Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost"

Transkript

1 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/ Název projektu Cesta k práci Příjemce Občanské sdružení STUDNICE Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Partneři projektu --- Stručný popis průběhu realizace projektu Cílovou skupinou projektu Cesta k práci byly znevýhodněné osoby na trhu práce a to osoby pečující o dítě do 15 let věku. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti této cílové skupiny. Projektu se zúčastnilo 48 žen. Předmětem projektu byl soubor vzájemně provázaných aktivit, které měly za cíl zvýšit šance klientů na kvalitní uplatnění na trhu práce. Tento soubor aktivit byl složen z motivačních kurzů, pracovní diagnostiky, počítačové rekvalifikace a vybrané profesní rekvalifikace. Motivační kurzy měly za úkol pomoci klientkám zorientovat se na trhu práce, poradit jak napsat správný životopis a jak uspět na přijímacím pohovoru. Počítačové kurzy byly přínosem jak pro klientky s nižší kvalifikací, které si chtěly osvojit základní návyky při práci s počítačem, tak pro klientky, které již dříve přišly do styku s používáním kancelářských aplikací, ale vzhledem k rychlému vývoji informačních technologií neměly možnost seznámit se se změnami, které kancelářské aplikace přinesly. Výběr profesní rekvalifikace závisel jednak na výsledku pohovoru pracovní diagnostiky a testování a jednak na přání klientky jakým směrem by se sama chtěla ubírat či rozšířit svoje dosavadní znalosti a dovednosti. Během zařazení do projektu bylo jeho účastníkům (účastnicím) poskytováno odborné pracovní poradenství a osobní asistence při hledání práce. Realizátor pak jako zprostředkovatel práce poskytoval klientkám poradenské a informační činnosti a vyhledával konkrétní volná pracovní místa pro účastnice projektu. V rámci projektu bylo podpořeno 48 účastníků, přičemž naší snahou bylo umístit do zaměstnání nejméně 15 z nich. Do zaměstnání bylo nakonec umístěno 23 klientek (19 pracovní smlouva, 4 DPP). Díky spolupráci s Úřadem práce se nám podařilo zaplnit všechny bloku projektu a zájem o vstup do projektu trval po celou dobu realizace projektu. Klientky ocenily zejména možnost rozšíření svých znalostí formou absolvování profesního rekvalifikačního kurzu. Účast v projektu byla pro klientky odrazovým můstkem v náročném období zaměřeném na hledání práce po rodičovské dovolené.

2 Aktivity projektu a jejich naplnění KA01: Oslovení cílové skupiny Tato aktivita byla klíčová pro oslovení a motivaci cílové skupiny k zapojení do projektu. O. s. STUDNICE se snažila využít svoje kontakty a zúročit tak know-how při práci s cílovou skupinou. V rámci této aktivity proběhlo: A) Informační schůzky s klientkami za účelem seznámení se s projektem a jeho jednotlivými aktivitami. V úvodní fázi projektu proběhly informační schůzky, na kterých se sešly zájemkyně/uchazečky o zaměstnání registrované na ÚP. Na těchto schůzkách klientky obdržely detailní informace k jednotlivým aktivitám projektu a seznámily se s podmínkami vstupu do projektu. B) Prezentace projektu na webových stránkách, ová informace cílové skupině (Studnice má široké portfolio klientů vzhledem k již realizovaným projektům zaměřených na tuto cílovou skupinu). Informace o projektu byla zveřejněna na našich stránkách Při získávání nových klientek hrál internet, jako velmi silné komunikační médium současné doby, velkou roli. Řada potenciálních zájemkyň o účast v projektu si nás našla právě prostřednictvím internetu. Po jednání a prezentaci projektu na Magistrátu města Plzně - odboru sociálních služeb byl publikován článek s informacemi o projektu na webu 3/jste-po-rodicovske-dovolene-a-hledate-novou-praci.aspx. Informace o realizaci projektu byla rovněž zveřejněna na stránkách ESF C) Prezentace projektu na Úřadu práce Plzeň město podání základních informací o projektu, osobní schůzka s odpovědnými zaměstnanci ÚP. Z naší spolupráce s ÚP víme, že v registru ÚP se nachází mnoho žen dlouhodobě nezaměstnaných, na či po rodičovské dovolené, které jsou registrované na ÚP jako zájemkyně či uchazečky o zaměstnání. Proto jsme informovali o realizaci tohoto projektu odpovědné pracovníky ÚP, kteří se zasloužili o osvětu tohoto projektu mezi klientkami ÚP. D) Prezentace projektu v mateřských centrech na území města Plzně a bližším okolí - distribuce letáků, prezentace projektu. Tato zařízení se vyznačují velkou koncentrací žen z cílové skupiny projektu. Z tohoto důvodu jsme považovali za naprosto nezbytné tato zařízení oslovit a předat jim základní informace o existenci projektu. E) Publicita - inzerce v MHD, tiskové zprávy, články v tisku, rozhlasové reportáže. Reklamní kampaň ve formě umístění letáčků v MHD proběhla pouze na začátku projektu a to v březnu Dále jsme tuto formu publicity vyhodnotili jako neefektivní a zaměřili se především na spolupráci s Úřadem práce.

3 KA02: Registrace do projektu a motivační aktivity Registrace do projektu byla prvním krokem každého zájemce o projektové aktivity. V rámci registrace předložil zájemce svůj životopis, motivační dopis (co ho vede k účasti v projektu) a prohlášení o příslušnosti k cílové skupině doložené formálními dokumenty (Doporučení k zařazení do projektu od ÚP, které bylo zároveň potvrzením o vedení klienta v evidenci ÚP). S žadatelem, který splnil všechna kritéria, byla sepsána smlouva, jež stanovila základní práva a povinnosti účastníka projektu. Klientky byly seznámeny s harmonogramem projektu a s termíny výuky. Po zaregistrování do projektu byla pro každého z klientů povinná účast na těchto motivačních kurzech, které proběhly v učebně vzdělávacího centra STUDNICE: 1) Jak hledat a najít práci (plánování období pro hledání práce, jak napsat správně profesní životopis) 2) Příprava na Výběrové řízení (nejčastější chyby při komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem a jak se jich vyvarovat, nejčastější otázky při výběrových řízeních a doporučené odpovědi, zakázané otázky) 3) Vystupování při pohovorech (první dojem, co sebou na pracovní pohovor, vhodné oblečení, přivítání, nácvik a trénink ukázkových situací) 4) Image a vystupování na pracovišti (pravidla společenského chování, představování, pozdravy, vhodné oblečení na pracovní pohovor, image a úprava zevnějšku) 5) Komunikační a prezentační dovednosti (komunikace jako předpoklad úspěchu a pracovního postupu, neverbální komunikace, důležitost prvního dojmu při osobním setkání) Rozsah každého z kurzů byl 4 hodiny a probíhaly zhruba 1x týdně dle předem stanoveného harmonogramu výuky. Účastnice obdržely tištěné podklady k prezenční výuce. Tyto motivační aktivity sloužily pro zvýšení orientace na trhu práce a předcházely všem dalším aktivitám projektu. Cílem těchto kurzů byla mimo jiné aktivizace klienta a obnovení jeho pracovních návyků. Vzhledem k cílové skupině (rodiče s dětmi) bylo také cílem "otestovat" soulad pracovního a rodinného života. Tato aktivita probíhala vždy první 1-2 měsíce po vstupu klienta do projektu (celkem 4x/projekt). Přítomnost na seminářích byla vždy stvrzena podpisem klientky na prezenční listině k jednotlivému kurzu. Výstupem aktivity bylo, že účastnice projektu získaly informace o tom jak plánovat období hledání nového zaměstnání, jak napsat správně životopis, motivační dopis, jak se vyvarovat častých chyb při osobním pohovoru a komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem a jak vyhodnotit případné neúspěchy či úspěch při osobním pohovoru. Dále byly seznámeny se základy společenského chování na pracovišti (pozdravy, podání ruky, oblékání apod.) a prakticky si vyzkoušeli důležitost verbální a neverbální komunikace s okolím. V průběhu této aktivity (po dobu výuky v učebně) bylo v případě zájmu klientky zajištěno hlídání dětí v dětském centru STUDNICE. Po absolvování celého cyklu seminářů klientky obdržely Osvědčení o absolvování motivačních kurzů. V průběhu celého období realizace projektu vstoupilo do projektu celkem 48 žen z řad uchazeček či zájemkyň o zaměstnání. KA03 Pracovní diagnostika V rámci této aktivity byla u všech klientek projektu provedena podrobná psychologická pracovní diagnostika. Cílem diagnostiky bylo prozkoumat vlastní sebehodnocení klienta, zmapovat jeho osobnost se zaměřením na jeho možnou budoucí profesní orientaci. Výsledky tohoto testování pak hrály zásadní vliv při rozhodování ve výběru profesní rekvalifikace. V rámci individuálního rozhovoru s psychologem, absolvování baterie testů a v neposlední řadě i pozorování při skupinové práci byl vytvořen kariérní plán klienta, který byl podkladem při jeho uplatnění na trhu práce. V rámci této aktivity bylo klientovi poskytnuto: 1) Vyhodnocení psychodiagnostických metod a pozorování ve skupinové práci 2) Srovnání výsledku testů s jeho osobním životním cílem 3) Doporučení vhodného pracovního zaměření 4) Návrh vhodné rekvalifikace nebo oblasti dalšího vzdělávání

4 I při této aktivitě (testování v učebně a individuální pohovory s klienty) bylo zajišťováno hlídání dětí v dětském centru o.s. STUDNICE. Výstupem aktivity byla Souhrnná zpráva bilanční diagnostiky, která měla klientovi umožnit orientaci v jeho schopnostech a dovednostech a vysvětlit jejich efektivní využití v praxi. Délka realizace této aktivity byla zhruba 3 týdny a probíhala měsíc po vstupu do projektu. Tuto aktivitu realizovalo všech 48 žen, které vstoupily do projektu. KA04: Rekvalifikační kurzy Na základě výsledků bilanční diagnostiky a individuálních pohovorů s klienty měl každý z nich možnost zúčastnit se rekvalifikačního kurzu dle vlastního výběru. Všichni účastníci projektu absolvovali nejprve rekvalifikační kurz Práce na PC (nezbytný předpoklad pro většinu profesí). Tento kurz byl realizován pracovníky realizátora projektu. Celý RK byl v rozsahu 81 hodin výuky a sestával se s následujících lekcí: 1. Seznámení s operačním systémem Windows a základy jeho ovládání (základní pojmy, nastavení uživatelského rozhraní, práce s myší, práce s klávesnicí) 2. Úvod do MS Office (nastavení chování aplikací, seznámení s prostředím, práce s okny, otevření programu, pravidla bezpečností, ukládání souborů, práce s programem Průzkumník) 3. MS Word 1 (pásy karet, formátování písma, formátování odstavců, nastavení vzhledu stránky, záhlaví a zápatí, tisk) 4. MS Word 2 (pokročilejší techniky formátování, styly, práce s oddíly, Obsah a rejstřík, Pole) 5. MS Excel 1 (nastavení uživatelského rozhraní, práce se sešitem, práce s listy, formátování buněk, styly tabulek) 6. MS Excel 2 (jednoduché vzorce, funkce SUMA, grafy, práce s daty, filtry, souhrny, seznamy) 7. MS Outlook (příjem a odeslání pošty, evidence pošty, zpracování příloh, nastavení pravidel při třídění pošty, automatický podpis, plánování událostí Kalendář, Evidence kontaktů, Úkoly) V rámci studia obdržely klientky uživatelské příručky k jednotlivým lekcím a CD s e-kurzy, které mohly využít k domácímu samostudiu a k procvičování probrané látky. Klientkám byly rovněž v případě zájmu poskytovány konzultace lektorem kurzu. Studentům byla k dispozici v mimo čas výuky počítačová učebna s připojením na internet, kde pod dohledem lektora mohly účastnice kurzu procvičovat probrané téma a připravovat se na závěrečné testování. Dosažené znalosti byly ověřeny závěrečným testováním klienta, který po zvládnutí testu obdržel Osvědčení o rekvalifikaci. V průběhu realizace projektu úspěšně absolvovalo RK Základy práce na PC celkem 44 klientek. Po absolvování povinné počítačové rekvalifikace klientky mohly přistoupit k výběru a realizaci profesního RK. Při zahájení projektu provedl realizátor průzkum trhu a vytipoval vhodné dodavatele rekvalifikačních kurzů v těchto oblastech: a) účetnictví b) administrativa a kancelářské činnosti c) řemeslné činnosti d) management, marketing, obchod e) pedagogika, psychologie f) zdravotnictví, sociální služby, péče o tělo g) ostatní služby Rekvalifikační kurzy probíhaly ve 4 vlnách dle vyhlášených termínů vybraným rekvalifikačním zařízením. Po dohodě s poskytovatelem dotace nám bylo umožněno nabídnout klientkám i volbu druhého RK, který však měl rozšiřovat znalosti již absolvovaného. Např. klientky, které v 1. vlně absolvovali RK Personalisty, projevily zájem o účast na RK Mzdové účetní. Ze zkušeností vyplývajících s pohovory s potenciálními zaměstnavateli vyplynulo, že na pozici Personalisty je vyžadována též znalost mzdového účetnictví. Možnosti absolvovat druhý RK využilo celkem 10 žen. Délka trvání každého RK závisela na rozsahu výuky a pohybovala se zhruba kolem 2 měsíců. Účast na RK byla ukončena závěrečnou zkouškou a potvrzena Osvědčením o rekvalifikaci.

5 V průběhu této aktivity byla důležitá součinnost realizátora projektu s odpovědnými zaměstnanci ÚP a dodavateli RK. Úřad práce byl informován o účasti uchazečů o zaměstnání na RK o jeho docházce, eventuálním přerušení či ukončení RK a rovněž byly na ÚP předávány kompletní výstupy z realizovaných RK (docházka klientů, omluvenky za případnou nepřítomnost na výuce, kopie Osvědčení o rekvalifikaci). V průběhu realizace projektu úspěšně absolvovalo profesní RK celkem 39 žen. Největší zájem jsme zaznamenali o rekvalifikační kurzy Personalisty, Asistentky vedoucího pracovníka a Účetnictví s využitím výpočetní techniky. Z celkového počtu 41 klientek, které nastoupily ke studiu profesní rekvalifikace, nebyly připuštěny k závěrečnému testování pouze dvě. Jedna z důvodu nedostatečné docházky (účast kurzu byla přerušena z důvodu dlouhodobé nemoci dětí) a druhá klientka nezvládla probranou látku a nesplnila tak nezbytné předpoklady pro připuštění k závěrečnému testování. V rámci projektu úspěšně absolvovalo a Osvědčení o rekvalifikaci obdrželo 45 žen. Z toho 44 žen obdrželo certifikát k RK Základy obsluhy osobního počítače a 35 žen úspěšně absolvovalo vybranou profesní rekvalifikaci. KA05: Podpora při hledání zaměstnání a umístění na volná pracovní místa Tato aktivita byla v logické návaznosti intervencí poslední, zato však nejdůležitější aktivitou projektu. V rámci ní byly zúročeny všechny předchozí aktivity, které klienti v projektu absolvovali (motivační kurzy, pracovní diagnostika, rekvalifikace). Aktivita sestávala z: a) Asistence při hledání práce - všem klientům bylo k dispozici vzdělávací centrum o.s. STUDNICE, ve kterém byly k dispozici počítače s přístupem na internet, telefon, multifunkční zařízení (možnost vyhledávání práce, psaní životopisu, oslovení zaměstnavatelů), každý pracovní den v rozmezí od 9:00 do 16:00 byl k dispozici rovněž Poradce pro oblast zaměstnanosti, který v případě zájmu ze strany klienta poskytoval podporu při výběru vhodné pozice na trhu b) Aktualizace portálu flexibilních nabídek práce - tento portál provozuje o.s. STUDNICE již dlouhodobě a jsou na něm zveřejňovány zejména flexibilní pracovní úvazky, které jsou danou cílovou skupinou nejvíce poptávány. Prostřednictvím tohoto portálu byly klientky informovány o aktuálně volných pracovních pozicích. c) Zprostředkování zaměstnání - vyhledávání zaměstnání pro klienty a poskytování poradenské činnosti v oblasti pracovních příležitostí ve znění 14 zákona 435/2004 Sb. (povolení ke zprostředkování zaměstnání ze dne ). Výsledkem této aktivity bylo umístění klientů projektu na volná pracovní místa. O.s. STUDNICE klientům zajištovala hlídání jejich dětí v době, kdy si uchazeč/zájemce o zaměstnání obstarával nové pracovní místo. Za celé období realizace projektu bylo na volná pracovní místa umístěno celkem 23 klientek, z toho 19 klientek uzavřelo pracovní smlouvu a 4 klientky začalo pracovat na Dohodu o provedení práce. KA05: Řízení projektu, controlling, administrativa Tato klíčová aktivita byla realizována po celou dobu trvání projektu. V rámci řízení projektu byl stanoven realizační tým projektu, probíhaly pravidelné porady realizačního týmu za účelem rozdělení úkolů a řešení eventuálních problémů, které se při realizaci projektu vyskytly. Byl stanoven harmonogram aktivit a sledováno dodržování jeho plnění. Manažer projektu dbal na řízení jednotlivých aktivit a na finanční řízení celého projektu. V rámci controllingu byla prováděna kontrola dodržování harmonogram, rozpočtu a plnění monitorovacích ukazatelů. V dubnu 2013 proběhla rovněž administrativní kontrola projektu ze strany poskytovatele dotace. V rámci projektu byly předkládány monitorovací zprávy ve stanovených termínech vždy pro sledované období. Průběžně probíhala administrátorem projektu archivace dokumentace a vedení administrativy k projektu, byla vedena dokumentace k jednotlivým klientům (Dohody o vstupu do projektu, motivační dopisy, životopis, pracovní smlouvy) a následně dokumentace k realizaci aktivit (objednávky, prezenční listiny ze školení, Osvědčení o rekvalifikaci apod.).

6 Dosažené cíle projektu Za dobu trvání projektu do něj vstoupilo 48 žen, z nichž 45 prošlo všemi aktivitami a absolvovalo úspěšně rekvalifikační kurz. Celkem 19 žen bylo umístěno na volná pracovní místa na hlavní pracovní poměr a 4 ženy začalo pracovat na Dohodu o provedení práce. Zpětná vazba od cílových skupin Zpětnou vazbu, tedy vyjádření spokojenosti či nespokojenosti klientek s účastí na jednotlivých aktivitách, jsme získávali především na individuálních schůzkách, které se konaly po úspěšném ukončení profesní rekvalifikace, získání Osvědčení o rekvalifikaci a v poslední fázi probíhajících aktivit projektu, kterou byly právě schůzky na Podporu při hledání zaměstnání. Většina klientek hodnotila hlavní přínos právě v rozšíření svojí kvalifikace a nalezení směru, kterým by se chtěly nadále ubírat. Dále v získání či rozšíření znalostí v oblasti využití kancelářský aplikací MS Office. Po dlouhodobém působení v domácnosti a péči o děti, měly pocit vyčlenění ze společnosti, které mělo za následek pokles sebevědomí, nejistotu a ztrátu motivace. Dalším přínosem tak bylo pro klientky nalezení ztraceného sebevědomí, které posílily právě svojí účastí na motivačních kurzech a nově získanými znalostmi. Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet podpořených osob - celkem Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem Publicita projektu Informace o projektu byla zveřejněna na webových stránkách Dále také na: ESF Vytvořen a distribuován byl informačního leták (dle Plánu publicity) V období březen duben 2012 byla zveřejněna reklama ve vozech MHD Veškerá dokumentace projektu byla opatřena prvky povinné publicity = logolink ESF- EU- OPLZZ a text Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jednalo se především o tyto dokumenty: - Dohoda s klientkou o účasti v projektu - Osvědčení o rekvalifikaci - Prezentace k seminářům - Logolinkem a názvem projektu je označena i učebna. - Veškeré zařízení hrazené z rozpočtu projektu je označeno samolepkami s identifikací projektu Webové stránky projektu Udržitelnost projektu

7 Občanské sdružení STUDNICE s cílovou skupinou rodičů (žen) s malými dětmi dlouhodobě pracuje. Po skončení projektu tak budou i nadále pokračovat poradenské aktivity v oblasti zaměstnanosti a realizovány budou semináře pro zvýšení motivace a uplatnění žen na trhu práce. Problémy při realizaci Nevyskytly se žádné zásadní problémy, které by ohrozili realizaci projektu. Horizontální témata Rovné příležitosti Projekt byl zaměřen na podporu vstupu na trh práce rodičů s malými dětmi. Do projektu se v 100% zapojily ženy. Projektové aktivity byly otevřeny všem zájemcům bez rozdílu, účastnicemi projektu byly i ženy z etnických menšin. Udržitelný rozvoj Projekt byl v této oblasti neutrální. Výstupy/výsledky projektu Počet Typ Název Stručný popis Způsob ověření/dostupnost Počet podpořených osob celkem Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem Celkový počet klientů, kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory (motivace, pracovní diagnostika, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnán). Bez ohledu na počet poskytnutých podpor se každá podpořená osoba započítává pouze jednou. Jedná se o klienty, kteří absolvují motivační kurzy, podrobí se pracovní diagnostice a úspěšně zvládnou rekvalifikaci. Podmínkou pro započtení klienta v tomto indikátoru je úspěšné absolvování všech výše popsaných aktivit. Dohody o účasti v projektu, prezenční listiny (motivační, rekvalifikační kurzy), zápisy z individuálních schůzek při zprostředkování zaměstnání Záznam (výstup) z pracovní diagnostiky, prezenční listiny, certifikáty z rekvalifikačních kurzů, osvědčení z motivačních kurzů. Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce Funkce v organizaci Ing. Jiří Laciga, CSc. manažer projektu, správní ředitel Místo a datum V Plzni dne Podpis a razítko.

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

CZ.1.04/1.1.06/52.00151

CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Informační schůzka ke vzdělávacímu projektu EVROPSKÝ LOGISTIK Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Technické muzeum Praha, 31.5.2011 PROGRAM: 1) Základní informace o projektu 2) Představení realizačního

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro podlimitní výběrové řízení na nákup služeb. Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v rámci projektu S Krakonošem proti krizi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 Podmínky

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 11. 04. 2013

ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 11. 04. 2013 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Případová studie projektu

Případová studie projektu Případová studie projektu Obsah: - Vstupní analytická data (počty, potřeby, problémy cílové skupiny) - Průběh výběrů - Problémy při realizaci a práce s cílovými skupinami - Úspěšnost absolvování jednotlivých

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Základní údaje o sídle společnosti Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Sídlo společnosti: Benecko 202, 512 37 Benecko email: info@mostkevzdelanieu

Více

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost Zadávací dokumentace Počítačové kurzy 1 1. Zadavatel Obchodní firma / název:

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM CZ.1.04/3.3.05/75.00247 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: lounský

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více