VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ Výroční zpráva 2013 Stránka 1 z 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01. Výroční zpráva 2013 Stránka 1 z 21"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ Výroční zpráva 2013 Stránka 1 z 21

2 Výroční zpráva 2013 Stránka 2 z 21

3 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 7 C/ ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH 7 D/ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 E/ ÚDAJE O ČINNOSTI 7 F/ EKONOMIKA - ÚDAJE O MAJETKU, ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI, ZISKU A ZTRÁTÁCH 9 G/ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÚČETNÍ JEDNOTKY 11 H/ PŘÍLOHY Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Příloha k roční účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 21 Výroční zpráva 2013 Stránka 3 z 21

4 ÚVOD Vážené dámy a pánové, předkládám Vám zprávu o stavu hospodaření společnosti ENERGOFOREST s.r.o. v roce Cílem hospodaření společnosti v roce 2013 bylo dosažení její větší stabilizace na trhu a ekonomické nezávislosti. Vytýčená cesta a směr společnosti přes obecně neuspokojivé objektivní podmínky oboru v České republice a celého ekonomického prostředí v EU se ukázala jako správnou. Navýšení objemu zakázek, zkvalitnění služeb pro zákazníky, trvalá snaha optimalizace vnitřních nákladů, omezení nerentabilních činností, minimalizace objemu pohledávek po splatnosti a efektivnější motivace zaměstnanců byly hlavními důvody proč hodnotit rok 2013 jako úspěšný. Společnost posílila své postavení významným rozšířením svých obchodních aktivit mimo region Jihočeského kraje a investicí do lesních pozemků. Pokračovala stabilizace provozovny Pila Mříč z hlediska vyřešení majetkových poměrů k pozemkům jako nezbytného zázemí pily. Investice do pozemků a dalšího nemovitého majetku navazujícího na areál pilařského provozu skýtá do budoucna potenciál rozvoje společnosti. V roce 2013 byla zahájena činnost truhlářské výroby. Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se aktivně podíleli na výsledcích roku 2013, kdy je třeba ocenit jejich profesionalitu, pracovní nasazení a příkladnou spolupráci. Společnost ENERGOFOREST s.r.o. v roce 2013 v rámci hodnocení CZECH TOP 100 získala ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award AAA-Excelentní a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice. Zároveň se společnosti podařilo meziročně téměř zdvojnásobit podíl certifikovaného dříví uváděného na trh. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům společnosti, kteří se podíleli na tomto úspěchu. Výsledky roku 2013 dávají dobrý základ v úspěšném podnikání i v roce následujícím, kdy společnost se dále bude zaměřovat na zvolenou strategii s cílem další, především ekonomické, stabilizace firmy. Základní údaje o podnikání v roce 2013 jsou uvedeny v této výroční zprávě. Ing. Zdeněk Cába jednatel společnosti Výroční zpráva 2013 Stránka 4 z 21

5 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název společnosti: ENERGOFOREST s.r.o. Sídlo: Linecká 59, Český Krumlov - Plešivec Identifikační číslo: DIČ: CZ Datum založení: Den vzniku: Právní forma: společnost s ručením omezeným Rejstříkový soud: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Předmět činnosti: Auditor ověřující účetní závěrku za poslední účetní : výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Plan Control s.r.o., IČ , Horská 73, Český Krumlov, ing. Otto Kadlec, číslo oprávnění: 1286 Systém řízení jakosti: Společnost je certifikována společností SGS v systém managementu organizace ISO 9001:2008 a v systému spotřebitelského řetězce C-o-C dle PEFC a FSC Výroční zpráva 2013 Stránka 5 z 21

6 Výroční zpráva 2013 Stránka 6 z 21

7 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Výše základního kapitálu: ,- Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. C/ ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH Jednatelem společnosti je od Ing. Zdeněk Cába, společnost nemá zřízenou dozorčí radu. Jednateli společnosti nebyly poskytnuty úvěry ani půjčky a stejně tak společnost jednateli neposkytla žádná ručení ani jiná zajištění. D/ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Společnost ENERGOFOREST s.r.o. je součásti skupiny Energoforest Holding AG se sídlem ve Švýcarsku. Její uspořádání a struktura majetkových podílů je uvedena v následujícím grafickém přehledu. Struktura koncernu: Energoforest Holding AG 100% z.k. ENERGOFOREST s.r.o. 66,6 % z.k. provozovna Pila Mříč pila, truhlárna OOO ЭНЕРГОФОРЕСТ РУ Údaje o ovládající osobě: Energoforest Holding AG Nüschelerstrasse 31, Zürich Švýcarská konfederace Reg.č.: CH Základní kapitál: ,- CHF zcela splacen Podíl na ovládané společnosti : 100 % Údaje o dceřiné společnosti: OOO ЭНЕРГОФОРЕСТ РУ Неопалимовский пер. д Москва Россия Základní kapitál: ,- RUB zcela splacen ENERGOFOREST s.r.o. B.S. Sachnovski 66,6 % podíl na společnosti 34,4 % podíl na společnosti E/ ÚDAJE O ČINNOSTI Společnost ENERGOFOREST s.r.o. podnikala ve sledovaném v činnostech, které odpovídají předmětu podnikání vymezenému v živnostenských oprávněních. Všechny tyto činnosti jsou též řádně zapsány do obchodního rejstříku. Výroční zpráva 2013 Stránka 7 z 21

8 Podnikatelské aktivity společnosti byly ve sledovaném orientovány na obchod se surovým dřívím a biomasou, výrobu a prodej řeziva vyráběném ve vlastní pilařské provozovně, zahájení truhlářské výroby a na lesnické služby realizované především u drobných vlastníkům lesů. Společnost zabezpečila v roku 2013 splnění všech hlavních úkolů, vyplývající z dlouhodobých cílů a navazující strategie s cílem stabilizace společnosti především z hlediska dodavatelsko-odběratelských vztahů, ekonomické stability, podpory rozvoje rentabilních aktivit. Společnost zvládla veškeré zakázky s velmi dobrým hodnocením od smluvních partnerů. Struktura vývoje jednotlivých oblastí činnosti za poslední tři roky, tj. od roku 2011 je uvedena v tabulce č.1. Podíly objemů jednotlivých činností ve sledovaném vychází z celkových ročních obratů v příslušných letech. Tabulka č.1 : Přehled hlavních činností oblast činnosti obchod 86,89% 82,89% 74,81% pilařská výroba 12,10% 17,66% 24,92% služby 0,98% 0,40% 0,22% poradenství 0,03% 0,06% 0,03% Z hlediska geografického členění bylo meziročně dosaženo vyšší obchodní aktivity na jižní Moravě a ve východních Čechách. V běžném účetním nebyla zahájena žádná soudní, správní ani rozhodčí řízení mající významný vliv na finanční situaci společnosti (tj. taková řízení, jejichž předmětem je hodnota přesahující 5% obchodního majetku společnosti). V posledních třech účetních ch nedošlo k přerušení v podnikání společnosti. Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu této výroční zprávy. Společnost není závislá na patentech, průmyslových a obchodních smlouvách, nebo nových procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost. Společnost neměla v roce 2013 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. V oblasti životního prostření nedošlo u společnosti k žádné ekologické havárii ani negativnímu šetření České inspekce životního prostředí. Ověření certifikátů systému spotřebitelského řetězce dřevní hmoty C-o-C dle systémů PEFC a FSC dohledovým auditem proběhlo v závěru roku 2013 úspěšně. Investiční aktivity v roce 2013 směřovaly do stabilizace zázemí pilařského provozu, kdy největší investicemi byly v samém závěru roku nákup bývalého dopravně manipulačního skladu (DMS) od Vojenských lesů a statků, s.p. a fotovoltaické elektrárny na provozní budově pily. Další nákupy především lesních pozemků vyplývaly z aktuální nabídky v zájmovém území. Struktura investic, objem a zdroje, z kterých byly investice pořízeny, je uveden v tabulce č.2. Tabulka č.2 : Hlavní investice v roce 2013 druh investice tis. Kč zdroj bruska 320 vlastní referenční terénní vozidlo 589 vlastní fotovoltaická elektrárna 723 vlastní stavby v areálu DMS cizí nemovitosti pozemky vlastní C e l k e m Výroční zpráva 2013 Stránka 8 z 21

9 Stav veškerého majetku je řádně veden v účetní a operativní evidenci. Jeho stav je dle vnitřních směrnic společnosti řádně inventován, kdy majetek je dle funkčního zařazení zaměstnanců přidělen jednotlivým osobám s přímou zodpovědností za jeho stav a běžné opotřebení. V průběhu roku 2013 nedošlo k žádným úmyslným škodám na majetku, krádežím ani jinému případu znehodnocení majetku nad běžné opotřebení. Celkový počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru k byl 27, z toho 14 zaměstnanců je kategorie D, zbývající počet, tj. 13 zaměstnanců je kategorie THP. Většina zaměstnanců je v pracovním poměru na dobu neurčitou. Celkový nárůst průměrného počtu zaměstnanců ve sledovaném od roku 2011, viz. tabulka č.3. Tabulka č.3: Údaje o počtu zaměstnanců průměrný počet zaměstnanců 24,89 25,65 26,83 Vzhledem k provázanosti jednotlivých činností společnost neeviduje zaměstnance podle jednotlivých druhů činností. F/ EKONOMIKA - ÚDAJE O MAJETKU, ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI, ZISKU A ZTRÁTÁCH, Celková struktura aktiv a pasiv za od roku 2011 je znázorněna v tabulkách č. 4 a 5. Objem celkových aktiv, resp. pasiv za rok 2013 vzrostl proti roku 2012 o 36%.. Tabulka č. 4: Aktiva celkem v tis. Kč Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení Tabulka č.5: Pasiva celkem v tis. Kč Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky Výroční zpráva 2013 Stránka 9 z 21

10 B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení Vlastní kapitál společnosti dosáhl k stavu 9,328 mil.kč, kdy jeho struktura a změny v účetním roku 2013 jsou uvedeny v tabulce č.6. Jeho absolutní hodnota je proti stejnému loňského roku vyšší o 2,773 tis. Kč. Tabulka č.6: Změny vlastního kapitálu za poslední účetní v tis. Kč rok 2013 stav zvýšení snížení stav k (+) (-) k základní jmění ostatní kapitálové fondy zákonný rezervní fond ostatní fondy nerozdělený zisk minulých let výplata dividend HV ve schvalovacím řízení HV běžné účetního C e l k e m Struktura nákladů za sledované od roku 2011 je uvedena v tabulce č.7. Celkové provozní náklady v roce 2013 jsou zásadně ovlivněny náklady vynaloženými na prodané zboží, tj. především surové dříví, kdy objem výkupu se meziročně zvýšil o 36% a průměrná výkupní cena se v průběhu roku 2013 snížila cca o 3%. Tabulka č.7: Náklady celkem v tis. Kč NÁKLADY CELKEM Náklady PROVOZNÍ činnosti náklady vynaložené na prodané zboží spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady daně a poplatky odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu změna stavu rezerv a opravných položek v provoz. oblasti ostatní provozní náklady Náklady FINANČNÍ činnosti nákladové úroky ostatní finanční náklady (vč. kurzových ztrát) Náklady MIMOŘÁDNÉ daň z příjmů Výroční zpráva 2013 Stránka 10 z 21

11 Obdobně jako struktura nákladů je v tabulce č.8 uveden přehled dosažených výnosů a jejich struktura za srovnatelné let Tabulka č. 8: Výnosy celkem v tis. Kč VÝNOSY CELKEM Výnosy z PROVOZNÍ činnosti tržby za prodej zboží tržby za prodej vlastních výrobků a služeb změna stavu zásob vlastní činnosti aktivace tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ostatní provozní výnosy Výnosy z FINANČNÍ činnosti výnosové úroky ostatní finanční výnosy (vč. kurzový zisků) Tabulka č.9: Zisk po zdanění z běžné činnosti v tis. Kč zisk po zdanění G/ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÚČETNÍ JEDNOTKY Společnost chce pokračovat ve své obchodní strategii zaměřené na trvalou, diferencovanou, osobní práci s klienty s cílem zkvalitnění služeb. V nadcházejícím se nepředpokládá významný nárůst obratu. Důraz bude kladen na efektivitu a zvyšování produktivity práce především v pilařském provozu. Předpokládáme další rozšíření truhlářské výroby a stanovení další strategie rozvoje spojené s vyřešením majetkových poměrů k pozemkům v areálu pilařského provozu v závěru roku Jako zásadní riziko v nejbližší budoucnosti vidíme v platební insolvenci u některého z významnějších odběratelů dřeva především v České republice, vyvolané přetrvávající, obecně špatnou, ekonomickou situací dřevozpracujících podniků. Výroční zpráva 2013 Stránka 11 z 21

12 H/ PŘÍLOHY Příloha č.1 Rozvaha v plném rozsahu k v tis. Kč Výroční zpráva 2013 Stránka 12 z brutto 2013 korekce Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1 Zřizovací výdaje.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.3 Software Ocenitelná práva.5 Goodwill.6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek.7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.8 Poskytnuté zálohy na dlouh.nehm.majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů.5 Základní stádo a tažná zvířata.6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.8 Poskytnuté zálohy na dlouh.hmotný majetek.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek 138 B.III.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly.4 Půjčky a úvěry ovl. a říz os. a úč jedn pod podst vlivem.5 Jiný dlouhodobý finanční majetek.6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary.3 Výrobky Zvířata.5 Zboží.6 Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů.2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami.3 Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem.4 Pohl za společníky, členy družstva a za účastníky sdr..5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 34.6 Dohadné účty aktivní.7 Jiné pohledávky.8 Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami.3 Pohledávky za účetními jedn. pod podstatným vlivem.4 Pohledávky za spol., členy druž a za účastníky sdr..5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.6 Stát daňové pohledávky Ostatní pohledávky netto.8 Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení D.I.1 Náklady příštích (leasing) Komplexní náklady příštích.3 Příjmy příštích 2012 netto 2011 netto

13 Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly.3 Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1 Emisní ážio.2 Ostatní kapitálové fondy.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách.5 Rozdíly z přeměn společností A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1 Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond.2 Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky.3 Rezerva na daň z příjmů.4 Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky 375 B.II.1 Závazky z obchodních vztahů.2 Závazky - ovládající řídící osoba.3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem.4 Závazky ke společníkům.5 Dlouhodobé přijaté zálohy.6 Vydané dluhopisy.7 Dlouhodobé směnky k úhradě.8 Dohadné účty pasivní.9 Jiné závazky.10 Odložený daňový závazek 375 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1 Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám.3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem.4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy.10 Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé.2 Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1 Výdaje příštích Výnosy příštích Výroční zpráva 2013 Stránka 13 z 21

14 Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k v tis. Kč I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady (4) Odměny členům orgánů společnosti a družstva.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 41 F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného materiálu G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v provoz. oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku.1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účet. jednotkách pod podstatným vlivem.2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů.3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého fin majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy (vč. kurz. zisků) O. Ostatní finanční náklady (vč. kurz. ztrát) XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná odložená 375 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S.1. - splatná.2 - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní *** Výsledek hospodaření před zdaněním Výroční zpráva 2013 Stránka 14 z 21

15 Příloha č.3 Příloha k roční účetní závěrce 2013 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy, účetní zápisy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. A. OBECNÉ ÚDAJE 1. Popis účetní jednotky Název: ENERGOFOREST s.r.o. Sídlo: Český Krumlov, Linecká 59 IČ: Právní forma: společnost s ručením omezeným Rozhodující předmět činnosti: nákup a prodej dříví, pilařská výroba Datum vzniku společnosti: Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Energoforest Holding AG Bydliště, sídlo 8001 Zürich, Nüschelerstrasse 31, Švýcarská konfederace Sledované účetní Minulé účetní podíl tj. % podíl tj. % Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním : Popis organizační struktury: Rozhodnutí společníka Jednatel přímé řízení společnosti Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: Funkce Příjmení Jméno jednatel společnosti Ing. Cába Zdeněk Ve sledovaném nedošlo k žádným změnám. 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Není Smluvní dohody mezi společníky zakládající rozhodovací právo: Nejsou 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady v tis. Kč Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků Sledované účetní Předchozí účetní Sledované účetní Předchozí účetní Průměrný počet zaměstnanců 26,83 25, Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti VZP, OSSZ, penzijní, očkování + školné Osobní náklady celkem Výroční zpráva 2013 Stránka 15 z 21

16 B. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Účtování zásob prováděno způsobem A evidence zásob. Ocenění zásob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: oceňování nakupovaných zásob je prováděno: ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - vlastními náklady - cenu pořizování - vedlejší pořizovací náklady: - dopravné - clo - provize - jiné 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností HDM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady - výrobní režie - správní režie NHDM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady - výrobní režie - správní režie 2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Nejsou 3. Opravné položky k majetku v tis. Kč Opravné položky k: Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k dlouhodobému majetku zásobám finančnímu majetku pohledávkám - zákonné pohledávkám - ostatní Odpisování a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je totožný s daňovými odpisy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku je totožný s daňovými odpisy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku Drobný hmotný majetek do ,- Kč je účtován přímo do spotřeby na účet 501. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do ,- Kč se účtuje přímo do nákladů na účet Přepočet cizích měn na českou měnu Aktuální kurs ČNB Výroční zpráva 2013 Stránka 16 z 21

17 C. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní : Nebyly 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry Nebyly 1.3. Rozpis přijatých dotací na provozní účely Nebyly 2. Významné události po datu účetní závěrky Nejsou 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném dlouhodobém majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého majetku v tis. Kč Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Skupina majetku běžné minulé běžné minulé běžné minulé Přírůstky Úbytky Pozemky Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory m. věcí Jiné DHM Nedokončený DHM Nehmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena běžné minulé běžné minulé běžné minulé Přírůstky Software Jiný nehmotný dlouhodobý majetek Úbytky 3.3. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Není 3.4. Dlouhodobý finanční majetek vč. majetkové účasti Není 3.5. Drobný hmotný majetek Hodnota drobného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovací hodnotě celkem ,99 Kč. Výroční zpráva 2013 Stránka 17 z 21

18 4. Vlastní kapitál 4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v tis. Kč Struktura vlastního kapitálu Běžné Předchozí Základní kapitál Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let - - Hospodářský výsledek běžného úč Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Základní kapitál činí ,- Kč 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč Počet dnů Sledované Předchozí z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní do do do a více Závazky po lhůtě splatnosti v tis. Kč Sledované Minulé Počet dnů z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní do do a více Společnost nemá žádné pohledávky a závazky se splatností 5 let a více. Současně nemá žádné splatné závazky z hlediska sociálního a zdravotního pojištění. Výroční zpráva 2013 Stránka 18 z 21

19 Příloha č.4 Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky Výroční zpráva 2013 Stránka 19 z 21

20 Výroční zpráva 2013 Stránka 20 z 21

21 Příloha č.5 Z P R Á V A o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a odst. 9, zák. č. 513/1991 Sb. za účetní roku 2013 ovládanou společností ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov, Linecká 59, PSČ identifikační číslo: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka (dále jen ovládaná osoba ) 1. Ovládající osobou se pro účely Zprávy o vztazích rozumí společnost Energoforest Holding AG, se sídlem Zürich, Nüschelerstrasse 31, Švýcarská konfederace. 2. Ovládající osoba je držitelem 100% obchodního podílu ovládané osoby. 3. Na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne , byla ovládanou osobou poskytnuta půjčka se splatností do za obvyklých podmínek. 4. Půjčka ze dne nebyla k datu splacena. 5. Ovládané osobě nevznikla z uzavřené smlouvy žádná újma. V Českém Krumlově dne Ing. Zdeněk Cába jednatel společnosti Výroční zpráva 2013 Stránka 21 z 21

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 Výroční zpráva 2015 Stránka 1 z 21 Výroční zpráva 2015 Stránka 2 z 21 OBSAH strana

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více