VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. 1

2 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE MINULÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ POSTAVENÍ ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ POSKYTUJÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH ČI SITUACÍCH, KTERÉ NASTALY AŽ PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY VÝDAJE NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ, ZATÍMNÍCH LISTŮ, OBCHODNÍCH PODÍLŮ A AKCIÍ, ZATÍMNÍCH LISTŮ A OBCHODNÍCH PODÍLŮ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY INFORMACE O TOM, ZDA MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA ORGANIZAČNÍ SLOŽKU V ZAHRANIČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHA, CASH FLOW, PŘÍLOHA ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE 66A ODST.9) OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU V PLATNÉM ZNĚNÍ ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

3 1. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno: Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. Sídlo: Mošnov 316, Mošnov IČ: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1001 Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 3. května 1995 Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu: Statutární město Ostrava 400 tis. Kč 40% Agentura pro regionální rozvoj a.s. 300 tis. Kč 30% Obec Mošnov 300 tis. Kč 30% Členové statutárních a dozorčích orgánů k : Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: místopředseda představenstva: člen představenstva: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Sucharda Boris Pagáč Ing. Jiří Vzientek Ing. Martin Juroška, Ph.D. Aleš Ivánek Ing. Veronika Pytlíková 2. MINULÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ POSTAVENÍ ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ V tomto a předcházejících účetních obdobích společnost spravovala areál u Letiště Leoše Janáčka Ostrava, a to na základě nájemních smluv s vlastníkem nemovitostí Statutárním městem Ostrava. Právem společnosti, jako nájemce, je najaté nemovitosti dále pronajímat a současně má společnost povinnost o najaté nemovitosti pečovat a řádně se o ně a jejich využití starat. Dále společnost zajišťuje provozování některých stavebních objektů ve vedlejší průmyslové zóně. Jde o celoroční údržbu komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejného osvětlení a zelených ploch. V posledních letech společnost pronajímá přes dvacet budov s celkovou výměrou vnitřních prostor patnáct tisíc m 2 a dalšími patnácti tisíci m 2 venkovních zpevněných ploch. V areálu je usídleno přes třicet firem o průměrně deseti zaměstnancích. Minulý vývoj činnosti společnosti a ekonomických ukazatelů je zachycen v následujících grafech. 3

4 8000 vývoj struktury hlavních nákladů materiál a energie služby osobní náklady výkony přidaná hodnota osobní náklady výsledek hospodaření 4

5 4,5 výkony na 1 Kč osobních nákladů 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, přehled vývoje struktury aktiv tis Kč/rok nehmotný majetek hmotný majetek zásoby pohledávky finanční majetek přechodná aktiva 5

6 přehled vývoje struktury pasiv vlastní kapitál cizí zdroje ukazatele likvidity okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) pohotová likvidita (likvidita II. stupně) okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky/krátkodobé závazky pohotová likvidita = ( oběžná aktiva-zásoby )/krátkodobé závazky 6

7 9 ukazatele zadluženosti % ukazatel věřitelského rizika (dept ratio) ukazatel věřitelského rizika = ( cizí kapitál/celková aktiva ) x ukazatele aktivity doba obratu pohladávek doba obratu závazků doba obratu pohledávek = ( pohledávky/tržby ) x 365 doba obratu závazků = ( závazky/tržby ) x 365 7

8 Návrh představenstva na rozdělení zisku Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk po zdanění vytvořený v roce 2013 ve výši ,42Kč byl rozdělen následovně: a) částka ve výši ,-Kč bude převedena na účet soc.fondu zaměstnanců společnosti b) částka ve výši ,42 bude převedena na účet nerozděleného zisku. 3. SKUTEČNOSTI, KTERÉ POSKYTUJÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH ČI SITUACÍCH, KTERÉ NASTALY AŽ PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE Po konci rozvahového dne, do dne sestavení účetní závěrky, nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na výsledky hospodaření uplynulého období nebo na hodnocení uplynulé ekonomické situace společnosti. 4. PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY Předpokládá se, že i v následujících obdobích bude společnost ekonomicky prosperovat. 5. VÝDAJE NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost nevynakládá žádné náklady na výzkum a vývoj. 6. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Společnost dbá na bezpodmínečné dodržování platných ustanovení všech právních předpisů, souvisejících s ochranou životního prostředí. 8

9 Zaměstnanci nejsou odborově organizováni. Mzdové, sociální a další nároky zaměstnanců, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou řešeny představenstvem společnosti. V roce 2008 byl zřízen sociální fond zaměstnanců, který slouží k zabezpečení financování výdajů na jejich sociální potřeby. V oblasti mezilidských vztahů je ctěna disciplína, morálka a kultura jednání. Společnost uznává zásadu, že stabilní stav zaměstnanců, dosahujících uspokojení z vlastní práce, je nezbytnou podmínkou kvality. 7. POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ, ZATÍMNÍCH LISTŮ, OBCHODNÍCH PODÍLŮ A AKCIÍ, ZATÍMNÍCH LISTŮ A OBCHODNÍCH PODÍLŮ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY V účetním období roku 2013 společnost nepořizovala vlastní akcie, zatímní listy, obchodní podíly ani akcie, zatímní listy a obchodní podíly ovládající osoby. 8. INFORMACE O TOM, ZDA MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA ORGANIZAČNÍ SLOŽKU V ZAHRANIČÍ Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 9. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHA, CASH FLOW, PŘÍLOHA 9

10

11

12

13

14

15 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za účetní období od do Obsah přílohy II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování III. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty IV. Doplňující informace k rozvaze V. Další důležité skutečnosti VI. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 1. Popis účetní jednotky I. Obecné údaje Obchodní firma: Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. Sídlo: Mošnov 316, PSČ Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 1001 Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Datum vzniku: 3. května Údaje o fyzických a právnických osobách, které ovládají účetní jednotku nebo v ní mají podstatný vliv Statutární město Ostrava 400 tis. Kč 40% Agentura pro regionální rozvoj a.s. 300 tis. Kč 30% Obec Mošnov 300 tis. Kč 30% 15

16 3. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku V roce 2013 došlo k vymazání a zápisu těchto změn z roku 2012 v obchodním rejstříku: Zánik členství v představenstvu Ing. Petry Chovaniokové, datum narození ke dni 3. prosince 2012, vymazáno 15. února Vznik členství v představenstvu Ing. Jiřího Vzientka, datum narození ke dni 4. prosince 2012, zapsáno 15. února Dále došlo v roce 2013 k těmto změnám v obchodním rejstříku: Zánik funkce místopředsedy a členství v představenstvu Bc. Pavla Klečky, datum narození 11. srpna 1974 ke dni 17. června 2013, vymazáno 17.února Vznik členství v představenstvu Borise Pagáče, datum narození 2.dubna 1964 ke dni 18. června 2013 a vznik jeho funkce místopředsedy představenstva ke dni 17. prosince 2013, zapsáno 17. února Zánik členství v dozorčí radě Radomila Bodzsara, datum narození 28. července 1956 ke dni 17. prosince 2013, vymazáno 17.února Vznik členství v dozorčí radě Aleše Ivánka, datum narození 9. května 1976 ke dni 18. června 2013, zapsáno 17. února Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během uplynulého účetního období obchodní vedení společnosti zajišťuje ředitel společnosti s přímou podřízeností dalších zaměstnanců v účetním období nebyly žádné rozhodující změny v organizační struktuře účetní jednotky 5. Orgány společnosti k : Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: místopředseda představenstva: členové představenstva: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: členové dozorčí rady: Bc. Tomáš Sucharda Boris Pagáč Ing. Jiří Vzientek Ing. Martin Juroška Ing. Veronika Pytlíková Aleš Ivánek 16

17 6. Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, které účetní jednotka ovládá nebo v nichž má podstatný vliv, včetně uvedení výše podílu na základním kapitálu těchto obchodních společností nebo družstev účetní jednotka nemá v žádné účetní jednotce podstatný vliv ani rozhodující vliv 7. Údaje o zaměstnancích a členech statutárních a dozorčích orgánů a i výši osobních nákladů, které na ně byly vynaloženy Skupina Rok 2012 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Průměrný počet Osobní Průměrný počet Osobní zaměstnanců náklady zaměstnanců Náklady Celkem Z toho řídící pracovníci Odměny statutárním orgánům, členům statutárních orgánů a členům dozorčích orgánů: Rok 2012 Rok 2013 Odměny představenstvu 162**(účet 523 = 121 tis.kč) 139**(účet 523 = 104 tis.kč) Odměny dozorční radě 123**(účet 523 = 92 tis. Kč) 90**(účet 523 = 67 tis.kč) ** od roku 2012 včetně zdravotního a sociálního pojištění 7. Půjčky, úvěry a ostatní plnění osobám, které jsou statutárním orgánem, členy statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů (včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů) v roce 2013 nebyly takové úvěry ani půjčky poskytnut II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023, které stanovují základní postupy účtování pro podnikatele. Všechny předpisy byly použity ve znění platném k

18 1. Způsob ocenění majetku zásoby v uplynulém účetním období nemá náplň - majetek nakoupený majetek: pořizovacími cenami vytvořený vlastní činností: vlastní náklady, jejichž součástí jsou přímé výrobní náklady a výrobní režie - peněžní prostředky a ceniny jmenovitými hodnotami - pohledávky - jmenovitou hodnotou, postoupené pohledávky v pořizovací ceně - závazky - jmenovitou hodnotou 2. Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny v souladu se zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, účetní opravné položky k pohledávkám nebyly vytvořeny v roce 2009 byla vytvořena 100 % účetní opravná položka k nedokončené investici ve výši 159 tis Kč, v roce 2012 byla dotvořena na výši 164 tis. Kč (navýšení ceny nedokončené investice v roce 2011) 2. Způsoby odpisování Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou rovnoměrně rozpočítány dle délky životnosti majetku majetek Podmínka účet drobný majetek do ,00 Kč drobný hm. dlouhod. majetek dlouhodobý hmotný majetek doba použitelnosti delší než 1 rok doba použitelnosti delší než 1 rok od ,01 Kč do ,00 Kč nad ,01 Kč drobný nehmotný majetek do ,00 Kč dlouhodobý nehmotný majetek nad ,01 Kč Od byla změněna hranice pro účtování drobného majetku přímo do nákladů a to na hranici Kč (5.000 v roce 2006). 4. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu pro přepočet byl použit pevný měsíční kurz stanovený dle kurzu ČNB k prvnímu dni příslušného měsíce a platný pro celý měsíc. koncem účetního období společnost přepočítává všechny položky znějící na cizí měnu kurzem vyhlášeným ČNB k rozvahovému dni 18

19 5. Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků nebyl majetek, ke kterému by měla být stanovena reálná hodnota 6. Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona s uvedením jejich vlivu během účetního období nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod III. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty 1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období za minulá účetní období nebyly žádné doměrky splatné daně z příjmů 2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky v Kč Podklad Rozvaha aktiva Rozvaha pasiva Přiznání DPPO Titul položka pro tvorbu odložené daně Účet/ třída Budoucí účetní náklad ÚN Daň. závazek Daň. pohledávka rozdíl Budoucí daňový výnos DV Budoucí účetní výnos ÚV Budoucí daňový náklad DN Základ odložené daně UN+DV- UN-DN Odložená daň (účet 481*) tj. 19 % z rozdílu Hmotný, nehmotný a jiný majetek zůstatková cena Finanční majetek Opravná položka k nabytému majetku Opravná položka k dlouhodobému majetku zásoby Opravná položka k zásobám Pohledávky ze sankčních vystavených faktur Ostatní pohledávky Opravné položky k pohledávkám Přechodné účty aktiv Neuhrazená 644 Rezervy nedaňové Závazky z penalizačních FAP, nezapl. Úroky z půjček FO Nezapl. daňové a jiné závazky uznávané až po zaplacení Přechodné účty pasiv Neuplatněné daňové ztráty Odpočet x% ze vstupní ceny majetku Nezaplacené soc. a zdr. pojištění (není-li počítáno z rozv.) Ostatní položky (544) Celkem odložený daňový závazek Počáteční stav Konečný stav tis.kč tis.kč Zaúčtování 48* tis.kč (MD 481 / D 592) * rozdíl 1 vlivem zaokrouhlení 19

20 3. Rozpis rezerv v konečném zůstatku účtu ostatní rezervy je rezerva na ztrátu společnosti z důvodu bankrotu Union banky a.s. vytvořená v roce 2002, a to ve výši 100 %, tzn. 80 tis. přihlášené pohledávky v rámci prohlášeného konkurzu, se zohledněním částečného plnění z ledna 2005 ve výši 16 tis. Kč a května 2010 ve výši 8 tis. Kč. Poč. stav k Tvorba v roce 2012 Čerpání v roce 2012 Konečný stav K Ostatní rezervy Poč. stav Tvorba Čerpání Konečný stav k v roce 2013 v roce 2013 K Ostatní rezervy Rozpis opravných položek opravná položka k pohledávkám daňová nedaňová celkem zůstatek k tvorba odúčtování zůstatek k opravná položka k nedokončené investici zůstatek k tvorba 0 Odúčtování 0 zůstatek k Rozpis tržeb - Rozdělení podle druhů činnosti Společnost nemá více druhů činnosti 20

21 - Výnosy z běžné činnosti podle hl. činnosti v podniku v členění na tuzemsko a zahraničí Rok 2012 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Druh výnosu Tuzemsko Zahraničí Tuzemsko Zahraničí Tržby za součinnost při realizaci investiční přípravy území Tržby z podnájmu a s podnájmem spojených služeb Výnosy z podnájmu majetku najatého od města Ostrava a s tím spojenými službami představují 85,52 % celkových výnosů. 6. Náklady na odměny auditorovi v tis. Kč rok 2013 audit účetní závěrky 40 jiné ověřovací služby 0 daňové poradenství 0 jiné neauditorské služby 0 7. Přijaté dotace na investiční a provozní účely 1. v účetním období roku 2013 nebyly žádné dotace IV. Doplňující informace k rozvaze 1. Popis významných položek podstatných pro analýzu a pro hodnocení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky (informace nevyplývající přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty) veškerá aktiva i pasiva, jakož i náklady a výnosy společnosti jsou zahrnuty v účetních výkazech. Žádná z položek nemá jiný vliv na hodnocení společnosti než jaký vyplývá z účetních výkazů. 21

22 2. Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek a) rozpis Rok 2012 Rok 2012 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Rok 2013 Druh majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena stroje a zařízení dlouhod. nehm. maj nedokončený majetek stavby pozemek b) přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku Počáteční stav k Přírůstky úbytky přeúčtování Konečný stav vč. zaokrouhlení k stroje a zařízení dlouhod.nehm. majetek nedokončený majetek stavby pozemek Nejvýznamnějším přírůstkem dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013 bylo pořízení souboru stavebních buněk v pořizovací hodnotě 300 tis. Kč. V aktivech společnosti je evidován na účtu pořízení majetku projekt na rekonstrukci objektu č. 64 na ubytovnu. V roce 2009 bylo přechodně sníženo ocenění vytvořením opravné položky ve výši 100 %, tj. 159 tis. Kč, v roce 2012 sníženo vytvořením opravné položky k navýšení ceny nedokončené investice, tj. 5 tis. Kč. c) drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze drobný majetek v ceně do 10 tis. Kč je k datu uvedení do užívání zaúčtován na účtu v roce 2013 byl pořízen drobný majetek v celkové částce 27 tis. Kč (15 tis. Kč v roce 2012). d) najatý majetek k datu s účinností od byla uzavřena nájemní smlouva ev.č na dobu určitou pět let se Statutárním městem Ostrava na nájem pozemků a budov za celkovou roční částku ve výši ,- Kč splatné čtvrtletně, společnost jako nájemce je oprávněna přenechávat předmět nájmu k podnájmu, nájem je průběžně upravován dle míry inflace. Dodatkem č. 2 z došlo k úpravě smlouvy na dobu neurčitou. 22

23 k datu s účinností de fakto od byla uzavřena nájemní smlouva ev.č na dobu určitou pět let se Statutárním městem Ostrava na nájem pozemků a budov za celkovou roční částku ve výši ,- Kč splatné čtvrtletně, společnost jako nájemce je oprávněna přenechávat předmět nájmu k podnájmu, nájem je průběžně upravován dle míry inflace. Dodatkem č. 1 ze dne došlo k úpravě smlouvy na dobu neurčitou. k datu s účinností de fakto od byla uzavřena nájemní smlouva ev.č na dobu neurčitou se Statutárním městem Ostrava na nájem pozemků a budov za celkovou roční částku ve výši ,- Kč splatné čtvrtletně, společnost jako nájemce je oprávněna přenechávat předmět nájmu k podnájmu, k datu byl uzavřen dodatek k této smlouvě, kterým se mění rozsah předmětu nájmu a částka nájemného z Kč ročně na Kč ročního nájmu, nájem je průběžně upravován dle míry inflace. k datu s účinností od byla uzavřena nájemní smlouva ev.č na dobu neurčitou se Statutárním městem Ostrava na nájem pozemků a budov za celkovou roční částku ve výši ,- Kč splatné čtvrtletně, společnost jako nájemce je oprávněna přenechávat předmět nájmu k podnájmu, k datu byl uzavřen dodatek k této smlouvě, kterým se mění rozsah přemětu nájmu a částka nájemného z Kč ročně na Kč ročního nájmu, nájem je průběžně upravován dle míry inflace. k datu byla uzavřena nájemní smlouva ev. č s pronajímatelem Statutární město Ostrava na pronájem pozemků a budov s účinností od na dobu neurčitou za celkové roční nájemné ,- Kč splatné čtvrtletně, společnost jako nájemce je oprávněna přenechávat předmět nájmu k podnájmu, nájem je průběžně upravován dle míry inflace. e) pronájem majetku V souladu s uzavřenými nájemními smlouvami a v souladu s cílem, s kterým byl majetek Statutárním městem Ostrava společnosti pronajat, poskytuje Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. tyto nebytové prostory a pozemky do podnájmu zájemcům o podnikání v příslušné lokalitě. f) zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem nebyl takový majetek g) přehled o majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním nebyl takový majetek h) cizí majetek uvedený v rozvaze společnost v rozvaze nevykazuje žádný cizí majetek 23

24 3. Pohledávky po lhůtě splatnosti dnů 0 tis. Kč po lhůtě splatnosti nad 360 dnů 250 tis. Kč a) K největším pohledávkám po splatnosti patří pohledávky za těmito odběrateli: Pavel Ořechovský K pohledávkám v celkové výši ,50 Kč jsou vytvořeny 100 % opravné položky. Žaloba o zaplacení částky ,50 Kč s příslušenstvím byla podána na soud, žalovaný podal odpor. F.N.B. First North Business s.r.o. K pohledávkám v celkové výši ,40 Kč jsou vytvořeny 100 % opravné položky. V částce ,40 Kč byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení. CHOPOK s.r.o. v likvidaci (dřívější název České Bagety s.r.o.) K pohledávce ve výši ,- Kč je vytvořena 100 % opravná položka. Pohledávka je řádně příhlášena do insolvenčního řízení. b) Odepsané pohledávky: Společnost eviduje na podrozvahových účtech odepsané pohledávky v celkové výši ,31 Kč, z toho nejvýznamnější jsou pohledávky za těmito odběrateli: Lenka Zaťková ,- Kč pohledávky jištěny směnkou, byla podána žaloba na soud, zahájeno insolvenční řízení, pohledávky byly přihlášeny a byly všechny uznány. Usnesením ze dne byl konkurz zrušen pro nedostatek majetku. Pohledávky byly v plné výši odepsány v roce LogikonCentr s r.o. v roce 2011 odepsány pohledávky v plné výši, tj. v částce ,- Kč. Byla podána žaloba na soud v částce ,60 Kč, soudem přiznána, přihláška do likvidace. Dne došlo k výmazu této společnosti z obchodního rejstříku z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku. ELEKTROTEMP spol. s r.o ,19 Kč pohledávky jištěny směnkou, rozsudek potvrzující platnost směnečného platebního rozkazu. V roce 2010 bylo zahájeno exekuční vymáhání pohledávek. Ke dni byla společnost zrušena s likvidací. Pohledávky byly v plné výši odepsány v roce HONBOR GROUP s.r.o ,91 Kč pohledávka jištěna směnkou, rozsudek potvrzující platnost směnečného platebního rozkazu. Dne došlo ke zrušení společnosti s likvidací. V roce 2010 bylo zahájeno exekuční vymáhání pohledávek. Pohledávky byly v plné výši odepsány v roce c) Pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než 5 let účetní jednotka neměla takové pohledávky ani závazky d) Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou nejsou takové pohledávky 24

25 e) Zajištění pohledávek společnost nemá zajištěny pohledávky 4. Závazky po lhůtě splatnosti dnů 0 tis. Kč po lhůtě splatnosti nad 360 dnů 0 tis. Kč a) Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nejsou takové závazky b) Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění nejsou takové závazky c) Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů nejsou takové nedoplatky d) Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze neexistují závazky, o nichž by nebylo účtováno a nebyly vykázány 5. Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů v účetním období roku 2013 nebyly dlouhodobé bankovní úvěry 6. Vlastní kapitál Rok 2012 Přírůstky Úbytky Rok 2013 Základní kapitál Kapitálové fondy Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond Sociální fond Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Vlastní kapitál celkem Počet a jmenovitá hodnota akcií ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 25

26 V. Další důležité skutečnosti Pojištění majetku Účetní jednotka má dostatečně živelně pojištěn soubor movitých věcí a staveb. Dále je pojištěn soubor movitých věci proti odcizení a je uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu do částky 5 mil. Kč, vše u České pojišťovny. Od roku 2009 došlo k převodu pojištění vozidel na Českou pojišťovnu, a.s. VI. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky žádné události tohoto typu nenastaly. V Mošnově dne sestavil: Ing. Tylečková Jana ekonomický a daňový poradce Kadláčkova Kopřivnice Tel: Bc. Tomáš Sucharda předseda představenstva 26

27 10. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE 66A ODST. 9) OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU V PLATNÉM ZNĚNÍ Zpráva je zpracována pro společnost: Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. se sídlem Mošnov, Mošnov 316, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č.1001 Akcionáři společnosti: Statutární město Ostrava Disponovalo 40 % hlasovacích práv po celé účetní období Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Disponovala 30 % hlasovacích práv po celé účetní období Obec Mošnov Disponovala 30 % hlasovacích práv po celé účetní období Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. neměla v účetním období roku 2013 dalšího akcionáře. Ovládající osoba a propojené osoby: Ovládající osobou Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s bylo v účetním období roku 2013 Statutární město Ostrava. Přehled veškerých smluv, jiných právních úkonů a všech opatření dle 66a) odst. 9) obchodního zákoníku realizovaných v účetním období roku 2013: 1) vztahy mezi Společností pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. a Statutárním městem Ostrava Za účetní období 2013 Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. uzavřela, nebo učinila právní úkony na základě těchto smluv se Statutárním městem Ostrava : Nájemní smlouva č.2205/2005/mj ze dne na základě této smlouvy bylo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytnuto plnění spočívající v přenechání nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím, věcí movitých a dalších věcí v k.ú.mošnov, obec Mošnov, k užívání - Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytla Statutárnímu městu Ostrava finanční protiplnění odpovídající tržním cenám nájmu 27

28 Nájemní smlouva č.2206/2005/mj ze dne na základě této smlouvy bylo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytnuto plnění spočívající v přenechání nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.mošnov, obec Mošnov, k užívání - Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytla Statutárnímu městu Ostrava finanční protiplnění odpovídající tržním cenám nájmu Nájemní smlouva č.2207/2005/mj ze dne na základě této smlouvy bylo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytnuto plnění spočívající v přenechání nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.mošnov, obec Mošnov, k užívání - Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytla Statutárnímu městu Ostrava finanční protiplnění odpovídající tržním cenám nájmu Nájemní smlouva č.2208/2005/mj ze dne na základě této smlouvy bylo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytnuto plnění spočívající v přenechání nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím, věcí movitých a dalších věcí v k.ú.mošnov, obec Mošnov, k užívání - Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytla Statutárnímu městu Ostrava finanční protiplnění odpovídající tržním cenám nájmu Nájemní smlouva č.0530/2007/mj ze dne na základě této smlouvy bylo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytnuto plnění spočívající v přenechání nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.mošnov, obec Mošnov, k užívání - Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. poskytla Statutárnímu městu Ostrava finanční protiplnění odpovídající tržním cenám nájmu Smlouva na zajištění provozování stavebních objektů vnitřních sítí v PZ Mošnov č. 2228/2009/HS/LPO ze dne na základě této smlouvy bylo Statutárnímu městu Ostrava poskytnuto plnění spočívající v zajištění provozování stavebních objektů - celoroční údržby komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejného osvětlení a zelených ploch v průmyslové zóně Mošnov Objednávka č. 2745/2013/230 ze dne na základě této objednávky bylo Statutárnímu městu Ostrava poskytnuto plnění spočívající v poskytnutí kontroly stromů na protihlukovém valu PZ Mošnov uschlé stromy 28

29 - Statutární město Ostrava poskytlo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. finanční protiplnění odpovídající tržní ceně poskytovaných služeb Veškeré vztahy mezi Společností pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. a Statutárním městem Ostrava v účetním období roku 2013 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. S výjimkou uvedených smluv nevstoupila Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. do jiného obchodního vztahu se Statutárním městem Ostrava, nebyly činěny žádné právní úkony v zájmu této společnosti ani nebyly v zájmu nebo na popud této společnosti přijata jiná opatření. 2) vztahy mezi Společností pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. a dalšími osobami ovládanými Statutárním městem Ostrava Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. neuzavřela žádnou smlouvu s osobou ovládanou Statutárním městem Ostrava, nevstoupila s ní do žádného obchodního vztahu, nebyly činěny žádné právní úkony ve prospěch takovéto osoby, ani nebylo v jejím zájmu či na její popud přijato jiné opatření. Společnostem ovládaným Statutárním městem Ostrava nebyla poskytnuta žádná plnění. Představenstvo Společnosti pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. prohlašuje, že zpracovalo tuto zprávu s péčí řádného hospodáře a že do této zprávy zahrnulo všechny jemu známé vztahy mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi propojenými osobami. Ovládané osobě nevznikla v roce 2013 žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba ovládané osobě uhradit. V Mošnově dne Bc. Tomáš Sucharda předseda představenstva 29

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Obsah. Profil společnosti 3

Obsah. Profil společnosti 3 2014 Výroční zpáva Obsah 01. Profil společnosti 02. Ohlédnutí za rokem 2014 03. Zpráva představenstva 04. Zpráva dozorčí rady 05. Zpráva nezávislého auditora 06. Účetní závěrka rok 2014 07. Zpráva o vztazích

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. COLAS CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. COLAS CZ, a.s. Colcxs CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 COLAS CZ, a.s. IČO: 26177005 DIČ: C Z 26177005 Představenstvo společnosti: Ing. Ivo Šimek, CSc. - předseda představenstva, bytem Jiřická 1045, Zruč nad Sázavou, PSČ

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2013 Obsah 2013 Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s.. 2 Úvodní slovo generálního ředitele.. 4 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti. 5 Charakteristika a

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DTS Vrbenský, a.s. Představení společnosti DTS Vrbenský, a.s. 4 Úvodní slovo 5 Profi l společnosti 8 Organizační struktura 10 Zpráva představenstva 11 Finanční hospodaření 14 Zpráva

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA EY Building a better working world ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionáŕi společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.: I. Overili jsme účetní závérku

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Březen 2014 O B S A H 1. Základní informace o společnosti...3 2. Výkonné orgány společnosti...4 3. Zpráva auditora...5 o ověření účetní

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více