eská krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu v roce Czech radical right wing political parties in the European elections in 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eská krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009. 23 Czech radical right wing political parties in the European elections in 2009."

Transkript

1 eská krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu v roce Czech radical right wing political parties in the European elections in Autor: Josef Smolík Abstract The article deals with radical right-wing political parties in the Czech Republic and the results of the European Parliament elections that were held on the 5th and 6th June It introduces the Association for the Republic Czechoslovak Republican Party (SPR-RS), National Party (NS), Labour Party (DS) and their electoral programs. The candidates lists of these parties as well as their results in the European Parliament elections are compared. Keywords Association for the Republic Czechoslovak Republican Party (SPR-RS), Labour party (DS), Marginal political parties, National party (NS), Far right parties, European Parliament election. Úvod Voleb do Evropského parlamentu (dále jen EP), které se konaly ve dnech 5. a 6. ervna 2009 se úastnily i eské politické strany azené ke krajn pravicovému táboru, 23 Tento text byl zpracován v rámci grantového projektu GAR P408/10/P098 Národní strana : obrana národních zájm. 73

2 resp. náležející ke krajn pravicové politické rodin, Sdružení pro republiku Republikánská strana eskoslovenska (dále jen SPR- RS), Národní strana (dále jen NS) a Dlnická strana (dále jen DS)24. Tento struný text má za cíl shrnout nejenom volební výsledky, ale rovnž analyzovat kandidátní listiny a pedvolební témata a strategie tchto politických stran. Analýza kandidátních listin popisovaných politických stran se mimo volební podporu zamí i na poet kandidát, poet len politických stran a kandidujících bez politické píslušnosti, prmrný vk kandidát a poet žen na kandidátních listinách. Rovnž budou uvedeny výsledky krajn pravicových politických stran ve volbách do EP v jednotlivých krajích a okresech R. Vzhledem k tomu, že zde popisovaná politická uskupení byla již nkolikrát podrobnji popsána (srov. Fiala, Mareš 1998; Mareš 2000, 2003, 2005; Pink, Smolík 2007; Kyloušek, Smolík 2008; Smolík, Vejvodová 2009; Smolík 2009 ad.), nebude se tento text zabývat podrobnou historií jednotlivých politických stran, pedstavena však budou dlouhodobá programová stanoviska a programatika, vetn programatiky ped volbami do EP v roce Strany krajní pravice v eské republice Mezi politické strany souasné krajní pravice bývají azeny Dlnická strana, Národní strana a Sdružení pro republiku Republikánská strana eskoslovenska. Mimo politické strany však v R psobí nkolik ultrapravicových zájmových organizací, které jsou bu registrovány jako obanská sdružení i psobí bez registrace (napíklad Národní odpor, Autonomní nacionalisté) (viz Smolík 2009). Pedevším o spolupráci mezi DS a Národním odporem se ped samotnými volbami vedla diskuse nejenom v prostedí eské krajní pravice. 24 Na základ návrhu vlády R ze dne probhlo neúspšné zrušení DS. Nejvyšší správní soud zrušení DS zamítl (viz Rozsudek NSS 2009). I proto se DS mohla zúastnit voleb do Evropského parlamentu (srov. Smolík 2009). 74

3 Poet jednotlivých organizací a krajn pravicových (zájmových) skupin dokládá, že krajní pravice je znan roztíštná. Doktrinální odlišnost a fundamentální nesmiitelnost jednotlivých proud brání i úelové integraci (srov. Doekalová 2007, Rataj 2007). Pesto lze po roce 2000 nalézt nkolik píklad zcela úelové kooperace, pestože vtšina z tchto projekt nemla dlouhého trvání (nap. vznik Pravé alternativy ped volbami do PS v roce 2002, i vznik Národní koalice ped volbami do EP v roce 2004, nebo vznik tzv. Národní ptky ped volbami do PS v roce 2006). Voleb do EP v roce 2009 se zúastnily všechny ti krajn pravicové politické strany samostatn, ostatn spolupráce mezi nimi nebyla možná z hlediska personálních i ideových stet. Dlnická strana Dlnická strana (dále jen DS) byla založena bývalými leny Sdružení pro republiku Republikánské strany eskoslovenska (SPR RS). Finanní problémy vedly poátkem roku 2001 k vyhlášení konkurzu na SPR RS, piemž lenská základna pešla do nové strany s názvem Republikáni Miroslava Sládka (RMS). Dlnická strana byla zaregistrována 20. prosince 2002 pod oznaením Nová síla. Ke zmn názvu došlo 22. ledna Stranu založili Tomáš Vandas, nynjší pedseda DS, díve tajemník Republikán Miroslava Sládka. Z programatiky DS vyplývá, že strana požaduje znovuobnovení svrchovanosti eské republiky a vystoupení z Evropské unie a vojenských struktur NATO. V tomto bod DS odmítá penesení pravomocí do nadnárodního bruselského centra. V oblasti zdravotnictví je DS proti plýtvání finanních prostedk ve form bezplatného léení cizinc, kteí do eské republiky cestují z oblasti Afriky, Asie a Dálného Východu. Dalším bodem požadavk DS je komplexní národní reforma eského školství. eské školství musí vychovávat k vlastenectví a k úct k národním tradicím a hodnotám. DS odmítá zavádní kvót pi pijímání na studium. To se týká zejména menšinových etnik. 75

4 Xenofobie DS se projevuje hlavn v požadavku na vypovzení ilegálních pisthovalc. DS nechce, aby se eská republika stala žumpou Evropy a zemí plnou imigrant, pisthovalc ze stát bývalého Sovtského svazu, Balkánu, Asie, Dálného východu atd. DS je toho názoru, že cizinci berou echm práci, kazí mzdovou hladinu eských zamstnanc. DS oste kritizuje romskou politiku eské vlády. O Romech se nevyjadují jinak než jako o cikánech. DS požaduje, aby byly pohlavní deviace (tj. homosexualita) postaveny mimo zákon. V oblasti soudnictví DS je pro obnovu trestu smrti a pro snížení hranice trestní odpovdnosti na 13 let. DS zkrátka nedvuje všem sociálním skupinám, které jsou cizí. (Vejvodová 2005, Kyloušek, Smolík 2008). DS ke dni 1. února 2008 založila i tzv. Ochranné sbory Dlnické strany (OS DS). Hlavním komunikaním kanálem jsou Dlnické listy. Dlnickou stranu je možno oznait za malou krajn pravicovou politickou stranu s výraznými populistickými prvky, která je v souasnosti spojována s neregistrovanou organizací Národní odpor. ást lenské základny je tvoena i bývalými leny Národního korporativismu. DS mohla být alternativou pro volie z ad Autonomních nacionalisti Národního odporu (Kyloušek, Smolík 2008). V souvislosti s DS média informovala pedevším o akcích OS DS v Janov ( , , ) i Perov ( ). Na základ návrhu vlády R ze dne probhlo neúspšné zrušení DS. Nejvyšší správní soud dne zrušení DS zamítl (viz Rozsudek NSS 2009). Národní strana NS byla Ministerstvem vnitra zaregistrována k 31. íjnu 2002 na základ rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. záí 2002, akoliv první snahy o její založení sahají až do roku Hlavním úelem jejího založení mlo být sjednocení roztíštné eské krajní pravice ped parlamentními volbami v roce Tch se ovšem kvli problémm s registrací nestihla zúastnit (Mareš 2003, Jansa 2007). Strana získala pozornost nejenom médií, ale i bezpenostních složek, o emž svdí i to, 76

5 že byla uvedena ve vládní Zpráv o problematice extremismu na území R v roce Sama sebe vnímá jako stranu vlasteneckou se smyslem pro konzervativní hodnoty a národní tradice. Vychází z tzv. integrálního (obranného) tradicionalismu (Rataj 2007). eský obranný nacionalismus chce NS pizpsobit pro soudobou generaci; má být založen na ádu, autorit, disciplín, loajalit, povinnosti a odpovdnosti. NS nevychází z žádného fundamentalistického náboženského konceptu. Jako nebezpeí oznauje neoliberalismus, EU, komunismus a také islamismus. V programatice se objevuje i požadavek na vystoupení z NATO (viz Mareš 2003). Národní stranu nelze zaadit do kategorie pravicového extremismu: dodržuje ústavn konformní postoje s pedstavou ústavních zmn ve smyslu autoritativního národního státu; tj. autoritáské omezení zastupitelského parlamentarismu souasným zrušením Senátu a nastolením silného prezidentského režimu, využívajícího institutu pímé demokracie. NS se tedy pohybuje v oblasti politického radikalismu, který bývá mnohými politology užíván jako mezistupe mezi demokracií a extremismem. Radikálové nezavrhují demokracii jako takovou, ale kritizují pouze nkteré její výstupy, procesy, pedstavitele i jednotlivé politiky (nap. sociální politiku). I pro Národní stranu platí existovat znamená být vidn. I proto jsou její akce asto nadmíru medializovány; tém s jistotou lze tvrdit, že strana má k pomru potu svých len (odhady potu len se rozcházejí od 60 do pibližn 300) nejvtší podíl na mediálním prostoru. Krom zpráv z médií mimo její okruh se lze o jejích akcích i názorech dozvdt prostednictvím médií spjatých pímo s ní. Demonstrace a pietní akty jsou pro novináe vdným tématem. První veejnou akcí Národní strany byla 22. listopadu 2002 demonstrace proti Severoatlantické alianci (NATO), která mla v tu dobu v Praze summit (Jansa 2007). Protiunijní rétorika pak byla hlavní náplní innosti Národní strany v první polovin roku 2003 a její snahy smovaly k pesvdování voli, aby zamítli vstup eské republiky do EU v referendu konaném 13. a 14. ervna Obané se však v referendu vyslovili pro 77

6 vstup eské republiky do EU, když 77,33 % voli hlasovalo pro vstup a 22,67 % voli proti vstupu do Unie (Jansa 2007). Prozatím nejmedializovanjší vystoupení se uskutenila 21. ledna 2006 v Letech u Písku25 (podrobnji Jansa 2007). Strategicky psobivým poinem, který byl medializován a probrán mnohými politiky (F. Bublanem, I. Langerem), bylo založení tzv. Národní gardy (NG). Založením byl poven M. Kubík pi píležitosti oslav 28. íjna 2007, NG zahájila innost v lednu Bhem ervna 2008 lenové NG hlídkovali ped karlovarskou školou J. A. Komenského; mli tak bránit dalším incidentm vyvolaným romskými dtmi. V neposlední ad na sebe NS upozornila tím, že se rozhodla uvést sporný film nizozemského poslance Geerta Wilderse Fitna. Místopedseda NS pro Moravu a Slezsko M. Ševík se vyjádil kriticky o pochodu sexuálních menšin v Brn s názvem Duhová vlna. Za ožehavá témata, využitelná k vymezení vi jiným stranám, platí nap. kriminální innost cizinc, imigrant a menšin. Pomrn novým tématem je tzv. islamismus26, který je považován Národní stranou spolen s komunismem a nacismem za totalitní ideologii. NS ožehavá témata vnáší do diskuse ostatních politických stran a veejnosti. Tím se nkdy stává potenciálním politickým partnerem pro pedstavitele parlamentních stran i pro uskupení v komunální politice (Smolík 2008). V evropském mítku prosazuje rovnoprávnou spolupráci stát na základ bilaterálních i multilaterálních smluv, odmítá ovšem jakoukoliv integraci do Evropské unie a požaduje vystoupení eské republiky z tohoto projektu (Jansa 2007). 25 Mediální zájem vzbudil pomník ješt ped svým oficiálním odhalením. Proti jeho umístní v míst bývalého sbrného tábora z dob druhé svtové války se totiž oste ohradil napíklad pedseda Výboru pro odškodnní romského holocaustu enk Ržika, který celou akci oznail za provokaci nejhrubšího zrna a podobn se o památníku vyjádil i tehdejší vládní zmocnnec pro lidská práva Svatopluk Karásek. Nejasnosti také panovaly kolem povolení k umístní památníku, který se nacházel na pozemku obce (Jansa 2007) íjna 2006 se napíklad konala veejná akce Národní strany s názvem Spalme muslimskou nenávist. Na této akci došlo k zatení obou místopedsed Národní strany a posléze i pedsedkyn Petry Edelmannové (Jansa 2007). 78

7 Sdružení pro republiku Republikánská strana eskoslovenska Nejvýznamnjším reprezentantem krajní pravice v R byla politická formace Sdružení pro republiku Republikánská strana eskoslovenska (blíže viz Anastasakis 2001; Fiala, Mareš 1998; Mareš 2003; Danics 2003; Milza 2005). I v souasnosti tato strana vyvíjí aktivity, ehož dkazem je sestavení kandidátních listin a úast v krajských volbách Vývoj SPR-RS lze dnes vnímat v pti etapách. První etapu lze asov vymezit zhruba od konce roku 1989 do parlamentních voleb v roce V ní se v mimoparlamentním prostedí nejprve skupina republikán kolem osoby Miroslava Sládka (od února 1990 nesoucí název SPR-RS, sjezd SPR-RS se konal 24. února 1990) díky svojí politické aktivit dokázala stát jediným veejn známým politickým reprezentantem republikánství (resp. toho, co za nj vydávala) a postupn dominantním zpsobem obsadila krajn pravicový prostor v eském stranicko-politickém spektru (což znamenalo, že zde oznaení republikán získalo ultrapravicov populistické vyznní) (srov. Mareš 2003; Milza 2005). Druhá etapa, vymezená léty 1992 až 1998, je charakteristická psobením SPR-RS v NR, resp. od roku 1993 v PS PR, které bylo spojeno s extremistickými excesy elných pedstavitel a reprezentant SPR-RS. Tetí etapa od voleb v roce 1998 je charakterizována nejprve v letech 1998 až 1999 vnitním rozkladem strany (provázeným odchodem ady elných pedstavitel). Pesto se SPR- RS podailo do poátku roku 1999 opt relativn konsolidovat (Mareš 2003). tvrtá etapa je spjata se vznikem a existencí politického uskupení Republikáni Miroslava Sládka (RMS). Pátá etapa se odvíjí od znovuobnovení SPR-RS na sjezdu republikánského hnutí dne 17. kvtna Pod osvdeným názvem Sdružení pro republiku Republikánská strana eskoslovenska se slouily tyto subjekty: Republikánská strana ech, Moravy a Slezska, Republikánská unie, Radikální republikánská strana, Republikáni a Republikáni Miroslava Sládka (RMS). Pedsedou strany SPR-RS se stal Miroslav Sládek (srov. Kyloušek, Smolík 2008). Z obsahu republikánské programatiky je teba jako nejdležitjší vytknout sociální 79

8 populismus, draz na tvrdý pístup v oblasti vnitní bezpenosti, etnizaci sociálních a kriminálních problém (píina je hledána v Romech a pisthovalcích), odpor vi amerikanizaci spolenosti a nkterým postmoderním hodnotám (nap. právm homosexuáli multikulturalismu, nikoli však proti ochran životního prostedí), antikomunismus a anti-leviáctví obecn, zdrazování nacionálních atribut v ekonomice, výchov a kultue, draz na izolacionismus v zahraniní politice. Strana se vždy pedstavovala jako jediná skutená opozice, která za své dsledné postoje musí trpt nepízní médií a perzekucí jejích pedstavitel (Kyloušek, Smolík 2008). Volby do EP a krajn pravicové politické strany Volby do EP bývají v politologické literatue oznaovány jako second-order elections, tedy mén dležité volby. Pro tento typ voleb je obecn charakteristický menší význam, který jim pipisují volii a kandidující politické strany, než pro n mají volby do národních parlament, pop. prezidentské volby v tch zemích, kde je hlava státu volena pímo. Jako mén významné jsou volby do Evropského parlamentu klasifikovány pedevším vzhledem k menšímu zájmu voli a také s ohledem na jejich volební rozhodování, které bývá odlišné od voliských strategií uplatovaných pi hlavních volbách. (Fiala 2007: 115) Ve volbách do EP v roce 2009, které se konaly ve všech 27 lenských státech EU, se rozhodovalo o zastoupení 736 europoslanc, piemž pro eskou republiku (dále jen R) bylo vyhrazeno 22 poslaneckých míst.27 Právo volit do EP ml každý oban R, který alespo druhý den dosáhl plnoletosti. Na území R se mohli voleb zúastnit i obané jiného lenského státu EU, jestliže 27 Ve volbách do EP se prosadily 4 politické strany, ODS (31, 45 %, 9 mandát), SSD (22,38 %, 7 mandát), KSM (14, 18 %, 4 mandáty) a KDU-SL (7, 64 %, 2 mandáty). Do EP byli zvolení následující europoslanci: Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Oldich Vlasák, Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký, Edvard Kožušník, Hynek Fajmon, Andrea ešková, Jií Havel, Libor Rouek, Richard Falbr, Pavel Ploc, Zuzana Brzobohatá, Robert Dušek, Olga Sehnalová, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jií Maštálka, Jaromír Kohlíek, Zuzana Roithová a Jan Bezina (srov. volby.cz). 80

9 nejpozdji druhý den voleb, tj. 6. ervna dosáhli vku 18 let, za pedpokladu, že se do 22. dubna 2009 (tj. 45 dn ped volbami) zaregistrovali v evidenci obyvatel (bu k pechodnému nebo trvalému pobytu, dle zákona 133/2000 Sb.) a byli zapsáni do seznamu voli pro volby do EP. Pro starší volie byla podmínka registrace do 26. dubna. Ve volbách do EP, bez této registrace, mohli hlasovat i obané jiného lenského státu EU, pokud zde již hlasovali ve volbách do EP v roce 2004 a nepožádali o své vyškrtnutí ze seznamu voli. Pro eské obany kteí se rozhodli volit v jiném volebním okrsku, byla možnost získání voliského prkazu na obecním úadu do 21. kvtna, který umožoval volit v kterémkoliv volebním okrsku na území R. Volby do EP se konaly v ase v pátek dne 5. ervna a v ase dne 6. ervna Volební úast do EP na území R dosáhla 28,22 %, tj. bylo odevzdáno platných hlas. Volii si vybírali z 33 politických stran, politických hnutí a koalic, piemž mli možnost dvou preferenních hlas pro upednostnní kandidáta ze zvolené kandidátní listiny. Na kandidátních listinách, kde došlo k vyškrtnutí kandidáta z kandidátní listiny, se objevilo pouze poadové íslo. Tak tomu bylo v pípad SPR RS (u poadových ísel 20 a 21) a rovnž u NS (v pípad poadových ísel 9, 12 a 19) (blíže viz Programatika krajní pravice ve volbách do EP v roce 2009 Jak se tato témata promítla v programatice výše popsaných krajn pravicových politických stran ped volbami do EP? SPR-RS se ve svém programu ped volbami zamila na kritiku stávajících europoslanc (s mandátem ), pedevším kritizovala jejich neinnost v EP, nepotismus (zamstnávání rodinných píslušník v EP), nekvalifikovanost, jazykovou nevybavenost a nekomunikativnost ve vztahu k volim. SPR-RS naopak deklarovala, že zvolení europoslanci za SPR-RS budou hájit zájmy R a budou se snažit plnit 81

10 republikánský program. Rovnž v programu byla deklarace dobroinných úel z finanních prostedk pípadných europoslanc, dalšími tématy byla jazyková kompetence a boj proti bruselské byrokracii. Vedení SPR-RS v programu rovnž uvedlo, že pokud bude jakýkoliv in EU v rozporu s eskými národními zájmy, mže toto vyústit až do vystoupení z EU. SPR-RS také chtla iniciovat všeobecné referendum o setrvání v EU (blíže viz V ele kandidátní listiny byl pedseda SPR-RS Miroslav Sládek. NS vytvoila tzv. programové Desatero, které v úvodu popsalo vývoj strany od voleb do EP v roce 2004, aby následn pedstavilo jednotlivé kandidáty do EP. Toto Desatero pedstavilo i složení kandidát dle stranické píslušnosti, vzdlání a vku. Stejn jako v pípad SPR-RS i NS se deklarovala jako subjekt bránící národní zájmy zem proti bruselské byrokracii, nmecko-francouzskému velkoíšství a migranímu zlu, kterému EU otevela zrušením hranic dvee dokoán (viz Desatero se zamilo na nejpalivjší problémy evropské spolenosti z pohledu NS hospodáskou krizi, fiskální politiku EU (požadavek referenda v pípad zavedení eura), úpadek tradiních hodnot, nezamstnanost v R, resp. kritiku tzv. ekonomického pisthovalectví, vzrstající imigraci do R, odmítnutí Lisabonské smlouvy, požadavek na rovnoprávnost zemdlc v EU, výzvu k boji proti islámskému politicko-náboženskému fundamentalismu a terorismu, odmítnutí globalizace a požadavek na omluvu Srbm (podrobnji viz Dalšími pedvolebními tématy NS byl vztah k sudetským Nmcm, kritika souasné politické reprezentace ( sameácká viroza ), nízká porodnost eské a evropské populace. V ele kandidátní listiny NS byla pedsedkyn strany Petra Edelmannová. DS nazvala svj program ped volbami do EP Suverenita a nezávislost, což jasn korespondovalo s jeho obsahem, který se negativn vymezoval vi EU, kritizoval Lisabonskou smlouvu a preferoval spolupráci mezi rovnocennými národy ped diktátem ekonomicky silnjších stát. Další témata se podobala programu NS. Tmito tématy tak 82

11 byly ilegální pisthovalci (ze stát bývalého Sovtského svazu, Balkánu, Asie), zrušení pisthovaleckých tábor a všech podpor pro pisthovalce, ochrana kulturního a národního ddictví a podpora eského zemdlství (s cílem sobstanosti R v této oblasti). Dále DS v programu nabízela omezení pílivu cizího kapitálu a deklarovala podporu domácím podnikatelm, živnostníkm, obchodníkm a výrobcm (blíže viz V ele kandidátní listiny DS byl pedseda strany Tomáš Vandas. Aktivity krajní pravice ped volbami do EP v roce 2009 Region stední a východní Evropy procházel po roce 1989 složitými procesy politické a ekonomické transformace spolen s konsolidací demokracie, což se jako téma promítlo i ped volbami do EP v roce 2009, kdy se tematizovala ekonomická krize. Není sporu o tom, že transformaní procesy v postkomunistických státech byly ve srovnání s pedcházející modernizací na západ rozsáhlejší, hlubší a komplexnjší, ale asto i problematitjší. Dsledky ekonomické recese se v mnoha regionech stední a východní Evropy promítly vzrstem nezamstnanosti, což se odrazilo i ve výše popsané programatice krajn pravicových politických stran v R. Krajn pravicové politické strany zde popisované tak reagovaly pedevším na neešené problémy regionálního socio-ekonomického charakteru, což se projevilo i v pedvolební kampani jednotlivých krajn pravicových politických stran. Jako zásadní aktivity ped volbami do EP se jevila tematizace a aktivismus v sociáln vylouených lokalitách, a s tím související negativní jevy jako kriminalita, nezamstnanost, migrace, znepokojivé demografické údaje atp. (srov. Smolík 2009). Zcela konkrétní sociáln vylouené lokality a s tím spojené negativní jevy se pro krajní pravici staly hlavním tématem v pedvolební kampani (pedevším od druhého pololetí roku 2008). Aktivity všech tí popisovaných politických stran lze shrnout do roviny propaganí a aktivistické. Jako rovinu propaganí lze vnímat pedevším prezentace ve stranických 83

12 médiích (internetové stránky, tiskoviny, letáky, plakáty), ale i v nestranických médiích (televize, tisk). Všechny ti popisované krajn pravicové politické strany pedstavily mimo programatiky i lídry (i pímo nkolik len) kandidátních listin. Jako rovinu aktivistickou lze vnímat jednotlivé pedvolební mítinky, demonstrace, pochody, shromáždní, ale i spontánní demonstrace (což byl v R relativn nový fenomén). Aktivity v obou rovinách byly patrné pedevším u NS a DS. SPR-RS se však stále prezentovala jako jediná schopná opoziní politická alternativa. Ob politické strany tj. NS a DS - vydávaly své stranické listy (tj. Národní politiku v pípad NS a Dlnické listy v pípad DS), ob založily své aktivistické (paramilitární) struktury (v pípad NS to byla Národní garda28, v pípad DS to byly Ochranné sbory29) a aktivn vstoupily do pedvolebních kampaní (srov. Kyloušek, Smolík 2008; Smolík 2008, 2009). V souvislosti s DS média informovala pedevším o akcích v Hradci Králové (tzv. Den svobody, ) a Kladnu ( ). Po návštv OS DS v Janov dne se penesla pozornost do tohoto severoeského sídlišt. V krátkém prbhu probhly demonstrace (a v nkterých pípadech i stety s policií) v íjnu a listopadu 2008 ( , , ), v Praze ( a ) i Perov ( ) (srov. MV R 2009). V listopadu 2008 pedseda DS T. Vandas podal trestní oznámení na ministra vnitra I. Langera, který podal vlád návrh na rozpuštní DS a oznail ji za extremistickou. Píznivci NS se sešli i ped brnnskou mešitou, aby upozornili na vzrstající islámský radikalismus (celá akce byla nkolik dní poté, co v Islamábádu po teroristickém útoku zahynul eský velvyslanec Ivo Žárek), stejn jako v listopadu 2008 byla NS realizována tzv. spanilá jízda v ulicích tzv. brnnského Bronxu (ulice Cejl, 28 Založením NG byl poven M. Kubík pi píležitosti oslav 28. íjna 2007, NG zahájila innost v lednu 2008 (Smolík 2009). 29 Ochranné sbory DS (OS DS) vznikly k

13 Bratislavská, Francouzská). (Smolík 2009, MfDnes 2008a, Právo 2008, LN 2008, MV R 2009). Rozpuštno bylo i shromáždní NS dne v Praze po projevu Pavla Sedláka, který kritizoval mj. etnickou kriminalitu v centru Prahy a vzrstající podíl pisthovalc z afrických zemí.30 Strategií NS i DS tedy bylo zaujmout mediální prostor, který by volie na tento typ politických stran a jejich programatiku upozornil. Pedstavitelé NS oceovali na svých webových stránkách jakoukoli zmínku v tištných médiích, která se dotýkala jejich politické strany. NS se v eské televizi (dále jen T) prezentovala pedvolebním klipem, který se oste vymezoval vi romské menšin.31 V klipu NS deklarovala konené ešení cikánské otázky a kriticky se vyjadovala k tzv. nárokové a koistnické mentalit Rom. Klip NS byl na základ rozhodnutí generálního editele Jiího Janeka stažen z vysílání (srov. Ke klipu NS se kriticky vyjádil premiér Jan Fischer, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb a ministr vnitra Martin Pecina. Tsn ped volbami do EP, konkrétn pak 28. kvtna, probhla ped T poklidná demonstrace nkolika píznivc NS proti vedení T. Rozhlasové volební spoty jak DS, tak i NS, byly vyazeny z vysílání z dvodu možného porušení zákona.32 Pes podobnou rétoriku se NS a DS kritizovaly navzájem. NS pedevším kritizovala navázání Národního odporu na aktivity DS, pedevším po úasti v Janov dne 17. listopadu 2008 (srov. Národní politika, íjen 2008). Pedvolební kampan všech tí popisovaných politických stran lze hodnotit jen velice obtížn, pesto lze konstatovat, že aktivní byly pedevším DS (s drazem na romskou problematiku) a NS (s drazem na islamismus). Podle pedpokladu se volební kampan a aktivity jednotlivých krajn pravicových politických stran zamily pedevším na vnitropolitická témata (srov. Fiala 2007: 120). 30 Proti této demonstraci vystoupili aktivisté z iniciativy Studenti proti rasismu a pedstavitelé eského anarchistického hnutí (nap. Ondej Slaálek). Jako zahraniní host vystoupil N. Griffin, pedseda BNP. 31 Klip NS rovnž použil nahrávku písn Path bez vdomí interpret hudební formace Apocalyptica. 32 Na editele eského rozhlasu Václava Kasíka bylo poté podáno Tomášem Vandasem trestní oznámení. 85

14 Aktivity krajní pravice ped volbami do EP v roce 2009 U krajn pravicových politických stran, tj. u SPR RS (kandidátní listina. 7), NS (kandidátní listina. 13) a DS (kandidátní listina. 31) lze sledovat nkolik ukazatel, které lze doložit na základ analýzy kandidátních listin. Pedevším se jedná o tyto ukazatele: poet kandidát kandidátní listiny, poet vyškrtnutých kandidát z kandidátní listiny, prmrný vk kandidát, poet a podíl žen na kandidátní listin, poet a podíl len nominovaných politických stran, poet kandidujících bez politické píslušnosti. Tabulka. 1. Srovnání struktury kandidátních listin SPR-RS, NS a DS. Politická strana SPR-RS NS DS Poet kandidát kandidátní listiny Poet vyškrtnutých kandidát Prmrný vk kandidát (v letech) Poet žen na kandidátní listin Podíl žen na kandidátní listin (%) Poet len nominující strany Podíl len nominující strany (%) Poet kandidát bez politické píslušnosti Zdroj: Volební server SÚ (www.volby.cz) Jak vyplynulo z tab.. 1, prmrný vk kandidát na kandidátních listinách u SPR- RS je 53 let, u NS 44 let a u DS 38 let. U DS, jakožto strany s nejmladšími kandidáty lze pedpokládat potenciál oslovit prvovolie, pípadn mladší, protestn naladnou generaci. Podíl len krajn pravicových politických stran na kandidátních listinách se pohybuje pibližn mezi 80 a 100 %. Podíl žen na kandidátních listinách se pohybuje v rozmezí pibližn mezi 10 a 20 %. Pokud budeme srovnávat výsledky voleb do EP v roce a 33 Celková volební úast v 25 státech rozšíené EU v ervnu 2004 byla pouhých 45,5 % (viz Fiala 2007: 115). 86

15 2009, je nutné vzít v potaz, že ve volbách do EP v roce 2004 byla úast 28,32 %, v roce 2009 to byla úast tém totožná, tj. 28,22 % (srov. Fiala 2007, viz tab.. 2). Tabulka. 2. Volební úast ve volbách do EP Rok voleb do EP Volební úast ve volbách do EP (celkov, %) 45,47 (25 stát) 42,85 (27 stát) Rok voleb do EP Volební úast ve volbách do EP (R, %) 28,32 28,22 Zdroj: Volební server SÚ (www.volby.cz) Ve volbách do EP v roce 2004 kandidovala politická strana Republikáni Miroslava Sládka (RMS), Národní koalice (NK) a DS. SPR RS lze považovat personáln, ideologicky i historicky za pokraování RMS, stejn jako NK 34 lze ztotožnit s NS. V roce 2004 pi volbách do EP získala RMS hlas (0,67 %), NK hlas (0,12 %) a DS hlas (0,18 %). Po pti letech byly výsledky následující. Nejúspšnjší politickou stranou krajn pravicového tábora byla DS s výsledkem obdržených hlas (1,07 %), což pro tuto formaci znamenalo i zisk finanního píspvku od státu (ve výši pibližn 760 tisíc K). SPR RS získala ve volbách do EP hlas (0,31 %). NS obdržela hlas (0,26 %) (srov. tab.. 3). Tabulka. 3. Srovnání výsledk krajn pravicových politických stran ve volbách do EP v roce 2004 a Politická strana SPR-RS (RMS) NS (NK) DS Volby do EP 2004 (poet hlas) Volby do EP 2009 (poet hlas) Pírstek/úbytek hlas (2004/2009) Ped tmito volbami vedla NS jednání o vytvoení koalice s dalšími menšími politickými stranami a nakonec zformovala spolu s eskou stranou národn sociální Národní koalici (Jansa 2007). 87

16 Volby do EP 2004 (%) 0,67 0,12 0,18 Volby do EP 2009 (poet hlas) 0,31 0,26 1,07 Procentuální rozdíl mezi volbami 2004 a ,36 +0,14 + 0,89 Zdroj: Volební server SÚ (www.volby.cz) Pomrn pekvapujícími fakty voleb do EP v roce 2009 byl neúspch NS, ale i pekroení 1 % u DS. Nejúspšnjší krajn pravicovou politickou stranou ve volbách do EP v roce 2009 se tedy stala DS, která posílila o 0,89 %, což inilo hlas ve srovnání s volbami do EP v roce Na základ výsledk voleb do EP v roce 2009 v tabulce. 3, lze konstatovat, že krajn pravicové politické strany posílily své pozice, by je tento úspch relativní. Tabulka. 4. Srovnání výsledk voleb krajn pravicových politických stran do EP v Praze a krajích. Územní celek SPR-RS NS DS Praha 0,17 % (587) 0,25 % (871) 0,64 % (2 177) Stedoeský kraj 0,38 % (1 086) 0,30 % (877) 0,94 % (2 683) Jihoeský kraj 0,34 % (488) 0,21 % (301) 0,99 % (1 406) Plzeský kraj 0,32 % (414) 0,25 % (328) 1,07 % (1 369) Karlovarský kraj 0,47 % (253) 0,57 % (302) 2,44 % (1 292) Ústecký kraj 0,46 % (696) 0,36 % (549) 2,76 % (4 101) Liberecký kraj 0,42 % (398) 0,31 % (289) 1,19 % (1 105) Královehradecký kraj 0,38 % (497) 0,32 % (418) 1,16 % (1 509) Pardubický kraj 0,32 % (388) 0,21 % (254) 0,97 % (1 160) Kraj Vysoina 0,35 % (423) 0,17 % (205) 0,90 % (1 079) Jihomoravský kraj 0,28 % (758) 0,17 % (470) 0,90 % (2 436) Olomoucký kraj 0,29 % (412) 0,23 % (327) 1,14 % (1 609) Zlínský kraj 0,25 % (344) 0,13 % (180) 0,71 % (959) Moravskoslezský kraj 0,28 % (748) 0,34 % (892) 0,95 % (2 483) 88

17 Zdroj: Volební server SÚ (www.volby.cz) Z tabulky. 4, která se vnuje srovnání výsledk voleb krajn pravicových politických stran do EP v Praze a krajích vyplývá, že SPR-RS má nejvtší podporu v Karlovarském kraji (0,47 %), naopak nejmenší podpory dosáhla v Praze (0,17 %). V Karlovarském kraji má nejvtší podporu i NS, naopak nejmenší podporou disponovala v kraji Vysoina a v Jihomoravském kraji (shodn 0,17 %). Stejn jako SPR-RS má i DS nejnižší podporu v hlavním mst (0,64 %), nejvtší v Ústeckém kraji - 2,76 % hlas. Ve srovnání s volbami do EP v roce 2004 (0,38 %, 585 hlas), tak DS v Ústeckém kraji ve volbách do EP v roce 2009 získala o hlas, což inilo zisk o 2,06 % více ve srovnání s rokem Tyto volební zisku lze piítat Na úrovni okres DS mla podporu v okresech Most (5,16 %), Teplice (4,14 %), Sokolov (3,44 %), Louny (2,65 %) a Chomutov (2,36 %). Nejmén úspšnou byla DS v okresech Zlín (0,5 %) a Frýdek-Místek (0,6%). Na úrovni okres NS mla podporu v okresech Sokolov (0,91 %), Mladá Boleslav (0,54 %), Náchod (0,49 %), Nymburk (0,45 %) a Cheb (0,43 %). Nejmén hlas získala NS v okresech Uherské Hradišt (0,11 %) a Zlín (0,08 %). SPR-RS získala nejvtší podporu v okresech Mladá Boleslav (0,75 %), Tachov (0,66 %), Sokolov (0,64 %), Louny (0,63 %) a eská Lípa (0,59 %). Nejmenší podpora SPR-RS byla v okresu Hodonín (0,18 %) a v Praze (0,17 %). Podrobnjší výsledky na úrovni okres shrnuje tabulka. 5, z které vyplývá, že krajn pravicové jsou úspšné pedevším v severních echách. Naopak nejmén úspšné jsou tyto politické strany v okresech Zlín a Uherské Hradišt. 89

18 Tabulka. 5. Pt nejúspšnjších a pt nejmén úspšných okres pro strany krajní pravice ve volbách do EP v roce Poadí Dlnická strana SPR-RS Národní strana Okres % hlas Okres % hlas Okres % hlas 1 Most 5,16 Mladá Boleslav 0,75 Sokolov 0,91 2 Teplice 4,14 Tachov 0,66 Mladá Boleslav 0,54 3 Sokolov 3,44 Sokolov 0,64 Náchod 0,49 4 Louny 2,65 Louny 0,63 Nymburk 0,45 5 Chomutov 2,36 eská Lípa 0,59 x xxx Cheb, Karlovy Vary 0,43 73 Benešov 0,65 Praha-západ 0,21 Havlíkv Brod 0,12 74 Uherské Hradišt 75 Praha 0,64 0,65 Plze-msto 0,20 Kutná Hora 0,11 Uherské Hradišt 0,20 Znojmo 0,11 76 Frýdek-Místek 0,60 Hodonín 0,18 Zlín 0,11 77 Zlín 0,50 Praha 0,17 Uherské Hradišt 0,08 Zdroj: Volební server SÚ (www.volby.cz) Závr Z výše uvedených ádk vyplývá, že pro eské krajn pravicové politické strany jsou volby do EP lákavou politickou arénou. Nutno podotknout, že do voleb do EP v roce 2009 vstupovaly tytéž strany (pokud SPR-RS budeme vnímat jako pímou pokraovatelku RMS a NK ztotožníme s NS) jako v pedchozích volbách do EP. Programové teze všech tí uvedených subjekt jsou vícemén shodné, zamují se na kritiku jak EU, tak i europoslanc zvolených za R, patrná je etnizace sociálních a 90

19 kriminálních problém, stejn jako vymezení vi komunismu, liberalismu a multikulturním idejím. V propaganí rovin se pedevším DS a NS snažily profilovat na romské problematice a odporu proti nadnárodním strukturám, ale v pípad NS i proti islamismu. To se projevovalo pedevším v aktivitách týkajících se sociáln vylouených lokalit a konkrétn zamených demonstrací. Pes nárst potu hlas pro krajn pravicové politické strany ve volbách do EP v roce 2009, jak pro NS (o hlas), tak pro DS (o ), oproti pedchozím volbám do EP, lze konstatovat, že krajní pravice je rozpolcená a znan heterogenní. Zajímavý je i neúspch NS ve srovnání s DS a propad hlas pro tradiního zástupce krajní pravice pro SPR-RS (o hlas mén než v pedchozích volbách). I v nejbližší dob lze pedpokládat, že krajní pravice bude diferencovaná do nkolika protichdných proud, které se budou snažit oslovit stejný voliský elektorát. Seznam zkratek BNP Britská národní strana T eská televize SSD - eská strana sociáln demokratická EU - Evropská unie KSM - Komunistická strana ech a Moravy NATO - Severoatlantická aliance ODS - Obanská demokratická strana KDU-SL Kesanská a demokratická unie eskoslovenská strana lidová SÚ eský statistický úad DS - Dlnická strana EP - Evropský parlament 91

20 NG - Národní garda NK- Národní koalice NS - Národní strana NSS Nejvyšší správní soud OS DS - Ochranné sbory Dlnické strany RMS - Republikáni Miroslava Sládka SPR-RS - Sdružení pro republiku Republikánská strana eskoslovenska Seznam použité literatury Literatura Anastasakis, O.: Post-communist extremism in Eastern Europe: The nature of the phenomenon. Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol. 1, No. 2, 2001, pp Danics, Š Extremismus. Praha: Triton. Doekalová, P Krajní, radikální, extrémní nebo extremistická pravice? Pokus o terminologické vymezení základních pojm. In Srb, V., Hirtlová, P. (eds.): Radikalismus a jeho projevy v souasném svt. Sborník z mezinárodní vdecké konference. Kolín: ARC- VŠPSV, s Fiala, P., Mareš, M Programová analýza SPR-RS. In: Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus. Brno: Masarykova univerzita, s Fiala, P Evropský mezias. Nové otázky evropské integrace. Brno: Barrister&Principal. Jansa, J Národní strana. Brno: Masarykova univerzita (bakaláská práce). Kyloušek, J., Smolík, J Národní strana: resuscitace krajn-pravicové stranické rodiny? (pípadová studie marginální strany ped volbami 2006), Stedoevropské politické 92

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012

Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 13:00 15:15 Pítomni: dle

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní:

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní: Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966 Ve znní: zákona. 88/1968 Sb., zákona. 153/1969 Sb., zákona. 100/1970 Sb., zákona. 20/1975 Sb., zákona. 72/1982

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více