VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 MOTTO ŠKOLY : Děti se učí tomu, s čím žijí. Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat. Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat. Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti. Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti. Když děti žijí s tolerancí, učí se trpělivosti. Když děti žijí s povzbuzením, učí se sebedůvěře. Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit. Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti. Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat. Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě. Když děti žijí s přízní a přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku. Zprávu předkládá: ředitelka školy PaedDr. Eva Růžičková

2 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Charakteristika školy III. Přehled oborů vzdělávání IV. Rámcový popis personálního zabezpečení školy V. Údaje o přijetí žáků a zápisu k povinné školní docházce VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy, školní družina X. Údaje o výsledcích kontrol XI. Základní údaje o hospodaření školy XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Sídlo: Právní forma: Jesenická 11, Plzeň Společnost s ručením omezeným IČO: Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Typ školy a její součásti: Vzdělávací program: PaedDr. Eva Růžičková, Plaská 56, Plzeň PaedDr. Eva Růžičková, Plaská 56, Plzeň I. a II. stupeň školy, školní družina Školní vzdělávací program Celková kapacita školy: 140 Celková kapacita ŠD: 70 Školská rada: Zřízena dne Adresa pro dálkový přístup: Adresa a tel. č. na vedení školy: tel Právnická osoba: Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Identifikátor právnické osoby: Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.

4 II. Charakteristika školy Základní škola Elementária, s. r. o. je soukromou základní školou, která byla zařazena do sítě škol jako Nestátní základní škola Sulkov se sídlem Líně Sulkov, okres Plzeň sever. Zápisem do obchodního rejstříku ze dne se škola stala společností s ručením omezeným s názvem Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. se sídlem Líně Sulkov. Od sídlí škola v Plzni, Jesenická 11. Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách, individuálního přístupu učitele k žákům a ve výuce cizího jazyka, zavedeného od 1. třídy, včetně výuky anglického jazyka vedené kvalifikovanou českou učitelkou a rodilým mluvčím ve všech ročnících I. a II. stupně. Další specifika: 1. Snížený počet žáků ve třídě průměrný počet 14 žáků ve třídě, na výuku některých předmětů se třídy dělí na skupiny (Cvičení z M, Cvičení z Čj, cizí jazyky). 2. Individuální přístup pedagogů k žákům a jejich rodičům. Důraz je kladen na kvalitu vzájemných vztahů mezi pedagogem, žákem a zákonnými zástupci žáků. 3. Moderní vyučovací metody založené na pozitivní motivaci žáků k učení, interaktivní výuka, individuální přístup ke každému žáku. 4. Důsledné využívání vstupní a průběžné motivace. 5. Od 1. třídy výuka anglického jazyka vyučovaného přímou metodou. 6. Konverzační hodiny anglického jazyka v třídě vedeny rodilými mluvčími. 7. Počítačová učebna, ve které žáci začínají pracovat s výukovými programy už od. 1. třídy, od 2. třídy zájmový útvar Základy informatiky a Psaní všemi deseti na PC klávesnici. 8. Všechny třídy I. a II. stupně vybaveny interaktivní tabulí a interaktivní technikou. 9. Školní doprava žáků do školy a ze školy. 10. Pravidelný lyžařský a plavecký výcvik realizovaný již od 1. třídy. 11. Pravidelné ozdravné pobyty u moře a na horách, škola v přírodě od 1. třídy pravidelně ve všech ročnících, každoročně pro všechny žáky školy. 12. Široká nabídka zájmových činností. 13. Ranní a odpolední školní družina pro žáky I.a II. stupně, doučování a hlídání žáků v rámci školní i mimoškolní péče.

5 14. Individuální a skupinová příprava žáků 5. ročníku na studium osmiletých gymnázií a žáků 9. třídy na studium na gymnáziích a středních školách. 15. Spolupráce s rodiči volný přístup rodičů do vyučování, účast rodičů na výjezdní výuce a akcí školy, návštěva učitelů v rodinách žáků dle přání a domluvy s rodiči, pomoc rodičům při práci s dětmi, denní individuální konzultace rodičů s ředitelkou školy, vyučujícími a výchovným poradcem. III. Přehled oborů vzdělávání Právnická osoba: Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Identifikátor právnické osoby: Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola : IZO: Školní družina: IZO: Součástí školy je školní družina. Počet žáků ŠD: 65 Počet tříd: 3 Počet žáků na třídu: 20 Počet žáků na ped.: 21 Počet pedagogických pracovníků: 3 V rejstříku škol a školských zařízení je zařazena školní jídelna, jejíž provoz byl přerušen v roce 1998 z důvodů přestěhování do stávající budovy školy. Žáci se na základě dohody stravují na 34. základní škole, která sídlí v těsné blízkosti školy.

6 Vzdělávací program školy a učební plány Zvolený vzdělávací program Název V ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1., 2., 3., 4.,5., 6., 7., 8., 9. Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu. V souladu se školním vzdělávacím programem zpracovali všichni pedagogové tématické učební plány, které byly na konci školního roku vyhodnoceny. Při výuce cizího jazyka byl kladen důraz na použití přímé metody, která vede k osvojení cizího jazyka tak, jako se dítě učí svůj mateřský jazyk tedy přirozeně, ve vazbách na konkrétní osoby, předměty a situace. Vycházíme z toho, že schopnost dětí napodobovat a trvale si fixovat autentickou výslovnost a přízvuk je značná. S českou učitelkou anglického jazyka spolupracuje rodilý mluvčí. V období mladšího školního věku převládá mechanická složka paměti nad logickou, což umožňuje poměrně snadné zapamatování celých jazykových komplexů. Pokud je to možné, cizí jazyk zasahuje i do jiných vyučovacích hodin. Zde platí dvojnásob to, co v ostatních vyučovacích předmětech vše vázat na konkrétní jevy kolem nás a konkrétní předměty denní potřeby. Výukou prolínají jazykové hry, básničky, písničky, říkadla, krátké filmy v anglickém jazyce to vše jako základ komunikativní situace. Jako kladný motivační faktor působí dramatizace pohádek, práce s obrázky a hračkami, interaktivní výukové programy. Součástí komplexního rozvoje osobnosti je pěstování duchovní stránky dětí i dospělých. Nabízíme proto dětem ve spolupráci s křesťanskou evangelickou církví možnost duchovního rozvoje v odpoledních zájmových hodinách náboženství. Rodiče, žáci a pedagogové se mají možnost účastnit křesťanských bohoslužeb, které slouží evangelický farář ve škole 1x v týdnu.

7 Učební plán 1.stupně Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ( min. 35) Matematika a její aplikace ( min. 20) Informační a komunikační technologie (min.1) Člověk a jeho svět ( min. 12) Umění a kultura (min.12) Vyučovací předmět Týdenní počet hodin v jednotlivém ročníku celkem Český jazyk Cizí Anglický +3 jazyk jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví (min. 10) Tělesná výchova Člověk a svět práce ( min. 5) Praktické činnosti Etická výchova Celkem hodin v ročníku (1.-2.r / r ) Celková povinná časová dotace Celkem odučených hodin v 1.-5.r. za týden: 118

8 Učební plán 2.stupně Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět Týdenní počet hodin v ročníku celkem Český jazyk a literatura (15) JAZYK A JAZYKOVÁ Cizí KOMUNIKACE jazyk Anglický jazyk (12) Matematika a její aplikace Matematika (15) Informační a komunikační technologie Informatika (1) Člověk a společnost (11) Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda (21) Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura (10) Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví (10) Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce (3) Pracovní činnosti disponibilní dotace (24), z toho vázaná disponibilní dotace 6 (II.cizí jazyk nejp. od 8.r.) Volitelný předmět Druhý cizí jazyk Etická výchova Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Psaní všemi deseti Konverzace v Aj Německý jazyk CELKEM Celková povinná časová dotace VI.-VII.r , VIII.-IX.r Celkem odučených hodin v ročníku za týden: 122

9 IV. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o pracovnících školy A. Počet pedagogických pracovníků základní škola školní družina Počet fyzických osob 22 3 B. Kvalifikace učitelů: Kvalifikovaných učitelů Nekvalifikovaných učitelů Celkem počet 16 0 Celkem % Pozn.: Věkový průměr zaměstnanců školy je 34 let. C. Kvalifikace asistentů pedagoga Kvalifikovaných asistentů Nekvalifikovaných asistentů Celkem počet 6 0 Celkem % D. Kvalifikace vychovatelek ŠD Kvalifikovaných vychovatelek Nekvalifikovaných vychovatelek Celkem počet 3 0 Celkem % 100 0

10 C. Přehled pedagogických pracovníků školy učitelé a asistenti Jméno a příjmení Titul Kvalifikace Počet let praxe Trvání pracovní ho poměru Aprobace Pracovní zařazení Poznámka Eva Růžičková PaedDr. PF I. stupeň ZŠ ředitelka školy Funkční studium II na PF UK Praha Klára Korelusová Miloslava Schnebergerová Mgr. PF 4 4 I. stupeň ZŠ učitelka I. stupně Mgr. PF I.stupeň ZŠ učitelka I. stupně třídní učitelka 1. třídy třídní učitelka 2. třídy Marie Janíčková Mgr. PF I. stupeň ZŠ učitelka I. stupně třídní učitelka 4. třídy Miroslava Jurčenková Mgr. PF I. stupeň ZŠ učitelka I. stupně třídní učitelka 3. třídy Dana Kabátníková Mgr. PF 16 7 Irena Schlumpergero Mgr. PF 1 1 vá Jaromír Landsmann Mgr. PF 12 5 Tomáš Starove Mgr. PF 10 5 II. stupeň ZŠ ČJ D- Ev II. stupeň Aj - Ps bez aprobace II. stupeň ZŠ BI-Z učitelka II. stupně třídní učitelka 8. třídy Učitelka II. stupně - učitel I. a II. stupně - učitel II.st. třídní učitel 9. třídy Zuzana Suková PhDr. PF 2 1 II. stupeň M - F učitelka II. st. třídní učitelka 6. třídy Mirka Kubíčková Mgr. PF 7 6 II.stupeň ZŠ Čj - D učitelka II. stupně třídní učitelka 7. třídy Kateřina Studentová Mgr. PF 9 4 Učitelka Hv - - Lenka Kardošová Mgr PF II.stupeň ZŠ Čj - D učitelka I. stupně třídní učitelka 5. třídy Lukáš Vrba Dis konzervatoř učitel Hv učitel II. st. Eva Hanzlíková Mgr. PF 2 2 II. st. ZŠ Čj - D asistentka pedagoga - Kateřina Grimová Mgr. PF 1 1 II. stupeň ZŠ VV - Ps asistentka pedagoga -

11 Zlata Draská asistentka pedagoga Studium pro asistenty pedagoga KCVJS Petra Hemzáčková Bc. Ftvs asistentka pedagoga studentka FTVS navazující studium tv a sport Ivana Sikorová Bc. PF asistentka pedagoga Tereza Šperlová Bc asistentka pedagoga studentka PFnavazující studium Rj a On studentka PFnavazující studium Tv a výchova ke zdraví Jerald Dela Cruz rodilý mluvčí angličtina - - Scott Coveau rodilý mluvčí angličtina - - V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí žáků Výběr žáků Každý šestiletý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k lednovým zápisům. Zápis dítěte do 1. třídy je vlastně zkouškou školní zralosti na základě orientačních psychologických testů, pohovorů a kresby. Zjišťuje se při nich školní zralost, zda má dítě vytvořené pracovní a hygienické návyky, zda bude schopno se sociálně adaptovat a současně se zjišťuje míra intelektových schopností. Pokud je dítě zcela tělesně i duševně zralé, je zapsáno do prvního ročníku. Ostatním dětem je doporučen odklad školní docházky nebo jiná více vyhovující škola. Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy i během školního roku. Rodiče, jejichž děti jsou do školy přijaty, dostanou smlouvu o výuce žáka na dobu trvání celé devítileté školní docházky (smlouvu je možné ze strany zákonného zástupce kdykoliv vypovědět). Zde obě strany potvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i rodičů vyplývajícími ze smlouvy. Na základě takovéto smlouvy je možné se s rodiči dohodnout i na individuálních možnostech a postupech přispívajícím k optimálnímu rozvoji a růstu vzdělanosti dítěte. Ve školním roce 2013/2014 projevilo zájem o zápis do první třídy 34 dětí. Z kapacitních důvodů mohlo být zapsáno jen 14 žáků. Ostatním rodičům byla doporučena jiná škola.

12 A. 1. třída Školní rok Zapsaných do 1. třídy Přijatých do 1. třídy Odklad školní docházky 2013/ B. Žáci přijati do vyšších ročníků Školní rok Přijato na I.stupeň Přijato na II. stupeň 2013/ A. Prospěch žáků VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifik. Opravné zkoušky Celkem I. st Celkem II. st Celkem ročník B. Zhoršené chování Stupeň chování Počet žáků Celkem 5

13 C. Počet omluvených/ nemluvených hodin Zameškané hodiny I. stupeň 3528 Průměr na jednoho žáka 48 Z toho neomluvené 0 Průměr na jednoho žáka 0 Zameškané hodiny II. stupeň 5788 Průměr na jednoho žáka 100 Z toho neomluvené 79 Průměr na jednoho žáka 1.3 D.Výchovná opatření - pochvaly, napomenutí a důtky Pochvaly Důtky I. stupeň 20 0 II. stupeň 10 5 Hodnocení žáků: Žáci jsou v průběhu hodnotících období hodnocení známkami 1 5, procentuálním vyjádřením vědomostí % (s výjimkou výchov) a slovním hodnocením ústním i písemným. Na vysvědčení jsou hodnoceni známkami 1 5 a písemným hodnocením (rozborem znalostí a snahy ve všech předmětech, přístupu k učení a hodnocení chování). V hodnocení se promítá zejména jak si žák pohotově a přesně dokáže sám obstarat informace, jaký má k vyučování postoj, jak se snaží a pracuje v rámci svých individuálních možností a jakého pokroku v rámci těchto možností dosáhl, jak rozvíjí svůj zájem o učení. Rodiče mají možnost se denně informovat na žáka u třídního učitele a ředitele školy. Mají volný přístup do vyučovacích hodin. Na konci každého čtvrtletí ověřuje učitel kvalitu žákových vědomostí a tvůrčí aktivitu formou testů. Ty nejsou náhodně vybrané, ale vycházejí z probraných ucelených témat učiva a je v nich kladen důraz na tvořivost, logické myšlení a schopnost aplikovat již známé jevy a fakta. V obecné rovině lze říci, že známkou především kladně motivujeme, snažíme se, aby se dítěti dostalo obdivu za jeho snahu. Tím velmi umocňujeme i zájem dítěte o školní práci. Celkové hodnocení je pak souhrnem výsledků a celkové snažení vzhledem k žákovým možnostem. Zcela samozřejmý je individuální přístup k žákům. Nutným předpokladem k tomu je nízký počet žáků ve třídě (průměr 14), aby se učitel mohl každému žákovi individuálně věnovat a rozvíjet jej. Z toho vyplývá, že ne všichni žáci musí pracovat vždy na stejném úkolu, nadanější

14 žáci mají připraveny úkoly z rozšiřujícího učiva. To se týká i domácích úkolů, které nejsou vždy jednotné. Pokud se stane, že žák nezvládne učivo během vyučování, má možnost po dohodě s vyučujícím si doplnit učivo v rámci konzultačních hodin. Těchto konzultačních hodin využívají zejména žáci II. stupně, kteří si domlouvají individuální konzultace dle své potřeby. VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní preventivní strategie je závazným dokumentem školy a je součástí ročního plánu školy. Metodik prevence se účastnil porad metodiků prevence na Úřadě práce v Plzni a v pedagogicko psychologické poradně Plzeň - město. Spolupracoval s okresním a krajským metodikem prevence. Poradenství pro rodiče, žáky a učitele bylo zajištěno konzultačními hodinami, rodiče byli vyzýváni k návštěvám školy. Rodiče mají možnost konzultací denně po předchozí domluvě jak s třídními učiteli, tak s výchovným poradcem a ředitelkou školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Výukové aktivity zaměřené na prevenci soc. - pat. jevů byly zařazeny do výuky na I. stupni a do výuky na II. stupni do předmětů: Výchova k občanství (Vo), Pracovní činnosti (Pč), Etická výchova (Ev), výchova ke zdraví (Vz), tělesná vých.( Tv). K prevenci sociálně patologických jevů přispívá rodinné prostředí malé školy a individuální přístup k žákům a jejich rodičům. Významnou roli v prevenci zaujímá nejen bohatá nabídka školních zájmových činností, ale také ozdravné pobyty, školy v přírodě, zimní sportovní pobyty na horách, řada turistických výletů, vodáckých výletů a cyklovýletů, kterých se účastní žáci i rodiče. Velkou výhodou je také umělecké vzdělávání v ZUŠ Elementária odpoledne po skončení vyučování v budově naší školy.

15 VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název absolvovaného kurzu Počet zúčastněných pracovníků Jak obohatit čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost 4 Česká jazyk a literatura v souvislostech aneb práce s textem 2 Spice up your English lessons 3 Rozšiřující studium Čj pro cizince studium k prohloubení odborné kvalifikace 1 Angličtina pro I. stupeň ZŠ III. 1 Brána matematikou otevřená 1 Dyslexie ve výuce anglického jazyka: podpora čtení a psaní 1 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé I (2.ročník) 1 Kurz anglického jazyka pro začátečníky 2 Jazykový kurz Aj - Spell 1 Jazykový kurz Aj - Lite 1

16 IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy Tak jako každoročně, jsme i letos uspořádali s dětmi veřejnou vánoční besídku, při které se žáci všech tříd představovali jako zpěváci, hudebníci. Vánoční besídka, která se konala v Sokolovně v Plzni - Bolevci, byla veřejná a přístupná rodičům i všem přátelům školy. Zúčastnilo se jí 80% žáků školy a 190 rodičů. Tradičně se konala ve škole pro žáky, rodiče a pracovníky školy vánoční mše. Škola pořádala také vánoční jarmark, kde žáci se svými učiteli prodávali výrobky, které zhotovovali v hodinách pracovní a výtvarné výchovy. Výtěžek jarmarku byl věnován záchranné stanici ptactva a drobných živočichů v Plzni. V měsíci březnu, stejně jako v loňském roce, reprezentovali naší školu žáci 1. st. na krajském kole soutěže Mis aerobik. Hezkou tradicí školy je každoroční možnost rodičů účastnit se s dětmi a učiteli společných akcí ve škole i mimo školu. V letošním roce se konaly dva sportovně-ozdravné pobyty na Šumavě Železné Rudě, v penzionu Lucie pro žáky I. stupně a v hotelu Bohemie pro žáky II. stupně školy. V červnu žáci I.st. a II. st. pobývali na škole v přírodě v Blatné v krásném prostředí rekreačního zařízení Radost. Učitel TV zorganizoval pro žáky 1. a 2. st. přírodovědné výlety na přírodní rezervaci Kladská, Stříbro důl Prokop, dvoudenní cykloturistický výlet na Hracholusky, skalní městečko Viklany u Žihle a pětidenní sportovně vodácký výlet na Berounce. Při příležitosti oslavy Dne dětí jsme pořádali pro všechny žáky školy celoškolní akci Pirátský den, který připravili žáci 8. a 9. ročníku pro všechny žáky školy. Kulturní a vzdělávací akce: Návštěva divadelního představení v divadle Alfa: Jak šli dva ševci na vojnu. Vzdělávací pořady Knihovny města Plzně, návštěva hasičské stanice Košutka, návštěva katedrály Sv. Bartoloměje v Plzni, návštěva Arboretrum Sofronka, návštěva planetária v Plzni s I. a II. st., účast na Dnech vědy a techniky, naučná prohlídka města Plzně, návštěva výstavy Zimní motivy ve sbírkách Západočeského muzea, školní Halloween, exkurze do sběrného dvora v Plzni, návštěva centra Nováček, návštěva výukového programu Austrálie pro žáky VI. a VII. třídy, ukázka bojového umění od naší bývalé žákyně, dopravní hřiště, návštěva L klubu, velikonoční jarmark, návštěva farmy v Líšťanech, výstavy Mikuláš Alše, návštěva Pražského

17 hradu, účast na soudním líčení okresní soud, výstava Faraonova tajemství, přednáška o jazykových pobytech v zahraničí, komiksová Plzeň ZČM, interaktivní výstava Peníze, nebo život Praha, návštěva Terezína, návštěva Západočeské galerie výstava Západní gotika. Vodácký výlet. Spolupráce s Městskou Policii ČR Kyberšikana a tabákové výrobky pro 7. třídu Prevence šikany, kyberšikany a zábavní pyrotechnika pro 6. třídu Účastníci dopravy pro třídu Trestní právo, drogy pro 8. třídu Zločin kolem nás pro 8. třídu a 9. třídu Spolupráce s KPZ Volba povolání ÚP Prevence šikany a sociálně patologických jevů Finanční gramotnost Plánované rodičovství Antikoncepce Podpora zdraví žáků Program Happy snack děti mají k dispozici dotované mléčné a ovocné nápoje, jogurty a tyčinky műsli. Program Zdravé zuby v rámci výuky prvouky a přírodovědy seznamujeme žáky s nebezpečím zubního kazu, jeho příčinami a prevencí, s využitím metodických materiálů Ministerstva zdravotnictví. Zároveň na naší školu pravidelně dochází školní zubařka MUDr. Ivana Basáková První pomoc - projekt na 1. st. Program zimních a letních ozdravných pobytů, školy přírodě pro všechny žáky školy.

18 Program plaveckého výcviku - pro všechny žáky I. stupně. Kroužek aerobiku pro všechny zájemce z I. a II. stupně. Pohybové hry - pro všechny zájemce z I. a II. stupně. Kroužek zdravotní tělesné výchovy pro žáky s vadným držením těla. Program in-line bruslení pro všechny žáky I. a II. stupně. Spolupráce školy s rodiči Velkou podporu vidíme ve velmi dobré spolupráci s rodiči, a to jak při běžném provozu školy a řešení denních problémů, starostí a radostí, tak i jejich účastí na akcích pořádaných školou a výletech mimo školu. Někteří rodiče se výjezdní výuky zúčastňují již pravidelně a jejich pomoc pedagogům je veliká. Zanedbatelná nejsou ani osobní setkání pedagogů s rodiči mimo prostředí školy nebo i v rodinách dětí. Onemocní-li žák na delší dobu, naši pedagogové nabídnou pomoc při doplňování zameškaného učiva přímo v domácím prostředí žáka. To se děje zpravidla tehdy, je-li žák doma více jak dva týdny a samozřejmě, přejí-li si to rodiče žáka. Rodiče mají volný přístup do vyučování. Na I. stupni mohou po dohodě pomáhat učiteli při výuce, na II. stupni se účastní výuky formou náslechů. Spolupráce pedagogů a žáků s rodiči, kteří své dítě mohou pozorovat při vyučování, je velkým přínosem pro všechny zúčastněné strany. Rodiče mají k dispozici ové adresy a telefonní čísla učitelů a mohou se kdykoliv informovat na své dítě. K dobré informovanosti přispívá také elektronická žákovská knížka E- Žk a sledování docházky žáků pomocí čipových karet I docházky. Školní družina Školní družina slouží dětem 1. stupně a je v provozu denně ráno od 7:00 do 8:15 hod. a odpoledne od 12:00 do 16:00 hodin. Kromě výchovné a ozdravné funkce plní také funkci sociální tím, že pečuje o děti zaměstnaných rodičů. Jejím úkolem je rozvíjet zájmy dětí při respektování jejich věkových zvláštností. Činnost ve školní družině je pestrá, zejména uspokojuje velkou pohybovou a relaxační potřebu činností. Školní družina kompenzuje

19 jednostrannou, převážně intelektuální zátěž školního vyučování a děti v ní mohou navazovat vrstevnické vztahy a učit se sociálním dovednostem za pedagogického ovlivňování. Působení výchovného pracovníka dovoluje předcházení šikaně a jiným sociálním deviacím. Děti za pěkného počasí využívají školní zahrady a pískoviště, věnují se také přípravě na vyučování, domácím úkolům, hrám, výtvarným, hudebním a jiným činnostem. V rámci školní družiny se mohou žáci přihlásit do odpoledních zájmových specializovaných aktivit (kroužků), kde se mohou realizovat v oblasti, která je jim blízká. Nabídka bývá každoročně obměňována na základě zájmu a přání žáků a jejich rodičů. Realizované odpolední zájmové aktivity: Výtvarné vyjadřování, Dovedné ruce, Zpíváme s kytarou, Základy práce na PC a počítačové hry, Psaní deseti prsty na klávesnici, Aerobik, Pohybové hry, Zdravotní tělesná výchova, Německý jazyk I. st. (pro začátečníky), Německý jazyk II. st. (pro pokročilé), Hravá angličtina pro I. st., Hravá angličtina pro II. st., Keramika I., Keramika II. X. Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Primaska a.s. - auditorské ověření účetnictví červen 013 bez závad (v souladu s předpisem)

20 IX. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2013 Přehled o hospodaření k (v tis. Kč) a) příjmy 1. celkové příjmy poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců příjmy z hospodářské činnosti ostatní příjmy b) výdaje 1. investiční výdaje celkem 0 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění výdaje na učebnice, uč.texty a uč.pomůcky stipendia 0 - ostatní provozní náklady 2 475

21 XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a projektů Projekt EU peníze do škol Ve školním roce 2013/2014 škola ukončila projekt realizovaný ze zdrojů EU - zapojeni všichni pedagogové. Díky tomuto projektu mohla škola zařídit novou počítačovou učebnu se 16 PC stanicemi a zakoupit jednu interaktivní tabuli. Zpracované digitální učební materiály (DUMY) a vzdělávací akce pro semináře financované z tohoto projektu značně přispívají k modernizaci a efektivitě výuky. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt Technika je naše budoucnost Cílem projektu je žákům základní školy za pomoci moderních výukových pomůcek zvýšit zájem o technické obory. Toho jsme dosáhli propracovanými modely a zmenšeninami strojů, díky nimž si žáci mohli představit jednotlivé stroje a jejich využití v běžném životě. 1. Podpora tělovýchovných aktivit na projekt: Víkendové turistické výlety po Plzni (schválená dotace ,- Kč) 2. Podpora aktivit k technickému vzdělávání: Technické vzdělávání učební pomůcky (schválená dotace ,- Kč) 3. Podpora mimoškolních aktivit: Kroužky (schválená dotace 5 000,- Kč) Etická výchova projekt učebnice - práce s novými učebnicemi od 4. třídy do 7. třídy dle nových odpilotovaných učebnic Ev

22 V Plzni dne Zpracovala: PaedDr. Eva Růžičková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena školskou radou dne

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-310/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-310/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-310/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Prokopská 337, 261 01 Příbram VI Březové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500 02 Hradec Králové, Bezručova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více