Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k Pasiva celkem Pohledávky za

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za"

Transkript

1

2

3 Příloha i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k záležitosti navrhované akcionářem Forum Energy s.r.o. společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 svolané na den od hodin v sídle společnosti. K bodu pořadu jednání 1. Zahájení valné hromady a volba jejích orgánů Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. volí: Za předsedu valné hromady: Mgr. Martina Řandu Za zapisovatele: Josefa Nuhlíčka Za ověřovatele zápisu: Petra Branta a Zuzanu Duškovou Za osoby pověřené sčítáním hlasů: Petra Váchu a Milana Váchu. Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady: Návrh usnesení představuje organizační opatření vyžadované k projednání dalších bodů pořadu jednání valné hromady. Představenstvo upozorňuje na skutečnost, že jednotlivé osoby uvedené v tomto návrhu usnesení mohou být s ohledem na aktuální situaci nahrazeny jinými osobami; v takovém případě bude valné hromadě předložen takto upravený návrh usnesení. K bodu pořadu jednání 2. Seznámení valné hromady s mezitímní účetní závěrkou společnosti k 30. červnu 2014 Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě a seznamuje akcionáře s mezitímní účetní závěrkou k 30. červnu 2014, která byla vypracována v souladu s právními předpisy. Tato mezitímní účetní závěrka je nezbytným podkladem v souladu s platnými právními předpisy pro rozhodování o výplatě záloh na výplatu podílu na zisku. Představenstvo účetní závěrku sestavilo na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti a v souladu se stanovami společnosti ji předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Mezitímní účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci O společnosti v odkazu Pro akcionáře ). Hlavní údaje z řádné účetní závěrky jsou uvedeny v této pozvánce jako příloha ii). Schválení mezitímní účetní závěrky k 30. červnu 2014 je předmětem hlasování akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady. K bodu pořadu jednání 4. Schválení mezitímní účetní závěrky společnosti k 30. červnu 2014 a schválení výplaty zálohy na výplatu podílu na zisku Vyjádření představenstva k návrhům usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady: K návrhu na schválení mezitímní účetní závěrky společnosti k 30. červnu 2014: Představenstvo společnosti obdrželo dne 13. srpna 2014 žádost akcionáře společnosti Forum Energy s.r.o. o svolání valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. s tímto návrhem usnesení na schválení mezitímní účetní závěrky společnosti k 30. červnu 2014 (jak je uveden v žádosti kvalifikovaného akcionáře tvořící přílohu této pozvánky): Valná hromada společnosti projednala a schválila mezitímní účetní závěrku společnosti k 30. červnu V rámci příprav valné hromady představenstvo neprodleně zahájilo práce na vypracování mezitímní účetní závěrky k 30. červnu 2014, neboť mezitímní účetní závěrka k 30. červnu 2014 je nezbytným podkladem pro rozhodování o výplatě záloh na výplatu podílu na zisku. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předloženou mezitímní účetní závěrku společnosti k 30. červnu 2014, neboť tato účetní závěrka poskytuje věrný obraz společnosti, byla vypracována řádně a v souladu s právními předpisy. K návrhu na schválení výplaty zálohy na výplatu podílu na zisku: Představenstvo společnosti obdrželo dne 13. srpna 2014 žádost akcionáře společnosti Forum Energy s.r.o. o svolání valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. s tímto návrhem usnesení na schválení výplaty zálohy na výplatu podílu na zisku (jak je uveden v žádosti kvalifikovaného akcionáře tvořící přílohu této pozvánky): Valná hromada schválila výplatu zálohy na výplatu podílu na zisku ve výši 43 Kč na jednu kmenovou akcii společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Představenstvo společnosti nedoporučuje valné hromadě schválit návrh usnesení akcionáře Forum Energy s.r.o. na výplatu zálohy na výplatu podílu na zisku, a to z těchto důvodů: 1. Společnost Teplárna České Budějovice, a.s. podniká v odvětví se silně sezónním předmětem činnosti. Její zisk je závislý na vlivu počasí, zejména teplotním průběhu topného období. Zimní měsíce generují zisk společnosti, v letním období je provoz podniku ztrátový. Proto je vhodné, aby výplata podílu na zisku byla schvalována 1x ročně, zpravidla v tradičním termínu valné hromady společnosti, tj. v červnu každého kalendářního roku, na základě řádné účetní závěrky za celý uplynulý kalendářní rok obsahující všechny výše uvedené sezónní vlivy. Takové podklady umožňují spravedlivé posouzení stavu společnosti a jejího podnikání, jakož i umožňují akcionářům správně a odpovědně rozhodnout o výplatě podílu na zisku. Výplata záloh na výplatu podílu na zisku je u společnosti krajně nevhodná a může být i rizikem pro finanční zdroje, které společnost v průběhu roku v souladu s finančním plánem používá. Taková výplata záloh na výplatu podílu na zisku není v zájmu společnosti. 2. Ve společnosti probíhá v současnosti proces snížení základního kapitálu, a to vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. Lhůta pro akceptaci veřejného návrhu skončila dne 3. září 2014, veřejný návrh přijalo přes 320 akcionářů společnosti. Ačkoliv akcionáři, kteří veřejný návrh smlouvy akceptovali, budou v době konání nadcházející valné hromady ještě akcionáři společnosti s nárokem na vyplacení případné zálohy na podíl na zisku, je velmi pravděpodobné, že již jejími akcionáři (v důsledku ukončení procesu snížení základního kapitálu) nebudou v době řádné valné hromady plánované na červen 2015, která bude rozhodovat o výplatách podílu na zisku za rok Tento stav by byl však pro společnost rizikový a není v zájmu společnosti. Vzhledem k tomu, že dle zákona a stanov společnosti lze podíl na zisku rozdělit pouze mezi akcionáře a vzhledem k tomu, že záloha na výplatu podílu na zisku je zúčtovatelná a vratná, byla by společnost vystavena riziku návratnosti a vymahatelnosti vyplacených záloh na zisku. Pohledávky na vyplacené zálohy na podílu na zisku nejsou nijak zajištěny. Ze všech výše uvedených důvodů představenstvo společnosti nedoporučuje valné hromadě schválit návrh usnesení akcionáře Forum Energy s.r.o. na výplatu zálohy na výplatu podílu na zisku.

4 A B B.I. B.II. B.III. B.III.1 Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k ROZVAHA (v tis. Kč): Běžný rok Minulý rok Běžný rok Minulý rok Aktiva celkem Pasiva celkem Pohledávky za A Vlastní kapitál upsaný základní A.I. Základní kapitál kapitál Z toho: zákl. kapitál Dlouhodobý zapsaný v OR 1) majetek (Dlouhodobá A.II. Kapitálové fondy aktiva) A.III. Rezervní fondy, Dlouhodobý nedělitelný fond a nehmotný majetek ostatní fondy ze Dlouhodobý zisku hmotný majetek A.IV. Výsledek Dlouhodobý min. let finanční majetek A.V. Výsledek Z toho: podíly v ovládaných a běžného účetního řízených osobách období C Oběžná aktiva (Krátkodobá aktiva) C.I. Zásoby C.II. C.III. C.IV. Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení B. Cizí zdroje (dlouhodobé a krátkodobé) B.I. rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Z toho: bank. úvěry dlouhodobé C. I. Časové rozlišení I+II I+II.1. II.2. Tržby za prodej zboží a výkony Z toho: tržby za prodej zboží a vl. výrobků a služeb Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč): Běžný rok Minulý rok * Provozní výsledek M Změna stavu rezerv, opr položek ve II.3. Aktivace A+B Náklady vynaložené na prodané zboží a výkon. Spotřeba Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku G Změna stavu rezerv, opr. položek III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F+H+I Jiné provozní náklady Výnosy celkem Náklady celkem VI+VII+ VIII+IX+X +XI+XII J+K+L+ N+O+P +Q finanční oblasti Jiné finanční výnosy Jiné finanční náklady *- Q Finanční výsledek včetně daně z příjmu Běžný rok Minulý rok z běžné čin ** Výsledek hosp. za běž. činnost XIII Mimořádné výnosy R+S Mimořádné náklady * Mimořádný výsledek T Převod podílu na výsledku společníkům *** Výsledek hosp. za účet. období

5

6

7

8

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Oznámení o čerpání dovolené

Oznámení o čerpání dovolené Obsah: Oznámení o čerpání dovolené Upozornění na přerušení dodávky teplé vody Změna Výroční zpráva za rok 2001 Zpráva auditora Usnesení shromáždění delegátů Oznámení o čerpání dovolené SBDO Průkopník oznamuje

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

svolává která se bude konat v pátek 12.6. 2015 od 15:00 hodin v sídle společnosti v Kameničné čp. 100

svolává která se bude konat v pátek 12.6. 2015 od 15:00 hodin v sídle společnosti v Kameničné čp. 100 Představenstvo VIKA Kameničná a.s. se sídlem v Kameničné čp. 100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1443 svolává V A L N O U H R O M A D

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 IČ 00053104 za rok 2014 Projednáno a schváleno představenstvem

Více

Výroční zpráva Český holding, a.s.

Výroční zpráva Český holding, a.s. Výroční zpráva Český holding, a.s. Obsah Obsah Základní údaje 3 Základní kapitál a vlastnická struktura 4 Akcie 5 Zpráva představenstva 7 Plnění usnesení valných hromad Komentář k údajům výkazu zisku a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

T +420 266 019 711 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 00014915 ÚČET Č. 1809071, NUMERICKÝ SMĚR.

T +420 266 019 711 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 00014915 ÚČET Č. 1809071, NUMERICKÝ SMĚR. Praha, 3. dubna 2015 Vážený akcionáři, představenstvo akciové společnosti Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Jáchymov Property Management a. s. IČ: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožďanská 2053/3, PSČ 148 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti. Crystal BOHEMIA, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti. Crystal BOHEMIA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Crystal BOHEMIA, a.s. se sídlem Poděbrady, Jiráskova 223, PSČ 290 01, IČO: 28486722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Zpráva o prověrce mezitímních účetních informací

Zpráva o prověrce mezitímních účetních informací Zpráva o prověrce mezitímních účetních informací - mezitímní účetní závěrky společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. k 30. 6. 2014 Datum vydání: 28. 8. 2014 Tel: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více