Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost"

Transkript

1 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/ Název projektu Cesta k práci Příjemce Občanské sdružení STUDNICE Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Partneři projektu --- Stručný popis průběhu realizace projektu Cílovou skupinou projektu Cesta k práci byly znevýhodněné osoby na trhu práce a to osoby pečující o dítě do 15 let věku. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti této cílové skupiny. Projektu se zúčastnilo 48 žen. Předmětem projektu byl soubor vzájemně provázaných aktivit, které měly za cíl zvýšit šance klientů na kvalitní uplatnění na trhu práce. Tento soubor aktivit byl složen z motivačních kurzů, pracovní diagnostiky, počítačové rekvalifikace a vybrané profesní rekvalifikace. Motivační kurzy měly za úkol pomoci klientkám zorientovat se na trhu práce, poradit jak napsat správný životopis a jak uspět na přijímacím pohovoru. Počítačové kurzy byly přínosem jak pro klientky s nižší kvalifikací, které si chtěly osvojit základní návyky při práci s počítačem, tak pro klientky, které již dříve přišly do styku s používáním kancelářských aplikací, ale vzhledem k rychlému vývoji informačních technologií neměly možnost seznámit se se změnami, které kancelářské aplikace přinesly. Výběr profesní rekvalifikace závisel jednak na výsledku pohovoru pracovní diagnostiky a testování a jednak na přání klientky jakým směrem by se sama chtěla ubírat či rozšířit svoje dosavadní znalosti a dovednosti. Během zařazení do projektu bylo jeho účastníkům (účastnicím) poskytováno odborné pracovní poradenství a osobní asistence při hledání práce. Realizátor pak jako zprostředkovatel práce poskytoval klientkám poradenské a informační činnosti a vyhledával konkrétní volná pracovní místa pro účastnice projektu. V rámci projektu bylo podpořeno 48 účastníků, přičemž naší snahou bylo umístit do zaměstnání nejméně 15 z nich. Do zaměstnání bylo nakonec umístěno 23 klientek (19 pracovní smlouva, 4 DPP). Díky spolupráci s Úřadem práce se nám podařilo zaplnit všechny bloku projektu a zájem o vstup do projektu trval po celou dobu realizace projektu. Klientky ocenily zejména možnost rozšíření svých znalostí formou absolvování profesního rekvalifikačního kurzu. Účast v projektu byla pro klientky odrazovým můstkem v náročném období zaměřeném na hledání práce po rodičovské dovolené.

2 Aktivity projektu a jejich naplnění KA01: Oslovení cílové skupiny Tato aktivita byla klíčová pro oslovení a motivaci cílové skupiny k zapojení do projektu. O. s. STUDNICE se snažila využít svoje kontakty a zúročit tak know-how při práci s cílovou skupinou. V rámci této aktivity proběhlo: A) Informační schůzky s klientkami za účelem seznámení se s projektem a jeho jednotlivými aktivitami. V úvodní fázi projektu proběhly informační schůzky, na kterých se sešly zájemkyně/uchazečky o zaměstnání registrované na ÚP. Na těchto schůzkách klientky obdržely detailní informace k jednotlivým aktivitám projektu a seznámily se s podmínkami vstupu do projektu. B) Prezentace projektu na webových stránkách, ová informace cílové skupině (Studnice má široké portfolio klientů vzhledem k již realizovaným projektům zaměřených na tuto cílovou skupinu). Informace o projektu byla zveřejněna na našich stránkách Při získávání nových klientek hrál internet, jako velmi silné komunikační médium současné doby, velkou roli. Řada potenciálních zájemkyň o účast v projektu si nás našla právě prostřednictvím internetu. Po jednání a prezentaci projektu na Magistrátu města Plzně - odboru sociálních služeb byl publikován článek s informacemi o projektu na webu 3/jste-po-rodicovske-dovolene-a-hledate-novou-praci.aspx. Informace o realizaci projektu byla rovněž zveřejněna na stránkách ESF C) Prezentace projektu na Úřadu práce Plzeň město podání základních informací o projektu, osobní schůzka s odpovědnými zaměstnanci ÚP. Z naší spolupráce s ÚP víme, že v registru ÚP se nachází mnoho žen dlouhodobě nezaměstnaných, na či po rodičovské dovolené, které jsou registrované na ÚP jako zájemkyně či uchazečky o zaměstnání. Proto jsme informovali o realizaci tohoto projektu odpovědné pracovníky ÚP, kteří se zasloužili o osvětu tohoto projektu mezi klientkami ÚP. D) Prezentace projektu v mateřských centrech na území města Plzně a bližším okolí - distribuce letáků, prezentace projektu. Tato zařízení se vyznačují velkou koncentrací žen z cílové skupiny projektu. Z tohoto důvodu jsme považovali za naprosto nezbytné tato zařízení oslovit a předat jim základní informace o existenci projektu. E) Publicita - inzerce v MHD, tiskové zprávy, články v tisku, rozhlasové reportáže. Reklamní kampaň ve formě umístění letáčků v MHD proběhla pouze na začátku projektu a to v březnu Dále jsme tuto formu publicity vyhodnotili jako neefektivní a zaměřili se především na spolupráci s Úřadem práce.

3 KA02: Registrace do projektu a motivační aktivity Registrace do projektu byla prvním krokem každého zájemce o projektové aktivity. V rámci registrace předložil zájemce svůj životopis, motivační dopis (co ho vede k účasti v projektu) a prohlášení o příslušnosti k cílové skupině doložené formálními dokumenty (Doporučení k zařazení do projektu od ÚP, které bylo zároveň potvrzením o vedení klienta v evidenci ÚP). S žadatelem, který splnil všechna kritéria, byla sepsána smlouva, jež stanovila základní práva a povinnosti účastníka projektu. Klientky byly seznámeny s harmonogramem projektu a s termíny výuky. Po zaregistrování do projektu byla pro každého z klientů povinná účast na těchto motivačních kurzech, které proběhly v učebně vzdělávacího centra STUDNICE: 1) Jak hledat a najít práci (plánování období pro hledání práce, jak napsat správně profesní životopis) 2) Příprava na Výběrové řízení (nejčastější chyby při komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem a jak se jich vyvarovat, nejčastější otázky při výběrových řízeních a doporučené odpovědi, zakázané otázky) 3) Vystupování při pohovorech (první dojem, co sebou na pracovní pohovor, vhodné oblečení, přivítání, nácvik a trénink ukázkových situací) 4) Image a vystupování na pracovišti (pravidla společenského chování, představování, pozdravy, vhodné oblečení na pracovní pohovor, image a úprava zevnějšku) 5) Komunikační a prezentační dovednosti (komunikace jako předpoklad úspěchu a pracovního postupu, neverbální komunikace, důležitost prvního dojmu při osobním setkání) Rozsah každého z kurzů byl 4 hodiny a probíhaly zhruba 1x týdně dle předem stanoveného harmonogramu výuky. Účastnice obdržely tištěné podklady k prezenční výuce. Tyto motivační aktivity sloužily pro zvýšení orientace na trhu práce a předcházely všem dalším aktivitám projektu. Cílem těchto kurzů byla mimo jiné aktivizace klienta a obnovení jeho pracovních návyků. Vzhledem k cílové skupině (rodiče s dětmi) bylo také cílem "otestovat" soulad pracovního a rodinného života. Tato aktivita probíhala vždy první 1-2 měsíce po vstupu klienta do projektu (celkem 4x/projekt). Přítomnost na seminářích byla vždy stvrzena podpisem klientky na prezenční listině k jednotlivému kurzu. Výstupem aktivity bylo, že účastnice projektu získaly informace o tom jak plánovat období hledání nového zaměstnání, jak napsat správně životopis, motivační dopis, jak se vyvarovat častých chyb při osobním pohovoru a komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem a jak vyhodnotit případné neúspěchy či úspěch při osobním pohovoru. Dále byly seznámeny se základy společenského chování na pracovišti (pozdravy, podání ruky, oblékání apod.) a prakticky si vyzkoušeli důležitost verbální a neverbální komunikace s okolím. V průběhu této aktivity (po dobu výuky v učebně) bylo v případě zájmu klientky zajištěno hlídání dětí v dětském centru STUDNICE. Po absolvování celého cyklu seminářů klientky obdržely Osvědčení o absolvování motivačních kurzů. V průběhu celého období realizace projektu vstoupilo do projektu celkem 48 žen z řad uchazeček či zájemkyň o zaměstnání. KA03 Pracovní diagnostika V rámci této aktivity byla u všech klientek projektu provedena podrobná psychologická pracovní diagnostika. Cílem diagnostiky bylo prozkoumat vlastní sebehodnocení klienta, zmapovat jeho osobnost se zaměřením na jeho možnou budoucí profesní orientaci. Výsledky tohoto testování pak hrály zásadní vliv při rozhodování ve výběru profesní rekvalifikace. V rámci individuálního rozhovoru s psychologem, absolvování baterie testů a v neposlední řadě i pozorování při skupinové práci byl vytvořen kariérní plán klienta, který byl podkladem při jeho uplatnění na trhu práce. V rámci této aktivity bylo klientovi poskytnuto: 1) Vyhodnocení psychodiagnostických metod a pozorování ve skupinové práci 2) Srovnání výsledku testů s jeho osobním životním cílem 3) Doporučení vhodného pracovního zaměření 4) Návrh vhodné rekvalifikace nebo oblasti dalšího vzdělávání

4 I při této aktivitě (testování v učebně a individuální pohovory s klienty) bylo zajišťováno hlídání dětí v dětském centru o.s. STUDNICE. Výstupem aktivity byla Souhrnná zpráva bilanční diagnostiky, která měla klientovi umožnit orientaci v jeho schopnostech a dovednostech a vysvětlit jejich efektivní využití v praxi. Délka realizace této aktivity byla zhruba 3 týdny a probíhala měsíc po vstupu do projektu. Tuto aktivitu realizovalo všech 48 žen, které vstoupily do projektu. KA04: Rekvalifikační kurzy Na základě výsledků bilanční diagnostiky a individuálních pohovorů s klienty měl každý z nich možnost zúčastnit se rekvalifikačního kurzu dle vlastního výběru. Všichni účastníci projektu absolvovali nejprve rekvalifikační kurz Práce na PC (nezbytný předpoklad pro většinu profesí). Tento kurz byl realizován pracovníky realizátora projektu. Celý RK byl v rozsahu 81 hodin výuky a sestával se s následujících lekcí: 1. Seznámení s operačním systémem Windows a základy jeho ovládání (základní pojmy, nastavení uživatelského rozhraní, práce s myší, práce s klávesnicí) 2. Úvod do MS Office (nastavení chování aplikací, seznámení s prostředím, práce s okny, otevření programu, pravidla bezpečností, ukládání souborů, práce s programem Průzkumník) 3. MS Word 1 (pásy karet, formátování písma, formátování odstavců, nastavení vzhledu stránky, záhlaví a zápatí, tisk) 4. MS Word 2 (pokročilejší techniky formátování, styly, práce s oddíly, Obsah a rejstřík, Pole) 5. MS Excel 1 (nastavení uživatelského rozhraní, práce se sešitem, práce s listy, formátování buněk, styly tabulek) 6. MS Excel 2 (jednoduché vzorce, funkce SUMA, grafy, práce s daty, filtry, souhrny, seznamy) 7. MS Outlook (příjem a odeslání pošty, evidence pošty, zpracování příloh, nastavení pravidel při třídění pošty, automatický podpis, plánování událostí Kalendář, Evidence kontaktů, Úkoly) V rámci studia obdržely klientky uživatelské příručky k jednotlivým lekcím a CD s e-kurzy, které mohly využít k domácímu samostudiu a k procvičování probrané látky. Klientkám byly rovněž v případě zájmu poskytovány konzultace lektorem kurzu. Studentům byla k dispozici v mimo čas výuky počítačová učebna s připojením na internet, kde pod dohledem lektora mohly účastnice kurzu procvičovat probrané téma a připravovat se na závěrečné testování. Dosažené znalosti byly ověřeny závěrečným testováním klienta, který po zvládnutí testu obdržel Osvědčení o rekvalifikaci. V průběhu realizace projektu úspěšně absolvovalo RK Základy práce na PC celkem 44 klientek. Po absolvování povinné počítačové rekvalifikace klientky mohly přistoupit k výběru a realizaci profesního RK. Při zahájení projektu provedl realizátor průzkum trhu a vytipoval vhodné dodavatele rekvalifikačních kurzů v těchto oblastech: a) účetnictví b) administrativa a kancelářské činnosti c) řemeslné činnosti d) management, marketing, obchod e) pedagogika, psychologie f) zdravotnictví, sociální služby, péče o tělo g) ostatní služby Rekvalifikační kurzy probíhaly ve 4 vlnách dle vyhlášených termínů vybraným rekvalifikačním zařízením. Po dohodě s poskytovatelem dotace nám bylo umožněno nabídnout klientkám i volbu druhého RK, který však měl rozšiřovat znalosti již absolvovaného. Např. klientky, které v 1. vlně absolvovali RK Personalisty, projevily zájem o účast na RK Mzdové účetní. Ze zkušeností vyplývajících s pohovory s potenciálními zaměstnavateli vyplynulo, že na pozici Personalisty je vyžadována též znalost mzdového účetnictví. Možnosti absolvovat druhý RK využilo celkem 10 žen. Délka trvání každého RK závisela na rozsahu výuky a pohybovala se zhruba kolem 2 měsíců. Účast na RK byla ukončena závěrečnou zkouškou a potvrzena Osvědčením o rekvalifikaci.

5 V průběhu této aktivity byla důležitá součinnost realizátora projektu s odpovědnými zaměstnanci ÚP a dodavateli RK. Úřad práce byl informován o účasti uchazečů o zaměstnání na RK o jeho docházce, eventuálním přerušení či ukončení RK a rovněž byly na ÚP předávány kompletní výstupy z realizovaných RK (docházka klientů, omluvenky za případnou nepřítomnost na výuce, kopie Osvědčení o rekvalifikaci). V průběhu realizace projektu úspěšně absolvovalo profesní RK celkem 39 žen. Největší zájem jsme zaznamenali o rekvalifikační kurzy Personalisty, Asistentky vedoucího pracovníka a Účetnictví s využitím výpočetní techniky. Z celkového počtu 41 klientek, které nastoupily ke studiu profesní rekvalifikace, nebyly připuštěny k závěrečnému testování pouze dvě. Jedna z důvodu nedostatečné docházky (účast kurzu byla přerušena z důvodu dlouhodobé nemoci dětí) a druhá klientka nezvládla probranou látku a nesplnila tak nezbytné předpoklady pro připuštění k závěrečnému testování. V rámci projektu úspěšně absolvovalo a Osvědčení o rekvalifikaci obdrželo 45 žen. Z toho 44 žen obdrželo certifikát k RK Základy obsluhy osobního počítače a 35 žen úspěšně absolvovalo vybranou profesní rekvalifikaci. KA05: Podpora při hledání zaměstnání a umístění na volná pracovní místa Tato aktivita byla v logické návaznosti intervencí poslední, zato však nejdůležitější aktivitou projektu. V rámci ní byly zúročeny všechny předchozí aktivity, které klienti v projektu absolvovali (motivační kurzy, pracovní diagnostika, rekvalifikace). Aktivita sestávala z: a) Asistence při hledání práce - všem klientům bylo k dispozici vzdělávací centrum o.s. STUDNICE, ve kterém byly k dispozici počítače s přístupem na internet, telefon, multifunkční zařízení (možnost vyhledávání práce, psaní životopisu, oslovení zaměstnavatelů), každý pracovní den v rozmezí od 9:00 do 16:00 byl k dispozici rovněž Poradce pro oblast zaměstnanosti, který v případě zájmu ze strany klienta poskytoval podporu při výběru vhodné pozice na trhu b) Aktualizace portálu flexibilních nabídek práce - tento portál provozuje o.s. STUDNICE již dlouhodobě a jsou na něm zveřejňovány zejména flexibilní pracovní úvazky, které jsou danou cílovou skupinou nejvíce poptávány. Prostřednictvím tohoto portálu byly klientky informovány o aktuálně volných pracovních pozicích. c) Zprostředkování zaměstnání - vyhledávání zaměstnání pro klienty a poskytování poradenské činnosti v oblasti pracovních příležitostí ve znění 14 zákona 435/2004 Sb. (povolení ke zprostředkování zaměstnání ze dne ). Výsledkem této aktivity bylo umístění klientů projektu na volná pracovní místa. O.s. STUDNICE klientům zajištovala hlídání jejich dětí v době, kdy si uchazeč/zájemce o zaměstnání obstarával nové pracovní místo. Za celé období realizace projektu bylo na volná pracovní místa umístěno celkem 23 klientek, z toho 19 klientek uzavřelo pracovní smlouvu a 4 klientky začalo pracovat na Dohodu o provedení práce. KA05: Řízení projektu, controlling, administrativa Tato klíčová aktivita byla realizována po celou dobu trvání projektu. V rámci řízení projektu byl stanoven realizační tým projektu, probíhaly pravidelné porady realizačního týmu za účelem rozdělení úkolů a řešení eventuálních problémů, které se při realizaci projektu vyskytly. Byl stanoven harmonogram aktivit a sledováno dodržování jeho plnění. Manažer projektu dbal na řízení jednotlivých aktivit a na finanční řízení celého projektu. V rámci controllingu byla prováděna kontrola dodržování harmonogram, rozpočtu a plnění monitorovacích ukazatelů. V dubnu 2013 proběhla rovněž administrativní kontrola projektu ze strany poskytovatele dotace. V rámci projektu byly předkládány monitorovací zprávy ve stanovených termínech vždy pro sledované období. Průběžně probíhala administrátorem projektu archivace dokumentace a vedení administrativy k projektu, byla vedena dokumentace k jednotlivým klientům (Dohody o vstupu do projektu, motivační dopisy, životopis, pracovní smlouvy) a následně dokumentace k realizaci aktivit (objednávky, prezenční listiny ze školení, Osvědčení o rekvalifikaci apod.).

6 Dosažené cíle projektu Za dobu trvání projektu do něj vstoupilo 48 žen, z nichž 45 prošlo všemi aktivitami a absolvovalo úspěšně rekvalifikační kurz. Celkem 19 žen bylo umístěno na volná pracovní místa na hlavní pracovní poměr a 4 ženy začalo pracovat na Dohodu o provedení práce. Zpětná vazba od cílových skupin Zpětnou vazbu, tedy vyjádření spokojenosti či nespokojenosti klientek s účastí na jednotlivých aktivitách, jsme získávali především na individuálních schůzkách, které se konaly po úspěšném ukončení profesní rekvalifikace, získání Osvědčení o rekvalifikaci a v poslední fázi probíhajících aktivit projektu, kterou byly právě schůzky na Podporu při hledání zaměstnání. Většina klientek hodnotila hlavní přínos právě v rozšíření svojí kvalifikace a nalezení směru, kterým by se chtěly nadále ubírat. Dále v získání či rozšíření znalostí v oblasti využití kancelářský aplikací MS Office. Po dlouhodobém působení v domácnosti a péči o děti, měly pocit vyčlenění ze společnosti, které mělo za následek pokles sebevědomí, nejistotu a ztrátu motivace. Dalším přínosem tak bylo pro klientky nalezení ztraceného sebevědomí, které posílily právě svojí účastí na motivačních kurzech a nově získanými znalostmi. Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet podpořených osob - celkem Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem Publicita projektu Informace o projektu byla zveřejněna na webových stránkách Dále také na: ESF Vytvořen a distribuován byl informačního leták (dle Plánu publicity) V období březen duben 2012 byla zveřejněna reklama ve vozech MHD Veškerá dokumentace projektu byla opatřena prvky povinné publicity = logolink ESF- EU- OPLZZ a text Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jednalo se především o tyto dokumenty: - Dohoda s klientkou o účasti v projektu - Osvědčení o rekvalifikaci - Prezentace k seminářům - Logolinkem a názvem projektu je označena i učebna. - Veškeré zařízení hrazené z rozpočtu projektu je označeno samolepkami s identifikací projektu Webové stránky projektu Udržitelnost projektu

7 Občanské sdružení STUDNICE s cílovou skupinou rodičů (žen) s malými dětmi dlouhodobě pracuje. Po skončení projektu tak budou i nadále pokračovat poradenské aktivity v oblasti zaměstnanosti a realizovány budou semináře pro zvýšení motivace a uplatnění žen na trhu práce. Problémy při realizaci Nevyskytly se žádné zásadní problémy, které by ohrozili realizaci projektu. Horizontální témata Rovné příležitosti Projekt byl zaměřen na podporu vstupu na trh práce rodičů s malými dětmi. Do projektu se v 100% zapojily ženy. Projektové aktivity byly otevřeny všem zájemcům bez rozdílu, účastnicemi projektu byly i ženy z etnických menšin. Udržitelný rozvoj Projekt byl v této oblasti neutrální. Výstupy/výsledky projektu Počet Typ Název Stručný popis Způsob ověření/dostupnost Počet podpořených osob celkem Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem Celkový počet klientů, kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory (motivace, pracovní diagnostika, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnán). Bez ohledu na počet poskytnutých podpor se každá podpořená osoba započítává pouze jednou. Jedná se o klienty, kteří absolvují motivační kurzy, podrobí se pracovní diagnostice a úspěšně zvládnou rekvalifikaci. Podmínkou pro započtení klienta v tomto indikátoru je úspěšné absolvování všech výše popsaných aktivit. Dohody o účasti v projektu, prezenční listiny (motivační, rekvalifikační kurzy), zápisy z individuálních schůzek při zprostředkování zaměstnání Záznam (výstup) z pracovní diagnostiky, prezenční listiny, certifikáty z rekvalifikačních kurzů, osvědčení z motivačních kurzů. Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce Funkce v organizaci Ing. Jiří Laciga, CSc. manažer projektu, správní ředitel Místo a datum V Plzni dne Podpis a razítko.

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Strana 1 z 41 Obsah evaluační zprávy I. Identifikace projektu... s. 3 II. Úvod... s. 4 III. Popis projektu... s. 5 IV. Klíčové

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE TECHNICKÉ PODMÍNKY

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE TECHNICKÉ PODMÍNKY Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Metodika projektu Lívie Mandáková 1.1.2013 31.12.2014 mensova.livie@gmail.com Osah 1. Řízení projektu... 4 Přípravná fáze projektu... 4 Tvorba

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078.

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. NOVÁ PROFESE Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT

Více

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí únor květen 2006 Vypracovala: Markéta Šmídová koordinátorka

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název projektu: Soc. rhb. Nymburk a Kolín Registrační číslo: Strana 1 z 44 Unikátní kód žádosti: ØLnfQPØØØ2 1. Identifikace operačního

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více