EPSON. Barevná inkoustová tiskárna EPSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EPSON. Barevná inkoustová tiskárna EPSON"

Transkript

1 EPSON Barevná inkoustová tiskárna EPSON

2

3 Barevná inkoustová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, zaznamenávána na záznamových médiích nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými, mechanickými, fotografickými, záznamovými nebo jinými, bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEIKO EPSON CORPORATION. Informace uvedené v příručce se vztahují pouze k tomuto modelu tiskárny EPSON. Společnost SEIKO EPSON CORPORATION nenese odpovědnost za škody, způsobené využitím těchto informací při manipulaci s jinými tiskárnami. Ani společnost SEIKO EPSON CORPORATION, ani její pobočky nenesou odpovědnost vůči kupujícímu nebo třetím stranám za škody, ztráty, náklady nebo výdaje, vzniklé kupujícímu nebo třetím stranám jako důsledek: nehody, nesprávného použití nebo zneužití popisovaného výrobku, nebo jeho neautorizovaných modifikací, změn nebo oprav, nebo nepřesného dodržení pokynů k obsluze a údržbě, stanovených společností SEIKO EPSON CORPORATION. Společnost SEIKO EPSON CORPORATION není odpovědná za škody nebo potíže, vzniklé použitím příslušenství, přídavných zařízení, doplňků nebo spotřebního materiálu, které nejsou uvedenou společností označeny jako Original EPSON Products nebo EPSON Approved Products. Společnost SEIKO EPSON CORPORATION není zodpovědná za následky elektromagnetického rušení, které je důsledkem použití propojovacího kabelu, který není označen společností SEIKO EPSON CORPORATION jako EPSON Approved Products. Uživatelská příručka

4 EPSON je registrovaná ochranná známka a EPSON Stylus je obchodní značka společnosti SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Všeobecné prohlášení: Ostatní názvy produktů jsou v této příručce použity jen pro jejich identifikaci a mohou být obchodními značkami jejich vlastníků. Společnost EPSON si nečiní nejmenší nároky na žádnou z nich. Copyright 2000 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japonsko

5 Obsah Bezpečnostní informace Důležitá bezpečnostní upozornění Pravidla pro práci s tiskárnou Použití tiskárny Manipulace se zásobníky inkoustu Umístění tiskárny Splnění podmínek programu ENERGY STAR Výstrahy, upozornění a poznámky Kapitola 1 Instalace tiskárny Vybalení tiskárny Vyjmutí ochranného a balicího materiálu Hlavní části tiskárny Připevnění podpěry papíru Připojení tiskárny Připojení tiskárny k počítači PC přes paralelní rozhraní Instalace programového vybavení tiskárny Instalace a kontrola zásobníků inkoustu Instalace zásobníků inkoustu Kontrola tiskárny První tisk Kapitola 2 Manipulace s tiskovými médii Založení kancelářského papíru Založení speciálních tiskových médií Speciální čisticí média Založení obálek Papír pro tisk ve fotografické kvalitě 4 6 " a mm Založení papíru Uložení papíru pro tisk ve fotografické kvalitě Odstranění perforovaných okrajů Obsah i

6 Kapitola 3 Programové vybavení tiskárny Úvod k programovému vybavení tiskárny Další informace Přístup k programovému vybavení tiskárny Nastavení parametrů tiskárny v ovladači Nastavení druhu tiskového média Automatické nastavení Nastavení PhotoEnhance Uživatelská nastavení Rozšířená nastavení Zobrazení náhledu Nastavení stylu tisku Karta Paper (Papír) Vyplnění stránky Tisk dvou nebo čtyř stránek dokumentu na jeden list Tisk plakátů Vodoznaky Obslužné programy tiskárny EPSON Status Monitor Nozzle Check Head Cleaning Print Head Alignment Ink Cartridge Replacement Dialogové okno Speed & Progress (Rychlost & Průběh) Priority pro monitorování Získání informací z nápovědy Aplikace pro Windows Windows 95 a Windows Windows NT 4.0 a Windows Zvýšení rychlosti tisku Všeobecné informace Dialogové okno Speed & Progress (Rychlost & Průběh) Nastavení rozhraní (pouze ve Windows NT 4.0) ii Obsah

7 Kapitola 4 Kontrola stavu tiskárny a správa úloh Progress Meter EPSON Printing Tips (Tipy pro tisk) Chybová hlášení EPSON Spool Manager EPSON Status Monitor Zpřístupnění programu EPSON Status Monitor Informace v okně programu EPSON Status Monitor Kapitola 5 Nastavení tiskárny v počítačové síti Windows 95 a Windows Povolení sdílení tiskárny Zpřístupnění sí ové tiskárny Windows 2000 a Windows NT Povolení sdílení tiskárny Zpřístupnění sí ové tiskárny Kapitola 6 Výměna zásobníků inkoustu Výměna prázdného zásobníku inkoustu Výměna starého nebo poškozeného zásobníku inkoustu Použití programu Ink Cartridge Replacement Kontrola hladin inkoustů v zásobnících EPSON Status Monitor Progress Meter Obsah iii

8 Kapitola 7 Péče o tiskárnu Kontrola trysek tiskové hlavy Kontrola trysek programem Nozzle Check Čistění tiskové hlavy Spuštění čisticí procedury programem Head Cleaning Vyrovnání tiskové hlavy Čistění tiskárny Přeprava tiskárny Instalace novější verze programového vybavení Aktualizace na Windows Aktualizace ovladače tiskárny ve Windows NT 4.0 a Windows Kapitola 8 Odstranění potíží Odhalení příčin potíží Chybová hlášení Zrušení tisku Typické potíže a jejich odstranění Potíže s kvalitou tisku Výstupy neodpovídají Vašim představám Tiskárna netiskne Potíže s podáváním tiskových médií Služby uživatelům World Wide Web (WWW) Prodejci Kapitola 9 Doplňky a spotřební materiál Doplňky Spotřební materiál Zásobníky inkoustu Speciální tisková média EPSON iv Obsah

9 Dodatek A Barevný tisk Základy barevného tisku A-2 Vlastnosti barev A-2 Shoda barev zobrazených na monitoru s tištěnými barvami... A-2 Zpracování barevného tisku A-4 Rozlišení obrázku a rozlišení tisku A-5 Základy tisku barevných dokumentů A-7 Dodatek B Technické údaje Tisk B-2 Tisková média B-3 Tisková oblast B-5 Zásobníky inkoustu B-6 Tiskárna B-8 Mechanické vlastnosti B-8 Elektrické vlastnosti B-8 Klimatické podmínky B-9 Bezpečnostní certifikáty B-9 Systémové požadavky B-10 Slovník pojmů Rejstřík Obsah v

10 vi Obsah

11 Bezpečnostní informace Důležitá bezpečnostní upozornění Přečtěte si pozorně všechna následující upozornění. Dodržujte výstrahy a pokyny, uvedené na štítcích na tiskárně. Nezakrývejte štěrbiny na tiskárně a nevsouvejte do nich žádné předměty. Chraňte tiskárnu před politím vodou nebo jinou tekutinou. Tiskárnu připojujte pouze do elektrické sítě, jejíž napětí souhlasí s údajem na výrobním štítku na zadní straně tiskárny. Tiskárnu připojujte jen do zásuvek elektrické sítě, chráněných podle příslušných předpisů. Nepřipojujte ji do obvodů, v nichž jsou zapojeny kopírovací stroje, klimatizační jednotky nebo jiná zařízení, která se pravidelně vypínají a zapínají. Nepoužívejte zásuvky zapojené v obvodech ovládaných spínači. Celý počítačový systém chraňte před elektromagnetickým rušením, způsobeným například reproduktorovými soustavami nebo hlavními stanicemi bezšňůrových telefonů. Nepoužívejte prodřenou nebo jinak poškozenou sí ovou šňůru. Pokud nebudete tiskárnu delší dobu používat, odpojte její sí ovou šňůru ze zásuvky elektrické sítě. Používáte-li k připojení tiskárny do elektrické sítě prodlužovací šňůru, přesvědčte se, zda je dostatečně proudově dimenzovaná pro všechny spotřebiče, které jsou k ní připojeny. Zkontrolujte, zda celkový proud, odebíraný ze sítě, nepřekročí 15 A. Tiskárnu se nepokoušejte sami opravovat. Tiskárnu odpojte od elektrické sítě a vyžádejte si odbornou pomoc v následujících případech: sí ová šňůra nebo zástrčka jsou poškozené; do tiskárny vnikla tekutina; tiskárna spadla nebo byl poškozen její pláš ; tiskárna nepracuje normálně nebo se značně změnil její výkon. Zajistěte vhodnou ochranu tiskárny proti zkratu a proudovému přetížení. Elektrická sí musí být chráněna 16A jističem. Bezpečnostní informace 1

12 Pravidla pro práci s tiskárnou Při práci s tiskárnou, manipulaci se zásobníky inkoustu a volbě umístění tiskárny dodržujte následující zásady. Použití tiskárny Při tisku se nedotýkejte zásobníků inkoustu ani jiných částí uvnitř tiskárny. Nepřesunujte manuálně tiskovou hlavu, jinak můžete poškodit tiskárnu. Před přepravou tiskárny zkontrolujte, zda se tisková hlava nachází v parkovací poloze (zcela vpravo) a jsou v ní řádně instalované oba zásobníky inkoustu. Manipulace se zásobníky inkoustu Zásobníky inkoustu přechovávejte mimo dosah dětí. Dbejte na to, aby děti nevypily inkoust, ani jinak nemanipulovaly se zásobníky. Potřísní-li Vám inkoust ruce, pečlivě si je umyjte mýdlem. Vnikne-li Vám inkoust do očí, ihned si je důkladně vypláchněte vodou. Zásobníky inkoustu neprotřepávejte, mohl by z nich začít vytékat inkoust. Zásobníky inkoustu instalujte vždy ihned po vybalení. Pokud je necháte delší dobu vybalené, může se zhoršit kvalita tisku. Po instalaci zásobníků inkoustu neodklápějte jejich zajiš ovací páky ani je nevyjímejte před vyčerpáním náplně, můžete je trvale znehodnotit. Nepoužívejte zásobníky inkoustu po datu doporučené spotřeby, uvedeném na obalu. Pro zajištění kvalitního tisku spotřebujte inkoust v zásobníku do šesti měsíců po instalaci. Nepokoušejte se zásobníky inkoustu rozebrat ani znovu naplnit, můžete způsobit poškození tiskové hlavy. 2 Bezpečnostní informace

13 Umístění tiskárny Tiskárnu umístěte na plochý, vodorovný a stabilní povrch, jenž na všech stranách přesahuje základnu tiskárny. Tiskárna nebude v nakloněné poloze správně pracovat. Před tiskárnou zachovejte volný prostor pro snadné vysouvání papíru. Tiskárnu umístěte do prostředí bez náhlých změn teploty a vlhkosti vzduchu. Chraňte ji před přímým slunečním zářením, silným světlem a sálavým teplem. Tiskárnu nevystavujte otřesům a vibracím. Kolem tiskárny zachovejte volný prostor, umožňující dostatečné proudění vzduchu. Tiskárnu umístěte v blízkosti zásuvky elektrické sítě, aby ji bylo možné snadno odpojit. Tiskárnu chraňte před prachem. Bezpečnostní informace 3

14 Splnění podmínek programu ENERGY STAR Společnost EPSON se připojila k mezinárodnímu programu ENERGY STAR a zaručuje, že popisovaný výrobek splňuje požadavky na efektivní využití elektrické energie. Mezinárodní program pro kancelářské vybavení ENERGY STAR (International ENERGY STAR Office Equipment Program) podporuje vývoj osobních počítačů, monitorů, tiskáren, faksimilních zařízení a kopírovacích strojů, které efektivně využívají elektrickou energii, a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Výstrahy, upozornění a poznámky Výstrahy: Výstrahy upozorňují na postupy, při nichž může dojít k újmě na zdraví. Upozornění: Upozornění zdůrazňují postupy, při jejichž nedodržení hrozí poškození tiskárny. Poznámky: V poznámkách naleznete důležité informace a užitečné rady k používání tiskárny. 4 Bezpečnostní informace

15 Kapitola 1 Instalace tiskárny Vybalení tiskárny Vyjmutí ochranného a balicího materiálu Hlavní části tiskárny Připevnění podpěry papíru Připojení tiskárny Připojení tiskárny k počítači PC přes paralelní rozhraní Instalace programového vybavení tiskárny Instalace a kontrola zásobníků inkoustu Instalace zásobníků inkoustu Kontrola tiskárny První tisk Instalace tiskárny 1-1

16 Vybalení tiskárny V krabici s tiskárnou se, kromě CD-ROM s programovým vybavením tiskárny a elektronickou dokumentací, nachází: Tiskárna Podpěra papíru Sí ová šňůra Zásobník barevných inkoustů Zásobník černého inkoustu Poznámka: Obsah dodávky se může v některých zemích lišit. Do některých zemí je tiskárna dodávána s pevně zapojenou sí ovou šňůrou. Tvar zástrčky je v různých zemích odlišný, proto se přesvědčte, zda jste obdrželi správnou sí ovou šňůru. 1-2 Instalace tiskárny

17 Vyjmutí ochranného a balicího materiálu Před sestavením a zapnutím odstraňte z tiskárny veškerý ochranný a balicí materiál, který pak uschovejte pro případnou pozdější přepravu tiskárny. Instalace tiskárny 1-3

18 Hlavní části tiskárny Boční vodítka papíru Podpěra papíru Kryt tiskárny Podavač papíru Podpěra papíru: podpírá papír založený do podavače Boční vodítka papíru: zajiš ují přímé podávání papíru do tiskárny; levé boční vodítko přisuňte těsně k levému okraji založeného papíru Kryt tiskárny: zakrývá tiskový mechanizmus; otevírá se pouze při instalaci nebo výměně zásobníků inkoustu Podavač papíru: zakládají se do něj prázdné listy papíru, při tisku automaticky podává papír do tiskárny 1-4 Instalace tiskárny

19 Zajiš ovací páky zásobníků inkoustu Tisková hlava Zajiš ovací páky zásobníků inkoustu: upevňují zásobníky inkoustu; odklopte je pouze při instalaci nebo výměně zásobníků inkoustu Tisková hlava: přenáší inkoust na papír Instalace tiskárny 1-5

20 Připevnění podpěry papíru Podpěru papíru zasuňte do otvorů na zadní části tiskárny. Potom tiskárnu postavte na rovnou a stabilní plochu. Pokud bude tiskárna nakloněná, nebude správně pracovat. 1-6 Instalace tiskárny

21 Připojení tiskárny Tiskárna se připojuje k počítači stíněným paralelním propojovacím kabelem, tvořeným kroucenými páry vodičů. Přesvědčte se, že používaný paralelní kabel podporuje obousměrnou komunikaci, jinak tiskárna nebude správně pracovat. V některých zemích si možná budete muset správný kabel dokoupit. Podrobnosti jsou uvedeny v Kapitole 9 Doplňky a spotřební materiál. Připojení tiskárny k počítači PC přes paralelní rozhraní Při připojování tiskárny k počítači PC postupujte podle následujících pokynů. 1. Přesvědčte se, zda je počítač vypnutý a sí ová šňůra tiskárny je vytažená ze zásuvky elektrické sítě. 2. Zasuňte pečlivě jeden konektor propojovacího kabelu do zásuvky paralelního rozhraní na zadní straně tiskárny a zajistěte jej po obou stranách drátovými svorkami. Pokud je kabel opatřen zemnicím vodičem, připojte jej k zemnicí svorce vedle zásuvky. 3. Druhý konektor propojovacího kabelu zasuňte do zásuvky paralelního rozhraní počítače. Jestliže je kabel opatřen zemnicím vodičem, připojte jej k zemnicí svorce na zadní straně počítače. Instalace tiskárny 1-7

22 Instalace programového vybavení tiskárny Po připojení tiskárny k počítači musíte na pevný disk počítače instalovat programové vybavení tiskárny, které je uloženo na kompaktním disku. K tiskárně se dodává česká verze CD-ROM, označená Průvodce instalací pro produkty EPSON, a případně anglická verze, označená Printer Software for EPSON Stylus COLOR 480. Poznámky: Pokud používáte Windows 2000 a nepoužijete dále uvedený postup pro instalaci programového vybavení, může se místo něj instalovat univerzální ovladač z produkce společnosti Microsoft. Chcete-li zjistit, zda se instaloval univerzální ovladač, klepněte pravým tlačítkem myši kdekoliv v okně ovladače tiskárny a v seznamu, který se zobrazí, klepněte na položku About (O aplikaci). Pokud se zobrazí okno, které v textu obsahuje Unidrv Printer Driver, instalujte znovu správný ovladač tiskárny. Jestliže se zobrazí dialogové okno Digital Signature Not found (Nenalezen digitální podpis), klepněte na tlačítko Yes (Ano). Pokud klepnete na tlačítko No (Ne), musíte programové vybavení tiskárny instalovat znovu. 1. Přesvědčte se, zda je tiskárna odpojená od elektrické sítě. 2. Zapněte počítač a spus te Windows. Zobrazí-li se dialogové okno Nový hardware (New Hardware Found) nebo okno jiného průvodce, klepněte na tlačítko Storno (Cancel). 3. Do jednotky CD-ROM vložte kompaktní disk Průvodce instalací pro produkty EPSON s programovým vybavením, který je přibalen k tiskárně. 4. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Poznámka: Pokud budete chtít instalovat programové vybavení tiskárny z CD-ROM Printer Software for EPSON Stylus COLOR 480, postupujte podle pokynů na obrazovce. 1-8 Instalace tiskárny

23 5. Podle pokynů na obrazovce připojte sí ovou šňůru tiskárny do zásuvky elektrické sítě, která je chráněná podle příslušné normy. Před připojením tiskárny do elektrické sítě zkontrolujte, zda jmenovité napájecí napětí tiskárny odpovídá napětí v elektrické síti. Zkontrolujte také, zda pro připojení tiskárny používáte správnou sí ovou šňůru. Upozornění: Napájecí napětí tiskárny nelze přepínat. Pokud jmenovité napětí tiskárny neodpovídá napětí v elektrické síti, obra te se na prodejce tiskárny. Tiskárnu v tomto případě do elektrické sítě nepřipojujte. Poznámka: Pokud není sí ová šňůra pevně zapojená do tiskárny, připojte ji nejprve do zásuvky na zadní straně tiskárny. 6. Po připojení tiskárny k elektrické síti se automaticky spustí obslužný program Setup. Pokud se objeví výzva k restartu počítače, prove te jej. Instalace tiskárny 1-9

24 Instalace a kontrola zásobníků inkoustu Po skončení instalace programového vybavení tiskárny se automaticky spustí obslužný program Setup, který Vás povede při instalaci zásobníků inkoustů a potom i procedurami kontroly trysek a vyrovnání tiskových hlav, jejichž prostřednictvím můžete zkontrolovat, zda Vaše tiskárna pracuje správně. Pokud se zobrazí hlášení, informující o ukončení instalace zásobníků inkoustu, klepněte na tlačítko OK a pokračujte pokyny v následující části. Poznámka: Po skončení přípravy tiskárny se na pracovní ploše zobrazí ikona ve tvaru tiskárny. Další informace o použití této ikony jsou uvedeny v části Priority pro monitorování v Kapitole 3. Instalace zásobníků inkoustu Při instalaci zásobníků inkoustu věnujte pozornost následujícím informacím. Výstraha: Zásobníky inkoustu jsou uzavřené a za normálních okolností by z nich neměl inkoust vytékat. Jestliže si přesto potřísníte ruce inkoustem, umyjte si je pečlivě mýdlem a vodou. Vnikne-li Vám inkoust do očí, ihned si je důkladně vypláchněte vodou. Upozornění: Ze zásobníků musíte před instalací odstranit žlutou těsnicí pásku, jinak je můžete trvale znehodnotit. Modrou část těsnicí pásky z horní strany zásobníků neodstraňujte, mohou se ucpat a trvale znehodnotit. Neodstraňujte těsnicí pásku ze spodní strany zásobníků, vytekl by z nich inkoust. Po instalaci zásobníků inkoustu neodklápějte jejich zajiš ovací páky, dokud nebudete chtít zásobníky vyměnit, jinak je můžete trvale znehodnotit. Tiskovou hlavu nepřesunujte manuálně, můžete poškodit tiskárnu Instalace tiskárny

25 Poznámky: Obaly zásobníků inkoustů otevřete až těsně před instalací, jinak v zásobnících může zaschnout inkoust. Instalujte oba zásobníky inkoustu, tiskárna nebude pracovat pouze s jedním instalovaným zásobníkem inkoustu. Kontrola tiskárny Po instalaci zásobníků inkoustu Vás obslužný program Setup automaticky povede kontrolou trysek a kontrolou vyrovnání tiskových hlav. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Kontrola trysek tiskové hlavy Tiskárna vytiskne kontrolní stránku s testovacími vzory, umožňujícími zjistit, zda nejsou některé trysky ucpané. Příklady kontrolních vzorů: Ve vzoru chybějí některé čáry. Výstup je v pořádku Tiskovou hlavu je nutné vyčistit Pokud je tiskový výstup v pořádku, pokračujte pokyny v části Vyrovnání tiskových hlav. Pokud není vzhled kontrolního vzoru uspokojivý, například chybějí některé části čar, klepněte na tlačítko Cleaning (Čistění), kterým se spouští procedura čistění tiskových hlav. Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po čtyřech až pěti čisticích cyklech, obra te se na prodejce tiskárny. Instalace tiskárny 1-11

26 Vyrovnání tiskové hlavy Tiskárna vytiskne zkušební stránku s testovacími vzory, které umožňují zjistit, zda jsou tiskové hlavy správně vyrovnány. Příklady kontrolních vzorů: V každém vzoru na zkušební stránce vyberte svislou čáru, jejíž části jsou nejlépe vyrovnané. V dialogovém okně Print Head Alignment (Vyrovnání tiskové hlavy) zvolte pro každý kontrolní vzor v seznamu číslo té čáry, jejíž části jsou správně vyrovnané. Potom klepněte na tlačítko Finish (Dokončit), nové nastavení se uloží. Poznámka: Pokud se Vám nepodaří najít čáru, jejíž části jsou správně vyrovnané, zvolte číslo čáry, která se nejvíce blíží k ideálnímu vyrovnání, a klepněte na tlačítko Realignment (Nové vyrovnání). Tiskárna vytiskne novou kontrolní stránku Instalace tiskárny

27 První tisk Po kontrole správné činnosti tiskárny můžete spustit první tisk. Pro seznámení s ovladačem tiskárny Vám doporučujeme vytisknout některý z ukázkových souborů, dodávaných s programovým vybavením tiskárny. Pokyny pro vytištění ukázkového souboru jsou uvedeny v následujícím textu. Chcete-li vytisknout vlastní dokument, otevřete jej v příslušné aplikaci a pokračujte krokem 5 následujícího postupu. Pokud je to nutné, prove te potřebné změny. Poznámky: Pokyny pro práci s danou aplikací naleznete v dokumentaci, která je k ní dodávána. V závislosti na používané aplikaci a zvoleném druhu tiskového média budete možná muset provést nastavení odlišná od těch, která jsou popisována v následujícím postupu. Při tisku ukázkového souboru postupujte podle následujících pokynů. 1. Přesvědčte se, zda je v tiskárně založen kancelářský papír formátu A4 nebo Letter. 2. Do jednotky CD-ROM vložte kompaktní disk Printer Software for EPSON Stylus COLOR 480 s programovým vybavením tiskárny. Pokud se zobrazí úvodní okno instalačního programu, klepněte na tlačítko Quit (Konec). 3. Poklepejte na ikonu Tento počítač (My computer). Potom klepněte pravým tlačítkem na ikonu jednotky CD-ROM a zvolte položku Otevřít (Open). 4. Poklepejte na soubor sample.bmp. Instalace tiskárny 1-13

28 5. Chcete-li změnit nastavení parametrů tiskárny, zvolte v nabídce Soubor (File) položku Tisk (Print). Zobrazí se dialogové okno Tisk (Print). Příklad na obrázku odpovídá aplikaci Malování (Paint). 6. Zkontrolujte, zda je v seznamu Název (Name) zvolena správná tiskárna. Potom klepněte na tlačítko Vlastnosti (Properties), zobrazí se dialogové okno ovladače tiskárny. 7. Klepněte na záložku Main (Hlavní) a v seznamu Media Type (Druh tiskového média) zvolte položku Plain Paper (Kancelářský papír). Poznámka: Ovladač tiskárny umožňuje pro dosažení nejlepších tiskových výsledků zvolit celou řadu dalších parametrů. Podrobné informace jsou uvedeny v Kapitole 3 Programové vybavení tiskárny pro Windows. 8. Klepněte na tlačítko Zavřít (Close), Tisk (Print) nebo OK. V některých aplikacích budete možná muset klepnout postupně na více tlačítek. Při tisku dokumentu se zobrazí informační okno EPSON Progress Meter s informacemi o průběhu tisku a stavu tiskárny. Příprava tiskárny tímto krokem končí Instalace tiskárny

29 Kapitola 2 Manipulace s tiskovými médii Založení kancelářského papíru Založení speciálních tiskových médií Speciální čisticí média Založení obálek Papír pro tisk ve fotografické kvalitě 4 6 " a mm Založení papíru Uložení papíru pro tisk ve fotografické kvalitě Odstranění perforovaných okrajů Manipulace s tiskovými médii 2-1

30 Založení kancelářského papíru Při zakládání kancelářského papíru do tiskárny postupujte podle následujících pokynů: 1. Posuňte levé boční vodítko tak, aby vzdálenost mezi vodítky byla nepatrně větší než šířka zvoleného papíru. 2. Rozevřete balík papíru do vějíře a potom jej poklepáním o rovný povrch vyrovnejte. 3. Založte balík papíru do vstupního zásobníku, tiskovou stranou nahoru a pravým okrajem těsně k pravému bočnímu vodítku. Potom přisuňte levé boční vodítko k balíku. Poznámky: Před tiskárnou zachovejte volný prostor pro snadné vysouvání papíru. Papíry zakládejte do vstupního zásobníku vždy kratší stranou. Založený balík papíru nesmí přesahovat ukazatel maximálního množství papíru v zásobníku na levém bočním vodítku. 2-2 Manipulace s tiskovými médii

31 Založení speciálních tiskových médií Při tisku na většinu kancelářských papírů dosáhnete velmi dobré tiskové výsledky. Vyšší kvalitu tisku však získáte při použití speciálních papírů s povrchovou úpravou a lesklých fólií, nebo tato média méně absorbují inkoust. Můžete tisknout na různá tisková média, včetně papíru pro inkoustový tisk, lesklých fólií, papíru pro tisk ve fotografické kvalitě, průhledných fólií, kartotéčních lístků a archů se samolepicími štítky. Společnost EPSON doporučuje pro zajištění vysoké kvality tiskových výstupů používat tisková média ze své produkce, vyvinutá speciálně pro použití v inkoustových tiskárnách. Přehled tiskových médií, dodávaných společností EPSON, je uveden v Kapitole 9 Doplňky a spotřební materiál. Před založením speciálních tiskových médií do tiskárny si prostudujte informační leták, který je součástí balení. Při zakládání speciálních tiskových médií dodržujte následující zásady. Do vstupního zásobníku zakládejte média tiskovou stranou nahoru. Na informačním letáku je vysvětleno, která strana listu je tisková. Některá tisková média mají pro snazší orientaci při zakládání seříznutý roh (viz obrázek). Seříznutý roh Tisková strana Manipulace s tiskovými médii 2-3

32 Poznámka: Pokud v ovladači tiskárny nastavíte parametr Printable Area (Tisková oblast) na hodnotu Maximum (Maximální), bude v odříznuté oblasti chybět odpovídající část dokumentu. Založený balík speciálních tiskových médií nesmí přesahovat ukazatel maximálního množství papíru v zásobníku na levém bočním vodítku. V následujícím přehledu je uvedena kapacita vstupního zásobníku pro jednotlivá speciální tisková média EPSON: Papír pro inkoustový tisk s rozlišením 360 dpi a speciální papír pro inkoustový tisk (360 dpi Ink Jet Paper a Photo Quality Ink Jet Paper) Speciální kartotéční lístky, dopisní lístky a blahopřání pro inkoustový tisk (Photo Quality Ink Jet Card, Ink Jet Note Card a Ink Jet Greeting Card) Speciální lesklé fólie (Photo Quality Glossy Film) Průhledné fólie (Ink Jet Transparencies) Archy se samolepicími štítky (Photo Quality Self Adhesive Sheets) Speciální papír pro tisk ve fotografické kvalitě (Photo Paper) Nálepky pro tisk ve fotografické kvalitě (Photo Stickers 16 a Photo Stickers 4) Speciální prodloužený papír pro tisk ve fotografické kvalitě (Panoramic Photo Paper) Až 30 listů. Až 30 kartotéčních lístků. Pod kartotéční lístky vždy vložte list podkladového papíru.* Lesklé fólie zakládejte po jedné. Pod fólie formátu A4 a Letter vždy vložte list kancelářského papíru. Pod fólie formátu A6 vždy vložte přiložený list podkladového papíru.* Průhledné fólie zakládejte po jedné. Pod fólie vždy vložte list kancelářského papíru. Zakládejte po jednom. Zakládejte po jednom. Zakládejte po jedné. Zakládejte po jednom. 2-4 Manipulace s tiskovými médii

33 Speciální papír pro přípravu potisku (Iron-On Cool Peel Transfer Paper) Matný silný papír (Matte Paper-Heavyweight) Zakládejte po jednom. Zakládejte po jednom. * Na podkladový papír, založený do vstupního zásobníku pod speciální tisková média, nikdy netiskněte. Pokud jsou tisková média prohnutá, vyrovnejte je mírným prohnutím na opačnou stranu. Výstupy na prohnutá média mohou být rozmazané, zejména při nastavení parametru Printable Area (Tisková oblast) na hodnotu Maximum (Maximální). Tisknete-li na druhou stranu kartotéčních lístků při nastavené hodnotě Maximum parametru Printable Area, musíte lístky po vytištění první strany vyrovnat mírným prohnutím na opačnou stranu. Speciální čisticí média Nepoužívejte žádná čisticí média, která jsou přibalena ke speciálním tiskovým médiím z produkce společnosti EPSON. Tiskárna použití těchto čisticích médií nevyžaduje, navíc v ní mohou uvíznout. Manipulace s tiskovými médii 2-5

34 Založení obálek Při tisku na obálky dodržujte následující zásady: Do vstupního zásobníku můžete vložit až 10 obálek. Poznámka: Kvalita ohybu chlopně a tlouš ka jednotlivých druhů obálek je různá. Pokud celková tlouš ka balíku obálek v zásobníku překročí 10 mm, opravte ohyby chlopní tak, aby se výška obálek co nejvíce snížila. Jestliže po založení balíku obálek poklesne kvalita tisku, zakládejte obálky do tiskárny po jedné. Obálky zakládejte tiskovou stranou nahoru a chlopní dopředu podle obrázku. Přípustné formáty obálek: č. 10, DL, C6, 132 x 220 mm Nepoužívejte obálky, které jsou zvlněné, přehnuté nebo částečně zalepené, případně které mají přehnuté chlopně. Netiskněte ani na příliš tenké obálky, mohou se při tisku zkroutit. V seznamu Media Type (Druh tiskového média) v ovladači tiskárny zvolte položku Plain Paper (Kancelářský papír). 2-6 Manipulace s tiskovými médii

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Barevná inkoustová tiskárna

Barevná inkoustová tiskárna Barevná inkoustová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, zaznamenávána na záznamových médiích nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS NPD3967-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny..................................................... 10 Nastavení tiskárny...........................................................

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Česky. Referenční příručka

Česky. Referenční příručka Referenční příručka Barevná inkoustová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace,

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS NPD4134-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny.... 11 Nastavení tiskárny... 11 Volba umístění tiskárny... 12 Použití tiskárny...

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D4100 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

Barevná laserová tiskárna

Barevná laserová tiskárna Barevná laserová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Uživatelská příručka NPD3478-00

Uživatelská příručka NPD3478-00 Uživatelská příručka NPD3478-00 B-300/B-500DN Uživatelská příručka Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny.....................................................

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka HP Deskjet 3900 series Uživatelská příručka Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Kopírování,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX510P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3572-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS

Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS Návod k obsluze ovladače tiskárny CMP0019-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Příručky pro zařízení

Příručky pro zařízení Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE Příručky pro zařízení Příručky

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka 1800691-011A

Uživatelská příručka 1800691-011A PagePro 1200W Uživatelská příručka 1800691-011A Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Průvodce kvalitou barvy

Průvodce kvalitou barvy Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barvy Průvodce kvalitou barvy se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1400 Series Uživatelská příručka Únor 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Uživatelská příručka NPD4687-00 CS

Uživatelská příručka NPD4687-00 CS NPD4687-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více