefonickýPpohovor PPPPInterviewP:PJedenPnaPjednoho AssessmentPCentrumPwACC PPPPanelovéPinterview PPPPSkupinovéPpohovory PPPPDotazníkyPneboPvideodotazníky JstePpřipraveniPaPnadešelPvášPdenPD PkdyPjdetePnaPpohovorDP 9

11 Člověk,.který.vás.nezná,.si.na.vás.udělá.první.dojem. Máte-zaměstnáníS-které-vám-nevyhovujeF-Nebo-máte-dobrou- během.30.vteřin. prácis-ale-není-to-úplně-onof-nebo-práci-nemáte-a-hledátef- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eAbook-Pracujte.s.chutíSkterý-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracíF Během-pohovoru-buďte-komunikativní-a-prodejte-svéschopnostiS-své-výsledkyS-své-silné-stránkyF-Připravte-siodpovědi-na-5.nejčastějších.otázek,.které.na.pohovoru. Je-jednoS-jestli-máte-za-sebou-léta-praxeS-jste-maminka-po- můžete.dostat: mateřské-dovolenés-nebo-čerstvý-absolventf-vy-všichni-najdete- cenné-rady-v-našem-eabooku-a-na-našich-stránkách- wwwfschutidopracefczf ---Proč-chcete-změnit-práci? ----Proč-se-ucházíte-o-tuto-pracovní-pozici? Proč-bychom-měli-vybrat-zrovna-Vás? ---Jaké-jsou-Vaše-silné-g-slabé-stránky? Jaké-jsou-Vaše-platové-představy? Připravte-si-také-vlastní-otázky-a-nebojte-se-zeptatF- Berte.pohovor.jako.profesionální.hru.dvou.stran..Každý- pohovor-je-zkušenosts-kterou-můžete-zúročit-v-budoucnuf- Připravte-se-na-toS-že-většina-výběrových-řízení-je-vícekolováF- Mezi-jednotlivými-koly-výběrového-řízení-může-být-velkáprodlevaS-nebo-že-může-dojít-k-dalším-změnám-BnapřF-zařazeníodborného-testuS-nebo-více-kolS-než-bylo-na-počátkuavizovánoKF-S-každým-dalším-kolem-se-ale-zvyšuje-vaše-šancena-toS-že-uspějeteF-A-na-každé-další-kolo-byste-měli-přípravěvěnovat-více-časuS-než-na-to-předchozíF- Důležité.je.zanechat.po.pohovoru.pozitivní.dojem.-Firmavás-nemusí-vybrat-na-poziciS-na-kterou-jste-reagovaliS-ale-můževám-nabídnout-nějakou-jinouS-nebo-vás-kontaktovat-vbudoucnuF?

12 ZkušebníPdoba Úvod MátePzaměstnánífPkteréPvámPnevyhovuje PNeboPmátePdobrouP ZkušebníPdobaPjePvPsoučasnéPdoběPstandardníPsoučástíP prácifpalepneníptopúplněpono PNeboPpráciPnemátePaPhledáte P pracovníchpsmluv PSloužíPkPtomufPabyPsiPzaměstnanecýiý zaměstnavatelýověřili,ýzdaýjsouýschopniývzájemněý spolupracovatpapzdapjimptatopspoluprácepvyhovuje PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe:bookPPracujteýsýchutífkterýPvámP pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací UveďmePsiPprotoPpárPzákladníchPinformacífPkteréPbystePoPníP JePjednofPjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxefPjstePmaminkaPpoP mělipvědět: mateřsképdovolenéfpnebopčerstvýpabsolvent PVyPvšichniPnajdeteP cennépradypvpnašempe:bookupapnapnašichpstránkáchp PPPZkušebníýdobaPmůžePtrvatPmaximálněý3ýměsíce,ýuý www schutidoprace cz vedoucíchýzaměstnancůý6ýměsíců. PPPPZkušebníPdobaPnesmíýbýtýdelšíýnežýpolovinaýdélkyý sjednanéhoýpracovníhoýpoměru. MusíPbýtPsjednánaPvýdenýnástupuýdoýpráce. PPPSamozřejmostíPjefPžePmusíPbýtPsjednánaýpísemněfPvětšinouP právěppřímopvppracovnípsmlouvě PPPPZaměstnavatelýiýzaměstnanecýmohouPpracovníPpoměrP PPPP zrušitpvepzkušebnípdoběpkdykolivfpaptopipbezýudáníýdůvodu. 11

13 Úvod NaPzávěr MátePzaměstnání!PkteréPvámPnevyhovuje?PNeboPmátePdobrouP ChcetePsePdozvědětPvíc: práci!palepneníptopúplněpono?pnebopprácipnemátepaphledáte?p PPPoPtom!PjakPsePpřipravitPnaPpohovor PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe bookppracujte PPPPjakPnapsatPjednotlivéPčástiPživotopisu s chutí!kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací? napcopsipdátppozorpvpmotivačnímpdopisu PPPPPPPPPP apdalšípinformacepdůležitéppropvás!pkteříphledáteppráci? JePjedno!PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe!PjstePmaminkaPpoP mateřsképdovolené!pnebopčerstvýpabsolvent?pvypvšichnipnajdetep PodívejtePsePnaPnašePvideaPaPinformačníPmateriálycennéPradyPvPnašemPe bookupapnapnašichpstránkáchp www?schutidoprace?cz? www? Podívejte se na cz 12

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? 1. Na webové stránce www.europass.cz klikněte na tlačítko napsat vlastní životopis. 2. V případě, že chcete životopis psát v cizím jazyce, klikněte na tlačítko

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE Společnost ELTODO Podoba CV: Strukturované CV nejčastěji využívaná forma Nestrukturované CV není doporučována Strukturované CV: Chronologické

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_27 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 2

Více

Pracovněprávní vztahy v organizaci. Získávání pracovníků

Pracovněprávní vztahy v organizaci. Získávání pracovníků Pracovněprávní vztahy v organizaci Získávání pracovníků 1 Získávání je proces, při kterém se vyhledávají a lákají schopní uchazeči o zaměstnání. Začíná vyhledáváním nových kandidátů, končí předložením

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

EKONOM. OBCHODNÍ AKADEMIE OLOMOUC Koordinátor projektu: Ing. Romana Novotníková

EKONOM. OBCHODNÍ AKADEMIE OLOMOUC Koordinátor projektu: Ing. Romana Novotníková EKONOM nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 OBCHODNÍ AKADEMIE OLOMOUC Koordinátor projektu: Ing. Romana Novotníková 1 Do projektu EKONOM bylo zapojeno 5 vyučujících,

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

Pracovní terapie v TK ADVAITA

Pracovní terapie v TK ADVAITA VII. AT seminář Libereckého kraje 26. 27. 11. 2015, Hotel Orion Pracovní terapie v TK ADVAITA Pavlína Iblová Jana Oktávcová Lucie Plíšková Představení komunity Dlouhodobá léčba 7-15 měsíců, průměrně 12

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Trh práce Autor: kód DUMu: Šablona: Tem. oblast: Jaroslav Kvapil Šk. rok: 2012/2013 VY_32_INOVACE_Ek.8.11

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

"Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého" Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA

Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 151 "Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého" 10,30-11,30 Životopis - základ pro vaše budoucí zaměstnání 11,45-12,45 Sociální sítě. Jak je

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Jak nalézt ideální zaměstnání

Jak nalézt ideální zaměstnání Jak nalézt ideální zaměstnání Jan Kopecký Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., All rights reserved. Kdo jsme? Siemens 2. největší elektrotechnická společnost na světě, 400 000 zaměstnanců ve 190 zemích mnoho

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekt národní Příjemce: MŠMT, odbor Evropských programů 72 Tato prezentace je spolufinancována Evropským

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc 7 tipů, jak napsat skvělý životopis Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc Až se budete ucházet o práci, budete o ni nejspíše bojovat s desítkami dalších uchazečů. Každá

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Nábor a výběr zaměstnanců

Nábor a výběr zaměstnanců Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Nábor a výběr zaměstnanců PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Co to znamená být dobrým zaměstnancem? 1. Life-work

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu IPO Roudnice nad Labem, reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00014 financovaného

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků II PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Volba metod získávání pracovníků Při volbě vhodné metody získávání pracovníků hledáme

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.... 1 OBSAH...

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/74.00182 Název projektu Cesta k práci Příjemce Občanské sdružení STUDNICE Datum

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

Dynamika věkové diskriminace na trhu práce - výsledky z výzkumů - Ageismus 2003 a 2007

Dynamika věkové diskriminace na trhu práce - výsledky z výzkumů - Ageismus 2003 a 2007 Dynamika věkové diskriminace na trhu práce - výsledky z výzkumů - Ageismus 2003 a 2007 Mgr. Lucie Vidovićová, PhD. Masarykova univerzita Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Metodologie

Více

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Rady, tipy, doporučení Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Začínající podnikatelé Konference EEN, Praha, 4.11.2014 Klesá počet podnikatelů

Více

Pracovní listy SEPTIMA

Pracovní listy SEPTIMA Pracovní listy SEPTIMA Autor:Mgr.MartinaMale ková Použitá literatura: HANSEN ECHOVÁ,Barbara.Nápadyprorozvojahodnoceníklí ovýchkompetencížák.vyd.1.praha:portál, 2009, 117 s. ISBN 978-807-3673-888. MEZERA,Antonín.Projaképovolánísehodím?:jaksivybratst

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Komunikace ICQ, Skype, chaty, blogy... 3 3.2 Založení

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

VÝBĚR A ADAPTACE PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ SOUKROMÉHO DOPRAVCE. Mgr. Dominika Motyková

VÝBĚR A ADAPTACE PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ SOUKROMÉHO DOPRAVCE. Mgr. Dominika Motyková VÝBĚR A ADAPTACE PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ SOUKROMÉHO DOPRAVCE Mgr. Dominika Motyková ZÁKLADNÍ MYŠLENKA PREZENTACE Ukázat některé firemní interní postupy, které mohou ovlivnit bezpečnost silničního provozu:

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_269_ESP_15 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014 Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání Mgr. Daniela Havlíčková Praha, 20. 1. 2014 Roviny uznávání neformálního vzdělávání Uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání.

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

délka pobytu pro jednoho studenta 10 měsíců

délka pobytu pro jednoho studenta 10 měsíců Země: Španělsko Místo: Madrid Vysoká škola v zahraničí: UP Madrid Jazyk studia: španělština Koordinátor: 1 10 měsíců Motivační dopis ve španělském jazyce cca 1 A4 Chronologický životopis ve španělském

Více

INOVOVANA TRÉ NINKOVA MI STA

INOVOVANA TRÉ NINKOVA MI STA ERGO Aktiv, o.p.s. INOVOVANA TRÉ NINKOVA MI STA Inovovaný produkt ERGO Aktiv, o.p.s. [Vyberte datum.] Obsah DEFINICE TRÉNINKOVÝCH MÍST... 2 POPIS CÍLOVÉ SKUPINY PRO TRÉNINKOVÁ MÍSTA V CENTRU ERGO Aktiv,

Více

Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce

Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce Tento dotazník slouží k vyjasnění vybraných aspektů zjištěných při analýze zadávacích dokumentací ÚP pro nákup

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Marketing Osobní prodej

Marketing Osobní prodej Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Osobní

Více

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Zpátky, jinak Od 1. 1. 2013, délka trvání projektu 30 měsíců 2 samostatné programy: Ambulantní služby

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

Absolventský program FNOL a LF UP pro absolventy/lékaře juniory pro rok 2016-2017

Absolventský program FNOL a LF UP pro absolventy/lékaře juniory pro rok 2016-2017 Absolventský program FNOL a LF UP pro absolventy/lékaře juniory pro rok 2016-2017 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení specializačního

Více

POTŘEBA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO STUDENTY VŠ. Iva Kirovová VŠB-TUO Ekonomická fakulta Katedra managementu

POTŘEBA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO STUDENTY VŠ. Iva Kirovová VŠB-TUO Ekonomická fakulta Katedra managementu POTŘEBA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO STUDENTY VŠ Iva Kirovová VŠB-TUO Ekonomická fakulta Katedra managementu Nabídka předmětů Individuální rozvoj kariéry (IRK) Individuální hledisko Individual Career Development

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE

CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE ÚVOD V posledních letech je trh práce ovlivněn ekonomickou nestabilitou a zvyšující se konkurencí mezi uchazeči o práci. V takovém prostředí je pro uchazeče důležité

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Resocializační programy Prevent po půlroce, aneb vaření žáby.. Jan Šnokhous, Martin Klajn

Resocializační programy Prevent po půlroce, aneb vaření žáby.. Jan Šnokhous, Martin Klajn Resocializační programy Prevent po půlroce, aneb vaření žáby.. Jan Šnokhous, Martin Klajn Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

10 chyb. Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Postupně, krok za krokem, společně projdeme celým procesem hledání Vaší nové práce až do cíle.

10 chyb. Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Postupně, krok za krokem, společně projdeme celým procesem hledání Vaší nové práce až do cíle. Dárek pro Vás Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Jsem šťastná, že Vy sami se chcete v něčem přiučit a posunout dále. Vaše touha je, získat bezva práci. Mnozí z Vás jste již hodně zklamaní, naštvaní, nazlobení,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více