Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 celní správa České republiky novodobá historie Novodobá historie celnictví v České republice je úzce spjata s přechodem na ekonomické tržní podmínky v listopadu Tato zásadní ekonomická proměna se nutně musela projevit také na činnosti celní správy. Před rokem 1989 byl veškerý zahraniční obchod realizován prostřednictvím asi padesáti organizací zahraničního obchodu, které byly plně pod kontrolou tehdejšího ministerstva zahraničního obchodu, pod nějž spadala i celní správa. Nezbytná reforma celní legislativy byla založena na celním systému Evropské unie, probíhala v několika etapách a vyvrcholila přijetím moderního celního zákona, který nabyl účinnosti v lednu Tímto datem také začíná historie Celní správy České republiky, neboť došlo k rozdělení tehdejšího Československa, dlouholetého člena Světové celní organizace, na dva samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku. Další podstatná změna nastala 1. května roku 2004 vstupem České republiky do Evropské unie spojeným se zrušením pravidelných celních kontrol na všech pozemních hranicích České republiky. Prozatím poslední klíčovou změnou prošla celní správa ke dni 1. ledna 2013, kdy její organizační struktura přešla z třístupňové na dvoustupňovou. Celní správa České republiky spadá pod ministerstvo financí a tvoří ji Generální ředitelství cel s pozicí správního úřadu s celostátní působností, dále 14 krajských celních úřadů, včetně jejich územních pracovišť, a Celní úřad Praha Ruzyně, zabezpečující oblast celnictví na největším českém mezinárodním letišti, které odbavuje lety do a ze zemí mimo EU. Dislokace celních úřadů a územních pracovišť (ÚP) Placement of the Customs Offices and their territorial branches (ÚP) Generální ředitelství cel General Directorate of Customs Celní oddělení Customs Department 2 Celní úřad Customs Office Daňové oddělení Tax Department Celní a daňové oddělení Customs and Tax Department

3 Modern history The modern history of Customs in the Czech Republic is closely linked to the transition to market economic conditions after November This fundamental economic change was bound to have implications for the activities of the customs authorities. Before 1989 all international trade transactions were carried out by some fifty foreign trade organizations which were fully under the control of the former Ministry for Foreign Trade. The customs administration was a part of the same ministry at that time. The inevitable change to the customs legislation was based on the customs system of the European Union. It was implemented in several steps and culminated in the adoption of a new customs act, which came into force from January This is also the date when the Czech Customs Administration was established as it marked the split of the former Czechoslovakia a long-term member of the World Customs Organization into two sovereign states, the Czech Republic and the Slovak Republic. Another substantial change came on 1st May 2004 with the accession of the Czech Republic to the European Union, which led to the abolishment of regular customs controls at all land borders of the Czech Republic. The last important change to date took place on 1st January 2013 when the organizational structure of the Czech Customs Administration was transformed from a three-layer model to a two-layer one. The Czech Customs Administration is subordinated to the Ministry of Finance and it is constituted by the General Directorate of Customs having the position of an administrative authority with state-wide force, fourteen regional customs offices, including their territorial branches, and the Praha Ruzyně Customs Office responsible for customs control at the biggest Czech international airport, clearing flights to or from countries outside the EU. The Customs Administration of the Czech Republic 3

4 role celní správy České republiky Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem a její činnost je součástí systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Při realizaci tohoto dohledu pak postupuje v souladu s jednotnými celními předpisy Evropské unie, dle kterých přiděluje zboží některé z celně schválených určení, včetně propuštění zboží do některého z celních režimů, a pro toto zboží stanovuje a vybírá vzniklý celní dluh. Mimo jiné vykonává kontrolu zahraničního obchodu s vojenským materiálem, kontroluje provádění společné zemědělské politiky Evropské unie, nakládání s odpady, obchod s chráněnými druhy fauny a flóry, a také nelegální zaměstnávání cizinců. Celní správa je výhradním správcem spotřebních daní. Tím se rozumí správné zjištění a stanovení těchto daní a zabezpečení jejich úhrady bez ohledu na skutečnost, zda jsou předmětem dovozu nebo vývozu v rámci obchodu se zeměmi mimo EU nebo v rámci obchodu s členskými státy EU, nebo jsou předmětem tuzemské výroby či spotřeby. Součástí obecné správy spotřebních daní je také dozor nad dodržováním předpisů o nakládání s vybranými výrobky při jejich výrobě, skladování a dopravě. Dlouhodobě prioritní kompetencí celní správy je prosazování práv duševního vlastnictví. Celní správa vykonává kontrolní činnost v dané oblasti ve dvou rovinách v rámci celního řízení a v průběhu kontrol zaměřených na ochranu vnitřního trhu a spotřebitele. 4

5 The Customs Administration of the Czech Republic is a security force and its activities form a part of the customs supervision system in the framework of the single customs territory of the European Union. It implements this supervision on the basis of the uniform customs regulations of the European Union. It assigns goods to a customs-approved treatment, including release into a customs procedure, and assesses and collects customs duties incurred in respect to those goods. Among other activities it ensures control over foreign trade with military materials, implementation of the common agricultural policy of the EU, waste handling, trade in protected species of plants and animals and also the illegal employment of foreigners. The Customs Administration is the exclusive administrator of excise duty. It ensures correct assessment and collection of excise duties regardless of whether they relate to goods imported from or exported to countries outside of the EU, arise from trade within the internal EU market or relate to goods produced or consumed in the Czech Republic. The administration of excise duty also entails supervision of compliance with legislation relating to the handling of selected products during their production, storage and transportation. A long-term priority of the Customs Administration is the enforcement of intellectual property rights. The Customs Administration performs controls in this area at two levels within the framework of customs proceedings, and when performing inspections relating to protection of the internal market or consumer protection. The role of the Czech Customs Administration 5

6 Celní správě přísluší i významné povinnosti související s ochranou národního kulturního dědictví, zejména pak při kontrole vývozu kulturních památek, sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archiválií. Sleduje také, zda kulturní památka nebo národní kulturní památka vystavovaná, zapůjčená nebo pro jiné účely vyvezená nebo odeslaná z území ČR, byla ze zahraničí vrácena zpět v dobrém stavu a v souladu s podmínkami stanovenými ministerstvem kultury. Významnou oblastí s celosvětovým rozměrem je také dohled celních orgánů nad dodržováním tzv. Washingtonské úmluvy CITES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Orgány celní správy mají postavení policejního orgánu, tedy orgánu činného v trestním řízení tehdy, pokud se předmětné trestní řízení týká vybraných trestných činů v oblasti cel, daní, podloudnictví s omamnými látkami, dále v oblasti porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím nebo technologiemi a zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Do této oblasti rovněž patří neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady, zakázanými bojovými prostředky a radioaktivním materiálem, s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. V neposlední řadě sem patří i porušování autorského práva, průmyslových práv a práv k ochranné známce. Celní správě byla také zvláštními zákony svěřena kontrolní oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy, jako jsou např. vážení nákladních vozidel, dodržování povinných přestávek řidičů nebo splnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů. Patří sem i kontrola plateb za využívání stanovených úseků pozemních komunikací. Celní správa byla zařazena do Integrovaného záchranného systému země jako složka spolupůsobící s ostatními bezpečnostními a záchrannými sbory při mimořádných a krizových situacích. Jednou z reálných situací využití pracovníků celní správy a jejího technického vybavení při řešení krizových situací je likvidace následků rozsáhlých povodní. 6

7 The Customs Administration has also been assigned important tasks relating to the protection of national cultural heritage, in particular in the area of control of the export of cultural objects, collections, cultural value or archival items. Among other things it checks whether a cultural object or an object of national cultural heritage, exported from the territory of the Czech Republic for exhibition, loan or other purposes, has been returned in a good shape and in compliance with the conditions set by the Ministry of Culture. An important field of responsibility with an international dimension is the supervision of customs authorities over implementation of the Washington Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). With regards to criminal proceedings, the Customs Administration has the same powers as the Police authorities if the particular criminal proceedings are linked to selected criminal acts in the field of customs, taxes, drug smuggling as well as in the field of violation of regulations regarding goods or technologies subject to controls and international trade in military materials. Furthermore, the Customs Administration is responsible for controlling the disposal of hazardous waste, controlling illegal combat equipment and radioactive materials, trade in endangered animals and plants and last but not least combating the violation of intellectual property rights, copyrights and trademarks. Supported by special legislation, the Customs Administration has control powers in the field of road freight transport and performs activities such as weighing lorries, checking required breaks of lorry drivers, compliance with conditions required for transportation of hazardous goods, and checking payments for using toll roads. The Customs Administration is part of the Integrated Security System and as an enforcement body it cooperates with other enforcement authorities during emergency and crisis situations. The active involvement of the employees and the technical equipment of the Customs Administration in rescue operations during the major flooding in the Czech Republic is a practical example. 7

8 jak pracujeme Celní řízení Postupy celních orgánů v rámci celního řízení od vstupu České republiky do Evropské unie již neupravuje pouze národní legislativa, ale především legislativa Evropské unie, která definuje jednotné postupy celního řízení pro všechny její členské státy. Celní správa České republiky se aktivně zapojila do procesu modernizace a komputerizace celního řízení, který vychází zejména z vytvoření Modernizovaného celního kodexu Evropské unie a k němu návazného programu jednotného počítačového zpracování celních režimů - takzvaného e-customs. Výsledkem tohoto procesu je masivní použití elektronické formy podávání celních prohlášení nejenom v režimu tranzitu (za použití systému NCTS) a vývozu (za použití systému e-vývoz), ale rovněž ve všech dovozních celních režimech (za použití systému e-dovoz). Stav z konce roku 2012, kdy v režimech tranzitu a vývozu je podáno 99,9 % a v dovozních režimech více jak 93 % celních prohlášení elektronicky, dokazuje vysokou úroveň modernizace a komputerizace celního řízení v Celní správě České republiky. Mezinárodní letiště Specifikou České republiky je skutečnost, že s výjimkou mezinárodních letišť nemá žádnou hranici se zeměmi, které nejsou členy Evropské unie. Na mezinárodních letištích, z nichž k největším a nejzatíženějším patří Letiště Václava Havla v Praze, Letiště Leoše Janáčka v Ostravě, letiště v Brně, Karlových Varech a Pardubicích, proto vykonává celní správa veškeré činnosti související s klasickou kontrolou na hranicích. Celní úřady Celní úřad je základní výkonnou jednotkou Celní správy České republiky, ve které jsou soustředěny všechny její základní činnosti. Úkony v rámci celního a daňového řízení mohou být rovněž vykonávány na územních pracovištích, která jsou součástí celních úřadů pro jednotlivé kraje. 8

9 Customs proceedings Since the accession of the Czech Republic to the EU, the Czech Customs Authorities are required to follow not only the national legislation on customs proceedings, but in particular the legislation of the European Union that defines the unified process of customs proceedings for all of the Member States. The Czech Customs Administration has been actively involved in the process of modernizing and computerizing customs proceedings arising from the Modernized Customs Code of the EU, which is closely linked to the program of unified computer treatment of customs procedures, known as e-customs. The result of this system is the massive use of the electronic form of customs declarations not only regarding the transit procedure (using the NCTS system) and export procedure (using e-export), but also regarding all of the import customs procedures (using e-import). At the end of 2012 the fact that electronic filing is used for 99.9% of customs declarations under the transit and export procedures and over 93% under the import procedure proves the high level of the modernization and computerization of customs proceedings in the Czech Republic. International Airports The Czech Republic has no EU external borders with the exception of international airports. The Czech Customs Authorities therefore perform all of its duties relating to classic border customs control at the international airports. The busiest international airports are the Vaclav Havel Airport in Prague, the Leos Janacek Airport in Ostrava, and international airports in Brno, Karlovy Vary and Pardubice. Customs Offices The Customs Office is the main executive body of the Customs Administration of the Czech Republic responsible for all of its fundamental activities. Certain operations relating to customs or tax proceedings may be carried out at territorial branches forming part of the Customs Offices in individual regions. How we function 9

10 Mobilní dohled Operativním článkem přímého výkonu kontrolní činnosti celní správy jsou skupiny mobilního dohledu. Jejich hlavním úkolem je provádět přímo v terénu kontroly nad zbožím podléhajícím celnímu dohledu nebo spotřební dani a nad výkonem většiny dalších kompetencí. Významnou pozornost věnují hlídky i kontrole přepravy zboží dvojího použití v rámci Evropské unie. Na pozemních komunikacích kontrolují nákladový prostor a kabiny vozidel, včetně dokladů a dokumentů vztahujících se k dopravovanému zboží, určené trase či lhůtě prováděné přepravy. Na stanovených úsecích pozemních komunikací vykonávají kontroly plnění povinnosti úhrady poplatku za užívání těchto komunikací. Důležitou pravomocí hlídek mobilního dohledu je i kontrolní vážení a měření jízdních souprav s připojenými vozidly. Plní rovněž úkoly v oblasti odhalování zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví. Skupiny mobilního dohledu jsou vybaveny speciálními kontrolně-technickými prostředky, které slouží k odhalování tajných úkrytů určených k nelegální přepravě zboží a omamných a psychotropních látek. Významným pomocníkem celníků při kontrolách dopravních prostředků a přepravovaného zboží je mobilní velkokapacitní rentgen. Celní správa ČR využívá při svých kontrolách služební psy vycvičené pro detekci drog, tabákových výrobků, exemplářů CITES, zbraní a střeliva. Výcvik psů a jejich psovodů probíhá ve vlastním Výcvikovém středisku služební kynologie v Heřmanicích. V roce 2005 získalo toto středisko statut výcvikového centra Světové celní organizace a poskytuje výcvik pro psovody a psy z celních správ celého světa. 10

11 The mobile supervision groups are operational units performing the direct control activities of the customs service. Their main task consists of carrying out controls and inspections in the field of goods that are subject to customs supervision or to excise duties and of the performance of most other competences. Significant attention is paid to the transport of dual use goods within the EU. The mobile supervision groups also control cargo space and cabins of vehicles on roadways, including the inspection of personal documents and documents related to the transported goods, and documents proving compliance with the specified route or time of the relevant transport. Mobile groups control compliance with the obligation to pay the required road-toll for the use of certain sections of highways and motorways. An important competence of the mobile supervision patrols is the weighing and measuring of trailer truck units. They also carry out tasks in the area of detection of goods violating certain intellectual property rights. The mobile groups have special technical equipment for detecting covert hiding places used for illegal smuggling of goods and drugs. The large capacity mobile x-ray is a big help to the customs officers while controlling vehicles on the roads. The Czech Customs Administration is also using service dogs trained to search for drugs, tobacco and tobacco products, endangered species covered by CITES, weapons and ammunition. The training of service dogs and dog-handlers takes place at the Regional Canine Training Centre of the Czech Customs Administration in Hermanice. In 2005 this Canine Training Centre obtained WCO status and it provides training for dogs, dog-handlers and instructors from customs administrations around the world. Mobile surveillance 11

12 Celně technické laboratoře Celně technické laboratoře mají nezastupitelné místo a postavení v organizační struktuře celní správy. Jejich analýzy jsou využívány v mnoha oblastech činnosti celní správy, zejména však pro správné sazební zařazení zboží. Jejich pracovníci jsou vysoce specializovanými odborníky na problematiku laboratorní analýzy zboží. Oblastní pracoviště v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Olomouci a Ostravě jsou kromě běžných rutinních rozborů vybavena i pro další speciální analýzy, které jsou pro daný region charakteristické. V tomto smyslu laboratoře aktivně spolupracují s místními výzkumnými ústavy, což zásadním způsobem rozšiřuje jejich specializaci. Oblastní laboratoře jsou schopny samostatně analyzovat až 80 % všech dodávaných vzorků. Rozbory, pro něž vybaveny nejsou, se pak provádějí v Praze, kde se realizují rovněž všechny analýzy v případných odvolacích řízeních. Kvalitu a odbornou úroveň činnosti celních laboratoří stvrzuje řada získaných akreditací a certifikací dle národních, vnitrounijních a dalších mezinárodních norem. Jejich okruh se průběžně rozšiřuje dle potřeby a vývoje kompetencí celních orgánů. Součástí celně technických laboratoří jsou i dvě speciální pracoviště: Gemologické pracoviště, které je mimo jiné expertním pracovištěm pro oblast obchodování s diamanty (Kimberley proces). Celně kriminalistické pracoviště, které se zabývá analýzou tabákových výrobků a omamných a psychotropních látek, ověřováním pravosti dokumentů a cenin apod. 12

13 The customs technical laboratories have an indispensable role in the organizational structure of the customs administration. Their activities have become an essential element in a great many customs areas, particularly in relation to the proper tariff classification of goods. Their employees are highly specialized professionals in the area of laboratory analysis of goods. The individual regional laboratories in Ústí nad Labem, Hradec Králové, Olomouc and Ostrava are equipped both for ordinary routine analysis and also for special analyses that are characteristic for the particular region. In this respect, the laboratories cooperate actively with local research institutes, which fundamentally extend their areas of specialization. The regional laboratories are capable of independently analysing approx. 80 % of all the samples they receive. Analyses for which the regional laboratories are not equipped are carried out by the Customs Technical Laboratory in Prague, where all analyses related to appeal procedures are also performed. The quality and professional level of the work of the customs laboratories have been confirmed by a number of accreditations and certifications obtained according to national, EU and general international standards. New accreditations are added according to the needs and development of the competence of the customs authorities. The Customs Technical Laboratory also includes two specialized work facilities: The gemmological facility that deals, among other things, with the trade in diamonds (Kimberley process). The Customs Criminal Division of the Laboratory dealing with the analysis of tobacco products and drugs, verification of authenticity of documents and tax/duty stamps, etc. Customs technical laboratory 13

14 Pátrání Další důležitou oblastí činnosti Celní správy ČR je problematika pátrání, která se zaměřuje na odhalování případů porušování celních a daňových předpisů v souvislosti s dovozem, vývozem nebo tranzitem zboží. Nejčastějšími komoditami, u nichž dochází k porušení předpisů, jsou textilní zboží, elektronika, motorová vozidla, zemědělské a potravinářské výrobky, zboží zatížené spotřební daní a omamné a psychotropní látky. Útvary pátrání jsou při odhalování a šetření trestné činnosti oprávněny používat tzv. operativně pátrací prostředky, včetně sledování osob a věcí, sledované zásilky, informátorů apod. Jejich činnost rovněž směřuje proti pachatelům závažných trestných činů i organizovaného zločinu. Velmi dobrých výsledků dosahují celní orgány v boji proti nezákonnému obchodu s drogami. Celní správa je v tomto ohledu zapojena do celé řady mezinárodních organizací, informačních systémů a pracovních skupin. Je jimi hodnocena jako spolehlivý a odpovědný partner spolupracující na vysoké profesionální úrovni a disponující potřebnými pravomocemi a prostředky. V minulých letech byl zřízen zvláštní útvar Skupina operativního nasazení, který je určen ke speciálním úkonům při zajišťování pachatelů trestné činnosti v různých oblastech činnosti celní správy. Disponuje skvěle vycvičenými a vybavenými specialisty pro zvlášť nebezpečné a krizové situace. Jejich výcviku je věnována velká pozornost nejen z hlediska fyzické, ale i psychologické přípravy. K efektivnímu zajišťování úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce byla zřízena Národní koordinační jednotka, která na základě mezinárodních smluv vyřizuje žádosti o pomoc při šetření případů porušení vnitrostátních a unijních celních předpisů. Nezbytným předpokladem k realizaci všech těchto činností je centrální shromažďování informací a zajištění informační podpory výkonným útvarům. Tento úkol zabezpečuje nepřetržitou službou Operační centrum Generálního ředitelství cel. 14

15 Another important responsibility of the Customs Administration of the Czech Republic involves the detection of cases where the customs and tax regulations have been violated in connection with the import, export or transit of goods. Such breach of regulations generally concerns textile goods, electronics, motor vehicles, agricultural and food products, goods that are subject to excise duties as well as illegal drugs. In detecting and investigating criminal activities, the investigation units are authorized to use operative search methods, such as monitoring persons and buildings, controlled delivery, the use of informants, etc. Their activities are also directed against persons committing serious offences as well as against organized crime. The Customs Administration achieves excellent results in combating illegal trafficking of drugs. It is involved in a number of international organizations, information systems and working groups concerned with this issue, and it has been evaluated by them as a reliable and responsible partner with the necessary competence and means, cooperating at a highly professional level. In recent years, a special unit has been established to combat the violation of customs regulations the Intervention Squad. This is intended for special activities such as apprehending persons suspected of various crimes relating to various fields of activities of the Customs Administration. It has very well-trained and equipped specialists for dangerous situations and crises and this training is the subject of great attention in both the physical and psychological aspects of preparation. To ensure the efficient performance of tasks connected with international cooperation, the National Coordination Unit has been created. On the basis of international agreements, the National Coordination Unit processes applications for legal assistance concerning investigations into the violation of national and EU customs regulations. To perform all the activities mentioned above, it is vital to have a centralized system for collecting data which supports the executive bodies of the Customs Administration and provides them with information. This task is carried out constantly by the Operational Centre of the General Directorate of Customs of the Czech Republic. Investigation 15

16 Vzdělávání Systém profesní přípravy v celní správě je založen na principu celoživotního vzdělávání a je určen všem kategoriím zaměstnanců. Jeho cílem je vytváření kvalifikačních předpokladů pro výkon všech speciálních činností, které vyplývají z kompetencí celních orgánů. Potřeba takové kvalifikační způsobilosti určuje i vzdělávací formy, které tvoří přípravné, kvalifikační a vzdělávací programy. Prvořadá pozornost je věnována poskytování odpovídajícího odborného celního vzdělání, jež je základem kariérního růstu každého celníka. Obsahově je výuka zaměřena podle typu přípravy na problematiku celní agendy, daňové agendy, celní politiky a tarifu, mobilního dohledu, pátrání, kontrolních a správních činností. Vedle teoretické přípravy je v rámci vzdělávacího procesu kladen důraz i na schopnost aplikace získaných poznatků při praktickém provádění pracovních činností nebo služebních úkonů. Jednotlivé formy profesního vzdělávání jsou realizovány především ve vlastních vzdělávacích zařízeních, která jsou vybavena specializovanými učebnami s potřebnou didaktickou technikou a učebními pomůckami. Díky rozvoji informačních technologií se rozšiřuje i oblast e-learningu. 16

17 The system of professional education in the customs administration is based on the principle of life-long education and is intended for all categories of employees. The objective of this system is to create qualification preconditions necessary for the performance of all the specialized activities undertaken by the customs authorities. The need for these special qualifications also determines the forms of education, consisting of preparation, qualification and educational programs. The major emphasis is on providing the relevant level of customs professional education which creates the basis for the career progress of each individual customs officer. The content of the teaching is oriented, according to the type of preparation, towards customs agendas, tax agendas, customs policy and tariffs, mobile supervision, investigation, control, and administrative activities. In addition to theoretical preparation, emphasis is also placed on the ability to apply the knowledge obtained in practical performance of working activities or service acts. The individual forms of professional education are provided primarily in our own educational facilities, which are equipped with the necessary didactic equipment, teaching tools and specialized classrooms. Thanks to the development of information technologies, the e-learning method is also being used more frequently. Education 17

18 Komunikace s veřejností K prezentaci Celní správy ČR a informování odborné i laické veřejnosti přispívá největší měrou aktivní práce s internetovými stránkami. Pro další zlepšení komunikace s veřejností a usnadnění orientace v oblasti cel, daní a ostatních kompetencí Celní správy ČR bylo v polovině roku 2010 zřízeno na Generálním ředitelství cel speciální pracoviště - Poradenské a informační centrum Celní správy ČR, jehož pracovníci zpracovávají telefonické a písemné dotazy veřejnosti za celou celní správu. K informovanosti laické i odborné veřejnosti již po několik desetiletí přispívá měsíčník Clo-Douane. Proces modernizace a komputerizace celního řízení vyžaduje úzkou spolupráci s širokou obchodní veřejností, a proto byla v listopadu 2002 ustavena Smíšená pracovní skupina pro zavádění celních informačních systémů. Tato smíšená pracovní skupina postupem doby rozšířila svoji působnost na další systémy v programu e-customs a výraznou měrou se podílela a nadále podílí na úspěšném procesu modernizace a komputerizace celního řízení. V rámci Evropské unie je Celní správa ČR zapojena do komunikačních aktivit OLAF a DG TAXUD. Pro případné podněty veřejnosti o korupčním nebo jiném nezákonném jednání zaměstnanců celní správy mají občané možnost využít protikorupční linku. 18

19 The best means of presenting the Czech Customs Administration to the general public and experts alike is through the active use of websites. In 2010 the General Directorate of Customs founded a special office the Advisory and Information Centre of the Czech Customs Administration, to further improve communication with the public and to facilitate its orientation in customs matters, tax collection and other competencies of the Czech Customs Administration. Customs officers working at this centre are on hand to answer and process questions concerning the whole Customs Administration. Over several decades, the customs monthly Clo-Douane has also been informing the public about customs matters. The process of modernization and computerization of customs proceedings requires close cooperation with a wide range of business representatives. In November 2002 the so-called Joint Trade and Customs Working Group was therefore established for the development and implementation of customs information systems. This Joint Trader and Customs Working Group gradually extended its working capacity over other systems within the e-customs program and it has been actively involved in the successful customs proceedings modernization and computerization process. Within the European Union, the Customs Administration of the Czech Republic is involved in the communication activities of OLAF and DG TAXUD. Anybody who is aware of any cases of corruption or other unlawful conduct on the part of customs officers can contact the anti-corruption helpline. Communicating with the public 19

20 Mezinárodní spolupráce Základní úkoly v oblasti zajištění ochrany trhu a bezpečnosti mezinárodního obchodu jsou v zásadě všem celním správám společné. Mezinárodní obchod se vždy dotýká minimálně dvou celních správ a každá z nich má kontrolu jen nad částí celé obchodní operace. Z toho důvodu je nezbytné, aby celní správy vzájemně úzce spolupracovaly. Děje se tak na základě mezinárodních smluv, které poskytují právní rámec pro výměnu informací, předávání dokumentů, vzájemnou pomoc při šetřeních týkajících se porušování celních předpisů, apod. Česká republika sjednala smlouvy o vzájemné pomoci v celních otázkách s více než dvaceti státy. V tomto ohledu nelze opominout ani další podstatnou skutečnost, že Celní správa České republiky patří k dlouholetým členům Světové celní organizace, což významnou měrou přispívá k snazší komunikaci s ostatními celními správami po celém světě. Je samozřejmé, že nejužší spolupráce probíhá mezi celními správami Evropské unie, které společně zajišťují provádění dohledu nad jednotným celním územím Evropské unie na základě společné celní legislativy. Tato spolupráce je upravena právními předpisy EU a je rozšířena Úmluvou Neapol II a Rozhodnutím Rady o celním informačním systému. Důležitým úkolem Evropské komise je zajistit, aby společné celní předpisy byly prováděny na celém území EU jednotně, čímž budou vytvářeny stejné podmínky pro všechny obchodní subjekty, které dovážejí nebo vyvážejí zboží. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je unijní program Customs 2013 (a na něj navazující program Customs 2020), který je zaměřen na podporu a rozvoj činností celních správ EU s cílem průběžně zavádět do praxe jednotné metody odpovídající novým trendům v celní oblasti. Česká celní správa se do tohoto programu zapojila již koncem 90. let a nadále se ho aktivně účastní. 20

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY CRISIS MANAGEMENT IN THE STATE ADMINISTRATION KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION Vladimír ČECHÁK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf.

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola žáky 8. a 9. ročníků základní Zeměpis

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 1. Schéma vzdělávacího systému 2. Evaluace 3. Kvalita vzdělávání 3.1 Instituce 3.2 Metody (způsoby) získávání dat 3.3 Další aktivity 4. Role ČŠI

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001.

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Použitá literatura a dokumenty VI. Literatura Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Fenyk, J.: Harmonizace trestního práva a související legislativy v oblasti ochrany

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více