VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. 1

2 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE MINULÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ POSTAVENÍ ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ POSKYTUJÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH ČI SITUACÍCH, KTERÉ NASTALY AŽ PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY VÝDAJE NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ, ZATÍMNÍCH LISTŮ, OBCHODNÍCH PODÍLŮ A AKCIÍ, ZATÍMNÍCH LISTŮ A OBCHODNÍCH PODÍLŮ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY INFORMACE O TOM, ZDA MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA ORGANIZAČNÍ SLOŽKU V ZAHRANIČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHA, CASH FLOW, PŘÍLOHA ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE 66A ODST.9) OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU V PLATNÉM ZNĚNÍ ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

3 1. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno: Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. Sídlo: Mošnov 316, Mošnov IČ: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1001 Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 3. května 1995 Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu: Statutární město Ostrava 400 tis. Kč 40% Agentura pro regionální rozvoj a.s. 300 tis. Kč 30% Obec Mošnov 300 tis. Kč 30% Členové statutárních a dozorčích orgánů k : Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: místopředseda představenstva: člen představenstva: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Sucharda Boris Pagáč Ing. Jiří Vzientek Ing. Martin Juroška, Ph.D. Aleš Ivánek Ing. Veronika Pytlíková 2. MINULÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ POSTAVENÍ ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ V tomto a předcházejících účetních obdobích společnost spravovala areál u Letiště Leoše Janáčka Ostrava, a to na základě nájemních smluv s vlastníkem nemovitostí Statutárním městem Ostrava. Právem společnosti, jako nájemce, je najaté nemovitosti dále pronajímat a současně má společnost povinnost o najaté nemovitosti pečovat a řádně se o ně a jejich využití starat. Dále společnost zajišťuje provozování některých stavebních objektů ve vedlejší průmyslové zóně. Jde o celoroční údržbu komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejného osvětlení a zelených ploch. V posledních letech společnost pronajímá přes dvacet budov s celkovou výměrou vnitřních prostor patnáct tisíc m 2 a dalšími patnácti tisíci m 2 venkovních zpevněných ploch. V areálu je usídleno přes třicet firem o průměrně deseti zaměstnancích. Minulý vývoj činnosti společnosti a ekonomických ukazatelů je zachycen v následujících grafech. 3

4 8000 vývoj struktury hlavních nákladů materiál a energie služby osobní náklady výkony přidaná hodnota osobní náklady výsledek hospodaření 4

5 4,5 výkony na 1 Kč osobních nákladů 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, přehled vývoje struktury aktiv tis Kč/rok nehmotný majetek hmotný majetek zásoby pohledávky finanční majetek přechodná aktiva 5

6 přehled vývoje struktury pasiv vlastní kapitál cizí zdroje ukazatele likvidity okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) pohotová likvidita (likvidita II. stupně) okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky/krátkodobé závazky pohotová likvidita = ( oběžná aktiva-zásoby )/krátkodobé závazky 6

7 9 ukazatele zadluženosti % ukazatel věřitelského rizika (dept ratio) ukazatel věřitelského rizika = ( cizí kapitál/celková aktiva ) x ukazatele aktivity doba obratu pohladávek doba obratu závazků doba obratu pohledávek = ( pohledávky/tržby ) x 365 doba obratu závazků = ( závazky/tržby ) x 365 7

8 Návrh představenstva na rozdělení zisku Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk po zdanění vytvořený v roce 2013 ve výši ,42Kč byl rozdělen následovně: a) částka ve výši ,-Kč bude převedena na účet soc.fondu zaměstnanců společnosti b) částka ve výši ,42 bude převedena na účet nerozděleného zisku. 3. SKUTEČNOSTI, KTERÉ POSKYTUJÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH ČI SITUACÍCH, KTERÉ NASTALY AŽ PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE Po konci rozvahového dne, do dne sestavení účetní závěrky, nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na výsledky hospodaření uplynulého období nebo na hodnocení uplynulé ekonomické situace společnosti. 4. PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY Předpokládá se, že i v následujících obdobích bude společnost ekonomicky prosperovat. 5. VÝDAJE NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost nevynakládá žádné náklady na výzkum a vývoj. 6. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Společnost dbá na bezpodmínečné dodržování platných ustanovení všech právních předpisů, souvisejících s ochranou životního prostředí. 8

9 Zaměstnanci nejsou odborově organizováni. Mzdové, sociální a další nároky zaměstnanců, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou řešeny představenstvem společnosti. V roce 2008 byl zřízen sociální fond zaměstnanců, který slouží k zabezpečení financování výdajů na jejich sociální potřeby. V oblasti mezilidských vztahů je ctěna disciplína, morálka a kultura jednání. Společnost uznává zásadu, že stabilní stav zaměstnanců, dosahujících uspokojení z vlastní práce, je nezbytnou podmínkou kvality. 7. POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ, ZATÍMNÍCH LISTŮ, OBCHODNÍCH PODÍLŮ A AKCIÍ, ZATÍMNÍCH LISTŮ A OBCHODNÍCH PODÍLŮ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY V účetním období roku 2013 společnost nepořizovala vlastní akcie, zatímní listy, obchodní podíly ani akcie, zatímní listy a obchodní podíly ovládající osoby. 8. INFORMACE O TOM, ZDA MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA ORGANIZAČNÍ SLOŽKU V ZAHRANIČÍ Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 9. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHA, CASH FLOW, PŘÍLOHA 9

10

11

12

13

14

15 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za účetní období od do Obsah přílohy II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování III. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty IV. Doplňující informace k rozvaze V. Další důležité skutečnosti VI. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 1. Popis účetní jednotky I. Obecné údaje Obchodní firma: Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. Sídlo: Mošnov 316, PSČ Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 1001 Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Datum vzniku: 3. května Údaje o fyzických a právnických osobách, které ovládají účetní jednotku nebo v ní mají podstatný vliv Statutární město Ostrava 400 tis. Kč 40% Agentura pro regionální rozvoj a.s. 300 tis. Kč 30% Obec Mošnov 300 tis. Kč 30% 15

16 3. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku V roce 2013 došlo k vymazání a zápisu těchto změn z roku 2012 v obchodním rejstříku: Zánik členství v představenstvu Ing. Petry Chovaniokové, datum narození ke dni 3. prosince 2012, vymazáno 15. února Vznik členství v představenstvu Ing. Jiřího Vzientka, datum narození ke dni 4. prosince 2012, zapsáno 15. února Dále došlo v roce 2013 k těmto změnám v obchodním rejstříku: Zánik funkce místopředsedy a členství v představenstvu Bc. Pavla Klečky, datum narození 11. srpna 1974 ke dni 17. června 2013, vymazáno 17.února Vznik členství v představenstvu Borise Pagáče, datum narození 2.dubna 1964 ke dni 18. června 2013 a vznik jeho funkce místopředsedy představenstva ke dni 17. prosince 2013, zapsáno 17. února Zánik členství v dozorčí radě Radomila Bodzsara, datum narození 28. července 1956 ke dni 17. prosince 2013, vymazáno 17.února Vznik členství v dozorčí radě Aleše Ivánka, datum narození 9. května 1976 ke dni 18. června 2013, zapsáno 17. února Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během uplynulého účetního období obchodní vedení společnosti zajišťuje ředitel společnosti s přímou podřízeností dalších zaměstnanců v účetním období nebyly žádné rozhodující změny v organizační struktuře účetní jednotky 5. Orgány společnosti k : Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: místopředseda představenstva: členové představenstva: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: členové dozorčí rady: Bc. Tomáš Sucharda Boris Pagáč Ing. Jiří Vzientek Ing. Martin Juroška Ing. Veronika Pytlíková Aleš Ivánek 16

17 6. Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, které účetní jednotka ovládá nebo v nichž má podstatný vliv, včetně uvedení výše podílu na základním kapitálu těchto obchodních společností nebo družstev účetní jednotka nemá v žádné účetní jednotce podstatný vliv ani rozhodující vliv 7. Údaje o zaměstnancích a členech statutárních a dozorčích orgánů a i výši osobních nákladů, které na ně byly vynaloženy Skupina Rok 2012 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Průměrný počet Osobní Průměrný počet Osobní zaměstnanců náklady zaměstnanců Náklady Celkem Z toho řídící pracovníci Odměny statutárním orgánům, členům statutárních orgánů a členům dozorčích orgánů: Rok 2012 Rok 2013 Odměny představenstvu 162**(účet 523 = 121 tis.kč) 139**(účet 523 = 104 tis.kč) Odměny dozorční radě 123**(účet 523 = 92 tis. Kč) 90**(účet 523 = 67 tis.kč) ** od roku 2012 včetně zdravotního a sociálního pojištění 7. Půjčky, úvěry a ostatní plnění osobám, které jsou statutárním orgánem, členy statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů (včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů) v roce 2013 nebyly takové úvěry ani půjčky poskytnut II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023, které stanovují základní postupy účtování pro podnikatele. Všechny předpisy byly použity ve znění platném k

18 1. Způsob ocenění majetku zásoby v uplynulém účetním období nemá náplň - majetek nakoupený majetek: pořizovacími cenami vytvořený vlastní činností: vlastní náklady, jejichž součástí jsou přímé výrobní náklady a výrobní režie - peněžní prostředky a ceniny jmenovitými hodnotami - pohledávky - jmenovitou hodnotou, postoupené pohledávky v pořizovací ceně - závazky - jmenovitou hodnotou 2. Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny v souladu se zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, účetní opravné položky k pohledávkám nebyly vytvořeny v roce 2009 byla vytvořena 100 % účetní opravná položka k nedokončené investici ve výši 159 tis Kč, v roce 2012 byla dotvořena na výši 164 tis. Kč (navýšení ceny nedokončené investice v roce 2011) 2. Způsoby odpisování Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou rovnoměrně rozpočítány dle délky životnosti majetku majetek Podmínka účet drobný majetek do ,00 Kč drobný hm. dlouhod. majetek dlouhodobý hmotný majetek doba použitelnosti delší než 1 rok doba použitelnosti delší než 1 rok od ,01 Kč do ,00 Kč nad ,01 Kč drobný nehmotný majetek do ,00 Kč dlouhodobý nehmotný majetek nad ,01 Kč Od byla změněna hranice pro účtování drobného majetku přímo do nákladů a to na hranici Kč (5.000 v roce 2006). 4. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu pro přepočet byl použit pevný měsíční kurz stanovený dle kurzu ČNB k prvnímu dni příslušného měsíce a platný pro celý měsíc. koncem účetního období společnost přepočítává všechny položky znějící na cizí měnu kurzem vyhlášeným ČNB k rozvahovému dni 18

19 5. Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků nebyl majetek, ke kterému by měla být stanovena reálná hodnota 6. Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona s uvedením jejich vlivu během účetního období nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod III. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty 1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období za minulá účetní období nebyly žádné doměrky splatné daně z příjmů 2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky v Kč Podklad Rozvaha aktiva Rozvaha pasiva Přiznání DPPO Titul položka pro tvorbu odložené daně Účet/ třída Budoucí účetní náklad ÚN Daň. závazek Daň. pohledávka rozdíl Budoucí daňový výnos DV Budoucí účetní výnos ÚV Budoucí daňový náklad DN Základ odložené daně UN+DV- UN-DN Odložená daň (účet 481*) tj. 19 % z rozdílu Hmotný, nehmotný a jiný majetek zůstatková cena Finanční majetek Opravná položka k nabytému majetku Opravná položka k dlouhodobému majetku zásoby Opravná položka k zásobám Pohledávky ze sankčních vystavených faktur Ostatní pohledávky Opravné položky k pohledávkám Přechodné účty aktiv Neuhrazená 644 Rezervy nedaňové Závazky z penalizačních FAP, nezapl. Úroky z půjček FO Nezapl. daňové a jiné závazky uznávané až po zaplacení Přechodné účty pasiv Neuplatněné daňové ztráty Odpočet x% ze vstupní ceny majetku Nezaplacené soc. a zdr. pojištění (není-li počítáno z rozv.) Ostatní položky (544) Celkem odložený daňový závazek Počáteční stav Konečný stav tis.kč tis.kč Zaúčtování 48* tis.kč (MD 481 / D 592) * rozdíl 1 vlivem zaokrouhlení 19

20 3. Rozpis rezerv v konečném zůstatku účtu ostatní rezervy je rezerva na ztrátu společnosti z důvodu bankrotu Union banky a.s. vytvořená v roce 2002, a to ve výši 100 %, tzn. 80 tis. přihlášené pohledávky v rámci prohlášeného konkurzu, se zohledněním částečného plnění z ledna 2005 ve výši 16 tis. Kč a května 2010 ve výši 8 tis. Kč. Poč. stav k Tvorba v roce 2012 Čerpání v roce 2012 Konečný stav K Ostatní rezervy Poč. stav Tvorba Čerpání Konečný stav k v roce 2013 v roce 2013 K Ostatní rezervy Rozpis opravných položek opravná položka k pohledávkám daňová nedaňová celkem zůstatek k tvorba odúčtování zůstatek k opravná položka k nedokončené investici zůstatek k tvorba 0 Odúčtování 0 zůstatek k Rozpis tržeb - Rozdělení podle druhů činnosti Společnost nemá více druhů činnosti 20

21 - Výnosy z běžné činnosti podle hl. činnosti v podniku v členění na tuzemsko a zahraničí Rok 2012 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Druh výnosu Tuzemsko Zahraničí Tuzemsko Zahraničí Tržby za součinnost při realizaci investiční přípravy území Tržby z podnájmu a s podnájmem spojených služeb Výnosy z podnájmu majetku najatého od města Ostrava a s tím spojenými službami představují 85,52 % celkových výnosů. 6. Náklady na odměny auditorovi v tis. Kč rok 2013 audit účetní závěrky 40 jiné ověřovací služby 0 daňové poradenství 0 jiné neauditorské služby 0 7. Přijaté dotace na investiční a provozní účely 1. v účetním období roku 2013 nebyly žádné dotace IV. Doplňující informace k rozvaze 1. Popis významných položek podstatných pro analýzu a pro hodnocení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky (informace nevyplývající přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty) veškerá aktiva i pasiva, jakož i náklady a výnosy společnosti jsou zahrnuty v účetních výkazech. Žádná z položek nemá jiný vliv na hodnocení společnosti než jaký vyplývá z účetních výkazů. 21

22 2. Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek a) rozpis Rok 2012 Rok 2012 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Rok 2013 Druh majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena stroje a zařízení dlouhod. nehm. maj nedokončený majetek stavby pozemek b) přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku Počáteční stav k Přírůstky úbytky přeúčtování Konečný stav vč. zaokrouhlení k stroje a zařízení dlouhod.nehm. majetek nedokončený majetek stavby pozemek Nejvýznamnějším přírůstkem dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013 bylo pořízení souboru stavebních buněk v pořizovací hodnotě 300 tis. Kč. V aktivech společnosti je evidován na účtu pořízení majetku projekt na rekonstrukci objektu č. 64 na ubytovnu. V roce 2009 bylo přechodně sníženo ocenění vytvořením opravné položky ve výši 100 %, tj. 159 tis. Kč, v roce 2012 sníženo vytvořením opravné položky k navýšení ceny nedokončené investice, tj. 5 tis. Kč. c) drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze drobný majetek v ceně do 10 tis. Kč je k datu uvedení do užívání zaúčtován na účtu v roce 2013 byl pořízen drobný majetek v celkové částce 27 tis. Kč (15 tis. Kč v roce 2012). d) najatý majetek k datu s účinností od byla uzavřena nájemní smlouva ev.č na dobu určitou pět let se Statutárním městem Ostrava na nájem pozemků a budov za celkovou roční částku ve výši ,- Kč splatné čtvrtletně, společnost jako nájemce je oprávněna přenechávat předmět nájmu k podnájmu, nájem je průběžně upravován dle míry inflace. Dodatkem č. 2 z došlo k úpravě smlouvy na dobu neurčitou. 22

23 k datu s účinností de fakto od byla uzavřena nájemní smlouva ev.č na dobu určitou pět let se Statutárním městem Ostrava na nájem pozemků a budov za celkovou roční částku ve výši ,- Kč splatné čtvrtletně, společnost jako nájemce je oprávněna přenechávat předmět nájmu k podnájmu, nájem je průběžně upravován dle míry inflace. Dodatkem č. 1 ze dne došlo k úpravě smlouvy na dobu neurčitou. k datu s účinností de fakto od byla uzavřena nájemní smlouva ev.č na dobu neurčitou se Statutárním městem Ostrava na nájem pozemků a budov za celkovou roční částku ve výši ,- Kč splatné čtvrtletně, společnost jako nájemce je oprávněna přenechávat předmět nájmu k podnájmu, k datu byl uzavřen dodatek k této smlouvě, kterým se mění rozsah předmětu nájmu a částka nájemného z Kč ročně na Kč ročního nájmu, nájem je průběžně upravován dle míry inflace. k datu s účinností od byla uzavřena nájemní smlouva ev.č na dobu neurčitou se Statutárním městem Ostrava na nájem pozemků a budov za celkovou roční částku ve výši ,- Kč splatné čtvrtletně, společnost jako nájemce je oprávněna přenechávat předmět nájmu k podnájmu, k datu byl uzavřen dodatek k této smlouvě, kterým se mění rozsah přemětu nájmu a částka nájemného z Kč ročně na Kč ročního nájmu, nájem je průběžně upravován dle míry inflace. k datu byla uzavřena nájemní smlouva ev. č s pronajímatelem Statutární město Ostrava na pronájem pozemků a budov s účinností od na dobu neurčitou za celkové roční nájemné ,- Kč splatné čtvrtletně, společnost jako nájemce je oprávněna přenechávat předmět nájmu k podnájmu, nájem je průběžně upravován dle míry inflace. e) pronájem majetku V souladu s uzavřenými nájemními smlouvami a v souladu s cílem, s kterým byl majetek Statutárním městem Ostrava společnosti pronajat, poskytuje Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. tyto nebytové prostory a pozemky do podnájmu zájemcům o podnikání v příslušné lokalitě. f) zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem nebyl takový majetek g) přehled o majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním nebyl takový majetek h) cizí majetek uvedený v rozvaze společnost v rozvaze nevykazuje žádný cizí majetek 23

24 3. Pohledávky po lhůtě splatnosti dnů 0 tis. Kč po lhůtě splatnosti nad 360 dnů 250 tis. Kč a) K největším pohledávkám po splatnosti patří pohledávky za těmito odběrateli: Pavel Ořechovský K pohledávkám v celkové výši ,50 Kč jsou vytvořeny 100 % opravné položky. Žaloba o zaplacení částky ,50 Kč s příslušenstvím byla podána na soud, žalovaný podal odpor. F.N.B. First North Business s.r.o. K pohledávkám v celkové výši ,40 Kč jsou vytvořeny 100 % opravné položky. V částce ,40 Kč byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení. CHOPOK s.r.o. v likvidaci (dřívější název České Bagety s.r.o.) K pohledávce ve výši ,- Kč je vytvořena 100 % opravná položka. Pohledávka je řádně příhlášena do insolvenčního řízení. b) Odepsané pohledávky: Společnost eviduje na podrozvahových účtech odepsané pohledávky v celkové výši ,31 Kč, z toho nejvýznamnější jsou pohledávky za těmito odběrateli: Lenka Zaťková ,- Kč pohledávky jištěny směnkou, byla podána žaloba na soud, zahájeno insolvenční řízení, pohledávky byly přihlášeny a byly všechny uznány. Usnesením ze dne byl konkurz zrušen pro nedostatek majetku. Pohledávky byly v plné výši odepsány v roce LogikonCentr s r.o. v roce 2011 odepsány pohledávky v plné výši, tj. v částce ,- Kč. Byla podána žaloba na soud v částce ,60 Kč, soudem přiznána, přihláška do likvidace. Dne došlo k výmazu této společnosti z obchodního rejstříku z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku. ELEKTROTEMP spol. s r.o ,19 Kč pohledávky jištěny směnkou, rozsudek potvrzující platnost směnečného platebního rozkazu. V roce 2010 bylo zahájeno exekuční vymáhání pohledávek. Ke dni byla společnost zrušena s likvidací. Pohledávky byly v plné výši odepsány v roce HONBOR GROUP s.r.o ,91 Kč pohledávka jištěna směnkou, rozsudek potvrzující platnost směnečného platebního rozkazu. Dne došlo ke zrušení společnosti s likvidací. V roce 2010 bylo zahájeno exekuční vymáhání pohledávek. Pohledávky byly v plné výši odepsány v roce c) Pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než 5 let účetní jednotka neměla takové pohledávky ani závazky d) Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou nejsou takové pohledávky 24

25 e) Zajištění pohledávek společnost nemá zajištěny pohledávky 4. Závazky po lhůtě splatnosti dnů 0 tis. Kč po lhůtě splatnosti nad 360 dnů 0 tis. Kč a) Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nejsou takové závazky b) Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění nejsou takové závazky c) Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů nejsou takové nedoplatky d) Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze neexistují závazky, o nichž by nebylo účtováno a nebyly vykázány 5. Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů v účetním období roku 2013 nebyly dlouhodobé bankovní úvěry 6. Vlastní kapitál Rok 2012 Přírůstky Úbytky Rok 2013 Základní kapitál Kapitálové fondy Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond Sociální fond Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Vlastní kapitál celkem Počet a jmenovitá hodnota akcií ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 25

26 V. Další důležité skutečnosti Pojištění majetku Účetní jednotka má dostatečně živelně pojištěn soubor movitých věcí a staveb. Dále je pojištěn soubor movitých věci proti odcizení a je uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu do částky 5 mil. Kč, vše u České pojišťovny. Od roku 2009 došlo k převodu pojištění vozidel na Českou pojišťovnu, a.s. VI. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky žádné události tohoto typu nenastaly. V Mošnově dne sestavil: Ing. Tylečková Jana ekonomický a daňový poradce Kadláčkova Kopřivnice Tel: Bc. Tomáš Sucharda předseda představenstva 26

27 10. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE 66A ODST. 9) OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU V PLATNÉM ZNĚNÍ Zpráva je zpracována pro společnost: Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. se sídlem Mošnov, Mošnov 316, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č.1001 Akcionáři společnosti: Statutární město Ostrava Disponovalo 40 % hlasovacích práv po celé účetní období Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Disponovala 30 % hlasovacích práv po celé účetní období Obec Mošnov Disponovala 30 % hlasovacích práv po celé účetní období Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. neměla v účetním období roku 2013 dalšího akcionáře. Ovládající osoba a propojené osoby: Ovládající osobou Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s bylo v účetním období roku 2013 Statutární město Ostrava. Přehled veškerých smluv, jiných právních úkonů a všech opatření dle 66a) odst. 9) obchodního zákoníku realizovaných v účetním období roku 2013: 1) vztahy mezi Společností pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. a Statutárním městem Ostrava Za účetní období 2013 Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. uzavřela, nebo učinila právní úkony na základě těchto smluv se Statutárním městem Ostrava : Nájemní smlouva č.2205/2005/mj ze dne na základě této smlouvy bylo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytnuto plnění spočívající v přenechání nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím, věcí movitých a dalších věcí v k.ú.mošnov, obec Mošnov, k užívání - Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytla Statutárnímu městu Ostrava finanční protiplnění odpovídající tržním cenám nájmu 27

28 Nájemní smlouva č.2206/2005/mj ze dne na základě této smlouvy bylo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytnuto plnění spočívající v přenechání nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.mošnov, obec Mošnov, k užívání - Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytla Statutárnímu městu Ostrava finanční protiplnění odpovídající tržním cenám nájmu Nájemní smlouva č.2207/2005/mj ze dne na základě této smlouvy bylo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytnuto plnění spočívající v přenechání nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.mošnov, obec Mošnov, k užívání - Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytla Statutárnímu městu Ostrava finanční protiplnění odpovídající tržním cenám nájmu Nájemní smlouva č.2208/2005/mj ze dne na základě této smlouvy bylo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytnuto plnění spočívající v přenechání nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím, věcí movitých a dalších věcí v k.ú.mošnov, obec Mošnov, k užívání - Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytla Statutárnímu městu Ostrava finanční protiplnění odpovídající tržním cenám nájmu Nájemní smlouva č.0530/2007/mj ze dne na základě této smlouvy bylo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytnuto plnění spočívající v přenechání nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.mošnov, obec Mošnov, k užívání - Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytla Statutárnímu městu Ostrava finanční protiplnění odpovídající tržním cenám nájmu Smlouva na zajištění provozování stavebních objektů vnitřních sítí v PZ Mošnov č. 2228/2009/HS/LPO ze dne na základě této smlouvy bylo Statutárnímu městu Ostrava poskytnuto plnění spočívající v zajištění provozování stavebních objektů - celoroční údržby komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejného osvětlení a zelených ploch v průmyslové zóně Mošnov Objednávka č. 2745/2013/230 ze dne na základě této objednávky bylo Statutárnímu městu Ostrava poskytnuto plnění spočívající v poskytnutí kontroly stromů na protihlukovém valu PZ Mošnov uschlé stromy 28

29 - Statutární město Ostrava poskytlo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. finanční protiplnění odpovídající tržní ceně poskytovaných služeb Veškeré vztahy mezi Společností pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. a Statutárním městem Ostrava v účetním období roku 2013 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. S výjimkou uvedených smluv nevstoupila Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. do jiného obchodního vztahu se Statutárním městem Ostrava, nebyly činěny žádné právní úkony v zájmu této společnosti ani nebyly v zájmu nebo na popud této společnosti přijata jiná opatření. 2) vztahy mezi Společností pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. a dalšími osobami ovládanými Statutárním městem Ostrava Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. neuzavřela žádnou smlouvu s osobou ovládanou Statutárním městem Ostrava, nevstoupila s ní do žádného obchodního vztahu, nebyly činěny žádné právní úkony ve prospěch takovéto osoby, ani nebylo v jejím zájmu či na její popud přijato jiné opatření. Společnostem ovládaným Statutárním městem Ostrava nebyla poskytnuta žádná plnění. Představenstvo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. prohlašuje, že zpracovalo tuto zprávu s péčí řádného hospodáře a že do této zprávy zahrnulo všechny jemu známé vztahy mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi propojenými osobami. Ovládané osobě nevznikla v roce 2013 žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba ovládané osobě uhradit. V Mošnově dne Bc. Tomáš Sucharda předseda představenstva 29

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Příloha k účetní závěrce za účetní od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Obecné údaje: Obchodní firma: Sídlo: RENTERA, a.s. Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00 IČ: 274 45 992 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání:

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v obchodní firmě: Varnea a.s. OBSAH: OBECNÉ INFORMACE... 2 ÚČETNÍ ZÁSADY, POSTUPY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ... 3 DOPLŇUJÍCÍ

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více