6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie"

Transkript

1 6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obor Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Chemie se vyučuje 2 hodiny týdně v osmém a devátém ročníku. V průběhu výuky chemie v 8. a 9. ročníku žáci seznamují se s elementárními poznatky o chemických látkách, které jsou důležité v běžném životě učí se cíleně pozorovat vlastnosti chemických látek a jejich přeměny, rozlišovat výchozí látky a produkty reakcí, hledat vysvětlení chemických dějů kolem nás poznávají zásady bezpečné práce s chemikáliemi včetně běžně prodávaných hořlavin, žíravin, škodlivých a jedovatých látek, učí se poskytnout první pomoc při úrazu způsobeném těmito látkami získávají poznatky o použití různých látek v průmyslu, v zemědělství i v běžném životě z hlediska nezbytnosti pro člověka, zpříjemňování života člověka, vlivu na životní a lidské zdraví Výuka v 8. ročníku je zaměřena na základy obecné, anorganické a organické chemie, v 9. ročníku pak na přírodní (bílkoviny, sacharidy, tuky, nukleové kyseliny, vitaminy ) a syntetické (polymery, plasty) látky, dále na základy fyzikální chemie a elektrochemie a alternativní zdroje energie. Učivo je vždy zaměřeno na konkrétní zástupce skupiny látek s důrazem na jejich využití v každodenním životě. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) 167

2 umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel : zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti důsledně vyžaduje dodržování pravidel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu vede žáky k plánování úkolů a postupů vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení v souladu s dosaženou úrovní vzdělání 168

3 Chemie 8. ročník POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Vlastnosti látek Zásady bezpečné práce Nebezpečné látky a přípravky Fyzikální tělesa a látky Rozpustnost látek Chemická a fyzikální změna Měření hustoty, teploty tání a varu různých látek Výpočet hustoty Tepelná a elektrická vodivost Vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek Varovné značky a jejich význam R-věty, S-věty Nebezpečné látky ve školní pracovně i v běžném životě - objasní, co je hlavním cílem chemie, a které postupy k tomu používá - pojmenuje skupenské přeměny látek - určí společné a rozdílné vlastnosti látek - pozná základní chemické sklo a nádobí - pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Mimořádné události Havárie chemických provozů Úniky nebezpečných látek - objasní nejefektivnější jednání modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení SMĚSI Směsi Různorodé a stejnorodé směsi Hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku Koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok Vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace) - rozlišuje směsi a chemické látky - vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení - vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek - navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení, uvede příklady oddělování složek v praxi Kreativita Sociální rozvoj Kooperace a kompetice Matematika Voda Vzduch Destilovaná, pitná, odpadní Výroba pitné vody, čistota vody Složení vzduchu, čistota ovzduší, ozonová vrstva - rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití - uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k ný seminář 169

4 ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY Částicové složení látek Chemické prvky Chemické sloučeniny Atomy, stavba atomu Elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, valenční elektrony Protonové číslo Názvy a značky vybraných prvků Důležité kovy, nekovy a polokovy jejich vlastnosti a použití Periodická soustava prvků (skupiny a periody) Molekuly, chemická vazba Chemické vzorce - používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech - vyhledá v tabulce protonové číslo daného prvku a odvodí stavbu jeho atomu - orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti - rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech Občanská společnost a škola Multikulturní výchova Lidské vztahy ANORGANICKÉ SLOUČENINY Dvouprvkové sloučeniny Kyseliny a hydroxidy Soli kyslíkaté a nekyslíkaté Oxidační číslo Názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů, oxidů, sulfidů Kyselost a zásaditost roztoků Názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů Vznik solí reakcemi různých skupin látek Názvosloví solí Vlastnosti a použití vybraných solí - porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů, oxidů a sulfidů a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní - vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní a uvede opatření, kterými jim lze předcházet - orientuje se na stupnici ph, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem - porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní - provede klasifikaci anorganických sloučenin (oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli) Fungování a vliv médií ve společnosti Vnímání autora mediálních sdělení Matematika ORGANICKÉ SLOUČENINY Uhlovodíky Deriváty uhlovodíků Příklady a použití v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků Příklady a použití v praxi významných halogenových derivátů, alkoholů, karbonylových sloučenin, karboxylových kyselin, esterů - rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití - rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Občan, občanská společnost a stát 170

5 Chemie 9. ročník CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce Zákon zachování hmotnosti Chemické rovnice Látkové množství, molární hmotnost Koncentrace - přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Matematika Klasifikace chemických reakcí Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Chemické slučování, rozklad Reakce exotermní a endotermní Neutralizace vznik solí Redoxní reakce Redoxní vlastnosti kovů a nekovů Výroba kovů z rud Vliv teploty, koncentrace, plošného obsahu látek Katalyzátory - rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání - uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi - s využitím řady reaktivity kovů rozhodne o průběhu chemické reakce - objasní princip výroby kovů z rud s využitím redoxních reakcí a elektrolýzy - aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu Multikulturní výchova Lidské vztahy Občanská společnost a škola Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Sociální rozvoj Kooperace a kompetice Chemie a elektřina Elektrolýza Výroba elektrického proudu chemickou cestou - vysvětlí princip galvanického článku a uvede příklady jeho použití Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá ORGANICKÉ SLOUČENINY Paliva Ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva - zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy Základní podmínky života Přírodní látky Zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle - orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů - určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu - uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů Sebepoznání a sebepojetí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Přírodopis 171

6 CHEMIE A SPOLEČNOST Hořlaviny Chemický průmysl v ČR Průmyslová hnojiva Tepelně zpracovávané materiály Plasty a syntetická vlákna Léčiva a návykové látky Hoření, hořlaviny, hašení plamene Výrobky, rizika v souvislosti s životním m, recyklace surovin, koroze Základní druhy hnojiv Cement, vápno, sádra, keramika Vlastnosti, použití, likvidace plastů a syntetických vláken Základní druhy a příklady léčiv a návykových látek Jejich účinky na organismus člověka - aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe - zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi - orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní a zdraví člověka Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Multikulturní výchova Princip sociálního smíru a solidarity Vztah člověka k Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Občan, občanská společnost a stát Detergenty a pesticidy, insekticidy 172

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina.

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a příroda Chemie Chemie Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, obvykle ve specializované učebně

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Ročník 6. 7. 8. 9. Celkem skupin maxim. nabídka Seminář z českého jazyka - 1 1 1 3 Seminář z matematiky 1 1 1 1 4 Sportovní hry 1 1 1 1 4 Výtvarné projekty 1 1 1

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář Podle těchto učebních osnov se vyučuje od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy Biologicko-chemického semináře koordinovaly PaedDr.Miroslava Krajčová a Mgr. Marie Jelínková. Časová dotace Vyšší gymnázium:

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více