Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)"

Transkript

1

2 Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí

3 Výroní zpráva za rok 2010 (c) 2011, Mikroregion Hrádecko Chrastavsko Obsah: Úvod Struná charakteristika mikroregionu Struktura a orgány mikroregionu lenská schze Pedsednictvo svazku Ostatní lidské zdroje Základní ekonomické ukazatele Úvodní informace Schválení rozpotu Píjmy rozpotu Výdaje rozpotu Stav bžného útu Závr auditora lenské schze a pehled usnesení za rok Pehled innosti Mikroregionu Projekty Veletrhy cestovního ruchu MAS Podještdí Dokumenty a publikace mikroregionu Pílohy... 8 Výroní zpráva za rok

4 Úvod Vážení tenái a pedstavitelé lenských obcí, pedkládáme Vám výroní zprávu Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za rok Je naší snahou piblížit práci mikroregionu všem pedstavitelm obcí a lenm obecních zastupitelstev, pípadn i široké veejnosti, proto je tento materiál uren pro zájemce o informace z mikroregionu, pedevším pak jako prezentaní materiál pro zastupitele jednotlivých obcí. Rozvoj obcí a venkovského prostoru regionu byl jedním z hlavních dvod vzniku mikroregionu a nkteré dotaní tituly podporující tento rozvoj jsou zameny a umožují erpat finanní prostedky pouze prostednictvím obcí sdružených v mikroregionech. Tento nelehký úkol, kterým je získat prostedky a zrealizovat projekty zamené na celkový rozvoj regionu si klademe jako hlavní cíl spolupráce Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko. Po roce 2010 není ovšem cílem jen rozvoj regionu, ale díky katastrof, která se stala v srpnu 2010 a postihla tém celý mikroregion, je cílem i udržení a vrácení celého našeho mikroregionu do stavu, který zde byl ped živelnou pohromou. Myslím si, že spolupráce len mikroregionu v této dob byla více než píkladná a proto Vím, že se nám díky této spolupráci podaí i nov vytýené cíle. Kontaktní údaje: Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko Oficiální název: Sídlo: Mikroregion Hrádecko Chrastavsko Mstský úad Chrastava námstí 1. máje Chrastava Ostatní údaje: I Bankovní spojení: eská spoitelna, a. s. poboka Hrádek n. N. íslo útu: / 0800 Internet: Kontaktní adresa: Kontaktní osoby: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Obecní úad Chotyn Hrádek nad Nisou Internet: Jana Mlejnecká pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko Tel.: , Jií Timulák poradce mikroregionu a projektový manažer Tel.: , Projednání Výroní zprávy: Zpráva byla projednána na jednání lenské schze mikroregionu dne 28. ervna Zpracovatelé: Jií Timulák, Jana Mlejnecká Ostatní informace: Tento text neprošel jazykovou korekturou, proto se zpracovatelé pedem omlouvají za pípadné chyby. Výroní zpráva za rok

5 1 Struná charakteristika mikroregionu Mikroregion Hrádecko Chrastavsko je dobrovolný svazek obcí založený dle zákona. 128/2000 Sb., písemnou smlouvou s inností dnem Svazek je registrovaný u Okresního úadu Liberec podle 51 odst. 3 zák.. 128/2000 Sb., odst. 2 zák.. 40/64 Sb., pod íslem jednacím.j.: KP DSO 1/2001, ze dne Tento dobrovolný svazek obcí na esko - Nmecko - Polském pomezí, ítající v souasné dob deset obcí z toho dv msta (Hrádek nad Nisou a Chrastava) a osm venkovských obcí (Bílý Kostel nad Nisou., Chotyn, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Rynoltice a Janovice v Podještdí) má celkovou rozlohu mikroregionu 206 km2. Prozatím poslední, které bylo zárove prvním rozšíením, probhlo v roce 2009, kdy pistoupila do mikroregionu obec Janovice v Podještdí a stala se tak desátou obcí mikroregionu. Mikroregion Hrádecko Chrastavsko je ádným lenem Sdružení eskolipsko, které je zamené zejména na rozvoj cestovního turistického ruchu. Dále je celé území Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko vymezené územím jednotlivých lenských obcí souástí územní psobnosti Místní akní skupiny Podještdí (MAS), kdy nkteré obce jsou samostatnými leny MAS. Místní akní skupina Podještdí je organizace s právní subjektivitou obanského sdružení a je zamená na rozvoj venkovské prostoru a zemdlství v kraji. 2 Struktura a orgány mikroregionu 2.1 lenská schze Vrcholným orgánem Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko je podle stanov svazku lenská schze. Ta je tvoena všemi leny mikroregionu zástupci obcí (starosty), kteí hlasováním schvalují jednotlivá usnesení. leny jsou: Msto Hrádek nad Nisou Obec Chotyn Obec Rynoltice Obec Bílý Kostel nad Nisou Obec Janovice v Podještdí Msto Chrastava Obec Nová Ves Obec Mníšek Obec Oldichov v Hájích Obec Kryštofovo údolí zastoupené Martinem Ptou, starostou msta se sídlem: Horní námstí 73, Hrádek n. N. zastoupená Janou Mlejeneckou, starostkou obce se sídlem: Chotyn 163, zastoupená Evou Guttmannovou, starostkou obce se sídlem: Rynoltice 199, zastoupená Ing. Jiím Formánkem, starostou obce se sídlem: Bílý Kostel n. N. 206, zastoupená Jiím Svobodou, starostou obce se sídlem: Janovice v Podještdí 90, zastoupené Ing. Michaelem Canovem, starostou msta se sídlem: nám. 1 máje 1, Chrastava zastoupená Jaroslavem Müllerem, starostou obce se sídlem: Nová Ves 213, zastoupená Romanem Slezákem, starostou obce se sídlem: Oldichovská 185, zastoupená Jaromírem Tichým, starostou obce se sídlem: Oldichov v Hájích 151, zastoupená Ing. Pravoslavem Svainkou, starostou obce se sídlem: Kryštofovo Údolí 166, V píloze. 1 k této zpráv uvádíme adresá a kontakty na jednotlivé Obecní a mstské úady, vetn kontaktu na informaní centra v mikroregionu. 2.2 Pedsednictvo svazku Mikroregion Hrádecko Chrastavsko podle stanov ídí mezi lenskými schzemi Pedsednictvo svazku. To je tvoeno 3 leny a je voleno ostatními leny mikroregionu, vždy na jeden rok. V roce 2010 bylo Pedsednictvo zvoleno na lenské schzi dne ve složení: Jana Mlejnecká pedsedkyn a dva místopedsedové, pan Josef Horinka spolu s panem Miloslavem Pilaem. Po Výroní zpráva za rok

6 komunálních volbách, konaných na podzim 2010 bylo dne zvoleno nové pedsednictvo a to takto: Jana Mlejnecká Josef Horinka Zita Václavíková pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko - starostka Obce Chotyn místopedseda Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko - místostarosta Msta Hrádek nad Nisou místopedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko místostarostka Msta Chrastava Dále má mikroregion na základ schváleného usnesení zvolenu formální funkci estného pedsedy, kterým je jeden za zakladatel mikroregionu: Ing. Zdenk Rittich estný pedseda Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko - jeden ze zakladatel mikroregionu 2.3 Ostatní lidské zdroje Pro zajištní bžných pracovních inností využívá Mikroregion další lidské zdroje, kterými jsou poradce mikroregionu a úetní, zajišující úetnictví a administrativní innosti mikroregionu. Jií Timulák Lenka Havlová poradce Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko - extern vykonávaná služba v roce 2009 na základ smlouvy úetní Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko - úetní obce Chotyn, pro mikroregion provádí úetní služby na základ dohody s vedením obce Chotyn 3 Základní ekonomické ukazatele 3.1 Úvodní informace Údaje v tomto bod jsou pevzaty údaje ze Zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení, které je mikroregion povinen nechat si každoron provést. Pezkoumání za rok 2010 provedl nezávislý auditor a je k nahlédnutí u výše uvedených kontaktních osob. Dále jsou použity údaje z úetního programu mikroregionu a výsledek hospodaení, resp. závrený úet za rok 2010, kde lze nalézt všechny potebné ekonomické informace, schvaluje mikroregion jako samostatný dokument. 3.2 Schválení rozpotu Rozpoet pro rok 2010 byl schválen leny mikroregionu na jednání dne usnesením. 2009/V/4. Píjmy ve výši ,- K a výdaje ve výši ,- K. Do byly pijaty rozpotové opatení:.1/2010, které bylo ádn projednáno a schváleno lenskou schzí dne usnesením. 2010/II-mim/mhch Píjmy rozpotu Skutené píjmy k byly (tvoeny lenskými píspvky obcí, pijatými mi, pijatými dary a úroky) ve výši ,83 K, což je 116,84 %. 3.4 Výdaje rozpotu Skutené výdaje k inily ,18 K, což je 67,39 %. 3.5 Stav bžného útu Mikroregion má zízen bankovní úet u eské spoitelny, a.s.,.ú.: /0800. Výroní zpráva za rok

7 Konený stav bžného útu k inil ,26 K. Mikroregion v roce 2010 založil zvláštní úet /0800, který je jako podúet bžného útu, a je uren pro poskytnutí dar na pomoc obcím postižených povodní v srpnu Na tomto útu se nashromáždilo ,-- K. Stavy a pohyby bžného útu jsou podloženy výpisy z penžního ústavu a ádnými prvotními doklady, které dokumentují jednotlivé výbry a vklady. 4 Závr auditora Pezkoumání bylo provedeno autorizovaným auditorem Ing. Emilem Duškem (oprávnní KAR. 0585), který vydal dne Zprávu o výsledku pezkoumání hospodaení. Tato zpráva je v plném znní pílohou. 2 k závrenému útu. Závr pezkumu výtah ze Zprávy: Pi pezkoumání hospodaení dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za rok 2010 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky. 5 lenské schze a pehled usnesení za rok 2010 V roce 2010 se uskutenilo 5 lenských schzí v ádných termínech a 2 schze v mimoádných termínech. Dále se sešlo mimoádn i pedsednictvo svazku a to v termínech: ádná jednání lenské schze v obci Janovice v Podještdí v obci Nová Ves ve mst Chrastava v obci Bílý Kostel nad Nisou v obci Chotyn Mimoádná jednání lenské schze: v obci Rynoltice v obci Chotyn Mimoádná jednání pedsednictva svazku: ve mst Hrádek nad Nisou V píloze. 2 této Výroní zprávy uvádíme zajímavou statistiku s potem a pehledem míst konání lenských schzí mikroregionu od roku Pehled innosti Mikroregionu 6.1 Projekty V roce 2010 byly podány celkem 2 žádosti o, viz.: tabulka 1, uvedena níže. Dotace byly získány na ob žádosti a to v celkové výši 699 tis. K, což není na mikroregion s daným finanním rozpotem málo. Jedním z projekt byl projekt zamený na rozvoj osobních dovedností zástupc mikroregionu a díky jeho realizaci byly proškoleny jak lenové mikroregionu, tak nkteí úedníci, i zastupitelé lenských obcí. Školení bylo provádno v rzných oblastech od dovedností pi ešení konfliktních situací, pes rétoriku, až po školení zamené na veejné zakázky. Druhým projektem, který byl pro mikroregion realizován v oblasti údržby infrastruktury, byl projekt zamený na obnovu a opravu veejného osvtlení v nkterých obcích. Vzhledem k povodním, které byly v srpnu 2010 a naplánovanému termínu realizace tohoto projektu také v této dob, bylo více než Výroní zpráva za rok

8 vhodné, že píslušné obce mohly rovnou zaít s obnovou území za dotaní podpory. V Rámci projektu se nám povedlo podpoit 5 obcí a v nich se podílet na údržb a obnov celkem 87 ks svítidel, 10 ks sloup veejného osvtlení a m kabel vedení veejného osvtlení. Tabulka 1 pehled žádostí o na projekty v roce 2010 Pehled žádostí o na projekty v roce 2010 (výše uvedena v tis. K) Název akce 1. Rozvoj dovedností zástupc Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko 2. Oprava a údržba veejného osvtlení mikroregionu Náklady celkem Vlastní podíl Požadovaná Získaná Celkem V píloze. 3 uvádíme pehled podaných žádostí o dotaci na projekty mikroregionu od roku 2008 s uvedenými hodnotami požadovaných a skuten obdržených finanních podpor. 6.2 Veletrhy cestovního ruchu Mikroregion Hrádecko Chrastavsko se v roce 2010 zúastnil dvou veletrh cestovního ruchu jako vystavovatel nebo spoluvystavovatel, kde se snažil propagovat mikroregion jako celek, jednotlivé obce, ale i soukromé subjekty psobící v oboru cestovního ruchu, turistiky a rekreace. 1. Leden Brno 2. Bezen Jablonec nad Nisou Veletrh uspoádaný v Jablonci nad Nisou byl dle názorlen mikroregionu dobrý a jeho kvalita má vzrstající tendenci. Proto lenové mikroregionu vyjádili na jednání lenské schze svj kladný názor na úasti pro rok MAS Podještdí Mikroregion Hrádecko Chrastavsko se jako region, na jehož území psobí Místní akní skupina Podještdí (MAS Podještdí), významn podílel a spolupracoval v roce 2010 na implementaci Programu rozvoje, Osa IV Leader v oblasti 1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Tuto implementaci realizuje prostednictvím aktivního psobení svých len v orgánech MAS Podještdí. Díky personálnímu zajištní osob z mikroregionu, bylo možné vyhlásit samostatné výzvy Místní akní skupiny Podještdí k pedkládání žádostí od jednotlivých žadatel, kterými mohly být nejen obce, ale i podnikatelské subjekty z oblasti zemdlství, aniž by byly pímo leny MAS Podještdí. leny MAS Podještdí nejsou ani všechny obce mikroregionu a na jejich území je pouze schválená územní psobnost MAS, která umožuje žadatelm z tchto území žádat o na své projekty, které mají pispt k rozvoji venkovského prostoru venkovské turistiky, ale i vlastnímu zemdlství nebo lesnímu hospodáství na území MAS Podještdí. Aktuální výzvy a jejich zamení je dobré sledovat na internetových stránkách jednotlivých obcí, které je na žádost vedení MAS Podještdí vyvšují, tak pedevším pímo na stránkách MAS Podještdí, konkrétn na adrese: Na tomto odkazu získají uchazei veškeré potebné, vetn termínu školení a doporuení pro zpracovávání svých projektových zámr. 7 Dokumenty a publikace mikroregionu V tomto bod uvádíme nejvýznamnjší dokumenty a publikace vzniklé z innosti mikroregionu: SAUL s.r.o., PIP Servis: Identifikace a hodnocení rozvojových problém obcí a mikroregionu Hrádecko Chrastavsko, Liberec, duben 2000 rozvojový analytický dokument Výroní zpráva za rok

9 ARR spol. s.r.o.: Strategie rozvoje mikroregionu Hrádecko Chrastavsko, Liberec, duben 2001 rozvojový strategický dokument Mikroregion Hrádecko Chrastavsko: Hrádecko Chrastavsko, Liberec, 2001 propaganí esko nmecká publikace pro podporu cestovního ruchu Geodézie S a.s.: Turistická mapa HRÁDECKO A CHRASTAVSKO 1:25 000, Liberec, listopad 2001, Nakladatelství ROSY propaganí dokument Timulák, J.: Strategie rozvoje sportu a tlovýchovy v mikroregionu Hrádecko Chrastavsko, Hrádek nad Nisou, únor 2003 rozvojový strategický dokument Mikroregion Hrádecko Chrastavsko: Hrádecko Chrastavsko, dvojstrana A5, Liberec, 2004 propaganí leták Štrupl, V. Sedláek, R. Jiránek, J. Timulák, J.: Cyklovýlety v Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko, Chotyn, íjen 2005, Geoprint Liberec propaganí set popisných leták s cyklovýlety a cyklomapa Prášil, P. Vydra, F.: Hrádecko Chrastavsko ve starých pohlednicích, Chotyn, íjen 2005, Nakladatelství Baron knižní publikace k podpoe cestovního ruchu a historie FREIZEIT OASE Olbersdorfer See e.v., Mikroregion Hrádecko Chrastavsko: Aktivn skrz Trozjzemí, 2006 propaganí turistická mapa vydaná nmeckým partnerem v rámci spolené spolupráce a finanní podpory z EU FREIZEIT OASE Olbersdorfer See e.v., Mikroregion Hrádecko Chrastavsko: Slunenice Cyklotrasy v Trojzemí, propaganí turistická cyklomapa vydaná nmeckým partnerem v rámci spolené spolupráce a finanní podpory z EU Kolektiv projektant HYDROPROJEKT CZ a.s.: Integrovaný program obnovy Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko po povodních 2010 KONCEPCE EŠENÍ NÁSLEDK POVODOVÝCH ŠKOD, 09/2010 koncepn zamený rozvojový dokument Další publikací mikroregionu je každoron vydávaná a veejn publikovaná Výroní zpráva, vždy za innost pedchozího období organizace, vydány jsou Výroní zprávy za roky: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, V roce 2010 zapoal mikroregion spolupráci s nkolika studenty a v rrámci této spolupráce se zpracovává bakaláská práce o mikroregionu, takže víme, že i takovýto dokument bude v roce 2011 k dispozici. 8 Pílohy Píloha. 1 Adresá obcí mikroregionu a kontakt na informaní centra Píloha. 2 Pehled schzí mikroregionu za roky Píloha. 3 Pehled projekt za roky Výroní zpráva za rok

10 nebo na turistických internetových stránkách: Píloha. 1

11 MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: Pehled schzi Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko Píloha. 2 Pehled schzi Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za roky 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Datum Hrádek n. N. Chotyn Rynoltice Bílý Kostel n. N. Chrastava Nová Ves Mníšek Oldichov v Hájích Kryštofovo Údolí Janovice v Podještdí X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Souet na aktuálním listu Celkem Hra Chot Ryn BK Chra NV Mní OvH KÚ JvP Kontaktní spojení: Obecní úad Chotyn, p. 163, ,

12 MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: Pehled schzi Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko Datum Hrádek n. N. Chotyn Rynoltice Bílý Kostel n. N. Chrastava Nová Ves Mníšek Oldichov v Hájích Kryštofovo Údolí Janovice v Podještdí X X X X X * X * X * mimoádné schze mikroregionu Souet na aktuálním listu Celkem Hra Chot Ryn BK Chra NV Mní OvH KÚ JvP CELKOVÁ STATISTIKA OD ROKU 2003 Celkem Hra Chot Ryn BK Chra NV Mní OvH KÚ JvP Vypracoval (a): Jií Timulák, poradce mikroregionu Aktualizováno: , stav k Kontaktní spojení: Obecní úad Chotyn, p. 163, ,

13 MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO se sídlem: Městský úřad Chrastava, nám. 1. máje 1, Chrastava Dobrovolný svazek obcí, IČ: Přehled projektů Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko Příloha č. 3 Přehled projektů Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za roky 2008, Přehled žádostí o na projekty v roce 2008 (výše uvedena v tis. Kč) Název akce 1. Rozšíření infrastruktury mikroregionu manipulační a parkovací plochy 2. Projektové dokumentace mikroregionu 3. Regenerace stromů a stromořadí mikroregionu 4. Poradenství pro rozvoj venkovského mikroregionu Náklady celkem Vlastní podíl Požadovaná Získaná Celkem Přehled žádostí o na projekty v roce 2009 (výše uvedena v tis. Kč) Název akce 1. Údržba hřbitovů a sakrálních památek mikroregionu 2. Technické dokumentace mikroregionu 3. Rozvoj infrastruktury pro bezpečnost dopravy mikroregionu 4. Poradenství v oblasti rozvoje venkova mikroregionu 5. Ochutnejte Mikroregion Hrádecko Chrastavsko Náklady celkem Vlastní podíl Požadovaná Získaná ,5 297, Celkem ,5 1607,5 630 Přehled žádostí o na projekty v roce 2010 (výše uvedena v tis. Kč) Název akce 1. Rozvoj dovedností zástupců Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko 2. Oprava a údržba veřejného osvětlení mikroregionu Náklady celkem Vypracoval (a): Jiří Timulák, poradce mikroregionu Aktualizováno: , stav k Vlastní podíl Požadovaná Získaná Celkem Dosud získaná celkem: (zaokrouhleno v tis. Kč) Kontaktní spojení: Obecní úřad Chotyně, čp. 163, ,

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Mníšek, Oldichov v Hájích, Kryštofovo Údolí www.mikroregion.info

Více

ABCD (Annual report)

ABCD (Annual report) BCD (nnual report) za rok EF Bílý Kostel nad Nisou Hrádek nad Nisou Chotyn Chrastava Janovice v Podještdí Kryštofovo Údolí Mníšek Nová Ves Oldichov v Hájích Rynoltice BCD DEF (c) 2015, Mikroregion Hrádecko

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO

MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Městský úřad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, IČ: 70908222 www.mikroregion.info Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2012

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

K bodu 1 programu: 42. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne v 18:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: 42. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne v 18:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 21. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: 42. zasedání ZM Praha Bchovice

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 13 konané dne 16. 8.. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 Licence: DLAZ XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) DSO Mikroregion Jižní Haná ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 (v K) sestavený ke dni 13.03.2008 17 zákona.250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech ÚR, ve znní platných

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne 28.12.2005 Usnesení.758/05 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná splnná usnesení.534/05, 569/05, 671/05. 2. Inventarizace Mstský úad Jirkov projednala

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 3. 2014 v kancelái

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne

USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne USNESENÍ z 19. zasedání Rady msta dne 6. 9. 2007 258/19-07 Rada msta schvaluje program 19. zasedání s navrženým doplnním. 259/19-07 Rada msta schvaluje v pedloženém znní Plán zimní údržby Msta Špindlerv

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

U S N E S E N Í ze 7.zasedání Rady msta Jirkov ze dne

U S N E S E N Í ze 7.zasedání Rady msta Jirkov ze dne U S N E S E N Í ze 7.zasedání Rady msta Jirkov ze dne 6.4.2005 Usnesení.195/05 Kontrola plnní usnesení 1) Usnesení splnná splnná usnesení.690-1/04, 156-2/05, 156-4/05, 158/05, 162-3/05, 163-6e/05, 163-6f/05,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH 23. zasedání ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014 Píloha. 1 záznamu IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH Program jednání projednání a schválení seznamu projekt pedložených

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2 U s n e s e n í ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne 02.07.2009 Zastupitelstvo obce schvaluje vyazení usnesení zastupitelstva obce.: - 118/08, 160/08, 10/09, 60/09, 61/09, 62/09,

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ ze 14. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 16. prosince 2004 ve 14.30 hodin v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp, p. 236 Pítomni: Alan Tomášek,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Schválení Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy na Dodávku tepelné a

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Pehled usnesení ze 43. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení ze 43. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 43. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 5. 9. 2012 v kancelái

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více