Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038)"

Transkript

1 Příloha č. 2 k č.j. PPR /ČJ Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038) 1. Úvod 1.1 Ideový záměr Projekt vychází z těchto základních myšlenek: 1) na povrchu slisovaných zásilek drog (heroinu, kokainu, hašiše, metamfetaminu apod.) pod vysokým tlakem vznikají mechanoskopické stopy, které nesou znaky individuální identifikace, a tedy 2) existuje možnost komparace reliéfů kovových částí lisů, které nesou specifické znaky po opracování nebo opotřebení s reliéfem zobrazeným na lisovaném produktu, popřípadě i s obalem lisované látky (sáčkem) 3) vytvoření mezinárodní kriminalistické sbírky stop na lisovaných zásilkách (zadokumentovaných reliéfů) by umožnilo provádět komparaci těchto stop za účelem zjištění, zda zásilka slisovaná na stejném zařízení nebyla jinde zajištěna v jiném předcházejícím případě na mezinárodní úrovni. Na základě vydaného stanoviska mohou pak zainteresované státy cestou následné otevřené právní pomoci, zvolit další postup při dokazování trestné činnosti. Díky spojení s dalšími zásilkami s vysokou perspektivou již proti organizované skupině působící na území více států a nejen proti jednotlivci. 1.2 Základní cíl navrhovaného projektu je: 1) zajistit speciální technické zařízení pro dokumentaci povrchu slisovaných bloků drog. 2) vytvořit mezinárodní kriminalistickou sbírku (databázi) stop reliéfů slisovaných zásilek drog, včetně automatického rozpoznávacího software pro nalezení shody stop. 3) zapojit do provozování systému další uživatele z dalších zemí (konference, cesty). 1.3 Přínos výsledků navrhovaného projektu: 1) z pohledu kriminalistiky se tak na mezinárodní scéně boje proti obchodu s drogami může objevit nový spojovací článek mezinárodních trestních řízení. Pokud v rámci mezinárodní spolupráce najdeme odpověď na základní kriminalistickou otázku projektu a to, zda byly zásilky lisovány stejným zařízením, lze logickou analýzou

2 pohybu zásilek drog dospět k území státu, kde dochází k lisování a kde je významný článek celé organizované skupiny osob pachatelů 2) informace a poznatky získávané na základě realizace mezinárodní sbírky stop na povrchu slisovaných zásilek mohou mít zásadní kriminologický význam a být zdrojem informací o jednáních pachatelů na území jednotlivých států, směrů a intenzity mezinárodních obchodů s drogami 3) takto získané informace mohou být rovněž důvodem změny taktiky a zaměření pozornosti policejních složek jednotlivých států při rozvržení sil a prostředků, vynaložených na boj proti mezinárodnímu obchodu s drogami 4) aplikace projektu bude znamenat úsporu značných finančních prostředků a celkové zefektivnění a zkvalitnění trestních řízení a komplikace pro zločinecké prostředí 1.4 Aktivity globální pohled na projekt Celý projekt je rozdělen do 3 následujících aktivit: 1) Dodávka speciální technické zařízení pro dokumentaci povrchu slisovaných bloků drog (je součástí jiné veřejné zakázky). 2) Tvorba základu pro mezinárodní kriminalistickou sbírku (databázi) stop reliéfů slisovaných zásilek drog (dodávka HW a SW). Tento SW je právě předmětem této veřejné zakázky (HW je součástí jiné veřejné zakázky). 3) Zapojit do provozování systému další uživatele z dalších zemí konference (je součástí jiné veřejné zakázky). 2. Konkretizace předmětu zakázky Základním předmětem veřejné zakázky je (i) vývoj SW, (ii) impletementace SW a (iii) školení dodaného systému podle specifikace uvedené níže. Níže uvedené zadání je minimálním požadavkem zadavatele na specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu. Uchazeč může tento minimální požadavek případně doplnit / rozšířit, zejména pokud jej na základě svých odborných znalostí, a dosavadních zkušeností shledá nedostatečným / neúplným, tj. doplnit ve své nabídce tzv. přidanou hodnotu. Všude, kde je uvedeno uchazeč/zhotovitel navrhne dle svých potřeb..., princip...je předmětem vývoje..., řešení ponecháváme na uchazeči/zhotoviteli... a pod. je uchazeč/zhotovitel povinen pracovní verze návrhů, řešení, principů apod. prezentovat na kontrolních dnech. 2.1 Vývoj SW Speciální zakázkový SW představuje jádro celého projektu a jeho cílem bude řešení výše popsaného problému hledání shody disponibilních digitálních obrazů. Uchazeč/Zhotovitel musí dodat systém s následující základní funkcionalitou: uživatelské rozhraní pro vkládání a vytěžování obrazů (klientská aplikace),

3 uchování vložených digitálních obrazů včetně jejich metadat do datového skladu, vlastní detekční a rozpoznávací algoritmus, grafické znázornění výstupů, informační tok při procesu ztotožnění, administrační rozhraní pro zásahy konfiguraci systému, přístupy uživatelů z internetu i intranetu MV. Vyvinutý systém musí být: nezávislý na formátu pořízeného obrazu (raw, tiff, jpeg a jiné), musí být schopen pracovat s obrázky pořízenými třetími stranami, funkční s vysokou mírou spolehlivosti nalezení shod při předem dané minimální kvalitě obrazu (jas, kontrast, počet pixelů apod.). Zadavatel si vyhrazuje tyto vlastnosti testovat na uchazeči/zhotoviteli předaných obrázcích Uživatelské rozhraní pro přihlášení, vkládání a vyhledávání obrazů (klientská aplikace) Závazné minimální požadované vlastnosti uživatelského rozhraní: Každý uživatel se bude přihlašovat pod svým unikátním přihlašovacím jménem a heslem. Po úspěšném přihlášení se mu zobrazí úvodní obrazovka s logem projektu Reliéf a logem Švýcarských fondů. Dále uvidí menu s výběrem možností: Odhlásit se, Změna hesla, Help, Cz/En, Vložit obrázek, Hledat obrázek. Význam prvních 3 položek je zřejmý, odpovídá obvyklým konvencím. Výběrem položky Cz/En dojde k přepnutí jazykové mutace aplikace (český a anglický jazyk)ů Při výběru Vložit obrázek se otevře dialogové okno, kde si vybere na svém datovém médiu daný obrázek, vypíše požadované údaje do informační karty (informace o okolnostech zajištění drogy/lisu, druh a množství drogy, identifikace případu = č.j., apod.) a po stisku Uložit se provede uložení obrázku spolu s vypsanými údaji a identifikací uživatele. Před vlastním uložením se provede kontrola, zda v datovém skladu není již totožný záznam a dále kontrola na minimální kvalitativní požadavky obrázku (aby umožnil porovnávání) Při výběru Hledat obrázek se nabídne možnost vyhledávání obrázků v datovém skladu dle různých kritérií (údaje zadávané při vložení). Dále bude možno automaticky vyhledávat obrázky podobné k zadanému (již vloženému). Systém jich nabídne vždy víc, u každého uvede váhu podobnosti. Kliknutím na konkrétní obrázek se tento otevře spolu s jeho kartou. Pokud uživatel posoudí, že jde o shodu s hledaným, SW nabídne možnost provázání obou (ztotožnění). Každý obrázek spolu s jeho kartou bude možno vytisknout a uložit jako pdf a html dokument. Každá činnost uživatele se loguje.

4 2.1.2 Uchování vložených digitálních obrazů včetně jejich metadat do datového skladu Základní minimální požadované vlastnosti datového skladu: Datový sklad představuje relační SQL databáze viz. kap Strukturu datového modelu navrhne zhotovitel dle svých potřeb, nelze dopředu korektně specifikovat. Pouze doporučujeme z důvodu rychlosti přenést co nejvíc operací na stranu databázového stroje (procedury, funkce). V datovém skladu se uchovávají v kolekcích všechny obrázky spolu s jejich informačními kartami, vazby mezi nimi a dále i logy o činnosti uživatelů. Max. počet kolekcí a obrázků v datovém skladu bude omezen pouze velikostí přiděleného diskového prostoru na serveru a teoretickými omezeními databázové platformy Vlastní detekční a rozpoznávací algoritmus Závazné minimální požadované vlastnosti detekčního a rozpoznávacího algoritmu: Detekční a rozpoznávací algoritmus musí umožňovat podobnostní vyhledávání obrázků, invariantní na barvu i velikost obrázku. Mimo vyhledávání obecných obrázků je nutno algoritmus natrénovat na specifika obrázků obsahujících mechanoskopické stopy lisů na zásilkách drog. Vstupem algoritmu je jeden konkrétní referenční obrázek a množina obrázků z databáze. Výstupem je pak výpis obrázků nejpodobnějších k referenčnímu spolu s uvedením míry (skóre, pravděpodobnosti) podobnosti. Vlastní princip algoritmu je předmětem vývoje, nicméně doporučujeme pro každý obrázek vytvořit tzv. deskriptor (n-rozměrný vektor, popisují specifické vlastnosti obrázku) a při porovnávání měřit metriky deskriptorů v n-rozměrném prostoru. K trénování algoritmu lze s výhodou použít neuronové sítě. Algoritmus bude přístupný jako webová služba Grafické znázornění výstupů Grafické prvotní rozvržení výstupů v aplikaci ponecháváme na uchazeči/zhotoviteli, konkrétní upřesnění uchazečem/zhotovitelem bude probíhat na základě postupu vývojových prací Informační tok při procesu ztotožnění Popis ztotožňování je uveden v odstavci V databázi se může nalézat více podobných (shodných) obrázků od více uživatelů, což vyžaduje možnost vícenásobných vazeb Administrační rozhraní pro zásahy konfiguraci systému Z administračního rozhraní budou dostupné tyto funkcionality prohlížení, export a mazání logů prohlížení, zakládání a mazání uživatelských účtů zastavení a spuštění aplikace export dat z datového skladu do strukturované podoby

5 zálohování/obnovení databáze statistiky a reporty Každá činnost administrátora v administračním rozhraní se loguje Přístupy z internetu i intranetu MV Datový sklad i detekční a rozpoznávací algoritmus bude běžet pouze na serveru umístěném v intranetu MV, uživatelská aplikace bude dostupná jak z intranetu MV, tak i z internetu (publikování z demilitarizované zóny PČR přes centrální místo služeb). Internetová i intranetová aplikace budou přistupovat k jednomu společnému datovému skladu i detekčnímu a rozpoznávacímu algoritmu. 2.2 Implementace SW Vyvinutý serverový SW bude běžet na HW technologii, umístěné v prostorách PČR. Zhotovitel bude tento SW implementovat do hardwarové a softwarové platformy, respektující ICT standardy Policie ČR: operační systém serveru MS Windows server 2012 aplikační platforma MS IIS 8 nebo Apache/Tomcat programovací jazyk aplikace.net Framework 4 a vyšší nebo PHP 5 a vyšší / Python 3 a vyšší / Java 7 a vyšší databázová platforma MS SQL 2012 standard nebo PostgreSQL Parametry serveru budou procesor min. 2GHz / 2 jádra, min. 24GB RAM, min. 500 GB diskové pole RAID-5, konektivita min. 10Mbit/s. Klientská aplikace bude plně webová, podporované prohlížeče budou Internet Explorer verze 8 a vyšší, Mozilla Firefox verze 25 a vyšší nebo Google Chrome verze 32 a vyšší. Parametry klientské stanice budou procesor min. 2GHz / 2 jádra, min. 2GB RAM, min. 200 GB HDD, konektivita min. 2Mbit/s. Síťová komunikace bude možná přes protokoly http i https (šifrování přenosu). 2.3 Školení uživatelů a administrátorů Po ukončení implementace zhotovitel proškolí 4 osoby objednavatele v roli administrátorů a 10 osob objednavatele v roli uživatele. Součástí školení bude dodání manuálů v českém jazyce, případně v anglickém jazyce pro administrátora a uživatele, a to v jak elektronické formě, tak i tištěné formě (4ks pro administrátora a 10 ks pro uživatele). Obsah školení uživatele kompletní popis SW, jenž umožní uživateli následnou bezproblémovou práci Obsah školení administrátora jako školení uživatele plus:

6 zálohování a obnova dat změny v nastavení SW, které nejsou přístupné uživatelům podrobný popis SW, jenž umožní diagnostikovat a řešit poruchy 2.4 Obsah záruky Uchazeč/Zhotovitel je povinen poskytnout záruku minimálně po dobu 2 let (doba udržitelnosti projektu). Uchazeč/Zhotovitel musí poskytovat následující služby: bezpečnostní i funkční aktualizace všech komponentů systému školení k provedeným aktualizacím jak pro uživatele, tak pro administrátora v rozsahu úměrném provedeným změnám trénování, tj. operace, k odladění algoritmů a úprava algoritmů na různé typy vstupních dat veškeré SW opravy a úpravy 3 Požadavky zadavatele na personální zajištění Uchazeč/Zhotovitel je povinen nominovat jen experty, kteří nejsou státními zaměstnanci ani pracovníky státní správy ČR (mohou být zaměstnanci VŠ, Akademie věd apod.), a kteří se nepodíleli na přípravě zadání veřejné zakázky. 3.1 Experti, kteří garantují technickou kvalifikaci uchazeče/zhotovitele Tato skupina expertů je definovaná jako experti, kteří mají zásadní úlohu na realizaci smlouvy. Jejich kvalifikační profily jsou následující: Expert 1 - Projektový manažer: Úroveň a zaměření vzdělání: vysokoškolské vzdělání - technické inženýrství, informatika, aplikační informatika znalost strategického a operativního řízení, prokázaná předložením kopií certifikátů: Projektový manažer buď IPMA Level C nebo PRINCE2 a zároveň ITIL V3 Service Transition a ITIL V3 Service Operation organizační schopnosti zkušenosti z oblasti relační SQL databáze zkušenosti z oblasti tvorby uživatelských přístupů jazykové znalosti znalost anglického jazyka Projektový manažer musí mít prokazatelnou praxi u společnosti(í) s rozsáhlými zkušenostmi s návrhem a tvorbou informačních systémů. Musí mít min. 5 let praktických zkušeností: s analýzami dat, databází a procesů,

7 s návrhem a vývojem strukturovaných databází, vedoucí týmu musí mít zkušenosti s návrhem a zajištěním softwarových prostředků potřebných ke stabilnímu a dynamického chodu strukturovaných databází. Expert 2 - Softwarový inženýr - specializace zpracování obrazu vzdělání: VŠ, (technické inženýrství, informatika, aplikační informatika) praxe v oboru tvorby SW (obecně) min. 3 roky praxe v softwarovém zpracování obrazu prokázaná alespoň jednou publikací, praxe s tvorbou detekčního a rozpoznávacího SW algoritmu Případná změna na pozici Expert 1 a Expert 2 je možná jen tehdy, pokud nastala z důvodů, které uchazeč/zhotovitel nemohl v době podání nabídky předvídat. Uchazeč/Zhotovitel je povinen v případě změny nabídnout nejméně ekvivalentní náhradu, tzn. experta, který splňuje kvalifikační požadavky podle zadávací dokumentace. Změna podléhá schválení zadavatele. 3.2 Ostatní experti a subdodavatelé Uchazeč/Zhotovitel může pro plnění této zakázky nominovat další experty s tím, že pokud tak učiní, uvede specifikaci jejich pozic v plnění projektu a přiloží jejich průběh odborné praxe. Průběh odborné praxe expertů, kteří nepatří k expertům garantujícím technickou kvalifikaci uchazeče/zhotovitele, se neposuzují. Zadavatel požaduje, aby následující věcně vymezená část veřejné zakázky nebyla plněna subdodavatelem: 2.1 Vývoj SW a 2.2 Implementace SW. Pro plnění ostatních částí zadání objednatel připouští účast subdodavatele (tisk manuálů, výroba CD/DVD, organizace školení a seminářů atd.). V případě, že uchazeč/zhotovitel bude subdodavatele technické asistence znát již v době podávání nabídky, uvede tuto skutečnost ve své technické nabídce, a to včetně specifikace jejího konkrétního obsahu. Pokud by se uchazeč/zhotovitel z objektivního důvodu po uzavření smlouvy rozhodl plnit část plnění veřejné zakázky prostřednictvím jiného subdodavatele, než jak uvedl ve své nabídce, může se tak stát jen na základě písemné žádosti uchazeče/zhotovitele a s předchozím písemným souhlasem zadavatele. 4. Řízení zakázky / kontrolní dny 4.1 Zázemí/zařízení, které zadavatel zajistí pro uchazeče/zhotovitele Pověřený zástupce zadavatele vytvoří 3 členný tým expertů konzultantů, složený ze zaměstnanců Policejního prezídia, Národní protidrogové centrály a Kriminalistického ústavu, kteří budou expertům uchazeče/zhotovitele po celou dobu projektu k dispozici. Tento tým poskytne uchazeči/zhotoviteli informace nezbytné pro plnění zadání. Pověřený zástupce zadavatele zajistí expertům přístup do určených prostor útvaru a seznámí je s přístupovým režimem objektů.

8 Pověřený zástupce zadavatele zajistí součinnost správců sítě, přípravu dat, seznam uživatelů, atd. 4.2 Zařízení zajišťované uchazečem/zhotovitelem Softwarové licence, nezbytně nutné na řešení projektu (osobní vybavení expertů ze strany uchazeče/zhotovitele), hradí uchazeč/zhotovitel z vlastních zdrojů (nejsou součástí financování projektu objednatelem). 4.3 Konečný příjemce Konečným příjemcem je Policie ČR. Za zadavatele byl ustanoven vedoucí projektu zakázky plk. Jan Hořínek, a budou jmenováni zástupci zadavatele v řídícím expertním týmu (zaměstnanci PP, NPC a KÚP), ustaveném speciálně pro tento projekt, ve kterém budou zastoupeny všechny odbornosti potřebné pro řešení projektu. Vedoucí projektu bude kontrolovat a dozorovat řešení jednotlivých dílčích kroků. Finální zakázku převezme plk. Jan Hořínek. 4.4 Řídící struktura Pro řízení a kontrolu realizace projektu bude ustanoven Řídící expertní tým (ŘET) zaměstnanců PP, NPC a KÚP a zástupců uchazeče/zhotovitele, který se bude scházet v souladu s věcným plněním smlouvy, obvykle každých 6 týdnů viz níže 4.5 Kontrolní dny, nebo na výzvu vedoucího projektu zadavatele. Vedoucí projektu a zástupci zadavatele v řídícím technickém týmu (zaměstnanci PP, NPC a KÚP) budou dohlížet na činnost uchazeče/zhotovitele a na zdárný průběh zakázky, ustavený speciálně pro tento projekt. Tento tým bude k dispozici po celou dobu působení uchazeče/zhotovitele a bude případně korigovat a vzájemně konzultovat veškeré činnosti viz kapitola 4.5 Kontrolní dny. 4.5 Kontrolní dny Termíny konání kontrolních dnů Kontrolní dny se budou konat obvykle každých 6 týdnů, nebo na výzvu vedoucího projektu zadavatele za přítomnosti ŘET, případně dalších pozvaných osob (pozorovatelů), např. zástupců Národní koordinační jednotky Programu švýcarskočeské spolupráce (Ministerstvo financí), zástupců donora apod Standardní agenda kontrolního dne: a) Uchazeč/Zhotovitel: Povinná prezentace průběžného postupu a výsledků plnění smlouvy. Uchazeč/Zhotovitel je povinen prezentovat konkrétní průběžné výsledky své práce ke dni konání kontrolního dne. Klíčové části prezentace předá zadavatel písemně. Počínaje druhou polovinou období plnění je uchazeč/zhotovitel povinen prezentovat návrh fungujících částí systému na počítači na základě obrázků dodaných zadavatelem. Neplnění této povinnosti,

9 nebo technicky nevyhovující či časově neodpovídající průběžné výsledky mohou být důvodem pro odstoupení od smlouvy viz níže nápravná opatření. b) Pověřený zástupce zadavatele: Schvaluje, případně komentuje, připomínkuje a doporučuje změny k uchazečem/zhotovitelem prezentovaném průběžném postupu a výsledkům plnění smlouvy. Uchazeč/Zhotovitel je povinen respektovat případné komentáře a připomínky a požadavku na změny ze strany pověřeného zástupce zadavatele v dalším své práce. Neplnění této povinnosti, může být důvodem pro odstoupení od smlouvy viz. níže nápravná opatření Nápravné opatření a) Konstatují-li zástupci objednatele v ŘET, že zhotovitel průběžně neplní smlouvu viz výše, upozorní na tuto skutečnost zhotovitele písemným sdělením vedoucího projektu zakázky spolu s odpovídajícím termínem nápravy. b) Pokud zhotovitel nezjedná nápravu opakovaně podle odstavce a) nebo b) nebo na písemnou výzvu podle a), pověřený zástupce zadavatele informuje uchazeče/zhotovitele písemným sdělením pověřeného zástupce zadavatele spolu s odpovídajícím termínem nápravy. c) Pokud ani po upozornění podle b) uchazeč/zhotovitel nezjedná nápravu, zadavatel odstoupí od smlouvy. Uchazeč/Zhotovitel nemá v tomto případě nárok na úhradu žádných plateb (dosavadních nákladů plnění smlouvy) 5. Výstupy požadavky na obsah a kvalitu Uchazeč/Zhotovitel dodá požadovaný software v termínech a kvalitě podle uzavřené smlouvy, specificky podle: a) technické specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038); b) požadavků pověřených zástupců zadavatele vzešlých z kontrolních dnů podle kap. 4.5 této Přílohy a c) nabídky uchazeče/zhotovitele. Uchazeč/Zhotovitel poskytne zadavateli plný přístup ke zdrojovému kódu softwaru. Odpovědný zástupce zadavatele (podle kap. 4.1) potvrdí uchazeči/zhotoviteli akceptační protokol podle kap. III. Dodací podmínky, čl. 3 Smlouvy. Podpis akceptačního protokolu pověřeným zástupcem zadavatele je podmínkou proplacení faktury uchazeče/zhotovitele. 6. Zvláštní požadavky Nabídka včetně veškerých požadovaných dokumentů musí být zpracována výhradně v českém jazyce, prospekty a obdobné doplňující materiály mohou být

10 rovněž v jazyce anglickém. Není-li některý doklad předkládán v českém jazyce, musí být přiložen rovněž jeho překlad do českého jazyka; tato povinnost se nevztahuje na prospekty a doplňující materiály podle předchozí věty. Uchazeč/Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je na základě 2 odst. (1) a 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace vztahující se k jeho působnosti a v případě uzavření smlouvy uděluje zadavateli souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost. Uchazeč/Zhotovitel je povinen předložit v nabídce čestné prohlášení o tom, že nabízený systém je plně lokalizován pro platnou českou legislativu a český jazyk a že se zavazuje tuto lokalizaci udržovat po dobu 2leté záruky. Vzhledem k povaze informací v dokumentech, které jsou předmětem agendy útvaru, všichni pracovníci ze strany uchazeče/zhotovitele, včetně případných subdodavatelů, kteří budou mít přístup k vlastním dokumentům, nebo k jejich elektronické podobě, jejich účast na projektu bude podmíněna čestným prohlášením o mlčenlivosti předloženým vedoucímu projektu (viz kapitola 4.3) před započetím díla. Uchazeč/Zhotovitel se zavazuje, že dodané řešení umožní flexibilnost v souvislosti se změnou legislativního rámce a dále se pak zavazuje, že morální životnost dodaného řešení bude minimálně 5 let.

11 Informativní doplněk Přílohy 2: Příklady reliéfů Informativní doplněk slouží pro informaci uchazečů, s jakým obrazovým materiálem bude muset vyvíjený SW pracovat Informativní příloha nebude součástí smlouvy. Obrázky jsou seřazeny ve dvojicích, vždy čistý obraz a obraz s vyznačenou shodou v markantech.

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Autor: Martin Sládek, Marek Jonák 1 / 43 Verze: 1 Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz, jejímiž autory jsou Martin Sládek a Marek Jonák (NETERNITY GROUP,

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozovatel: Sdružení E-TENDERS vedoucí člen sdružení: GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 26147921 člen sdružení: ample.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Párování nabídky a poptávky volných pracovních míst v IT systémech MPSV zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006

Více