Migrace jako genderovaný a genderující proces: stručný přehled literatury a nástin budoucího výzkumu Alice Szczepaniková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Migrace jako genderovaný a genderující proces: stručný přehled literatury a nástin budoucího výzkumu Alice Szczepaniková"

Transkript

1 Květen 2006 Migrace jako genderovaný a genderující proces: stručný přehled literatury a nástin budoucího výzkumu Alice Szczepaniková Anotace: Článek analyzuje vztah mezi studiem migrace a gender. Autorka ukazuje, že jde o vztah vzájemného vlivu. Sociálně konstruovaná kategorie gender významně ovlivňuje charakter a dynamiku migračních procesů, migraci lze tedy chápat jako genderovaný (genderem podmíněný) proces. Zároveň zkušenost migrace hraje důležitou roli ve formování gender identity a praxe migrantů a mění gender normy ve společnostech, které migranti opouštějí i do kterých přicházejí, má tedy i genderující dimenzi (s aktivním dopadem na genderové vztahy a role). Tato perspektiva je klíčová pro pochopení životních situací migrantů, zejména co se týče jejich sociálních a politických práv. Česká verze tohoto textu vznikla díky Danielu Urbanovi, který jej přeložil z angličtiny a s pomocí Evy Kočárkové, která jej pročistila od anglicismů a dodala mu čitelnější podoby. Ve svém článku z roku 2000 socioložka Pierrette Hondagneu-Sotelo napsala: Dnes již jasně víme, že gender klíčovým způsobem determinuje migraci a genderové vztahy se v migračních procesech mění (116). Její článek mě spolu s jejími dalšími texty inspiroval k tomu, abych toto zdánlivě jasné tvrzení dále rozvinula tak, že čtenářům nabídnu stručný přehled současného stavu zkoumání otázek gender a migrace a předestřu možné směry budoucího výzkumu. Navrhuji koncepci migrace jako procesu genderovaného (ve smyslu genderem trpně podmíněného) a zároveň genderujícího (aktivně ovlivňujícího genderové vztahy). Tvrdím, že je důležité sledovat a analyzovat nejen to, jak gender prostupuje praktikami a identitami migrantů, institucemi a jimi vytvářenými politikami. Považuji za podstatné také pochopit, proč, v jaké podobě a s jakými konkrétními dopady se vliv gender odráží v migračních procesech. Pochopení komplexní role gender v migračních procesech nás může přivézt k odpovědi na otázku, jakým

2 způsobem a v jaké míře ovlivňuje gender postavení různých skupin migrantů i jaký má dopad na jejich přijímání cílovými společnostmi. V následujícím textu se nejprve ohlédnu za existující literaturou zabývající se otázkami gender a migrace a zmíním příklady studií, které zkoumaly genderem determinovanou a genderové vztahy formující povahu migrace. Nakonec nastíním, jak by bylo možné výsledky tohoto zkoumání dále rozvinout v budoucím výzkumu migrace. Předtím, než důkladněji rozpracuji téma genderované a genderující povahy migrace, je na místě zdůraznit, že toto rozdělení je čistě analytické. Ve skutečnosti není možné dané dva rozměry migrace oddělit, protože jsou propojené a vzájemně se podmiňují. Je však užitečné si uvědomit, že migrace není jen procesem pasivně ovlivňovaným gender ideologiemi a praxemi v zemích původu a destinace, či konkrétněji například genderově specifickou poptávkou po pracovní síle nebo změnami zákonů o sjednocování rodin migrantů. Jedná se totiž zároveň o proces, který lze analyzovat jako aktivní a v mnoha ohledech dokonce radikální sílu, ovlivňující jak sebepojetí migrantů a formování jejich genderových vztahů, tak i gender ideologie a praktiky ve společnostech jejich původu a destinace. Genderovaný a genderující rozměr literatury o migraci 1 Zatímco dřívější studie se zaměřovaly především na uznání a zviditelnění žen jakožto aktivních aktérek v migračních procesech, 2 následný výzkum, jehož počátky sahají do 80. a počátku 90. let 20. století, se již zabýval kategorií gender a její rolí pro studium migrace. Tato nová vlna výzkumu reagovala mimo jiné na rostoucí povědomí o propojenosti (intersectionality) etnicity, sociální třídy a gender tak, že se zaměřila na analýzu dynamické a sociálně konstruované povahy genderových vztahů a kladla důraz na otázku vlivu migrace na systémy genderových nerovnosti ve společnosti (Hondagneu-Sotelo 2000: 115). Lze tedy tvrdit, že došlo k posunu od zdůrazňování, dokumentace a explanace genderem podmíněné povahy migrace směrem ke zkoumání aktivních vlivů migrace na formování gender vztahů. 1 Přínosy stávajícího bádání v oblasti gender a mezinárodní migrace jsou zhodnoceny ve zvláštním vydání časopisu International Migration Review, vol. 40, no. 1 (Feb. 2006) s názvem Gender and Migration Revisited. 2 Do počátku 70. let 20. století byly výzkumy o migraci zaměřeny téměř výhradně na migrující muže. Většina těchto studií činila obecné závěry o migraci bez jediné zmínky o tom, že jsou založeny pouze na datech týkajících se migrujících mužů. Pokud byly v těchto studiích zmíněny i ženy, tak většinou jen na okraj a to jako osoby závislé na migrujících mužích (Pessar, 1999). 2

3 Co se týče literatury zabývající se migrací jako genderovaným procesem, bylo zkoumáno množství otázek. Například procesy ekonomického vymísťování (displacement), zintenzivněné na vývoz orientovanou produkcí v zemích třetího světa, byly vykládány jako faktory vyvolávající migraci, avšak s rozdílnými dopady na pracující ženy a muže (např. Sassen 1984). Ekonomická restrukturalizace ve vyspělých kapitalistických zemích a následný nárůst počtu pracovních příležitostí pro ženy v odvětvích služeb, zdravotnictví a elektroniky vyvolaly genderově specifickou poptávku po pracovní síle přistěhovalců, což se okamžitě projevilo v migračních tocích. Nedostačující úroveň sociálního zabezpečení napříč Evropou vyvolala tzv. feminizované migrační procesy, kdy se migrující ženy začaly stěhovat za prací v oblasti neformálního a neregulovaného poskytování sociálních služeb, jejíž součástí je například práce v domácnosti či péče o děti, seniory a zdravotně postižené osoby (Kofman a kol. 2000). Na migrační procesy působí i různé motivace a očekávání migrujících žen a mužů. Autorky 3 několika studií například zjistily, že zisky v oblasti genderové rovnosti jsou pro ženy klíčovým důvodem k ochotě usadit se více či méně trvale v cílových společnostech. Na druhou stranu mnoho mužů touží po rychlém návratu domů s cílem získat zpět postavení a privilegia, která se pro ně v pozici migrantů stala nejistými (Pessar 1999: 587). Také zkušenosti samotných migrantů v cílových zemích byly zkoumány prizmatem gender jako faktoru podmiňujícího migraci a odrážejícím se v její povaze. Řada výzkumů ukázala, že migrující ženy jsou na tom lépe, co se týče vyhledávání a využívání finančních a sociálních služeb dostupných v nové společnosti i ve vytváření a udržování sociálních vazeb za účelem zajištění dodatečných zdrojů podpory (např. Franz 2003a; Kibria 1993; Ong 2003; Pessar 1994). Tento příklad poukazuje na obtíže, kterým se nevyhneme při pokusech o jasné oddělení genderovaných (genderem determinovaných) a genderujících (gender formujících) aspektů migrace. Lze si položit otázku, zda je tomu proto, že ženy jsou díky svému postavení a rolím v rodině a komunitě často nuceny být v řešení krizových situací vynalézavější než muži. Anebo jsou snad důvodem specifické podmínky života migrantů v cizině, které nutně vedou k přizpůsobování a nutí ženy k přehodnocení genderových povinností? Zdá se, že řešit danou otázku na takto obecné a dekontextualizované úrovni není nijak zvlášť užitečné. 3 Tématem gender a migrace se dosud většinou zabývaly ženy výzkumnice. V současné době však v této oblasti přibývá i výzkumníků, např.: Michael Jones-Correa (1998) a Simon Turner (2004). 3

4 Zaměřme teď pozornost na příklady toho, co považuji za zkoumání genderujících rozměrů migračních procesů. I zde se před námi předestře celá řada možných výzkumných otázek. Dopad přítomnosti migrantů na jejich cílové společnosti analyzovala například Kofman a kol. (2000). Tvrdí, že migrace pomohla v západní Evropě zachovat hegemonii modelu bílého muže-živitele. V poválečné Evropě migrující ženy zaplnily mezeru na trhu práce, kterou by jinak, dle očekávání, zřejmě musely zaplnit domácí ženy, a tudíž jim umožnily udržet si postavení žen v domácnosti mimo regulovaný trh práce (136). V poslední době také výzkumníci debatují o tom, že možnost laciného zaměstnávání migrujících žen jako pomocnic v domácnosti v západní Evropě a severní Americe umožnila některým ženám vyhnout se vyjednávání o rovnější dělbě práce, protože díky přítomnosti migrujících žen nejsou nuceny na své partnery klást vyšší nároky, co se týče zapojení do domácích prací (Tacoli, 1999 cit. v Kofman a kol. 2000: 144). Diana Kay, která se zabývala migrací jako aktivní silou a výzvou pro genderové vztahy v rodinách migrantů a v jejich sociálních sítích, byla jednou z prvních, kdo se na tuto oblast zaměřil. Ve svém článku o chilských uprchlících v Británii (1988) zdůrazňuje důležitost diferenciace exilové zkušenosti dle gender i společenské třídy. Podívejme se na její argumenty trochu detailněji. Zkoumáním různého způsobu zapojení mužů a žen do veřejné a soukromé sféry společnosti odhalila mezi některými manželskými dvojicemi, s nimiž mluvila, obrovskou genderovou mezeru. Našla vysoce zpolitizované muže, vědomé si svého třídního postavení a se silným smyslem pro kolektivní biografii a privatizované ženy, jejichž biografie se soustředí na roli manželky a matky uvnitř rodiny (3). Tento rozdíl mezi veřejným a soukromým Kay nevnímá jako statický a neměnný, ale spíše jako proměnlivou krajinu, jejíž obrysy se neustále mění a odráží distribuci moci ve společnosti (5). Ve své studii zkoumá prolínání sociální třídy a gender v exilové zkušenosti Chilanů. Pro chilské muže znamenal exil ztrátu moci. Zatímco mnohým mužům ze střední třídy vzal exil osobní vliv a autonomii, na kterou byli zvyklí ve svém pracovním životě v Chile, dělníky exil připravil o kolektivní moc, kterou v Chile disponovali skrze participaci na aktivitách politických organizací pracujících (6). Kay ukazuje, že ženské prožívání ztráty se od mužského lišilo. Hovoří o dvou odlišných souborech zkušeností. Ženy, které byly zvyklé pracovat mimo domov a chtěly pokračovat v práci i v exilu, vnímaly jako hlavní problém sladění zdvojených povinností v situaci, kdy nemohly využívat pomocnice 4

5 v domácnosti tak, jak byly zvyklé v Chile (6). Pro ženy, které plnily roli žen v domácnosti a své sociální postavení odvozovaly z role matek a manželek, byla hlavním problémem ztráta příbuzenských sítí, které dříve tvořily základní kámen jejich soukromé domény. Nejenže vnímaly plnění mateřských povinností bez pomoci širšího příbuzenstva v exilu jako obtížnější, ale také si uvědomovaly sociální devalvaci mateřství v Británii (9). Těchto několik málo příkladů z vybrané literatury o gender a migraci ilustruje různé přístupy k povaze migrace jako genderované a genderující. Co z nich vyplývá a co je možné využít a dále rozpracovat v budoucím výzkumu? Domnívám se, že dopad gender by měl být zkoumán na různých analytických úrovních. Tyto úrovně však nesmíme považovat za oddělené příběhy i když jsou často zkoumané v rámci oddělených oborů (např. politologie, sociologie, sociální antropologie), ale spíše za jednotlivé součásti komplexního sociálního procesu. Zde jsou některé z možných přístupů ke studiu genderované a genderující povahy migrace: 1) zkoumání migrace v kontextu proměny strukturních podmínek dnešních společností: probíhající restrukturalizace společností, ovlivňovaná globalizovanou ekonomikou a její dopady na genderové vztahy a ideologie (např. Bakker 2003; Morokvašić 1993; Phizacklea 1983; Sassen 1984, 1998, 2003) nebo totéž v kontextu geopolitických transformací, jakými byly například pád komunismu na konci 80. let 20. století a rozpad Sovětského svazu (např. Kosmarskaya 1999; Morokvašić 2004; Pilkington 1997) 4 ; 2) analýza migračních procesů na úrovni institucí zprostředkovávajících a ovlivňujících migraci: například podoba sociálního státu, činnost nevládních a nadnárodních organizací (podílejících se na tzv. migračním managementu) nebo různé strategie rekrutování a organizace pracovní síly, kde dochází k formování a vyjednávání o specifické genderově a třídně podmíněné identitě migrantů (např. Hondagneu-Sotelo 2001; Kofman et al. 2000; McDowell 2003; Sharpe 2001); 3) studium zkušeností migrantů na úrovni individuálních rozhodnutí a strategií: vyjednávání v rodinách, domácnostech a širších sociálních sítích, což nás přivádí k důležitosti detailní, mikro- 4 Tyto transformace mohou pohyb migrantů jak omezovat tak usnadňovat, je třeba analyzovat, do jaké míry se liší jejich dopad na ženy a muže. 5

6 úrovňové analýzy každodenního života migrantů (např. Abdulrahim 1993; Al-Ali 2002; Franz 2003b; Grasmuck & Pessar 1991; Hondagneu-Sotelo 1994; Chamberlain 1997; Kibria 1993; Ong 2003). Mirjana Morokvašić tvrdí, že změny, které lze v životech migrantů pozorovat v čase jejich pobytu v zahraničí, mohou být analyzovány také jako pokračování trendu zahájeného před emigrací či jako důsledek interakce mezi zkušenostmi migrace a faktory ze země původu (1983:27). Ačkoli se tato situace může kontextuálně odlišovat (například v souvislosti s pohybem uprchlíků kdy obvykle dochází k radikálnějším změnám v sociální, politické i ekonomické struktuře společnosti), domnívám se, že je klíčové zkoumat migrační procesy ve smyslu kontinuální sociální změny. Také analýza faktorů v zemích původu, které ovlivňovaly rozhodování i příležitosti migrantů k odchodu ze země a dosažení cílové společnosti, je důležitým základem pro pochopení zkušeností a chování migrantů. Jinými slovy je důležité, abychom jako vědci uznali, že ačkoliv jsou naším prvotním zájmem migranti, tj. lidé v pohybu, jejich životy nezačínají migrací, nýbrž že naopak zahrnují složitou historii a odkazy, skryté za migračními procesy. Jejich pochopení a interpretace jsou pro výzkum migrace nezbytné. Na závěr bych ráda zdůraznila, že ačkoli tento text klade důraz na důležitost gender jako klíčového aspektu migračních procesů, neznamená to, že gender považuji za všemocnou kategorii, pomocí níž dokážeme plně pochopit migrační procesy i jejich důsledky. Řada feministických autorek a autorů se v nedávné době zabývala koncepcí vzájemné propojenosti (intersectionality) kategorií gender, sociální třída a etnicita a zkoumala, jak se formují a zároveň vzájemně ovlivňují. Tento přístup se ukázal být klíčovým pro studium migrace. Opravdu není možné hovořit (pouze) o migrující ženě nebo o migrujícím muži, protože daný jednotlivec se vždy nachází v matici třídních, etnických a věkových vztahů, jejichž důležitost pro život se může měnit v závislosti na specifickém kontextu. Zkoumání těchto dalších kategorií spolu s kategorií gender nám pomůže hledat odpověď na otázku, kterou považuji za rozhodující: jaké dopady má genderovaná a genderující povaha migrace na životy migrantů a jak ovlivňuje jejich přístup k sociálním, občanským a politickým právům v cílové společnosti? 6

7 Bibliografie Abdulrahim, D. (1993). Defining gender in a second exile: Palestinian women in West Berlin. Al-Ali, N. (2002). Loss of status or new opportunities? Gender relations and transnational ties among Bosnian refugees. In U. Vuorella & D. Bryceson (Eds.), The transnational family: New European frontiers and global networks (pp ). Oxford and New York: Berg. Bakker, I. (2003). Neo-liberal governance and the reprivatization of social reproduction: Social provisioning and shifting gender orders. In I. Bakker & S. Gill (Eds.), Power, production and social reproduction. Human in/security in the global political economy (pp ). Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan. Franz, B. (2003a). Bosnian refugee women in (re)settlement: Gender relations and social mobility. Feminist Review(73): Franz, B. (2003b). Transplanted or uprooted? Integration efforts of Bosnian refugees based upon gender, class and ethnic differences in New York City and Vienna. The European Journal of Women s Studies, 10(2): Grasmuck, S., & Pessar, P. R. (1991). Between two islands: Dominican international migration. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press. Hondagneu-Sotelo, P. (1994). Gendered transitions. Berkeley: University of California Press. Hondagneu-Sotelo, P. (2000). Feminism and migration. Annals of the American Academy, 571: Hondagneu-Sotelo, P. (2001). Doméstica: Immigrant workers cleaning and caring in the shadows of affluence. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press. Chamberlain, M. (1997). Gender and the narratives of migration. History Workshop Journal, 43: In G. Buijs (Ed.), Migrant women. Crossing boundaries and changing identities. Oxford: Berg. Jones-Correa, M. (1998). Different paths: Gender, immigration and political participation. International Migration Review, 32(2): Kay, D. (1988). The politics of gender in exile. Sociology, 22(1): Kibria, N. (1993). Family tightrope. Princeton, NJ: Princeton University Press. Kofman, E., Phizacklea, A., Raghuram, P., & Sales, R. (2000). Gender and international migration in Europe: Employment, welfare, and politics. New York: Routledge. Kosmarskaya, N. (1999). Post-Soviet Russian migration from the New Independent States: Experiences of women migrants. In D. M. Indra (Ed.), Engendering forced migration: Theory and practice (pp ). Oxford and New York: Berghahn Books McDowell, L. (2003). Workers, migrants, aliens or citizens? State constructions and discourses of identity among post-war European labour migrants in Britain. Political Geography(22): Morokvašić, M. (1983). Women in migration: Beyond the reductionist outlook. In A. Phizacklea (Ed.), One way ticket: Migration and female labour (pp ). London, Boston, Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul. Morokvašić, M. (1993). 'In and out' of the labour market: Immigrant and minority women in Europe. New Community, 19(3): Morokvašić, M. (2004). Settled in mobility : Engendering post-wall migration in Europe. Feminist Review(77): Ong, A. (2003). Buddha is hiding: Refugees, citizenship, the new America. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 7

8 Pessar, P. R. (1994). Sweatshop workers and domestic ideologies: Dominican women in New York's apparel industry. International Journal of Urban and Regional Research, 18(1): Pessar, P. R. (1999). Engendering migration studies: The case of new immigrants in the United States. American Behavioral Scientist, 42(4): Phizacklea, A. (Ed.). (1983). One way ticket: Migration and female labour. London, Boston, Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul. Pilkington, H. (1997). 'For the sake of the children': Gender and migration in the former Soviet Union. In M. Buckley (Ed.), Post-Soviet women: From the Baltic to Central Asia (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Sassen, S. (1984). Notes on the incorporation of Third World women into wage labor through offshore production. International Migration Review, 18(4): Sassen, S. (1998). Globalization and its discontents. New York: The New Press. Sassen, S. (2003). The feminisation of survival: Alternative global circuits. In M. Morokvasic, U. Erel & K. Shinozaki (Eds.), Crossing borders and shifting boundaries: Gender on the Move (Vol. I, pp ). Opladen: Leske + Budrich. Sharpe, P. (Ed.). (2001). Women, gender and labour migration: Historical and global perspectives. London and New York: Routledge. Turner, S. (2004). New opportunities: Angry young men in a Tanzanian refugee camp. In P. Essed, G. Frerks & J. Schijvers (Eds.), Refugees and the transformation of societies: Agency, policies, ethics and politics (pp ). New York and Oxford: Berghahn Books. 8

«SOCIOweb_ 11_2006» Editorial

«SOCIOweb_ 11_2006» Editorial «SOCIOweb_ 11_2006» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Předposlední letošní číslo Sociowebu je opět věnováno tématu mezinárodní migrace, především migrace ekonomické,

Více

Editorial. «SOCIOweb_11_2011»

Editorial. «SOCIOweb_11_2011» «SOCIOweb_11_2011» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČNOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, V tomto čísle SOCIOwebu se zaměřujeme na reflexi vybraných proměn životních

Více

GENDEROVÉ ASPEKTY NUCENÉ MIGRACE

GENDEROVÉ ASPEKTY NUCENÉ MIGRACE LIDÉ MĚSTA / URBAN PEOPLE 17, 2015, 1 GENDEROVÉ ASPEKTY NUCENÉ MIGRACE Příběhy z ázerbájdžánské vesnice * Helena Masníková Fakulta humanitních studií UK Praha Gender and Forced Migration. Stories from

Více

Na křižovatkách nerovností: gender, třída a rasa/etnicita 1 / marta kolářová

Na křižovatkách nerovností: gender, třída a rasa/etnicita 1 / marta kolářová Na křižovatkách nerovností: gender, třída a rasa/etnicita 1 / marta kolářová Where Inequalities Intersect: Gender, Class and Race/Ethnicity Abstract: This article focuses on the intersection of gender,

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

«Témata» «SOCIOweb_11_2009»

«Témata» «SOCIOweb_11_2009» «SOCIOweb_11_2009» W EBOVÝ M A G A Z Í N PRO V Š ECHNY S E Z Á JMEM O S POLEČNOST, V E K TER É Ž I J E ME Editorial Vážené čtenářky a vážení čtenáři, Propojení tématu genderu, etnicity a migrace je klíčové

Více

KONTAKTY. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR

KONTAKTY. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR Základní slabinou současného hlavního proudu neoliberálního ekonomického myšlení je, že chce být chytřejší než život. Dosáhnout toho se snaží převedením hospodářského dění ve společnosti na racionální

Více

Proč je domácí násilí klíčovým tématem pro sociologii a sociální teorii: Napětí, paradoxy a důsledky / Jeff Hearn

Proč je domácí násilí klíčovým tématem pro sociologii a sociální teorii: Napětí, paradoxy a důsledky / Jeff Hearn Proč je domácí násilí klíčovým tématem pro sociologii a sociální teorii: Napětí, paradoxy a důsledky / Jeff Hearn Why Domestic Violence is a Central Issue for Sociology and Social Theory: Tensions, Paradoxes,

Více

Kultury a křižovatky Multikulturní výchova. Mezinárodní migrace obyvatelstva pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav

Kultury a křižovatky Multikulturní výchova. Mezinárodní migrace obyvatelstva pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav Kultury a křižovatky Multikulturní výchova Mezinárodní migrace obyvatelstva pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav M. Gordon (1964) ve své známé knize Assimilation in American Life v úvodu

Více

Mezinárodní migrace obyvatelstva - pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav

Mezinárodní migrace obyvatelstva - pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav Mezinárodní migrace obyvatelstva - pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů) Dušan Drbohlav M. Gordon (1964) ve své známé knize Assimilation in American Life v úvodu cituje z Carrollovy Alenky v kraji divů:

Více

Dynamika domácích prací z globálního hlediska / tereza Hendlová

Dynamika domácích prací z globálního hlediska / tereza Hendlová Dynamika domácích prací z globálního hlediska / tereza Hendlová Tento článek se zabývá tématem práce v domácnosti a poskytování péče, což jsou činnosti vykonávané převážně ženami. V minulém století sice

Více

«Teorie pro všechny»»

«Teorie pro všechny»» «SOCIOweb_ 12_2006» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Gender: práce, soukromí, rodina a možnosti jejich kombinace Letošní vydávání Sociowebu bylo zahájeno genderovou

Více

Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice. Petra Ezzeddine a kol.

Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice. Petra Ezzeddine a kol. Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice Petra Ezzeddine a kol. Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice Petra Ezzeddine a kol. Tato publikace vznikla v rámci projektu Rovné

Více

11. Reflexe genderu v procesu migrace

11. Reflexe genderu v procesu migrace 11. Reflexe genderu v procesu migrace Petra Ezzeddine Genderový aspekt v migraci neznamená pouze dopln ní žen tam, kde jsme je postrádali. Znamená to nahlížení na procesy a diskurzy v migraci, které zahrnují

Více

«Teorie pro všechny»»

«Teorie pro všechny»» «SOCIOweb_ 12_2006» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Gender: práce, soukromí, rodina a možnosti jejich kombinace Letošní vydávání Sociowebu bylo zahájeno genderovou

Více

Multikulturní poradenství

Multikulturní poradenství editoři Mika Launikari a Sauli Puukari Multikulturní poradenství Teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě Multikulturní poradenství Teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě Mika Launikari

Více

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie* IVA ŠMÍDOVÁ** Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno Gendered Occupational Choice:

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií. Katedra sociologie

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií. Katedra sociologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Na cestě za důstojným životem: motivy a strategie migrace Arménů žijících v Brně Magisterská diplomová práce Autorka: Radka Klvaňová Vedoucí:

Více

Příspěvky k genderově senzitivní sociální práci s ženami azylantkami

Příspěvky k genderově senzitivní sociální práci s ženami azylantkami Příspěvky k genderově senzitivní sociální práci s ženami azylantkami Riglová Anetta, Dastlík Lukáš Praha 2006 Tato elektronická publikace vznikla za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 1 Obsah

Více

Gender v managementu

Gender v managementu Gender v managementu Vyhodnocení analýz a návrhy na opatření z projektu Gender v managementu č. 1J046/05 - DP 1 realizovaného v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí Moderní společnost a

Více

gender, rovné příležitosti, výzkum ročník 12, číslo 2/2010 76

gender, rovné příležitosti, výzkum ročník 12, číslo 2/2010 76 ké perspektivě. Zaměřují se na období od konce druhé světové války do současnosti. Konkrétně se věnují oblasti péče o děti, která zaujímá privilegovanou pozici ve feministických debatách, v agendě ženských

Více

Gender a rozvoj: Teorie, koncepty a nové příležitosti

Gender a rozvoj: Teorie, koncepty a nové příležitosti Učební modul Gender a rozvoj: Teorie, koncepty a nové příležitosti Maxi Ussar, Europe External Policy Advisors 1 Vzdělávací cíle modulu Tento kurz je určen všem, kdo chtějí lépe porozumět genderovému aspektu

Více

Slepá ulička instituce nájemní domácí péče / Zuzana Uhde

Slepá ulička instituce nájemní domácí péče / Zuzana Uhde Slepá ulička instituce nájemní domácí péče / Zuzana Uhde The impasse of the institution of hired domestic care Abstract: The article focuses on analyzing the institution of hired domestic care in the context

Více

IBMers jako transnacionální kultura adaptace

IBMers jako transnacionální kultura adaptace Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce IBMers jako transnacionální kultura adaptace Linda Slavíková Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE, ANDRAGOGIKY A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBOR: KULTURNÍ ANTROPOLOGIE

Více

K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální nerovnosti Uhde, Zuzana

K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální nerovnosti Uhde, Zuzana www.ssoar.info K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální nerovnosti Uhde, Zuzana Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung

Více

Úvahy nad genderovým tichem aneb je gender relevantní kategorií v sociální práci?

Úvahy nad genderovým tichem aneb je gender relevantní kategorií v sociální práci? Úvahy nad genderovým tichem aneb je gender relevantní kategorií v sociální práci? Reflections on the Gender Silence or Is Gender a Relevant Category in Social Work? Radka Janebová (1972) vystudovala obor

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_1_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_1_2006» «SOCIOweb_1_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Lednové číslo Sociowebu je věnováno genderové problematice, která se na stránkách Sociowebu objevila již několikrát

Více

Tuto práci recenzovaly: PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. Mgr. et Mgr. Anna Šťastná

Tuto práci recenzovaly: PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. Mgr. et Mgr. Anna Šťastná Tuto práci recenzovaly: PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. Mgr. et Mgr. Anna Šťastná Tento text vznikl v rámci grantu Grantové agentury České republiky č. 403/05/2474 Kombinace pracovního a rodinného života v

Více