Úvodní slovo ředitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele"

Transkript

1 Obsah Úvodní slovo ředitele..2 Poslání a cíle organizace.. 3 Představení organizace....4 Zaměstnanci SaSM Významné události roku Činnost SaSM Finanční zpráva Zpráva auditora. 22 Prezentace SaSM.. 23 Připravované projekty na rok Poděkování sponzorům a jednotlivcům Prohlášení o pravdivosti údajů Organizace a řízení

2 Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé, otvíráte výroční zprávu Salesiánského střediska mládeže v Teplicích za rok 2004, ve které se máte možnost seznámit s našimi výchovnými aktivitami a výsledky celoroční práce pro děti a mládež. V roce 2004 jsme dovršili pět let působení salesiánského střediska v Proseticích. Nejvýznamnějším ukazatelem toho, že tato činnost má smysl, je stále se zvyšující zájem ze strany dětí, které pravidelně docházejí do střediska a účastní se nabízeného programu. Jestliže něco můžeme označit za významný pokrok v životě organizace, pak je to nesporně zrození pracovního týmu. Po několika letech práce, hledání a usilování rok 2004 můžeme nazvat rokem společné cesty a jasného směřování ke společnému cíli. Vzájemná souhra, zkušenost z minulé spolupráce a jednoznačný přínos každého jednotlivce ke společnému úspěchu byl každému z nás motivem a posilou. Toto se pozitivně projevilo nejen v naší každodenní práci s dětmi, ale i při pořádání velkých veřejných akcí. Další významnou událostí v letošním roce bylo vypracování projektu Výukový program a jeho úspěch v grantovém řízení předvstupních fondů Phare 2003 RLZ. Tato skutečnost jen potvrdila zkušenosti a výsledky několika let práce v oblasti fundraisingu. Touto cestou děkuji zaměstnancům a všem, kteří naplňovali poslání a cíle naší organizace. P.Mgr.Ing.Ladislav Nádvorník, SDB 2

3 ředitel SaSM-DDM Teplice Poslání a cíle organizace Posláním salesiánského střediska mládeže je přispívat k výchově, celkovému rozvoji a růstu mladých lidí, který je založen na křesťanských hodnotách. Nabízet dětem a mladým lidem vhodné a bezpečné trávení volného času, a tím předcházet primární kriminalitě a závislostem (kouření, alkohol, drogy, hrací automaty). Naší snahou je zapojit do činnosti co nejvíce spolupracovníků, zejména mladých, kteří mají možnost projít přípravou a spoluvytvářet programy pro volný čas dětí a mládeže. Kdo jsou salesiáni Salesiáni Dona Boska (SDB) tvoří řeholní společenství, které se obrací ke světu tím, že vlastní aktivity přizpůsobují požadavkům doby. Kdekoliv na světě zaměřují svůj zájem a nabízejí svou otevřenost v salesiánském duchu dětem a mládeži. Jejich práce vychází z odkazu Dona Boska ( ), italského kněze, který se z lásky k Bohu a dětem, rozhodl žít mezi mládeží ohroženou hmotnou i duchovní nouzí. Snahou dnešních salesiánů je uskutečňovat preventivní výchovný systém opírající se o rozum, křesťanské hodnoty a laskavost. 3

4 Představení organizace Salesiánské středisko mládeže v Teplicích Proseticích(dále jen SaSM) je školským zařízením, které je finančně dostupné a otevřené co nejširšímu okruhu zájemců. Přestože se jedná o zařízení katolické církve, je otevřeno všem bez rozdílu vyznání. Poprvé Salesiánské středisko mládeže v Teplicích zahájilo svoji činnost v roce 1991 v ulici Pod Doubravkou. V roce 1999 bylo přestěhováno do Prosetic. Prosetické sídliště se nachází v blízkosti mezinárodní silnice E 55, která je známá zvýšeným výskytem kriminální činnosti (drogy, převaděčství, prostituce). Toto prostředí má negativní vliv na psychický, rozumový a hodnotový vývoj dětí. Činnost našeho střediska je zaměřena na děti od 6 15 let, ale příležitostnými návštěvníky je i mládež ve věku let. Program je orientován především na děti a mládež s výchovnými a vývojovými problémy. Tyto děti nejsou podchyceni jinými zájmovými skupinami. Velkou část návštěvníků tvoří děti ze sociálně slabých rodin a děti romského původu. Minimální výchovné úsilí rodičů, nezájem o vzdělání, agresivita jako životní postoj, snadná dostupnost měkkých i tvrdých drog, cigaret a alkoholu jsou problémy převážné části zde žijících dětí. Všechny tyto zmíněné skutečnosti nás vedou k tomu, abychom těmto dětem vytvářeli prostor pro smysluplné využití jejich volného času, nabídli jim možnost relaxace, seberozvoje a přátelského prostředí. Na výchovné činnosti SaSM se podílí Salesiánský klub mládeže.tato spolupráce je upravena,,smlouvou o vzájemné spolupráci. 4

5 Zaměstnanci SaSM Ředitel SaSM: Mgr.Ing.Ladislav Nádvorník, SDB Zástupce ředitele: Mgr.Stanislav Jonášek, SDB Pedagogický zástupce: Monika Janušová, DiS (do září 2004) Jiří Kulich (od října 2004) Ekonomicko-administrativní pracovnice:vendulka Drobná,DiS Provozní referentka: Dana Machová Pedagog: Jana Pahorecká, DiS(do ) Pedagog volného času: Mgr.Vendula Zimová (od října 2004) Vychovatelka: Lenka Loužilová Vychovatel: Martin Drobný Romská asistentka: Brigita Galyašová Romský asistent: Miroslav Hmilanský Civilní služba: Ing.Ivan Šafránek Robert Henzl Petr Hradecký Úklidová služba: Jiří Slivoně Externí spolupracovníci: P.Mgr. Vojtěch Sivek Daniela Knorrová 5

6 Bc. Lubor Kulich Významné události r Leden Zahájení provozu horolezecké stěny. Únor Oslava 5.výročí otevření SaSM v Proseticích v KD Teplice s prezentací naší činnosti. Září Získání finančních prostředků z fondu Mládež na projekt Study visit, jehož cílem bylo seznámení partnerských salesiánských organizací z Belgie, Malty, Slovenska a Anglie s metodami práce v ČR založené na principech salesiánské pedagogiky. Projekt trval od září do prosince. Dokončení práce na rozšíření Organizačního řádu a Pracovního řádu organizace. Říjen Navázání spolupráce s personální agenturou v Teplicích. Salesiánské středisko mládeže je kontaktním místem, kam se mladí lidé mohou obrátit a získat potřebné informace a podporu při hledání zaměstnání. Uspořádání akce pro teplické děti Prázdniny s filmem ve spolupráci s KD Teplice. Prosinec Zrušením zákona o civilní službě byl Petr Hradecký v naší organizaci posledním mladým mužem v této funkci. 6

7 Činnost SaSM Program je rozdělen na akce pravidelné (herna a zájmové kroužky) a nepravidelné (příležitostné, víkendové, prázdninové a akce pro veřejnost). Na základě zkušeností jsou veškeré činnosti zaměřeny tak, aby odpovídaly požadavkům, možnostem a schopnostem co nejširšího okruhu dětí. Pravidelné aktivity Herna je otevřena denně mimo středy od 12:30-18:00 v pátek do 17:00 Herna (v salesiánské terminologii oratoř) je stěžejním kontaktním místem setkávání se s dětmi a mládeží, místem navazování osobních vztahů. Zde mají děti příležitost povídat si s kamarády, hrát stolní hry, šipky, kalčo, billiard, ping-pong, stolní hokej, zpívat s kytarou nebo hrát počítačové hry. Mají-li děti zájem o doučování, mohou přicházet ve 12:30 Vzhledem k prostorovým možnostem SaSM, k velkému zájmu ze strany dětí, a z důvodu předcházení konfliktním situacím mezi dětmi různého věku jsme program i otvírací dobu střediska přizpůsobili čtyřem věkovým kategoriím: pro věkovou skupinu 6-8 let od 12:30 do 14:30 pro věkovou skupinu 9-11 let od 14:30 do 17:00 pro věkovou skupinu 12 let a starší od 14:30 do 18:00 7

8 Zájmové kroužky V náplni zájmových kroužků je naší prvořadou snahou podporovat sebemenší schopnosti dětí a mládeže a rozvíjet jejich dovednosti. Program jednotlivých kroužků není podmíněn pravidelnou účastí, protože tyto děti mají s dodržováním pravidelnosti problém.snažíme se o variabilnost, zachování volnosti a svobody okamžitého výběru. Naším prvotním cílem je smysluplné naplnění volného času dětí a mládeže, rozvoj základních dovedností (jemné a hrubé motoriky, hudebního a pohybového cítění, tvořivosti), získávání nových vědomostí (zvyšování gramotnosti, rozvoj tvůrčího myšlení), osobnostní růst (smyslové a rozumové schopnosti, sociální rozvoj). Dovednosti, které děti v rámci zájmových kroužků získají, jsou prezentovány veřejnosti při příležitostných akcích (např. taneční a hudební vystoupení). Počet návštěvníků herny v roce lis to pa d pr os in ec říj en 520 zá ří 544 kv ět en če rv en 546 du be n 594 ún or le de n bř ez en počet návštěvníků 849 měsíc Poznámka:v grafu nejsou zahrnuty údaje za měsíc červenec a srpen. V těchto měsících se herna nekoná. 8

9 Výtvarná výchova (pro mladší děti) Výtvarná výchova (pro starší děti) V rámci výtvarné výchovy nabízíme dětem možnost relaxace, rozvoj tvořivosti, fantazie, samostatnosti a spolupráce. Formy činnosti a používané techniky jsou různé např. malba křídou, temperou, prsty, vytrhávání z papíru a práce s různými materiály. Výrobky z těchto kroužků mohou děti předvést na akcích pro veřejnost, na setkáních s rodiči a jsou nedílnou součástí výzdoby střediska. Účast na výtvarných soutěžích: Práce policie ČR Skřítek Podzimníček Vánoce dětí AD 2004 Pražské Jezulátko FOTO

10 Šikovné ruce Jak se co dělá Jak se stát dospělým Vaření Záměrem těchto kroužků je získané praktické dovednosti (sebeobsluha, spolupráce, základní rady) upevnit a umět použít v praktickém životě. FOTO

11 Povídání o Bibli (pro mladší děti) Povídání o Bibli (pro starší děti) V těchto kroužcích se snažíme dětem přiblížit způsob života ve víře, ukazovat souvislosti mezi naším životem a životem lidí, jejichž příběhy jsou popsány v Bibli. FOTO

12 Čajovna,,Spolčo (pro mladší děti),,spolčo (pro starší děti) Formou her a rozhovorů se snažíme pomáhat dětem při uvědomování si vlastní identity a hledání životní cesty. FOTO

13 Sportovní aktivity Ve školním roce jde většinou o spontánně vzniklé aktivity: floorball, fotbal, basketbal na dvoře, lezení na horolezecké stěně, jízda na koloběžce a kolečkových bruslích v okolí střediska a další. Mezi oblíbené a pravidelné sporty patří plavání v Aquacentru, kde se snažíme děti naučit základům plavání a nebát se vody. Na míčové hry a tanec využíváme pronajatou tělocvičnu. 13

14 Kytara Flétna Klavír Kapela Tanec Breake dance Nabídkou hudebních kroužků se nesnažíme udělat z dětí znalce hudební nauky a perfektního ovládání hudebního nástroje, ale zkoušíme jim zprostředkovat tímto způsobem nový zážitek. Děti hrají pocitově a nápodobou, trénují si tím paměť, soustředění a hudební cítění. Získané taneční a hudební dovednosti děti s úspěchy prezentují na romských festivalech a soutěžích.taneční a hudební vystoupení našich dětí se stalo již nedílnou součástí kulturních akcí na Teplicku. OTO Počítače (pro mladší děti) 14

15 Počítače (pro starší děti) Psaní na stroji Tyto kroužky jsou u dětí jedny z nejoblíbenějších. K procvičení a prohloubení školních znalostí využíváme profesionální výukové programy. Starší děti získávají zábavnou formou základní znalosti v ovládání PC, textového editoru, vyhledávání informací na nternetu atd. Doučování Cílem doučování je podpořit děti při zvládání učiva (pomoci při přípravě na vyučování a domácích úkolů) a posílit jejich motivaci ke vzdělání. Tímto se snažíme nahradit chybějící zájem ze strany rodiny. Děti s lehčími řečovými vadami mohou od října docházet na logopedickou nápravu. FOTO

16 Nepravidelné aktivity Příležitostné akce Mimo pravidelnou nabídku činností v SaSM jsme uspořádali další akce, které nabízejí dětem nové zážitky a zkušenosti a jsou velmi oblíbené:diskotéky, Valentýnský ples, Dětský den, odměnové večeře pro výherce tomboly,pavoučí den(lanové aktivity). Víkendové akce Umožňují dětem z prosetického sídliště prožít zajímavý víkend v přírodě ve skupině vrstevníků. Programy jsou zaměřeny na společné zážitky a relaxaci, sportovní vyžití, zábavné hry a poznávání přírody. FOTO

17 Prázdninové akce Jarní prázdniny 3-6.února 65 dětí z prosetického sídliště využilo možnost trávit prázdniny na akcích: Miss aerobic, Sportovec roku, Sobota v SaSM, Čaj na faře a dalších aktivitách. Letní prázdninový program Sjíždění řeky Ohře 1-4.července Vodácký výlet pro mládež. Pracovní týden v Srbské Kamenici července V tomto prázdninovém týdnu starší děti pomáhaly při opravě kostela v Markvarticích. Léto v sídlišti Letní prázdninový program pro děti, které nemají možnost trávit prázdniny mimo město, probíhal ve třech týdnech: července, 2-7.srpna a srpna. Celkem se zúčastnilo 287 dětí. Tento program zahrnoval mimo jiné výlety do okolí Teplic, sportovní hry, výtvarné činnosti, víkendové akce, návštěvu zemědělské farmy, koupání a vycházky do přírody. Chaloupky O prázdninách jsme již tradičně uspořádali Chaloupky pro tři skupiny: pro dívky, pro chlapce a pro starší děti. Program byl zaměřen tématicky: Jak se žilo v pravěku, Josef Egyptský, Expedice Ikarie. 17

18 Akce pro veřejnost v roce února Oslava 5.výročí otevření SaSM v Proseticích: prezentace pětileté činnosti naší organizace, vystoupení tanečního a hudebního kroužku, prodejní stánek s výrobky dětí. 1.května Pálení čarodějnic na Panorámě: taneční a hudební vystoupení, prodejní stánek s výrobky dětí. 29.května Účast na programu Zahájení lázeňské sezóny 2004: lanové aktivity pro děti v Zámecké zahradě, prodejní stánek s výrobky dětí, taneční a hudební vystoupení v Mušli října Prázdniny s filmem (třídenní program pro děti): promítání filmu s následujícím programem (výtvarná soutěž, vědomostní kvíz o Teplicích a Pohádkový maratón). 18

19 m ěsíc 19 říj en lis to pa d pr os in ec počet účastníků 121 zá ří ún or bř ez en du be n kv ět en če rv č e en rv en ec sr pe n le de n 181 říj en lis to pa d pr os in ec počet akcí 234 zá ří ún or bř ez en du be n kv ět en če rv č e en rv en ec sr pe n le de n Počet účastníků na akcích v roce m ěsíc Počet akcí v roce

20 Finanční zpráva 20

21 21

22 Zpráva auditora 22

23 Prezentace SaSM Naším cílem je dosáhnout pozitivního vnímání činnosti naší organizace, její společenské potřebnosti a uznání u široké veřejnosti, místní samosprávy i ostatních veřejných institucí, rodičů a samotných návštěvníků střediska. Svoji činnost jsme prezentovali na výstavě v Okresní knihovně v Teplicích, v Kostele sv.jana Křtitele na Zámeckém náměstí, v místním tisku Deník Směr, Farním zpravodaji Teplice a časopise Zdislava. V říjnu regionální televize DAKR odvysílala v pořadu pro děti Světlušky dokument o naší činnosti. Informace o naší činnosti jsou zveřejněny na internetových stránkách Vyjádření třídní učitelky pí Martonkové ze Základní školy Plynárenská v Proseticích: Návštěva dětí v salesiánském středisku má dobrý vliv na chování dětí ve škole. Jsou k sobě ohleduplnější, kamarádští. Vhodná je i příprava dětí na vyučování, hlavně u dětí z nepodnětových a sociálně slabých rodin. U dětí navštěvujících středisko se snížilo odpolední toulání po sídlišti. Děti rády chodí na různé zájmové a sportovní činnosti. Naučené činnosti předvádějí i ve škole. Nejdůležitější je ale změna zájmů u dětí z bezcílného toulání na činnost, která je zajímá a dělají ji rádi. 23

24 Připravované projekty na rok 2005 V rámci programu Phare 2003 RLZ opatření 2.1 Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením, bude zahájen projekt Výukový program, jehož cílem je zkvalitnit pomoc při zvládání školních povinností žáků. Partnerem projektu je Salesiánské středisko mládeže Ostrava. Projekt je financovaný z prostředků EU a státního rozpočtu. V projektu Dramaterapie pomáhá dětem, který je financovaný ze sbírkového projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize POMOZTE DĚTEM, je naším úkolem pomoc při zvládání poruch chování, pozornosti a agresivity dětí formou her a cvičení, a tím napomáhat jejich psychické vyrovnanosti. 24

25 Poděkování sponzorům a jednotlivcům Děkujeme za finanční podporu a sponzorské dary v roce 2004 následujícím institucím, nadacím, firmám a jednotlivcům, kteří přispěli na provozní náklady i na jednotlivé akce: Státní a veřejná správa MŠMT Magistrát města Teplice Policie ČR Nadace Nadace pro radost Firmy a organizace FotoStar Südcolor,spol..s.r.o. Mius Teplice Saltic s.r.o. Zlín Sklomont Teplice Sklenářství Bis Ujezdeček ATENA Mach spol. s.r. o. Zahradnictví Dvořák IRMA Reality PROPAG Plus s.r.o. Cisterciácké opatství Osek Stavební sdružení Boštík s.r.o. SURF-SPORT Teplice IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. Zlín Pekařství SEZAM A&K Červený Karel Jednotlivci Kubišová Jana Onufer Michal MUDr.Poláčková Eva Gizman Ondřej Danč Josef Chadimová Božena Vojíř Radek manželé Schimpf 25

26 Děkujeme dobrovolníkům a všem, kteří se na naší činnosti podíleli, věnovali svůj čas a schopnosti dětem a mládeži: MUDr.Eva Poláčková Ing.Ivo Barabáš Hanka Lapková Eva Šupíková Pavla Klasová David Grossmann Josef Minařík Mgr.Gabriela Šťastná RNDr.Pavel Jůza Ema Slivoňová Bc. Rostislav Kadlec Bc. Michal Kocourek Lucie Hanischová Václav Šindelář Amálie Berkyová Danuše Coufalová 26

27 Prohlášení o pravdivosti údajů Prohlašujeme, že údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány. Veškeré dokumenty a materiály uvedené ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle organizace. Mgr. Ing. L. Nádvorník Statutární zástupce: SaSM-DDM Teplice Vendulka Drobná, DiS Osoba odpovědná za účetnictví a účetní závěrku 27

28 Organizace a řízení Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Rovná 277, Teplice Tel: Mobil: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB Teplice / Právní forma: církevní právnická osoba Vznik právní subjektivity: Rozhodnutím MŠMT je SaSM od zařazeno do sítě škol a školských zařízení. Statutární zástupce: P. Mgr.Ing.Ladislav Nádvorník, SDB Jmenovací dekret č.529/97 ze dne Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha Kobyliské náměstí Praha Kobylisy IČ: Zapsán v rejstříku církevních právnických osob na MK ČR, č.8/2-29/1994 ze dne

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Výroční zpráva za rok 2007 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH: Slovo ředitele str. 3

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže. Domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2007

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže. Domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2007 Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže Domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2007 Slovo úvodem Milí přátelé! Držíte v rukou zprávu o činnosti našeho střediska a já jsem rád, že se s vámi mohu tímto

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

SLOVO ÚVODEM. Mgr. Antonín Nevola, ředitel

SLOVO ÚVODEM. Mgr. Antonín Nevola, ředitel SLOVO ÚVODEM Milí přátelé, změny k životu patří stejně jako žlutomodrá barva k našemu středisku. Ze zkušenosti ovšem víme, že ne každá změna vede k lepšímu. Pevně však věřím, že krokem k lepšímu je pozměněná

Více

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010 Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010 Slovo úvodem Vážení přátelé, rok 2010 byl pro nás výjimečný tím, že jsme si připomněli 20 letou přítomnost salesiánů

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PLZEŇ

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PLZEŇ SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE PLZEŇ Výroční zpráva o činnosti Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2006 1 Programy Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Výroční zpráva školského zařízení

Výroční zpráva školského zařízení Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Pražská 151, Dobřichovice 252 29 svpd@svpd.cz reditelka@svpd.cz tel.: 257 711 387, fax.: 257 712 309, 775 440 703 Výroční

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za 2012/2013 První kniha napsaná a ilustrovaná dětmi naší školy je jednou z aktivit naší školy. Děkuji všem za realizaci smysluplných aktivit školy. Mgr. Jan Korda,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb.

Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb. Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb.cz, http://sasmkob.sdb.cz Milí příznivci salesiánského díla,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 č.j.: 659/10 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC Výroční zpráva o činnosti zařízení ŠKOLNÍ ROK 8 9 OBSAH:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ...4. CHARAKTERISTIKA

Více

Městský program prevence kriminality na rok 2012

Městský program prevence kriminality na rok 2012 Městský program prevence kriminality na rok 2012 Zpracoval: Úsek prevence kriminality Městská Policie Český Těšín Obsah: 1. Úvod 2 2. Podpora organizací 4-11 2.1. Campanella 2.2. Klub mladých Filadelfia

Více