VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 MOTTO ŠKOLY : Děti se učí tomu, s čím žijí. Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat. Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat. Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti. Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti. Když děti žijí s tolerancí, učí se trpělivosti. Když děti žijí s povzbuzením, učí se sebedůvěře. Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit. Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti. Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat. Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě. Když děti žijí s přízní a přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku. Zprávu předkládá: ředitelka školy PaedDr. Eva Růžičková

2 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Charakteristika školy III. Přehled oborů vzdělávání IV. Rámcový popis personálního zabezpečení školy V. Údaje o přijetí žáků a zápisu k povinné školní docházce VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy, školní družina X. Údaje o výsledcích kontrol XI. Základní údaje o hospodaření školy XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Sídlo: Právní forma: Jesenická 11, Plzeň Společnost s ručením omezeným IČO: Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Typ školy a její součásti: Vzdělávací program: PaedDr. Eva Růžičková, Plaská 56, Plzeň PaedDr. Eva Růžičková, Plaská 56, Plzeň I. a II. stupeň školy, školní družina Školní vzdělávací program Celková kapacita školy: 140 Celková kapacita ŠD: 70 Školská rada: Zřízena dne Adresa pro dálkový přístup: Adresa a tel. č. na vedení školy: tel Právnická osoba: Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Identifikátor právnické osoby: Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.

4 II. Charakteristika školy Základní škola Elementária, s. r. o. je soukromou základní školou, která byla zařazena do sítě škol jako Nestátní základní škola Sulkov se sídlem Líně Sulkov, okres Plzeň sever. Zápisem do obchodního rejstříku ze dne se škola stala společností s ručením omezeným s názvem Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. se sídlem Líně Sulkov. Od sídlí škola v Plzni, Jesenická 11. Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách, individuálního přístupu učitele k žákům a ve výuce cizího jazyka, zavedeného od 1. třídy, včetně výuky anglického jazyka vedené kvalifikovanou českou učitelkou a rodilým mluvčím ve všech ročnících I. a II. stupně. Další specifika: 1. Snížený počet žáků ve třídě průměrný počet 14 žáků ve třídě, na výuku některých předmětů se třídy dělí na skupiny (Cvičení z M, Cvičení z Čj, cizí jazyky). 2. Individuální přístup pedagogů k žákům a jejich rodičům. Důraz je kladen na kvalitu vzájemných vztahů mezi pedagogem, žákem a zákonnými zástupci žáků. 3. Moderní vyučovací metody založené na pozitivní motivaci žáků k učení, interaktivní výuka, individuální přístup ke každému žáku. 4. Důsledné využívání vstupní a průběžné motivace. 5. Od 1. třídy výuka anglického jazyka vyučovaného přímou metodou. 6. Konverzační hodiny anglického jazyka v třídě vedeny rodilými mluvčími. 7. Počítačová učebna, ve které žáci začínají pracovat s výukovými programy už od. 1. třídy, od 2. třídy zájmový útvar Základy informatiky a Psaní všemi deseti na PC klávesnici. 8. Všechny třídy I. a II. stupně vybaveny interaktivní tabulí a interaktivní technikou. 9. Školní doprava žáků do školy a ze školy. 10. Pravidelný lyžařský a plavecký výcvik realizovaný již od 1. třídy. 11. Pravidelné ozdravné pobyty u moře a na horách, škola v přírodě od 1. třídy pravidelně ve všech ročnících, každoročně pro všechny žáky školy. 12. Široká nabídka zájmových činností. 13. Ranní a odpolední školní družina pro žáky I.a II. stupně, doučování a hlídání žáků v rámci školní i mimoškolní péče.

5 14. Individuální a skupinová příprava žáků 5. ročníku na studium osmiletých gymnázií a žáků 9. třídy na studium na gymnáziích a středních školách. 15. Spolupráce s rodiči volný přístup rodičů do vyučování, účast rodičů na výjezdní výuce a akcí školy, návštěva učitelů v rodinách žáků dle přání a domluvy s rodiči, pomoc rodičům při práci s dětmi, denní individuální konzultace rodičů s ředitelkou školy, vyučujícími a výchovným poradcem. III. Přehled oborů vzdělávání Právnická osoba: Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Identifikátor právnické osoby: Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola : IZO: Školní družina: IZO: Součástí školy je školní družina. Počet žáků ŠD: 65 Počet tříd: 3 Počet žáků na třídu: 20 Počet žáků na ped.: 21 Počet pedagogických pracovníků: 3 V rejstříku škol a školských zařízení je zařazena školní jídelna, jejíž provoz byl přerušen v roce 1998 z důvodů přestěhování do stávající budovy školy. Žáci se na základě dohody stravují na 34. základní škole, která sídlí v těsné blízkosti školy.

6 Vzdělávací program školy a učební plány Zvolený vzdělávací program Název V ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1., 2., 3., 4.,5., 6., 7., 8., 9. Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu. V souladu se školním vzdělávacím programem zpracovali všichni pedagogové tématické učební plány, které byly na konci školního roku vyhodnoceny. Při výuce cizího jazyka byl kladen důraz na použití přímé metody, která vede k osvojení cizího jazyka tak, jako se dítě učí svůj mateřský jazyk tedy přirozeně, ve vazbách na konkrétní osoby, předměty a situace. Vycházíme z toho, že schopnost dětí napodobovat a trvale si fixovat autentickou výslovnost a přízvuk je značná. S českou učitelkou anglického jazyka spolupracuje rodilý mluvčí. V období mladšího školního věku převládá mechanická složka paměti nad logickou, což umožňuje poměrně snadné zapamatování celých jazykových komplexů. Pokud je to možné, cizí jazyk zasahuje i do jiných vyučovacích hodin. Zde platí dvojnásob to, co v ostatních vyučovacích předmětech vše vázat na konkrétní jevy kolem nás a konkrétní předměty denní potřeby. Výukou prolínají jazykové hry, básničky, písničky, říkadla, krátké filmy v anglickém jazyce to vše jako základ komunikativní situace. Jako kladný motivační faktor působí dramatizace pohádek, práce s obrázky a hračkami, interaktivní výukové programy. Součástí komplexního rozvoje osobnosti je pěstování duchovní stránky dětí i dospělých. Nabízíme proto dětem ve spolupráci s křesťanskou evangelickou církví možnost duchovního rozvoje v odpoledních zájmových hodinách náboženství. Rodiče, žáci a pedagogové se mají možnost účastnit křesťanských bohoslužeb, které slouží evangelický farář ve škole 1x v týdnu.

7 Učební plán 1.stupně Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ( min. 35) Matematika a její aplikace ( min. 20) Informační a komunikační technologie (min.1) Člověk a jeho svět ( min. 12) Umění a kultura (min.12) Vyučovací předmět Týdenní počet hodin v jednotlivém ročníku celkem Český jazyk Cizí Anglický +3 jazyk jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví (min. 10) Tělesná výchova Člověk a svět práce ( min. 5) Praktické činnosti Etická výchova Celkem hodin v ročníku (1.-2.r / r ) Celková povinná časová dotace Celkem odučených hodin v 1.-5.r. za týden: 118

8 Učební plán 2.stupně Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět Týdenní počet hodin v ročníku celkem Český jazyk a literatura (15) JAZYK A JAZYKOVÁ Cizí KOMUNIKACE jazyk Anglický jazyk (12) Matematika a její aplikace Matematika (15) Informační a komunikační technologie Informatika (1) Člověk a společnost (11) Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda (21) Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura (10) Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví (10) Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce (3) Pracovní činnosti disponibilní dotace (24), z toho vázaná disponibilní dotace 6 (II.cizí jazyk nejp. od 8.r.) Volitelný předmět Druhý cizí jazyk Etická výchova Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Psaní všemi deseti Konverzace v Aj Německý jazyk CELKEM Celková povinná časová dotace VI.-VII.r , VIII.-IX.r Celkem odučených hodin v ročníku za týden: 122

9 IV. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o pracovnících školy A. Počet pedagogických pracovníků základní škola školní družina Počet fyzických osob 22 3 B. Kvalifikace učitelů: Kvalifikovaných učitelů Nekvalifikovaných učitelů Celkem počet 16 0 Celkem % Pozn.: Věkový průměr zaměstnanců školy je 34 let. C. Kvalifikace asistentů pedagoga Kvalifikovaných asistentů Nekvalifikovaných asistentů Celkem počet 6 0 Celkem % D. Kvalifikace vychovatelek ŠD Kvalifikovaných vychovatelek Nekvalifikovaných vychovatelek Celkem počet 3 0 Celkem % 100 0

10 C. Přehled pedagogických pracovníků školy učitelé a asistenti Jméno a příjmení Titul Kvalifikace Počet let praxe Trvání pracovní ho poměru Aprobace Pracovní zařazení Poznámka Eva Růžičková PaedDr. PF I. stupeň ZŠ ředitelka školy Funkční studium II na PF UK Praha Klára Korelusová Miloslava Schnebergerová Mgr. PF 4 4 I. stupeň ZŠ učitelka I. stupně Mgr. PF I.stupeň ZŠ učitelka I. stupně třídní učitelka 1. třídy třídní učitelka 2. třídy Marie Janíčková Mgr. PF I. stupeň ZŠ učitelka I. stupně třídní učitelka 4. třídy Miroslava Jurčenková Mgr. PF I. stupeň ZŠ učitelka I. stupně třídní učitelka 3. třídy Dana Kabátníková Mgr. PF 16 7 Irena Schlumpergero Mgr. PF 1 1 vá Jaromír Landsmann Mgr. PF 12 5 Tomáš Starove Mgr. PF 10 5 II. stupeň ZŠ ČJ D- Ev II. stupeň Aj - Ps bez aprobace II. stupeň ZŠ BI-Z učitelka II. stupně třídní učitelka 8. třídy Učitelka II. stupně - učitel I. a II. stupně - učitel II.st. třídní učitel 9. třídy Zuzana Suková PhDr. PF 2 1 II. stupeň M - F učitelka II. st. třídní učitelka 6. třídy Mirka Kubíčková Mgr. PF 7 6 II.stupeň ZŠ Čj - D učitelka II. stupně třídní učitelka 7. třídy Kateřina Studentová Mgr. PF 9 4 Učitelka Hv - - Lenka Kardošová Mgr PF II.stupeň ZŠ Čj - D učitelka I. stupně třídní učitelka 5. třídy Lukáš Vrba Dis konzervatoř učitel Hv učitel II. st. Eva Hanzlíková Mgr. PF 2 2 II. st. ZŠ Čj - D asistentka pedagoga - Kateřina Grimová Mgr. PF 1 1 II. stupeň ZŠ VV - Ps asistentka pedagoga -

11 Zlata Draská asistentka pedagoga Studium pro asistenty pedagoga KCVJS Petra Hemzáčková Bc. Ftvs asistentka pedagoga studentka FTVS navazující studium tv a sport Ivana Sikorová Bc. PF asistentka pedagoga Tereza Šperlová Bc asistentka pedagoga studentka PFnavazující studium Rj a On studentka PFnavazující studium Tv a výchova ke zdraví Jerald Dela Cruz rodilý mluvčí angličtina - - Scott Coveau rodilý mluvčí angličtina - - V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí žáků Výběr žáků Každý šestiletý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k lednovým zápisům. Zápis dítěte do 1. třídy je vlastně zkouškou školní zralosti na základě orientačních psychologických testů, pohovorů a kresby. Zjišťuje se při nich školní zralost, zda má dítě vytvořené pracovní a hygienické návyky, zda bude schopno se sociálně adaptovat a současně se zjišťuje míra intelektových schopností. Pokud je dítě zcela tělesně i duševně zralé, je zapsáno do prvního ročníku. Ostatním dětem je doporučen odklad školní docházky nebo jiná více vyhovující škola. Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy i během školního roku. Rodiče, jejichž děti jsou do školy přijaty, dostanou smlouvu o výuce žáka na dobu trvání celé devítileté školní docházky (smlouvu je možné ze strany zákonného zástupce kdykoliv vypovědět). Zde obě strany potvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i rodičů vyplývajícími ze smlouvy. Na základě takovéto smlouvy je možné se s rodiči dohodnout i na individuálních možnostech a postupech přispívajícím k optimálnímu rozvoji a růstu vzdělanosti dítěte. Ve školním roce 2013/2014 projevilo zájem o zápis do první třídy 34 dětí. Z kapacitních důvodů mohlo být zapsáno jen 14 žáků. Ostatním rodičům byla doporučena jiná škola.

12 A. 1. třída Školní rok Zapsaných do 1. třídy Přijatých do 1. třídy Odklad školní docházky 2013/ B. Žáci přijati do vyšších ročníků Školní rok Přijato na I.stupeň Přijato na II. stupeň 2013/ A. Prospěch žáků VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifik. Opravné zkoušky Celkem I. st Celkem II. st Celkem ročník B. Zhoršené chování Stupeň chování Počet žáků Celkem 5

13 C. Počet omluvených/ nemluvených hodin Zameškané hodiny I. stupeň 3528 Průměr na jednoho žáka 48 Z toho neomluvené 0 Průměr na jednoho žáka 0 Zameškané hodiny II. stupeň 5788 Průměr na jednoho žáka 100 Z toho neomluvené 79 Průměr na jednoho žáka 1.3 D.Výchovná opatření - pochvaly, napomenutí a důtky Pochvaly Důtky I. stupeň 20 0 II. stupeň 10 5 Hodnocení žáků: Žáci jsou v průběhu hodnotících období hodnocení známkami 1 5, procentuálním vyjádřením vědomostí % (s výjimkou výchov) a slovním hodnocením ústním i písemným. Na vysvědčení jsou hodnoceni známkami 1 5 a písemným hodnocením (rozborem znalostí a snahy ve všech předmětech, přístupu k učení a hodnocení chování). V hodnocení se promítá zejména jak si žák pohotově a přesně dokáže sám obstarat informace, jaký má k vyučování postoj, jak se snaží a pracuje v rámci svých individuálních možností a jakého pokroku v rámci těchto možností dosáhl, jak rozvíjí svůj zájem o učení. Rodiče mají možnost se denně informovat na žáka u třídního učitele a ředitele školy. Mají volný přístup do vyučovacích hodin. Na konci každého čtvrtletí ověřuje učitel kvalitu žákových vědomostí a tvůrčí aktivitu formou testů. Ty nejsou náhodně vybrané, ale vycházejí z probraných ucelených témat učiva a je v nich kladen důraz na tvořivost, logické myšlení a schopnost aplikovat již známé jevy a fakta. V obecné rovině lze říci, že známkou především kladně motivujeme, snažíme se, aby se dítěti dostalo obdivu za jeho snahu. Tím velmi umocňujeme i zájem dítěte o školní práci. Celkové hodnocení je pak souhrnem výsledků a celkové snažení vzhledem k žákovým možnostem. Zcela samozřejmý je individuální přístup k žákům. Nutným předpokladem k tomu je nízký počet žáků ve třídě (průměr 14), aby se učitel mohl každému žákovi individuálně věnovat a rozvíjet jej. Z toho vyplývá, že ne všichni žáci musí pracovat vždy na stejném úkolu, nadanější

14 žáci mají připraveny úkoly z rozšiřujícího učiva. To se týká i domácích úkolů, které nejsou vždy jednotné. Pokud se stane, že žák nezvládne učivo během vyučování, má možnost po dohodě s vyučujícím si doplnit učivo v rámci konzultačních hodin. Těchto konzultačních hodin využívají zejména žáci II. stupně, kteří si domlouvají individuální konzultace dle své potřeby. VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní preventivní strategie je závazným dokumentem školy a je součástí ročního plánu školy. Metodik prevence se účastnil porad metodiků prevence na Úřadě práce v Plzni a v pedagogicko psychologické poradně Plzeň - město. Spolupracoval s okresním a krajským metodikem prevence. Poradenství pro rodiče, žáky a učitele bylo zajištěno konzultačními hodinami, rodiče byli vyzýváni k návštěvám školy. Rodiče mají možnost konzultací denně po předchozí domluvě jak s třídními učiteli, tak s výchovným poradcem a ředitelkou školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Výukové aktivity zaměřené na prevenci soc. - pat. jevů byly zařazeny do výuky na I. stupni a do výuky na II. stupni do předmětů: Výchova k občanství (Vo), Pracovní činnosti (Pč), Etická výchova (Ev), výchova ke zdraví (Vz), tělesná vých.( Tv). K prevenci sociálně patologických jevů přispívá rodinné prostředí malé školy a individuální přístup k žákům a jejich rodičům. Významnou roli v prevenci zaujímá nejen bohatá nabídka školních zájmových činností, ale také ozdravné pobyty, školy v přírodě, zimní sportovní pobyty na horách, řada turistických výletů, vodáckých výletů a cyklovýletů, kterých se účastní žáci i rodiče. Velkou výhodou je také umělecké vzdělávání v ZUŠ Elementária odpoledne po skončení vyučování v budově naší školy.

15 VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název absolvovaného kurzu Počet zúčastněných pracovníků Jak obohatit čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost 4 Česká jazyk a literatura v souvislostech aneb práce s textem 2 Spice up your English lessons 3 Rozšiřující studium Čj pro cizince studium k prohloubení odborné kvalifikace 1 Angličtina pro I. stupeň ZŠ III. 1 Brána matematikou otevřená 1 Dyslexie ve výuce anglického jazyka: podpora čtení a psaní 1 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé I (2.ročník) 1 Kurz anglického jazyka pro začátečníky 2 Jazykový kurz Aj - Spell 1 Jazykový kurz Aj - Lite 1

16 IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy Tak jako každoročně, jsme i letos uspořádali s dětmi veřejnou vánoční besídku, při které se žáci všech tříd představovali jako zpěváci, hudebníci. Vánoční besídka, která se konala v Sokolovně v Plzni - Bolevci, byla veřejná a přístupná rodičům i všem přátelům školy. Zúčastnilo se jí 80% žáků školy a 190 rodičů. Tradičně se konala ve škole pro žáky, rodiče a pracovníky školy vánoční mše. Škola pořádala také vánoční jarmark, kde žáci se svými učiteli prodávali výrobky, které zhotovovali v hodinách pracovní a výtvarné výchovy. Výtěžek jarmarku byl věnován záchranné stanici ptactva a drobných živočichů v Plzni. V měsíci březnu, stejně jako v loňském roce, reprezentovali naší školu žáci 1. st. na krajském kole soutěže Mis aerobik. Hezkou tradicí školy je každoroční možnost rodičů účastnit se s dětmi a učiteli společných akcí ve škole i mimo školu. V letošním roce se konaly dva sportovně-ozdravné pobyty na Šumavě Železné Rudě, v penzionu Lucie pro žáky I. stupně a v hotelu Bohemie pro žáky II. stupně školy. V červnu žáci I.st. a II. st. pobývali na škole v přírodě v Blatné v krásném prostředí rekreačního zařízení Radost. Učitel TV zorganizoval pro žáky 1. a 2. st. přírodovědné výlety na přírodní rezervaci Kladská, Stříbro důl Prokop, dvoudenní cykloturistický výlet na Hracholusky, skalní městečko Viklany u Žihle a pětidenní sportovně vodácký výlet na Berounce. Při příležitosti oslavy Dne dětí jsme pořádali pro všechny žáky školy celoškolní akci Pirátský den, který připravili žáci 8. a 9. ročníku pro všechny žáky školy. Kulturní a vzdělávací akce: Návštěva divadelního představení v divadle Alfa: Jak šli dva ševci na vojnu. Vzdělávací pořady Knihovny města Plzně, návštěva hasičské stanice Košutka, návštěva katedrály Sv. Bartoloměje v Plzni, návštěva Arboretrum Sofronka, návštěva planetária v Plzni s I. a II. st., účast na Dnech vědy a techniky, naučná prohlídka města Plzně, návštěva výstavy Zimní motivy ve sbírkách Západočeského muzea, školní Halloween, exkurze do sběrného dvora v Plzni, návštěva centra Nováček, návštěva výukového programu Austrálie pro žáky VI. a VII. třídy, ukázka bojového umění od naší bývalé žákyně, dopravní hřiště, návštěva L klubu, velikonoční jarmark, návštěva farmy v Líšťanech, výstavy Mikuláš Alše, návštěva Pražského

17 hradu, účast na soudním líčení okresní soud, výstava Faraonova tajemství, přednáška o jazykových pobytech v zahraničí, komiksová Plzeň ZČM, interaktivní výstava Peníze, nebo život Praha, návštěva Terezína, návštěva Západočeské galerie výstava Západní gotika. Vodácký výlet. Spolupráce s Městskou Policii ČR Kyberšikana a tabákové výrobky pro 7. třídu Prevence šikany, kyberšikany a zábavní pyrotechnika pro 6. třídu Účastníci dopravy pro třídu Trestní právo, drogy pro 8. třídu Zločin kolem nás pro 8. třídu a 9. třídu Spolupráce s KPZ Volba povolání ÚP Prevence šikany a sociálně patologických jevů Finanční gramotnost Plánované rodičovství Antikoncepce Podpora zdraví žáků Program Happy snack děti mají k dispozici dotované mléčné a ovocné nápoje, jogurty a tyčinky műsli. Program Zdravé zuby v rámci výuky prvouky a přírodovědy seznamujeme žáky s nebezpečím zubního kazu, jeho příčinami a prevencí, s využitím metodických materiálů Ministerstva zdravotnictví. Zároveň na naší školu pravidelně dochází školní zubařka MUDr. Ivana Basáková První pomoc - projekt na 1. st. Program zimních a letních ozdravných pobytů, školy přírodě pro všechny žáky školy.

18 Program plaveckého výcviku - pro všechny žáky I. stupně. Kroužek aerobiku pro všechny zájemce z I. a II. stupně. Pohybové hry - pro všechny zájemce z I. a II. stupně. Kroužek zdravotní tělesné výchovy pro žáky s vadným držením těla. Program in-line bruslení pro všechny žáky I. a II. stupně. Spolupráce školy s rodiči Velkou podporu vidíme ve velmi dobré spolupráci s rodiči, a to jak při běžném provozu školy a řešení denních problémů, starostí a radostí, tak i jejich účastí na akcích pořádaných školou a výletech mimo školu. Někteří rodiče se výjezdní výuky zúčastňují již pravidelně a jejich pomoc pedagogům je veliká. Zanedbatelná nejsou ani osobní setkání pedagogů s rodiči mimo prostředí školy nebo i v rodinách dětí. Onemocní-li žák na delší dobu, naši pedagogové nabídnou pomoc při doplňování zameškaného učiva přímo v domácím prostředí žáka. To se děje zpravidla tehdy, je-li žák doma více jak dva týdny a samozřejmě, přejí-li si to rodiče žáka. Rodiče mají volný přístup do vyučování. Na I. stupni mohou po dohodě pomáhat učiteli při výuce, na II. stupni se účastní výuky formou náslechů. Spolupráce pedagogů a žáků s rodiči, kteří své dítě mohou pozorovat při vyučování, je velkým přínosem pro všechny zúčastněné strany. Rodiče mají k dispozici ové adresy a telefonní čísla učitelů a mohou se kdykoliv informovat na své dítě. K dobré informovanosti přispívá také elektronická žákovská knížka E- Žk a sledování docházky žáků pomocí čipových karet I docházky. Školní družina Školní družina slouží dětem 1. stupně a je v provozu denně ráno od 7:00 do 8:15 hod. a odpoledne od 12:00 do 16:00 hodin. Kromě výchovné a ozdravné funkce plní také funkci sociální tím, že pečuje o děti zaměstnaných rodičů. Jejím úkolem je rozvíjet zájmy dětí při respektování jejich věkových zvláštností. Činnost ve školní družině je pestrá, zejména uspokojuje velkou pohybovou a relaxační potřebu činností. Školní družina kompenzuje

19 jednostrannou, převážně intelektuální zátěž školního vyučování a děti v ní mohou navazovat vrstevnické vztahy a učit se sociálním dovednostem za pedagogického ovlivňování. Působení výchovného pracovníka dovoluje předcházení šikaně a jiným sociálním deviacím. Děti za pěkného počasí využívají školní zahrady a pískoviště, věnují se také přípravě na vyučování, domácím úkolům, hrám, výtvarným, hudebním a jiným činnostem. V rámci školní družiny se mohou žáci přihlásit do odpoledních zájmových specializovaných aktivit (kroužků), kde se mohou realizovat v oblasti, která je jim blízká. Nabídka bývá každoročně obměňována na základě zájmu a přání žáků a jejich rodičů. Realizované odpolední zájmové aktivity: Výtvarné vyjadřování, Dovedné ruce, Zpíváme s kytarou, Základy práce na PC a počítačové hry, Psaní deseti prsty na klávesnici, Aerobik, Pohybové hry, Zdravotní tělesná výchova, Německý jazyk I. st. (pro začátečníky), Německý jazyk II. st. (pro pokročilé), Hravá angličtina pro I. st., Hravá angličtina pro II. st., Keramika I., Keramika II. X. Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Primaska a.s. - auditorské ověření účetnictví červen 013 bez závad (v souladu s předpisem)

20 IX. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2013 Přehled o hospodaření k (v tis. Kč) a) příjmy 1. celkové příjmy poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců příjmy z hospodářské činnosti ostatní příjmy b) výdaje 1. investiční výdaje celkem 0 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění výdaje na učebnice, uč.texty a uč.pomůcky stipendia 0 - ostatní provozní náklady 2 475

21 XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a projektů Projekt EU peníze do škol Ve školním roce 2013/2014 škola ukončila projekt realizovaný ze zdrojů EU - zapojeni všichni pedagogové. Díky tomuto projektu mohla škola zařídit novou počítačovou učebnu se 16 PC stanicemi a zakoupit jednu interaktivní tabuli. Zpracované digitální učební materiály (DUMY) a vzdělávací akce pro semináře financované z tohoto projektu značně přispívají k modernizaci a efektivitě výuky. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt Technika je naše budoucnost Cílem projektu je žákům základní školy za pomoci moderních výukových pomůcek zvýšit zájem o technické obory. Toho jsme dosáhli propracovanými modely a zmenšeninami strojů, díky nimž si žáci mohli představit jednotlivé stroje a jejich využití v běžném životě. 1. Podpora tělovýchovných aktivit na projekt: Víkendové turistické výlety po Plzni (schválená dotace ,- Kč) 2. Podpora aktivit k technickému vzdělávání: Technické vzdělávání učební pomůcky (schválená dotace ,- Kč) 3. Podpora mimoškolních aktivit: Kroužky (schválená dotace 5 000,- Kč) Etická výchova projekt učebnice - práce s novými učebnicemi od 4. třídy do 7. třídy dle nových odpilotovaných učebnic Ev

22 V Plzni dne Zpracovala: PaedDr. Eva Růžičková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena školskou radou dne

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. ročníku

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP ZV Radostné učení, č.j. 138/2016:

Dodatek č. 1 k ŠVP ZV Radostné učení, č.j. 138/2016: ŠVP ZV Radostné učení - Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo Dodatek č. 1 k ŠVP ZV Radostné učení, č.j. 138/2016: Č.j. 253/2016 Pedagogická rada schválila: 23. 11. 2016 Školská rada

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více