MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010

2 1 První velkou zakázku na území Polska bude realizovat akciová společnost OHL ŽS. Smlouvu o její realizaci podepsali Mgr. Ing. Józef Jezewicz, ředitel pobočky Centra realizace investic Polských státních drah v Katovicích, a Ing. František Ledabyl, 1. místopředseda představenstva a marketingový a obchodní ředitel OHL ŽS, a.s. Ten při podpisu uvedl: Rozhodnutí představenstva OHL ŽS zahájit v roce 2010 působení na stavebním trhu v Polské republice, podložené otevřením naší organizační složky v loňském roce, se ukázalo správné. To potvrzuje i získání této první zakázky, kterou jsme právě podepsali. Všem kolegům, kteří se o to zasloužili, bych chtěl poděkovat. ohl žs zrekonstruuje železniční trať v Polsku Moderní tvář stavebnictví Předmětem smlouvy je rekonstrukce dvoukolejné železniční trati ve Slezském vojvodství v úseku mezi městem Gliwice a obcí Pyskowice, přesněji mezi železniční stanicí Gliwice Labedy a Pyskowicemi. Součástí zakázky je příprava realizační dokumentace a podkladů pro stavební povolení a také vlastní stavební práce. stanoveno na 30. listopad letošního roku. Investorem jsou Polské státní dráhy a zhotovitelem je závod Dopravní stavby OHL ŽS, a.s. Útvar Public Relations Ty zahrnují rekonstrukci železničního spodku a svršku, konkrétně výměnu obou kolejí v úseku dlouhém 4,6 km, výměnu všech dřevěných pražců za železobetonové, posunutí části 0,7 km dlouhého úseku koleje č. 1 do nové osy, úpravu kolejiště, výměnu nosných konstrukcí trolejového vedení v délce 10 km, práce na trakčním vedení a napájení a telekomunikačním zařízení a rekonstrukci odvodnění kolejiště, včetně zastávek, v celkové délce 8,65 km. Zároveň budou zrekonstruovány železniční přejezdy a 200 m dlouhá nástupiště s celkovou plochou m 2, včetně zastřešení. Dobudovány budou také chodníky (celkem 266 m 2 ) a železniční přechody pro pěší (66 m 2 ). Práce na zakázce v celkové ceně více než 29 mil. zlotých včetně DPH byly zahájeny ihned po podpisu smlouvy a jejich dokončení je smluvně Základní informace: Název stavby: Investor: Náklady: Financování: Zhotovitel: Termín dokončení: Vyprojektování a realizace rekonstrukce železniční infrastruktury trati Gliwice Labedy Pyskowice v rámci projektu Rekonstrukce trati č. 132 Gliwice Labedy Strzelce Opolskie Opole Groszowice Polské státní dráhy Centrum realizace investic Varšava, pobočka Katovice polských zlotých (cca 7,3 mil. eur) včetně DPH Státní rozpočet Polské republiky OHL ŽS, a.s., závod Dopravní stavby

3 2 3 Areál firmy Hügli Food s.r.o., známého výrobce polévek, omáček a bujonů, se nachází v Zásmukách u Kolína. Na základě prudce se rozvíjející poptávky po produkci si firma už v roce 2005 nechala vypracovat projektovou kanceláří FSP Praha studii komplexního rozvoje areálu. Navržený koncept umožňuje výstavbu výrobních a skladových budov a vytvoření centrálního manipulačního dvora rozložit do čtyř etap. Slavnostní předání výrobní haly Hügli Food s.r.o. (HF) uprostřed Ing. Zdeněk Handrejch, výrobní náměstek divize 4 Praha, Ing. Petr Hankovec, ředitel divize 4 Praha, závodu Pozemní stavitelství, v popředí vpravo Ing. Viktor Hostačný jednatel HF, Ing. Petr Volf, výrobní a technický ředitel HF Divize 4 Praha dokončila další část výrobního areálu Hügli Food Divize 4 Praha, závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s. postavila pro Hügli Food výrobní halu III a skladovací halu III za pouhých 6 měsíců. Ke dvěma původním halám z let 2002 a 2006 o celkové zastavěné ploše m2, tak přibyly dvě další, které umožní navýšit stávající výrobní kapacitu více jak o polovinu. Nová dvoupodlažní výrobní hala byla vybudována při severní straně stávající výrobní haly. Zastavěná plocha je přes 1000 m2, konstrukční výšky nové a stávající výrobní haly jsou stejné a také technologie je kompatibilní se stávajícími provozy. Starou a novou výrobní halu spojují v každém podlaží dva průchody s požárními vraty. Součástí nové haly je venkovní zastřešené stání pro lisovací kontejnery, zjednodušující manipulaci s odpadem. Nově vybudovaná hala umožňuje při dalším nárůstu objemu výroby nástavbu o třetí podlaží, přemístění stávající mísírny do nově vzniklých prostor a její propojení s venkovními sily na suroviny. Tím je umožněn další rozvoj areálu s minimálními zásahy do provozu. Základní informace: Název stavby: Výrobní hala III Hügli Food s.r.o. Skladová hala III Hügli Food s.r.o. Investor: Hügli Food s.r.o. Projektant: F.S.P. projekční kancelář s.r.o. Zahájení stavby: 02/2010 Dokončení stavby: 07/2010 Cena: 69 mil. Kč Realizoval: Závod Pozemní stavitelství, Divize 4 Praha Vedoucí projektu: Ing. Aleš Benda Stavbyvedoucí: Jan Kulíček Budova nového skladu je kvádr o půdorysných rozměrech m a výšce 15 metrů. S novou výrobní halou je v úrovni přízemí na dvou místech propojena, což umožňuje průjezd manipulační techniky a průchod pracovníků. Větší část plochy skladu zabírají podélně situované řady regálů. Sklad má kapacitu cca paletových míst. Přes 500 m2 velká plocha pro vychystávání je umístěna při západní fasádě skladu. Ta je také vstupní branou pro nakládku a vykládku, pro kterou slouží pět sekčních elektrických vrat s překládacími můstky a gumovými dotěsňovacími límci. Každé místo tvoří jedna oddělená překládací komora. Jeden z můstků má speciální konstrukci pro nakládku a vykládku malých vozidel. Stávající skladové kapacity byly novou skladovací halou navýšeny o více než 60 %. Díky právě dokončené stavbě se zásadně mění i logistika výroby a skladování, protože z nového skladu surovin a obalů poputují výrobky přes tři výrobní haly do dvou expedičních skladů bez křížení cest. Slavnostní předání nové výrobní a skladové haly proběhlo za účasti vedení divize 4 Praha, zástupců investora, největších subdodavatelů a pracovníků závodu Hügli Food přímo v areálu v Zásmukách. Zatímco skladová hala začala již následující den nabíhat do ostrého provozu, výrobní hala se zatím připravuje na zářijovou instalaci strojů. Bc. Alžběta Trůblová specialista obchodní Zakladačový systém ve skladovací hale

4 4 5 protlaku byla na dno zatlačeného potrubí položena betonová kyneta, vyztužená pomocí ocelových sítí. Náročnou práci v kolejišti za provozu pomohla usnadnit hladká spolupráce s řídícím týmem vedoucího člena realizačního sdružení, závodem 20 OHL ŽS, a.s. a dobrá komunikace s objednatelem, firmou EUROVIA, a.s. Veškerý přesun stavebního a vytěženého materiálu probíhal pouze po kolejích, proto byly všechny výluky provozu, nutné pro realizaci hydrovrtů a vybudování startovacích šachet, pečlivě plánovány a koordinovány. Synchronizací činností Divize 6 s dalšími dílčími dodavateli byly minimalizovány prostoje, které by jinak negativně ovlivnily celkovou dobu výstavby. Nový propustek na 84,863 kilometru nahradil původní, už téměř nefunkční propustek z počátku minulého století. Tento projekt v hodnotě 55 milionů korun byl pro naše kolegy po technické stránce jednou z nejzajímavějších dílčích částí projektu Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav. Na jaře 2010 dokončila divize 6 Podzemní stavby v projektu Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav propustek sloužící k převedení povrchových vod pod kolejištěm břeclavského nádraží. Celý propustek v délce 160 m, provedený klasicky kopaným protlakem ze železobetonových trub DN 1600, byl rozdělen na tři dílčí protlaky. Jeho trasa vedla pod třiceti čtyřmi železničními kolejemi, 30 z nich bylo po dobu stavby nepřetržitě užíváno pro posun vlakových souprav. Na čtyřech kolejích musel být kvůli vyhloubení dvou startovacích šachet přerušen provoz. Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav propustek pro převedení povrchových vod Ing. Vladimír Král, vedoucí projektu Ing. Michal Sodomka, vedoucí projektu Bc. Alžběta Trůblová, specialista obchodní Školení první pomoci Ve dnech 24. a 25. srpna se pro zájemce z řad zaměstnanců OHL ŽS konalo pilotní školení ze základů poskytování první pomoci. Ve školách ani v zaměstnání bohužel žádná ucelená výuka zvyšující dovednost poskytnout první pomoc není a i když úroveň poskytování první pomoci všeobecně roste, je jen velmi málo lidí schopných zraněným pomoci adekvátně a správně. Hlavním lektorem byl Ing. Radek Turin, Dis, který účastníkům předával rady a zkušenosti v souladu s trendy a postupy urgentní medicíny a zdravotnické záchranné služby. Všichni účastníci přistupovali k problematice velmi aktivně a se zájmem. Přestože nebylo vzhledem k časovým možnostem probráno mnoho nadstavbových témat, školením a praktickým nácvikem se výrazně zvýšila reakční schopnost účastníků adekvátně poskytnout první pomoc. Geologie v místě protlaku Na základě hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že celá trasa propustku bude realizována pod hladinou podzemní vody. V kontrolních vrtech byla hladina podzemní vody naražena v hloubce 2 m a její výše se ustálila v hloubce 1,4 m pod povrchem. Dále bylo kontrolními vrty zjištěno, že trasa protlaku bude vedena v náročných hydrogeologických podmínkách v profilu protlaku se předpokládalo, že bude celé dílo realizováno v písčitých jílech, které postupně přecházejí do zvodnělých písčitých hlín. Průběh výstavby Aby projekt mohl být vůbec zrealizován, musela být v trase protlaku vybudována soustava čtrnácti čerpacích vrtů. Všechny vrty byly vystrojeny perforovanou PVC trubkou s osazenými lepenými filtry a následně obsypány kačírkem frakce 8 16 mm. Tato soustava hydrovrtů zajistila snížení hladiny podzemní vody na úroveň 2 3 m pod projektovanou niveletu protlaku. Po odčerpání hladiny podzemní vody byla vyhloubena 5 m hluboká startovací šachta o rozměru 7,5 5,5 m. Do ní byla osazena protláčecí souprava. Na první speciálně upravenou rouru o průměru DN 1600 byl osazen řídící předštítek. Pro zajištění stability nadloží a eliminaci jakýchkoliv rizik spojených s nadvýlomy probíhala současně s ražbou zpevňující injektáž pomocí tyčí IBO o průměru 30/16 mm. Každá tyč měřila minimálně 5 m, přičemž jednotlivé ražené úseky byly dlouhé 60 m. Aby bylo možné dosáhnout těchto délek, byla prováděna tzv. kluzná injektáž přes injekční otvory, které byly osazeny po obvodu železobetonové roury TZT 160/200. Vzhledem k tomu, že ražba probíhala v nepřetržitém provozu, za jednu směnu byly vyraženy 2 m protlaku. Celkově samotná ražba všech tří úseků trvala 3 měsíce. V dokončeném Oblast stavebnictví je jedním z nejrizikovějších oborů co do vzniku a závažnosti úrazů, loni se proto útvary BOZP, PO a ŽP v čele s panem Šimáčkem rozhodly do svého pravidelného školení bezpečnosti práce zakomponovat i oblast první pomoci. Časový prostor pro tak rozsáhlou problematiku byl samozřejmě velmi omezený, přesto jsou alespoň základní dovednosti pro naše zaměstnance nanejvýš užitečné. Účastníkům školení byla navíc nabídnuta možnost samostatného kurzu zaměřeného pouze na první pomoc. Během letních měsíců se zformovaly první dvě skupiny zájemců a ve dnech 24. a 25. srpna se uskutečnil v prostorách budovy ředitelství OHL ŽS v Brně dvouhodinový blok. Kurz byl zaměřen hlavně na praktické dovednosti v poskytování první pomoci s cílem dokázat vhodně zareagovat a pomoci zraněnému či nemocnému před příjezdem odborné pomoci. Účastníci si vyzkoušeli uvolnění dýchacích cest, resuscitaci na cvičné figuríně, zastavování masivního krvácení, ošetření zraněných při dopravní nehodě, úrazu el. proudem, popálení či po pádu ze schodů, vše s ohledem na zásady osobní bezpečnosti. Ing. Radek Turin, DiS. specialista BOZP a PO

5 6 7 Festival zahájila 7. srpna svým galakoncertem španělská sopranistka Montserrat Caballé. Při jejím exkluzivním vystoupení v České republice ji doprovodil Peter Dvorský, jeho bratr Jaroslav a Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou dirigenta Josého Collady. Montserrat Caballé se proslavila interpretací Belliniho a Donizettiho oper. Pozornost na sebe upoutala spoluprací s leaderem skupiny Queen, Freddiem Mercurym. Jejich duet Barcelona je dodnes synonymem letních olympijských her v roce I v dalších večerech nabídl festival pestrý program od klasické hudby přes jazz až po world music, nicméně těžiště dramaturgie festivalu je již tradičně postaveno na klasickém pěveckém umění. Letošní již 12. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského proběhl od 7. do 21. srpna 2010 v Jaroměřicích nad Rokytnou, Telči a Dalešicích u Třebíče. Ve spolupráci s hlavním partnerem festivalu, akciovou společností OHL ŽS, připravili letos pořadatelé mimořádně lákavou přehlídku vokálního umění. Foto na této dvoustraně: Josef Prodělal Naše společnost se věnuje podpoře zajímavých a potřebných projektů z různých oblastí neziskové sféry a také podpoře kulturních projektů obecně. Tento festival, který svým významem a úrovní dalece přesahuje regionální charakter, je jedním z nich. Montserrat Caballé na Festivalu Petra Dvorského s podporou OHL ŽS Jsme rádi, že se tento výjimečný koncert s mezinárodními hvězdami uskutečnil v Jaroměřicích právě za podpory OHL ŽS, a.s. Útvar Public Relations Vystoupení Montserrat Caballé a Petera Dvorského si nenechal ujít ani ministr kultury MUDr. Jiří Besser (vpravo s mikrofonem)

6 8 9 Skupina OHL zvýšila o 26,1 % svůj čistý zisk za první pololetí roku 2010 Na konci prvního pololetí roku 2010 vykazují hlavní položky výsledovky Skupiny OHL uspokojivé výsledky. Oproti stejnému období loňského roku vzrostl čistý zisk o 26,1 % a dosáhl výše 66,1 milionu EUR. Společně s tímto významným nárůstem čistého zisku se o 7,6 % zvýšily i výnosy Skupiny (2 113,2 mil. EUR). Provozní hrubý zisk EBITDA dosáhl výše 390,6 mil. EUR (to se rovná nárůstu o 37,1 %), čistý provozní zisk EBIT vzrostl o 31,7 % na částku 259,9 mil. EUR. EUR. Ve srovnání s koncem roku 2009 vzrostla o 23,5 %. Mezinárodní stavitelství vykázalo na konci prvního pololetí zásobu práce v objemu mil. EUR. Z toho 71,6 % představují zakázky nasmlouvané v USA, Kataru a zemích střední a východní Evropy. Výsledky podle divizí OHL Concesiones Tato divize vykazuje značný nárůst ve srovnání se stejným obdobím roku 2009: výnosy vzrostly o 54,8 %, EBITDA o 65,5 % a EBIT o 66,5 %. Během prvního pololetí letošního roku získala divize v Mexiku koncesi na dálnici Los Poetas Luis Cabrera. V červenci své portfolio rozšířila o další koncese: dálnici na severním okraji hlavního města Mexika a přístavní infrastrukturu v indickém městě Ennore. V období ekonomické krize je pro každou firmu více než jindy důležitá komunikace s potencionálními zákazníky a uživateli jejích výrobků. Platí to samozřejmě i pro technologicky založenou společnost. Aby mohla efektivně fungovat, musí se zaměřit na podporu projektantů a technických odborníků. Touto cestou se vydali v letošním roce i pracovníci sekce Technologie a uspořádali sérii prezentací. Harmonické prezentace sekce Technologie První z nich byl Technický den sekce Technologie pro projektanty z ČR i SR a technické odborníky ze společnosti Železnice Slovenské republiky (dále ŽSR). Konal se 23. a 24. února v příjemném prostředí penzionu Harmonie v Zastávce u Brna. První část akce byla zaměřena především na teoretickou osvětu v oblasti technologií pro napájení drážní trakce, elektrických předtápěcích zařízení, elektrických ohřevů výměn, systémů infrastruktury apod. Důraz byl kladen nejen na nabízené novinky, ale také na možnosti energetických úspor při jejich navrhování a provozování. Všem účastníkům byly předány projekční podklady v elektronické podobě, což nepochybně umožní zefektivnění spolupráce mezi projektantem, výrobcem a uživatelem. Součástí praktické části prezentace byla prohlídka výrobního areálu Světlá 5, včetně rozpracovaných technologických celků, exkurze do nově zrekonstruované trakční napájecí stanice Modřice a prohlídka elektrického předtápěcího zařízení Břeclav. Pozitivní ohlas naší únorové akce vyústil v pozvání pracovníků sekce Technologie k účasti na Semináři vedoucích zaměstnanců pro ŠpZ a DLR, který se konal pod záštitou odboru 430 generálního ředitelství ŽSR od 19. do 21. května ve vzdělávacím centru ŽSR ve Strečně. I na této akci se naši prezentující pracovníci setkali s živým zájmem o nabízené technologie. To dokládá i krátký hodnotící článek, který byl zveřejněn v informačním bulletinu InfoElektro ŽSR. Do třetice uspořádali pracovníci sekce Technologie prezentační akci pro přednosty správ dopravní cesty správ elektrotechniky a energetiky (SDC SEE) Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, a jejich blízké spolupracovníky z celé naší republiky. Akce byla uspořádána ve spolupráci se SDC SEE Brno, za což jim ještě jednou patří náš dík. Vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem se prezentace opět konaly v prostorách penzionu Harmonie a program byl pouze modifikován dle zaměření a potřeb auditoria. Podobná setkání, při nichž mají možnost vyměnit si vzájemně zkušenosti projektanti, výrobci a uživatelé, případně i z více států, jsou pro všechny zúčastněné velmi přínosná a je proto vhodné je po čase opět zopakovat. Doufám, že i příští prezentační turné pracovníků sekce Technologie bude jejich účastníky hodnoceno minimálně stejně kladně, jako to právě ukončené. Ing. Petr Till vedoucí střediska Těchto pozitivních výsledků se podařilo dosáhnout i navzdory špatné hospodářské situaci, která poznamenala především stavební sektor ve Španělsku. Skupině se ji podařilo překonat díky strategii přijaté v roce 2002 a zaměřené na diverzifikaci činností, získávání infrastrukturních koncesí a mezinárodní růst Skupiny. Mezinárodní koncesionářská skupina Osm let úspěšného naplňování strategie přeměnilo OHL na mezinárodní koncesionářskou skupinu. O tom svědčí i následující údaje za první pololetí roku 2010: Zahraniční aktivity (stavebnictví + koncese) představují 65,6 % podíl na výnosech a 95,8 % podíl na EBITDA Skupiny. Z toho se Koncesní skupina podílí na EBITDA Skupiny 75,5 % a na EBIT dokonce 82,9 %. Stavební práce fakturované mimo území Španělska překročily tamní výnosy o 38,5 %, EBIT- DA mezinárodního stavitelství představuje téměř dvojnásobek provozního hrubého zisku vytvořeného stavitelstvím ve Španělsku. Na dobré úrovni je také zásoba práce, zejména v případě OHL Concesiones a OHL Construcción Internacional. Její objem zaručuje, že obě divize budou i nadále zajišťovat růst Skupiny. K 30. červnu dosahuje dlouhodobě zásoba práce v Koncesní skupině objemu ,9 mil. Prestiž na kapitálových trzích Uplynulý půlrok byl pro Skupinu velmi významný i z finančního hlediska. Poté, co byl v prosinci 2009 navýšen kapitál Skupiny o 199,5 mil. EUR, došlo v průběhu prvního pololetí 2010 k následujícím transakcím: V dubnu 2010 byl o dva roky prodloužen syndikovaný úvěr ve výši 190 mil., splatný v lednu 2011, a zároveň byl navýšen o 50 milionů. Ve stejném měsíci byla vydána pětiletá emise obligací za 700 milionů EUR, jejíž součástí je i výměna obligací za 178,4 mil. splatných už v květnu Celá emise byla umístěna na evropské finanční trhy a bez potíží upsána. Rovněž všechny čtyři koncesionářské společnosti se sídlem v brazilském státě Sāo Paulo vydaly obligace v hodnotě mil. brazilských reálů (cca 570 mil. EUR), což je hodnota zhruba o 25 % vyšší než původně předpokládaná. To umožnilo splatit všechny krátkodobé závazky a současně získat další prostředky pro investice. Z předchozích údajů je zřejmé, že se Skupina OHL těší velké vážnosti na mezinárodních kapitálových trzích a pokračuje ve stabilní finanční politice. Skupina značně vylepšila svůj profil budoucích splatností a pokročila v diverzifikaci svých finančních zdrojů. OHL Construcción Internacional Divize v uvedeném období pokračovala v růstu, její obrat se zvýšil o 11,5 % zejména díky dobrým výsledkům dceřiných společností v USA, silničních zakázek v Mexiku (Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario) a katarskému projektu. Také ukazatele zisku EBITDA a EBIT se v tomto období vyvíjely velmi dobře a vzrostly o 15,9 %, respektive 11,3 %. Construcción Nacional Činnost této divize je těžce poznamenána škrty, které španělská vláda musela provést v oblasti budování infrastruktury. To se projevilo 20% snížením výnosů a poklesem dalších ekonomických ukazatelů: EBITDA se především vlivem nedostatečných výnosů snížil o 36,7 %. Zbývající menší divize, Industrial, Desarrollos a Medio Ambiente, vykázaly výnosy za 144,6 mil. EUR, což je o 44,3 % více než v prvním pololetí roku Jednotlivé divize zaznamenaly následující růst: Industrial o 59,9 %; Desarrollos a 106,6 % a Medio Ambiente o 11,6 %. Společný EBITDA těchto divizí stoupl v prvním pololetí letošního roku na 9,3 milionu EUR. Alvaro Zubiaur OHL Central Europe, a.s.

7 10 11 Společnost OHL Concesiones získala v Indii zakázku na kontejnerový terminál v přístavu Ennore ATTRI CUP 2010 turnaj firem OHL Concesiones se bude v Indii podílet na výstavbě a provozu budoucího kontejnerového terminálu v přístavu Ennore, který se nachází 24 km severně od města Chennai na východním pobřeží Indie. Přístav Ennore leží ve velmi rozvinuté průmyslové oblasti státu Tamil Nadu. Díky své strategické poloze a dostupnosti pro intermodální přepravu byl vybrán jako hlavní uzel pro rozvoj kontejnerové přepravy zboží na východě Indie. Projektu realizuje sdružení, ve kterém má OHL Concesiones podíl 26 %. Dalšími členy sdružení jsou Grup Marítim TCB, rovněž s 26 %, indická společnost Lanco Infratech Ltd. (24 %) a Fond indické infrastruktury Eredene Capital (zbývajících 24 %). Koncese byla udělena na základě veřejné soutěže vypsané firmou BDFOT (Build, Design, Finance, Operate and Transfer) na 30 let. Předpokládaná investice přesáhne 230 miliónů EUR, z toho je 180 mil. určeno na inženýrské stavby a zbytek na vybavení. Předpokládaná doba výstavby je dva a půl roku a budoucí kontejnerový terminál o celkové rozloze 50 ha tak zahájí provoz ke konci roku Díky větší hloubce u mola bude možné nakládat a vykládat kontejnery také z lodí poslední generace post-panamax s kapacitou až TEU.* Vybrané základní parametry: délka přístavního mola hloubka u mola počet portálových jeřábů m 15 m počet RTG 33 Vítězný projekt počítá s tím, že v první fázi bude odbavováno 1,2 mil. TEU ročně. Postupně bude vybavení přístavu doplňováno tak, aby po dokončení druhé etapy výstavby jeho kapacita vzrostla na 1,5 mil. TEU. Podle údajů společnosti Drewry roste v Indii kontejnerová přeprava zboží mimořádným tempem. V posledních deseti letech byl zaznamenán meziroční růst ve výši 14 % a předpokládá se, že v roce 2020 přesáhne hodnotu 35 mil. TEU ročně, zatímco v roce 2009 bylo tímto způsobem přepraveno zboží o objemu 9 mil. TEU. Pokud se tento odhad naplní, bude to znamenat 11% roční nárůst. * jednotka kontejnerové přepravy 1 TEU je ekvivalentem jednoho 20-tistopého kontejneru (kontejner o délce 6,1 m) Alvaro Zubiaur OHL Central Europe, a.s. V sobotu 17. července se náš tým ve složení Zdeněk Šebeň, Marek Vítek, Pavel Vybíral, Tomáš Sobol, Libor Schoř, Daniel Šlapák, Karel Bloudíček, Jan Musil, Rosťa Hanuška a Oldřich Sobol poprvé zúčastnil vyhlášeného turnaje firem v malé kopané v Miroslavi. Ve dvou skupinách zde na třech hřištích startovalo 10 mužstev. Ve skupině A s námi soupeřila mužstva firem MS Miroslavské strojírny, AR Brno, HM spol. s.r.o. a Saint-Gobain Vertex (vítěz posledního ročníku). Ve skupině B soutěžila mužstva Ford Carent, Quantum, Attri, Vertex Hodonice a Lars CZ. Začátek turnaje nám vyšel dobře a první dva zápasy jsme vyhráli (HM jsme porazili 2:1 a AR Brno 4:1). Po utkání s místním mužstvem MS, které jsme prohráli 2:5, bylo jasné, že k postupu ze skupiny potřebujeme získat minimálně bod s krumlovským mužstvem Vertexu. Utkání jsme zahájili výborně, vedení 1:0 jsme však neudrželi ani do poločasu, kdy Vertex vyrovnal. Začátek druhé poloviny jsme nezvládli a dostali jsme rychlý gól. Kdo se trochu o malou kopanou zajímá, ví, jak je těžké dát gól, když soupeř v plném počtu jenom brání. Nám ale přálo štěstí a vyrovnali jsme snad v poslední vteřině na 2:2. Společné foto po udělení cen Oznámení Český červený kříž uděluje bronzovou plaketu prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili 10 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám musíme sdělit, že mezi vyznamenané touto plaketou patřil v měsíci srpnu i zaměstnanec naší společnosti pan Jozef Oršula, stavební zámečník, stř Jeho morální a hluboce lidský postoj velice oceňujeme, neboť ochota dárce darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Věříme, že stane vzorem a inspiruje ostatní zaměstnance k dárcovství krve. Poděkování Jménem Rady předsedů OSŽ při OHL ŽS děkuji paní Svatavě Zídkové za její padesátiletou činnost pro naši firmu a také jí přeji hodně zdraví a pohody. Svatka byla zaměstnankyní naší firmy od 1. července 1960 až do svého odchodu na zasloužený odpočinek v červenci V práci ale pokračuje dál jako podniková knihovnice. Tuto funkci vykonává již 47 let a jako jednatelka Klubu důchodců pracuje již 18 let. Milá Svatko, ještě jednou díky za vše! V zápase o postup do finále nás čekalo mužstvo pořádající firmy Attri. Jelikož tito borci odehráli celou skupinu bez střídání, byli už unavení a my jsme se přes ně až nečekaně snadno dostali do finále turnaje. Už postup ze skupiny pro nás byl úspěchem, natož pak semifinálový zápas vyhraný 5:1. Když už jste tak daleko, proč nezkusit vyhrát! Ve finále nás opět čekalo domácí družstvo, se kterým jsme předtím v základní skupině prohráli MS. O motivaci tedy nebylo nouze. Finále jsme začali ve velkém stylu a poločas vyhráli 2:0. Takovýto výsledek by tak zkušené mužstvo jako to naše ztratit nemělo, ale opak byl bohužel pravdou. I když jsme se cítili některými rozhodnutími pana rozhodčího hodně poškozeni, nebylo nám to nic platné a zápas skončil výsledkem 2:2. Došlo tedy na penalty, ve kterých jsme nakonec prohráli. Kromě skvělého druhého místa se nám podařilo dosáhnout ještě jednoho cenného vítězství náš hráč Karel Bloudíček se stal nejlepším střelcem turnaje. Chtěl bych tímto poděkovat našim fotbalistům, že obětovali celou sobotu ze svého volného času, aby reprezentovali naši firmu OHL ŽS. Olda Sobol Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Jiří Cenek, předseda RP OSŽ Nás hráč Karel Bloudíček nejlepší střelec turnaje

8 12 Vítejte mezi námi! V průběhu měsíců července a srpna nastoupila do našeho podniku řada nových zaměstnanců, které bych chtěl v této rubrice představit. Všechny mezi námi vítám a přeji jim v barvách OHL ŽS, a.s. mnoho úspěchů. Lukáš Obhlídal, referent účetní-provozní, středisko 0034 Ing. Jaroslav Paclt, ředitel sekce, středisko 2110 Ján Kušnirák, stavební dělník, středisko 4082 Bc. Michael Mráz, MBA, specialista technických a inženýrských aplikací, středisko 4082 Marek Psota, stavební dělník, středisko 2124 Jiří Šimáček, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR Zbyněk Rauš, vedoucí střediska, středisko 2120 Svatopluk Čaňo, tesař, středisko 2152 Jan Nedbálek, zedník, středisko 2152 Peter Bujňák, provozní elektrikář mimo vysoké napětí, středisko 2162 Ruslan Novák, zedník, středisko 2162 Ing. Šárka Hubíková, technik BOZP a PO, středisko 2089 Petr Šimáček, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Lukáš Křivánek, tesař, středisko 2142 Lukáš Gregr, elektromontér, středisko 2024 SET: Solární kolektory, zásobník TUV a příslušenství David Fargaš, provozní elektrikář mimo vysoké napětí, středisko 2152 Zdeněk Riedl, tesař, středisko 4041 Čestmír Bužek, stavbyvedoucí, středisko 4051 Martina Durecová, technik přípravy, středisko 4080 Radek Miřatský, mistr, středisko 4081 František Kadlec, technik BOZP a PO, středisko 2139 Ján Kazimír, technik stavební výroby, středisko 2098 Bohuslav Klimeš, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Jan Kučera, obsluha zemních a příbuzných strojů, středisko 2124 Květoslav Němec, stavební dělník, středisko 2124 Pavel Eliáš, zedník,' středisko 2142 Miroslav Hošek, mistr, středisko 4031 Ing. Aleš Babor, expert obchodní, středisko 4070 Ing. Hana Leicmanová, specialista technické přípravy, středisko 4040 Cena instalace u rodinného domu je celkem Kč (s DPH) Cena je kalkulována při DPH 10 % Cena obsahuje dodávku materiálu, dopravu a běžnou instalaci a to včetně instalačního materiálu. Při stanovení ceny instalace se vycházelo z průměrné spotřeby propojovacího materiálu. V případě náročnějších podmínek instalace se může cena lišit. Na tento projekt lze v rámci programu Zelená úsporám získat dotaci Kč. Celkem zaplatíte pouze Kč! Záruka na kolektory 10 let. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ STRUČNÝ POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE NA SOLÁRNÍ SYSTÉM KROK ZA KROKEM: Blahopřání V červenci a srpnu 2010 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum dvou a více desítek let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. Po dobu 20 let pracuje u společnosti pan Ladislav Prokeš, stavební montážník sádrokartonů. Po dobu 25 let pracuje u společnosti Ing. Marie Klevetová, specialista pro pojištění, Ing. Radomil Konečný, specialista tvorby cen, Ing. Miroslav Dobrovolný, ředitel odboru Investice a tech.rozvoj. Po dobu 30 let pracuje u společnosti JUDr. Štefan Malatín, vedoucí útvaru Všeobecné právo, pan Miloš Herout, instalatér. Po dobu 35 let pracuje u společnosti pan Dušan Mutala, stavební zámečník, pan Pavel Geidl, stavební zámečník, pan Lubomír Plachý, instalatér. Po dobu 40 let pracuje u společnosti pan Ludvík Hrbáček, mistr, pan Vladimír Maša, ŘSMV-nákladních automobilů a tahačů, pan Tomáš Toman, řidič speciálních vozidel, pan Jaroslav Kratochvíl, železář, pan Milan Masařík, zedník. Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ 1. Vyplníte formulář žádosti o dotaci Formulář žádosti získáte na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR nebo je ke stažení na případně ho lze vystřihnout z novin. 2. Vyberete si výrobky. 3. Donesete do banky dokumenty žádost o dotaci (formulář pro fyzickou osobu domácnost; C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody) krycí list technických parametrů (jsou zde popsány vlastnosti domu a zvolené technologie; je součástí žádosti; vyplníte spolu s montážní firmou) projekt list vlastnictví nemovitosti návrh rozpočtu Kontaktní osoby z firmy OHL ŽS, a.s., divize 5, Stavin: Jan Trochta, vedoucí střediska tel.: , mail: Petr Bobek, stavbyvedoucí tel.: , fax: Žádáte-li předem, do 60 dní obdržíte vyrozumění o nároku na dotaci (příslib), které má platnost na ekologické vytápění 9 měsíců. Do té doby je třeba instalaci uskutečnit. 4. Provedete realizaci projektu 5. Získáte peníze V bance předložíte faktury od dodavatelů a potvrzení, že jste zaplatili (např. výpisy z účtu). Dále předložíte protokol o uvedení zařízení do provozu. Podepíšete smlouvu o poskytnutí dotace. Bude-li vše v pořádku, dostanete do 30 dnů peníze na účet. Žádat o dotaci lze i zpětně po provedení montáže. V tom případě stačí přinést všechny potřebné dokumenty do banky najednou. Kontakt na autorizovaného projektanta po dohodě zajistíme.

9 Zásoba práce dle oblastí 5,7 % 3,8 % 14,5 % Morava 58,3 % Slovensko 17,6 % Čechy 14,5 % 17,6 % 58,3 % Bulharsko 5,7 % Polsko 3,8 % Bosna Maďarsko Ázerbájdžán Černá Hora Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed, tel.: , fax: předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka, členové redakční rady: Mgr. Jan Rupp, PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Antonín Kučera, Ing. Martin Blažek, Ing. Josef Jahoda, Jiří Cenek, Bc. Tomáš Psota Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R-19/75 ze dne 31. října 1995.

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby.

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby. SEKTOROVÁ DOHODA pro obory industry na období 2011 až 2015 České republice Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby Preambule Sektorová dohoda zaměřená na sektor má zásadní význam pro rozvoj kvalitních

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Město Most a e-aukce. www.mesto-most.cz. Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

Město Most a e-aukce. www.mesto-most.cz. Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Město Most a e-aukce Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Zahájení užívání e-aukcí Proč eaukce? 1) uspoříte nemalé finanční prostředky 2) získáte

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Kanalizace Vojice prodloužení stoky L

Kanalizace Vojice prodloužení stoky L VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: Oznámení

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Kolín Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Předmětná lokalita I. Příprava strategické PZ Kolín Ovčáry na podporu této průmyslové zóny pro strategického investora přijata 3 usnesení vlády (č.708/2001, 66/2002,

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

připraven pro Váš byznys

připraven pro Váš byznys připraven pro Váš byznys Výhodná poloha Evropa - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190 km Bratislava 190 km 2 Snadno dostupný

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Tomáš Čoček MDČR Jan Kroupa ŘSD Ivo Vykydal SFDI Tomáš Janeba ARI Lukáš Klee ARI Svend Poulsen FIDIC Ellis Baker White & Case Vít Stehlík White & Case 0 ARI je THINK-TANK

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona: Veřejná zakázka

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Silniční infrastruktura a její budoucí rozvoj

Silniční infrastruktura a její budoucí rozvoj Alfred Brunclík Fórum českého stavebnictví Silniční infrastruktura a její budoucí rozvoj 1. Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR a fakta o současné situaci v silniční dopravě 2. Jak bude narůstat

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více