Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů"

Transkript

1 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů S Chorobami pamdontu. Část 1 - Teoretická část Orthodontic Treatment Possibilities in Adult Patients With Períodontal Diseases. Part 1 -TheoreticalPart MUDr. lila Hrístov Ivanov Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Department of Orthodontics, Ist Faculty of Medicíně, Charles University in Prague Souhrn Studie přináší přehled současných zkušeností s metodami léčby ortodontických pacientů s nemocným parodontem. Posuzuje základní postupy z hlediska parodontologie a ortodoncie. Velmi důležitá je biomechanika, která ukazuje biologické hranice použití ortodontických sil u pacientů s oslabeným parodontem. (Ortodoncie 2003,12, č. 3, s ). Summary The study gives a survey of contemporary knowledge for treatment management in orthodontic patients with períodontal problems. It discusses the basic concepts from a periodontological-orthodontic point of view. Of great importance are biomechanics showing the biological border for orthodontic forces ušed in patients with períodontal involved tissues.(ortodoncie 2003,12, č. 3, s ). Klíčová slova: Parodontologická péče o chrup, gingivální štépy, furkace, ztracené" zuby, biomechanika, retence Key Words: Períodontal maintenance, gingival grafting, furcation, hopeless teeth, biomechanics, retention Úvod V současnosti ortodontisté ošetřují stále více dospělých pacientů. Mnozí z nich trpí onemocněním parodontu, které se může během ortodontického léčení zhoršit. Je důležité identifikovat tyto potíže ještě před začátkem léčby, zvolit správný léčebný plán ke zmírnění těchto potíží a načasovat ortodontickou a parodontologickou léčbu správně tak, aby se posílilo zdraví pacientova chrupu. Rizikové faktory onemocnění parodontu Na onemocnění parodontu se podílí několik nejčastějších faktorů: vznik zubního plaku a kamene, mikrobiální invaze, virulentnífaktory", stejně jako humorální imunitní reakce a genetická predispozice (Listgartn, 1987) [1]. Faktory lze rozdělit na lokální a celkové. Introduction Orthodontists are currently treating an increasing number of adult patients. Many of these patients háve underlying periodontal problems that could worsen during orthodontictherapy. It is importantto identify periodontal problems before treatment, determine the correct treatment pian to ameliorate these problems, and sequence the orthodontic and periodontal therapy correctly to enhance the patienťs periodontal health. Risk Factors for Periodontal Diseases There are a few predominant factors in periodontal diseases: dental plaque formation and calculus, microbial invasion, virulence factors", as well as humoral immune response and genetic predisposition (Listgartn, 1987) [1]. The factors can be devided into a local factors and multiple factors. 26

2 ORTODONCIE Odborná práce ročník 12 č K lokálním faktorům patří: tvoření zubního plaku a kamene, kvalita a množství slin, přítomnost mikrobů, dýchání ústy, chemické, mechanické, tepelné, alergické podráždění a podráždění z ozáření. Dále k nim patří trauma okluze (bruxismus, svalové parafunkce, ztráta zubů, nevyhovující výplně a protetické práce (korunky, můstky či zubní implantáty)). K celkovým faktorům řadíme: celkové onemocnění, jako jsou např. vrozené a dědičné poruchy, virové infekce, plísňové infekce, nemoci zažívacího traktu, parodontální manifestace aplikované medikace, metabolické a endokrinologické poruchy (nedostatečná funkce ledvin, diabetes, kurděje, puberta, těhotenství), hematologické poruchy (leukémie), infekce virem HIV, genetické zatížení, kouření, kvalita stravy, věk [2]. Zajímavé je pozorování, že různé faktory se uplatňují u různých skupin populace; např. zdá se, že rasa (Beck et al. 1990) nebo věk (Grossi et al. 1994) ovlivňují interakci mezi jistými faktory a manifestací nemoci [3]. Dřízhal et al. zjistil, že v České republice vyžaduje 85% populace ve věku od 20 do 70 let ošetření parodontu. Paradentóza postihuje přibližně 1/3 populace mezi 35 a 40 lety (Slezák) [4]. Zbytky bakterií na povrchu zubů známe pod názvem zubní plak. Mineralizace plaku počíná uprostřed, roste nitrobuněčně v koloniích bakterií a vně buňky z matrixu s krystalizujícími jádry. Tento mineralizovaný plak představuje zubní kámen neboli tartar [5]. V 1 mm 3 zubního plaku o hmotnosti 1 mg je přítomno více než 108 bakterií. Ve zbytcích bylo izolováno a identifikováno více než 300 druhů bakterií, avšak dosud se nepodařilo zjistit všechny přítomné druhy. Některé z nedávných studií Lindheho se týkají stavu, kdy byla přítomna destruktivní a progresivní periodontitida. Když byl odstraněn plak a chirurgicky odstraněny patologicky prohloubené choboty, nastolen správný režim ústní hygieny, ale stále přetrvávalo viklání zubů, došlo vždy k normálnímu hojení tkání parodontu, a to dokonce i v okolí těch zubů, které se kývaly. To napovídá, že hlavním faktorem je bakteriální plak, a to nejen u zánětu dásní a na počátku periodontitidy, ale i v případě progresivní leze, kdy může být součástí destruktivních prvků trauma způsobené vadnou okluzí [6]. Ortodontické vyšetření Při první konzultaci s pacienty by měl ortodontista provést zběžnou pětiminutovou prohlídku chrupu. Podrobné vyšetření se týká zjištění zubních pilířů, vyhodnocení připojené gingivy a příslušných rentgenových snímků. Paradentóza se u dospělých nalézá zejména v oblastech mezi horními moláry, bukálnífurkace a u dol- Local factors are as follows: dental plaque formation and calculus, quality and quantity of the saliva, microbial invasion, mouth breathing, chemical, mechanical, temperature, allergic and radiation irritations. Furthermore, trauma from occlusion (bruxism, masticatory parafunctions, teeth loss, poor fillings and prosthetics work (crowns, bridges or implants). The multiple factors are: systematic conditions [such as congenital and hereditary disorders, viral infections, fungal infections, gastrointestinal diseases, periodontal manifestation of medication, metabolic and endocrine disorders (renal insufficiency, diabetes, scurvy, puberty, pregnancy), hematological disorders (leukemia), HIV infections, genetic involvement, smoking, food quality, age [2]. An interesting observation is that different factors may be of importance in distinct population groups; hence, race (Beck et al. 1990) or age (Grossi et al. 1994) appears to influence the interaction between certain factors and disease expression [3]. In the Czech Republic, Dřízhal et al. discovered that probably 85% of the Czech population aged 20 to 70 years need periodontal maintenance. Periodontal disease affects approximately 1/3 of the population aged 35 to 40 years (Slezák) [4]. The bacterial deposits on the tooth surface háve been termed dental plaque. Mineralization into plaque begins in centers which arise intracellularly in bacterial colonies or extracellularly from matrix with crystallization nuclei. This mineralized plaque represents dental calculus or tartar [5]. Morethan 108 bacteria are present in 1 mm 3 of dental plaque weighing approximately 1mg. Although over 300 species háve been isolated and characterized in these deposits, it is still not possible to identify all the species present. Some recent studies by Lindhe were made when destructive and progressive periodontitis was present. If plaque was removed, pathologically deepened pockets surgically removed, and a proper oral hygieně regimen was established, but jiggling trauma was allowed to persist, normál healing of the periodontal tissues always occurred, even around the teeth which were subject to jiggling forces. This indicates that bacterial plaque is the main causative factor, not only in gingivitis and early periodontitis, but also in the progressive lesion where trauma from occlusion may act as co-destructive component [6]. Exams by the Orthodontist The orthodontist should incorporate a cursory 5 minuté periodontal examination during initial consultation with the patients. The screening examination involves probing key indicatorteeth, evaluating attached gingiva, and studying appropriate radiographs. 27

3 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE nich špičáků (zejména laterálně), a to především u pacientů se stěsnaným chrupem. Důležité je nasměrování sondy. Sonda by měla mířit přímo do mezizubního prostoru a podél podélné osy kořene, aby bylo možno určit přesně hloubku chobotu [7]. Velice důležité je identifikovat vysoce rizikové pacienty a vysoce riziková místa. V současnosti nejlepším indikátorem aktivních a zřejmě progresivních chorob je trvalé krvácení při sondování. (PBI - Papillen - Blutungs - Index, Saxer a Můhlemann, 1975). Většina ortodontistů používá ortopantomogram, který je vynikající pro diagnostické účely obecně. Nicméněpro posouzení kostních leží nejsou panoramatické snímky tak diagnosticky průkazné jako vertikální snímky skusu. Na panoramatickém snímku většinou nejsou zachyceny mezizubní trychtýřky mezi horními moláry, kostní defekty na meziální straně prvního horního premoláru a defekty okolo dolních řezáků. U dospělých pacientů se středně rozvinutou až pokročilou paradentózou mají obyčejné snímky skusu (bitewings) jen malou diagnostickou hodnotu. Vertikální snímky jsou pro stanovení diagnózy vhodnější a jasně ukazují alveolární kost. Pro ortodonta je nanejvýš důležité identifikovat ty pacienty, kteří trpí bruxismem anebo zatínajízuby. Základem je zběžné hodnocení zvýšené mobility. Lidé, kteří skřípají zuby anebo zuby zatínají, mohou během ortodontické léčby zaznamenat značný úbytek kostní tkáně. Těmto pacientům se proto během aktivní ortodontické léčby dává aparát s nákusní deskou ( noční hlídač") [8]. Úroveň hygieny Bakteriální plak je hlavním etiologickým faktorem způsobující destrukci tkání, a zánět dásně způsobený plakem je prvním krokem k nástupu paradentózy [9]. U dětí a dospívajících gingivitida jako reakce na přítomnost ortodontického aparátu se téměř nikdy nerozvine v zánět periodontu. To však neplatí u dospělých a nezáleží na tom, jak dobrý byl počáteční stav jejich chrupu. Pro ortodonticky léčeného pacienta je obtížné vyčistit oblast každého zubu mezi zámky a okrajem gingivy. Protože dospělí mají delší klinickou korunku, je pro ně čištění snadnější. Je nezbytné používat mezizubní čistící nástroje, proximální (kratší) kartáčky a moderní elektrické zubní kartáčky. Parodontální terapie U pacientů s lehkým postižením chrupu může předběžná léčba paradentózy zahrnovat všechny aspekty kromě chirurgického zákroku na kosti. Je důležité odstranit z parodontálních chobotů všechen zubní kámen a dalšídráždivé prvky dříve, než se pokusíme o jakýkoliv pohyb zubu. Je dobré vytvořit chirurgicky lalok, Common areas for periodontal disease in adults are found in the upper molar interproximal regions, buccal furcations, and in the lower canine/ lateral area, especially in patients with crowding. The orientation of the probe is important. The probe should be directed into the interproximal and along the long-axis of the root to determine accurate sulcular depths [7]. It is obviously important to identify high-risk patients and high-risk sites. At present, persistent bleeding on probing is the best indicator of active and presumably progressive disease. (PBI - Papillen - Blutungs- Index, Saxer a Můhlemann, 1975). Most orthodontists use a panoramic radiograph which is excellent for generalized screening. However, panoramic radiographs are not as diagnostic as a vertical bitewing radiograph forthe evaluation of periodontal osseous lesions. Common areas that are missed on the panoramic radiograph are interproximal craters between upper molars, infrabony defects on the mesial of the upper first bicuspid, and defects around the lower incisors. In adult patients with moderate to advanced periodontal disease, regular bitewings are of minimal diagnostic value. A vertical bitewing is more diagnostic and will show the crestal bone more clearly. It is extremely important forthe orthodontist to identify those patients who are bruxers or clenchers. A cursory evaluation of advanced mobility is imperative. Clenchers and bruxers can cause extensive osseous breakdown during orthodontic therapy. These patients may need a biteplate appliance (nightguard) while they are undergoing active orthodontic treatment [8]. Hygieně Status Bacterial plaque is the main etiologic factor in periodontal break-down, and plaque induced gingivitis is the first step in the disease process [9]. In children and adolescents, even if gingivitis develops in response to the presence of orthodontic appliances, it almost nevěr extends into periodontitis. This cannot be taken for granted in adults, no matter how good their initial periodontal condition. The difficult area for orthodontic patients to clean is the area of each tooth between the brackets and the gingival margins. Because of the greater length of the clinical crowns in adults, cleaning is easier for them. Use of interdental stimulators, proximal brushes and modern powered brushes is necessary. Periodontal Maintenance In patients with moderate periodontal involvement preliminary periodontal therapy can include all aspects of periodontal treatment except osseous surgery. It is important to remove all calculus and other irritants from periodontal pockets before any tooth movement is attempted, and it is often wise to use surgical flap to 28

4 ORTODONCIE Odborná práce ročník 12 č abychom odhalili tyto oblasti a zajistili nejlepší možné odstranění zubního kamene. Léčebné postupy umožňující dlouhodobou péči o pacienta, jako je nové vytvarování kostní tkáně či repozice laloku do správné polohy ke kompenzaci oblasti postižené ústupem dásně, je lépe odložit až na dobu, kdy jsou do konečné podoby nastoleny vztahy ve skusu. Léčení rovněž vyžaduje endodontické ošetření každého zubu, u nějž je postižena dřeň. Neexistují kontraindikace omezující ortodontický pohyb endodonticky ošetřeného zubu, takže léčba kořenového kanálku, jež předcházela ortodontickému ošetření, nepůsobí žádné potíže. Na počátku konzervační léčby by měla být na zub umístěna dočasná výplň, aby se tak zabránilo vzniku zubního kazu. Nyní se dává přednost kompozitům z pryskyřice. Definitivní výplně by se měly odložit až do doby, než se díky ortodontickému ošetření nastolí konečné vztahy ve skusu. U dospělých s involucí parodontu je výhodnější použít plně nalepený ortodontický přístroj (zámky i na molárech), protože okraje kroužků mohou znesnadňovat péči o chrup [10,11]. Pro uchycení ortodontických oblouků se dává přednost rovněž ocelovým vazbám anebo samovázacím zámkům před elastickými ligaturami. Pacienti s elastickými ligaturami totiž mívají v dásňovém plaku vyšší úroveň přítomných mikroorganismů. Obvykle se provádíošetřeníchrupu v intervalech od 2 do 4 měsíců. Hygiena se posiluje užitím elektrických zubních kartáčků a přídavné chemické činitele (např. chlorhexidin) lze také vzít v úvahu. Ortodontické ošetření defektů Estetické problémy dásně lze rozdělit do dvou kategorií: ty, jež jsou důsledkem přebytečné či nerovnoměrně odhalené dásně, a ty, které vznikají v důsledku ústupu dásně po ztrátě zubní kosti. Wennstróm a Prato [12] referují o případu spontánní obnovy recese měkké tkáně, která následovala po ortodontickém posunu zubu (obr.1). Zvláště rušivým problémem je ústup dásně po ztrátě zubní kosti, která dává vzniknout černým dírám" mezi horními řezáky. Kokich (13) udává pět způsobů ošetření těchto černých trojúhelníků": - papila vs. kontakt - sklon kořene - tvar zubu - poloha zubu (obnova tvaru zubů a stlačení) - prořezání zubu směrem dolů. Zuby, u nichž je méně než 2 mm dásně, mohou vyžadovat transplantaci gingivy. Zuby s dehiscencí kosti jsou náchylnější k recesi a ztrátě úponu dásně. exposé thess areas to ensure the best possible scaling. Treatment procedures to facilitate patients' long term maintenance, like osseous recontouring or repositioned flaps to compensate for areas of gingival recession, are best deferred until the finál occlusal relationships háve been established. Disease control also requires endodontic treatment of any pulpally involved teeth. There are no contraindications to the orthodontic movement of an endodontically treated tooth, so root canal therapy before orthodontics will cause no problems. For preliminary restorative treatment, temporary restorations should be put in pláce to control caries. Composite resin is nowthe preferred temporary restorative materiál while orthodontics is begin carried out. Cast restorations should be delayed until after the finál occlusal relationships háve been established by orthodontic treatment. For periodontal involved adults it is better to use a fully bonded orthodontic appliance, because the margins of bands can make periodontal maintenance more difficult [10,11]. Steel ligatures or self-ligating brackets are also preferred, rather than elastomeric rings, to retain orthodontic archwires, since patients with elastomeric rings háve higher levels of microorganisms in gingival plaque. Periodontal maintenance therapy at 2 to 4 month intervals is the usual approach. Hygieně control has been demonstrated with the use of electric toothbrushes, and adjunctive chemical agents (including chlorhexidine if needed) also should be considered. Orthodontic treatment of Periodontal Defects Gingival esthetic problems fall into two categories: those created by excessive or uneven display of gingiva and those created by gingival recession after periodontal bone loss. Wennstróm and Prato [12] showed a čase of the spontaneous repair of soft tissue recession following orthodontic tooth movement (Fig. 1) A particularly distressing problém is created by gingival recession after periodontal bone loss, which creates black holes" between the maxillary incisor teeth. According to Kokich [13] there are 5 ways to treat black spaces": - papi Na vs. contact - root angularity - tooth shape - tooth position (reshaping the teeth and squeezing in perio-restorative patients) - erupt the teeth down. Teeth with less than 2mm of gingiva may require gingival grafting. Teeth with underlying dehiscence are more prone to recession and loss of attachment. 29

5 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE Zuby, které budou vystaveny protruzi, jsou více ohroženy recesí (labiální posun může způsobit odbourání kosti (obr.2)) [14]. Pokud se transplantace provádíz kosmetických důvodů, pak je nejlepěji provádět po ukončení ortodontické léčby. Rozhodnutí kdy provést překrytí kořene závisí na estetických důvodech, citlivosti zubu, hloubce eroze kořene, gingivální poloze kompozitní výplně a na pacientově přání ohledně estetického výsledku. U jedince se zdravým parodontem je umístění zámku obvykle dáno anatomií korunky zubu. Přední zámky by se měly umísťovat s ohledem na okraje řezáků. Zadní kroužky a zámky se umísťují vzhledem k marginálnímu hřebenu. Pokud jsou okraje řezáků a marginální hřebeny na správné úrovni, CEJ (cemento-sklovinné spoje) budou na téže úrovni. Tento vztah vytvoří plochý tvar kosti mezi zuby. Ovšem u pacienta s oslabeným parodontem a značnou ztrátou alveolární kosti okolo určitých zubů by bylo umístění zámku podle anatomických poměrů korunky nesprávné [13]. Použití roviny kosti jako vodítka pro umístěnízámku na zub u pacientů s pokročilým úbytkem kosti v horizontální rovině může proto korigovat mnoho z těchto potíží (nezbytný je OPT snímek). V takových podmínkách budou zubní korunky vyžadovat značné zábrusy. (obr. 3) Pokud je zub vitální, měly by být tyto zábrusy prováděny postupně, aby dřeň mohla vytvořit sekundární zubovinu a izolovat tak zub během procesu vyrovnávání. Cílem je připravit umístěnízámku a zábrusem vytvořit výhodnější architekturu kosti a dobrý poměr korunky a kořene. U některých pacientů může dojít ktomu, že defekty, které byly viditelné na počátku, nemusí být po ortodontickém léčení již ošetřeny chirurgicky. V případě skloněných zubů kostní defekt vyrovná napřímení a erupce zubu [15,16] (obr. 4a, b). V případě příliš prořezaného zubu lze kostní defekt vyřešit intruzí a vyrovnáním připojených cemento-sklovinných spojů. Parodontolog by měl kontrolovat pacienta každé 2 či 3 měsíce během tohoto procesu, aby se zamezilo riziku vzniku zánětu v mezizubním prostoru. U případů defektů I. a II. třídy zasahujícído bifurkace se ukázalajako úspěšná regenerativníterapie používající polytetrafluoroetylénové membrány a/nebo kostní štěpy. U pacientů s třídou III se použití membrán neosvědčilo. Proto je možnou metodou léčby rozřezání korunky a kořene zubu napůl (tzv. hemisekce). Tento postup však vyžaduje endodontickou, parodontickou i konzervačníléčbu. Je dobré začít ortodontickým ošetřením, zejména u pacientů, jejichž kořeny nebudou odděleny či odsunuty. Během ortodontické léčby zů- Teeth that will be proclined orthodontically háve a greater risk of recession (labial movement can create bone dehiscence (Fig. 2) [14]. If grafting procedures are doně for cosmetic reasons, it is best to perform them when orthodontic treatment has been completed. The decision to perform a root coverage proceduře is based on esthetics, tooth sensitivity, the depth of erosion in the root, the presence of composite gingival restorations, and the patienťs wishes concerning the esthetic outcome. In a periodontally healthy individual, the position of the bracket is usually determined by the anatomy of the crown ofthetooth. Anteriorbracketsshould beplaced relativetotheincisal edges. Posteriorbandsorbracketsare positioned relative to the marginal ridges. If the incisal edges and marginal ridges are at the correct level, the CEJs (cementoenamel junctions) will also be at the samé level. This relationship will create a fiat bone contour between the teeth. However, if the patient has periodontal problems and significant alveolar bone loss around certain teeth, to use the anatomy of the crown to determine bracket placement would be inappropriate [13]. Therefore using the bone level as a guide to positioning the bracket on the teeth in patients with advanced horizontál bone loss can correct many of these problems (an OPT radiograph is necessary). In these situations, the crowns of the teeth may require considerable equilibration. (Fig. 3) If the tooth is vital, the equilibration should be performed gradually to allow the pulp to form secondary dentin to insulate the tooth during the equilibration process. The aim of creative bracket placement and equilibration is to provide a more favorable bone architecture as well as good crown to root ratio. In some of these patients, the periodontal defects that were apparent initially may not require periodontal surgery after orthodontic treatment. In the čase of the tipped tooth, uprighting and eruption ofthetooth will level the bony defect [15,16] (Fig. 4 a, b). In the čase of a supererupted tooth, intrusion and leveling of the adjacent cementoenamel junctions (CEJs) can help level the osseous defect. The periodontist should recall the patient every 2 to 3 months during the leveling process to control inflammation in the interproximal regions. In Class I and II furcation defects regenerative therapy using polytetrafluorethylene membranes and/or bone grafting has been successful. The use of membranes has not produced satisfactory results in patients with Class III furcations. Therefore hemisecting the crown and root of the tooth is a possible method of treatment. This proceduře will, however, require endodontic, periodontic and restorative treatment. It is advisable to perform the orthodontic treatment first, especially in patients where the roots of the teeth will 30

6 ORTODONCIE Odborná práce ročník 12 č stává u těchto pacientů molár, jež má být rozpůlen, nedotčen. Extrakce zubu s rozvidlením třídy III a jeho nahrazení transplantátem integrovaným do kosti je vhodné u molárů, které jsou charakterizovány: krátkým kořenem, pokročilou ztrátou kosti, sloučenými kořeny či jsou u nich jiné problémy, které brání hemisekci a okorunkování fragmentů. V některých případech lze použít transplantátu jako ukotvení, pro usnadnění ortodontické léčby. Pokud zuby migrují, obvykle se tak neděje jednoduše sagitálním či horizontálním směrem. Obvykle pozorujeme kombinaci extruze a migrace sagitální či horizontální, jež vede ke zvětšení diastemy a k většímu otevřenému skusu a předkusu. K uzavřenítéto distemy je nezbytné upravit výšku skusu. Ovšem změny výšky obličejové části lebky nejsou obvykle stabilní. Pokud zuby vyčnívají v důsledku předkusu či diastemy, extruze recidivuje a mezera se pravděpodobně vytvoří znovu. Proto musíme do těchto zubů zasáhnout. Nečiníme tak nikdy u případů se silným úbytkem kosti ve vertikálním směru, ale jen u pacientů s horizontálním úbytkem kosti a bez patologických chobotů. K odstranění chobotů je nutný chirurgický zákrok s otevřenou kyretáží a vytvořením laloku. Intruze pak může následovat velmi rychle dny po operaci [17,18]. Během léčení by měl lékař pacienta prohlédnout každých šest až osm týdnů. Obecně lze říci, že přední zuby se sousedícími kořeny se ošetřujísnáze, protože jsou snadno přístupné a bukolingválníšířkaalveolu je menší. Při velkém stěsnání v horní a dolní oblasti jednoduché rozpletení otočených zubů zlepší postavení a zjednoduší tak domácí péči a použití nástrojů. Pokud se po ortodontickém léčení uvažuje o použití nějakých keramických náhrad, umožní to také jejich aplikaci. Rovněž to napomůže uchování normální, zdravé a estetické formy papil. Pokud jsou kořeny zadních zubů velmi blízkou sebe, může být jejich ošetřování a přístupnost pro aplikaci náhrady ztíženy. Pokud prvníhornímolár příliš prořeže, jeho distobukální kořen se může dotýkat meziobukálního kořene horního druhého moláru, čímž vzniká složitá situace, která se obtížně řeší chirurgicky bez amputace kořene. Tento stav lze řešit ortodonticky vtlačením prvního moláru, vyrovnáním kosti a otevřením mezery mezi kořeny prvního a druhého moláru. Pacienti s mírnou či pokročilou formou paradentózy mohou mít zuby, jež jsou považovány za ztracené a normálně by byly extrahovány ještě před ortodontickou léčbou. Tyto zuby však mohou být použity jako ortodontické kotvení, pokud je zánět parodontu pod kontrolou. not be separated or moved apart. In these patients, the molar to be hemisected remains intact during orthodontics. The extraction of the Class III furcation defecttooth and its replacement with an osseointegrated implant is advisable in molars with: short roots, advanced bone loss, fused roots or other problems which prevent hemisection and crowning of the fragments. In some situations, the implant could be ušed as an anchorto facilitate orthodontic treatment. When teeth migrate, they usually do not simply migrate in a saggittal or horizontál manner. We tend to see a combination of extrusion and a horizontál or saggittal migration, resulting in increased diastema and increased overbite and overjet. To close this diastema it is necessary to made changes in bite height. However, changes in facial height are not usually stable. When teeth are extruded as part of a large overjet or an anterior diastema, this extrusion will relapse and the diastema is likely to return. Therefore, we háve to intrude these teeth. In čase of severe vertical bone loss weshould nevěr try to intrude teeth, but only in patients with horizontál bone loss and no pathological pockets. To bring the pockets down periodontal surgery with open curettage and flap operation must be employed. Intrusion can start very quickly days after surgery [17, 18]. The patient must beseen by the periodontist every six weeks to two months throughout the treatment period. Generally, anterior teeth are easierto maintain with root proximity because of ease of access and the narrower buccolingual width of the alveolus. In a very crowded situation in the upper or lower anterior region, simply unraveling the rotated teeth will improve the embrasure form and simplify home care and instrumentation. Also, if any ceramic restorations are to be placed after orthodontic treatment, this will facilitate the restorative procedures. It will also help maintaining a more normál, healthy, and esthetic papillary form. When the roots of posterior teeth are in close proximity, the ability to maintain the periodontal health and accessibility for restoration of these adjacent teeth may be compromised. If the upper first molar supererupts, its distobuccal root can touch the mesiobuccal root of the upper second molar creating a difficult situation to treat surgically without root amputation. The situation can be solved orthodontically by intruding the first molar, leveling the bone, and opening up the embrasure space between the first and second molar roots. Patients with moderateto advanced periodontal disease may háve specific teeth that are deemed hopeless and normally would be extracted before orthodontics. However, these teeth can be ušed for orthodontic anchorage, if the periodontal inflammation is under control. 31

7 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE V okolí ztraceného zubu může být nezbytné provést chirurgický zákrok. Když jsou laloky ohnuty zpět, odstranění cizích těles a neživé tkáně z kořene zubu může postačit během ortodontické léčby ke kontrole zánětu. Důležité je zachovat zdravou kost sousedního zubu (kontrola po třech měsících je naprosto nezbytná). Po ukončení ortodontické léčby následuje půlroční obdobístabilizace před tím, než bude provedeno nové zhodnocenístavu chrupu. Občas se stane, že tzv. ztracený zub se po ortodontické léčbě natolik zlepší, že je zachován (obr. 4 b). Rozhodnutí, zda extrahovat či ne, musí být výsledkem konzultací mezi specialisty, protetikem a pacientem. Hlavní chirurgické zákroky na chrupu se doporučují po ukončení ortodontické léčby, jedná se zejména o gingivektomii a frenotomii (obr. 5). Biomechanika a působení síly U dospělého není k dispozici stejné množství buněk na začátku léčby jako u mladého člověka. Proto musí být počáteční síla menší. Navíc, u dospělého je objem kosti, jež se musí resorbovat vzhledem k určitému pohybu zubu, obecně menší [17]. V každém jednotlivém případě je třeba stanovit nejvhodnější metodu pohybu zubu. Ačkoliv v některých případech je možné drobné či částečné ortodontické ošetření pomocí dílčích či snímatelných aparátů [19, 20, 21], ve většině případů se dává přednost metodě použití fixních aparátů v obou zubních obloucích - umožňuje lepší kontrolu pohybu zubů ve třech rovinách. Síly užívané u pacientů se zdravou tkání: - neřízený sklon g, M/F = 0/1 - pohyb tělem zubu g, M/F = 10/1 - kroutivá síla (napřímení kořene) Og, M/F = 12/1 - rotace g - extruze g - intruze g. U dospělého pacienta se zánětem ozubiceje síla redukována na zhruba 50% té, která je běžně doporučována u mladých lidí. Ortodontický pohyb zuby postiženými paradentózou je třeba konat s velkou pozorností věnovanou silám (jsou menší než obvykle) a momentům (jsou delší než běžně). [20] Při přípravě léčení ortodontického pacienta s paradentózou jsou k dispozici následující možnosti redukce působící síly: - užití segmentovaných oblouků (obr. 6) - nové materiály (NiTi, beta titanium) - systém s mnoha kličkami, tzv. multiloop systém (prodloužená vzdálenost mezi zámky a snížení míry pružné odchylky) - redukce síly elastického modulu Some periodontal surgery may be necessary around the hopeless tooth. When the flaps are reflected, debridement of the root of the tooth may be all that is necessary to control inflammation during the orthodontic process. The important factor is to maintain the health of the bone on the adjacent teeth (3 month periodontal recall is imperative). Following orthodontic treatment, there is a six month period of stabilization before reevaluation of the periodontal status. Occasionally, the hopeless tooth may be so improved after orthodontic treatment that it is retained (Fig. 4 b). The decision whether or not to extract needs to be negotiated between the specialists, restorative dentist and patient. The main periodontal surgical procedures recommended after completing orthodontic treatment are related to gingivectomy and frenotomy (Fig. 5). Biomechanics and Forces In the adult there is not the samé pool of celis available when treatment is initiated as in the young individual. Therefore, the initial force should be lower. In addition, the amount of bone that must resorb in relation to a particular tooth movement is generálly less in the adult [17]. The most appropriate method for tooth movement must be determined in each particular čase. Although minor or partial orthodontic treatment with sectional or removable appliances may be possible in some instances [19, 20,21], in the majority of cases a fully controlled technique with fixed appliances in both dental arches is preferred in orderto control carefully the movement of teeth in three planeš. Forces ušed in patients with healthy periodontal tissues are: - uncontrolled tipping g, M/F = 0/1 - bodily movement g, M/F = 10/1 - torque (root uprighting) g, M/F = 12/1 - rotation g - extrusion g - intrusion g. In the adult patient with periodontitis the force is reduced to about 50 percent of what is normally recommended in young individuals. Orthodontic movement of periodontally involved teeth can be carried out only with careful attention to forces (smaller than normál) and moments (largerthan normál). [20] Because of this, in managing treatment for the orthodontic patient with periodontal problems the following options for reducing forces are available: - use of segmented arches (Fig. 6), - new materials (NiTi, beta titanium), - multiloop systém (prolonged interbracket distance and lowing load deflection rate), - spring with lower load-deflection rate, - reduction of elastic module force, 32

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

PARODONTOLOGIE PERIODONTIA

PARODONTOLOGIE PERIODONTIA D PARODONTOLOGIE PERIODONTIA NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 99 Sondy, pátradla Probes 101 Kyrety Curettes 102 105 Nástroje na zubní kámen 106 111 Pilníky Files 112 100 PARODONTOLOGIE

Více

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Martin Kotas, Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. Ortodontické oddělení

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Mezioborová spolupráce ortodontistv a protetika. I. část. Indikace a sestavení léčebného plánu

Mezioborová spolupráce ortodontistv a protetika. I. část. Indikace a sestavení léčebného plánu ORTODONCIE Odborná práce ročník 15 č. 1. 2006 Mezioborová spolupráce ortodontistv a protetika. I. část. Indikace a sestavení léčebného plánu Interdisciplinary cooperation of orthodontist and prosthodontist.

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs

Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č. 4. 2005 Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny pacientů Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs oral hygiene MUDr. Radka

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Řešení mnohočetných agenezípomocídentálních implantátů Dental implants as a finál solution of multiple agenesis

Řešení mnohočetných agenezípomocídentálních implantátů Dental implants as a finál solution of multiple agenesis Řešení mnohočetných agenezípomocídentálních implantátů Dental implants as a finál solution of multiple agenesis Zuzana Weberová, MUDr., Antonín Šimůnek, doc. MUDr., CSc. Stomatologická klinika Fakultní

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Skeletální kotvení minišroubv: indikace a klinické aplikace Skeletal anchorage with miniscrews: indication and clinical application

Skeletální kotvení minišroubv: indikace a klinické aplikace Skeletal anchorage with miniscrews: indication and clinical application Skeletální kotvení minišroubv: indikace a klinické aplikace Skeletal anchorage with miniscrews: indication and clinical application Dr. Stefano Velo privátní ortodontická praxe Abano Terme, Padova (Itálie)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

Příčiny a léčba úrazů horních stálých řezáků Causation and treatment ofupper permanent incisors injuries

Příčiny a léčba úrazů horních stálých řezáků Causation and treatment ofupper permanent incisors injuries ročník 11 č. 4. 2002 Odborná práce ORTODONCIE Příčiny a léčba úrazů horních stálých řezáků Causation and treatment ofupper permanent incisors injuries MUDr. Lenka Kotlíková Ortodontické oddělení 1.Stomatologické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK CHLORHEXIDIN Široká škála antibakteriálního působení, stejně jako schopnost být absorbováno do zubní tkáně a sliznice dutiny ústní a postupně

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

MUDr. Eva Tauferová Stomatologická klinika 1. LFUKa VFN Praha Clinic ofdental Medicíně, 1st Medical Faculty of Charles University in Prague

MUDr. Eva Tauferová Stomatologická klinika 1. LFUKa VFN Praha Clinic ofdental Medicíně, 1st Medical Faculty of Charles University in Prague Dentoalveolární změny po rychlé palatinalní expanzi a chirurgicky asistované rychlé palatinalni expanzi Dentoalveolar changes following rapid palatal expansion and surgically assisted rapid palatal expansion

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Příspěvek k vyšetření parodontu jednoduchou screeningovou metodou

Příspěvek k vyšetření parodontu jednoduchou screeningovou metodou Příspěvek k vyšetření parodontu jednoduchou screeningovou metodou Úvod U patologicky změněného parodontu vyšetřujeme celou řadu ukazatelů, např. přítomnost pravého chobotu, určitou topografii chobotu,

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub Příloha č. 1 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantní zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a příslušná regulační omezení pro rok 2011 ČSK jsou vydávána níže uvedená osvědčení

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Zhodnocení výslet Evaluation of the orthi

Zhodnocení výslet Evaluation of the orthi ročník 12 č. 3. 2003 Odborná práce ORTODONCIE Zhodnocení výslet Evaluation of the orthi V. Machoň, O. Bulik, T. Cáslava Klinika Ústní, čelistnía obličejové chirurgie FN Brno Department of Maxillofacial

Více

Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie

Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Blanka Pasteláková Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Ceník stomatologických služeb pro rok 2015

Ceník stomatologických služeb pro rok 2015 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Ceník stomatologických služeb pro rok 2015 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantních hrazených služeb poskytovaných Poskytovateli v oboru zubní lékařství a

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY

PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY Klinické poznámky k problematice parodontitidy doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc. Chrup je nejvíce ohrožován dvěma chorobami zubním kazem a parodontitidou, obecně nepřesně označovanou jako parodontóza. Dle studií

Více