5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh"

Transkript

1 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého systému číslování A3 Typ modulu variantně volí škola jako povinný/nepovinný/doplňkový k jiným předmětům A4 Délka modulu 38 hodin A5 Platnost modulu variantně doplňuje škola A6 Vstupní předpoklady předmět rozvíjí znalosti ze skladby vyučovaných předmětů, lze ho doporučit jako základní ze systému modulárních kurzů, není podmínkou absolvování souvisejících modulů Škola B1. Charakteristika modulu: Je určen pro žáky i jejich pedagogy. Dynamickým a netradičním způsobem uvádí do světa financí, seznamuje je s finančními produkty, finančními institucemi a poskytuje jim praktické znalosti a dovednosti z této oblasti. Rozvíjí jejich postoj k podnikavosti a k podnikatelským aktivitám. Modul je zpracován jako interaktivní výukový předmět vyučovaný prostřednictvím elearningové aplikace s využitím hypertextových odkazů. Aplikace je přístupná uživatelům prostřednictvím internetu. Hlavním cílem modulu je předat informaci, že svět financí má svá pravidla, zákonitosti, které je třeba dodržovat a věnovat se jim. Problematiku je třeba vnímat v širších vazbách a se zřetelem ke zvyšování finanční gramotnosti. Modul poskytuje základní informace o produktech, finančních institucích, eticky otevírá dveře do světa financí a předkládá zajímavou formou témata, která je možné rozvíjet. Modul dává možnost výběru, které finanční oblasti podle typu škol dále prohlubovat a rozvíjet. Obecné cíle: Zvýšit finanční gramotnost účastníků modulu Sjednotit dosud získané různé informace z oblasti financí a prohlubovat je Přispět k rozvoji a evaluaci nástroje pro dobrovolné zavedení základů finanční edukace pro pedagogy Realizovat výuku v kombinaci elektronické a prezenční formy Pojetí výuky: Modul je zpracován jako interaktivní výukový předmět vyučovaný prostřednictvím elearningové aplikace s využitím hypertextových odkazů. Aplikace je přístupná uživatelům prostřednictvím internetu. Přínosem pro výuku je netradiční přístup k tématu, poutavá forma výuky, elektronická forma kurzu v kombinaci s prezenční formou výuky. B2 Předpokládané výsledky vzdělávání Vzdělávací modul se soustřeďuje především na rozvoj studentů ve třech základních oblastech: v poznávací oblasti odborné finanční problematice: rozvíjí vědomosti studentů v oblasti finančního vzdělávání v oblasti hodnotové postojové: rozvíjí zodpovědné chování studentů, aktivní přístup k řešení problémů, orientuje se na etické jednání v oblasti rozvoje zručnosti a schopností podporuje efektivní využívání prostředků moderní komunikační technologie 1

2 Absolvent bude schopen: Celý modul v širších vazbách a souvislostech rozvíjí klíčové kompetence tak, aby účastník měl schopnosti k využití získaných odborných finančních znalostí: Odborné kompetence finanční problematika: (podrobně je uvedeno v příloze vč. časových dotací) v praxi i běžném denním životě interpretovat informace o finančních produktech demonstrovat, jak má jednat s bankou řídit svoje finance nebo se dokázat rozhodnout, kam se obrátit s problémem aplikovat práci s rizikem spojeným s finančním zajištěním dokáže využívat moderní technologie při nakládání se svými financemi Komunikativní kompetence: Absolvent bude schopen: vyjadřovat formulovat Personální kompetence: Absolvent bude schopen: přijímat adekvátně umět Sociální kompetence: Absolvent bude schopen: plnit být využít nebo se přiměřeně účelu finanční problematiky, vhodně se prezentovat např. při jednání v bance svoje přání, požadavky a dotazy vztahující se k finančním produktům jasně a srozumitelně hodnocení svých výsledků a způsobu rozhodování na ně reagovat, přijímat jiný názor, kritiku i od svých spolužáků zahájit diskusi a přijmout i jiný názor zadané úkoly, podněcovat diskusi, zjišťovat názory jiných na finanční problematiku připraven nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí, která se mohou promítat i do způsobu a úrovně života sebe i jiných blízkých Kompetence k pracovnímu uplatnění: Absolvent modulu může: získaných vědomostí a znalostí jako inspiraci při volbě povolání nebo svojí specializace v rámci již zvoleného oboru dále může dát základ ke komunikaci i v rámci studia, příp. s budoucími zaměstnavateli využívat základní znalosti financí a získané praktické dovednosti pro jakoukoli profesi Průřezová témata: Hlavním cílem je předat informaci, že svět financí má svoje pravidla, zákonitosti, které je třeba dodržovat a je třeba vnímat je v širších vazbách a souvislostech. Blíže je popisováno v informačních podkladech pro učitele i žáky. Z tohoto pohledu je vhodné uplatnit mezipředmětové vazby: Základy ekonomie Matematika Statistika Právo Informační technologie, občanská nauka a dějepis Základy ekonomie Statistika Právo 2

3 B3 Obsah vzdělávání Charakteristika učiva, obsah: Výukový předmět pro střední školy je rozdělen do 10 základních témat: 1. Vznik a vývoj peněz 2. Měnová soustava, měnová politika 3. Bankovní instituce a jejich funkce 4. Naše příjmy a výdaje 5. Moderní platební nástroje 6. Studentské finance 7. Životní jistoty a peníze 8. Hlavní zdroje příjmů 9. Ochrana spotřebitele 10. Práce s informacemi Okruhy budou přiblíženy dynamicky, netradičním způsobem, aby bylo zřejmé, že finanční produkty vymýšlejí a zpracovávají pracovníci bank, kteří jsou za ně také zodpovědní. Mají nést užitek svým klientům a tím, že si klienti (zde studenti) kupují produkty bank, nesou užitek a zisk bankám. Součástí výuky je exkurze do ČNB na stálou expozici Člověk a peníze (podrobně lze i na stránkách B4 Doporučené postupy výuky Výuka může být realizovaná kombinací prezenční a elektronické distanční výuky. Pedagog má možnost v dostatečné míře využívat svoje vlastní materiály a obohacovat jimi modul. Je to dáno tím, že celá aplikace je postavena takovým způsobem, aby umožnila vyučujícímu využít předdefinované texty a informace. Současně s tím ale poskytuje značný prostor, jak jednotlivé části rozšířit a doplnit o vlastní materiály a tím doplňovat poskytnuté základní dokumenty a informace v rámci jednotlivých kapitol. Tímto způsobem lze dosáhnout toho, že v každém roce jsou v rámci výuky použity aktuální informace a tím je výuka pro studenty zajímavější a atraktivnější, protože mohou získané vědomosti aktuálně porovnávat s informacemi, které získají v reálném čase. Jedinečnou vlastností této aplikace je také možnost tzv. publikace. Tento systém umožňuje sdílet své zkušenosti s výukou a poskytovat jednotlivé části vlastních příprav ostatním uživatelům na úrovni. Ti mohou publikované materiály přijmout do své vlastní přípravy a zahrnout do výuky převzít doplněnou metodu výuky, tak mohou publikované materiály dále doplňovat a rozšiřovat a takto upravené je dále nabízet a poskytovat ostatním. Vyučující má možnost toto využívat ve všech částech aplikace. Vhodnou součástí je exkurze do ČNB v Praze na expozici Člověk a peníze (stálá expozice). C. Výstupy modulárního vzdělávání Jak hodnotit a ověřovat výkon studenta C1 Kritéria hodnocení Písemné testy, seminární práce na zadaná témata, zpracování aktualit ze současného finančního světa Hodnocení výsledků žáků/studentů: Pedagog hodnotí především: samostatnost studentů, vracet se k učivu individuálně a vyhledávat další navazující informace v rámci výukového předmětu schopnost vidět a chápat informace v širších souvislostech ochotu zapojovat se do diskusí schopnost formulovat svoje myšlenky, vyjadřovat se srozumitelně a souvisle získané teoretické znalosti systematičnost při zpracování seminární práce na zadané téma 3

4 C2 Doporučené nebo plánované postupy hodnocení V rámci tohoto modulu jsou doporučeny zejména testy, připravené v jeho rámci ke všem tématům C3 Doporučená studijní literatura Samostatné materiály nejsou poskytovány, doporučená literatura je uvedena v souhrnné nabídce JA. Tato aplikace je přístupná na internetové adrese: nebo přes webové stránky Junior Achievement (www.jacr.cz) Po přihlášení k výuce získá učitel přístupové právo. Pro doplnění lze využít i nebo C4 Poznámky vyučujících k realizaci ve výuce a inovaci Realizace odborných kompetencí Výsledky a kompetence Tématické celky Hodinová dotace 1. Vznik a vývoj peněz 3 definuje význam peněz a jejich roli v historii od naturální výměny až Od naturální výměny k papírovým k použití papírových peněz penězům dokáže vysvětlit funkci peněz Funkce peněz interpretuje, co jsou úvěrové peníze a jak vznikají, kdo je emituje Úvěrové a jiné peníze definuje i jiné moderní formy peněz elektronické 2. Měnová soustava, měnová politika 3 dokáže definovat měnu, její význam, vznik, vývoj Měna ČNB, postavení úloha rozumí postavení ČNB v bankovní soustavě ČR Inflace správně interpretuje úlohu ČNB a její Budoucnost národní měny funkce umí objasnit, co znamená, že ČNB je bankou bank umí objasnit, jak ČNB řídí množství peněz v oběhu interpretuje význam měnových multiplikátorů rozumí současnému měnovému vývoji a umí ho aplikovat na aktuální vývoj měny v souvislostech evropské měny 3. Bankovní instituce 5 charakterizuje bankovní soustavu, zná její strukturu Banka na každém kroku dokáže vysvětlit rozdíl mezi bankou Z čeho žijí banky obchodního typu a centrální bankou Co nám banky poskytují 4

5 dokáže interpretuje strukturovat charakterizuje charakterizuje charakterizuje, dokáže dokáže interpretuje, definuje, definuje dokáže dokáže dokáže demonstruje, dokáže dokáže definuje, navrhuje, interpretuje vysvětlit funkce bank a cíl jejich podnikání hodnotu peněz, jejich potřebu pro život, výdaje jako základ pro sestavení rozpočtu formy plateb, rozdíly mezi hotovostním a bezhotovostním platebním stykem průběh bezhotovostního platebního styku jak použít různé formy platebních prostředků objasnit, co jsou elektronické peníze rozlišit různé druhy platebních karet jak platební karty používat co dělat při ztrátě, krádeži funkci bankomatu použít službu elektronického bankovnictví definovat, z čeho financovat studium a pomocí koho si sestavit rozpočet jak si založit účet v bance, jak s bankou jednat pracovat s rizikem životních jistot a ví, jak je eliminovat objasnit roli a funkci peněz při životních jistotách jak zajistit riziko při zdraví, bydlení výchově dětí, podnikání a životě celé rodiny jak se zabezpečit na stáří investiční strategii v životě člověka Bezpečnost našich peněz 4. Naše příjmy a výdaje 4 Kdo se stará o peníze Za co a čím platíme Prostředky hotovostního platebního styku Prostředky bezhotovostního platebního styku Penězům podobné prostředky 5. Moderní platební nástroje 4 Plastové peněženky Druhy platebních karet Jak používat moderní platební nástroje Elektronické bankovnictví 6. Studentské finance 5 Zdroje studentských příjmů Jak si otevřít účet v bance Cestování a vzdělávání 7. Životní jistoty a peníze 4 Trvalé životní hodnoty Peníze jako prostředek k dosažení cílů Zdraví, práce, bydlení a rodiny Pojištění, spoření, důchod Jak mohou peníze vydělávat 8. Hlavní zdroje příjmů 4 5

6 aplikuje interpretuje, definuje dokáže definuje dokáže rozlišuje zná zná Umí význam přípravy na svoji kariéru jako zdroje svého zajištění jak si vybrat svoje profesní zaměření specifika komunikace se svým zaměstnavatelem rozlišit výhody a nejistoty vlastního podnikání práva spotřebitele adekvátně komunikovat při řešení případných sporů případná nebezpečí nakupování přes internet, umí identifikovat spolehlivého prodejce svá práva jako spotřebitel finančních služeb modelové situace, se kterými se může skutečně setkat v reálném životě pracovat s informacemi, identifikovat jejich zdroje Příprava na pracovní kariéru Sebepoznání na co se hodím Jak si hledat práci Výhody a rizika spojená s vlastním podnikáním 9. Ochrana spotřebitele 4 O spotřebitelích Příklady konkrétních situací, se kterými se můžeme setkat Finanční služby a ochrana spotřebitelů Používání internetu při nakupování Řešení sporů Adresář spotřebitelských organizací 10. Práce s informacemi 2 Informační zdroje 6

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více