Úvodní slovo ředitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele"

Transkript

1 Obsah Úvodní slovo ředitele..2 Poslání a cíle organizace.. 3 Představení organizace....4 Zaměstnanci SaSM Významné události roku Činnost SaSM Finanční zpráva Zpráva auditora. 22 Prezentace SaSM.. 23 Připravované projekty na rok Poděkování sponzorům a jednotlivcům Prohlášení o pravdivosti údajů Organizace a řízení

2 Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé, otvíráte výroční zprávu Salesiánského střediska mládeže v Teplicích za rok 2004, ve které se máte možnost seznámit s našimi výchovnými aktivitami a výsledky celoroční práce pro děti a mládež. V roce 2004 jsme dovršili pět let působení salesiánského střediska v Proseticích. Nejvýznamnějším ukazatelem toho, že tato činnost má smysl, je stále se zvyšující zájem ze strany dětí, které pravidelně docházejí do střediska a účastní se nabízeného programu. Jestliže něco můžeme označit za významný pokrok v životě organizace, pak je to nesporně zrození pracovního týmu. Po několika letech práce, hledání a usilování rok 2004 můžeme nazvat rokem společné cesty a jasného směřování ke společnému cíli. Vzájemná souhra, zkušenost z minulé spolupráce a jednoznačný přínos každého jednotlivce ke společnému úspěchu byl každému z nás motivem a posilou. Toto se pozitivně projevilo nejen v naší každodenní práci s dětmi, ale i při pořádání velkých veřejných akcí. Další významnou událostí v letošním roce bylo vypracování projektu Výukový program a jeho úspěch v grantovém řízení předvstupních fondů Phare 2003 RLZ. Tato skutečnost jen potvrdila zkušenosti a výsledky několika let práce v oblasti fundraisingu. Touto cestou děkuji zaměstnancům a všem, kteří naplňovali poslání a cíle naší organizace. P.Mgr.Ing.Ladislav Nádvorník, SDB 2

3 ředitel SaSM-DDM Teplice Poslání a cíle organizace Posláním salesiánského střediska mládeže je přispívat k výchově, celkovému rozvoji a růstu mladých lidí, který je založen na křesťanských hodnotách. Nabízet dětem a mladým lidem vhodné a bezpečné trávení volného času, a tím předcházet primární kriminalitě a závislostem (kouření, alkohol, drogy, hrací automaty). Naší snahou je zapojit do činnosti co nejvíce spolupracovníků, zejména mladých, kteří mají možnost projít přípravou a spoluvytvářet programy pro volný čas dětí a mládeže. Kdo jsou salesiáni Salesiáni Dona Boska (SDB) tvoří řeholní společenství, které se obrací ke světu tím, že vlastní aktivity přizpůsobují požadavkům doby. Kdekoliv na světě zaměřují svůj zájem a nabízejí svou otevřenost v salesiánském duchu dětem a mládeži. Jejich práce vychází z odkazu Dona Boska ( ), italského kněze, který se z lásky k Bohu a dětem, rozhodl žít mezi mládeží ohroženou hmotnou i duchovní nouzí. Snahou dnešních salesiánů je uskutečňovat preventivní výchovný systém opírající se o rozum, křesťanské hodnoty a laskavost. 3

4 Představení organizace Salesiánské středisko mládeže v Teplicích Proseticích(dále jen SaSM) je školským zařízením, které je finančně dostupné a otevřené co nejširšímu okruhu zájemců. Přestože se jedná o zařízení katolické církve, je otevřeno všem bez rozdílu vyznání. Poprvé Salesiánské středisko mládeže v Teplicích zahájilo svoji činnost v roce 1991 v ulici Pod Doubravkou. V roce 1999 bylo přestěhováno do Prosetic. Prosetické sídliště se nachází v blízkosti mezinárodní silnice E 55, která je známá zvýšeným výskytem kriminální činnosti (drogy, převaděčství, prostituce). Toto prostředí má negativní vliv na psychický, rozumový a hodnotový vývoj dětí. Činnost našeho střediska je zaměřena na děti od 6 15 let, ale příležitostnými návštěvníky je i mládež ve věku let. Program je orientován především na děti a mládež s výchovnými a vývojovými problémy. Tyto děti nejsou podchyceni jinými zájmovými skupinami. Velkou část návštěvníků tvoří děti ze sociálně slabých rodin a děti romského původu. Minimální výchovné úsilí rodičů, nezájem o vzdělání, agresivita jako životní postoj, snadná dostupnost měkkých i tvrdých drog, cigaret a alkoholu jsou problémy převážné části zde žijících dětí. Všechny tyto zmíněné skutečnosti nás vedou k tomu, abychom těmto dětem vytvářeli prostor pro smysluplné využití jejich volného času, nabídli jim možnost relaxace, seberozvoje a přátelského prostředí. Na výchovné činnosti SaSM se podílí Salesiánský klub mládeže.tato spolupráce je upravena,,smlouvou o vzájemné spolupráci. 4

5 Zaměstnanci SaSM Ředitel SaSM: Mgr.Ing.Ladislav Nádvorník, SDB Zástupce ředitele: Mgr.Stanislav Jonášek, SDB Pedagogický zástupce: Monika Janušová, DiS (do září 2004) Jiří Kulich (od října 2004) Ekonomicko-administrativní pracovnice:vendulka Drobná,DiS Provozní referentka: Dana Machová Pedagog: Jana Pahorecká, DiS(do ) Pedagog volného času: Mgr.Vendula Zimová (od října 2004) Vychovatelka: Lenka Loužilová Vychovatel: Martin Drobný Romská asistentka: Brigita Galyašová Romský asistent: Miroslav Hmilanský Civilní služba: Ing.Ivan Šafránek Robert Henzl Petr Hradecký Úklidová služba: Jiří Slivoně Externí spolupracovníci: P.Mgr. Vojtěch Sivek Daniela Knorrová 5

6 Bc. Lubor Kulich Významné události r Leden Zahájení provozu horolezecké stěny. Únor Oslava 5.výročí otevření SaSM v Proseticích v KD Teplice s prezentací naší činnosti. Září Získání finančních prostředků z fondu Mládež na projekt Study visit, jehož cílem bylo seznámení partnerských salesiánských organizací z Belgie, Malty, Slovenska a Anglie s metodami práce v ČR založené na principech salesiánské pedagogiky. Projekt trval od září do prosince. Dokončení práce na rozšíření Organizačního řádu a Pracovního řádu organizace. Říjen Navázání spolupráce s personální agenturou v Teplicích. Salesiánské středisko mládeže je kontaktním místem, kam se mladí lidé mohou obrátit a získat potřebné informace a podporu při hledání zaměstnání. Uspořádání akce pro teplické děti Prázdniny s filmem ve spolupráci s KD Teplice. Prosinec Zrušením zákona o civilní službě byl Petr Hradecký v naší organizaci posledním mladým mužem v této funkci. 6

7 Činnost SaSM Program je rozdělen na akce pravidelné (herna a zájmové kroužky) a nepravidelné (příležitostné, víkendové, prázdninové a akce pro veřejnost). Na základě zkušeností jsou veškeré činnosti zaměřeny tak, aby odpovídaly požadavkům, možnostem a schopnostem co nejširšího okruhu dětí. Pravidelné aktivity Herna je otevřena denně mimo středy od 12:30-18:00 v pátek do 17:00 Herna (v salesiánské terminologii oratoř) je stěžejním kontaktním místem setkávání se s dětmi a mládeží, místem navazování osobních vztahů. Zde mají děti příležitost povídat si s kamarády, hrát stolní hry, šipky, kalčo, billiard, ping-pong, stolní hokej, zpívat s kytarou nebo hrát počítačové hry. Mají-li děti zájem o doučování, mohou přicházet ve 12:30 Vzhledem k prostorovým možnostem SaSM, k velkému zájmu ze strany dětí, a z důvodu předcházení konfliktním situacím mezi dětmi různého věku jsme program i otvírací dobu střediska přizpůsobili čtyřem věkovým kategoriím: pro věkovou skupinu 6-8 let od 12:30 do 14:30 pro věkovou skupinu 9-11 let od 14:30 do 17:00 pro věkovou skupinu 12 let a starší od 14:30 do 18:00 7

8 Zájmové kroužky V náplni zájmových kroužků je naší prvořadou snahou podporovat sebemenší schopnosti dětí a mládeže a rozvíjet jejich dovednosti. Program jednotlivých kroužků není podmíněn pravidelnou účastí, protože tyto děti mají s dodržováním pravidelnosti problém.snažíme se o variabilnost, zachování volnosti a svobody okamžitého výběru. Naším prvotním cílem je smysluplné naplnění volného času dětí a mládeže, rozvoj základních dovedností (jemné a hrubé motoriky, hudebního a pohybového cítění, tvořivosti), získávání nových vědomostí (zvyšování gramotnosti, rozvoj tvůrčího myšlení), osobnostní růst (smyslové a rozumové schopnosti, sociální rozvoj). Dovednosti, které děti v rámci zájmových kroužků získají, jsou prezentovány veřejnosti při příležitostných akcích (např. taneční a hudební vystoupení). Počet návštěvníků herny v roce lis to pa d pr os in ec říj en 520 zá ří 544 kv ět en če rv en 546 du be n 594 ún or le de n bř ez en počet návštěvníků 849 měsíc Poznámka:v grafu nejsou zahrnuty údaje za měsíc červenec a srpen. V těchto měsících se herna nekoná. 8

9 Výtvarná výchova (pro mladší děti) Výtvarná výchova (pro starší děti) V rámci výtvarné výchovy nabízíme dětem možnost relaxace, rozvoj tvořivosti, fantazie, samostatnosti a spolupráce. Formy činnosti a používané techniky jsou různé např. malba křídou, temperou, prsty, vytrhávání z papíru a práce s různými materiály. Výrobky z těchto kroužků mohou děti předvést na akcích pro veřejnost, na setkáních s rodiči a jsou nedílnou součástí výzdoby střediska. Účast na výtvarných soutěžích: Práce policie ČR Skřítek Podzimníček Vánoce dětí AD 2004 Pražské Jezulátko FOTO

10 Šikovné ruce Jak se co dělá Jak se stát dospělým Vaření Záměrem těchto kroužků je získané praktické dovednosti (sebeobsluha, spolupráce, základní rady) upevnit a umět použít v praktickém životě. FOTO

11 Povídání o Bibli (pro mladší děti) Povídání o Bibli (pro starší děti) V těchto kroužcích se snažíme dětem přiblížit způsob života ve víře, ukazovat souvislosti mezi naším životem a životem lidí, jejichž příběhy jsou popsány v Bibli. FOTO

12 Čajovna,,Spolčo (pro mladší děti),,spolčo (pro starší děti) Formou her a rozhovorů se snažíme pomáhat dětem při uvědomování si vlastní identity a hledání životní cesty. FOTO

13 Sportovní aktivity Ve školním roce jde většinou o spontánně vzniklé aktivity: floorball, fotbal, basketbal na dvoře, lezení na horolezecké stěně, jízda na koloběžce a kolečkových bruslích v okolí střediska a další. Mezi oblíbené a pravidelné sporty patří plavání v Aquacentru, kde se snažíme děti naučit základům plavání a nebát se vody. Na míčové hry a tanec využíváme pronajatou tělocvičnu. 13

14 Kytara Flétna Klavír Kapela Tanec Breake dance Nabídkou hudebních kroužků se nesnažíme udělat z dětí znalce hudební nauky a perfektního ovládání hudebního nástroje, ale zkoušíme jim zprostředkovat tímto způsobem nový zážitek. Děti hrají pocitově a nápodobou, trénují si tím paměť, soustředění a hudební cítění. Získané taneční a hudební dovednosti děti s úspěchy prezentují na romských festivalech a soutěžích.taneční a hudební vystoupení našich dětí se stalo již nedílnou součástí kulturních akcí na Teplicku. OTO Počítače (pro mladší děti) 14

15 Počítače (pro starší děti) Psaní na stroji Tyto kroužky jsou u dětí jedny z nejoblíbenějších. K procvičení a prohloubení školních znalostí využíváme profesionální výukové programy. Starší děti získávají zábavnou formou základní znalosti v ovládání PC, textového editoru, vyhledávání informací na nternetu atd. Doučování Cílem doučování je podpořit děti při zvládání učiva (pomoci při přípravě na vyučování a domácích úkolů) a posílit jejich motivaci ke vzdělání. Tímto se snažíme nahradit chybějící zájem ze strany rodiny. Děti s lehčími řečovými vadami mohou od října docházet na logopedickou nápravu. FOTO

16 Nepravidelné aktivity Příležitostné akce Mimo pravidelnou nabídku činností v SaSM jsme uspořádali další akce, které nabízejí dětem nové zážitky a zkušenosti a jsou velmi oblíbené:diskotéky, Valentýnský ples, Dětský den, odměnové večeře pro výherce tomboly,pavoučí den(lanové aktivity). Víkendové akce Umožňují dětem z prosetického sídliště prožít zajímavý víkend v přírodě ve skupině vrstevníků. Programy jsou zaměřeny na společné zážitky a relaxaci, sportovní vyžití, zábavné hry a poznávání přírody. FOTO

17 Prázdninové akce Jarní prázdniny 3-6.února 65 dětí z prosetického sídliště využilo možnost trávit prázdniny na akcích: Miss aerobic, Sportovec roku, Sobota v SaSM, Čaj na faře a dalších aktivitách. Letní prázdninový program Sjíždění řeky Ohře 1-4.července Vodácký výlet pro mládež. Pracovní týden v Srbské Kamenici července V tomto prázdninovém týdnu starší děti pomáhaly při opravě kostela v Markvarticích. Léto v sídlišti Letní prázdninový program pro děti, které nemají možnost trávit prázdniny mimo město, probíhal ve třech týdnech: července, 2-7.srpna a srpna. Celkem se zúčastnilo 287 dětí. Tento program zahrnoval mimo jiné výlety do okolí Teplic, sportovní hry, výtvarné činnosti, víkendové akce, návštěvu zemědělské farmy, koupání a vycházky do přírody. Chaloupky O prázdninách jsme již tradičně uspořádali Chaloupky pro tři skupiny: pro dívky, pro chlapce a pro starší děti. Program byl zaměřen tématicky: Jak se žilo v pravěku, Josef Egyptský, Expedice Ikarie. 17

18 Akce pro veřejnost v roce února Oslava 5.výročí otevření SaSM v Proseticích: prezentace pětileté činnosti naší organizace, vystoupení tanečního a hudebního kroužku, prodejní stánek s výrobky dětí. 1.května Pálení čarodějnic na Panorámě: taneční a hudební vystoupení, prodejní stánek s výrobky dětí. 29.května Účast na programu Zahájení lázeňské sezóny 2004: lanové aktivity pro děti v Zámecké zahradě, prodejní stánek s výrobky dětí, taneční a hudební vystoupení v Mušli října Prázdniny s filmem (třídenní program pro děti): promítání filmu s následujícím programem (výtvarná soutěž, vědomostní kvíz o Teplicích a Pohádkový maratón). 18

19 m ěsíc 19 říj en lis to pa d pr os in ec počet účastníků 121 zá ří ún or bř ez en du be n kv ět en če rv č e en rv en ec sr pe n le de n 181 říj en lis to pa d pr os in ec počet akcí 234 zá ří ún or bř ez en du be n kv ět en če rv č e en rv en ec sr pe n le de n Počet účastníků na akcích v roce m ěsíc Počet akcí v roce

20 Finanční zpráva 20

21 21

22 Zpráva auditora 22

23 Prezentace SaSM Naším cílem je dosáhnout pozitivního vnímání činnosti naší organizace, její společenské potřebnosti a uznání u široké veřejnosti, místní samosprávy i ostatních veřejných institucí, rodičů a samotných návštěvníků střediska. Svoji činnost jsme prezentovali na výstavě v Okresní knihovně v Teplicích, v Kostele sv.jana Křtitele na Zámeckém náměstí, v místním tisku Deník Směr, Farním zpravodaji Teplice a časopise Zdislava. V říjnu regionální televize DAKR odvysílala v pořadu pro děti Světlušky dokument o naší činnosti. Informace o naší činnosti jsou zveřejněny na internetových stránkách Vyjádření třídní učitelky pí Martonkové ze Základní školy Plynárenská v Proseticích: Návštěva dětí v salesiánském středisku má dobrý vliv na chování dětí ve škole. Jsou k sobě ohleduplnější, kamarádští. Vhodná je i příprava dětí na vyučování, hlavně u dětí z nepodnětových a sociálně slabých rodin. U dětí navštěvujících středisko se snížilo odpolední toulání po sídlišti. Děti rády chodí na různé zájmové a sportovní činnosti. Naučené činnosti předvádějí i ve škole. Nejdůležitější je ale změna zájmů u dětí z bezcílného toulání na činnost, která je zajímá a dělají ji rádi. 23

24 Připravované projekty na rok 2005 V rámci programu Phare 2003 RLZ opatření 2.1 Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením, bude zahájen projekt Výukový program, jehož cílem je zkvalitnit pomoc při zvládání školních povinností žáků. Partnerem projektu je Salesiánské středisko mládeže Ostrava. Projekt je financovaný z prostředků EU a státního rozpočtu. V projektu Dramaterapie pomáhá dětem, který je financovaný ze sbírkového projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize POMOZTE DĚTEM, je naším úkolem pomoc při zvládání poruch chování, pozornosti a agresivity dětí formou her a cvičení, a tím napomáhat jejich psychické vyrovnanosti. 24

25 Poděkování sponzorům a jednotlivcům Děkujeme za finanční podporu a sponzorské dary v roce 2004 následujícím institucím, nadacím, firmám a jednotlivcům, kteří přispěli na provozní náklady i na jednotlivé akce: Státní a veřejná správa MŠMT Magistrát města Teplice Policie ČR Nadace Nadace pro radost Firmy a organizace FotoStar Südcolor,spol..s.r.o. Mius Teplice Saltic s.r.o. Zlín Sklomont Teplice Sklenářství Bis Ujezdeček ATENA Mach spol. s.r. o. Zahradnictví Dvořák IRMA Reality PROPAG Plus s.r.o. Cisterciácké opatství Osek Stavební sdružení Boštík s.r.o. SURF-SPORT Teplice IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. Zlín Pekařství SEZAM A&K Červený Karel Jednotlivci Kubišová Jana Onufer Michal MUDr.Poláčková Eva Gizman Ondřej Danč Josef Chadimová Božena Vojíř Radek manželé Schimpf 25

26 Děkujeme dobrovolníkům a všem, kteří se na naší činnosti podíleli, věnovali svůj čas a schopnosti dětem a mládeži: MUDr.Eva Poláčková Ing.Ivo Barabáš Hanka Lapková Eva Šupíková Pavla Klasová David Grossmann Josef Minařík Mgr.Gabriela Šťastná RNDr.Pavel Jůza Ema Slivoňová Bc. Rostislav Kadlec Bc. Michal Kocourek Lucie Hanischová Václav Šindelář Amálie Berkyová Danuše Coufalová 26

27 Prohlášení o pravdivosti údajů Prohlašujeme, že údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány. Veškeré dokumenty a materiály uvedené ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle organizace. Mgr. Ing. L. Nádvorník Statutární zástupce: SaSM-DDM Teplice Vendulka Drobná, DiS Osoba odpovědná za účetnictví a účetní závěrku 27

28 Organizace a řízení Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Rovná 277, Teplice Tel: Mobil: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB Teplice / Právní forma: církevní právnická osoba Vznik právní subjektivity: Rozhodnutím MŠMT je SaSM od zařazeno do sítě škol a školských zařízení. Statutární zástupce: P. Mgr.Ing.Ladislav Nádvorník, SDB Jmenovací dekret č.529/97 ze dne Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha Kobyliské náměstí Praha Kobylisy IČ: Zapsán v rejstříku církevních právnických osob na MK ČR, č.8/2-29/1994 ze dne

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Výroční zpráva za rok 2007 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH: Slovo ředitele str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA Dělejme, co můžeme, a Bůh udělá ostatní. Don Bosco Váţení přátelé Don Boska v Ostravě, tato výroční zpráva stručně

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 KDE SE POTKÁVAJÍ LIDÉ VŠECH GENERACÍ CO TO JE VGD? Zájmová

Více