MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010

2 1 První velkou zakázku na území Polska bude realizovat akciová společnost OHL ŽS. Smlouvu o její realizaci podepsali Mgr. Ing. Józef Jezewicz, ředitel pobočky Centra realizace investic Polských státních drah v Katovicích, a Ing. František Ledabyl, 1. místopředseda představenstva a marketingový a obchodní ředitel OHL ŽS, a.s. Ten při podpisu uvedl: Rozhodnutí představenstva OHL ŽS zahájit v roce 2010 působení na stavebním trhu v Polské republice, podložené otevřením naší organizační složky v loňském roce, se ukázalo správné. To potvrzuje i získání této první zakázky, kterou jsme právě podepsali. Všem kolegům, kteří se o to zasloužili, bych chtěl poděkovat. ohl žs zrekonstruuje železniční trať v Polsku Moderní tvář stavebnictví Předmětem smlouvy je rekonstrukce dvoukolejné železniční trati ve Slezském vojvodství v úseku mezi městem Gliwice a obcí Pyskowice, přesněji mezi železniční stanicí Gliwice Labedy a Pyskowicemi. Součástí zakázky je příprava realizační dokumentace a podkladů pro stavební povolení a také vlastní stavební práce. stanoveno na 30. listopad letošního roku. Investorem jsou Polské státní dráhy a zhotovitelem je závod Dopravní stavby OHL ŽS, a.s. Útvar Public Relations Ty zahrnují rekonstrukci železničního spodku a svršku, konkrétně výměnu obou kolejí v úseku dlouhém 4,6 km, výměnu všech dřevěných pražců za železobetonové, posunutí části 0,7 km dlouhého úseku koleje č. 1 do nové osy, úpravu kolejiště, výměnu nosných konstrukcí trolejového vedení v délce 10 km, práce na trakčním vedení a napájení a telekomunikačním zařízení a rekonstrukci odvodnění kolejiště, včetně zastávek, v celkové délce 8,65 km. Zároveň budou zrekonstruovány železniční přejezdy a 200 m dlouhá nástupiště s celkovou plochou m 2, včetně zastřešení. Dobudovány budou také chodníky (celkem 266 m 2 ) a železniční přechody pro pěší (66 m 2 ). Práce na zakázce v celkové ceně více než 29 mil. zlotých včetně DPH byly zahájeny ihned po podpisu smlouvy a jejich dokončení je smluvně Základní informace: Název stavby: Investor: Náklady: Financování: Zhotovitel: Termín dokončení: Vyprojektování a realizace rekonstrukce železniční infrastruktury trati Gliwice Labedy Pyskowice v rámci projektu Rekonstrukce trati č. 132 Gliwice Labedy Strzelce Opolskie Opole Groszowice Polské státní dráhy Centrum realizace investic Varšava, pobočka Katovice polských zlotých (cca 7,3 mil. eur) včetně DPH Státní rozpočet Polské republiky OHL ŽS, a.s., závod Dopravní stavby

3 2 3 Areál firmy Hügli Food s.r.o., známého výrobce polévek, omáček a bujonů, se nachází v Zásmukách u Kolína. Na základě prudce se rozvíjející poptávky po produkci si firma už v roce 2005 nechala vypracovat projektovou kanceláří FSP Praha studii komplexního rozvoje areálu. Navržený koncept umožňuje výstavbu výrobních a skladových budov a vytvoření centrálního manipulačního dvora rozložit do čtyř etap. Slavnostní předání výrobní haly Hügli Food s.r.o. (HF) uprostřed Ing. Zdeněk Handrejch, výrobní náměstek divize 4 Praha, Ing. Petr Hankovec, ředitel divize 4 Praha, závodu Pozemní stavitelství, v popředí vpravo Ing. Viktor Hostačný jednatel HF, Ing. Petr Volf, výrobní a technický ředitel HF Divize 4 Praha dokončila další část výrobního areálu Hügli Food Divize 4 Praha, závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s. postavila pro Hügli Food výrobní halu III a skladovací halu III za pouhých 6 měsíců. Ke dvěma původním halám z let 2002 a 2006 o celkové zastavěné ploše m2, tak přibyly dvě další, které umožní navýšit stávající výrobní kapacitu více jak o polovinu. Nová dvoupodlažní výrobní hala byla vybudována při severní straně stávající výrobní haly. Zastavěná plocha je přes 1000 m2, konstrukční výšky nové a stávající výrobní haly jsou stejné a také technologie je kompatibilní se stávajícími provozy. Starou a novou výrobní halu spojují v každém podlaží dva průchody s požárními vraty. Součástí nové haly je venkovní zastřešené stání pro lisovací kontejnery, zjednodušující manipulaci s odpadem. Nově vybudovaná hala umožňuje při dalším nárůstu objemu výroby nástavbu o třetí podlaží, přemístění stávající mísírny do nově vzniklých prostor a její propojení s venkovními sily na suroviny. Tím je umožněn další rozvoj areálu s minimálními zásahy do provozu. Základní informace: Název stavby: Výrobní hala III Hügli Food s.r.o. Skladová hala III Hügli Food s.r.o. Investor: Hügli Food s.r.o. Projektant: F.S.P. projekční kancelář s.r.o. Zahájení stavby: 02/2010 Dokončení stavby: 07/2010 Cena: 69 mil. Kč Realizoval: Závod Pozemní stavitelství, Divize 4 Praha Vedoucí projektu: Ing. Aleš Benda Stavbyvedoucí: Jan Kulíček Budova nového skladu je kvádr o půdorysných rozměrech m a výšce 15 metrů. S novou výrobní halou je v úrovni přízemí na dvou místech propojena, což umožňuje průjezd manipulační techniky a průchod pracovníků. Větší část plochy skladu zabírají podélně situované řady regálů. Sklad má kapacitu cca paletových míst. Přes 500 m2 velká plocha pro vychystávání je umístěna při západní fasádě skladu. Ta je také vstupní branou pro nakládku a vykládku, pro kterou slouží pět sekčních elektrických vrat s překládacími můstky a gumovými dotěsňovacími límci. Každé místo tvoří jedna oddělená překládací komora. Jeden z můstků má speciální konstrukci pro nakládku a vykládku malých vozidel. Stávající skladové kapacity byly novou skladovací halou navýšeny o více než 60 %. Díky právě dokončené stavbě se zásadně mění i logistika výroby a skladování, protože z nového skladu surovin a obalů poputují výrobky přes tři výrobní haly do dvou expedičních skladů bez křížení cest. Slavnostní předání nové výrobní a skladové haly proběhlo za účasti vedení divize 4 Praha, zástupců investora, největších subdodavatelů a pracovníků závodu Hügli Food přímo v areálu v Zásmukách. Zatímco skladová hala začala již následující den nabíhat do ostrého provozu, výrobní hala se zatím připravuje na zářijovou instalaci strojů. Bc. Alžběta Trůblová specialista obchodní Zakladačový systém ve skladovací hale

4 4 5 protlaku byla na dno zatlačeného potrubí položena betonová kyneta, vyztužená pomocí ocelových sítí. Náročnou práci v kolejišti za provozu pomohla usnadnit hladká spolupráce s řídícím týmem vedoucího člena realizačního sdružení, závodem 20 OHL ŽS, a.s. a dobrá komunikace s objednatelem, firmou EUROVIA, a.s. Veškerý přesun stavebního a vytěženého materiálu probíhal pouze po kolejích, proto byly všechny výluky provozu, nutné pro realizaci hydrovrtů a vybudování startovacích šachet, pečlivě plánovány a koordinovány. Synchronizací činností Divize 6 s dalšími dílčími dodavateli byly minimalizovány prostoje, které by jinak negativně ovlivnily celkovou dobu výstavby. Nový propustek na 84,863 kilometru nahradil původní, už téměř nefunkční propustek z počátku minulého století. Tento projekt v hodnotě 55 milionů korun byl pro naše kolegy po technické stránce jednou z nejzajímavějších dílčích částí projektu Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav. Na jaře 2010 dokončila divize 6 Podzemní stavby v projektu Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav propustek sloužící k převedení povrchových vod pod kolejištěm břeclavského nádraží. Celý propustek v délce 160 m, provedený klasicky kopaným protlakem ze železobetonových trub DN 1600, byl rozdělen na tři dílčí protlaky. Jeho trasa vedla pod třiceti čtyřmi železničními kolejemi, 30 z nich bylo po dobu stavby nepřetržitě užíváno pro posun vlakových souprav. Na čtyřech kolejích musel být kvůli vyhloubení dvou startovacích šachet přerušen provoz. Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav propustek pro převedení povrchových vod Ing. Vladimír Král, vedoucí projektu Ing. Michal Sodomka, vedoucí projektu Bc. Alžběta Trůblová, specialista obchodní Školení první pomoci Ve dnech 24. a 25. srpna se pro zájemce z řad zaměstnanců OHL ŽS konalo pilotní školení ze základů poskytování první pomoci. Ve školách ani v zaměstnání bohužel žádná ucelená výuka zvyšující dovednost poskytnout první pomoc není a i když úroveň poskytování první pomoci všeobecně roste, je jen velmi málo lidí schopných zraněným pomoci adekvátně a správně. Hlavním lektorem byl Ing. Radek Turin, Dis, který účastníkům předával rady a zkušenosti v souladu s trendy a postupy urgentní medicíny a zdravotnické záchranné služby. Všichni účastníci přistupovali k problematice velmi aktivně a se zájmem. Přestože nebylo vzhledem k časovým možnostem probráno mnoho nadstavbových témat, školením a praktickým nácvikem se výrazně zvýšila reakční schopnost účastníků adekvátně poskytnout první pomoc. Geologie v místě protlaku Na základě hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že celá trasa propustku bude realizována pod hladinou podzemní vody. V kontrolních vrtech byla hladina podzemní vody naražena v hloubce 2 m a její výše se ustálila v hloubce 1,4 m pod povrchem. Dále bylo kontrolními vrty zjištěno, že trasa protlaku bude vedena v náročných hydrogeologických podmínkách v profilu protlaku se předpokládalo, že bude celé dílo realizováno v písčitých jílech, které postupně přecházejí do zvodnělých písčitých hlín. Průběh výstavby Aby projekt mohl být vůbec zrealizován, musela být v trase protlaku vybudována soustava čtrnácti čerpacích vrtů. Všechny vrty byly vystrojeny perforovanou PVC trubkou s osazenými lepenými filtry a následně obsypány kačírkem frakce 8 16 mm. Tato soustava hydrovrtů zajistila snížení hladiny podzemní vody na úroveň 2 3 m pod projektovanou niveletu protlaku. Po odčerpání hladiny podzemní vody byla vyhloubena 5 m hluboká startovací šachta o rozměru 7,5 5,5 m. Do ní byla osazena protláčecí souprava. Na první speciálně upravenou rouru o průměru DN 1600 byl osazen řídící předštítek. Pro zajištění stability nadloží a eliminaci jakýchkoliv rizik spojených s nadvýlomy probíhala současně s ražbou zpevňující injektáž pomocí tyčí IBO o průměru 30/16 mm. Každá tyč měřila minimálně 5 m, přičemž jednotlivé ražené úseky byly dlouhé 60 m. Aby bylo možné dosáhnout těchto délek, byla prováděna tzv. kluzná injektáž přes injekční otvory, které byly osazeny po obvodu železobetonové roury TZT 160/200. Vzhledem k tomu, že ražba probíhala v nepřetržitém provozu, za jednu směnu byly vyraženy 2 m protlaku. Celkově samotná ražba všech tří úseků trvala 3 měsíce. V dokončeném Oblast stavebnictví je jedním z nejrizikovějších oborů co do vzniku a závažnosti úrazů, loni se proto útvary BOZP, PO a ŽP v čele s panem Šimáčkem rozhodly do svého pravidelného školení bezpečnosti práce zakomponovat i oblast první pomoci. Časový prostor pro tak rozsáhlou problematiku byl samozřejmě velmi omezený, přesto jsou alespoň základní dovednosti pro naše zaměstnance nanejvýš užitečné. Účastníkům školení byla navíc nabídnuta možnost samostatného kurzu zaměřeného pouze na první pomoc. Během letních měsíců se zformovaly první dvě skupiny zájemců a ve dnech 24. a 25. srpna se uskutečnil v prostorách budovy ředitelství OHL ŽS v Brně dvouhodinový blok. Kurz byl zaměřen hlavně na praktické dovednosti v poskytování první pomoci s cílem dokázat vhodně zareagovat a pomoci zraněnému či nemocnému před příjezdem odborné pomoci. Účastníci si vyzkoušeli uvolnění dýchacích cest, resuscitaci na cvičné figuríně, zastavování masivního krvácení, ošetření zraněných při dopravní nehodě, úrazu el. proudem, popálení či po pádu ze schodů, vše s ohledem na zásady osobní bezpečnosti. Ing. Radek Turin, DiS. specialista BOZP a PO

5 6 7 Festival zahájila 7. srpna svým galakoncertem španělská sopranistka Montserrat Caballé. Při jejím exkluzivním vystoupení v České republice ji doprovodil Peter Dvorský, jeho bratr Jaroslav a Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou dirigenta Josého Collady. Montserrat Caballé se proslavila interpretací Belliniho a Donizettiho oper. Pozornost na sebe upoutala spoluprací s leaderem skupiny Queen, Freddiem Mercurym. Jejich duet Barcelona je dodnes synonymem letních olympijských her v roce I v dalších večerech nabídl festival pestrý program od klasické hudby přes jazz až po world music, nicméně těžiště dramaturgie festivalu je již tradičně postaveno na klasickém pěveckém umění. Letošní již 12. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského proběhl od 7. do 21. srpna 2010 v Jaroměřicích nad Rokytnou, Telči a Dalešicích u Třebíče. Ve spolupráci s hlavním partnerem festivalu, akciovou společností OHL ŽS, připravili letos pořadatelé mimořádně lákavou přehlídku vokálního umění. Foto na této dvoustraně: Josef Prodělal Naše společnost se věnuje podpoře zajímavých a potřebných projektů z různých oblastí neziskové sféry a také podpoře kulturních projektů obecně. Tento festival, který svým významem a úrovní dalece přesahuje regionální charakter, je jedním z nich. Montserrat Caballé na Festivalu Petra Dvorského s podporou OHL ŽS Jsme rádi, že se tento výjimečný koncert s mezinárodními hvězdami uskutečnil v Jaroměřicích právě za podpory OHL ŽS, a.s. Útvar Public Relations Vystoupení Montserrat Caballé a Petera Dvorského si nenechal ujít ani ministr kultury MUDr. Jiří Besser (vpravo s mikrofonem)

6 8 9 Skupina OHL zvýšila o 26,1 % svůj čistý zisk za první pololetí roku 2010 Na konci prvního pololetí roku 2010 vykazují hlavní položky výsledovky Skupiny OHL uspokojivé výsledky. Oproti stejnému období loňského roku vzrostl čistý zisk o 26,1 % a dosáhl výše 66,1 milionu EUR. Společně s tímto významným nárůstem čistého zisku se o 7,6 % zvýšily i výnosy Skupiny (2 113,2 mil. EUR). Provozní hrubý zisk EBITDA dosáhl výše 390,6 mil. EUR (to se rovná nárůstu o 37,1 %), čistý provozní zisk EBIT vzrostl o 31,7 % na částku 259,9 mil. EUR. EUR. Ve srovnání s koncem roku 2009 vzrostla o 23,5 %. Mezinárodní stavitelství vykázalo na konci prvního pololetí zásobu práce v objemu mil. EUR. Z toho 71,6 % představují zakázky nasmlouvané v USA, Kataru a zemích střední a východní Evropy. Výsledky podle divizí OHL Concesiones Tato divize vykazuje značný nárůst ve srovnání se stejným obdobím roku 2009: výnosy vzrostly o 54,8 %, EBITDA o 65,5 % a EBIT o 66,5 %. Během prvního pololetí letošního roku získala divize v Mexiku koncesi na dálnici Los Poetas Luis Cabrera. V červenci své portfolio rozšířila o další koncese: dálnici na severním okraji hlavního města Mexika a přístavní infrastrukturu v indickém městě Ennore. V období ekonomické krize je pro každou firmu více než jindy důležitá komunikace s potencionálními zákazníky a uživateli jejích výrobků. Platí to samozřejmě i pro technologicky založenou společnost. Aby mohla efektivně fungovat, musí se zaměřit na podporu projektantů a technických odborníků. Touto cestou se vydali v letošním roce i pracovníci sekce Technologie a uspořádali sérii prezentací. Harmonické prezentace sekce Technologie První z nich byl Technický den sekce Technologie pro projektanty z ČR i SR a technické odborníky ze společnosti Železnice Slovenské republiky (dále ŽSR). Konal se 23. a 24. února v příjemném prostředí penzionu Harmonie v Zastávce u Brna. První část akce byla zaměřena především na teoretickou osvětu v oblasti technologií pro napájení drážní trakce, elektrických předtápěcích zařízení, elektrických ohřevů výměn, systémů infrastruktury apod. Důraz byl kladen nejen na nabízené novinky, ale také na možnosti energetických úspor při jejich navrhování a provozování. Všem účastníkům byly předány projekční podklady v elektronické podobě, což nepochybně umožní zefektivnění spolupráce mezi projektantem, výrobcem a uživatelem. Součástí praktické části prezentace byla prohlídka výrobního areálu Světlá 5, včetně rozpracovaných technologických celků, exkurze do nově zrekonstruované trakční napájecí stanice Modřice a prohlídka elektrického předtápěcího zařízení Břeclav. Pozitivní ohlas naší únorové akce vyústil v pozvání pracovníků sekce Technologie k účasti na Semináři vedoucích zaměstnanců pro ŠpZ a DLR, který se konal pod záštitou odboru 430 generálního ředitelství ŽSR od 19. do 21. května ve vzdělávacím centru ŽSR ve Strečně. I na této akci se naši prezentující pracovníci setkali s živým zájmem o nabízené technologie. To dokládá i krátký hodnotící článek, který byl zveřejněn v informačním bulletinu InfoElektro ŽSR. Do třetice uspořádali pracovníci sekce Technologie prezentační akci pro přednosty správ dopravní cesty správ elektrotechniky a energetiky (SDC SEE) Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, a jejich blízké spolupracovníky z celé naší republiky. Akce byla uspořádána ve spolupráci se SDC SEE Brno, za což jim ještě jednou patří náš dík. Vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem se prezentace opět konaly v prostorách penzionu Harmonie a program byl pouze modifikován dle zaměření a potřeb auditoria. Podobná setkání, při nichž mají možnost vyměnit si vzájemně zkušenosti projektanti, výrobci a uživatelé, případně i z více států, jsou pro všechny zúčastněné velmi přínosná a je proto vhodné je po čase opět zopakovat. Doufám, že i příští prezentační turné pracovníků sekce Technologie bude jejich účastníky hodnoceno minimálně stejně kladně, jako to právě ukončené. Ing. Petr Till vedoucí střediska Těchto pozitivních výsledků se podařilo dosáhnout i navzdory špatné hospodářské situaci, která poznamenala především stavební sektor ve Španělsku. Skupině se ji podařilo překonat díky strategii přijaté v roce 2002 a zaměřené na diverzifikaci činností, získávání infrastrukturních koncesí a mezinárodní růst Skupiny. Mezinárodní koncesionářská skupina Osm let úspěšného naplňování strategie přeměnilo OHL na mezinárodní koncesionářskou skupinu. O tom svědčí i následující údaje za první pololetí roku 2010: Zahraniční aktivity (stavebnictví + koncese) představují 65,6 % podíl na výnosech a 95,8 % podíl na EBITDA Skupiny. Z toho se Koncesní skupina podílí na EBITDA Skupiny 75,5 % a na EBIT dokonce 82,9 %. Stavební práce fakturované mimo území Španělska překročily tamní výnosy o 38,5 %, EBIT- DA mezinárodního stavitelství představuje téměř dvojnásobek provozního hrubého zisku vytvořeného stavitelstvím ve Španělsku. Na dobré úrovni je také zásoba práce, zejména v případě OHL Concesiones a OHL Construcción Internacional. Její objem zaručuje, že obě divize budou i nadále zajišťovat růst Skupiny. K 30. červnu dosahuje dlouhodobě zásoba práce v Koncesní skupině objemu ,9 mil. Prestiž na kapitálových trzích Uplynulý půlrok byl pro Skupinu velmi významný i z finančního hlediska. Poté, co byl v prosinci 2009 navýšen kapitál Skupiny o 199,5 mil. EUR, došlo v průběhu prvního pololetí 2010 k následujícím transakcím: V dubnu 2010 byl o dva roky prodloužen syndikovaný úvěr ve výši 190 mil., splatný v lednu 2011, a zároveň byl navýšen o 50 milionů. Ve stejném měsíci byla vydána pětiletá emise obligací za 700 milionů EUR, jejíž součástí je i výměna obligací za 178,4 mil. splatných už v květnu Celá emise byla umístěna na evropské finanční trhy a bez potíží upsána. Rovněž všechny čtyři koncesionářské společnosti se sídlem v brazilském státě Sāo Paulo vydaly obligace v hodnotě mil. brazilských reálů (cca 570 mil. EUR), což je hodnota zhruba o 25 % vyšší než původně předpokládaná. To umožnilo splatit všechny krátkodobé závazky a současně získat další prostředky pro investice. Z předchozích údajů je zřejmé, že se Skupina OHL těší velké vážnosti na mezinárodních kapitálových trzích a pokračuje ve stabilní finanční politice. Skupina značně vylepšila svůj profil budoucích splatností a pokročila v diverzifikaci svých finančních zdrojů. OHL Construcción Internacional Divize v uvedeném období pokračovala v růstu, její obrat se zvýšil o 11,5 % zejména díky dobrým výsledkům dceřiných společností v USA, silničních zakázek v Mexiku (Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario) a katarskému projektu. Také ukazatele zisku EBITDA a EBIT se v tomto období vyvíjely velmi dobře a vzrostly o 15,9 %, respektive 11,3 %. Construcción Nacional Činnost této divize je těžce poznamenána škrty, které španělská vláda musela provést v oblasti budování infrastruktury. To se projevilo 20% snížením výnosů a poklesem dalších ekonomických ukazatelů: EBITDA se především vlivem nedostatečných výnosů snížil o 36,7 %. Zbývající menší divize, Industrial, Desarrollos a Medio Ambiente, vykázaly výnosy za 144,6 mil. EUR, což je o 44,3 % více než v prvním pololetí roku Jednotlivé divize zaznamenaly následující růst: Industrial o 59,9 %; Desarrollos a 106,6 % a Medio Ambiente o 11,6 %. Společný EBITDA těchto divizí stoupl v prvním pololetí letošního roku na 9,3 milionu EUR. Alvaro Zubiaur OHL Central Europe, a.s.

7 10 11 Společnost OHL Concesiones získala v Indii zakázku na kontejnerový terminál v přístavu Ennore ATTRI CUP 2010 turnaj firem OHL Concesiones se bude v Indii podílet na výstavbě a provozu budoucího kontejnerového terminálu v přístavu Ennore, který se nachází 24 km severně od města Chennai na východním pobřeží Indie. Přístav Ennore leží ve velmi rozvinuté průmyslové oblasti státu Tamil Nadu. Díky své strategické poloze a dostupnosti pro intermodální přepravu byl vybrán jako hlavní uzel pro rozvoj kontejnerové přepravy zboží na východě Indie. Projektu realizuje sdružení, ve kterém má OHL Concesiones podíl 26 %. Dalšími členy sdružení jsou Grup Marítim TCB, rovněž s 26 %, indická společnost Lanco Infratech Ltd. (24 %) a Fond indické infrastruktury Eredene Capital (zbývajících 24 %). Koncese byla udělena na základě veřejné soutěže vypsané firmou BDFOT (Build, Design, Finance, Operate and Transfer) na 30 let. Předpokládaná investice přesáhne 230 miliónů EUR, z toho je 180 mil. určeno na inženýrské stavby a zbytek na vybavení. Předpokládaná doba výstavby je dva a půl roku a budoucí kontejnerový terminál o celkové rozloze 50 ha tak zahájí provoz ke konci roku Díky větší hloubce u mola bude možné nakládat a vykládat kontejnery také z lodí poslední generace post-panamax s kapacitou až TEU.* Vybrané základní parametry: délka přístavního mola hloubka u mola počet portálových jeřábů m 15 m počet RTG 33 Vítězný projekt počítá s tím, že v první fázi bude odbavováno 1,2 mil. TEU ročně. Postupně bude vybavení přístavu doplňováno tak, aby po dokončení druhé etapy výstavby jeho kapacita vzrostla na 1,5 mil. TEU. Podle údajů společnosti Drewry roste v Indii kontejnerová přeprava zboží mimořádným tempem. V posledních deseti letech byl zaznamenán meziroční růst ve výši 14 % a předpokládá se, že v roce 2020 přesáhne hodnotu 35 mil. TEU ročně, zatímco v roce 2009 bylo tímto způsobem přepraveno zboží o objemu 9 mil. TEU. Pokud se tento odhad naplní, bude to znamenat 11% roční nárůst. * jednotka kontejnerové přepravy 1 TEU je ekvivalentem jednoho 20-tistopého kontejneru (kontejner o délce 6,1 m) Alvaro Zubiaur OHL Central Europe, a.s. V sobotu 17. července se náš tým ve složení Zdeněk Šebeň, Marek Vítek, Pavel Vybíral, Tomáš Sobol, Libor Schoř, Daniel Šlapák, Karel Bloudíček, Jan Musil, Rosťa Hanuška a Oldřich Sobol poprvé zúčastnil vyhlášeného turnaje firem v malé kopané v Miroslavi. Ve dvou skupinách zde na třech hřištích startovalo 10 mužstev. Ve skupině A s námi soupeřila mužstva firem MS Miroslavské strojírny, AR Brno, HM spol. s.r.o. a Saint-Gobain Vertex (vítěz posledního ročníku). Ve skupině B soutěžila mužstva Ford Carent, Quantum, Attri, Vertex Hodonice a Lars CZ. Začátek turnaje nám vyšel dobře a první dva zápasy jsme vyhráli (HM jsme porazili 2:1 a AR Brno 4:1). Po utkání s místním mužstvem MS, které jsme prohráli 2:5, bylo jasné, že k postupu ze skupiny potřebujeme získat minimálně bod s krumlovským mužstvem Vertexu. Utkání jsme zahájili výborně, vedení 1:0 jsme však neudrželi ani do poločasu, kdy Vertex vyrovnal. Začátek druhé poloviny jsme nezvládli a dostali jsme rychlý gól. Kdo se trochu o malou kopanou zajímá, ví, jak je těžké dát gól, když soupeř v plném počtu jenom brání. Nám ale přálo štěstí a vyrovnali jsme snad v poslední vteřině na 2:2. Společné foto po udělení cen Oznámení Český červený kříž uděluje bronzovou plaketu prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili 10 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám musíme sdělit, že mezi vyznamenané touto plaketou patřil v měsíci srpnu i zaměstnanec naší společnosti pan Jozef Oršula, stavební zámečník, stř Jeho morální a hluboce lidský postoj velice oceňujeme, neboť ochota dárce darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Věříme, že stane vzorem a inspiruje ostatní zaměstnance k dárcovství krve. Poděkování Jménem Rady předsedů OSŽ při OHL ŽS děkuji paní Svatavě Zídkové za její padesátiletou činnost pro naši firmu a také jí přeji hodně zdraví a pohody. Svatka byla zaměstnankyní naší firmy od 1. července 1960 až do svého odchodu na zasloužený odpočinek v červenci V práci ale pokračuje dál jako podniková knihovnice. Tuto funkci vykonává již 47 let a jako jednatelka Klubu důchodců pracuje již 18 let. Milá Svatko, ještě jednou díky za vše! V zápase o postup do finále nás čekalo mužstvo pořádající firmy Attri. Jelikož tito borci odehráli celou skupinu bez střídání, byli už unavení a my jsme se přes ně až nečekaně snadno dostali do finále turnaje. Už postup ze skupiny pro nás byl úspěchem, natož pak semifinálový zápas vyhraný 5:1. Když už jste tak daleko, proč nezkusit vyhrát! Ve finále nás opět čekalo domácí družstvo, se kterým jsme předtím v základní skupině prohráli MS. O motivaci tedy nebylo nouze. Finále jsme začali ve velkém stylu a poločas vyhráli 2:0. Takovýto výsledek by tak zkušené mužstvo jako to naše ztratit nemělo, ale opak byl bohužel pravdou. I když jsme se cítili některými rozhodnutími pana rozhodčího hodně poškozeni, nebylo nám to nic platné a zápas skončil výsledkem 2:2. Došlo tedy na penalty, ve kterých jsme nakonec prohráli. Kromě skvělého druhého místa se nám podařilo dosáhnout ještě jednoho cenného vítězství náš hráč Karel Bloudíček se stal nejlepším střelcem turnaje. Chtěl bych tímto poděkovat našim fotbalistům, že obětovali celou sobotu ze svého volného času, aby reprezentovali naši firmu OHL ŽS. Olda Sobol Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Jiří Cenek, předseda RP OSŽ Nás hráč Karel Bloudíček nejlepší střelec turnaje

8 12 Vítejte mezi námi! V průběhu měsíců července a srpna nastoupila do našeho podniku řada nových zaměstnanců, které bych chtěl v této rubrice představit. Všechny mezi námi vítám a přeji jim v barvách OHL ŽS, a.s. mnoho úspěchů. Lukáš Obhlídal, referent účetní-provozní, středisko 0034 Ing. Jaroslav Paclt, ředitel sekce, středisko 2110 Ján Kušnirák, stavební dělník, středisko 4082 Bc. Michael Mráz, MBA, specialista technických a inženýrských aplikací, středisko 4082 Marek Psota, stavební dělník, středisko 2124 Jiří Šimáček, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR Zbyněk Rauš, vedoucí střediska, středisko 2120 Svatopluk Čaňo, tesař, středisko 2152 Jan Nedbálek, zedník, středisko 2152 Peter Bujňák, provozní elektrikář mimo vysoké napětí, středisko 2162 Ruslan Novák, zedník, středisko 2162 Ing. Šárka Hubíková, technik BOZP a PO, středisko 2089 Petr Šimáček, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Lukáš Křivánek, tesař, středisko 2142 Lukáš Gregr, elektromontér, středisko 2024 SET: Solární kolektory, zásobník TUV a příslušenství David Fargaš, provozní elektrikář mimo vysoké napětí, středisko 2152 Zdeněk Riedl, tesař, středisko 4041 Čestmír Bužek, stavbyvedoucí, středisko 4051 Martina Durecová, technik přípravy, středisko 4080 Radek Miřatský, mistr, středisko 4081 František Kadlec, technik BOZP a PO, středisko 2139 Ján Kazimír, technik stavební výroby, středisko 2098 Bohuslav Klimeš, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Jan Kučera, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Květoslav Němec, stavební dělník, středisko 2124 Pavel Eliáš, zedník,' středisko 2142 Miroslav Hošek, mistr, středisko 4031 Ing. Aleš Babor, expert obchodní, středisko 4070 Ing. Hana Leicmanová, specialista technické přípravy, středisko 4040 Cena instalace u rodinného domu je celkem Kč (s DPH) Cena je kalkulována při DPH 10 % Cena obsahuje dodávku materiálu, dopravu a běžnou instalaci a to včetně instalačního materiálu. Při stanovení ceny instalace se vycházelo z průměrné spotřeby propojovacího materiálu. V případě náročnějších podmínek instalace se může cena lišit. Na tento projekt lze v rámci programu Zelená úsporám získat dotaci Kč. Celkem zaplatíte pouze Kč! Záruka na kolektory 10 let. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ STRUČNÝ POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE NA SOLÁRNÍ SYSTÉM KROK ZA KROKEM: Blahopřání V červenci a srpnu 2010 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum dvou a více desítek let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. Po dobu 20 let pracuje u společnosti pan Ladislav Prokeš, stavební montážník sádrokartonů. Po dobu 25 let pracuje u společnosti Ing. Marie Klevetová, specialista pro pojištění, Ing. Radomil Konečný, specialista tvorby cen, Ing. Miroslav Dobrovolný, ředitel odboru Investice a tech.rozvoj. Po dobu 30 let pracuje u společnosti JUDr. Štefan Malatín, vedoucí útvaru Všeobecné právo, pan Miloš Herout, instalatér. Po dobu 35 let pracuje u společnosti pan Dušan Mutala, stavební zámečník, pan Pavel Geidl, stavební zámečník, pan Lubomír Plachý, instalatér. Po dobu 40 let pracuje u společnosti pan Ludvík Hrbáček, mistr, pan Vladimír Maša, ŘSMV-nákladních automobilů a tahačů, pan Tomáš Toman, řidič speciálních vozidel, pan Jaroslav Kratochvíl, železář, pan Milan Masařík, zedník. Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ 1. Vyplníte formulář žádosti o dotaci Formulář žádosti získáte na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR nebo je ke stažení na případně ho lze vystřihnout z novin. 2. Vyberete si výrobky. 3. Donesete do banky dokumenty žádost o dotaci (formulář pro fyzickou osobu domácnost; C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody) krycí list technických parametrů (jsou zde popsány vlastnosti domu a zvolené technologie; je součástí žádosti; vyplníte spolu s montážní firmou) projekt list vlastnictví nemovitosti návrh rozpočtu Kontaktní osoby z firmy OHL ŽS, a.s., divize 5, Stavin: Jan Trochta, vedoucí střediska tel.: , mail: Petr Bobek, stavbyvedoucí tel.: , fax: Žádáte-li předem, do 60 dní obdržíte vyrozumění o nároku na dotaci (příslib), které má platnost na ekologické vytápění 9 měsíců. Do té doby je třeba instalaci uskutečnit. 4. Provedete realizaci projektu 5. Získáte peníze V bance předložíte faktury od dodavatelů a potvrzení, že jste zaplatili (např. výpisy z účtu). Dále předložíte protokol o uvedení zařízení do provozu. Podepíšete smlouvu o poskytnutí dotace. Bude-li vše v pořádku, dostanete do 30 dnů peníze na účet. Žádat o dotaci lze i zpětně po provedení montáže. V tom případě stačí přinést všechny potřebné dokumenty do banky najednou. Kontakt na autorizovaného projektanta po dohodě zajistíme.

9 Zásoba práce dle oblastí 5,7 % 3,8 % 14,5 % Morava 58,3 % Slovensko 17,6 % Čechy 14,5 % 17,6 % 58,3 % Bulharsko 5,7 % Polsko 3,8 % Bosna Maďarsko Ázerbájdžán Černá Hora Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed, tel.: , fax: předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka, členové redakční rady: Mgr. Jan Rupp, PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Antonín Kučera, Ing. Martin Blažek, Ing. Josef Jahoda, Jiří Cenek, Bc. Tomáš Psota Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R-19/75 ze dne 31. října 1995.

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze strana 3 Rozhovor s Ing. Radimem Machulou, vedoucím projektu strana 7 3/2014 V Brně přibylo 38 kilometrů kanalizace

Více

Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno

Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Květen 2006 Ročník XII Veletrh IBF navštívil prezident Skupiny OHL strana 3 Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno strana 6 VD Vranov - oprava návodního líce

Více

Projev generálního ředitele OHL Central Europe, a. s., Ing. Manuela Viciany

Projev generálního ředitele OHL Central Europe, a. s., Ing. Manuela Viciany Měsíčník akciové společnosti ŽS Brno Prosinec 2005 Ročník XI Projev Ing. Františka Sekaniny, generálního ředitele ŽPSV a. s. strana 2 Projev Ing. Michala Štefla, generálního ředitele ŽS Brno, a. s. strana

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013 Moderní přístavba Slovanského gymnázia v Olomouci slavnostně otevřena strana 2 Dokončili jsme obnovu lednické zámecké jízdárny strana 6 Vršovický zámeček zvaný

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost

Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost Hutní výrobky z Podbrezové do Evropy Str. 4 Vlakem do nitra sopky Str. 8 L e d e n 2 0 1 2 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Nástěnka Zajímavosti

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný.

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný. 05 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Padesáté číslo, pět let Cargováku Ano, právě držíte v rukou v pořadí padesáté číslo interního magazínu, který má za sebou pětiletou existenci. Pět

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat

Více

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 1 / ČÍSLO 3 / 2008 ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ str. 3 Kyslík do magnitogorských hutí požene ČKD str. 10 Inovační podniky startují z Vysočan

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny,

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více