VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ Výroční zpráva 2013 Stránka 1 z 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01. Výroční zpráva 2013 Stránka 1 z 21"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ Výroční zpráva 2013 Stránka 1 z 21

2 Výroční zpráva 2013 Stránka 2 z 21

3 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 7 C/ ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH 7 D/ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 E/ ÚDAJE O ČINNOSTI 7 F/ EKONOMIKA - ÚDAJE O MAJETKU, ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI, ZISKU A ZTRÁTÁCH 9 G/ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÚČETNÍ JEDNOTKY 11 H/ PŘÍLOHY Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Příloha k roční účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 21 Výroční zpráva 2013 Stránka 3 z 21

4 ÚVOD Vážené dámy a pánové, předkládám Vám zprávu o stavu hospodaření společnosti ENERGOFOREST s.r.o. v roce Cílem hospodaření společnosti v roce 2013 bylo dosažení její větší stabilizace na trhu a ekonomické nezávislosti. Vytýčená cesta a směr společnosti přes obecně neuspokojivé objektivní podmínky oboru v České republice a celého ekonomického prostředí v EU se ukázala jako správnou. Navýšení objemu zakázek, zkvalitnění služeb pro zákazníky, trvalá snaha optimalizace vnitřních nákladů, omezení nerentabilních činností, minimalizace objemu pohledávek po splatnosti a efektivnější motivace zaměstnanců byly hlavními důvody proč hodnotit rok 2013 jako úspěšný. Společnost posílila své postavení významným rozšířením svých obchodních aktivit mimo region Jihočeského kraje a investicí do lesních pozemků. Pokračovala stabilizace provozovny Pila Mříč z hlediska vyřešení majetkových poměrů k pozemkům jako nezbytného zázemí pily. Investice do pozemků a dalšího nemovitého majetku navazujícího na areál pilařského provozu skýtá do budoucna potenciál rozvoje společnosti. V roce 2013 byla zahájena činnost truhlářské výroby. Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se aktivně podíleli na výsledcích roku 2013, kdy je třeba ocenit jejich profesionalitu, pracovní nasazení a příkladnou spolupráci. Společnost ENERGOFOREST s.r.o. v roce 2013 v rámci hodnocení CZECH TOP 100 získala ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award AAA-Excelentní a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice. Zároveň se společnosti podařilo meziročně téměř zdvojnásobit podíl certifikovaného dříví uváděného na trh. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům společnosti, kteří se podíleli na tomto úspěchu. Výsledky roku 2013 dávají dobrý základ v úspěšném podnikání i v roce následujícím, kdy společnost se dále bude zaměřovat na zvolenou strategii s cílem další, především ekonomické, stabilizace firmy. Základní údaje o podnikání v roce 2013 jsou uvedeny v této výroční zprávě. Ing. Zdeněk Cába jednatel společnosti Výroční zpráva 2013 Stránka 4 z 21

5 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název společnosti: ENERGOFOREST s.r.o. Sídlo: Linecká 59, Český Krumlov - Plešivec Identifikační číslo: DIČ: CZ Datum založení: Den vzniku: Právní forma: společnost s ručením omezeným Rejstříkový soud: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Předmět činnosti: Auditor ověřující účetní závěrku za poslední účetní : výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Plan Control s.r.o., IČ , Horská 73, Český Krumlov, ing. Otto Kadlec, číslo oprávnění: 1286 Systém řízení jakosti: Společnost je certifikována společností SGS v systém managementu organizace ISO 9001:2008 a v systému spotřebitelského řetězce C-o-C dle PEFC a FSC Výroční zpráva 2013 Stránka 5 z 21

6 Výroční zpráva 2013 Stránka 6 z 21

7 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Výše základního kapitálu: ,- Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. C/ ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH Jednatelem společnosti je od Ing. Zdeněk Cába, společnost nemá zřízenou dozorčí radu. Jednateli společnosti nebyly poskytnuty úvěry ani půjčky a stejně tak společnost jednateli neposkytla žádná ručení ani jiná zajištění. D/ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Společnost ENERGOFOREST s.r.o. je součásti skupiny Energoforest Holding AG se sídlem ve Švýcarsku. Její uspořádání a struktura majetkových podílů je uvedena v následujícím grafickém přehledu. Struktura koncernu: Energoforest Holding AG 100% z.k. ENERGOFOREST s.r.o. 66,6 % z.k. provozovna Pila Mříč pila, truhlárna OOO ЭНЕРГОФОРЕСТ РУ Údaje o ovládající osobě: Energoforest Holding AG Nüschelerstrasse 31, Zürich Švýcarská konfederace Reg.č.: CH Základní kapitál: ,- CHF zcela splacen Podíl na ovládané společnosti : 100 % Údaje o dceřiné společnosti: OOO ЭНЕРГОФОРЕСТ РУ Неопалимовский пер. д Москва Россия Základní kapitál: ,- RUB zcela splacen ENERGOFOREST s.r.o. B.S. Sachnovski 66,6 % podíl na společnosti 34,4 % podíl na společnosti E/ ÚDAJE O ČINNOSTI Společnost ENERGOFOREST s.r.o. podnikala ve sledovaném v činnostech, které odpovídají předmětu podnikání vymezenému v živnostenských oprávněních. Všechny tyto činnosti jsou též řádně zapsány do obchodního rejstříku. Výroční zpráva 2013 Stránka 7 z 21

8 Podnikatelské aktivity společnosti byly ve sledovaném orientovány na obchod se surovým dřívím a biomasou, výrobu a prodej řeziva vyráběném ve vlastní pilařské provozovně, zahájení truhlářské výroby a na lesnické služby realizované především u drobných vlastníkům lesů. Společnost zabezpečila v roku 2013 splnění všech hlavních úkolů, vyplývající z dlouhodobých cílů a navazující strategie s cílem stabilizace společnosti především z hlediska dodavatelsko-odběratelských vztahů, ekonomické stability, podpory rozvoje rentabilních aktivit. Společnost zvládla veškeré zakázky s velmi dobrým hodnocením od smluvních partnerů. Struktura vývoje jednotlivých oblastí činnosti za poslední tři roky, tj. od roku 2011 je uvedena v tabulce č.1. Podíly objemů jednotlivých činností ve sledovaném vychází z celkových ročních obratů v příslušných letech. Tabulka č.1 : Přehled hlavních činností oblast činnosti obchod 86,89% 82,89% 74,81% pilařská výroba 12,10% 17,66% 24,92% služby 0,98% 0,40% 0,22% poradenství 0,03% 0,06% 0,03% Z hlediska geografického členění bylo meziročně dosaženo vyšší obchodní aktivity na jižní Moravě a ve východních Čechách. V běžném účetním nebyla zahájena žádná soudní, správní ani rozhodčí řízení mající významný vliv na finanční situaci společnosti (tj. taková řízení, jejichž předmětem je hodnota přesahující 5% obchodního majetku společnosti). V posledních třech účetních ch nedošlo k přerušení v podnikání společnosti. Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu této výroční zprávy. Společnost není závislá na patentech, průmyslových a obchodních smlouvách, nebo nových procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost. Společnost neměla v roce 2013 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. V oblasti životního prostření nedošlo u společnosti k žádné ekologické havárii ani negativnímu šetření České inspekce životního prostředí. Ověření certifikátů systému spotřebitelského řetězce dřevní hmoty C-o-C dle systémů PEFC a FSC dohledovým auditem proběhlo v závěru roku 2013 úspěšně. Investiční aktivity v roce 2013 směřovaly do stabilizace zázemí pilařského provozu, kdy největší investicemi byly v samém závěru roku nákup bývalého dopravně manipulačního skladu (DMS) od Vojenských lesů a statků, s.p. a fotovoltaické elektrárny na provozní budově pily. Další nákupy především lesních pozemků vyplývaly z aktuální nabídky v zájmovém území. Struktura investic, objem a zdroje, z kterých byly investice pořízeny, je uveden v tabulce č.2. Tabulka č.2 : Hlavní investice v roce 2013 druh investice tis. Kč zdroj bruska 320 vlastní referenční terénní vozidlo 589 vlastní fotovoltaická elektrárna 723 vlastní stavby v areálu DMS cizí nemovitosti pozemky vlastní C e l k e m Výroční zpráva 2013 Stránka 8 z 21

9 Stav veškerého majetku je řádně veden v účetní a operativní evidenci. Jeho stav je dle vnitřních směrnic společnosti řádně inventován, kdy majetek je dle funkčního zařazení zaměstnanců přidělen jednotlivým osobám s přímou zodpovědností za jeho stav a běžné opotřebení. V průběhu roku 2013 nedošlo k žádným úmyslným škodám na majetku, krádežím ani jinému případu znehodnocení majetku nad běžné opotřebení. Celkový počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru k byl 27, z toho 14 zaměstnanců je kategorie D, zbývající počet, tj. 13 zaměstnanců je kategorie THP. Většina zaměstnanců je v pracovním poměru na dobu neurčitou. Celkový nárůst průměrného počtu zaměstnanců ve sledovaném od roku 2011, viz. tabulka č.3. Tabulka č.3: Údaje o počtu zaměstnanců průměrný počet zaměstnanců 24,89 25,65 26,83 Vzhledem k provázanosti jednotlivých činností společnost neeviduje zaměstnance podle jednotlivých druhů činností. F/ EKONOMIKA - ÚDAJE O MAJETKU, ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI, ZISKU A ZTRÁTÁCH, Celková struktura aktiv a pasiv za od roku 2011 je znázorněna v tabulkách č. 4 a 5. Objem celkových aktiv, resp. pasiv za rok 2013 vzrostl proti roku 2012 o 36%.. Tabulka č. 4: Aktiva celkem v tis. Kč Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení Tabulka č.5: Pasiva celkem v tis. Kč Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky Výroční zpráva 2013 Stránka 9 z 21

10 B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení Vlastní kapitál společnosti dosáhl k stavu 9,328 mil.kč, kdy jeho struktura a změny v účetním roku 2013 jsou uvedeny v tabulce č.6. Jeho absolutní hodnota je proti stejnému loňského roku vyšší o 2,773 tis. Kč. Tabulka č.6: Změny vlastního kapitálu za poslední účetní v tis. Kč rok 2013 stav zvýšení snížení stav k (+) (-) k základní jmění ostatní kapitálové fondy zákonný rezervní fond ostatní fondy nerozdělený zisk minulých let výplata dividend HV ve schvalovacím řízení HV běžné účetního C e l k e m Struktura nákladů za sledované od roku 2011 je uvedena v tabulce č.7. Celkové provozní náklady v roce 2013 jsou zásadně ovlivněny náklady vynaloženými na prodané zboží, tj. především surové dříví, kdy objem výkupu se meziročně zvýšil o 36% a průměrná výkupní cena se v průběhu roku 2013 snížila cca o 3%. Tabulka č.7: Náklady celkem v tis. Kč NÁKLADY CELKEM Náklady PROVOZNÍ činnosti náklady vynaložené na prodané zboží spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady daně a poplatky odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu změna stavu rezerv a opravných položek v provoz. oblasti ostatní provozní náklady Náklady FINANČNÍ činnosti nákladové úroky ostatní finanční náklady (vč. kurzových ztrát) Náklady MIMOŘÁDNÉ daň z příjmů Výroční zpráva 2013 Stránka 10 z 21

11 Obdobně jako struktura nákladů je v tabulce č.8 uveden přehled dosažených výnosů a jejich struktura za srovnatelné let Tabulka č. 8: Výnosy celkem v tis. Kč VÝNOSY CELKEM Výnosy z PROVOZNÍ činnosti tržby za prodej zboží tržby za prodej vlastních výrobků a služeb změna stavu zásob vlastní činnosti aktivace tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ostatní provozní výnosy Výnosy z FINANČNÍ činnosti výnosové úroky ostatní finanční výnosy (vč. kurzový zisků) Tabulka č.9: Zisk po zdanění z běžné činnosti v tis. Kč zisk po zdanění G/ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ÚČETNÍ JEDNOTKY Společnost chce pokračovat ve své obchodní strategii zaměřené na trvalou, diferencovanou, osobní práci s klienty s cílem zkvalitnění služeb. V nadcházejícím se nepředpokládá významný nárůst obratu. Důraz bude kladen na efektivitu a zvyšování produktivity práce především v pilařském provozu. Předpokládáme další rozšíření truhlářské výroby a stanovení další strategie rozvoje spojené s vyřešením majetkových poměrů k pozemkům v areálu pilařského provozu v závěru roku Jako zásadní riziko v nejbližší budoucnosti vidíme v platební insolvenci u některého z významnějších odběratelů dřeva především v České republice, vyvolané přetrvávající, obecně špatnou, ekonomickou situací dřevozpracujících podniků. Výroční zpráva 2013 Stránka 11 z 21

12 H/ PŘÍLOHY Příloha č.1 Rozvaha v plném rozsahu k v tis. Kč Výroční zpráva 2013 Stránka 12 z brutto 2013 korekce Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1 Zřizovací výdaje.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.3 Software Ocenitelná práva.5 Goodwill.6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek.7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.8 Poskytnuté zálohy na dlouh.nehm.majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů.5 Základní stádo a tažná zvířata.6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.8 Poskytnuté zálohy na dlouh.hmotný majetek.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek 138 B.III.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly.4 Půjčky a úvěry ovl. a říz os. a úč jedn pod podst vlivem.5 Jiný dlouhodobý finanční majetek.6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary.3 Výrobky Zvířata.5 Zboží.6 Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů.2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami.3 Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem.4 Pohl za společníky, členy družstva a za účastníky sdr..5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 34.6 Dohadné účty aktivní.7 Jiné pohledávky.8 Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami.3 Pohledávky za účetními jedn. pod podstatným vlivem.4 Pohledávky za spol., členy druž a za účastníky sdr..5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.6 Stát daňové pohledávky Ostatní pohledávky netto.8 Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení D.I.1 Náklady příštích (leasing) Komplexní náklady příštích.3 Příjmy příštích 2012 netto 2011 netto

13 Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly.3 Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1 Emisní ážio.2 Ostatní kapitálové fondy.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách.5 Rozdíly z přeměn společností A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1 Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond.2 Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky.3 Rezerva na daň z příjmů.4 Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky 375 B.II.1 Závazky z obchodních vztahů.2 Závazky - ovládající řídící osoba.3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem.4 Závazky ke společníkům.5 Dlouhodobé přijaté zálohy.6 Vydané dluhopisy.7 Dlouhodobé směnky k úhradě.8 Dohadné účty pasivní.9 Jiné závazky.10 Odložený daňový závazek 375 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1 Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám.3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem.4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy.10 Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé.2 Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1 Výdaje příštích Výnosy příštích Výroční zpráva 2013 Stránka 13 z 21

14 Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k v tis. Kč I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady (4) Odměny členům orgánů společnosti a družstva.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 41 F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného materiálu G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v provoz. oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku.1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účet. jednotkách pod podstatným vlivem.2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů.3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého fin majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy (vč. kurz. zisků) O. Ostatní finanční náklady (vč. kurz. ztrát) XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná odložená 375 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S.1. - splatná.2 - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní *** Výsledek hospodaření před zdaněním Výroční zpráva 2013 Stránka 14 z 21

15 Příloha č.3 Příloha k roční účetní závěrce 2013 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy, účetní zápisy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. A. OBECNÉ ÚDAJE 1. Popis účetní jednotky Název: ENERGOFOREST s.r.o. Sídlo: Český Krumlov, Linecká 59 IČ: Právní forma: společnost s ručením omezeným Rozhodující předmět činnosti: nákup a prodej dříví, pilařská výroba Datum vzniku společnosti: Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Energoforest Holding AG Bydliště, sídlo 8001 Zürich, Nüschelerstrasse 31, Švýcarská konfederace Sledované účetní Minulé účetní podíl tj. % podíl tj. % Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním : Popis organizační struktury: Rozhodnutí společníka Jednatel přímé řízení společnosti Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: Funkce Příjmení Jméno jednatel společnosti Ing. Cába Zdeněk Ve sledovaném nedošlo k žádným změnám. 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Není Smluvní dohody mezi společníky zakládající rozhodovací právo: Nejsou 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady v tis. Kč Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků Sledované účetní Předchozí účetní Sledované účetní Předchozí účetní Průměrný počet zaměstnanců 26,83 25, Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti VZP, OSSZ, penzijní, očkování + školné Osobní náklady celkem Výroční zpráva 2013 Stránka 15 z 21

16 B. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Účtování zásob prováděno způsobem A evidence zásob. Ocenění zásob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: oceňování nakupovaných zásob je prováděno: ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - vlastními náklady - cenu pořizování - vedlejší pořizovací náklady: - dopravné - clo - provize - jiné 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností HDM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady - výrobní režie - správní režie NHDM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady - výrobní režie - správní režie 2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Nejsou 3. Opravné položky k majetku v tis. Kč Opravné položky k: Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k dlouhodobému majetku zásobám finančnímu majetku pohledávkám - zákonné pohledávkám - ostatní Odpisování a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je totožný s daňovými odpisy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku je totožný s daňovými odpisy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku Drobný hmotný majetek do ,- Kč je účtován přímo do spotřeby na účet 501. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do ,- Kč se účtuje přímo do nákladů na účet Přepočet cizích měn na českou měnu Aktuální kurs ČNB Výroční zpráva 2013 Stránka 16 z 21

17 C. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní : Nebyly 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry Nebyly 1.3. Rozpis přijatých dotací na provozní účely Nebyly 2. Významné události po datu účetní závěrky Nejsou 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném dlouhodobém majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého majetku v tis. Kč Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Skupina majetku běžné minulé běžné minulé běžné minulé Přírůstky Úbytky Pozemky Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory m. věcí Jiné DHM Nedokončený DHM Nehmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena běžné minulé běžné minulé běžné minulé Přírůstky Software Jiný nehmotný dlouhodobý majetek Úbytky 3.3. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Není 3.4. Dlouhodobý finanční majetek vč. majetkové účasti Není 3.5. Drobný hmotný majetek Hodnota drobného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovací hodnotě celkem ,99 Kč. Výroční zpráva 2013 Stránka 17 z 21

18 4. Vlastní kapitál 4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v tis. Kč Struktura vlastního kapitálu Běžné Předchozí Základní kapitál Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let - - Hospodářský výsledek běžného úč Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Základní kapitál činí ,- Kč 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč Počet dnů Sledované Předchozí z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní do do do a více Závazky po lhůtě splatnosti v tis. Kč Sledované Minulé Počet dnů z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní do do a více Společnost nemá žádné pohledávky a závazky se splatností 5 let a více. Současně nemá žádné splatné závazky z hlediska sociálního a zdravotního pojištění. Výroční zpráva 2013 Stránka 18 z 21

19 Příloha č.4 Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky Výroční zpráva 2013 Stránka 19 z 21

20 Výroční zpráva 2013 Stránka 20 z 21

21 Příloha č.5 Z P R Á V A o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a odst. 9, zák. č. 513/1991 Sb. za účetní roku 2013 ovládanou společností ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov, Linecká 59, PSČ identifikační číslo: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka (dále jen ovládaná osoba ) 1. Ovládající osobou se pro účely Zprávy o vztazích rozumí společnost Energoforest Holding AG, se sídlem Zürich, Nüschelerstrasse 31, Švýcarská konfederace. 2. Ovládající osoba je držitelem 100% obchodního podílu ovládané osoby. 3. Na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne , byla ovládanou osobou poskytnuta půjčka se splatností do za obvyklých podmínek. 4. Půjčka ze dne nebyla k datu splacena. 5. Ovládané osobě nevznikla z uzavřené smlouvy žádná újma. V Českém Krumlově dne Ing. Zdeněk Cába jednatel společnosti Výroční zpráva 2013 Stránka 21 z 21

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ294115 FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : INVEPA a.s. Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : akciová společnost Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti 2011 Výroční zpráva společnosti Obsah: 1. Úvodní slovo jednatele 2. Základní finanční ukazatele hospodaření 3. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního

Více

ŠMR, a.s. za rok 2013

ŠMR, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠMR, a.s. za rok 2013 ŠMR, a.s., se sídlem Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00 společnost zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15914 IČ: 607 93 295 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2007 (01.01.2007 31.12.2007)

Výroční zpráva společnosti za rok 2007 (01.01.2007 31.12.2007) a. s. Výroční zpráva společnosti za rok 2007 (01.01.2007 31.12.2007) 1_ Osnova 1. Historické údaje 1.1. Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2. Provozy společnosti 1.3. Historie v ekonomických výsledcích

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti 2012 Výroční zpráva společnosti Obsah: 1. Úvodní slovo jednatele 2. Základní finanční ukazatele hospodaření 3. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2014, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 276 mil. Kč, což je nárůst

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Obsah: Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva. Základní údaje. Orgány společnosti

Obsah: Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva. Základní údaje. Orgány společnosti Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok 2006 Obsah: 3 Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 5 Základní údaje 6 Orgány společnosti 7 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 , Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 Pelhřimov 7. 1. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, začátek hospodářského roku 2013/2014 byl jako

Více

Obsah. AmpluServis, a.s.

Obsah. AmpluServis, a.s. 2012 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických zařízení, materiálovou

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Výroční zpráva Český holding, a.s.

Výroční zpráva Český holding, a.s. Výroční zpráva Český holding, a.s. Obsah Obsah Základní údaje 3 Základní kapitál a vlastnická struktura 4 Akcie 5 Zpráva představenstva 7 Plnění usnesení valných hromad Komentář k údajům výkazu zisku a

Více