+?>+",2 # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%" name="description"> +?>+",2 # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%">

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FLUORIT TEPLICE s.r.o."

Transkript

1 FLUORIT TEPLICE s.r.o.

2 !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9<7&.& ( &)=5&))) )* &)=5&..* +, >+?>+",2 # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A% - A9D%7C+,7E0+!+ - 7;,C8 - /++0%19A89A78% - ;F9,%!<;F G";!,C=68 G"H+I%40=68 G"9/6,=68 G";!,C G"H+I%40 G"9/6,

3 0 #1"&" " "0223 7;F9;!+2,9A%1+A%,C! (1C;F!+ 29 I%1 2IJD31" 68E!D $!6%,% A97!9+A,C( 0+A 767( 1++1AD 99D(;F 2ID,%+( 8CE!D!703 A$!,9!%,C!9+(731C718+I8!+C92!,F" !1 ;F+ I F( + J+ 8;DE" I8 20A71 7 9J!9D809!88% 1%3 A$!, 2A78D C I8786!1+!J+1+2A72%7F29%+!19F" 9+8,E%"9J7 6+< D7+7 1D!%,%,C;F 2I61E( <!A9A 21 98!98%1,C9A% C!!9+1+" F 20F 79D $!(,< 9F9A9 7 B9 J+,C 86%,C," A72%,+ 9J7 ;F+ I+9+ J <897F!!7A9F!2++9% 829" D73,C!9+ I70+ A$!,F 9$;DC 7)K" 8%! !%,!9+F( + $!6%,% A1I% I9E" 7,+ 7;F, I9F 1I+ 2%F + 2H+<% >+7F )( /#L"" % 7 8C( 1M+1AD. 7F( 78F 6! D,C 8!+,% 2 1ED <&( /#L 161+;8;%2)*(/#L" D!12I61D 9+9 C!8I% >+1F" 93JA 93; 9F<89 9DJ%I%!!9+29FJJ%,F(,<9A2!A9DJ%;61>+0%,C!I87$" ;F!+69DJ%;E17" 93JE <897F J+ 2A72%,+,+N9+ 87A8A%1 88A97( + 78F< D7E,CG+ 1!F;3 929AF + 98<3,C!1DA,C" <+1 93;F!!;++29+8%7F9+8E1,F7B8<;F8,CA278A318C8; $1993;D",6!1870++J ,+9D1,7",CG+!J%72+9, ;F870 7,+ 7 F%!D 2%!7A9A I;3 C" I;3,+A C 6 78+!2+,+( 9$;DC C 7;8 6C ;!29A% $!" I;E 77F 27J7F 9C8!+ 1+A < ;DCF" 3C8 C 2I%2% 6( < AF 93;!9I9,%,C 78 AJ7$( ,C 203 8!7" ;DC 2I%2% 8 7 5" 3C %!D% 9I%!9 #+!;G!I%!1 798D 9!%1 9F7A8,%1 2I%2%1( 7E F7A87,+2%1>+1A1" < 7 6 < %7( D7+7!9 77 < ;%C6%,%1" ++(%!86JD9%,!" F!7<83181(79+!9+7!A I79%%7,"C!!9+1+<06%8;DE(889E"I! 9J!9D806(<!!!+,%D9F9A1"..

4 9 # :# #; 1 : 4 $""1 ; AC18!0!+8)5"*"'2C8!,C9A%0%B0%2A9D7F!0!+27"#A;F!,C9A2C88+!+;+%12+!7" # )"&"' ;DC 9A C18!0!+ O++ 2 B0!+ 9A86%,%,C!;++,!"""98%!7E%!7F"!"PF2C8I988% 2+!7!0%7$1"++,!""";FI98&*K228D9E0A!7F" <!-"&" Pehled tržeb tis. K Zisk Tržby = ##-"&: Ostatní Korundové smsi 4 "&5" Flotaní koncentrát fluoritu Sintermagnezit mletý Vápenec mletý && Živec mletý Bauxit Metalurgický kazivec Dolomit mletý Kemen mletý Mangan

5 > ##- Bulharsko Brazílie Ukrajina eská republika Rusko Indonésie Blorusko Indie ##:#" Itálie Francie Makedonie Maarsko Polsko Švédsko Slovenská republika Izrael 3-1 ## "&" ;8;%7'!6%I8!0!%++,!12I61D9EB7FQ -!;++2, 8,I+E >+1F + 1+A 9#+!;G R 870% +9!+, 2CA6%93;FS - 26+JD%+1+2,>+0%,C286$ -!8%7!2CA6%67D<;F%!7$ Litva Nmecko Rakousko Chorvatsko Slovinsko? # #" " /0!9,9F7A8<A8E93860+!9;! " /0!1AG+20%!<792C+0%=+1+A#+!;GT1;U" 7,+9A!0!2CA6%93;9 "09%7'" **

6 A B $".$0223 C8 '%CDC6"78 29C;F9DI8+1G"91/%7(0"87"&)" Ozna. AKTIVA Bžné úetní období Minulé úetní období. Brutto Korekce Netto Rok Rok Rok a b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Nehmotný dlouhodobý majetek B. I. 1. Zizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné innosti 3. Software Ocenitelná práva 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokonené dlouhodobý nehmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Pstitelské celky trvalých porost 5. Základní stádo a tažná zvíata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokonené dlouhodbý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oceovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanní majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v úetních jednotkách pod podstatatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Pjky a úvry ovlád.a íz.osobám a ú.jedn.pod Jiný dlouhodobý finanní majetek 6. Poizovaný dlouhodobý finanní majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek --

7 Ozna. AKTIVA Bžné úetní období Minulé úetní období. Brutto Korekce Netto Rok Rok Rok a b C. Obžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonená výroba a polotovary Výrobky Zvíata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah 2. Pohledávky za ovládanými a ízenými osobami Dohadné úty aktivní 6. Jiné pohledávky 7. Odložená daová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky za ovládanými a ízenými osobami Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní 6. Stát - daové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanní majetek C. IV. 1. Peníze Úty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4. Poizovaný krátkodobý finanní majetek D. I. asové rozlišení D. I. 1. Náklady píštích období Komplexní náklady píštích období 3. Píjmy píštích období

8 Oznaení PASIVA Rok Rok Rok Rok a b PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - ) 3. Zmny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách A. III. Rezervní fondy, nedlitelný fond a ost.fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedlitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaení minulých let A. IV. 1. Nerozdlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaení bžného úetního období (+/-) [ Aktiva celkem - (+A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+B+C.I.)] B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních pedpis 2. Rezerva na dchody a podobné závazky 3. Rezerva na da z píjm 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztah 2. Závazky k ovládaným a ízeným osobám 3. Závazky k úetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Dlouhodobé pijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé smnky k úhrad 8. Dohadné úty pasivní 9. Jiné závazky 10. Odložený daový závazek 476 ''

9 Oznaení PASIVA 55 Rok Rok Rok Rok a b B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodního styku Závazky k ovládaným a ízeným osobám 3. Závazky k úetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Závazky k zamstnancm Závazky ze sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní Stát - daové závazky a dotace Krátkodobé pijaté zálohy Vydané dluhopisy 10. Dohadné úty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvry dlouhodobé Bžné bankovní úvry Krátkodobé finanní výpomoci C. I. asové rozlišení C. I. 1. Výdaje píštích období Výnosy píštích období E8 %F7C7GC('H(" 1$# !7$2A;F9DI8+1G"91/%7(0"87"&) Oznaení Text Skutenost v úetním období Rok Rok Rok Rok a b I. Tržby z prodeje zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb II.2. Zmna stavu zásob vlastní innosti II.3. Aktivace B. Výkonová spoteba B. 1. Spoteba materiálu a energie B. 2. Služby Pidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odmny lenm orgán spolenosti a družstva

10 C. 3. Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní C. 4. Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu F. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1 Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2 Prodaný materiál G. Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Pevod provozních výnos I. Pevod provozních náklad * Provozní výsledek hospodaení VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku VII.1. Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách a v úetních VIII. jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku Výnosy z krátkodobého finanního majetku K. Náklady z finanního majetku IX. Výnosy z pecenní majetkových cenných papír a derivát L. Náklady z pecenní majetkových cenných papír a derivát M. Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanní výnosy O. Ostatní finanní náklady XII. Pevod finanních výnos P. Pevod finanních náklad * Finanní výsledek hospodaení Q. Da z píjm za bžnou innost Q splatná Q odložená ** Výsledek hospodaení za bžnou innost XIII. Mimoádné výnosy R. Mimoádné náklady S. Da z píjm z mimoádné innosti S splatná S odložená * Mimoádný výsledek hospodaení T. Pevod podílu na hospodáském výsledku spoleníkm (+/-) *** Výsledek hospodaení za úetní období (+/-) ))

11 2 B $".$AA?,0223 7'HI+JH'%CDC6"78 Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek C. Obžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Finanní majetek D. I. asové rozlišení PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. III. A. IV. A. V. Rezervní fondy, fondy ze zisku Výsledek hospodaení minulých let Výsledek hospodaení bžného úetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvry a výpomoci C. I. asové rozlišení ))))

12 )) %&#

13 ))..

14 0!-: " "$$ $ & " >>8 $ # 8)#( C8 %:$ & $ "1 ": +G";!,C ;,C8%8%)L. +G"H+I%40 ;,C8%8%)L. +G"9/6, ;,C8%8%)L. " )KL'((+!KI+!!%819+,%,C(#$%&'(/&)*)(&'-&. E8 #":#$"- 1$ & /0%,+ >+1F( 7I% 6! 2A9V 68+ >+1F( 6! 921D!,7E1 1D>+1F++,!""" I8 M 1" :#. 1"$# & H+EA9%B7F92A6163,C!;;FF0+DF" ##. "$# & O2+!0%7F!0!%++,!""";F9,I+6;!70D92A6163,C!;<A8A6+AI%" +8 B$5 1: 93J!3,C 92C$ !;1+ 2+!9EC 20D%!EC9;8DSE2A9FD!0!++,!"""<A8B61" 2C81 793J 9831!70!1 ;F 29I <A8A!19 BC8DB61F" 08N C8 %:$ & $ "1 ": )KL'((+!KI+!!%819+,%,C(#$%&'(/&)*)( &'-&.(7A9!%&*K8%2A78%17+A=1I!7A!0!!" 1:!!%81998%D(0")-*(/&)-( &-5*.(7A9!%**K8%2A78%17+A=1I!7A!0! ))&&

15 " NJ'(!!%819+,%,C(#$%&'(/&)*)( *&&).=8,I+A!0!Q E8 #":#$"- 1$ & J7E92CF12+1I!78,I+!0!%6!98F7E;%C6% 2;A2+<%,C92C$" 9J7E0+! !;1+6!29IF!88%!19F" /19 A61(!19 98% G8F(!19!7F9A% 89%,C 937$(!198%!9+!%!19" 2CF12+1I!78,I+!0!%Q <;F28993;7$9A8E!0!+ )"-..+!"40 :C8!7F3,C!9+!%,C!<;1I!7 >+18,I+E!0!+ )"-5+!"40 /9+!%!19=88A97F "55+!"40 8%G8F -&+!"40 A61F;89(217$(2I%2% &+!"40 8%2+!78,I+E!0!+27 '"**+!"40 I8 M 1" :#. 1"$# & H+EA9%B7F92A6163,C!;;FF0+DF" ##. "$# & O2+!0!% + +,!""" O++!""" ;F 9, I+6 ;!70D92A6163,C!;<A8A6+AI%" +8 B$5 1: 93J!3,C 92C$ !;1+ 2+!9EC 20D%!EC9;8DSE2A9FD!0!++,!"""<A8B61"!7F9E!<;F;FF98F2;<%;F8A2,F(27E;F;FF D9$0+I%1631!;A1;2,F8683,C,%7$" $607F ;FF 9,!7FF" I%8E $607F 6!!7F9AF 2 ;9F73,C81%7RB7993J+)&K8+!7%!2;FP78+!7F%$607FS" 2C81 793J 9831!70!1 ;F 29I <A8A!19 BC8DB61F" ))**

16 "$ " 1: )#(; # Q)5"79D' N7,AI+G"H+I%C40F 'QC8+!- +G"H+I%40 +G"9/6, +G";!,C C18!0!+!9+ 68E!0!+ 9!8! W )* A7"0"*).L5)/;" 9E1 2D% W*/0!7E!19F 8+! "*"' 9J1!0%7$1"#+!;!C929A7!I8168A%9EC18F(B0% 2A9D D I%CF 7B0% 2A9D,( A9C 28D% 8+!+;+%C 2+!727(2A9922%,C !;1+A9C930%2A9F2 7 7!,C9A%" #J% %!1E 1+AF 7;8$1 68A% ;FF I8AF!0%7$19EC18D" C182CA6+9'Q+G"H+I%40"J+,C+!0%,+(6"+G"/6,+G"!,C6!I%1+9AC186!AJ%!,CA" AC18681F!D!,C9A+68,%C!9,%IA8(29++G"H+I%C40 I8!8 9E C18F 9DI+ 66!0!D + >7,% 9J,C!%,C GA$ 9E C18F(6"2+!9(9DI92A+!!7A" G"H+I%4098G19EC18FR9+229A7285"*"'SQ 1. ;".- # O " 1:;"-: " 1:$" 2. " $".: $ " -:#$". $ '$ ##4 $# 5. " $":"$$$ & 6. " "& $": 7. $ "&# 8. %&: $P022? 9.! 022? 10.!-"# 11. / $ #- 12. J"$. " -# 13. '5$ 1 14.!-# I+6%!!%I8!89EC18F9)QC8+68A%70+"%,92A9D 29EC18F" +,%,C(8)5"*"' G";!,C ;,C8D71+,73I8+ ++,!""" ))--

17 I: ))

18 ))''

19 ))55

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více