Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů"

Transkript

1 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů S Chorobami pamdontu. Část 1 - Teoretická část Orthodontic Treatment Possibilities in Adult Patients With Períodontal Diseases. Part 1 -TheoreticalPart MUDr. lila Hrístov Ivanov Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Department of Orthodontics, Ist Faculty of Medicíně, Charles University in Prague Souhrn Studie přináší přehled současných zkušeností s metodami léčby ortodontických pacientů s nemocným parodontem. Posuzuje základní postupy z hlediska parodontologie a ortodoncie. Velmi důležitá je biomechanika, která ukazuje biologické hranice použití ortodontických sil u pacientů s oslabeným parodontem. (Ortodoncie 2003,12, č. 3, s ). Summary The study gives a survey of contemporary knowledge for treatment management in orthodontic patients with períodontal problems. It discusses the basic concepts from a periodontological-orthodontic point of view. Of great importance are biomechanics showing the biological border for orthodontic forces ušed in patients with períodontal involved tissues.(ortodoncie 2003,12, č. 3, s ). Klíčová slova: Parodontologická péče o chrup, gingivální štépy, furkace, ztracené" zuby, biomechanika, retence Key Words: Períodontal maintenance, gingival grafting, furcation, hopeless teeth, biomechanics, retention Úvod V současnosti ortodontisté ošetřují stále více dospělých pacientů. Mnozí z nich trpí onemocněním parodontu, které se může během ortodontického léčení zhoršit. Je důležité identifikovat tyto potíže ještě před začátkem léčby, zvolit správný léčebný plán ke zmírnění těchto potíží a načasovat ortodontickou a parodontologickou léčbu správně tak, aby se posílilo zdraví pacientova chrupu. Rizikové faktory onemocnění parodontu Na onemocnění parodontu se podílí několik nejčastějších faktorů: vznik zubního plaku a kamene, mikrobiální invaze, virulentnífaktory", stejně jako humorální imunitní reakce a genetická predispozice (Listgartn, 1987) [1]. Faktory lze rozdělit na lokální a celkové. Introduction Orthodontists are currently treating an increasing number of adult patients. Many of these patients háve underlying periodontal problems that could worsen during orthodontictherapy. It is importantto identify periodontal problems before treatment, determine the correct treatment pian to ameliorate these problems, and sequence the orthodontic and periodontal therapy correctly to enhance the patienťs periodontal health. Risk Factors for Periodontal Diseases There are a few predominant factors in periodontal diseases: dental plaque formation and calculus, microbial invasion, virulence factors", as well as humoral immune response and genetic predisposition (Listgartn, 1987) [1]. The factors can be devided into a local factors and multiple factors. 26

2 ORTODONCIE Odborná práce ročník 12 č K lokálním faktorům patří: tvoření zubního plaku a kamene, kvalita a množství slin, přítomnost mikrobů, dýchání ústy, chemické, mechanické, tepelné, alergické podráždění a podráždění z ozáření. Dále k nim patří trauma okluze (bruxismus, svalové parafunkce, ztráta zubů, nevyhovující výplně a protetické práce (korunky, můstky či zubní implantáty)). K celkovým faktorům řadíme: celkové onemocnění, jako jsou např. vrozené a dědičné poruchy, virové infekce, plísňové infekce, nemoci zažívacího traktu, parodontální manifestace aplikované medikace, metabolické a endokrinologické poruchy (nedostatečná funkce ledvin, diabetes, kurděje, puberta, těhotenství), hematologické poruchy (leukémie), infekce virem HIV, genetické zatížení, kouření, kvalita stravy, věk [2]. Zajímavé je pozorování, že různé faktory se uplatňují u různých skupin populace; např. zdá se, že rasa (Beck et al. 1990) nebo věk (Grossi et al. 1994) ovlivňují interakci mezi jistými faktory a manifestací nemoci [3]. Dřízhal et al. zjistil, že v České republice vyžaduje 85% populace ve věku od 20 do 70 let ošetření parodontu. Paradentóza postihuje přibližně 1/3 populace mezi 35 a 40 lety (Slezák) [4]. Zbytky bakterií na povrchu zubů známe pod názvem zubní plak. Mineralizace plaku počíná uprostřed, roste nitrobuněčně v koloniích bakterií a vně buňky z matrixu s krystalizujícími jádry. Tento mineralizovaný plak představuje zubní kámen neboli tartar [5]. V 1 mm 3 zubního plaku o hmotnosti 1 mg je přítomno více než 108 bakterií. Ve zbytcích bylo izolováno a identifikováno více než 300 druhů bakterií, avšak dosud se nepodařilo zjistit všechny přítomné druhy. Některé z nedávných studií Lindheho se týkají stavu, kdy byla přítomna destruktivní a progresivní periodontitida. Když byl odstraněn plak a chirurgicky odstraněny patologicky prohloubené choboty, nastolen správný režim ústní hygieny, ale stále přetrvávalo viklání zubů, došlo vždy k normálnímu hojení tkání parodontu, a to dokonce i v okolí těch zubů, které se kývaly. To napovídá, že hlavním faktorem je bakteriální plak, a to nejen u zánětu dásní a na počátku periodontitidy, ale i v případě progresivní leze, kdy může být součástí destruktivních prvků trauma způsobené vadnou okluzí [6]. Ortodontické vyšetření Při první konzultaci s pacienty by měl ortodontista provést zběžnou pětiminutovou prohlídku chrupu. Podrobné vyšetření se týká zjištění zubních pilířů, vyhodnocení připojené gingivy a příslušných rentgenových snímků. Paradentóza se u dospělých nalézá zejména v oblastech mezi horními moláry, bukálnífurkace a u dol- Local factors are as follows: dental plaque formation and calculus, quality and quantity of the saliva, microbial invasion, mouth breathing, chemical, mechanical, temperature, allergic and radiation irritations. Furthermore, trauma from occlusion (bruxism, masticatory parafunctions, teeth loss, poor fillings and prosthetics work (crowns, bridges or implants). The multiple factors are: systematic conditions [such as congenital and hereditary disorders, viral infections, fungal infections, gastrointestinal diseases, periodontal manifestation of medication, metabolic and endocrine disorders (renal insufficiency, diabetes, scurvy, puberty, pregnancy), hematological disorders (leukemia), HIV infections, genetic involvement, smoking, food quality, age [2]. An interesting observation is that different factors may be of importance in distinct population groups; hence, race (Beck et al. 1990) or age (Grossi et al. 1994) appears to influence the interaction between certain factors and disease expression [3]. In the Czech Republic, Dřízhal et al. discovered that probably 85% of the Czech population aged 20 to 70 years need periodontal maintenance. Periodontal disease affects approximately 1/3 of the population aged 35 to 40 years (Slezák) [4]. The bacterial deposits on the tooth surface háve been termed dental plaque. Mineralization into plaque begins in centers which arise intracellularly in bacterial colonies or extracellularly from matrix with crystallization nuclei. This mineralized plaque represents dental calculus or tartar [5]. Morethan 108 bacteria are present in 1 mm 3 of dental plaque weighing approximately 1mg. Although over 300 species háve been isolated and characterized in these deposits, it is still not possible to identify all the species present. Some recent studies by Lindhe were made when destructive and progressive periodontitis was present. If plaque was removed, pathologically deepened pockets surgically removed, and a proper oral hygieně regimen was established, but jiggling trauma was allowed to persist, normál healing of the periodontal tissues always occurred, even around the teeth which were subject to jiggling forces. This indicates that bacterial plaque is the main causative factor, not only in gingivitis and early periodontitis, but also in the progressive lesion where trauma from occlusion may act as co-destructive component [6]. Exams by the Orthodontist The orthodontist should incorporate a cursory 5 minuté periodontal examination during initial consultation with the patients. The screening examination involves probing key indicatorteeth, evaluating attached gingiva, and studying appropriate radiographs. 27

3 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE nich špičáků (zejména laterálně), a to především u pacientů se stěsnaným chrupem. Důležité je nasměrování sondy. Sonda by měla mířit přímo do mezizubního prostoru a podél podélné osy kořene, aby bylo možno určit přesně hloubku chobotu [7]. Velice důležité je identifikovat vysoce rizikové pacienty a vysoce riziková místa. V současnosti nejlepším indikátorem aktivních a zřejmě progresivních chorob je trvalé krvácení při sondování. (PBI - Papillen - Blutungs - Index, Saxer a Můhlemann, 1975). Většina ortodontistů používá ortopantomogram, který je vynikající pro diagnostické účely obecně. Nicméněpro posouzení kostních leží nejsou panoramatické snímky tak diagnosticky průkazné jako vertikální snímky skusu. Na panoramatickém snímku většinou nejsou zachyceny mezizubní trychtýřky mezi horními moláry, kostní defekty na meziální straně prvního horního premoláru a defekty okolo dolních řezáků. U dospělých pacientů se středně rozvinutou až pokročilou paradentózou mají obyčejné snímky skusu (bitewings) jen malou diagnostickou hodnotu. Vertikální snímky jsou pro stanovení diagnózy vhodnější a jasně ukazují alveolární kost. Pro ortodonta je nanejvýš důležité identifikovat ty pacienty, kteří trpí bruxismem anebo zatínajízuby. Základem je zběžné hodnocení zvýšené mobility. Lidé, kteří skřípají zuby anebo zuby zatínají, mohou během ortodontické léčby zaznamenat značný úbytek kostní tkáně. Těmto pacientům se proto během aktivní ortodontické léčby dává aparát s nákusní deskou ( noční hlídač") [8]. Úroveň hygieny Bakteriální plak je hlavním etiologickým faktorem způsobující destrukci tkání, a zánět dásně způsobený plakem je prvním krokem k nástupu paradentózy [9]. U dětí a dospívajících gingivitida jako reakce na přítomnost ortodontického aparátu se téměř nikdy nerozvine v zánět periodontu. To však neplatí u dospělých a nezáleží na tom, jak dobrý byl počáteční stav jejich chrupu. Pro ortodonticky léčeného pacienta je obtížné vyčistit oblast každého zubu mezi zámky a okrajem gingivy. Protože dospělí mají delší klinickou korunku, je pro ně čištění snadnější. Je nezbytné používat mezizubní čistící nástroje, proximální (kratší) kartáčky a moderní elektrické zubní kartáčky. Parodontální terapie U pacientů s lehkým postižením chrupu může předběžná léčba paradentózy zahrnovat všechny aspekty kromě chirurgického zákroku na kosti. Je důležité odstranit z parodontálních chobotů všechen zubní kámen a dalšídráždivé prvky dříve, než se pokusíme o jakýkoliv pohyb zubu. Je dobré vytvořit chirurgicky lalok, Common areas for periodontal disease in adults are found in the upper molar interproximal regions, buccal furcations, and in the lower canine/ lateral area, especially in patients with crowding. The orientation of the probe is important. The probe should be directed into the interproximal and along the long-axis of the root to determine accurate sulcular depths [7]. It is obviously important to identify high-risk patients and high-risk sites. At present, persistent bleeding on probing is the best indicator of active and presumably progressive disease. (PBI - Papillen - Blutungs- Index, Saxer a Můhlemann, 1975). Most orthodontists use a panoramic radiograph which is excellent for generalized screening. However, panoramic radiographs are not as diagnostic as a vertical bitewing radiograph forthe evaluation of periodontal osseous lesions. Common areas that are missed on the panoramic radiograph are interproximal craters between upper molars, infrabony defects on the mesial of the upper first bicuspid, and defects around the lower incisors. In adult patients with moderate to advanced periodontal disease, regular bitewings are of minimal diagnostic value. A vertical bitewing is more diagnostic and will show the crestal bone more clearly. It is extremely important forthe orthodontist to identify those patients who are bruxers or clenchers. A cursory evaluation of advanced mobility is imperative. Clenchers and bruxers can cause extensive osseous breakdown during orthodontic therapy. These patients may need a biteplate appliance (nightguard) while they are undergoing active orthodontic treatment [8]. Hygieně Status Bacterial plaque is the main etiologic factor in periodontal break-down, and plaque induced gingivitis is the first step in the disease process [9]. In children and adolescents, even if gingivitis develops in response to the presence of orthodontic appliances, it almost nevěr extends into periodontitis. This cannot be taken for granted in adults, no matter how good their initial periodontal condition. The difficult area for orthodontic patients to clean is the area of each tooth between the brackets and the gingival margins. Because of the greater length of the clinical crowns in adults, cleaning is easier for them. Use of interdental stimulators, proximal brushes and modern powered brushes is necessary. Periodontal Maintenance In patients with moderate periodontal involvement preliminary periodontal therapy can include all aspects of periodontal treatment except osseous surgery. It is important to remove all calculus and other irritants from periodontal pockets before any tooth movement is attempted, and it is often wise to use surgical flap to 28

4 ORTODONCIE Odborná práce ročník 12 č abychom odhalili tyto oblasti a zajistili nejlepší možné odstranění zubního kamene. Léčebné postupy umožňující dlouhodobou péči o pacienta, jako je nové vytvarování kostní tkáně či repozice laloku do správné polohy ke kompenzaci oblasti postižené ústupem dásně, je lépe odložit až na dobu, kdy jsou do konečné podoby nastoleny vztahy ve skusu. Léčení rovněž vyžaduje endodontické ošetření každého zubu, u nějž je postižena dřeň. Neexistují kontraindikace omezující ortodontický pohyb endodonticky ošetřeného zubu, takže léčba kořenového kanálku, jež předcházela ortodontickému ošetření, nepůsobí žádné potíže. Na počátku konzervační léčby by měla být na zub umístěna dočasná výplň, aby se tak zabránilo vzniku zubního kazu. Nyní se dává přednost kompozitům z pryskyřice. Definitivní výplně by se měly odložit až do doby, než se díky ortodontickému ošetření nastolí konečné vztahy ve skusu. U dospělých s involucí parodontu je výhodnější použít plně nalepený ortodontický přístroj (zámky i na molárech), protože okraje kroužků mohou znesnadňovat péči o chrup [10,11]. Pro uchycení ortodontických oblouků se dává přednost rovněž ocelovým vazbám anebo samovázacím zámkům před elastickými ligaturami. Pacienti s elastickými ligaturami totiž mívají v dásňovém plaku vyšší úroveň přítomných mikroorganismů. Obvykle se provádíošetřeníchrupu v intervalech od 2 do 4 měsíců. Hygiena se posiluje užitím elektrických zubních kartáčků a přídavné chemické činitele (např. chlorhexidin) lze také vzít v úvahu. Ortodontické ošetření defektů Estetické problémy dásně lze rozdělit do dvou kategorií: ty, jež jsou důsledkem přebytečné či nerovnoměrně odhalené dásně, a ty, které vznikají v důsledku ústupu dásně po ztrátě zubní kosti. Wennstróm a Prato [12] referují o případu spontánní obnovy recese měkké tkáně, která následovala po ortodontickém posunu zubu (obr.1). Zvláště rušivým problémem je ústup dásně po ztrátě zubní kosti, která dává vzniknout černým dírám" mezi horními řezáky. Kokich (13) udává pět způsobů ošetření těchto černých trojúhelníků": - papila vs. kontakt - sklon kořene - tvar zubu - poloha zubu (obnova tvaru zubů a stlačení) - prořezání zubu směrem dolů. Zuby, u nichž je méně než 2 mm dásně, mohou vyžadovat transplantaci gingivy. Zuby s dehiscencí kosti jsou náchylnější k recesi a ztrátě úponu dásně. exposé thess areas to ensure the best possible scaling. Treatment procedures to facilitate patients' long term maintenance, like osseous recontouring or repositioned flaps to compensate for areas of gingival recession, are best deferred until the finál occlusal relationships háve been established. Disease control also requires endodontic treatment of any pulpally involved teeth. There are no contraindications to the orthodontic movement of an endodontically treated tooth, so root canal therapy before orthodontics will cause no problems. For preliminary restorative treatment, temporary restorations should be put in pláce to control caries. Composite resin is nowthe preferred temporary restorative materiál while orthodontics is begin carried out. Cast restorations should be delayed until after the finál occlusal relationships háve been established by orthodontic treatment. For periodontal involved adults it is better to use a fully bonded orthodontic appliance, because the margins of bands can make periodontal maintenance more difficult [10,11]. Steel ligatures or self-ligating brackets are also preferred, rather than elastomeric rings, to retain orthodontic archwires, since patients with elastomeric rings háve higher levels of microorganisms in gingival plaque. Periodontal maintenance therapy at 2 to 4 month intervals is the usual approach. Hygieně control has been demonstrated with the use of electric toothbrushes, and adjunctive chemical agents (including chlorhexidine if needed) also should be considered. Orthodontic treatment of Periodontal Defects Gingival esthetic problems fall into two categories: those created by excessive or uneven display of gingiva and those created by gingival recession after periodontal bone loss. Wennstróm and Prato [12] showed a čase of the spontaneous repair of soft tissue recession following orthodontic tooth movement (Fig. 1) A particularly distressing problém is created by gingival recession after periodontal bone loss, which creates black holes" between the maxillary incisor teeth. According to Kokich [13] there are 5 ways to treat black spaces": - papi Na vs. contact - root angularity - tooth shape - tooth position (reshaping the teeth and squeezing in perio-restorative patients) - erupt the teeth down. Teeth with less than 2mm of gingiva may require gingival grafting. Teeth with underlying dehiscence are more prone to recession and loss of attachment. 29

5 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE Zuby, které budou vystaveny protruzi, jsou více ohroženy recesí (labiální posun může způsobit odbourání kosti (obr.2)) [14]. Pokud se transplantace provádíz kosmetických důvodů, pak je nejlepěji provádět po ukončení ortodontické léčby. Rozhodnutí kdy provést překrytí kořene závisí na estetických důvodech, citlivosti zubu, hloubce eroze kořene, gingivální poloze kompozitní výplně a na pacientově přání ohledně estetického výsledku. U jedince se zdravým parodontem je umístění zámku obvykle dáno anatomií korunky zubu. Přední zámky by se měly umísťovat s ohledem na okraje řezáků. Zadní kroužky a zámky se umísťují vzhledem k marginálnímu hřebenu. Pokud jsou okraje řezáků a marginální hřebeny na správné úrovni, CEJ (cemento-sklovinné spoje) budou na téže úrovni. Tento vztah vytvoří plochý tvar kosti mezi zuby. Ovšem u pacienta s oslabeným parodontem a značnou ztrátou alveolární kosti okolo určitých zubů by bylo umístění zámku podle anatomických poměrů korunky nesprávné [13]. Použití roviny kosti jako vodítka pro umístěnízámku na zub u pacientů s pokročilým úbytkem kosti v horizontální rovině může proto korigovat mnoho z těchto potíží (nezbytný je OPT snímek). V takových podmínkách budou zubní korunky vyžadovat značné zábrusy. (obr. 3) Pokud je zub vitální, měly by být tyto zábrusy prováděny postupně, aby dřeň mohla vytvořit sekundární zubovinu a izolovat tak zub během procesu vyrovnávání. Cílem je připravit umístěnízámku a zábrusem vytvořit výhodnější architekturu kosti a dobrý poměr korunky a kořene. U některých pacientů může dojít ktomu, že defekty, které byly viditelné na počátku, nemusí být po ortodontickém léčení již ošetřeny chirurgicky. V případě skloněných zubů kostní defekt vyrovná napřímení a erupce zubu [15,16] (obr. 4a, b). V případě příliš prořezaného zubu lze kostní defekt vyřešit intruzí a vyrovnáním připojených cemento-sklovinných spojů. Parodontolog by měl kontrolovat pacienta každé 2 či 3 měsíce během tohoto procesu, aby se zamezilo riziku vzniku zánětu v mezizubním prostoru. U případů defektů I. a II. třídy zasahujícído bifurkace se ukázalajako úspěšná regenerativníterapie používající polytetrafluoroetylénové membrány a/nebo kostní štěpy. U pacientů s třídou III se použití membrán neosvědčilo. Proto je možnou metodou léčby rozřezání korunky a kořene zubu napůl (tzv. hemisekce). Tento postup však vyžaduje endodontickou, parodontickou i konzervačníléčbu. Je dobré začít ortodontickým ošetřením, zejména u pacientů, jejichž kořeny nebudou odděleny či odsunuty. Během ortodontické léčby zů- Teeth that will be proclined orthodontically háve a greater risk of recession (labial movement can create bone dehiscence (Fig. 2) [14]. If grafting procedures are doně for cosmetic reasons, it is best to perform them when orthodontic treatment has been completed. The decision to perform a root coverage proceduře is based on esthetics, tooth sensitivity, the depth of erosion in the root, the presence of composite gingival restorations, and the patienťs wishes concerning the esthetic outcome. In a periodontally healthy individual, the position of the bracket is usually determined by the anatomy of the crown ofthetooth. Anteriorbracketsshould beplaced relativetotheincisal edges. Posteriorbandsorbracketsare positioned relative to the marginal ridges. If the incisal edges and marginal ridges are at the correct level, the CEJs (cementoenamel junctions) will also be at the samé level. This relationship will create a fiat bone contour between the teeth. However, if the patient has periodontal problems and significant alveolar bone loss around certain teeth, to use the anatomy of the crown to determine bracket placement would be inappropriate [13]. Therefore using the bone level as a guide to positioning the bracket on the teeth in patients with advanced horizontál bone loss can correct many of these problems (an OPT radiograph is necessary). In these situations, the crowns of the teeth may require considerable equilibration. (Fig. 3) If the tooth is vital, the equilibration should be performed gradually to allow the pulp to form secondary dentin to insulate the tooth during the equilibration process. The aim of creative bracket placement and equilibration is to provide a more favorable bone architecture as well as good crown to root ratio. In some of these patients, the periodontal defects that were apparent initially may not require periodontal surgery after orthodontic treatment. In the čase of the tipped tooth, uprighting and eruption ofthetooth will level the bony defect [15,16] (Fig. 4 a, b). In the čase of a supererupted tooth, intrusion and leveling of the adjacent cementoenamel junctions (CEJs) can help level the osseous defect. The periodontist should recall the patient every 2 to 3 months during the leveling process to control inflammation in the interproximal regions. In Class I and II furcation defects regenerative therapy using polytetrafluorethylene membranes and/or bone grafting has been successful. The use of membranes has not produced satisfactory results in patients with Class III furcations. Therefore hemisecting the crown and root of the tooth is a possible method of treatment. This proceduře will, however, require endodontic, periodontic and restorative treatment. It is advisable to perform the orthodontic treatment first, especially in patients where the roots of the teeth will 30

6 ORTODONCIE Odborná práce ročník 12 č stává u těchto pacientů molár, jež má být rozpůlen, nedotčen. Extrakce zubu s rozvidlením třídy III a jeho nahrazení transplantátem integrovaným do kosti je vhodné u molárů, které jsou charakterizovány: krátkým kořenem, pokročilou ztrátou kosti, sloučenými kořeny či jsou u nich jiné problémy, které brání hemisekci a okorunkování fragmentů. V některých případech lze použít transplantátu jako ukotvení, pro usnadnění ortodontické léčby. Pokud zuby migrují, obvykle se tak neděje jednoduše sagitálním či horizontálním směrem. Obvykle pozorujeme kombinaci extruze a migrace sagitální či horizontální, jež vede ke zvětšení diastemy a k většímu otevřenému skusu a předkusu. K uzavřenítéto distemy je nezbytné upravit výšku skusu. Ovšem změny výšky obličejové části lebky nejsou obvykle stabilní. Pokud zuby vyčnívají v důsledku předkusu či diastemy, extruze recidivuje a mezera se pravděpodobně vytvoří znovu. Proto musíme do těchto zubů zasáhnout. Nečiníme tak nikdy u případů se silným úbytkem kosti ve vertikálním směru, ale jen u pacientů s horizontálním úbytkem kosti a bez patologických chobotů. K odstranění chobotů je nutný chirurgický zákrok s otevřenou kyretáží a vytvořením laloku. Intruze pak může následovat velmi rychle dny po operaci [17,18]. Během léčení by měl lékař pacienta prohlédnout každých šest až osm týdnů. Obecně lze říci, že přední zuby se sousedícími kořeny se ošetřujísnáze, protože jsou snadno přístupné a bukolingválníšířkaalveolu je menší. Při velkém stěsnání v horní a dolní oblasti jednoduché rozpletení otočených zubů zlepší postavení a zjednoduší tak domácí péči a použití nástrojů. Pokud se po ortodontickém léčení uvažuje o použití nějakých keramických náhrad, umožní to také jejich aplikaci. Rovněž to napomůže uchování normální, zdravé a estetické formy papil. Pokud jsou kořeny zadních zubů velmi blízkou sebe, může být jejich ošetřování a přístupnost pro aplikaci náhrady ztíženy. Pokud prvníhornímolár příliš prořeže, jeho distobukální kořen se může dotýkat meziobukálního kořene horního druhého moláru, čímž vzniká složitá situace, která se obtížně řeší chirurgicky bez amputace kořene. Tento stav lze řešit ortodonticky vtlačením prvního moláru, vyrovnáním kosti a otevřením mezery mezi kořeny prvního a druhého moláru. Pacienti s mírnou či pokročilou formou paradentózy mohou mít zuby, jež jsou považovány za ztracené a normálně by byly extrahovány ještě před ortodontickou léčbou. Tyto zuby však mohou být použity jako ortodontické kotvení, pokud je zánět parodontu pod kontrolou. not be separated or moved apart. In these patients, the molar to be hemisected remains intact during orthodontics. The extraction of the Class III furcation defecttooth and its replacement with an osseointegrated implant is advisable in molars with: short roots, advanced bone loss, fused roots or other problems which prevent hemisection and crowning of the fragments. In some situations, the implant could be ušed as an anchorto facilitate orthodontic treatment. When teeth migrate, they usually do not simply migrate in a saggittal or horizontál manner. We tend to see a combination of extrusion and a horizontál or saggittal migration, resulting in increased diastema and increased overbite and overjet. To close this diastema it is necessary to made changes in bite height. However, changes in facial height are not usually stable. When teeth are extruded as part of a large overjet or an anterior diastema, this extrusion will relapse and the diastema is likely to return. Therefore, we háve to intrude these teeth. In čase of severe vertical bone loss weshould nevěr try to intrude teeth, but only in patients with horizontál bone loss and no pathological pockets. To bring the pockets down periodontal surgery with open curettage and flap operation must be employed. Intrusion can start very quickly days after surgery [17, 18]. The patient must beseen by the periodontist every six weeks to two months throughout the treatment period. Generally, anterior teeth are easierto maintain with root proximity because of ease of access and the narrower buccolingual width of the alveolus. In a very crowded situation in the upper or lower anterior region, simply unraveling the rotated teeth will improve the embrasure form and simplify home care and instrumentation. Also, if any ceramic restorations are to be placed after orthodontic treatment, this will facilitate the restorative procedures. It will also help maintaining a more normál, healthy, and esthetic papillary form. When the roots of posterior teeth are in close proximity, the ability to maintain the periodontal health and accessibility for restoration of these adjacent teeth may be compromised. If the upper first molar supererupts, its distobuccal root can touch the mesiobuccal root of the upper second molar creating a difficult situation to treat surgically without root amputation. The situation can be solved orthodontically by intruding the first molar, leveling the bone, and opening up the embrasure space between the first and second molar roots. Patients with moderateto advanced periodontal disease may háve specific teeth that are deemed hopeless and normally would be extracted before orthodontics. However, these teeth can be ušed for orthodontic anchorage, if the periodontal inflammation is under control. 31

7 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE V okolí ztraceného zubu může být nezbytné provést chirurgický zákrok. Když jsou laloky ohnuty zpět, odstranění cizích těles a neživé tkáně z kořene zubu může postačit během ortodontické léčby ke kontrole zánětu. Důležité je zachovat zdravou kost sousedního zubu (kontrola po třech měsících je naprosto nezbytná). Po ukončení ortodontické léčby následuje půlroční obdobístabilizace před tím, než bude provedeno nové zhodnocenístavu chrupu. Občas se stane, že tzv. ztracený zub se po ortodontické léčbě natolik zlepší, že je zachován (obr. 4 b). Rozhodnutí, zda extrahovat či ne, musí být výsledkem konzultací mezi specialisty, protetikem a pacientem. Hlavní chirurgické zákroky na chrupu se doporučují po ukončení ortodontické léčby, jedná se zejména o gingivektomii a frenotomii (obr. 5). Biomechanika a působení síly U dospělého není k dispozici stejné množství buněk na začátku léčby jako u mladého člověka. Proto musí být počáteční síla menší. Navíc, u dospělého je objem kosti, jež se musí resorbovat vzhledem k určitému pohybu zubu, obecně menší [17]. V každém jednotlivém případě je třeba stanovit nejvhodnější metodu pohybu zubu. Ačkoliv v některých případech je možné drobné či částečné ortodontické ošetření pomocí dílčích či snímatelných aparátů [19, 20, 21], ve většině případů se dává přednost metodě použití fixních aparátů v obou zubních obloucích - umožňuje lepší kontrolu pohybu zubů ve třech rovinách. Síly užívané u pacientů se zdravou tkání: - neřízený sklon g, M/F = 0/1 - pohyb tělem zubu g, M/F = 10/1 - kroutivá síla (napřímení kořene) Og, M/F = 12/1 - rotace g - extruze g - intruze g. U dospělého pacienta se zánětem ozubiceje síla redukována na zhruba 50% té, která je běžně doporučována u mladých lidí. Ortodontický pohyb zuby postiženými paradentózou je třeba konat s velkou pozorností věnovanou silám (jsou menší než obvykle) a momentům (jsou delší než běžně). [20] Při přípravě léčení ortodontického pacienta s paradentózou jsou k dispozici následující možnosti redukce působící síly: - užití segmentovaných oblouků (obr. 6) - nové materiály (NiTi, beta titanium) - systém s mnoha kličkami, tzv. multiloop systém (prodloužená vzdálenost mezi zámky a snížení míry pružné odchylky) - redukce síly elastického modulu Some periodontal surgery may be necessary around the hopeless tooth. When the flaps are reflected, debridement of the root of the tooth may be all that is necessary to control inflammation during the orthodontic process. The important factor is to maintain the health of the bone on the adjacent teeth (3 month periodontal recall is imperative). Following orthodontic treatment, there is a six month period of stabilization before reevaluation of the periodontal status. Occasionally, the hopeless tooth may be so improved after orthodontic treatment that it is retained (Fig. 4 b). The decision whether or not to extract needs to be negotiated between the specialists, restorative dentist and patient. The main periodontal surgical procedures recommended after completing orthodontic treatment are related to gingivectomy and frenotomy (Fig. 5). Biomechanics and Forces In the adult there is not the samé pool of celis available when treatment is initiated as in the young individual. Therefore, the initial force should be lower. In addition, the amount of bone that must resorb in relation to a particular tooth movement is generálly less in the adult [17]. The most appropriate method for tooth movement must be determined in each particular čase. Although minor or partial orthodontic treatment with sectional or removable appliances may be possible in some instances [19, 20,21], in the majority of cases a fully controlled technique with fixed appliances in both dental arches is preferred in orderto control carefully the movement of teeth in three planeš. Forces ušed in patients with healthy periodontal tissues are: - uncontrolled tipping g, M/F = 0/1 - bodily movement g, M/F = 10/1 - torque (root uprighting) g, M/F = 12/1 - rotation g - extrusion g - intrusion g. In the adult patient with periodontitis the force is reduced to about 50 percent of what is normally recommended in young individuals. Orthodontic movement of periodontally involved teeth can be carried out only with careful attention to forces (smaller than normál) and moments (largerthan normál). [20] Because of this, in managing treatment for the orthodontic patient with periodontal problems the following options for reducing forces are available: - use of segmented arches (Fig. 6), - new materials (NiTi, beta titanium), - multiloop systém (prolonged interbracket distance and lowing load deflection rate), - spring with lower load-deflection rate, - reduction of elastic module force, 32

Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů. Orthodontic Treatment Possibilities in Adult Patients

Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů. Orthodontic Treatment Possibilities in Adult Patients ročník č. 4. Odborná práce ORTODONCIE Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů S Chorobami pamdontu (Část - Praktická část) Orthodontic Treatment Possibilities in Adult Patients WÍth Períodontal

Více

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná Parodontologické minimum pro prekliniku Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. Parodontologie Obor zubního lékařství, který se zabývá onemocněním parodontu Onemocnění parodontu = parodontopatie Parodont =

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Ošetřovací plán Treatment Plan

Ošetřovací plán Treatment Plan Ošetřovací plán Treatment Plan Czech / Česky Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

orthodontic and prosthetic [2].

orthodontic and prosthetic [2]. Mezioborová spolupráce ortodontistv a protetika II. část. Léčba dospělého pacienta a její fáze Interdisciplinary cooperation of orthodontist and prosthodontist. Part II. Treatment of adult patients and

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Hematologie Klinická onkologie

Hematologie Klinická onkologie Hematologie Klinická onkologie VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MEDIFORM, spol. s r.o. (dále jen dodavatel) 1/ Standardní dodací lhůty u zboží na skladě jsou do druhého dne, ostatní 4 6 týdnů. 2/ Náklady

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

KERAMICKÉ ZÁMKY CLARITY ADVANCED V KOMBINACI S KOREKTORY II. TŘÍDY TYPU FORSUS ÚČINNÉ ESTETICKÉ ŘEŠENÍ V LÉČBĚ VAŠICH PACIENTŮ

KERAMICKÉ ZÁMKY CLARITY ADVANCED V KOMBINACI S KOREKTORY II. TŘÍDY TYPU FORSUS ÚČINNÉ ESTETICKÉ ŘEŠENÍ V LÉČBĚ VAŠICH PACIENTŮ KERAMICKÉ ZÁMKY CLARITY ADVANCED V KOMBINACI S KOREKTORY II. TŘÍDY TYPU FORSUS ÚČINNÉ ESTETICKÉ ŘEŠENÍ V LÉČBĚ VAŠICH PACIENTŮ Keramické zámky Clarity ADVANCED se rychle dostaly do popředí při volbě estetické

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu 2. část - dotazníkové šetření

Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu 2. část - dotazníkové šetření Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu 2. část - dotazníkové šetření Fixed anterior bite plane in deep bite treatment Part 2 - guestionnaire *MUDr. Denisa Pantoflíčková Effenberková, *MUDr.

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodontická léčba Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodoncie je jedním z oborů zubního lékařství, jehož náplní je léčba anomálií v postavení

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Martin Kotas, Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. Ortodontické oddělení

Více

Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED

Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED Tkáňová expanze... Samorozpínání na základě osmotického principu Absorbování tělních tekutin a konsistentní růst Zvětšující se objem expanderu stimuluje měkkou

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

PARODONTOLOGIE PERIODONTIA

PARODONTOLOGIE PERIODONTIA D PARODONTOLOGIE PERIODONTIA NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 99 Sondy, pátradla Probes 101 Kyrety Curettes 102 105 Nástroje na zubní kámen 106 111 Pilníky Files 112 100 PARODONTOLOGIE

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Klíčová slova: Boltonův index, diskrepance ve velikosti zubů Key Words: Bolton index, tooth size discrepancy

Klíčová slova: Boltonův index, diskrepance ve velikosti zubů Key Words: Bolton index, tooth size discrepancy ročník 15 č. 5. 2006 Odborná práce ORTODONCIE Nepoměr velikosti horních a dolních frontálních zubů měřený malým Boltonovým indexem Tooth size discrepancv of upper and lower frontal teeth measured with

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad V životě jsou to jen maličkosti. 1 Průvodce dlouhodobou stabilizací zubní protézy. Obsah Důsledky používání zubní protézy... 4 5 Možnosti stabilizace Vaší protézy...6

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Léčba retinovaných špičáků a faktory ji ovlivňující. Část 1 - etiologie, výskyt terapie Treatment of impacted canines - Key Factors.

Léčba retinovaných špičáků a faktory ji ovlivňující. Část 1 - etiologie, výskyt terapie Treatment of impacted canines - Key Factors. Léčba retinovaných špičáků a faktory ji ovlivňující. Část 1 - etiologie, výskyt terapie Treatment of impacted canines - Key Factors. Part 1 - aetiology, prevalence, therapy MUDr. Inessa Dospíšilová Ortodontické

Více

Léčba fixním ortodontickým aparátem ve smíšeném chrupu Treatment with fixed orthodontic appliance in mixed dentition

Léčba fixním ortodontickým aparátem ve smíšeném chrupu Treatment with fixed orthodontic appliance in mixed dentition ORTODONCIE Odborná práce ročník 15 č. 1. 2006 Léčba fixním ortodontickým aparátem ve smíšeném chrupu Treatment with fixed orthodontic appliance in mixed dentition MUDr. Hana Mišurcová, MUDr. Pavlína Černochová,

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Mezioborová spolupráce ortodontistv a protetika. I. část. Indikace a sestavení léčebného plánu

Mezioborová spolupráce ortodontistv a protetika. I. část. Indikace a sestavení léčebného plánu ORTODONCIE Odborná práce ročník 15 č. 1. 2006 Mezioborová spolupráce ortodontistv a protetika. I. část. Indikace a sestavení léčebného plánu Interdisciplinary cooperation of orthodontist and prosthodontist.

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

převzato

převzato Úspěšnost implantací Autor: Jana Bellanová, Kateřina Horáčková Dentální implantáty Dnešní moderní zubní lékařství může pacientovi nabídnout různé možnost ošetření. Všem známé snímací zubní protézy se netěší

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ Martin Pavliska Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.,českolipská 9, 412 01 Litoměřice, ČR, pavliska@hennlich.cz Abstrakt

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SAMOLIGOVACÍ SYSTÉM SMARTCLIP SL3: ÚČINNOST ORTODONTICKÉ LÉČBY - KAZUISTIKA

SAMOLIGOVACÍ SYSTÉM SMARTCLIP SL3: ÚČINNOST ORTODONTICKÉ LÉČBY - KAZUISTIKA ÚČINNOST SAMOLIGOVACÍHO SYSTÉMU SMARTCLIP SL3 ROZŠÍŘENÉHO O INOVOVANÝ KLIP Vývojáři společnosti 3M, pro kterou je charakteristický dlouhodobý proces zdokonalování výrobků, přišli s inovací samoligovacího

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ SOUHRNNÉ ÚDAJE

AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ SOUHRNNÉ ÚDAJE IČO 2 6 1 9 4 3 9 2 IČZ smluvního ZZ 0 7 1 7 2 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 7 S 1 7 2 Název IČO DANGLART,s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-02 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení STLAČITELNOST Princip: Naneseme-li zatížení na zeminu, dojde k porušení rovnováhy a dochází ke stlačování zeminy (přemístňují se částice). Stlačení je ukončeno jakmile nastane rovnováha mezi působícím

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Česká stomatologická komora, Grantová agentura Univerzity Karlovy a Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Friction drives have constant or variable drives (it means variators). Friction drives are used for the transfer of smaller outputs.

Friction drives have constant or variable drives (it means variators). Friction drives are used for the transfer of smaller outputs. Third School Year FRICTION DRIVES 1. Introduction In friction drives the peripheral force between pressed wheels is transferred by friction. To reach peripheral forces we need both a pressed force and

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Srovnání arabských a českých dětí s DMO. Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy

Srovnání arabských a českých dětí s DMO. Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy Srovnání arabských a českých dětí s DMO Rok 2003 Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy year 2003 Spektrum chorob léčebných v NL Spectrum of diseases treated at NL 29% centrální

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více