- 1 - Olšany 75, Horažovice. Telefon : Fax : GSM : Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163"

Transkript

1 - 1 - Olšany 75, Horažovice Telefon : Fax : GSM : Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva

2 - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, Horažovice Založení akciové spolenosti: Identifikaní íslo spolenosti: Rejstíkový soud : Krajský soud v Plzni íslo rejstíku: oddíl B vložka 163 Rozhodující pedmt podnikání: - velkoobchod - provozování erpacích stanic s palivy a mazivy - provozování silniní motorové dopravy nákladní - provozování zemdlské výroby spoívající ve vykonávání zemdlských prací výrobní povahy - poskytování služeb pro zemdlství - skladování zboží a manipulace s nákladem Zmny zapsané v obchodním rejstíku v roce 2002 Beze zmn Spolenost má tyto orgány: 1. Valnou hromadu 2. Pedstavenstvo 3. Dozorí radu Rozhodující skutenosti po konci rozvahového období Rozhodující skutenosti, ke kterým došlo od zpracování rozvahy a výkazu zisk a ztrát do doby jejich schválení valnou hromadou. Žádné. Vnitní lení:

3 - 3 - Firma se lení vnitn na správní a výrobní stediska: Stedisko správní zajišuje : -zastupování spolenosti navenek -rozhoduje o obchodní a výrobní strategii spolenosti -zajišuje finanní a úetní operace ve firm -pronájem objekt firmy Stedisko výroby a služeb se zabývá : -službami pro zemdlskou prvovýrobu spoívající zejména ve výživ a ochran rostlin, zemdlské a nezemdlské doprav a ostatními pomocnými službami a to zejména skladování prmyslových hnojiv a chemických pípravk na ochranu rostlin. -obchodní inností obchod s prmyslovými hnojivy a chemickými pípravky na ochranu rostlin -hospodaením na cca 400 ha podnajaté pdy Stedisko nákladní dopravy se zabývá : -nákladní mezinárodní kamionovou dopravou -nákladní vnitrostátní silniní dopravou vetn speciálních inností- doprava pohonných hmot,práce jeábem, elním nakladaem atd. Stedisko opravárenství a doplkových inností se zabývá : -opravárenskou inností opravami nákladních a osobních motorových vozidel a zemdlské techniky -obchodem s pohonnými hmotami -obchodem s palivy /uhlí :Sokolov a Most/ Stedisko erpací stanice Všeruby se zabývá : -provozem erpací stanice pohonných hmot-prodej BA 91,95,98 N a motorové nafty -doplkovým maloobchodním prodejem autopíslušenství,nápoj atd. Rozhodující Informace o spolenosti Spolenost hospodaí bez úvrového zatížení. Potebu finanních prostedk na nákup zboží pokrývá firma vlastními zdroji a zálohovými platbami od zákazník (jedná se o toto zboží a innosti : hnojiva a chemické pípravky na ochranu rostlin,služby v zemdlství ). Firma hospodaí na cca 400 ha pronajaté pdy, kde se zamuje pedevším na výrobu obilovin a epky ozimé a využívá zde též techniku spolenosti ze stediska služeb v oblasti výživy a ochrany rostlin.

4 - 4 - Ve druhém tvrtletí roku 2002 nakoupila spolenost prostednictví Leasingové spolenosti SOB Leasing a.s. taha návs MAN a sklápcí návs a tím rozšíila svoji innost v mezinárodní kamionové doprav. Zpráva dozorí rady zpráva o vztazích dle Ob.zák. 66a Dozorí rada se zabývala povinností podle odst a Obchodního zákoníku. Konstatuje, že vzhledem k tomu, že spolenost vydala akcie v listinné podob na majitele, není spolenosti jako ovládané osob známa ovládající osoba a tudíž nemá povinnost vypracovat a pezkoumávat zprávu o vztazích. Výdaje na výzkum Žádné. Poizování vlastních akcií zatímních list, obchodních podíl ovládající osoby Žádné Organizaní složka v zahranií Neni Zpráva auditora Stanovisko auditora k ovení úetní závrky k AGROPA a.s. IO Podle mého názoru úetní závrka zobrazuje vrn a poctiv ve všech významných ohledech majetek,závazky a vlastní kapitál spolenosti AGROPA a.s. k , výsledek hospodaení a finanní situaci za úetní období 2002 v souladu se Zákonem o úetnictví a píslušnými pedpisy platnými v eské republice. V Blatné Ing. Motejzík Václav, auditor KAR Pílohy : Úetní výkazy za rok 2002 Zpracoval Ing. Fridrich Jan Místopedseda pedstavenstva v.r.

5 Minimální závazný výet informací Rozvaha uvedený v Opatení v plném rozsahu MF.j.281/97417/2001 ke dni (v celých tisících K) Úetní jednotka doruí úetní závrku souasn s doruením daového piznání za da z píjm Rok Msíc IO 1 x píslušnému finannímu úadu (daovému orgánu) Název a sídlo úetní jednotky AGROPA a.s. Olšany Horažovice Minulé úetozna A K T I V A ád. Bžné úetní období ní období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM A. Pohl.za ups.vlast.kapitál 002 B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný maj B.I.1. Zizovací výdaje Nehmot.výsledky výzkumné Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodob.nehmot.maj Nedok.dlouhodob.nehmot.maj Poskytnuté zálohy na 011 dlouhodob.nehmot.maj. B.II. Dlouhodob.hmotný majetek B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Pstitelské celky trv.por Zákl.stádo a tažná zvíata Jiný dlouhodob.hmotný maj Nedok.dlohodob.hmot.maj Poskytnuté zálohy na 020 dlouhodob.hmot.majetek 9.Opravná pol. k nabyt.maj. 021 B.III. Dlouhodob.finanní.maj B.III.1.Podílové cenné papíry a vklady v pod. s rozhod. 2.Podílové cenné papíry a 024 vklady v pod. s podstat. 3.Ostatní dlouhodob. cenné 025 papíry a vklady 4.Pjky podnikm ve skup Jiný fin.dlouhodob.maj Nedokonený dl.fin.maj Poskyt.zalohy na fin.maj. 029 Minulé úetozna A K T I V A ád. Bžné úetní období ní období

6 - 6 - Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedok.výroba a polotovary Výrobky Zvíata Zboží Poskytnuté zálohy na zás. 037 C.II. Dlouhodobé pohledávky 038 C.II.1.Pohled. z obchod.styku Pohled. ke spol.a sdruž Pohledávky v podnicích 041 s rozhodujícím vlivem 4.Pohledávky v podnicích 042 s podstatným vlivem 5.Jiné pohledávky 043 C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1.Pohled. z ochod.styku Pohled. ke spol.a sdruž Sociální zabezpeení Stát-daové pohledávky Pohledávky v podnicích 049 s rozhodujícím vlivem 6.Pohledávky v podnicích 050 s podstatným vlivem 7.Jiné pohledávky C.IV. Finanní majetek C.IV.1. Peníze Úty v bance Krátkodobý fin.majetek Nedokon.kratk.fin.majet. 056 D. Ostatní aktiva D.I. asové rozlišení D.I.1. Náklady píštích období Píjmy píštích období D.II. Dohadné úty aktivní

7 - 7 - ozna P A S I V A ád. Stav v bžném Stav v minulém úetním období úetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1 Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní 066 obchodní podíly A.I.3. Zmny základního kapitálu 067 A.II. Kapitálové fondy 068 A.II.1.Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oce.rozdíly z pec.maj Oceovací rozdíly 072 z kapitálových úastí A.III. Fondy ze zisku A.III.1.Zákonný rezervní fond Nedlitelný fond Statutární a ostat.fondy A.IV Výsledek hospoda.min.let A.IV.1.Nerozdlený zisk min.let Neuhrazená ztráta min.let 079 A.V. Výsledek hospodaení bžného úetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy zákonné Rezerva na da z píjmu Ostatní rezervy Odložený da.závazek(pohl.) B.II. Dlouhodobé závazky 087 B.II.1.Závazky k podnikm 088 s rozhodujícím vlivem 2.Závazky k podnikm 089 s podstatným vlivem 3.Dlouhodobé pijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smnky k úhrad Jiné dlouhodobé závazky 093

8 - 8 - ozna P A S I V A ád. Stav v bžném Stav v minulém úetním období úetním období a b c 5 6 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1.Závazky z ochodního styku Závazky ke spol a sdruž Závazky k zamstnancm Závazky ze sociál.zabez Stát-da.závazky a dotace Závazky k podnikm 100 s rozhodujícím vlivem 8.Závazky k podnikm 101 s podstatným vlivem 9.Jiné závazky B.IV. Bankovní úvry a výpomoci 103 B.IV.1.Bankovní úvry dlouhodobé Bžné bankovní úvry Krátkodobé fin.výpomoci 106 C. Ostatní pasiva C.I. asové rozlišení C.I.1. Výdaje píštích období Výnosy píštích období 110 C.II. Dohadné úty pasivní Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úetní jednotkou Ing.Fridrich Jan v.r. Právní forma úetní jednotky Pedmt podnikání Pozn: Obchodní innost,služby, Akciová spolenost kamionová doprava,atd.

9 - 9 - Minimální závazný výet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY uvedený v Opatení v plném rozsahu MF.j.281/97417/2001 ke dni (v celých tisících K) Úetní jednotka doruí úetní závrku souasn s doruením daového piznání za da z píjm Rok Msíc IO 1 x píslušnému finannímu úadu (daovému orgánu) Název a sídlo úetní jednotky AGROPA a.s. Olšany Horažovice Oznaení Text íslo Skutenost v úetním období ád. sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlast.výrobk a sl Zmna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 3. Aktivace B. Výkonová spoteba B.1. Spoteba materiálu a energie B.2. Služby Pidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odmny lenm orgán spolenosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpeení C.4. Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Ztování rezerv a as. rozlišení provozních výnos G. Tvorba rezerv a as. rozlišení provozních náklad V. Zútování opravných položek do provozních výnos H. Zútování opravných položek do provozních náklad VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Pevod provozních výnos 27 J. Pevod provozních náklad 28 * Provozní výsledek hospodaení

10 Oznaení Text íslo Skutenost v úetním období ád. sledovaném minulém a b c 1 2 VIII. Tržby z prod. cen.papír a vklad 30 K. Prodané cenné papíry a vklady 31 IX. Výnosy z finan.dlouhodob.majetku 32 IX.1. Výnosy z cenných papír a vklad 33 v podnicích a ve skupin 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých 34 cenných papír a vklad 3. Výnosy z ostat.fin.dlouhodob.maj. 35 X. Výnosy z krátkodobého fin.majetku 36 L. Náklady z finanního majetku 37 XI. Výnosy z pecenní maj.cen.papír 38 M. Náklady z pecenní maj.cen.papír 39 XII. Zútování rezerv do fin. výnos N. Tvorba rezerv na finanní náklady XIII. Zútování opravných položek do 42 finanních výnos O. Zútování opravných položek do 43 finanních náklad XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanní výnosy Q. Ostatní finanní náklady XVI. Pevod finanních výnos 48 R. Pevod finanních náklad 49 * Finanní výsledek hospodaení S. Da z píjm za bžnou innost S1. - splatná odložená ** Výsledek hospodaení za bžnou inn XVII. Mimoádné výnosy T. Mimoádné náklady 56 7 U. Da z píjm z mimoádné innosti U.1. - splatná U.2. - odložená 59 * Mimoádný výsledek hospodaení W. Pevod podílu na hospodaení 61 spoleníkm *** Výsledek hospodaení za úet.období Výsledek hospodaení ped zdanním Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úetní jednotkou Ing. Fridrich Jan v.r. Právní forma úetní jednotky Pedmt podnikání Pozn: Obchodní innost,služby, Akciová spolenost kamionová doprava,atd.

11 Pehled o penžních tocích (cash flow) k Období (v tis. K) IO Název a sídlo úetní jednotky AGROPA a.s. Olšany Horažovice P. Stav penžních prostedk na zaátku úetního období 5198 Penžní toky z hlavní výdlené innosti (provozní innosti) Z. Úetní hospodáský výsledek za úetní (+/-) 566 jednotku jako celek A.1. Úpravy o nepenžní operace 1106 A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+/-) 2682 A.1.2. Zmna stavu opravných položek,rezerv (+/-) A.1.3. Zisk (ztráta) zmna stavu z prodeje (+/-) stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podíl na zisku (-) A.1.5. Vyútované nákladové úroky (+) -48 A.* istý penžní tok z provozní innosti ped 1672 zdanním a zmnami pracovního kapitálu a mimoádnými položkami (Z+A.1.) A.2. Zmna pracovního kapitálu A.2.1. Zmna stavu pohledávek (+/-) A.2.2. Zmna stavu krátkodobých závazk (+/-) 5165 A.2.3. Zmna stavu zásob (+/-) 4631 A.** istý penžní tok z provozní innosti ped zdanním a mimoádnými položkami (A*+ A.2.) 590 A.3. Výdaje z plateb úroku ( -) A.4. Pijaté úroky (+ ) 48 A.5. Zaplacena da z píjmu ( -) -129 A.6. Píjmy a výdeje spojené s mimoádnými ( -) úetními pípady A.*** istý penžní tok z provozní innosti 509 (A** + A.3. až A.6.) Penžní toky z investiní innosti B.1. Výdaje spojené s poízením stálých aktiv -847 B.2. Píjmy z prodeje stalých aktiv B.3. Pjky a úvry spíznným osobám (+) B.*** istý penžní tok vztahující se k investiní innosti -847

12 C.1. Zmna stavu dlouhodobých závazk C.2. Dopady zmn vlastního jmní na penžní prostedky (C.2.1 az C.2.6. ) C.2.1. Zvýšení základního jmní (+) C.2.2. Vyplacení podílu na jmní spoleníkm (-) C.2.3. Penžní dary a dotace do vlastního (+) jmní a další vklady pen.prostedk spoleník a akcioná C.2.4. Úhrada ztráty spoleníky (+) C.2.5. Pímé platby na vrub fond (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-) vetn zaplacené srážkové dan C.3. Pijaté dividendy a podíly na zisku (+) C.*** istý penžní tok vztahující se k finanní innosti (C.1.+ C.2.+C.3.) F isté zvýšení resp. snížení penžních (+/-) -338 prostedk a ekvivalent (A.***+B.***+C.***) R. Stav penžních prostedk a ekvivalentu na konci úetního období P+/- F) 4860 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úetní jednotkou Ing.Fridrich Jan v.r. Právní forma úetní jednotky Pedmt podnikání Pozn: Obchodní innost,služby, Akciová spolenost kamionová doprava,atd.

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001.

a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001. Pedloženou Výroní zprávu o hospodaení Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem za rok 2000 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2009.

Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2009. Výroní zpráva spolenosti VHS plus, s.r.o. za rok 2009 (1.4.2009 31.3.2010) Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2009. Obsah: 1. Úvodní slovo editele spolenosti...

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002 Výroční zpráva za rok 2002 společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7 Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více