VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 MOTTO ŠKOLY : Děti se učí tomu, s čím žijí. Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat. Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat. Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti. Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti. Když děti žijí s tolerancí, učí se trpělivosti. Když děti žijí s povzbuzením, učí se sebedůvěře. Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit. Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti. Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat. Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě. Když děti žijí s přízní a přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku. Zprávu předkládá: ředitelka školy PaedDr. Eva Růžičková

2 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Charakteristika školy III. Přehled oborů vzdělávání IV. Rámcový popis personálního zabezpečení školy V. Údaje o přijetí žáků a zápisu k povinné školní docházce VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy, školní družina X. Údaje o výsledcích kontrol XI. Základní údaje o hospodaření školy XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Sídlo: Právní forma: Jesenická 11, Plzeň Společnost s ručením omezeným IČO: Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Typ školy a její součásti: Vzdělávací program: PaedDr. Eva Růžičková, Plaská 56, Plzeň PaedDr. Eva Růžičková, Plaská 56, Plzeň I. a II. stupeň školy, školní družina Školní vzdělávací program Celková kapacita školy: 140 Celková kapacita ŠD: 70 Školská rada: Zřízena dne Adresa pro dálkový přístup: Adresa a tel. č. na vedení školy: tel Právnická osoba: Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Identifikátor právnické osoby: Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.

4 II. Charakteristika školy Základní škola Elementária, s. r. o. je soukromou základní školou, která byla zařazena do sítě škol jako Nestátní základní škola Sulkov se sídlem Líně Sulkov, okres Plzeň sever. Zápisem do obchodního rejstříku ze dne se škola stala společností s ručením omezeným s názvem Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. se sídlem Líně Sulkov. Od sídlí škola v Plzni, Jesenická 11. Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách, individuálního přístupu učitele k žákům a ve výuce cizího jazyka, zavedeného od 1. třídy, včetně výuky anglického jazyka vedené kvalifikovanou českou učitelkou a rodilým mluvčím ve všech ročnících I. a II. stupně. Další specifika: 1. Snížený počet žáků ve třídě průměrný počet 14 žáků ve třídě, na výuku některých předmětů se třídy dělí na skupiny (Cvičení z M, Cvičení z Čj, cizí jazyky). 2. Individuální přístup pedagogů k žákům a jejich rodičům. Důraz je kladen na kvalitu vzájemných vztahů mezi pedagogem, žákem a zákonnými zástupci žáků. 3. Moderní vyučovací metody založené na pozitivní motivaci žáků k učení, interaktivní výuka, individuální přístup ke každému žáku. 4. Důsledné využívání vstupní a průběžné motivace. 5. Od 1. třídy výuka anglického jazyka vyučovaného přímou metodou. 6. Konverzační hodiny anglického jazyka v třídě vedeny rodilými mluvčími. 7. Počítačová učebna, ve které žáci začínají pracovat s výukovými programy už od. 1. třídy, od 2. třídy zájmový útvar Základy informatiky a Psaní všemi deseti na PC klávesnici. 8. Všechny třídy I. a II. stupně vybaveny interaktivní tabulí a interaktivní technikou. 9. Školní doprava žáků do školy a ze školy. 10. Pravidelný lyžařský a plavecký výcvik realizovaný již od 1. třídy. 11. Pravidelné ozdravné pobyty u moře a na horách, škola v přírodě od 1. třídy pravidelně ve všech ročnících, každoročně pro všechny žáky školy. 12. Široká nabídka zájmových činností. 13. Ranní a odpolední školní družina pro žáky I.a II. stupně, doučování a hlídání žáků v rámci školní i mimoškolní péče.

5 14. Individuální a skupinová příprava žáků 5. ročníku na studium osmiletých gymnázií a žáků 9. třídy na studium na gymnáziích a středních školách. 15. Spolupráce s rodiči volný přístup rodičů do vyučování, účast rodičů na výjezdní výuce a akcí školy, návštěva učitelů v rodinách žáků dle přání a domluvy s rodiči, pomoc rodičům při práci s dětmi, denní individuální konzultace rodičů s ředitelkou školy, vyučujícími a výchovným poradcem. III. Přehled oborů vzdělávání Právnická osoba: Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Identifikátor právnické osoby: Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola : IZO: Školní družina: IZO: Součástí školy je školní družina. Počet žáků ŠD: 65 Počet tříd: 3 Počet žáků na třídu: 20 Počet žáků na ped.: 21 Počet pedagogických pracovníků: 3 V rejstříku škol a školských zařízení je zařazena školní jídelna, jejíž provoz byl přerušen v roce 1998 z důvodů přestěhování do stávající budovy školy. Žáci se na základě dohody stravují na 34. základní škole, která sídlí v těsné blízkosti školy.

6 Vzdělávací program školy a učební plány Zvolený vzdělávací program Název V ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1., 2., 3., 4.,5., 6., 7., 8., 9. Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu. V souladu se školním vzdělávacím programem zpracovali všichni pedagogové tématické učební plány, které byly na konci školního roku vyhodnoceny. Při výuce cizího jazyka byl kladen důraz na použití přímé metody, která vede k osvojení cizího jazyka tak, jako se dítě učí svůj mateřský jazyk tedy přirozeně, ve vazbách na konkrétní osoby, předměty a situace. Vycházíme z toho, že schopnost dětí napodobovat a trvale si fixovat autentickou výslovnost a přízvuk je značná. S českou učitelkou anglického jazyka spolupracuje rodilý mluvčí. V období mladšího školního věku převládá mechanická složka paměti nad logickou, což umožňuje poměrně snadné zapamatování celých jazykových komplexů. Pokud je to možné, cizí jazyk zasahuje i do jiných vyučovacích hodin. Zde platí dvojnásob to, co v ostatních vyučovacích předmětech vše vázat na konkrétní jevy kolem nás a konkrétní předměty denní potřeby. Výukou prolínají jazykové hry, básničky, písničky, říkadla, krátké filmy v anglickém jazyce to vše jako základ komunikativní situace. Jako kladný motivační faktor působí dramatizace pohádek, práce s obrázky a hračkami, interaktivní výukové programy. Součástí komplexního rozvoje osobnosti je pěstování duchovní stránky dětí i dospělých. Nabízíme proto dětem ve spolupráci s křesťanskou evangelickou církví možnost duchovního rozvoje v odpoledních zájmových hodinách náboženství. Rodiče, žáci a pedagogové se mají možnost účastnit křesťanských bohoslužeb, které slouží evangelický farář ve škole 1x v týdnu.

7 Učební plán 1.stupně Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ( min. 35) Matematika a její aplikace ( min. 20) Informační a komunikační technologie (min.1) Člověk a jeho svět ( min. 12) Umění a kultura (min.12) Vyučovací předmět Týdenní počet hodin v jednotlivém ročníku celkem Český jazyk Cizí Anglický +3 jazyk jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví (min. 10) Tělesná výchova Člověk a svět práce ( min. 5) Praktické činnosti Etická výchova Celkem hodin v ročníku (1.-2.r / r ) Celková povinná časová dotace Celkem odučených hodin v 1.-5.r. za týden: 118

8 Učební plán 2.stupně Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět Týdenní počet hodin v ročníku celkem Český jazyk a literatura (15) JAZYK A JAZYKOVÁ Cizí KOMUNIKACE jazyk Anglický jazyk (12) Matematika a její aplikace Matematika (15) Informační a komunikační technologie Informatika (1) Člověk a společnost (11) Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda (21) Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura (10) Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví (10) Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce (3) Pracovní činnosti disponibilní dotace (24), z toho vázaná disponibilní dotace 6 (II.cizí jazyk nejp. od 8.r.) Volitelný předmět Druhý cizí jazyk Etická výchova Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Psaní všemi deseti Konverzace v Aj Německý jazyk CELKEM Celková povinná časová dotace VI.-VII.r , VIII.-IX.r Celkem odučených hodin v ročníku za týden: 122

9 IV. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o pracovnících školy A. Počet pedagogických pracovníků základní škola školní družina Počet fyzických osob 22 3 B. Kvalifikace učitelů: Kvalifikovaných učitelů Nekvalifikovaných učitelů Celkem počet 16 0 Celkem % Pozn.: Věkový průměr zaměstnanců školy je 34 let. C. Kvalifikace asistentů pedagoga Kvalifikovaných asistentů Nekvalifikovaných asistentů Celkem počet 6 0 Celkem % D. Kvalifikace vychovatelek ŠD Kvalifikovaných vychovatelek Nekvalifikovaných vychovatelek Celkem počet 3 0 Celkem % 100 0

10 C. Přehled pedagogických pracovníků školy učitelé a asistenti Jméno a příjmení Titul Kvalifikace Počet let praxe Trvání pracovní ho poměru Aprobace Pracovní zařazení Poznámka Eva Růžičková PaedDr. PF I. stupeň ZŠ ředitelka školy Funkční studium II na PF UK Praha Klára Korelusová Miloslava Schnebergerová Mgr. PF 4 4 I. stupeň ZŠ učitelka I. stupně Mgr. PF I.stupeň ZŠ učitelka I. stupně třídní učitelka 1. třídy třídní učitelka 2. třídy Marie Janíčková Mgr. PF I. stupeň ZŠ učitelka I. stupně třídní učitelka 4. třídy Miroslava Jurčenková Mgr. PF I. stupeň ZŠ učitelka I. stupně třídní učitelka 3. třídy Dana Kabátníková Mgr. PF 16 7 Irena Schlumpergero Mgr. PF 1 1 vá Jaromír Landsmann Mgr. PF 12 5 Tomáš Starove Mgr. PF 10 5 II. stupeň ZŠ ČJ D- Ev II. stupeň Aj - Ps bez aprobace II. stupeň ZŠ BI-Z učitelka II. stupně třídní učitelka 8. třídy Učitelka II. stupně - učitel I. a II. stupně - učitel II.st. třídní učitel 9. třídy Zuzana Suková PhDr. PF 2 1 II. stupeň M - F učitelka II. st. třídní učitelka 6. třídy Mirka Kubíčková Mgr. PF 7 6 II.stupeň ZŠ Čj - D učitelka II. stupně třídní učitelka 7. třídy Kateřina Studentová Mgr. PF 9 4 Učitelka Hv - - Lenka Kardošová Mgr PF II.stupeň ZŠ Čj - D učitelka I. stupně třídní učitelka 5. třídy Lukáš Vrba Dis konzervatoř učitel Hv učitel II. st. Eva Hanzlíková Mgr. PF 2 2 II. st. ZŠ Čj - D asistentka pedagoga - Kateřina Grimová Mgr. PF 1 1 II. stupeň ZŠ VV - Ps asistentka pedagoga -

11 Zlata Draská asistentka pedagoga Studium pro asistenty pedagoga KCVJS Petra Hemzáčková Bc. Ftvs asistentka pedagoga studentka FTVS navazující studium tv a sport Ivana Sikorová Bc. PF asistentka pedagoga Tereza Šperlová Bc asistentka pedagoga studentka PFnavazující studium Rj a On studentka PFnavazující studium Tv a výchova ke zdraví Jerald Dela Cruz rodilý mluvčí angličtina - - Scott Coveau rodilý mluvčí angličtina - - V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí žáků Výběr žáků Každý šestiletý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k lednovým zápisům. Zápis dítěte do 1. třídy je vlastně zkouškou školní zralosti na základě orientačních psychologických testů, pohovorů a kresby. Zjišťuje se při nich školní zralost, zda má dítě vytvořené pracovní a hygienické návyky, zda bude schopno se sociálně adaptovat a současně se zjišťuje míra intelektových schopností. Pokud je dítě zcela tělesně i duševně zralé, je zapsáno do prvního ročníku. Ostatním dětem je doporučen odklad školní docházky nebo jiná více vyhovující škola. Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy i během školního roku. Rodiče, jejichž děti jsou do školy přijaty, dostanou smlouvu o výuce žáka na dobu trvání celé devítileté školní docházky (smlouvu je možné ze strany zákonného zástupce kdykoliv vypovědět). Zde obě strany potvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i rodičů vyplývajícími ze smlouvy. Na základě takovéto smlouvy je možné se s rodiči dohodnout i na individuálních možnostech a postupech přispívajícím k optimálnímu rozvoji a růstu vzdělanosti dítěte. Ve školním roce 2013/2014 projevilo zájem o zápis do první třídy 34 dětí. Z kapacitních důvodů mohlo být zapsáno jen 14 žáků. Ostatním rodičům byla doporučena jiná škola.

12 A. 1. třída Školní rok Zapsaných do 1. třídy Přijatých do 1. třídy Odklad školní docházky 2013/ B. Žáci přijati do vyšších ročníků Školní rok Přijato na I.stupeň Přijato na II. stupeň 2013/ A. Prospěch žáků VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifik. Opravné zkoušky Celkem I. st Celkem II. st Celkem ročník B. Zhoršené chování Stupeň chování Počet žáků Celkem 5

13 C. Počet omluvených/ nemluvených hodin Zameškané hodiny I. stupeň 3528 Průměr na jednoho žáka 48 Z toho neomluvené 0 Průměr na jednoho žáka 0 Zameškané hodiny II. stupeň 5788 Průměr na jednoho žáka 100 Z toho neomluvené 79 Průměr na jednoho žáka 1.3 D.Výchovná opatření - pochvaly, napomenutí a důtky Pochvaly Důtky I. stupeň 20 0 II. stupeň 10 5 Hodnocení žáků: Žáci jsou v průběhu hodnotících období hodnocení známkami 1 5, procentuálním vyjádřením vědomostí % (s výjimkou výchov) a slovním hodnocením ústním i písemným. Na vysvědčení jsou hodnoceni známkami 1 5 a písemným hodnocením (rozborem znalostí a snahy ve všech předmětech, přístupu k učení a hodnocení chování). V hodnocení se promítá zejména jak si žák pohotově a přesně dokáže sám obstarat informace, jaký má k vyučování postoj, jak se snaží a pracuje v rámci svých individuálních možností a jakého pokroku v rámci těchto možností dosáhl, jak rozvíjí svůj zájem o učení. Rodiče mají možnost se denně informovat na žáka u třídního učitele a ředitele školy. Mají volný přístup do vyučovacích hodin. Na konci každého čtvrtletí ověřuje učitel kvalitu žákových vědomostí a tvůrčí aktivitu formou testů. Ty nejsou náhodně vybrané, ale vycházejí z probraných ucelených témat učiva a je v nich kladen důraz na tvořivost, logické myšlení a schopnost aplikovat již známé jevy a fakta. V obecné rovině lze říci, že známkou především kladně motivujeme, snažíme se, aby se dítěti dostalo obdivu za jeho snahu. Tím velmi umocňujeme i zájem dítěte o školní práci. Celkové hodnocení je pak souhrnem výsledků a celkové snažení vzhledem k žákovým možnostem. Zcela samozřejmý je individuální přístup k žákům. Nutným předpokladem k tomu je nízký počet žáků ve třídě (průměr 14), aby se učitel mohl každému žákovi individuálně věnovat a rozvíjet jej. Z toho vyplývá, že ne všichni žáci musí pracovat vždy na stejném úkolu, nadanější

14 žáci mají připraveny úkoly z rozšiřujícího učiva. To se týká i domácích úkolů, které nejsou vždy jednotné. Pokud se stane, že žák nezvládne učivo během vyučování, má možnost po dohodě s vyučujícím si doplnit učivo v rámci konzultačních hodin. Těchto konzultačních hodin využívají zejména žáci II. stupně, kteří si domlouvají individuální konzultace dle své potřeby. VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní preventivní strategie je závazným dokumentem školy a je součástí ročního plánu školy. Metodik prevence se účastnil porad metodiků prevence na Úřadě práce v Plzni a v pedagogicko psychologické poradně Plzeň - město. Spolupracoval s okresním a krajským metodikem prevence. Poradenství pro rodiče, žáky a učitele bylo zajištěno konzultačními hodinami, rodiče byli vyzýváni k návštěvám školy. Rodiče mají možnost konzultací denně po předchozí domluvě jak s třídními učiteli, tak s výchovným poradcem a ředitelkou školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Výukové aktivity zaměřené na prevenci soc. - pat. jevů byly zařazeny do výuky na I. stupni a do výuky na II. stupni do předmětů: Výchova k občanství (Vo), Pracovní činnosti (Pč), Etická výchova (Ev), výchova ke zdraví (Vz), tělesná vých.( Tv). K prevenci sociálně patologických jevů přispívá rodinné prostředí malé školy a individuální přístup k žákům a jejich rodičům. Významnou roli v prevenci zaujímá nejen bohatá nabídka školních zájmových činností, ale také ozdravné pobyty, školy v přírodě, zimní sportovní pobyty na horách, řada turistických výletů, vodáckých výletů a cyklovýletů, kterých se účastní žáci i rodiče. Velkou výhodou je také umělecké vzdělávání v ZUŠ Elementária odpoledne po skončení vyučování v budově naší školy.

15 VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název absolvovaného kurzu Počet zúčastněných pracovníků Jak obohatit čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost 4 Česká jazyk a literatura v souvislostech aneb práce s textem 2 Spice up your English lessons 3 Rozšiřující studium Čj pro cizince studium k prohloubení odborné kvalifikace 1 Angličtina pro I. stupeň ZŠ III. 1 Brána matematikou otevřená 1 Dyslexie ve výuce anglického jazyka: podpora čtení a psaní 1 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé I (2.ročník) 1 Kurz anglického jazyka pro začátečníky 2 Jazykový kurz Aj - Spell 1 Jazykový kurz Aj - Lite 1

16 IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy Tak jako každoročně, jsme i letos uspořádali s dětmi veřejnou vánoční besídku, při které se žáci všech tříd představovali jako zpěváci, hudebníci. Vánoční besídka, která se konala v Sokolovně v Plzni - Bolevci, byla veřejná a přístupná rodičům i všem přátelům školy. Zúčastnilo se jí 80% žáků školy a 190 rodičů. Tradičně se konala ve škole pro žáky, rodiče a pracovníky školy vánoční mše. Škola pořádala také vánoční jarmark, kde žáci se svými učiteli prodávali výrobky, které zhotovovali v hodinách pracovní a výtvarné výchovy. Výtěžek jarmarku byl věnován záchranné stanici ptactva a drobných živočichů v Plzni. V měsíci březnu, stejně jako v loňském roce, reprezentovali naší školu žáci 1. st. na krajském kole soutěže Mis aerobik. Hezkou tradicí školy je každoroční možnost rodičů účastnit se s dětmi a učiteli společných akcí ve škole i mimo školu. V letošním roce se konaly dva sportovně-ozdravné pobyty na Šumavě Železné Rudě, v penzionu Lucie pro žáky I. stupně a v hotelu Bohemie pro žáky II. stupně školy. V červnu žáci I.st. a II. st. pobývali na škole v přírodě v Blatné v krásném prostředí rekreačního zařízení Radost. Učitel TV zorganizoval pro žáky 1. a 2. st. přírodovědné výlety na přírodní rezervaci Kladská, Stříbro důl Prokop, dvoudenní cykloturistický výlet na Hracholusky, skalní městečko Viklany u Žihle a pětidenní sportovně vodácký výlet na Berounce. Při příležitosti oslavy Dne dětí jsme pořádali pro všechny žáky školy celoškolní akci Pirátský den, který připravili žáci 8. a 9. ročníku pro všechny žáky školy. Kulturní a vzdělávací akce: Návštěva divadelního představení v divadle Alfa: Jak šli dva ševci na vojnu. Vzdělávací pořady Knihovny města Plzně, návštěva hasičské stanice Košutka, návštěva katedrály Sv. Bartoloměje v Plzni, návštěva Arboretrum Sofronka, návštěva planetária v Plzni s I. a II. st., účast na Dnech vědy a techniky, naučná prohlídka města Plzně, návštěva výstavy Zimní motivy ve sbírkách Západočeského muzea, školní Halloween, exkurze do sběrného dvora v Plzni, návštěva centra Nováček, návštěva výukového programu Austrálie pro žáky VI. a VII. třídy, ukázka bojového umění od naší bývalé žákyně, dopravní hřiště, návštěva L klubu, velikonoční jarmark, návštěva farmy v Líšťanech, výstavy Mikuláš Alše, návštěva Pražského

17 hradu, účast na soudním líčení okresní soud, výstava Faraonova tajemství, přednáška o jazykových pobytech v zahraničí, komiksová Plzeň ZČM, interaktivní výstava Peníze, nebo život Praha, návštěva Terezína, návštěva Západočeské galerie výstava Západní gotika. Vodácký výlet. Spolupráce s Městskou Policii ČR Kyberšikana a tabákové výrobky pro 7. třídu Prevence šikany, kyberšikany a zábavní pyrotechnika pro 6. třídu Účastníci dopravy pro třídu Trestní právo, drogy pro 8. třídu Zločin kolem nás pro 8. třídu a 9. třídu Spolupráce s KPZ Volba povolání ÚP Prevence šikany a sociálně patologických jevů Finanční gramotnost Plánované rodičovství Antikoncepce Podpora zdraví žáků Program Happy snack děti mají k dispozici dotované mléčné a ovocné nápoje, jogurty a tyčinky műsli. Program Zdravé zuby v rámci výuky prvouky a přírodovědy seznamujeme žáky s nebezpečím zubního kazu, jeho příčinami a prevencí, s využitím metodických materiálů Ministerstva zdravotnictví. Zároveň na naší školu pravidelně dochází školní zubařka MUDr. Ivana Basáková První pomoc - projekt na 1. st. Program zimních a letních ozdravných pobytů, školy přírodě pro všechny žáky školy.

18 Program plaveckého výcviku - pro všechny žáky I. stupně. Kroužek aerobiku pro všechny zájemce z I. a II. stupně. Pohybové hry - pro všechny zájemce z I. a II. stupně. Kroužek zdravotní tělesné výchovy pro žáky s vadným držením těla. Program in-line bruslení pro všechny žáky I. a II. stupně. Spolupráce školy s rodiči Velkou podporu vidíme ve velmi dobré spolupráci s rodiči, a to jak při běžném provozu školy a řešení denních problémů, starostí a radostí, tak i jejich účastí na akcích pořádaných školou a výletech mimo školu. Někteří rodiče se výjezdní výuky zúčastňují již pravidelně a jejich pomoc pedagogům je veliká. Zanedbatelná nejsou ani osobní setkání pedagogů s rodiči mimo prostředí školy nebo i v rodinách dětí. Onemocní-li žák na delší dobu, naši pedagogové nabídnou pomoc při doplňování zameškaného učiva přímo v domácím prostředí žáka. To se děje zpravidla tehdy, je-li žák doma více jak dva týdny a samozřejmě, přejí-li si to rodiče žáka. Rodiče mají volný přístup do vyučování. Na I. stupni mohou po dohodě pomáhat učiteli při výuce, na II. stupni se účastní výuky formou náslechů. Spolupráce pedagogů a žáků s rodiči, kteří své dítě mohou pozorovat při vyučování, je velkým přínosem pro všechny zúčastněné strany. Rodiče mají k dispozici ové adresy a telefonní čísla učitelů a mohou se kdykoliv informovat na své dítě. K dobré informovanosti přispívá také elektronická žákovská knížka E- Žk a sledování docházky žáků pomocí čipových karet I docházky. Školní družina Školní družina slouží dětem 1. stupně a je v provozu denně ráno od 7:00 do 8:15 hod. a odpoledne od 12:00 do 16:00 hodin. Kromě výchovné a ozdravné funkce plní také funkci sociální tím, že pečuje o děti zaměstnaných rodičů. Jejím úkolem je rozvíjet zájmy dětí při respektování jejich věkových zvláštností. Činnost ve školní družině je pestrá, zejména uspokojuje velkou pohybovou a relaxační potřebu činností. Školní družina kompenzuje

19 jednostrannou, převážně intelektuální zátěž školního vyučování a děti v ní mohou navazovat vrstevnické vztahy a učit se sociálním dovednostem za pedagogického ovlivňování. Působení výchovného pracovníka dovoluje předcházení šikaně a jiným sociálním deviacím. Děti za pěkného počasí využívají školní zahrady a pískoviště, věnují se také přípravě na vyučování, domácím úkolům, hrám, výtvarným, hudebním a jiným činnostem. V rámci školní družiny se mohou žáci přihlásit do odpoledních zájmových specializovaných aktivit (kroužků), kde se mohou realizovat v oblasti, která je jim blízká. Nabídka bývá každoročně obměňována na základě zájmu a přání žáků a jejich rodičů. Realizované odpolední zájmové aktivity: Výtvarné vyjadřování, Dovedné ruce, Zpíváme s kytarou, Základy práce na PC a počítačové hry, Psaní deseti prsty na klávesnici, Aerobik, Pohybové hry, Zdravotní tělesná výchova, Německý jazyk I. st. (pro začátečníky), Německý jazyk II. st. (pro pokročilé), Hravá angličtina pro I. st., Hravá angličtina pro II. st., Keramika I., Keramika II. X. Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Primaska a.s. - auditorské ověření účetnictví červen 013 bez závad (v souladu s předpisem)

20 IX. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2013 Přehled o hospodaření k (v tis. Kč) a) příjmy 1. celkové příjmy poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců příjmy z hospodářské činnosti ostatní příjmy b) výdaje 1. investiční výdaje celkem 0 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění výdaje na učebnice, uč.texty a uč.pomůcky stipendia 0 - ostatní provozní náklady 2 475

21 XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a projektů Projekt EU peníze do škol Ve školním roce 2013/2014 škola ukončila projekt realizovaný ze zdrojů EU - zapojeni všichni pedagogové. Díky tomuto projektu mohla škola zařídit novou počítačovou učebnu se 16 PC stanicemi a zakoupit jednu interaktivní tabuli. Zpracované digitální učební materiály (DUMY) a vzdělávací akce pro semináře financované z tohoto projektu značně přispívají k modernizaci a efektivitě výuky. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt Technika je naše budoucnost Cílem projektu je žákům základní školy za pomoci moderních výukových pomůcek zvýšit zájem o technické obory. Toho jsme dosáhli propracovanými modely a zmenšeninami strojů, díky nimž si žáci mohli představit jednotlivé stroje a jejich využití v běžném životě. 1. Podpora tělovýchovných aktivit na projekt: Víkendové turistické výlety po Plzni (schválená dotace ,- Kč) 2. Podpora aktivit k technickému vzdělávání: Technické vzdělávání učební pomůcky (schválená dotace ,- Kč) 3. Podpora mimoškolních aktivit: Kroužky (schválená dotace 5 000,- Kč) Etická výchova projekt učebnice - práce s novými učebnicemi od 4. třídy do 7. třídy dle nových odpilotovaných učebnic Ev

22 V Plzni dne Zpracovala: PaedDr. Eva Růžičková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena školskou radou dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více