Budoucnost retailového bankovnictví v Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost retailového bankovnictví v Evropě"

Transkript

1 Budoucnost retailového bankovnictví v Evropě Pohled Top Managementu 2013 Listopad 2013

2 Obsah A B C D Představení studie Výhled retailového bankovnictví: Přichází nelehká doba Zpět na dobré cestě: Znovuzískání ziskovosti a jistoty Závěry: Řízení ve dvojím časovém horizontu Roland Berger Strategy Consultants 2

3 3 A. Představení studie

4 A PŘEDSTAVENÍ STUDIE Studie shrnuje názory top managementu retailových bank po celé Evropě na klíčová témata týkající se budoucnosti tohoto odvětví KLÍČOVÁ TÉMATA STUDIE 5 6 Výzvy & příleţitosti Nové schopnosti Hodnotová propozice 4 1 Ziskovost retailového bankovnictví Vícekanálová distribuce 3 2 Vnější vlivy 1 Budoucí ziskovost retailového bankovnictví shromažďování pohledů na změny NBI 1), nákladů a ziskovosti, ale také efektivity bank 4 Hodnotová propozice vyhodnocení vlivu měnícího se bankovního prostředí na každý klientský segment a identifikace pák na získání dalších tržeb/zisků 2 Vnější vlivy na 3 Vícekanálová banky distribuce posuzování vlivu porozumění nových hráčů na pohledu bank na trhu a kroků vlád a očekávaný vývoj regulatorních (přímých) orgánů distribučních kanálů 5 Výzvy a 6 Nové schopnosti příleţitosti průzkum zásadních získání informací a schopností, které názorů na budou nutné pro nejdůležitější výzvy zlepšení a příležitosti ve strategického střednědobém positioningu a horizontu hospodaření ve střednědobém horizontu 1) Net Banking Income Čisté výnosy banky Zdroj: Roland Berger 4

5 A PŘEDSTAVENÍ STUDIE Více než 60 bank v 15 zemích, které se studie zúčastnily, bylo hodnoceno v rámci čtyř oblastí Vyhodnocení výsledků ZÁPADNÍ EVROPA (WE) > Francie > Belgie > Nizozemsko > Lucembursko 17 bank EUR mld. depozit SEVERNÍ EVROPA (NE) > Německo > Švýcarsko > Rakousko > Severské země 14 bank EUR mld. depozit (mimo Švýcarsko) STŘEDNÍ EVROPA (CE) > Česká republika > Polsko > Maďarsko > Rumunsko > Slovensko 13 bank EUR 230 mld. depozit JIŢNÍ EVROPA (SE) > Itálie > Španělsko > Portugalsko 18 bank EUR 2,400 mld. depozit Zdroj: Roland Berger 5

6 6 Výhled retailového bankovnictví: B. Přichází nelehká doba

7 B Většina zkoumaných bank očekává nízký nebo záporný růst čistého bankovního příjmu očekávání se liší dle regionů Očekávaný roční růst čistého bankovního příjmu (NBI) [ ; % respondentů] Celkem NBI CAGR '10-'12 1) Předpokládaný růst HDP [%] 2) > Celkově 50% respondentů očekává limitovaný nebo negativní vývoj NBI SE WE NE % -0.1% 4.2% 0.1% 0.9% 1.5% > Ve srovnání s historickým růstem se očekávání bank liší dle regionů Významné zhoršení předpovídáno v NE Pokračování negativního trendu v CE a lehce pozitivního v SE & WE CE < -2% -2% - 0% 0% - 2% > 2% % 1.7% > V rámci jednotlivých zemí, panuje mezi bankami shoda, kromě Francie, Belgie a Německa 1) Roland Berger retail databáze, CAGR = průměrné roční tempo růstu 2) Průměrný roční růst HDP předpovídaný IMF, duben 2013 Zdroj: Roland Berger, Výroční zprávy, ECB, IMF, Hodnoty netvoří součet 100% z důvodu zaokrouhlování 7

8 B V nejistém ekonomickém kontextu evropské banky očekávají další růst báze depozit, zatímco úvěrový výhled je méně jasnější Očekávání růstu objemů depozit a úvěrů Očekávaný roční růst objemu deposit [ ; % respondentů] 13 < 0% 74 0% - 5% 12 >5% > Panuje shoda, že objem depozit bude nadále růst podobným tempem jako dosud (v průměru +3.2% p.a. v letech ) ) > Přírůstek objemu depozit předpovídán cca 300 mld. EUR 1) p.a. (+2%) podobně jako v posledních letech 3) > Další růst depozit čelí značným výzvám Banky již podnikly významné kroky k dosažení Basel III Schopnost domácností zachovat vysoký podíl úspor ve slabé ekonomice Hrozba pro NBI vzhledem ke ztrátě příležitostí vůči mimobilančním produktům > Mezi bankami nepanuje shoda ohledně vývoje marţe depozit, neboť ta je velmi závislá na výši úrokových sazeb Úroveň shody v jednotlivých zemích ohledně vývoje objemu úvěrů [ ] - + Shoda na negativním vývoji Maďarsko Nizozemsko Španělsko Smíšené pohledy Francie Portugalsko Shoda na pozitivním vývoji Rakousko Česká rep. Itálie Slovensko Švýcarsko Belgie Německo Lucembursko Švédsko > Ve většině zemí banky věří, že objem úvěru omezeně poroste > Předpoklad je konzistentní s růstem úvěrů v minulosti (+1.4 % p.a. v ) ), ale v některých zemích EU, které v roce 2012 zaznamenaly sníţení přírůstků úvěrů, lze pozorovat znaky zhoršení vývoje > Těchto několik zemí s negativními či smíšenými pohledy na vývoj vstoupilo do období nejistoty se sniţujícími se objemy úvěrů nebo zpomalujícím růstem ekonomiky > Ve značně zprostředkovaném finančním trhu EU by mohl negativní vývoj úvěrů ohrozit financování malých a středních firem a ekonomický růst 1) EU báze depozit mimo MFI (zdroj: EBF) 2) Úvěry domácností a nefinančních institucí (zdroj: EBF) 3) +250 mld. EUR v '11 a +310 mld. EUR v '12 Zdroj: Roland Berger, Eurostat 8

9 B Přecenění úvěrů a bankovních poplatků je považováno za klíčový krok pro udržení profitability, ale jeho provedení bude zřejmě obtížné Očekáváné přecenění (změna) úvěrových marží a bankovních poplatků Očekávaný roční růst úvěrové marţe [ ; % respondentů] Celkem SE NE WE CE Očekávaný roční růst bankovních poplatků [ ; % respondentů] Celkem SE NE WE CE < -2% -2% - 0% 0% - 2% > 2% Zdroj: Roland Berger, ECB > Přecenění úvěrů je považováno za hlavní zdroj dodatečného ziskut, který byl jiţ pouţit u SMEs > Ovšem výzvy přecenění v oblasti soukromých osob mohou být podceňovány Regulace ochrany spotřebitele Veřejná kontrola a nedůvěra vůči bankám Tlak konkurence, zejména na nejlepší rizikové profily (menší schopnost zvýšení cen) > Změna výše bankovních poplatků je také považována za důležitý zdroj, ale platí zde podobné výzvy jako u úvěrů > Bankovní poplatky v EU historicky rostly pomaleji neţ inflace (0.7% p.a. od 2007, tj. 1/3 inflace) > Spíše než zvýšení cen by mohl dodatečný zisk z poplatků plynout z lepšího řízení odměn a slev 9

10 B Značné zaměření na provozní náklady stále převládá, ale očekávání se různí v závislosti na regionu Očekávaný roční růst nákladové báze [ ; % respondentů] Celkem WE Snížení < 5% Snížení 5% - 0% NE CE SE Zvýšení 0% - 5% Provozní náklady CAGR '10-'12-0.2% 3.0% 1.4% 0.7% Zvýšení > 5% > 57% retailových bank očekává, že budou schopny sníţit náklady > Historická data ukazují, že pouze několik bank ve třech zemích dokázalo sníţit od roku 2010 svou nákladovou bázi (Belgie, Itálie, Nizozemsko) > 90% z nich věří, ţe budou muset v následujících letech zavřít pobočky nebo sníţit mnoţství front office zaměstnanců, aby ještě sníţily náklady - velmi málo bank to do této chvíle udělalo > Sniţování nákladů je velkou výzvou protože ~2/3 nákladů vzniká v souvislosti se zaměstnanci a je tedy semi-fixních Řízení přirozeného odlivu zaměstnanců pouze částečnou odpovědí Vzhledem ke státní pomoci, veřejnost by pečlivě zkoumala velké propouštění zaměstnanců Současné obchodní modely stále vyžadují zapojení velkého množství zaměstnanců > Více než 80% bank očekává, že další faktory vyvinou dodatečný tlak na náklady Nová omezení v oblasti ochrany spotřebitele Velký vliv bankovní unie EU Nové daně Zdroj: Roland Berger 10

11 B Pouze přibližně polovina bank očekává, že rozdíl mezi provozními příjmy a náklady bude kladný do roku 2015 Očekávání evropských bank ohledně růstu NBI a nákladové báze [ ; % p.a.] 2% Růst 0% NBI 1) -2% Růst s nedostatkem kontroly nákladů 38% WE 23% WE 20% respondentů 14% NE 25% respondentů 43% NE 8% CE 8% CE Kladný rozdíl mezi operativními příjmy a náklady 15% SE 8% SE 5% 2% 0% -2% -5% Vývoj nákladové báze 23% 15% Záporný rozdíl mezi operativními příjmy a náklady WE WE 30% respondentů 14% NE 25% respondentů 29% NE 38% CE 46% CE 54% SE 23% SE > Obnovení profitability bude klíčovou výzvou v WE, jelikož omezené snižování nákladů nevykompenzuje pomalý růst NBI > Situace je dokonce kritičtější v NE, neboť výhled růstu NBI je ještě pesimističtější > CE a SE mají pozitivnější výhled, ale SE bude spoléhat zejména na růst NBI zatímco banky v CE předpokládají razantní snižování nákladů 1) 70% respondentů očekává vývoj NBI v rozmezí -2%/+2% p.a. Zdroj: Roland Berger 11

12 B Výhled nákladů rizika se mezi evropskými retailovými bankami významně liší Výhled nákladů rizika % respondentů, kteří věří, ţe cena selhání úvěru nedosáhne / přesáhne 30 bps [průměr , %] Celkem 36 WE 69 CE 30 bps 31 NE SE 11 8 <30 bps >30 bps Cena rizika 2012 [bps] 1 1) Průměrné hodnoty 2) Průměrný roční růst HDP předpovídaný IMF, duben ~30-40 bps ~25-35 bps > 100 bps > 100 bps Předpokládaný růst HDP [%] 2 0.9% 1.5% 0.1% 1.7% > V WE & NE jsou očekávání ceny rizika téměř v souladu s historickými úrovněmi, avšak: Vzhledem k nepříznivým ekonomickým podmínkám se objevuje riziko odpisů portfolia V několika zemích lze pozorovat pouze omezenou shodu mezi bankami Cena rizika velmi závisí na portfoliu a opatřeních jednotlivých bank > V SE & CE je očekávaná cena rizika vyšší neţ historické údaje: 67% bank v SE a 57% v CE očekává cenu rizika nad úrovní 50 bps > V kombinaci se sníženými očekávanými tržbami a slabým předpokládaným vývojem HDP v SE se situace zdá být dokonce ještě komplikovanější > Cena rizika se ukázala být zásadní pro úroveň profitability a vyžadující zvláštní pozornost věnovanou upisovacím praktikám a proaktivní a účinné postupy inkasa a vymáhání pohladávek Zdroj: Roland Berger, Výroční zprávy, Finanční prezentace, Thomson Reuters 12

13 B Evropské banky očekávají jednociferné ROE v souvislosti s pomalým růstem tržeb Očekávání evropských bank ohledně ROE [průměr ] HLAVNÍ FAKTORY ZMĚN ROE WE 88% 12% NE 14% 64% 21% SE 50% 39% 11% CE 23% 38% 31% <5% 5-10% 10-15% > V WE a NE budou výsledky bank ovlivněny zejména jejich schopností kontrolovat nákladovou bázi > Banky v SE a CE budou výsledky bank ovlivněny zejména cenou rizika s ohledem na: ~70% bank v SE očekává, že jejich NBI poroste ~85% bank v CE a ~80% v SE věří, že budou během tohoto období schopny snížit svou nákladovou bázi > Všechny banky čelí zvýšenému tlaku na kapitálové poţadavky zvláště banky v SE a CE musí aktivně řídit úvěrová rizika protistran. > Nikoli překvapivě jsou respondenti z bank v SE a CE pesimističtější ohledně očekávaného ROE Zdroj: Roland Berger 13

14 14 Zpět na dobré cestě: C. Znovuzískání ziskovosti a jistoty

15 Zdroj: Studie Roland Berger 15 Retail banky se významně shodují na pěti pákách vedoucích ke znovuzískání profitability a jistoty PĚT PÁK KE ZNOVUZÍSKÁNÍ ZISKOVOSTI 1 ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI PRODEJE Pohled bank 1) 95% má za cíl zvýšit produktivitu prodejců 2 3 PŘEZKOUMÁNÍ CENOTVORBY NOVÁ DEFINICE BLÍZKOSTI KLIENTOVI 90% považuje cenotvorbu a její strategii za důležité faktory růstu tržeb 75% sníží hustotu pobočkové sítě o nejméně 5% 2) 4 ADAPTACE MODELU OBSLUHY KLIENTŮ 80% sníží/bude rozlišovat úrovně služeb, aby řídily náklady 5 PŘEHODNOCENÍ SOUČASNÉHO PROVOZNÍHO MODELU 90% použije snížení počtu manažerských úrovní a end-toend optimalizaci procesů jako zdroje úspor 1) % respondentů studie 2) 35% zvažuje snížení o více než 10%

16 1 ZVÝŠENÍ PRODEJE RYCHLÉ CRM Zvýšení produktivity a efektivity prodeje za použití nástrojů CRM v reálném čase UPLATŇOVÁNÍ NOVÉHO OBCHODNÍHO PŘÍSTUPU > "Neustálé" kampaně > Nabídky na míru pro všechny klienty > Mikro-segmentace (např. nabídky určované afinitou, souvislostmi) > "Test and Learn" opakovaný přístup za účelem větší flexibility a rychlosti (např. pre-scoring, adaptace na prozatímní výsledky) > Experimentální kanály (např. online zobrazení, mini-pobočky/kiosky, webové komunity) > Externí zdroje a vývoj s krátkým cyklem ILUSTRACE A D B C A D A C > Použití klientských dat k cíleným propagačním nabídkám > Outsourcing analýzy dat na specialistu > Znásobení nabídky produktů mimo vlastní kanály > Záznam a optimalizace účinnosti aktivit > Nabídka bezpečného přístupu ke klientským datům pro partnery > Použití API k dodání přesně připravených nástrojů na kampaň > Záznam simulace klientů > Tvorba kvalifikovaných obchodních příležitostí pro prodejce v reálném čase Zdroj: Analýza Roland Berger 16

17 1 ZVÝŠENÍ PRODEJE PŘÍSTUPY PŘÍMÉHO PRODEJE Začněte se skutečným digitálním prodejem Podíl digitálního prodeje je v Evropě nízký Podíl internetových prodejů v Evropě (2011) Spořicí a investiční produkty 21% 12% 16% 25% 30% Přístupy e-commerce mohou slouţit jako inspirace pro zvládnutí výzvy digitálního prodeje Na míru - Analýza klienta Nabídkový box: 90 balíků přímo implementovaných online Běţný účet 19% 5% 17% 21% 16% Generování relevantních obchodních přlíežitostí Osobní půjčky Hypotéka 6% 3% 5% 1% > Některé specifické poţadavky jsou integrovány za účelem zefektivnění přímého prodeje namísto copy/paste přístupu na pobočkách Velká sada výstrah (klientské/produktové/související události) Šití na míru a přizpůsobování souvislostem za účelem maximalizace míry konverze Steady level of stimulation to encourage demand > Nové a alternativní zdroje příjmů také mohou být zkoumány BBVA & Smarty pig, NAB & People like U, 4% 2% 4% 2% 5% 3% Stimulace - Mini-site, flash sale (osobní prodej, skupinový nákup ) Transformace - Úpis bez problémů Nalezení správné činnosti Jednoduché získání spotřebitelského úvěru včetně získání pojištění schopnosti splácet na jedno kliknutí Optimalizace přesnosti zacílení Zdroj: Analýza Roland Berger 17

18 2 CENY CESTA ZA ZTRACENÝMI TRŢBAMI Přezkoumání přístupu k cenotvorbě a jejím pravidlům V rámci pobočkové sítě se v některých regionech vyskytují slevy aţ 4 krát vyšší neţ je průměr Slevy na uvedené poplatky (případová studie) 43.0% Významný potenciál pro zlepšení je v systematické práci s přístupem k cenotvorbě Dopad na trţby z poplatků (případová studie) Cenové páky Dopad Pravděpo dobnost dosaţení Celkový dopad (% tržeb z poplatků) 23.3% 25.3% Snížení zpoždění a zlepšení disciplíny 1-2% 50-70% 4.9% 0.6% Řízení účtu 13.9% 10.0% 4.9% 1.0% Minimum Pokuty Průměr 7.0% 1.8% Prémiová karta Maximum 1.0% 10.9% Poplatky za hypotéku a administrativu 0.5% 10.1% Poplatky za nekryté šeky Lepší cílování slev 1-2% Optimalizace pokut 1) 2-3% 50-70% 40-60% 3 aţ 5% > Lokální rozdíly a konkurenční prostředí plně nevysvětlují rozdíly v cenách > Interní best practices často nejsou dostatečně rozšířeny/využívány v rámci celé sítě Optimalizace struktury cen u konkrétních produktů 2) 0,5-1,5% 70-80% 1) Minimální sazba, způsob výpočtu, 2) Minimální úroková sazba, pololetní poplatky za úschovu Zdroj: Analýza Roland Berger 18

19 2 CENY NOVÉ TECHNIKY Průzkum výhod inovativních přístupů k oceňování Cíle změn cen jsou tradičními způsoby jen těţko dosaţitelné Příspěvek k trţbám Image & viditelnost TRADIČNÍ PRVKY CENO- TVORBY Citlivost/vnímání klienta/ Positioning oproti srovnatelným nabídkám > Limitovaný prostor na zvýšení cen Kontrola regulátorů a spotřebitelských sdružení Konkurenční nevýhoda a obtížnost použití pro RM Negativní dopad na spokojenost klientů zatímco banky musí tvrdě pracovat na své image > s rizikem postupné eroze poplatků, pokud nedojde ke změně pravidel Inspirace alternativními metodami oceňování, které mohou změnit pravidla FREEMIUM > Základní služba zdarma, financovaná prémiovými uživateli Vyžaduje provoz za marginální náklady a nabídku služeb navíc, které klienti skutečně ocení WIN-WIN > Slevy jakožto funkce intenzity/hodnoty obchodního vztahu Potřeba komunikace s různými statusy / úrovněmi služeb klienta ALL INCLUSIVE > Fixní cena za dané množství transakcí (s různými cenovými úrovněmi pokud koupeno najednou) Potřeba nalezení rovnováhy mezi jednoduchostí a profitabilitou - Převáţení rizik Potenciální ohrožení tržeb od stávajících klientů + - Zachování - Stimulace - Získání Zdroj: Analýza Roland Berger 19

20 3 BLÍZKOST - PŘÍSTUPNOST Nová definice blízkosti klientovi a konceptu poboček Frekvence kontaktů zaloţených na pobočce se neustále sniţuje Frekvence návštěv na pobočce 100% 17% 46% zatímco banky se stále příliš soustředí na blízkost ve městech Čas dosahu pobočky ve městech [min] 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Celkem > 1 návštěva/ měsíc Zjištěná hustota poboček Zdroj: Analýza Roland Berger > 1 návštěva/ 6 měsíců Očekávaná blízkost 24% 13% > 1 návštěva/ rok < 1 návštěva/ rok 30 Trend min je klienty považováno za přijatelnou dobu dosahu pobočky ve městech Ilustrace francouzského trhu a klienti si nejvíce cení dostupnosti Skóre preferencí klienta pro zlepšení obchodního vztahu 3,3 2,7 Vzdálený přístup k RM Stabilita RM 1,3 1,0 0,3 Blízkost Výpovědní Otevírací pobočky lhůta doba Přístup k RM je velmi ceněn > Pomalý vývoj hustoty sítě poboček ve většině zemí (dilema prvního hybatele) Propad v klientské spokojenosti a retenci Snížení kapacity k získání klientů Nižší úroveň výkonnosti prodeje > ale i příklady bank, které přistoupily ke změně Omezený dopad na podíl na trhu (primární důraz na duplicitní aktivity cílem udržení klientů nese ovoce) Malý vliv na vnímání klienta díky úpravě úrovně a představení alternativních formátů poboček 20

21 3 BLÍZKOST ROLE RM Změna zaměření a role Relationship manažera Vývoj role RM a umístění v základu vícekanálového vztahu se zákazníky Alternativní modely získávání klientů pro podporu nově zaměřeného obchodního modelu 1 Přímý přístup > Dosažitelnost skrze všechny komunikační kanály > Podpora call centra (zpracování podkladů, generování příležitostí, podpora komplexního prodeje ) > Integrace do vícekanálové organizace > Motivace dle nových priorit (zachování klientské zkušenosti, prodeje) Relationship manaţer 2 Nadstandardní péče o zákazníka > Reaktivní řešení problémů > Schopnost poskytnout podporu při nikoli častých, ale zásadních příležitostech > Kontaktní místo pro běžné obchodní služby > Koordinace různých expertů (péče o majetek, daně ) > Využívání nových technologií (např. videokonference) pro poskytování podpory 4 Model řízení 3 Orientace v expertíze banky Příklady alternativních modelů získávání klientů > Posílené partnerství s vysokými školami: Financování univerzit a jejích studentů Použití jako univerzitní ID Akademické a ne-akademické ceny > Nastavení služby zacíleno na starší klientelu vyčlenění RM pro seniory Návštěvy klientů doma/ v nemocnici/domově důchodců Logika afinity, zaměřeno na specifické potřeby seniorů Vydáno 5,4 milionů chytrých karet s 50% konverzí po promoci 11% průměrný roční růst pojistného od roku 2004 Zdroj: Analýza Roland Berger 21

22 4 MODEL OBSLUHY KLIENTŮ MASOVÝ TRH Návrh úspornějších modelů obsluhy "Masoví" klienti vytvářející omezené NBI zřejmě začnou mít negativní přínos pokud se nezmění přístup > Všichni klienti v minulosti přispívali pozitivně, ale toto tvrzení je momentálně v ohroţení > Velká část klientů masového trhu se pravděpodobně po upravení o riziko přesune mezi negativně přispívající vzhledem ke kombinovanému vlivu vnějších vlivů Regulace chránící spotřebitele, které sniţují poplatky Zvýšený tlak na ceny kvůli alternativním modelům Náklady na dodržování předpisů > Potenciální opatření mohou obsahovat změny v následujících oblastech Nižší akviziční cíl Snížená intenzita marketingu Zvýšené úsilí v oblasti equipment/cross-selling již od počátku Omezit poradenství na klíčové klienty Zvážení alokace klientů příslušným RMs Digitální technologie vytváří příleţitosti k optimalizaci nákladů zatímco zlepšuje zkušenost zákazníka > Přetvoření funkcí a uživatelského rozhraní bankomatů kvůli zlepšení zkušenosti klienta > Napodobení vzhledu online bankovnictví vytvářejícího intuitivní a jednoduché ovládání > Integrace vhodných kampaní a nabídek spojených s rychlým CRM > Zjednodušení nabídek (nízko-nákladové) Výsledkem expanze samoobsluţných sluţeb i pro klienty, kteří je dosud a priori odmítali Zdroj: Analýza Roland Berger 22

23 4 MODEL SLUŢEB PRO KLIENTA - MAJETNÍ Řízení přechodu od alokace aktiv ke skutečné správě majetku Majetní klienti jsou přímo ovlivněni turbulentním vývojem okolního prostředí > Mnohé faktory vyvolávají dodatečná rizika a volatilitu, ale v jiných časových horizontech: Progresivní oddělování od státu v oblasti zdravotní péče Dlouhodobá péče o potomky, partnera i sebe Snížená kupní síla, zejména v důchodovém věku Nejistota kariéry a nestabilní kompenzace > Tvorba nových potřeb a změny chování: Zvyšující se averze k riziku Větší citlivost na nová rizika a touha po ochranných/zajišťovacích opatřeních Zvyšující se dynamika a změny priorit klienta v průběhu života vedoucího k novým příleţitostem v přístupu ke správě majetku sahajícím dále neţ k pouhé alokaci aktiv Ilustrace Jako součást prémiové nabídky HSBC je nabízen strukturovaný přístup ke správě majetku sledující několik cílů Předávání bohatství Daňová efektivita Zvyšování bohatství Plánování důchodu Plánování budoucnosti dětí Ochrana priorit > Je třeba vyvinout specificky novou expertízu za účelem poradenství, vyžadující optimalizaci nákladů v jiných oblastech > Mimo konkurenci ostatních bank, se mnozí nebankovní hráči jako jsou nezávislí finanční poradci a pojišťovací agenti snaží zvýšit svou legitimitu využíváním podobných přístupů Zdroj: Analýza Roland Berger 23

24 4 MODEL SLUŢEB PRO KLIENTA DROBNÍ PODNIKATELÉ A SMES Přizpůsobení bankovnictví pro malé a střední podniky novým skutečnostem Priority v úpravě nabídek bank pro drobné podnikatele a SMEs Vývoj alternativních řešení financování Podpora rozvoje obchodu v zahraničí > Poskytování pomoci při orientaci SMEs mezi stále rostoucí nabídkou možností financování > Rozšíření kapacity financování pomocí alternativních partnerství financování (např. pojišťovny) > Průlom s bezpečnými a jednoduchými řešeními Direct Lending pro SMEs > Vyhovění poptávce po low-cost hodnotové propozici určené nezávislým drobným podnikatelům Průzkum low-cost modelů Bankovnictví pro drobné podnikatele a SMEs > Vyhovění potřebě klientů s velkým potenciálem > Nabídka kompaktních, komplexních řešení od cash managementu po FX a Trade finance > Dosah i mimo rámec vlastní mezinárodní sítě a nabídka nebankovní podpory > Řízení podmínek půjček kvůli vyváţení poţadavků na regulaci/riziko a hodnoty klienta > Reakce na brzké signály a vícekrokové řízení inkasa Přizpůsobení řízení a kontroly rizika Zdroj: Analýza Roland Berger 24

25 Páky 5 PROVOZNÍ MODEL PŘEKROČENÍ STARÝCH HRANIC Přistoupení k redukci nákladů ve všech oblastech "Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co dodat, ale tehdy, když už nelze nic odebrat" Antoine de Saint-Exupéry VÝKONNOST Z JEDNODUCHOSTI Ilustrace z bank, které přistoupily k zefektivnění nabídky produktů (počet produktů) 1 ADEKVÁTNÍ 2 RACIONALIZACE 3 PROVOZ ORGANIZACE > Optimalizace zdrojů a externích výdajů > Zjednodušení prvků kontroly/ dodržování > Digitalizace > Zjednodušení podpory prodeje > Změna proporcí Front/Middle /Back > Optimalizace pokrytí sítě REORIENTACE POKRYTÍ > Racionalizace nabídky produktů > Vyčlenění funkcí > Nákladové synergie napříč obchodními řadami (pojištění, SFS ) Balíčky běžných účtů Spořící účty Investiční produkty Hypotéky ÚSPORNÝ ZODPOVĚDNÝ AGILNÍ Před Po Zdroj: Analýza Roland Berger 25

26 Principy Příklady Power Open unit Power Cinch Unit 5 PROVOZNÍ MODEL INSPIRACE OSTATNÍMI ODVĚTVÍMI Poučení se z jiných odvětví "KONTROLA NÁKLADŮ" "ŘÍZENÍ INVESTIC" "PROCESNÍ DESIGN" 1. Zvolení správné míry detailu za účelem zachování transparentnosti a porozumění faktorům, které jednotlivé skupiny nákladů vyvolaly 2. Poskytnutí analytických informací o nákladech komplexity 3. Náklady kontrolovány všemi zainteresovanými od Marketing po Provoz kvůli dialogu o ceně komplexity AUTO Dedikované oddělení pro "Cost engineering" vyvíjející nové metody/nástroje Struktura nákladů Lineární výkon Rozvoj hospodárných strojírenských metod ověřených v jiných odvětvích 1. Rozložení řešení 2. Modelování hodnot 3. Zhodnocení názorů odborníků 4. Průřezový trade-off při společné výstavbě PRŮMYSL NÁROČNÝ NA KAPITÁL Proces optimalizace investic do nového průmyslového vybavení > Komplexní řízení procesů > SMART : Simpler Monitored Automated Real-time Traceable > Jednodušší standardní procesy > Monitoring výkonnosti procesů > Zrychlení digitalizace > Informace v reálném čase > Přístup k informacím TELCO / ZÁKAZNICKÁ ZKUŠENOST Definice nové "komplexní" cesty zákazníka 56 Value Added 1) [EUR] 100 Possible areas for deep dive Supplier Supplier 2 Supplier 1 Target corridor Basic DL KV Motor Modified c1 Add. Latch Assembly Power Latch latch parts components costs cinch drive unit Total Weight [kg] Tech. model nákladů Technologická mapa sníţení investice o 26% Zdroj: Analýza Roland Berger 26

27 27 D. Závěry: Řízení ve dvojím časovém horizontu

28 Zdroj: Studie Roland Berger 28 Nové nastavení retailového modelu ve dvou fázích V KRÁTKODOBÉM HORIZONTU: OPTIMALIZACE ZÁKLADŮ A ZNOVUZÍSKÁNÍ JISTOTY > Optimalizujte tržby ze stávajících produktů & klientů díky lepšímu řízení cenotvorby > Pozice RM v základu skutečně více-kanálového vztahu > Vyvíjejte inovativní přístupy pro získávání klientů > Využijte klientských dat k vývoji CRM více ušitého na míru, díky čemuž by vzdálené kanály skutečně prodávaly > Upravte model a úroveň sluţeb dle segmentu tak, aby odpovídala nové ekonomice klienta a obchodu > Zrychlete implementaci a systematičtěji využijte tradičních pák provozní výkonnosti V DLOUHODOBÉM HORIZONTU: VYTVOŘENÍ NOVÉHO MODELU > Přehodnoťte hustotu a strukturu sítě tak, aby byla dostupná a zároveň nákladově efektivnější > Prozkoumejte nové zdroje příjmů a inovativní přístupy k tvorbě cen > Vyvíjejte nový poradenský systém zaměřený na výsledek a pokrývající širší spektrum potřeb klientů > Zaveďte diferencované sluţby/bankovních modely uzpůsobené požadavkům a výnosnosti jednotlivých segmentů > Transformujte provozní model do modelu rozvíjejícího jednoduchost a agilitu a systematicky se zbavujte skryté komplexity

29 Manažeři bank ve střední Evropě vidí řadu příležitostí, ale také řadu hrozeb pro profitabilní růst v následujících 3-5 letech PŘÍLEŢITOSTI > Zlepšení nabízených produktů a sluţeb Diferencovaná produktová nabídka využívající společných standardizovaných platforem Nabídka vysoce kvalitních poradenských služeb, zejména pro movitější klientelu > Zavedení efektivního modelu cenotvorby v retailovém bankovnictví, zacílený na segment mass affluent > Zlepšení výkonnosti prodeje Zaměření se na vícekanálový přístup prostřednictvím investic do alternativních distribučních kanálů Zaměření se na klienty, kteří využívají více bank Rozvoj partnerství s klienty z podnikové sféry Konsolidace a zvýšení share-of-wallet vlastních klientů Využití křížového prodeje mezi podnikatelskými a osobními financemi VÝZVY > Zesílení regulace a ochrany spotřebitele Regulatorní požadavky a daně s dopadem do nákladů banky a omezujícími dostupnost kapitálu > Ekonomické prostředí Nízká úroveň předvídatelnosti chování klientů > Konkurence Potřeby neustálého zvyšování kompetencí a získávání nových dovedností u zavedených bank v kombinaci s nízkou úrovní inovací Hledání rovnováhy mezi komplexními bankovními službami a úzkou specializací > Tlak na ceny Pokračující období nízkých úrokových sazeb > Tlak na náklady Požadavek na zvyšování provozní efektivity, zaměření se na strukturu nákladů složitých procesů Zdroj: Roland Berger 29

30 Hlavní výzvy dle jednotlivých zemí BENELUX Systematicky snižujte náklady za účelem absorpce nových regulací a integrace digitálního chování klientů, aby byla zajištěna budoucí finanční výkonnost UK & IRSKO Pokračujte v přirozeném odstraňování nedostatku kapitálu v návaznosti na vyjádření PRA a příprava na mnoho aktivit v souvislosti s hypotékami FRANCIE Realizujte programy omezování nákladů a zahajte transformace retail banking modelu PYRENEJSKÝ POLOOSTROV Pokračujte v konsolidaci a vyčištění bankovního sektoru a identifikujte nové zdroje zisku nahrazujících trh s hypotékami SEVERSKÉ ZEMĚ Aktivně využijte změny cen jako potenciálu pro repatriaci kapitálu potřebného pro vyhovění podmínkám Basel 3 NĚMECKO Vyrovnejte se s klesajícími tržbami v kombinaci se silnou konkurencí (např. depozita v zahraničních bankách, platby s novými konkurenty) a využijte příležitostí v korporátní sféře (transformace energetiky, financování exportu) STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA Nalezněte rovnováhu mezi modelem "bankovní skupina", který optimalizuje vnitroskupinovou likviditu, riziko a řízení aktiv a pasiv oproti modelu "skupina bank", který je preferovaný regulátory ITÁLIE Zabraňte dalšímu zhoršení stavu úvěrů navzdory pokračující recesi a řízení více než 130 mld. EUR špatných úvěrů (nemovitosti, SMEs) a zrychlete transformaci distribučních modelů (zavírání poboček, snižování počtu či realokace zaměstnanců) Zdroj: Analýza Roland Berger 30

31 31

Retailové bankovnictví ve střední a východní Evropě: Benefit krize:

Retailové bankovnictví ve střední a východní Evropě: Benefit krize: Retailové ve střední a východní Evropě: Benefit krize: zvýšení efektivnosti Studie Praha, 13. listopadu 2014 Efma a Roland Berger připravili studii s cílem identifikovat, jakým způsobem banky čelily krizi

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Jak přetavit data v hodnotné informace, které nesou peníze

Jak přetavit data v hodnotné informace, které nesou peníze Powered by Jak přetavit data v hodnotné informace, které nesou peníze Martina Dvořáková 19. 10. 2014 KDO CO KDY??? 2 Zaměřeno na prodej Potřebujeme zisk, co budeme prodávat? 4 Ten náš je nejlepší 5 Produkt

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Studie Praha, 13. listopadu, 2014 Ve spolupráci s asociací Efma jsme diskutovali růstové příležitosti a strategie s klíčovými pojišťovnami

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Czech Banking Banana Skins 2012

Czech Banking Banana Skins 2012 www.pwc.cz Czech Banking Banana Skins 2012 Největší hrozby pro české bankovnictví Ve spolupráci s Největší rizika pro bankovnictví (v závorkách výsledky ročníku 2010) Česká republika CEE Svět 1 Makroekonomický

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Developerský trh v ČR

Developerský trh v ČR Developerský trh v ČR Akvizice v oblasti nemovitostí komplexní pohled Seminář časopisu Stavební fórum 16.09.2008 Praha Ing. arch. & Ing. Filip Endal, fendal@deloittece.com Cíle přednášky Cílem přednášky

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ. AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ. AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek AGENDA O čem budu mluvit: 1. Shrnutí vývoje hypoték do fází a milníků 2. Inovační profil za 18 let existence hypoték 3. Struktura inovací, současný

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s.

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Příčiny současnéfinančníkrize dynamika současnéfinanční krize, lokálnívznik

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

1 Identifikace oblastí úspor a jejich kvantifikace Radovan Mužík Praha, 29.4.2009 Kde je 20 miliard?? 2 Charakteristika fleetového prostředí Vysoce vyspělé fleetové trhy: 50% a vyšší podíl operativního

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví Pavel Řežábek Vrchníředitel a člen bankovní rady ČNB Praha 30. ledna 2008 Obsah

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Restrukturalizace z mezinárodního pohledu v roce 2013 Konkurenceschopnost Evropy

Restrukturalizace z mezinárodního pohledu v roce 2013 Konkurenceschopnost Evropy Restrukturalizace z mezinárodního pohledu v roce 2013 Konkurenceschopnost Evropy Dnešním setkáním Vás provedou 2 Roland Zsilinszky Rupert Petry Principál Česká republika Managing partner pro region střední

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Soutěž o nejlepší studentský návrh telekomunikační (ICT) služby. Ales Pajgrt 24.2.2008

Soutěž o nejlepší studentský návrh telekomunikační (ICT) služby. Ales Pajgrt 24.2.2008 Soutěž o nejlepší studentský návrh telekomunikační (ICT) služby Ales Pajgrt 24.2.2008 Slide2 Agenda 1. Pravidla a termíny soutěže 2. Popis šablony návrhu nového produktu 3. Projekt spolupráce TO2-VŠE 4.

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více