Migrace jako genderovaný a genderující proces: stručný přehled literatury a nástin budoucího výzkumu Alice Szczepaniková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Migrace jako genderovaný a genderující proces: stručný přehled literatury a nástin budoucího výzkumu Alice Szczepaniková"

Transkript

1 Květen 2006 Migrace jako genderovaný a genderující proces: stručný přehled literatury a nástin budoucího výzkumu Alice Szczepaniková Anotace: Článek analyzuje vztah mezi studiem migrace a gender. Autorka ukazuje, že jde o vztah vzájemného vlivu. Sociálně konstruovaná kategorie gender významně ovlivňuje charakter a dynamiku migračních procesů, migraci lze tedy chápat jako genderovaný (genderem podmíněný) proces. Zároveň zkušenost migrace hraje důležitou roli ve formování gender identity a praxe migrantů a mění gender normy ve společnostech, které migranti opouštějí i do kterých přicházejí, má tedy i genderující dimenzi (s aktivním dopadem na genderové vztahy a role). Tato perspektiva je klíčová pro pochopení životních situací migrantů, zejména co se týče jejich sociálních a politických práv. Česká verze tohoto textu vznikla díky Danielu Urbanovi, který jej přeložil z angličtiny a s pomocí Evy Kočárkové, která jej pročistila od anglicismů a dodala mu čitelnější podoby. Ve svém článku z roku 2000 socioložka Pierrette Hondagneu-Sotelo napsala: Dnes již jasně víme, že gender klíčovým způsobem determinuje migraci a genderové vztahy se v migračních procesech mění (116). Její článek mě spolu s jejími dalšími texty inspiroval k tomu, abych toto zdánlivě jasné tvrzení dále rozvinula tak, že čtenářům nabídnu stručný přehled současného stavu zkoumání otázek gender a migrace a předestřu možné směry budoucího výzkumu. Navrhuji koncepci migrace jako procesu genderovaného (ve smyslu genderem trpně podmíněného) a zároveň genderujícího (aktivně ovlivňujícího genderové vztahy). Tvrdím, že je důležité sledovat a analyzovat nejen to, jak gender prostupuje praktikami a identitami migrantů, institucemi a jimi vytvářenými politikami. Považuji za podstatné také pochopit, proč, v jaké podobě a s jakými konkrétními dopady se vliv gender odráží v migračních procesech. Pochopení komplexní role gender v migračních procesech nás může přivézt k odpovědi na otázku, jakým

2 způsobem a v jaké míře ovlivňuje gender postavení různých skupin migrantů i jaký má dopad na jejich přijímání cílovými společnostmi. V následujícím textu se nejprve ohlédnu za existující literaturou zabývající se otázkami gender a migrace a zmíním příklady studií, které zkoumaly genderem determinovanou a genderové vztahy formující povahu migrace. Nakonec nastíním, jak by bylo možné výsledky tohoto zkoumání dále rozvinout v budoucím výzkumu migrace. Předtím, než důkladněji rozpracuji téma genderované a genderující povahy migrace, je na místě zdůraznit, že toto rozdělení je čistě analytické. Ve skutečnosti není možné dané dva rozměry migrace oddělit, protože jsou propojené a vzájemně se podmiňují. Je však užitečné si uvědomit, že migrace není jen procesem pasivně ovlivňovaným gender ideologiemi a praxemi v zemích původu a destinace, či konkrétněji například genderově specifickou poptávkou po pracovní síle nebo změnami zákonů o sjednocování rodin migrantů. Jedná se totiž zároveň o proces, který lze analyzovat jako aktivní a v mnoha ohledech dokonce radikální sílu, ovlivňující jak sebepojetí migrantů a formování jejich genderových vztahů, tak i gender ideologie a praktiky ve společnostech jejich původu a destinace. Genderovaný a genderující rozměr literatury o migraci 1 Zatímco dřívější studie se zaměřovaly především na uznání a zviditelnění žen jakožto aktivních aktérek v migračních procesech, 2 následný výzkum, jehož počátky sahají do 80. a počátku 90. let 20. století, se již zabýval kategorií gender a její rolí pro studium migrace. Tato nová vlna výzkumu reagovala mimo jiné na rostoucí povědomí o propojenosti (intersectionality) etnicity, sociální třídy a gender tak, že se zaměřila na analýzu dynamické a sociálně konstruované povahy genderových vztahů a kladla důraz na otázku vlivu migrace na systémy genderových nerovnosti ve společnosti (Hondagneu-Sotelo 2000: 115). Lze tedy tvrdit, že došlo k posunu od zdůrazňování, dokumentace a explanace genderem podmíněné povahy migrace směrem ke zkoumání aktivních vlivů migrace na formování gender vztahů. 1 Přínosy stávajícího bádání v oblasti gender a mezinárodní migrace jsou zhodnoceny ve zvláštním vydání časopisu International Migration Review, vol. 40, no. 1 (Feb. 2006) s názvem Gender and Migration Revisited. 2 Do počátku 70. let 20. století byly výzkumy o migraci zaměřeny téměř výhradně na migrující muže. Většina těchto studií činila obecné závěry o migraci bez jediné zmínky o tom, že jsou založeny pouze na datech týkajících se migrujících mužů. Pokud byly v těchto studiích zmíněny i ženy, tak většinou jen na okraj a to jako osoby závislé na migrujících mužích (Pessar, 1999). 2

3 Co se týče literatury zabývající se migrací jako genderovaným procesem, bylo zkoumáno množství otázek. Například procesy ekonomického vymísťování (displacement), zintenzivněné na vývoz orientovanou produkcí v zemích třetího světa, byly vykládány jako faktory vyvolávající migraci, avšak s rozdílnými dopady na pracující ženy a muže (např. Sassen 1984). Ekonomická restrukturalizace ve vyspělých kapitalistických zemích a následný nárůst počtu pracovních příležitostí pro ženy v odvětvích služeb, zdravotnictví a elektroniky vyvolaly genderově specifickou poptávku po pracovní síle přistěhovalců, což se okamžitě projevilo v migračních tocích. Nedostačující úroveň sociálního zabezpečení napříč Evropou vyvolala tzv. feminizované migrační procesy, kdy se migrující ženy začaly stěhovat za prací v oblasti neformálního a neregulovaného poskytování sociálních služeb, jejíž součástí je například práce v domácnosti či péče o děti, seniory a zdravotně postižené osoby (Kofman a kol. 2000). Na migrační procesy působí i různé motivace a očekávání migrujících žen a mužů. Autorky 3 několika studií například zjistily, že zisky v oblasti genderové rovnosti jsou pro ženy klíčovým důvodem k ochotě usadit se více či méně trvale v cílových společnostech. Na druhou stranu mnoho mužů touží po rychlém návratu domů s cílem získat zpět postavení a privilegia, která se pro ně v pozici migrantů stala nejistými (Pessar 1999: 587). Také zkušenosti samotných migrantů v cílových zemích byly zkoumány prizmatem gender jako faktoru podmiňujícího migraci a odrážejícím se v její povaze. Řada výzkumů ukázala, že migrující ženy jsou na tom lépe, co se týče vyhledávání a využívání finančních a sociálních služeb dostupných v nové společnosti i ve vytváření a udržování sociálních vazeb za účelem zajištění dodatečných zdrojů podpory (např. Franz 2003a; Kibria 1993; Ong 2003; Pessar 1994). Tento příklad poukazuje na obtíže, kterým se nevyhneme při pokusech o jasné oddělení genderovaných (genderem determinovaných) a genderujících (gender formujících) aspektů migrace. Lze si položit otázku, zda je tomu proto, že ženy jsou díky svému postavení a rolím v rodině a komunitě často nuceny být v řešení krizových situací vynalézavější než muži. Anebo jsou snad důvodem specifické podmínky života migrantů v cizině, které nutně vedou k přizpůsobování a nutí ženy k přehodnocení genderových povinností? Zdá se, že řešit danou otázku na takto obecné a dekontextualizované úrovni není nijak zvlášť užitečné. 3 Tématem gender a migrace se dosud většinou zabývaly ženy výzkumnice. V současné době však v této oblasti přibývá i výzkumníků, např.: Michael Jones-Correa (1998) a Simon Turner (2004). 3

4 Zaměřme teď pozornost na příklady toho, co považuji za zkoumání genderujících rozměrů migračních procesů. I zde se před námi předestře celá řada možných výzkumných otázek. Dopad přítomnosti migrantů na jejich cílové společnosti analyzovala například Kofman a kol. (2000). Tvrdí, že migrace pomohla v západní Evropě zachovat hegemonii modelu bílého muže-živitele. V poválečné Evropě migrující ženy zaplnily mezeru na trhu práce, kterou by jinak, dle očekávání, zřejmě musely zaplnit domácí ženy, a tudíž jim umožnily udržet si postavení žen v domácnosti mimo regulovaný trh práce (136). V poslední době také výzkumníci debatují o tom, že možnost laciného zaměstnávání migrujících žen jako pomocnic v domácnosti v západní Evropě a severní Americe umožnila některým ženám vyhnout se vyjednávání o rovnější dělbě práce, protože díky přítomnosti migrujících žen nejsou nuceny na své partnery klást vyšší nároky, co se týče zapojení do domácích prací (Tacoli, 1999 cit. v Kofman a kol. 2000: 144). Diana Kay, která se zabývala migrací jako aktivní silou a výzvou pro genderové vztahy v rodinách migrantů a v jejich sociálních sítích, byla jednou z prvních, kdo se na tuto oblast zaměřil. Ve svém článku o chilských uprchlících v Británii (1988) zdůrazňuje důležitost diferenciace exilové zkušenosti dle gender i společenské třídy. Podívejme se na její argumenty trochu detailněji. Zkoumáním různého způsobu zapojení mužů a žen do veřejné a soukromé sféry společnosti odhalila mezi některými manželskými dvojicemi, s nimiž mluvila, obrovskou genderovou mezeru. Našla vysoce zpolitizované muže, vědomé si svého třídního postavení a se silným smyslem pro kolektivní biografii a privatizované ženy, jejichž biografie se soustředí na roli manželky a matky uvnitř rodiny (3). Tento rozdíl mezi veřejným a soukromým Kay nevnímá jako statický a neměnný, ale spíše jako proměnlivou krajinu, jejíž obrysy se neustále mění a odráží distribuci moci ve společnosti (5). Ve své studii zkoumá prolínání sociální třídy a gender v exilové zkušenosti Chilanů. Pro chilské muže znamenal exil ztrátu moci. Zatímco mnohým mužům ze střední třídy vzal exil osobní vliv a autonomii, na kterou byli zvyklí ve svém pracovním životě v Chile, dělníky exil připravil o kolektivní moc, kterou v Chile disponovali skrze participaci na aktivitách politických organizací pracujících (6). Kay ukazuje, že ženské prožívání ztráty se od mužského lišilo. Hovoří o dvou odlišných souborech zkušeností. Ženy, které byly zvyklé pracovat mimo domov a chtěly pokračovat v práci i v exilu, vnímaly jako hlavní problém sladění zdvojených povinností v situaci, kdy nemohly využívat pomocnice 4

5 v domácnosti tak, jak byly zvyklé v Chile (6). Pro ženy, které plnily roli žen v domácnosti a své sociální postavení odvozovaly z role matek a manželek, byla hlavním problémem ztráta příbuzenských sítí, které dříve tvořily základní kámen jejich soukromé domény. Nejenže vnímaly plnění mateřských povinností bez pomoci širšího příbuzenstva v exilu jako obtížnější, ale také si uvědomovaly sociální devalvaci mateřství v Británii (9). Těchto několik málo příkladů z vybrané literatury o gender a migraci ilustruje různé přístupy k povaze migrace jako genderované a genderující. Co z nich vyplývá a co je možné využít a dále rozpracovat v budoucím výzkumu? Domnívám se, že dopad gender by měl být zkoumán na různých analytických úrovních. Tyto úrovně však nesmíme považovat za oddělené příběhy i když jsou často zkoumané v rámci oddělených oborů (např. politologie, sociologie, sociální antropologie), ale spíše za jednotlivé součásti komplexního sociálního procesu. Zde jsou některé z možných přístupů ke studiu genderované a genderující povahy migrace: 1) zkoumání migrace v kontextu proměny strukturních podmínek dnešních společností: probíhající restrukturalizace společností, ovlivňovaná globalizovanou ekonomikou a její dopady na genderové vztahy a ideologie (např. Bakker 2003; Morokvašić 1993; Phizacklea 1983; Sassen 1984, 1998, 2003) nebo totéž v kontextu geopolitických transformací, jakými byly například pád komunismu na konci 80. let 20. století a rozpad Sovětského svazu (např. Kosmarskaya 1999; Morokvašić 2004; Pilkington 1997) 4 ; 2) analýza migračních procesů na úrovni institucí zprostředkovávajících a ovlivňujících migraci: například podoba sociálního státu, činnost nevládních a nadnárodních organizací (podílejících se na tzv. migračním managementu) nebo různé strategie rekrutování a organizace pracovní síly, kde dochází k formování a vyjednávání o specifické genderově a třídně podmíněné identitě migrantů (např. Hondagneu-Sotelo 2001; Kofman et al. 2000; McDowell 2003; Sharpe 2001); 3) studium zkušeností migrantů na úrovni individuálních rozhodnutí a strategií: vyjednávání v rodinách, domácnostech a širších sociálních sítích, což nás přivádí k důležitosti detailní, mikro- 4 Tyto transformace mohou pohyb migrantů jak omezovat tak usnadňovat, je třeba analyzovat, do jaké míry se liší jejich dopad na ženy a muže. 5

6 úrovňové analýzy každodenního života migrantů (např. Abdulrahim 1993; Al-Ali 2002; Franz 2003b; Grasmuck & Pessar 1991; Hondagneu-Sotelo 1994; Chamberlain 1997; Kibria 1993; Ong 2003). Mirjana Morokvašić tvrdí, že změny, které lze v životech migrantů pozorovat v čase jejich pobytu v zahraničí, mohou být analyzovány také jako pokračování trendu zahájeného před emigrací či jako důsledek interakce mezi zkušenostmi migrace a faktory ze země původu (1983:27). Ačkoli se tato situace může kontextuálně odlišovat (například v souvislosti s pohybem uprchlíků kdy obvykle dochází k radikálnějším změnám v sociální, politické i ekonomické struktuře společnosti), domnívám se, že je klíčové zkoumat migrační procesy ve smyslu kontinuální sociální změny. Také analýza faktorů v zemích původu, které ovlivňovaly rozhodování i příležitosti migrantů k odchodu ze země a dosažení cílové společnosti, je důležitým základem pro pochopení zkušeností a chování migrantů. Jinými slovy je důležité, abychom jako vědci uznali, že ačkoliv jsou naším prvotním zájmem migranti, tj. lidé v pohybu, jejich životy nezačínají migrací, nýbrž že naopak zahrnují složitou historii a odkazy, skryté za migračními procesy. Jejich pochopení a interpretace jsou pro výzkum migrace nezbytné. Na závěr bych ráda zdůraznila, že ačkoli tento text klade důraz na důležitost gender jako klíčového aspektu migračních procesů, neznamená to, že gender považuji za všemocnou kategorii, pomocí níž dokážeme plně pochopit migrační procesy i jejich důsledky. Řada feministických autorek a autorů se v nedávné době zabývala koncepcí vzájemné propojenosti (intersectionality) kategorií gender, sociální třída a etnicita a zkoumala, jak se formují a zároveň vzájemně ovlivňují. Tento přístup se ukázal být klíčovým pro studium migrace. Opravdu není možné hovořit (pouze) o migrující ženě nebo o migrujícím muži, protože daný jednotlivec se vždy nachází v matici třídních, etnických a věkových vztahů, jejichž důležitost pro život se může měnit v závislosti na specifickém kontextu. Zkoumání těchto dalších kategorií spolu s kategorií gender nám pomůže hledat odpověď na otázku, kterou považuji za rozhodující: jaké dopady má genderovaná a genderující povaha migrace na životy migrantů a jak ovlivňuje jejich přístup k sociálním, občanským a politickým právům v cílové společnosti? 6

7 Bibliografie Abdulrahim, D. (1993). Defining gender in a second exile: Palestinian women in West Berlin. Al-Ali, N. (2002). Loss of status or new opportunities? Gender relations and transnational ties among Bosnian refugees. In U. Vuorella & D. Bryceson (Eds.), The transnational family: New European frontiers and global networks (pp ). Oxford and New York: Berg. Bakker, I. (2003). Neo-liberal governance and the reprivatization of social reproduction: Social provisioning and shifting gender orders. In I. Bakker & S. Gill (Eds.), Power, production and social reproduction. Human in/security in the global political economy (pp ). Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan. Franz, B. (2003a). Bosnian refugee women in (re)settlement: Gender relations and social mobility. Feminist Review(73): Franz, B. (2003b). Transplanted or uprooted? Integration efforts of Bosnian refugees based upon gender, class and ethnic differences in New York City and Vienna. The European Journal of Women s Studies, 10(2): Grasmuck, S., & Pessar, P. R. (1991). Between two islands: Dominican international migration. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press. Hondagneu-Sotelo, P. (1994). Gendered transitions. Berkeley: University of California Press. Hondagneu-Sotelo, P. (2000). Feminism and migration. Annals of the American Academy, 571: Hondagneu-Sotelo, P. (2001). Doméstica: Immigrant workers cleaning and caring in the shadows of affluence. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press. Chamberlain, M. (1997). Gender and the narratives of migration. History Workshop Journal, 43: In G. Buijs (Ed.), Migrant women. Crossing boundaries and changing identities. Oxford: Berg. Jones-Correa, M. (1998). Different paths: Gender, immigration and political participation. International Migration Review, 32(2): Kay, D. (1988). The politics of gender in exile. Sociology, 22(1): Kibria, N. (1993). Family tightrope. Princeton, NJ: Princeton University Press. Kofman, E., Phizacklea, A., Raghuram, P., & Sales, R. (2000). Gender and international migration in Europe: Employment, welfare, and politics. New York: Routledge. Kosmarskaya, N. (1999). Post-Soviet Russian migration from the New Independent States: Experiences of women migrants. In D. M. Indra (Ed.), Engendering forced migration: Theory and practice (pp ). Oxford and New York: Berghahn Books McDowell, L. (2003). Workers, migrants, aliens or citizens? State constructions and discourses of identity among post-war European labour migrants in Britain. Political Geography(22): Morokvašić, M. (1983). Women in migration: Beyond the reductionist outlook. In A. Phizacklea (Ed.), One way ticket: Migration and female labour (pp ). London, Boston, Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul. Morokvašić, M. (1993). 'In and out' of the labour market: Immigrant and minority women in Europe. New Community, 19(3): Morokvašić, M. (2004). Settled in mobility : Engendering post-wall migration in Europe. Feminist Review(77): Ong, A. (2003). Buddha is hiding: Refugees, citizenship, the new America. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 7

8 Pessar, P. R. (1994). Sweatshop workers and domestic ideologies: Dominican women in New York's apparel industry. International Journal of Urban and Regional Research, 18(1): Pessar, P. R. (1999). Engendering migration studies: The case of new immigrants in the United States. American Behavioral Scientist, 42(4): Phizacklea, A. (Ed.). (1983). One way ticket: Migration and female labour. London, Boston, Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul. Pilkington, H. (1997). 'For the sake of the children': Gender and migration in the former Soviet Union. In M. Buckley (Ed.), Post-Soviet women: From the Baltic to Central Asia (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Sassen, S. (1984). Notes on the incorporation of Third World women into wage labor through offshore production. International Migration Review, 18(4): Sassen, S. (1998). Globalization and its discontents. New York: The New Press. Sassen, S. (2003). The feminisation of survival: Alternative global circuits. In M. Morokvasic, U. Erel & K. Shinozaki (Eds.), Crossing borders and shifting boundaries: Gender on the Move (Vol. I, pp ). Opladen: Leske + Budrich. Sharpe, P. (Ed.). (2001). Women, gender and labour migration: Historical and global perspectives. London and New York: Routledge. Turner, S. (2004). New opportunities: Angry young men in a Tanzanian refugee camp. In P. Essed, G. Frerks & J. Schijvers (Eds.), Refugees and the transformation of societies: Agency, policies, ethics and politics (pp ). New York and Oxford: Berghahn Books. 8

součástí migrační zkušenosti žen i mužů (Kofman 1999, 2000).

součástí migrační zkušenosti žen i mužů (Kofman 1999, 2000). září 2009 Care drain versus brain drain: Pracovní migrace žen Adéla Souralová Abstrakt: Článek se zaměřuje na pracovní migraci žen, jejíž zkoumání je často zachyceno v pasti genderových stereotypů a kulturních

Více

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 23. 10. - 24. 10. 2014 v Brně Konference Slaďování soukromého a pracovního

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

«SOCIOweb_ 11_2006» Editorial

«SOCIOweb_ 11_2006» Editorial «SOCIOweb_ 11_2006» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Předposlední letošní číslo Sociowebu je opět věnováno tématu mezinárodní migrace, především migrace ekonomické,

Více

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Richard Nikischer richard.nikischer@soc.cas.cz Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských

Více

Mezinárodní migrace v Africe. Přednáška č.7

Mezinárodní migrace v Africe. Přednáška č.7 Mezinárodní migrace v Africe Přednáška č.7 Regiony Afriky 1. Země Maghrebu (Severní Afrika) 2. Subsaharská Afrika (Centrální a Východní) 3. Jižní Afrika 4. Západní Afrika Migrační trendy v Africe jsou

Více

Lena Näre. leden 2007. Úvod

Lena Näre. leden 2007. Úvod leden 2007 Pomocnice v domácnosti z Ukrajiny a Polska v Neapoli: případová studie migrace směřující z východu na jih Lena Näre Úvod Migrace v rozšiřující se Evropě prodělala řadu významných změn. Nové

Více

O vlivu globalizace na migraci : Několik poznámek o pastech sociální imaginace Jan Drahokoupil

O vlivu globalizace na migraci : Několik poznámek o pastech sociální imaginace Jan Drahokoupil www.migraceonline.cz, Multikulturní centrum Praha, srpen 2005 O vlivu globalizace na migraci : Několik poznámek o pastech sociální imaginace Jan Drahokoupil jan.drahokoupil@gmail.com Globalizace je bezpochyby

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Gendrová analýza organizací

Gendrová analýza organizací Gendrová Cílová skupina (-y): Vedoucí pracovníci, řídící skupiny, projektové skupiny, týmy, všechny skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň dané organizace Cíl: Poznat analytické instrumenty První kroky při

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

2.2.2 Sociální ekonomika

2.2.2 Sociální ekonomika SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V ZAHRANIČÍ 2.2.2 Sociální ekonomika Termín sociální ekonomika je nejčastěji definován na základě subjektů, které do jeho rámce spadají. V tomto směru existují dva přístupy, jak tyto

Více

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH 2010

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon 20. 6. 2014, Brno Připravil: Mgr. Eva Taterová, M.A. Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon XVII. Mezinárodní kolokvium

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Jak se dobře najíst v dlouhodobé péči. Autonomie v činnostech každodenního života

Jak se dobře najíst v dlouhodobé péči. Autonomie v činnostech každodenního života Jak se dobře najíst v dlouhodobé péči Autonomie v činnostech každodenního života Logika dlouhodobé péče vysoká míra závislosti nízká míra soběstačnosti prostor možností a příležitost jednat a nejednat

Více

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Výzvy Obecná obava západní společnosti, je že kulturní politika jako projekt národního státu je na

Více

Ilegální máma otázky a odpovědi

Ilegální máma otázky a odpovědi Moldavsko Hlavní město: Kišiněv Rozloha: 33 851 km 2 Počet obyvatel: 3 656 843 (červenec 2012, odhad) Pod hranicí chudoby: 26,3% (2009) Nezaměstnanost: 6,7 % (2011, odhad) Míra celkové migrace: -10,02

Více

*** 1 Generická maskulina v recenzi reflektují jejich užívání autorkami a autory publikace.

*** 1 Generická maskulina v recenzi reflektují jejich užívání autorkami a autory publikace. listopad 2009 Recenze knihy Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu) Abstrakt: Adéla Souralová Recenze se zaměřuje na první původní českou knihu mapující fenomén nelegálních

Více

Feministická reflexe migrace: pečovatelky, zdravotní sestry a globalizovaná migrace / Adéla Souralová

Feministická reflexe migrace: pečovatelky, zdravotní sestry a globalizovaná migrace / Adéla Souralová Feministická reflexe migrace: pečovatelky, zdravotní sestry a globalizovaná migrace / Adéla Souralová The Feminist Reflection of Migration: care Workers, nurses and Globalised Migration abstract: Researches

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Proměny dimenze soukromého a veřejného v biografických vyprávěních pamětníků. Martin Hájek

Proměny dimenze soukromého a veřejného v biografických vyprávěních pamětníků. Martin Hájek Proměny dimenze soukromého a veřejného v biografických vyprávěních pamětníků Martin Hájek Proměny dimenze soukromého a veřejného v biografických vyprávěních pamětníků Martin Hájek Abstrakt O reálném socialismu,

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

Účast ve výuce: Hodnocení:

Účast ve výuce: Hodnocení: METODOLOGIE A KVALITATIVNÍ METODY SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015 ZIMNÍ SEMESTR KÓD: KPE/MKM Vyučuje: Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. karel.kouba@upol.cz I. CÍL KURZU A JEHO POSTAVENÍ V PROGRAMU KPES

Více

Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika

Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika KONFERENCE: Integrovaný přístup k sociálním, bezpečnostním a zdravotním rizikům Transformace společnosti z pohledu nových sociálních rizika Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - sociolog, analytik ACCENDO -

Více

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Jak se sociální sítě zpracovávají?

Jak se sociální sítě zpracovávají? SOCIÁLNÍ SÍTĚ Sociální sítě většina jedinců je zapojena ve více sociálních sítích jak jsou tyto vazby strukturovány? analýza sociálních sítí (social network analysis) zmapování mezilidských vztahů určitých

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

Gender v pohybu? Recenze knihy Helmy Lutz: Gender Mobil? Geschlecht und Migration in transnationalen Räumen

Gender v pohybu? Recenze knihy Helmy Lutz: Gender Mobil? Geschlecht und Migration in transnationalen Räumen srpen 2010 Gender v pohybu? Recenze knihy Helmy Lutz: Gender Mobil? Geschlecht und Migration in transnationalen Räumen Anna Holičová Abstrakt: Kniha Gender Mobil? Geschlecht und Migration in transnationalen

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

11. Reflexe genderu v procesu migrace

11. Reflexe genderu v procesu migrace 11. Reflexe genderu v procesu migrace Petra Ezzeddine Genderový aspekt v migraci neznamená pouze dopln ní žen tam, kde jsme je postrádali. Znamená to nahlížení na procesy a diskurzy v migraci, které zahrnují

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Mechanický pohyb obyvatelstva

Mechanický pohyb obyvatelstva Mechanický pohyb obyvatelstva (prostorová mobilita) Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Typologické kritéria mobility obyvatelstva mobilita: prostorová a sociální dimenze nejdůležitější

Více

Předběžná témata připravované výzvy priority SSH. Výzvy priority SSH 2011. Témata pro velké projekty. Výzvy FP7-SSH-2012

Předběžná témata připravované výzvy priority SSH. Výzvy priority SSH 2011. Témata pro velké projekty. Výzvy FP7-SSH-2012 Předběžná témata připravované výzvy priority SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr.

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr. Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008 Řešitel Ing. Jan Vlach (spoluřešitelé) VÚPSV Kontaktní Mgr. Aleš Kroupa osoba VÚPSV Odborný JUDr. Kristina Koldinská,

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Blanka Hančilová, PhD se specializuje na aplikovaný výzkum a evaluaci, konzultuje pro ILO, UNODC, IOM, ICMPD a další organizace.

Blanka Hančilová, PhD se specializuje na aplikovaný výzkum a evaluaci, konzultuje pro ILO, UNODC, IOM, ICMPD a další organizace. březen 2010 Recenze knihy Migrace a neregulérní práce v Rakousku: případová studie struktury a dynamiky neregulérního zaměstnávání cizinců v Evropě na začátku 21. století 1. Autoři: Michael Jandl, Christina

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ Tomáš Kořínek Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky Abstract: The

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Státní mezikulturní zdravotnická strategie HSE pro období 2007-2012 Shrnutí představenstva a doporučení

Státní mezikulturní zdravotnická strategie HSE pro období 2007-2012 Shrnutí představenstva a doporučení Státní mezikulturní zdravotnická strategie HSE pro období 2007-2012 Shrnutí představenstva a doporučení 1. Shrnutí představenstva Souhrnná zpráva výboru AVýbor pro zdravotnictví (HSE) prochází Transformačním

Více

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM Mgr. Petr Lupac Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM I. Kořeny diskuse o digital divide A. Teorie informační společnosti B. NTIA, první fáze výzkumu DD, druhá fáze a její kritika II. III. IV.

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Otázky regionální identity 1 Questions concerning the regional identity J. ŠINDLÁØOVÁ Ústav humanitních vìd, Provoznì ekonomická fakulta MZLU v Brnì, Èeská repiblika ÚVOD A METODICKÝ

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček Aktéři a instituce Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček Aktéři Instituce O čem bude tato přednáška? Vztah aktérů a institucí Stát jako instituce a aktér Teorie institucionalismu zaměřeného

Více

ROZHODOVÁNÍ O INDIVIDUÁLNÍ NABÍDCE PRÁCE S OHLEDEM NA PRODUKCI DOMÁCNOSTI A V PRŮBĚHU ŽIVOTNÍHO CYKLU

ROZHODOVÁNÍ O INDIVIDUÁLNÍ NABÍDCE PRÁCE S OHLEDEM NA PRODUKCI DOMÁCNOSTI A V PRŮBĚHU ŽIVOTNÍHO CYKLU ROZHODOVÁNÍ O INDIVIDUÁLNÍ NABÍDCE PRÁCE S OHLEDEM NA PRODUKCI DOMÁCNOSTI A V PRŮBĚHU ŽIVOTNÍHO CYKLU Dagmar Brožová * 1. Úvod Tento příspěvek volně navazuje na stať Teorie rozhodování o individuální nabídce

Více

Úvod do komunitní péče o duševně nemocné

Úvod do komunitní péče o duševně nemocné Úvod do komunitní péče o duševně nemocné text k přednášce Mgr. Pavel Říčan, leden 2007 Rozvoj komunitní péče Za počátek rozvoje komunitní péče v západní Evropě a Spojených státech se obvykle považují padesátá

Více

narozen 1943 sociální ekonomie, hospodářská ekonomie a etnografie studium kultury Mahria a konfliktů v zemích třetího světa přednášel na univerzitách

narozen 1943 sociální ekonomie, hospodářská ekonomie a etnografie studium kultury Mahria a konfliktů v zemích třetího světa přednášel na univerzitách narozen 1943 sociální ekonomie, hospodářská ekonomie a etnografie studium kultury Mahria a konfliktů v zemích třetího světa přednášel na univerzitách v Kolíně, Hamburku, Bonnu, Tübingenu a Bielefeldu dnes

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta provozně ekonomická. Obor: Provoz a ekonomika TEZE. Diplomové práce na téma:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta provozně ekonomická. Obor: Provoz a ekonomika TEZE. Diplomové práce na téma: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika TEZE Diplomové práce na téma: Reklama ve společnosti a společnost v reklamě (sociologická analýza reklamy) Vedoucí

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Struktura příspěvku Stručně k vývoji české migrační politiky Přistup migrantů ze třetích zemí ke

Více

Postoje k imigrantům v České republice a v Evropě: mezinárodní srovnání a vývoj v čase

Postoje k imigrantům v České republice a v Evropě: mezinárodní srovnání a vývoj v čase Postoje k imigrantům v České republice a v Evropě: mezinárodní srovnání a vývoj v čase Seminář Poznatky českých společenských vědců o imigraci do České republiky v evropském kontextu 16. října 2015, Poslanecká

Více

Genderové rozpočtování v České republice: kdo, kdy, kde, jak? Eva Ferrarová Ministerstvo vnitra ČR

Genderové rozpočtování v České republice: kdo, kdy, kde, jak? Eva Ferrarová Ministerstvo vnitra ČR Genderové rozpočtování v České republice: kdo, kdy, kde, jak? Eva Ferrarová Ministerstvo vnitra ČR Kde začít? Motto Původně se věřilo, že lze dosáhnout rovnosti tím, že ženám budou dány stejné šance a

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Genderové rozpočtování Gender Budgeting. Linda Sokačová Gender Studies, o.p.s.

Genderové rozpočtování Gender Budgeting. Linda Sokačová Gender Studies, o.p.s. Genderové rozpočtování Gender Budgeting Linda Sokačová Gender Studies, o.p.s. Genderové rozpočtování Rozpočty přenáší do praxe politické priority a rozhodnutí. Genderové rozpočtování je procesem, v kterém

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD)

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

/diverzita a slaďování pracovního a soukromého života/ Hana Maříková (ed.) Marie Čermáková Lenka Formánková

/diverzita a slaďování pracovního a soukromého života/ Hana Maříková (ed.) Marie Čermáková Lenka Formánková Slovník základních pojmů /diverzita a slaďování pracovního a soukromého života/ Hana Maříková (ed.) Marie Čermáková Lenka Formánková Diverzita Slovník základních pojmů: diverzita a slaďování pracovního

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu. Prostorové modely chování v urbánním prostředí

Aktuální problémy geografického výzkumu. Prostorové modely chování v urbánním prostředí Aktuální problémy geografického výzkumu Prostorové modely chování v urbánním prostředí Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí Po roce 1990 docházelo v ČR k výrazným sociálním, ekonomickým

Více

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SHRNUTÍ DEMOGRAFIE BYDLENÍ REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ OBCHOD SPORT A REKREACE KULTURA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHOD

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

TOMÁŠ ZYKÁN 733.792.846. Workshop je postaven na metodice popsané v knize Business Model Generation autorů Alexander Osterwalder a Yves Pigneur.

TOMÁŠ ZYKÁN 733.792.846. Workshop je postaven na metodice popsané v knize Business Model Generation autorů Alexander Osterwalder a Yves Pigneur. Workshop je určen senior manažerům s cílem získat ucelený pohled na business model organizace, který je dostatečně komplexní a přitom intuitivně jednoduchý. Manažerský tým získá efektivní nástroj jak vést

Více

Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích genderové struktury současné české společnosti 1 / alena křížková

Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích genderové struktury současné české společnosti 1 / alena křížková Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích genderové struktury současné české společnosti 1 / alena křížková Kombinace pracovního a rodinného života je každodenní realitou,

Více

FEMINISMUS A GLOBALIZACE

FEMINISMUS A GLOBALIZACE FEMINISMUS A GLOBALIZACE OBSAH Úvod... 2 1. Feministická kritika globalizace... 3 2. Globální vládnoucí maskulinita... 6 3. Ekonomická globalizace a ženská práce ve výrobě... 8 Závěr...11 Literatura...13

Více

Globální muž a lokální žena? Feministický pohled na globalizaci 1 / marta kolářová

Globální muž a lokální žena? Feministický pohled na globalizaci 1 / marta kolářová Globální muž a lokální žena? Feministický pohled na globalizaci 1 / marta kolářová Tento článek má za cíl předložit českému publiku přehled současných zahraničních teorií a studií, které se zabývají tématem

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

VI. Seznam použité literatury

VI. Seznam použité literatury VI. Seznam použité literatury ANGENENDT, S. (1997): Deutsche Migration im neuen Europa. Opladen: Leske + Budrich. BADE, K. J. (1994): Ausländer Aussiedler Asyl: eine Bestandsaufnahme. München: C. H. Beck.

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

*** 1. Úvod: globální města

*** 1. Úvod: globální města květen 2007 Způsobilost teorie globálního města vysvětlit současné vzorce a procesy pracovní migrace v rámci Evropy Abstrakt Sam Scott Hlavním cílem tohoto článku je prozkoumat způsobilost teorie globálního

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Projekt ITP Ing. Jiří Braňka, NVF 25.1. 2008 Současnost trhu práce: co nás trápí? Lze těmto problémům předcházet? PODSTATA

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Vývoj sociálních vztahù v transformovaném zemìdìlském družstvu The evolution of social relations in transformed agricultural cooperative L. KØÍŽ, M. MEJDRECH Èeská zemìdìlská univerzita,

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Státní závěrečná zkouška (magisterská) Psychosociální studia: sociální práce Tematické okruhy: 1. a) Vymezení sociální práce. Pojmy, cíle, metody,

Více

Rozdílné vnímání migrace z východní Evropy do Turecka: Případ moldavských a bulharských pracovnic v domácnosti

Rozdílné vnímání migrace z východní Evropy do Turecka: Případ moldavských a bulharských pracovnic v domácnosti květen 2008 Rozdílné vnímání migrace z východní Evropy do Turecka: Případ moldavských a bulharských pracovnic v domácnosti Abstrakt: Brigitte Suter V průběhu posledních deseti let začaly v sektoru domácích

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více