SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY"

Transkript

1 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ , IČ , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka jednající jednatelem společnosti panem číslo účtu na kupní cenu bez DPH: /0100, Komerční banka, a.s., variabilní symbol dále jen prodávající a.. dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní: I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je převod práva vlastnického k nemovitosti: Bytová jednotka č. 3284/, +kk o velikosti m2, nacházející se v NP budovy č.p. 3284, postavené na pozemku parc.č. 4673/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 616 m2 (dále také jen dům nebo budova ), včetně spoluvlastnického podílu o velikosti / na společných částech budovy č.p včetně spoluvlastnického podílu o velikosti / na pozemku číslo parcelní 4673/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 616 m2, číslo parcelní 4673/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 348 m2, číslo parcelní 4673/15, ostatní plocha, jiná komunikace, o výměře 118 m2, číslo parcelní 4673/19, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 245 m2, číslo parcelní 4673/20, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m2, číslo parcelní 4673/23, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2, číslo parcelní 4673/24, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 40 m2, číslo parcelní 4673/25, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2 (dále jen bytová jednotka ), Nebytová jednotka č. 3284/, sklad, o velikosti m2, nacházející se v 1. PP budovy č.p. 3284, postavené na pozemku parc.č. 4673/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 616 m2, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti / na společných částech budovy č.p včetně spoluvlastnického podílu o velikosti / na pozemku číslo parcelní 4673/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 616 m2, číslo parcelní 4673/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 348 m2, číslo parcelní 4673/15, ostatní plocha, jiná komunikace, o výměře 118 m2, číslo parcelní 4673/19, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 245 m2, číslo parcelní 4673/20, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m2, číslo parcelní 4673/23, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2, číslo parcelní 4673/24, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 40 m2, číslo parcelní 4673/25, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2 (dále jen sklad ), Spoluvlastnický podíl o velikosti /15 na nebytové jednotce č. 3284/14, garáž, o velikosti 462,1 m2, nacházející se v 1. PP budovy č.p. 3284, postavené na pozemku parc.č. 4673/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 616 m2, s nímž je spojeno právo užívání garážového stání č., jak je vyznačeno na plánku 1. PP budovy, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, včetně odpovídajícího spoluvlastnického podílu /15 z 46210/ na společných částech budovy č.p SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 1

2 včetně odpovídajícího spoluvlastnického podílu /15 z 46210/ na pozemku číslo parcelní 4673/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 616 m2, číslo parcelní 4673/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 348 m2, číslo parcelní 4673/15, ostatní plocha, jiná komunikace, o výměře 118 m2, číslo parcelní 4673/19, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 245 m2, číslo parcelní 4673/20, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m2, číslo parcelní 4673/23, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2, číslo parcelní 4673/24, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 40 m2, číslo parcelní 4673/25, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2 (dále jen garážové stání ), jak zapsáno na listu vlastnictví a 11854, vše v k.ú. Smíchov, obec Praha, jak vedeno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Hl. město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále vše jen předmětné nemovitosti nebo předmětné jednotky ). 2. K prokázání vlastnictví předkládá prodávající výpis z listu vlastnictví č a ze dne přičemž prohlašuje, že od tohoto data nedošlo k žádným změnám práv co do předmětných nemovitostí, vyjma změny zápisu předmětných jednotek z rozestavěných na dokončené. 3. Popis jednotek, společné části budovy: Bytová jednotka č. 3284/ - je byt o velikosti +kk umístěný v nadzemním podlaží domu, který se skládá z: místnost plocha [m2] celkem 84,25 Vybavení jednotky: a) vana 1 ks e) směšovací stanice 1 ks b) umyvadlo 2 ks f) míchací baterie 3 ks c) WC závěsné 1 ks g) listovní schránka 1 ks d) zvonek, domácí video -telefon1 ks h) topná tělesa 5 ks Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace potrubní rozvody vody, kanalizace, apod., (kromě stoupacích vedení, uzavíracích ventilů pro jednotku) včetně k nim připojených předmětů. K vlastnictví bytové jednotky dále patří: podlahová krytina a stropní vystrojení místností jednotky, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky a vnitřní strana vstupních dveří a vnějších oken, vnitřní elektrické rozvody silnoproudé i slaboproudé a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, atd.) od bytové rozvodnice. K vlastnictví bytové jednotky náleží právo výlučného užívání této společné části budovy: terasy o výměře m2, přístupné z jednotky, SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 2

3 Nebytová jednotka 3284/ - je sklad o jedné místnosti o výměře m2 umístěný v prvním podzemním podlaží domu. Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace, tedy zejm. elektroinstalace, stropní vystrojení jednotky, vnitřní strana vstupních dveří, vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, atd.) od rozvodnice. Nebytová jednotka č. 3284/14 - je nebytový prostor - garáž umístěná v prvním podzemním podlaží o výměře 462,10 m 2. Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace, tedy zejm. elektroinstalace, stropní vystrojení jednotky, garážová vrata, systém otevírání garážových vrat a dopravní značení, vnitřní dveře nacházející se uvnitř jednotky a vnitřní strana vstupních dveří, vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, atd.) od rozvodnice. Určení společných částí budovy Společnými částmi budovy jsou zejména: základové konstrukce vč. izolací, obvodové a nosné zdivo, nosné svislé a vodorovné konstrukce, instalační šachty, průčelí vč. fasádních prvků a dalších konstrukcí, střecha vč. krytiny.. příčky a ostatní vybavení ve společných částech domu schodišťová konstrukce vnitřní, prostory schodiště, chodby, okna a vstupní dveře domu, vstupní hala, vchody, rozvody vody, kanalizace vč. odvětrání, tepla, elektřiny, slaboproudých rozvodů (rozvody telekomunikací, ESP, EZS, rozvody domovního telefonu atd.) a jejich domovní instalační předměty výtah vč. strojovny a vybavení výtahové šachty stoupací vedení všech medií, vč. uzavíracích čisticích a výtokových prvků ostatní společné části domu ( STA a pod.) serverovna, vodoměrná místnost komíny Všechny tyto části mají právo užívat a povinnost podílet se podle výše svého spoluvlastnického podílu na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva. V domě jsou vymezeny společné části budovy balkóny a terasy, které jsou určeny k užívání jen některým vlastníkům jednotek. Tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se podle výše svého spoluvlastnického podílu na jejich opravách a údržbě ti spoluvlastníci jednotek, kterým je užívání vyčleněno. 4. Práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a práva k pozemku Na základě par. 13 odst. 7 zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění přecházejí z vlastníka budovy na vlastníky všech jednotek dnem nabytí vlastnictví k jednotkám následující práva a závazky týkající se pozemku a budovy a jejích společných částí vyplývající z: a) Smlouvy o zřízení věcného břemene na zřizování a provozování vedení ze dne , na základě které bylo zřízeno na pozemku parc.č. 4673/2 nyní k parc.č. 4673/15, 4673/19, 4673/20 uvedené věcné břemeno ve prospěch PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, Smíchov , IČO: Vklad práva do KN byl proveden pod č.j. V 8543/ , právní účinky vkladu nastaly ke dni Na vlastníky jednotek přejdou ke dni účinnosti vkladu vlastnického práva k jednotkám a spoluvlastnickým podílům všechna práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a pozemku, a to v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům. II. Prohlášení stran, stav předmětné nemovitosti SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 3

4 1. Prodávající prohlašuje, že na předmětných nemovitostech neváznou žádná věcná či závazková práva, zejména žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva, práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce ani jiné právní povinnosti či práva třetích osob, vyjma: a) Práv a povinností vyplývajících ze smluv uvedených v předchozím článku této smlouvy, b) S převodem spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 4673/15, k.ú. Smíchov přechází na kupujícího také závazek zřídit věcné břemene chůze a jízdy přes tento pozemek ve prospěch vlastníků pozemků: i) číslo parcelní 4673/16, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2, ii) číslo parcelní 4673/17, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m2 iii) číslo parcelní 4673/18, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 15 m2 v katastrálním území Smíchov, Obec Praha, jak vedeno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, a to pro případ, že vlastníky těchto pozemků budou osoby odlišné od osob spoluvlastníků pozemku parc.č. 4673/15, k.ú. Smíchov, c) S převodem spoluvlastnického podílu na nebytové jednotce č. 3284/14 přechází na kupujícího také závazek zřídit věcné břemeno průchodu přes tuto nebytovou jednotku, a to ve prospěch vlastníka nebytové jednotky č. 3284/05. Spoluvlastníci nebytové jednotky jsou povinni věcné břemeno zřídit bez prodlení po převedení vlastnictví k nebytové jednotce č. 3824/05 z prodávajícího na třetí osobu. d) Případného zástavního práva ve prospěch úvěrové banky kupující zřízeného za účelem krytí pohledávky vyplývající z úvěru poskytnutého na krytí části kupní ceny. 2. Prodávající prohlašuje, že není v prodlení s plněním žádných svých závazků vztahujících se k předmětným nemovitostem, zejména daňových povinností, a není proti ní vedeno ani nehrozí žádné řízení, které by mohlo ve svém důsledku omezit vlastnické právo kupující k předmětným nemovitostem. 3. Dále prodávající prohlašuje, že na předmětných nemovitostech nejsou žádné faktické vady, na které by měla povinnost kupujícho upozornit. 4. Prodávající tímto prodává předmětné nemovitosti kupující s veškerými právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím, přičemž strany sepíší při fyzickém předání předávací protokol. 5. Předmětem převodu vlastnictví dle této smlouvy není elektroměr měřící elektrickou energii spotřebovanou v převáděné bytové jednotce, ani jeho osazení. Elektroměr, včetně jeho osazení, si zajistí kupující na vlastní náklady. 6. Kupující prohlašuje, že si předmětné nemovitosti prohlédla, seznámila se s jejich stavem a jako takové je přebírá do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se uhradit kupní cenu, jak je sjednána touto smlouvou. 7. V případě, že by se prohlášení a ujištění daná prodávající v tomto článku ukázala jako nepravdivá, uplatní se sankční ustanovení dle čl. V. této smlouvy. Strany si vrátí, co bylo podle smlouvy plněno do 30 dnů ode dne zániku platnosti této smlouvy a poskytnou si včasnou a účinnou součinnost za účelem převodu vlastnického práva zpět, jakož i k zastavení řízení o vkladu případného zástavního práva a vlastnického práva, nebo k výmazu zástavního práva, pokud je již vloženo. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 4

5 III. Kupní cena 1. Celková kupní cena za předmětné nemovitosti byla stranami dohodnuta ve výši,-kč vč. DPH, Která je členěna takto: VARIANTA HRAZENÍ Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ: 2. Kupní cenu uhradila kupující před podpisem této smlouvy, což prodávající potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. VARIANTA HRAZENÍ Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ S ÚSCHOVOU: 3. Část kupní ceny ve výši. uhradila kupující před podpisem této smlouvy, což prodávající potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. 4. Doplatek kupní ceny ve výši..složila kupující před podpisem této smlouvy do úschovy u., přičemž prostředky do úschovy složené budou v souladu se smlouvou o úschově uzavřené mezi prodávající, kupující a schovatelem, uvolněny na účet prodávající, jak uveden v záhlaví této smlouvy poté, co budou schovateli předloženy: a) Originál této smlouvy s ověřenými podpisy smluvních stran, b) Originál návrhu na vklad vlastnického práva dle této smlouvy s razítkem podatelny příslušného katastrálního úřadu o jeho přijetí a přidělení čísla jednacího, c) Výpisu z katastru nemovitostí na předmětné nemovitosti, z něhož bude patrno, že předmětné nemovitosti jsou dotčeny změnou právních vztahů na základě shora uvedeného návrhu na vklad vlastnického práva a z něhož bude dále vyplývat, že na předmětných nemovitostech neváznou žádná další zatížení či omezení vlastnických práv než jak uvedeno v této smlouvě a že nejsou vedena žádná řízení vyjma řízení vedených z vůle nebo se souhlasem obou stran, přičemž postačí výpisy z neplaceného elektronického přístupu do katastru nemovitostí. VARIANTA HRAZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM ÚVĚRU: 5. Část kupní ceny ve výši uhradila kupující před podpisem této smlouvy, což prodávající potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. 6. Doplatek kupní ceny ve výši uhradí kupující nejpozději do dvaceti kalendářních dnů od podpisu této smlouvy prostřednictvím hypotečního úvěru poskytnutého, přičemž Banka prostředky uvolní na účet prodávající uvedený v záhlaví této smlouvy, po předložení: i) Originálu této smlouvy podepsané oběma stranami ověřenými podpisy, ii) Originálu zástavní smlouvy, na základě které bude k předmětným nemovitostem zřízeno zástavní právo ve prospěch Banky, iii) Návrhů na vklad práva dle shora uvedených smluv s razítkem katastrálního úřadu o jejich přijetí a přidělení číslo jednacího, iv) Výpisu z katastru nemovitostí na předmětné nemovitosti, z něhož bude patrno, že předmětné nemovitosti jsou dotčeny změnou právních vztahů na základě shora uvedeného návrhu na vklad vlastnického práva a z něhož bude dále vyplývat, že na předmětných nemovitostech neváznou žádná další zatížení či omezení vlastnických práv než jak uvedeno v této smlouvě a že nejsou vedena žádná řízení vyjma řízení vedených z vůle nebo se souhlasem obou stran, 7. Strana kupující se zavazuje splnit řádně a včas všechny povinnosti k uvolnění úvěru, zejména včas podepsat inkasní, resp. platební příkaz, zajistit uzavření případné pojistné smlouvy, pokud je podmínkou uvolnění, apod. tak, aby lhůta k úhradě kupní ceny z úvěru mohla být bankou dodržena. Strany se za tím účelem zavazují poskytnout si SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 5

6 vzájemnou účinnou a včasnou součinnost. Pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas, uplatní se sankční ustanovení této smlouvy. 8. Strana prodávající poskytne součinnost pro úhradu kupní ceny zejména uzavřením zástavní smlouvy s úvěrovou bankou kupující na zajištění úvěru na krytí části kupní ceny. IV. Nabytí vlastnictví 1. Kupující nabude vlastnictví k předmětným nemovitostem vkladem do katastru nemovitostí na základě této smlouvy s účinností ke dni podání návrhu na vklad. 2. Zároveň s podpisem této smlouvy podepisují strany návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí. 3. Strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy a zavazují se, pokud to bude nutné podle výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu, doplnit nebo změnit tuto smlouvu nebo uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy, do 7 dnů ode dne, kdy se o obsahu výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu dozvěděly. Toto ustanovení se vztahuje přiměřeně na návrh na vklad do katastru nemovitostí a přílohy. 4. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této smlouvy jsou obě strany svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést předmětné nemovitosti na třetí osobu, ani je jakkoliv nezatížit nebo nesjednat práva k nim pro třetí osobu. V. Sankce Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že pokud nedojde ke splnění účelu této smlouvy, to je k převodu vlastnického práva proti úhradě kupní ceny, zaviněním jedné ze stran tím, že nesplní své povinnosti dle této smlouvy a neučiní nápravu závadného stavu ani do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé strany, je druhá strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% sjednané kupní ceny do 7 dnů od doručení písemné výzvy straně, která nenaplnění účelu smlouvy zavinila. Tím není dotčen nárok na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty. S odkazem na ustanovení 545/1 občanského zákoníku strany sjednávají, že úhradou smluvní pokuty zanikají veškeré původní závazky stran sjednané mezi nimi touto smlouvou. Platnost a účinnost této smlouvy zaniká dnem úhrady smluvní pokuty do rukou strany oprávněné. Pokud smluvní pokuta nebude uhrazena řádně a včas, má oprávněná strana právo od této smlouvy odstoupit. Tím nezaniká nárok na již uplatněnou smluvní pokutu. VI. Záruční lhůta Záruční doba budovy ( 2 zák. č. 72/1994 Sb.) a jednotek pro kupující je prodávající stanovena na 24 měsíců. Všechny záruční lhůty počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětných nemovitostí, u budovy (společných částí) jejím uvedením do provozu. Za den uvedení budovy do provozu se považuje den převzetí první jednotky kupujícím odlišným od osoby prodávající. Smluvní strany sjednávají, že při uplatnění případných reklamací bude postupováno v souladu s pravidly uvedenými v informaci - návodu k použití převáděné jednotky, která bude kupující předána v den protokolárního předání a převzetí předmětných nemovitostí. VII. Zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu 1. Správu, provoz a opravy společných částí domu zajišťuje, dle smluvních ujednání s vlastníkem budovy, SPS správa nemovitostí, s.r.o., IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ , jednající jednatelem Ing. Romanem Pleskačem. 2. Prodávající postupuje touto smlouvou na kupujícího, jako spoluvlastníka společných částí budovy a pozemku, práva a povinnosti ze smlouvy o správě, a to v rozsahu spoluvlastnického podílu kupující na společných částech domu. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 6

7 Kupující postoupení práv a povinností z předmětné smlouvy o správě nemovitostí uvedené v odstavci 1 tohoto článku přijímá a v uvedeném rozsahu s ní souhlasí. VIII. Předání předmětných nemovitostí 1. Strany si předají předmětné nemovitosti na základě předávacího protokolu do 15 kalendářních dnů od uhrazení celé kupní ceny, nejdříve však ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva k převáděným nemovitostem ve prospěch kupující do katastru nemovitostí. Kupující je povinen převzít předmětné nemovitosti jen za předpokladu, že budou prosty případných vad a nedodělků bránících jejich užívání. 2. Konečné předání a převzetí proběhne na základě sepsání písemného protokolu podepsaného smluvními stranami, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky nebránící užívání předmětných nemovitostí. Dnem převzetí předmětných nemovitostí, nejpozději však okamžikem převodu vlastnického práva, přechází na kupující i odpovědnost za škodu na nich vzniklou a povinnost úhrady nákladů spojených s jejich užíváním. Prodávající vzniká povinnost zajistit ve sjednaných lhůtách odstranění zjištěných vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující do 40 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nepřevezme předmětné nemovitosti, ač tyto jsou prosty vad či nedodělků, které by bránily jejich užívání, je kupující povinna uhradit prokazatelné náklady, které prodávající vzniknou při udržování nepřevzaté nemovitosti v řádném stavu za dobu trvajícího prodlení kupující. Dále se sjednává, že marným uplynutím lhůty k převzetí předmětných nemovitostí se má za to, že předmětné nemovitosti jsou prosty vad a nedodělků. V tomto případě počíná záruční lhůta na převáděné jednotky běžet dnem, k němuž nabude kupující k jednotkám vlastnické právo. Nepřevezme-li si kupující v rozporu s touto smlouvou předmětné nemovitosti ani do 3 týdnů ode dne podání návrhu na povolení vkladu vlastnictví k předmětným nemovitostem ve prospěch kupující, je po ní prodávající oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s tím, že právo na náhradu případné škody tím není dotčeno. IX. Závěrečná ustanovení 1. Náklady na své případné právní zástupce hradí každá strana ze svého. Náklady spojené s případným pořízením úvěru na krytí části kupní ceny a náklady na vklad zástavní smlouvy a smlouvy kupní včetně kolku hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí, jakož i náklady na vypracování znaleckého posudku pro účely daně z převodu nemovitostí, hradí prodávající. Úschovu kupní ceny, je-li sjednána, hradí kupující. 2. Přiznání k dani z převodu nemovitostí se zavazuje podat prodávající v souladu se zákonem, a to s originálem znaleckého posudku vyhotoveného za účelem výpočtu daně z převodu nemovitostí a originálem nebo ověřenou kopií kupní smlouvy s razítkem KÚ o povolení vkladu vlastnictví. Pro případ, že prodávající nesplní včas a řádně povinnost k úhradě daně z převodu nemovitostí a kupující z titulu zákonného ručitelství uhradí daň z převodu nemovitostí, má právo požadovat vůči straně prodávající vedle uhrazené daně s příslušenstvím též smluvní pokutu ve výši 100% zákonem stanovené daně z převodu nemovitostí. 3. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnost nebo platnost ostatních závazků z této smlouvy a je plně oddělitelným od ostatních ustanovení. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě nebo nahrazením této smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí českým právem, občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 5. Tato smlouva je sepsána v stejnopisech, po jednom náleží každé smluvní straně do doby provedení vkladu, vyhotovení jsou pro účely řízení o povolení vkladu vlastnictví, Účastníci si smlouvu řádně přečetli a na důkaz toho, že porozuměli jejímu obsahu tuto svobodně, vážně a vlastnoručně, resp. prostřednictvím svých oprávněných zástupců, podepisují. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 7

8 V Praze dne 2012 V Praze dne 2012 Prodávající Kupující Přílohy: Příloha č. 1 Schéma všech podlaží budovy SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 8

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená níže uvedeného dne podle zákona č. 72/1994 Sb. a 588 a násl. občanského zákoníku mezi: I. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE

SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE Příloha č.4 usnesení č. 1193/32/R/2015 č. SM. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle platných právních předpisů dle svého prohlášení k právnímu jednání plně svéprávní účastníci, popř. jejich

Více

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan (dále jen budoucí prodávající) a Pan(í): (dále jen budoucí kupující) Smlouva o smlouvě budoucí kupní dohodly v souladu s 1785 a násl. zákona 89/2012

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE Objekt:. Jednotka č.. Číslo smlouvy:. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi níže uvedenými smluvními stranami: 1. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 IČ:

Více

SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE

SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE Příloha č.4 usnesení Rady MČ Praha 11 č. 0648/R/18/2015 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle platných právních předpisů dle svého prohlášení k právnímu jednání svéprávní účastníci: SMLOUVU

Více

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce (dle ust. 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 6 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

*** Viladomy, s.r.o. Smlouva o budoucí kupní smlouvě

*** Viladomy, s.r.o. Smlouva o budoucí kupní smlouvě *** a Viladomy, s.r.o. Smlouva o budoucí kupní smlouvě Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli následující účastníci: 1. *** rodné číslo: ***/*** trvale bytem *** dále jen b u d o u c í k u p u j í c í a

Více

Kupní smlouva Smluvní strany: JUDr. Ing. Helena Horová, se sídlem V Luhu 18, Praha 4, PSČ 140 00, Insolvenční správce BYDLENÍ SMETANKA, a.s., IČ 27235165, se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, PSČ 263 01,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o. se sídlem Vězeňská 912/6, 110 00 Praha 1 Staré Město jejímž jménem jedná Michal Bouška, jednatel IČ: 24122394 č. ú. : **** (dále jen prodávající ) a jméno / název:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě kupní

Smlouva o budoucí smlouvě kupní Smlouva o budoucí smlouvě kupní Níže uvedeného dne, měsíc a roku, uzavírají: o převodu bytu 1. BC Bručná, s.r.o, se sídlem Plzeň, Boettingerova 2902/26, PSČ 301 00, IČ 290 89 212, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jako Smlouva ) uzavřená ve smyslu 2128 a souvis. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jako Smlouva ) uzavřená ve smyslu 2128 a souvis. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) mezi: KUPNÍ SMLOUVA (dále jako Smlouva ) uzavřená ve smyslu 2128 a souvis. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) CP Praha s.r.o. se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pitterova 2855/13,

Více

O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY SMLOUVA č. / O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se

Více

Smlouva o budoucí smlouvě kupní číslo smlouvy:

Smlouva o budoucí smlouvě kupní číslo smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě kupní číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA KUPNÍ SMLOUVA č. KS/xx uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA Stránka 1 z 10 1. SMLUVNÍ

Více

V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008

V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008 V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008 K U P N Í S M L O U V A o převodu vlastnictví k jednotce, kterou podle ustanovení zák. č. 72/1994 Sb. a podle Občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě kupní číslo smlouvy:.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní číslo smlouvy:. Smlouva o budoucí smlouvě kupní číslo smlouvy:. SLÁDEK GROUP, a.s. IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě kupní na koupi nebytové jednotky

Smlouva o budoucí smlouvě kupní na koupi nebytové jednotky Smlouva o budoucí smlouvě kupní na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008

V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008 V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008 K U P N Í S M L O U V A o převodu vlastnictví k jednotce, kterou podle ustanovení zák. č. 72/1994 Sb. a podle Občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne,

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č. / / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky 1. K2 investiční s.r.o., se sídlem Chrudim, Koželužská 554, PSČ 537 01, IČ: 26008921, zapsaná v obchodním

Více

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Smlouva o budoucí kupní smlouvě Identifikační číslo: číslo pozemku bez lomítka KM Developers s.r.o. se sídlem: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 IČO: 26081300 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha Smlouva o převodu bytu - jednotky č..../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha I. Smluvní strany U labutě, Černého 511-516, bytové družstvo

Více