Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 celní správa České republiky novodobá historie Novodobá historie celnictví v České republice je úzce spjata s přechodem na ekonomické tržní podmínky v listopadu Tato zásadní ekonomická proměna se nutně musela projevit také na činnosti celní správy. Před rokem 1989 byl veškerý zahraniční obchod realizován prostřednictvím asi padesáti organizací zahraničního obchodu, které byly plně pod kontrolou tehdejšího ministerstva zahraničního obchodu, pod nějž spadala i celní správa. Nezbytná reforma celní legislativy byla založena na celním systému Evropské unie, probíhala v několika etapách a vyvrcholila přijetím moderního celního zákona, který nabyl účinnosti v lednu Tímto datem také začíná historie Celní správy České republiky, neboť došlo k rozdělení tehdejšího Československa, dlouholetého člena Světové celní organizace, na dva samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku. Další podstatná změna nastala 1. května roku 2004 vstupem České republiky do Evropské unie spojeným se zrušením pravidelných celních kontrol na všech pozemních hranicích České republiky. Prozatím poslední klíčovou změnou prošla celní správa ke dni 1. ledna 2013, kdy její organizační struktura přešla z třístupňové na dvoustupňovou. Celní správa České republiky spadá pod ministerstvo financí a tvoří ji Generální ředitelství cel s pozicí správního úřadu s celostátní působností, dále 14 krajských celních úřadů, včetně jejich územních pracovišť, a Celní úřad Praha Ruzyně, zabezpečující oblast celnictví na největším českém mezinárodním letišti, které odbavuje lety do a ze zemí mimo EU. Dislokace celních úřadů a územních pracovišť (ÚP) Placement of the Customs Offices and their territorial branches (ÚP) Generální ředitelství cel General Directorate of Customs Celní oddělení Customs Department 2 Celní úřad Customs Office Daňové oddělení Tax Department Celní a daňové oddělení Customs and Tax Department

3 Modern history The modern history of Customs in the Czech Republic is closely linked to the transition to market economic conditions after November This fundamental economic change was bound to have implications for the activities of the customs authorities. Before 1989 all international trade transactions were carried out by some fifty foreign trade organizations which were fully under the control of the former Ministry for Foreign Trade. The customs administration was a part of the same ministry at that time. The inevitable change to the customs legislation was based on the customs system of the European Union. It was implemented in several steps and culminated in the adoption of a new customs act, which came into force from January This is also the date when the Czech Customs Administration was established as it marked the split of the former Czechoslovakia a long-term member of the World Customs Organization into two sovereign states, the Czech Republic and the Slovak Republic. Another substantial change came on 1st May 2004 with the accession of the Czech Republic to the European Union, which led to the abolishment of regular customs controls at all land borders of the Czech Republic. The last important change to date took place on 1st January 2013 when the organizational structure of the Czech Customs Administration was transformed from a three-layer model to a two-layer one. The Czech Customs Administration is subordinated to the Ministry of Finance and it is constituted by the General Directorate of Customs having the position of an administrative authority with state-wide force, fourteen regional customs offices, including their territorial branches, and the Praha Ruzyně Customs Office responsible for customs control at the biggest Czech international airport, clearing flights to or from countries outside the EU. The Customs Administration of the Czech Republic 3

4 role celní správy České republiky Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem a její činnost je součástí systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Při realizaci tohoto dohledu pak postupuje v souladu s jednotnými celními předpisy Evropské unie, dle kterých přiděluje zboží některé z celně schválených určení, včetně propuštění zboží do některého z celních režimů, a pro toto zboží stanovuje a vybírá vzniklý celní dluh. Mimo jiné vykonává kontrolu zahraničního obchodu s vojenským materiálem, kontroluje provádění společné zemědělské politiky Evropské unie, nakládání s odpady, obchod s chráněnými druhy fauny a flóry, a také nelegální zaměstnávání cizinců. Celní správa je výhradním správcem spotřebních daní. Tím se rozumí správné zjištění a stanovení těchto daní a zabezpečení jejich úhrady bez ohledu na skutečnost, zda jsou předmětem dovozu nebo vývozu v rámci obchodu se zeměmi mimo EU nebo v rámci obchodu s členskými státy EU, nebo jsou předmětem tuzemské výroby či spotřeby. Součástí obecné správy spotřebních daní je také dozor nad dodržováním předpisů o nakládání s vybranými výrobky při jejich výrobě, skladování a dopravě. Dlouhodobě prioritní kompetencí celní správy je prosazování práv duševního vlastnictví. Celní správa vykonává kontrolní činnost v dané oblasti ve dvou rovinách v rámci celního řízení a v průběhu kontrol zaměřených na ochranu vnitřního trhu a spotřebitele. 4

5 The Customs Administration of the Czech Republic is a security force and its activities form a part of the customs supervision system in the framework of the single customs territory of the European Union. It implements this supervision on the basis of the uniform customs regulations of the European Union. It assigns goods to a customs-approved treatment, including release into a customs procedure, and assesses and collects customs duties incurred in respect to those goods. Among other activities it ensures control over foreign trade with military materials, implementation of the common agricultural policy of the EU, waste handling, trade in protected species of plants and animals and also the illegal employment of foreigners. The Customs Administration is the exclusive administrator of excise duty. It ensures correct assessment and collection of excise duties regardless of whether they relate to goods imported from or exported to countries outside of the EU, arise from trade within the internal EU market or relate to goods produced or consumed in the Czech Republic. The administration of excise duty also entails supervision of compliance with legislation relating to the handling of selected products during their production, storage and transportation. A long-term priority of the Customs Administration is the enforcement of intellectual property rights. The Customs Administration performs controls in this area at two levels within the framework of customs proceedings, and when performing inspections relating to protection of the internal market or consumer protection. The role of the Czech Customs Administration 5

6 Celní správě přísluší i významné povinnosti související s ochranou národního kulturního dědictví, zejména pak při kontrole vývozu kulturních památek, sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archiválií. Sleduje také, zda kulturní památka nebo národní kulturní památka vystavovaná, zapůjčená nebo pro jiné účely vyvezená nebo odeslaná z území ČR, byla ze zahraničí vrácena zpět v dobrém stavu a v souladu s podmínkami stanovenými ministerstvem kultury. Významnou oblastí s celosvětovým rozměrem je také dohled celních orgánů nad dodržováním tzv. Washingtonské úmluvy CITES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Orgány celní správy mají postavení policejního orgánu, tedy orgánu činného v trestním řízení tehdy, pokud se předmětné trestní řízení týká vybraných trestných činů v oblasti cel, daní, podloudnictví s omamnými látkami, dále v oblasti porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím nebo technologiemi a zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Do této oblasti rovněž patří neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady, zakázanými bojovými prostředky a radioaktivním materiálem, s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. V neposlední řadě sem patří i porušování autorského práva, průmyslových práv a práv k ochranné známce. Celní správě byla také zvláštními zákony svěřena kontrolní oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy, jako jsou např. vážení nákladních vozidel, dodržování povinných přestávek řidičů nebo splnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů. Patří sem i kontrola plateb za využívání stanovených úseků pozemních komunikací. Celní správa byla zařazena do Integrovaného záchranného systému země jako složka spolupůsobící s ostatními bezpečnostními a záchrannými sbory při mimořádných a krizových situacích. Jednou z reálných situací využití pracovníků celní správy a jejího technického vybavení při řešení krizových situací je likvidace následků rozsáhlých povodní. 6

7 The Customs Administration has also been assigned important tasks relating to the protection of national cultural heritage, in particular in the area of control of the export of cultural objects, collections, cultural value or archival items. Among other things it checks whether a cultural object or an object of national cultural heritage, exported from the territory of the Czech Republic for exhibition, loan or other purposes, has been returned in a good shape and in compliance with the conditions set by the Ministry of Culture. An important field of responsibility with an international dimension is the supervision of customs authorities over implementation of the Washington Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). With regards to criminal proceedings, the Customs Administration has the same powers as the Police authorities if the particular criminal proceedings are linked to selected criminal acts in the field of customs, taxes, drug smuggling as well as in the field of violation of regulations regarding goods or technologies subject to controls and international trade in military materials. Furthermore, the Customs Administration is responsible for controlling the disposal of hazardous waste, controlling illegal combat equipment and radioactive materials, trade in endangered animals and plants and last but not least combating the violation of intellectual property rights, copyrights and trademarks. Supported by special legislation, the Customs Administration has control powers in the field of road freight transport and performs activities such as weighing lorries, checking required breaks of lorry drivers, compliance with conditions required for transportation of hazardous goods, and checking payments for using toll roads. The Customs Administration is part of the Integrated Security System and as an enforcement body it cooperates with other enforcement authorities during emergency and crisis situations. The active involvement of the employees and the technical equipment of the Customs Administration in rescue operations during the major flooding in the Czech Republic is a practical example. 7

8 jak pracujeme Celní řízení Postupy celních orgánů v rámci celního řízení od vstupu České republiky do Evropské unie již neupravuje pouze národní legislativa, ale především legislativa Evropské unie, která definuje jednotné postupy celního řízení pro všechny její členské státy. Celní správa České republiky se aktivně zapojila do procesu modernizace a komputerizace celního řízení, který vychází zejména z vytvoření Modernizovaného celního kodexu Evropské unie a k němu návazného programu jednotného počítačového zpracování celních režimů - takzvaného e-customs. Výsledkem tohoto procesu je masivní použití elektronické formy podávání celních prohlášení nejenom v režimu tranzitu (za použití systému NCTS) a vývozu (za použití systému e-vývoz), ale rovněž ve všech dovozních celních režimech (za použití systému e-dovoz). Stav z konce roku 2012, kdy v režimech tranzitu a vývozu je podáno 99,9 % a v dovozních režimech více jak 93 % celních prohlášení elektronicky, dokazuje vysokou úroveň modernizace a komputerizace celního řízení v Celní správě České republiky. Mezinárodní letiště Specifikou České republiky je skutečnost, že s výjimkou mezinárodních letišť nemá žádnou hranici se zeměmi, které nejsou členy Evropské unie. Na mezinárodních letištích, z nichž k největším a nejzatíženějším patří Letiště Václava Havla v Praze, Letiště Leoše Janáčka v Ostravě, letiště v Brně, Karlových Varech a Pardubicích, proto vykonává celní správa veškeré činnosti související s klasickou kontrolou na hranicích. Celní úřady Celní úřad je základní výkonnou jednotkou Celní správy České republiky, ve které jsou soustředěny všechny její základní činnosti. Úkony v rámci celního a daňového řízení mohou být rovněž vykonávány na územních pracovištích, která jsou součástí celních úřadů pro jednotlivé kraje. 8

9 Customs proceedings Since the accession of the Czech Republic to the EU, the Czech Customs Authorities are required to follow not only the national legislation on customs proceedings, but in particular the legislation of the European Union that defines the unified process of customs proceedings for all of the Member States. The Czech Customs Administration has been actively involved in the process of modernizing and computerizing customs proceedings arising from the Modernized Customs Code of the EU, which is closely linked to the program of unified computer treatment of customs procedures, known as e-customs. The result of this system is the massive use of the electronic form of customs declarations not only regarding the transit procedure (using the NCTS system) and export procedure (using e-export), but also regarding all of the import customs procedures (using e-import). At the end of 2012 the fact that electronic filing is used for 99.9% of customs declarations under the transit and export procedures and over 93% under the import procedure proves the high level of the modernization and computerization of customs proceedings in the Czech Republic. International Airports The Czech Republic has no EU external borders with the exception of international airports. The Czech Customs Authorities therefore perform all of its duties relating to classic border customs control at the international airports. The busiest international airports are the Vaclav Havel Airport in Prague, the Leos Janacek Airport in Ostrava, and international airports in Brno, Karlovy Vary and Pardubice. Customs Offices The Customs Office is the main executive body of the Customs Administration of the Czech Republic responsible for all of its fundamental activities. Certain operations relating to customs or tax proceedings may be carried out at territorial branches forming part of the Customs Offices in individual regions. How we function 9

10 Mobilní dohled Operativním článkem přímého výkonu kontrolní činnosti celní správy jsou skupiny mobilního dohledu. Jejich hlavním úkolem je provádět přímo v terénu kontroly nad zbožím podléhajícím celnímu dohledu nebo spotřební dani a nad výkonem většiny dalších kompetencí. Významnou pozornost věnují hlídky i kontrole přepravy zboží dvojího použití v rámci Evropské unie. Na pozemních komunikacích kontrolují nákladový prostor a kabiny vozidel, včetně dokladů a dokumentů vztahujících se k dopravovanému zboží, určené trase či lhůtě prováděné přepravy. Na stanovených úsecích pozemních komunikací vykonávají kontroly plnění povinnosti úhrady poplatku za užívání těchto komunikací. Důležitou pravomocí hlídek mobilního dohledu je i kontrolní vážení a měření jízdních souprav s připojenými vozidly. Plní rovněž úkoly v oblasti odhalování zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví. Skupiny mobilního dohledu jsou vybaveny speciálními kontrolně-technickými prostředky, které slouží k odhalování tajných úkrytů určených k nelegální přepravě zboží a omamných a psychotropních látek. Významným pomocníkem celníků při kontrolách dopravních prostředků a přepravovaného zboží je mobilní velkokapacitní rentgen. Celní správa ČR využívá při svých kontrolách služební psy vycvičené pro detekci drog, tabákových výrobků, exemplářů CITES, zbraní a střeliva. Výcvik psů a jejich psovodů probíhá ve vlastním Výcvikovém středisku služební kynologie v Heřmanicích. V roce 2005 získalo toto středisko statut výcvikového centra Světové celní organizace a poskytuje výcvik pro psovody a psy z celních správ celého světa. 10

11 The mobile supervision groups are operational units performing the direct control activities of the customs service. Their main task consists of carrying out controls and inspections in the field of goods that are subject to customs supervision or to excise duties and of the performance of most other competences. Significant attention is paid to the transport of dual use goods within the EU. The mobile supervision groups also control cargo space and cabins of vehicles on roadways, including the inspection of personal documents and documents related to the transported goods, and documents proving compliance with the specified route or time of the relevant transport. Mobile groups control compliance with the obligation to pay the required road-toll for the use of certain sections of highways and motorways. An important competence of the mobile supervision patrols is the weighing and measuring of trailer truck units. They also carry out tasks in the area of detection of goods violating certain intellectual property rights. The mobile groups have special technical equipment for detecting covert hiding places used for illegal smuggling of goods and drugs. The large capacity mobile x-ray is a big help to the customs officers while controlling vehicles on the roads. The Czech Customs Administration is also using service dogs trained to search for drugs, tobacco and tobacco products, endangered species covered by CITES, weapons and ammunition. The training of service dogs and dog-handlers takes place at the Regional Canine Training Centre of the Czech Customs Administration in Hermanice. In 2005 this Canine Training Centre obtained WCO status and it provides training for dogs, dog-handlers and instructors from customs administrations around the world. Mobile surveillance 11

12 Celně technické laboratoře Celně technické laboratoře mají nezastupitelné místo a postavení v organizační struktuře celní správy. Jejich analýzy jsou využívány v mnoha oblastech činnosti celní správy, zejména však pro správné sazební zařazení zboží. Jejich pracovníci jsou vysoce specializovanými odborníky na problematiku laboratorní analýzy zboží. Oblastní pracoviště v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Olomouci a Ostravě jsou kromě běžných rutinních rozborů vybavena i pro další speciální analýzy, které jsou pro daný region charakteristické. V tomto smyslu laboratoře aktivně spolupracují s místními výzkumnými ústavy, což zásadním způsobem rozšiřuje jejich specializaci. Oblastní laboratoře jsou schopny samostatně analyzovat až 80 % všech dodávaných vzorků. Rozbory, pro něž vybaveny nejsou, se pak provádějí v Praze, kde se realizují rovněž všechny analýzy v případných odvolacích řízeních. Kvalitu a odbornou úroveň činnosti celních laboratoří stvrzuje řada získaných akreditací a certifikací dle národních, vnitrounijních a dalších mezinárodních norem. Jejich okruh se průběžně rozšiřuje dle potřeby a vývoje kompetencí celních orgánů. Součástí celně technických laboratoří jsou i dvě speciální pracoviště: Gemologické pracoviště, které je mimo jiné expertním pracovištěm pro oblast obchodování s diamanty (Kimberley proces). Celně kriminalistické pracoviště, které se zabývá analýzou tabákových výrobků a omamných a psychotropních látek, ověřováním pravosti dokumentů a cenin apod. 12

13 The customs technical laboratories have an indispensable role in the organizational structure of the customs administration. Their activities have become an essential element in a great many customs areas, particularly in relation to the proper tariff classification of goods. Their employees are highly specialized professionals in the area of laboratory analysis of goods. The individual regional laboratories in Ústí nad Labem, Hradec Králové, Olomouc and Ostrava are equipped both for ordinary routine analysis and also for special analyses that are characteristic for the particular region. In this respect, the laboratories cooperate actively with local research institutes, which fundamentally extend their areas of specialization. The regional laboratories are capable of independently analysing approx. 80 % of all the samples they receive. Analyses for which the regional laboratories are not equipped are carried out by the Customs Technical Laboratory in Prague, where all analyses related to appeal procedures are also performed. The quality and professional level of the work of the customs laboratories have been confirmed by a number of accreditations and certifications obtained according to national, EU and general international standards. New accreditations are added according to the needs and development of the competence of the customs authorities. The Customs Technical Laboratory also includes two specialized work facilities: The gemmological facility that deals, among other things, with the trade in diamonds (Kimberley process). The Customs Criminal Division of the Laboratory dealing with the analysis of tobacco products and drugs, verification of authenticity of documents and tax/duty stamps, etc. Customs technical laboratory 13

14 Pátrání Další důležitou oblastí činnosti Celní správy ČR je problematika pátrání, která se zaměřuje na odhalování případů porušování celních a daňových předpisů v souvislosti s dovozem, vývozem nebo tranzitem zboží. Nejčastějšími komoditami, u nichž dochází k porušení předpisů, jsou textilní zboží, elektronika, motorová vozidla, zemědělské a potravinářské výrobky, zboží zatížené spotřební daní a omamné a psychotropní látky. Útvary pátrání jsou při odhalování a šetření trestné činnosti oprávněny používat tzv. operativně pátrací prostředky, včetně sledování osob a věcí, sledované zásilky, informátorů apod. Jejich činnost rovněž směřuje proti pachatelům závažných trestných činů i organizovaného zločinu. Velmi dobrých výsledků dosahují celní orgány v boji proti nezákonnému obchodu s drogami. Celní správa je v tomto ohledu zapojena do celé řady mezinárodních organizací, informačních systémů a pracovních skupin. Je jimi hodnocena jako spolehlivý a odpovědný partner spolupracující na vysoké profesionální úrovni a disponující potřebnými pravomocemi a prostředky. V minulých letech byl zřízen zvláštní útvar Skupina operativního nasazení, který je určen ke speciálním úkonům při zajišťování pachatelů trestné činnosti v různých oblastech činnosti celní správy. Disponuje skvěle vycvičenými a vybavenými specialisty pro zvlášť nebezpečné a krizové situace. Jejich výcviku je věnována velká pozornost nejen z hlediska fyzické, ale i psychologické přípravy. K efektivnímu zajišťování úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce byla zřízena Národní koordinační jednotka, která na základě mezinárodních smluv vyřizuje žádosti o pomoc při šetření případů porušení vnitrostátních a unijních celních předpisů. Nezbytným předpokladem k realizaci všech těchto činností je centrální shromažďování informací a zajištění informační podpory výkonným útvarům. Tento úkol zabezpečuje nepřetržitou službou Operační centrum Generálního ředitelství cel. 14

15 Another important responsibility of the Customs Administration of the Czech Republic involves the detection of cases where the customs and tax regulations have been violated in connection with the import, export or transit of goods. Such breach of regulations generally concerns textile goods, electronics, motor vehicles, agricultural and food products, goods that are subject to excise duties as well as illegal drugs. In detecting and investigating criminal activities, the investigation units are authorized to use operative search methods, such as monitoring persons and buildings, controlled delivery, the use of informants, etc. Their activities are also directed against persons committing serious offences as well as against organized crime. The Customs Administration achieves excellent results in combating illegal trafficking of drugs. It is involved in a number of international organizations, information systems and working groups concerned with this issue, and it has been evaluated by them as a reliable and responsible partner with the necessary competence and means, cooperating at a highly professional level. In recent years, a special unit has been established to combat the violation of customs regulations the Intervention Squad. This is intended for special activities such as apprehending persons suspected of various crimes relating to various fields of activities of the Customs Administration. It has very well-trained and equipped specialists for dangerous situations and crises and this training is the subject of great attention in both the physical and psychological aspects of preparation. To ensure the efficient performance of tasks connected with international cooperation, the National Coordination Unit has been created. On the basis of international agreements, the National Coordination Unit processes applications for legal assistance concerning investigations into the violation of national and EU customs regulations. To perform all the activities mentioned above, it is vital to have a centralized system for collecting data which supports the executive bodies of the Customs Administration and provides them with information. This task is carried out constantly by the Operational Centre of the General Directorate of Customs of the Czech Republic. Investigation 15

16 Vzdělávání Systém profesní přípravy v celní správě je založen na principu celoživotního vzdělávání a je určen všem kategoriím zaměstnanců. Jeho cílem je vytváření kvalifikačních předpokladů pro výkon všech speciálních činností, které vyplývají z kompetencí celních orgánů. Potřeba takové kvalifikační způsobilosti určuje i vzdělávací formy, které tvoří přípravné, kvalifikační a vzdělávací programy. Prvořadá pozornost je věnována poskytování odpovídajícího odborného celního vzdělání, jež je základem kariérního růstu každého celníka. Obsahově je výuka zaměřena podle typu přípravy na problematiku celní agendy, daňové agendy, celní politiky a tarifu, mobilního dohledu, pátrání, kontrolních a správních činností. Vedle teoretické přípravy je v rámci vzdělávacího procesu kladen důraz i na schopnost aplikace získaných poznatků při praktickém provádění pracovních činností nebo služebních úkonů. Jednotlivé formy profesního vzdělávání jsou realizovány především ve vlastních vzdělávacích zařízeních, která jsou vybavena specializovanými učebnami s potřebnou didaktickou technikou a učebními pomůckami. Díky rozvoji informačních technologií se rozšiřuje i oblast e-learningu. 16

17 The system of professional education in the customs administration is based on the principle of life-long education and is intended for all categories of employees. The objective of this system is to create qualification preconditions necessary for the performance of all the specialized activities undertaken by the customs authorities. The need for these special qualifications also determines the forms of education, consisting of preparation, qualification and educational programs. The major emphasis is on providing the relevant level of customs professional education which creates the basis for the career progress of each individual customs officer. The content of the teaching is oriented, according to the type of preparation, towards customs agendas, tax agendas, customs policy and tariffs, mobile supervision, investigation, control, and administrative activities. In addition to theoretical preparation, emphasis is also placed on the ability to apply the knowledge obtained in practical performance of working activities or service acts. The individual forms of professional education are provided primarily in our own educational facilities, which are equipped with the necessary didactic equipment, teaching tools and specialized classrooms. Thanks to the development of information technologies, the e-learning method is also being used more frequently. Education 17

18 Komunikace s veřejností K prezentaci Celní správy ČR a informování odborné i laické veřejnosti přispívá největší měrou aktivní práce s internetovými stránkami. Pro další zlepšení komunikace s veřejností a usnadnění orientace v oblasti cel, daní a ostatních kompetencí Celní správy ČR bylo v polovině roku 2010 zřízeno na Generálním ředitelství cel speciální pracoviště - Poradenské a informační centrum Celní správy ČR, jehož pracovníci zpracovávají telefonické a písemné dotazy veřejnosti za celou celní správu. K informovanosti laické i odborné veřejnosti již po několik desetiletí přispívá měsíčník Clo-Douane. Proces modernizace a komputerizace celního řízení vyžaduje úzkou spolupráci s širokou obchodní veřejností, a proto byla v listopadu 2002 ustavena Smíšená pracovní skupina pro zavádění celních informačních systémů. Tato smíšená pracovní skupina postupem doby rozšířila svoji působnost na další systémy v programu e-customs a výraznou měrou se podílela a nadále podílí na úspěšném procesu modernizace a komputerizace celního řízení. V rámci Evropské unie je Celní správa ČR zapojena do komunikačních aktivit OLAF a DG TAXUD. Pro případné podněty veřejnosti o korupčním nebo jiném nezákonném jednání zaměstnanců celní správy mají občané možnost využít protikorupční linku. 18

19 The best means of presenting the Czech Customs Administration to the general public and experts alike is through the active use of websites. In 2010 the General Directorate of Customs founded a special office the Advisory and Information Centre of the Czech Customs Administration, to further improve communication with the public and to facilitate its orientation in customs matters, tax collection and other competencies of the Czech Customs Administration. Customs officers working at this centre are on hand to answer and process questions concerning the whole Customs Administration. Over several decades, the customs monthly Clo-Douane has also been informing the public about customs matters. The process of modernization and computerization of customs proceedings requires close cooperation with a wide range of business representatives. In November 2002 the so-called Joint Trade and Customs Working Group was therefore established for the development and implementation of customs information systems. This Joint Trader and Customs Working Group gradually extended its working capacity over other systems within the e-customs program and it has been actively involved in the successful customs proceedings modernization and computerization process. Within the European Union, the Customs Administration of the Czech Republic is involved in the communication activities of OLAF and DG TAXUD. Anybody who is aware of any cases of corruption or other unlawful conduct on the part of customs officers can contact the anti-corruption helpline. Communicating with the public 19

20 Mezinárodní spolupráce Základní úkoly v oblasti zajištění ochrany trhu a bezpečnosti mezinárodního obchodu jsou v zásadě všem celním správám společné. Mezinárodní obchod se vždy dotýká minimálně dvou celních správ a každá z nich má kontrolu jen nad částí celé obchodní operace. Z toho důvodu je nezbytné, aby celní správy vzájemně úzce spolupracovaly. Děje se tak na základě mezinárodních smluv, které poskytují právní rámec pro výměnu informací, předávání dokumentů, vzájemnou pomoc při šetřeních týkajících se porušování celních předpisů, apod. Česká republika sjednala smlouvy o vzájemné pomoci v celních otázkách s více než dvaceti státy. V tomto ohledu nelze opominout ani další podstatnou skutečnost, že Celní správa České republiky patří k dlouholetým členům Světové celní organizace, což významnou měrou přispívá k snazší komunikaci s ostatními celními správami po celém světě. Je samozřejmé, že nejužší spolupráce probíhá mezi celními správami Evropské unie, které společně zajišťují provádění dohledu nad jednotným celním územím Evropské unie na základě společné celní legislativy. Tato spolupráce je upravena právními předpisy EU a je rozšířena Úmluvou Neapol II a Rozhodnutím Rady o celním informačním systému. Důležitým úkolem Evropské komise je zajistit, aby společné celní předpisy byly prováděny na celém území EU jednotně, čímž budou vytvářeny stejné podmínky pro všechny obchodní subjekty, které dovážejí nebo vyvážejí zboží. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je unijní program Customs 2013 (a na něj navazující program Customs 2020), který je zaměřen na podporu a rozvoj činností celních správ EU s cílem průběžně zavádět do praxe jednotné metody odpovídající novým trendům v celní oblasti. Česká celní správa se do tohoto programu zapojila již koncem 90. let a nadále se ho aktivně účastní. 20

české věznice czech prisons

české věznice czech prisons Vězeňská služba České republiky, Praha 2008 české věznice czech prisons Genmjr. PhDr. Luděk Kula Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová edice knihy České věznice, představující nejen

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Obsah / Contens Úvodní slovo / Introductory remarks / 1 Poslání / Purpose / 2 Kdo jsme / Who

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012 Cestovní ruch v České republice Tourism in the Czech Republic in obsah contents 1 Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o cestovním ruchu Current Information of Ministry for Regional Development

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi Evropou a Asií Come and Build the Bridge Connecting Europe and Asia With Us 1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi

Více

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 OBSAH / CONTENTS Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více