Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů"

Transkript

1 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE Možnosti ortodontické léčby u dospělých pacientů S Chorobami pamdontu. Část 1 - Teoretická část Orthodontic Treatment Possibilities in Adult Patients With Períodontal Diseases. Part 1 -TheoreticalPart MUDr. lila Hrístov Ivanov Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Department of Orthodontics, Ist Faculty of Medicíně, Charles University in Prague Souhrn Studie přináší přehled současných zkušeností s metodami léčby ortodontických pacientů s nemocným parodontem. Posuzuje základní postupy z hlediska parodontologie a ortodoncie. Velmi důležitá je biomechanika, která ukazuje biologické hranice použití ortodontických sil u pacientů s oslabeným parodontem. (Ortodoncie 2003,12, č. 3, s ). Summary The study gives a survey of contemporary knowledge for treatment management in orthodontic patients with períodontal problems. It discusses the basic concepts from a periodontological-orthodontic point of view. Of great importance are biomechanics showing the biological border for orthodontic forces ušed in patients with períodontal involved tissues.(ortodoncie 2003,12, č. 3, s ). Klíčová slova: Parodontologická péče o chrup, gingivální štépy, furkace, ztracené" zuby, biomechanika, retence Key Words: Períodontal maintenance, gingival grafting, furcation, hopeless teeth, biomechanics, retention Úvod V současnosti ortodontisté ošetřují stále více dospělých pacientů. Mnozí z nich trpí onemocněním parodontu, které se může během ortodontického léčení zhoršit. Je důležité identifikovat tyto potíže ještě před začátkem léčby, zvolit správný léčebný plán ke zmírnění těchto potíží a načasovat ortodontickou a parodontologickou léčbu správně tak, aby se posílilo zdraví pacientova chrupu. Rizikové faktory onemocnění parodontu Na onemocnění parodontu se podílí několik nejčastějších faktorů: vznik zubního plaku a kamene, mikrobiální invaze, virulentnífaktory", stejně jako humorální imunitní reakce a genetická predispozice (Listgartn, 1987) [1]. Faktory lze rozdělit na lokální a celkové. Introduction Orthodontists are currently treating an increasing number of adult patients. Many of these patients háve underlying periodontal problems that could worsen during orthodontictherapy. It is importantto identify periodontal problems before treatment, determine the correct treatment pian to ameliorate these problems, and sequence the orthodontic and periodontal therapy correctly to enhance the patienťs periodontal health. Risk Factors for Periodontal Diseases There are a few predominant factors in periodontal diseases: dental plaque formation and calculus, microbial invasion, virulence factors", as well as humoral immune response and genetic predisposition (Listgartn, 1987) [1]. The factors can be devided into a local factors and multiple factors. 26

2 ORTODONCIE Odborná práce ročník 12 č K lokálním faktorům patří: tvoření zubního plaku a kamene, kvalita a množství slin, přítomnost mikrobů, dýchání ústy, chemické, mechanické, tepelné, alergické podráždění a podráždění z ozáření. Dále k nim patří trauma okluze (bruxismus, svalové parafunkce, ztráta zubů, nevyhovující výplně a protetické práce (korunky, můstky či zubní implantáty)). K celkovým faktorům řadíme: celkové onemocnění, jako jsou např. vrozené a dědičné poruchy, virové infekce, plísňové infekce, nemoci zažívacího traktu, parodontální manifestace aplikované medikace, metabolické a endokrinologické poruchy (nedostatečná funkce ledvin, diabetes, kurděje, puberta, těhotenství), hematologické poruchy (leukémie), infekce virem HIV, genetické zatížení, kouření, kvalita stravy, věk [2]. Zajímavé je pozorování, že různé faktory se uplatňují u různých skupin populace; např. zdá se, že rasa (Beck et al. 1990) nebo věk (Grossi et al. 1994) ovlivňují interakci mezi jistými faktory a manifestací nemoci [3]. Dřízhal et al. zjistil, že v České republice vyžaduje 85% populace ve věku od 20 do 70 let ošetření parodontu. Paradentóza postihuje přibližně 1/3 populace mezi 35 a 40 lety (Slezák) [4]. Zbytky bakterií na povrchu zubů známe pod názvem zubní plak. Mineralizace plaku počíná uprostřed, roste nitrobuněčně v koloniích bakterií a vně buňky z matrixu s krystalizujícími jádry. Tento mineralizovaný plak představuje zubní kámen neboli tartar [5]. V 1 mm 3 zubního plaku o hmotnosti 1 mg je přítomno více než 108 bakterií. Ve zbytcích bylo izolováno a identifikováno více než 300 druhů bakterií, avšak dosud se nepodařilo zjistit všechny přítomné druhy. Některé z nedávných studií Lindheho se týkají stavu, kdy byla přítomna destruktivní a progresivní periodontitida. Když byl odstraněn plak a chirurgicky odstraněny patologicky prohloubené choboty, nastolen správný režim ústní hygieny, ale stále přetrvávalo viklání zubů, došlo vždy k normálnímu hojení tkání parodontu, a to dokonce i v okolí těch zubů, které se kývaly. To napovídá, že hlavním faktorem je bakteriální plak, a to nejen u zánětu dásní a na počátku periodontitidy, ale i v případě progresivní leze, kdy může být součástí destruktivních prvků trauma způsobené vadnou okluzí [6]. Ortodontické vyšetření Při první konzultaci s pacienty by měl ortodontista provést zběžnou pětiminutovou prohlídku chrupu. Podrobné vyšetření se týká zjištění zubních pilířů, vyhodnocení připojené gingivy a příslušných rentgenových snímků. Paradentóza se u dospělých nalézá zejména v oblastech mezi horními moláry, bukálnífurkace a u dol- Local factors are as follows: dental plaque formation and calculus, quality and quantity of the saliva, microbial invasion, mouth breathing, chemical, mechanical, temperature, allergic and radiation irritations. Furthermore, trauma from occlusion (bruxism, masticatory parafunctions, teeth loss, poor fillings and prosthetics work (crowns, bridges or implants). The multiple factors are: systematic conditions [such as congenital and hereditary disorders, viral infections, fungal infections, gastrointestinal diseases, periodontal manifestation of medication, metabolic and endocrine disorders (renal insufficiency, diabetes, scurvy, puberty, pregnancy), hematological disorders (leukemia), HIV infections, genetic involvement, smoking, food quality, age [2]. An interesting observation is that different factors may be of importance in distinct population groups; hence, race (Beck et al. 1990) or age (Grossi et al. 1994) appears to influence the interaction between certain factors and disease expression [3]. In the Czech Republic, Dřízhal et al. discovered that probably 85% of the Czech population aged 20 to 70 years need periodontal maintenance. Periodontal disease affects approximately 1/3 of the population aged 35 to 40 years (Slezák) [4]. The bacterial deposits on the tooth surface háve been termed dental plaque. Mineralization into plaque begins in centers which arise intracellularly in bacterial colonies or extracellularly from matrix with crystallization nuclei. This mineralized plaque represents dental calculus or tartar [5]. Morethan 108 bacteria are present in 1 mm 3 of dental plaque weighing approximately 1mg. Although over 300 species háve been isolated and characterized in these deposits, it is still not possible to identify all the species present. Some recent studies by Lindhe were made when destructive and progressive periodontitis was present. If plaque was removed, pathologically deepened pockets surgically removed, and a proper oral hygieně regimen was established, but jiggling trauma was allowed to persist, normál healing of the periodontal tissues always occurred, even around the teeth which were subject to jiggling forces. This indicates that bacterial plaque is the main causative factor, not only in gingivitis and early periodontitis, but also in the progressive lesion where trauma from occlusion may act as co-destructive component [6]. Exams by the Orthodontist The orthodontist should incorporate a cursory 5 minuté periodontal examination during initial consultation with the patients. The screening examination involves probing key indicatorteeth, evaluating attached gingiva, and studying appropriate radiographs. 27

3 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE nich špičáků (zejména laterálně), a to především u pacientů se stěsnaným chrupem. Důležité je nasměrování sondy. Sonda by měla mířit přímo do mezizubního prostoru a podél podélné osy kořene, aby bylo možno určit přesně hloubku chobotu [7]. Velice důležité je identifikovat vysoce rizikové pacienty a vysoce riziková místa. V současnosti nejlepším indikátorem aktivních a zřejmě progresivních chorob je trvalé krvácení při sondování. (PBI - Papillen - Blutungs - Index, Saxer a Můhlemann, 1975). Většina ortodontistů používá ortopantomogram, který je vynikající pro diagnostické účely obecně. Nicméněpro posouzení kostních leží nejsou panoramatické snímky tak diagnosticky průkazné jako vertikální snímky skusu. Na panoramatickém snímku většinou nejsou zachyceny mezizubní trychtýřky mezi horními moláry, kostní defekty na meziální straně prvního horního premoláru a defekty okolo dolních řezáků. U dospělých pacientů se středně rozvinutou až pokročilou paradentózou mají obyčejné snímky skusu (bitewings) jen malou diagnostickou hodnotu. Vertikální snímky jsou pro stanovení diagnózy vhodnější a jasně ukazují alveolární kost. Pro ortodonta je nanejvýš důležité identifikovat ty pacienty, kteří trpí bruxismem anebo zatínajízuby. Základem je zběžné hodnocení zvýšené mobility. Lidé, kteří skřípají zuby anebo zuby zatínají, mohou během ortodontické léčby zaznamenat značný úbytek kostní tkáně. Těmto pacientům se proto během aktivní ortodontické léčby dává aparát s nákusní deskou ( noční hlídač") [8]. Úroveň hygieny Bakteriální plak je hlavním etiologickým faktorem způsobující destrukci tkání, a zánět dásně způsobený plakem je prvním krokem k nástupu paradentózy [9]. U dětí a dospívajících gingivitida jako reakce na přítomnost ortodontického aparátu se téměř nikdy nerozvine v zánět periodontu. To však neplatí u dospělých a nezáleží na tom, jak dobrý byl počáteční stav jejich chrupu. Pro ortodonticky léčeného pacienta je obtížné vyčistit oblast každého zubu mezi zámky a okrajem gingivy. Protože dospělí mají delší klinickou korunku, je pro ně čištění snadnější. Je nezbytné používat mezizubní čistící nástroje, proximální (kratší) kartáčky a moderní elektrické zubní kartáčky. Parodontální terapie U pacientů s lehkým postižením chrupu může předběžná léčba paradentózy zahrnovat všechny aspekty kromě chirurgického zákroku na kosti. Je důležité odstranit z parodontálních chobotů všechen zubní kámen a dalšídráždivé prvky dříve, než se pokusíme o jakýkoliv pohyb zubu. Je dobré vytvořit chirurgicky lalok, Common areas for periodontal disease in adults are found in the upper molar interproximal regions, buccal furcations, and in the lower canine/ lateral area, especially in patients with crowding. The orientation of the probe is important. The probe should be directed into the interproximal and along the long-axis of the root to determine accurate sulcular depths [7]. It is obviously important to identify high-risk patients and high-risk sites. At present, persistent bleeding on probing is the best indicator of active and presumably progressive disease. (PBI - Papillen - Blutungs- Index, Saxer a Můhlemann, 1975). Most orthodontists use a panoramic radiograph which is excellent for generalized screening. However, panoramic radiographs are not as diagnostic as a vertical bitewing radiograph forthe evaluation of periodontal osseous lesions. Common areas that are missed on the panoramic radiograph are interproximal craters between upper molars, infrabony defects on the mesial of the upper first bicuspid, and defects around the lower incisors. In adult patients with moderate to advanced periodontal disease, regular bitewings are of minimal diagnostic value. A vertical bitewing is more diagnostic and will show the crestal bone more clearly. It is extremely important forthe orthodontist to identify those patients who are bruxers or clenchers. A cursory evaluation of advanced mobility is imperative. Clenchers and bruxers can cause extensive osseous breakdown during orthodontic therapy. These patients may need a biteplate appliance (nightguard) while they are undergoing active orthodontic treatment [8]. Hygieně Status Bacterial plaque is the main etiologic factor in periodontal break-down, and plaque induced gingivitis is the first step in the disease process [9]. In children and adolescents, even if gingivitis develops in response to the presence of orthodontic appliances, it almost nevěr extends into periodontitis. This cannot be taken for granted in adults, no matter how good their initial periodontal condition. The difficult area for orthodontic patients to clean is the area of each tooth between the brackets and the gingival margins. Because of the greater length of the clinical crowns in adults, cleaning is easier for them. Use of interdental stimulators, proximal brushes and modern powered brushes is necessary. Periodontal Maintenance In patients with moderate periodontal involvement preliminary periodontal therapy can include all aspects of periodontal treatment except osseous surgery. It is important to remove all calculus and other irritants from periodontal pockets before any tooth movement is attempted, and it is often wise to use surgical flap to 28

4 ORTODONCIE Odborná práce ročník 12 č abychom odhalili tyto oblasti a zajistili nejlepší možné odstranění zubního kamene. Léčebné postupy umožňující dlouhodobou péči o pacienta, jako je nové vytvarování kostní tkáně či repozice laloku do správné polohy ke kompenzaci oblasti postižené ústupem dásně, je lépe odložit až na dobu, kdy jsou do konečné podoby nastoleny vztahy ve skusu. Léčení rovněž vyžaduje endodontické ošetření každého zubu, u nějž je postižena dřeň. Neexistují kontraindikace omezující ortodontický pohyb endodonticky ošetřeného zubu, takže léčba kořenového kanálku, jež předcházela ortodontickému ošetření, nepůsobí žádné potíže. Na počátku konzervační léčby by měla být na zub umístěna dočasná výplň, aby se tak zabránilo vzniku zubního kazu. Nyní se dává přednost kompozitům z pryskyřice. Definitivní výplně by se měly odložit až do doby, než se díky ortodontickému ošetření nastolí konečné vztahy ve skusu. U dospělých s involucí parodontu je výhodnější použít plně nalepený ortodontický přístroj (zámky i na molárech), protože okraje kroužků mohou znesnadňovat péči o chrup [10,11]. Pro uchycení ortodontických oblouků se dává přednost rovněž ocelovým vazbám anebo samovázacím zámkům před elastickými ligaturami. Pacienti s elastickými ligaturami totiž mívají v dásňovém plaku vyšší úroveň přítomných mikroorganismů. Obvykle se provádíošetřeníchrupu v intervalech od 2 do 4 měsíců. Hygiena se posiluje užitím elektrických zubních kartáčků a přídavné chemické činitele (např. chlorhexidin) lze také vzít v úvahu. Ortodontické ošetření defektů Estetické problémy dásně lze rozdělit do dvou kategorií: ty, jež jsou důsledkem přebytečné či nerovnoměrně odhalené dásně, a ty, které vznikají v důsledku ústupu dásně po ztrátě zubní kosti. Wennstróm a Prato [12] referují o případu spontánní obnovy recese měkké tkáně, která následovala po ortodontickém posunu zubu (obr.1). Zvláště rušivým problémem je ústup dásně po ztrátě zubní kosti, která dává vzniknout černým dírám" mezi horními řezáky. Kokich (13) udává pět způsobů ošetření těchto černých trojúhelníků": - papila vs. kontakt - sklon kořene - tvar zubu - poloha zubu (obnova tvaru zubů a stlačení) - prořezání zubu směrem dolů. Zuby, u nichž je méně než 2 mm dásně, mohou vyžadovat transplantaci gingivy. Zuby s dehiscencí kosti jsou náchylnější k recesi a ztrátě úponu dásně. exposé thess areas to ensure the best possible scaling. Treatment procedures to facilitate patients' long term maintenance, like osseous recontouring or repositioned flaps to compensate for areas of gingival recession, are best deferred until the finál occlusal relationships háve been established. Disease control also requires endodontic treatment of any pulpally involved teeth. There are no contraindications to the orthodontic movement of an endodontically treated tooth, so root canal therapy before orthodontics will cause no problems. For preliminary restorative treatment, temporary restorations should be put in pláce to control caries. Composite resin is nowthe preferred temporary restorative materiál while orthodontics is begin carried out. Cast restorations should be delayed until after the finál occlusal relationships háve been established by orthodontic treatment. For periodontal involved adults it is better to use a fully bonded orthodontic appliance, because the margins of bands can make periodontal maintenance more difficult [10,11]. Steel ligatures or self-ligating brackets are also preferred, rather than elastomeric rings, to retain orthodontic archwires, since patients with elastomeric rings háve higher levels of microorganisms in gingival plaque. Periodontal maintenance therapy at 2 to 4 month intervals is the usual approach. Hygieně control has been demonstrated with the use of electric toothbrushes, and adjunctive chemical agents (including chlorhexidine if needed) also should be considered. Orthodontic treatment of Periodontal Defects Gingival esthetic problems fall into two categories: those created by excessive or uneven display of gingiva and those created by gingival recession after periodontal bone loss. Wennstróm and Prato [12] showed a čase of the spontaneous repair of soft tissue recession following orthodontic tooth movement (Fig. 1) A particularly distressing problém is created by gingival recession after periodontal bone loss, which creates black holes" between the maxillary incisor teeth. According to Kokich [13] there are 5 ways to treat black spaces": - papi Na vs. contact - root angularity - tooth shape - tooth position (reshaping the teeth and squeezing in perio-restorative patients) - erupt the teeth down. Teeth with less than 2mm of gingiva may require gingival grafting. Teeth with underlying dehiscence are more prone to recession and loss of attachment. 29

5 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE Zuby, které budou vystaveny protruzi, jsou více ohroženy recesí (labiální posun může způsobit odbourání kosti (obr.2)) [14]. Pokud se transplantace provádíz kosmetických důvodů, pak je nejlepěji provádět po ukončení ortodontické léčby. Rozhodnutí kdy provést překrytí kořene závisí na estetických důvodech, citlivosti zubu, hloubce eroze kořene, gingivální poloze kompozitní výplně a na pacientově přání ohledně estetického výsledku. U jedince se zdravým parodontem je umístění zámku obvykle dáno anatomií korunky zubu. Přední zámky by se měly umísťovat s ohledem na okraje řezáků. Zadní kroužky a zámky se umísťují vzhledem k marginálnímu hřebenu. Pokud jsou okraje řezáků a marginální hřebeny na správné úrovni, CEJ (cemento-sklovinné spoje) budou na téže úrovni. Tento vztah vytvoří plochý tvar kosti mezi zuby. Ovšem u pacienta s oslabeným parodontem a značnou ztrátou alveolární kosti okolo určitých zubů by bylo umístění zámku podle anatomických poměrů korunky nesprávné [13]. Použití roviny kosti jako vodítka pro umístěnízámku na zub u pacientů s pokročilým úbytkem kosti v horizontální rovině může proto korigovat mnoho z těchto potíží (nezbytný je OPT snímek). V takových podmínkách budou zubní korunky vyžadovat značné zábrusy. (obr. 3) Pokud je zub vitální, měly by být tyto zábrusy prováděny postupně, aby dřeň mohla vytvořit sekundární zubovinu a izolovat tak zub během procesu vyrovnávání. Cílem je připravit umístěnízámku a zábrusem vytvořit výhodnější architekturu kosti a dobrý poměr korunky a kořene. U některých pacientů může dojít ktomu, že defekty, které byly viditelné na počátku, nemusí být po ortodontickém léčení již ošetřeny chirurgicky. V případě skloněných zubů kostní defekt vyrovná napřímení a erupce zubu [15,16] (obr. 4a, b). V případě příliš prořezaného zubu lze kostní defekt vyřešit intruzí a vyrovnáním připojených cemento-sklovinných spojů. Parodontolog by měl kontrolovat pacienta každé 2 či 3 měsíce během tohoto procesu, aby se zamezilo riziku vzniku zánětu v mezizubním prostoru. U případů defektů I. a II. třídy zasahujícído bifurkace se ukázalajako úspěšná regenerativníterapie používající polytetrafluoroetylénové membrány a/nebo kostní štěpy. U pacientů s třídou III se použití membrán neosvědčilo. Proto je možnou metodou léčby rozřezání korunky a kořene zubu napůl (tzv. hemisekce). Tento postup však vyžaduje endodontickou, parodontickou i konzervačníléčbu. Je dobré začít ortodontickým ošetřením, zejména u pacientů, jejichž kořeny nebudou odděleny či odsunuty. Během ortodontické léčby zů- Teeth that will be proclined orthodontically háve a greater risk of recession (labial movement can create bone dehiscence (Fig. 2) [14]. If grafting procedures are doně for cosmetic reasons, it is best to perform them when orthodontic treatment has been completed. The decision to perform a root coverage proceduře is based on esthetics, tooth sensitivity, the depth of erosion in the root, the presence of composite gingival restorations, and the patienťs wishes concerning the esthetic outcome. In a periodontally healthy individual, the position of the bracket is usually determined by the anatomy of the crown ofthetooth. Anteriorbracketsshould beplaced relativetotheincisal edges. Posteriorbandsorbracketsare positioned relative to the marginal ridges. If the incisal edges and marginal ridges are at the correct level, the CEJs (cementoenamel junctions) will also be at the samé level. This relationship will create a fiat bone contour between the teeth. However, if the patient has periodontal problems and significant alveolar bone loss around certain teeth, to use the anatomy of the crown to determine bracket placement would be inappropriate [13]. Therefore using the bone level as a guide to positioning the bracket on the teeth in patients with advanced horizontál bone loss can correct many of these problems (an OPT radiograph is necessary). In these situations, the crowns of the teeth may require considerable equilibration. (Fig. 3) If the tooth is vital, the equilibration should be performed gradually to allow the pulp to form secondary dentin to insulate the tooth during the equilibration process. The aim of creative bracket placement and equilibration is to provide a more favorable bone architecture as well as good crown to root ratio. In some of these patients, the periodontal defects that were apparent initially may not require periodontal surgery after orthodontic treatment. In the čase of the tipped tooth, uprighting and eruption ofthetooth will level the bony defect [15,16] (Fig. 4 a, b). In the čase of a supererupted tooth, intrusion and leveling of the adjacent cementoenamel junctions (CEJs) can help level the osseous defect. The periodontist should recall the patient every 2 to 3 months during the leveling process to control inflammation in the interproximal regions. In Class I and II furcation defects regenerative therapy using polytetrafluorethylene membranes and/or bone grafting has been successful. The use of membranes has not produced satisfactory results in patients with Class III furcations. Therefore hemisecting the crown and root of the tooth is a possible method of treatment. This proceduře will, however, require endodontic, periodontic and restorative treatment. It is advisable to perform the orthodontic treatment first, especially in patients where the roots of the teeth will 30

6 ORTODONCIE Odborná práce ročník 12 č stává u těchto pacientů molár, jež má být rozpůlen, nedotčen. Extrakce zubu s rozvidlením třídy III a jeho nahrazení transplantátem integrovaným do kosti je vhodné u molárů, které jsou charakterizovány: krátkým kořenem, pokročilou ztrátou kosti, sloučenými kořeny či jsou u nich jiné problémy, které brání hemisekci a okorunkování fragmentů. V některých případech lze použít transplantátu jako ukotvení, pro usnadnění ortodontické léčby. Pokud zuby migrují, obvykle se tak neděje jednoduše sagitálním či horizontálním směrem. Obvykle pozorujeme kombinaci extruze a migrace sagitální či horizontální, jež vede ke zvětšení diastemy a k většímu otevřenému skusu a předkusu. K uzavřenítéto distemy je nezbytné upravit výšku skusu. Ovšem změny výšky obličejové části lebky nejsou obvykle stabilní. Pokud zuby vyčnívají v důsledku předkusu či diastemy, extruze recidivuje a mezera se pravděpodobně vytvoří znovu. Proto musíme do těchto zubů zasáhnout. Nečiníme tak nikdy u případů se silným úbytkem kosti ve vertikálním směru, ale jen u pacientů s horizontálním úbytkem kosti a bez patologických chobotů. K odstranění chobotů je nutný chirurgický zákrok s otevřenou kyretáží a vytvořením laloku. Intruze pak může následovat velmi rychle dny po operaci [17,18]. Během léčení by měl lékař pacienta prohlédnout každých šest až osm týdnů. Obecně lze říci, že přední zuby se sousedícími kořeny se ošetřujísnáze, protože jsou snadno přístupné a bukolingválníšířkaalveolu je menší. Při velkém stěsnání v horní a dolní oblasti jednoduché rozpletení otočených zubů zlepší postavení a zjednoduší tak domácí péči a použití nástrojů. Pokud se po ortodontickém léčení uvažuje o použití nějakých keramických náhrad, umožní to také jejich aplikaci. Rovněž to napomůže uchování normální, zdravé a estetické formy papil. Pokud jsou kořeny zadních zubů velmi blízkou sebe, může být jejich ošetřování a přístupnost pro aplikaci náhrady ztíženy. Pokud prvníhornímolár příliš prořeže, jeho distobukální kořen se může dotýkat meziobukálního kořene horního druhého moláru, čímž vzniká složitá situace, která se obtížně řeší chirurgicky bez amputace kořene. Tento stav lze řešit ortodonticky vtlačením prvního moláru, vyrovnáním kosti a otevřením mezery mezi kořeny prvního a druhého moláru. Pacienti s mírnou či pokročilou formou paradentózy mohou mít zuby, jež jsou považovány za ztracené a normálně by byly extrahovány ještě před ortodontickou léčbou. Tyto zuby však mohou být použity jako ortodontické kotvení, pokud je zánět parodontu pod kontrolou. not be separated or moved apart. In these patients, the molar to be hemisected remains intact during orthodontics. The extraction of the Class III furcation defecttooth and its replacement with an osseointegrated implant is advisable in molars with: short roots, advanced bone loss, fused roots or other problems which prevent hemisection and crowning of the fragments. In some situations, the implant could be ušed as an anchorto facilitate orthodontic treatment. When teeth migrate, they usually do not simply migrate in a saggittal or horizontál manner. We tend to see a combination of extrusion and a horizontál or saggittal migration, resulting in increased diastema and increased overbite and overjet. To close this diastema it is necessary to made changes in bite height. However, changes in facial height are not usually stable. When teeth are extruded as part of a large overjet or an anterior diastema, this extrusion will relapse and the diastema is likely to return. Therefore, we háve to intrude these teeth. In čase of severe vertical bone loss weshould nevěr try to intrude teeth, but only in patients with horizontál bone loss and no pathological pockets. To bring the pockets down periodontal surgery with open curettage and flap operation must be employed. Intrusion can start very quickly days after surgery [17, 18]. The patient must beseen by the periodontist every six weeks to two months throughout the treatment period. Generally, anterior teeth are easierto maintain with root proximity because of ease of access and the narrower buccolingual width of the alveolus. In a very crowded situation in the upper or lower anterior region, simply unraveling the rotated teeth will improve the embrasure form and simplify home care and instrumentation. Also, if any ceramic restorations are to be placed after orthodontic treatment, this will facilitate the restorative procedures. It will also help maintaining a more normál, healthy, and esthetic papillary form. When the roots of posterior teeth are in close proximity, the ability to maintain the periodontal health and accessibility for restoration of these adjacent teeth may be compromised. If the upper first molar supererupts, its distobuccal root can touch the mesiobuccal root of the upper second molar creating a difficult situation to treat surgically without root amputation. The situation can be solved orthodontically by intruding the first molar, leveling the bone, and opening up the embrasure space between the first and second molar roots. Patients with moderateto advanced periodontal disease may háve specific teeth that are deemed hopeless and normally would be extracted before orthodontics. However, these teeth can be ušed for orthodontic anchorage, if the periodontal inflammation is under control. 31

7 ročník 12 č Odborná práce ORTODONCIE V okolí ztraceného zubu může být nezbytné provést chirurgický zákrok. Když jsou laloky ohnuty zpět, odstranění cizích těles a neživé tkáně z kořene zubu může postačit během ortodontické léčby ke kontrole zánětu. Důležité je zachovat zdravou kost sousedního zubu (kontrola po třech měsících je naprosto nezbytná). Po ukončení ortodontické léčby následuje půlroční obdobístabilizace před tím, než bude provedeno nové zhodnocenístavu chrupu. Občas se stane, že tzv. ztracený zub se po ortodontické léčbě natolik zlepší, že je zachován (obr. 4 b). Rozhodnutí, zda extrahovat či ne, musí být výsledkem konzultací mezi specialisty, protetikem a pacientem. Hlavní chirurgické zákroky na chrupu se doporučují po ukončení ortodontické léčby, jedná se zejména o gingivektomii a frenotomii (obr. 5). Biomechanika a působení síly U dospělého není k dispozici stejné množství buněk na začátku léčby jako u mladého člověka. Proto musí být počáteční síla menší. Navíc, u dospělého je objem kosti, jež se musí resorbovat vzhledem k určitému pohybu zubu, obecně menší [17]. V každém jednotlivém případě je třeba stanovit nejvhodnější metodu pohybu zubu. Ačkoliv v některých případech je možné drobné či částečné ortodontické ošetření pomocí dílčích či snímatelných aparátů [19, 20, 21], ve většině případů se dává přednost metodě použití fixních aparátů v obou zubních obloucích - umožňuje lepší kontrolu pohybu zubů ve třech rovinách. Síly užívané u pacientů se zdravou tkání: - neřízený sklon g, M/F = 0/1 - pohyb tělem zubu g, M/F = 10/1 - kroutivá síla (napřímení kořene) Og, M/F = 12/1 - rotace g - extruze g - intruze g. U dospělého pacienta se zánětem ozubiceje síla redukována na zhruba 50% té, která je běžně doporučována u mladých lidí. Ortodontický pohyb zuby postiženými paradentózou je třeba konat s velkou pozorností věnovanou silám (jsou menší než obvykle) a momentům (jsou delší než běžně). [20] Při přípravě léčení ortodontického pacienta s paradentózou jsou k dispozici následující možnosti redukce působící síly: - užití segmentovaných oblouků (obr. 6) - nové materiály (NiTi, beta titanium) - systém s mnoha kličkami, tzv. multiloop systém (prodloužená vzdálenost mezi zámky a snížení míry pružné odchylky) - redukce síly elastického modulu Some periodontal surgery may be necessary around the hopeless tooth. When the flaps are reflected, debridement of the root of the tooth may be all that is necessary to control inflammation during the orthodontic process. The important factor is to maintain the health of the bone on the adjacent teeth (3 month periodontal recall is imperative). Following orthodontic treatment, there is a six month period of stabilization before reevaluation of the periodontal status. Occasionally, the hopeless tooth may be so improved after orthodontic treatment that it is retained (Fig. 4 b). The decision whether or not to extract needs to be negotiated between the specialists, restorative dentist and patient. The main periodontal surgical procedures recommended after completing orthodontic treatment are related to gingivectomy and frenotomy (Fig. 5). Biomechanics and Forces In the adult there is not the samé pool of celis available when treatment is initiated as in the young individual. Therefore, the initial force should be lower. In addition, the amount of bone that must resorb in relation to a particular tooth movement is generálly less in the adult [17]. The most appropriate method for tooth movement must be determined in each particular čase. Although minor or partial orthodontic treatment with sectional or removable appliances may be possible in some instances [19, 20,21], in the majority of cases a fully controlled technique with fixed appliances in both dental arches is preferred in orderto control carefully the movement of teeth in three planeš. Forces ušed in patients with healthy periodontal tissues are: - uncontrolled tipping g, M/F = 0/1 - bodily movement g, M/F = 10/1 - torque (root uprighting) g, M/F = 12/1 - rotation g - extrusion g - intrusion g. In the adult patient with periodontitis the force is reduced to about 50 percent of what is normally recommended in young individuals. Orthodontic movement of periodontally involved teeth can be carried out only with careful attention to forces (smaller than normál) and moments (largerthan normál). [20] Because of this, in managing treatment for the orthodontic patient with periodontal problems the following options for reducing forces are available: - use of segmented arches (Fig. 6), - new materials (NiTi, beta titanium), - multiloop systém (prolonged interbracket distance and lowing load deflection rate), - spring with lower load-deflection rate, - reduction of elastic module force, 32

Příčiny a léčba úrazů horních stálých řezáků Causation and treatment ofupper permanent incisors injuries

Příčiny a léčba úrazů horních stálých řezáků Causation and treatment ofupper permanent incisors injuries ročník 11 č. 4. 2002 Odborná práce ORTODONCIE Příčiny a léčba úrazů horních stálých řezáků Causation and treatment ofupper permanent incisors injuries MUDr. Lenka Kotlíková Ortodontické oddělení 1.Stomatologické

Více

Radiologická diagnostika retinovaneho stálého horního. Radiological diagnostics of impacted permanent

Radiologická diagnostika retinovaneho stálého horního. Radiological diagnostics of impacted permanent ročník 11 č. 3. 2002 Odborná práce ORTODONCIE Radiologická diagnostika retinovaneho stálého horního Špičáku I. část - typy rentgenových snímků Radiological diagnostics of impacted permanent maxillary canine

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs

Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č. 4. 2005 Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny pacientů Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs oral hygiene MUDr. Radka

Více

Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2

Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č. 4. 2005 Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2 MUDr. Jarmila Šulová, MUDr.Hana

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1 ORTODONCIE ÍT20I7 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1 Obsah (Conte): Společeká rubrika str.

Více

XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY

XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY ANGELO HOTEL / Plzeň / Česká republika 26. 28. 9. 2013 DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIV. KONGRES ČESKÉ

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz www.kongrescos.cz DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIII. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. 9. 2012 LUHAČOVICE, Společenský dům Martin Kotas Prezident kongresu President of the Congress Vážené

Více

Sborník abstrakt Book of Abstracts

Sborník abstrakt Book of Abstracts Sborník abstrakt Book of Abstracts XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky. -. říjen 0 th Congress of the Czech Society for Surgery of the Hand October,.

Více

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 31. 5. - 1. 6. 2013 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Pořadatelé akce: Petřivalského nadace, NMB Letovice, KPS ČCHS, ČAS, Fondazione Rosa Gallo. Organizátor

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

NEJNOVĚJŠÍ INOVACE V PROVÁDĚNÍ OSTĚNÍ ZE STŘÍKANÉHO BETONU METODA LASERSHELL THE LATEST INNOVATION IN SPRAYED CONCRETE LINING THE LASERSHELL METHOD

NEJNOVĚJŠÍ INOVACE V PROVÁDĚNÍ OSTĚNÍ ZE STŘÍKANÉHO BETONU METODA LASERSHELL THE LATEST INNOVATION IN SPRAYED CONCRETE LINING THE LASERSHELL METHOD NEJNOVĚJŠÍ INOVACE V PROVÁDĚNÍ OSTĚNÍ ZE STŘÍKANÉHO BETONU METODA LASERSHELL THE LATEST INNOVATION IN SPRAYED CONCRETE LINING THE LASERSHELL METHOD MATOUS HILAR, ALUN THOMAS & LEO FALKNER ÚVOD Tunely s

Více

Scientific Committee. Invited speakers

Scientific Committee. Invited speakers Scientific Committee Vladimír Beneš Ivan Bízik Andrej Džubera Miroslav Galanda Robert Illéš Jiří Náhlovský Juraj Šteňo Petr Suchomel Igor Šulla Invited speakers Vladimír Beneš, Prague, Czech Republic Peter

Více

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii The 7 th Prague-Sydney-Lublin Symposium News in Comprehensive Care on Locomotor Defects The Medical House in Prague 11. 10. 2006 Vydává Společnost pro pojivové

Více

Zubní lékařství u mláďat

Zubní lékařství u mláďat Veterinární lékaø roèník 4 2006 Èíslo 3 Juvenile Dentistry Fraser A. Hale Veterinary Dental Service, Guelph, Ontario, Canada SOUHRN Výskyt a závažnost periodontálního onemocnění a jiných běžných problémů

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4 Obsah (Contens): Společenská rubrika str. 5 Zprávy z

Více

Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding

Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding MUDr. Alena Bryšová, MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika FN u sv.

Více

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Vydává Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J. E. Purkyně

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Central European Collaboration on Sexual Medicine CECSM Meeting 31. května 1. června 2013

Více

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Úřad vlády ČR Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Sborník příspěvků ze semináře konaného dne 7.

Více

NOR ČR. Novotvary 2007 ČR. Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic

NOR ČR. Novotvary 2007 ČR. Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic NOR ČR Novotvary 2007 ČR Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Národním onkologickým

Více

PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT

PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT BENOIT JONES ÚVOD Oblast King s Cross je rušnou součástí centrálního Londýna a velkou dopravní křižovatkou.

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha MUDr.

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001 ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_LF_2015_001 Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam Szotkowski Tomáš Myelodysplastický syndrom (MDS) náplní projektu bude

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Positron Emission Tomography with Fluorodeoxyglucose (FDG PET) Pozitronová emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou (FDG PET)

Positron Emission Tomography with Fluorodeoxyglucose (FDG PET) Pozitronová emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou (FDG PET) Positron Emission Tomography with Fluorodeoxyglucose (FDG PET) Pozitronová emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou (FDG PET) Atlas of examples of clinical use Atlas příkladů klinického využití MUDr. Otakar

Více