Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, Brandýs nad Labem,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,"

Transkript

1 Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (dále jen zákon o vlastnictví bytů ) v platném znění Smluvní strany 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, Brandýs nad Labem, zapsané v rejstříku SVJ vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka IČ: zastoupená: Martinem Janatou, předsedou výboru Mikulášem Dókou, místopředsedou výboru (dále jen mandant ) a 2. MIVA PRAHA Facility Management, a.s. se sídlem Pod Parukářkou 2760/8, Praha3 kancelář a doručovací adresa: Pod Strání 1268/8, Praha 10 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka bankovní spojení: ČSOB, Praha 3 č.ú.: /0300 IČ: DIČ: CZ zastoupená: Ing. Karlou Daňkovou, předsedkyní představenstva (dále jen mandatář ) Preambule Mandant prohlašuje, že je právnickou osobou podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu v ulici Na Vinici 1732, Brandýs nad Labem vymezených způsobem stanoveným v zákoně. Uzavřením této mandátní smlouvy zmocňuje mandant mandatáře k zařizování správy a provozu domu a souvisejících pozemků (dále jen nemovitost ). Mandatář se zavazuje tyto činnosti vykonávat s odbornou péčí a v souladu se zájmy mandanta. strana 1 / 12

2 Čl. I Výklad některých pojmů (1) Pro účely této smlouvy se rozumí a) jednotkou byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu, b) společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání, jak uvedeno v ustanovení 2 písm. g) cit. zákona a v Prohlášení vlastníka který byl přílohou k návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí při převodu bytových jednotek, c) drobnou údržbou dílčí práce, které nepřesáhnou prováděním jednu hodinu (výměna žárovek, výměna, zářivek, výměna dveřního kování a vložky, seřízení samozavíračů příp. jiné), d) běžnou opravou a udržováním dílčí oprava a udržování společných částí domu o předpokládaných nákladech do výše 5.000,- Kč, e) velkou opravou rozsáhlá nebo celková oprava, rekonstrukce, modernizace nebo výměna společných částí domu nad rozsah běžných oprav a udržování, f) službami plnění poskytovaná s užíváním jednotek (např. dodávka studené vody, úklid společných prostor v domě, osvětlení společných prostor apod.), jejichž přesný výčet a rozsah je uveden ve stanovách a v čl. IV této smlouvy, g) správou domu správa, provoz a opravy společných částí domu včetně poskytování služeb spojených s užíváním jednotek. Čl. II Předmět smlouvy (1) Předmětem této smlouvy je závazek mandatáře vykonávat pro mandanta ekonomickou, administrativní a technickou správu nemovitostí uvedených v preambuli této smlouvy, s cílem úplatně zajistit řádný stav a řádný provoz spravovaných nemovitostí a z toho vyplývajících plnění pro mandanta vůči třetím osobám. To znamená vést zejména řádnou evidenci, zařizovat jménem mandanta a na jeho účet dodávky vody, energie, prací a služeb, na základě zmocnění mandantem vést účetnictví, vybírat a provádět platby jménem mandanta, a to vše v souladu s podmínkami této mandátní smlouvy, dalšími upřesňujícími pokyny mandanta v rámci této smlouvy a v souladu platnou legislativou. Zvýše uvedeného výčtu činností je slovo zařizovat chápáno v rámci plnění této smlouvy jako povinnost mandatáře zařizovat v součinnosti s mandantem, jménem mandanta a na jeho účet uzavírání výhodných smluv s třetími osobami a poskytovat těmto osobám přiměřenou součinnost s ohledem na předmět plnění smluv s nimi uzavíraných, dohlížet jménem mandanta na řádné plnění těchto smluvních vztahů a v případech vadného nebo špatného a nekvalitního plnění přijímat v součinnosti s mandantem jménem mandanta na jeho účet, v přiměřené době a čase odpovídající opatření k řádné nápravě. Ostatní níže uváděné činnosti při správě nemovitostí neuvedené slovem zařizovat jsou vlastními úkony mandatáře a mandatář je provádí vlastními pracovníky a na vlastní plnou odpovědnost. Čl. III Oprávnění mandatáře (1) Mandatář je oprávněn k následujícím jednáním a činnostem jménem a na účet mandanta: a) k zařizování oprav, udržování a provozu společných částí domu a s tím spojených předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení a k odstraňování závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi, b) k zařizování výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu, strana 2 / 12

3 c) k zařizování úkonů ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení a ve všech dalších případech, ke kterým není třeba zvláštní plné moci, d) k zařizování poskytování služeb spojených s užíváním jednotek. (2) V rozsahu oprávnění podle odstavce (1) je mandatář oprávněn k veškerým jednáním a k uzavírání příslušných smluv (smlouvy o dílo, o opravě věci, o kontrolní činnosti, kupní smlouvy na dodávky vody, elektrické energie, plynu apod.) včetně výkonu práv a povinností z nich vyplývajících. Plná moc ke konkrétně vymezeným právním úkonům včetně omezení pro úkony, ke kterým je nutná samostatná plná moc, je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě. (3) Mandatář bere na vědomí, že mandant může sám pro provedení některých prací spojených se správou domu sjednat přímo smlouvu s dodavatelem, nebo u něho objednat opravu. Vystavenou fakturu za provedené práce potom mandant předá mandatáři k zanesení do účetnictví. (4) Kromě výše uvedených oprávnění provádí mandatář jménem mandanta na jeho účet další činnosti, ke kterým obdrží zvláštní plnou moc. (5) Pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, může mandatář ke splnění závazků vyplývajících z této smlouvy použít třetí osoby. Učiní-li tak, odpovídá, jako by záležitost obstaral sám. Čl. IV Povinnosti mandatáře (1) Mandatář je povinen na úseku obstarávání služeb spojených s užíváním jednotek provádět v oblasti provozně-technického zařizování provozu domu a pozemku včetně provozu technických zařízení v domě a společných částí technických sítí - tj. rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu kanalizačních splašků, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě, a to zejména: a) provádění pravidelných kontrol strojního zařízení a prohlídka společných prostor včetně drobné údržby (práce do jedné hodiny) objektu v četnosti 1x týdně v rozsahu: výměny žárovek (zářivek) seřizování a údržba zámků a vložek včetně kování zajišťování klíčů společných prostor seřizování systémů samozavíračů a stavěčů dveří vyvěšování informací pro vlastníky bytových jednotek opravy svítidel ve společných prostorách, b) kontrola pravidelného úklidu společných prostor domu, c) zařizování PO a BOZP domu včetně pravidelných revizí požárních hydrantů a hasicích přístrojů, d) zařizování pravidelných revizí a oprav rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody, rozvodů plynu a plynových zařízení a odvodů odpadních vod včetně instalovaných měřičů, společné televizní a rozhlasové antény, rozvodu televizního a rozhlasového signálu, hromosvodů ve společných prostorách dle příslušných norem a právních předpisů, a to v termínech stanovených příslušnými normami a právními předpisy, e) zařizování dodávek elektrické energie a vody do společných prostor domu a odvádění odpadních vod, f) zařizování dodávek tepla a teplé užitkové vody a odvádění odpadních vod pro bytové jednotky, g) uplatňování reklamací vztahujících se ke společným prostorám jménem mandanta vůči dodavatelům prací, h) zařizování odečtu podružných vodoměrů a měřičů tepla v jednotkách, a to 1x ročně. Odečet vodoměrů a měřičů tepla proběhne v předem stanoveném termínu v odpoledních hodinách pracovního dne. Termín oznámí mandatář 10 kalendářních dní předem vývěskou ve společných prostorách. strana 3 / 12

4 (2) Mandatář je povinen provádět na úseku obstarávání služeb spojených s užíváním jednotek v oblasti ekonomicko-administrativní: a) vedení účetnictví mandanta podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (vedení knihy pohledávek, vedení knihy závazků, vedení pokladní knihy, kontrola formálních náležitostí účetních dokladů, předkontace účetních dokladů, zaúčtování účetních dokladů, zpracování inventarizace zůstatků účtů ke konci účetního období, zpracování účetní uzávěrky), b) zpracování evidence majetku, c) zpracování statistických výkazů a přehledů, d) evidence stavu prostředků na provozních účtech a dlouhodobých zálohách na opravy (fond oprav), e) vedení evidence jednotlivých bytových a nebytových jednotek a vlastníků, f) realizovat jménem mandanta Předpis pro stanovení záloh na správu domu a na úhrady za služby spojené s bydlením schválený shromážděním Společenství. Při každé změně výše záloh na správu domu a služby doručit vlastníkům bytových jednotek evidenční list s rozpisem plateb. Součástí smlouvy je příloha č. 3 Vzor předpisu záloh, g) stanovování a evidence předpisů záloh na správu a služby na jednotlivé vlastníky a nájemce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami mandanta a pokyny výboru společenství, h) na základě předaných výpisů bankovních účtů provádění kontroly příspěvků od vlastníků bytů a nebytových prostor na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku (dále jen příspěvky na úhradu výdajů spojených se správou domu ) a kontrola záloh od vlastníků jednotek na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytů, nebytových prostor a společných částí domu (dále jen služby ), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie, apod.), včetně upomínání dlužných plateb s poštovným účtovaným na náklady mandanta, i) vedení evidence přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb jednotlivých vlastníků, j) zpracování ročního vyúčtování záloh a rozúčtování nákladů na služby mezi vlastníky jednotek, vybírání nedoplatků a vyplácení přeplatků včetně upomínání dlužných plateb s poštovným účtovaným na náklady mandanta. Stanovení výše nových předpisů záloh na správu a služby na následující rok. Rozúčtování tepla a vody včetně odečtení spotřeby není zahrnuto v paušální odměně mandatáře za jednotku, k) vedení evidence nákladů vzniklých se zařizováním správy domu a vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku, l) mandatář je povinen řádně a včas faktury zasílat výboru faktury na úhrady služeb, prací, pojištění nemovitosti a oprav, které zajišťuje podle této smlouvy a kontrolovat, zda výbor provedl jejich úhradu, m) vedení přehledné evidence a dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu odděleně zvlášť na úseku oprav a zvlášť na úseku služeb poskytovaných s užíváním jednotek a na požádání umožnit zástupcům mandanta nahlédnout do účetních knih a dokladů, n) v rámci své činnosti vedení a archivaci příslušné technické a provozní dokumentace k domu (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domu, bytů, nebytových prostor apod.), která byla správci protokolárně předána, o) předkládat na vyžádání mandanta čtvrtletní přehledy hospodaření, p) řídit se pokyny mandanta v rozsahu této smlouvy vyjma případu bezprostředního ohrožení zdraví, majetku nebo života, q) po ukončení plnění této smlouvy v přiměřené době 3 měsíců uzavřít veškerou vedenou dokumentaci a bez zbytečného odkladu ji předat mandantovi, r) nebude-li dohodnuto jinak, veškeré datové výstupy budou mandatářem poskytovány ve formě tištěných a digitalizovaných výstupů na dohodnuté ové adresy či stanoveném mediu. strana 4 / 12

5 (3) Mandatář je povinen provádět v oblasti oprav společných částí domu: a) zařizování odstranění havárií ve společných prostorách objektu, na společných technologiích a na společných technických rozvodech. Práce havarijního charakteru bude mandatář zařizovat NON STOP, 24 HODIN DENNĚ, během celého roku včetně dnů pracovního volna, klidu a svátků na základě telefonického objednání kteréhokoli uživatele bytu, a to s příjezdem na místo havárie do 120 min. pokud hrozí bezprostřední ohrožení zdraví, či majetku uživatelů jednotek. V případě, kdy nehrozí bezprostřední ohrožení zdraví, či majetku uživatelů jednotek s příjezdem v co nejkratším možném termínu, nejpozději však v průběhu téhož dne, kdy byla havárie nahlášena. Dále v termínu dohodnutém na základě přání objednatele nebo nájemníka opět pokud se jedná o havárie, kdy nehrozí bezprostřední ohrožení. Kontakty na havarijní službu budou vyvěšeny ve společných prostorách domu a vlastníci se mohou v případě havárie obracet přímo. Havarijní opravy v bytech, které se netýkají společných technických rozvodů budou hrazeny přímo na místě majitelem nebo nájemcem bytu. Cena za havarijní službu není zahrnuta v paušální částce za jednotku, b) zařizování běžných oprav a udržování společných částí domu (do výše 5.000,- Kč na jednotlivou opravu) v časovém limitu nejpozději 15 kalendářních dní na základě zjištěných závad z pravidelných prohlídek po odsouhlasení členem výboru, nebo na základě objednávky osoby zmocněné mandantem (člen výboru), popřípadě v jiném termínu dle dohody mandatáře s osobou zmocněnou mandantem, c) zařizování velkých oprav a rekonstrukcí (od 5.000,- Kč na jednotlivou opravu), kdy mandatář uzavírá s dodavateli jednotlivých akcí smlouvu na základě rozhodnutí a písemného požadavku výboru mandanta, které obsahuje způsob zařizování dodavatele projekčních a stavebních prací, způsob financování, zastoupení ve věcech stavebního řízení a kontrolní činnosti. Výstupem tendru na dodavatele je celková analýza zadaných parametrů - není zahrnuto v paušální částce za jednotku. Práce jsou prováděny na základě objednávky mandanta a cena se stanoví vždy dohodou, d) zařizování předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi v termínech uvedených v revizní zprávě, e) zařizování zastupování mandanta při projednávání oprav dle platných právních předpisů s příslušnými orgány, resp. s jinými subjekty. (4) Mandatář je dále povinen předkládat k nahlédnutí mandantovi na vyžádání všechny doklady vztahující se k činnosti mandatáře podle této smlouvy, a to zejména doklady o řádné evidenci, které zařizoval jménem mandanta a na jeho účet ohledně dodávky vody, energie, prací a služeb, o stavu vedeném účetnictví, o výběru a provádění platby jménem mandanta, a to vše v souladu s podmínkami této mandátní smlouvy, dalšími upřesňujícími pokyny mandanta v rámci této smlouvy a v souladu platnou legislativou, o výsledcích proběhlých kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení, uzavřených smluv jménem mandanta apod. (5) Mandatář je povinen nejméně jednou ročně, a to následujícího roku, předložit mandantovi zprávu o své činnosti, o finančním hospodaření mandanta, o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech, které se týkají společných částí domu. (6) Mandatář je povinen kontrolovat, zda dodavatel tepla mandantovi poskytuje tepelnou energii za stejných podmínek, jako ostatním odběratelům v dané lokalitě. V případě rozporu neodkladně zjednat nápravu. (7) Končí-li mandatář svou činnost, je povinen osobě pověřené mandantem předat veškerou převzatou dokumentaci - viz čl. V, odst. (9) - doplněnou o další dokumenty, vyplývající z činnosti mandatáře na obstarávání správy domu, a to.nejpozději jeden týden před uplynutím výpovědní lhůty. Toto ujednání se týká i věcných prostředků, které byly mandatáři svěřeny. (8) Při správě domu je mandatář povinen dbát pokynů mandanta. Odchýlit se od nich může jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu mandanta a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas. strana 5 / 12

6 (9) Mandatář je povinen sjednat na dobu trvání této smlouvy pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout mandantovi nebo jednotlivým spoluvlastníkům v souvislosti s výkonem činnosti mandatáře dle této smlouvy, a to na částku Kč nejméně ,--. Čl. V Povinnosti mandanta (1) Mandant se zavazuje vyhotovit pro mandatáře písemnou plnou moc k zastupování mandanta při plnění závazků mandatáře dle předmětu této smlouvy. (2) Předseda výboru společenství, případně jiný, výborem pověřený člen, je povinen telefonicky nebo písemně ( em) oznámit bez zbytečného odkladu správci domu potřebu oprav v domě, které má podle této smlouvy zajistit mandatář a které nebyly zjištěny pravidelnými kontrolami, a umožnit jejich provedení. (3) Mandant zajistí možnost vstupu do všech společných prostor domu pro zásah havarijní služby v době mimo obvyklou dobu mandatáře. (4) Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popř. domu jako celku, je každý vlastník povinen na předchozí vyzvání umožnit přístup do svého bytu nebo nebytového prostoru. (5) Mandant je povinen uzavřít vlastním jménem pojištění nemovitosti včetně pojištění odpovědnosti za škodu. (6) Mandant je povinen přebírat od mandatáře a archivovat dokumentaci nemovitosti spravované touto smlouvou. (7) Vlastník bytu je povinen zpřístupnit jednotku za účelem provedení odečtu vodoměrů a kalorimetrů umístěných v jednotce v předem dohodnutém termínu. (8) Vlastník jednotky je povinen písemně oznámit mandatářovi každou skutečnost rozhodnou pro změnu sjednaných záloh nebo rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek, zejména změnu v počtu členů domácnosti, změnu doručovací adresy, změnu nájemce, prodej jednotky apod., a to do 30 dnů od jejího vzniku. (9) Mandant je povinen předat mandatáři příslušnou technickou a provozní dokumentaci k domu a případně jiné dokumenty potřebné pro plnění povinností mandatáře (projektová dokumentace, revizní správy, pasporty domu, bytů, nebytových prostor apod.), a to na základě předávacího protokolu. Čl. VI Časový program zajištění vybraných služeb (1) Zpracování plánu oprav a investic na následující rok do (2) Zpracování plánu oprav a servisů na následující rok do (3) Zajištění odečtu měřičů tepla a vody v bytových jednotkách od 2.1.do (4) Zpracování účetní závěrky rozvaha, výkaz zisků a ztrát do (5) Zpracování daňového přiznání včetně příloh do (6) Zpracování ročního vyúčtování záloh na služby a provoz včetně stanovení výše nových předpisů záloh na další období do (7) Vyplácení přeplatků a vybírání nedoplatků včetně upomínání dlužných plateb do (8) Zpracování roční zprávy o hospodaření SVJ za uplynulý rok do strana 6 / 12

7 Čl. VII Správa peněžních prostředků (1) Mandant má založen běžný účet u ČSOB, č.: /0300, na který vlastníci jednotek nebo jimi pověřené osoby hradí zálohy na úhradu výdajů spojených se správou společných částí domu a pozemku, zálohy na úhradu služeb i příspěvek do fondu oprav. (2) Mandatář má aktivní přístup na účet jako disponent s nulovým limitem. (3) Autorizaci transakcí na běžném účtu provádí mandant. Čl. VIII Odměna mandatáře (1) Za obstarávání správy domu v rozsahu dle čl. IV této smlouvy uhradí mandant mandatáři měsíční odměnu ve výši 126,- Kč bez DPH za každou bytovou a nebytovou jednotku, způsobem a se splatností stejnými jako u záloh na úhradu nákladů spojených se správou domu. K celkové měsíční odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty, která bude platná ke dni zdanitelného plnění. (2) Ceny za standardní práce mimo měsíční odměnu (uvedené ceny jsou bez DPH) a) cena za havarijní službu uvedenou v čl. IV, odst.3, písm. a) činí: paušální částka za HS, dispečink havarijní výjezd v pracovní době (od ,30 hod) havarijní výjezd v mimopracovní dobu, o víkendech a svátcích 7,- Kč / byt / měsíc 250,- Kč / hod. 375,- Kč / hod. dopravné paušál 500,- Kč b) hodinové sazby za nadstandardní služby a práce viz příloha č. 2 - Ceník nadstandardních úkonů. (3) Odměna mandatáře podle odstavce (1) nezahrnuje cenu nadstandardních služeb uvedených v Ceníku nadstandardních služeb uvedeném v příloze č.2. Tyto služby budou poskytovány na základě objednávky člena výboru zmocněného mandantem. (4) Výši uvedených cen garantuje zhotovitel po dobu 12 měsíců. Po této době budou ceny v souvislosti s pohybem cen, minimální mzdy, zvyšujících se daní a povinných odvodů a výši inflace, která bude mít dopad na mzdové náklady a režijní náklady, každoročně přehodnocována a po vzájemné dohodě upravena. (5) Mandant je povinen uhradit cenu za poskytnuté služby dle této smlouvy na účet mandatáře vždy do 15 dnů od data vystavení daňového dokladu. Čl. IX Porušení smluvních povinností Odpovědnost a pojištění (1) V případě prokazatelného porušení smluvních povinností mandatáře tím, že neposkytuje smluvené služby včas a řádně, je mandant oprávněn uplatnit nárok na slevu až 10% měsíční paušální částky. (2) Při nedodržení dob splatnosti dohodnutých v této smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna platit úroky z prodlení podle občanského zákoníku a nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se strana 7 / 12

8 provádí občanský zákoník. Toto ujednání neplatí v případě, že mandatář bude v prodlení z důvodu nedostatku financí na běžném účtu způsobeném opožděnou úhradou záloh na náklady spojených se správou domu jednotlivými vlastníky. (3) Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti druhé straně škoda, má poškozená strana nárok na uhrazení veškerých nákladů spojených s touto škodou. (4) Za škody vzniklé případným havarijním stavem domu, který nebylo možno předpokládat ani mu nebylo možno zamezit, mandatář neodpovídá. Rovněž mandatář neodpovídá za škody, vzniklé živelnými pohromami. Čl. X Osoba zmocněná mandantem (1) K objednávání běžných oprav a udržování společných částí domu u mandatáře a ke všem jednáním s mandatářem v těchto věcech je třeba písemná ( ová, faxová, poštou) objednávka člena výboru a k objednávání nadstandardních služeb u mandatáře je třeba písemná objednávka předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena výboru. Čl. XI Omezovací doložka (2) Mandatář není oprávněn nakládat se spravovanými nemovitostmi v rozporu s touto smlouvou a tuto smlouvu obcházet, zejména nesmí nemovitosti nebo jejich části zcizit, zatížit nebo k nim bez souhlasu mandanta zřídit věcné břemeno. (3) Mandatář je povinen při zpracování osobních údajů vlastníků jednotek (dále jen osobních údajů) přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po skončení zpracování osobních údajů. Osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Čl. XII Platnost smlouvy (1) Smlouva v tomto znění se uzavírá na dobu neurčitou. (2) Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran nebo výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba je 6 měsíců a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. (3) Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky odsouhlasenými oprávněnými zástupci smluvních stran. (4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy ji podepíše mandatář a za mandanta předseda výboru společně s místopředsedou výboru. (5) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem. 1. července strana 8 / 12

9

10

11 Příloha č. 2 Ceník nadstandardních služeb a prací neobsažených v měsíční odměně za činnost mandatáře: práce údržby k nakoupenému materiálu mandatářem na opravy a údržbu bude do fakturace přičtena 10 % přirážka /materiál také může být dodán mandantem/ práce facility managera za činnosti mimo paušál práce účetní, ekonoma správy přítomnost na jednání výboru, shromáždění SVJ zastupování mandanta na úřadech v rámci personální a mzdové agendy (odhad počtu hodin bude stanoven předem) svolání shromáždění SVJ (např. napsání a rozesílání pozvánek, zpracování a posílání podkladů pro jednání shromáždění, zařizování pronájmu místnosti apod.) - odhad počtu hodin bude stanoven předem zařizování techniky pro hlasování na shromáždění SVJ zpracování odměn statutárnímu orgánu, odvody zálohové daně finančnímu úřadu mzdové evidence dohody o provedení práce zpracování ročního vyúčtování daně zálohové / srážkové ze závislé činnosti pro finanční úřad vedení personální a mzdové evidence dohody o pracovní činnosti, hlavní, vedlejší, souběžný pracovní poměr, jednání se zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení mimořádná účetní závěrka mimořádné vyúčtování služeb zpracování daně z nemovitosti pro jednotlivé vlastníky zpracování ročního vyúčtování daně zálohové ze závislé činnosti vyhotovení podkladů pro právníka při soudním vymáhání dluhů inženýrská činnost při opravách a rekonstrukcích odsouhlasení umístění reklamy (místní šetření, posouzení z technického hlediska) převody smluv o dodávce energií u dodavatelů tisk / kopírování dokumentů cestovní náklady v dohodnutých případech 190,- Kč / 1 hodinu 290,- Kč / 1 hodinu 290,- Kč / 1 hodinu 290,- Kč / 1 hodinu 290,- Kč / 1 hodinu 290,- Kč / 1 hodinu 1000,- Kč 100,-Kč / 1osoba / měsíc 300,- Kč / 1osoba / měsíc 500,- Kč / 1 vyúčtování 300,- Kč / 1 osoba / měsíc 7800,- Kč / 1 závěrka 10000,- Kč / 1 vyúčtování 1000,- Kč / 1 přiznání 500,-Kč / 1 vyúčtování 1000,- Kč / 1 dlužník 12% z nabídkové ceny do 10tis.Kč 8% z nabídkové ceny od do 50tis.Kč 6% z nabídkové ceny od 50001,- do 100tis.Kč 4% z nabídkové ceny nad 100tis. Kč 1600,- Kč 1000,- Kč / 1 smlouvu 3,- Kč / 1 stránka A4 15,- Kč / 1 km Ceny jsou uvedeny bez DPH. strana 11 / 12

12 Příloha č. 3 Vzor předpisu záloh Společenství Na Vinici 1732 Na Vinici 1732, Brandýs nad Labem, Jméno příjmení Ulice + č.p. PSČ město Informace o jednotce Číslo jednotky dle KN: 1 Spoluvlastnický podíl: 1049/38706 MĚSÍČNÍ PŘEDPIS PEVNÝCH PLATEB A ZÁLOHOVÝCH ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU Vážený vlastníku bytu č.: 1, Na Vinici 1732, Brandýs nad Labem, dovolujeme si Vám oznámit, že s účinnosti od 7/2009 je Vám stanoven měsíční předpis na správu domu a zálohové úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši: Správa domu fond oprav... správa... pojištění... ostatní... Zálohové platby teplo... TUV-ohřev... vodné, stočné... provoz výtahu... el. energie spol. pros CELKEM ČINÍ PŘEDPIS ,00 KČ 155,00 KČ 48,00 KČ 20,00 KČ 987,00 KČ 1070,00 KČ 606,00 KČ 35,00 KČ 22,00 KČ 4137,00 Kč Měsíční předpis je splatný nejpozději do 15. dne v měsíci a to úhradou přes SIPO, nebo bankovním převodem na účet SVJ č.: /0300 pod VS: Vypracováno dne : Výbor SVJ Vypracoval: MIVA PRAHA Facility Management, a.s. Pod Parukářkou 2760/ Praha 3 strana 12 / 12

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Smluvní strany 1. SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM TICHÁ 525 526 TRUTNOV, se sídlem Trutnov, Tichá 526, 541 02 Trutnov, IČ 287 95 741, zastoupené

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y :

S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y : S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y : Smluvní strany: se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno: Ing.

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k otevřenému zadávacímu řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Výběr správce

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ Úsek 07 správa domů Mgr. Martin Matouš, MATY Sokolská 63 370 05 České Budějovice IČ: 10267425 DIČ: CZ6411172383 Tel: 385 3486 06, 9 Fax: 385 348 607 GSM brána: 603 490 069 E-mail: maty@maty.cz Url: http://www.maty.cz

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Objednatel: adresa: IČ, DIČ: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov 285 54 272, CZ28554272 Registrovaná ve spolkovém

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4,

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Brno - společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství).

Více