Výzkumné centrum dynamiky Země Jan Kostelecký

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumné centrum dynamiky Země 2005-2009. Jan Kostelecký"

Transkript

1 Výzkumné centrum dynamiky Země Jan Kostelecký FSv ČVUT & VÚGTKV

2 Zakládající instituce VÚGTK Astronomický ústav AV ČR ČVUT v Praze, fakulta stavební Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

3 Spolupracující instituce Přírodovědecká fakulta UK, Katedra fyzické geografie a geoekologie Matematicko-fyzikální fakulta UK, Katedra geofyziky

4 Vědecký projekt centra a jeho řešitelé Program: Centra základního výzkumu Projekt: LC506 Recentní í dynamika Země Řešitelé: Jan Kostelecký (VÚGTK), Jan Vondrák (AsÚ AV ČR), Antonín Zeman (FSv ČVUT), Vladimír Schenk (ÚSMH AV ČR)

5 Výzkumný program centra (1) Rotace a dynamika Země v kosmickém m prostoru přechod od dílčích d kombinací výsledků pozorování různých technik pouze parametrů orientace Země k rigorózn zním řešením m simultánn nního určen ení těchto parametrů a časového vývoje v voje souřadnic pozorovacích ch stanic v terestrickém m systému návrh metodiky kombinace kosmických ch technik pro určen ení parametrů rotace Země a její ověř ěřování vývoj voj software, produkce časových řad parametrů a případnp padné založen ení analytického centra Mezinárodn rodní služby DORIS (IDS) pro zpracování dat kosmické techniky DORIS (mezinárodn rodně vysoce žádaný projekt)

6 Výzkumný program centra (2) Změny tíhového pole Země Změny tíhového pole Země rozvoj matematických modelů a metod popisu a řešení tíhového pole Země. řešení modelů tíhového pole Země z družicových dat, řešení modelů průběhu kvazigeoidu z družicových i pozemních dat. testování přesnosti časových změn modelů tíhového pole Země porovnáním s daty z relativních (supravodivých) a absolutních gravimetrů, sdaty združicových misí (altimetrie, gradientometrie, přesné určování dráhy). jedno- až dvouleté sledování změn tíhového zrychlení absolutním gravimetrem na dalších dvou resp. třech lokalitách v ČR ověření obecné platnosti změn tíhového pole zjištěných na GO Pecný. analýza dat ze seismometru, včetně vzájemné analýzy s daty ze supravodivého gravimetru v oblasti seismických jevů rozvoj metodiky testování přesnosti modelů gravitačního pole Země nejen pomocí nezávislých dat družicové altimetrie, ale i z rozboru rezonančních jevů v drahách vybraných družic a pomocí nejlepších terestrických dat. dlouhodobé sledování změn tíhového pole v dynamicky aktivních zónách

7 Výzkumný program centra (3) Rychlé a sekulární změny zemského povrchu modelování elastické odezvy Země na slapové buzení a jeho porovnání s výsledky technologie GPS. analýza krátkoperiodick tkoperiodických ch změn n výšv ýškové složky z GPS dat, redukce vlivu troposféry ry a porovnání s modely. Úkol současn asně obsahuje určov ování ultra rapid drah družic GPS, zavedení téhož pro družice GLONASS, určov ování troposférick rických ch parametrů.. Oddělen lení výškové složky od troposférick rické složky využit itím m meteorologických ch dat a dat z Water Vapor Radiometru. modelování viskoelastického postglaciáln lního výzdvihu v a jeho porovnání s výsledky kosmických ch technik. analýza časových řad souřadnic sítěs permanentních stanic EUREF a porovnání výsledků s modely, včetnv etně vývoje voje algoritmů a software pro analýzu časových řad. monitoring geodynamických ch procesů a jevů vybranými geodetickými a geofyzikáln lními metodami (GPS, gravimetrie, seismika, měřm ěření na klimatické stanici apod.) bude doprovázen komplexní geomorfologickou a fyzicko-geografickou interpretací s cílem poznání evolučních rysů dynamiky Země v paleogeografickém m i prognostickém m kontextu globáln lních a regionáln lních změn n přírodnp rodního prostřed edí.

8 Výzkumný program centra (4) Geodynamika Českého masivu zpracování,, analýza a interpretace časových řad souřadnic z dostupných permanentních stanic GPS na území Českého masívu a v blízk zkém m okolí, Sledování a vyhodnocování lokáln lních deformací zemského povrchu v geomorfologicky zajímav mavých oblastech zpracování a analýza časových řad souřadnic určen ených z dat měřm ěřených na permanentních GPS observatořích umíst stěných na území Českého masívu (spolupráce v rámci sítěs EUREF) a jeho širším m okolí a interpretace získaných hodnot z hlediska kvalitativního a kvantitativního stanovení velikosti geodynamických ch pohybů zemského povrchu, - pokračov ování v každoro doročních epochových měření na dvou existujících ch regionáln lních geodynamických ch sítích s a na nově plánovan novaných sítích s pro území západní a jižní části Českého masívu v rámci tohoto projektu. - zpracování měřených GPS dat a jejich geodynamické interpretace za účelem poznání geodynamických ch pohybů strukturních bloků Českého masívu - provádění opakovaných gravimetrických ch zaměř ěření bodů regionáln lních geodynamických ch sítís vlastními prostředky a v kooperaci se Zeměměř ěřickým úřadem v Praze

9 Výzkumný program centra (5) Problematika lokáln lních geodynamických ch sítís experimentáln lní geomorfologický výzkum současn asných / recentních ch geodynamických ch procesů a jevů,, které probíhaj hají 1) v přípovrchové části zemské kůry a ve skalním m masivu, 2) ve zvětralinov tralinovém m pláš ášti a na zemském m povrchu

10 Personální složení 26 až 28 pracovníků každý rok starší 35 let versus mladší 35 let = 1/1 15 vědeckých pracovníků

11 Finanční podpora (celkové é náklady/dotace dotace od Minister erstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) /15.5 mil. KčK /17.4 mil. KčK /8.9 mil. KčK /8.4 mil. KčK /8.0 mil. KčK celkem mil. Kč K (58.2 mil. KčK od MŠMT) Investice 27.7 mil. KčK

12 Hlavní investice supravodivý gravimetr frekvenční standard seismometr water vapour radiometer 5 aparatur GPS pro nově zřízené permanentní stanice automobil pro převoz gravimetru relativní gravimetr výkonné počítače (servery) pro zpracování dat

13 Stálé experimentální pracoviště GO Pecný v Ondřejově

14 Klimatologická stanice Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK lokalizována na GO Pecný

15 Další experimentální pracoviště GO Skalka VUT Brno

16 Mezinárodní spolupráce IAG, IGU, INQUA, IASPEI, EUREF, CEI, COSPAR, EU, EGS, EGU IERS GFZ, NASA, NOAA, CNES, IGN, AIUB Berne Meteorologické služby UK, Dánsko, Francie univerzity Bratislava, Wroclaw,, Heidelberg, Mainz,, Oxford, Stassbourg geologické, geodetické a geofyzikální organizace v SRN a Polsku

17 Spolupráce v rámci ČR Ústav geodézie FAST VUT v Brně Hornicko-geologická fakulta VŠB TU Ostrava Přírodovědecká fakulta MU v Brně Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě Ústav geoniky AV ČR Zeměměřický úřad v Praze Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška geologické, geofyzikální a geodetické organizace v ČR

18 Prezentace výsledků Mezinárodní sympozia Národní semináře s mezinárodní účastí Minisemináře tématicky zaměřené

19 Přínos centra Pokračování spolupráce v nových styčných oborech v oblasti experimentu a interpretace (geodézie geodynamika geofyzika geomorfologie) Investice, umožňující být na velice slušné mezinárodní úrovni v experimentální oblasti

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZDIBY 2012 Vydal Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Ústecká

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2014. Sborník geografické služby AČR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2014. Sborník geografické služby AČR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2014 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Téma 4 Čtyři dekády na stanici Polom Ing. Libor Laža...4 Seismická stanice Dobruška/Polom RNDr. Jan Zedník...33 Aktivity

Více

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Autoři: J. Mikšová 1, L. Pospíšil 2, L. Kučera 3, K. Martínek 4, J. Rejl 5, J. Slovák

Více

4/2013. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

4/2013. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 4/2013 Praha, duben 2013 Roč. 59 (101) o Číslo 4 o str. 69 88 školicí

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Příloha č. 10 Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 2.4 Partnerství

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti á hospodár ení zá rok 2014

Vý roč ní zprá vá o č innosti á hospodár ení zá rok 2014 Vý roč ní zprá vá o č innosti á hospodár ení zá rok 2014 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. IČ: 68378289 Sídlo: Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4 Dozorčí radou ÚFA AV ČR, v. v. i., projednána dne 5.

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Aktuální problémy geografického výzkumu Aktuální problémy geografického výzkumu 21.2. 2011 Úvod: organizace kurzu, obsah, podmínky ukončení. Téma I: Systém podpory výzkumu a vývoje včr - Základní, aplikovaný a experimentální výzkum - Univerzitní,

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Správa úložišť radioaktivních odpadů. Zpráva o činnosti v roce 2009

Správa úložišť radioaktivních odpadů. Zpráva o činnosti v roce 2009 Správa úložišť radioaktivních odpadů Zpráva o činnosti v roce 2009 Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě 26 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

Více

Digitální modely terénu (2)

Digitální modely terénu (2) Digitální modely terénu (2) Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1 Digitální modely terénu :

Více

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Systém GPS Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Obsah 0 Pár slov úvodem... 4 1 Historie a vznik systému... 4 1.1 Fáze první (1973-79)... 5 1.2 Fáze druhá (1979-85)...

Více

Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru

Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru Soupis je řazen chronologicky od prvního do posledního ročníku, v rámci ročníku pak dle čísel periodika.

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Česká republika. Spojený ústav jaderných výzkumů

Česká republika. Spojený ústav jaderných výzkumů Česká republika a Spojený ústav jaderných výzkumů Úvodní slovo Prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., náměstka pro výzkum a vysoké školství MŠMT Supertěžké prvky chemické prvky mnohem těžší než ty, které známe

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA (studijní texty) Václav Talhofer Brno 2001 1 Obsah 1. Účel a obsah projekčních

Více

Ročenka 2002 2003 Česká geologická služba. Úvod

Ročenka 2002 2003 Česká geologická služba. Úvod Ročenka 2002 2003 Česká geologická služba Úvod Roky 2002 a 2003 zaznamenaly ve více než 80leté historii naší instituce několik významných událostí. Nedají se sice porovnat s eventy geologické historie,

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

Geologické výzkumné práce. v části VÚ Boletice. k vymezení potenciálně vhodného území. pro umístění HÚ. Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8.

Geologické výzkumné práce. v části VÚ Boletice. k vymezení potenciálně vhodného území. pro umístění HÚ. Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8. Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění HÚ Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8.2010 Praha, srpen 2010 AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5

Více

Implementační akční plán v energetice

Implementační akční plán v energetice Implementační akční plán v energetice Verze 1 (18.12.2012) Zpracoval: Tým pro IAP 20.12.2012 1 Obsah 1. Úvod... 10 2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích... 12 2.1 Podoblast

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2013 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z praxe 4 Projekt tvorby e-learningových kurzů pro vojenskogeografickou a topografickou přípravu Ing. Libor Laža 4 Aplikace

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více