Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

2

3 Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... 4 Rozdìlení zisku Vrcholové orgány spoleènosti Zpráva dozorèí rady Finanèní èást Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

4 Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. (stav k 31. prosinci) Jednotka Instalovaný elektrický výkon MW 360,0 361,8 361,8 Dodávka elektrické energie GWh Instalovaný tepelný výkon pro CZT (centrální zásobování teplem) MWt Dodávka tepla odbìratelùm TJ Tržby tis. Kè Zisk pøed úroky a zdanìním tis. Kè Zisk pøed zdanìním tis. Kè Zisk po zdanìní tis. Kè Investièní výdaje do dlouhodobého majetku tis. Kè z toho: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek tis. Kè Poèet pracovníkù poèet osob Aktiva celkem tis. Kè Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek tis. Kè Dlouhodobý finanèní majetek tis. Kè Zásoby tis. Kè Vlastní kapitál tis. Kè Základní kapitál tis. Kè Bankovní úvìry a výpomoci tis. Kè Poèet akcií ks Èistý zisk na akcii (EPS) Kè/akcie Dividenda na akcii Kè/akcie Pomìrové ukazatele Míra zadluženosti 1 0,73 1,00 0,76 Bìžná likvidita 1 3,71 2,10 0,75 Výnosnost vlastního kapitálu % 36,36 17,44 17,20 Ostatní informace a vysvìtlivky 1. EOP, a.s. - zkrácený název spoleènosti Elektrárny Opatovice, a.s. použitý pro zjednodušení v této výroèní zprávì. 2. EOP, a.s. nemá organizaèní složku v zahranièí (viz 21 zákona o úèetnictví). 2

5 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva Rok 2003 pøinesl mimoøádné hospodáøské výsledky, a to i pøes jeho obtížný zaèátek. Nikdo z lidí, kteøí v té dobì pracovali v EOP, a.s., nezapomene na viditelné škody, tuny zkrouceného kovu a trosky zpùsobené nehodou - pádem støechy kotelny - v listopadu roku Rovnìž tak nelze zapomenout na rozsah rekonstrukèních prací, které probíhaly bìhem celého roku Hovoøíme-li o rekonstrukèních pracích, pak je na místì zmínit rozhodnutí pøedstavenstva spoleènosti o rozšíøení tìchto prací. Kromì opravy støechy kotelny tak probíhaly rovnìž práce na støechách strojovny a mezistrojovny. Rok 2003 byl velice rušným rokem. Plánované generální opravy technologického zaøízení a výmìna jedné z turbín spolu se zmínìnými rekonstrukcemi støech napnuly zdroje spoleènosti do absolutního maxima. I pøes tyto skuteènosti se obchodní èinnost spoleènosti stále soustøedila na splnìní složitých cílù podnikatelského plánu, které managementu stanovilo pøedstavenstvo. A jak ukazují hospodáøské výsledky, management a zamìstnanci dané cíle splnili. Jednání s pojišśovnou, týkající se pojistného plnìní za škody zpùsobené výše zmínìnou nehodou, vyústila ve vyrovnání, které obì strany pøijaly. To spolu s výnosem z prodeje akcií spoleènosti Východoèeská energetika, a.s. zvýšilo koneèné hospodáøské výsledky. Výsledky spoleèností Pražská Teplárenská a.s. a Energotrans, a.s. znaènì pøedèily oèekávání a pøispìly k celkovému výsledku EOP, a.s. Potìšující byly rovnìž naše výsledky v oblasti zdraví a bezpeènosti práce. Pøedstavenstvo je rozhodnuto, že neustálé úsilí o mimoøádné hospodáøské výsledky by nemìlo žádným zpùsobem ustoupit našemu pøístupu, nebo oèekávaným standardùm v oblasti bezpeènosti a zdraví. Zprávy mapující tuto oblast jsou pravidelnì pøedkládány pøedstavenstvu. Spolupracujeme rovnìž s nezávislými odborníky s cílem zajistit harmonizaci místních standardù se standardy mezinárodními. Klíèovým faktorem pro spoleènost jsou výsledky v oblasti životního prostøedí. Pøedstavenstvo spoleènosti považuje ISO za standard, podle kterého budou mìøeny výsledky. Bìhem roku 2004 si EOP, a.s. obnoví certifikaci. Zámìrem pøedstavenstva je, aby EOP, a.s. byla vnímána jako dobrý soused. Okamžitá podpora spoleènosti bezprostøednì po havárii støechy kotelny, spolu s kontinuální podporou místního školství a nemocnic demonstrují, že tento závazek pro nás znamená více než jen pouhá slova. Pøi pohledu do budoucna je zøejmé, že EOP, a.s. bude èelit nìkolika významným výzvám, neboś tržní prostøedí, ve kterém se spoleènost pohybuje, projde nìkolika podstatnými zmìnami. Koneèný vstup Èeské republiky do EU spolu s implementací Kyotského protokolu a Smìrnicí o velkých spalovacích zaøízeních zmìní trh navždy. Pøesto si je pøedstavenstvo jisté tím, že spoleènost disponuje tìmi správnými schopnostmi a motivací, aby takovéto zmìny úspìšnì zvládla a pøinesly jí finanèní prospìch. Richard J Lappin pøedseda pøedstavenstva 3

6 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku Hospodáøské výsledky Zaèátek roku 2003 probíhal za složitých okolností: rostoucí konkurence na trhu s elektøinou a znatelné dùsledky pádu støechy kotelny. Avšak dùsledná pozornost vìnovaná provozní výkonnosti a pøínos nìkolika mimoøádných položek umožnily dosáhnout zisku pøed zdanìním v hodnotì mil. Kè. Pokud vylouèíme vlivy mimoøádných položek, pak by byl hrubý zisk zhruba o 700 mil. Kè nižší. První mimoøádná položka roku 2003 souvisí s vysokým ziskem dceøiné spoleènosti DEOP v.o.s. Tento zisk byl vytvoøen prodejem akcií regionální distribuèní spoleènosti Východoèeská energetika, a.s. (VÈE) na podzim roku Zisk z tohoto prodeje pak tvoøil znaènou èást z 329 mil. Kè hrubého zisku spoleènosti DEOP v.o.s. Druhá mimoøádná položka se vztahuje k plnìní pojišśovny za škody zpùsobené pádem støechy kotelny v roce Rozsáhlá jednání vyústila ve vyrovnání v listopadu 2003, které spolu s uvolnìním rezerv na opravy pøíslušenství kotelny pøispìlo k celkovému hrubému zisku èástkou 373 mil.kè. Provozní hospodáøský výsledek dosáhl výše mil. Kè a byl o 175 mil. Kè vyšší než v loòském roce (oba údaje jsou uvedeny již po vylouèení následkù havárie støechy kotelny v letech 2002 a 2003). Tržby za prodej vlastních produktù a služeb se meziroènì zvýšily o více než 163 mil. Kè a dosáhly hodnoty mil. Kè. Rùst tržeb spoleènosti byl z velké míry dosažen fúzí se spoleèností TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. (TEHOP), která do té doby zajišśovala dodávku tepla pro mìsto Pardubice. Tržby za elektøinu v roce 2003, i pøes zvýšení dodávek, byly nižší než v pøedchozím roce, a to o 7,4 mil. Kè. Vliv na to mìl pøedevším zvýšený konkurenèní boj na trhu. Finanèní hospodáøský výsledek (bez výše uvedeného vlivu DEOP v.o.s.) má hodnotu 211 mil. Kè, což je o 101 mil. Kè více než v roce minulém. Do tohoto výsledku se promítlo pøijetí úrokového výnosu z pùjèky mateøské spoleènosti International Power plc a vyšší dividenda od spoleènosti Pražská teplárenská a.s. Netto hodnota aktiv spoleènosti èinila k celkem mil. Kè a ve srovnání se stavem k se zvýšila o 11 %. Ke zvýšení došlo zejména u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a u krátkodobého finanèního majetku. V roce 2003 spoleènost investovala do obnovy a rozšíøení výrobních a ostatních zaøízení celkem 425 mil. Kè. Nejvýznamnìjší investièní akcí byla instalace nové odbìrové turbíny TG 6 a její následné uvedení do provozu. Dále byla zahájena pøíprava výstavby záložních zdrojù tepla ve mìstech Pardubice, Hradec Králové a Chrudim. Tato znaèná investice zásadním zpùsobem zvýší spolehlivost dodávek tepelné energie v celé soustavì centralizovaného zásobování teplem. Financování spoleènosti bylo jako obvykle po celý rok stabilní a bez jakýchkoliv problémù s likviditou. 4

7 Provozní výsledky Nejvýznamnìjším zákazníkem v prodeji elektøiny byla distribuèní spoleènost Východoèeská energetika, a.s. V roce 2003 pokraèoval prodej podpùrných regulaèních služeb provozovateli pøenosové soustavy spoleènosti ÈEPS, a.s. Tyto prodeje byly realizovány pøedevším formou bilaterálních obchodù. Zbylá volná kapacita zdroje byla uplatòována na denním trhu s podpùrnými službami. Celkový roèní prodej elektøiny v roce 2003 dosáhl hodnoty 1981 GWh. V roce 2003 došlo ke zvýšení prodeje tepla na hodnotu TJ. Pozitivní vliv na výši tržeb za teplo mìla fúze se spoleèností TEHOP (fúze zvýšila poèet pøímých odbìratelù tepla pøipojených na EOP, a.s.). Pøipojení nových zákazníkù vyrovnává snížení projede tepla z dùvodu úsporných opatøení u odbìratelù (instalace regulaèní techniky, zateplování). Soustava centralizovaného zásobování teplem EOP, a.s. byla rozšíøena o 31 nových odbìratelù, souèasnì došlo i ke zvýšení dodávky tepla u nìkterých stávajících odbìratelù. Výkonový nárùst nových odbìrù èiní 10,2 MW a je odpovídající pøedpokládanému roènímu nárùstu odbìru tepla ve výši 47,9 TJ. EOP, a.s. pokraèovala v prodeji tzv. vedlejších produktù (certifikovaných stavebních hmot). Jejich využití je pøedevším ve stavebnictví. 5

8 Akcie a akcionáøi Základní kapitál spoleènosti ve výši Kè byl ke konci roku 2003 rozdìlen na akcií o jmenovité hodnotì Kè. Šlo o neregistrované zaknihované kmenové akcie na majitele, SIN V prùbìhu roku 2003 byl dle rozhodnutí øádné valné hromady z 30. kvìtna 2002 dokonèen proces snížení základního kapitálu o Kè. Snížení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstøíku a akcií (3,08 % z celkového poètu akcií) ve vlastnictví spoleènosti Elektrárny Opatovice, a.s. bylo zrušeno. Podíl majoritního akcionáøe spoleènosti, nizozemské International Power Holdings B.V. patøící do skupiny International Power plc, se po snížení základního kapitálu zvýšil na 99,08 %. Struktura akcionáøù k 31. prosinci (%) Právnické osoby tuzemské 0,01 3,09 3,09 z toho Elektrárny Opatovice, a.s. 0,00 3,08 3,08 Právnické osoby zahranièní 99,12 96,07 96,06 z toho International Power Holdings B.V. 99,08 96,02 96,02 Fyzické osoby 0,87 0,84 0,85 Majetkové podíly Vedle rozhodující podnikatelské èinnosti, kterou je výroba a dodávka elektøiny a tepla, se EOP, a.s. podílela na podnikání šesti dalších spoleèností. Hospodaøení tìchto spoleèností bylo ziskové, stabilizované a bez problémù s likviditou. Dne 26. srpna 2003 došlo k zániku spoleènosti TORIN spol. s r.o., která byla od 11. prosince 1998 do 4. února 2002 v konkurzu. K 30. èervnu 2003 došlo k zániku spoleènosti TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. fúzí s EOP, a.s. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden Dále v roce 2003 EOP, a.s. nakoupila kusù akcií spoleènosti Pražská teplárenská a.s., èímž zvýšila svùj podíl v této spoleènosti z 48,54% na 48,67%. Spoleènost Podíl EOP, a.s. k 31. prosinci 2003 (%) EOP & HOKA s.r.o 99,79 Pražská teplárenská a.s. 48,67 DEOP v.o.s. 99,99 VAHO s.r.o. 68,00 REATEX a.s. 100,00 BIOSPOL 94 spoleènost s ruèením omezeným 1) 33,50 1) dále BIOSPOL 94, s.r.o. Personální oblast EOP, a.s. zamìstnává vysoce kvalifikované a motivované spolupracovníky, jejichž schopnosti odpovídají souèasným a budoucím potøebám spoleènosti. Lidé jsou životnì dùležití pro úspìch jakékoliv spoleènosti a EOP, a.s. neustále hledá zpùsob rozvoje schopností svých zamìstnancù prostøednictvím jejich osobního rozvoje a realizací vzdìlávacích programù. Pøijímání nových zamìstnancù reflektuje myšlenku dlouhodobého udržení schopností a dovedností a zvyšování kvalifikace. Bìhem roku byl dokonèen pøesun zamìstnancù ze spoleènosti TEHOP, který okrajovì zvýšil celkový poèet zamìstnancù EOP. Nicménì probíhající soustøedìní se na restrukturalizaci spoleènosti vyústilo ve snížení celkového poètu zamìstnancù. Na konci roku 2003 bylo ve spoleènosti zamìstnáno 428 zamìstnancù. EOP, a.s. nadále plní, ve shodì s odbory, závazky vyplývající z kolektivní smlouvy. Vztahy uvnitø firmy a podmínky zamìstnání v EOP, a.s. prùbežnì naplòují jeden z firemních cílù, být spoleèností správnì motivovaných zamìstnancù. I to vytváøí z EOP, a.s. jednoho z nejatraktivnìjších zamìstnavatelù v regionu. 6

9 Vztahy s komunitou Spoleènost udržuje velmi dobré vztahy s regionem. V mìsíci øíjnu uspoøádala Den otevøených dveøí, bìhem nìhož pøivítala cca 1800 návštìvníkù, kterým umožnila nahlédnout do technologických a ostatních prostor elektrárny. Lidé tak mohli získat obecný pøehled o spoleènosti. Charitativní èinnost se i nadále soustøedí na oblast zdravotnictví, školství a hendikepované spoluobèany a je ve shodì jak s pøístupem International Power plc, tak s celkovým pøístupem EOP, a.s. k obyvatelùm regionu. Zdraví a bezpeènost Navzdory rozsáhlým pracím, které byly provádìny v celém areálu EOP, a.s., nebyl registrován žádný pracovní úraz jak u zamìstnancù spoleènosti, tak ani u zamìstnancù dodavatelských firem pracujících na obnovì zaøízení a budov. Toto slouží ke cti všech zamìstnancù a dodavatelù, neboś tím ukázali svoji schopnost pøistupovat k pracovním èinnostem s péèí a opatrností. Namátkové bezpeènostní audity doplnily program standardních auditù bezpeènosti bìhem roku, s cílem udržet bezpeènost na vysoké úrovni. Tento pøístup se stane standardem, kterým budeme v budoucnosti udržovat plnìní našich pravidel pro bezpeènost a zdraví pøi práci. I nadále budou pravidelnì hodnoceny naše systémy a postupy tøetí nezávislou stranou - akreditovanými orgány. Návštìvníci a subdodavatelé, kteøí se budou nacházet v areálu, budou muset dodržovat stejný standard. Životní prostøedí Pøedstavenstvo uznává, že hlavním cílem spoleènosti je být spolehlivým, respektovaným a úsporným zdrojem elektrické energie a tepla s minimálním zatížením životního prostøedí. EOP, a.s. plní veškeré platné legislativní a ekologické požadavky ve své provozní èinnosti, zejména jasnì definované emisní limitní hodnoty pro ovzduší, pùdu a vodu. Provoz odsiøovacího zaøízení je plnì v souladu se zákonem o ovzduší MŽP ÈR è. 86/2002 a jeho dalších doprovodných vyhlášek. Veškeré kontroly spoleènosti ze strany orgánù státní správy v oblasti ochrany životního prostøedí podpoøily pozitivní pøístup spoleènosti k životnímu prostøedí. Od roku 2008 budou zavedeny emisní stropy pro jednotlivé zvláštì velké zdroje, aby byl splnìn Národní program snižování emisí Èeské republiky. Národní program podporuje celosvìtovou iniciativu zamìøenou na snížení emisí (pøedevším SO 2 a CO 2 ) ze stávajících velkých spalovacích zaøízení. EOP, a.s. pøistoupila ke zpracování technické studie zamìøené na vyhodnocení emisního stropu SO 2 ze svého zaøízení. Cílem studie bylo pøezkoumat možné snížení emisí SO 2 do roku 2008 provozními revizemi odsiøovacího zaøízení. Pøedpokládá se, že emisní strop pro EOP, a.s. bude v budoucnu dosažitelný, a bude kombinací prùbìžného monitorování a absolutního objemu limitù. Pøíprava na výstavbu záložních zdrojù tepla zaèala v roce Celkovým cílem je, aby jednotlivá zaøízení byla provozuschopná v zimní sezónì Veškerá nezbytná povolení a autorizace orgánù státní správy, které vyžaduje stávající legislativa, byly úspìšnì získány. Zmìny v legislativì byly zapracovány do systému øízení spoleènosti, plná opìtovná certifikace spoleènosti na systém environmentálního managementu (EMS) dle ISO a bezpeènosti dle OHSAS bude realizována v 1. pololetí Veškeré vedlejší produkty vyrábìné v EOP, a.s. jsou plnì certifikovány pro použití spíše jako recyklaèní materiál než pro skládkování. Prodej certifikovaných vedlejších produktù, napø. popílku, strusky, energosádrovce a stabilizátu se daøí pøes velkou konkurenci na trhu zvyšovat. Byl získán i certifikát na stabilizát pro tvarové úpravy reliéfu krajiny pøi rekultivaèních pracích a asanaci odkališś EOP, a.s. Na odkališti Døíteè probíhá støednìdobá rekultivace pøekrytím smìsí zeminy a kompostu, s pøedpokládaným termínem ukonèení v roce

10 8

11 Výhled na další období Období let bude ve znamení pokraèující liberalizace trhu s elektøinou a sílícího vlivu Evropské unie jak na legislativní a daòové podmínky, tak i na regulaci podnikání v energetice. Èeskému trhu s elektøinou i nadále dominuje spoleènost ÈEZ, a.s. Tyto probíhající zmìny si vyžadují a zároveò nás zavazují uplatòovat flexibilní a spolehlivý pøístup pøi øešení provozních záležitostí a obchodních pøíležitostí. Spoleènost bude pokraèovat v rozvíjení schopností a dovedností svých zamìstnancù a v rozvoji svého majetku takovým zpùsobem, abychom nadále zajišśovali vysokou kvalitu a dodržovali závazky, zatímco budeme prùbìžnì hledat možnosti zvýšení a rùstu našeho obchodu. Dùraz bude nadále kladen pøedevším na: Efektivní plán lidských zdrojù, vzdìlávání zamìstnancù a rozvoj jejich znalostí a kvalifikace Prùbìžné zlepšování v oblastech zdraví a bezpeènosti práce a v oblasti životního prostøedí Nadále plnit závazky vùèi regionu, svému okolí Úspìšné dokonèení programu výstavby a uvedení do provozu záložních zdrojù tepla v roce 2004 EOP, a.s. bude nadále vyhledávat pøíležitosti v energetickém sektoru a bude hrát svou roli pøi plnìní cílù Èeské republiky v oblasti obnovitelných zdrojù pro výrobu energie. Budeme se také zabývat pøípravou a rozvojem pøíležitostí v oblasti výroby tepla z biomasy a v oblasti vìtrných elektráren. V souladu s regionální environmentální politikou prozkoumáme další možnosti rozvoje projektù v lokalitì EOP, a.s. zamìøených na podporu zlepšení životního prostøedí. V Opatovicích nad Labem dne 26. kvìtna 2004 Za pøedstavenstvo spoleènosti: Richard Lappin, pøedseda pøedstavenstva Ing. František Hejèl, èlen pøedstavenstva 9

12 Rozdìlení zisku Valná hromada spoleènosti, konaná dne 2. èervna 2004, schválila následující rozdìlení zisku: Zisk roku 2003 (po zdanìní) Nerozdìlený zisk minulých let Celkem k rozdìlení ,94 Kè ,51 Kè ,45 Kè Pøídìl do zákonného rezervního fondu Pøídìl do sociálního fondu Dividendy Tantiémy Rozdìleno celkem 0 Kè ,00 Kè ,00 Kè ,00 Kè ,00 Kè Nerozdìlený zisk ,45 Kè 10

13 Vrcholové orgány spoleènosti Pøedstavenstvo V souladu se stanovami spoleènosti má pøedstavenstvo šest èlenù. V prùbìhu roku 2003 nastaly následující zmìny ve složení tohoto orgánu: V dùsledku odstoupení z funkce èlena pøedstavenstva panem Liborem Slezákem ke dni 31. prosince 2002, byl dne 31. ledna 2003 na zasedání pøedstavenstva v souladu se stanovami spoleènosti jmenován pøedstavenstvem do funkce náhradního èlena pøedstavenstva pan Jiøí Støíteský. Dne 5. èervna 2003 byl pan Jiøí Støíteský valnou hromadou spoleènosti oficiálnì zvolen do funkce èlena pøedstavenstva na ètyøleté funkèní období. Oldøich Vlasák, jehož funkèní období mìlo skonèit dne 11. èervna 2003, byl znovu zvolen valnou hromadou spoleènosti dne 5. èervna 2003 do funkce èlena pøedstavenstva na nové ètyøleté funkèní období. Seznam èlenù pøedstavenstva spoleènosti ke dni 31. prosince 2003: Richard Lappin Michael Causton František Hejèl Charles Dexter Oldøich Vlasák Jiøí Støíteský pøedseda pøedstavenstva místopøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva èlen pøedstavenstva èlen pøedstavenstva èlen pøedstavenstva Dozorèí rada V souladu se stanovami spoleènosti má dozorèí rada tøi èleny. V prùbìhu roku 2003 nedošlo ke zmìnám ve složení dozorèí rady. Èlen dozorèí rady, zároveò ve funkci pøedsedy, pan Bohuslav Èáp byl valnou hromadou spoleènosti dne 5. èervna 2003 znovu zvolen do funkce èlena dozorèí rady se ètyøletým funkèním obdobím, neboś jeho pøedchozí funkèní období mìlo skonèit dne 11. èervna Dne 13. èervna 2003 zvolila dozorèí rada spoleènosti pana Bohuslava Èápa opìt do funkce pøedsedy dozorèí rady. Seznam èlenù dozorèí rady ke dni 31. prosince 2003: Bohuslav Èáp Oldøich Valenta Ladislav Libý pøedseda dozorèí rady místopøedseda dozorèí rady èlen dozorèí rady Výkonné vedení spoleènosti V prùbìhu roku 2003 nedošlo ke zmìnám ve složení výkonného vedení spoleènosti. S úèinností od 1. èervna 2003 byl pan František Hejèl, do té doby povìøený øízením spoleènosti, jmenován do funkce generálního øeditele. Seznam èlenù výkonného vedení spoleènosti k 31. prosinci 2003: František Hejèl Ladislav Kudrnáè Pavel Kos Miloslav Decker Jiøí Pìnka generální øeditel øeditel pro výrobu øeditel pro finance øeditel pro techniku øeditel pro obchod 11

14 Zpráva dozorèí rady pro výroèní zprávu za rok 2003 Dozorèí rada byla v prùbìhu roku informována o jednáních a rozhodováních pøedstavenstva pøímou úèastí pøedsedy na jednáních pøedstavenstva. Dozorèí rada provádìla kontroly vybraných úsekù èinnosti spoleènosti a dávala své vyjádøení k dùležitým návrhùm pøedstavenstva. Lze konstatovat, že rozhodování pøedstavenstva bylo v souladu se stanovami spoleènosti a s právními pøedpisy. Dozorèí rada pøezkoumala zpracovanou Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a konstatuje, že podmínky vzájemných smluv jsou hodnoceny jako obvyklé a spoleènosti z nich nevznikla újma. Dozorèí rada se podrobnì seznámila s roèní úèetní závìrkou spoleènosti za rok 2003 a se zprávou auditorské spoleènosti KPMG o provedeném auditu úèetní závìrky spoleènosti EOP, a.s. Na základì pøedložených dokumentù se mùže dozorèí rada ztotožnit s výrokem auditora. V Opatovicích nad Labem, 5. kvìtna 2004 Ing. Bohuslav Èáp pøedseda dozorèí rady 12

15 finanèní 13

16 14

17 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2003 (v celých tisících Kè) Ozn. AKTIVA Bìžné úèetní období Min. úè. ob. Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanèní majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a øízených osobách Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pùjèky a úvìry ovl.a øíz.osobám a úèet.jedn.pod podst.vl C. Obìžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahù Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky za ovládanými a øízenými osobami Stát - daòové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanèní majetek C. IV. 1. Peníze Úèty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. I. Èasové rozlišení D. I. 1. Náklady pøíštích období D. I. 3. Pøíjmy pøíštích období 141 Auditor: KPMG Èeská republika Audit, spol. s r.o. Osvìdèení èíslo 71 Ing. Petr Škoda Osvìdèení èíslo

18 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2003 (v celých tisících Kè) Ozn. PASIVA Stav v úèetním období: bìžném minulém a b 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù A. III. Rezervní fondy, nedìlitelný fond a ost. fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaøení minulých let A. IV. 1. Nerozdìlený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období /+ -/ B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Odložený daòový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahù Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm družstva a k úèastníkùm sdruž Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní Stát - daòové závazky a dotace Krátkodobé pøijaté zálohy Dohadné úèty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvìry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvìry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvìry C. I. Èasové rozlišení C. I. 1. Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Sestaveno dne: 17. bøezna 2004 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úèetní jednotkou Richard Lappin - pøedseda pøedstavenstva EOP, a.s. 16

19 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2003 (v celých tisících Kè) Ozn. TEXT Skuteènost v úèetním období bìžném minulém a b 1 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb II. 2. Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti -262 II. 3. Aktivace B. Výkonová spotøeba B. 1. Spotøeba materiálu a energie B. 2. Služby Pøidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odmìny èlenùm orgánu spoleènosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní C. 4. Sociální náklady D. Danì a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zùstatková cena dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál G. Zmìna stavu rezerv a opr. položek v prov. oblasti a nákl. pø. obd IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaøení VII. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku VII. 1. Výnosy z podílù v ovlád. a øíz. osobách a v úè. jedn. pod podst. vlivem VIII. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 2163 K. Náklady z finanèního majetku 285 M. Zmìna stavu rezerv a opravných položek ve finanèní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanèní výnosy O. Ostatní finanèní náklady * Finanèní výsledek hospodaøení Q. Daò z pøíjmu za bìžnou èinnost Q splatná Q odložená ** Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost S. Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti -26 S splatná -26 * Mimoøádný výsledek hospodaøení 26 **** Výsledek hospodaøení za úèetní období (+/-) **** Výsledek hospodaøení pøed zdanìním (+/-) Sestaveno dne: 17. bøezna 2004 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úèetní jednotkou Richard Lappin - pøedseda pøedstavenstva EOP, a.s. 17

20 Pøehled o penìžních tocích k 31. prosinci 2003 (v celých tisících Kè) Bìžné úèetní období Minulé úèetní období P. Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na zaèátku úèetního období Penìžní toky z hlavní výdìleèné èinnosti Z. Provozní výsledek hospodaøení A.1. Úpravy o nepenìžní operace A.1.1. Odpisy stálých a obìžných aktiv A.1.2. Zmìna stavu: A zúètování opravných položek do provozních výnosù a nákladù A rezerv A èasového rozlišení A.1.3. Zisk(-) Ztráta(+) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Inventurní rozdíly zahrnuté do provozního výsledku hospodaøení -754 A.* Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním, zmìnami pracovního kapitálu a mimoøádnými položkami A.2. Zmìna potøeby pracovního kapitálu A.2.1. Zmìna stavu pohledávek z provozní èinnosti A.2.2. Zmìna stavu krátkodobých závazkù z provozní èinnosti A.2.3. Zmìna stavu zásob A.2.4. Zmìna stavu finanèního majetku, který není zahrnut do penìžních prostøedkù A.2.5. Zmìna stavu penìžních prostøedkù na vázaných úètech -279 A.** Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed finanèními položkami, zdanìním a mimoøádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokù A.4. Pøijaté úroky A.5. Zaplacená daò z pøíjmù za bìžnou èinnost a domìrky danì za minulá období A.6. Ostatní finanèní operace A.*** Èistý penìžní tok z provozní èinnosti Penìžní toky z investièní èinnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého finanèního majetku B.2. Pøíjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1. Pøíjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2. Pøíjmy z prodeje dlouhodobého finanèního majetku B.3. Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám B.4. Pøevoz zisku z úèasti ve veøejné obchodní spoleènosti B.*** Èistý penìžní tok vztahující se k investièní èinnosti Penìžní toky z finanèních èinností C.1. Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù z finanèní oblasti C.2. Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky C.2.1. Platby z fondù tvoøených ze zisku C.2.2. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vèetnì zaplacené srážkové danì C.3. Pøijaté dividendy a podíly na zisku C.*** Èistý penìžní tok vztahující se k finanèní èinnosti F. Èisté zvýšení, respektive snížení penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù R. Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na konci období Sestaveno dne: 17. bøezna 2004 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úèetní jednotkou: Richard Lappin - pøedseda pøedstavenstva EOP, a.s. 18

21 Pøíloha roèní úèetní závìrky za rok 2003 (nekonsolidované) 1. Charakteristika a hlavní aktivity 1.1 Popis úèetní jednotky Název: Elektrárny Opatovice, a.s. IÈO: Sídlo: Opatovice nad Labem, Pardubice 2 Právní forma: akciová spoleènost Den zápisu: 1. kvìtna 1992 Zapsaná do obchodního rejstøíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové poboèka Pardubice, oddíl B, vložka Pøedmìt podnikání v celém rozsahu zapsaném v obchodním rejstøíku výroba elektøiny distribuce elektøiny obchod s elektøinou výroba tepelné energie rozvod tepelné energie úprava a rozvod užitkové vody vodoinstalatérství, topenáøství výroba stavebních hmot a stavebních výrobkù velkoobchod specializovaný maloobchod inženýrská èinnost v investièní výstavbì provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování nakládání s odpady (vyjma nebezpeèných) pronájem a pùjèování vìcí movitých opravy a montáž mìøidel skladování zboží a manipulace s nákladem èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví testování, mìøení a analýzy montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zaøízení prodej chemických látek a chemických pøípravkù, klasifikovaných jako hoølavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující nákup, prodej a skladování zkapalnìlých uhlovodíkových plynù v tlakových nádobách, vèetnì jejich dopravy poskytování technických služeb ubytovací služby provozování drážní dopravy provozování dráhy vleèky výroba, instalace a opravy elektrických strojù a pøístrojù výroba, instalace a opravy elektronických zaøízení 1.3 Akcionáøi Elektrárny Opatovice, a.s. Jediným subjektem, který se podílí dvaceti a více procenty na základním kapitálu Elektráren Opatovice, a.s. (dále jen spoleènost nebo EOP, a.s. ), je International Power Holdings B.V. Jeho podíl k 31. prosinci 2003 pøedstavuje 99,08 % základního kapitálu spoleènosti. Spoleènost nemá s vìtšinovým akcionáøem International Power Holdings B.V. uzavøenu ovládací smlouvu ani smlouvu o pøevodu zisku. Zpráva o vzájemných vztazích bude souèástí výroèní zprávy. 1.4 Organizaèní struktura Spoleènost tvoøí Elektrárna Opatovice, Teplárna Pardubice, primární rozvody tepla Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Láznì Bohdaneè a sekundární rozvody tepla Chrudim a Pardubice. Vlivem fúze se spoleèností TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o., došlo k získání sekundárních rozvodù tepla Pardubice a následnì i ke zmìnám v organizaèní struktuøe spoleènosti. 19

22 1.5 Statutární a dozorèí orgán spoleènosti k 31. prosinci 2003 Pøedstavenstvo: Pøedseda Místopøedseda Èlenové Dozorèí rada: Pøedseda Místopøedseda Èlen Richard Lappin Michael Causton Oldøich Vlasák Charles Dexter František Hejèl Jiøí Støíteský od 31. ledna 2003 Bohuslav Èáp Oldøich Valenta Ladislav Libý Na zasedání pøedstavenstva dne 10. prosince 2002 oznámil Libor Slezák odstoupení ze své funkce èlena pøedstavenstva. Pøedstavenstvo na svém zasedání téhož dne rozhodlo o tom, že výkon jeho funkce bude k 31. prosinci 2002 ukonèen. Tato zmìna byla zapsána v obchodním rejstøíku dne 26. dubna Pøedstavenstvo na svém zasedání dne 31. ledna 2003 jmenovalo do funkce náhradního èlena pøedstavenstva Jiøího Støíteského na dobu do pøíštího zasedání valné hromady spoleènosti. Tato zmìna byla zapsána do obchodního rejstøíku dne 26. dubna Øádná valná hromada spoleènosti dne 5. èervna 2003 zvolila Jiøího Støíteského do funkce èlena pøedstavenstva. Tato zmìna byla zapsána do obchodního rejstøíku dne 11. záøí Dne 11. èervna 2003 mìlo uplynout ètyøleté funkèní období èlena pøedstavenstva Oldøicha Vlasáka. Po dohodì s pøedstavenstvem spoleènosti došlo k ukonèení jeho funkce k datu konání øádné valné hromady a to k 5. èervnu Øádná valná hromada opìtovnì zvolila Oldøicha Vlasáka do funkce èlena pøedstavenstva. Tato zmìna byla zapsána do obchodního rejstøíku dne 11. záøí Dne 5. èervna 2003 mìlo uplynout ètyøleté funkèní období Bohuslava Èápa èlena dozorèí rady ve funkci pøedsedy. Pod dohodì s dozorèí radou bylo jeho èlenství ukonèeno dne 5. èervna Valná hromada spoleènosti dne 5. èervna 2003 opìtovnì zvolila pana Bohuslava Èápa do funkce èlena dozorèí rady. Poté dozorèí rada na svém zasedání dne 13. èervna 2003 zvolila pana Bohuslava Èápa do funkce pøedsedy dozorèí rady. Tyto zmìny byly zapsány do obchodního rejstøíku dne 11. záøí Zmìny v obchodním rejstøíku v roce 2003 Dne 13. èervna 2003: byl v èásti Akcie proveden výmaz: ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotì 1100 Kè a téhož dne byl proveden zápis ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotì 1100 Kè v zaknihované podobì. byl v èásti Základní kapitál proveden výmaz: Kè Splaceno:100% a téhož dne byl proveden zápis Kè Splaceno: 100% byl v èásti Ostatní skuteènosti proveden výmaz: Valná hromada akciové spoleènosti Elektrárny Opatovice (EOP, a.s.) na svém zasedání dne schválila pøedložený návrh pøedstavenstva spoleènosti na snížení základního kapitálu spoleènosti o èástku Kè (slovy: ètyøicetmilionùètyøistadvacetjedentisícsedmset korun èeských). Toto snížení základního kapitálu je provádìno v souladu s obchodním zákoníkem v návaznosti na zrušení veøejné obchodovatelnosti akcií EOP, a.s., na následný povinný veøejný návrh akcionáøùm spoleènosti o koupi jejich akcií a vyvedení tìchto akcií z majetku EOP, a.s. Dne 30. èervna 2003 byl v èásti Ostatní skuteènosti proveden zápis: Dle smlouvy o fúzi ze dne pøešlo na spoleènost Elektrárny Opatovice, a.s. jmìní zanikající spoleènosti TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 676, PSÈ , identifikaèní èíslo Dne 26. dubna 2003 byl v èásti Statutární orgán-pøedstavenstvo proveden výmaz: Èlen pøedstavenstva: Ing. Libor Slezák, CSc, r.è /013, Lány na Dùlku 127, den zániku èlenství v pøedstavenstvu: , zapsáno:

23 Dne 11. záøí 2002 byly v èásti Statutární orgán-pøedstavenstvo provedeny výmazy: Èlen pøedstavenstva: Ing. Oldøich Vlasák, r.è /0183, Hradec Králové, Labská kotlina 988, PSÈ , dne zániku èlenství v pøedstavenstvu: Zapsáno: Èlen pøedstavenstva: Ing. Jiøí Støíteský, r.è /05, Pardubice, Sladkovského 1826, PSÈ 53002, dne vzniku èlenství v pøedstavenstvu: , den zániku èlenství v pøedstavenstvu Zapsáno: Dne 11. záøí 2003 byly v téže èásti obchodního rejstøíku provedeny zápisy: Èlen pøedstavenstva: Ing. Oldøich Vlasák, r.è /0183, Hradec Králové, Labská kotlina 988, PSÈ , den vzniku èlenství v pøedstavenstvu: Èlen pøedstavenstva: Ing. Jiøí Støíteský, r.è /095, Pardubice, Sladkovského 1826, PSÈ , den vzniku èlenství v pøedstavenstvu: V obchodním rejstøíku byly v èásti Dozorèí rada dne 11. záøí 2003 proveden výmaz: Pøedseda dozorèí rady: Ing. Bohuslav Èáp, r.è /019, Hradec Králové, Smetanovo nábø. 1094, PSÈ: Den vzniku funkce: , den zániku funkce: , den vzniku èlenství v dozorèí radì: , den zániku èlenství v dozorèí radì: Zapsáno: a téhož dne byl v téže èásti obchodního rejstøíku proveden zápis: Pøedseda dozorèí rady: Ing. Bohuslav Èáp, r.è /019, Hradec Králové, Smetanovo nábø. 1094, PSÈ: , den vzniku funkce: , den vzniku èlenství v dozorèí radì: Zásadní úèetní postupy používané spoleèností 2.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v poøizovací cenì, která zahrnuje cenu poøízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s poøízením související. Dlouhodobý hmotný majetek v cenì do 40 tis. Kè a dlouhodobý nehmotný majetek v poøizovací cenì do 60 tis. Kè je úètován do nákladù v úèetním období, ve kterém byl dán do používání. Technická zhodnocení zvyšují poøizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se zaøazuje do odpisových skupin podle pøedpokládané doby životnosti. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda odpisování Doba odpisování Budovy Lineární 50 let Stavby Lineární let Stroje a pøístroje Lineární 8-30 let Dopravní prostøedky Lineární 4-15 let Patenty Lineární 15 let Licence Lineární 5 let Software Lineární 4 roky 2.2 Dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobý finanèní majetek pøedstavují majetkové úèasti, které zakládají rozhodující a podstatný vliv, realizovatelné cenné papíry a jiný finanèní majetek. Majetkové úèasti a realizovatelné cenné papíry jsou úètovány v poøizovací cenì. Poøizovací cena zahrnuje pøímé náklady související s poøízením jako jsou poplatky a provize makléøùm, poradcùm, burzám. K rozvahovému dni spoleènost pøeceòuje realizovatelné cenné papíry reálnou hodnotou. Rozdíl mezi úèetní a reálnou hodnotou je úètován jako zmìna Oceòovacích rozdílù z pøecenìní majetku a závazkù ve vlastním kapitálu spoleènosti. V pøípadì pøechodného snížení hodnoty majetkových úèastí se tvoøí opravná položka. Dividendy z tìchto majetkových úèastí a podílù jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finanèního majetku. Jiný finanèní majetek pøedstavují poskytnuté dlouhodobé pùjèky. Tento majetek je ocenìn v cenì poøízení nebo v cenì poøízení snížené o opravnou položku v pøípadì pøechodného snížení hodnoty. Úroky z tìchto pùjèek jsou zahrnuty ve výnosových úrocích. 21

24 2.3 Krátkodobý finanèní majetek Krátkodobý finanèní majetek tvoøí dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti. Krátkodobý finanèní majetek je ocenìn v poøizovací cenì. Výnosy z tìchto dlužných cenných papírù jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finanèního majetku. 2.4 Zásoby Materiál je úètován v poøizovacích cenách. Poøizovací cena zahrnuje cenu poøízení, celní poplatky, skladovací poplatky pøi dopravì a dopravné za dodání do areálu elektrárny. Materiál je oceòován metodou váženého aritmetického prùmìru. Nedokonèená výroba a polotovary jsou oceòovány v cenách, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální èást výrobních režijních nákladù podle stavu rozpracovanosti. 2.5 Stanovení opravných položek a rezerv Opravné položky k pohledávkám se vytváøejí v pøípadì pochybných pohledávek, tj. u tìch, které pøedstavují riziko, že nebudou dlužníkem plnì nebo èásteènì zaplaceny. Opravné položky k zásobám jsou vytváøeny v pøípadech, kdy ocenìní použité v úèetnictví je pøechodnì vyšší než souèasná tržní hodnota pøíslušných zásob. Spoleènost tvoøí opravnou položku k dlouhodobému finanènímu majetku na základì analýzy ekonomické situace spoleèností, ve kterých má majetkovou úèast. Spoleènost tvoøí opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku v pøípadì, kdy ocenìní použité v úèetnictví je vyšší než jeho souèasná užitná hodnota. Provozní rezervy Zákonné rezervy byly vytvoøeny na opravy dlouhodobého hmotného majetku v souladu se zákonem è. 593/1992 Sb. o rezervách pro zajištìní základu danì, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Zákonné rezervy na rekultivace byly vytvoøeny dle zákona è. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù a provádìcí vyhláškou è. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostøedí, kterou se stanoví výše rezervy na rekultivaci, zajištìní péèe o skládku a asanaci po ukonèení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváøení a užití. Ostatní rezervy na opravy byly vytvoøeny na generální opravu systému vodního hospodáøství a opravy vyvolané havárií støechy na budovì kotelny. Ostatní provozní rezervy byly vytvoøeny pøedevším na poplatky z exhalací a sociální program spoleènosti. Finanèní rezervy Ostatní finanèní rezervy jsou vytváøeny na soudní a mimosoudní vyrovnání. 2.6 Pøepoèty cizích mìn Spoleènost používá pro pøepoèet cizích mìn pevný kurz, který se stanovuje na základì denního kurzu ÈNB první pracovní den kalendáøního roku a používá se pro úèetní pøípady úètované v pøíslušném kalendáøním roce. V prùbìhu roku se úètuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahranièní mìnì jsou k rozvahovému dni pøepoèítávána podle oficiálního kurzu ÈNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v hospodáøském výsledku. 2.7 Deriváty Spoleènost klasifikuje úrokové deriváty jako zajišśovací. Zmìna ocenìní zajišśovacích derivátù a èásti majetku a závazkù zajištìné deriváty v dùsledku pøecenìní reálnou hodnotou z titulu zajišśovaného rizika (zajištìní reálné hodnoty) neovlivòuje hospodáøský výsledek spoleènosti do doby realizace a je úètována jako zmìna Oceòovacích rozdílù z pøecenìní majetku a závazkù ve vlastním kapitálu spoleènosti. 22

25 2.8 Výzkum a vývoj Spoleènost v roce 2003 nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj. 2.9 Závazky, úvìry a finanèní výpomoci Spoleènost klasifikuje èást dlouhodobých závazkù, bankovních úvìrù a finanèních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu úèetní závìrky, jako krátkodobé Daò z pøíjmù Daò z pøíjmù za dané úèetní období se skládá ze splatné danì a ze zmìny stavu v odložené dani. Splatná daò zahrnuje daò vypoètenou z daòového základu s použitím daòové sazby platné v bìžném roce a domìrky a vratky za minulá období. Spoleènost nevytvoøila rezervu na závazek za daò z pøíjmù, ale snížila krátkodobou pohledávku pøedstavující zaplacené zálohy. Odložená daò vychází z veškerých doèasných rozdílù mezi úèetní a daòovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím oèekávané daòové sazby platné pro následující období. O odložené daòové pohledávce se úètuje pouze tehdy, je-li pravdìpodobné, že bude v následujících úèetních obdobích uplatnìna. 3. Srovnatelnost údajù Aby byla zajištìna srovnatelnost údajù v bìžném a minulém úèetním období, jsou v rozvaze v minulém úèetním období uvedeny údaje ze zahajovací rozvahy po fúzi se spoleèností TEPELNÉ HOSPODÁØSTVÍ PARDUBICE, s.r.o., (dále jen TEHOP, s.r.o.) k 1. lednu Ve výkazu ziskù a ztrát a výkazu cash flow nejsou informace za minulé úèetní období uvedeny. 4. Dlouhodobý nehmotný majetek Rok 2003 Software Ocenitelná Nedokonèený dlouhodobý Zálohy Celkem (v tis. Kè) práva nehmotný majetek Poøizovací cena Zùstatek k Pøírùstky Úbytky Pøeúètování Zùstatek k Oprávky Zùstatek k Pøírùstky Úbytky Pøeúètování Zùstatek k Zùstatková hodnota k Zùstatková hodnota k Dlouhodobý hmotný majetek Rok 2003 Pozemky Budovy, Stroje, Jiný Nedokonèený Zálohy Celkem haly pøístroje majetek dlouhodobý (v tis. Kè) a stavby a zaøízení hmot. majetek Poøizovací cena Zùstatek k Pøírùstky Úbytky Pøeúètování Zùstatek k Oprávky Zùstatek k Pøírùstky Úbytky Pøeúètování Zùstatek k Zùstatková hodnota k Zùstatková hodnota k

26 Oprávky a zùstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku v tabulce nezahrnuje opravnou položku vytvoøenou spoleèností k dlouhodobému hmotnému majetku, jehož užitná hodnota je nižší než jeho ocenìní v úèetnictví. K 31. prosinci 2003 byla vytvoøena opravná položka v celkové výši tis. Kè ( : tis. Kè), která se rozdìlila mezi budovy, haly a stavby ve výši tis. Kè ( : tis. Kè) a stroje, pøístroje a zaøízení ve výši tis. Kè ( : tis. Kè). Položka pøeúètování pro poøizovací ceny ve výši 647 tis. Kè a pro oprávky ve výši 647 tis. Kè zahrnuje novì nalezený majetek. 5.1 Operativní leasing Jedná se o obaly na technické plyny v poøizovací cenì tis. Kè ( : 316 tis. Kè). 5.2 Drobný hmotný a nehmotný majetek (v tis. Kè) V souladu s úèetními postupy popsanými v bodu 2.1, spoleènost úètovala drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladù v roce, ve kterém byl dán do používání. Celková kumulovaná poøizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku, který je ještì v používání, je následující: Drobný hmotný majetek Drobný nehmotný majetek (software) Celkem Dlouhodobý finanèní majetek 6.1 Sídla spoleèností, v nichž má EOP, a.s., majetkovou úèast Spoleènost Sídlo EOP&HOKA s.r.o. Pardubice, Elektrárna Opatovice a.s., PSÈ: D E O P v.o.s. Pardubice 2 Elektrárny Opatovice nad Labem, PSÈ Pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 7, PSÈ REATEX a.s. Hradec Králové, Šimkova 1224, PSÈ VAHO s.r.o. Pardubice 2, Elektrárny Opatovice nad Labem, PSÈ BIOSPOL 94, s.r.o. Pardubice, Elektrárny Opatovice, Opatovice nad Labem, PSÈ Pøehled výsledkù hospodaøení spoleèností (v tis. Kè) Podíly v ovládaných a øízených osobách Název spoleènosti Poøizovací hodnota podílu Podíl v % Poèet akcií/nom. hodnota Vlastní kapitál Hosp. výsl. bìžného roku EOP&HOKA s.r.o , D E O P v.o.s , REATEX a.s ,00 700/ ) VAHO s.r.o , Pražská teplárenská a.s , / ) Celkem ) poèet kusù/nom. hodnota 1 akcie K podílùm v tìchto spoleènostech, je vytvoøena opravná položka ve výši tis. Kè ( : tis. Kè). EOP, a.s., nemá se žádnou z výše uvedených spoleèností uzavøenu ovládací smlouvu ani smlouvu o pøevodu zisku. Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem Název spoleènosti Poøizovací hodnota podílu Podíl v % Poèet akcií/nom. hodnota Vlastní kapitál Hosp. výsl. bìžného roku BIOSPOL 94 s.r.o , K této majetkové úèasti je vytvoøena opravná položka ve výši 70 tis. Kè ( : 355 tis. Kè). EOP, a.s., nemá s touto spoleèností uzavøenu ovládací smlouvu ani smlouvu o pøevodu zisku. 24

27 V roce 2003 došlo k zániku podílu ve spoleènosti Torin spol. s.r.o., z dùvodu výmazu této spoleènosti z obchodního rejstøíku. Souèasnì došlo ke zrušení opravné položky k tomuto podílu. 6.3 Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku Výnosy z finanèního majetku zahrnují pøijaté dividendy po zdanìní z Pražské teplárenské a.s. v èástce tis. Kè, podíl na zisku spoleènosti D E O P v.o.s., za rok 2003 v èástce tis. Kè. 7. Zásoby Na základì provedené inventury byly identifikovány bezpohybové zásoby náhradních dílù a ostatního materiálu, jejichž úèetní hodnota je vyšší než by byly možné výnosy z prodeje. Z tohoto titulu byla spoleèností vytvoøena opravná položka ve výši 220 tis. Kè ( : 9 tis. Kè). 8. Pohledávky 8.1 Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kè) Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku èiní tis. Kè ( : tis. Kè), z toho pohledávky po lhùtì splatnosti èiní tis. Kè ( : tis. Kè). Struktura pohledávek po lhùtì splatnosti je uvedena v následující tabulce: Poèet dnù po splatnosti do 90 dnù nad 90 dnù Celkem Na pochybné pohledávky z obchodního styku je vytvoøena opravná položka ve výši tis. Kè ( : tis. Kè). 8.2 Pohledávky k podnikùm ve skupinì (v tis. Kè) V pohledávkách z obchodního styku jsou obsaženy i následující zùstatky úètù týkající se vztahù k podnikùm ve skupinì: Podnik ve skupinì International Power plc BIOSPOL 94 s.r.o. 3 9 D E O P v.o.s EOP&HOKA s.r.o REATEX a.s VAHO s.r.o Celkem Spoleènost má dále pohledávku vùèi své dceøiné spoleènosti D E O P v.o.s., z dùvodu pøevodu zisku za rok 2003 ve výši tis. Kè ( : pohledávka ve výši tis. Kè). V rámci jiných krátkodobých pohledávek je zahrnuta i pohledávka za International Power plc ve výši tis. Kè. ( : tis. Kè). 8.3 Pohledávky kryté podle zástavního práva Souhrnná výše pohledávek krytých podle zástavního práva èiní tis. Kè ( : tis. Kè). Jedná se o pohledávky za dodávky tepelné energie. 25

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva 04 Základní údaje o spoleènosti 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 08 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 11 Zpráva

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù 2 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 1. 2. 3. OBSAH Základní

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 0 0 5 Obsah Slova øeditelù - slovo generálního øeditele - slovo obchodního øeditele - slovo finanèního øeditele - slovo projekèního øeditele - slovo technického øeditele - slovo øeditele

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec. Výroèní zpráva. k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006

Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec. Výroèní zpráva. k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006 ~ KANALIZACE A VODOVODY Starý Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec Plzenec,a.s. Výroèní zpráva k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006 Obsah: 1. t:harakteristika 4 spoleènosti - identifikaèní

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více