EPSON. Barevná inkoustová tiskárna EPSON

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EPSON. Barevná inkoustová tiskárna EPSON"

Transkript

1 EPSON Barevná inkoustová tiskárna EPSON

2

3 Barevná inkoustová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, zaznamenávána na záznamových médiích nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými, mechanickými, fotografickými, záznamovými nebo jinými, bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEIKO EPSON CORPORATION. Informace uvedené v příručce se vztahují pouze k tomuto modelu tiskárny EPSON. Společnost SEIKO EPSON CORPORATION nenese odpovědnost za škody, způsobené využitím těchto informací při manipulaci s jinými tiskárnami. Ani společnost SEIKO EPSON CORPORATION, ani její pobočky nenesou odpovědnost vůči kupujícímu nebo třetím stranám za škody, ztráty, náklady nebo výdaje, vzniklé kupujícímu nebo třetím stranám jako důsledek: nehody, nesprávného použití nebo zneužití popisovaného výrobku, nebo jeho neautorizovaných modifikací, změn nebo oprav, nebo nepřesného dodržení pokynů k obsluze a údržbě, stanovených společností SEIKO EPSON CORPORATION. Společnost SEIKO EPSON CORPORATION není odpovědná za škody nebo potíže, vzniklé použitím příslušenství, přídavných zařízení, doplňků nebo spotřebního materiálu, které nejsou uvedenou společností označeny jako Original EPSON Products nebo EPSON Approved Products. Společnost SEIKO EPSON CORPORATION není zodpovědná za následky elektromagnetického rušení, které je důsledkem použití propojovacího kabelu, který není označen společností SEIKO EPSON CORPORATION jako EPSON Approved Products. Uživatelská příručka

4 EPSON je registrovaná ochranná známka a EPSON Stylus je obchodní značka společnosti SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Všeobecné prohlášení: Ostatní názvy produktů jsou v této příručce použity jen pro jejich identifikaci a mohou být obchodními značkami jejich vlastníků. Společnost EPSON si nečiní nejmenší nároky na žádnou z nich. Copyright 2000 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japonsko

5 Obsah Bezpečnostní informace Důležitá bezpečnostní upozornění Pravidla pro práci s tiskárnou Použití tiskárny Manipulace se zásobníky inkoustu Umístění tiskárny Splnění podmínek programu ENERGY STAR Výstrahy, upozornění a poznámky Kapitola 1 Instalace tiskárny Vybalení tiskárny Vyjmutí ochranného a balicího materiálu Hlavní části tiskárny Připevnění podpěry papíru Připojení tiskárny Připojení tiskárny k počítači PC přes paralelní rozhraní Instalace programového vybavení tiskárny Instalace a kontrola zásobníků inkoustu Instalace zásobníků inkoustu Kontrola tiskárny První tisk Kapitola 2 Manipulace s tiskovými médii Založení kancelářského papíru Založení speciálních tiskových médií Speciální čisticí média Založení obálek Papír pro tisk ve fotografické kvalitě 4 6 " a mm Založení papíru Uložení papíru pro tisk ve fotografické kvalitě Odstranění perforovaných okrajů Obsah i

6 Kapitola 3 Programové vybavení tiskárny Úvod k programovému vybavení tiskárny Další informace Přístup k programovému vybavení tiskárny Nastavení parametrů tiskárny v ovladači Nastavení druhu tiskového média Automatické nastavení Nastavení PhotoEnhance Uživatelská nastavení Rozšířená nastavení Zobrazení náhledu Nastavení stylu tisku Karta Paper (Papír) Vyplnění stránky Tisk dvou nebo čtyř stránek dokumentu na jeden list Tisk plakátů Vodoznaky Obslužné programy tiskárny EPSON Status Monitor Nozzle Check Head Cleaning Print Head Alignment Ink Cartridge Replacement Dialogové okno Speed & Progress (Rychlost & Průběh) Priority pro monitorování Získání informací z nápovědy Aplikace pro Windows Windows 95 a Windows Windows NT 4.0 a Windows Zvýšení rychlosti tisku Všeobecné informace Dialogové okno Speed & Progress (Rychlost & Průběh) Nastavení rozhraní (pouze ve Windows NT 4.0) ii Obsah

7 Kapitola 4 Kontrola stavu tiskárny a správa úloh Progress Meter EPSON Printing Tips (Tipy pro tisk) Chybová hlášení EPSON Spool Manager EPSON Status Monitor Zpřístupnění programu EPSON Status Monitor Informace v okně programu EPSON Status Monitor Kapitola 5 Nastavení tiskárny v počítačové síti Windows 95 a Windows Povolení sdílení tiskárny Zpřístupnění sí ové tiskárny Windows 2000 a Windows NT Povolení sdílení tiskárny Zpřístupnění sí ové tiskárny Kapitola 6 Výměna zásobníků inkoustu Výměna prázdného zásobníku inkoustu Výměna starého nebo poškozeného zásobníku inkoustu Použití programu Ink Cartridge Replacement Kontrola hladin inkoustů v zásobnících EPSON Status Monitor Progress Meter Obsah iii

8 Kapitola 7 Péče o tiskárnu Kontrola trysek tiskové hlavy Kontrola trysek programem Nozzle Check Čistění tiskové hlavy Spuštění čisticí procedury programem Head Cleaning Vyrovnání tiskové hlavy Čistění tiskárny Přeprava tiskárny Instalace novější verze programového vybavení Aktualizace na Windows Aktualizace ovladače tiskárny ve Windows NT 4.0 a Windows Kapitola 8 Odstranění potíží Odhalení příčin potíží Chybová hlášení Zrušení tisku Typické potíže a jejich odstranění Potíže s kvalitou tisku Výstupy neodpovídají Vašim představám Tiskárna netiskne Potíže s podáváním tiskových médií Služby uživatelům World Wide Web (WWW) Prodejci Kapitola 9 Doplňky a spotřební materiál Doplňky Spotřební materiál Zásobníky inkoustu Speciální tisková média EPSON iv Obsah

9 Dodatek A Barevný tisk Základy barevného tisku A-2 Vlastnosti barev A-2 Shoda barev zobrazených na monitoru s tištěnými barvami... A-2 Zpracování barevného tisku A-4 Rozlišení obrázku a rozlišení tisku A-5 Základy tisku barevných dokumentů A-7 Dodatek B Technické údaje Tisk B-2 Tisková média B-3 Tisková oblast B-5 Zásobníky inkoustu B-6 Tiskárna B-8 Mechanické vlastnosti B-8 Elektrické vlastnosti B-8 Klimatické podmínky B-9 Bezpečnostní certifikáty B-9 Systémové požadavky B-10 Slovník pojmů Rejstřík Obsah v

10 vi Obsah

11 Bezpečnostní informace Důležitá bezpečnostní upozornění Přečtěte si pozorně všechna následující upozornění. Dodržujte výstrahy a pokyny, uvedené na štítcích na tiskárně. Nezakrývejte štěrbiny na tiskárně a nevsouvejte do nich žádné předměty. Chraňte tiskárnu před politím vodou nebo jinou tekutinou. Tiskárnu připojujte pouze do elektrické sítě, jejíž napětí souhlasí s údajem na výrobním štítku na zadní straně tiskárny. Tiskárnu připojujte jen do zásuvek elektrické sítě, chráněných podle příslušných předpisů. Nepřipojujte ji do obvodů, v nichž jsou zapojeny kopírovací stroje, klimatizační jednotky nebo jiná zařízení, která se pravidelně vypínají a zapínají. Nepoužívejte zásuvky zapojené v obvodech ovládaných spínači. Celý počítačový systém chraňte před elektromagnetickým rušením, způsobeným například reproduktorovými soustavami nebo hlavními stanicemi bezšňůrových telefonů. Nepoužívejte prodřenou nebo jinak poškozenou sí ovou šňůru. Pokud nebudete tiskárnu delší dobu používat, odpojte její sí ovou šňůru ze zásuvky elektrické sítě. Používáte-li k připojení tiskárny do elektrické sítě prodlužovací šňůru, přesvědčte se, zda je dostatečně proudově dimenzovaná pro všechny spotřebiče, které jsou k ní připojeny. Zkontrolujte, zda celkový proud, odebíraný ze sítě, nepřekročí 15 A. Tiskárnu se nepokoušejte sami opravovat. Tiskárnu odpojte od elektrické sítě a vyžádejte si odbornou pomoc v následujících případech: sí ová šňůra nebo zástrčka jsou poškozené; do tiskárny vnikla tekutina; tiskárna spadla nebo byl poškozen její pláš ; tiskárna nepracuje normálně nebo se značně změnil její výkon. Zajistěte vhodnou ochranu tiskárny proti zkratu a proudovému přetížení. Elektrická sí musí být chráněna 16A jističem. Bezpečnostní informace 1

12 Pravidla pro práci s tiskárnou Při práci s tiskárnou, manipulaci se zásobníky inkoustu a volbě umístění tiskárny dodržujte následující zásady. Použití tiskárny Při tisku se nedotýkejte zásobníků inkoustu ani jiných částí uvnitř tiskárny. Nepřesunujte manuálně tiskovou hlavu, jinak můžete poškodit tiskárnu. Před přepravou tiskárny zkontrolujte, zda se tisková hlava nachází v parkovací poloze (zcela vpravo) a jsou v ní řádně instalované oba zásobníky inkoustu. Manipulace se zásobníky inkoustu Zásobníky inkoustu přechovávejte mimo dosah dětí. Dbejte na to, aby děti nevypily inkoust, ani jinak nemanipulovaly se zásobníky. Potřísní-li Vám inkoust ruce, pečlivě si je umyjte mýdlem. Vnikne-li Vám inkoust do očí, ihned si je důkladně vypláchněte vodou. Zásobníky inkoustu neprotřepávejte, mohl by z nich začít vytékat inkoust. Zásobníky inkoustu instalujte vždy ihned po vybalení. Pokud je necháte delší dobu vybalené, může se zhoršit kvalita tisku. Po instalaci zásobníků inkoustu neodklápějte jejich zajiš ovací páky ani je nevyjímejte před vyčerpáním náplně, můžete je trvale znehodnotit. Nepoužívejte zásobníky inkoustu po datu doporučené spotřeby, uvedeném na obalu. Pro zajištění kvalitního tisku spotřebujte inkoust v zásobníku do šesti měsíců po instalaci. Nepokoušejte se zásobníky inkoustu rozebrat ani znovu naplnit, můžete způsobit poškození tiskové hlavy. 2 Bezpečnostní informace

13 Umístění tiskárny Tiskárnu umístěte na plochý, vodorovný a stabilní povrch, jenž na všech stranách přesahuje základnu tiskárny. Tiskárna nebude v nakloněné poloze správně pracovat. Před tiskárnou zachovejte volný prostor pro snadné vysouvání papíru. Tiskárnu umístěte do prostředí bez náhlých změn teploty a vlhkosti vzduchu. Chraňte ji před přímým slunečním zářením, silným světlem a sálavým teplem. Tiskárnu nevystavujte otřesům a vibracím. Kolem tiskárny zachovejte volný prostor, umožňující dostatečné proudění vzduchu. Tiskárnu umístěte v blízkosti zásuvky elektrické sítě, aby ji bylo možné snadno odpojit. Tiskárnu chraňte před prachem. Bezpečnostní informace 3

14 Splnění podmínek programu ENERGY STAR Společnost EPSON se připojila k mezinárodnímu programu ENERGY STAR a zaručuje, že popisovaný výrobek splňuje požadavky na efektivní využití elektrické energie. Mezinárodní program pro kancelářské vybavení ENERGY STAR (International ENERGY STAR Office Equipment Program) podporuje vývoj osobních počítačů, monitorů, tiskáren, faksimilních zařízení a kopírovacích strojů, které efektivně využívají elektrickou energii, a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Výstrahy, upozornění a poznámky Výstrahy: Výstrahy upozorňují na postupy, při nichž může dojít k újmě na zdraví. Upozornění: Upozornění zdůrazňují postupy, při jejichž nedodržení hrozí poškození tiskárny. Poznámky: V poznámkách naleznete důležité informace a užitečné rady k používání tiskárny. 4 Bezpečnostní informace

15 Kapitola 1 Instalace tiskárny Vybalení tiskárny Vyjmutí ochranného a balicího materiálu Hlavní části tiskárny Připevnění podpěry papíru Připojení tiskárny Připojení tiskárny k počítači PC přes paralelní rozhraní Instalace programového vybavení tiskárny Instalace a kontrola zásobníků inkoustu Instalace zásobníků inkoustu Kontrola tiskárny První tisk Instalace tiskárny 1-1

16 Vybalení tiskárny V krabici s tiskárnou se, kromě CD-ROM s programovým vybavením tiskárny a elektronickou dokumentací, nachází: Tiskárna Podpěra papíru Sí ová šňůra Zásobník barevných inkoustů Zásobník černého inkoustu Poznámka: Obsah dodávky se může v některých zemích lišit. Do některých zemí je tiskárna dodávána s pevně zapojenou sí ovou šňůrou. Tvar zástrčky je v různých zemích odlišný, proto se přesvědčte, zda jste obdrželi správnou sí ovou šňůru. 1-2 Instalace tiskárny

17 Vyjmutí ochranného a balicího materiálu Před sestavením a zapnutím odstraňte z tiskárny veškerý ochranný a balicí materiál, který pak uschovejte pro případnou pozdější přepravu tiskárny. Instalace tiskárny 1-3

18 Hlavní části tiskárny Boční vodítka papíru Podpěra papíru Kryt tiskárny Podavač papíru Podpěra papíru: podpírá papír založený do podavače Boční vodítka papíru: zajiš ují přímé podávání papíru do tiskárny; levé boční vodítko přisuňte těsně k levému okraji založeného papíru Kryt tiskárny: zakrývá tiskový mechanizmus; otevírá se pouze při instalaci nebo výměně zásobníků inkoustu Podavač papíru: zakládají se do něj prázdné listy papíru, při tisku automaticky podává papír do tiskárny 1-4 Instalace tiskárny

19 Zajiš ovací páky zásobníků inkoustu Tisková hlava Zajiš ovací páky zásobníků inkoustu: upevňují zásobníky inkoustu; odklopte je pouze při instalaci nebo výměně zásobníků inkoustu Tisková hlava: přenáší inkoust na papír Instalace tiskárny 1-5

20 Připevnění podpěry papíru Podpěru papíru zasuňte do otvorů na zadní části tiskárny. Potom tiskárnu postavte na rovnou a stabilní plochu. Pokud bude tiskárna nakloněná, nebude správně pracovat. 1-6 Instalace tiskárny

21 Připojení tiskárny Tiskárna se připojuje k počítači stíněným paralelním propojovacím kabelem, tvořeným kroucenými páry vodičů. Přesvědčte se, že používaný paralelní kabel podporuje obousměrnou komunikaci, jinak tiskárna nebude správně pracovat. V některých zemích si možná budete muset správný kabel dokoupit. Podrobnosti jsou uvedeny v Kapitole 9 Doplňky a spotřební materiál. Připojení tiskárny k počítači PC přes paralelní rozhraní Při připojování tiskárny k počítači PC postupujte podle následujících pokynů. 1. Přesvědčte se, zda je počítač vypnutý a sí ová šňůra tiskárny je vytažená ze zásuvky elektrické sítě. 2. Zasuňte pečlivě jeden konektor propojovacího kabelu do zásuvky paralelního rozhraní na zadní straně tiskárny a zajistěte jej po obou stranách drátovými svorkami. Pokud je kabel opatřen zemnicím vodičem, připojte jej k zemnicí svorce vedle zásuvky. 3. Druhý konektor propojovacího kabelu zasuňte do zásuvky paralelního rozhraní počítače. Jestliže je kabel opatřen zemnicím vodičem, připojte jej k zemnicí svorce na zadní straně počítače. Instalace tiskárny 1-7

22 Instalace programového vybavení tiskárny Po připojení tiskárny k počítači musíte na pevný disk počítače instalovat programové vybavení tiskárny, které je uloženo na kompaktním disku. K tiskárně se dodává česká verze CD-ROM, označená Průvodce instalací pro produkty EPSON, a případně anglická verze, označená Printer Software for EPSON Stylus COLOR 480. Poznámky: Pokud používáte Windows 2000 a nepoužijete dále uvedený postup pro instalaci programového vybavení, může se místo něj instalovat univerzální ovladač z produkce společnosti Microsoft. Chcete-li zjistit, zda se instaloval univerzální ovladač, klepněte pravým tlačítkem myši kdekoliv v okně ovladače tiskárny a v seznamu, který se zobrazí, klepněte na položku About (O aplikaci). Pokud se zobrazí okno, které v textu obsahuje Unidrv Printer Driver, instalujte znovu správný ovladač tiskárny. Jestliže se zobrazí dialogové okno Digital Signature Not found (Nenalezen digitální podpis), klepněte na tlačítko Yes (Ano). Pokud klepnete na tlačítko No (Ne), musíte programové vybavení tiskárny instalovat znovu. 1. Přesvědčte se, zda je tiskárna odpojená od elektrické sítě. 2. Zapněte počítač a spus te Windows. Zobrazí-li se dialogové okno Nový hardware (New Hardware Found) nebo okno jiného průvodce, klepněte na tlačítko Storno (Cancel). 3. Do jednotky CD-ROM vložte kompaktní disk Průvodce instalací pro produkty EPSON s programovým vybavením, který je přibalen k tiskárně. 4. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Poznámka: Pokud budete chtít instalovat programové vybavení tiskárny z CD-ROM Printer Software for EPSON Stylus COLOR 480, postupujte podle pokynů na obrazovce. 1-8 Instalace tiskárny

23 5. Podle pokynů na obrazovce připojte sí ovou šňůru tiskárny do zásuvky elektrické sítě, která je chráněná podle příslušné normy. Před připojením tiskárny do elektrické sítě zkontrolujte, zda jmenovité napájecí napětí tiskárny odpovídá napětí v elektrické síti. Zkontrolujte také, zda pro připojení tiskárny používáte správnou sí ovou šňůru. Upozornění: Napájecí napětí tiskárny nelze přepínat. Pokud jmenovité napětí tiskárny neodpovídá napětí v elektrické síti, obra te se na prodejce tiskárny. Tiskárnu v tomto případě do elektrické sítě nepřipojujte. Poznámka: Pokud není sí ová šňůra pevně zapojená do tiskárny, připojte ji nejprve do zásuvky na zadní straně tiskárny. 6. Po připojení tiskárny k elektrické síti se automaticky spustí obslužný program Setup. Pokud se objeví výzva k restartu počítače, prove te jej. Instalace tiskárny 1-9

24 Instalace a kontrola zásobníků inkoustu Po skončení instalace programového vybavení tiskárny se automaticky spustí obslužný program Setup, který Vás povede při instalaci zásobníků inkoustů a potom i procedurami kontroly trysek a vyrovnání tiskových hlav, jejichž prostřednictvím můžete zkontrolovat, zda Vaše tiskárna pracuje správně. Pokud se zobrazí hlášení, informující o ukončení instalace zásobníků inkoustu, klepněte na tlačítko OK a pokračujte pokyny v následující části. Poznámka: Po skončení přípravy tiskárny se na pracovní ploše zobrazí ikona ve tvaru tiskárny. Další informace o použití této ikony jsou uvedeny v části Priority pro monitorování v Kapitole 3. Instalace zásobníků inkoustu Při instalaci zásobníků inkoustu věnujte pozornost následujícím informacím. Výstraha: Zásobníky inkoustu jsou uzavřené a za normálních okolností by z nich neměl inkoust vytékat. Jestliže si přesto potřísníte ruce inkoustem, umyjte si je pečlivě mýdlem a vodou. Vnikne-li Vám inkoust do očí, ihned si je důkladně vypláchněte vodou. Upozornění: Ze zásobníků musíte před instalací odstranit žlutou těsnicí pásku, jinak je můžete trvale znehodnotit. Modrou část těsnicí pásky z horní strany zásobníků neodstraňujte, mohou se ucpat a trvale znehodnotit. Neodstraňujte těsnicí pásku ze spodní strany zásobníků, vytekl by z nich inkoust. Po instalaci zásobníků inkoustu neodklápějte jejich zajiš ovací páky, dokud nebudete chtít zásobníky vyměnit, jinak je můžete trvale znehodnotit. Tiskovou hlavu nepřesunujte manuálně, můžete poškodit tiskárnu Instalace tiskárny

25 Poznámky: Obaly zásobníků inkoustů otevřete až těsně před instalací, jinak v zásobnících může zaschnout inkoust. Instalujte oba zásobníky inkoustu, tiskárna nebude pracovat pouze s jedním instalovaným zásobníkem inkoustu. Kontrola tiskárny Po instalaci zásobníků inkoustu Vás obslužný program Setup automaticky povede kontrolou trysek a kontrolou vyrovnání tiskových hlav. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Kontrola trysek tiskové hlavy Tiskárna vytiskne kontrolní stránku s testovacími vzory, umožňujícími zjistit, zda nejsou některé trysky ucpané. Příklady kontrolních vzorů: Ve vzoru chybějí některé čáry. Výstup je v pořádku Tiskovou hlavu je nutné vyčistit Pokud je tiskový výstup v pořádku, pokračujte pokyny v části Vyrovnání tiskových hlav. Pokud není vzhled kontrolního vzoru uspokojivý, například chybějí některé části čar, klepněte na tlačítko Cleaning (Čistění), kterým se spouští procedura čistění tiskových hlav. Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po čtyřech až pěti čisticích cyklech, obra te se na prodejce tiskárny. Instalace tiskárny 1-11

26 Vyrovnání tiskové hlavy Tiskárna vytiskne zkušební stránku s testovacími vzory, které umožňují zjistit, zda jsou tiskové hlavy správně vyrovnány. Příklady kontrolních vzorů: V každém vzoru na zkušební stránce vyberte svislou čáru, jejíž části jsou nejlépe vyrovnané. V dialogovém okně Print Head Alignment (Vyrovnání tiskové hlavy) zvolte pro každý kontrolní vzor v seznamu číslo té čáry, jejíž části jsou správně vyrovnané. Potom klepněte na tlačítko Finish (Dokončit), nové nastavení se uloží. Poznámka: Pokud se Vám nepodaří najít čáru, jejíž části jsou správně vyrovnané, zvolte číslo čáry, která se nejvíce blíží k ideálnímu vyrovnání, a klepněte na tlačítko Realignment (Nové vyrovnání). Tiskárna vytiskne novou kontrolní stránku Instalace tiskárny

27 První tisk Po kontrole správné činnosti tiskárny můžete spustit první tisk. Pro seznámení s ovladačem tiskárny Vám doporučujeme vytisknout některý z ukázkových souborů, dodávaných s programovým vybavením tiskárny. Pokyny pro vytištění ukázkového souboru jsou uvedeny v následujícím textu. Chcete-li vytisknout vlastní dokument, otevřete jej v příslušné aplikaci a pokračujte krokem 5 následujícího postupu. Pokud je to nutné, prove te potřebné změny. Poznámky: Pokyny pro práci s danou aplikací naleznete v dokumentaci, která je k ní dodávána. V závislosti na používané aplikaci a zvoleném druhu tiskového média budete možná muset provést nastavení odlišná od těch, která jsou popisována v následujícím postupu. Při tisku ukázkového souboru postupujte podle následujících pokynů. 1. Přesvědčte se, zda je v tiskárně založen kancelářský papír formátu A4 nebo Letter. 2. Do jednotky CD-ROM vložte kompaktní disk Printer Software for EPSON Stylus COLOR 480 s programovým vybavením tiskárny. Pokud se zobrazí úvodní okno instalačního programu, klepněte na tlačítko Quit (Konec). 3. Poklepejte na ikonu Tento počítač (My computer). Potom klepněte pravým tlačítkem na ikonu jednotky CD-ROM a zvolte položku Otevřít (Open). 4. Poklepejte na soubor sample.bmp. Instalace tiskárny 1-13

28 5. Chcete-li změnit nastavení parametrů tiskárny, zvolte v nabídce Soubor (File) položku Tisk (Print). Zobrazí se dialogové okno Tisk (Print). Příklad na obrázku odpovídá aplikaci Malování (Paint). 6. Zkontrolujte, zda je v seznamu Název (Name) zvolena správná tiskárna. Potom klepněte na tlačítko Vlastnosti (Properties), zobrazí se dialogové okno ovladače tiskárny. 7. Klepněte na záložku Main (Hlavní) a v seznamu Media Type (Druh tiskového média) zvolte položku Plain Paper (Kancelářský papír). Poznámka: Ovladač tiskárny umožňuje pro dosažení nejlepších tiskových výsledků zvolit celou řadu dalších parametrů. Podrobné informace jsou uvedeny v Kapitole 3 Programové vybavení tiskárny pro Windows. 8. Klepněte na tlačítko Zavřít (Close), Tisk (Print) nebo OK. V některých aplikacích budete možná muset klepnout postupně na více tlačítek. Při tisku dokumentu se zobrazí informační okno EPSON Progress Meter s informacemi o průběhu tisku a stavu tiskárny. Příprava tiskárny tímto krokem končí Instalace tiskárny

29 Kapitola 2 Manipulace s tiskovými médii Založení kancelářského papíru Založení speciálních tiskových médií Speciální čisticí média Založení obálek Papír pro tisk ve fotografické kvalitě 4 6 " a mm Založení papíru Uložení papíru pro tisk ve fotografické kvalitě Odstranění perforovaných okrajů Manipulace s tiskovými médii 2-1

30 Založení kancelářského papíru Při zakládání kancelářského papíru do tiskárny postupujte podle následujících pokynů: 1. Posuňte levé boční vodítko tak, aby vzdálenost mezi vodítky byla nepatrně větší než šířka zvoleného papíru. 2. Rozevřete balík papíru do vějíře a potom jej poklepáním o rovný povrch vyrovnejte. 3. Založte balík papíru do vstupního zásobníku, tiskovou stranou nahoru a pravým okrajem těsně k pravému bočnímu vodítku. Potom přisuňte levé boční vodítko k balíku. Poznámky: Před tiskárnou zachovejte volný prostor pro snadné vysouvání papíru. Papíry zakládejte do vstupního zásobníku vždy kratší stranou. Založený balík papíru nesmí přesahovat ukazatel maximálního množství papíru v zásobníku na levém bočním vodítku. 2-2 Manipulace s tiskovými médii

31 Založení speciálních tiskových médií Při tisku na většinu kancelářských papírů dosáhnete velmi dobré tiskové výsledky. Vyšší kvalitu tisku však získáte při použití speciálních papírů s povrchovou úpravou a lesklých fólií, nebo tato média méně absorbují inkoust. Můžete tisknout na různá tisková média, včetně papíru pro inkoustový tisk, lesklých fólií, papíru pro tisk ve fotografické kvalitě, průhledných fólií, kartotéčních lístků a archů se samolepicími štítky. Společnost EPSON doporučuje pro zajištění vysoké kvality tiskových výstupů používat tisková média ze své produkce, vyvinutá speciálně pro použití v inkoustových tiskárnách. Přehled tiskových médií, dodávaných společností EPSON, je uveden v Kapitole 9 Doplňky a spotřební materiál. Před založením speciálních tiskových médií do tiskárny si prostudujte informační leták, který je součástí balení. Při zakládání speciálních tiskových médií dodržujte následující zásady. Do vstupního zásobníku zakládejte média tiskovou stranou nahoru. Na informačním letáku je vysvětleno, která strana listu je tisková. Některá tisková média mají pro snazší orientaci při zakládání seříznutý roh (viz obrázek). Seříznutý roh Tisková strana Manipulace s tiskovými médii 2-3

32 Poznámka: Pokud v ovladači tiskárny nastavíte parametr Printable Area (Tisková oblast) na hodnotu Maximum (Maximální), bude v odříznuté oblasti chybět odpovídající část dokumentu. Založený balík speciálních tiskových médií nesmí přesahovat ukazatel maximálního množství papíru v zásobníku na levém bočním vodítku. V následujícím přehledu je uvedena kapacita vstupního zásobníku pro jednotlivá speciální tisková média EPSON: Papír pro inkoustový tisk s rozlišením 360 dpi a speciální papír pro inkoustový tisk (360 dpi Ink Jet Paper a Photo Quality Ink Jet Paper) Speciální kartotéční lístky, dopisní lístky a blahopřání pro inkoustový tisk (Photo Quality Ink Jet Card, Ink Jet Note Card a Ink Jet Greeting Card) Speciální lesklé fólie (Photo Quality Glossy Film) Průhledné fólie (Ink Jet Transparencies) Archy se samolepicími štítky (Photo Quality Self Adhesive Sheets) Speciální papír pro tisk ve fotografické kvalitě (Photo Paper) Nálepky pro tisk ve fotografické kvalitě (Photo Stickers 16 a Photo Stickers 4) Speciální prodloužený papír pro tisk ve fotografické kvalitě (Panoramic Photo Paper) Až 30 listů. Až 30 kartotéčních lístků. Pod kartotéční lístky vždy vložte list podkladového papíru.* Lesklé fólie zakládejte po jedné. Pod fólie formátu A4 a Letter vždy vložte list kancelářského papíru. Pod fólie formátu A6 vždy vložte přiložený list podkladového papíru.* Průhledné fólie zakládejte po jedné. Pod fólie vždy vložte list kancelářského papíru. Zakládejte po jednom. Zakládejte po jednom. Zakládejte po jedné. Zakládejte po jednom. 2-4 Manipulace s tiskovými médii

33 Speciální papír pro přípravu potisku (Iron-On Cool Peel Transfer Paper) Matný silný papír (Matte Paper-Heavyweight) Zakládejte po jednom. Zakládejte po jednom. * Na podkladový papír, založený do vstupního zásobníku pod speciální tisková média, nikdy netiskněte. Pokud jsou tisková média prohnutá, vyrovnejte je mírným prohnutím na opačnou stranu. Výstupy na prohnutá média mohou být rozmazané, zejména při nastavení parametru Printable Area (Tisková oblast) na hodnotu Maximum (Maximální). Tisknete-li na druhou stranu kartotéčních lístků při nastavené hodnotě Maximum parametru Printable Area, musíte lístky po vytištění první strany vyrovnat mírným prohnutím na opačnou stranu. Speciální čisticí média Nepoužívejte žádná čisticí média, která jsou přibalena ke speciálním tiskovým médiím z produkce společnosti EPSON. Tiskárna použití těchto čisticích médií nevyžaduje, navíc v ní mohou uvíznout. Manipulace s tiskovými médii 2-5

34 Založení obálek Při tisku na obálky dodržujte následující zásady: Do vstupního zásobníku můžete vložit až 10 obálek. Poznámka: Kvalita ohybu chlopně a tlouš ka jednotlivých druhů obálek je různá. Pokud celková tlouš ka balíku obálek v zásobníku překročí 10 mm, opravte ohyby chlopní tak, aby se výška obálek co nejvíce snížila. Jestliže po založení balíku obálek poklesne kvalita tisku, zakládejte obálky do tiskárny po jedné. Obálky zakládejte tiskovou stranou nahoru a chlopní dopředu podle obrázku. Přípustné formáty obálek: č. 10, DL, C6, 132 x 220 mm Nepoužívejte obálky, které jsou zvlněné, přehnuté nebo částečně zalepené, případně které mají přehnuté chlopně. Netiskněte ani na příliš tenké obálky, mohou se při tisku zkroutit. V seznamu Media Type (Druh tiskového média) v ovladači tiskárny zvolte položku Plain Paper (Kancelářský papír). 2-6 Manipulace s tiskovými médii

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS NPD4134-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny.... 11 Nastavení tiskárny... 11 Volba umístění tiskárny... 12 Použití tiskárny...

Více

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS NPD4708-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS CMP0015-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována,

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Příručky pro zařízení

Příručky pro zařízení Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE Příručky pro zařízení Příručky

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS

Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX510P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3572-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

magicolor 2450 Návod k obsluze

magicolor 2450 Návod k obsluze magicolor 2450 Návod k obsluze 4139-7747-01J 1800772-011A Ochranné známky KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS,

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více