Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038)"

Transkript

1 Příloha č. 2 k č.j. PPR /ČJ Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038) 1. Úvod 1.1 Ideový záměr Projekt vychází z těchto základních myšlenek: 1) na povrchu slisovaných zásilek drog (heroinu, kokainu, hašiše, metamfetaminu apod.) pod vysokým tlakem vznikají mechanoskopické stopy, které nesou znaky individuální identifikace, a tedy 2) existuje možnost komparace reliéfů kovových částí lisů, které nesou specifické znaky po opracování nebo opotřebení s reliéfem zobrazeným na lisovaném produktu, popřípadě i s obalem lisované látky (sáčkem) 3) vytvoření mezinárodní kriminalistické sbírky stop na lisovaných zásilkách (zadokumentovaných reliéfů) by umožnilo provádět komparaci těchto stop za účelem zjištění, zda zásilka slisovaná na stejném zařízení nebyla jinde zajištěna v jiném předcházejícím případě na mezinárodní úrovni. Na základě vydaného stanoviska mohou pak zainteresované státy cestou následné otevřené právní pomoci, zvolit další postup při dokazování trestné činnosti. Díky spojení s dalšími zásilkami s vysokou perspektivou již proti organizované skupině působící na území více států a nejen proti jednotlivci. 1.2 Základní cíl navrhovaného projektu je: 1) zajistit speciální technické zařízení pro dokumentaci povrchu slisovaných bloků drog. 2) vytvořit mezinárodní kriminalistickou sbírku (databázi) stop reliéfů slisovaných zásilek drog, včetně automatického rozpoznávacího software pro nalezení shody stop. 3) zapojit do provozování systému další uživatele z dalších zemí (konference, cesty). 1.3 Přínos výsledků navrhovaného projektu: 1) z pohledu kriminalistiky se tak na mezinárodní scéně boje proti obchodu s drogami může objevit nový spojovací článek mezinárodních trestních řízení. Pokud v rámci mezinárodní spolupráce najdeme odpověď na základní kriminalistickou otázku projektu a to, zda byly zásilky lisovány stejným zařízením, lze logickou analýzou

2 pohybu zásilek drog dospět k území státu, kde dochází k lisování a kde je významný článek celé organizované skupiny osob pachatelů 2) informace a poznatky získávané na základě realizace mezinárodní sbírky stop na povrchu slisovaných zásilek mohou mít zásadní kriminologický význam a být zdrojem informací o jednáních pachatelů na území jednotlivých států, směrů a intenzity mezinárodních obchodů s drogami 3) takto získané informace mohou být rovněž důvodem změny taktiky a zaměření pozornosti policejních složek jednotlivých států při rozvržení sil a prostředků, vynaložených na boj proti mezinárodnímu obchodu s drogami 4) aplikace projektu bude znamenat úsporu značných finančních prostředků a celkové zefektivnění a zkvalitnění trestních řízení a komplikace pro zločinecké prostředí 1.4 Aktivity globální pohled na projekt Celý projekt je rozdělen do 3 následujících aktivit: 1) Dodávka speciální technické zařízení pro dokumentaci povrchu slisovaných bloků drog (je součástí jiné veřejné zakázky). 2) Tvorba základu pro mezinárodní kriminalistickou sbírku (databázi) stop reliéfů slisovaných zásilek drog (dodávka HW a SW). Tento SW je právě předmětem této veřejné zakázky (HW je součástí jiné veřejné zakázky). 3) Zapojit do provozování systému další uživatele z dalších zemí konference (je součástí jiné veřejné zakázky). 2. Konkretizace předmětu zakázky Základním předmětem veřejné zakázky je (i) vývoj SW, (ii) impletementace SW a (iii) školení dodaného systému podle specifikace uvedené níže. Níže uvedené zadání je minimálním požadavkem zadavatele na specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu. Uchazeč může tento minimální požadavek případně doplnit / rozšířit, zejména pokud jej na základě svých odborných znalostí, a dosavadních zkušeností shledá nedostatečným / neúplným, tj. doplnit ve své nabídce tzv. přidanou hodnotu. Všude, kde je uvedeno uchazeč/zhotovitel navrhne dle svých potřeb..., princip...je předmětem vývoje..., řešení ponecháváme na uchazeči/zhotoviteli... a pod. je uchazeč/zhotovitel povinen pracovní verze návrhů, řešení, principů apod. prezentovat na kontrolních dnech. 2.1 Vývoj SW Speciální zakázkový SW představuje jádro celého projektu a jeho cílem bude řešení výše popsaného problému hledání shody disponibilních digitálních obrazů. Uchazeč/Zhotovitel musí dodat systém s následující základní funkcionalitou: uživatelské rozhraní pro vkládání a vytěžování obrazů (klientská aplikace),

3 uchování vložených digitálních obrazů včetně jejich metadat do datového skladu, vlastní detekční a rozpoznávací algoritmus, grafické znázornění výstupů, informační tok při procesu ztotožnění, administrační rozhraní pro zásahy konfiguraci systému, přístupy uživatelů z internetu i intranetu MV. Vyvinutý systém musí být: nezávislý na formátu pořízeného obrazu (raw, tiff, jpeg a jiné), musí být schopen pracovat s obrázky pořízenými třetími stranami, funkční s vysokou mírou spolehlivosti nalezení shod při předem dané minimální kvalitě obrazu (jas, kontrast, počet pixelů apod.). Zadavatel si vyhrazuje tyto vlastnosti testovat na uchazeči/zhotoviteli předaných obrázcích Uživatelské rozhraní pro přihlášení, vkládání a vyhledávání obrazů (klientská aplikace) Závazné minimální požadované vlastnosti uživatelského rozhraní: Každý uživatel se bude přihlašovat pod svým unikátním přihlašovacím jménem a heslem. Po úspěšném přihlášení se mu zobrazí úvodní obrazovka s logem projektu Reliéf a logem Švýcarských fondů. Dále uvidí menu s výběrem možností: Odhlásit se, Změna hesla, Help, Cz/En, Vložit obrázek, Hledat obrázek. Význam prvních 3 položek je zřejmý, odpovídá obvyklým konvencím. Výběrem položky Cz/En dojde k přepnutí jazykové mutace aplikace (český a anglický jazyk)ů Při výběru Vložit obrázek se otevře dialogové okno, kde si vybere na svém datovém médiu daný obrázek, vypíše požadované údaje do informační karty (informace o okolnostech zajištění drogy/lisu, druh a množství drogy, identifikace případu = č.j., apod.) a po stisku Uložit se provede uložení obrázku spolu s vypsanými údaji a identifikací uživatele. Před vlastním uložením se provede kontrola, zda v datovém skladu není již totožný záznam a dále kontrola na minimální kvalitativní požadavky obrázku (aby umožnil porovnávání) Při výběru Hledat obrázek se nabídne možnost vyhledávání obrázků v datovém skladu dle různých kritérií (údaje zadávané při vložení). Dále bude možno automaticky vyhledávat obrázky podobné k zadanému (již vloženému). Systém jich nabídne vždy víc, u každého uvede váhu podobnosti. Kliknutím na konkrétní obrázek se tento otevře spolu s jeho kartou. Pokud uživatel posoudí, že jde o shodu s hledaným, SW nabídne možnost provázání obou (ztotožnění). Každý obrázek spolu s jeho kartou bude možno vytisknout a uložit jako pdf a html dokument. Každá činnost uživatele se loguje.

4 2.1.2 Uchování vložených digitálních obrazů včetně jejich metadat do datového skladu Základní minimální požadované vlastnosti datového skladu: Datový sklad představuje relační SQL databáze viz. kap Strukturu datového modelu navrhne zhotovitel dle svých potřeb, nelze dopředu korektně specifikovat. Pouze doporučujeme z důvodu rychlosti přenést co nejvíc operací na stranu databázového stroje (procedury, funkce). V datovém skladu se uchovávají v kolekcích všechny obrázky spolu s jejich informačními kartami, vazby mezi nimi a dále i logy o činnosti uživatelů. Max. počet kolekcí a obrázků v datovém skladu bude omezen pouze velikostí přiděleného diskového prostoru na serveru a teoretickými omezeními databázové platformy Vlastní detekční a rozpoznávací algoritmus Závazné minimální požadované vlastnosti detekčního a rozpoznávacího algoritmu: Detekční a rozpoznávací algoritmus musí umožňovat podobnostní vyhledávání obrázků, invariantní na barvu i velikost obrázku. Mimo vyhledávání obecných obrázků je nutno algoritmus natrénovat na specifika obrázků obsahujících mechanoskopické stopy lisů na zásilkách drog. Vstupem algoritmu je jeden konkrétní referenční obrázek a množina obrázků z databáze. Výstupem je pak výpis obrázků nejpodobnějších k referenčnímu spolu s uvedením míry (skóre, pravděpodobnosti) podobnosti. Vlastní princip algoritmu je předmětem vývoje, nicméně doporučujeme pro každý obrázek vytvořit tzv. deskriptor (n-rozměrný vektor, popisují specifické vlastnosti obrázku) a při porovnávání měřit metriky deskriptorů v n-rozměrném prostoru. K trénování algoritmu lze s výhodou použít neuronové sítě. Algoritmus bude přístupný jako webová služba Grafické znázornění výstupů Grafické prvotní rozvržení výstupů v aplikaci ponecháváme na uchazeči/zhotoviteli, konkrétní upřesnění uchazečem/zhotovitelem bude probíhat na základě postupu vývojových prací Informační tok při procesu ztotožnění Popis ztotožňování je uveden v odstavci V databázi se může nalézat více podobných (shodných) obrázků od více uživatelů, což vyžaduje možnost vícenásobných vazeb Administrační rozhraní pro zásahy konfiguraci systému Z administračního rozhraní budou dostupné tyto funkcionality prohlížení, export a mazání logů prohlížení, zakládání a mazání uživatelských účtů zastavení a spuštění aplikace export dat z datového skladu do strukturované podoby

5 zálohování/obnovení databáze statistiky a reporty Každá činnost administrátora v administračním rozhraní se loguje Přístupy z internetu i intranetu MV Datový sklad i detekční a rozpoznávací algoritmus bude běžet pouze na serveru umístěném v intranetu MV, uživatelská aplikace bude dostupná jak z intranetu MV, tak i z internetu (publikování z demilitarizované zóny PČR přes centrální místo služeb). Internetová i intranetová aplikace budou přistupovat k jednomu společnému datovému skladu i detekčnímu a rozpoznávacímu algoritmu. 2.2 Implementace SW Vyvinutý serverový SW bude běžet na HW technologii, umístěné v prostorách PČR. Zhotovitel bude tento SW implementovat do hardwarové a softwarové platformy, respektující ICT standardy Policie ČR: operační systém serveru MS Windows server 2012 aplikační platforma MS IIS 8 nebo Apache/Tomcat programovací jazyk aplikace.net Framework 4 a vyšší nebo PHP 5 a vyšší / Python 3 a vyšší / Java 7 a vyšší databázová platforma MS SQL 2012 standard nebo PostgreSQL Parametry serveru budou procesor min. 2GHz / 2 jádra, min. 24GB RAM, min. 500 GB diskové pole RAID-5, konektivita min. 10Mbit/s. Klientská aplikace bude plně webová, podporované prohlížeče budou Internet Explorer verze 8 a vyšší, Mozilla Firefox verze 25 a vyšší nebo Google Chrome verze 32 a vyšší. Parametry klientské stanice budou procesor min. 2GHz / 2 jádra, min. 2GB RAM, min. 200 GB HDD, konektivita min. 2Mbit/s. Síťová komunikace bude možná přes protokoly http i https (šifrování přenosu). 2.3 Školení uživatelů a administrátorů Po ukončení implementace zhotovitel proškolí 4 osoby objednavatele v roli administrátorů a 10 osob objednavatele v roli uživatele. Součástí školení bude dodání manuálů v českém jazyce, případně v anglickém jazyce pro administrátora a uživatele, a to v jak elektronické formě, tak i tištěné formě (4ks pro administrátora a 10 ks pro uživatele). Obsah školení uživatele kompletní popis SW, jenž umožní uživateli následnou bezproblémovou práci Obsah školení administrátora jako školení uživatele plus:

6 zálohování a obnova dat změny v nastavení SW, které nejsou přístupné uživatelům podrobný popis SW, jenž umožní diagnostikovat a řešit poruchy 2.4 Obsah záruky Uchazeč/Zhotovitel je povinen poskytnout záruku minimálně po dobu 2 let (doba udržitelnosti projektu). Uchazeč/Zhotovitel musí poskytovat následující služby: bezpečnostní i funkční aktualizace všech komponentů systému školení k provedeným aktualizacím jak pro uživatele, tak pro administrátora v rozsahu úměrném provedeným změnám trénování, tj. operace, k odladění algoritmů a úprava algoritmů na různé typy vstupních dat veškeré SW opravy a úpravy 3 Požadavky zadavatele na personální zajištění Uchazeč/Zhotovitel je povinen nominovat jen experty, kteří nejsou státními zaměstnanci ani pracovníky státní správy ČR (mohou být zaměstnanci VŠ, Akademie věd apod.), a kteří se nepodíleli na přípravě zadání veřejné zakázky. 3.1 Experti, kteří garantují technickou kvalifikaci uchazeče/zhotovitele Tato skupina expertů je definovaná jako experti, kteří mají zásadní úlohu na realizaci smlouvy. Jejich kvalifikační profily jsou následující: Expert 1 - Projektový manažer: Úroveň a zaměření vzdělání: vysokoškolské vzdělání - technické inženýrství, informatika, aplikační informatika znalost strategického a operativního řízení, prokázaná předložením kopií certifikátů: Projektový manažer buď IPMA Level C nebo PRINCE2 a zároveň ITIL V3 Service Transition a ITIL V3 Service Operation organizační schopnosti zkušenosti z oblasti relační SQL databáze zkušenosti z oblasti tvorby uživatelských přístupů jazykové znalosti znalost anglického jazyka Projektový manažer musí mít prokazatelnou praxi u společnosti(í) s rozsáhlými zkušenostmi s návrhem a tvorbou informačních systémů. Musí mít min. 5 let praktických zkušeností: s analýzami dat, databází a procesů,

7 s návrhem a vývojem strukturovaných databází, vedoucí týmu musí mít zkušenosti s návrhem a zajištěním softwarových prostředků potřebných ke stabilnímu a dynamického chodu strukturovaných databází. Expert 2 - Softwarový inženýr - specializace zpracování obrazu vzdělání: VŠ, (technické inženýrství, informatika, aplikační informatika) praxe v oboru tvorby SW (obecně) min. 3 roky praxe v softwarovém zpracování obrazu prokázaná alespoň jednou publikací, praxe s tvorbou detekčního a rozpoznávacího SW algoritmu Případná změna na pozici Expert 1 a Expert 2 je možná jen tehdy, pokud nastala z důvodů, které uchazeč/zhotovitel nemohl v době podání nabídky předvídat. Uchazeč/Zhotovitel je povinen v případě změny nabídnout nejméně ekvivalentní náhradu, tzn. experta, který splňuje kvalifikační požadavky podle zadávací dokumentace. Změna podléhá schválení zadavatele. 3.2 Ostatní experti a subdodavatelé Uchazeč/Zhotovitel může pro plnění této zakázky nominovat další experty s tím, že pokud tak učiní, uvede specifikaci jejich pozic v plnění projektu a přiloží jejich průběh odborné praxe. Průběh odborné praxe expertů, kteří nepatří k expertům garantujícím technickou kvalifikaci uchazeče/zhotovitele, se neposuzují. Zadavatel požaduje, aby následující věcně vymezená část veřejné zakázky nebyla plněna subdodavatelem: 2.1 Vývoj SW a 2.2 Implementace SW. Pro plnění ostatních částí zadání objednatel připouští účast subdodavatele (tisk manuálů, výroba CD/DVD, organizace školení a seminářů atd.). V případě, že uchazeč/zhotovitel bude subdodavatele technické asistence znát již v době podávání nabídky, uvede tuto skutečnost ve své technické nabídce, a to včetně specifikace jejího konkrétního obsahu. Pokud by se uchazeč/zhotovitel z objektivního důvodu po uzavření smlouvy rozhodl plnit část plnění veřejné zakázky prostřednictvím jiného subdodavatele, než jak uvedl ve své nabídce, může se tak stát jen na základě písemné žádosti uchazeče/zhotovitele a s předchozím písemným souhlasem zadavatele. 4. Řízení zakázky / kontrolní dny 4.1 Zázemí/zařízení, které zadavatel zajistí pro uchazeče/zhotovitele Pověřený zástupce zadavatele vytvoří 3 členný tým expertů konzultantů, složený ze zaměstnanců Policejního prezídia, Národní protidrogové centrály a Kriminalistického ústavu, kteří budou expertům uchazeče/zhotovitele po celou dobu projektu k dispozici. Tento tým poskytne uchazeči/zhotoviteli informace nezbytné pro plnění zadání. Pověřený zástupce zadavatele zajistí expertům přístup do určených prostor útvaru a seznámí je s přístupovým režimem objektů.

8 Pověřený zástupce zadavatele zajistí součinnost správců sítě, přípravu dat, seznam uživatelů, atd. 4.2 Zařízení zajišťované uchazečem/zhotovitelem Softwarové licence, nezbytně nutné na řešení projektu (osobní vybavení expertů ze strany uchazeče/zhotovitele), hradí uchazeč/zhotovitel z vlastních zdrojů (nejsou součástí financování projektu objednatelem). 4.3 Konečný příjemce Konečným příjemcem je Policie ČR. Za zadavatele byl ustanoven vedoucí projektu zakázky plk. Jan Hořínek, a budou jmenováni zástupci zadavatele v řídícím expertním týmu (zaměstnanci PP, NPC a KÚP), ustaveném speciálně pro tento projekt, ve kterém budou zastoupeny všechny odbornosti potřebné pro řešení projektu. Vedoucí projektu bude kontrolovat a dozorovat řešení jednotlivých dílčích kroků. Finální zakázku převezme plk. Jan Hořínek. 4.4 Řídící struktura Pro řízení a kontrolu realizace projektu bude ustanoven Řídící expertní tým (ŘET) zaměstnanců PP, NPC a KÚP a zástupců uchazeče/zhotovitele, který se bude scházet v souladu s věcným plněním smlouvy, obvykle každých 6 týdnů viz níže 4.5 Kontrolní dny, nebo na výzvu vedoucího projektu zadavatele. Vedoucí projektu a zástupci zadavatele v řídícím technickém týmu (zaměstnanci PP, NPC a KÚP) budou dohlížet na činnost uchazeče/zhotovitele a na zdárný průběh zakázky, ustavený speciálně pro tento projekt. Tento tým bude k dispozici po celou dobu působení uchazeče/zhotovitele a bude případně korigovat a vzájemně konzultovat veškeré činnosti viz kapitola 4.5 Kontrolní dny. 4.5 Kontrolní dny Termíny konání kontrolních dnů Kontrolní dny se budou konat obvykle každých 6 týdnů, nebo na výzvu vedoucího projektu zadavatele za přítomnosti ŘET, případně dalších pozvaných osob (pozorovatelů), např. zástupců Národní koordinační jednotky Programu švýcarskočeské spolupráce (Ministerstvo financí), zástupců donora apod Standardní agenda kontrolního dne: a) Uchazeč/Zhotovitel: Povinná prezentace průběžného postupu a výsledků plnění smlouvy. Uchazeč/Zhotovitel je povinen prezentovat konkrétní průběžné výsledky své práce ke dni konání kontrolního dne. Klíčové části prezentace předá zadavatel písemně. Počínaje druhou polovinou období plnění je uchazeč/zhotovitel povinen prezentovat návrh fungujících částí systému na počítači na základě obrázků dodaných zadavatelem. Neplnění této povinnosti,

9 nebo technicky nevyhovující či časově neodpovídající průběžné výsledky mohou být důvodem pro odstoupení od smlouvy viz níže nápravná opatření. b) Pověřený zástupce zadavatele: Schvaluje, případně komentuje, připomínkuje a doporučuje změny k uchazečem/zhotovitelem prezentovaném průběžném postupu a výsledkům plnění smlouvy. Uchazeč/Zhotovitel je povinen respektovat případné komentáře a připomínky a požadavku na změny ze strany pověřeného zástupce zadavatele v dalším své práce. Neplnění této povinnosti, může být důvodem pro odstoupení od smlouvy viz. níže nápravná opatření Nápravné opatření a) Konstatují-li zástupci objednatele v ŘET, že zhotovitel průběžně neplní smlouvu viz výše, upozorní na tuto skutečnost zhotovitele písemným sdělením vedoucího projektu zakázky spolu s odpovídajícím termínem nápravy. b) Pokud zhotovitel nezjedná nápravu opakovaně podle odstavce a) nebo b) nebo na písemnou výzvu podle a), pověřený zástupce zadavatele informuje uchazeče/zhotovitele písemným sdělením pověřeného zástupce zadavatele spolu s odpovídajícím termínem nápravy. c) Pokud ani po upozornění podle b) uchazeč/zhotovitel nezjedná nápravu, zadavatel odstoupí od smlouvy. Uchazeč/Zhotovitel nemá v tomto případě nárok na úhradu žádných plateb (dosavadních nákladů plnění smlouvy) 5. Výstupy požadavky na obsah a kvalitu Uchazeč/Zhotovitel dodá požadovaný software v termínech a kvalitě podle uzavřené smlouvy, specificky podle: a) technické specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038); b) požadavků pověřených zástupců zadavatele vzešlých z kontrolních dnů podle kap. 4.5 této Přílohy a c) nabídky uchazeče/zhotovitele. Uchazeč/Zhotovitel poskytne zadavateli plný přístup ke zdrojovému kódu softwaru. Odpovědný zástupce zadavatele (podle kap. 4.1) potvrdí uchazeči/zhotoviteli akceptační protokol podle kap. III. Dodací podmínky, čl. 3 Smlouvy. Podpis akceptačního protokolu pověřeným zástupcem zadavatele je podmínkou proplacení faktury uchazeče/zhotovitele. 6. Zvláštní požadavky Nabídka včetně veškerých požadovaných dokumentů musí být zpracována výhradně v českém jazyce, prospekty a obdobné doplňující materiály mohou být

10 rovněž v jazyce anglickém. Není-li některý doklad předkládán v českém jazyce, musí být přiložen rovněž jeho překlad do českého jazyka; tato povinnost se nevztahuje na prospekty a doplňující materiály podle předchozí věty. Uchazeč/Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je na základě 2 odst. (1) a 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace vztahující se k jeho působnosti a v případě uzavření smlouvy uděluje zadavateli souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost. Uchazeč/Zhotovitel je povinen předložit v nabídce čestné prohlášení o tom, že nabízený systém je plně lokalizován pro platnou českou legislativu a český jazyk a že se zavazuje tuto lokalizaci udržovat po dobu 2leté záruky. Vzhledem k povaze informací v dokumentech, které jsou předmětem agendy útvaru, všichni pracovníci ze strany uchazeče/zhotovitele, včetně případných subdodavatelů, kteří budou mít přístup k vlastním dokumentům, nebo k jejich elektronické podobě, jejich účast na projektu bude podmíněna čestným prohlášením o mlčenlivosti předloženým vedoucímu projektu (viz kapitola 4.3) před započetím díla. Uchazeč/Zhotovitel se zavazuje, že dodané řešení umožní flexibilnost v souvislosti se změnou legislativního rámce a dále se pak zavazuje, že morální životnost dodaného řešení bude minimálně 5 let.

11 Informativní doplněk Přílohy 2: Příklady reliéfů Informativní doplněk slouží pro informaci uchazečů, s jakým obrazovým materiálem bude muset vyvíjený SW pracovat Informativní příloha nebude součástí smlouvy. Obrázky jsou seřazeny ve dvojicích, vždy čistý obraz a obraz s vyznačenou shodou v markantech.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

zákonem, váže k subjektu (dodavateli, příp. subdodavateli) nikoliv k osobám u něj zaměstnaným, a slouží k prokázání zkušeností dodavatele.

zákonem, váže k subjektu (dodavateli, příp. subdodavateli) nikoliv k osobám u něj zaměstnaným, a slouží k prokázání zkušeností dodavatele. Č.j.: 1921/2014-RSL Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na služby Zpracování e-learningu a webového portálu, Evidenční číslo ve VVZ: 485319 Zadavatel obdržel dne 16.

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠMŠ-Sedl/042/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4 00/21.1462 Název projektu: Název zakázky:

Více

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Centrální logování podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 232/2012 Sb. Odůvodnění

Více

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1 Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013 Autor RH SID, s.r.o. 1 Obsah: 1 Internetový informační portál Integri G5i... 3 2 Minimální konfigurace pro provoz G5i... 3 3 Přihlášení... 4 4 Struktura informačního

Více

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Datum vydání: 14. ledna 1998 PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Obsah: Závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje jednotný postup při provozování a využívání informačního

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců ipodpora II

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců ipodpora II DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců ipodpora II Identifikace zadavatele: Asociace samostatných

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost Dodatečné informace k ZD Dotaz č. 1 K bodu 5.1.1. SERVER DATOVÉHO CENTRA Můžete potvrdit, že pro dodávku 1 ks nového blade serveru bude

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

ČŠIG-S-457/12-G21 1/5

ČŠIG-S-457/12-G21 1/5 název zakázky: Vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení ŠVP, implementaci metodik hodnocení a platformy pro vzdělávání číslo zakázky: 46/12/51 ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek:

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 ZADAVATEL: Městská část Praha 21 Sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 Jednající: Zdeněk Růžička, starosta IČ: 00240923 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 8148 Pořízení elearningového prostředí Statutárního města

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČ: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Dodatečná informace č. 3 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Technologické centrum

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno R464/11 Ing.

Více

Návod na vyplňování údajů do systému Aplikace SDV v rámci financování silnic II. a III. třídy

Návod na vyplňování údajů do systému Aplikace SDV v rámci financování silnic II. a III. třídy Návod na vyplňování údajů do systému Aplikace SDV v rámci financování silnic II. a III. třídy Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení Obchodní společnost nebo

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN Zadávací dokumentace

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN Zadávací dokumentace V Praze dne 19. 8. 2016 Čj.: 6281/2016-ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN 2016 Zadávací dokumentace Identifikační

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby 1. Z obsahu zadávací dokumentace (výzvy) vyplývá, že součástí požadovaného plnění je rovněž servisní

Více

Kamerový systém MKDS

Kamerový systém MKDS Město Cheb Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) Kamerový systém MKDS Zadavatel:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE SMYSLU 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE SMYSLU 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE SMYSLU 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/002309/2015 17.9.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahálková 956 999 203 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

,,Zajištění servisu a oprav vozidel města Chebu a jím zřízených a založených právnických osob

,,Zajištění servisu a oprav vozidel města Chebu a jím zřízených a založených právnických osob Město Cheb Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),,Zajištění servisu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka pracích

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 Digitální povodňové plány (dpp), lokální výstražné systémy (LVS) a varovné a informační

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

POKYNY PRO DODAVATELE

POKYNY PRO DODAVATELE POKYNY PRO DODAVATELE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI KDV Strana 1 (celkem 9) Základní popis elektronického nástroje Elektronický nástroj KDV je přístupný pro uživatele a veřejnost na internetové

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 jako příloha Výzvy k podání nabídek v rámci projektu Distanční jazykové vzdělávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského Jičín Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy

Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy Oslovujeme Vás v souladu s ustanovením příručky pro

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů DOKUMENTACE POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ (dále jen PD ) Výběr dodavatele na vytvoření nových webových stránek

Více

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY správa logistického zabezpečení odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky na zakázku

Výzva více zájemcům k podání nabídky na zakázku Výzva více zájemcům k podání nabídky na zakázku Název Datum vyhlášení Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: 2. 12. 2016 Interaktivní řešení výuky v učebnách Základní škola Karlovy Vary, 1. máje

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti

Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I R E K T O R Á T Oddělení veřejných zakázek Křížkovského 8 771 47 Olomouc Tel. : +420 585 631 118 FAX : +420 585 631 012 E-mail :petra.jungova@upol.cz

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY 1. Zadavatel: SRUBMONT s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 27972925 Tel.: 608 555 400 E-mail: administrace@srubmont.cz

Více

Technické a dodací podmínky

Technické a dodací podmínky Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) A) Společné podmínky

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu

Více

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Sídlem: Průběžná 116 3900 Tábor-Čekanice Zastoupený: Mgr. Hanou Dolejší IČ:

Více

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016, uchazeče k podání nabídky na topenářské práce na akci s názvem: Zajištění telekomunikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun Služba

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

CZ /0.0/0.0/15_014/

CZ /0.0/0.0/15_014/ 1) Identifikace zadavatele Název: ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. Sídlo: náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno IČ: 26258412 DIČ: CZ26258412 Zástupce: Petr Čermák, Finanční ředitel (CFO) adresa profilu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/395/14 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Digitální povodňové plány, lokální výstražné systémy (LVS) a varovné informační systémy

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky

Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Příloha č. 2. Dodávka ICT techniky. Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů

Příloha č. 2. Dodávka ICT techniky. Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů Příloha č. 2 Technická specifikace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Závaznými postupy pro zadávání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 02.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na poskytování mobilních služeb

Více