Migrace jako genderovaný a genderující proces: stručný přehled literatury a nástin budoucího výzkumu Alice Szczepaniková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Migrace jako genderovaný a genderující proces: stručný přehled literatury a nástin budoucího výzkumu Alice Szczepaniková"

Transkript

1 Květen 2006 Migrace jako genderovaný a genderující proces: stručný přehled literatury a nástin budoucího výzkumu Alice Szczepaniková Anotace: Článek analyzuje vztah mezi studiem migrace a gender. Autorka ukazuje, že jde o vztah vzájemného vlivu. Sociálně konstruovaná kategorie gender významně ovlivňuje charakter a dynamiku migračních procesů, migraci lze tedy chápat jako genderovaný (genderem podmíněný) proces. Zároveň zkušenost migrace hraje důležitou roli ve formování gender identity a praxe migrantů a mění gender normy ve společnostech, které migranti opouštějí i do kterých přicházejí, má tedy i genderující dimenzi (s aktivním dopadem na genderové vztahy a role). Tato perspektiva je klíčová pro pochopení životních situací migrantů, zejména co se týče jejich sociálních a politických práv. Česká verze tohoto textu vznikla díky Danielu Urbanovi, který jej přeložil z angličtiny a s pomocí Evy Kočárkové, která jej pročistila od anglicismů a dodala mu čitelnější podoby. Ve svém článku z roku 2000 socioložka Pierrette Hondagneu-Sotelo napsala: Dnes již jasně víme, že gender klíčovým způsobem determinuje migraci a genderové vztahy se v migračních procesech mění (116). Její článek mě spolu s jejími dalšími texty inspiroval k tomu, abych toto zdánlivě jasné tvrzení dále rozvinula tak, že čtenářům nabídnu stručný přehled současného stavu zkoumání otázek gender a migrace a předestřu možné směry budoucího výzkumu. Navrhuji koncepci migrace jako procesu genderovaného (ve smyslu genderem trpně podmíněného) a zároveň genderujícího (aktivně ovlivňujícího genderové vztahy). Tvrdím, že je důležité sledovat a analyzovat nejen to, jak gender prostupuje praktikami a identitami migrantů, institucemi a jimi vytvářenými politikami. Považuji za podstatné také pochopit, proč, v jaké podobě a s jakými konkrétními dopady se vliv gender odráží v migračních procesech. Pochopení komplexní role gender v migračních procesech nás může přivézt k odpovědi na otázku, jakým

2 způsobem a v jaké míře ovlivňuje gender postavení různých skupin migrantů i jaký má dopad na jejich přijímání cílovými společnostmi. V následujícím textu se nejprve ohlédnu za existující literaturou zabývající se otázkami gender a migrace a zmíním příklady studií, které zkoumaly genderem determinovanou a genderové vztahy formující povahu migrace. Nakonec nastíním, jak by bylo možné výsledky tohoto zkoumání dále rozvinout v budoucím výzkumu migrace. Předtím, než důkladněji rozpracuji téma genderované a genderující povahy migrace, je na místě zdůraznit, že toto rozdělení je čistě analytické. Ve skutečnosti není možné dané dva rozměry migrace oddělit, protože jsou propojené a vzájemně se podmiňují. Je však užitečné si uvědomit, že migrace není jen procesem pasivně ovlivňovaným gender ideologiemi a praxemi v zemích původu a destinace, či konkrétněji například genderově specifickou poptávkou po pracovní síle nebo změnami zákonů o sjednocování rodin migrantů. Jedná se totiž zároveň o proces, který lze analyzovat jako aktivní a v mnoha ohledech dokonce radikální sílu, ovlivňující jak sebepojetí migrantů a formování jejich genderových vztahů, tak i gender ideologie a praktiky ve společnostech jejich původu a destinace. Genderovaný a genderující rozměr literatury o migraci 1 Zatímco dřívější studie se zaměřovaly především na uznání a zviditelnění žen jakožto aktivních aktérek v migračních procesech, 2 následný výzkum, jehož počátky sahají do 80. a počátku 90. let 20. století, se již zabýval kategorií gender a její rolí pro studium migrace. Tato nová vlna výzkumu reagovala mimo jiné na rostoucí povědomí o propojenosti (intersectionality) etnicity, sociální třídy a gender tak, že se zaměřila na analýzu dynamické a sociálně konstruované povahy genderových vztahů a kladla důraz na otázku vlivu migrace na systémy genderových nerovnosti ve společnosti (Hondagneu-Sotelo 2000: 115). Lze tedy tvrdit, že došlo k posunu od zdůrazňování, dokumentace a explanace genderem podmíněné povahy migrace směrem ke zkoumání aktivních vlivů migrace na formování gender vztahů. 1 Přínosy stávajícího bádání v oblasti gender a mezinárodní migrace jsou zhodnoceny ve zvláštním vydání časopisu International Migration Review, vol. 40, no. 1 (Feb. 2006) s názvem Gender and Migration Revisited. 2 Do počátku 70. let 20. století byly výzkumy o migraci zaměřeny téměř výhradně na migrující muže. Většina těchto studií činila obecné závěry o migraci bez jediné zmínky o tom, že jsou založeny pouze na datech týkajících se migrujících mužů. Pokud byly v těchto studiích zmíněny i ženy, tak většinou jen na okraj a to jako osoby závislé na migrujících mužích (Pessar, 1999). 2

3 Co se týče literatury zabývající se migrací jako genderovaným procesem, bylo zkoumáno množství otázek. Například procesy ekonomického vymísťování (displacement), zintenzivněné na vývoz orientovanou produkcí v zemích třetího světa, byly vykládány jako faktory vyvolávající migraci, avšak s rozdílnými dopady na pracující ženy a muže (např. Sassen 1984). Ekonomická restrukturalizace ve vyspělých kapitalistických zemích a následný nárůst počtu pracovních příležitostí pro ženy v odvětvích služeb, zdravotnictví a elektroniky vyvolaly genderově specifickou poptávku po pracovní síle přistěhovalců, což se okamžitě projevilo v migračních tocích. Nedostačující úroveň sociálního zabezpečení napříč Evropou vyvolala tzv. feminizované migrační procesy, kdy se migrující ženy začaly stěhovat za prací v oblasti neformálního a neregulovaného poskytování sociálních služeb, jejíž součástí je například práce v domácnosti či péče o děti, seniory a zdravotně postižené osoby (Kofman a kol. 2000). Na migrační procesy působí i různé motivace a očekávání migrujících žen a mužů. Autorky 3 několika studií například zjistily, že zisky v oblasti genderové rovnosti jsou pro ženy klíčovým důvodem k ochotě usadit se více či méně trvale v cílových společnostech. Na druhou stranu mnoho mužů touží po rychlém návratu domů s cílem získat zpět postavení a privilegia, která se pro ně v pozici migrantů stala nejistými (Pessar 1999: 587). Také zkušenosti samotných migrantů v cílových zemích byly zkoumány prizmatem gender jako faktoru podmiňujícího migraci a odrážejícím se v její povaze. Řada výzkumů ukázala, že migrující ženy jsou na tom lépe, co se týče vyhledávání a využívání finančních a sociálních služeb dostupných v nové společnosti i ve vytváření a udržování sociálních vazeb za účelem zajištění dodatečných zdrojů podpory (např. Franz 2003a; Kibria 1993; Ong 2003; Pessar 1994). Tento příklad poukazuje na obtíže, kterým se nevyhneme při pokusech o jasné oddělení genderovaných (genderem determinovaných) a genderujících (gender formujících) aspektů migrace. Lze si položit otázku, zda je tomu proto, že ženy jsou díky svému postavení a rolím v rodině a komunitě často nuceny být v řešení krizových situací vynalézavější než muži. Anebo jsou snad důvodem specifické podmínky života migrantů v cizině, které nutně vedou k přizpůsobování a nutí ženy k přehodnocení genderových povinností? Zdá se, že řešit danou otázku na takto obecné a dekontextualizované úrovni není nijak zvlášť užitečné. 3 Tématem gender a migrace se dosud většinou zabývaly ženy výzkumnice. V současné době však v této oblasti přibývá i výzkumníků, např.: Michael Jones-Correa (1998) a Simon Turner (2004). 3

4 Zaměřme teď pozornost na příklady toho, co považuji za zkoumání genderujících rozměrů migračních procesů. I zde se před námi předestře celá řada možných výzkumných otázek. Dopad přítomnosti migrantů na jejich cílové společnosti analyzovala například Kofman a kol. (2000). Tvrdí, že migrace pomohla v západní Evropě zachovat hegemonii modelu bílého muže-živitele. V poválečné Evropě migrující ženy zaplnily mezeru na trhu práce, kterou by jinak, dle očekávání, zřejmě musely zaplnit domácí ženy, a tudíž jim umožnily udržet si postavení žen v domácnosti mimo regulovaný trh práce (136). V poslední době také výzkumníci debatují o tom, že možnost laciného zaměstnávání migrujících žen jako pomocnic v domácnosti v západní Evropě a severní Americe umožnila některým ženám vyhnout se vyjednávání o rovnější dělbě práce, protože díky přítomnosti migrujících žen nejsou nuceny na své partnery klást vyšší nároky, co se týče zapojení do domácích prací (Tacoli, 1999 cit. v Kofman a kol. 2000: 144). Diana Kay, která se zabývala migrací jako aktivní silou a výzvou pro genderové vztahy v rodinách migrantů a v jejich sociálních sítích, byla jednou z prvních, kdo se na tuto oblast zaměřil. Ve svém článku o chilských uprchlících v Británii (1988) zdůrazňuje důležitost diferenciace exilové zkušenosti dle gender i společenské třídy. Podívejme se na její argumenty trochu detailněji. Zkoumáním různého způsobu zapojení mužů a žen do veřejné a soukromé sféry společnosti odhalila mezi některými manželskými dvojicemi, s nimiž mluvila, obrovskou genderovou mezeru. Našla vysoce zpolitizované muže, vědomé si svého třídního postavení a se silným smyslem pro kolektivní biografii a privatizované ženy, jejichž biografie se soustředí na roli manželky a matky uvnitř rodiny (3). Tento rozdíl mezi veřejným a soukromým Kay nevnímá jako statický a neměnný, ale spíše jako proměnlivou krajinu, jejíž obrysy se neustále mění a odráží distribuci moci ve společnosti (5). Ve své studii zkoumá prolínání sociální třídy a gender v exilové zkušenosti Chilanů. Pro chilské muže znamenal exil ztrátu moci. Zatímco mnohým mužům ze střední třídy vzal exil osobní vliv a autonomii, na kterou byli zvyklí ve svém pracovním životě v Chile, dělníky exil připravil o kolektivní moc, kterou v Chile disponovali skrze participaci na aktivitách politických organizací pracujících (6). Kay ukazuje, že ženské prožívání ztráty se od mužského lišilo. Hovoří o dvou odlišných souborech zkušeností. Ženy, které byly zvyklé pracovat mimo domov a chtěly pokračovat v práci i v exilu, vnímaly jako hlavní problém sladění zdvojených povinností v situaci, kdy nemohly využívat pomocnice 4

5 v domácnosti tak, jak byly zvyklé v Chile (6). Pro ženy, které plnily roli žen v domácnosti a své sociální postavení odvozovaly z role matek a manželek, byla hlavním problémem ztráta příbuzenských sítí, které dříve tvořily základní kámen jejich soukromé domény. Nejenže vnímaly plnění mateřských povinností bez pomoci širšího příbuzenstva v exilu jako obtížnější, ale také si uvědomovaly sociální devalvaci mateřství v Británii (9). Těchto několik málo příkladů z vybrané literatury o gender a migraci ilustruje různé přístupy k povaze migrace jako genderované a genderující. Co z nich vyplývá a co je možné využít a dále rozpracovat v budoucím výzkumu? Domnívám se, že dopad gender by měl být zkoumán na různých analytických úrovních. Tyto úrovně však nesmíme považovat za oddělené příběhy i když jsou často zkoumané v rámci oddělených oborů (např. politologie, sociologie, sociální antropologie), ale spíše za jednotlivé součásti komplexního sociálního procesu. Zde jsou některé z možných přístupů ke studiu genderované a genderující povahy migrace: 1) zkoumání migrace v kontextu proměny strukturních podmínek dnešních společností: probíhající restrukturalizace společností, ovlivňovaná globalizovanou ekonomikou a její dopady na genderové vztahy a ideologie (např. Bakker 2003; Morokvašić 1993; Phizacklea 1983; Sassen 1984, 1998, 2003) nebo totéž v kontextu geopolitických transformací, jakými byly například pád komunismu na konci 80. let 20. století a rozpad Sovětského svazu (např. Kosmarskaya 1999; Morokvašić 2004; Pilkington 1997) 4 ; 2) analýza migračních procesů na úrovni institucí zprostředkovávajících a ovlivňujících migraci: například podoba sociálního státu, činnost nevládních a nadnárodních organizací (podílejících se na tzv. migračním managementu) nebo různé strategie rekrutování a organizace pracovní síly, kde dochází k formování a vyjednávání o specifické genderově a třídně podmíněné identitě migrantů (např. Hondagneu-Sotelo 2001; Kofman et al. 2000; McDowell 2003; Sharpe 2001); 3) studium zkušeností migrantů na úrovni individuálních rozhodnutí a strategií: vyjednávání v rodinách, domácnostech a širších sociálních sítích, což nás přivádí k důležitosti detailní, mikro- 4 Tyto transformace mohou pohyb migrantů jak omezovat tak usnadňovat, je třeba analyzovat, do jaké míry se liší jejich dopad na ženy a muže. 5

6 úrovňové analýzy každodenního života migrantů (např. Abdulrahim 1993; Al-Ali 2002; Franz 2003b; Grasmuck & Pessar 1991; Hondagneu-Sotelo 1994; Chamberlain 1997; Kibria 1993; Ong 2003). Mirjana Morokvašić tvrdí, že změny, které lze v životech migrantů pozorovat v čase jejich pobytu v zahraničí, mohou být analyzovány také jako pokračování trendu zahájeného před emigrací či jako důsledek interakce mezi zkušenostmi migrace a faktory ze země původu (1983:27). Ačkoli se tato situace může kontextuálně odlišovat (například v souvislosti s pohybem uprchlíků kdy obvykle dochází k radikálnějším změnám v sociální, politické i ekonomické struktuře společnosti), domnívám se, že je klíčové zkoumat migrační procesy ve smyslu kontinuální sociální změny. Také analýza faktorů v zemích původu, které ovlivňovaly rozhodování i příležitosti migrantů k odchodu ze země a dosažení cílové společnosti, je důležitým základem pro pochopení zkušeností a chování migrantů. Jinými slovy je důležité, abychom jako vědci uznali, že ačkoliv jsou naším prvotním zájmem migranti, tj. lidé v pohybu, jejich životy nezačínají migrací, nýbrž že naopak zahrnují složitou historii a odkazy, skryté za migračními procesy. Jejich pochopení a interpretace jsou pro výzkum migrace nezbytné. Na závěr bych ráda zdůraznila, že ačkoli tento text klade důraz na důležitost gender jako klíčového aspektu migračních procesů, neznamená to, že gender považuji za všemocnou kategorii, pomocí níž dokážeme plně pochopit migrační procesy i jejich důsledky. Řada feministických autorek a autorů se v nedávné době zabývala koncepcí vzájemné propojenosti (intersectionality) kategorií gender, sociální třída a etnicita a zkoumala, jak se formují a zároveň vzájemně ovlivňují. Tento přístup se ukázal být klíčovým pro studium migrace. Opravdu není možné hovořit (pouze) o migrující ženě nebo o migrujícím muži, protože daný jednotlivec se vždy nachází v matici třídních, etnických a věkových vztahů, jejichž důležitost pro život se může měnit v závislosti na specifickém kontextu. Zkoumání těchto dalších kategorií spolu s kategorií gender nám pomůže hledat odpověď na otázku, kterou považuji za rozhodující: jaké dopady má genderovaná a genderující povaha migrace na životy migrantů a jak ovlivňuje jejich přístup k sociálním, občanským a politickým právům v cílové společnosti? 6

7 Bibliografie Abdulrahim, D. (1993). Defining gender in a second exile: Palestinian women in West Berlin. Al-Ali, N. (2002). Loss of status or new opportunities? Gender relations and transnational ties among Bosnian refugees. In U. Vuorella & D. Bryceson (Eds.), The transnational family: New European frontiers and global networks (pp ). Oxford and New York: Berg. Bakker, I. (2003). Neo-liberal governance and the reprivatization of social reproduction: Social provisioning and shifting gender orders. In I. Bakker & S. Gill (Eds.), Power, production and social reproduction. Human in/security in the global political economy (pp ). Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan. Franz, B. (2003a). Bosnian refugee women in (re)settlement: Gender relations and social mobility. Feminist Review(73): Franz, B. (2003b). Transplanted or uprooted? Integration efforts of Bosnian refugees based upon gender, class and ethnic differences in New York City and Vienna. The European Journal of Women s Studies, 10(2): Grasmuck, S., & Pessar, P. R. (1991). Between two islands: Dominican international migration. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press. Hondagneu-Sotelo, P. (1994). Gendered transitions. Berkeley: University of California Press. Hondagneu-Sotelo, P. (2000). Feminism and migration. Annals of the American Academy, 571: Hondagneu-Sotelo, P. (2001). Doméstica: Immigrant workers cleaning and caring in the shadows of affluence. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press. Chamberlain, M. (1997). Gender and the narratives of migration. History Workshop Journal, 43: In G. Buijs (Ed.), Migrant women. Crossing boundaries and changing identities. Oxford: Berg. Jones-Correa, M. (1998). Different paths: Gender, immigration and political participation. International Migration Review, 32(2): Kay, D. (1988). The politics of gender in exile. Sociology, 22(1): Kibria, N. (1993). Family tightrope. Princeton, NJ: Princeton University Press. Kofman, E., Phizacklea, A., Raghuram, P., & Sales, R. (2000). Gender and international migration in Europe: Employment, welfare, and politics. New York: Routledge. Kosmarskaya, N. (1999). Post-Soviet Russian migration from the New Independent States: Experiences of women migrants. In D. M. Indra (Ed.), Engendering forced migration: Theory and practice (pp ). Oxford and New York: Berghahn Books McDowell, L. (2003). Workers, migrants, aliens or citizens? State constructions and discourses of identity among post-war European labour migrants in Britain. Political Geography(22): Morokvašić, M. (1983). Women in migration: Beyond the reductionist outlook. In A. Phizacklea (Ed.), One way ticket: Migration and female labour (pp ). London, Boston, Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul. Morokvašić, M. (1993). 'In and out' of the labour market: Immigrant and minority women in Europe. New Community, 19(3): Morokvašić, M. (2004). Settled in mobility : Engendering post-wall migration in Europe. Feminist Review(77): Ong, A. (2003). Buddha is hiding: Refugees, citizenship, the new America. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 7

8 Pessar, P. R. (1994). Sweatshop workers and domestic ideologies: Dominican women in New York's apparel industry. International Journal of Urban and Regional Research, 18(1): Pessar, P. R. (1999). Engendering migration studies: The case of new immigrants in the United States. American Behavioral Scientist, 42(4): Phizacklea, A. (Ed.). (1983). One way ticket: Migration and female labour. London, Boston, Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul. Pilkington, H. (1997). 'For the sake of the children': Gender and migration in the former Soviet Union. In M. Buckley (Ed.), Post-Soviet women: From the Baltic to Central Asia (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Sassen, S. (1984). Notes on the incorporation of Third World women into wage labor through offshore production. International Migration Review, 18(4): Sassen, S. (1998). Globalization and its discontents. New York: The New Press. Sassen, S. (2003). The feminisation of survival: Alternative global circuits. In M. Morokvasic, U. Erel & K. Shinozaki (Eds.), Crossing borders and shifting boundaries: Gender on the Move (Vol. I, pp ). Opladen: Leske + Budrich. Sharpe, P. (Ed.). (2001). Women, gender and labour migration: Historical and global perspectives. London and New York: Routledge. Turner, S. (2004). New opportunities: Angry young men in a Tanzanian refugee camp. In P. Essed, G. Frerks & J. Schijvers (Eds.), Refugees and the transformation of societies: Agency, policies, ethics and politics (pp ). New York and Oxford: Berghahn Books. 8

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

«SOCIOweb_ 11_2006» Editorial

«SOCIOweb_ 11_2006» Editorial «SOCIOweb_ 11_2006» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Předposlední letošní číslo Sociowebu je opět věnováno tématu mezinárodní migrace, především migrace ekonomické,

Více

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Richard Nikischer richard.nikischer@soc.cas.cz Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

2.2.2 Sociální ekonomika

2.2.2 Sociální ekonomika SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V ZAHRANIČÍ 2.2.2 Sociální ekonomika Termín sociální ekonomika je nejčastěji definován na základě subjektů, které do jeho rámce spadají. V tomto směru existují dva přístupy, jak tyto

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Gendrová analýza organizací

Gendrová analýza organizací Gendrová Cílová skupina (-y): Vedoucí pracovníci, řídící skupiny, projektové skupiny, týmy, všechny skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň dané organizace Cíl: Poznat analytické instrumenty První kroky při

Více

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr.

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr. Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008 Řešitel Ing. Jan Vlach (spoluřešitelé) VÚPSV Kontaktní Mgr. Aleš Kroupa osoba VÚPSV Odborný JUDr. Kristina Koldinská,

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM Mgr. Petr Lupac Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM I. Kořeny diskuse o digital divide A. Teorie informační společnosti B. NTIA, první fáze výzkumu DD, druhá fáze a její kritika II. III. IV.

Více

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Struktura příspěvku Stručně k vývoji české migrační politiky Přistup migrantů ze třetích zemí ke

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

Globální muž a lokální žena? Feministický pohled na globalizaci 1 / marta kolářová

Globální muž a lokální žena? Feministický pohled na globalizaci 1 / marta kolářová Globální muž a lokální žena? Feministický pohled na globalizaci 1 / marta kolářová Tento článek má za cíl předložit českému publiku přehled současných zahraničních teorií a studií, které se zabývají tématem

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

11. Reflexe genderu v procesu migrace

11. Reflexe genderu v procesu migrace 11. Reflexe genderu v procesu migrace Petra Ezzeddine Genderový aspekt v migraci neznamená pouze dopln ní žen tam, kde jsme je postrádali. Znamená to nahlížení na procesy a diskurzy v migraci, které zahrnují

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

NĚKTERÉ ZMĚNY NA TRHU PRÁCE V PODMÍNKÁCH GLOBALIZACE A TRANSFORMACE

NĚKTERÉ ZMĚNY NA TRHU PRÁCE V PODMÍNKÁCH GLOBALIZACE A TRANSFORMACE NĚKTERÉ ZMĚNY NA TRHU PRÁCE V PODMÍNKÁCH GLOBALIZACE A TRANSFORMACE SOME CHANGES OF LABOUR MARKET UNDER CONDITION OF TRANSFORMATION AND GLOBALISATION PROCESSES Božena Kadeřábková Anotace: Tento příspěvek

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Přehled Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Overview Trends in International Migration: SOPEMI 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Matice k gendrově politickým strategiím

Matice k gendrově politickým strategiím / GENDER TOOLBOX Matice k gendrově politickým strategiím Cílová skupina (-y): Řídící skupiny, vedoucí pracovníci/pracovnice, multiplikátorky a multiplikátoři U delších gendrových školeních nebo kurzů:

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem

Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Ženy v české vědě stále na půl cesty

Ženy v české vědě stále na půl cesty Ženy v české vědě stále na půl cesty Martina Rašticová Workshop Technologické agentury ČR Co brání ženám ve výzkumné a řídicí činnosti? Praha, 11. 2. 2015 @ 13:00 15:30 Struktura prezentace Gender a věda

Více

Sociální vyloučení a prostor

Sociální vyloučení a prostor Za čistší město: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy Towards a purer city: Problem localities and Their Inhabitants from the Perspective of Local Authorities Mgr.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

Vietnamská imigrantská ekonomika v České republice

Vietnamská imigrantská ekonomika v České republice červen 2009 Vietnamská imigrantská ekonomika v České republice Ondřej Hofírek Abstrakt: Text mapuje vývoj podnikatelských ekonomických aktivit vietnamských migrantů od počátku devadesátých let minulého

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Gender mainstreaming Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Jak lze dosáhnout genderové rovnosti? Strategie na cestě ke konečnému cíli genderové rovnosti Integrování genderového hlediska

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Man s relationship to the scientific and technological progress

Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress VY_32_INOVACE_03_02_01 Seznámení se základními poznatky o tematickém okruhu

Více

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Obecné informace o projektu S ambasadorkami k samostatnému podnikání

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948 Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Vývoj rockefellerovské filantropie 1903 General Education Board (do 1960) 1913 založena

Více

Kultury a křižovatky Multikulturní výchova. Mezinárodní migrace obyvatelstva pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav

Kultury a křižovatky Multikulturní výchova. Mezinárodní migrace obyvatelstva pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav Kultury a křižovatky Multikulturní výchova Mezinárodní migrace obyvatelstva pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav M. Gordon (1964) ve své známé knize Assimilation in American Life v úvodu

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Důvěra (trust), závazek (commitment) a moc (power relations) v dialogu univerzit a společenských aktérů

Důvěra (trust), závazek (commitment) a moc (power relations) v dialogu univerzit a společenských aktérů Důvěra (trust), závazek (commitment) a moc (power relations) v dialogu univerzit a společenských aktérů Jana a Marie Dlouhá Centrum pro otázky životního prostředí UK Různé diagnózy vědy důraz na znaky

Více

Hodnocení pro učení a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Hodnocení pro učení a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení pro učení a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Cílem této zprávy je podat souhrn klíčových témat, která přinesl projekt Hodnocení v inkluzívních podmínkách, který realizovala Agentura,

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů

Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů 1 Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů Globalizace, příznivý ekonomický rozvoj a zvýšená mobilita pracovních sil v EU znamenala pro Českou republiku v uplynulých letech

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV.

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: LE 12003 Název projektu: Národní kontaktní

Více

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons)

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Cílem projektu bylo vypracovat soubor dlouhodobých scénářů pro budoucnost vzdělávání do roku 2025 a dál v kontextu očekávaných sociálních

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ IVA KIROVOVÁ VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Abstrakt: Význam vzdělávání je v současnosti všeobecně akceptován. Jeho přínos je zřejmý, v souvislosti se znalostní

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance si Vás dovoluje informovat o konání konference s mezinárodní účastí Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance 23. a 24. října 2014 Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Údolní 39 Konference

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna

Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna In: Pothecary, S.: The European provinces: Strabo as evidence. In: Dueck,D. Lindsay,H. Pothecary,S.(ed.): Strabo s cultural Geography. The making of

Více

Trendy v dalším vzdělávání Cíle výuky andragogické didaktiky jestliže se objeví nějaký problém, musí být k jeho řešení ihned k dispozici potřebné znalosti, musí být na dosah ruky ve všedním každodenním

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Světová banka jako zdroj dat. Použitá literatura. Tomáš Kolomazník Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Světová banka jako zdroj dat. Použitá literatura. Tomáš Kolomazník Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy šují nároky odborných časopisů na úroveň složitosti analýz prezentovaných v odborných článcích, pátrají čeští i slovenští kvantitativně zaměření vědci a vědkyně po zdrojích, které by je zasvětily do základů

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Mezinárodní migrace obyvatelstva - pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav

Mezinárodní migrace obyvatelstva - pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav Mezinárodní migrace obyvatelstva - pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav M. Gordon (1964) ve své známé knize Assimilation in American Life v úvodu cituje z Carrollovy Alenky v kraji divů:

Více

Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům

Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Mgr. Vít Holubec Oddělení koordinace sociálního zabezpečení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Obsah Co je

Více

Migrace. David Henig. Přehledové studie 07/9

Migrace. David Henig. Přehledové studie 07/9 Migrace David Henig Přehledové studie 07/9 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2007 1. Úvod Úvahy o migraci implikují

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 International Migration Outlook: SOPEMI 2011 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 Přehled v českém jazyce Tato publikace analyzuje nejnovější vývoj migrace a politiky v zemích

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Úvod Cílem předkládaného materiálu je identifikovat potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí a vymezit

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více