Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s."

Transkript

1

2 OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti... str. 9 Zpráva dozorèí rady... str. 10 Finanèní èást... str. 11 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami... str. 69 1

3 Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. Stav k 31. prosinci Jednotka Instalovaný elektrický výkon MW 361,8 361,8 361,8 Dodávka elektrické energie GWh Instalovaný tepelný výkon pro CZT* MWt Dodávka tepla odbìratelùm TJ Tržby tis. Kè Zisk pøed úroky a zdanìním tis. Kè Zisk pøed zdanìním tis. Kè Zisk po zdanìní tis. Kè Investièní výdaje do dlouhodobého majetku tis. Kè z toho: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek tis. Kè Poèet pracovníkù poèet osob Aktiva celkem tis. Kè Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek tis. Kè Dlouhodobý finanèní majetek tis. Kè Zásoby tis. Kè Vlastní kapitál tis. Kè Základní kapitál tis. Kè Bankovní úvìry a výpomoci tis. Kè Poèet akcií ks Èistý zisk na akcii (EPS) Kè/akcie Cash flow na akcii Kè/akcie Dividenda na akcii Kè/akcie Pomìrové ukazatele Míra zadluženosti 1 1,00 0,76 0,56 Bìžná likvidita 1 2,10 0,75 2,61 * CZT - centrální zásobování teplem 2

4 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku Prodej elektøiny, tepla a vedlejších produktù V hodnoceném období byl, stejnì jako v pøedchozích letech, zdrojem pøíjmù spoleènosti pøedevším prodej elektøiny a tepla, který byl však ovlivnìn rozsáhlou havárií v listopadu Nejvýznamnìjším zákazníkem v prodeji elektøiny byla distribuèní spoleènost Východoèeská energetika, a.s. V roce 2002 dále úspìšnì pokraèoval prodej podpùrných regulaèních služeb provozovateli pøenosové soustavy spoleènosti ÈEPS, a.s. Tyto prodeje byly realizovány pøedevším formou bilaterálních obchodù. Zbylá volná kapacita zdroje byla uplatòována na denním trhu s podpùrnými službami. Celkový roèní prodej elektøiny v roce 2002 dosáhl hodnoty 1896 GWh. Prodej tepla ve výši TJ odpovídal hodnotám prùmìrného roku a pøekroèil plánované dodávky o 1,2 %. Spoleènosti se podaøilo pøipojit 31 nových odbìratelù a rozšíøit dodávky tepla u nìkterých stávajících odbìratelù. Nárùst nových odbìrù tepla má pøíkon 8,6 MW a pøedpokládaný roèní odbìr tepla 40,7 TJ. Spoleènost se zabývá rovnìž prodejem tzv. vedlejších produktù (certifikovaných stavebních hmot). Jejich využití je pøedevším v oblasti stavebnictví (napø. stavba silnic, hrázních systémù). Pøehled prodeje vedlejších produktù shrnuje dále uvedená tabulka. 3

5 Výsledky hospodaøení V roce 2002 se spoleènosti daøilo pøi podnikání pokraèovat v pozitivních trendech minulých let. Udržela si svùj podíl na trhu s energiemi, dále optimalizovala využití kapacit výrobních zdrojù a zvyšovala efektivnost všech provádìných èinností a procesù. Devátého listopadu 2002 došlo ke zmínìné vážné provozní havárii (pád støechy kotelny). Elektrárna Opatovice musela být na deset dní zcela odstavena z provozu. Plného výkonu elektrárny se podaøilo po velikém úsilí dosáhnout již 4. prosince 2002, tj. po 25 dnech od havárie. Pøes tyto skuteènosti vznikly spoleènosti znaèné škody na jejím majetku a škody z pøerušení provozu elektrárny, které výraznì ovlivnily roèní hospodáøské výsledky. V záležitosti vypoøádání pojistné události probíhají intenzivní jednání s pojiš ovnou, avšak ke dni vypracování této zprávy nebyla zatím uzavøena. Spoleènost vytvoøila hospodáøský výsledek po zdanìní ve výši 595 mil. Kè. V meziroèním srovnání to pøedstavuje snížení zisku o 96 mil. Kè, resp. o 14%. Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb se meziroènì zvýšily o témìø 17 mil. Kè a dosáhly hodnoty mil. Kè. Vytvoøený provozní hospodáøský výsledek ve výši 654 mil. Kè je ve srovnání s loòským rokem nižší o 297 mil. Kè. Netto hodnota aktiv spoleènosti èinila mil. Kè. Pøehled o výši aktiv, resp. jednotlivých jejich složek, je uveden v úèetní závìrce spoleènosti k V roce 2002 spoleènost investovala do obnovy a rozšíøení výrobních a ostatních zaøízení celkem 311 mil. Kè. V èervnu 2002 spoleènost uzavøela úvìrovou smlouvu o termínované a revolvingové lince, a ukonèila tak proces refinancování. Zároveò byl splacen zùstatek pùvodního syndikovaného úvìru. Z celkového rámce nového úvìru ve výši mil. Kè spoleènost pak v prùbìhu roku 2002 èerpala mil. Kè. Financování spoleènosti bylo po celý rok stabilní a bez jakýchkoliv problémù s likviditou. Produktivita práce, mìøená ukazatelem pøidané hodnoty, se meziroènì zvýšila o 0,6%. 4

6 Akcie a akcionáøi Základní kapitál spoleènosti ve výši Kè byl ke konci roku 2002 rozdìlen na akcií o jmenovité hodnotì Kè. Šlo o neregistrované zaknihované kmenové akcie na majitele, SIN Významný podíl akcií spoleènosti vlastnila EOP, a.s. sama. Na základì povinné veøejné nabídky smlouvy o koupi akcií - v dùsledku schváleného návrhu na zrušení jejich registrace - odkoupila spoleènost v prùbìhu roku 2001 od minoritních akcionáøù celkem akcií (3,08 % z celkového poètu akcií spoleènosti) o jmenovité hodnotì Kè (1 100 Kè za akcii). Zaplatila za nì celkem Kè (za cenu Kè za akcii). Øádná valná hromada spoleènosti dne 30. kvìtna 2002 schválila návrh pøedstavenstva na snížení základního kapitálu o Kè, tedy o èástku odpovídající jmenovité hodnotì akcií ve vlastnictví spoleènosti. Spoleènost následnì uèinila v souladu s právními pøedpisy veškeré kroky vedoucí k tomu, aby mohlo být toto snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstøíku. Po provedení této zmìny v obchodním rejstøíku budou akcie držené zatím v majetku spoleènosti zrušeny. Základní kapitál spoleènosti se v dùsledku toho sníží na Kè a bude rozdìlen na akcií. Dosavadní procentní podíl majoritního akcionáøe spoleènosti - nizozemské International Power Holdings B.V., patøící do skupiny International Power plc - se po snížení základního kapitálu zvýší z dosavadních 96,02 % na 99,08 %. Struktura akcionáøù k 31. prosinci daného roku (%) Právnické osoby tuzemské 3,09 3,09 0,18 z toho Elektrárny Opatovice, a.s. 3,08 3,08 0,00 Právnické osoby zahranièní 96,07 96,06 96,45 z toho International Power Holdings B.V. 96,02 96,02 96,02 Fyzické osoby 0,84 0,85 3,37 Majetkové podíly Vedle rozhodující podnikatelské èinnosti, kterou je výroba a dodávka elektøiny a tepla, se EOP, a.s. podílela na podnikání osmi dalších spoleèností. Hospodaøení tìchto dceøiných a pøidružených spoleèností bylo pøevážnì ziskové, stabilizované a bez problémù s likviditou. Výjimkou je spoleènost TORIN spol. s r.o., která byla od 11. prosince 1998 do 4. února 2002 v konkurzu. Konkurz byl zrušen po splnìní rozvrhového usnesení a byl dán návrh na výmaz uvedené spoleènosti z obchodního rejstøíku. V prvním ètvrtletí roku 2002 došlo k nákupu 49 % obchodního podílu ve spoleènosti TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. (dále také TEHOP, s.r.o.) od Statutárního mìsta Pardubice. Dále v roce 2002 EOP, a.s. nakoupila kusù akcií spoleènosti Pražská teplárenská a.s. 5

7 Spoleènost Podíl EOP, a.s. k 31. prosinci 2002 (%) EOP & HOKA s.r.o 99,79 TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. 100,00 Pražská teplárenská a.s. 48,54 DEOP v.o.s. 99,99 VAHO s.r.o. 68,00 REATEX a.s. 100,00 B I O S P O L 94 spoleènost s ruèením omezeným 1) 33,50 TORIN spol. s r.o. 34,13 1) dále BIOSPOL 94, s.r.o. EOP, a.s. pøipravuje v roce 2003 provedení fúze se spoleèností TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. ledna 2003 a EOP, a.s. bude nástupnickou spoleèností. Personální oblast Spoleènost v prùbìhu celého roku pokraèovala ve zkvalitòování úrovnì personálu a to školením, výcvikem, uvolòováním zamìstnancù a pøijímáním nových pracovníkù formou výbìrových øízení. V souvislosti s pøípravou pøevzetí èinností spojených s provozováním sekundárních sítí v Pardubicích (viz zmínìná fúze) byli do spoleènosti smluvnì pøevedeni vybraní zamìstnanci spoleènosti TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. Stav zamìstnancù na konci roku 2002 èinil 444 osob a oproti roku 2001 nedošlo k jeho zvýšení. Vedení spoleènosti si pøi potøebì rychlé a bezpeèné likvidace vážných následkù havárie kotelny potvrdilo znaènou odbornou úroveò a osobnostní pøedpoklady zamìstnancù spoleènosti. Lze proto konstatovat, že pøedchozí prùbìžná pøíprava zamìstnancù k vysokému pracovnímu nasazení a odvádìní profesionálních výkonù byla správným a vèasným krokem pøi øízení spoleènosti. S odborovou organizací bylo vyhodnoceno plnìní kolektivní smlouvy - bez výhrad. Pøi jednání o nové kolektivní smlouvì došlo ke vzájemné dohodì na jejím novém znìní. Nová kolektivní smlouva nabyla úèinnosti Dosažením shody úèastníkù nové kolektivní smlouvy byla potvrzena existence sociálního smíru ve spoleènosti a tím byla i vytvoøena jedna z podmínek pro prùbìžné plnìní firemních cílù. Životní prostøedí Hlavní cíl spoleènosti, být spolehlivým a úsporným zdrojem elektrické energie a tepla s minimálním zatížením životního prostøedí, se plnì promítá v oblasti ochrany životního prostøedí. Spoleènost plní veškeré platné zákonné požadavky a stanovené emisní limitní hodnoty zneèiš ujících látek ve spalinách a vypouštìných vodách. Provoz odsiøovacího závodu, vèetnì výstupních hodnot zneèiš ujících látek, plnì splòuje požadavky zákona o ovzduší MŽP ÈR è. 86/2002 Sb. a jeho dalších doprovodných vyhlášek. V uplynulých 11-ti letech trvání spoleènosti nedošlo k žádnému postihu spoleènosti ze strany státních orgánù v oblasti ochrany životního prostøedí. Na odkališti Døíteè probíhá støednìdobá rekultivace terénu pøekrytím smìsí zeminy a kompostu se zámìrem dlouhodobého využití k zajímavým investièním projektùm. Plnìní realizaèního programu ochrany životního prostøedí, vytèených cílù, jejich pravidelná aktualizace a hodnocení, je základem k dalšímu zlepšování systému environmentálního managementu. V prùbìhu roku byla provedena aplikace nových zákonù a provádìcích vyhlášek, zejména z oblasti ochrany ovzduší, do pøíslušných nástrojù øízení spoleènosti. 6

8 Výhled na další období Restrukturalizace èeské energetiky ovlivní budoucí rozvoj naší a všech dalších spoleèností na trhu s elektøinou. Akciová spoleènost Elektrárny Opatovice, jejíž podíl na trhu s elektøinou èiní v souèasnosti okolo 5 %, bude hledat takový segment trhu, ve kterém bude konkurovat rozvojem pružného a efektivního provozu, který bude pøipraven splnit budoucí výzvy. Spoleènost upevòuje svoji pozici na trhu s dálkovým vytápìním pøipravovanou fúzí slouèením se spoleèností TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. Zámìrem spoleènosti je být tak co nejblíže zákazníkùm a mít možnost co nejlépe reagovat na rozvoj poptávky po tepelné energii bìhem nìkolika pøíštích let. Pozornost je vìnována výstavbì záložních zdrojù ve mìstech Hradec Králové, Chrudim a Pardubice s cílem posílit spolehlivost provozního systému. Spoleènost se úèastní jednání s regionálními zastupitelstvy týkající se výstavby komplexního systému komunálních odpadù. Pokud tato jednání budou úspìšná, mohla by vyústit ve výstavbu spalovny komunálních odpadù v blízkosti Opatovic. S velkým zájmem spoleènost sleduje možnost výstavby alternativních zdrojù energie a další rozvoj projektù bude odvíjen od nastavení legislativních podmínek vztahujících se k této problematice. Spoleènost stále zdokonaluje výrobu vedlejších produktù a postupnì proniká s jejich dodávkami do rùzných stavebních odvìtví, zejména pak do sféry výstavby komunikací a hrázních systémù. V Opatovicích nad Labem dne Za pøedstavenstvo spoleènosti: Richard Lappin, pøedseda pøedstavenstva Ing. František Hejèl, èlen pøedstavenstva 7

9 Rozdìlení zisku roku 2002 Valná hromada spoleènosti, konaná dne 5. èervna 2003, schválila následující rozdìlení zisku: Zisk roku 2002 Použitá èást nerozdìleného zisku minulých let Celkem k rozdìlení: tis. Kè tis. Kè tis. Kè Pøídìl do zákonného rezervního fondu Pøídìl do sociálního fondu Dividendy Tantiémy Rozdìleno celkem: 0 tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè 8

10 Vrcholové orgány spoleènosti PØEDSTAVENSTVO V souladu se stanovami spoleènosti má pøedstavenstvo sedm èlenù. V prùbìhu roku 2002 došlo k této zmìnì ve složení pøedstavenstva: Na zasedání pøedstavenstva dne 10. prosince 2002 oznámil Libor Slezák odstoupení z funkce èlena pøedstavenstva. Pøedstavenstvo na svém zasedání téhož dne rozhodlo o tom, že výkon jeho funkce bude k 31. prosinci 2002 ukonèen. Seznam èlenù pøedstavenstva k 31. prosinci 2002 Richard Lappin Michael Causton Charles Dexter Oldøich Vlasák Libor Slezák František Hejèl pøedseda pøedstavenstva místopøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva èlen pøedstavenstva èlen pøedstavenstva èlen pøedstavenstva DOZORÈÍ RADA V souladu se stanovami spoleènosti má dozorèí rada tøi èleny. V prùbìhu roku 2002 nedošlo ke zmìnám ve složení dozorèí rady. Seznam èlenù dozorèí rady k 31. prosinci 2002 Bohuslav Èáp Oldøich Valenta Ladislav Libý pøedseda dozorèí rady místopøedseda dozorèí rady èlen dozorèí rady VÝKONNÉ VEDENÍ SPOLEÈNOSTI V prùbìhu roku 2002 nedošlo ke zmìnám ve složení výkonného vedení spoleènosti. Seznam èlenù výkonného vedení spoleènosti k 31. prosinci 2002 František Hejèl Ladislav Kudrnáè Pavel Kos Miloslav Decker Jiøí Pìnka povìøený øízením spoleènosti øeditel pro výrobu øeditel pro finance øeditel pro techniku øeditel pro obchod 9

11 Zpráva dozorèí rady pro výroèní zprávu za rok 2002 Dozorèí rada byla v prùbìhu roku informována o jednáních a rozhodováních pøedstavenstva pøímou úèastí pøedsedy na jednáních pøedstavenstva. Dozorèí rada provádìla kontroly vybraných úsekù èinnosti spoleènosti a dávala své vyjádøení k dùležitým návrhùm pøedstavenstva. Lze konstatovat, že rozhodování pøedstavenstva bylo v souladu se stanovami spoleènosti a s právními pøedpisy. Dozorèí rada se podrobnì seznámila s roèní úèetní závìrkou spoleènosti za rok 2002 a se zprávou auditorské spoleènosti KPMG Èeská republika Audit, spol. s r.o. o provedeném auditu úèetní závìrky spoleènosti EOP, a.s. Na základì pøedložených dokumentù se mùže dozorèí rada ztotožnit s výrokem auditora. V Opatovicích nad Labem dne 20. kvìtna 2003 Ing. Bohuslav Èáp pøedseda dozorèí rady 10

12 FINANÈNÍ ÈÁST 11

13 Zpráva o auditu pro akcionáøe spoleènosti Elektrárny Opatovice, a.s. Na základì provedeného auditu jsme dne 13. bøezna 2003 vydali o úèetní závìrce, která je souèástí této výroèní zprávy, zprávu následujícího znìní: Provedli jsme audit pøiložené úèetní závìrky spoleènosti Elektrárny Opatovice, a.s. k 31. prosinci Za úèetní závìrku je odpovìdný statutární orgán spoleènosti. Naší odpovìdností je vyjádøit na základì auditu výrok o této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými smìrnicemi Komory auditorù Èeské republiky. Tyto smìrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrové ovìøení podkladù prokazujících údaje a informace uvedené v úèetní závìrce. Audit rovnìž zahrnuje posouzení použitých úèetních zásad a významných odhadù uèinìných spoleèností a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení našeho výroku. Podle našeho názoru úèetní závìrka podává ve všech významných ohledech vìrný a poctivý obraz aktiv, závazkù, vlastního kapitálu a finanèní situace spoleènosti Elektrárny Opatovice, a.s. k 31. prosinci 2002 a výsledku hospodaøení za rok 2002 v souladu se zákonem o úèetnictví a pøíslušnými pøedpisy Èeské republiky. Ovìøili jsme též soulad ostatních finanèních informací uvedených v této výroèní zprávì s auditovanou úèetní závìrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ovìøenou úèetní závìrkou. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán spoleènosti. Naší odpovìdností je ovìøit správnost údajù uvedených ve zprávì. Nezjistili jsme žádné skuteènosti, které by nás vedly k názoru, že zpráva obsahuje významné nesprávnosti. V Praze dne 23. kvìtna 2003 KPMG Èeská republika Audit, spol. s r.o. Ing. Petr Škoda Osvìdèení èíslo 71 Osvìdèení èíslo

14 Oznaè. a Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2002 (nekonsolidovaná, v tisících Kè) A K T I V A b Èíslo øádku Bìžné úèetní období Brutto Korekce Netto Minulé úè. období Netto c A K T I V A C E L K E M (ø ) A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (ø ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ø. 05 až 11) B.I.1. Zøizovací výdaje 005 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 009 B.I.6. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ø. 13 až 21) B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí B.II.4. Pìstitelské celky trvalých porostù 016 B.II.5. Základní stádo a tažná zvíøata 017 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku 021 B.III. Dlouhodobý finanèní majetek (ø. 23 až 29) B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem B.III.2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 025 B.III.4. Pùjèky podnikùm ve skupinì 026 B.III.5. Jiný finanèní majetek B.III.6. Nedokonèený dlouhodobý finanèní majetek 028 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 029 C. Obìžná aktiva (ø ) C.I. Zásoby (ø. 32 až 37) C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokonèená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky 034 C.I.4. Zvíøata 035 C.I.5. Zboží 036 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky (ø. 39 až 43) C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení 040 C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 041 C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 042 C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky (ø. 45 až 51) C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení 046 C.III.3. Sociální zabezpeèení 047 C.III.4. Stát - daòové pohledávky C.III.5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 050 C.III.7. Jiné pohledávky C.IV. Finanèní majetek (ø. 53 až 56) C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úèty v bankách C.IV.3. Krátkodobý finanèní majetek C.IV.4. Nedokonèený krátkodobý finanèní majetek D. Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv (ø ) D.I. Èasové rozlišení (ø ) D.I.1. Náklady pøíštích období D.I.2. Pøíjmy pøíštích období 060 D.I.3. Kursové rozdíly aktivní D.II. Dohadné úèty aktivní

15 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2002 (nekonsolidovaná, v tisících Kè) Oznaè. a P A S Í V A b Èíslo øádku c Bìžné období 5 Minulé období 6 P A S Í V A C E L K E M (ø ) A. Vlastní kapitál (ø ) A.I. Základní kapitál (ø ) A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly A.I.3. Zmìny základního kapitálu 068 A.II. Kapitálové fondy (ø. 70 až 73) A.II.1. Emisní ažio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù A.II.4. Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách 073 A.III. Fondy ze zisku (ø ) A.III.1. Zákonný rezervní fond A.III.2. Nedìlitelný fond 076 A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaøení minulých let (ø ) A.IV.1. Nerozdìlený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaøení (+/-) B. Cizí zdroje (ø ) B.I. Rezervy (ø. 84 až 88) B.I.1. Rezervy zákonné B.I.2. Rezerva na kursové ztráty 085 B.I.3. Rezerva na daò z pøíjmù 086 B.I.4. Ostatní rezervy B.I.5. Odložený daòový závazek (pohledávka) B.II. Dlouhodobé závazky (ø. 90 až 95) 089 B.II.1. Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem 090 B.II.2. Závazky k podnikùm s podstatným vlivem 091 B.II.3. Dlouhodobé pøijaté zálohy 092 B.II.4. Emitované dluhopisy 093 B.II.5. Dlouhodobé smìnky k úhradì 094 B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky 095 B.III. Krátkodobé závazky (ø. 97 až 104) B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.2. Závazky ke spoleèníkùm a sdružení B.III.3. Závazky k zamìstnancùm B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpeèení B.III.5. Stát - daòové závazky a dotace B.III.6. Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem 102 B.III.7. Závazky k podnikùm s podstatným vlivem 103 B.III.8. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci (ø ) B.IV.1. Bankovní úvìry dlouhodobé B.IV.2. Bìžné bankovní úvìry B.IV.3. Krátkodobé finanèní výpomoci 108 C. Ostatní pasíva - pøechodné úèty pasív (ø ) C.I. Èasové rozlišení (ø ) C.I.1. Výdaje pøíštích období C.I.2. Výnosy pøíštích období C.I.3. Kursové rozdíly pasívní C.II. Dohadné úèty pasívní Auditor: KPMG Èeská republika Audit, spol. s r.o. Osvìdèení èíslo 71 Ing. Petr Škoda Osvìdèení èíslo

16 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2002 (nekonsolidovaný, v tisících Kè) Oznaè. a T E X T b Èíslo øádku Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém 1 2 c I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ø ) 03 II. Výkony (ø ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb II.2. Zmìna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby II.3. Aktivace B. Výkonová spotøeba (ø ) B.1. Spotøeba materiálu a energie B.2. Služby Pøidaná hodnota (ø ) C. Osobní náklady (ø. 13 až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpeèení C.4. Sociální náklady D. Danì a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúètování rezerv a èasového rozlišení provozních výnosù G. Tvorba rezerv a èasového rozlišení provozních nákladù V. Zúètování opravných položek do provozních výnosù H. Zúètování opravných položek do provozních nákladù VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Pøevod provozních výnosù 27 J. Pøevod provozních nákladù 28 * P r o v o z n í výsledek hospodaøení [ø (-27)-(-28)] VIII. Tržby z prodeje cenných papírù a podílù K. Prodané cenné papíry a podíly IX. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku (ø ) IX.1. Výnosy z cenných papírù a podílù v podnicích ve skupinì 33 IX.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù a podílù IX.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku 35 X. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku L. Náklady z finanèního majetku 37 XI. Výnosy z pøecenìní majetkových cenných papírù 38 M. Náklady z pøecenìní majetkových cenných papírù 39 XII. Zúètování rezerv do finanèních výnosù N. Tvorba rezerv na finanèní náklady XIII. Zúètování opravných položek do finanèních výnosù O. Zúètování opravných položek do finanèních nákladù XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanèní výnosy Q. Ostatní finanèní náklady XVI. Pøevod finanèních výnosù 48 R. Pøevod finanèních nákladù 49 * F i n a n è n í výsledek hospodaøení [ø (-48)-(-49)] S. Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost (ø ) S.1. - splatná S.2. - odložená ** Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost (ø ) XVII. Mimoøádné výnosy T. Mimoøádné náklady U. Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti (ø ) U.1. - splatná U.2. - odložená 59 * M i m o ø á d n ý hospodáøský výsledek (ø ) W. Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm 61 *** Výsledek hospodaøení za ú è e t n í období (+/-) (ø ) Výsledek hospodaøení pøed zdanìním (+/-) (ø )

17 Pøehled o penìžních tocích k 31. prosinci 2002 (nekonsolidovaný, v tisících Kè) Bìžné úèetní období Minulé úèetní období P. Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na zaèátku úèetního období Penìžní toky z hlavní výdìleèné èinnosti Z. Úèetní zisk nebo ztráta z provozní èinnosti pøed zdanìním A.1. Úpravy o nepenìžní operace A.1.1. Odpisy stálých a obìžných aktiv A.1.2. Zmìna stavu: A zúètování opravných položek do provozních výnosù a nákladù A rezerv A pøechodných úètù aktiv a pasív A.1.3. Zisk(-) Ztráta(+) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Inventurní rozdíly zahrnuté do provozního hodpodáøského výsledku A.* Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním, zmìnami pracovního kapitálu a mimoøádnými položkami A.2. Zmìna potøeby pracovního kapitálu A.2.1. Zmìna stavu pohledávek z provozní èinnosti A.2.2. Zmìna stavu krátkodobých závazkù z provozní èinnosti A.2.3. Zmìna stavu zásob A.2.4. Zmìna stavu finanèního majetku, který není zahrnut do penìžních prostøedkù A.** Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed finanèními položkami, zdanìním a mimoøádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokù A.4. Pøijaté úroky A.5. Zaplacená daò z pøíjmù za bìžnou èinnost a domìrky danì za minulá období A.6. Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady A.7. Zisk(+) Ztráta(-) z prodeje cenných papírù a vkladù A.8. Ostatní finanèní pøíjmy a výdaje A.*** Èistý penìžní tok z provozní èinnosti Penìžní toky z investièní èinnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého finanèního majetku B.2. Pøíjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1. Pøíjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2. Pøíjmy z prodeje dlouhodobého finanèního majetku B.3. Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám B.4. Pøevod zisku/ úhrada ztráty z úèasti ve veøejné obchodní spoleènosti B.*** Èistý penìžní tok vztahující se k investièní èinnosti Penìžní toky z finanèních èinností C.1. Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù z finanèní oblasti C.2. Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, eventuelnì rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleèníkùm C.2.3. Dotace do vlastního kapitálu a další vklady penìžních prostøedkù akcionáøù 7 C.2.4. Úhrada ztráty spoleèníky C.2.5. Platby z fondù tvoøených ze zisku C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vèetnì zaplacené srážkové danì C.3. Pøijaté dividendy a podíly na zisku C.4. Nákup vlastních akcií C.*** Èistý penìžní tok vztahující se k finanèní èinnosti F. Èisté zvýšení, respektive snížení penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù R. Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na konci období

18 Pøíloha roèní úèetní závìrky (nekonsolidované) za rok CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 1.1 Popis úèetní jednotky Název: Elektrárny Opatovice, a.s. IÈO: Sídlo: Opatovice nad Labem, Pardubice 2 Právní forma: akciová spoleènost Den zápisu: 1. kvìtna 1992 Zapsaná do obchodního rejstøíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové - poboèka Pardubice, oddíl B, vložka Pøedmìt podnikání v celém rozsahu zapsaném v obchodním rejstøíku l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l výroba elektøiny distribuce elektøiny obchod s elektøinou výroba tepelné energie rozvod tepelné energie úprava a rozvod užitkové vody vodoinstalatérství, topenáøství výroba stavebních hmot a stavebních prvkù velkoobchod specializovaný maloobchod inženýrská èinnost v investièní výstavbì provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování nakládání s odpady (vyjma nebezpeèných) pronájem a pùjèování vìcí movitých opravy a montáž mìøidel skladování zboží a manipulace s nákladem èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví testování, mìøení a analýzy montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zaøízení prodej chemických látek a chemických pøípravkù, klasifikovaných jako hoølavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující nákup, prodej a skladování zkapalnìlých uhlovodíkových plynù v tlakových nádobách, vèetnì jejich dopravy poskytování technických služeb ubytovací služby provozování drážní dopravy provozování dráhy - vleèky výroba, instalace a opravy elektrických strojù a zaøízení výroba, instalace a opravy elektronických zaøízení 17

19 1.3 Akcionáøi Elektrárny Opatovice, a.s. Jediným subjektem, který se podílí dvaceti a více procenty na základním kapitálu Elektráren Opatovice, a.s. (dále jen spoleènost nebo EOP, a.s. ), je International Power Holdings B.V. Jeho podíl k 31. prosinci 2002 pøedstavuje 96,02 % základního kapitálu spoleènosti. Spoleènost nemá s vìtšinovým akcionáøem International Power Holdings B.V. uzavøenu ovládací smlouvu ani smlouvu o pøevodu zisku. Zpráva o vzájemných vztazích bude souèástí výroèní zprávy. 1.4 Organizaèní struktura Spoleènost tvoøí Elektrárna Opatovice, Teplárna Pardubice, primární rozvody tepla Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Láznì Bohdaneè a sekundární rozvody tepla Chrudim. Bìhem úèetního období nedošlo ke zmìnám v organizaèní struktuøe. 1.5 Statutární a dozorèí orgán spoleènosti PØEDSTAVENSTVO: Pøedseda Místopøedseda Èlenové Richard Lappin Michael Causton Oldøich Vlasák Libor Slezák do 31. prosince 2002 Charles Dexter František Hejèl DOZORÈÍ RADA: Pøedseda Místopøedseda Èlen Bohuslav Èáp Oldøich Valenta Ladislav Libý Na zasedání pøedstavenstva dne 10. prosince 2002 oznámil Libor Slezák odstoupení ze své funkce èlena pøedstavenstva. Pøedstavenstvo na svém zasedání téhož dne rozhodlo o tom, že výkon jeho funkce bude k 31. prosinci 2002 ukonèen. Tato zmìna nebyla v roce 2002 v obchodním rejstøíku zapsána. 1.6 Zmìny v obchodním rejstøíku v roce 2002 V obchodním rejstøíku byl v èásti Pøedmìt podnikání dne 29. ledna 2002 proveden výmaz l výroba, pøenos a prodej elektøiny l výroba, pøenos a prodej tepla l koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej l provádìní finanèních èinností, platebních a kreditních operací l prodej programù výpoèetní techniky (software) l revize elektrických zaøízení l provozování støedisek kalibraèní služby l praní prádla 18

20 l l l l l l l l l l l pøeèerpávání kapalných paliv do autocisteren stáèícím zaøízením výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky a revize vyhrazených tlakových zaøízení montáž a opravy mìøicí a regulaèní techniky provoz vzdìlávacích a sociálních zaøízení skladování materiálu a zboží inženýrská a investorská èinnost ve stavebnictví pronájem nemovitostí vèetnì s nimi souvisejících strojù a zaøízení nákup, prodej a skladování paliv a maziv vèetnì jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotøebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpeèných odpadù výroba strusky, popela, popílku, energosádrovce, stabilizátu, namíchaných smìsí a umìlého kameniva prodej žíravin dále byl v téže èásti obchodního rejstøíku dne 3. øíjna 2002 proveden výmaz l podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady. V obchodním rejstøíku byl v èásti Pøedmìt podnikání dne 29. ledna 2002 proveden zápis l výroba elektøiny l distribuce elektøiny l obchod s elektøinou l výroba tepelné energie l rozvod tepelné energie l úprava a rozvod užitkové vody l vodoinstalatérství, topenáøství l výroba stavebních hmot a stavebních prvkù l velkoobchod l specializovaný maloobchod l inženýrská èinnost v investièní výstavbì l provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování l nakládání s odpady (vyjma nebezpeèných) l pronájem a pùjèování vìcí movitých l opravy a montáž mìøidel l skladování zboží a manipulace s nákladem l èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví dále byl v téže èásti obchodního rejstøíku dne 3. øíjna 2002 proveden zápis l testování, mìøení a analýzy l montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zaøízení l prodej chemických látek a chemických pøípravkù klasifikovaných jako hoølavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující l nákup, prodej a skladování zkapalnìlých uhlovodíkových plynù v tlakových nádobách, vèetnì jejich dopravy l poskytování technických služeb. 19

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 75110636 Název: DSO Kompostárna Únanov

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2012 IÈO: 71203354 Název: Mariánskolázeòsko, dobrovolný

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 9 / 2012 IÈO: 00282103 Název: Mìsto Modøice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Obec Øepeè AKTIVA CELKEM 24 448

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež AKTIVA CELKEM 64

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70947121 Název: Svazek obcí Moravia AKTIVA CELKEM

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 7 840

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

AKTIVA CELKEM , , , ,80

AKTIVA CELKEM , , , ,80 Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 1 074 125 013,10 193 347 347,23 880 777 665,87 904 132 980,80 A. Stálá aktiva 1 020 896 969,80 192 411

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 12 / 2010 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko AKTIVA CELKEM 2 779 163,62 2 779 163,62 396 577,73

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00853143 Název: Obec Zborov AKTIVA CELKEM 15

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 293806 Název: Mìstys Vranov nady Dyjí AKTIVA CELKEM 77 406 274,28 18

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 67438539 Název: DSO Broumovsko AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 4499278520 Název: Statutární mìsto Brno, mìstská èást Brno-Líšeò SOR1

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00600261 Název: Obec Èernín AKTIVA CELKEM 20 796

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h11m26s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 75021498 Název: ZŠ Hrubèice AKTIVA CELKEM 2 094 583,48 1 611 827,42 482 756,06 462 000,00 A. Stálá

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A K T I V A B

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 242

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008)

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00532177 Název: Obec Skrchov øádná mimoøádná mezitimní

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Želechovice nad Døevnicí, 4.kvìtna 68 76311 Želechovice nad Døevnicí,, IÈ:75158094 sestaven k : 31.12.2011

Více

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D0NW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302899 Název: Obec Libina A. Stálá aktiva 01 232

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D2GW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: D2GW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè) Období: 13 / 2006 IÈO: 241121 Název: Mesto Cernosice A. Stálá aktiva 01 480 073 322,17 528 899

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI Obec Mutìnice, Masarykova 200 69611 Mutìnice, Obec, IÈ:00285145 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kè,

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Licence: DLJW XCRGUA60 / A60 ( / )

Licence: DLJW XCRGUA60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v Kè) Období: 6 / 2007 IÈO: 00261459 Název: Mìsto Krásná Lípa A. Stálá aktiva 01 522 762 851,07 549

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více