MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010

2 1 První velkou zakázku na území Polska bude realizovat akciová společnost OHL ŽS. Smlouvu o její realizaci podepsali Mgr. Ing. Józef Jezewicz, ředitel pobočky Centra realizace investic Polských státních drah v Katovicích, a Ing. František Ledabyl, 1. místopředseda představenstva a marketingový a obchodní ředitel OHL ŽS, a.s. Ten při podpisu uvedl: Rozhodnutí představenstva OHL ŽS zahájit v roce 2010 působení na stavebním trhu v Polské republice, podložené otevřením naší organizační složky v loňském roce, se ukázalo správné. To potvrzuje i získání této první zakázky, kterou jsme právě podepsali. Všem kolegům, kteří se o to zasloužili, bych chtěl poděkovat. ohl žs zrekonstruuje železniční trať v Polsku Moderní tvář stavebnictví Předmětem smlouvy je rekonstrukce dvoukolejné železniční trati ve Slezském vojvodství v úseku mezi městem Gliwice a obcí Pyskowice, přesněji mezi železniční stanicí Gliwice Labedy a Pyskowicemi. Součástí zakázky je příprava realizační dokumentace a podkladů pro stavební povolení a také vlastní stavební práce. stanoveno na 30. listopad letošního roku. Investorem jsou Polské státní dráhy a zhotovitelem je závod Dopravní stavby OHL ŽS, a.s. Útvar Public Relations Ty zahrnují rekonstrukci železničního spodku a svršku, konkrétně výměnu obou kolejí v úseku dlouhém 4,6 km, výměnu všech dřevěných pražců za železobetonové, posunutí části 0,7 km dlouhého úseku koleje č. 1 do nové osy, úpravu kolejiště, výměnu nosných konstrukcí trolejového vedení v délce 10 km, práce na trakčním vedení a napájení a telekomunikačním zařízení a rekonstrukci odvodnění kolejiště, včetně zastávek, v celkové délce 8,65 km. Zároveň budou zrekonstruovány železniční přejezdy a 200 m dlouhá nástupiště s celkovou plochou m 2, včetně zastřešení. Dobudovány budou také chodníky (celkem 266 m 2 ) a železniční přechody pro pěší (66 m 2 ). Práce na zakázce v celkové ceně více než 29 mil. zlotých včetně DPH byly zahájeny ihned po podpisu smlouvy a jejich dokončení je smluvně Základní informace: Název stavby: Investor: Náklady: Financování: Zhotovitel: Termín dokončení: Vyprojektování a realizace rekonstrukce železniční infrastruktury trati Gliwice Labedy Pyskowice v rámci projektu Rekonstrukce trati č. 132 Gliwice Labedy Strzelce Opolskie Opole Groszowice Polské státní dráhy Centrum realizace investic Varšava, pobočka Katovice polských zlotých (cca 7,3 mil. eur) včetně DPH Státní rozpočet Polské republiky OHL ŽS, a.s., závod Dopravní stavby

3 2 3 Areál firmy Hügli Food s.r.o., známého výrobce polévek, omáček a bujonů, se nachází v Zásmukách u Kolína. Na základě prudce se rozvíjející poptávky po produkci si firma už v roce 2005 nechala vypracovat projektovou kanceláří FSP Praha studii komplexního rozvoje areálu. Navržený koncept umožňuje výstavbu výrobních a skladových budov a vytvoření centrálního manipulačního dvora rozložit do čtyř etap. Slavnostní předání výrobní haly Hügli Food s.r.o. (HF) uprostřed Ing. Zdeněk Handrejch, výrobní náměstek divize 4 Praha, Ing. Petr Hankovec, ředitel divize 4 Praha, závodu Pozemní stavitelství, v popředí vpravo Ing. Viktor Hostačný jednatel HF, Ing. Petr Volf, výrobní a technický ředitel HF Divize 4 Praha dokončila další část výrobního areálu Hügli Food Divize 4 Praha, závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s. postavila pro Hügli Food výrobní halu III a skladovací halu III za pouhých 6 měsíců. Ke dvěma původním halám z let 2002 a 2006 o celkové zastavěné ploše m2, tak přibyly dvě další, které umožní navýšit stávající výrobní kapacitu více jak o polovinu. Nová dvoupodlažní výrobní hala byla vybudována při severní straně stávající výrobní haly. Zastavěná plocha je přes 1000 m2, konstrukční výšky nové a stávající výrobní haly jsou stejné a také technologie je kompatibilní se stávajícími provozy. Starou a novou výrobní halu spojují v každém podlaží dva průchody s požárními vraty. Součástí nové haly je venkovní zastřešené stání pro lisovací kontejnery, zjednodušující manipulaci s odpadem. Nově vybudovaná hala umožňuje při dalším nárůstu objemu výroby nástavbu o třetí podlaží, přemístění stávající mísírny do nově vzniklých prostor a její propojení s venkovními sily na suroviny. Tím je umožněn další rozvoj areálu s minimálními zásahy do provozu. Základní informace: Název stavby: Výrobní hala III Hügli Food s.r.o. Skladová hala III Hügli Food s.r.o. Investor: Hügli Food s.r.o. Projektant: F.S.P. projekční kancelář s.r.o. Zahájení stavby: 02/2010 Dokončení stavby: 07/2010 Cena: 69 mil. Kč Realizoval: Závod Pozemní stavitelství, Divize 4 Praha Vedoucí projektu: Ing. Aleš Benda Stavbyvedoucí: Jan Kulíček Budova nového skladu je kvádr o půdorysných rozměrech m a výšce 15 metrů. S novou výrobní halou je v úrovni přízemí na dvou místech propojena, což umožňuje průjezd manipulační techniky a průchod pracovníků. Větší část plochy skladu zabírají podélně situované řady regálů. Sklad má kapacitu cca paletových míst. Přes 500 m2 velká plocha pro vychystávání je umístěna při západní fasádě skladu. Ta je také vstupní branou pro nakládku a vykládku, pro kterou slouží pět sekčních elektrických vrat s překládacími můstky a gumovými dotěsňovacími límci. Každé místo tvoří jedna oddělená překládací komora. Jeden z můstků má speciální konstrukci pro nakládku a vykládku malých vozidel. Stávající skladové kapacity byly novou skladovací halou navýšeny o více než 60 %. Díky právě dokončené stavbě se zásadně mění i logistika výroby a skladování, protože z nového skladu surovin a obalů poputují výrobky přes tři výrobní haly do dvou expedičních skladů bez křížení cest. Slavnostní předání nové výrobní a skladové haly proběhlo za účasti vedení divize 4 Praha, zástupců investora, největších subdodavatelů a pracovníků závodu Hügli Food přímo v areálu v Zásmukách. Zatímco skladová hala začala již následující den nabíhat do ostrého provozu, výrobní hala se zatím připravuje na zářijovou instalaci strojů. Bc. Alžběta Trůblová specialista obchodní Zakladačový systém ve skladovací hale

4 4 5 protlaku byla na dno zatlačeného potrubí položena betonová kyneta, vyztužená pomocí ocelových sítí. Náročnou práci v kolejišti za provozu pomohla usnadnit hladká spolupráce s řídícím týmem vedoucího člena realizačního sdružení, závodem 20 OHL ŽS, a.s. a dobrá komunikace s objednatelem, firmou EUROVIA, a.s. Veškerý přesun stavebního a vytěženého materiálu probíhal pouze po kolejích, proto byly všechny výluky provozu, nutné pro realizaci hydrovrtů a vybudování startovacích šachet, pečlivě plánovány a koordinovány. Synchronizací činností Divize 6 s dalšími dílčími dodavateli byly minimalizovány prostoje, které by jinak negativně ovlivnily celkovou dobu výstavby. Nový propustek na 84,863 kilometru nahradil původní, už téměř nefunkční propustek z počátku minulého století. Tento projekt v hodnotě 55 milionů korun byl pro naše kolegy po technické stránce jednou z nejzajímavějších dílčích částí projektu Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav. Na jaře 2010 dokončila divize 6 Podzemní stavby v projektu Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav propustek sloužící k převedení povrchových vod pod kolejištěm břeclavského nádraží. Celý propustek v délce 160 m, provedený klasicky kopaným protlakem ze železobetonových trub DN 1600, byl rozdělen na tři dílčí protlaky. Jeho trasa vedla pod třiceti čtyřmi železničními kolejemi, 30 z nich bylo po dobu stavby nepřetržitě užíváno pro posun vlakových souprav. Na čtyřech kolejích musel být kvůli vyhloubení dvou startovacích šachet přerušen provoz. Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav propustek pro převedení povrchových vod Ing. Vladimír Král, vedoucí projektu Ing. Michal Sodomka, vedoucí projektu Bc. Alžběta Trůblová, specialista obchodní Školení první pomoci Ve dnech 24. a 25. srpna se pro zájemce z řad zaměstnanců OHL ŽS konalo pilotní školení ze základů poskytování první pomoci. Ve školách ani v zaměstnání bohužel žádná ucelená výuka zvyšující dovednost poskytnout první pomoc není a i když úroveň poskytování první pomoci všeobecně roste, je jen velmi málo lidí schopných zraněným pomoci adekvátně a správně. Hlavním lektorem byl Ing. Radek Turin, Dis, který účastníkům předával rady a zkušenosti v souladu s trendy a postupy urgentní medicíny a zdravotnické záchranné služby. Všichni účastníci přistupovali k problematice velmi aktivně a se zájmem. Přestože nebylo vzhledem k časovým možnostem probráno mnoho nadstavbových témat, školením a praktickým nácvikem se výrazně zvýšila reakční schopnost účastníků adekvátně poskytnout první pomoc. Geologie v místě protlaku Na základě hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že celá trasa propustku bude realizována pod hladinou podzemní vody. V kontrolních vrtech byla hladina podzemní vody naražena v hloubce 2 m a její výše se ustálila v hloubce 1,4 m pod povrchem. Dále bylo kontrolními vrty zjištěno, že trasa protlaku bude vedena v náročných hydrogeologických podmínkách v profilu protlaku se předpokládalo, že bude celé dílo realizováno v písčitých jílech, které postupně přecházejí do zvodnělých písčitých hlín. Průběh výstavby Aby projekt mohl být vůbec zrealizován, musela být v trase protlaku vybudována soustava čtrnácti čerpacích vrtů. Všechny vrty byly vystrojeny perforovanou PVC trubkou s osazenými lepenými filtry a následně obsypány kačírkem frakce 8 16 mm. Tato soustava hydrovrtů zajistila snížení hladiny podzemní vody na úroveň 2 3 m pod projektovanou niveletu protlaku. Po odčerpání hladiny podzemní vody byla vyhloubena 5 m hluboká startovací šachta o rozměru 7,5 5,5 m. Do ní byla osazena protláčecí souprava. Na první speciálně upravenou rouru o průměru DN 1600 byl osazen řídící předštítek. Pro zajištění stability nadloží a eliminaci jakýchkoliv rizik spojených s nadvýlomy probíhala současně s ražbou zpevňující injektáž pomocí tyčí IBO o průměru 30/16 mm. Každá tyč měřila minimálně 5 m, přičemž jednotlivé ražené úseky byly dlouhé 60 m. Aby bylo možné dosáhnout těchto délek, byla prováděna tzv. kluzná injektáž přes injekční otvory, které byly osazeny po obvodu železobetonové roury TZT 160/200. Vzhledem k tomu, že ražba probíhala v nepřetržitém provozu, za jednu směnu byly vyraženy 2 m protlaku. Celkově samotná ražba všech tří úseků trvala 3 měsíce. V dokončeném Oblast stavebnictví je jedním z nejrizikovějších oborů co do vzniku a závažnosti úrazů, loni se proto útvary BOZP, PO a ŽP v čele s panem Šimáčkem rozhodly do svého pravidelného školení bezpečnosti práce zakomponovat i oblast první pomoci. Časový prostor pro tak rozsáhlou problematiku byl samozřejmě velmi omezený, přesto jsou alespoň základní dovednosti pro naše zaměstnance nanejvýš užitečné. Účastníkům školení byla navíc nabídnuta možnost samostatného kurzu zaměřeného pouze na první pomoc. Během letních měsíců se zformovaly první dvě skupiny zájemců a ve dnech 24. a 25. srpna se uskutečnil v prostorách budovy ředitelství OHL ŽS v Brně dvouhodinový blok. Kurz byl zaměřen hlavně na praktické dovednosti v poskytování první pomoci s cílem dokázat vhodně zareagovat a pomoci zraněnému či nemocnému před příjezdem odborné pomoci. Účastníci si vyzkoušeli uvolnění dýchacích cest, resuscitaci na cvičné figuríně, zastavování masivního krvácení, ošetření zraněných při dopravní nehodě, úrazu el. proudem, popálení či po pádu ze schodů, vše s ohledem na zásady osobní bezpečnosti. Ing. Radek Turin, DiS. specialista BOZP a PO

5 6 7 Festival zahájila 7. srpna svým galakoncertem španělská sopranistka Montserrat Caballé. Při jejím exkluzivním vystoupení v České republice ji doprovodil Peter Dvorský, jeho bratr Jaroslav a Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou dirigenta Josého Collady. Montserrat Caballé se proslavila interpretací Belliniho a Donizettiho oper. Pozornost na sebe upoutala spoluprací s leaderem skupiny Queen, Freddiem Mercurym. Jejich duet Barcelona je dodnes synonymem letních olympijských her v roce I v dalších večerech nabídl festival pestrý program od klasické hudby přes jazz až po world music, nicméně těžiště dramaturgie festivalu je již tradičně postaveno na klasickém pěveckém umění. Letošní již 12. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského proběhl od 7. do 21. srpna 2010 v Jaroměřicích nad Rokytnou, Telči a Dalešicích u Třebíče. Ve spolupráci s hlavním partnerem festivalu, akciovou společností OHL ŽS, připravili letos pořadatelé mimořádně lákavou přehlídku vokálního umění. Foto na této dvoustraně: Josef Prodělal Naše společnost se věnuje podpoře zajímavých a potřebných projektů z různých oblastí neziskové sféry a také podpoře kulturních projektů obecně. Tento festival, který svým významem a úrovní dalece přesahuje regionální charakter, je jedním z nich. Montserrat Caballé na Festivalu Petra Dvorského s podporou OHL ŽS Jsme rádi, že se tento výjimečný koncert s mezinárodními hvězdami uskutečnil v Jaroměřicích právě za podpory OHL ŽS, a.s. Útvar Public Relations Vystoupení Montserrat Caballé a Petera Dvorského si nenechal ujít ani ministr kultury MUDr. Jiří Besser (vpravo s mikrofonem)

6 8 9 Skupina OHL zvýšila o 26,1 % svůj čistý zisk za první pololetí roku 2010 Na konci prvního pololetí roku 2010 vykazují hlavní položky výsledovky Skupiny OHL uspokojivé výsledky. Oproti stejnému období loňského roku vzrostl čistý zisk o 26,1 % a dosáhl výše 66,1 milionu EUR. Společně s tímto významným nárůstem čistého zisku se o 7,6 % zvýšily i výnosy Skupiny (2 113,2 mil. EUR). Provozní hrubý zisk EBITDA dosáhl výše 390,6 mil. EUR (to se rovná nárůstu o 37,1 %), čistý provozní zisk EBIT vzrostl o 31,7 % na částku 259,9 mil. EUR. EUR. Ve srovnání s koncem roku 2009 vzrostla o 23,5 %. Mezinárodní stavitelství vykázalo na konci prvního pololetí zásobu práce v objemu mil. EUR. Z toho 71,6 % představují zakázky nasmlouvané v USA, Kataru a zemích střední a východní Evropy. Výsledky podle divizí OHL Concesiones Tato divize vykazuje značný nárůst ve srovnání se stejným obdobím roku 2009: výnosy vzrostly o 54,8 %, EBITDA o 65,5 % a EBIT o 66,5 %. Během prvního pololetí letošního roku získala divize v Mexiku koncesi na dálnici Los Poetas Luis Cabrera. V červenci své portfolio rozšířila o další koncese: dálnici na severním okraji hlavního města Mexika a přístavní infrastrukturu v indickém městě Ennore. V období ekonomické krize je pro každou firmu více než jindy důležitá komunikace s potencionálními zákazníky a uživateli jejích výrobků. Platí to samozřejmě i pro technologicky založenou společnost. Aby mohla efektivně fungovat, musí se zaměřit na podporu projektantů a technických odborníků. Touto cestou se vydali v letošním roce i pracovníci sekce Technologie a uspořádali sérii prezentací. Harmonické prezentace sekce Technologie První z nich byl Technický den sekce Technologie pro projektanty z ČR i SR a technické odborníky ze společnosti Železnice Slovenské republiky (dále ŽSR). Konal se 23. a 24. února v příjemném prostředí penzionu Harmonie v Zastávce u Brna. První část akce byla zaměřena především na teoretickou osvětu v oblasti technologií pro napájení drážní trakce, elektrických předtápěcích zařízení, elektrických ohřevů výměn, systémů infrastruktury apod. Důraz byl kladen nejen na nabízené novinky, ale také na možnosti energetických úspor při jejich navrhování a provozování. Všem účastníkům byly předány projekční podklady v elektronické podobě, což nepochybně umožní zefektivnění spolupráce mezi projektantem, výrobcem a uživatelem. Součástí praktické části prezentace byla prohlídka výrobního areálu Světlá 5, včetně rozpracovaných technologických celků, exkurze do nově zrekonstruované trakční napájecí stanice Modřice a prohlídka elektrického předtápěcího zařízení Břeclav. Pozitivní ohlas naší únorové akce vyústil v pozvání pracovníků sekce Technologie k účasti na Semináři vedoucích zaměstnanců pro ŠpZ a DLR, který se konal pod záštitou odboru 430 generálního ředitelství ŽSR od 19. do 21. května ve vzdělávacím centru ŽSR ve Strečně. I na této akci se naši prezentující pracovníci setkali s živým zájmem o nabízené technologie. To dokládá i krátký hodnotící článek, který byl zveřejněn v informačním bulletinu InfoElektro ŽSR. Do třetice uspořádali pracovníci sekce Technologie prezentační akci pro přednosty správ dopravní cesty správ elektrotechniky a energetiky (SDC SEE) Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, a jejich blízké spolupracovníky z celé naší republiky. Akce byla uspořádána ve spolupráci se SDC SEE Brno, za což jim ještě jednou patří náš dík. Vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem se prezentace opět konaly v prostorách penzionu Harmonie a program byl pouze modifikován dle zaměření a potřeb auditoria. Podobná setkání, při nichž mají možnost vyměnit si vzájemně zkušenosti projektanti, výrobci a uživatelé, případně i z více států, jsou pro všechny zúčastněné velmi přínosná a je proto vhodné je po čase opět zopakovat. Doufám, že i příští prezentační turné pracovníků sekce Technologie bude jejich účastníky hodnoceno minimálně stejně kladně, jako to právě ukončené. Ing. Petr Till vedoucí střediska Těchto pozitivních výsledků se podařilo dosáhnout i navzdory špatné hospodářské situaci, která poznamenala především stavební sektor ve Španělsku. Skupině se ji podařilo překonat díky strategii přijaté v roce 2002 a zaměřené na diverzifikaci činností, získávání infrastrukturních koncesí a mezinárodní růst Skupiny. Mezinárodní koncesionářská skupina Osm let úspěšného naplňování strategie přeměnilo OHL na mezinárodní koncesionářskou skupinu. O tom svědčí i následující údaje za první pololetí roku 2010: Zahraniční aktivity (stavebnictví + koncese) představují 65,6 % podíl na výnosech a 95,8 % podíl na EBITDA Skupiny. Z toho se Koncesní skupina podílí na EBITDA Skupiny 75,5 % a na EBIT dokonce 82,9 %. Stavební práce fakturované mimo území Španělska překročily tamní výnosy o 38,5 %, EBIT- DA mezinárodního stavitelství představuje téměř dvojnásobek provozního hrubého zisku vytvořeného stavitelstvím ve Španělsku. Na dobré úrovni je také zásoba práce, zejména v případě OHL Concesiones a OHL Construcción Internacional. Její objem zaručuje, že obě divize budou i nadále zajišťovat růst Skupiny. K 30. červnu dosahuje dlouhodobě zásoba práce v Koncesní skupině objemu ,9 mil. Prestiž na kapitálových trzích Uplynulý půlrok byl pro Skupinu velmi významný i z finančního hlediska. Poté, co byl v prosinci 2009 navýšen kapitál Skupiny o 199,5 mil. EUR, došlo v průběhu prvního pololetí 2010 k následujícím transakcím: V dubnu 2010 byl o dva roky prodloužen syndikovaný úvěr ve výši 190 mil., splatný v lednu 2011, a zároveň byl navýšen o 50 milionů. Ve stejném měsíci byla vydána pětiletá emise obligací za 700 milionů EUR, jejíž součástí je i výměna obligací za 178,4 mil. splatných už v květnu Celá emise byla umístěna na evropské finanční trhy a bez potíží upsána. Rovněž všechny čtyři koncesionářské společnosti se sídlem v brazilském státě Sāo Paulo vydaly obligace v hodnotě mil. brazilských reálů (cca 570 mil. EUR), což je hodnota zhruba o 25 % vyšší než původně předpokládaná. To umožnilo splatit všechny krátkodobé závazky a současně získat další prostředky pro investice. Z předchozích údajů je zřejmé, že se Skupina OHL těší velké vážnosti na mezinárodních kapitálových trzích a pokračuje ve stabilní finanční politice. Skupina značně vylepšila svůj profil budoucích splatností a pokročila v diverzifikaci svých finančních zdrojů. OHL Construcción Internacional Divize v uvedeném období pokračovala v růstu, její obrat se zvýšil o 11,5 % zejména díky dobrým výsledkům dceřiných společností v USA, silničních zakázek v Mexiku (Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario) a katarskému projektu. Také ukazatele zisku EBITDA a EBIT se v tomto období vyvíjely velmi dobře a vzrostly o 15,9 %, respektive 11,3 %. Construcción Nacional Činnost této divize je těžce poznamenána škrty, které španělská vláda musela provést v oblasti budování infrastruktury. To se projevilo 20% snížením výnosů a poklesem dalších ekonomických ukazatelů: EBITDA se především vlivem nedostatečných výnosů snížil o 36,7 %. Zbývající menší divize, Industrial, Desarrollos a Medio Ambiente, vykázaly výnosy za 144,6 mil. EUR, což je o 44,3 % více než v prvním pololetí roku Jednotlivé divize zaznamenaly následující růst: Industrial o 59,9 %; Desarrollos a 106,6 % a Medio Ambiente o 11,6 %. Společný EBITDA těchto divizí stoupl v prvním pololetí letošního roku na 9,3 milionu EUR. Alvaro Zubiaur OHL Central Europe, a.s.

7 10 11 Společnost OHL Concesiones získala v Indii zakázku na kontejnerový terminál v přístavu Ennore ATTRI CUP 2010 turnaj firem OHL Concesiones se bude v Indii podílet na výstavbě a provozu budoucího kontejnerového terminálu v přístavu Ennore, který se nachází 24 km severně od města Chennai na východním pobřeží Indie. Přístav Ennore leží ve velmi rozvinuté průmyslové oblasti státu Tamil Nadu. Díky své strategické poloze a dostupnosti pro intermodální přepravu byl vybrán jako hlavní uzel pro rozvoj kontejnerové přepravy zboží na východě Indie. Projektu realizuje sdružení, ve kterém má OHL Concesiones podíl 26 %. Dalšími členy sdružení jsou Grup Marítim TCB, rovněž s 26 %, indická společnost Lanco Infratech Ltd. (24 %) a Fond indické infrastruktury Eredene Capital (zbývajících 24 %). Koncese byla udělena na základě veřejné soutěže vypsané firmou BDFOT (Build, Design, Finance, Operate and Transfer) na 30 let. Předpokládaná investice přesáhne 230 miliónů EUR, z toho je 180 mil. určeno na inženýrské stavby a zbytek na vybavení. Předpokládaná doba výstavby je dva a půl roku a budoucí kontejnerový terminál o celkové rozloze 50 ha tak zahájí provoz ke konci roku Díky větší hloubce u mola bude možné nakládat a vykládat kontejnery také z lodí poslední generace post-panamax s kapacitou až TEU.* Vybrané základní parametry: délka přístavního mola hloubka u mola počet portálových jeřábů m 15 m počet RTG 33 Vítězný projekt počítá s tím, že v první fázi bude odbavováno 1,2 mil. TEU ročně. Postupně bude vybavení přístavu doplňováno tak, aby po dokončení druhé etapy výstavby jeho kapacita vzrostla na 1,5 mil. TEU. Podle údajů společnosti Drewry roste v Indii kontejnerová přeprava zboží mimořádným tempem. V posledních deseti letech byl zaznamenán meziroční růst ve výši 14 % a předpokládá se, že v roce 2020 přesáhne hodnotu 35 mil. TEU ročně, zatímco v roce 2009 bylo tímto způsobem přepraveno zboží o objemu 9 mil. TEU. Pokud se tento odhad naplní, bude to znamenat 11% roční nárůst. * jednotka kontejnerové přepravy 1 TEU je ekvivalentem jednoho 20-tistopého kontejneru (kontejner o délce 6,1 m) Alvaro Zubiaur OHL Central Europe, a.s. V sobotu 17. července se náš tým ve složení Zdeněk Šebeň, Marek Vítek, Pavel Vybíral, Tomáš Sobol, Libor Schoř, Daniel Šlapák, Karel Bloudíček, Jan Musil, Rosťa Hanuška a Oldřich Sobol poprvé zúčastnil vyhlášeného turnaje firem v malé kopané v Miroslavi. Ve dvou skupinách zde na třech hřištích startovalo 10 mužstev. Ve skupině A s námi soupeřila mužstva firem MS Miroslavské strojírny, AR Brno, HM spol. s.r.o. a Saint-Gobain Vertex (vítěz posledního ročníku). Ve skupině B soutěžila mužstva Ford Carent, Quantum, Attri, Vertex Hodonice a Lars CZ. Začátek turnaje nám vyšel dobře a první dva zápasy jsme vyhráli (HM jsme porazili 2:1 a AR Brno 4:1). Po utkání s místním mužstvem MS, které jsme prohráli 2:5, bylo jasné, že k postupu ze skupiny potřebujeme získat minimálně bod s krumlovským mužstvem Vertexu. Utkání jsme zahájili výborně, vedení 1:0 jsme však neudrželi ani do poločasu, kdy Vertex vyrovnal. Začátek druhé poloviny jsme nezvládli a dostali jsme rychlý gól. Kdo se trochu o malou kopanou zajímá, ví, jak je těžké dát gól, když soupeř v plném počtu jenom brání. Nám ale přálo štěstí a vyrovnali jsme snad v poslední vteřině na 2:2. Společné foto po udělení cen Oznámení Český červený kříž uděluje bronzovou plaketu prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili 10 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám musíme sdělit, že mezi vyznamenané touto plaketou patřil v měsíci srpnu i zaměstnanec naší společnosti pan Jozef Oršula, stavební zámečník, stř Jeho morální a hluboce lidský postoj velice oceňujeme, neboť ochota dárce darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Věříme, že stane vzorem a inspiruje ostatní zaměstnance k dárcovství krve. Poděkování Jménem Rady předsedů OSŽ při OHL ŽS děkuji paní Svatavě Zídkové za její padesátiletou činnost pro naši firmu a také jí přeji hodně zdraví a pohody. Svatka byla zaměstnankyní naší firmy od 1. července 1960 až do svého odchodu na zasloužený odpočinek v červenci V práci ale pokračuje dál jako podniková knihovnice. Tuto funkci vykonává již 47 let a jako jednatelka Klubu důchodců pracuje již 18 let. Milá Svatko, ještě jednou díky za vše! V zápase o postup do finále nás čekalo mužstvo pořádající firmy Attri. Jelikož tito borci odehráli celou skupinu bez střídání, byli už unavení a my jsme se přes ně až nečekaně snadno dostali do finále turnaje. Už postup ze skupiny pro nás byl úspěchem, natož pak semifinálový zápas vyhraný 5:1. Když už jste tak daleko, proč nezkusit vyhrát! Ve finále nás opět čekalo domácí družstvo, se kterým jsme předtím v základní skupině prohráli MS. O motivaci tedy nebylo nouze. Finále jsme začali ve velkém stylu a poločas vyhráli 2:0. Takovýto výsledek by tak zkušené mužstvo jako to naše ztratit nemělo, ale opak byl bohužel pravdou. I když jsme se cítili některými rozhodnutími pana rozhodčího hodně poškozeni, nebylo nám to nic platné a zápas skončil výsledkem 2:2. Došlo tedy na penalty, ve kterých jsme nakonec prohráli. Kromě skvělého druhého místa se nám podařilo dosáhnout ještě jednoho cenného vítězství náš hráč Karel Bloudíček se stal nejlepším střelcem turnaje. Chtěl bych tímto poděkovat našim fotbalistům, že obětovali celou sobotu ze svého volného času, aby reprezentovali naši firmu OHL ŽS. Olda Sobol Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Jiří Cenek, předseda RP OSŽ Nás hráč Karel Bloudíček nejlepší střelec turnaje

8 12 Vítejte mezi námi! V průběhu měsíců července a srpna nastoupila do našeho podniku řada nových zaměstnanců, které bych chtěl v této rubrice představit. Všechny mezi námi vítám a přeji jim v barvách OHL ŽS, a.s. mnoho úspěchů. Lukáš Obhlídal, referent účetní-provozní, středisko 0034 Ing. Jaroslav Paclt, ředitel sekce, středisko 2110 Ján Kušnirák, stavební dělník, středisko 4082 Bc. Michael Mráz, MBA, specialista technických a inženýrských aplikací, středisko 4082 Marek Psota, stavební dělník, středisko 2124 Jiří Šimáček, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR Zbyněk Rauš, vedoucí střediska, středisko 2120 Svatopluk Čaňo, tesař, středisko 2152 Jan Nedbálek, zedník, středisko 2152 Peter Bujňák, provozní elektrikář mimo vysoké napětí, středisko 2162 Ruslan Novák, zedník, středisko 2162 Ing. Šárka Hubíková, technik BOZP a PO, středisko 2089 Petr Šimáček, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Lukáš Křivánek, tesař, středisko 2142 Lukáš Gregr, elektromontér, středisko 2024 SET: Solární kolektory, zásobník TUV a příslušenství David Fargaš, provozní elektrikář mimo vysoké napětí, středisko 2152 Zdeněk Riedl, tesař, středisko 4041 Čestmír Bužek, stavbyvedoucí, středisko 4051 Martina Durecová, technik přípravy, středisko 4080 Radek Miřatský, mistr, středisko 4081 František Kadlec, technik BOZP a PO, středisko 2139 Ján Kazimír, technik stavební výroby, středisko 2098 Bohuslav Klimeš, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Jan Kučera, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Květoslav Němec, stavební dělník, středisko 2124 Pavel Eliáš, zedník,' středisko 2142 Miroslav Hošek, mistr, středisko 4031 Ing. Aleš Babor, expert obchodní, středisko 4070 Ing. Hana Leicmanová, specialista technické přípravy, středisko 4040 Cena instalace u rodinného domu je celkem Kč (s DPH) Cena je kalkulována při DPH 10 % Cena obsahuje dodávku materiálu, dopravu a běžnou instalaci a to včetně instalačního materiálu. Při stanovení ceny instalace se vycházelo z průměrné spotřeby propojovacího materiálu. V případě náročnějších podmínek instalace se může cena lišit. Na tento projekt lze v rámci programu Zelená úsporám získat dotaci Kč. Celkem zaplatíte pouze Kč! Záruka na kolektory 10 let. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ STRUČNÝ POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE NA SOLÁRNÍ SYSTÉM KROK ZA KROKEM: Blahopřání V červenci a srpnu 2010 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum dvou a více desítek let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. Po dobu 20 let pracuje u společnosti pan Ladislav Prokeš, stavební montážník sádrokartonů. Po dobu 25 let pracuje u společnosti Ing. Marie Klevetová, specialista pro pojištění, Ing. Radomil Konečný, specialista tvorby cen, Ing. Miroslav Dobrovolný, ředitel odboru Investice a tech.rozvoj. Po dobu 30 let pracuje u společnosti JUDr. Štefan Malatín, vedoucí útvaru Všeobecné právo, pan Miloš Herout, instalatér. Po dobu 35 let pracuje u společnosti pan Dušan Mutala, stavební zámečník, pan Pavel Geidl, stavební zámečník, pan Lubomír Plachý, instalatér. Po dobu 40 let pracuje u společnosti pan Ludvík Hrbáček, mistr, pan Vladimír Maša, ŘSMV-nákladních automobilů a tahačů, pan Tomáš Toman, řidič speciálních vozidel, pan Jaroslav Kratochvíl, železář, pan Milan Masařík, zedník. Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ 1. Vyplníte formulář žádosti o dotaci Formulář žádosti získáte na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR nebo je ke stažení na případně ho lze vystřihnout z novin. 2. Vyberete si výrobky. 3. Donesete do banky dokumenty žádost o dotaci (formulář pro fyzickou osobu domácnost; C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody) krycí list technických parametrů (jsou zde popsány vlastnosti domu a zvolené technologie; je součástí žádosti; vyplníte spolu s montážní firmou) projekt list vlastnictví nemovitosti návrh rozpočtu Kontaktní osoby z firmy OHL ŽS, a.s., divize 5, Stavin: Jan Trochta, vedoucí střediska tel.: , mail: Petr Bobek, stavbyvedoucí tel.: , fax: Žádáte-li předem, do 60 dní obdržíte vyrozumění o nároku na dotaci (příslib), které má platnost na ekologické vytápění 9 měsíců. Do té doby je třeba instalaci uskutečnit. 4. Provedete realizaci projektu 5. Získáte peníze V bance předložíte faktury od dodavatelů a potvrzení, že jste zaplatili (např. výpisy z účtu). Dále předložíte protokol o uvedení zařízení do provozu. Podepíšete smlouvu o poskytnutí dotace. Bude-li vše v pořádku, dostanete do 30 dnů peníze na účet. Žádat o dotaci lze i zpětně po provedení montáže. V tom případě stačí přinést všechny potřebné dokumenty do banky najednou. Kontakt na autorizovaného projektanta po dohodě zajistíme.

9 Zásoba práce dle oblastí 5,7 % 3,8 % 14,5 % Morava 58,3 % Slovensko 17,6 % Čechy 14,5 % 17,6 % 58,3 % Bulharsko 5,7 % Polsko 3,8 % Bosna Maďarsko Ázerbájdžán Černá Hora Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed, tel.: , fax: předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka, členové redakční rady: Mgr. Jan Rupp, PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Antonín Kučera, Ing. Martin Blažek, Ing. Josef Jahoda, Jiří Cenek, Bc. Tomáš Psota Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R-19/75 ze dne 31. října 1995.

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 29. srpna 2012 Agenda Úvod Radim Haluza, generální ředitel Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 Michal Vepřek, finanční ředitel Prostor

Více

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH Německá betonová garáž REKERS GmbH AKČNÍ NABÍDKA německá betonová garáž s podlahou REKERS GmbH. rozměr 3 x 6m, vyrobeno v Německu! běžná cena 131.970,- Kč Nyní 98.977,- Kč bez DPH Úspora 32.993,- Kč K

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

OBEC ÚHERCE. K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601

OBEC ÚHERCE. K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601 OBEC ÚHERCE K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601 Úherce dne 19.12.2011 Doporučeně - na doručen ku! Věc: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz VAŠE POTŘEBY......NAŠE MODULOVÁ ŘEŠENÍ CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více