2. P O Č A S Í :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. P O Č A S Í 1 9 9 5 :"

Transkript

1 1

2 O B S A H : 1. Úvod str Počasí 1995 str Politické klima doby str Správa věcí veřejných str Domovní správa str Technické služby str Finance hospodaření str Inženýrské sítě a věci stavební str Školství str Kultura str Zdravotnictví str Sociální věci str Místní hospodářství a byty str Letopisci str Životní prostředí str Podnikání a živnost str Bezpečnost str Církve str Sport str Politické strany str Společenské organizace: str Český červený kříž Sdružení zdravotně postižených Myslivecké sdružení Radotín Dobrovolný hasičský sbor Český rybářský svaz Baráčníci 22. Různé str Závěr str. 41 2

3 1. Ú V O D : Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Rok s rokem se sešel, ani jsme se nenadáli. Nové místní zastupitelstvo, zvolené v listopadu loňského roku už pracuje naplno. Výsledky voleb do místního zastupitelstva (dále jen MZ) nebyly v Radotíně nijak překvapivé. Totéž se dá říci i o volbě pětičlenné rady MZ, zejména pokud jde o funkce starosty a místostarosty. Starosta Ing. Jiří Holub a místostarosta doc. Dr. Ing. František Vláčil, CSc zůstávají nadále ve svých funkcích právem. Hovoří pro ně výsledky jejich práce v uplynulém volebním období a lze si jen přát, aby jim elán, rozvaha a trpělivost vydržely i v nadcházejícím volebním období. To, že první dva muži radotínské radnice byli ve volbách znovu zvoleni do svých funkcí, není v našich krajích nijak samozřejmé. V okolních obcích se totéž podařilo pouze černošickému starostovi. Připomeňme si složení rady MZ: Starosta Ing. Jiří Holub, 64 let, ODS Místostarosta Doc. Dr. Ing. František Vláčil, CSc, 69 let, nezávislý, na kandidátce ODS Členové rady: Ing. Milan Bouzek, 47 let, ODS Michal Bouša, 47 let, ODS MUDr. Olga Janatová, 41 let, nezávislá, na kandidátce ČSSD 3

4 2. P O Č A S Í : Průměrné roční hodnoty udávané Českým hydrometeorologickým ústavem ukazují poněkud teplejší a sušší rok, ale blízký dlouhodobému normálu. Pokud jde o jednotlivé měsíce, byl nápadně teplý červenec s odchylkou průměrné teploty +3,2 st.c, se šestnácti dny s maximální teplotou přes 30 st.c. Maximální naměřená teplota ve stínu byla 35,3 st.c. Připomínalo to červenec Srpen byl krásný, ale spíše v mezích normy. Příjemné počasí panovalo i v říjnu, zato září se nepovedlo, bylo chladno a dosti deštivo. Velmi chladné byly listopad a prosinec, s odchylkou průměrné teploty 2,3 a -2,0 st.c. Nejnižší naměřená teplota vzduchu během roku byla 13,4 st.c, tedy v přijatelných mezích. Podklady k této kapitolce jsou uloženy v šanonu KRONIKA II. (archiv Letopisecké komise). 4

5 3. P O L I T I C K É K L I M A D O B Y : Na mezinárodní scéně došlo v roce 1995 k několika potěšujícím událostem: - Pod mezinárodním tlakem došlo konečně po pěti letech k dohodě s bývalou Jugoslávií a pod dohledem značných mezinárodních vojenských sil tam nastal klid zbraní. - V Irsku prožili po třiceti letech nesvárů druhé mírové vánoce. - Došlo k mírové dohodě mezi organizací pro osvobození Palestiny (Arafat) a Izraelem, bohužel některé teroristické organizace tuto dohodu odmítají. Je ovšem obava, že mír v těchto oblastech je velmi křehký. - Nepodařilo se uhasit válečné požáry v Čečensku, Afganistánu a jinde. - Některé teroristické organizace začaly používat nové, přímo ďábelské metody. Tak v japonském velkoměstě zamořili bojovým plynem sarinem metro a způsobili řadě lidí smrt a tisícům vážně poškodili zdraví. Vnitropoliticky byl pro Českou republiku rok 1995 dosti neklidný. Opakované protesty lékařů vedly k odvolání ministra zdravotnictví, ale situace se tím nijak neuklidnila. Také železničáři si tvrdě prosazovali svoje požadavky. Uklidnění rozhodně nepřinesly demonstrace na protest proti změnám v sociálním zákonodárství zorganizované ústředím odborů. Byly i pozitivní okolnosti: - Nárůst výroby, produktivity i reálných mezd. - Do rafinerie Kralupy přitekla první ropa z Ingoldstadtu a prolomila tím dosavadní úplnou závislost na dodávkách z východu. - Českou republiku navštívil již podruhé papež. 5

6 4. S P R Á V A V Ě C Í V E Ř E J N Ý C H : Agenda Místního úřadu v Radotíně je rozčleněna do pěti odborů a sekretariátu, které řídí tajemnice paní Hana Žižková. Jsou to: - Odbor finanční se šesti pracovníky, vedoucí odboru paní Tišlová - Odbor správní s pěti pracovníky, vedoucí odboru paní Reinholdová. Sem patří i pečovatelská služba se čtyřmi pracovníky, včetně řidiče, vedoucí oddělení paní Macháčková. Prvním rokem je sem přičleněna Velká i Malá Chuchle a Lochkov. - Odbor stavební se šesti pracovníky, vedoucí odboru pan Hujer. Státní správu mimo Radotína též i pro výše uvedené tři přičleněné obce. Sem patří i referát životního prostředí, vykonává Ing. Janderka též pro uvedené obce. - Odbor investiční se třemi pracovníky, vedoucí Ing. Hlaváček. - Odbor živnostenský se třemi pracovníky, vedoucí paní Jurčková opět se stání správou přičleněných obcí. Volených místních zastupitelů Městské části Praha Radotín pro volební období je patnáct. Ze svého středu si zvolili pětičlennou radu MZ. Ostatní členové MZ: Mgr. Hanzlík, Ing. Binhack, Ing. Šindelka, Ing. Farník, Kozáková, Hurdálek, PhDr. Strádalová, CSc, Vobecký, Kužel, Cyprián. Zvolení zastupitelé předsedají nebo pracují v komisích MZ: finanční, stavební, školské a kulturní, místního hospodářství a bytové, životního prostředí, sociální, letopisecké, kontrolní a povodňové. Rada MZ dohodla rozdělení činností, které budou sledovat jednotliví členové rady: Ing. Holub starosta: cizí stavební akce, naše investiční činnost, rozpočet, financování investic. Doc. Vláčil zástupce starosty: životní prostředí, ochrana přírody, odpadní hospodářství, partnerství Burglengenfeld, spolupráce s policií, veřejný pořádek, živnosti, hygiena, kulturní oblast. Ing. Bouzek radní: finanční záležitosti rozpočet, sledování zřízených organizací, investice, územní plán. MUDr. Janatová radní: oblast sociální, zdravotní. Pan Bouša radní: oblast školství, byty, mládež, sport. Byl zhotoven jednací řád zastupitelstva a text upraven podle připomínek na zasedání MZ. Místní úřad Radotín zajistil vyřazení letopočtu na veškeré psí známky, které byly vydány s platností pro rok V zájmu čistoty veřejných prostranství byly z fondu životního prostředí zakoupeny sáčky pro likvidaci psích výkalů. Celkový náklad na tuto akci nepřekročil 12 tis. Kč, sáčky jsou vydávány proti potvrzení o zaplacení dávky za psa. 6

7 Na návrh vedoucí knihovny stanovila rada MZ roční poplatek 60,- Kč pro dospělé čtenáře v místní knihovně. Rada MZ prominula Sokolu poplatky za pořádání sokolského plesu, tomboly a karnevalu s tím, že veškerý výnos z těchto akcí bude věnován na sportovní činnost jednoty. Po schválení Magistrátem hl.m. Prahy zakoupil místní úřad v rámci převzetí pečovatelské služby pro oblast Radotín, Lochkov, Malá i Velká Chuchle automobil Škoda pick-up. V souladu s výsledky konkurzního řízení pověřuje rada MZ vedením Kulturního střediska za paní Jiřinu Duškovou paní Janu Petrovou. Podle výsledku konkurzního řízení pověřuje rada MZ paní Vlaďku Macháčkovou vedením pečovatelské služby. Protože se množí krádeže kol, probíhá značení kol městskou policií. Množí se též případy vykrádání aut, starosta žádá o zvýšenou ostrahu v obci. Rada rozhodla ustavit komisi pro prodej bytových domů ve složení: starosta Ing. Holub, radní Ing. Bouzek, Ing. Šindelka, Ing. Binhack, p. Bouša a vedoucí Domovní správy p. Papula. Finanční odbor zpracoval počítačovou evidenci majitelů psů a zaplacených poplatků. V přítomné době je evidováno 694 platičů poplatků a 727 psů. Rada MZ rozhodla použít částku 70 tis. Kč z rušeného ekologického fondu místního úřadu na dofinancování akce Vodovod Na Pískách. Byl uskutečněn převod nájemní smlouvy budovy č. 1111, ul. Ke Zděři z NTM na FITLINE (jedná se o sportovní zařízení). Rada MZ rozhodla jmenovat člena zastupitelstva pana Hurdálka na jeho vlastní žádost členem kontrolní komise. Po dobu mateřské dovolené vedoucí stavebního úřadu Ing. Böhmové pověřuje rada MZ touto funkcí se všemi právy a povinnostmi od pana Jiřího Hujera a jako zástupce stavebního odboru po stejnou dobu jmenuje paní Zdislavu Šmrhovou. Rada MZ rozhodla jmenovat výběrovou komisi na dodávku projektu nové základní školy ve složení: p. Hujer, Ing. Hlaváček, Ing. Holub, Ing. Stodola, Dr. Martinovská zástupkyně primátora hl.m. Prahy. Místní úřad pronajal parkoviště na novém sídlišti před obchodním domem za 250 tis. Kč ročně firmě Vít, která je majitelem celého komplexu obchodních budov s tím, že bude zachována plocha 20 x 27 m využívaná pro parkování obyvatel sídliště a že parkoviště může využívat veřejnost mimo prodejní dobu obchodního domu. Při uzavírání smlouvy s firmou Vít bylo dohodnuto zrušení stánkového prodeje a odstranění stánků. Rada MZ schválila umístění stánků v prostoru bývalé polikliniky do konce roku. Poplatky za pronájem stánků a místa k prodeji činí: nájemné za 1m2 6,- 7

8 Kč na den, příspěvek na odpad 15,- Kč na den. V případě zaplacení poplatku za celý měsíc předem se poskytuje sleva 40%. Pevný stánek stojí 1500,- Kč na měsíc. V dubnu t.r. převzal Místní úřad Radotín pečovatelskou službu od OÚSS Prahy 5. Pečovatelskou službu zajišťují 4 pracovníci pro oblast Radotín, Velká a Malá Chuchle a Lochkov. Pečovatelská služba je zajišťována v domě s pečovatelskou službou Na Benátkách 461 a v terénu. Pečovatelských služeb v současné době využívá 44 klientů. V současné době se správní odbor zaměřuje na práci v terénu. Ve spolupráci s obvodními lékaři a sociální pracovnicí MÚ v Radotíně vyhledává osamělé, nemocné a staré občany, kteří tyto služby potřebují. Je zde také již vytvořena spolupráce s interní nemocnicí v Třebotově, která správnímu odboru oznámí propuštění občanů, u kterých by se měla pečovatelská služba zavést. Pečovatelská služba zajišťuje hygienické potřeby klienta, mytí vlasů, koupele, péči o inkontinentní klienty, převazy, léčebné koupele, podávání léků, nákupy, pochůzky, odvoz klientů na lékařské vyšetření, na pedikúru, ke kadeřníkovi, dovoz obědů a jejich podání, úklid domácnosti, zajišťuje praní a drobné opravy prádla v prádelně na Zbraslavi. Spolupráce lékařů všech oborů s pečovatelskou službou je velice pěkná. Dům pečovatelské služby byl letos vybaven zahradním nábytkem, který umožnil obyvatelům posezení v pěkném prostředí. Byl také zaveden telefon, čímž odpadl stres obyvatelů v případě nutnosti přivolání lékařské pomoci. Od počátku roku neeviduje správní odbor žádnou stížnost. Z roku 1994 přešlo 18 přestupků do roku V tomto roce k nim přibylo 73 přestupků. Vyřízeno bylo již 58 přestupků. V letošním roce vydal správní odbor 157 rybářských lístků, za které bylo vybráno 5.930,- Kč. Letos bylo přiděleno 9 bytů. Správnímu odboru bylo letos oznámeno 18 pořádaných akcí převážně zaměřených na oblast lidové zábavy. Od se ruší obecním úřadům působnost v rozhodování o veřejných produkcích a pořadatelé již nebudou mít ohlašovací povinnost. Správní odbor dokončil zařazování evidenčních karet do počítače. Stav obyvatelstva trvale hlášeného ke konci roku 1995 je v Radotíně 6988 osob. Do správního odboru patří tyto referáty: matriční agenda, ověřování listin, hřbitovní agenda, sociální úsek. Do matriky zemřelých bylo zapsáno za Radotín 75 případů úmrtí, Lochkov 7, Malá a Velká Chuchle 22, rozených dětí bylo v těchto obcích 45, 5, 12. Bylo napsáno 13 žádostí o přiznání vdovského důchodu. Rada MZ jmenuje hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda - Hana Žižková, tajemnice MÚ, členové Ing. Petr Binhack, předseda finanční komise, Marta Tišlová vedoucí finančního odboru, Ivana Sumanová samostatný finanční referent. 8

9 Rada MZ rozhodla změnit statut kina a kulturního střediska z příspěvkových na rozpočtové organizace s formou hospodaření rozpočtového zařízení MÚ Praha Radotín. Rada MZ rozhodla o pronájmu zbývajících prostor objektů bývalé Akumulátorky takto: Policii ČR 3 místnosti, Záchranné službě hl.m. Prahy, Stavbám silnic a železnic (firma budující podjezd v obci), firmě EKIS (provádí stavby v obci a zajišťuje v objektu topení). Ostatní zbývající prostory budou pronajaty po výběrovém řízení podle účelu a důležitosti pro potřeby obce. Místní zastupitelstvo na svém II. zasedání dne odsouhlasilo převedení akcií, které Městská část Praha Radotín dostala v rámci privatizace Pragocementu Praha s tím, že současně žádá Zastupitelstvo hl.m. Prahy o jejich svěření MČ Praha Radotín a o souhlas s jejich prodejem hlavnímu akcionáři Pragocementu Heidelberger Zement (75% akcií), který s úmyslem dobudovat zdravotnické zařízení v Radotíně nabízí odkoupení za plnou nominální hodnotu akcií tj ,- Kč/ks, ačkoliv jejich cena na burze je podstatně nižší. Místní zastupitelstvo Praha Radotín žádá Radu hl.m. Prahy aby výnos povinného odvodu z prodeje byl zařazen do rozpočtu 1995 na rekonstrukci budovy místního úřadu a na dostavbu zdravotnického zařízení v Radotíně. 9

10 5. D O M O V N Í S P R Á V A : V Radotíně spravuje 80 domů v hodnotě celkem 99 miliónů korun. Místní úřad nabídl nájemníkům k prodeji polovinu těchto domů. Vycházel přitom z odhadní ceny snížené o určité procento podle technického stavu domu. Podle posledních údajů reflektují na tuto nabídku nájemníci z 32 domů. Příjem z nájemného je cca 3 milióny korun ročně, na běžnou údržbu a opravy se vynakládá zhruba polovina, 540 tis. Kč činí pojistné, cca 400 tis. Kč je počítáno na materiál. Vyskytuje se ovšem mnoho neplatičů. Přesáhne-li dlužná částka 2.000,- Kč, podá se žaloba u soudu. Na soudní řízení se však čeká půl roku až rok. Když už je soudní jednání nařízeno, zhruba jedna třetina nájemníků dlužné nájemné zaplatí, případně se dohodne s Domovní správou na splátkách. Pak se žaloba stáhne, v ostatních případech soud rozhodne. Průměrně je u soudu podáno 60 žalob. Uvažuje se o tom, jména neplatičů zveřejňovat v místním měsíčníku Šemík. V tuto dobu je v Radotíně 76 neplatičů, z nich 15 má dluh vyšší než ,- Kč. Celková částka dluhu dosahuje asi 350 tis.kč. Místní úřad vydal seznam bytových domů, které má v úmyslu odprodat ve smyslu Zásad transformace postupu bytového fondu přijatých Zastupitelstvem hl.m. Prahy. Seznam 19 restituovaných domů v Radotíně je uložen ve fasciklu Kronika II. v archivu letopisecké komise. Totéž se týká i vydaných pozemků. 10

11 6. T E C H N I C K É S L U Ž B Y : Průběžně plní vše co mají v náplni práce. A není toho málo: pravidelný odvoz a likvidace separovaného odpadu velkoobjemových kontejnerů z deseti periodicky obsazovaných stanovišť, pravidelný odvoz obsahu odpadkových košů, sekání parkové zeleně, uliční zeleně podél silnic, zeleně podél řeky, na předmostí lávky pro pěší, na různých prostranstvích s nepříliš upraveným povrchem, kropení (smývání) silnic, strojní zametání ulic podle harmonogramu pro celý Radotín, ruční dočišťování centra, zimní údržba a posyp, komplexní jarní úklid, dopravní značení na místních komunikacích, vylepování plakátů, údržba laviček a plakátovacích zařízení, přistavování kontejnerů na stavební výkopy apod., údržba místních komunikací a chodníků, průklest, porážení suchých či nemocných stromů, údržba živých plotů, čištění místní dešťové kanalizace, veškeré různé drobnější práce podle potřeby, údržba a úklid hřbitovů. Potěšitelné je respektování separovaného sběru radotínskými občany. Velkoobjemové kontejnery obsahují to, k čemu jsou podle viditelných nápisů určeny. Začínáme se chovat ekologicky. V letošním roce přibylo TS nové oplocení urnového háje a pomoc při přestěhování části úřadu. Ke všem aktivitám je určen majetek TS. 11

12 7. F I N A N C E - H O S P O D A Ř E N Í : Plnění rozpočtu Městské části Praha Radotín v roce 1995: - Celkem příjmy 70, ,96 - Celkem výdaje 52, ,64 - Přebytek hospodaření + 16, ,92 Po finančním vypořádání s Magistrátem hl.m. Prahy a připočtení zůstatku ostatních účelových fondů MČ činí celkový zůstatek fondů + 14, ,- Příjmy se skládaly z příjmů od rozpočtových organizací, správních poplatků, místních poplatků, dotací ze státního rozpočtu a Magistrátu hl.m. Prahy. Výdaje byly směrovány na vodní hospodářství, dopravu, školství, zdravotnictví kulturu, vnitřní správu, sociální věci, místní hospodářství, stavebnictví. Vlivem převodu prostředků z prodeje akcií Pragocementu ve výši 19, ,- Kč určených na stavbu zdravotnického zařízení II., na účet MÚ byly vysoce naplněny úroky z účtů vedených v České spořitelně. Za poslední tři roky bylo v obci proinvestováno cca 200 miliónů korun. 12

13 8. I N Ž E N Ý R S K É S Í T Ě A V Ě C I S T A V E B N Í : Čtyři léta uplynulého volebního období utekla jako voda. V letošním roce místní úřad v započaté práci pokračoval. Výčet akcí je rozsáhlý, i když všechny nejsou na první pohled vidět. Maximum investičních prostředků je vloženo do podzemních sítí, ať je to kanalizace, voda, plyn nebo elektrické rozvody, rozhlas, kabelová televize, telefon. Letos byla započata akce vodovod Radotín Černošice. Vodovod investují Černošice, resp. majitelé velkých pozemků, které hodlají zastavět. Černošice nemají dostatek vodních zdrojů, Pražské vodárny jim vodu poskytnou z vodojemu na Zderazské, Černošice naopak Radotínu ze svého malého vodního zdroje přenechají vodu pro oblast Na Pískách. Navíc vybudují část vodovodu mimo vlastní trasu, a to v ulici Na Viničkách mezi Kolovou a Javořiskou. V rámci překládky nového vodovodu bude zrušen cca 60 let starý řad a veškeré přípojky budou napojeny na nový řad. Kromě uvedených stavebních akcí je rozpracována celá řada menších. Všechny tyto akce přinášejí během výstavby nepříjemnosti, různá omezení, znečištění vozovek, které budou vykoupeny zlepšením služeb i životního prostředí. Bohužel ještě stále je nutno intenzivně dohánět to, co zde již dávno mělo býti provedeno. Koncepce stavebního rozvoje v roce je založena v šanonu Kronika 1995 II. Ulice, v kterých byla provedena kanalizace, voda a plyn v roce 1994: - Slinková plyn - K cementárně kanalizace, plyn, voda - Pod Klapicí kanalizace - Na Výšince kanalizace - Věštínská I. část kanalizace, plyn, voda - Na Benátkách kanalizace, plyn, voda V roce 1995: - Vrážská v úseku od Jankovky až ke staré poště - Věštínská II. část - U Jankovky - V Parníku - Kraslická - Matějovského - Výpadová v úseku Na Benátkách Tachovská V tomto roce proběhla rekonstrukce místního úřadu. Účelem bylo rozšíření kancelářských prostor pro pracoviště MÚ, zvláště pro připojení Lochkova, Malé a Velké Chuchle v některých agendách. 13

14 Řešení: přízemí a patro drobné dispoziční úpravy s novým vstupem krytým markýzou. Pod sedlovou střechou půdní vestavba s novými kancelářemi. K tomuto účelu byla provedena nová železobetonová podlaha a stávající krov byl podepřen ocelovou konstrukcí. Stávající rozvody, (UT, voda, elektřina) byly vyměněny, objekt byl napojen na novou kanalizaci. Kotelna připravena na plynový provoz. Objekt byl opatřen novou střešní krytinou a novou fasádou. Investiční náklady 7, ,- Kč. Kulturní středisko Koruna dostalo nový kabát. Fasáda je v odstínech okrové tak, jako byla původně. Bylo opraveno oplocení. Náklady ,- Kč. Největší stavební akcí v tomto roce je Centrum Radotín akce Radotín podjezd plus kabelizace. Zahájena byla v létě 1995 a to úsekem na Výpadové, od ulice K Přívozu, zahrnuje Horymírovo náměstí, most přes potok, zasahuje k Portlandu a první etapa končí u nám. Osvoboditelů. Druhá etapa bude plynule navazovat. Zahrne ulici Kraslickou až ke zderazské s přejezdem přes vlečku a bude dokončena v roce V rámci této akce bude provedena veškerá kabelizace v této oblasti. Kanalizační sběrač CLX přípravné práce zahájeny, bylo položeno výtlačné potrubí od Přeštínské do Lahovic, tunelován úsek od místního úřadu k Přívozu a výtlačné potrubí od Přívozu ke křižovatce Výpadová a Šárovo kolo. Všeobecně kanalizaci v ostatních oblastech lze začít budovat až po dokončení a zprovoznění sběrače CLX do Lahovic. Rychlost postupu bude dána množstvím investičních prostředků i skutečností, že spolu se sítěmi se rekonstruuje i celá vozovka i s novými podkladními vrstvami. Byla dokončena projekční příprava I. stupně základní školy integrované se zvláštní školou, která je v restituovaném objektu. Umístění na pozemku bývalých uhelných skladů. V plném proudu je zástavba rodinných domků v oblasti Lahovské stavební společností, která bude muset ve Višňovce po vykoupení pozemků investovat veškeré komunikace a sítě. 14

15 9. Š K O L S T V Í : Při místním zastupitelstvu pracuje školská komise. Jejím předsedou je pan učitel základní školy Karel Hanzlík, takže spolupráce školy se školskou komisí je velice úzká. Převážně část členů se aktivně podílí v řešení problémů. Dva členové přestali do komise docházet. Zbývající členové pí. Rysová, pí. Urbanová, pí. Procházková, p. Voleman, p. Sedláček, p. Hanzlík se pravidelně zúčastňují akcí ŠKK. Komise navázala spolupráci i s pravidelnými hosty, kteří přicházejí na zasedání školské komise, jako pan ředitel Bek ze základní školy a vedoucí místní knihovny pí. Mašková. Gymnázium: Ve školním roce je na gymnáziu 8 tříd, celkem 259 žáků. Poprvé byl otevřen i první ročník šestiletého studia tzn. pro žáky po ukončení šesté třídy ZŠ. Maturoval jeden ročník, a to velmi úspěšně z 36 žáků 16 prospělo a 20 prospělo s vyznamenáním. O dobré úrovni žáků gymnázia svědčily i výsledky ministerské prověrky, která proběhla v dubnu 1995, v níž žáci 47 vybraných škol z celé ČR vypracovávali testy z řady předmětů. Sedmé místo v této konkurenci je jistě velkým úspěchem. Vedle vlastní vzdělávací činnosti byla již tradičně pro žáky připravena řada akcí kulturních (koncerty, divadla), sportovních i poznávacích (exkurze Východní Čechy, Jižní Morava, Český ráj aj.). K tradičním akcím již patří výměnný zájezd studentů do Francie město Angers, který byl letos zvlášť zajímavý dvoudenním výletem do oblasti Normandie, po stopách invaze spojenců z roku Letos se nové pí prof. Černé podařilo vytvořit na škole pěvecký sbor, který si hned v prvním roce své existence dokázal získat dobrou pověst. Základní škola v Radotíně: V roce 1995 nedošlo ke změnám ve vedení školy, takže ředitelem zůstává pan Jaroslav Bek, jeho zástupkyněmi pí. Jaroslava Boháčová (pro I. stupeň) a pí. Marie Urbanová (pro II. stupeň). Ve škole dále pracovalo 38 pedagogů, 4 vychovatelky ve školní družině, 1 hospodářka, 2 školnice, 3 topiči, 7 uklízeček, ve školní jídelně pracovalo 10 žen. Do roku 1995 vstoupilo 642 žáků. Během roku došlo k mnoha déledobým obsencím učitelek ze zdravotních důvodů. Ve všech případech byl zajištěn chod školy, který by bez ochotných důchodců nebyl možný. Žáci se zúčastnili tří lyžařských kurzů, dvou týdenních zájezdů do Itálie. S tzv. Klubem cestovatelů cestovalo mnoho žáků do sousedního Německa a Rakouska. Při prvním zájezdu v novém školním roce 95 se dva žáci 5. tř. dopustili v německém obchodním domě krádeže, byli vyšetřováni německou policií, jejich jednání bylo důvodem k udělení dvojek 15

16 z chování. Ke stejnému závěru vyústilo šikanování žáka skupinou jiných žáků. S násilím a hrubostmi jsou ve škole stále větší problémy, bohužel rodiče takto se projevujících dětí stojí častěji na jejich straně. Dne 2. října přijela do Radotína výprava německých dětí padesát žáků s doprovodem čtyř učitelů a ředitele z partnerského města Burglengenfeld. Ubytováni byli v hotelovém domě u nádraží ČD. Stálí obyvatelé si stěžovali, že byli velice hluční a v hotelu dělali nepořádek. Druhý den pobytu strávili hosté v Praze, její krásy obdivovali spíše pedagogové než žáci. Ve snaze uchránit žáky před následky užívání drog byl pozván do školy ředitel protidrogového odd. Ministerstva vnitra ČR mjr. Jiří Komorous. Jeho vystoupení sami žáci velice ocenili. Na jeho návštěvu pak navázalo divadelní představení My děti ze stanice ZOO, které nastudoval dramatický kroužek Základní umělecké školy v Radotíně. Po roční přestávce se Základní škola Radotín opět vyšvihla na první místo v obvodu Prahy 5 v soutěži O nejsportovnější školu. V matematické soutěži Klokánek 95 uspěl žák 4. B Lukáš Veselý, který obsadil 3. místo z 1480 řešitelů, ze 150 možných bodů jich dosáhl 145. V zeměpisné olympiádě byl Jan Bek z 8.A čtvrtý v Praze 5. Hlídka mladých zdravotníků zvítězila ve zdravotnické soutěži ČCK v Praze 5, v celé Praze byli devátí. Jakub Stupka z 5.C skončil na 3. místě v Praze 5 v soutěži Pythagoriáda. Suchan z 1.C a Zmatlíková z 5.B se dostali mezi 30 oceněných dětí v celostátní soutěži Červený čáp. Účastnilo se jí 2500 dětí. Byla to výtvarná soutěž s tématem ochrany ohroženého druhu čápů. V září nebyla otevřena žádná 9. třída, současní osmáci už půjdou v roce 1996 do 9. ročníku povinně. Na jaře byla uzavřena smlouva o spolupráci s ředitelem VZP pro Prahu západ, na jejímž základě dostaly všechny děti k Dětskému dni ovoce a vítězové mnoha soutěží hezké ceny. Na podzim proběhly celkem 3 úspěšné sběrové akce: papíru, kaštanů a hraček pro děti z bývalé Jugoslávie. Ani této škole se nevyhnula chřipková epidemie. Zvláštní škola: Budova Zvláštní školy v Radotíně v Karlické 38 bude sloužit školním účelům do Škola se bude stěhovat do dřevěného objektu v Karlické Zřizovatelem školy je i nadále školský úřad Praha 5. Jednou z hlavních náplní ZvŠ v tomto roce byla snaha o vnější a vnitřní opravy dřevěného objektu. Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, venkovní nátěr budovy a střechy, vnitřní nátěry a vybavení tříd novým školním nábytkem. I přes úbytek žáků v posledních dvou letech má škola v daném regionu své opodstatnění, protože do Radotína dojíždí celá řada dětí z okolních vesnic a dojíždění do Prahy by pro ně bylo velmi náročné. 16

17 Během školního roku se žáci zúčastnili spousty sportovních soutěží v obvodu Prahy 5. Pravidelně navštěvují dětská představení pražských divadel a různé výstavy pro žáky vhodné. Vyvrcholením kulturní činnosti je červnová zahradní slavnost, vystoupení všech žáků, na kterou jsou zváni rodiče a přátelé školy. Základní umělecká škola v Radotíně: Je na vysoké úrovni. Škola organizuje veřejná vystoupení žáků, což je pro ně motivací k práci. V roce 1995 to byl 8.2. koncert těch nejmladších Pódiová zkušenost, koncert Hraje celá rodina, obě vystoupení v kulturním středisku. V březnu účast v celopražské soutěži komorních souborů ZUŠ trio radotínské školy získalo třetí cenu, koncert žákl opět v KS, vystoupení žáků na Festivalu ZUŠ 1995 v pražském Klementinu, vystoupení žákyně literárně dramatického na tomtéž festivalu v divadle Na zábradlí, konec dubna výstava prací žáků výtvarného oboru v Umělecko průmyslovém muzeu v rámci Festivalu ZUŠ, tři žákyně tanečního oboru pod vedením Mgr. Jany Tomanové, CSc se zúčastnily mezinárodní baletní zkoušky v Monte Carlu, 3.5. k 50. výročí II. světové války sál KS, byl uskutečněn zájezd do družebního města Burglengenfeld v SRN a vystoupení žáků na tamějším Jarním koncertě, koncert Skladatelé dětem, jehož první část byla věnována životnímu jubileu hudebního skladatele Jana Hanuše, absolventský koncert žákyně klavírního oddělení Hany Slavíkové v sále konzervatoře na Maltézském náměstí. Květen, červen účast žáků na čtyřech koncertech Festivalu nejmladších klavíristů v budově kláštera sv. Anežky České, koncert Chvilka se slovem a hudbou v obřadní síni Libeňského zámku v rámci festivalu Libeňské jaro mladých, představení literárně dramatického oboru My děti ze stanice ZOO ve zbraslavském divadle Jana Kašky, totéž představení pro 8. a 9. třídy ZŠ Radotín, 5.6. absolventský koncert žáků, na kterém se poprvé představil čerstvě vzniklý komorní orchestr ZUŠ sál KS, 7.6. opět koncert nejmladších Pódiová zkušenost v sále KS, taneční vystoupení ve zbraslavském kině, 27. a poznávací zájezd učitelů, rodičů a žáků do německého Pasova zorganizovala Společnost přátel ZUŠ v Radotíně výstava prací žáků výtvarného oboru v sále KS, další pódiová zkušenost v sále KS, předehrávka žáků akordeonového a dechového oddělení v sále KS, koncert žáků dechového oddělení v kinosále 1. Základní školy Praha Barrandov, vánoční koncert sv. Jakuba na Zbraslavi. Tentýž program byl plánován též pro vystoupení v Radotíně, ale neuskutečnil se z důvodu zdravotních prázdnin. Střední odborné učiliště strojírenské: V roce 1995 neproběhly v tomto učňovském zařízení žádné závažnější změny. V SOU se učí třetím rokem úspěšně vedle sebe chlapci i dívky. Chlapci se učí v oborech: mechanik strojů a zařízení (4 roky s maturitou), strojní mechanik strojů a zařízení (3 roky), nástrojař, klempíř. Dívky se učí 17

18 v oboru: technicko administrativní pracovnice (3 roky). Od školního roku 1995/1996 mají dívky, absolventky tříletého učebního oboru možnost dále studovat na nástavbovém dálkovém studiu technicko hospodářské a správní činnosti a tím získat maturitu. Celkem bylo v SOU v roce 1995 ve studiu 268 učňů, z toho 146 dívek v jedenácti třídách. V Domově mládeže, který dříve sloužil k ubytování žáků, je po úpravě prostor zřízeno se souhlasem hygienika 7 tříd převážně pro odborné předměty. Volné prostory v bývalé budově stravovacího zařízení a částečně i v Domově mládeže jsou pronajímány a SOU si tímto finančním přínosem zlepšuje svoje hospodaření. Dalším přínosem je produktivní práce žáků, za kterou žáci dostávají odměnu. Společnosti Teekanne, Dialaph a Forpex ročně za pronájem přispívají SOU do jeho pokladny částkou ,- Kč za produktivní práci žáků SOU získalo ,- Kč, z kterých bylo žákům vyplacené ,- Kč na odměnách. Podle platných předpisů byl na základních školách opět povinně zaveden 9. ročník. Vedení SOU bylo tak postaveno před nelehký úkol urychleně řešit další existenci SOU v následujících letech. Mateřská škola na nám. Osvoboditelů: Mateřskou školu navštěvovalo 125 dětí. 64 dětí odešlo do základní školy, 12 dětí mělo odloženou školní docházku. Děti jsou rozděleny do pěti tříd po 25. Pracuje zde celkem 17 dospělých osob: ředitelka Rohlíková, učitelky Beková, Sebastianidesová, Bechyňová, Menšíková, Nájemníková, Šubrtová, Müllerová a dvě důchodkyně Čapková a Soukupová, dále školnice, dvě uklizečky, pradlena, vedoucí školní kuchyně a dvě kuchařky. Paní učitelky vyjely s dětmi třikrát do školy v přírodě. Během školního roku byly děti poměrně zdrávy, postihlo je však chřipková epidemie v prosinci. Školku navštívilo několik divadélek, poslední bylo i s mikulášskou nadílkou. Školka oslavila Dětský den soutěžemi, karnevalem a táborákem. Pro děti byl pořádán plavecký výcvik v Radlicích a výuka anglického jazyka. Během zimy prasklo dvakrát topení a vyplavilo třídy a šatny, bylo nutno opět vymalovat. Dělala se výměna kohoutů u ústředního topení. Místní úřad zakoupil pro školu čtyři pračky vzduchu. Mateřská škola v Býšovské ulici: Má dvě smíšená oddělení, odd. Sluníček a Tučňáků. V každém je vždy kolem 26 dětí. O děti pečují čtyři učitelky a šest provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje výuku angličtiny, cvičení jógy, jednou týdně plavání, dvakrát do roka školu v přírodě. Škola má svůj hudební kroužek. Jednou měsíčně se jezdí s dětmi do divadla, dvakrát za rok do Památníku písemnictví. Ve školce se slaví vánoce i velikonoce. Mateřská škola v Radotíně, Sídliště 1100: Celkem je zapsáno 72 dětí otevřena jsou tři oddělení. Hlavní úkoly školy jsou zaměřeny u nejmladších dětí na zdokonalování návyků sebeobsluhy, hygienických, kulturních a estetických. U 18

19 střední věkové skupiny se nejvíc dbá na oblast hudební výchovy. Předškolní děti jsou připravovány na vstup do základní školy. Rovněž i v této škole se vyučuje angličtina. Předškolní děti se velice rády zúčastňují plaveckého výcviku. Školka pořádá dvakrát za rok školu v přírodě v Koutu na Šumavě. Ve velkém počtu braly děti vitamín Juwim. Školka se zapojila do sběrové akce papíru s agenturou Úsměv. Sebraly celkem 1300 kg umístily se na dvacátém místě z 60 škol a získaly věcnou cenu v hodnotě 500,- Kč. Děti se zúčastnily výtvarné soutěže Namaluj mi kytičku. Ve škole byla uspořádána mikulášská a vánoční nadílka, zábavné odpoledne k MDD, společný výlet do ZOO, rozloučení s předškoláky, táborový oheň na ukončení školního roku s opékáním špekáčků. Do základní školy odchází 21 dětí. Celý objekt byl za prázdninového provozu vymalován, byla provedena rekonstrukce střechy. Do druhé třídy byl zakoupen klavír. Jesle: Jsou zařízením místního úřadu. Zapsaných dětí je 55 na kapacitu 50. Využití za rok 1995 je 72,8%. Ze sponzorských darů byly zakoupeny hračky v ceně ,- Kč. Vnitřní vybavení je stále na dobré úrovni, takže nebylo třeba dalších úprav. Děti během roku navštívily několik divadelních představení. 19

20 10. K U L T U R A : Kulturní středisko MÚ Radotín: Pro akce kulturního střediska je k dispozici sál v I. patře a přízemí domu U Koruny. Oba prostory jsou využívány pro vlastní činnost kulturního střediska (KS) a současně jsou pronajímány za úplatu na základě uzavřených dohod o pronájmu. Kulturní středisko bylo v roce 1995 samostatnou příspěvkovou organizací MÚ a hospodařilo s přidělenou dotací od MÚ. V zařízení pracují tři pracovnice (z toho jedna uklízečka a jedna administrativní pracovnice na půl úvazku) a čtyři externí pracovníci lektoři kursů. Kurzovní činnost: kurzy angličtiny, kurz jógy, kurzy kalanetiky, taneční kurz. Základní umělecká škola uskutečnila jedenáct koncertních vystoupení pro veřejnost, byla instalována výstava obrazů a kreseb radotínských výtvarníků za účasti 10 vystavovatelů (Bláha, Ing. Hrbková, Jahodářová, Klusáček, Kubový, Löffelmann, Pečený, MUDr. Radová, Richter, Rubeš). Také zde probíhají různé schůze, zasedání místního zastupitelstva apod. Za úplatu se sál pronajímá prodejním a propagačním akcím, autoškole, politickým stranám, sdružení a skupinám různých zájmových činností. Ve spolupráci s místním úřadem bylo pro radotínské důchodce uspořádáno sedm jednodenních zájezdů. V oblíbených Večerech U Koruny vystoupili umělci Carmen Mayerová s manželem Petrem Kostkou, Helena Cihelníková, Jaroslav Marek, Jiří Šmejkal, Štěpán Rak, Luba Skořepová, Václav Vydra, Mirek Novák, skupina Údolí děsu, skupina p. Kubece s pořadem To byl pan Hašler, byl pořádán vánoční koncert místní základní uměleckou školou. Večer americké country, přednáška o Antarktidě, módní přehlídka. K oslavám 50 let výročí osvobození byla t.r. letopiseckou komisí uspořádána přednáška k tomuto tématu. Základní umělecká škola se oslav zúčastnila v Koruně 3.5., 8.5. položila delegace z místního úřadu, ze sokola a zástupce politických vězňů věnce k památníkům osvobození. Pietního aktu se zúčastnila veřejnost. Kino JAS: Kino JAS je v tomto roce v rekonstrukci, takže se nehraje. Počátkem příštího roku 1996 bude opět v provozu, i když si pro slabší zájem návštěvníků na sebe nevydělá a je nutné, aby jej místní úřad dotoval. Místní knihovna: 20

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2006 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 9 Veřejná zasedání MZ 15 Matrika 15 Odbory

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2009 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Kronika města Chodova za rok 2000

Kronika města Chodova za rok 2000 Kronika města Chodova za rok 2000 Úvod Poslední rok starého milénia, rok 2000, byl z rozhodnutí OSN vyhlášen Mezinárodním rokem kultury a Mezinárodním rokem díkuvzdání. Přesto řada událostí nenasvědčovala,

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2010 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Slavnostního otevření jihozápadní části okruhu 20. září se vedle ministra dopravy Víta Bárty a pražského primátora Pavla Béma zúčastnil i prezident

Více

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod V symbolický den 7.7.2007 byly zveřejněny výsledky celosvětového hlasování o nových sedmi divech světa jsou jimi Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro v Brazílii,

Více

VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM

VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM ŽAMBERK 2003 V ČÍSLECH VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM Fotografie na obalu: Mgr.Vilém Křečan Ilustrační fota:k

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2007. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2007. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2007 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, únor 2009 Rok 2007 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2007 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil, titulní

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005 Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005 Radní města si prohlédli nově zrekonstruované prostory městského úřadu v budově bývalé školy na Husově náměstí čp. 103, kde sídlí tři odbory města vykonávající

Více

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00 Navzdory řadě těžkostí a problémů můžeme být hrdi na to, čeho jsme od 17.11.1989 po závěr roku 1991 dosáhli. Nejdůležitější je, že Československo překročilo Rubikon-došlo v prosazování změn tak daleko,

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2009. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2009. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2009 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, září 2010 Rok 2009 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2009 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil, titulní

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více