Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, Brandýs nad Labem,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,"

Transkript

1 Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (dále jen zákon o vlastnictví bytů ) v platném znění Smluvní strany 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, Brandýs nad Labem, zapsané v rejstříku SVJ vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka IČ: zastoupená: Martinem Janatou, předsedou výboru Mikulášem Dókou, místopředsedou výboru (dále jen mandant ) a 2. MIVA PRAHA Facility Management, a.s. se sídlem Pod Parukářkou 2760/8, Praha3 kancelář a doručovací adresa: Pod Strání 1268/8, Praha 10 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka bankovní spojení: ČSOB, Praha 3 č.ú.: /0300 IČ: DIČ: CZ zastoupená: Ing. Karlou Daňkovou, předsedkyní představenstva (dále jen mandatář ) Preambule Mandant prohlašuje, že je právnickou osobou podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu v ulici Na Vinici 1732, Brandýs nad Labem vymezených způsobem stanoveným v zákoně. Uzavřením této mandátní smlouvy zmocňuje mandant mandatáře k zařizování správy a provozu domu a souvisejících pozemků (dále jen nemovitost ). Mandatář se zavazuje tyto činnosti vykonávat s odbornou péčí a v souladu se zájmy mandanta. strana 1 / 12

2 Čl. I Výklad některých pojmů (1) Pro účely této smlouvy se rozumí a) jednotkou byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu, b) společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání, jak uvedeno v ustanovení 2 písm. g) cit. zákona a v Prohlášení vlastníka který byl přílohou k návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí při převodu bytových jednotek, c) drobnou údržbou dílčí práce, které nepřesáhnou prováděním jednu hodinu (výměna žárovek, výměna, zářivek, výměna dveřního kování a vložky, seřízení samozavíračů příp. jiné), d) běžnou opravou a udržováním dílčí oprava a udržování společných částí domu o předpokládaných nákladech do výše 5.000,- Kč, e) velkou opravou rozsáhlá nebo celková oprava, rekonstrukce, modernizace nebo výměna společných částí domu nad rozsah běžných oprav a udržování, f) službami plnění poskytovaná s užíváním jednotek (např. dodávka studené vody, úklid společných prostor v domě, osvětlení společných prostor apod.), jejichž přesný výčet a rozsah je uveden ve stanovách a v čl. IV této smlouvy, g) správou domu správa, provoz a opravy společných částí domu včetně poskytování služeb spojených s užíváním jednotek. Čl. II Předmět smlouvy (1) Předmětem této smlouvy je závazek mandatáře vykonávat pro mandanta ekonomickou, administrativní a technickou správu nemovitostí uvedených v preambuli této smlouvy, s cílem úplatně zajistit řádný stav a řádný provoz spravovaných nemovitostí a z toho vyplývajících plnění pro mandanta vůči třetím osobám. To znamená vést zejména řádnou evidenci, zařizovat jménem mandanta a na jeho účet dodávky vody, energie, prací a služeb, na základě zmocnění mandantem vést účetnictví, vybírat a provádět platby jménem mandanta, a to vše v souladu s podmínkami této mandátní smlouvy, dalšími upřesňujícími pokyny mandanta v rámci této smlouvy a v souladu platnou legislativou. Zvýše uvedeného výčtu činností je slovo zařizovat chápáno v rámci plnění této smlouvy jako povinnost mandatáře zařizovat v součinnosti s mandantem, jménem mandanta a na jeho účet uzavírání výhodných smluv s třetími osobami a poskytovat těmto osobám přiměřenou součinnost s ohledem na předmět plnění smluv s nimi uzavíraných, dohlížet jménem mandanta na řádné plnění těchto smluvních vztahů a v případech vadného nebo špatného a nekvalitního plnění přijímat v součinnosti s mandantem jménem mandanta na jeho účet, v přiměřené době a čase odpovídající opatření k řádné nápravě. Ostatní níže uváděné činnosti při správě nemovitostí neuvedené slovem zařizovat jsou vlastními úkony mandatáře a mandatář je provádí vlastními pracovníky a na vlastní plnou odpovědnost. Čl. III Oprávnění mandatáře (1) Mandatář je oprávněn k následujícím jednáním a činnostem jménem a na účet mandanta: a) k zařizování oprav, udržování a provozu společných částí domu a s tím spojených předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení a k odstraňování závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi, b) k zařizování výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu, strana 2 / 12

3 c) k zařizování úkonů ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení a ve všech dalších případech, ke kterým není třeba zvláštní plné moci, d) k zařizování poskytování služeb spojených s užíváním jednotek. (2) V rozsahu oprávnění podle odstavce (1) je mandatář oprávněn k veškerým jednáním a k uzavírání příslušných smluv (smlouvy o dílo, o opravě věci, o kontrolní činnosti, kupní smlouvy na dodávky vody, elektrické energie, plynu apod.) včetně výkonu práv a povinností z nich vyplývajících. Plná moc ke konkrétně vymezeným právním úkonům včetně omezení pro úkony, ke kterým je nutná samostatná plná moc, je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě. (3) Mandatář bere na vědomí, že mandant může sám pro provedení některých prací spojených se správou domu sjednat přímo smlouvu s dodavatelem, nebo u něho objednat opravu. Vystavenou fakturu za provedené práce potom mandant předá mandatáři k zanesení do účetnictví. (4) Kromě výše uvedených oprávnění provádí mandatář jménem mandanta na jeho účet další činnosti, ke kterým obdrží zvláštní plnou moc. (5) Pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, může mandatář ke splnění závazků vyplývajících z této smlouvy použít třetí osoby. Učiní-li tak, odpovídá, jako by záležitost obstaral sám. Čl. IV Povinnosti mandatáře (1) Mandatář je povinen na úseku obstarávání služeb spojených s užíváním jednotek provádět v oblasti provozně-technického zařizování provozu domu a pozemku včetně provozu technických zařízení v domě a společných částí technických sítí - tj. rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu kanalizačních splašků, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě, a to zejména: a) provádění pravidelných kontrol strojního zařízení a prohlídka společných prostor včetně drobné údržby (práce do jedné hodiny) objektu v četnosti 1x týdně v rozsahu: výměny žárovek (zářivek) seřizování a údržba zámků a vložek včetně kování zajišťování klíčů společných prostor seřizování systémů samozavíračů a stavěčů dveří vyvěšování informací pro vlastníky bytových jednotek opravy svítidel ve společných prostorách, b) kontrola pravidelného úklidu společných prostor domu, c) zařizování PO a BOZP domu včetně pravidelných revizí požárních hydrantů a hasicích přístrojů, d) zařizování pravidelných revizí a oprav rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody, rozvodů plynu a plynových zařízení a odvodů odpadních vod včetně instalovaných měřičů, společné televizní a rozhlasové antény, rozvodu televizního a rozhlasového signálu, hromosvodů ve společných prostorách dle příslušných norem a právních předpisů, a to v termínech stanovených příslušnými normami a právními předpisy, e) zařizování dodávek elektrické energie a vody do společných prostor domu a odvádění odpadních vod, f) zařizování dodávek tepla a teplé užitkové vody a odvádění odpadních vod pro bytové jednotky, g) uplatňování reklamací vztahujících se ke společným prostorám jménem mandanta vůči dodavatelům prací, h) zařizování odečtu podružných vodoměrů a měřičů tepla v jednotkách, a to 1x ročně. Odečet vodoměrů a měřičů tepla proběhne v předem stanoveném termínu v odpoledních hodinách pracovního dne. Termín oznámí mandatář 10 kalendářních dní předem vývěskou ve společných prostorách. strana 3 / 12

4 (2) Mandatář je povinen provádět na úseku obstarávání služeb spojených s užíváním jednotek v oblasti ekonomicko-administrativní: a) vedení účetnictví mandanta podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (vedení knihy pohledávek, vedení knihy závazků, vedení pokladní knihy, kontrola formálních náležitostí účetních dokladů, předkontace účetních dokladů, zaúčtování účetních dokladů, zpracování inventarizace zůstatků účtů ke konci účetního období, zpracování účetní uzávěrky), b) zpracování evidence majetku, c) zpracování statistických výkazů a přehledů, d) evidence stavu prostředků na provozních účtech a dlouhodobých zálohách na opravy (fond oprav), e) vedení evidence jednotlivých bytových a nebytových jednotek a vlastníků, f) realizovat jménem mandanta Předpis pro stanovení záloh na správu domu a na úhrady za služby spojené s bydlením schválený shromážděním Společenství. Při každé změně výše záloh na správu domu a služby doručit vlastníkům bytových jednotek evidenční list s rozpisem plateb. Součástí smlouvy je příloha č. 3 Vzor předpisu záloh, g) stanovování a evidence předpisů záloh na správu a služby na jednotlivé vlastníky a nájemce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami mandanta a pokyny výboru společenství, h) na základě předaných výpisů bankovních účtů provádění kontroly příspěvků od vlastníků bytů a nebytových prostor na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku (dále jen příspěvky na úhradu výdajů spojených se správou domu ) a kontrola záloh od vlastníků jednotek na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytů, nebytových prostor a společných částí domu (dále jen služby ), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie, apod.), včetně upomínání dlužných plateb s poštovným účtovaným na náklady mandanta, i) vedení evidence přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb jednotlivých vlastníků, j) zpracování ročního vyúčtování záloh a rozúčtování nákladů na služby mezi vlastníky jednotek, vybírání nedoplatků a vyplácení přeplatků včetně upomínání dlužných plateb s poštovným účtovaným na náklady mandanta. Stanovení výše nových předpisů záloh na správu a služby na následující rok. Rozúčtování tepla a vody včetně odečtení spotřeby není zahrnuto v paušální odměně mandatáře za jednotku, k) vedení evidence nákladů vzniklých se zařizováním správy domu a vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku, l) mandatář je povinen řádně a včas faktury zasílat výboru faktury na úhrady služeb, prací, pojištění nemovitosti a oprav, které zajišťuje podle této smlouvy a kontrolovat, zda výbor provedl jejich úhradu, m) vedení přehledné evidence a dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu odděleně zvlášť na úseku oprav a zvlášť na úseku služeb poskytovaných s užíváním jednotek a na požádání umožnit zástupcům mandanta nahlédnout do účetních knih a dokladů, n) v rámci své činnosti vedení a archivaci příslušné technické a provozní dokumentace k domu (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domu, bytů, nebytových prostor apod.), která byla správci protokolárně předána, o) předkládat na vyžádání mandanta čtvrtletní přehledy hospodaření, p) řídit se pokyny mandanta v rozsahu této smlouvy vyjma případu bezprostředního ohrožení zdraví, majetku nebo života, q) po ukončení plnění této smlouvy v přiměřené době 3 měsíců uzavřít veškerou vedenou dokumentaci a bez zbytečného odkladu ji předat mandantovi, r) nebude-li dohodnuto jinak, veškeré datové výstupy budou mandatářem poskytovány ve formě tištěných a digitalizovaných výstupů na dohodnuté ové adresy či stanoveném mediu. strana 4 / 12

5 (3) Mandatář je povinen provádět v oblasti oprav společných částí domu: a) zařizování odstranění havárií ve společných prostorách objektu, na společných technologiích a na společných technických rozvodech. Práce havarijního charakteru bude mandatář zařizovat NON STOP, 24 HODIN DENNĚ, během celého roku včetně dnů pracovního volna, klidu a svátků na základě telefonického objednání kteréhokoli uživatele bytu, a to s příjezdem na místo havárie do 120 min. pokud hrozí bezprostřední ohrožení zdraví, či majetku uživatelů jednotek. V případě, kdy nehrozí bezprostřední ohrožení zdraví, či majetku uživatelů jednotek s příjezdem v co nejkratším možném termínu, nejpozději však v průběhu téhož dne, kdy byla havárie nahlášena. Dále v termínu dohodnutém na základě přání objednatele nebo nájemníka opět pokud se jedná o havárie, kdy nehrozí bezprostřední ohrožení. Kontakty na havarijní službu budou vyvěšeny ve společných prostorách domu a vlastníci se mohou v případě havárie obracet přímo. Havarijní opravy v bytech, které se netýkají společných technických rozvodů budou hrazeny přímo na místě majitelem nebo nájemcem bytu. Cena za havarijní službu není zahrnuta v paušální částce za jednotku, b) zařizování běžných oprav a udržování společných částí domu (do výše 5.000,- Kč na jednotlivou opravu) v časovém limitu nejpozději 15 kalendářních dní na základě zjištěných závad z pravidelných prohlídek po odsouhlasení členem výboru, nebo na základě objednávky osoby zmocněné mandantem (člen výboru), popřípadě v jiném termínu dle dohody mandatáře s osobou zmocněnou mandantem, c) zařizování velkých oprav a rekonstrukcí (od 5.000,- Kč na jednotlivou opravu), kdy mandatář uzavírá s dodavateli jednotlivých akcí smlouvu na základě rozhodnutí a písemného požadavku výboru mandanta, které obsahuje způsob zařizování dodavatele projekčních a stavebních prací, způsob financování, zastoupení ve věcech stavebního řízení a kontrolní činnosti. Výstupem tendru na dodavatele je celková analýza zadaných parametrů - není zahrnuto v paušální částce za jednotku. Práce jsou prováděny na základě objednávky mandanta a cena se stanoví vždy dohodou, d) zařizování předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi v termínech uvedených v revizní zprávě, e) zařizování zastupování mandanta při projednávání oprav dle platných právních předpisů s příslušnými orgány, resp. s jinými subjekty. (4) Mandatář je dále povinen předkládat k nahlédnutí mandantovi na vyžádání všechny doklady vztahující se k činnosti mandatáře podle této smlouvy, a to zejména doklady o řádné evidenci, které zařizoval jménem mandanta a na jeho účet ohledně dodávky vody, energie, prací a služeb, o stavu vedeném účetnictví, o výběru a provádění platby jménem mandanta, a to vše v souladu s podmínkami této mandátní smlouvy, dalšími upřesňujícími pokyny mandanta v rámci této smlouvy a v souladu platnou legislativou, o výsledcích proběhlých kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení, uzavřených smluv jménem mandanta apod. (5) Mandatář je povinen nejméně jednou ročně, a to následujícího roku, předložit mandantovi zprávu o své činnosti, o finančním hospodaření mandanta, o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech, které se týkají společných částí domu. (6) Mandatář je povinen kontrolovat, zda dodavatel tepla mandantovi poskytuje tepelnou energii za stejných podmínek, jako ostatním odběratelům v dané lokalitě. V případě rozporu neodkladně zjednat nápravu. (7) Končí-li mandatář svou činnost, je povinen osobě pověřené mandantem předat veškerou převzatou dokumentaci - viz čl. V, odst. (9) - doplněnou o další dokumenty, vyplývající z činnosti mandatáře na obstarávání správy domu, a to.nejpozději jeden týden před uplynutím výpovědní lhůty. Toto ujednání se týká i věcných prostředků, které byly mandatáři svěřeny. (8) Při správě domu je mandatář povinen dbát pokynů mandanta. Odchýlit se od nich může jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu mandanta a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas. strana 5 / 12

6 (9) Mandatář je povinen sjednat na dobu trvání této smlouvy pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout mandantovi nebo jednotlivým spoluvlastníkům v souvislosti s výkonem činnosti mandatáře dle této smlouvy, a to na částku Kč nejméně ,--. Čl. V Povinnosti mandanta (1) Mandant se zavazuje vyhotovit pro mandatáře písemnou plnou moc k zastupování mandanta při plnění závazků mandatáře dle předmětu této smlouvy. (2) Předseda výboru společenství, případně jiný, výborem pověřený člen, je povinen telefonicky nebo písemně ( em) oznámit bez zbytečného odkladu správci domu potřebu oprav v domě, které má podle této smlouvy zajistit mandatář a které nebyly zjištěny pravidelnými kontrolami, a umožnit jejich provedení. (3) Mandant zajistí možnost vstupu do všech společných prostor domu pro zásah havarijní služby v době mimo obvyklou dobu mandatáře. (4) Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popř. domu jako celku, je každý vlastník povinen na předchozí vyzvání umožnit přístup do svého bytu nebo nebytového prostoru. (5) Mandant je povinen uzavřít vlastním jménem pojištění nemovitosti včetně pojištění odpovědnosti za škodu. (6) Mandant je povinen přebírat od mandatáře a archivovat dokumentaci nemovitosti spravované touto smlouvou. (7) Vlastník bytu je povinen zpřístupnit jednotku za účelem provedení odečtu vodoměrů a kalorimetrů umístěných v jednotce v předem dohodnutém termínu. (8) Vlastník jednotky je povinen písemně oznámit mandatářovi každou skutečnost rozhodnou pro změnu sjednaných záloh nebo rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek, zejména změnu v počtu členů domácnosti, změnu doručovací adresy, změnu nájemce, prodej jednotky apod., a to do 30 dnů od jejího vzniku. (9) Mandant je povinen předat mandatáři příslušnou technickou a provozní dokumentaci k domu a případně jiné dokumenty potřebné pro plnění povinností mandatáře (projektová dokumentace, revizní správy, pasporty domu, bytů, nebytových prostor apod.), a to na základě předávacího protokolu. Čl. VI Časový program zajištění vybraných služeb (1) Zpracování plánu oprav a investic na následující rok do (2) Zpracování plánu oprav a servisů na následující rok do (3) Zajištění odečtu měřičů tepla a vody v bytových jednotkách od 2.1.do (4) Zpracování účetní závěrky rozvaha, výkaz zisků a ztrát do (5) Zpracování daňového přiznání včetně příloh do (6) Zpracování ročního vyúčtování záloh na služby a provoz včetně stanovení výše nových předpisů záloh na další období do (7) Vyplácení přeplatků a vybírání nedoplatků včetně upomínání dlužných plateb do (8) Zpracování roční zprávy o hospodaření SVJ za uplynulý rok do strana 6 / 12

7 Čl. VII Správa peněžních prostředků (1) Mandant má založen běžný účet u ČSOB, č.: /0300, na který vlastníci jednotek nebo jimi pověřené osoby hradí zálohy na úhradu výdajů spojených se správou společných částí domu a pozemku, zálohy na úhradu služeb i příspěvek do fondu oprav. (2) Mandatář má aktivní přístup na účet jako disponent s nulovým limitem. (3) Autorizaci transakcí na běžném účtu provádí mandant. Čl. VIII Odměna mandatáře (1) Za obstarávání správy domu v rozsahu dle čl. IV této smlouvy uhradí mandant mandatáři měsíční odměnu ve výši 126,- Kč bez DPH za každou bytovou a nebytovou jednotku, způsobem a se splatností stejnými jako u záloh na úhradu nákladů spojených se správou domu. K celkové měsíční odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty, která bude platná ke dni zdanitelného plnění. (2) Ceny za standardní práce mimo měsíční odměnu (uvedené ceny jsou bez DPH) a) cena za havarijní službu uvedenou v čl. IV, odst.3, písm. a) činí: paušální částka za HS, dispečink havarijní výjezd v pracovní době (od ,30 hod) havarijní výjezd v mimopracovní dobu, o víkendech a svátcích 7,- Kč / byt / měsíc 250,- Kč / hod. 375,- Kč / hod. dopravné paušál 500,- Kč b) hodinové sazby za nadstandardní služby a práce viz příloha č. 2 - Ceník nadstandardních úkonů. (3) Odměna mandatáře podle odstavce (1) nezahrnuje cenu nadstandardních služeb uvedených v Ceníku nadstandardních služeb uvedeném v příloze č.2. Tyto služby budou poskytovány na základě objednávky člena výboru zmocněného mandantem. (4) Výši uvedených cen garantuje zhotovitel po dobu 12 měsíců. Po této době budou ceny v souvislosti s pohybem cen, minimální mzdy, zvyšujících se daní a povinných odvodů a výši inflace, která bude mít dopad na mzdové náklady a režijní náklady, každoročně přehodnocována a po vzájemné dohodě upravena. (5) Mandant je povinen uhradit cenu za poskytnuté služby dle této smlouvy na účet mandatáře vždy do 15 dnů od data vystavení daňového dokladu. Čl. IX Porušení smluvních povinností Odpovědnost a pojištění (1) V případě prokazatelného porušení smluvních povinností mandatáře tím, že neposkytuje smluvené služby včas a řádně, je mandant oprávněn uplatnit nárok na slevu až 10% měsíční paušální částky. (2) Při nedodržení dob splatnosti dohodnutých v této smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna platit úroky z prodlení podle občanského zákoníku a nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se strana 7 / 12

8 provádí občanský zákoník. Toto ujednání neplatí v případě, že mandatář bude v prodlení z důvodu nedostatku financí na běžném účtu způsobeném opožděnou úhradou záloh na náklady spojených se správou domu jednotlivými vlastníky. (3) Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti druhé straně škoda, má poškozená strana nárok na uhrazení veškerých nákladů spojených s touto škodou. (4) Za škody vzniklé případným havarijním stavem domu, který nebylo možno předpokládat ani mu nebylo možno zamezit, mandatář neodpovídá. Rovněž mandatář neodpovídá za škody, vzniklé živelnými pohromami. Čl. X Osoba zmocněná mandantem (1) K objednávání běžných oprav a udržování společných částí domu u mandatáře a ke všem jednáním s mandatářem v těchto věcech je třeba písemná ( ová, faxová, poštou) objednávka člena výboru a k objednávání nadstandardních služeb u mandatáře je třeba písemná objednávka předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena výboru. Čl. XI Omezovací doložka (2) Mandatář není oprávněn nakládat se spravovanými nemovitostmi v rozporu s touto smlouvou a tuto smlouvu obcházet, zejména nesmí nemovitosti nebo jejich části zcizit, zatížit nebo k nim bez souhlasu mandanta zřídit věcné břemeno. (3) Mandatář je povinen při zpracování osobních údajů vlastníků jednotek (dále jen osobních údajů) přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po skončení zpracování osobních údajů. Osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Čl. XII Platnost smlouvy (1) Smlouva v tomto znění se uzavírá na dobu neurčitou. (2) Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran nebo výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba je 6 měsíců a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. (3) Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky odsouhlasenými oprávněnými zástupci smluvních stran. (4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy ji podepíše mandatář a za mandanta předseda výboru společně s místopředsedou výboru. (5) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem. 1. července strana 8 / 12

9

10

11 Příloha č. 2 Ceník nadstandardních služeb a prací neobsažených v měsíční odměně za činnost mandatáře: práce údržby k nakoupenému materiálu mandatářem na opravy a údržbu bude do fakturace přičtena 10 % přirážka /materiál také může být dodán mandantem/ práce facility managera za činnosti mimo paušál práce účetní, ekonoma správy přítomnost na jednání výboru, shromáždění SVJ zastupování mandanta na úřadech v rámci personální a mzdové agendy (odhad počtu hodin bude stanoven předem) svolání shromáždění SVJ (např. napsání a rozesílání pozvánek, zpracování a posílání podkladů pro jednání shromáždění, zařizování pronájmu místnosti apod.) - odhad počtu hodin bude stanoven předem zařizování techniky pro hlasování na shromáždění SVJ zpracování odměn statutárnímu orgánu, odvody zálohové daně finančnímu úřadu mzdové evidence dohody o provedení práce zpracování ročního vyúčtování daně zálohové / srážkové ze závislé činnosti pro finanční úřad vedení personální a mzdové evidence dohody o pracovní činnosti, hlavní, vedlejší, souběžný pracovní poměr, jednání se zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení mimořádná účetní závěrka mimořádné vyúčtování služeb zpracování daně z nemovitosti pro jednotlivé vlastníky zpracování ročního vyúčtování daně zálohové ze závislé činnosti vyhotovení podkladů pro právníka při soudním vymáhání dluhů inženýrská činnost při opravách a rekonstrukcích odsouhlasení umístění reklamy (místní šetření, posouzení z technického hlediska) převody smluv o dodávce energií u dodavatelů tisk / kopírování dokumentů cestovní náklady v dohodnutých případech 190,- Kč / 1 hodinu 290,- Kč / 1 hodinu 290,- Kč / 1 hodinu 290,- Kč / 1 hodinu 290,- Kč / 1 hodinu 290,- Kč / 1 hodinu 1000,- Kč 100,-Kč / 1osoba / měsíc 300,- Kč / 1osoba / měsíc 500,- Kč / 1 vyúčtování 300,- Kč / 1 osoba / měsíc 7800,- Kč / 1 závěrka 10000,- Kč / 1 vyúčtování 1000,- Kč / 1 přiznání 500,-Kč / 1 vyúčtování 1000,- Kč / 1 dlužník 12% z nabídkové ceny do 10tis.Kč 8% z nabídkové ceny od do 50tis.Kč 6% z nabídkové ceny od 50001,- do 100tis.Kč 4% z nabídkové ceny nad 100tis. Kč 1600,- Kč 1000,- Kč / 1 smlouvu 3,- Kč / 1 stránka A4 15,- Kč / 1 km Ceny jsou uvedeny bez DPH. strana 11 / 12

12 Příloha č. 3 Vzor předpisu záloh Společenství Na Vinici 1732 Na Vinici 1732, Brandýs nad Labem, Jméno příjmení Ulice + č.p. PSČ město Informace o jednotce Číslo jednotky dle KN: 1 Spoluvlastnický podíl: 1049/38706 MĚSÍČNÍ PŘEDPIS PEVNÝCH PLATEB A ZÁLOHOVÝCH ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU Vážený vlastníku bytu č.: 1, Na Vinici 1732, Brandýs nad Labem, dovolujeme si Vám oznámit, že s účinnosti od 7/2009 je Vám stanoven měsíční předpis na správu domu a zálohové úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši: Správa domu fond oprav... správa... pojištění... ostatní... Zálohové platby teplo... TUV-ohřev... vodné, stočné... provoz výtahu... el. energie spol. pros CELKEM ČINÍ PŘEDPIS ,00 KČ 155,00 KČ 48,00 KČ 20,00 KČ 987,00 KČ 1070,00 KČ 606,00 KČ 35,00 KČ 22,00 KČ 4137,00 Kč Měsíční předpis je splatný nejpozději do 15. dne v měsíci a to úhradou přes SIPO, nebo bankovním převodem na účet SVJ č.: /0300 pod VS: Vypracováno dne : Výbor SVJ Vypracoval: MIVA PRAHA Facility Management, a.s. Pod Parukářkou 2760/ Praha 3 strana 12 / 12

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák.

o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. MANDÁTNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. mandant: sídlo: IČ: obchodní rejstřík: DIČ: banka: číslo účtu: zastoupený: I. Smluvní strany Společenství pro dům čp. a mandatář:

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: Ing. Martinem Šimečkem a jméno:... r.č.: číslo pasu/op:...

Více

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Čl. I Smluvní strany Společenství vlastníků jednotek Praha 8, Zelenohorská č.p.496-č.p.513

Více

SMLOUVA O EKONOMICKÉ SPRÁVĚ DOMU

SMLOUVA O EKONOMICKÉ SPRÁVĚ DOMU SMLOUVA O EKONOMICKÉ SPRÁVĚ DOMU uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 130 00 zastoupení předsedou představenstva Michalem

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

Smluvní strany: 1. (název SVJ, BD, majitel) .., místopředsedou (představenstva, výboru) (dále jen SVJ, BD )

Smluvní strany: 1. (název SVJ, BD, majitel) .., místopředsedou (představenstva, výboru) (dále jen SVJ, BD ) Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřena podle 566 až 576 obchodního zákoníku, v

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o správě nemovitosti uzavřená jako příkazní smlouva dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o správě nemovitosti uzavřená jako příkazní smlouva dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 Smlouva o správě nemovitosti uzavřená jako příkazní smlouva dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany: 1.1. Příkazce: Společenství domu Františka Křížka č.p. 461,

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. ., místopředseda / člen výboru

MANDÁTNÍ SMLOUVA. o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. ., místopředseda / člen výboru MANDÁTNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. I. Smluvní strany mandant: Společenství pro dům 2241-2245 sídlo: Přecechtělova 2242/9, 155 00 Praha 13 IČ: rejstřík SVJ: Městský

Více

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 SBD Praha, SVJ 815 - Kostomlatská - Terezínská 684, Praha 9 - Letňany V Praze dne 29.4.2013 Předkládá:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

6. Návrh smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. mandant: sídlo: IČ: obchodní rejstřík: DIČ: banka: číslo účtu: zastoupený: I. Smluvní strany Bytové družstvo

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu )

Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu ) Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu ) 1. Společenství pro dům č. p. 684, Praha - Letňany se sídlem: Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 190 00 IČ: 27189678

Více

P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků,

P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků, P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků, kterou podle příslušných ustanovení NOZ č. 89/2012, zejména 1411 1417 a 2430-2442 v platném znění,kterými

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUÍ1SP00SHDCN Veřejná zakázka č. 150 / 2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15 dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

V Kladně 5. září 2015. upravuji a doplňuji naši nabídku spolupráce ze dne 15.5.2015 při správě Vašeho domu.

V Kladně 5. září 2015. upravuji a doplňuji naši nabídku spolupráce ze dne 15.5.2015 při správě Vašeho domu. Společenství pro dům Garden Spot Kladno I Generála Selnera 3255 IČ : 241 73 789 V Kladně 5. září 2015 Věc : Doplnění nabídky spolupráce Dobrý den, upravuji a doplňuji naši nabídku spolupráce ze dne 15.5.2015

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

6. Návrh smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku příkazce: banka: číslo účtu: zastoupení: I. Smluvní strany Vlastník / spoluvlastníci domu / domů..,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

podrobněji upravujícími

podrobněji upravujícími ÚČETNÍ SMĚRNICE PRO SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM PKH 950 A 951 podrobněji upravujícími Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady opravy a udržování společných částí domu a na úhradu služeb (Pravidla

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více