EPSON. Barevná inkoustová tiskárna EPSON

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EPSON. Barevná inkoustová tiskárna EPSON"

Transkript

1 EPSON Barevná inkoustová tiskárna EPSON

2

3 Barevná inkoustová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, zaznamenávána na záznamových médiích nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými, mechanickými, fotografickými, záznamovými nebo jinými, bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEIKO EPSON CORPORATION. Informace uvedené v příručce se vztahují pouze k tomuto modelu tiskárny EPSON. Společnost SEIKO EPSON CORPORATION nenese odpovědnost za škody, způsobené využitím těchto informací při manipulaci s jinými tiskárnami. Ani společnost SEIKO EPSON CORPORATION, ani její pobočky nenesou odpovědnost vůči kupujícímu nebo třetím stranám za škody, ztráty, náklady nebo výdaje, vzniklé kupujícímu nebo třetím stranám jako důsledek: nehody, nesprávného použití nebo zneužití popisovaného výrobku, nebo jeho neautorizovaných modifikací, změn nebo oprav, nebo nepřesného dodržení pokynů k obsluze a údržbě, stanovených společností SEIKO EPSON CORPORATION. Společnost SEIKO EPSON CORPORATION není odpovědná za škody nebo potíže, vzniklé použitím příslušenství, přídavných zařízení, doplňků nebo spotřebního materiálu, které nejsou uvedenou společností označeny jako Original EPSON Products nebo EPSON Approved Products. Společnost SEIKO EPSON CORPORATION není zodpovědná za následky elektromagnetického rušení, které je důsledkem použití propojovacího kabelu, který není označen společností SEIKO EPSON CORPORATION jako EPSON Approved Products. Uživatelská příručka

4 EPSON je registrovaná ochranná známka a EPSON Stylus je obchodní značka společnosti SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Všeobecné prohlášení: Ostatní názvy produktů jsou v této příručce použity jen pro jejich identifikaci a mohou být obchodními značkami jejich vlastníků. Společnost EPSON si nečiní nejmenší nároky na žádnou z nich. Copyright 2000 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japonsko

5 Obsah Bezpečnostní informace Důležitá bezpečnostní upozornění Pravidla pro práci s tiskárnou Použití tiskárny Manipulace se zásobníky inkoustu Umístění tiskárny Splnění podmínek programu ENERGY STAR Výstrahy, upozornění a poznámky Kapitola 1 Instalace tiskárny Vybalení tiskárny Vyjmutí ochranného a balicího materiálu Hlavní části tiskárny Připevnění podpěry papíru Připojení tiskárny Připojení tiskárny k počítači PC přes paralelní rozhraní Instalace programového vybavení tiskárny Instalace a kontrola zásobníků inkoustu Instalace zásobníků inkoustu Kontrola tiskárny První tisk Kapitola 2 Manipulace s tiskovými médii Založení kancelářského papíru Založení speciálních tiskových médií Speciální čisticí média Založení obálek Papír pro tisk ve fotografické kvalitě 4 6 " a mm Založení papíru Uložení papíru pro tisk ve fotografické kvalitě Odstranění perforovaných okrajů Obsah i

6 Kapitola 3 Programové vybavení tiskárny Úvod k programovému vybavení tiskárny Další informace Přístup k programovému vybavení tiskárny Nastavení parametrů tiskárny v ovladači Nastavení druhu tiskového média Automatické nastavení Nastavení PhotoEnhance Uživatelská nastavení Rozšířená nastavení Zobrazení náhledu Nastavení stylu tisku Karta Paper (Papír) Vyplnění stránky Tisk dvou nebo čtyř stránek dokumentu na jeden list Tisk plakátů Vodoznaky Obslužné programy tiskárny EPSON Status Monitor Nozzle Check Head Cleaning Print Head Alignment Ink Cartridge Replacement Dialogové okno Speed & Progress (Rychlost & Průběh) Priority pro monitorování Získání informací z nápovědy Aplikace pro Windows Windows 95 a Windows Windows NT 4.0 a Windows Zvýšení rychlosti tisku Všeobecné informace Dialogové okno Speed & Progress (Rychlost & Průběh) Nastavení rozhraní (pouze ve Windows NT 4.0) ii Obsah

7 Kapitola 4 Kontrola stavu tiskárny a správa úloh Progress Meter EPSON Printing Tips (Tipy pro tisk) Chybová hlášení EPSON Spool Manager EPSON Status Monitor Zpřístupnění programu EPSON Status Monitor Informace v okně programu EPSON Status Monitor Kapitola 5 Nastavení tiskárny v počítačové síti Windows 95 a Windows Povolení sdílení tiskárny Zpřístupnění sí ové tiskárny Windows 2000 a Windows NT Povolení sdílení tiskárny Zpřístupnění sí ové tiskárny Kapitola 6 Výměna zásobníků inkoustu Výměna prázdného zásobníku inkoustu Výměna starého nebo poškozeného zásobníku inkoustu Použití programu Ink Cartridge Replacement Kontrola hladin inkoustů v zásobnících EPSON Status Monitor Progress Meter Obsah iii

8 Kapitola 7 Péče o tiskárnu Kontrola trysek tiskové hlavy Kontrola trysek programem Nozzle Check Čistění tiskové hlavy Spuštění čisticí procedury programem Head Cleaning Vyrovnání tiskové hlavy Čistění tiskárny Přeprava tiskárny Instalace novější verze programového vybavení Aktualizace na Windows Aktualizace ovladače tiskárny ve Windows NT 4.0 a Windows Kapitola 8 Odstranění potíží Odhalení příčin potíží Chybová hlášení Zrušení tisku Typické potíže a jejich odstranění Potíže s kvalitou tisku Výstupy neodpovídají Vašim představám Tiskárna netiskne Potíže s podáváním tiskových médií Služby uživatelům World Wide Web (WWW) Prodejci Kapitola 9 Doplňky a spotřební materiál Doplňky Spotřební materiál Zásobníky inkoustu Speciální tisková média EPSON iv Obsah

9 Dodatek A Barevný tisk Základy barevného tisku A-2 Vlastnosti barev A-2 Shoda barev zobrazených na monitoru s tištěnými barvami... A-2 Zpracování barevného tisku A-4 Rozlišení obrázku a rozlišení tisku A-5 Základy tisku barevných dokumentů A-7 Dodatek B Technické údaje Tisk B-2 Tisková média B-3 Tisková oblast B-5 Zásobníky inkoustu B-6 Tiskárna B-8 Mechanické vlastnosti B-8 Elektrické vlastnosti B-8 Klimatické podmínky B-9 Bezpečnostní certifikáty B-9 Systémové požadavky B-10 Slovník pojmů Rejstřík Obsah v

10 vi Obsah

11 Bezpečnostní informace Důležitá bezpečnostní upozornění Přečtěte si pozorně všechna následující upozornění. Dodržujte výstrahy a pokyny, uvedené na štítcích na tiskárně. Nezakrývejte štěrbiny na tiskárně a nevsouvejte do nich žádné předměty. Chraňte tiskárnu před politím vodou nebo jinou tekutinou. Tiskárnu připojujte pouze do elektrické sítě, jejíž napětí souhlasí s údajem na výrobním štítku na zadní straně tiskárny. Tiskárnu připojujte jen do zásuvek elektrické sítě, chráněných podle příslušných předpisů. Nepřipojujte ji do obvodů, v nichž jsou zapojeny kopírovací stroje, klimatizační jednotky nebo jiná zařízení, která se pravidelně vypínají a zapínají. Nepoužívejte zásuvky zapojené v obvodech ovládaných spínači. Celý počítačový systém chraňte před elektromagnetickým rušením, způsobeným například reproduktorovými soustavami nebo hlavními stanicemi bezšňůrových telefonů. Nepoužívejte prodřenou nebo jinak poškozenou sí ovou šňůru. Pokud nebudete tiskárnu delší dobu používat, odpojte její sí ovou šňůru ze zásuvky elektrické sítě. Používáte-li k připojení tiskárny do elektrické sítě prodlužovací šňůru, přesvědčte se, zda je dostatečně proudově dimenzovaná pro všechny spotřebiče, které jsou k ní připojeny. Zkontrolujte, zda celkový proud, odebíraný ze sítě, nepřekročí 15 A. Tiskárnu se nepokoušejte sami opravovat. Tiskárnu odpojte od elektrické sítě a vyžádejte si odbornou pomoc v následujících případech: sí ová šňůra nebo zástrčka jsou poškozené; do tiskárny vnikla tekutina; tiskárna spadla nebo byl poškozen její pláš ; tiskárna nepracuje normálně nebo se značně změnil její výkon. Zajistěte vhodnou ochranu tiskárny proti zkratu a proudovému přetížení. Elektrická sí musí být chráněna 16A jističem. Bezpečnostní informace 1

12 Pravidla pro práci s tiskárnou Při práci s tiskárnou, manipulaci se zásobníky inkoustu a volbě umístění tiskárny dodržujte následující zásady. Použití tiskárny Při tisku se nedotýkejte zásobníků inkoustu ani jiných částí uvnitř tiskárny. Nepřesunujte manuálně tiskovou hlavu, jinak můžete poškodit tiskárnu. Před přepravou tiskárny zkontrolujte, zda se tisková hlava nachází v parkovací poloze (zcela vpravo) a jsou v ní řádně instalované oba zásobníky inkoustu. Manipulace se zásobníky inkoustu Zásobníky inkoustu přechovávejte mimo dosah dětí. Dbejte na to, aby děti nevypily inkoust, ani jinak nemanipulovaly se zásobníky. Potřísní-li Vám inkoust ruce, pečlivě si je umyjte mýdlem. Vnikne-li Vám inkoust do očí, ihned si je důkladně vypláchněte vodou. Zásobníky inkoustu neprotřepávejte, mohl by z nich začít vytékat inkoust. Zásobníky inkoustu instalujte vždy ihned po vybalení. Pokud je necháte delší dobu vybalené, může se zhoršit kvalita tisku. Po instalaci zásobníků inkoustu neodklápějte jejich zajiš ovací páky ani je nevyjímejte před vyčerpáním náplně, můžete je trvale znehodnotit. Nepoužívejte zásobníky inkoustu po datu doporučené spotřeby, uvedeném na obalu. Pro zajištění kvalitního tisku spotřebujte inkoust v zásobníku do šesti měsíců po instalaci. Nepokoušejte se zásobníky inkoustu rozebrat ani znovu naplnit, můžete způsobit poškození tiskové hlavy. 2 Bezpečnostní informace

13 Umístění tiskárny Tiskárnu umístěte na plochý, vodorovný a stabilní povrch, jenž na všech stranách přesahuje základnu tiskárny. Tiskárna nebude v nakloněné poloze správně pracovat. Před tiskárnou zachovejte volný prostor pro snadné vysouvání papíru. Tiskárnu umístěte do prostředí bez náhlých změn teploty a vlhkosti vzduchu. Chraňte ji před přímým slunečním zářením, silným světlem a sálavým teplem. Tiskárnu nevystavujte otřesům a vibracím. Kolem tiskárny zachovejte volný prostor, umožňující dostatečné proudění vzduchu. Tiskárnu umístěte v blízkosti zásuvky elektrické sítě, aby ji bylo možné snadno odpojit. Tiskárnu chraňte před prachem. Bezpečnostní informace 3

14 Splnění podmínek programu ENERGY STAR Společnost EPSON se připojila k mezinárodnímu programu ENERGY STAR a zaručuje, že popisovaný výrobek splňuje požadavky na efektivní využití elektrické energie. Mezinárodní program pro kancelářské vybavení ENERGY STAR (International ENERGY STAR Office Equipment Program) podporuje vývoj osobních počítačů, monitorů, tiskáren, faksimilních zařízení a kopírovacích strojů, které efektivně využívají elektrickou energii, a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Výstrahy, upozornění a poznámky Výstrahy: Výstrahy upozorňují na postupy, při nichž může dojít k újmě na zdraví. Upozornění: Upozornění zdůrazňují postupy, při jejichž nedodržení hrozí poškození tiskárny. Poznámky: V poznámkách naleznete důležité informace a užitečné rady k používání tiskárny. 4 Bezpečnostní informace

15 Kapitola 1 Instalace tiskárny Vybalení tiskárny Vyjmutí ochranného a balicího materiálu Hlavní části tiskárny Připevnění podpěry papíru Připojení tiskárny Připojení tiskárny k počítači PC přes paralelní rozhraní Instalace programového vybavení tiskárny Instalace a kontrola zásobníků inkoustu Instalace zásobníků inkoustu Kontrola tiskárny První tisk Instalace tiskárny 1-1

16 Vybalení tiskárny V krabici s tiskárnou se, kromě CD-ROM s programovým vybavením tiskárny a elektronickou dokumentací, nachází: Tiskárna Podpěra papíru Sí ová šňůra Zásobník barevných inkoustů Zásobník černého inkoustu Poznámka: Obsah dodávky se může v některých zemích lišit. Do některých zemí je tiskárna dodávána s pevně zapojenou sí ovou šňůrou. Tvar zástrčky je v různých zemích odlišný, proto se přesvědčte, zda jste obdrželi správnou sí ovou šňůru. 1-2 Instalace tiskárny

17 Vyjmutí ochranného a balicího materiálu Před sestavením a zapnutím odstraňte z tiskárny veškerý ochranný a balicí materiál, který pak uschovejte pro případnou pozdější přepravu tiskárny. Instalace tiskárny 1-3

18 Hlavní části tiskárny Boční vodítka papíru Podpěra papíru Kryt tiskárny Podavač papíru Podpěra papíru: podpírá papír založený do podavače Boční vodítka papíru: zajiš ují přímé podávání papíru do tiskárny; levé boční vodítko přisuňte těsně k levému okraji založeného papíru Kryt tiskárny: zakrývá tiskový mechanizmus; otevírá se pouze při instalaci nebo výměně zásobníků inkoustu Podavač papíru: zakládají se do něj prázdné listy papíru, při tisku automaticky podává papír do tiskárny 1-4 Instalace tiskárny

19 Zajiš ovací páky zásobníků inkoustu Tisková hlava Zajiš ovací páky zásobníků inkoustu: upevňují zásobníky inkoustu; odklopte je pouze při instalaci nebo výměně zásobníků inkoustu Tisková hlava: přenáší inkoust na papír Instalace tiskárny 1-5

20 Připevnění podpěry papíru Podpěru papíru zasuňte do otvorů na zadní části tiskárny. Potom tiskárnu postavte na rovnou a stabilní plochu. Pokud bude tiskárna nakloněná, nebude správně pracovat. 1-6 Instalace tiskárny

21 Připojení tiskárny Tiskárna se připojuje k počítači stíněným paralelním propojovacím kabelem, tvořeným kroucenými páry vodičů. Přesvědčte se, že používaný paralelní kabel podporuje obousměrnou komunikaci, jinak tiskárna nebude správně pracovat. V některých zemích si možná budete muset správný kabel dokoupit. Podrobnosti jsou uvedeny v Kapitole 9 Doplňky a spotřební materiál. Připojení tiskárny k počítači PC přes paralelní rozhraní Při připojování tiskárny k počítači PC postupujte podle následujících pokynů. 1. Přesvědčte se, zda je počítač vypnutý a sí ová šňůra tiskárny je vytažená ze zásuvky elektrické sítě. 2. Zasuňte pečlivě jeden konektor propojovacího kabelu do zásuvky paralelního rozhraní na zadní straně tiskárny a zajistěte jej po obou stranách drátovými svorkami. Pokud je kabel opatřen zemnicím vodičem, připojte jej k zemnicí svorce vedle zásuvky. 3. Druhý konektor propojovacího kabelu zasuňte do zásuvky paralelního rozhraní počítače. Jestliže je kabel opatřen zemnicím vodičem, připojte jej k zemnicí svorce na zadní straně počítače. Instalace tiskárny 1-7

22 Instalace programového vybavení tiskárny Po připojení tiskárny k počítači musíte na pevný disk počítače instalovat programové vybavení tiskárny, které je uloženo na kompaktním disku. K tiskárně se dodává česká verze CD-ROM, označená Průvodce instalací pro produkty EPSON, a případně anglická verze, označená Printer Software for EPSON Stylus COLOR 480. Poznámky: Pokud používáte Windows 2000 a nepoužijete dále uvedený postup pro instalaci programového vybavení, může se místo něj instalovat univerzální ovladač z produkce společnosti Microsoft. Chcete-li zjistit, zda se instaloval univerzální ovladač, klepněte pravým tlačítkem myši kdekoliv v okně ovladače tiskárny a v seznamu, který se zobrazí, klepněte na položku About (O aplikaci). Pokud se zobrazí okno, které v textu obsahuje Unidrv Printer Driver, instalujte znovu správný ovladač tiskárny. Jestliže se zobrazí dialogové okno Digital Signature Not found (Nenalezen digitální podpis), klepněte na tlačítko Yes (Ano). Pokud klepnete na tlačítko No (Ne), musíte programové vybavení tiskárny instalovat znovu. 1. Přesvědčte se, zda je tiskárna odpojená od elektrické sítě. 2. Zapněte počítač a spus te Windows. Zobrazí-li se dialogové okno Nový hardware (New Hardware Found) nebo okno jiného průvodce, klepněte na tlačítko Storno (Cancel). 3. Do jednotky CD-ROM vložte kompaktní disk Průvodce instalací pro produkty EPSON s programovým vybavením, který je přibalen k tiskárně. 4. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Poznámka: Pokud budete chtít instalovat programové vybavení tiskárny z CD-ROM Printer Software for EPSON Stylus COLOR 480, postupujte podle pokynů na obrazovce. 1-8 Instalace tiskárny

23 5. Podle pokynů na obrazovce připojte sí ovou šňůru tiskárny do zásuvky elektrické sítě, která je chráněná podle příslušné normy. Před připojením tiskárny do elektrické sítě zkontrolujte, zda jmenovité napájecí napětí tiskárny odpovídá napětí v elektrické síti. Zkontrolujte také, zda pro připojení tiskárny používáte správnou sí ovou šňůru. Upozornění: Napájecí napětí tiskárny nelze přepínat. Pokud jmenovité napětí tiskárny neodpovídá napětí v elektrické síti, obra te se na prodejce tiskárny. Tiskárnu v tomto případě do elektrické sítě nepřipojujte. Poznámka: Pokud není sí ová šňůra pevně zapojená do tiskárny, připojte ji nejprve do zásuvky na zadní straně tiskárny. 6. Po připojení tiskárny k elektrické síti se automaticky spustí obslužný program Setup. Pokud se objeví výzva k restartu počítače, prove te jej. Instalace tiskárny 1-9

24 Instalace a kontrola zásobníků inkoustu Po skončení instalace programového vybavení tiskárny se automaticky spustí obslužný program Setup, který Vás povede při instalaci zásobníků inkoustů a potom i procedurami kontroly trysek a vyrovnání tiskových hlav, jejichž prostřednictvím můžete zkontrolovat, zda Vaše tiskárna pracuje správně. Pokud se zobrazí hlášení, informující o ukončení instalace zásobníků inkoustu, klepněte na tlačítko OK a pokračujte pokyny v následující části. Poznámka: Po skončení přípravy tiskárny se na pracovní ploše zobrazí ikona ve tvaru tiskárny. Další informace o použití této ikony jsou uvedeny v části Priority pro monitorování v Kapitole 3. Instalace zásobníků inkoustu Při instalaci zásobníků inkoustu věnujte pozornost následujícím informacím. Výstraha: Zásobníky inkoustu jsou uzavřené a za normálních okolností by z nich neměl inkoust vytékat. Jestliže si přesto potřísníte ruce inkoustem, umyjte si je pečlivě mýdlem a vodou. Vnikne-li Vám inkoust do očí, ihned si je důkladně vypláchněte vodou. Upozornění: Ze zásobníků musíte před instalací odstranit žlutou těsnicí pásku, jinak je můžete trvale znehodnotit. Modrou část těsnicí pásky z horní strany zásobníků neodstraňujte, mohou se ucpat a trvale znehodnotit. Neodstraňujte těsnicí pásku ze spodní strany zásobníků, vytekl by z nich inkoust. Po instalaci zásobníků inkoustu neodklápějte jejich zajiš ovací páky, dokud nebudete chtít zásobníky vyměnit, jinak je můžete trvale znehodnotit. Tiskovou hlavu nepřesunujte manuálně, můžete poškodit tiskárnu Instalace tiskárny

25 Poznámky: Obaly zásobníků inkoustů otevřete až těsně před instalací, jinak v zásobnících může zaschnout inkoust. Instalujte oba zásobníky inkoustu, tiskárna nebude pracovat pouze s jedním instalovaným zásobníkem inkoustu. Kontrola tiskárny Po instalaci zásobníků inkoustu Vás obslužný program Setup automaticky povede kontrolou trysek a kontrolou vyrovnání tiskových hlav. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Kontrola trysek tiskové hlavy Tiskárna vytiskne kontrolní stránku s testovacími vzory, umožňujícími zjistit, zda nejsou některé trysky ucpané. Příklady kontrolních vzorů: Ve vzoru chybějí některé čáry. Výstup je v pořádku Tiskovou hlavu je nutné vyčistit Pokud je tiskový výstup v pořádku, pokračujte pokyny v části Vyrovnání tiskových hlav. Pokud není vzhled kontrolního vzoru uspokojivý, například chybějí některé části čar, klepněte na tlačítko Cleaning (Čistění), kterým se spouští procedura čistění tiskových hlav. Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po čtyřech až pěti čisticích cyklech, obra te se na prodejce tiskárny. Instalace tiskárny 1-11

26 Vyrovnání tiskové hlavy Tiskárna vytiskne zkušební stránku s testovacími vzory, které umožňují zjistit, zda jsou tiskové hlavy správně vyrovnány. Příklady kontrolních vzorů: V každém vzoru na zkušební stránce vyberte svislou čáru, jejíž části jsou nejlépe vyrovnané. V dialogovém okně Print Head Alignment (Vyrovnání tiskové hlavy) zvolte pro každý kontrolní vzor v seznamu číslo té čáry, jejíž části jsou správně vyrovnané. Potom klepněte na tlačítko Finish (Dokončit), nové nastavení se uloží. Poznámka: Pokud se Vám nepodaří najít čáru, jejíž části jsou správně vyrovnané, zvolte číslo čáry, která se nejvíce blíží k ideálnímu vyrovnání, a klepněte na tlačítko Realignment (Nové vyrovnání). Tiskárna vytiskne novou kontrolní stránku Instalace tiskárny

27 První tisk Po kontrole správné činnosti tiskárny můžete spustit první tisk. Pro seznámení s ovladačem tiskárny Vám doporučujeme vytisknout některý z ukázkových souborů, dodávaných s programovým vybavením tiskárny. Pokyny pro vytištění ukázkového souboru jsou uvedeny v následujícím textu. Chcete-li vytisknout vlastní dokument, otevřete jej v příslušné aplikaci a pokračujte krokem 5 následujícího postupu. Pokud je to nutné, prove te potřebné změny. Poznámky: Pokyny pro práci s danou aplikací naleznete v dokumentaci, která je k ní dodávána. V závislosti na používané aplikaci a zvoleném druhu tiskového média budete možná muset provést nastavení odlišná od těch, která jsou popisována v následujícím postupu. Při tisku ukázkového souboru postupujte podle následujících pokynů. 1. Přesvědčte se, zda je v tiskárně založen kancelářský papír formátu A4 nebo Letter. 2. Do jednotky CD-ROM vložte kompaktní disk Printer Software for EPSON Stylus COLOR 480 s programovým vybavením tiskárny. Pokud se zobrazí úvodní okno instalačního programu, klepněte na tlačítko Quit (Konec). 3. Poklepejte na ikonu Tento počítač (My computer). Potom klepněte pravým tlačítkem na ikonu jednotky CD-ROM a zvolte položku Otevřít (Open). 4. Poklepejte na soubor sample.bmp. Instalace tiskárny 1-13

28 5. Chcete-li změnit nastavení parametrů tiskárny, zvolte v nabídce Soubor (File) položku Tisk (Print). Zobrazí se dialogové okno Tisk (Print). Příklad na obrázku odpovídá aplikaci Malování (Paint). 6. Zkontrolujte, zda je v seznamu Název (Name) zvolena správná tiskárna. Potom klepněte na tlačítko Vlastnosti (Properties), zobrazí se dialogové okno ovladače tiskárny. 7. Klepněte na záložku Main (Hlavní) a v seznamu Media Type (Druh tiskového média) zvolte položku Plain Paper (Kancelářský papír). Poznámka: Ovladač tiskárny umožňuje pro dosažení nejlepších tiskových výsledků zvolit celou řadu dalších parametrů. Podrobné informace jsou uvedeny v Kapitole 3 Programové vybavení tiskárny pro Windows. 8. Klepněte na tlačítko Zavřít (Close), Tisk (Print) nebo OK. V některých aplikacích budete možná muset klepnout postupně na více tlačítek. Při tisku dokumentu se zobrazí informační okno EPSON Progress Meter s informacemi o průběhu tisku a stavu tiskárny. Příprava tiskárny tímto krokem končí Instalace tiskárny

29 Kapitola 2 Manipulace s tiskovými médii Založení kancelářského papíru Založení speciálních tiskových médií Speciální čisticí média Založení obálek Papír pro tisk ve fotografické kvalitě 4 6 " a mm Založení papíru Uložení papíru pro tisk ve fotografické kvalitě Odstranění perforovaných okrajů Manipulace s tiskovými médii 2-1

30 Založení kancelářského papíru Při zakládání kancelářského papíru do tiskárny postupujte podle následujících pokynů: 1. Posuňte levé boční vodítko tak, aby vzdálenost mezi vodítky byla nepatrně větší než šířka zvoleného papíru. 2. Rozevřete balík papíru do vějíře a potom jej poklepáním o rovný povrch vyrovnejte. 3. Založte balík papíru do vstupního zásobníku, tiskovou stranou nahoru a pravým okrajem těsně k pravému bočnímu vodítku. Potom přisuňte levé boční vodítko k balíku. Poznámky: Před tiskárnou zachovejte volný prostor pro snadné vysouvání papíru. Papíry zakládejte do vstupního zásobníku vždy kratší stranou. Založený balík papíru nesmí přesahovat ukazatel maximálního množství papíru v zásobníku na levém bočním vodítku. 2-2 Manipulace s tiskovými médii

31 Založení speciálních tiskových médií Při tisku na většinu kancelářských papírů dosáhnete velmi dobré tiskové výsledky. Vyšší kvalitu tisku však získáte při použití speciálních papírů s povrchovou úpravou a lesklých fólií, nebo tato média méně absorbují inkoust. Můžete tisknout na různá tisková média, včetně papíru pro inkoustový tisk, lesklých fólií, papíru pro tisk ve fotografické kvalitě, průhledných fólií, kartotéčních lístků a archů se samolepicími štítky. Společnost EPSON doporučuje pro zajištění vysoké kvality tiskových výstupů používat tisková média ze své produkce, vyvinutá speciálně pro použití v inkoustových tiskárnách. Přehled tiskových médií, dodávaných společností EPSON, je uveden v Kapitole 9 Doplňky a spotřební materiál. Před založením speciálních tiskových médií do tiskárny si prostudujte informační leták, který je součástí balení. Při zakládání speciálních tiskových médií dodržujte následující zásady. Do vstupního zásobníku zakládejte média tiskovou stranou nahoru. Na informačním letáku je vysvětleno, která strana listu je tisková. Některá tisková média mají pro snazší orientaci při zakládání seříznutý roh (viz obrázek). Seříznutý roh Tisková strana Manipulace s tiskovými médii 2-3

32 Poznámka: Pokud v ovladači tiskárny nastavíte parametr Printable Area (Tisková oblast) na hodnotu Maximum (Maximální), bude v odříznuté oblasti chybět odpovídající část dokumentu. Založený balík speciálních tiskových médií nesmí přesahovat ukazatel maximálního množství papíru v zásobníku na levém bočním vodítku. V následujícím přehledu je uvedena kapacita vstupního zásobníku pro jednotlivá speciální tisková média EPSON: Papír pro inkoustový tisk s rozlišením 360 dpi a speciální papír pro inkoustový tisk (360 dpi Ink Jet Paper a Photo Quality Ink Jet Paper) Speciální kartotéční lístky, dopisní lístky a blahopřání pro inkoustový tisk (Photo Quality Ink Jet Card, Ink Jet Note Card a Ink Jet Greeting Card) Speciální lesklé fólie (Photo Quality Glossy Film) Průhledné fólie (Ink Jet Transparencies) Archy se samolepicími štítky (Photo Quality Self Adhesive Sheets) Speciální papír pro tisk ve fotografické kvalitě (Photo Paper) Nálepky pro tisk ve fotografické kvalitě (Photo Stickers 16 a Photo Stickers 4) Speciální prodloužený papír pro tisk ve fotografické kvalitě (Panoramic Photo Paper) Až 30 listů. Až 30 kartotéčních lístků. Pod kartotéční lístky vždy vložte list podkladového papíru.* Lesklé fólie zakládejte po jedné. Pod fólie formátu A4 a Letter vždy vložte list kancelářského papíru. Pod fólie formátu A6 vždy vložte přiložený list podkladového papíru.* Průhledné fólie zakládejte po jedné. Pod fólie vždy vložte list kancelářského papíru. Zakládejte po jednom. Zakládejte po jednom. Zakládejte po jedné. Zakládejte po jednom. 2-4 Manipulace s tiskovými médii

33 Speciální papír pro přípravu potisku (Iron-On Cool Peel Transfer Paper) Matný silný papír (Matte Paper-Heavyweight) Zakládejte po jednom. Zakládejte po jednom. * Na podkladový papír, založený do vstupního zásobníku pod speciální tisková média, nikdy netiskněte. Pokud jsou tisková média prohnutá, vyrovnejte je mírným prohnutím na opačnou stranu. Výstupy na prohnutá média mohou být rozmazané, zejména při nastavení parametru Printable Area (Tisková oblast) na hodnotu Maximum (Maximální). Tisknete-li na druhou stranu kartotéčních lístků při nastavené hodnotě Maximum parametru Printable Area, musíte lístky po vytištění první strany vyrovnat mírným prohnutím na opačnou stranu. Speciální čisticí média Nepoužívejte žádná čisticí média, která jsou přibalena ke speciálním tiskovým médiím z produkce společnosti EPSON. Tiskárna použití těchto čisticích médií nevyžaduje, navíc v ní mohou uvíznout. Manipulace s tiskovými médii 2-5

34 Založení obálek Při tisku na obálky dodržujte následující zásady: Do vstupního zásobníku můžete vložit až 10 obálek. Poznámka: Kvalita ohybu chlopně a tlouš ka jednotlivých druhů obálek je různá. Pokud celková tlouš ka balíku obálek v zásobníku překročí 10 mm, opravte ohyby chlopní tak, aby se výška obálek co nejvíce snížila. Jestliže po založení balíku obálek poklesne kvalita tisku, zakládejte obálky do tiskárny po jedné. Obálky zakládejte tiskovou stranou nahoru a chlopní dopředu podle obrázku. Přípustné formáty obálek: č. 10, DL, C6, 132 x 220 mm Nepoužívejte obálky, které jsou zvlněné, přehnuté nebo částečně zalepené, případně které mají přehnuté chlopně. Netiskněte ani na příliš tenké obálky, mohou se při tisku zkroutit. V seznamu Media Type (Druh tiskového média) v ovladači tiskárny zvolte položku Plain Paper (Kancelářský papír). 2-6 Manipulace s tiskovými médii

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Uživatelská příručka NPD4451-00 CS

Uživatelská příručka NPD4451-00 CS NPD4451-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Digitální fotoaparát Programová příručka

Digitální fotoaparát Programová příručka Digitální fotoaparát EPSON / Digitální fotoaparát Programová příručka Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo převedena pomocí jakýchkoliv

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Barevná inkoustová tiskárna

Barevná inkoustová tiskárna Barevná inkoustová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, zaznamenávána na záznamových médiích nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky,

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Uživatelská příručka. NPDxxxx-00

Uživatelská příručka. NPDxxxx-00 Uživatelská příručka NPDxxxx-00 Autorská práva a ochranné známky Autorská práva Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace,

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Uživatelská příručka NPD4043-00 CS

Uživatelská příručka NPD4043-00 CS NPD4043-00 CS Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována, uložena v systému umožňujícím stažení

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS NPD3967-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny..................................................... 10 Nastavení tiskárny...........................................................

Více

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com Od instalace po tisk Z45 Color Jetprinter Od instalace po tisk Leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS NPD4134-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny.... 11 Nastavení tiskárny... 11 Volba umístění tiskárny... 12 Použití tiskárny...

Více

Česky. Referenční příručka

Česky. Referenční příručka Referenční příručka Barevná inkoustová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty 1 Aktualizace grafického uživatelského rozhraní a komunikace Úvod Kontrast a jas Sériové porty Tento dodatek doplňuje Uživatelskou a technickou referenční příručku k plicnímu ventilátoru 840 a poskytuje

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Barevná laserová tiskárna

Barevná laserová tiskárna Barevná laserová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více