Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s."

Transkript

1

2 OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti... str. 9 Zpráva dozorèí rady... str. 10 Finanèní èást... str. 11 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami... str. 69 1

3 Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. Stav k 31. prosinci Jednotka Instalovaný elektrický výkon MW 361,8 361,8 361,8 Dodávka elektrické energie GWh Instalovaný tepelný výkon pro CZT* MWt Dodávka tepla odbìratelùm TJ Tržby tis. Kè Zisk pøed úroky a zdanìním tis. Kè Zisk pøed zdanìním tis. Kè Zisk po zdanìní tis. Kè Investièní výdaje do dlouhodobého majetku tis. Kè z toho: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek tis. Kè Poèet pracovníkù poèet osob Aktiva celkem tis. Kè Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek tis. Kè Dlouhodobý finanèní majetek tis. Kè Zásoby tis. Kè Vlastní kapitál tis. Kè Základní kapitál tis. Kè Bankovní úvìry a výpomoci tis. Kè Poèet akcií ks Èistý zisk na akcii (EPS) Kè/akcie Cash flow na akcii Kè/akcie Dividenda na akcii Kè/akcie Pomìrové ukazatele Míra zadluženosti 1 1,00 0,76 0,56 Bìžná likvidita 1 2,10 0,75 2,61 * CZT - centrální zásobování teplem 2

4 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku Prodej elektøiny, tepla a vedlejších produktù V hodnoceném období byl, stejnì jako v pøedchozích letech, zdrojem pøíjmù spoleènosti pøedevším prodej elektøiny a tepla, který byl však ovlivnìn rozsáhlou havárií v listopadu Nejvýznamnìjším zákazníkem v prodeji elektøiny byla distribuèní spoleènost Východoèeská energetika, a.s. V roce 2002 dále úspìšnì pokraèoval prodej podpùrných regulaèních služeb provozovateli pøenosové soustavy spoleènosti ÈEPS, a.s. Tyto prodeje byly realizovány pøedevším formou bilaterálních obchodù. Zbylá volná kapacita zdroje byla uplatòována na denním trhu s podpùrnými službami. Celkový roèní prodej elektøiny v roce 2002 dosáhl hodnoty 1896 GWh. Prodej tepla ve výši TJ odpovídal hodnotám prùmìrného roku a pøekroèil plánované dodávky o 1,2 %. Spoleènosti se podaøilo pøipojit 31 nových odbìratelù a rozšíøit dodávky tepla u nìkterých stávajících odbìratelù. Nárùst nových odbìrù tepla má pøíkon 8,6 MW a pøedpokládaný roèní odbìr tepla 40,7 TJ. Spoleènost se zabývá rovnìž prodejem tzv. vedlejších produktù (certifikovaných stavebních hmot). Jejich využití je pøedevším v oblasti stavebnictví (napø. stavba silnic, hrázních systémù). Pøehled prodeje vedlejších produktù shrnuje dále uvedená tabulka. 3

5 Výsledky hospodaøení V roce 2002 se spoleènosti daøilo pøi podnikání pokraèovat v pozitivních trendech minulých let. Udržela si svùj podíl na trhu s energiemi, dále optimalizovala využití kapacit výrobních zdrojù a zvyšovala efektivnost všech provádìných èinností a procesù. Devátého listopadu 2002 došlo ke zmínìné vážné provozní havárii (pád støechy kotelny). Elektrárna Opatovice musela být na deset dní zcela odstavena z provozu. Plného výkonu elektrárny se podaøilo po velikém úsilí dosáhnout již 4. prosince 2002, tj. po 25 dnech od havárie. Pøes tyto skuteènosti vznikly spoleènosti znaèné škody na jejím majetku a škody z pøerušení provozu elektrárny, které výraznì ovlivnily roèní hospodáøské výsledky. V záležitosti vypoøádání pojistné události probíhají intenzivní jednání s pojiš ovnou, avšak ke dni vypracování této zprávy nebyla zatím uzavøena. Spoleènost vytvoøila hospodáøský výsledek po zdanìní ve výši 595 mil. Kè. V meziroèním srovnání to pøedstavuje snížení zisku o 96 mil. Kè, resp. o 14%. Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb se meziroènì zvýšily o témìø 17 mil. Kè a dosáhly hodnoty mil. Kè. Vytvoøený provozní hospodáøský výsledek ve výši 654 mil. Kè je ve srovnání s loòským rokem nižší o 297 mil. Kè. Netto hodnota aktiv spoleènosti èinila mil. Kè. Pøehled o výši aktiv, resp. jednotlivých jejich složek, je uveden v úèetní závìrce spoleènosti k V roce 2002 spoleènost investovala do obnovy a rozšíøení výrobních a ostatních zaøízení celkem 311 mil. Kè. V èervnu 2002 spoleènost uzavøela úvìrovou smlouvu o termínované a revolvingové lince, a ukonèila tak proces refinancování. Zároveò byl splacen zùstatek pùvodního syndikovaného úvìru. Z celkového rámce nového úvìru ve výši mil. Kè spoleènost pak v prùbìhu roku 2002 èerpala mil. Kè. Financování spoleènosti bylo po celý rok stabilní a bez jakýchkoliv problémù s likviditou. Produktivita práce, mìøená ukazatelem pøidané hodnoty, se meziroènì zvýšila o 0,6%. 4

6 Akcie a akcionáøi Základní kapitál spoleènosti ve výši Kè byl ke konci roku 2002 rozdìlen na akcií o jmenovité hodnotì Kè. Šlo o neregistrované zaknihované kmenové akcie na majitele, SIN Významný podíl akcií spoleènosti vlastnila EOP, a.s. sama. Na základì povinné veøejné nabídky smlouvy o koupi akcií - v dùsledku schváleného návrhu na zrušení jejich registrace - odkoupila spoleènost v prùbìhu roku 2001 od minoritních akcionáøù celkem akcií (3,08 % z celkového poètu akcií spoleènosti) o jmenovité hodnotì Kè (1 100 Kè za akcii). Zaplatila za nì celkem Kè (za cenu Kè za akcii). Øádná valná hromada spoleènosti dne 30. kvìtna 2002 schválila návrh pøedstavenstva na snížení základního kapitálu o Kè, tedy o èástku odpovídající jmenovité hodnotì akcií ve vlastnictví spoleènosti. Spoleènost následnì uèinila v souladu s právními pøedpisy veškeré kroky vedoucí k tomu, aby mohlo být toto snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstøíku. Po provedení této zmìny v obchodním rejstøíku budou akcie držené zatím v majetku spoleènosti zrušeny. Základní kapitál spoleènosti se v dùsledku toho sníží na Kè a bude rozdìlen na akcií. Dosavadní procentní podíl majoritního akcionáøe spoleènosti - nizozemské International Power Holdings B.V., patøící do skupiny International Power plc - se po snížení základního kapitálu zvýší z dosavadních 96,02 % na 99,08 %. Struktura akcionáøù k 31. prosinci daného roku (%) Právnické osoby tuzemské 3,09 3,09 0,18 z toho Elektrárny Opatovice, a.s. 3,08 3,08 0,00 Právnické osoby zahranièní 96,07 96,06 96,45 z toho International Power Holdings B.V. 96,02 96,02 96,02 Fyzické osoby 0,84 0,85 3,37 Majetkové podíly Vedle rozhodující podnikatelské èinnosti, kterou je výroba a dodávka elektøiny a tepla, se EOP, a.s. podílela na podnikání osmi dalších spoleèností. Hospodaøení tìchto dceøiných a pøidružených spoleèností bylo pøevážnì ziskové, stabilizované a bez problémù s likviditou. Výjimkou je spoleènost TORIN spol. s r.o., která byla od 11. prosince 1998 do 4. února 2002 v konkurzu. Konkurz byl zrušen po splnìní rozvrhového usnesení a byl dán návrh na výmaz uvedené spoleènosti z obchodního rejstøíku. V prvním ètvrtletí roku 2002 došlo k nákupu 49 % obchodního podílu ve spoleènosti TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. (dále také TEHOP, s.r.o.) od Statutárního mìsta Pardubice. Dále v roce 2002 EOP, a.s. nakoupila kusù akcií spoleènosti Pražská teplárenská a.s. 5

7 Spoleènost Podíl EOP, a.s. k 31. prosinci 2002 (%) EOP & HOKA s.r.o 99,79 TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. 100,00 Pražská teplárenská a.s. 48,54 DEOP v.o.s. 99,99 VAHO s.r.o. 68,00 REATEX a.s. 100,00 B I O S P O L 94 spoleènost s ruèením omezeným 1) 33,50 TORIN spol. s r.o. 34,13 1) dále BIOSPOL 94, s.r.o. EOP, a.s. pøipravuje v roce 2003 provedení fúze se spoleèností TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. ledna 2003 a EOP, a.s. bude nástupnickou spoleèností. Personální oblast Spoleènost v prùbìhu celého roku pokraèovala ve zkvalitòování úrovnì personálu a to školením, výcvikem, uvolòováním zamìstnancù a pøijímáním nových pracovníkù formou výbìrových øízení. V souvislosti s pøípravou pøevzetí èinností spojených s provozováním sekundárních sítí v Pardubicích (viz zmínìná fúze) byli do spoleènosti smluvnì pøevedeni vybraní zamìstnanci spoleènosti TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. Stav zamìstnancù na konci roku 2002 èinil 444 osob a oproti roku 2001 nedošlo k jeho zvýšení. Vedení spoleènosti si pøi potøebì rychlé a bezpeèné likvidace vážných následkù havárie kotelny potvrdilo znaènou odbornou úroveò a osobnostní pøedpoklady zamìstnancù spoleènosti. Lze proto konstatovat, že pøedchozí prùbìžná pøíprava zamìstnancù k vysokému pracovnímu nasazení a odvádìní profesionálních výkonù byla správným a vèasným krokem pøi øízení spoleènosti. S odborovou organizací bylo vyhodnoceno plnìní kolektivní smlouvy - bez výhrad. Pøi jednání o nové kolektivní smlouvì došlo ke vzájemné dohodì na jejím novém znìní. Nová kolektivní smlouva nabyla úèinnosti Dosažením shody úèastníkù nové kolektivní smlouvy byla potvrzena existence sociálního smíru ve spoleènosti a tím byla i vytvoøena jedna z podmínek pro prùbìžné plnìní firemních cílù. Životní prostøedí Hlavní cíl spoleènosti, být spolehlivým a úsporným zdrojem elektrické energie a tepla s minimálním zatížením životního prostøedí, se plnì promítá v oblasti ochrany životního prostøedí. Spoleènost plní veškeré platné zákonné požadavky a stanovené emisní limitní hodnoty zneèiš ujících látek ve spalinách a vypouštìných vodách. Provoz odsiøovacího závodu, vèetnì výstupních hodnot zneèiš ujících látek, plnì splòuje požadavky zákona o ovzduší MŽP ÈR è. 86/2002 Sb. a jeho dalších doprovodných vyhlášek. V uplynulých 11-ti letech trvání spoleènosti nedošlo k žádnému postihu spoleènosti ze strany státních orgánù v oblasti ochrany životního prostøedí. Na odkališti Døíteè probíhá støednìdobá rekultivace terénu pøekrytím smìsí zeminy a kompostu se zámìrem dlouhodobého využití k zajímavým investièním projektùm. Plnìní realizaèního programu ochrany životního prostøedí, vytèených cílù, jejich pravidelná aktualizace a hodnocení, je základem k dalšímu zlepšování systému environmentálního managementu. V prùbìhu roku byla provedena aplikace nových zákonù a provádìcích vyhlášek, zejména z oblasti ochrany ovzduší, do pøíslušných nástrojù øízení spoleènosti. 6

8 Výhled na další období Restrukturalizace èeské energetiky ovlivní budoucí rozvoj naší a všech dalších spoleèností na trhu s elektøinou. Akciová spoleènost Elektrárny Opatovice, jejíž podíl na trhu s elektøinou èiní v souèasnosti okolo 5 %, bude hledat takový segment trhu, ve kterém bude konkurovat rozvojem pružného a efektivního provozu, který bude pøipraven splnit budoucí výzvy. Spoleènost upevòuje svoji pozici na trhu s dálkovým vytápìním pøipravovanou fúzí slouèením se spoleèností TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. Zámìrem spoleènosti je být tak co nejblíže zákazníkùm a mít možnost co nejlépe reagovat na rozvoj poptávky po tepelné energii bìhem nìkolika pøíštích let. Pozornost je vìnována výstavbì záložních zdrojù ve mìstech Hradec Králové, Chrudim a Pardubice s cílem posílit spolehlivost provozního systému. Spoleènost se úèastní jednání s regionálními zastupitelstvy týkající se výstavby komplexního systému komunálních odpadù. Pokud tato jednání budou úspìšná, mohla by vyústit ve výstavbu spalovny komunálních odpadù v blízkosti Opatovic. S velkým zájmem spoleènost sleduje možnost výstavby alternativních zdrojù energie a další rozvoj projektù bude odvíjen od nastavení legislativních podmínek vztahujících se k této problematice. Spoleènost stále zdokonaluje výrobu vedlejších produktù a postupnì proniká s jejich dodávkami do rùzných stavebních odvìtví, zejména pak do sféry výstavby komunikací a hrázních systémù. V Opatovicích nad Labem dne Za pøedstavenstvo spoleènosti: Richard Lappin, pøedseda pøedstavenstva Ing. František Hejèl, èlen pøedstavenstva 7

9 Rozdìlení zisku roku 2002 Valná hromada spoleènosti, konaná dne 5. èervna 2003, schválila následující rozdìlení zisku: Zisk roku 2002 Použitá èást nerozdìleného zisku minulých let Celkem k rozdìlení: tis. Kè tis. Kè tis. Kè Pøídìl do zákonného rezervního fondu Pøídìl do sociálního fondu Dividendy Tantiémy Rozdìleno celkem: 0 tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè 8

10 Vrcholové orgány spoleènosti PØEDSTAVENSTVO V souladu se stanovami spoleènosti má pøedstavenstvo sedm èlenù. V prùbìhu roku 2002 došlo k této zmìnì ve složení pøedstavenstva: Na zasedání pøedstavenstva dne 10. prosince 2002 oznámil Libor Slezák odstoupení z funkce èlena pøedstavenstva. Pøedstavenstvo na svém zasedání téhož dne rozhodlo o tom, že výkon jeho funkce bude k 31. prosinci 2002 ukonèen. Seznam èlenù pøedstavenstva k 31. prosinci 2002 Richard Lappin Michael Causton Charles Dexter Oldøich Vlasák Libor Slezák František Hejèl pøedseda pøedstavenstva místopøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva èlen pøedstavenstva èlen pøedstavenstva èlen pøedstavenstva DOZORÈÍ RADA V souladu se stanovami spoleènosti má dozorèí rada tøi èleny. V prùbìhu roku 2002 nedošlo ke zmìnám ve složení dozorèí rady. Seznam èlenù dozorèí rady k 31. prosinci 2002 Bohuslav Èáp Oldøich Valenta Ladislav Libý pøedseda dozorèí rady místopøedseda dozorèí rady èlen dozorèí rady VÝKONNÉ VEDENÍ SPOLEÈNOSTI V prùbìhu roku 2002 nedošlo ke zmìnám ve složení výkonného vedení spoleènosti. Seznam èlenù výkonného vedení spoleènosti k 31. prosinci 2002 František Hejèl Ladislav Kudrnáè Pavel Kos Miloslav Decker Jiøí Pìnka povìøený øízením spoleènosti øeditel pro výrobu øeditel pro finance øeditel pro techniku øeditel pro obchod 9

11 Zpráva dozorèí rady pro výroèní zprávu za rok 2002 Dozorèí rada byla v prùbìhu roku informována o jednáních a rozhodováních pøedstavenstva pøímou úèastí pøedsedy na jednáních pøedstavenstva. Dozorèí rada provádìla kontroly vybraných úsekù èinnosti spoleènosti a dávala své vyjádøení k dùležitým návrhùm pøedstavenstva. Lze konstatovat, že rozhodování pøedstavenstva bylo v souladu se stanovami spoleènosti a s právními pøedpisy. Dozorèí rada se podrobnì seznámila s roèní úèetní závìrkou spoleènosti za rok 2002 a se zprávou auditorské spoleènosti KPMG Èeská republika Audit, spol. s r.o. o provedeném auditu úèetní závìrky spoleènosti EOP, a.s. Na základì pøedložených dokumentù se mùže dozorèí rada ztotožnit s výrokem auditora. V Opatovicích nad Labem dne 20. kvìtna 2003 Ing. Bohuslav Èáp pøedseda dozorèí rady 10

12 FINANÈNÍ ÈÁST 11

13 Zpráva o auditu pro akcionáøe spoleènosti Elektrárny Opatovice, a.s. Na základì provedeného auditu jsme dne 13. bøezna 2003 vydali o úèetní závìrce, která je souèástí této výroèní zprávy, zprávu následujícího znìní: Provedli jsme audit pøiložené úèetní závìrky spoleènosti Elektrárny Opatovice, a.s. k 31. prosinci Za úèetní závìrku je odpovìdný statutární orgán spoleènosti. Naší odpovìdností je vyjádøit na základì auditu výrok o této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými smìrnicemi Komory auditorù Èeské republiky. Tyto smìrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrové ovìøení podkladù prokazujících údaje a informace uvedené v úèetní závìrce. Audit rovnìž zahrnuje posouzení použitých úèetních zásad a významných odhadù uèinìných spoleèností a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení našeho výroku. Podle našeho názoru úèetní závìrka podává ve všech významných ohledech vìrný a poctivý obraz aktiv, závazkù, vlastního kapitálu a finanèní situace spoleènosti Elektrárny Opatovice, a.s. k 31. prosinci 2002 a výsledku hospodaøení za rok 2002 v souladu se zákonem o úèetnictví a pøíslušnými pøedpisy Èeské republiky. Ovìøili jsme též soulad ostatních finanèních informací uvedených v této výroèní zprávì s auditovanou úèetní závìrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ovìøenou úèetní závìrkou. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán spoleènosti. Naší odpovìdností je ovìøit správnost údajù uvedených ve zprávì. Nezjistili jsme žádné skuteènosti, které by nás vedly k názoru, že zpráva obsahuje významné nesprávnosti. V Praze dne 23. kvìtna 2003 KPMG Èeská republika Audit, spol. s r.o. Ing. Petr Škoda Osvìdèení èíslo 71 Osvìdèení èíslo

14 Oznaè. a Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2002 (nekonsolidovaná, v tisících Kè) A K T I V A b Èíslo øádku Bìžné úèetní období Brutto Korekce Netto Minulé úè. období Netto c A K T I V A C E L K E M (ø ) A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (ø ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ø. 05 až 11) B.I.1. Zøizovací výdaje 005 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 009 B.I.6. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ø. 13 až 21) B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí B.II.4. Pìstitelské celky trvalých porostù 016 B.II.5. Základní stádo a tažná zvíøata 017 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku 021 B.III. Dlouhodobý finanèní majetek (ø. 23 až 29) B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem B.III.2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 025 B.III.4. Pùjèky podnikùm ve skupinì 026 B.III.5. Jiný finanèní majetek B.III.6. Nedokonèený dlouhodobý finanèní majetek 028 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 029 C. Obìžná aktiva (ø ) C.I. Zásoby (ø. 32 až 37) C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokonèená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky 034 C.I.4. Zvíøata 035 C.I.5. Zboží 036 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky (ø. 39 až 43) C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení 040 C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 041 C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 042 C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky (ø. 45 až 51) C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení 046 C.III.3. Sociální zabezpeèení 047 C.III.4. Stát - daòové pohledávky C.III.5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 050 C.III.7. Jiné pohledávky C.IV. Finanèní majetek (ø. 53 až 56) C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úèty v bankách C.IV.3. Krátkodobý finanèní majetek C.IV.4. Nedokonèený krátkodobý finanèní majetek D. Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv (ø ) D.I. Èasové rozlišení (ø ) D.I.1. Náklady pøíštích období D.I.2. Pøíjmy pøíštích období 060 D.I.3. Kursové rozdíly aktivní D.II. Dohadné úèty aktivní

15 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2002 (nekonsolidovaná, v tisících Kè) Oznaè. a P A S Í V A b Èíslo øádku c Bìžné období 5 Minulé období 6 P A S Í V A C E L K E M (ø ) A. Vlastní kapitál (ø ) A.I. Základní kapitál (ø ) A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly A.I.3. Zmìny základního kapitálu 068 A.II. Kapitálové fondy (ø. 70 až 73) A.II.1. Emisní ažio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù A.II.4. Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách 073 A.III. Fondy ze zisku (ø ) A.III.1. Zákonný rezervní fond A.III.2. Nedìlitelný fond 076 A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaøení minulých let (ø ) A.IV.1. Nerozdìlený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaøení (+/-) B. Cizí zdroje (ø ) B.I. Rezervy (ø. 84 až 88) B.I.1. Rezervy zákonné B.I.2. Rezerva na kursové ztráty 085 B.I.3. Rezerva na daò z pøíjmù 086 B.I.4. Ostatní rezervy B.I.5. Odložený daòový závazek (pohledávka) B.II. Dlouhodobé závazky (ø. 90 až 95) 089 B.II.1. Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem 090 B.II.2. Závazky k podnikùm s podstatným vlivem 091 B.II.3. Dlouhodobé pøijaté zálohy 092 B.II.4. Emitované dluhopisy 093 B.II.5. Dlouhodobé smìnky k úhradì 094 B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky 095 B.III. Krátkodobé závazky (ø. 97 až 104) B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.2. Závazky ke spoleèníkùm a sdružení B.III.3. Závazky k zamìstnancùm B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpeèení B.III.5. Stát - daòové závazky a dotace B.III.6. Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem 102 B.III.7. Závazky k podnikùm s podstatným vlivem 103 B.III.8. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci (ø ) B.IV.1. Bankovní úvìry dlouhodobé B.IV.2. Bìžné bankovní úvìry B.IV.3. Krátkodobé finanèní výpomoci 108 C. Ostatní pasíva - pøechodné úèty pasív (ø ) C.I. Èasové rozlišení (ø ) C.I.1. Výdaje pøíštích období C.I.2. Výnosy pøíštích období C.I.3. Kursové rozdíly pasívní C.II. Dohadné úèty pasívní Auditor: KPMG Èeská republika Audit, spol. s r.o. Osvìdèení èíslo 71 Ing. Petr Škoda Osvìdèení èíslo

16 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2002 (nekonsolidovaný, v tisících Kè) Oznaè. a T E X T b Èíslo øádku Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém 1 2 c I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ø ) 03 II. Výkony (ø ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb II.2. Zmìna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby II.3. Aktivace B. Výkonová spotøeba (ø ) B.1. Spotøeba materiálu a energie B.2. Služby Pøidaná hodnota (ø ) C. Osobní náklady (ø. 13 až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpeèení C.4. Sociální náklady D. Danì a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúètování rezerv a èasového rozlišení provozních výnosù G. Tvorba rezerv a èasového rozlišení provozních nákladù V. Zúètování opravných položek do provozních výnosù H. Zúètování opravných položek do provozních nákladù VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Pøevod provozních výnosù 27 J. Pøevod provozních nákladù 28 * P r o v o z n í výsledek hospodaøení [ø (-27)-(-28)] VIII. Tržby z prodeje cenných papírù a podílù K. Prodané cenné papíry a podíly IX. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku (ø ) IX.1. Výnosy z cenných papírù a podílù v podnicích ve skupinì 33 IX.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù a podílù IX.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku 35 X. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku L. Náklady z finanèního majetku 37 XI. Výnosy z pøecenìní majetkových cenných papírù 38 M. Náklady z pøecenìní majetkových cenných papírù 39 XII. Zúètování rezerv do finanèních výnosù N. Tvorba rezerv na finanèní náklady XIII. Zúètování opravných položek do finanèních výnosù O. Zúètování opravných položek do finanèních nákladù XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanèní výnosy Q. Ostatní finanèní náklady XVI. Pøevod finanèních výnosù 48 R. Pøevod finanèních nákladù 49 * F i n a n è n í výsledek hospodaøení [ø (-48)-(-49)] S. Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost (ø ) S.1. - splatná S.2. - odložená ** Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost (ø ) XVII. Mimoøádné výnosy T. Mimoøádné náklady U. Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti (ø ) U.1. - splatná U.2. - odložená 59 * M i m o ø á d n ý hospodáøský výsledek (ø ) W. Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm 61 *** Výsledek hospodaøení za ú è e t n í období (+/-) (ø ) Výsledek hospodaøení pøed zdanìním (+/-) (ø )

17 Pøehled o penìžních tocích k 31. prosinci 2002 (nekonsolidovaný, v tisících Kè) Bìžné úèetní období Minulé úèetní období P. Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na zaèátku úèetního období Penìžní toky z hlavní výdìleèné èinnosti Z. Úèetní zisk nebo ztráta z provozní èinnosti pøed zdanìním A.1. Úpravy o nepenìžní operace A.1.1. Odpisy stálých a obìžných aktiv A.1.2. Zmìna stavu: A zúètování opravných položek do provozních výnosù a nákladù A rezerv A pøechodných úètù aktiv a pasív A.1.3. Zisk(-) Ztráta(+) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Inventurní rozdíly zahrnuté do provozního hodpodáøského výsledku A.* Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním, zmìnami pracovního kapitálu a mimoøádnými položkami A.2. Zmìna potøeby pracovního kapitálu A.2.1. Zmìna stavu pohledávek z provozní èinnosti A.2.2. Zmìna stavu krátkodobých závazkù z provozní èinnosti A.2.3. Zmìna stavu zásob A.2.4. Zmìna stavu finanèního majetku, který není zahrnut do penìžních prostøedkù A.** Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed finanèními položkami, zdanìním a mimoøádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokù A.4. Pøijaté úroky A.5. Zaplacená daò z pøíjmù za bìžnou èinnost a domìrky danì za minulá období A.6. Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady A.7. Zisk(+) Ztráta(-) z prodeje cenných papírù a vkladù A.8. Ostatní finanèní pøíjmy a výdaje A.*** Èistý penìžní tok z provozní èinnosti Penìžní toky z investièní èinnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého finanèního majetku B.2. Pøíjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1. Pøíjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2. Pøíjmy z prodeje dlouhodobého finanèního majetku B.3. Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám B.4. Pøevod zisku/ úhrada ztráty z úèasti ve veøejné obchodní spoleènosti B.*** Èistý penìžní tok vztahující se k investièní èinnosti Penìžní toky z finanèních èinností C.1. Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù z finanèní oblasti C.2. Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, eventuelnì rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleèníkùm C.2.3. Dotace do vlastního kapitálu a další vklady penìžních prostøedkù akcionáøù 7 C.2.4. Úhrada ztráty spoleèníky C.2.5. Platby z fondù tvoøených ze zisku C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vèetnì zaplacené srážkové danì C.3. Pøijaté dividendy a podíly na zisku C.4. Nákup vlastních akcií C.*** Èistý penìžní tok vztahující se k finanèní èinnosti F. Èisté zvýšení, respektive snížení penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù R. Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na konci období

18 Pøíloha roèní úèetní závìrky (nekonsolidované) za rok CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 1.1 Popis úèetní jednotky Název: Elektrárny Opatovice, a.s. IÈO: Sídlo: Opatovice nad Labem, Pardubice 2 Právní forma: akciová spoleènost Den zápisu: 1. kvìtna 1992 Zapsaná do obchodního rejstøíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové - poboèka Pardubice, oddíl B, vložka Pøedmìt podnikání v celém rozsahu zapsaném v obchodním rejstøíku l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l výroba elektøiny distribuce elektøiny obchod s elektøinou výroba tepelné energie rozvod tepelné energie úprava a rozvod užitkové vody vodoinstalatérství, topenáøství výroba stavebních hmot a stavebních prvkù velkoobchod specializovaný maloobchod inženýrská èinnost v investièní výstavbì provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování nakládání s odpady (vyjma nebezpeèných) pronájem a pùjèování vìcí movitých opravy a montáž mìøidel skladování zboží a manipulace s nákladem èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví testování, mìøení a analýzy montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zaøízení prodej chemických látek a chemických pøípravkù, klasifikovaných jako hoølavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující nákup, prodej a skladování zkapalnìlých uhlovodíkových plynù v tlakových nádobách, vèetnì jejich dopravy poskytování technických služeb ubytovací služby provozování drážní dopravy provozování dráhy - vleèky výroba, instalace a opravy elektrických strojù a zaøízení výroba, instalace a opravy elektronických zaøízení 17

19 1.3 Akcionáøi Elektrárny Opatovice, a.s. Jediným subjektem, který se podílí dvaceti a více procenty na základním kapitálu Elektráren Opatovice, a.s. (dále jen spoleènost nebo EOP, a.s. ), je International Power Holdings B.V. Jeho podíl k 31. prosinci 2002 pøedstavuje 96,02 % základního kapitálu spoleènosti. Spoleènost nemá s vìtšinovým akcionáøem International Power Holdings B.V. uzavøenu ovládací smlouvu ani smlouvu o pøevodu zisku. Zpráva o vzájemných vztazích bude souèástí výroèní zprávy. 1.4 Organizaèní struktura Spoleènost tvoøí Elektrárna Opatovice, Teplárna Pardubice, primární rozvody tepla Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Láznì Bohdaneè a sekundární rozvody tepla Chrudim. Bìhem úèetního období nedošlo ke zmìnám v organizaèní struktuøe. 1.5 Statutární a dozorèí orgán spoleènosti PØEDSTAVENSTVO: Pøedseda Místopøedseda Èlenové Richard Lappin Michael Causton Oldøich Vlasák Libor Slezák do 31. prosince 2002 Charles Dexter František Hejèl DOZORÈÍ RADA: Pøedseda Místopøedseda Èlen Bohuslav Èáp Oldøich Valenta Ladislav Libý Na zasedání pøedstavenstva dne 10. prosince 2002 oznámil Libor Slezák odstoupení ze své funkce èlena pøedstavenstva. Pøedstavenstvo na svém zasedání téhož dne rozhodlo o tom, že výkon jeho funkce bude k 31. prosinci 2002 ukonèen. Tato zmìna nebyla v roce 2002 v obchodním rejstøíku zapsána. 1.6 Zmìny v obchodním rejstøíku v roce 2002 V obchodním rejstøíku byl v èásti Pøedmìt podnikání dne 29. ledna 2002 proveden výmaz l výroba, pøenos a prodej elektøiny l výroba, pøenos a prodej tepla l koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej l provádìní finanèních èinností, platebních a kreditních operací l prodej programù výpoèetní techniky (software) l revize elektrických zaøízení l provozování støedisek kalibraèní služby l praní prádla 18

20 l l l l l l l l l l l pøeèerpávání kapalných paliv do autocisteren stáèícím zaøízením výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky a revize vyhrazených tlakových zaøízení montáž a opravy mìøicí a regulaèní techniky provoz vzdìlávacích a sociálních zaøízení skladování materiálu a zboží inženýrská a investorská èinnost ve stavebnictví pronájem nemovitostí vèetnì s nimi souvisejících strojù a zaøízení nákup, prodej a skladování paliv a maziv vèetnì jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotøebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpeèných odpadù výroba strusky, popela, popílku, energosádrovce, stabilizátu, namíchaných smìsí a umìlého kameniva prodej žíravin dále byl v téže èásti obchodního rejstøíku dne 3. øíjna 2002 proveden výmaz l podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady. V obchodním rejstøíku byl v èásti Pøedmìt podnikání dne 29. ledna 2002 proveden zápis l výroba elektøiny l distribuce elektøiny l obchod s elektøinou l výroba tepelné energie l rozvod tepelné energie l úprava a rozvod užitkové vody l vodoinstalatérství, topenáøství l výroba stavebních hmot a stavebních prvkù l velkoobchod l specializovaný maloobchod l inženýrská èinnost v investièní výstavbì l provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování l nakládání s odpady (vyjma nebezpeèných) l pronájem a pùjèování vìcí movitých l opravy a montáž mìøidel l skladování zboží a manipulace s nákladem l èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví dále byl v téže èásti obchodního rejstøíku dne 3. øíjna 2002 proveden zápis l testování, mìøení a analýzy l montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zaøízení l prodej chemických látek a chemických pøípravkù klasifikovaných jako hoølavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující l nákup, prodej a skladování zkapalnìlých uhlovodíkových plynù v tlakových nádobách, vèetnì jejich dopravy l poskytování technických služeb. 19

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A

V Ý R O È N Í Z P R Á V A V ÝROÈNÍ ZPRÁVA 211 Slovo úvodem Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vsetína v èervenci 29. Potøeba vzniku spoleènosti vyšla mimo jiné i z výsledkù šetøení,

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO BANKOVNÍ RADA ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY A.1. ZPRÁVA O MÌNOVÉ POLITICE A MÌNOVÉM VÝVOJI 1 SHRNUTÍ 2 I. VÝVOJ EKONOMIKY V ÈR 5 I. 1. Poptávka 5 I. 2. Produkce 8 I. 3. Privatizace

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování Aneb - oceòování významých podílù na majetku obchodních spoleèností, typicky podílù na základním jmìní (= základním kapitálu) akciových spoleèností, èi spoleèností s ruèením omezeným, ev. i jiných typù

Více

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496 rozvaha AKTIVA 2000 1999 øádek brutto korekce netto netto AKTIVA CELKEM 001 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 002 0 0 0 0 B Stálá aktiva 003 2 020 991 544 273 1

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE I. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Výkaz FIN 2-12 2. Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček 3. Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu

Více