Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007"

Transkript

1 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5

2 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU OBSAHOVÉ ZÁSADY REFERÁTU STRUKTURA, FORMÁTOVÁNÍ A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PREZENTACE OBSAHOVÉ ZÁSADY A STRUKTURA PREZENTACÍ PRAVIDLA PRO FORMÁTOVÁNÍ A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ PREZENTACÍ ORGANIZACE A POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ PÍSPVK INNOSTI A TERMÍNY ZÁSTUPCI PROGRAMOVÉHO VÝBORU... 5 Strana 2 z 5

3 1. Úvodní informace Každý autor zpracuje píspvek ve dvou formách, a to: a) jednak ve form referátu pro publikování ve sborníku konference pokyny pro obsahové a grafické zpracování referátu viz bod 2. b) a jednak ve form prezentace pro pednesení na samotné konferenci pokyny pro obsahové a grafické zpracování prezentace viz bod 3. Preferovaný formát pro soubor s referátem je MS Word, pro soubor s prezentací MS PowerPoint. Po dohod s programovým výborem konference lze použít jak jiný textový editor, tak i jiný prezentaní nástroj. Terminologická poznámka: píspvek = referát + prezentace Souhlasem autora se zpracováním píspvku získávají poadatelé konference: publikaní práva pro uveejnní referátu ve sborníku konference a pro jeho následnou distribuci, a to jak v tištné, tak elektronické verzi, práva pro vydání prezentace na elektronickém médiu a jeho následnou distribuci práva umístit všechny píspvky po skonení konference na webové stránky konference 2. Pokyny pro zpracování referátu Referát je slovesný útvar, pro jehož zpracování platí jisté obecn dané zásady, jejichž dodržení se automaticky pedpokládá. Samozejmostí je rovnž vysoká stylistická úrove a gramatická preciznost. Programový výbor konference si vyhrazuje právo odmítnout píspvky s nedostatenou kvalitou stylistického, slovesného a gramatického zpracování Obsahové zásady referátu Obsah referátu by ml být v zásad koncipován jako odborný lánek, jehož vtší ást zabírá vcné vysvtlení obsahu daných pojm a jejich vzájemné vztahy. Pokud budou použity definice pojm, které již byly nkde uveejnny, je nutné uvést odkaz na pvodní zdroj (viz též bod 2.2), piemž je žádoucí použít co nejvíce již existujících pramen -> spoleným cílem píspvk by mlo být mj. provedení syntézy již existujících informací týkajících se pedmtu pednášky Struktura, formátování a grafické zpracování referátu Rozsah (délka) referátu je stanoven na 5-10 stran A4, piemž optimum je 7-8 stran A4. Po dohod s programovým výborem konference lze v odvodnných pípadech akceptovat i vtší poet stran. Referát mže obsahovat obrázky, diagramy, tabulky a grafy, ale v žádném pípad nesmí obsahovat prosté kopie snímk prezentace, které budou použity k pednášce. Barevné provedení referátu musí být tzv. stupn šedi, nebo tisk sborníku bude ernobílý. Pi formátování referátu je nutno dodržet styly formátování použité v dokumentu, který práv tete, (tj. od volby fontu a velikost písma, pes styl nadpis a zpsob jejich íslování, až po formátování a odsazení odstavc). Cílem je zachovat grafickou konzistenci celého sborníku. Pokud autor použije z njakého dvodu zcela odlišný zpsob formátování, vyhrazují si poadatelé konference právo píspvek peformátovat podle doporuených zásad. Pod názvem píspvku je vhodné uvést i podnadpis, dále musí následovat obsah a pak již vlastní text referátu strukturovaný do nadpis maximáln tetí úrovn (stejn jako v tomto dokumentu). Pedposlední kapitola by mla obsahovat manažerské shrnutí referátu. Strana 3 z 5

4 Poslední kapitola by mla mít tyto dv podkapitoly: Seznam použité literatury a informaních zdroj (webových odkaz) a pípadn seznam další doporuené literatury rozšiující pedmt pednášky Informace o autorovi relevantní k prezentovanému tématu (tj. jeho praxe, zkušenosti, kvalifikace, vzdlání a certifikace v daném oboru apod.). V žádném pípad by se zde nemly objevit informace propagující mateský podnik autora. 3. Pokyny pro zpracování prezentace 3.1. Obsahové zásady a struktura prezentací Prezentace by mla být v zásad strukturována podobn, jako referát, ovšem s tím, že by nemla obsahovat, pokud možno, žádné popisné ásti, které jsou naopak typické pro referát, tzn. že: v prezentaci je možné, a dokonce i žádoucí, se odvolávat na referát ve sborníku, který tyto popisné ásti bude obsahovat. tžišt prezentace bude ve vysvtlení vztahu pedmtu prezentace k ICT zdrojm, službám a infrastruktue Píklad: v referátech bude uvádno mnoho informací popisného charakteru, napíklad pínosy konkrétní popisované situace -> není žádoucí VŠECHNY tyto pínosy znovu vyjmenovávat na snímcích prezentace, ale naopak je žádoucí vybrat JEDEN až DVA nejdležitjší a existenci ostatních pínos pouze zmínit jednou vtou s odvoláním na referát ve sborníku. Prezentace nesmí obsahovat žádnou osobní propagaci autora ani jeho mateské firmy, krom dvou pípad: úvodní (tj. první) snímek prezentace mže obsahovat krátké sdlení reklamního charakteru uvedené pod názvem jména autora a / nebo jeho mateské firmy, nap. firemní motto, podnikový mission statement apod. poslední snímek prezentace mže obsahovat kontaktní údaje o autorovi a o jeho firm 3.2. Pravidla pro formátování a grafické zpracování prezentací Pro prezentaci není stanovena žádná jednotná šablona, pouze platí pravidlo, že alespo úvodní snímek prezentace musí obsahovat logo konference ICTM 2007 (alternativn je možné, aby logo konference obsahoval každý snímek prezentace). Grafické zpracování prezentace je tedy výhradn vcí autora, snímky mohou obsahovat firemní motivy, loga, patentované ochranné známky, jež jsou vlastnictvím autora nebo jeho mateské firmy apod. Poet snímk prezentace není omezen, nicmén v zásad by mlo platit pravidlo, že 1 snímek = 1-2 minuty výkladu, piemž je nutno pamatovat na to, že do doby vylenné pro prezentaci píspvku je zapoítán i as na pedstavení autora moderátorem konference (1-2 minuty) a struné zodpovzení nkolika dotaz z publika po skonení prezentace (3-5 minut). Snímky by nemly obsahovat nic, co nebude vysvtlováno nebo prezentováno. Pokud je teba použít njaké informace, na které se v pednášce bude vystupující jen odvolávat, pak takovéto informace musejí být uvedeny v referátu, alternativn je možné se v prezentaci odvolávat na obecn dostupné informaní zdroje na internetu. Strana 4 z 5

5 4. Organizace a postup pro zpracování píspvk 4.1. innosti a termíny innost Termín dokonení 1. Autorovi je pedložena nabídka na zpracování píspvku Souhlas autora se zpracováním píspvku Zpracování první verze referátu autorem Oponentura referátu programovým výborem Zapracování pipomínek programového výboru a odevzdání finální verze referátu 7. Konsolidace referát pro sestavení sborníku Odevzdání první verze prezentace Oponentura prezentace programovým výborem Zapracování pipomínek programového výboru a odevzdání finální verze prezentace Zástupci programového výboru Se svými dotazy k obsahu, struktue a formátu píspvk se mžete obrátit pímo na zástupce programového výboru konference: Ing. Zdenk Brabec, CSc. VUT - FEL, Katedra telekomunikací Rudolf Slaba Telefónica O2 Services, spol. s r.o. tel.: tel.: Strana 5 z 5

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové

Více

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.4 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

1 Úvod k elektronickému podpisu

1 Úvod k elektronickému podpisu Bakaláská práce Jií Horník 1 Úvod k elektronickému podpisu 1.1 Úvod práce Efektivní komunikace je jednou ze základních podmínek vzniku nové "informaní" spolenosti. Množství informací, které je teba penášet,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost Směrnice prorektora č. 1/2012 POSTUP ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Prorektorka pro studium Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. vydává Směrnici k postupu při zpracování bakalářské práce. Tato směrnice je současně

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Závěrečné práce Požadavky na formální úpravu závěrečných prací Katedra informačních technologií í Obsah Úvod... 3 Struktura závěrečných

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více