40x-1024x. Bruksanvisning Käyttöohje Instruksjonshåndbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Návod k použití Návod na používanie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "40x-1024x. Bruksanvisning Käyttöohje Instruksjonshåndbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Návod k použití Návod na používanie"

Transkript

1 40x-1024x SW FI NO DK GR CZ SK Bruksanvisning Käyttöohje Instruksjonshåndbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Návod k použití Návod na používanie

2 (SW) OBSERVERA! Vid arbete med detta redskap används ofta spetsiga föremål och föremål med vassa kanter. Förvara därför instrumentet liksom alla tillbehör utom räckhåll för barn. Låt barn arbeta med instrumentet endast under uppsikt! Förvara förpackningsmaterial (plastpåsar, gummiband etc.) utom räckhåll för barn! (FI) VARO! Tätä laitetta käytettäessä tarvitaan usein teräviä apuvälineitä. Säilytä laite varusteineen lasten ulottumattomissa. Älä anna lasten käyttää laitetta yksinään! Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, kuminauhat jne.) poissa lasten ulottuvilta! (NO) FORSIKTIG! For å arbeide med dette apparatet må det ofte brukes skarpe og spisse hjelpemidler. Oppbevar derfor apparatet og alt tilbehør og hjelpemidler på et sted utilgjengelig for barn. Barn sal bare bruke apparatet under tilsyn av voksne! Emballasje (plastposer, guimmistrikk, etc.) holdes borte fra barn! (DK) Forsigtig! Når der arbejdes med mikroskopet, bruges der skarpe og spidse hjælpemidler. Sørg for, at mikroskopet og dets tilbehør opbevares utilgængeligt for børn. Børn må kun lege med mikroskopet i tilstedeværelse af en voksen! Pakningsmateriale (plastikposer, osv.) skal opbevares utilgængeligt for børn! (GR) Προσοχή! Για να εργαστείτε µε αυτό το µικροσκόπιο, χρειάζεστε κοφτερά και αιχµηρά βοηθήµατα. Παρακαλώ εξασφαλίστε, ότι αυτό το µικροσκόπιο και τα εξαρτήµατά του διαφυλάσσονται σε µέρος απρόσιτο στα παιδιά. Επιτρέψτε σε παιδιά να χρησιµοποιούν το µικροσκόπιο µόνο υπό την επίβλεψη ενός ενηλίκου! ιαφυλάξτε µακριά από παιδιά το υλικό συσκευασίας (πλαστικές τσάντες κτλ.)! (CZ) POZOR! Při práci s tímto zařízením se často používají pomůcky s ostrými hranami a hroty. Proto ukládejte toto zařízení i veškeré další příslušenství a pomůcky na místo, kam nemají přístup děti. Pokud se zařízením pracují děti, musí s ním pracovat pouze pod dozorem! Zabraňte přístupu dětí k obalovému materiálu (plastovým pytlíkům, gumovým páskům atd.)! (SK) OPATRNE! Pre prácu s týmto prístrojom sa často používajú špicaté pomocné prostriedky s ostrými hra-nami. Uschovajte si preto tento prístroj ako aj všetky časti príslušenstva a pomocné prostrie-dky mimo dosahu detí. Deti smú pracovať s týmto prístrojom len pod dozorom! Obalový materiál (plastikové vrecká, gumové pásky, atď.) uschovajte pred deťmi! Bruksanvisning 4 Käyttöohje 8 Instruksjonshåndbok 12 Betjeningsvejledning 16 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 20 Návod k použití 24 Návod na používanie 28 (SW) I början och slutet av denna anvisning finns utvikbara sidor. På dessa finns bilder som illustrerar texten i bruksanvisningen. (FI) Ohjeiden alussa ja lopussa on auki taitettavia sivuja. Niiden sisältämät kuvat helpottavat ohjeiden ymmärtämistä. (NO) Denne anvisning inneholder utbrettbare sider foran og bak. Her er alle bilder som er nødvendig for å forstå anvisningsteksten bedre. (DK) Denne vejledning har en sammenfoldelig side på første og sidste side. Her er aftryk af alle de billeder, du behøver, for bedre at kunne forstå teksten. (GR) Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει από ένα διπλωµένο φύλλο στην πρώτη και στην τελευταία του σελίδα. Εκεί είναι αποτυπωµένες όλες οι εικόνες που χρειάζεστε για µια καλύτερη κατανόηση του κειµένου. (CZ) Tento návod obsahuje na začátku a na konci výklopné stránky. Na nich jsou vytištěny všechny obrázky, které potřebujete pro lepší porozumění textu návodu. (SK) Tento návod obsahuje vždy na začiatku a konci vyklopiteľné strany. Tam sa nachádzajú všetky obrázky, ktoré potrebujete pre lepšie porozumenie textu návodu.

3 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 X Fig. 1 Fig. 5 X Y Fig. 6 +

4 Samtliga delar (fig. 1): 10x WF okular Barlowlins PC Okular Okularfäste Mikroskopokular Objektivrevolver Objektbord Fokusreglage Elektrisk LED belysning Elförsörjning Mikroskopfot Dimmer Inställningsskruv Hållarklämmor (objekthållare) Tillbehör (fig. 2): 10x WF okular 16x WF okular Barlowlins PC Okular Ulead PhotoExplorer SE-mjukvara Nätkontakt 5 objekthållare, täckglas och preparat i plastlåda Mattfilterlins Kondensorlins Färgfilterskiva 5. Mikroskop Mikroskopokularet (fig. 1, 6) ska nu förberedas för den första observationen. Lossa skruven (fig. 1, X) och vrid okularet till ett bekvämt observationsläge. Inled varje observation med den lägsta förstoringen. Ställ mikroskopbordet (fig. 1, 8) längst ned med hjälp av inställningshjulet för skärpan (fig. 1, 9) och vrid sedan objektivrevolvern (fig. 1, 7) tills den står på den lägsta förstoringen (4x). Observera: Ställ alltid mikroskopbordet (fig. 1, 8) längst ned, innan du ändrar objektivinställning, för att undvika eventuella skador. 1. Allmänt/placering: Innan du ställer upp mikroskopet måste du välja en passande placering. Först måste du kontrollera att mikroskopet står på en stabil och fast yta. Elförsörjning krävs för observation med elbelysningen. 2. Elektrisk LED-belysning med dimmer Var vänlig kontrollera före drifttagning, att dimmern (fig. 1, 18) står på position off. För drifttagning förbindes medlevererade nätstickpropp (fig. 1, 11) med mikroskopet och ett stickuttag ( V). Koppla därefter till belysningen över dimmern (fig. 1, 18) och ställ in önskad ljusstyrka (1=låg / 6=hög). Eftersom Din apparat är utrustad med en steglöst reglerbar belysning (dimmer), säkerställes en optimal belysning av det objekt som iakttagas. 3. Färgfilterskiva Färgfilterskivan under mikroskopbordet (fig. 1, 19) hjälper Dig vid betraktandet av mycket ljusa eller genomskinliga preparat. Härför väljer Du ut lämplig färg allt efter det objekt som skall betraktas. Färglösa/genomskinliga objekt (t.ex. stärkelsekorn, encelliga organismer) kan på detta sätt ses bättre i sina beståndsdelar. 4. Utbytbara belysningslinser För ditt mikroskops belysning finns två linstillsatser (fig. 6, 16+17). Dessa ska sättas fast på LED-belysningen beroende på observationstyp så att bästa möjliga återgivningskvalitet åstadkoms (fig. 6, 10). Mattlinsen (fig. 8, 16) är redan monterad på belysningsenheten. Du byter tillsatserna genom att skruva av och skruva på dem. Var vänlig vrid härför på belysningens övre del (fig. 1, 16+17). Här följer en översikt över när du ska använda de olika linstillsatserna: Mattfilterlins (fig. 6, 16) platt, grumlad lins Användning vid Observation med PC-okular (fig. 6, 4) Observation av extremt små objekt med okular (fig. 6, 1+2) och Barlowlins (fig. 6, 3) Kondensorlins (fig. 6, 17) konkav, reflekterande lins Användning vid Observation av normalstora objekt med okular (fig. 6, 1+2) och Barlowlins (fig. 6, 3) Sätt i 10x okularet (1) i Barlowlinsen (2). Kontrollera att Barlowlinsen (2) är helt insatt i monokulärhuvudet (3). 6. Observation Efter att mikroskopet ställts in med korrekt belysning är följande principer riktiga: Varje observation inleds med den lägsta förstoringen. Detta för att observationsobjektets mitt och dess läge ska vara i fokus. Mer ljus är nödvändigt för god bildkvalitet ju högre förstoringen är. Börja med en enkel observation. Placera nu ett preparat (11) direkt under objektivlinsen på mikroskopbordet (5) under båda klämmorna. Titta genom okularet (1) och vrid fokusreglaget (6) försiktigt tills du ser en skarp bild. Nu får du en högre förstoring genom att sakta dra ut Barlowlinsen (2) ur monokularets cylinder. När Barlowlinsen är nästan helt utdragen är förstoringen höjd till 1,6x. För ännu högre förstoring kan du placera 16x okularet i objektivrevolvern och ställa in högre lägen (10x/40x). Viktigt meddelande: Beroende på vilket preparat du använder leder högre förstoringen inte alltid till en bättre bild! Även under denna inställning höjs förstoringen med 1,6x när Barlowlinsen dras ut. Observera: När förstoringsläget ändras (ändringar på okular, objektivlins eller Barlowlins) måste bildens skärpa åter ställas in genom att fokuseringen justeras med reglaget (6). Var mycket försiktig när du gör detta. Om du för upp mikroskopbordet för snabbt kan det beröra objektivet och objektivhållarna och skada dessa! 7. Observationsobjekt Beskaffenhet och preparering Observationsobjektets beskaffenhet Med en vanlig lupp betraktar vi företrädesvis ogenomskinliga (opaka) föremål, t.ex. smådjur, växtdelar, vävnad osv. Ljuset faller då på föremålet som betraktas, reflekteras och går genom linsen till ögat (överljusprincip). Med det här mikroskopet kan endast genomskinliga objekt observeras. Ljuset kommer från undersidan genom preparatet på objektbordet, det förstoras genom objektiv- och okularlinserna och kommer sedan till ögat (mikroskopet har underljus). Många vattenlevande organismer, växtdelar och små beståndsdelar från djur har denna transparenta egenskap naturligt. Andra måste först prepareras. Vi är då tvungna att göra dessa genomskinliga genom - 4 -

5 förbehandling eller genomträngning med för ändamålet ägnade ämnen (medier) eller genom att skära mycket tunna skivor från dem (mikrotomsnitt) och sedan undersöka dem. Dessa metoder beskrivs i följande avsnitt. Tunna preparatsnitt Enligt beskrivningen ovan ska så tunna snitt som möjligt göras från objektet. För bästa möjliga resultat behöver vi t.ex. vax eller paraffin. Om ditt mikroskopset inte innehåller detta, kan du helt enkelt använda ett stearinljus. Vaxet placeras i en behållare och värms över en öppen låga. Doppa nu objektet upprepade gånger i det flytande vaxet. Låt vaxet hårdna. Skär sedan mycket tunna snitt i objektet, som omges av vax, med en mikrotom eller kniv/skalpell (var försiktig!). Lägg snitten på en glasobjekthållare och täck över med ett täckglas. Skapa ett eget preparat Lägg objektet som ska observeras på en glasobjekthållare och droppa en droppe destillerat vatten på objektet med en pipett (fig. 7). Placera ett täckglas (finns i välsorterade hobbybutiker) lodrätt på vattendroppens kant, så att vattnet löper längs täckglasets kant (fig. 8). Sänk nu långsamt ned täckglaset på vattendroppen. 8. Experiment När du lärt känna mikroskopets olika delar kan genomföra följande experiment och studera resultaten med ditt mikroskop. 8.1 Tidningstryck Objekt: 1. en bit papper från en dagstidning med en bild och några bokstäver 2. en liknande pappersbit från en tidsskrift För att kunna observera bokstäverna och bilderna, skapa tidsbegränsade preparat från objekten. Ställ in den lägsta förstoringen på mikroskopet och använd preparatet med dagstidningen. Bokstäverna ser slitna ut och brutna i kanterna, eftersom dagstidningen trycks på rått papper av sämre kvalitet. Bokstäverna i tidsskriften ser slätare och mer fullständiga ut. Bilden i tidningen består av många små punkter, som verkar något smutsiga. Bildpunkterna (rasterpunkter) i tidsskriftsbilden är mycket skarpa. observation. Materialet ser ut som hoptrasslade trådnystan, som utgör svampkroppen. Detta betecknas som mycelium. Varje tråd är en hyfen. Snart finns några rhizoider, som förankrar möglet på brödet för att ge vatten och näring till myceliet. Efter en tid färgas rhizoiderna brunaktiga. Vertikalt över gruppen växer hyfer som långa slanka stjälkar, med en liten vit kula längst fram. Stjälkarna betecknas som sporangioforer (som bär sporkapseln), kulan är ett sporangium eller en sporkapsel. Snart blir denna kula svart. Sporerna som finns längre in mognar. När sporkapseln öppnas, frisätts sporerna och sprids i luften för att infektera annat bröd. Med blotta ögat ser de mogna sporkapslarna ut som mycket små svarta fläckar. De sitter spridda på möglets yta. Det finns även andra sorters mögel. De kan vara rosa, blåa, röda eller gröna. Skapa preparat med möglets alla stadier. 9. PC-Okular Hänvisning: PC-okularet fungerar endast utan den medlevererade Barlowlinsen! Förstoringsinställningen förändras genom användning av PC-okularet och måste ställas in på nytt medelst skarpinställningsgraden. Avlägsna Barlow-linsen (fig. 6, 3) med det okular som används för tillfället från okularfästet (fig. 1, 5) och sätt istället i PC-okularet (fig. 5, 4) i okularfästet (fig. 5). 10. Installation av programvaran Var vänlig anslut ännu inte MikrOkular till Din PC. Lägg in medlevererade CD-ROM i Din CD- eller DVD-drivenhet. CDmenyn öppnas automatiskt. Om menyn ej öppnas, bytar Du vänligen till Windows-Explorer och väljer ut Din CD-drivenhet. Starta filen: AutoRun.exe där med en dubbelklick. Hänvisning: Skulle Du redan ha installerat en bildbearbetningsprogramvara, så kan Du nu fortsätta med punkt 9.2. På så sätt installeras nu endast drivaren för MikrOkular. Om Du är osäker, fortsätter Du med punkt 9.1. SW FI NO DK GR CZ SK 8.2 Textilfiber Objekt och tillbehör: 1. trådar från olika textiler: bomull, lin, ull, siden, konstsiden, nylon osv. 2. två nålar Varje tråd läggs på en glasobjekthållare och delas upp med hjälp av de två nålarna. Fibrerna fuktas sedan och täcks över med ett täckglas. Mikroskopet ställs in på låg förstoring. Bomullsfibrer har sitt ursprung från växtriket och ser ut som platta, vridna band under mikroskopet. Fibrerna vid kanterna är tjockare och rundare än i mitten. Bomullsfibrer är i grunden långa, sammanfallna rör. Linfibrer har också sitt ursprung från växtriket, de är runda och raka. Fibrerna glänser som siden och har otaliga uppsvällningar på fiberrören. Siden kommer från djurriket och består av massiva fibrer med liten diameter, i motsats till de ihåliga fibrerna från växtriket. Varje fiber är slät och jämn och ser ut som små glasstavar. Ullfibrer kommer också från djurriket, ytan består av överlappande hylsor, som verkar brutna och vågformade. Om möjligt, jämför ullfibrer från olika väverier. Lägg märke till hur olika fibrerna ser ut. Experter kan därigenom fastställa vilket land ullet kommer från. Konstsiden är, som namnet antyder, konstgjort genom en långvarig kemisk process. Alla fibrer har hårda, mörka linjer på den släta, glänsande ytan. Fibrerna skrynklas efter torkning. Lägg märke till likheterna och skillnaderna. 8.3 Hur uppstår mögel på bröd? Objekt: en gammal brödbit Sporerna som tillhör mögelsvampen, som angriper bröd, finns överallt i atmosfären. Lägg brödet på en objekthållare och spruta försiktigt lite vatten på det. Fukta endast brödet, dränk det inte helt i vatten. Placera det sedan i en behållare med skruvbar förslutning. Ställ behållaren i ett skåp, där endast lite ljust kommer in och där temperaturen är varm. På kort tid bildas mögel. Betrakta brödet varje dag. Först syns vita glänsande fjun. Lägg det på en objekthållare för 10.1 Installation av bildbearbetningsprogramvaran Ulead PhotoExplorer 7.0 SE Var vänlig gå igenom följande punkter steg för steg: 1. Klicka på Install PhotoExplorer 7.0 SE. 2. Det visas ett urval, i vilket Du kan välja önskat språk. Bekräfta valet genom att klicka på OK. 3. Vid Välkommen klickar Du på Vidare>. Nu visas en licensöverenskommelse, vilken Du bekräftar med JA. 4. Var nu vänlig att mata in Ditt namn, ev. ett firmanamn samt serienumret. Fältet Firmanamn kan även lämnas fritt. Serienumret finner Du på CD:ns plastfodral. Bekräfta uppgifterna med Vidare>. Skulle Du ha skrivit fel vid inmatning av serienumret, visas en varningshänvisning. Bekräfta densamma med OK och mata in på nytt. 5. I de nästa 4 fönstren frågas Du efter målsökväg, framställ kopplingssymboler, välj programpärm och TV-system. Bekräfta dessa med Vidare>. 6. Nu syns fönstret Setup Status. Programfilerna kopieras på Din PC. Denna process kan ta några minuter. 7. Efter det att fönstret försvunnit, kan det ta en kort stund innan fönstret Filtilldelning syns. Klicka på Vidare>, om Du i framtiden vill bearbeta resp. betrakta alla bildfiler på Din PC med Ulead-Software. Skall ingen förändring vidtagas, så klickar Du på Ändra ej aktuell filltilldelning och därefter på Vidare>. 8. Skulle Internet-Explorer öppnas nu, så var vänlig stäng den igen. 9. Fönstret InstallShield Wizard avslutad syns. Var vänlig klicka här på Nej, datorn startas senare på nytt och därefter på Färdigställning. Bildbearbetningsprogramvaran är nu installerad

6 10.2 Drivarinstallation för MikrOkular Var vänlig säkerställ, att MikroOkularet ej är förbundet med Din PC. Var vänlig gå igenom följande punkter steg för steg: 1. Klicka på Install Bresser PC-Okular Driver. 2. Det visas ett urval, i vilket Du kan välja önskat språk. Bekräfta valet genom att klicka på OK. 3. Vid Välkommen klickar Du på Vidare>. 4. Välj Fullständigt och bekräfta med Vidare>. 5. Fönstret Starta kopieringsprocessen bekräftar Du återigen med Vidare>. 6. Nu syns fönstret Setup Status. Programfilerna kopieras på Din PC. Denna process kan ta några minuter. 7. Efter det att fönstret försvunnit, kan det ta en kort stund innan fönstret InstallShield Wizard avslutad syns. Klicka här på Färdigställning Drivaren är nu installerad. Vänligen klicka i menyn på Exit. 12. Vård och underhåll Mikroskopet är en optisk apparat av hög kvalitet. Därför ska du säkerställa att damm eller fuktighet inte kommer i kontakt med mikroskopet. Undvik att lämna fingeravtryck på optiska ytor. Om damm eller smuts trots detta hamnat på mikroskopet eller tillbehören ska det avlägsnas med en mjuk borste. Rengör sedan den nedsmutsade ytan med en mjuk, luddfri trasa. Använd en luddfri, mjuk trasa, som indränkts i lite alkohol för att avlägsna fingeravtryck från optiska ytor. Efter användning ska mikroskopet och tillbehören åter placeras i de korrekta behållarna. Kom ihåg: Ett välvårdat mikroskop behåller den optiska kvaliteten i flera år och bevarar därmed sitt värde. 13. Problemlösning: Hänvisning: För varaktigt arbete med MikrOkular, rekommenderas att alltid köra MikrOkular på en och samma USB-port Drivartilldelning Starta Din dator på nytt. Efter nystarten ansluter Du PC-okularet till en ledig USB-port. MikrOkular tilldelas nu drivaren. Vid Windows XP syns en pratbubbla nere till höger. Här växlar indikeringen en kort tid mellan CIF-Single Chip och Mikrokular. Därefter står för kort tid Hårdvaran är nu installerad och kan användas i pratbubblan. MikrOkular är nu driftsklart. Fel Ingen bild Bilden flimrar (vid observation med PC-okular) Under installation av mjukvara visas not XP approved 14. Tekniska data: Lösning Sätt på lampan Sätt på kondensorlinsen (vid observation med ögat) Ställ in skärpan minska vid behov grafikkortets upplösning (= Monitorns bilduppdateringsfrekvens ej tillräcklig) tryck på <OK> 11 Arbete med MikrOkular 11.1 Förberedelse 1. Lägg ett preparat under Ditt mikroskop och ställ in det skarpt. 2. Tag bort okularet och Barlow-linsen ur okularstosen, samt dammskyddslocket från MikrOkular och stick detta istället för barlow-linsen i okularstosen. 3. Starta Din dator om så ej redan skett och anslut MikrOkular till USB-porten på Din dator Visning och lagring av bilder från MikrOkular på Din dator. Systemkrav för PC-okular Intel Pentium 166 MHz eller bättre Windows 98SE/2000/Me/XP operativsystem min. 64 MB RAM min. 100 MB utrymme på hårddisken Förstoringstabell Okular Objektiv Förstoring med Barlow-lins 10x 4x 40x 64x 10x 10x 100x 160x 10x 40x 400x 640x 16x 4x 64x 102x 16x 10x 160x 256x 16x 40x 640x 1024x 1. Starta Ulead PhotoExplorer 7.0 SE. 2. Välj Video uppe i menylisten och sedan Registrera stillbild. 3. Fönstret Registrera stillbild från videoapparat syns. Klicka på Livevy. Nu bör MikrOkularets bild synas. Är detta inte fallet, var vänlig klicka på Setup och därefter på Optioner. Fönstret Registreringsapparat syns. Vid Välj kamera väljer Du Microcular och bekräftar med OK. 4. Ställ bilden skarp igen. Så snart önskad bild syns, klickar Du på Registrera nu. 5. Bilden lagrades nu på Din dator. Efter klickning på Stäng syns bilden i Ulead PhotoExplorer Ulead PhotoExplorer 7.0 En utförlig bruksanvisning i PDF-format för Ulead PhotoExplorer 7.0 SE finner Du på CD:n i förteckningen Document\Manual. Här ligger pärmar för ett flertal språk. Skulle Ditt språk ej stå till förfogande, så var vänlig tala direkt med Ulead, om en motsvarande språkversion finns

7 14. EG-konformitetsförklaring Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, med adress i Borken, Siemsstr. 6, Tyskland, förklarar att denna produkt överensstämmer med nedanstående EG-riktlinjer: EN :1997 EN :1997 +A1 Produktbeskrivning: Ljusmikroskop Typ / beteckning: BIOLUX NG 40x-1024x Borken, Meade Instruments Europe Helmut Ebbert Verkställande direktör 15. Service Om denna bruksanvisning inte innehåller svar på alla dina frågor kan du vända dig till det Meade Service Center som är ansvarigt för ditt land. Adresser till Service Centren finns på baksidan av denna bruksanvisning. Vid frågor via e-post, vänd dig till den centrala serviceplatsen på adressen Glöm inte att ange ditt namn, din fullständiga adress och land! 16. Garanti Garantitiden uppgår till fem år och inleds på inköpsdatumet. Behåll kvittot som bevis för inköpet. Under garantitiden kan defekta apparater skickas till serviceadressen (vi ersätter portokostnaderna). Du erhåller då en ny eller reparerad apparat utan kostnad. Även efter att garantitiden gått ut kan du skicka den defekta apparaten till adressen nedan för reparation. Efter att garantitiden gått ut är all reparation kostnadspliktig. Viktigt: Se till att apparaten sänds omsorgsfullt förpackad i orginalförpackningen för att undvika transportskador! Var god bifoga kassakvittot (eller kopia). Era lagliga rättigheter kommer inte att inskränkas genom denna garanti. V.g. sänd till: GEOLOGISTICS AB Stenbrovägen 11 SW Helsingborg Service-hotline: SW FI NO DK GR CZ SK Namn:... Postnr / Ort:... Gata:... Telefon:... Köpdatum:... Underskrift:

8 Kaikki osat (kuva 1): 10x WF okulaari Barlow-linssi PC-okulaari Okulaarinkiinnikettä Okulaari objektiivirevolveri Mikroskooppipöytä Tarkennuspyörä LED-valaisin Virtaliitäntä Mikroskoopin jalka Himmennin Kiinnitysruuvi Näytteenpidin 1. Yleistä/paikan valinta: Lisävarusteet (kuva 6): 10x WF okulaari 16x WF okulaari Barlow-linssi PC-okulaari Ulead PhotoExplorer SE ohjelmisto Virtalähde 5 näytelasia, peitelasia ja kestopreparaattia muovikotelossa Mattasuodatinlinsi Kondensorilinssi Värisuodatinlevy Aloita pienimmällä suurennuskertoimella. Siirrä pöytä (Abb. 1, 8) säätöpyörällä (kuva 1, 9) ala-asentoon, ja käännä sitten objektiivinpidintä (kuva 1, 7), kunnes se lukkiutuu pienimmän suurennoksen (4x) asentoon. Ohje: Siirrä pöytä (kuva 1, 8) aina ala-asentoon ennen objektiivin vaihtamista, koska siten vältät mahdolliset vauriot. Aseta 10x okulaari (kuva 2, 1) Barlow-linssiin (kuva 2, 3). Varmista, että Barlow-linssi on kokonaan okulaarinpitimiessä (kuva 2, 5), eikä ole vetäytynyt ulos. 6. Mikroskoopin käyttö Kun olet koonnut mikroskoopin ja valinnut oikean valaistustavan, huomioi seuraavat perussäännöt: Ennen kuin aloitat kokoamisen, valitse mikroskoopille sopiva paikka. Valitse luja, tärisemätön alusta. Sähkövalaistusta varten tarvitset pistorasian (230 V). 2. LED-valo ja himmennin Tarkasta ennen käyttöönottoa, että himmennin (kuva 1, 18) on asennossa off. Yhdistä mukana toimitettu verkkolaite (kuva 1, 11) laitteeseen ja pistoke pistorasiaan ( V). Sytytä valo himmentimellä (kuva 1, 18) ja säädä kirkkaus (1=himmeä / 6=kirkas). Laitteessa on portaattomasti säädettävä valaistus (himmennin), joten tarkasteltava kohde valaistuu optimaalisesti. 3. Värisuodatinlevy Mikroskooppipöydän alle asetettu värisuodatinlevy (kuva 1, 19) auttaa tarkastelemaan erittäin vaaleita tai läpinäkyviä preparaatteja. Valitse väri tarkasteltavan kohteen mukaan. Värittömien/läpinäkyvien kohteiden (esim. tärkkelysrakeiden, yksisoluisten) yksityiskohdat erottuvat silloin paremmin 4. Vaihdettava valonsuuntauslinssit Mikroskoopin mukana toimitetaan kaksi valonsuuntauslinssiä (kuva 6, 16+17). Valitse sopiva linssi katselutavan perusteella ja aseta se LED-valaisimen (kuva 6, 10) päälle, jotta kuva olisi aina paras mahdollinen. Mattalinssi (kuva 8, 16) on jo asennettu valaisinyksikköön. Valonsuuntauslinsseissä on kierrekiinnitys. Käännä valaisimen yläosaa (kuva 1, 16+17). Tästä näet, mikä linssi soveltuu parhaiten eri tarkoituksiin: Mattasuodatinlinssi (kuva 6, 16) litteä, himmeä linssi Käytetään yhdessä PC-okulaarin kanssa (kuva 6, 4) tarkasteltaessa erittäin pieniä kohteita okulaarilla (kuva 6, 1+2) ja Barlow-linssillä (kuva 6, 3) Kondensoria (kuva 6, 17) kaareva, heijasta linssi käytetään tarkasteltaessa normaalikokoisia kohteita okulaarilla (kuva 6, 1+2) ja Barlow-linssillä (kuva 6, 3) 5. Mikroskoopin valmistelu: Valmistele mikroskooppi ensimmäistä käyttökertaa varten (kuva 1, 6). Avaa ruuvi (kuva 1, X) ja käännä okulaariputki mukavaan asentoon. Aloita yksinkertaisesta kohteesta ja pienimmästä suurennuskertoimesta. Kohteen saa silloin keskitettyä ja säädettyä helposti. Mitä suurempi suurennuskerroin on, sitä enemmän tarvitaan valoa selkeää kuvaa varten. Aseta kestopreparaatti (kuva 3, 15) suoraan objektiivin alle pöydälle (kuva 3, 8) ja kiinnitä se kummallakin pitimellä (kuva 3, X). Katso okulaariin (kuva 1, 1) ja käännä varovasti säätöpyörää (kuva 1, 9), kunnes näet kohteen terävänä. Nyt voit valita suuremman suurennuksen, kun vedät Barlow-linssin (kuva 4, 3) hitaasti okulaarinpitimestö (kuva 4, 5). Kun Barlow-linssi on lähes kokonaan ulkona, suurennus kasvaa 1,6-kertaisesti. Jos haluat vielä suuremman suurennuksen, käytä okulaaria 16x (kuva 6, 2) ja käännä objektiivinpidin (kuva 1, 7) vastaavasti toiseen asentoon (10x/40x). Tärkeä ohje: Joistakin preparaateista ei saa parempaa kuvaa suurentamalla suurennusta! Barlow-linssi muuttaa ulos vedettäessä suurennusta 1,6-kertaisesti. Huomioi: Kun muutat suurennusta (vaihdat okulaaria tai objektiivia, vedät Barlow-linssin ulos), kuva on tarkennettava uudelleen säätöpyörällä (kuva 1, 9). Toimi varoen. Jos nostat pöytää liian nopeasti, objektiivi ja näytteenpidin voivat koskettaa toisiaan ja vaurioitua! 7. Kohde ominaisuudet ja preparointi Kohteen ominaisuudet Tavallisella lupilla katsellaan ennen kaikkea läpinäkymättömiä kohteita, esim. pieniä eläimiä, kasvin osia, kudoksia jne. Valo kohdistuu tarkkailtavaan kohteeseen, heijastuu siitä ja kulkeutuu linssin kautta silmään (heijastusperiaate). Tällä mikroskoopilla niin kutsutulla läpivalaisevalla mikroskoopilla voi tarkastella vain läpinäkyviä kohteita. Valo tulee alta preparaatin läpi, objektiivi ja okulaari suurentavat sen, ja sitten se kulkeutuu silmään (läpivalaisuperitaate). Monet pienet vesieliöt, kasvin osat ja pienimmät eläinperäiset kohteet ovat luonnostaan läpinäkyviä, toisen on ensi preparoitava. Kohteen voi käsitellä läpinäkyväksi sopivilla aineilla, tai siitä voi leikata ohuen ohuita leikkeitä (käsileikkaus, mikrotomia) tutkimista varten. Näihin menetelmiin perehdytään seuraavassa osassa. Ohuiden leikkeiden valmistaminen Kohteesta on valmistettava mahdollisimman ohuita leikkeitä. Parasta tulosta tarvitaan hieman vahaa tai parafiinia. Jos mikroskooppisettiin - 8 -

9 ei sisälly tällaista materiaalia, kynttiläkin kelpaa. Sulata vahaa astiassa liekillä kuumentaen. Kasta kohde useita kertoja sulaan vahaan. Anna vahan kovettu. Leikkaa vahan ympäröimästä kohteen ohuen ohuita leikkeitä mikrotomilla tai veitsellä/kirurginveitsellä (varovasti!!!). Aseta leikkeet lasilevylle ja peitä suojalasilla. Oman preparaatin valmistaminen Aseta tarkkailtava kohde lasilevylle ja tiputa sen päälle pipetilla pisara tislattua vettä (kuva 7). Aseta suojalasi (niitä saa kaikista hyvistä harrasteliikkeistä) pisaran reunalle niin, että vesi juoksee pitkin peitelasin reunaa (kuva 8). Laske peitelasi hitaasti vesipisaran päälle. 8. Kokeita Kun tunnet mikroskoopin, voit tehdä tässä selostettuja kokeita, ja tarkastella tuloksia mikroskoopilla. 8.1 Painojälki Kohteet: 1. pieni pala sanomalehtipaperia, jossa on osa kuvaa ja muutama kirjain 2. samanlainen pala paperia aikakauslehdestä Laadi kirjainten ja kuvien tarkastelua varten jokaisesti kohteesta ajallisesti rajoitettu preparaatti. Valitse pienin suurennuskerroin ja katso sanomalehtinäytettä. Kirjaimet näyttävät risareunaisilta ja katkenneilta, koska sanomalehtipaperi on karkeaa ja huokoista. Aikakauslehden kirjaimet ovat terävämpiä ja täydellisempiä. Sanomalehden kuvat koostuvat monista pienistä pisteistä, jotka vaikuttavat hieman likaisilta. Aikakauslehden kuvan pisteet (rasteripisteet) ovat teräviä. 8.2 Tekstiilikuidut Kohteet ja tarvikkeet: 1. Tekstiilikuituja: puuvilla, pellava, villa, silkki, tekosilkki, nailon jne. 2. kaksi neulaa Aseta jokainen lanka lasilevylle ja hajoita pintaa neuloilla. Kostuta langat ja peitä lasilla. Valitse pieni suurennuskerroin. Puuvillakuidut ovat kasviperäisiä, ja näyttävät mikroskoopissa litteältä kierretyltä nauhalta. Kuidut ovat reunoiltaan paksumpia ja pyöreämpiä kuin keskeltä. Puuvillakuidut ovat periaatteessa pitkiä, kokoon painuneita putkia. Pellavakuidut ovat myös kasviperäisiä, pyöreitä ja suoria. Kuidut kiiltävät kuin silkki, ja niissä on lukemattomia kohoumia. Eläinperäinen silkki koostuu pienihalkaisijaisista massiivista kuiduista, toisin kuin ontot kasviperäiset kuidut. Jokainen kuitu on sileä ja tasainen, ja muistuttaa pientä lasisauvaa. Eläinperäisten villakuitujen pinta koostuu toistensa päälle menevistä hylsyistä, jotka näyttävät katkenneilta ja laineikkailta. Pyri vertailemaan eri kehräämöjen villakuituja. Huomioi kuitujen erilainen ulkonäkö. Asiantuntijat pystyvät päättelemään villan alkuperämaan. Tekosilkki valmistetaan, kuten nimikin sanoo, keinotekoisesti pitkässä kemiallisessa prosessissa. Kaikissa kuiduissa on kovia, tummia viivoja tasaisella, kiiltävällä pinnalla. Kuidut kihartuvat kuivaamisen jälkeen samaan tilaan. Huomioit yhtäläisyydet ja erot. 8.3 Miten home syntyy? Kohde: vanha leivänpala Homesienen itiöitä on kaikkialla ilmassa. Aseta leipä lasille ja suihkuta sen päälle varovasti hieman vettä. Kostuta leipä, mutta älä kastele sitä kokonaan. Aseta leipä kierrekannelliseen tölkkiin ja pane hämärään, lämpimään kaappiin. Mustaa hometta ilmestyy pian. Tarkastele leipää päivittäin. Home näyttää aluksi valkoiselta, hohtavalta vaahdolta. Aseta lisä lasille tarkasteltavaksi. Materiaali näyttää kiertyneeltä lankamassalta, joka on sienen runko. Sitä kutsutaan nimellä myseeli (rihmasto). Jokainen rihma on hyyfi. Pian muodostuu ritsoideja, jotka sitovat homesienen leipään, jotta se rihmasto saisi kasvuun tarvittavaa vettä ja ravinteita. Ritsoidit värjäytyvät vähitellen ruskeiksi. Sen päälle kasvaa hyyfejä kuin pieniä varsia, jotka päätyvät pienen pieniin valkoisiin palloihin. Niitä kutsutaan itiöangioforeiksi, ja pallo on itiökapseli. Pallot muuttuvat pian mustiksi. Niissä olevat itiöt kyspyvät. Kun itiökapseli avautuu, itiöt vapautuvat ilmaan ja tarttuvat leipään. Kypsät itiökapselit näyttävät paljain silmin katsottuna pieniltä mustilta läikiltä. Ne ovat levinneet pitkin homesienen pintaa ja antavat sille nimen. Muitakin homesieniä on olemassa. Ne voivat olla vaaleanpunaisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä. Valmista preparaatteja leipähomeen kaikista vaiheista. 9. PC-okulaarin asennus: Poista Barlow-linssi (kuva 6, 3) ja okulaari pitimestä (kuva 1, 5), ja aseta tilalle PC-okulaari (kuva 5, 4) pitimeen (kuva 5). 10. Ohjelmiston asentaminen Älä liitä MikrOkularia vielä tietokoneeseen. Aseta CD-ROM CD- tai DVD-asemaan. CD:n valikko avautuu automaattisesti. Jos valikko ei avaudu, avaa Resurssienhallinta ja valitse CD-asema. Käynnistä asennus napsauttamalla "Setup.exe" kahdesti. Ohje: Jos olet jo asentanut kuvankäsittelyohjelman, voit jatkaa kohdasta 9.2. Vain MikrOkular-ajuri asennetaan. Jos et ole varma, jatka kohdasta Kuvankäsittelyohjelman Ulead PhotoExplorer 7.0 SE asennus Käy kohdat läpi vaihe vaiheelta: 1. Napsauta "Install PhotoExplorer 7.0 SE". 2. Valitse kieli valintaikkunasta. Vahvista napsauttamalla OK. 3. Kun näytössä on "Willkommen", napsauta "Jatka". Lue käyttöoikeussopimus ja vahvista valitsemalla "JA". 4. Syötä nimesi, mahdollisesti yrityksen nimi sekä sarjanumero. Kentän "Firmenname" voi myös jättää tyhjäksi. Sarjanumero on CD:n muovikotelossa CD. Vahvista tiedot napsauttamalla "Jatka". Jos olet syöttänyt sarjanumeron väätin, näyttöön tulee varoitus. Vastaa "OK" ja syötä tiedot uudelleen. 5. Seuraavissa 4 ikkunassa kysytään Zielpfad (kohdepolku), Verknüpfungssymbole erstellen (pikakuvakkeiden luonti), Programmordner auswählen (ohjelmakansion valinta) ja TV- System (TV-järjestelmä). Vahvista valinnat napsauttamalla "Jatka". 6. Näyttöön avautuu ikkuna "Setup Status". Ohjelmatiedostot kopioidaan koneeseen. Asennus voi kestää jokusen minuutin. 7. Kun ikkun sulkeutuu, voi kestää hetken, kunnes ikkuna "Dateizuordnung" avautuu. Napsauta "Jatka". Kun haluat myöhemmin käsitellä tai katsella kuvatiedostoja Ulead-ohjelmalla. Jos et halua muuttaa asetusta, napsauta "Aktuelle Dateizuweisung nicht ändern" ja sitten "Jatka". 8. Jos Internet Explorer käynnistyy, sulje se. 9. Ikkuna "InstallShield Wizard abgeschlossen" avautuu. Napsauta "Nein, Computer wird später neu gestartet" (ei, käynnistän tietokoneen myöhemmin uudelleen) ja sitten "Fertig stellen" (valmis). Kuvankäsittelyohjelma on asennettu MikrOkular-ajurin asennus Varmista, että MikroOkularia ei ole yhdistettu tietokoneeseen. Käy kohdat läpi vaihe vaiheelta: 1. Napsauta "Install Bresser PC-Okular Driver". 2. Valitse kieli valintaikkunasta. Vahvista napsauttamalla OK. 3. Kun näytössä on Willkommen, napsauta "Jatka". 4. Valitse "Vollständig" (täydellinen) ja vahvista valitsemalla "Jatka", 5. Vahvista ikkuna "Kopiervorgang Starten" (käynnistä kopiointi) valitsemalla "Jatka". 6. Näyttöön avautuu ikkuna "Setup Status". Ohjelmatiedostot kopioidaan koneeseen. Asennus voi kestää jokusen minuutin. 7. Kun ikkuna sulkeutuu, voi kestää hetken, kunnes ikkuna "InstallShield Wizard abgeschlossen" avautuu. Napsauta "Valmis". Ajuri on asennettu. Napsauta valikossa "Exit". SW FI NO DK GR CZ SK - 9 -

10 Ohje: MikrOkularin jatkuvan käytön kannalta on suositeltavaa käyttää aina samaa USB-porttia. 13. Ongelen korjaaminen Ongelma Ratkaisu 10.3 Ajurin valinta Käynnistä tietokone uudelleen. Liitä PC-okulaari käynnistyksen jälkeen vapaaseen USB-porttiin. MikrOkularille valintaan nyt ajuri. Windows XP:n oikeaan alakulmaan ilmestyy puhekupla. Siinä vaihtuvat hetken aikaa "CIF-Single Chip" ja "Mikrokular". Sitten puhekuplassa lukee lyhyen aikaa "Laitteist on asennettu ja ja on valmis käytettäväksi". MikrOkular on toimintavalmis. kuvaa ei näy kuva väriseen (käytettäessä PC-okulaaria) Asennusohjelma ilmoittaa not XP approved sytytä valo asenna kondensori (silmin katsottaessa) tarkenna uudelleen tarvittaessa pienennä grafiikkakortin tarkkuutta (= monitorin kuvanvaihtotaajuus ei riitä) valitse <OK> 11 MikroOkularin käyttö 13. Tekniset tiedot 11.1 Valmistelu 1. Aseta preparaatti mikroskooppiin ja tarkenna. 2. Poista okulaari ja Barlow-linssi okulaariputkesta sekä pölysuojus MikrOkularista, ja pane se Barlow-linssin tilalle okulaariputkeen. 3. Käynnistä tietokone, jos se ei vielä ole käynnissä, ja liitä MikrOkular tietokoneen USB-porttiin MikrOkularin kuvien katselu ja tallentaminen tietokoneeseen 1. Käynnistä Ulead PhotoExplorer 7.0 SE. 2. Valitse valikkoriviltä "Video ja sitten "Standbild erfassen" (kaappaa pysäytyskuva). 3. Näyttöön avautuu ikkuna "Standbild vom Videogerät erfassen" (videolaitteen pysäytyskuvan kaappaus). Napsauta "Liveansicht" (live-kuva). MikrOkularin kuvan pitäisi nyt näkyä. Jos se ei näy, napsauta "Setup" ja sitten "Optionen". Ikkuna "Erfassungsgerät" avautuu. Valitse kohdasta "Kamera auswählen" (kameran valinta) Microcular ja napsauta OK. 4. Tarkenna kuva vielä kerran. Kun haluttu kuva näkyy, napsauta "Jetzt erfassen" (kaappaa nyt). 5. Kuva tallentuu tietokoneeseen. Kun napsautat "Schließen" (sulje), kuva ilmestyyulead PhotoExploreriin Ulead PhotoExplorer 7.0 Ulead PhotoExplorer 7.0 SE:n eri kieliset käyttöohjeet ovat pd>-muotoisina asennus-cd-levyllä kansiossa Document\Manual. Kansiossa on useita kielivaihtoehtoja. Jos oma kielesi puuttuu, kysy sen saatavuutta suoraan Uleadilta. 12. Huolto ja kunnossapito: Mikroskooppi on laadukas optinen laite. Estä siksi pölyn tai kosteuden pääsy laitteeseen. Älä kosketa optiikan pintoja sormilla. PC-okulaarin järjestelmävaatimukst Intel Pentium 166 MHz tai parempi Windows 98SE/2000/Me/XP väh. 64 MB RAM väh. 100 MB tilaa levyllä Suurennustaulukko Okulaari Objektiivi Suurennus Barlow-linssiä käytettäessä 10x 4x 40x 64x 10x 10x 100x 160x 10x 40x 400x 640x 16x 4x 64x 102x 16x 10x 160x 256x 16x 40x 640x 1024x 14. EG-vaatimustenmukaisuusilmoitus Die Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, osoite Borken, Siemsstr. 6, Saksa, ilmoittaa, että tämä tuote täyttää seuraavien EU:n direktiivien vaatimukset: EN :1997 EN :1997 +A1 Tuote: läpivalaiseva mikroskooppi Tyyppi / tunnus: BIOLUX NG 40x-1024x Borken, Meade Instruments Europe Helmut Ebbert toimitusjohtaja 15. Huolto Jos laitteeseen on päässyt likaa tai pölyä, poista ne ensin pehmeällä siveltimellä. Puhdista sitten likainen kohta pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Sormenjäljet saa poistettua optisilta pinnoilta parhaiten nukkaamattomalla, pehmeällä liinalla, joka on ensin kostutettu hieman puhdistusalkoholilla. Säilytä mikroskooppi varusteineen omissa pakkauksissaan. Pidä mielessä: Hyvin hoidettu mikroskooppi säilyttää optisen laatunsa ja arvonsa vuosikausia

11 Jos käyttöohjeet eivät vastaa kaikkiin kysymyksiisi, käänny asuinmaasi Meade Service Centerin puoleen. Service Centerin osoite on ohjekirjan takasivulla. Lähetä sähköpostikyselyt osoitteeseen Muista ilmoittaa nimesi, täydellinen osoitteesi ja kotimaasi! SW FI 16. Takuu Takuu on voimassa viisi vuotta ostopäivästä. Säilytä kassakuitti. Viallisen laitteen voi lähettää takuuaikana jäljempänä mainittuun osoitteeseen (me korvaamme postimaksun). Saat tilalle uuden tai korjatun laitteen maksutta. Laitteen voi lähettää takuuajan päätyttyä korjattavaksi jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Korjaukset ovat maksullisia takuuajan päätyttyä. TÄRKEÄÄ: Pakkkaa laite huolellisesti alkuperäiseen pakkaukseen, jotta se ei vaurioituisi kuljetuksen aikana! Liitä kassakuitti (tai kopio) mukaan. Tämä takuu ei rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi. Lähetä osoitteeseen: NO DK GR CZ SK UPS SCS (Finland) Oy VANHA PORVOONTIE Vantaa Puhelin: Nimi:... Postinumero ja -toimipaikka:... Jakeluosoite:... Puhelin:... Ostopäivä:... Allekirjoitus:

12 Alle deler (fig. 1): 10x vidvinkelokular Barlow-linse PC-okular Okularrør Mikroskopøyestykke Objektiv-revolver Mikroskopbord Skarpstillingshjul Elektrisk LED-belysning Strømomformer Mikroskopfot Dimmer Festeskrue Holdeklemmer (objektbærer) Tilbehør (fig. 6): 10x vidvinkelokular 16x vidvinkelokular Barlow-linse PC-okular Ulead PhotoExplorer SE programvare Strømkabel 5av hver: objektglass, dekkglass og varige preparater i plastboks Mattfilter-linse Kondensor-linse Fargefilterskive 5. Mikroskopinnstillinger Mikroskopets øyestykke (fig. 1, 6) skal nå forberedes for første observasjon. Løsne skruen (fig. 1, X) og drei øyestykket til en behagelig observasjonsposisjon. Begynn hver observasjon med laveste forstørrelse. Skyv mikroskopbordet (fig. 1, 8) helt ned ved hjelp skarpstillingsrattet (fig. 1, 9) og drei så objektivrevolveren (fig. 1, 7) til den klikker inn på minste forstørrelse (4x). Anvisning: Skyv mikroskopbordet (fig. 1, 8) bare helt ned før objektivinnstillingen skiftes, for å unngå eventuelle skader. 1. Generelt/plasseringssted: Før du begynner med sammensettingen av mikroskopet, velg et egnet plasseringssted. Videre bør du passe på at mikroskopet plasseres på et stabilt, vibrasjonsfritt underlag. For observasjoner med elektrisk belysning kreves et strømuttak (230 V). 2. Elektrisk LED-belysning med dimmer Før det tas i bruk kontroller om dimmeren (fig. 1, 18) står til posisjon off. For å ta det i buk settes den vedlagte strømkabelen (fig. 1, 11) i mikroskopet og i en stikkontakt ( V). Koble inn belysningen via dimmeren (fig. 1, 18) og still inn ønsket lysstyrke (1=lav / 6=høy). Fordi apparatet er utstyrt med regulerbar belysning (dimmer) er det garantert at du vil få en optimal belysning av objektet som studeres. 3. Fargefilterskive Fargefilterskiven under mikroskopbordet (fig. 1, 19) gir deg hjelp ved observasjon av svært lyse eller gjennomsiktige preparater. Velg en farge som passer for det aktuelle objektet som observeres. Fargeløse/gjennomsiktige objekter (f.eks. stivelseskorn, encellede organismer) viser derved enkeltdelene bedre. 4. Utskiftbare belysningslinser For belysning av mikroskopet følger det med to linseansatser fig. 6, 16+17). Disse plasseres avhengig av observasjonstype på LEDbelysningen (fig. 6, 10), slik at det alltid er best mulig avbildningskvalitet. Mattlinse (fig. 8, 16) er allerede montert på belysningsenheten. Bytte av ansats gjøres gjennom enkel av- og påskruing. For å få den frem, drei på øvre del av belysningen (fig. 1, 16+17). Her er en oversikt over når de to ulike linseansatser skal brukes: Mattfilterlinse (fig. 6, 16) flat, matt linse Anvendes ved Observasjon med PC-okular (fig. 6, 4) Observasjon av ekstremt små objekter med okular (fig. 6, 1+2) og Barlow-linse (fig. 6, 3) Kondensorlinse (fig. 6, 17) hvelvet, reflekterende linse Anvendes ved Observasjoner av normalt store objekter med okular (fig. 6, 1+2) og Barlow-linse (fig. 6, 3) Sett inn 10x okularet (fig. 2, 1) i Barlow-linsen (fig. 2, 3). Pass på at Barlow-linsen er skjøvet helt inn i okularrøret (fig. 2, 5) og ikke er trukket litt ut. 6. Observasjon Etter at mikroskopet er utstyrt med relevant belysning og innstilt, gjelder følgende grunnregler: Begynn med en enkel observasjon med lav forstørrelse. Sentrering og innstilling av objekt som skal observeres er da mye lettere. Jo høyere forstørrelse, desto mer lys kreves for god billedkvalitet. Plasser nå et varig preparat (fig. 3, 15) direkte under objektivet på mikroskopbordet (fig. 3,8) under begge klemmene (fig. 3, X). Se nå gjennom okularet (fig. 1, 1) og drei forsiktig på skarpstillingen (fig. 1, 9) til bildet er skarpt. Nå kan det stilles inn høyere forstørrelse ved å langsomt trekke Barlow-linsen (fig. 4,3) ut av okularrøret (fig. 4, 5). Ved nesten helt uttrukket Barlow-linse er forstørrelsen økt med en faktor på 1,6. For enda høyere forstørrelse sett inn okularet 16x (fig. 6, 2) og drei objektivrevolveren (fig. 1, 7) til en høyere innstilling (10x/40x). Viktig anvisning: Avhengig av anvendt preparat fører høyere forstørrelse i enkelte tilfeller ikke til bedre bilde! Her blir også den innstilte forstørrelsen økt med en faktor på 1,6 ved å trekke ut Barlow-linsen. Pass på: Ved forandret forstørrelsesinnstilling (okular- eller objektivskifte, uttrekking av Barlow-linse) må billedskarpheten innstilles på nytt med skarpstillingshjulet (fig. 1, 9). Gå meget forsiktig frem. Dersom mikroskopbordet beveges for fort, kan objektiv og objektbærer komme i berøring med hverandre og bli skadet! 7. Observasjonsobjekt Beskaffenhet og preparering Beskaffenhet av observasjonsobjektet Med en vanlig lupe observerer vi vanligvis ikke-gjennomsiktige (opake) gjenstander, for eksempel smådyr, plantedeler, vev osv. Derved faller lyset inn på gjenstanden vi ser på, og reflekteres derifra gjennom linsen og inn på øyet (refleksjonsprinsippet). Med dette mikroskopet, et såkalt gjennomlysningsmikroskop, kan kun gjennomsiktige objekter observeres. Derved kommer lyset inn fra undersiden gjennom objektet på objektbordet, forstørres gjennom objektiv- og okularlinsene, og kommer inn på øyet (gjennomlysningsprinsippet). Mange små levende vesener i vann, plantedeler og de minste bestanddelene av dyr er fra naturen av

13 gjennomsiktige, andre må først gjennomgå en relevant preparering. Men i mange tilfeller må objekter gjøres gjennomsiktige med en forbehandling eller impregnering med egnde stoffer (medier), eller vi må skjære svært tynne skiver av et stoff (håndsnitt, mikrotomsnitt) for så å kunne se på disse. Vi skal gjøre oss kjent med disse metodene i følgende del av bruksanvisningen. Fremstilling av tynne preparatsnitt Som beskrevet over må vi skjære svært tynne snitt av noen objekter. For å få best resultat trenger vi litt voks eller parafinvoks. Dersom det ikke inngår slikt materiale i ditt mikroskopsett kan du bruke et stearinlys. Voksen legges i en skål og varmes litt over en flamme. Dypp så objektet flere ganger i den flytende voksen. La voksen kjølne og bli hard. Ved hjelp av en mikrotom eller kniv/skalpell (forsiktig!!) skjæres så tynne snitt av det voksbelagte objektet som mulig. Dette snittet legges på et objektglass og dekkes med et dekkglass. Fremstilling av et eget preparat Legg objektet som skal observeres på et objektglass og påfør en dråpe vann ved hjelp av en pipette (fig. 7). Sett et dekkglass (fås kjøpt i velassorterte hobbybutikker) loddrett på kanten av vanndråpen, slik at vannet løper langs kanten av dekkglasset (fig. 8). Senk så dekkglasset langsomt ned over vanndråpen. 8. Eksperimenter Når du har gjort deg fortrolig med mikroskopet kan du utføre eksperimentene under og se på resultatene i mikroskopet. 8.1 Avistrykk Objekter: 1. et lite stykke papir fra en avis med en del av et bilde og noen bokstaver. 2. et tilsvarende stykke papir fra et illustrert tidsskrift For å kunne observere bokstavene og bildet, fremstill et smalt preparat av hvert stykke papir. Still mikroskopet til laveste forstørrelse og se på preparatet fra avisen. Bokstavene ser opprevet og ujevne ut, fordi avisen trykkes på grovt, mindreverdig papir. Bokstavene fra tidsskriftet ser glattere og mer fullstendige ut. Bildet fra avisen er bygd opp av mange små punkter som ser litt skitne ut. Bildepunktene (rasterpunkter) fra tidsskriftet avtegner seg mye skarpere. brødmugg. Se på brødet hver dag. Som første tegn på mugg viser det seg hvite, glinsende flimmerhår. Ta litt av de på et objektglass for observasjon. Materialet ser ut som en sammenviklet fibermasse, disse danner til sammen sopplegemet. Sopplegemet kalles også mycel. Hver fiber kalles en hyfe. Snart vil du se rhizoider som forankrer muggsoppen til brødet, for å skaffe vann og næringsstoffer til mycelets vekst. I tidens løp vil rhizoidene få en brunlig farge. Vertikal over denne gruppen vokser hyfer som lange slanke stengler, som ender i bittesmå hvite kuler. Stengelen kalles sporekapselbærer, kulen kalles sporangium eller sporekapsel. Snart vil disse kulene bli svart av farge. Sporene inne i kapselen er nå modne. Når det går hull på sporkapselen settes sporene fri, og kan bæres med luften for å infisere annet brød. Med det blotte øye kan du se sporekapslene som bittesmå svarte flekker. De er strødd utover muggoverflaten og har derved gitt muggsoppen sitt navn. Det finnes også andre sorter muggsopp. De kan være rosa, røde, blå eller grønne. Lag preparater av alle stadier av brødmuggen. 9. Sette på PC-okular Anvisning: PC-okularet fungerer bare uten den medleverte Barlow-linsen! Forstørrelsesinnstillingen endres ved bruk av PC-okularet, og må stilles inn på nytt ved hjelp av skarpinnstillingshjulet. Fjerne Barlow-linsen (fig. 6, 3) med det okularet som brukes for øyeblikket fra okularrøret (fig. 1, 5), og sett i stedet inn PC-okularet (fig. 5, 4) i okularrøret (fig. 5). 10. Installasjon av programvare Ikke koble MikrOkular til PC-en ennå. Legg den vedlagte CD-en inn i CD- eller DVD-spilleren. Menyen for CD-en åpner seg automatisk. Dersom menyen ikke åpner seg, gå til Windows-Explorer og velg CD-stasjonen. Start filen: AutoRun.exe ved hjelp av et dobbeltklikk. Anvisning: Dersom det allerede er installert programvare for billedbehandling, kan du fortsette direkte med punkt 9.2. Da blir det bare installert en driver for MikrOkular. Dersom du ikke er sikker, fortsett med punkt 9.1. SW FI NO DK GR CZ SK 8.2 Tekstilfibere Objekter og tilbehør: 1. Fibere fra ulike tekstiler: bomull, lin, ull, kunstsilke, nylon osv. 2. to nåler Hver fiber legges på et objektglass, og strekkes ut ved hjelp av de to nålene. Fukt fibrene og dekk med et dekkglass. Still inn mikroskopet på lav forstørrelse. Bomullsfibere kommer fra planter og ser under mikroskopet ut som et flatt, snurret bånd. Fibrene er tykkere og rundere på kantene enn i midten. Bomullsfibere er egentlig lange, sammenfalte rør. Linfibere kommer også fra planter, men de er runde, og rette i lengderetningen. Fiberene glinser som silken og har talløse oppsvellinger på fiberrørene. Silke kommer fra dyreriket og består av massive Fibere med liten diameter, i motsetning til de hule plantefibrene. Hver fiber er glatt og jevn og ser ut som små glasstaver. Ullfiber kommer også fra dyreriket, overflaten består av overlappende hylser, som ser oppstykket og bølgeformet ut. Dersom det er mulig, sammenlign ullfibere fra ulike veverier. Se på forskjellen i fibrene. Eksperter kan ut fra dette bestemme opprinnelseslandet for ulla. Kunstsilke er som navnet antyder kunstig fremstilt via en lang kjemisk prosess. Alle fibrene viser harde, mørke linjer på den glatte glinsende overflaten. Fibrene krøller seg etter tørking i samme tilstand. Se på likheter og forskjeller. 8.3 Hvordan oppstår brødmugg? Objekt: et gammelt stykke brød Sporene til den soppen som angriper brødet vårt finnes overalt i atmosfæren. Legg en brødbit på et objektglass og sprøyt forsiktig litt vann på det. Brødet skal bare fuktes, ikke være helt gjennomtrukket. Legg så det hele i et glas med skrulokk og sett det i et skap med bare litt lys og varm temperatur. På kort tid vil det dannes det svart Installasjon av billedbehandligsprogramvare Ulead PhotoExplorer 7.0 SE Gå gjennom følgende punkt trinn for trinn: 1. Klikk på Install PhotoExplorer 7.0 SE. 2. Du skal så velge ønsket språk. Bekreft valget ved å klikke OK. 3. Ved velkomstmeldingen klikker du på Videre>. Nå kommer lisenserklæringen opp, som du må godta ved å klikke på Ja. 4. Legg inn navn, eventuelt firmanavn og serienummer. Feltet Firmanavnet behøver ikke fylles ut. Serienummeret finner du på CD-omslaget. Bekreft dataene med å trykke "Videre>". Dersom du har tastet feil ved innleggelsen av serienummeret får du en advarsel. Bekreft denne med "OK" og legg inn serienummeret på nytt. 5. I de neste 4 vinduene blir du spurt om Filbane, Lage programikon, Velg programmappe og TV-system. Bekreft disse med Videre>. 6. Så kommer vinduet Setup Status. Programfilene blir kopiert til PC-en. Dette kan ta noen minutter. 7. Etter at vinduet forsvinner, kan det gå en liten stund før vinduet "Filtilordning" kommer frem. Klikk på "Videre>". Dersom du i fremtiden vil bearbeide og se på alle billedfiler på PC-en ved hjelp av Ulead-programvaren, skal det ikke gjøres noen endringer. Klikk da på Ikke endre aktuell filtilordning, og så på Videre>. 8. Dersom Internet-Explorer åpner seg, lukk den igjen. 9. Vinduet InstallShield Wizard avsluttet kommer opp. Klikk her på Nei, datamaskinen blir startet på nytt senere", og så på "Avslutt". Billedbehandlingsprogramvaren er nå installert.

14 10.2 Installasjon av driver for MikrOkular Kontroller først at MikroOkular ikke er koblet til PC-en. Gå gjennom følgende punkt trinn for trinn: 1. Klikk på Install Bresser PC-Okular Driver. 2. Du skal så velge ønsket språk. Bekreft valget ved å klikke OK. 3. Ved velkomstmeldingen klikker du på Videre>. 4. Velg Fullstendig og bekreft med Videre>. 5. Vinduet Start kopiering bekrefter du med Videre>. 6. Så kommer vinduet Setup Status. Programfilene blir kopiert til PC-en. Dette kan ta noen minutter. 7. Etter at vinduet forsvinner, kan det gå en liten stund før vinduet InstallShield Wizard avsluttet kommer opp. Klikk her på Avslutt. Driveren er nå installert. Klikk på Exit i menyen. Anvisning: For langvarig bruk av MikrOkular anbefales det at MikrOkular alltid tilkobles en og samme USB-port Drivertilordning Start PC-en på nytt. Etter omstart kan PC-okularet kobles til en av de ledige USB-portene. MikrOkular blir nå tilordnet driveren. For Windows XP kommer det en liten snakkeboble nede til høyre. Her skifter teksten etter en kort stund fra CIF-Single Chip og Mikrokular. Deretter står det en liten stund Maskinvaren er nå installert og kan nå benyttes i snakkeboblen. MikrOkular er nå klart til bruk. 11 Arbeide med MikrOkular 11.1 Forberedelse 1. Legg et preparat under mikroskopet og still skarpt. 2. Fjern okularet og Barlov-linsen fra okularstussen, fjern støvbeskyttelseshetten fra MikrOkular og sett dette inn i stedet for Barlow-linsen i okularstussen. 3. Start PC-en dersom det ikke allerede er gjort, og koble MikrOkular til en USB-port på datamaskinen Lage bilder fra MikrOkular på PC-en og lagre dem 12. Stell og vedlikehold Mikroskopet er et høyverdig optisk apparat. Derfor må det forhindres at støv eller fuktighet kommer i berøring med teleskopet. Unngå fingeravtrykk på de optiske flatene.. Skulle likevel smuss eller støv komme på mikroskopet, fjernes det først med en myk pensel. Etterpå rengjøres tilsmussede steder med en myk, lofri klut. Fingeravtrykk på de optiske flatene fjernes best med en myk lofri klut som først er fuktet med rengjøringsalkohol. Etter undersøkelse skal mikroskopet og tilbehør legges på plass igjen i sine beholdere. Husk på: Et godt vedlikeholdt mikroskop beholder sin optiske kvalitet i årevis, og beholder derved sin verdi. 13. Feilløsning Feil Ser ikke noe bilde Løsning Slå på lys Kondensorlinse settes på (ved observasjon med øyet) Still inn skarphet på nytt Bilde flimrer (ved observasjon eventuelt sett ned oppløsning på med PC-okular) grafikkort (= Oppfriskningsfrekvens på skjerm er ikke tilstrekkelig) Programvareinstallasjon sier not XP approved (Ikke godkjent for XP) 14. Tekniske data: Trykk <OK> Systemforutsetninger for PC-okular Intel Pentium 166 MHz eller sammenlignbar/større Windows 98SE/2000/Me/XP operativsystem Min. 64 MB RAM Min. 100 MB harddisk Forstørrelsestabell: Okular Objektiv Forstørrelse med Barlow-linse 10x 4x 40x 64x 10x 10x 100x 160x 10x 40x 400x 640x 16x 4x 64x 102x 16x 10x 160x 256x 16x 40x 640x 1024x 1. Start Ulead PhotoExplorer 7.0 SE. 2. Velg Video oppe i menylisten, og deretter Ta bilde. 3. Det kommer opp et vindu Ta bilde fra videoenhet. Klikk på Sanntidsbilde. Nå skal bildet fra MikrOkular komme til syne. Dersom ikke, trykk på Setup, og så på Opsjoner. Vinduet Billedenhet kommer opp. Ved menypunketet Velg kamera velges MicrOcular, bekreft med OK. 4. Still bildet skarpt igjen. Når du ser det ønskede bildet klikker du på Ta bilde nå. 5. Bildet blir nå lagret på datamaskinen. Etter å ha klikket på Lukk vil bildet komme opp i Ulead PhotoExplorer Ulead PhotoExplorer 7.0 En utførlig bruksanvisning i PDF-format for Ulead PhotoExplorer 7.0 SE finnes på CD-en, under mappen Document\Manual. Her ligger det mapper for flere språk. Dersom ditt språk ikke finnes der, henvend deg direkte til Ulead, og undersøk om de har flere språkversjoner tilgjengelig

15 15. EU-konformitetserklæring Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, med adresse Borken, Siemsstr. 6, Tyskland, erklærer at dette produkt overensstemmer med følgende anførte EU-retningslinjer: EN :1997 EN :1997 +A1 Produktbeskrivelse: Gjennomlysningsmikroskop Type / betegnelse: BIOLUX NG 40x-1024x Borken, Meade Instruments Europe Helmut Ebbert Administrerende direktør 15. Service Dersom denne bruksanvisning ikke kan gi deg svar på alle spørsmål om produktet, kan du henvende deg til Meade Sercvice Senter for ditt land. Adressen til servicesenteret finnes på baksiden av denne anvisning. Ved forespørsler pr. e-post, sendes den til den sentrale serviceavdelingen med adressen Glem ikke å alltid oppgi navn, fullstendig adresse og land! 16. Garanti Garantien gjelder i fem år, og starter kjøpsdagen. Vennligst oppbevar kassalappen som bevis for kjøpet. I garantitiden kan defekte apparater sendes til serviceadressen (Portokostnadene blir refundert av oss). Du får tilbake et nytt eller et reparert apparat kostnadsfritt. Etter utløp av garantitiden har du også muligheten for å sende det defekte apparatet til blant annet adressen. Etter utløp av garantitiden må det betales for utførte reparasjoner. Viktig: Pass på at apparatet pakkes godt i originalemballasjen, for å unngå transportskader! Vennligst legg ved kassabongen (eller en kopi). Rettigheter gitt ved lov bortfaller ikke på basis av denne garanti. Vennligst send til UPS SCS (Norway) AS POB 6262 Etterstad 603 Oslo Service-Hotline: SW FI NO DK GR CZ SK Navn:... Postnr./sted... Gateadresse:... Telefon:... Kjøpsdato:... Underskrift:

16 Alle dele (ill. 1): Okular WF 10x Barlow-linse Pc-okular Okularstuds Mikroskop-indblik Objektiv-revolver Objektbord Finstillingsskrue Elektrisk LED-belysning Lysnettilslutning Mikroskopfod Lysdæmper Låseskrue Holdeklemmer (Objektglas) Tilbehør (ill. 6): Okular WF 10x Okular WF 16x Barlow-linse Pc-okular Ulead PhotoExplorer SE Software Stikledning Objektglas, dækglas, 5 stk. af hver og mikroskopisk præparat i plastikæske Matskive-linse Kondensorlinse Farvefilterskive 5. Mikroskopindstilling Mikroskop-indblikket (ill. 1, 6) indstilles kun til den første observation. Først løsnes skruen (ill. 1, X), og indblikket drejes til en bekvem observationsposition. Begynd hver observation med den mindste forstørrelse. Brug finstillingsskruen (ill. 1, 9) til at bringe objektbordet (ill. 1, 8) helt ned og drej derpå objektivrevolveren (ill. 1, 7) til den er låst fast på den mindste forstørrelse (4x). Bemærk: Bring objektbordet (ill. 1, 8) helt ned endnu en gang, før objektivindstillingen skiftes. Derved forhindres eventuelle beskadigelser! Sæt 10x okularet (ill. 2, 1) i barlow-linsen (ill. 2, 3). 1. Generelt/placering Vælg et passende sted, før du sætter mikroskopet op. Først skal du sørge for, at mikroskopet placeres på en solid, vibrationsfri overflade. Lysnettilslutning ( V) er påkrævet for observation med elektrisk belysning. 2. Elektrisk LED-belysning med lysdæmper Vær sikker på, at lysdæmperen (ill. 1, 18) står i off stilling før ibrugtagning. Ved ibrugtagning af mikroskopet skal den medleverede stikledning (ill. 1, 11) sluttes til mikroskopet og en stikkontakt ( V). Tænd derpå belysningen via lysdæmperen (ill. 1, 18) og indstil til den ønskede lysstyrke (1 = lav/ 6 = høj). Fordi apparatet er forsynet med en trinløs regulerbar belysning (lysdæmper) sikres en optimal illuminering af objektet, der skal observeres. 3. Farvefilterplade Farvefilterpladen under objektbordet (ill. 1, 19) er en hjælp, når du skal betragte meget lyse eller transparente præparater. Vælg den passende farve til dette formål, afhængig af hvilket objekt skal observeres. På den måde er det lettere at skelne de farveløse/ gennemsigtige objekters bestanddele (fx stivelseskorn, protozoer). 4. Udskiftelige belysningslinser Der er vedlagt 2 linsefatninger til mikroskopbelysningen (ill. 6, 16+17). Afhængig af hvad der skal observeres, sættes disse på LEDbelysningen (ill. 6, 10), for altid at få den optimale afbildningskvalitet. Matskiven (ill. 8, 16) er allerede påmonteret belysningsenheden. Fatningerne udskiftes let ved af- og påskruning, hvilket gøres ved at dreje på den øverste del af belysningsenheden (ill. 1, 16+17). Her er en oversigt over, hvornår de forskellige linser skal benyttes: Matskive-linse (ill. 6, 16) flad, uigennemsigtig linse anvendes ved observationer med pc-okularet (ill. 6, 4) observationer af meget små objekter med okular (ill. 6, 1+2) og barlow-linse (ill. 6, 3) Kondensorlinse (ill. 6, 17) buet, reflekterende linse anvendes ved observationer af objekter af normal størrelse med okular (ill. 6, 1+2) og barlow-linse (ill. 6, 3) Sørg for, at barlow-linsen sidder godt fast i okularstudsen (ill. 2, 5) og at den ikke er rykket ud. 6. Observation Når mikroskopet har den passende belysning og indstilling, gælder følgende principper: Begynd med en simpel observation, på den mindste forstørrelse! Derved er det nemmere at centrere og indstille det objekt, der skal observeres! Jo større forstørrelsen er, desto mere lys er påkrævet, for at opnå en god afbildningskvalitet. Nu placeres et mikroskopisk præparat (ill. 3, 15) direkte under objektivet på objektivbordet (ill. 3, 8) under de to klemmer (ill. 3, X). Se derpå gennem okularet (ill. 1, 1) og drej forsigtigt på finindstillingen (ill. 1, 9), indtil afbildningen er skarp. Indstil derpå til en større forstørrelse ved at trække barlow-linsen (ill. 4, 3) langsomt ud af okularstudsen (ill. 4, 5). Når barlow-linsen er næsten helt udtrukket, er forstørrelsen 1,6 større. Isæt 16x okularet (ill. 6, 2) for at få endnu større forstørrelser og drej objektivrevolveren (ill. 1, 7) til højere indstillinger (10x/40x). Vigtigt: I enkle tilfælde, afhængig af hvilket præparat der anvendes, giver større forstørrelser ikke nødvendigvis en bedre afbildning! Ved at trække barlow-linsen ud, forstørres der ligeledes 1,6 gange ved hver indstilling. Bemærk: Hvis forstørrelsesindstillingen ændres (okular- eller objektivændring og når barlow-linsen trækkes ud) skal der atter skarpstilles med finstillingsskruen (ill. 1, 9). Gå meget forsigtigt til værks. Hvis objektivbordet bringes for hurtigt op, kan objektivet og objektglasset komme i berøring med hinanden og blive beskadiget! 7. Observationsobjekt - Beskaffenhed og præparation Observationsobjektets beskaffenhed Som regel betragter vi farveløse (ugennemsigtige) genstande, fx mindre dyr, planedele, væv osv., med en almindelig lup. Lyset falder på den genstand, der skal observeres, tilbagekastes og når så øjet via linsen (reflekslys-princip). Med dette mikroskop, et såkaldt gennemlysningsmikroskop, kan man dog kun betragte gennemsigtige objekter. Lyset, der kommer nedefra, gennem præparatet, falder på objektbordet, forstørres vha. objektiv- og okularlinser og når derpå øjet (gennemlysningsprincip). Mange små levende væsener i vandet, plantedele og meget fine dyredele har allerede denne transparente egenskab fra naturens hånd, andre skal først præpareres på tilbørlig vis. Man kan enten gøre dem

17 gennemsigtige ved forbehandling eller vha. indtrængning af egnede stoffer (medier) eller ved at skære meget tynde snitter af dem (hånd-, mikrotomsnit) og så undersøge disse snitter. Vha. disse metoder vil vi gøre os bekendt med følgende. Tynde præparatsnit Som allerede nævnt, skæres der så tynde snit som muligt af et objekt. For at opnå de bedste resultater bruges enten voks eller paraffin. Hvis disse stoffer ikke findes i mikroskopsættet, kan man blot bruge et stearinlys. Voksen lægges i en gryde og varmes over en flamme. Derpå dyppes objektet flere gange i den flydende voks. Lad voksen blive helt hård. Skær derpå meget tynde snit af objektet, som er omhyllet af voks, med en mikrotom eller kniv/skalpel (forsigtig!!!). Disse snit lægges på et objektglas og afdækkes med et dækglas. Eget præparat Læg objektet, der skal observeres, på et objektglas og kom en dråbe destilleret vand på objektet med en pipette (ill. 7). Kom et dækglas (kan fås i enhver velassorteret hobbyforretning) lodret ned over udkanten af vanddråben, så vandet løber langs dækglassets kant (ill. 8). Sænk derpå dækglasset langsomt ned over vanddråben. skimmelsvampen med brødet for derved at give mycelium vand og næringsstoffer til at gro. Efter et stykke tid bliver rhizoiderne brunlige. Lodret over denne gruppe vokser der hyfer, som lange slanke stængler, som ender i en lille bitte hvid kugle. Stænglen kalder man sporangiophore (sporehusbærer), kuglen er en Sporangium eller et sporehus. Det varer ikke ret længe, før disse kugler bliver sorte. Sporene indeni modnes. Når sporehusene åbner, sættes sporene fri, og de er nu i luften og inficerer andet brød. Man kan se de modne sporehuse med det blotte øje som bittesmå pletter. De er spredt over skimmelsvampens overflade, og giver dermed svampen sit navn. Der findes også andre slags skimmelsvampe. De kan være enten rosa, røde, blå eller grønne. Lav præparater i alle brødskimmelens stadier. 9. Isætning af pc-okular Bemærk: Pc-okularet virker kun uden den medleverede barlow-linse! Forstørrelsesindstillingen ændres når pc-olularet isættes og skal atter indstilles med finstillingsskruen. Fjern barlow-linsen (ill. 6, 3) med den nuværende okular fra okularstudsen (ill. 1, 5) og isæt i stedet pc-okularet (ill. 5, 4) i okularstudsen (ill. 5). SW FI NO DK GR CZ SK 8. Eksperimenter 10. Softwareinstallation Når du er blevet fortrolig med brugen af mikroskopet, kan du gennemføre følgende eksperimenter og se resultaterne under mikroskopet. 8.1 Avistryk Objekter: 1. et meget lille stykke papir fra en avis med lidt af et billede og nogle bogstaver 2. et lille stykke papir fra et magasin på omtrent samme størrelse For at kunne observere bogstaverne og billederne laves der af hver objekt et tidsbegrænset præparat. Indstil derpå mikroskopet til den mindste forstørrelse og anvend avispræparatet. Bogstaverne ser flossede og brudte ud, fordi avisen trykkes på ujævnt papir af dårlig kvalitet. Magasinets bogstaver ser glattere og mere hele ud. Avisbilledet består af mange små punkter, som ser noget snavset ud. Magasinbilledets billedpunkter (rastepunkter) er skarpt aftegnet. 8.2 Tekstilfibre Objekter og tilbehør: 1. Tråde fra forskellige tekstiler: Bomuld, hør, uld, silke, kunstsilke, nylon, osv. 2. to nåle Hver tråd lægges på et objektglas og rives i stykker med de to nåle. Trådene fugtes og afdækkes med et dækglas. Mikroskopet indstilles på en mindre forstørrelse. Bomuldsfibre stammer fra planter, og under mikroskopet ser de ud som et fladt, snoet bånd. Fibrene er tykkere i kanten og rundere end i midten. Bomuldsfibre er faktisk lange, sammenhængende små rør. Hørfibre stammer også fra planter, de er runde og lige. Fibrene skinner som silke, med utallige opsvulmninger i fiberrøret. Silke stammer fra dyr, og består, i modsætning til hule plantefibre, af massive fibre og er mindre i omkreds. Hver fiber er glat og regelmæssig og ligner en lille glasstang. Uldfibre stammer fra dyr, overfladerne består af overlappende bælge, der ser brudte og bølgede ud. Hvis det er muligt, prøv at sammenligne uldfibre fra forskellige væverier. Læg mærke til hvor forskellige fibrene ser ud. Derved kan eksperter finde ud af, hvilket land ulden kommer fra. Som navnet siger, fremstilles kunstsilke kunstigt, ved en lang kemisk proces. Alle fibre har hårde, mørke linier på den glatte, skinnende overflade. Fibrene rynker når de er tørre i samme tilstand. Læg mærke til fællestræk og forskelle. 8.3 Hvordan opstår brødskimmel? Objekt: et gammelt stykke brød Den slags svampesporer, der angriber brød, findes overalt i luften. Læg brødet på et objektglas og sprøjt det forsigtigt med lidt vand. Brødet skal kun fugtes og ikke gennemvædes! Læg derpå brødet i en beholder med skruelukning og stil det i et skab, hvor det er varmt, og hvor der ikke kommer alt for meget lys ind. Den sorte brødskimmel dannes i løbet af kort tid. Observér brødet hver dag. Den første skimmel ser hvid og lodden ud. Sæt den på et objektglas for observation. Stoffet ligner en forviklet trådmasse, der tilsammen danner svampemassen. Dette kalder man mycelium. Hver tråd er en hyfe. Snart dukker der nogle rhizoider op, som binder Tilkobl endnu ikke MikrOkular til pc en. Sæt den medleverede cd-rom i cd- eller dvd-drevet. Cd-menuen åbnes automatisk. Hvis menuen ikke åbner, skift da til Windows- Explorer og udvælg dit cd-drev. Der starter du datafilen: AutoRun.exe med et dobbeltklik. Bemærk: Hvis du allerede har installeret billedbehandlingssoftware, kan du nu gå videre til punkt Så er det kun driveren til MikrOkular, der skal installeres. Hvis du er usikker, fortsæt med punkt Installation af billedbehandlingssoftwaren Ulead PhotoExplorer 7.0 SE Følg venligst følgende punkter i den angivne rækkefølge: 1. Klik på Install PhotoExplorer 7.0 SE. 2. Der vises et valg, hvor du har mulighed for at vælge det sprog, du ønsker. Bekræft dette ved at klikke på OK. 3. Ved Velkommen klik på Fortsæt>. Her vises licensaftalen, som du bekræfter med JA. 4. Indtast derpå dit navn, evt. et firmanavn og serienummeret. Man behøver ikke at udfylde feltet Firmanavn. Serienummeret findes på cd ens plastikomslag. Bekræft oplysningerne med Fortsæt>. Hvis serienummeret er indtastet forkert, vises en advarsel. Bekræft med OK og indtast atter nummeret. 5. I de næste 4 vinduer spørges der om Destinationssti, Opret linksymboler, Vælg programmappe og TV-system. Bekræft disse med Fortsæt>. 6. Derpå vises vinduet Setup Status. Programfilerne bliver nu kopieret til pc en. Denne procedure kan tage et par minutter. 7. Når vinduet forsvinder, kan det vare et lille øjeblik før vinduet Filalllokering vises. Klik på Fortsæt>. Hvis du fremover ønsker at bearbejde eller se billedfiler på pc en med Ulead-Softwaren, skal der ikke foretages nogen forandringer, så klik på Ændr ikke aktuel filallokering og klik derpå på Fortsæt>. 8. Hvis Internet-Explorer åbner, så luk den igen. 9. Vinduet InstallShield Wizard afsluttet vises. Klik på Nej, Computer genstartes senere og klik derpå på Afslut. Billedbehandlingssoftwaren er nu installeret.

18 10.2 MikrOkular driverinstallation Vær sikker på, at MikroOkular ikke er forbundet med pc en. Gennemgå venligst følgende punkter i den angivne rækkefølge: 1. Klik på Install Bresser pc-okular driver. 2. Der vises et valg, hvor du har mulighed for at vælge det sprog, du ønsker. Bekræft dette ved at klikke på OK. 3. Ved Velkommen klik på Fortsæt>. 4. Vælg Fuldført og bekræft med Fortsæt>. 5. Bekræft så vinduet Start kopieringsprocedure med Fortsæt>. 6. Derpå vises vinduet Setup Status. Programfilerne bliver nu kopieret til pc en. Denne procedure kan tage et par minutter. 7. Når vinduet er forsvundet, kan det vare et lille øjeblik, før vinduet InstallShield Wizard afsluttet vises. Klik derpå på Afslut Driveren er nu installeret. Klik på menuen Exit. 12. Vedligeholdelse og service: Dit mikroskop er et førsteklasses optisk apparat. Derfor skal du undgå, at udsætte mikroskopet for støv og fugtighed. Undgå ligeledes at få fingeraftryk på alle de optiske flader. Hvis der alligevel skulle være kommet snavs eller støv på mikroskopet eller tilbehøret, fjernes det først med en blød pensel. Derefter rengøres det snavsede sted med en blød, fnugfri klud. Fingeraftryk på optiske flader fjernes bedst med en fnugfri, blød klud, som først er dyppet i lidt alkohol. Efter brugen skal mikroskopet og tilbehøret atter opbevares i de dertil hørende beholdere. Husk på: Et velholdt mikroskop beholder sin optiske kvalitet i årevis og dermed sin værdi. Bemærk: For at arbejde permanent med MikrOkular, anbefaler vi, at MikrOkular altid styres fra den samme USB-port Driveranvisning Genstart pc en. Efter genstart tilkobles pc-okularet til en fri USBport. MikrOkular tildeles nu til driveren. På Windows XP vises en taleboble nederst til højre. Her skifter visningen et lille stykke tid mellem CIF- Single Chip og Mikrokular. Derefter står der i taleboblen et lille stykke tid Hardwaren er nu installeret og kan nu anvendes. MikrOkular er nu driftsklar. 11 Arbejde med MikrOkular 13. Fejlfinding: Fejl Der er ikke noget billede Billede flimrer (ved observation med ps-okular) Softwareinstallation melder ikke XP-godkendt 14. Tekniske data: Løsning Tænd lyset Isæt kondensorlinse (ved observation med øjet) Genindstil skarphed formindsk i givet fald grafikkorts opløsning (= Monitorens billedgenskabelsesfrekvens ikke tilstrækkelig) bekræft med <OK> 11.1 Forberedelse 1. Læg et præparat under mikroskopet og stil det skarpt. 2. Tag okularet og barlow-linsen ud af okularstudsen og fjern støvhætten fra MikrOkular og sæt den i okularstudsen i stedet for barlow-linsen. 3. Start pc en, hvis den ikke allerede er startet, og tilkobl MikrOkular til USB-porten Visning og lagring af billeder fra MikrOkular en på pc en. 1. Start Ulead PhotoExplorer 7.0 SE. 2. Vælg Video øverst på menulisten og derpå Optag stillbillede. 3. Vinduet Optag stillbillede fra videoapparat vises. Klik på Livebillede>. Nu skulle man kunne se MikrOkular-billedet. Hvis billedet ikke vises, klik da på Setup og derpå på Optioner. Vinduet Optagelsesapparat vises. Under Vælg kamera vælg Microcular og bekræft med OK. 4. Stil atter billedet skarpt. Klik på Optag nu, så snart det ønskede billede vises. 5. Billedet blev lagret på computeren. Efter man har klikket på Luk vises billedet i Ulead PhotoExplorer. Systembetingelser for pc-okular Intel Pentium 166 MHz eller tilsvarende/højere Windows 98SE/2000/Me/XP operativsystem mindst 64 MB RAM mindst 100 MB harddiskdrev Forstørrelsestabel Okular Objektiv Forstørrelse med barlow-linse 10x 4x 40x 64x 10x 10x 100x 160x 10x 40x 400x 640x 16x 4x 64x 102x 16x 10x 160x 256x 16x 40x 640x 1024x 11.3 Ulead PhotoExplorer 7.0 En udførlig brugsanvisning for Ulead PhotoExplorer 7.0 SE findes i PDF-format på cd en i fortegnelsen Dokument/Manual. Her findes der mapper for mange sprog. Hvis dit sprog ikke er tilgængelig, henvend dig da venligst direkte til Ulead, og spørg om de har en passende sprogversion tilgængelig

19 15. EF-overensstemmelseserklæring Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, med domicil i Borken, Siemensstr. 6, Tyskland, erklærer at dette produkt er i overensstemmelse med følgende EF-retningslinier: EN :1997 EN :1997 +A1 Produktbeskrivelse: Type / betegnelse: Borken, Meade Instruments Europe Helmut Ebbert Forretningsbestyrer Gennemlysningsmikroskop BIOLUX NG 40x-1024x 16. Service Hvis denne instruktionsbog ikke har besvaret alle dine spørgsmål, kan du henvende dig hos det pågældende Meade Servicecenter i dit eget land. Adressen på Meade Servicecenteret findes på bagsiden af denne vejledning. Ved forespørgsler via beder vi dig om at henvende dig til det centrale servicested på Husk altid at angive dit navn, din fuldstændige adresse og dit hjemland. 17. Garanti Garantien gælder i fem år fra købsdatoen. Gem kassebonen som købsbevis. I garantiperioden kan defekte apparater sendes til vores service-kontor (portoen tilbagebetales af os), hvorefter kunden modtager et nyt eller det reparerede apparat uden omkostninger. Når garantiperioden er udløbet, er det stadig muligt at sende defekte varer til reparation på samme adresse, men disse reparationer betales af kunden. Vigtigt: Sørg for, at apparatet sendes omhyggeligt pakket i originalemballagen for at undgå transportskader! Vedlæg venligst kassebonen (eller kopi). Dine juridiske rettigheder begrænses ikke under denne garanti. Send venligst til: CF GeoLogistics A/S Hammerholmen Hvidorve / Copenhagen Hotline: SW FI NO DK GR CZ SK Navn:... Sted / by:... Gade:... Telefon:... Købsdato:... Underskrift:

20 Άπαντα εξαρτήµατα (απεικ. 1): 10x WF προσοφθάλµιο Φακός Barlow Προσοφθάλµιο για PC Στήριγµα προσοφθάλµιου Κατόπτευση µικροσκοπίου Πυργίσκος αντικειµενικού φακού Τράπεζα µικροσκοπίου ακτύλιος νεταρίσµατος αντικειµένου Ηλεκτρική φωτοδίοδος (LED) φωτισµού Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος Πόδι µικροσκοπίου ιακόπτης µεταβλητού φωτισµού Βίδα σταθεροποίησης Άγκιστρα συγκράτησης (άτρακτος αντικειµένου) Αξεσουάρ (απεικ. 6): 10x WF προσοφθάλµιο 16x WF προσοφθάλµιο Φακός Barlow Λογισµικό Ulead PhotoExplorer SE Βύσµα ηλεκτρικού δικτύου Από 5 ατράκτους αντικειµένου, γυάλινα καλύµµατα και παρασκευάσµατα διάρκειας στο πλαστικό-κουτί Φακός µατ φίλτρου Ρυθµιζόµενος φακός ευθυγράµµισης ίσκος φίλτρου χρωµάτων Εδώ µια γενική εικόνα, πότε και ποια προσθήκη φακού θα έπρεπε να χρησιµοποιήσετε: Ο φακός µατ φίλτρου (απεικ. 6, 16) επίπεδος, θολός φακός χρησιµοποιείται κατά τις παρατηρήσεις µε το προσοφθάλµιο για PC (απεικ. 6, 4) τις παρατηρήσεις πάρα πολύ µικρών αντικειµένων µε το προσοφθάλµιο (απεικ. 6, 1+2) και το φακό Barlow (απεικ. 6, 3) Ο ρυθµιζόµενος φακός ευθυγράµµισης (απεικ. 6, 17) θολωτός, ανακλαστικός φακός χρησιµοποιείται κατά τις παρατηρήσεις αντικειµένων φυσιολογικού µεγέθους µε το προσοφθάλµιο (απεικ. 6, 1+2) και το φακό Barlow (απεικ. 6, 3) 5. Ρυθµίσεις µικροσκοπίου: Τώρα θα προετοιµαστεί η κατόπτευση του µικροσκοπίου (απεικ. 1, 6) για την πρώτη εξέταση. Κατ' αρχήν χαλαρώστε τις βίδες (απεικ. 1, X) και περιστρέψτε την κατόπτευση σε µια αναπαυτική θέση παρατήρησης. Αρχίζετε κάθε εξέταση µε την ελάχιστη µεγέθυνση. 1. Γενικά/Εγκατάσταση: Πριν αρχίσετε µε τη συναρµολόγηση του µικροσκοπίου σας, επιλέξτε ένα κατάλληλο µέρος. Κατ' αρχήν θα έπρεπε να προσέξετε να τοποθετηθεί το µικροσκόπιό σας πάνω σε ένα σταθερό υπέδαφος άνευ δονήσεων. Για την παρατήρηση µε ηλεκτρικό φωτισµό, είναι απαραίτητη µια µπρίζα παροχής ρεύµατος ( V). 2. Ηλεκτρική φωτοδίοδος (LED) φωτισµού µε διακόπτη µεταβλητού φωτισµού Παρακαλώ ελέγξτε πριν την έναρξη λειτουργίας, αν έχει τεθεί ο διακόπτης µεταβλητού φωτισµού (απεικ. 1, 18) στη θέση off. Για να κάνετε έναρξη λειτουργίας συνδέετε το βύσµα δικτύου που έχει παραδοθεί µαζί, (απεικ. 1, 11) µε το µικροσκόπιο και ένα ρευµατοδότη ( V). Στη συνέχεια ανάβετε το φωτισµό µέσω του διακόπτη µεταβλητού φωτισµού (απεικ. 1, 18) και ρυθµίζετε την επιθυµητή φωτεινότητα (1=χαµηλή / 6=υψηλή). Οδηγήστε την τράπεζα µικροσκοπίου (απεικ. 1, 8) µέσω του δακτύλιου νεταρίσµατος αντικειµένου (απεικ. 1, 9) τελείως κάτω και περιστρέψτε µετά τον πυργίσκο αντικειµενικών φακών (απεικ. 1, 7) µέχρι αυτός να πιαστεί στη χαµηλότερη µεγέθυνση (4x). Υπόδειξη: Πάντα πριν να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του αντικειµενικού φακού, κατεβάζετε αρχικά την τράπεζα του µικροσκοπίου (απεικ. 1, 8) τελείως κάτω. Κατ' αυτόν τον τρόπο µπορείτε να αποφύγετε πιθανές φθορές! Τοποθετήστε το 10x προσοφθάλµιο (απεικ. 2, 1) στο φακό Barlow (απεικ. 2, 3). Προσέξτε κατόπιν να είναι ολόκληρος ο φακός Barlow µέσα στη µούφα συστολής του προσοφθάλµιου (απεικ. 2, 5) και να µη βλέπει έξω. 6. Εξέταση Αφού ρυθµίσετε και εγκαταστήσετε µε τον ανάλογο φωτισµό το µικροσκόπιο, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές: Αρχίστε µε µια απλή εξέταση στη χαµηλότερη µεγέθυνση. Έτσι είναι πιο εύκολο το κεντράρισµα και η ρύθµιση του προς εξέταση αντικειµένου. Η συσκευή σάς εξασφαλίζει έναν ιδανικό φωτισµό του εξεταζοµένου αντικειµένου, αφού είναι εφοδιασµένη µε ενα ρυθµιζόµενο φωτισµό δίχως βαθµίδες (διακόπτης µεταβλητού φωτισµού). 3. ίσκος φίλτρου χρωµάτων Ο δίσκος φίλτρου χρωµάτων κάτω από την τράπεζα µικροσκοπίου (απεικ. 1, 19), σας διευκολύνει κατά την εξέταση λαµπρών ή άχρωµων παρασκευασµάτων. Προς τούτο επιλέγετε, ανάλογα µε το εξεταζόµενο αντικείµενο, το χρώµα που ταιριάζει. Έτσι µπορούν να διακρίνονται τα συστατικά στοιχεία άχρωµων/διαφανών αντικειµένων (λ.χ. κόκκοι αµύλου, µονοκύτταροι οργανισµοί) καλύτερα. 4. Ανταλλάξιµος φακός φωτισµού Στο φωτισµό του µικροσκοπίου σας συµπεριλαµβάνονται δύο προσθήκες φακών (απεικ. 6, 16+17). Αυτοί προσαρµόζονται ανάλογα µε το είδος της εξέτασης στη φωτοδίοδο (LED) φωτισµού (απεικ. 6, 10), έτσι ώστε να αποδίδεται ανά πάσα στιγµή η καλύτερη δυνατή ποιότητα απεικόνισης. Ο µατ φακός (απεικ. 8, 16) είναι ήδη προσαρµοσµένος στη µονάδα φωτισµού. Η αλλαγή γίνεται µέσω απλού βιδώµατος και ξεβιδώµατος των προσθηκών. Παρακαλώ περιστρέψτε προς τούτο στο πάνω τµήµα του φωτισµού (απεικ. 1, 16+17) Όσο πιο µεγάλη είναι η µεγέθυνση, τόσο περισσότερο φως χρειάζεται για µια καλή ποιότητα εικόνας. Τοποθετήστε τώρα ένα παρασκεύασµα διάρκειας (απεικ. 3, 15) κατ' ευθείαν κάτω από τον αντικειµενικό φακό στην τράπεζα του µικροσκοπίου (απεικ. 3, 8) και κάτω από τα δύο άγκιστρα (απεικ. 3, X). Κατόπιν ρίχνετε µια µατιά διαµέσω του προσοφθάλµιου (απεικ. 1, 1) και περιστρέφετε προσεκτικά το ρυθµιστή νεταρίσµατος (απεικ. 1, 9) µέχρι να γίνει η εικόνα ευκρινή. Τώρα µπορείτε να ρυθµίσετε µια υψηλότερη µεγέθυνση, τραβώντας αργά το φακό Barlow (απεικ. 4, 3) έξω από τη µούφα συστολής (απεικ. 4, 5). Σε µία σχεδόν πλήρη εξαγωγή του φακού Barlow έχει αυξηθεί η µεγέθυνση κατά 1,6 φορά. Για ακόµη υψηλότερη µεγέθυνση τοποθετήστε το προσοφθάλµιο 16x (απεικ. 6, 2) και περιστρέψτε τον πυργίσκο αντικειµενικών φακών (απεικ. 1, 7) σε υψηλότερες βαθµίδες (10x/40x). Σηµαντική υπόδειξη: Σε µεµονωµένες περιπτώσεις και σε εξάρτηση από το παρασκεύασµα που χρησιµοποιείται, δεν οδηγούν πάντα υψηλότερες µεγεθύνσεις σε µία καλύτερη εικόνα!

Nedan upptages endast fel i den tjeckiska texten, liksom grövre fel i den svenska texten. Uppenbara fel i den svenska texten redovisas däremot inte.

Nedan upptages endast fel i den tjeckiska texten, liksom grövre fel i den svenska texten. Uppenbara fel i den svenska texten redovisas däremot inte. Tjeckisk baskurs Rättelser till Tjeckisk baskurs, 2000. Nedan upptages endast fel i den tjeckiska texten, liksom grövre fel i den svenska texten. Uppenbara fel i den svenska texten redovisas däremot inte.

Více

9. LEKCE LEKSJON NI. Musa på soverommet 171 LEKSJON 9

9. LEKCE LEKSJON NI. Musa på soverommet 171 LEKSJON 9 LEKSJON NI 9. LEKCE Musa på soverommet 2 14 På hytta. Klokka elleve om natta Berit: Arne! Arne: Ja, kjære? Hva er det? Berit: Hørte du det ikke? Arne: Nei. Berit: Jeg hørte mus. Er det mus her i huset?

Více

EUF2241AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 DA FRYSER BRUGSANVISNING 18 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 35

EUF2241AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 DA FRYSER BRUGSANVISNING 18 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 35 EUF2241AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 DA FRYSER BRUGSANVISNING 18 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 35 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Více

Control System International a. s.

Control System International a. s. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAG Control System International a. s. Control System International AB Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší finsky-švédsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší finsky-švédsky Všechno nejlepší : Manželství Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne

Více

Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5

Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5 SSL/MSL Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3 Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5 Polski: Broszura nt. produktu zasilanego energią słoneczną

Více

Montage vejledning - SV2 / SV3 / SV7 / SV14 væg. Mounting instruction - SV2 / SV3 / SV7 / SV14 wall. Montageanleitung - SV2 / SV3 / SV7 / SV14 Wand

Montage vejledning - SV2 / SV3 / SV7 / SV14 væg. Mounting instruction - SV2 / SV3 / SV7 / SV14 wall. Montageanleitung - SV2 / SV3 / SV7 / SV14 Wand Montage vejledning - S / SV3 / SV7 / SV14 væg Marts 20 Mounting instruction - S / SV3 / SV7 / SV14 wall Montageanleitung - S / SV3 / SV7 / SV14 Wand Montážní instrukce - S / SV3 / SV7 / SV14 na zeď 52,4

Více

1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí.

1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí. Leksjon 4 4.1.1. Gjør om til negative konstateringer. Auto bylo na ulici. Auto nebylo na ulici. 1. Děti byly ve škole. 2. Byl jsem na nádraží. 3. Budou pracovat v továrně. 4. Mám na stole knihy. 5. Rodiče

Více

SI - Priprava za vpihavanje toploga zraka HR - Ure aj za upuh toploga zraka

SI - Priprava za vpihavanje toploga zraka HR - Ure aj za upuh toploga zraka GB - LPG Hot air generator CZ - Horkovzdušné vytáp cí za ízení HU - Légfütö berendezés RO - Generator de aer cald pe gaz LPG BG - PL - Urz dzenie ogrzewcze powietrza RU - LT - LPG Dujinis oro šildytuvas

Více

FR EN DE IT NL ES PT EL TR MK NO SV DA FI CS PL HU RU HR SL BS SK RO LT LV SR BG ET

FR EN DE IT NL ES PT EL TR MK NO SV DA FI CS PL HU RU HR SL BS SK RO LT LV SR BG ET 7505338/ Type CA/CAL 434-484-534 CA/CAL 434-484-534 TR CA/CAL 484-534 TR 4S CA/CAL 484-534 TR-E GGP ITALY SPA Via del Lavoro, 6 I-3033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY FR EN DE IT NL ES PT EL TR MK NO SV

Více

Haugtussa boj s trolly a temnými silami

Haugtussa boj s trolly a temnými silami Haugtussa boj s trolly a temnými silami Pavel Vondřička září 2002 Obsah 1. Recepce a interpretace knihy...2 2. Vnitřní boj v Haugtusse...3 2.1. Neobvyklý úvod a autorův vlastní život...3 2.2. Jasnozřivost

Více

MODEL B 130 B 180 MAX. 31 kw 26.700 kcal/h 107.000 Btu/h. 48 kw 41.200 kcal/h 165.000 Btu/h. 550 m³/h 550 m³/h. 2,47 kg/h 3,8 kg/h.

MODEL B 130 B 180 MAX. 31 kw 26.700 kcal/h 107.000 Btu/h. 48 kw 41.200 kcal/h 165.000 Btu/h. 550 m³/h 550 m³/h. 2,47 kg/h 3,8 kg/h. IT - Generatore d aria calda GB - Portable forced air heaters DE - Tragbare hochdruck-heissluftturbinen ES - Calentadores móviles de aire forzado FR - Appareils de chauffage individuels à air forcé NL

Více

fun We have a craving for randallwilkinsondesigncopywriting_portfolio 020 7336 6000 mail@randallwilkinson.co.uk www.randallwilkinson.co.

fun We have a craving for randallwilkinsondesigncopywriting_portfolio 020 7336 6000 mail@randallwilkinson.co.uk www.randallwilkinson.co. A book of postcards for Unilever communicating key messages throughout their Refreshment Division. 7 We have a craving for fun What we take seriously are results, not the way we go about getting them and

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 249 Část C... 274 Část D... 290 Část M... 292

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 249 Část C... 274 Část D... 290 Část M... 292 CONTENTS Část A... 2 Část B... 249 Část C... 274 Část D... 29 Část M... 292 ČÁST A A.1. 9354564 6/9/21 DIPARMA Orefici, Paolo Mario Plaza Marina Banus, Local 18 Puerto Banus 2966 Malaga ES IBERPATENT Félix

Více

Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný

Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten. Peníze jsem měl v té kapse. Peníze jsem měl v téhle kapse. 1. Narodil se v tom starém domě. 2. Okolo celé té zahrady bude zeď. 3. Leželi

Více

48815MEE Rev1 +GreekQ7:9225 47507 MEE pump - Jon 5/8/10 17:23 Page 1

48815MEE Rev1 +GreekQ7:9225 47507 MEE pump - Jon 5/8/10 17:23 Page 1 48815MEE Rev1 +GreekQ7:9225 47507 MEE pump - Jon 5/8/10 17:23 Page 1 Please read and keep these instructions Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions Lesen Sie diese Bedienungsanleitung,

Více

Electrolux Outdoor Products Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 www.electrolux.

Electrolux Outdoor Products Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 www.electrolux. GB DE INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. BETRIEBSANWEISUNG

Více

Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z Goddag. Jeg hedder. Og jeg er fra Tjekkiet. KONGERIGET DANMARK. portugalsky, švédsky, norsky, ínsky...

Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z Goddag. Jeg hedder. Og jeg er fra Tjekkiet. KONGERIGET DANMARK. portugalsky, švédsky, norsky, ínsky... Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z Goddag. Jeg hedder. Og jeg er fra eské Republiky. Tjekkiet. Mluvíte esky? (francouzsky, anglicky, Taler du? (fransk, engelsk, tysk, n mecky, špan lsky, italsky, spansk,,,,

Více

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 6000/5 inox Art. 1492

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 6000/5 inox Art. 1492 5500/5 inox Art. 1489 6000/5 inox Art. 1492 D Betriebsanleitung Tiefbrunnenpumpe GB Operating Instructions Deep Well Pump F Mode d emploi Pompe de forage NL Gebruiksaanwijzing Dieptebronpomp S Bruksanvisning

Více

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB 4000/2 Art. 1740 D Betriebsanleitung Regenfasspumpe GB Operating Instructions Rain Water Tank Pump F Mode d emploi Pompe pour collecteur d eau de pluie NL Gebruiksaanwijzing Regentonpomp S Bruksanvisning

Více

S jazyky toho dokážeš více

S jazyky toho dokážeš více Porozumění a osvojení si cizích jazyků nám usnadňuje život při cestách do zahraničí a setkáních s lidmi z jiných zemí. Jazyky nám však také otevírají dveře k novým přátelstvím, novým kulturám a novým příležitostem.

Více

Laser Funkmaus»M3120«Optische Funkmaus»M2130«Wireless Laser Mouse Wireless Optical Mouse

Laser Funkmaus»M3120«Optische Funkmaus»M2130«Wireless Laser Mouse Wireless Optical Mouse T H E S M A R T S O L U T I O N Laser Funkmaus»M3120«Optische Funkmaus»M2130«Wireless Laser Mouse Wireless Optical Mouse 00052400 00052399 d Bedienungsanleitung 1. Hardware Installation 1.1 Einlegen der

Více

Flavour Savour Please read and keep these instructions. Flavour Savour Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions

Flavour Savour Please read and keep these instructions. Flavour Savour Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions 48784MEE Rev2_9225 47507 MEE pump - Jon 14/12/2010 16:58 Page 1 Please read and keep these instructions Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, und

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181 CONTENTS Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181 ČÁST A A.1. 22 27 22 98814 1/3/211 VENACIL GLOBACHEM, naamloze vennootschap Leeuwerweg 138 383 Sint-Truiden (Wilderen) BE BUREAU

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Všichni musíme umřít. Smrt jako téma v moderní švédské ilustrované literatuře pro děti

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Všichni musíme umřít. Smrt jako téma v moderní švédské ilustrované literatuře pro děti Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Skandinávská studia Kristina Valová Všichni musíme umřít. Smrt jako téma v moderní švédské ilustrované literatuře

Více

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY IT Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto, che potrà soddisfare le vostre esigenze ed aspettative. Questo progetto nasce da ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A. (Azienda certificata UNI EN ISO

Více

TJECKISKA 1 SKÖNTEXT OCH SAKPROSA. 6 p

TJECKISKA 1 SKÖNTEXT OCH SAKPROSA. 6 p Slaviska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2010 TJECKISKA 1 SKÖNTEXT OCH SAKPROSA 6 p Sammanställt av Lova Meister OBSAH 1. Jaroslav Rudiš: Grandhotel text... Životopis: Jaroslav Rudiš text, slovníček...

Více