Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Speciálně pedagogické centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Speciálně pedagogické centrum"

Transkript

1 Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Speciálně pedagogické centrum Tel: , PaedDr. Marcela Komendová ředitelka organizace Mgr. Marie Čablová vedoucí SPC Schváleno pedagogickou radou dne: Schváleno školskou radou :

2 Obsah I. část Výroční zpráva o činnosti ZŠ, MŠ ŠD I. Historie 3 II. Základní údaje o zařízení 9 III. Obory vzdělání ZŠ 11 IV. Přehled pracovníků zařízení 11 V. Zápis k povinné školní docházce, přijetí do ZŠ k VI. Další vzdělávání pedagogů ( DVPP) 14 VII. Prezentace organizace 15 VIII. Výsledky inspekční činnosti ČŠI 18 IX. Organizace školního roku X. Hodnocení pedagogické činnosti ZŠ, MŠ, ŠD Oblast materiální Oblast provozní Oblast spolupráce s rodiči Oblast kontrolní Oblast vzdělávací Základní škola speciání Vzdělávací programy Učební plány Činnost tříd Alternativní formy v ZŠ Akce a prezentace školy Školní družina Mateřšká škola speciální Vzdělávací program Alternativní formy v MŠ Smyslová stimulace v MSM Logopedická péče Využití ipad ve výuce MŠ, ZŠ 45 XI. Rehabilitační péče v MŠ, ZŠ 45 XII. Projektová činnost 46 XIII. Prevence sociálně patologických jevů 46 XIV. Spolupráce s jinými subjekty 47 XV. Doprava dětí a žáků do školy 47 XVI. Ochrana osobních údajů 47 XVII. Záměry MŠ a ZŠ pro XVIII. Evaluace, hodnocení školy 48 IX. Základní údaje o hospodaření ( výtah ze zprávy ) za r II. část Výroční zpráva SPC 63 I. Činnost SPC 63 II. DVPP SPC 68 III. Výkony SPC 70 IV. Personální obsazení 71 V. Záměry SPC pro Příloha foto 74 2

3 I. Historie Základní škola speciální a Mateřská škola speciální vznikla jako Dětské centrum - soukromé městské zařízení v budově jeslí. Od r se stalo součástí školy 1 oddělení speciální mateřské školy (SMŠ) a třída pomocné školy (PŠ). K vystavilo Město Nový Jičín Zřizovací listinu, škola byla vřazena do sítě škol. V r se součástí školy stalo Speciálně pedagogické centrum. Od září 1997 bylo zřizovatelem Dětského centra MŠMT v Praze. Od rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne přešla organizace do působnosti Moravskoslezského kraje jako Speciální škola pro žáky s více vadami. S účinností od se mění název školy na: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace. 1. výraznou změnou od zahájení činnosti školy v r byla změna zřizovatele v 1997-MŠMT. K , nabyla účinnosti Vyhláška 127/1997, která zásadně ovlivnila budoucí orientaci školy a úzkou specializaci na vzdělávání dětí, žáků s více vadami a přinesla změny v činnosti MŠ. Činnost stávajících tzv. 2 integrovaných oddělení (integrace dětí s lehčím mentálním nebo tělesným zdravotním postižením do třídy dětí bez postižení) byla v souladu s Vyhláškou upravena na třídy pro děti s více vadami, a to počtem i typem postižení. V rámci přípravy na experimentální ověřování rehabilitačních tříd PŠ (RT) byla realizována rekonstrukce prostoru rehabilitace, kterou užívala NsP v Novém Jičíně jako detašované pracoviště, herny tehdejší mateřské školy a sociálního zařízení pro vytvoření zázemí RT. Stavební úpravy v rozsahu 700 tis. byly financovány ze sponzorských darů a FRIM školy. Následovalo rozšíření rejstříku škol o přípravný stupeň pomocné školy a školní družinu. V r. 1999/2000 bylo zřejmé, že škola je a bude v budoucnu plně orientována na výchovu a vzdělání dětí s těžším zdravotním postižením více vadami. Přispěl k tomu i fakt, že zvláštní školy okresu reagovaly na doporučení SPC ke zřízení vlastních pomocných tříd pro žáky s prostým mentálním postižením a uvolnily tak plně kapacity naší školy dětem s více vadami. Škola byla vybrána k experimentálnímu ověřování rehabilitačních tříd (RT) MŠMT. V r přešla zřizovatelská funkce na MSK, potřetí byl změněn název školy. Doplňkovou službou, kterou škola zprostředkovávala od počátku činnosti byla ambulantní dětská rehabilitace poskytována dětem okresu a žákům školy fyzioterapeutkou NsP v Novém Jičíně v prostorách školy, které bylo detašovaným pracovištěm nemocnice. Výhodou byl denní kontakt a konzultace pedagogů s fyzioterapeutkou, možnost fyzioterapie u dětí s těžším zdravotním postižením v rámci TV přímo ve škole zaškolenou dětskou sestrou ( nepedagogem školy) pracující pod odbornou garancí fyzioterapeutky. Nevýhodou bylo, že zajištění rehabilitace bylo z důvodu velkého počtu klientů pouze částečné, a tím i málo efektivní, snížila se odpovědnost některých rodičů za cvičení dětí (spoléhání na školu) a v neposlední řadě to byly zvyšující se nároky na prostory rehabilitace na úkor prostor výukových. Ke zrušení této služby přispělo jasné záporné stanovisko MŠMT a ŠÚ k zaměstnávání zdravotníků ve školství. Následným zrušením detašovaného pracoviště nemocnice pedagogové ztratili možnost konzultací a plně si uvědomili absenci znalostí z oblasti neurofyziologie nutných pro zvládnutí handlingu a zajištění fyziologických podmínek výuky zejména u dětí s dětskou mozkovou obrnou. To byl podnět k vytvoření koncepce DVPP v dalších letech. Rodiče plně převzali odpovědnost za zajištění pravidelného cvičení. V současnosti děti, žáci využívají služeb několika zdravotnických zařízení kraje, z nichž jedno již 6. rokem zajišťuje fyzioterapii i dětem se ZP na detašovaném pracovišti opět ve zrekonstruované budově naší školy. Schválením Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy a jeho zavedením do praxe vznikl ucelený systém vzdělávaní žáků s těžším zdravotním postižením. Prostory školy upravovány do té doby dílčími stavebními úpravami tak, jak postupně vznikala jasná koncepce školy, přestaly vyhovovat podmínkám speciální školy. V r byla vypracována a schválena 1. stavební studie k dostavbě. Město souhlasilo s bezúplatným převodem nemovitosti 3

4 do majetku státu jako podmínky k poskytnutí investičních prostředků státu. Následující změny státní správy odsunuly přípravy a jednání ke stavebním úpravám a dostavbě až do r Po celou dobu byl aktualizován požadavek na investice IZ a řešení vnitřního uzpůsobení prostor ( třídy, sklady, pracovny, šatny, provozní zázemí), v rámci omezených možností uspořádání a provoz SPC současně s řešením nevyhovujícího technického stavu budovy a neplnění požadavků bezbariérového uspořádání. KÚ byla zadána a do konce r vypracována projektová dokumentace řešící komplexní rekonstrukci, dostavbu a nástavbu budovy školy. V období leden červen 2006 proběhly přípravy a výběrové řízení. Rozsáhlá přestavba byla zahájena v listopadu Provoz školy se na školní rok dočasně přemístil do budovy bývalé ZŠ - B. Martinů v Novém Jičíně. Rekonstrukce byla ukončena v září Provoz v rekonstruované budově byl zahájen v 11/2007. V r škola v rámci projektu Smyslová zahrada rekonstruovala zahradu, která od 5/2013 slouží dětem a žákům. Z níže uvedeného přehledu jsou patrné změny, které ovlivňovaly koncepci práce ve škole. 4

5 Školní rok Zřizovatel Název školy Součásti dle Rozhodnutí Změny v legislativě, pokyny Město Dětské centrum Speciální mateřská škola Nový Jičín (SMŠ) (zálohová Pomocná škola (PŠ) organizace) Zřizovací listina Město Nový Jičín Město Nový Jičín Město Nový Jičín MŠMT Zřizovací listina MŠMT od Dětské centrum- speciální MŠ a pomocná škola pro děti s kombinovanými vadami SMŠ Pomocná škola SMŠ Pomocná škola + Speciálně pedagogické centrum (SPC) PŠ SMŠ Dětské centrum-speciální mateřská a pomocná škola pro děti a žáky s více vadami SPC PŠ SMŠ SPC PŠ SMŠ SPC Změna ZL MŠMT od změna názvu školy Speciální mateřská škola a Pomocná škola pro děti a žáky s více vadami-dětské centrum PŠ SMŠ SPC + ŠD +Přípravný stupeň PŠ PŠ SMŠ SPC ŠD Přípr. stupeň PŠ Moravskoslezský kraj (MSK) Zřizovací listina MSK od Speciální škola pro žáky s více vadami PŠ SMŠ SPC ŠD Přípr. stupeň PŠ Zařazení SPC do sítě škol Experimentální ověřování přípravného stupně pomocné školy Vyhláška 127/1997 Vzdělávací program PŠ a přípravného stupně Experiment.MŠMTověřování RT ( rehabilitačních tříd) Změna názvu školy Zrušení funkce zdravotní sestry ve škole stanovisko MŠMT!! Experimentální ověřování rehab. tříd Bezúplatný převod nemovitosti na stát Koncepční změny Příprava legislativy pro zřízení školy Detašované pracoviště nemocnice -oddělení dětské rehabilitace Zřizovací listina město NJ od Od organizace zapsána do rejstříku škol Změna zřizovatele Jednání o převodu majetkových práv Zřizovací listina MŠMT od Ukončení činnosti integrovaného oddělení SMŠ Kurz doplň. vzdělání PŠ (pomocné školy ) Výuka v RT v rámci ověřování Kurz doplň. vzdělání PŠ. Ukončení prac. poměru zdrav. sester ve školství Výuka v RT v rámci ověřování Kurz doplň. vzdělání PŠ Zrušení detaš. pracoviště dětské rehabilitace Nsp, Další Svoz smluvní se soukromým. dopravcem (organizuje škola) Svoz smluvní- soukromý dopravce (organizuje škola) Svoz smluvní (poskytuje DD N.J.) Dílčí stav. úprava části budovy Svoz smluvní (DD)- -Stav. úpravy RT - Vznik DĚCKO, o.p.s. (1999) Převod mikrobusu z DD do majetku školy + Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) - IZ dostavba rehabilitační třídy Svoz DĚCKO o.p.s. (školním mikrobusem) Svoz DĚCKO o.p.s. (školním mikrobusem) Instalace schodišťové plošiny!! 5

6 PŠ SMŠ SPC ŠD +Výdejna Přípr. stupeň PŠ PŠ SMŠ SPC ŠD Výdejna Přípr. stupeň PŠ PŠ SMŠ SPC ŠD Výdejna Přípr. stupeň PŠ Moravskoslezský Základní škola speciální ZŠ speciální MŠ kraj (MSK) a Mateřská škola speciální, SPC ŠD Nový Jičín, Komenského 64, Přípr. st. ZŠ speciální příspěvková organizace Výdejna ZŠ speciální MŠ SPC ŠD, Výdejna Přípr.st. ZŠ speciální ZŠ speciální MŠ SPC ŠD Přípr.st. ZŠ speciální Výdejna MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Přípr.st. ZŠ speciální Výdejna MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Přípr.st. ZŠ speciální Výdejna MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Přípr.st. ZŠ speciální Výdejna Schválení Vzdělávacího Rehabilitačního programu PŠ Změny v legislativě Školský zákon 561/ prováděcí vyhlášky Změna názvu školy Schválená doplňková činnost ŠVP Človíček MŠ 1/2008 Tvorba ŠVP ZŠ speciální Tvorba ŠVP ZŠ speciální ŠVP Človíček MŠ 2/2010 ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Výuka v RT v rámci ověřování Zřízení oficiální rehabilitační třídy (RT) Vymezení kompetencí a zaměření SPC v MSK Poskytování dětské fyzioterapie v budově školy - Reduko, a.s. (pronájem prostor) Poskytování dětské fyzioterapie v budově školy - Reduko, a.s. (pronájem prostor) Poskytování dětské fyzioterapie v budově školy - Reduko, a.s. (pronájem prostor) Svoz DĚCKO o.p.s. (školním mikrobusem) Svoz DĚCKO o.p.s. (školním mikrobusem) Svoz DĚCKO o.p.s. (školním mikrobusem) IZ 2005 příprava rekonstrukce školy Svoz DĚCKO o.p.s. (školním mikrobusem) Schválení rekonstrukce budovy Stěhování do náhr. prostor (7/2006) Svoz DĚCKO o.p.s. (školním mikrobusem) od 11/2006 rekonstrukce budovy Svoz DĚCKO o.p.s. (školním mikrobusem) 9/2007 kolaudace - rekonstr.budovy 11/2007 zahájení provozu v nové budově Svoz DĚCKO o.p.s. (školním mikrobusem) Ověřování provozu v nové budově Úprava plochy instalace pryžové plochy pro herní činnost na zahradě Svoz DĚCKO o.p.s. (školním mikrobusem) Projekt 1 OPVK MŠ, ZŠ- vlastní Projekt OPV- SPC CIP partner MSK Projekt OPVK- partner ZŠ Motýlek Kopřivnice Svoz DĚCKO o.p.s. (smluvně soukr. dopravce) Projekt OPVK MŠ. ZŠ- vlastní Projekt OPV- SPC CIP partner MSK Projekt OPVK- partner ZŠ Motýlek Kopřivnice Příprava podkladů studie investičního projektu Smyslová zahrada 6

7 MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Výdejna Poskytování dětské fyzioterapie v budově školy - Reduko, a.s. (pronájem prostor) Poskytování dětské fyzioterapie v budově školy - Reduko, a.s. (pronájem prostor) 20 let výročí zápisu školy do rejstříku škol Poskytování dětské fyzioterapie v budově školy - Reduko, a.s. (pronájem prostor) Svoz DĚCKO o.p.s. (smluvně soukr. dopravcem) Projekt OPVK MŠ. ZŠ- vlastní ( do 6/2012) Projekt OPVK- SPC CIP partner MSK Projekt OPVK- škola partner DC Kopřivnice( do 6/2012) Příprava projektové dokumentace, ZŘ a zahájení investiční akce - Smyslová zahrada ( od 7/2012) Svoz DĚCKO o.p.s. (smluvně soukr. dopravcem) Projekt OPVK- SPC CIP partner MSK ( do 2/2013) Dokončení investiční akce Smyslová zahrada ( do 5/2013) 20 let výročí zřízení školy a zápisu do rejstříku škol-otevření zahrady Projekt 2 OPVK- MŠ-ZŠ -vlastní (od 6/2013 Svoz DĚCKO o.p.s. (smluvně soukr. dopravcem) Projekt 2 -OPVK- MŠ-ZŠ -vlastní (od 6/2013do 12/2014 7

8 8

9 II. Základní údaje o organizaci Název organizace : Sídlo školy: Zřizovatel : Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Komenského 64, Nový Jičín Moravskoslezský kraj IČO: Tel: stránky školy Vedení školy: Statutární orgán: Ředitelka MŠ, ZŠ, ŠD, SPC Zástupce statut. orgánu: Zástupce ředitelky PaedDr. Marcela Komendová speciální pedagog učitelka Mgr. David Ježek speciální pedagog učitel Školská rada: Byla zřízena dne Složení školské rady k předseda Mgr. Jana Pítrová pracovník místopředseda Mgr. Dana Jašková pracovník člen Mgr. Pavel Bílek- psycholog PPP člen Ing. Oldřiška Navrátilová odbor školství MěÚ Nový Jičín člen Eva Chaloupková zástupce rodičů člen Renáta Bartošíková zástupce rodičů Školská rada se ve školním roce sešla 2x. Schválila Výroční zprávu školy o činnosti za a Zprávu o hospodaření organizace v r Projednala návrh rozpočtu organizace na r. 2014, byla seznámena s výsledky kontroly hospodaření a výsledky kontroly ČSI v r Předmět činnosti dle zřizovací listiny k poskytuje předškolní vzdělávání (mateřská škola) - poskytuje základy vzdělání (základní škola speciální) - poskytuje základní vzdělání (základní škola ) - poskytuje zájmové vzdělávání (školní družina) - poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a zp. integrace dětí, žáků a studentů s tělesným a mentálním postižení v SPC (SPC) - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů (výdejna) - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace Škola vzdělává děti a žáky s těžším zdravotním postižením a PAS od 3 do 20, výjimečně do 26 let. z větší části okresu Nový Jičín a několik dětí okresu Vsetín a z Hranic. Charakteristika mateřské školy speciální: MŠ speciální vzdělávala ve 4 třídách žáky se středním a těžkým mentálním postižením (SMP, TMP) v kombinaci s jiným těžším postižením, více vadami a žáky s poruchou autistického spektra (PAS) s mentálním postižením. Ve třídách je zapsáno 6 až 8 výjimečně 9 dětí, při respektování max. počtu 8 fyzických docházejících. Výjimku z počtu povolila ředitelka. Výuku zabezpečovaly ve třech třídě podle počtu a skladby dětí: 2 učitelky + asistentka pedagoga, v jedné třídě : 2 učitelky. V roce byla činnost MŠ zajišťována v těchto třídách: 2 třídy dětí s mentálním postižením (MP ) a více vadami (dále VV) 2 třídy dětí s MP a PAS 9

10 Vzdělávací programy k ŠVP pro MŠ Človíček - č.j.: ŠVP MŠ 3/2011 Doplňující výukové programy Canisterapie Multisenzorická a bazální stimulace Muzikoterapie Logopedická podpora verbální i neverbální komunikace Aktivační pobyt v přírodě a na farmě Charakteristika základní školy speciální: ZŠ speciální vzdělává v 7 třídách žáky se středním a těžkým mentálním postižením (SMP, TMP) v kombinaci s jiným těžším postižením, více vadami (VV) a žáky s poruchou autistického spektra (PAS) s mentálním postižením (MP). V rámci individuální integrace do ZŠ speciální zajišťuje výuku také žákům s PAS a lehkým mentálním postižením. Třídy jsou vzhledem ke stupni postižení naplňovány od 5 do počtu 6 výjimečně 7 žáků. Výuku zabezpečuje v každé třídě podle počtu a skladby žáků: učitel + vychovatel, učitel + učitel nebo učitel + vychovatel + asistent pedagoga. V roce byla výuka zajišťována v těchto třídách: 3 třídy pro žáky se SMP a VV. 1 třída pro žáky s MP a poruchou autistického spektra (PAS) 3 třídy pro žáky s více vadami (TMP + TP, TMP + PAS) rehabilitační třídy Výukové metody a programy Alternativní výuka čtení, psaní, počtů Předplavecká výuka Rehabilitační plavání Léčebné pedagogicko- psychologické ježdění ( LPPJ)- Hipoterapie Arteterapie Muzikoterapie Multisenzorická a bazální stimulace Logopedická podpora verbální i neverbální komunikace Pobyty v přírodě Vzdělávací programy k Vzdělávací program PŠ a přípravného stupně č.j.24035/97-22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / ŠVP pro Základní školu speciální č.j. ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Část A Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Část B Vzdělávání žáků s těžkým mentálním a souběžným postižením, více vadami Příloha č. 1 Charakteristika vých. - vzd. činnosti ve školní družině Příloha č. 2 Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s LMP 10

11 III. Obory vzdělávání (Výpis ze školského rejstříku- aktuální) Datum zápisu do rejstříku datum zahájení činnosti C Základní škola C/01 Základní škola délka vzdělání: 9 roků Denní forma vzdělávání Nejvyšší povolený počet žáků v oboru B Základní škola speciální B/001 Pomocná škola délka studia: 10 roků Nejvyšší povolený počet v oboru Mateřská škola Nejvyšší povolený počet Školní družina Nejvyšší povolený počet Speciálně pedagogické centrum Nejvyšší povolený počet klientů neuvádí se Školní jídelna výdejna 100 cílová: 120 stravovaných IV. Přehled všech pracovníků ZŠ, MŠ k Pedagogické zabezpečení Ve třídě MŠ zabezpečují činnost současně 3 pedagogičtí pracovníci (učitel + učitel + asistent pedagoga) Oproti roku nárůst 2 pedagogů ( zřízení nové 4.třídy MŠ) Ve třídě ZŠ 2-3 pedagogové v kombinaci: učitel + vychovatel, učitel + vychovatel + asistent pedagoga, nebo učitel + učitel + asistent pedagoga Ve stavu pedagogů je zahrnutý i úvazek ředitelky a zástupce ředitele. Rozpočtovaný počet pedagogů je srovnatelný s rokem Ve šk. roce působilo ve 3 třídách MŠ a 5 třídách ZŠ se souhlasem zřizovatele stejně jako loni fyzicky 8, přepočtem 6,4 asistentů pedagoga ( AP) 11 V oddělení ŠD jsou vzhledem k druhu a stupni ZP vždy 3 pedagogové (celkem 8 vychovatelů v přepočtu 1,9) Z provozních, personálních a ekonomických důvodů se oddělení s ohledem na rozvrh hodin také spojují. Externí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ DPP - pouze krátkodobě-učitel plavání, asistent pedagoga na zástup. Nepedagogické zabezpečení MŠ, ZŠ Provoz MŠ a ZŠ kromě pedagogů zajišťovalo 5 provozních zaměstnanců v celkovém přepočteném pracovním úvazku: 4,1 Fyzicky : 1 účetní rozpočtář, 1 administrativní pracovnice, 4 uklízečky, 1 správce školník, 1 švadlena pradlena Externí provozní pracovníci DPP -údržbář Mzdy zpracovává smluvně firma KVIC Nový Jičín. Provoz výdejny zajišťuje 1 pracovnice ( 0,5) SPC ( viz 2. část -samostatná zpráva)

12 Jméno součást PP/F PP/P Rozpočtovaný počet NP/ F NP/P Rozpočtovaný počet Celkem- Červen Komendová Učitel ZŠ Dudková Učitel ZŠ Pítrová Učitel ZŠ Ježek Učitel ZŠ Jašková Učitel ZŠ Houšková Učitel ZŠ Obadalová Učitel ZŠ Marková Učitel ZŠ Brindová Učitel ZŠ Sztuchlíková Učitel ZŠ - ILP 1 0,5 11 Baršová Učitel ZŠ Aghová Vychovatel ZŠ 1 0,8 13 Grillová Vychovatel ZŠ 1 0,7 14 Marčišovská Vychovatel ZŠ 1 0,7 15 Rozholdová(do ) Vychovatel ZŠ 1 0,7 16 Šťastná Vychovatel ZŠ 1 0,7 17 Rylková Vychovatel ZŠ 1 0,8 18 Opálková Vychovatel ZŠ 1 0,1 19 Rýdl Asistent ped Chovanec Asistent ped. 1 0,9 21 Jiříčková Asistent ped. 1 0,8 22 Krečmer Asistent ped. 1 0,8 23 Řehák Asistent ped 1 0,4 24 Hermannová Účetní - rozpočtář Wavrová Úklid+domovník, praní 1 0,6+0,4 26 Vránová Úklid 1 0,4 27 Frýdlová Úklid 1 0,5 ZŠ CELKEM 23 18,9 4 2,9 21,8 28 Fajmonová Učitelka MŠ Štenclová Učitelka MŠ 1 0, Chovancová Učitelka MŠ 1 1, Opálková Učitelka MŠ 1 0, Králová Učitelka MŠ Šimíčková Učitelka MŠ 1 1, Jarolímová Učitelka -logoped 1 0, Procházková Učitelka MŠ Veřmiřovská Učitelka MŠ Ježková Asistent pedagoga 1 0,9 38 Kalíšková Asistent ped. 1 0,8 39 Karafiátová Asistent ped. 1 0,8 37 Vránová Administr. prac. 1 0,6 38 Eliášová Úklid 1 0,5 MŠ CELKEM 12 10,9 2 1, Eliášová Výdejce 1 0,5 0,5 Marčišovská Vychovatelka ŠD 1 0,3 Rozholdová(do ) Vychovatelka ŠD 1 0,3 Šťastná Vychovatelka ŠD 1 0,3 Aghová Vychovatelka ŠD 1 0,2 Grillová Vychovatelka ŠD 1 0,3 Jiříčková Vychovatelka ŠD 1 0,2 Ježková Vychovatelka ŠD 1 0,1 Rylková Vychovatelka ŠD 1 0,2 ŠD CELKEM 8 1,9 1,9 40 Čablová SPC spec.ped Lavičková SPC - psycholog Marková SPC sociální prac Jarolímová SPC spec.ped. 1 0,5 43 Kunzová SPC spec.ped. 1 0,6 44 Hubrová SPC spec.ped. 1 1 Fajmonová DPP SPC- spec.ped ,08 SPC CELKEM 7 4,1+ 0, ,1+ 0,08 Celkem pp+ np 35,8+0,08 6 5,5 41,3+ 0,08 12

13 13 Součást Třída Prac.zařazení dosaž. vzdělání Fyz. Prac.úv. Prac.úv. I. učitelka MŠ SPgŠ + Rozš. SPP 1 1,0 - učitelka SMŠ G + DPS 1 1,0 - AP G+ kurz AP 1 0,8 - II. učitelka MŠ SPC mag MŠ učitelka MŠ SPC mag. 1 1 asistent ped. SZŠ +kurz 1 0,9 - III. učitelka MŠ SPP mag. 1 1 PP učitelka MŠ SPP bac. 1 0,9 asistent ped. VŠZ+ kurz AP 1 0,8 - IV učitelka MŠ SPP mag. 1 1 učitelka MŠ SPP bac. 1 1 ILP v MŠ I. +II. učitelka SMŠ - logoped VŠ SPP mag. 1 0,5 - MŠ-provoz. admin. prac. úklid NP - 0,6 0,5 A učitelka ZŠ SPgŠ+VŠ SPP mag učitelka ZŠ VŠ SPP mag asistent pedagoga VOŠS +kurz AP 1 0,4 - B učitelka ZŠ SPP mag 1 1 vychovatelka-zástup SPgŠ + Rozš. SPP 1 0,7 asistent pedagoga SZŠ+kurz AP 1 0,8 ZŠ C učitelka ZŠ VŠ SPP mag vychovatel ZŠ SPgŠ 1 0,80 D učitel ZŠ VŠ SPP mag. 1 1 vychovatelka ZŠ VŠ SPP bac. 1 1 R1 učitelka ZŠ VŠ SPP mag asistent pedagoga SZŠ + kurz as. 1 1 vychovatel ZŠ SPP bac. 1 0,7 AU učitelka ZŠ VŠ SPP mag vychovatelka ZŠ VŠ SPP bac. 1 0,8 asistent ped. VŠ SPP bac. 1 0,8 R2 učitel ZŠ VŠ SPP mag vychovatel ZŠ VŠ SPP bac. 1 0,7 asistent pedagoga ZŠ + kurz as. 1 0,9 ITV - ve tř. učitel ZŠ - zást.řed. VŠ-SPPmag rozepsán HV,TV ve tř. učitelka ZŠ - ředitelka SPgŠ+VŠ SPP mag. 1 1 ve tř. učitelka řečové výchovy VŠ-SPPmag. 1 0,5 - ZŠ -ILP ZŠ účetní-rozpočtář VOŠ 1-1,0 uklízečka+správce, šití - 4-1,9 ŠD I vychovatel ŠD SPgŠ + rozš.spp 0,3 vychovatel ŠD SPgŠ 0,2 vychovatel ŠD SZŠ + kurz AP 0,1 II vychovatel ŠD SPgŠ+ rozš. SPP 0,3 vychovatel ŠD G+VŠ SPP bac. 0,3 vychovatel ŠD SZŠ + kurz AP 0,2 III. vychovatel ŠD SZŠ+VŠ SPP bac. 0,3 vychovatel ŠD G+VŠ SPP bac. 0,2 SPC spec.ped. VŠ SPP mag. 4 3,1 psycholog VŠ psychol. 1 1 sociální pracovnice SOŠ+ VŠ bac. 1-1 Výdejna výdej - 1-0,5 Celkem 41,3 35,8 5,5

14 V. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy se konal zápis dětí se zdravotním postižením do ZŠ speciální. Zápis organizuje škola ve spolupráci s pracovníky SPC, kteří jsou uvedený den přítomni konzultacím a doporučením pro rodiče. Všechny děti u zápisu byly klienty naší MŠ. Počet dětí u zápisu Rozhodnutí Rozhodnutí odklad školní docházky + zahájení docházky pokračování v MŠ speciální do ZŠ speciální Rozhodnutí- Nepřijetí do ZŠ spec. VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce jsme od zahájili v realizaci projektu z OPVK pod názvem Alternativní formy a metody práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem Rč.: CZ.1.07/1.2.25/ a)prohlubování kvalifikace v rámci projektu OPVK ( Klíčová aktivita 2- Zvyšování kompetencí pedagogů MŠ, ZŠ speciální v oblasti alternativním metod a forem vzdělávání) Neuropsychologie 9/2013 7PP Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se SVP 9/ PP Praktické využití dot. tabletů pro vzděl. dětí s MP a komb. post. 12PP Handle přístup 10/ PP Úvod do Handle 10/13 20PP Základní kurz hraní na etnické bubny djembe 9-6/ PP VTI v canisterapii, ve smyslové stimulaci i dalších 9-6/ PP při činnostech s dětmi Neurovývoj z perspektivy Handle 11/ PP Muzikoterapie pro osoby s handicapem 1/ PP Praktické využití dotykových tabletů IPAD pro vzdělávání dětí s PAS 2/ PP Praktické využití dotykových tabletů IPAD pro alternativní komunikaci a logopedii 2/ PP Rozšiřující kurz léčebně pedagogické psych. ježdění 2/2014 2PP Kurz Dyspraxie 4/ PP Kurz-Výměnný obrázkový komunikační systém ( VOKS) 5/2014 2PP Kurz-Fyzické restrikce a krizové scénáře 8/2014 2PP b) Prohlubování kvalifikace - Individuální školení Do plánu DVPP pro šk. rok byly v rámci prohlubování kvalifikace zařazeny mimo vzdělávání v rámci projektu, s ohledem na rozpočet a profilaci PP doplňkově vzdělávací akce, kurzy pořádané akreditovanými pracovišti nebo odbornými organizacemi zaměřená především na : Školení ekonomicko -provozních zaměstnanců a vedení školy dle průběžné nabídky: Management, právní odpovědnost školy, Občanský zákoník, Účetnictví (ředitelka, zástupce a účetní organizace) Specifické poruchy učení 9/2013 1PP Muzikoterapeutické techniky 9/2013 4PP Konference Vzdělávání dětí a mládeže s MP 10/2013 3PP Techniky a technologie výtvarné tvorby v arteterapii 10/2013 4PP Medikace u dětí s PAS 1/2014 1PP Rozvoj soc. dovedností dětí s PAS 1/2014 1PP Základy glazování keramiky 4/2014 2PP Nové trendy a pomůcky v pohyb. aktivitě žáků se SVP 5/ PP 14

15 Dg. materiál, komunikační profil Matrix 6/2014 1PP Konference : Alter, formy a přístupy ve vzděl. žáků s komb. postižením 6/2014 5PP c) Prohlubování kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání učitelka MŠ studium Muzikoterapie I asistentka pedagoga studium kurzu Canisterapie 2. Odborné praxe studentů realizované ve škole Škola umožnila ve šk. roce odborné praxe studentům středních a vysokých škol se zaměřením na pedagogiku. Celkem se ve škole absolvovalo souvislou nebo průběžnou praxi 6 studentů VŠ PF, 2 studenti SpgŠ, 3 účastníci kurzu AP pořádaného KVIC. 3. Výkon veřejné služby (ÚP) 1 dobrovolný pracovník pomocné práce u žáků 4.Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace: - vychovatelka ZŠ speciální -studium speciální pedagogiky na PF OU v Ostravě 1. ročník - učitelka MŠ speciální -navazující magisterské studium speciální pedagogiky na PF OU v Ostravě 4. Ročník 5. Náměty pro následující školní rok DVPP v rámci druhého projektu z OPVK Individuální školení VII. Prezentace organizace na veřejnosti Prezentace dětí a školy - jiný pořadatel Studenecký kapřík 10/2013 Festival tvorby handicapovaných dětí v Rajci Jestřebí 11/2013 Hry bez hranic- bazén Kopřivnice 5/2014 Hry bez hranic- ranč Hermelín 5/2014 Dopravní soutěž Frenštát p. R. 5/2014 Prezentace dětí na akcích pořádaných školou Jezdecká olympiáda ročník jezdeckých závodů žáků na koních speciálních škol a zařízení okresu - financovaný z grantu Města Nového Jičína + DĚCKO, o.p.s. 10/

16 Benefiční ples 15. ročník s finančním výtěžkem do školy (spolu s o.p.s DĚCKO) 3/ ročník Vítání jara regionální přehlídka tvorby žáků okresu 4/

17 Prezentace školy vlastní akce Školní akademie na zahradě školy 6/

18 VIII. Výsledky inspekční činnosti ČŠI Ve školním roce proběhla v zařízení kontrola ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo: 1. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušných vzdělávacích programů podle 174 odst.2 písm.b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst.2 písm. c) ŠZ Závěry inspekční zprávy čj.: ČŠIT-2337/13-T Složení pedagogického sboru školy umožňuje plit cíle vzděl. programů Škola pracuje systematicky, plánovitě a naplňuje cíle daných vzděl. oborů Současné materiální podmínky ZŠ jsou na velmi dobré úrovni a umožňují realizaci cílů, které si ZŠ stanovila. Nadstandardní je vybavení školní zahrady. Podmínky vzdělávání jsou hodnoceny jako příklady dobré praxe. Organizace vzděl. procesu i provozu školy má jasně stanovená pravidla fungování, je propracovaná a umožňuje efektivní řízení MŠ. Vedení MŠ promyšleně a adresně deleguje kompetence na jednotlivé pracovníky a vytváří prostor pro jejich uplatnění. Vedení školy podporuje odborný růst učitelů. Služby pro rodiče jsou velmi kvalitní uvnitř školy i vně, kde je zajištěna koordinace s dalšími odborníky. MŠ má odpovídající prostorové podmínky, které jsou funkčně zařízené, k dispozici má také další potřebné prostory, které umožňují realizaci ŠVP předšk.věku. Podmínky vzdělávání jsou hodnoceny jako příklady dobré praxe. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zajištění ŠVP. Škola vhodně využívala rozvojového programu, projekt OPVK, účelových dotací a dalších zdrojů k financování hlavní činnosti. ŠVP pro ZŠ i ŠD zohledňuje reálné podmínky a možnosti ZŠ. Přijímací řízení žáků ke vzdělávání je v souladu se zákonnými požadavky. Průběh vzdělávání v ZŠ je hodnocen jako nadstandardní. Organizace výuky odpovídá typu ZŠ a potřebám žáků a je v souladu s právními předpisy. Spolupráce se všemi partnery má příznivý vliv na obsah a průběh vzdělávání. Průběh vzdělávání je hodnocen jako nadstandardní: využití komplexních metod, důsledný individuální přístup s respektováním sociálních potřeb dítěte, uplatňování vysoce profesionálního postoje pedagogů. Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny jako nadstandardní, a to tím, že jsou děti a žáci vedení k aktivnímu prožívání života nejen ve škole, ale také mimo školu, vč. sociální adaptace na podmínky běžného života. Činnost školní družiny je v souladu s jejím posláním. Pozitivem je styl jednání a osobní přístup vychovatelek. Celkově je činnost ŠD ve velmi dobré úrovni. Ředitelka řídí školu s vysoce profesionální erudicí, s důrazem na pozitivní motivaci ve vztahu k pracovníkům celé organizace. Silné stránky: Podmínky vzdělávání, zejména v oblasti personální a materiální, rovného přístupu ke vzdělávání a řízení školy V průběhu vzdělávání volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, efektivní organizace vzdělávání Škola si dlouhodobě udržuje vysokou úroveň vzdělávání Spolupráce se zákonnými zástupci, odbornými pracovišti a dalšími občanskými nebo kulturními institucemi Odborně erudované a systematické hodnocení každého dítěte. 18

19 IX. Organizace školního roku Počty dětí, žáků pracovníků (rozpočtované) v součástech k (tab. č.1) Subjekt Celkem Celkem Pedagog. Nepedagog. Součást dětí pracovníků pracovníci pracovníci, THP, dělníci přepoč. fyzicky přepoč. fyzicky přepoč. fyzicky Celkem MŠ + ZŠ 71 41,3 x 35,8 x 5,5 x MŠ ,9 12 1,1 2 ZŠ speciální 41 21, ,9 23 2,9 4 ŠD 25 1,9 8 1, výdejna x 0, ,5 1 SPC x 5,1 5 4, Počty dětí, žáků podle postižení k Součást Počet tříd Počet dětížáků z toho SZ V tom vřazených LMP SMP TMP HMP TSP TP VV A+(MP) ZZ zahraničí MŠ speciální ZŠ speciální CELKEM Součást Počet Počet žáků oddělení zapsaných ŠD Počty dětí, žáků, kteří ukončili docházku ve šk. roce a jejich další zaškolení Součást Počet tříd Počet dětížáků Ukončilo V tom docházku vřazených Přestupjiná škola Postup- ZŠ speciální Zůstává v MŠ/ZŠ MŠ speciální ZŠ speciální CELKEM

20 4.Počty dětí, žáků, pracovníků ve třídách k Součást MŠ Typy tříd Počet dětí/ Počet pracovníků přepočtem žáků PP NP+provozni Interní + externí + externí I. tř. s více vadami(vv) 8 2,8 II. třída s dětí s PAS 8 2,9 III. S VV 8 2,7 IV třída s dětí s PAS ,5 ILP Celkem 30 10,9 1,1 A tř. s více vadami 6 2,4+0,5 řed. C tř. s více vadami 6 1,8+0,5 řed. D tř. s více vadami 6 2+0,5 ILP AU tř.žáků s PAS 6 2,6 ZŠ Reh. 1 tř.rehabilitační 7 2,7+0,1 zř. Reh. 2 tř.rehabilitační 6 2,6+0,2 zř. Reh. B tř.rehabilitační 6 2,5+0,2 zř. Celkem vč. Ř,ZŘ,logoped 41 18,9 2,9 výdejna celkem x x 0,5 SPC celkem x 4,1+ 0,08 1 V tom ŠD ŠD ,9 0 CELKEM MŠ +ZŠ 71 35,8+0,08 5,5 X. Hodnocení činnosti ZŠ, MŠ, ŠD 1.Oblast materiální Vlastní zdroje (viz. základní údaje k hospodaření) Vlastní projekt OPVK (2.) : Alternativní metody a formy práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem ve výši ,20 Kč. (od do ) 2. Oblast provozní Smluvní fyzioterapie provozovaná v budově školy nestátní zdravotnickou organizací REDUKO určená dětem a žákům je plně kapacitně využita, smluvní vztah je sjednán na dobu neurčitou. V rámci provozu byly realizovány drobné opravy, údržba a řešeny následné práce k zajištění bezpečného provozu smyslové zahrady ( revize, vytvoření provozního řádu se stanovením údržby prvků i údržby zeleně). Část údržby zeleně zajišťují studenti Praktické školy -obor zahradník v rámci sjednané praxe ve spolupráci se smluvním zahradníkem a Technickými službami NJ. 3.Oblast spolupráce s rodiči Běžná a pravidelná spolupráce s rodiči pokračovala v r v oblastech účast rodičů s dětmi na volnočasových aktivitách (hipoterapie, smyslová stimulace ( projekt OPVK) - celoročně účast rodičů(25) na psychorelaxačním a aktivačním pobytu v přírodě s dětmi (25)a pedagogy(20) - projekt OPVK)- 9/2013 účast rodičů na třídních akcích-průběžně účast na evaluaci školy účast rodičů na akcích školy ( Vítání jara, Jezdecká olympiáda, Benefiční ples, Školní akademie) 20

21 4.Oblast kontrolní a hospitační( kontrola ČSI viz. dále) Ve školním roce provedla ředitelka 18 hospitací a kontrol ve třídách ZŠ speciální. Kontroly byl zaměřeny na kvalitu a správnost, úplnost vedení dokumentace třídy nebo školní družiny. Hospitace sledovaly organizaci výuky ve třídě s rozdělením kompetencí pedagogů, soulad učiva s ŠVP, metody práce a využití pomůcek. Výsledkem kontrol byla řádně vedená dokumentace nebo vedení dokumentace s drobnými nedostatky. Výsledkem hospitací byla vynikající nebi výborná úroveň výuky a organizace výuky. 5. Oblast vzdělávací Základní škola speciální Výsledky vzdělávání žáků ZŠ podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Vzdělávací program prospělo neprospělo nehodnoceno (zahraničí) celkem z toho ukončení šk. docházky / přestup Vzdělávací program Pomocné školy č.j.24035/ ŠVP ZŠS A /0 Rehabilitační vzdělávací program č.j / ŠVP ZŠ S - B /0 ŠVP pro LMP /0 Celkem / Učební plány Učební plán ZŠ speciální A- pro žáky s SMP (ŠVP pro Základní školu speciální č.j. ŠVP ZŠ speciální 1/2010 SV x 3 PC x x x x PRV x x x x 0 VU x x x x x x VV HV PV TV+VkZ CELKEM Vzdělávací program PŠ a přípravného stupně -č.j.24035/ dobíhající Předmět Ročník Čtení Psaní Počty Věcné učení Smyslová výchova Pracovní a výtvarná v Tělesná výchova Hudební výchova Řečová výchova Disponibilní dotace PC informatika Volitelný předmět Tělesná výchova Volitelný předmět - Smyslová výchova Týdenní časová dotace

22 Učební plán ZŠ speciální B pro žáky s TMP, VV (ŠVP pro Základní školu speciální č.j. ŠVP ZŠ speciální 1/ Celkem RV SV HPV PVV ZTV CELKEM Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / dobíhající Předmět Ročník Rozumová výchova Smyslová výchova Pracovní a výtvarná v Hudební a pohybová v Rehabilitační tělesná v Disponibilní dotace Týdenní časová dotace Učební plán - příloha ŠVP ZŠ speciální pro LMP 1.stupeň ( integrovaní žáci) Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník CELKEM JV MA SV PC x x x PRV x x 6 VL x x x PŘ x x x VV HV PV TV CELKEM ŠVP ZŠ speciální -výstupy formulované v ŠVP pro obor vzdělávání ZŠ speciální A,B provádí učitelé diagnostiku na prvním stupni při vstupu do 1. třídy, na konci prvního období (konec 3. třídy), na konci druhého období (konec 6. třídy) a na konci 10. ročníku. 22

23 Individuální vzdělávací plán (IVP) Ve školním roce bylo podle IVP s upraveným rozsahem učiva i docházky vzdělávána 1 žákyně. Roční učební plán žáka (RUP) Formálně je rozpracováním obsahu daného ŠVP každému žákovi na období školního roku. Třídy ZŠ speciální jsou tvořeny žáky více ročníků a RUP umožňuje vyučujícím třídy lepší orientaci v učebních plánech každého žáka zvlášť. Stejně jako IVP je projednán s rodiči Hlavní cíle, režim výuky ZŠ, činnost tříd 1. Volba,diferenciace a používání vhodných způsobů komunikace s ohledem na mentální úroveň žáků v ZŠ : verbální (řeč), neverbální (znak do řeči, VOKS symboly, psaná forma (ručně, klávesnice) formy , SMS, obrázky, komunikátor. Podporovat a dbát na správnost řeči (formální i obsahovou). 2. Cílené a plánované ověřování využití prvků Smyslové zahrady v rámci řízené výuky v souladu s obsahem ŠVP i volných herních činností v různém ročním období. Zahradu zatím pedagogové využívají k volným hrám v rámci pobytu venku. Řízenou vzdělávací činnost s využitím prvků a mezipředmětových vztahů zatím systematicky neprovádějí. 3. Ověřování využití dotykových tabletů ve výuce všech tříd 23

24 Organizace výuky je stanovena s ohledem na nesourodé složení žáků ve třídách podle druhu, stupně postižení i věku, prostorové podmínky třídy, orientaci výuky k maximální socializaci, předmětovou orientaci a specializaci učitelů a vychovatelů, časy příjezdů a odjezdů žáků využívajících svozového způsobu dopravy v rámci okresu do školy, začlenění individuální logopedické péče a alternativních forem výuky do vzdělávacího programu. Výuka probíhá dle rozvrhu hodin ve 2 blocích od a a formou střídavě výuky individuální ve skupině, skupinové nebo individualizované. V průběhu bloku učitelé zařazují krátkou přestávku, mezi bloky je přestávka hlavní. Vzhledem k individuálním zvláštnostem, fyzickým i psychickým možnostem žáků a prostorovým podmínkám v zařízení dochází k ověřené dělené výuce v tělesné výchově, a to pro žáky bez omezení pohybu a žáky imobilní ve 3 rehabilitačních třídách. Žáci 3 tříd s MP, PAS a VV se spojovali na 2 hodiny výuky HV. Smyslová výchova probíhala podle rozvrhu v určený den, individuálně ve třídě nebo multisenzorické místnosti Školní pracovní terapie a léčebně pedagogickopsychologické ježdění na koni ( hipoterapie )pro žáky tříd s MP a VV a PAS bez omezení pohybu na ranči probíhala celoročně pravidelně ve čtvrtek. Individuální logopedické péče a nácvik neverbální komunikace probíhala dle rozvrhu žáků. Globální výuka praktická hodina PV příprava svačin - vyučovací blok (čtení, psaní, smyslová výchova, počty, pracovní vyučování, věcné učení v praktické formě) se realizovala ve 4 třídách ZŠ s MP a více vadami a třídě pro žáky s PAS 1x týdně. Škola organizovala pětidenní hipoterapeutický pobyt žáků s MP a VV v přírodě - na ranči Hermelín a Předplavecká a plavecká výuka žáků ZŠ, rehabilitační plavání imobilních žáků je alternativou TV. Probíhala vždy ve středu, od 4-6/2014 pod vedením externí kvalifikované učitelky plavání a kvalifikovaného učitele školy. Výuka byla opět rozšířena dopravní výchovu na dopravním hřišti ve spolupráci s Městskou policií NJ a pracovní vyučování se zaěřením na práci s keramickou hlínou. V rámci projektu OPVK ( Klíčová aktivita 1) : Prohlubování a rozšíření alternativních forem a metod práce u dětí s kombinovaným postižením byly t v ZŠ realizovány také Školní aktivity 1. Třídenní pobyt žáků v přírodě s PAS na chatě Svinec v Kojetíně u Nového Jičína 2. Muzikoterapie a bubnování na bubny djembe 3. Využití ipad ve výuce žáků 4. Psychorelaxační a aktivační 3 denní pobyt žáků s rodiči a pedagogy v přírodě ( Horní Bečva) 5. Byly vytvářeny metodické a pracovní listy k výuce věcného učení Mimoškolní aktivity Léčebně volnočasové pedagogickopsychologické ježdění na koni (LPPJ ) žáků v doprovodu rodičů. 1.Základní škola speciální - 3 třídy pro žáky s mentálním postižením a více vadami V každé třídě se vzdělávají žáci několika ročníků různého stupně a druhu postižení podle 4 vzdělávacích programů: VP Pomocné školy nebo ŠVP ZŠS-A 10( SMP, VV, SMP+ PAS) Rehabilitační VP nebo ŠVP ZŠS-B 3 (integrace žáků s TMP) příloha ŠVP pro LMP 5 (integrace žáků s LMP, LMP+ PAS) Z 10 žáků byl 1 s SMP a těžším tělesným postižením - plně imobilní. Výuku ve třídě zajišťovaly 1 učitelka a 1 vychovatelka nebo 2 učitelky a v jedné třídě navíc částečně 1 asistent pedagoga. Garantem verbální komunikace byla učitelka řečové výchovy na ILP -logoped. Součástí výuky bylo LPPJ na koni ( hipoterapie ) předplavecká a plavecká výuka, pobyt v přírodě, bubnování) Třídní vzdělávací plány byly zaměřeny: Byla posilována samostatnost v sebeobsluze, vhodná forma komunikace ve škole. Většina žáků je z domova zvyklá spoléhat na velkou pomoc při sebeobsluze proto byli vedeni k samostatnosti. Starší žáci se již o sebe dokáží poměrně dobře postarat, u mladších žáků došlo k určitému pokroku v oblékání a stolování. Důraz se kladl na rozvíjení a prohlubování sociálních dovedností žáků a poznatků do praxe (výlety, nákupy, vyřizování vzkazů, jízda hromadnými dopr.prostředky, akce školy). 24

25 Žáci se naučili využívat tablet k nácviku čtení, ve smyslové výchově, prvouce, zvýšila se jejich samostatnost při práci s informačními technologiemi. Nejvíce se osvědčilo využití obrázků v prvouce a věcném učení ve výukovém programu Bitsboar. Ve výuce se osvědčily také výukové programy (Chytré dítě), které hravou formou přispívají k procvičování čtení, cvičení sluchové paměti a diferenciaci zvuků, rozvíjejí dovednosti, ve kterých se vytváří a upevňují základy matematického poznání, dále program k cvičení paměti, postřehu, myšlení a řeči. Náplně hodin TV byla rozšířena o nová protahovací cvičení a cviky na míčích se zaškolením pedagogů tříd fyzioterapeutkou. Náplně hodin PV byla rozšířena o práci pravidelnou práci s keramickou hlínou. Fungovala spolupráce a kontakt s žáky jiných tříd školy v rámci spojené výuky a na společných akcích tříd s více vadami (soutěž Vařečka, výuka PV, hipoterapie). 25

26 2.Základní škola speciální 1 třída žáků s MP a poruchou autistického spektra (PAS) V samostatné třídě pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS)se vzdělávali 3 žáci s TMP + PAS a 3 žáci s SMP + PAS různých ročníků podle VP: Rehabilitační VP nebo ŠVP ZŠS-B 3 ŠVP ZŠS-A 3 Výuku zajišťovala 1 učitelka, 1 vychovatelka a 1 asistent pedagoga. Garantem neverbální komunikace byl logoped metodik. Základem je neverbální komunikace Výměnný obrázkový komunikační systém ( VOKS) po celou dobu výuky, a to i s využitím software a přizpůsobených a vytvořených výukových materiálů dle zásad VOKS. Žáci absolvovali předplaveckou výuku, LPPJ ( hipoterapie ),dopravní výchovu, muzikoterapii, cyklus pobytů v solné jeskyni, třídenní pobyt v přírodě na Kojetíně u Nového Jičína. Třídní vzdělávací plán byl s ohledem na stálé složení třídy zaměřen: Využívání softwaru VOKS v přípravě i výuce a upravené aplikace pro komunikaci se daří jen u žáků se SMP. V rámci prohlubování sociálních dovedností žáků - zvládnutí jízdy hromadnými dopravními prostředky, výlety, akce školy, kulturní představení, exkurze, adaptace na nové prostředí, osoby byly zařazovány nové aktivity a zkušenosti. Byly ověřována a daří se generalizace poznatků a forem chování ze školy do mimoškolního prostředí. S využíváním procesuálních schémat pro lepší porozumění ve VU byla posílena samostatnosti v sebeobsluze a spol. chování žáků Žáci se postupně nově naučili využívat dotykový tablet a výukové programy ve ČT, PS, M, SV. 26

27 3.ZŠ speciální -třídy pro žáky s TMP a více vadami (3)- rehabilitační V každé třídě se vzdělávají žáci několika ročníků různého stupně postižení, zejména VV (TMP + TTP) podle 3 vzdělávacích programů: Rehabilitační VP nebo ŠVP ZŠS-B 15 ŠVP ZŠS-A 1 (integrace žák s PAS ) V rehabilitačních třídách probíhá individualizovaná forma vzdělávání. Vzhledem ke stupni a kombinaci postižení jsou učební plány v rehabilitačních třídách velmi variabilní a plnění jejich dílčích úkolů je dlouhodobé. Ve všech třídách pracují 3 pedagogové (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Rehabilitační tělesnou výchovu garantoval další učitel- zástupce ředitelky. Garantem neverbální komunikace byl logoped metodik. Výuka probíhá ve dvou samostatných blocích oddělených delší přestávkou. Třídy spojují do větších výukových skupin zejména v rehabilitační tělesné výchově, hudební výchově a muzikoterapii. Součástí bylo rehabilitační plavání, muzikoterapie, smyslová stimulace v multisenzorické místnosti(viz. dále) TVP byl zaměřen : Téměř všichni žáci zvládli režimová opatření a organizaci výuky ve třídě s ohledem na alternativní formy výuky, spojování tříd, skupinovou práci apod. a společnou výuku s dalšími třídami. Zejména noví žáci se učili zvládat nový školním režim a respektovat pokyny pedagogů. 27

28 Při výuce se dařilo využívat dotykový tablet, a to především k výukovým nahrávkám a k jejich poslechu, k vyhledávání tematických obrázků a zvuků. Žáci nebyli schopni samostatné práce na jednotlivých aplikacích, ale někteří dokázali, s pomocí učitelek, udržet pozornost, ovládat a sledovat prstem vybraný úkol. Učili se samostatnosti při sebeobslužných činnostech - snahu o samostatné ohlášení se na WC pomocí VOKS nebo verbálního vyjádření, spolupráci při vysvlékání a skládání oděvu, kulturu stolování, úklid stolu po svačině, pomoc při úklidu hraček. Někteří žáci se zlepšili, jiní si upevnili již nabyté dovednosti. Částečně se dařilo rozvíjení sociálních dovedností žáků (oční kontakt při pozdravu, podání ruky, pohlazení spolužáka v tomto směru udělali žáci velké pokroky) a posilovat vhodné sociální chování (ovládnout nutkavé jednání, nevhodné emoce při výuce, při stolování, na výletech Alternativní formy výuky v ZŠ speciální Globální výuka příprava svačin Výuka tvoří výběr jídla, vytvoření receptu, nákup surovin, příprava svačiny, stolování, umývání nádobí a náčiní a úklid v u prostoru cvičných kuchyněk a tříd. Žáci dle svých schopností a věku zvládli základní pracovní činnosti v kuchyni. Hudební výchova s prvky muzikoterapie ve 3 rehabilitačních třídách a třídě pro žáky s PAS ( projekt OPVK) Hodiny vedl 2x týdně celoročně pedagog školy-metodik projektu s asistencí ostatních pedagogů uvedených tříd. Muzikoterapie probíhala střídavě v jednotlivých rehab.třídách a také společně. 28

29 Žáci s PAS měli muzikoterapii samostatně. Převládala a byla oblíbená aktivní muzikoterapie s využitím etnických a jiných muzikoterapeutických nástrojů, která podpořila smyslové vnímání, komunikaci a prožitek žáků z aktivní činnosti. Receptivní muzikoterapie byla vzhledem k typu postižení žáků náročnější a z hlediska očekávání výsledku vyžaduje delší čas. Multisenzorická stimulace v MSM ( viz. dále sam. kapitola) Bubnování na etnické bubny djembe - forma muzikoterapie ve 3 třídách s MP, VV ( projekt OPVK) Hodiny vedla 1x týdne učitelka - metodik projektu s asistencí dalších pedagogů. Průměrně se účastnilo 7 žáků. Žáci zvládli hravou formou druhy úderů na buben, jednoduché údery jednou i střídáním obou rukou ( L- P,LL-PP).U žáků se zlepšil postřeh i soustředěnost. Výsledkem celoroční práce bylo vystoupení na Vítání jara a na školní akademii. Předplavecká a plavecká výuka Předplavecká výuka probíhala ve 2. pololetí, uskutečnilo se 8 lekcí. Se souhlasem lékaře a zákonného zástupce se účastnilo17 žáků. Lekce vedla externí kvalifikovaná učitelka plavání a asistenci žákům ve vodě zajišťovalo 6 pedagogů školy. V bazénku pro neplavce jsme se u nových a mladších žáků zaměřili na překonání strachu z vody a zvládnutí různého pohybu ve vodě s pomůckou i bez. V plaveckém bazénu byla výuka formou her zaměřena na odbourávání strachu z potápění u mladších žáků, nácvik správného dýchání a kopání nohou pro nácvik kraulu. Sbírání předmětů na hladině a lepení na okraje stěn, hry ve vodě zvládli všichni. Ručkování po laně, splývání s malou i velkou deskou, kopání nohama zvládají samostatně starší žáci, mladší s pomocí. Samostatné plavání zvládli 3 žáci, potápění a skoky do vody 4 žáci. Rehabilitační plavání probíhalo ve středu v prostorách krytého bazénu v Novém Jičíně v rozsahu 9 lekcí v období od 4-6/2014. Personálně plavání zajišťoval učitel ZŠ speciální se zaměřením na rehabilitační tělesnou výchovu. Na program se přihlásilo celkem 11 rodičů s dětmi. Nově jsme do skupiny zařadili také 4 děti MŠ speciální. Plavání navštěvovala stabilní skupina rodičů a dětí v průměrném počtu 7 účastníků. Hodiny měly pravidelnou strukturu, vyplněnou nácvikovými i herními aktivitami, prostřednictvím kterých se děti i rodiče seznamovali s pohybem ve vodním prostředí. První skupinou byli zkušenější a samostatnější rodiče, kteří se zaměřili především na aktivní pohyb svého dítěte ve vodě, podporu jednoduchých plaveckých dovedností s pomůckou. Aktivity si většinou řídili sami, případně se připojili k některým hrám ostatních. Druhou skupinu tvořily děti s těžším postižením a děti MŠ speciální. Rodiče se učili ve vodě správnému a bezpečnému držení, manipulaci s dítětem v relaxační nebo aktivační pozici. Cílem bylo tělesné a psychické uvolnění dětí, radostný prožitek a pozitivní vnímání vodního prostředí. Náplň hodin vycházela z opakovaně prověřené struktury a předem zvládnutých dovedností. Plavání navštěvoval dostatečným počet rodičů a dětí, přibyly nově účastníci z MŠ a prvního ročníku ZŠ. Děti, které navštěvovaly lekce pravidelně byly ve vodě mnohem jistější a uvolněnější, také na rodičích byla znát větší jistota, pramenící ze zkušeností, nabytých opakovaným společným pobytem ve vodním prostředí Pracovní výchova zaměřená na práci s keramickou hlínou Do dílny docházelo střídavě 17 žáků. V jedné hodině je průměrně 6 žáků. Práce je pro žáky současně pracovní terapií, základem je jejich zájem a chuť, žáci se zatím nestřídají pravidelně. Většina žáků dochází do dílny již druhým i třetím rokem. Práce s hlínou je baví, postupně se zlepšují a jsou schopni vyrobit s dopomocí a dohledem různé dekorativní předměty. Výsledkem byly především výrobky s vánoční tématikou, které jsme prezentovali na výstavě betlémů v Kopřivnici a předvánoční prodejní výstavě pro rodiče v prostorách naší školy Do výuky byli zařazeni i žáci, pro které je hra s hlínou jen terapií, kde není cílem konkrétní výrobek, ale sama činnost, hra a radost ze hry. I taková forma výuky má však pozitivní vliv na jejich motorickou zručnost, kdy se učí zvládnout základní dovednosti( válení, krájení, modelování ) Zahájili jsme přípravu a výrobu předmětů k výzdobu naší smyslové zahrady. Ve spolupráci a pod metodickým vedením profesionální keramičky bude nápad zpracovaný do uceleného projektu a 29

30 realizován v příštím roce. Podmínky k činnosti zásadně ovlivní nákup vlastní keramické pece podpořený minigrantem nadace Veolia získaným zaměstnancem firmy Dalkia - dobrovolníkem v činnosti s dětmi. Školní ergoterapie, Léčebné pedagogické ježdění na koni (LPPJ)- hipoterapie Do hipoterapie se zapojilo 22 žáků bez výrazného tělesného postižení tříd s MP a VV a třídy s PAS. Pod vedením učitelky hipoterapeutky, za asistence vždy 3 dalších pedagogů, se každý čtvrtek na ranči Hermelín střídavě účastnilo vždy 8 žáků. Součástí je příprava koně čistění, kartáčování, hlazení, krmení koně, úklid stáje, pomoc při nauzdění a nasedání, vodění koně, jízda na koni formou cvičení, polohování a her. Pozitivní působení je u žáků patrné v komplexní odolnosti organismu v obtížnějších podmínkách, tělesné zdatnosti, formy relaxace, zlepšení vzájemných vztahů, ve vzájemné pomoci při úklidu a pracovních činnostech. V prosinci škola dostala darem z nadačního fondu O2 nového sedmiletého koně Sajmona, který nahradí ve školní hipoterapii koně majitele, kteří již pro svůj věk zdrav. stav nemohou činnost vykonávat. Koně jsme od ledna začali pro dopolední skupinovou terapii používat. Je o něco větší než starší kobylky, takže u některých žáků byla patrná obava. Je také temperamentnější, řadu her a úkolů, které při hipoterapii používáme, se bude muset ještě naučit. Všichni žáci si ho velice oblíbili. Před ježděním se ho učí vodit na vodítku, vyhýbají se překážkám, překračují kavalety. V zimních měsících jsme jezdili v kryté jezdecké hale, žáci prováděli dle instrukcí cvičení, polohování, chytali balón, za příznivého počasí se jezdilo na venkovní jízdárně. Součástí LPPJ byla tradiční Jezdecká olympiáda a Hipoterapeuetický pobyt žáků na ranči. 30

31 Mimoškolní volnočasové Léčebné pedagogické ježdění na koni (LPPJ)- hipoterapie ( projekt OPVK) Mimoškolní volnočasová individuální hipoterapie probíhala 24x, každé úterý od hodin na ranči Hermelín a účastnilo se jí 40 dětí MŠ a žáků ZŠ v doprovodu rodičů. Lekce trvá minut. V prvních měsících byl u některých nových klientů a rodičů patrný strach z nového typu terapie a respekt z koní. Děti a žáci se učili na koně správně nasedat a sedět. Postupně získali jistotu, byly schopny provádět jednoduchá cvičení a terapeutické prvky. Na terapii docházeli i děti imobilní a děti, které nejsou schopny sami sedět a vyžadují jiné pozice pro jízdu. Základní pozicí je vzpřímený sed s úchopem za madla. Žáci s těžkým tělesným postižením jezdí na koni vleže na břiše přes hřbet koně, v tzv. poloze indián. Jde převážně o psychorelaxační ježdění a prožívání tepla a vnímání pohybu koně. Děti s instabilitou využívají při ježdění tzv. asistenční sed. Metodik - hipoterapeut nebo asistent hipoterapeuta sedí za dítětem, napomáhá udržení jeho optimální pozice a provádí asistovaná cvičení. Rodič při tomto způsobu jízdy chodí vedle koně a pomáhá se zajištěním bezpečnosti. Jde o velmi účinnou a pro děti atraktivní formu terapie a využití volného času. Většina rodičů by měla zájem o častější návštěvy, ale vzhledem k velkému počtu přihlášených byly lekce na jednoho klienta omezeny na 1-2 návštěvy za měsíc. Pokud je nepříznivé počasí, terapie probíhala v hale, jinak jsou terapeutické lekce realizovány na venkovní jízdárně. V přírodním prostředí mají děti možnost více stimulů, jízda na koni venku je pro ně ještě příjemnější Třídní a školní akce žáků ZŠ v Studenecký kapřík -Studénka 10/ Jezdecká olympiáda 10/ Mikulášská nadílka - Vítání jara - Maškární bál - Pobyty v solné jeskyni - Hry bez hranic na ranči Hermelín a na bazéně v Kopřivnici - Dopravní soutěž ve Frenštátě - Třídní výlety vlakem - Výlet do jeskyní v Teplicích n. Bečvou - Den dětí - Návštěvy filmových a divadelních představení - Třídenní pobyt v přírodě žáků s PAS na Svinci u Kojetína u Nového Jičína - Týdenní hipoterapeutický pobyt žáků ZŠ s MP a VV na ranči Hermelín - Školní akademie na zahradě 31

32 - Předávání koně Sajmona 12/ Školní výlet do ZOO Zlín/ Školní výlet do Jojo centra v Ostravě 6/

33 -Paralympiáda žáků 11/

34 5.2. Školní družina Kapacita: 3 oddělení -25 žáků. ŠD využívali převážně žáci zaměstnaných rodičů a žáci, kteří se do školy a ze školy dopravovali svozovým autem. Ranní provoz školní družiny zajišťovaly vychovatelky v jednou oddělení denně od hod. Odpolední ŠD je denně od ve dvou odděleních, v době od v jednom oddělení. ŠD využívala prostor tříd školy v přízemí. Odpočinková činnost zahrnovala polohování imobilních dětí, relaxaci při hudbě míčkování, masáže, relaxaci v MSM, poslech reprodukovaných pohádek nebo četby. Zájmová činnost byla individuální (námětové hry, tvořivé hry, společný zpěv, tanec). Součástí individuální činnosti byla smyslová stimulace v MSM a nově práce s keramickou hlínou. Součástí činnosti vychovatelek je také zajištění hygieny žáků a vypravení na svoz. Provoz ŠD byl v době školních prázdnin přerušen. 5.3 MŠ speciální Ve školním navštěvovalo v celodenním provozu MŠ celkem 30 dětí, z nichž 10 pokračovalo v dopcházce ze roku a 20 zahájilo docházku v 9/2013. Z celkového počtu bylo 27 dětí se zdravotním postižením (ZP), 2 se zdravotním znevýhodněním a 1 ze sociálním znevýhodněním. Vzhledem k tomuto počtu jsme zřídili čtvrtou třídu mateřské školy speciální a přijali dvě učitelky. I přes zvýšený zájem o přijetí a vytvoření přesných kritérií k přijetí jsme vyhověli všem žádostem zákonných zástupců. Třídy měly 6-8 dětí. Kritériem při rozdělování dětí do tří tříd byl druh a stupeň postižení, mobilita, způsob příjmu potravy a samostatnost v sebeobslužných dovednostech. 2 třídy tvořily děti s poruchou autistického spektra či jinou výraznou poruchou v komunikaci, dvě třídy pro děti s mentálním postižením a více vadami. Ve 3 třídách působili souběžně 3 pedagogičtí pracovníci (2 učitelky a 1 asistent pedagoga), v jedné třídě 2 učitelky. Děti všech tříd se účastnily školní akademie v závěru roku, rodiče zejména nových dětí se účastnili spolu s dětmi a pedagogy psychorelaxačního a aktivačního 3denního pobytu na Horní Bečvě. Alternativní formy a metody výuky v mateřské škole: - bazální stimulace - míčkování - snoezelen a smyslová stimulace v multisenzorické místnosti - psychomotorická cvičení - masáže dětí a kojenců - cvičení na rehabilitačních míčích - metoda alternativní komunikace VOKS - rehabilitační plavání dětí s rodiči + projekt OPVK - canisterapie - volnočasová Individuální smyslová stimulace v MSM s dítětem a rodičem ( projekt OPVK) - volnočasové Léčebné pedagogickopsychologické ježdění ( LPPJ) na koni hipoterapie - muzikoterepie - aktivační pobyty na farmě Bludička - třídenní pobyt dětí s PAS v přírodě 34

35 Hlavním cílem bylo: - Cílené a plánované ověřování využití prvků Smyslové zahrady v rámci řízené výuky v souladu s obsahem ŠVP i volných herních činností v různém ročním období. Zahradu zatím pedagogové využívají k volným hrám v rámci pobytu venku. Řízenou vzdělávací činnost s využitím prvků a mezipředmětových vztahů zatím systematicky neprovádějí. - Ověřování využití dotykových tabletů u dětí 35

36 MŠ I. pro děti s MP a více vadami Do třídy bylo zařazeno 8 dětí, z toho 4děti s mentálním postižení, 2 děti s tělesným postižením, 1 se těžkým sluchovým postižením a se zdravotním znevýhodněním, v tom děti 2 vyžadující časté polohování a pravidelnou konzultaci s fyzioterapeutem. Ostatní děti byly mobilní, ale vyžadovaly speciálně pedagogickou podporu. Jedné dívce byl v průběhu školního roku voperován kochleární implantát. Třída je vybavena vhodnými didaktickými a polohovacími pomůckami, kuličkovým bazénem a závěsnou houpačkou. Uplatňuje se zde především individuální přístup, který rozvíjí a uspokojuje potřeby jednotlivých dětí na takové úrovni, která je pro každé dítě dosažitelná. Všechny děti v průběhu školního roku absolvovaly smyslovou stimulaci,canisterapii, pobyty na farmě Bludička Akce třídy: Podzimní pouštění draků spojená se sběrem přírodnin a krmení kačen Mikulášská nadílka ve třídě, společné koledování a posezení rodičů a dětí u vánočního čaje Vánoční zvyky a pečení cukroví v Žerotínském zámku Velikonoční zvyky v Žerotínském zámku Karnevalový rej v tělocvičně Návštěva filmových představení v kině Divadelní představení v divadle Vynášení Moreny Výlet do ZOO Lešná Školní akademie na zahradě školy s rodiči 36

37 MŠ II. pro děti s PAS a poruchami v komunikaci Do třídy docházelo 8 dětí s poruchou autistického spektra či s výraznou vadou v komunikaci ve věku od 4-7 let (v tom dvě děti - střední mentální postižení, tři děti - porucha autistického spektra, dvě děti lehké mentální postižení s výraznou vadou komunikace, jedno dítě více vad -mentální a smyslové postižení. Ve třídě má dítě své pracovní místo, které je označeno fotografií, grafickým symbolem dítěte. Každodenní činnosti jsou vizualizovány symboly VOKS. Děti v průběhu dne pracují s krabicovými systémy či kódovanými úkoly. Specifickým nárokům dětí je přizpůsoben denní režim třídy. Časový harmonogram je členěn do kratších časových úseků, činnosti se pravidelně střídají. Všechny děti v průběhu školního roku absolvovaly smyslovou stimulaci,canisterapii, muzikoterapii, některé děti také pobyty na farmě Bludička. Akce třídy: Podzimní pouštění draků Mikulášská nadílka Maškarní rej v tělocvičně školy Výlet autobusem na hrad Starý Jičín 3 denní pobyt dětí v přírodě na chatě Svinec v Kojetíně u Nového Jičína Společný výlet do ZOO Lešná Školní akademie na zahradě školy s rodiči 37

38 MŠ III. pro děti s MP a více vadami Ve třídě bylo zapsáno 8 dětí ve věku od 3 do 7 let, z toho 2 děti s více vadami, 2 děti s těžkým mentálním postižením. 2 děti se středním mentálním postižením a 2 děti se zdrav. znevýhodněním Dvě děti byly imobilní, musely být krmeny. Ostatní děti potřebovaly při jídle dohled a dopomoc. Tři děti používaly ke sdělení verbální komunikaci, z nichž jedno se dorozumívalo srozumitelně a dvě pouze jednoduchými slovy, která obsahují četné agramatismy. Jedno dítě je v nácviku VOKS, ostatní děti komunikují neverbálním způsobem (úsměv, oční kontakt, jednoduchá gesta). Všechny děti v průběhu školního roku absolvovaly smyslovou stimulaci,canisterapii, pobyty na farmě Bludička Akce třídy: Hallowen s dlabáním dýně a masek Mikulášská nadílka spojená s vycházkou k vánočnímu stromu na náměstí v Novém Jičíně Účast na maškarním reji v tělocvičně školy Kreativní dílna v Žerotínském zámku Ekologické tvoření ke Dni země Návštěvy kina, divadla Společný výlet do ZOO Lešná Školní akademie na zahradě školy s rodiči 38

39 MŠ IV. pro děti s PAS a s poruchami v komunikaci Do třídy byly zařazeno 6 dětí ve věku od 3 do 7 let s poruchou autistického spektra (PAS) a více vadami v komunikaci. U některých dětí v průběhu školního roku probíhala ve spolupráci učitelů s odbornými lékaři diferenciální Všechny děti v průběhu školního roku absolvovaly smyslovou stimulaci v multisenzorické místnosti, canisterapii,muzikoterapii. Akce třídy: - Návštěva kina a divadla v Novém Jičíně - Mikulášská nadílka ve třídě - Maškarní rej v tělocvičně školy - Pěší výlet na Skalky - Společný výlet do ZOO Lešná - Školní akademie na zahradě školy s rodiči 39

40 5.3.1.Vzdělávací programy a plány MŠ Schválené vzdělávací programy a) Rámcový program pro předškolní vzdělávání podklad pro ŠVP MŠ b) Školní vzdělávací program MŠ Človíček č.j.: ŠVP MŠ 3/2011 Od pracujeme dle aktualizovaného ŠVP s názvem programu: Človíček Je rozdělen do 3 integrovaných bloků: 1. Já človíček. 2. Zvídavý človíček. 3. Človíček ve světě. V měsíci září učitelka vyplňuje u nově přijatých dětí evaluační dotazník, který je součástí přílohy ŠVP. Učitelky společně vytvořily Evaluační listy dvou úrovní. Pro děti s PAS byla zachována Evaluace PEPr. c) Třídní vzdělávací program TVP TVP obsahuje vzdělávací nabídku, která odpovídá aktuálním rozumovým a tělesným schopnostem dětí dané třídy v daném školním roce. TVP byly vypracovány a upraveny po formální částečně i po obsahové stránce s ohledem na zjištění při kontrolách. Byly výstižná. d) Individuální vzdělávací plán - IVP Všechny děti MŠ byly vzhledem k různorodosti složení dětí dle věku, stupně a druhu postižení vzdělávány podle ind. vzdělávacích plánů (IVP )jejichž plnění učitelky pravidelně vyhodnocovaly Alternativní formy v MŠ Canisterapie (projekt OPVK) Canisterapie probíhala celý školní rok se psem border colie Kelly za vedení učitelky MŠ - canisterapeutky a a její asistentky. Canisterapie probíhala pravidelně jedenkrát týdně, v úterý v prostorách školy (tělocvična, multisenzorická místnost, třída MŠ). Bylo zařazeno 30 dětí z MŠ, uskutečnilo se 37 setkání celkem v 77 skupinách a individuálních terapiích. Dohromady proběhlo 292 kontaktů jednotlivých dětí se psem. Canisterapie probíhala ve dvou formách : mobilní děti se účastnily skupinové terapie v tělocvičně, která probíhala každý týden ve 2-3 skupinách se 4-6 dětmi v každé skupině. Výběr činností a náplň jednotlivých lekcí byla přizpůsobena schopnostem dětí v dané skupině,. Díky pestré nabídce osvědčených i nových aktivit se dařilo zapojit všechny zúčastněné děti. imobilní děti využívaly individuální relaxační a stimulační pobyt v multisenzorické místnosti a spolu s intenzivním kontaktem dítěte se psem. Díky působení psa se dařilo dosáhnout uvolnění spasmů končetin, zlepšení nálady a prohloubení vnímání dětí. 40

41 Písemné záznamy z hodin byly průběžně hodnoceny. Jejich součástí bylo i stanovení a plnění cíle vycházejícího z IVP. Byla pořizována foto a video dokumentace, součástí byl také videotrénink interakcí Aktivační pobyty na farmě Bludička ( projekt OPVK) Do aktivity na rodinné farmě Bludička v Novém Jičíně Bludovicích bylo zařazeno 25 dětí MŠ. Realizovali jsme 10 pobytů. Jednoho pobytu se účastnilo pravidelně 6 8 dětí za doprovodu 3 5 pracovníků. Zajištění dostatečného počtu dospělých bylo nezbytnou podmínkou úspěšného absolvování programu na farmě. Organizace návštěv po jednotlivých třídách, počínaje třídou dětí s PAS se ukázala z hlediska zajištění bezpečnosti jako nevhodná s ohledem na specifika chování dětí s PAS. Pobytů se tedy účastnily vždy vybrané a plně adaptované děti s MP a více vadami, doplňované jednotlivými dětmi s PAS a novými dětmi po zvládnuté adaptaci. Děti se postupně seznamovaly s prostředím farmy a jednotlivými zvířaty. Učili se je ošetřovat, krmit, chovat, čistit a pojmenovávat. V přilehlém sadu sbírali podzimní plody a pásly kozy a ovce. Za odměnu se vozily na poníkovi, koníkovi. Návštěvy v jarních termínech byly zpestřeny narozenými mláďaty, které mohly děti chovat a krmit z lahve. Také ochutnaly čerstvě nadojené mléko, sýry a další bioprodukty farmy. Volnočaosvé LPPJ( projekt OPVK) viz. alternativní formy ZŠ Volnočasová smyslová stimulace MŠ v Multisenzorické místnosti MSM ( projekt OPVK) Probíhala individuálně pro rodiče s dítětem, 2x týdně v odpoledních hodinách a byla zajišťována 3 učitelkami MŠ metodičkami projektu. Uskutečnilo se 50 návštěv. Cílem byla smyslová stimulace, bazální stimulace, masáže a podpora komunikace s rodiči. Rodiče byli zároveň zaškoleni v činnosti s vlastním dítětem. Rehabilitační plavání viz. alternativní formy ZŠ 41

42 Muzikoterapie ( projekt OPVK) Muzikoterapie byla určena 14 dětem převážně s PAS, hodinové lekce probíhaly pravidelně 1x týdně v učebně hudební výchovy se jednou skupinou 4-5 dětí nebo střídavě se dvěma skupinami 2-3 dětí podle druhu postižení a osobnostních zvláštností. Součástí byla i individuální terapie s dětmi, které mají problém se zapojením se do skupinových aktivit. Muzikoterapie byla zaměřena na nácvik pozornosti a prodloužení doby soustředění pomocí spontánních aktivit, procvičování rytmického cítění,rozvíjení koordinace pohybu, nácvik usměrnění výdechového proudu, nácvik relaxace Probíhaly formou skupinových nebo individuálních aktivit, během kterých byly využity dostupné hud.nástroje etnické bubny djembe, koncovky, xylofon, tibetské misky, flétny, kalimba, kytara, chřestidla, Orffův instrumentář a uplatněny relaxační techniky. Výše uvedené programy jsou realizovány s písemným souhlasem rodičů - zák. zástupců, v určených případech i lékaře. 5.4.Smyslová stimulace MŠ i ZŠ v Multisenzorické místnosti (MSM ) Obě multisenzorické místnosti ( MSM) byly opět velmi vytížené. MSM č.1 tzv. vodní byla využívána všemi třídami pro individuální i skupinové aktivity. MSM č. 2 tzv. kamínková byla využívaná nejvíce žáky s PAS a žáky rehabilitačních tříd. Nově byla sloužila i pro polohování v rámci canisterapie a občasně třídou MŠ 3 pro muzikoterapeutické aktivity. Obě MSM byly využity i pro aktivity v odpolední školní družině a pro skupinové volnočasové pobyty, 1x týdne pro včasnou intervenci v rámci SPC, k terapiím logopedy a psychologem a 2x týdně v odpoledních hodinách byly využívány metodiky a rodiči s dětmi k smyslovým stimulacím v rámci probíhajícího projektu OPVK. Ve srovnání s předchozím rokem využívali pedagogové tříd obou MSM k činnosti najednou dělením třídy na 2 skupiny. V obou MSM byly zaznamenány individuální i skupinové pobyty a to od dvou po šest dětí s jedním až třemi pedagogy. Ve snoezelenu jsou navozovány všechny druhy prostředí, tzn. relaxační, poznávací a interakční. K celkové kvalitě a pestrosti nabídky přispělo loňské dovybavení a jejich udržování v pořádku a čistotě. V květnu 2014 jsme dovybavili obě MSM novými pomůckami ( plazma lampa, drobné pomůcky) a pomůckami hrazenými z projektu Alternativní formy a metody práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem - masážní trubice 2 ks, vibrační polštáře 2 ks, voňavé kostky 2 ks, vibrující žába, 3 ks tekutých přesýpacích hodin, trubicový telefon, svítící marakas 4 ks, sada 4 světelných ventilátorů, vibrující medvídek, zvonkový míček a veselý skákající míček po 2 ks, kotouč pro Space projektor květy, kvalitní optická vlákna s vlastním zdrojem, snový buben, hihňavý míč, tamburína mořský svět a boomwhackers s pentatonickou stupnicí s víčky. Byla zajištěna pravidelná kvalitní kontrola vybavení a pořádku v MSM a servis stávajících elektropřístrojů. V červnu proběhla v Ostravě konference na téma: Alternativní formy a přístupy ve vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením, kterou pořádala Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava v rámci projektu ESF a která mimo jiné představila i některé přístupy a formy práce ve snoezelenu a jíž se 5 pedagogů školy.byl ověřován nový provozní řád MSM. V rámci aktivity projektu probíhal ve snozelenu i videotréning interakcí (VTI). Byly zaznamenány nové žádosti o záznam probíhajících aktivit. Tyto videonahrávky poslouží v budoucnu pro výuku pedagogických pracovníků. Zaznamenány byly i aktivity Včasné intervence SPC. 42

43 MŠ využívala MSM pro zvládnuté adaptace nových dětí a ke všem druhům smyslových stimulací. ( kojenecké masáže, všechny druhy bazálních stimulací, míčkování, kartáčování, frotýrování ), pobyt v duchu snoezelenu, balanční hry, manipulační hry s baterkami, barevnými polodrahokamy a interakční využívání světelných efektů. Mezi oblíbené činnosti patří i využívání hudebních nástrojů tibetské misky, gong, zvonkohry, bubínek. Prostředí MSM bylo využíváno i k logopedickým cvičením, k překonávání komunikačních bariér a k rozvíjení aktivní i pasivní slovní zásoby. Nově byly zavedeny i Handle aktivity, které byly dětmi kladně přijímány. Individuální práce s jedním dítětem převažovala nad skupinovými aktivitami 2-3 dětí. Dětem a žákům s PAS sloužil snoezelen hlavně k volné relaxaci, zklidnění, odbourání impulzivity a k pozitivnímu prožití. Oblíbené byly zrakové a světelné efekty, masáže nohou, rukou, zad a kartáčování, dále pak komunikace - čtení a prohlížení pohádkových knížek, čichové vjemy a sluchové a hmatové podněty (fén, kamínky, hudba). Žákům z rehabilitačních tříd pobyt v MSM prospívá ve smyslu uvolnění, pohody a změny jsou využívány masážní a vibrační pomůcky, také světelné pomůcky pro rozvoj zrakového vnímání. K oblíbeným a prospěšným aktivitám patří vše, co přispívá k uvědomování si těla tzn. celkové i částěčné masáže, Handle aktivity, kartáčování, frotýrování, míčkování a orofaciální stimulace. Zaměřili se také na používání vhodných vonných a masážních olejů čichové stimulace, pozorování sebe i prostředí, vestibulární stimulace a pohupování, dále stínové divadlo a manipulaci s hračkami a kamínky. O činnosti vedou pedagogové záznamy. 43

44 5.5. Logopedické péče v MŠ, ZŠ 1. Verbální komunikace a) Řečová výchova.prolínala se vzděláváním v průběhu celého dopoledne, je prováděna ve skupině a vedena učitelem třídy, který konzultoval své postupy s učitelkou řečové výchovy -logopedem. Zahrnuje: cvičení motoriky mluvidel, cvičení sluchového vnímání, diferenciace, paměti a fonematického sluchu, nácvik rytmizace, rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, rozvoj vyjadřování ve větách a upřesňování gramatických struktur. b) Individuální logopedická péče. Děti MŠ a žáci ZŠ s více vadami, které provází vždy potíže v oblasti komunikace, a to v celé její šíři, jsou navíc individuálně vedeny učitelkou - logopedkou. Logoped - specializovaný SPP na základě komplexního vyšetření navrhuje plán v oblasti řečové výchovy, který zahrnuje doporučení pro řečovou výchovu vedenou třídním učitelem a stimuluje u žáků rozvoj řeči od fáze porozumění přes různé druhy neverbální komunikace až k verbální komunikaci s cílem dosažení maximálně možné srozumitelnosti řeči a to vždy s ohledem na handicap a individuální možnosti každého dítěte. Výuka probíhala individuálně dle stanovaného rozpisu v odborné pracovně nebo třídě se samotným dítětem, také za přítomnosti rodiče nebo učitelky třídy. Je třídními učiteli Mši ZŠ doplňována a rozšiřována v rámci řečové výchovy v průběhu výuky. Učitelka logopedka s úvazkem 0,5 (11 hodin týdně přímé práce) ve třídě ZŠ. Součástí její práce bylo vedení ILP za přítomnosti rodičů dětí a ve spolupráci s třídní učitelkou. Do ILP péče byly zařazeno 12 dětí MŠ a 17 žáků ZŠ. ILP byla zaměřena podle individuální potřeby každého dítěte na rozvoj motoriky mluvidel, dechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby, zlepšování výslovnosti, používali jsme daktyl + taktilní techniky, znakování, komunikační tabulky. V rámci logopedie jsme rozvíjeli sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, matematickou představu, koordinaci pohybů. 2.Neverbální komunikace ( NK) Učitelka - logopedka v úvazku 0,5 pro neverbální komunikaci, měla v péči neverbálně komunikující děti MŠ a určené žáky ZŠ. NK v mateřská škole speciální Většina dětí mateřské školy speciální má výrazné potíže s dorozumíváním. Je to dáno především diagnostikovaným středně těžkým a těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením nebo poruchou autistického spektra. Potřeba sdělení u těchto dětí je velmi malá. Děti se závažným postižením rády přijímají podněty od druhých a nejsou v komunikaci aktivní. Pro podporu sdělování svých potřeb jsou využívány hlasové komunikátory, kde jsou nahrané vzkazy CHCI NECHCI. Učíme se používat externí spínače na PC, pomocí kterého se děti učí posunovat jednotlivé obrázky. Cílem je naučit se ovládat počítačový program na principu skenování. Velký důraz je kladen i na používání jednoduchých gest, znaků. Pomocí znaků děti vyjadřují své potřeby, doprovázejí písničky, pohádky. Mezi hlavní metody neverbální komunikace patří VOKS. U dětí s PAS je metoda využívána nejčastěji. Pomocí systému se dětem postupně rozšiřuje slovní zásoba. Několik dětí začalo pomocí metody VOKS více verbálně komunikovat. NK v základní škole speciální Ve všech třídách základní školy speciální je neverbální komunikace využívána jako alternativní a jediná možná či augmentativní (rozšiřující) komunikace. Mezi hlavní patří metoda VOKS. Díky projektu v ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici jsme jako partneři projektu dostali k dispozici 9 vydaných učebnic v jazyce VOKS. Učebnice jsou využívány ve většině tříd naší školy. V metodě VOKS nejčastěji využívány černobílé symboly. Pro některé žáky jsme jako symbol zvolili fotografie či miniatury předmětů. Několik žáků začalo používat hlasové komunikátory, zejména při ranním kruhu, kdy nahraným vzkazem odpovídají na kladené otázky (Jak se jmenuješ? Jaké je dnes počasí apod.?). U žáků s těžkým až hlubokým mentálním postižením komunikace probíhá prostřednictvím doteku, žáci dokáží vyjádřit libost nelibost spokojeným úsměvem či pláčem. 44

45 5.6 Využití ipad ve výuce ( projekt OPVK) KA č. 1- zpracování a ověřování aplikací pro děti a žáky ovládáním tabletů ipady (dále jen tablety )využívají všechny třídy základní školy speciální a 2 třídy mateřské školy speciální. Na začátku školního roku se pedagogové průběžně seznamovali s aplikacemi, které by bylo možné využít při práci s dětmi a žáky s postižením. Velkou inspirací nám byl portál Bylo nutné na všech tabletech nastavit stejné technické parametry, synchronizovat a průběžně se všemi pracovníky konzultovat dotazy, náměty a další požadavky na aplikace. Na všech tabletech jsou stejné aplikace systematicky roztříděné do několika složek. Během roku jsme většinou pracovali s aplikacemi free verze. Aplikace free verze mají mnohdy omezenou dobu používání nebo se dá využít jen její malá část. Postupně jsme zajistili nákup placených aplikací. Placené aplikace se nakupovaly po konzultacích s pedagogy. Během letních prázdnin jsme dokoupili předem vybrané aplikace. Práce na tabletech je pro děti a žáky velmi motivující a inspirující. Formou hry rozvíjejí základní kognitivní dovednosti. Snadné intuitivní ovládání vede děti a žáky k úspěchu. Ocenili jsme možnost využití tabletu také jako fotoaparátu či videokamery. Ve skupině žáků s PAS se pracovalo nejčastěji s těmito aplikacemi: vytvoření Čítanky upravené podle potřeb žákyně Book Creator vytvořeny grafomotorické listy s úkoly Doodle Buddy v aplikaci Slovíčka pro děti vytvořen soubor fotek s podporou slov na téma nádobí průběžně se upravovaly aplikace Little reader a Bitsboard (přepis z angličtiny do češtiny, nahrávání zvuků apod a práce s nimi práce s aplikacemi pro ČT - Abeceda Free, MagneticABC, ABC Uppercase, Smart speller, Little speller, Slovíčka, Bitsboard práce s aplikacemi pro PS Cursive, Doodle Buddy, Preschool, ABC Alphabet, Phonics Lite práce s aplikacemi pro MA - Watch That, Numer Matematika, Scat 123, Matematika práce s novými placenými aplikacemi Brašnička, Play Home Store, Secret Diary, Collage. naučné aplikace Poznej obrázky, Sorting více druhů aplikací, aplikace mluvených zvířat např.talking Tom u některých žáků ŠVP B jsou motivující aplikace prvních doteků a relaxační : Slide Spin, Baby Scratch, Fluidity, Pocket Pond Ve skupině žáků s VV aktivity rozvíjející práci s ipady a úkoly zaměřené na zkvalitnění smyslové vnímání čtení: Rozvíjení čtenářských dovedností probíhalo pomocí aplikací Bitsboard a Book Creator psaní: Aplikace Write eng letter ABC, apod. podpora psaní jednotlivých písmen především hůlkovým písmem. Dále programy Bitsboart a Smart Speller - řazení jednotlivých písmen ve slovech. Výhodou bylo, že obě aplikace podporovaly sestavování slov s předlohou počty: Aplikaci Turtle Math -sčítání čísel do 5 smyslové vnímání: aplikace hry Loto, pexeso, puzzle. Poslech hudebních nástrojů fotoaparátu v ipad: dokumentace aktivit ve třídě a v přírodě. Fotky a videa využívali hlavně ve výuce věcného učení Práce s ipady žáky velmi baví a velmi dobře zvládají veškerou manipulaci s nimi. Výuka je zajímavější a žáci jsou motivovanější. XI. Rehabilitační péče v MŠ, ZŠ Rehabilitační péče je podmínkou úspěšné výchovně vzdělávací práce dětí a žáků s multihandicapem. Ve školním roce pokračovala formou konzultací spolupráce učitele rehabilitační výchovy, logopedky a učitelů dětí MŠ se smluvní fyzioterapeutkou nestátního zdravotnického zařízení. 45

46 XII. Projektová činnost v I. Projekt OPVK 2: Alternativní metody a formy práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem ve výši ,20 Kč. (od do ) Cílovou skupinou jsou pedagogové školy, rodiče a děti, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto cílovým skupinám odpovídají klíčové aktivity (KA) Klíčová aktivita(ka) 01 pro děti a žáky: Prohloubení a rozšíření alternativních organizačních forem a metod výchovně vzdělávací práce u dětí/žáků s těžkým kombinovaným postižením v rámci školních i volnočasových aktivit. 7 projektových aktivit: - rozvoj smyslového vnímání prostřednictvím individuálního působení ve snoezelenu - pravidelná zooterapie pomocí psa a koně (canisterapie a hipoterapie) - individualizace výuky prostřednictvím tabletů - sociálně adaptační pobyty v přírodě - vytvoření pracovního sešitu věcného učení a prvouky pro žáky se SMP 46 KA 02 pro pedagogy: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti alternativních metod a forem vzdělávání - Využití tabletů při individualizaci výuky žáků se ZP - Využití muzikoterapie a její aplikace ve výuce hudební výchovy - Handle terapeutický přístup - Neuropsychologie ve spec.ped. praxi - Dyspraxie a možnosti její nápravy - Profesní a sebepoznávací růst PP prostřednictvím VTI (videotréninku interakcí) KA 03 pro děti/žáky, rodiče a pedagogy: 2 psychorelaxační a aktivační pobyty. II. Projekty ZŠ v rámci vzdělávací činnosti -dlouhodobé 1. Jezdecká olympiáda ročník přehlídka jezdeckých dovedností na koních žáků speciálních škol a zařízení okresu. Financováno z grantu Města Nového Jičína + o.p.s. DĚCKO 2. Vítání jara 17.ročník - regionální přehlídka dramatické tvorby žáků speciálních zařízení okresu XIII. Prevence sociálně patologických jevů Funkcí preventisty je pověřen zástupce ředitelky, který je zároveň kompetentní jednat spolu s pracovníky SPC, případně sociální pracovnicí se všemi rodiči v záležitostech chování a projevů jejich dětí a hledání možného řešení. Minimální preventivní program pro školní rok Strategie prevence sociálně patologických jevů základní škole speciální je orientována na oblasti, které jsou žákům vzhledem k druhu a stupni jich postižení aktuální a opodstatněné. Sociálně patologické jevy (alkoholismus, užívání drog, kouření) se u žáků s těžkým mentálním postižením v době školní docházky nevyskytují a strategie prevence v této oblasti není nutná. Oblasti: 1. Prevence zaměřená k řešení mimořádných situací v životě: Praktická přednáška a ukázka práce se zástupci Hasičského sboru Pravidelná poučení k poskytování 1. pomoci Pravidelné exkurze do SZŠ s praktickou ukázkou poskytování 1. pomoci Poradenství rodičům 2. Prevence formou nabídky a aktivní účasti žáků na školních, mimošk. volnočasových aktivitách: Divadelní a filmová představení Akce SVŠ Fokus Kulturní a sportovní akce školy (turnaje, soutěže) Přehlídky tvorby žáků (Motýlek, Vítání jara) Slavnosti u příležitostí svátků Pobyty v přírodě

47 U žáků je z důvodu snížené úrovně rozumových schopností omezena i možnost porozumění problematiky v plném míře. Obsahová náplň a rozsah aktivit je upravena na postižení žáků. 3. Poradenství zákonným zástupcům ve věci ochrany omezení svobody nebo zneužití žáků s mentálním postižením a kombinovaným postižením k patologické nebo trestné činnosti (způsobilost, dohled) 4. Prevence je obsahem: ŠVP pro Základní školu speciální č.j. ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Část A Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Část B Vzdělávání žáků s těžkým mentálním a souběžným postižením, více vadami Příloha č. 1 Charakteristika vých. - vzd. činnosti ve školní družině Příloha č. 2 Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s LMP XIV. Spolupráce s jinými subjekty DĚCKO, o.p.s zajišťuje služby zdravotně postiženým klientům, zejména dětem ve speciální škole. Organizuje a financuje svoz, spolufinancovala hipoterapii, pobyt v přírodě. Město Nový Jičín - využíváme dotací, grantů Stacionář Slezské diakonie pro absolventy naší školy. V rámci studentských praxí spolupracujeme zejména se SZŠ a SPgŠ v Přerově. V oblasti výměny pedagogických zkušeností, dalšího vzdělávání a pořádání společných akcí máme dobrou spolupráci se Základní školou speciální v Blansku, s Praktickou školou v Novém Jičíně a všemi speciálními školami okresu NJ. V oblasti DVPP spolupráce s NIDV v Praze a KVIC v Novém Jičíně. V oblasti poradenství využíváme služeb s ohledem na složení dětí a žáků školy vlastní SPC pro TP + MP a SPC Kpt. Vajdy Ostrava pro PAS. V oblasti podmínek a zajištění zdravotních podkladů vzdělání a oblasti sociálního poradenství a služeb je nezbytná komunikace a spolupráce s dětskými lékaři, odbornými lékaři a odbory sociálních věcí. Spolupráce se dařila lépe i hůře v závislosti na informovanosti lékařů o školské legislativě, hlavně však na ochotě a zájmu jednotlivců. V oblasti rehab.péče spolupracujeme s fyzioterapeutkou Rehabilitačního centra REDUKO s.r.o. V oblasti zajištění provozních podmínek spolupracuje škola dlouhodobě, smluvně s firmami a organizacemi města i okresu. V organizaci nepůsobí odborová organizace zaměstnanců. XV. Doprava dětí a žáků do školy a ze školy Ve spolupráci s o.p.s. DĚCKO zajišťujeme dlouhodobě denní skupinovou svozovou dopravu dětí do školy a ze školy. Svoz financuje o.p.s. z darů, příspěvků, dotací za finanční spoluúčasti rodičů. Svoz zajišťuje DĚCKO, o.p.s. smluvně soukromým dopravcem (Tranzitem a mikrobusem s plošinou). Svozu využívají téměř všechny děti a žáci školy s bydlištěm mimo Nový Jičín a rodiče imobilních dětí z Nového Jičína a místních částí. Celkem se přepravovalo průměrně 26 cestujících. Doprava svozem je zajištěna v pondělí čtvrtek, v pátek si dopravu zajišťují rodiče sami. Důvodem jsou finanční podmínky,provozní možnosti školy, žádoucí pravidelný osobní kontakt školy s rodiči a naopak. XVI. Ochrana osobních údajů V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. škola shromažďuje údaje pouze ke stanovenému účelu a v potřebném rozsahu. Veškeré údaje týkající se klientů školy a podléhající ochraně jsou ukládány v uzamykatelné kartotéce v kanceláři vedení školy. Kompletní osobní dokumentaci žáků si pedagogičtí pracovníci mohou v případě potřeby vyžádat k nahlédnutí osobně. Pedagogičtí pracovníci zodpovídají za nakládání s údaji v třídní dokumentaci, s písemnostmi (vlastní zprávy o dětech, hodnocení). Škola zpracovává údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny. Ke zpracování osobních údajů jiných, než stanoví Školský zákon 47

48 zajišťuje písemný souhlas zákonného zástupce dítěte. Pracovníci jsou poučeni o zachovávání mlčenlivosti o osobních údajích. XVII. Záměry pro školní rok Pokračovat v řízené systematické výuce jako součástí ŠVP v prostoru Smyslové zahrady s využitím vybavení a zeleně. Používání výukového software pro neverbální komunikaci dle VOKS v praxi ve výuce. Příprava projektu školy : Výzdoba školní zahrady keramickými výrobky dětí. Ověření režimu provozu vlastní keramické pece Realizace aktivit a ukončení 2. projektu z OPVK Alternativní metody a formy práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem (od ) zajištění podmínek udržitelnosti projektu ( zejména aktivit KA 1 děti) XVIII. Evaluace školy Dotazník určený rodičům vyplnilo 21 rodičů žáků ZŠ, 14 rodičů dětí MŠ Seznam otázek ke grafům: 1.Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? 2.Máte dostatek informací o dění ve škole? 3.Máte dobré zkušenosti s pracovníky školy při jednání o vašem dítěti? 4.Máte dobré zkušenosti z jednání s vedením školy? (ředitelka, zástupce, vedoucí MŠ, vedoucí ŠD) 5.Víte na které pracovníky se máte obrátit při vyřizování záležitostí týkajících se školného, stravného, školní družiny a sociálních záležitostí? 6.Cítí se vaše dítě ve škole dobře? 7.Mají učitelé důvěru vašeho dítěte? 8.Chodí někdy vaše dítě do školy s obavou? 9.Je materiálně technické zabezpečení vzdělávání vašeho dítěte dostatečné? 10.Můžete jako rodič konzultovat s učiteli výukové záležitosti týkající se vašeho dítěte? 11.Považujete hodnocení vašeho dítěte ve škole za spravedlivé a objektivní? 12.Jste spokojeni s výsledky, které vaše dítě ve škole dosahuje? 13.Jsou výchovné a vzdělávací požadavky školy úměrné schopnostem vašeho dítěte? 14.Myslíte si, že pedagogové školy pracují na svém dalším vzdělávání a zavádějí nové poznatky do práce vaším dítětem? 15.Považujete učitele vašeho dítěte za odborníky? 16.Jsou informace ve všech školních záležitostech, které vám poskytují pracovníci třídy jasné a úplné? 17.Vnímáte při jednání s učiteli třídy jejich jasně rozdělené kompetence? (učitel, vychovatel, asistent) 18.Když má vaše dítě ve škole jakékoliv problémy, má škola snahu řešit je společně s vámi? 19.Myslíte si, že zahrada a okolí školy je dostatečně využito pro potřeby školy? 20.Počítáte s možností že budete v případě potřeby spolufinancovat (v souladu se zákonem) pro vaše dítě ve třídě osobního asistenta? 21.Počítáte s možností, že budete v případě potřeby spolufinancovat výukový materiál a alternativní programy? (př. canis, hipoterapie, plavání, školní výlety a pobyty) 22.Zvyšuje se podle vás celková úroveň školy? 48

49 Počet odpovědí Počet odpovědí Hodnocení rodiče ZŠ 5/2014 rozhodně ano ano nevím ne rozhodně ne Číslo otázky Hodnocení rodiče MŠ 5/2014 rozhodně ano ano nevím ne rozhodně ne Číslo otázky Výsledky SWOD analýzy květen Provádělo ji 41 pracovníků školy ( ZŠ i MŠ) SILNÉ STRÁNKY: - materiální vybavení a funkční prostředí - dobrá pověst školy, propagace, prezentace - zapojení školy v projektech - spolupráce s odborníky (logo, fyzio, SPC ) - funkční a kvalitní vedení - inovace a nové technologie ve výuce PŘÍLEŽITOSTI: - pochvala, uznání za každodenní práci - možnost výměny rolí mezi pracovníky, střídání na pracovišti - stáže v jiných zařízeních - individuální finanční ocenění - lepší využití prostoru smyslové zahrady - soudržnost týmu a společné aktivity - více aktivit přímo pořádaných v prostorách školy 49 SLABÉ STRÁNKY: - špatná komunikace mezi pracovníky - nedostatečná motivace pracovníků - nejednotný přístup ze strany vedení - neřešení problému s konkrétními lidmi, chybí konstruktivní kritika - chybí prostor pro zklidnění agresivních žáků - pozdní a nepřesná informovanost RIZIKA: - syndrom vyhoření všech zaměstnanců - nejednotný přístup vedení k pracovníkům - nejasné informace, nedostatečná komunikace ze strany vedení - nedostatek finančních prostředků - nekontrolovatelný pohyb cizích osob po budově - zrušení svozové dopravy, nedostatek dětí - málo pochvaly ze strany vedení

50 50

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-770/11-E Název právnické osoby Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. vykonávající činnost školy a školského zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-1978/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Č.j.: SPC.ZR-573/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Závěrečná zpráva ze stáže

Závěrečná zpráva ze stáže Závěrečná zpráva ze stáže Mateřská škola Malínek, Kaplického 386, Liberec 23 Navštívená země: Slovensko Jméno stážisty: Mgr. Jitka Reindlová Navštívená škola: Spojená škola Dolinského, Bratislava od 23.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Identifikátor školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více