duben 2014 Vážení přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "duben 2014 Vážení přátelé,"

Transkript

1 duben 2014 Vážení přátelé, v polovině března představil ministr financí opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a Klíčovým bodem je dle našeho názoru sdělení, že nebude spuštěn projekt jednoho inkasního místa (JIM) připravený předešlou vláda. Tento projekt předpokládal sloučení výběru daně z příjmů fyzických osob a odvodů na veřejnoprávní pojištění. Později se měl týkat také sloučení výběru daní a cel. Původně měl být po všech průtazích a odkladech spuštěn ve dvou fázích. Od ledna 2014 se měly dobrovolně podávat sjednocené formuláře na jednom místě elektronicky a od ledna 2015 se pak mělo jedno inkasní místo využívat povinně. Ministerstvo chce případné koncepční změny nejprve důkladně posoudit a propočítat jejich dopad. Ze zákona o JIM budou převzaty pouze principy související se sjednocováním základů daně a vyměřovacích základů pro platby veřejného pojistného. Materiál ministerstva financí se sice explicitně nezmiňuje o odvodu z mezd, předpokládáme však, že zrušení celého zákona znamená, že také odvod z mezd, který by vedl k přesunu platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění do zákona o daních z příjmů a jejich agregátnímu zastropování, nebude realizován. Připravovaná novela zákona o daních z příjmů se zaměří zejména na odstranění nejasností vyplývajících z poslední novely zákona o daních z příjmů v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva. Legislativní aktivita pokračuje Marika Konečná LEGISLATIVNÍ NOVINKY Zrušení jednoho inkasního místa Primárním cílem změn v zákoně o daních z příjmů je odstranění nejasností vyplývajících z poslední novely zákona, která navazuje na rekodifikaci soukromého práva. Zároveň bude zrušen zákon upravující JIM. Změna místa plnění u některých služeb od 1. ledna 2015 Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty obsahuje změny při stanovení místa plnění v případě poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Podpora odborného vzdělávání v zákoně o daních z příjmů Nový daňový odpočet se vypočítá jako součet nákladů vynaložených daňovým poplatníkem na pořízení majetku užívaného pro odborné vzdělávání a nákladů vynaložených na žáka nebo studenta. Doplňková smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA Nová smlouva odstraní duplicitu při platbě zdravotního pojištění u občanů pobočkách nebo dceřiných společnostech amerických firem. SA, kteří v Č pracují v

2 EU Rozšíření výměny informací v rámci směrnice EU o příjmech z úroků Novela směrnice spočívá v rozšíření typů příjmů úrokového charakteru na příjmy ze životního pojištění a další příjmy plynoucí prostřednictvím investičních fondů. JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: daňovou ztrátu lze uplatnit i v rámci daňové kontroly Pokud daňový subjekt trvá během kontroly na uplatnění ztráty z minulých let jako odčitatelné položky, musí tuto vůli správce daně při případném doměření zohlednit. Nejvyšší správní soud: nárok na odpočet DPH v případě subjektu zahrnutého v podvodném řetězci Zapojení do podvodného řetězce vede ke zpochybnění nároku na odpočet DPH, a to za podmínky, že plátce věděl nebo mohl vědět, že se svým nákupem účastní podvodného plnění. SDEU: nárok na odpočet DPH v případě nesprávně použitého režimu a opakovaná daňová kontrola Směrnice DPH ani zásada daňové neutrality nebrání tomu, aby byl příjemci plnění odepřen nárok na odpočet daně, kterou bez právního důvodu zaplatil poskytovateli. Nizozemský nejvyšší soud rozhodl ve věci hybridních nástrojů financování Soud konstatoval, že daňoví poplatníci mají v rámci zákona volnost při výběru způsobu financování dceřiných společností prostřednictvím dluhového nebo kapitálového financování. Zároveň v daném případě odmítl aplikovat doktrínu zneužití práva, neboť využití této svobodné volby není v rozporu se smyslem nizozemského zákona. SLOVENSKO Slovenské ministerstvo financí vydalo tzv. bielu listinu krajín Od 1. března 2014 zavádí Slovensko zvláštní srážkovou daň ve výši 35 % pro země neuvedené na bílé listině.

3 LEGISLATIVA Zrušení jednoho inkasního místa V polovině března představil ministr financí opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a V oblasti daní z příjmů jsou pro následující rok, tedy rok 2015, podstatné dvě informace: Zaprvé nebude ministerstvo významně zasahovat do systému zdanění příjmů, neboť chce nejprve důkladně posoudit případné koncepční změny a propočítat jejich dopad. Od roku 2015 pak nezahájí svou činnost jedno inkasní místo, jehož zřízení naplánovala předešlá vláda. Cílem změn připravované novely zákona o daních z příjmů je odstranění nejasností vyplývajících z poslední novely zákona, která navazuje na rekodifikaci soukromého práva (úprava nemovitostí, svěřenských fondů, darování). Zákon týkající se JIM bude zrušen. Ačkoliv v materiálu ministerstva ani na tiskové konferenci nebyla explicitně zmíněna problematika odvodu z mezd, předpokládáme, že v důsledku zrušení celého zákona by neměla být od roku 2015 uskutečněna myšlenka odvodu z mezd (přesun platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění do zákona o daních z příjmů a jejich agregátní zastropování). Ze zákona o JIM budou převzaty pouze principy související se sjednocováním základů daně a vyměřovacích základů pro veřejné pojistné. ovněž nelze vyloučit úpravu v oblasti zdanění investičních fondů. Mezi další navrhované změny patří zvýšení slevy na druhé a další dítě, vrácení základní slevy pro pracující důchodce, omezení výdajových paušálů pro fyzické osoby-podnikatele a vypuštění povinnosti podávat daňové přiznání v případě, že zaměstnanec podléhá solidárnímu zvýšení daně. Koncepční změny v daních z příjmů plánuje ministerstvo až od roku Bude mezi ně patřit především zrušení superhrubé mzdy a zavedení druhého daňového pásma (a tím zrušení solidárního zvýšení daně). V oblasti DPH se chce ministerstvo financí zaměřit především na opatření zamezující daňovým únikům. K těm náleží rozšíření uplatnění mechanismu reverse-charge a možnost jeho operativní implementace u konkrétních komodit (2015), zavedení elektronické záznamní evidence (2016), rozšíření institutu nespolehlivého plátce (2015) a zřízení centrálního registru bankovních účtů (2015). V oblasti spotřebních daní lze očekávat zpřísnění podmínek pro vydávání povolení a možnost jejich změny pro účely spotřebních daní, rozšíření kompetence celních orgánů v trestním řízení i na další daně a zavedení systému sledování pohybu pohonných hmot. V přímých daních plánuje ministerstvo v rámci potírání daňových úniků například online registraci tržeb, vyšší zdanění loterií, elektronizaci daňové správy a rozšiřování mezinárodní automatické výměny informací.

4 Novelu zákona o DPH, která má vstoupit v účinnost od roku 2015, bude v nejbližší době projednávat vláda (viz následující článek). Novelu zákona o daních z příjmů předloží ministerstvo financí do připomínkového řízení v průběhu dubna. O konkrétních změnách Vás budeme včas informovat. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Změna místa plnění u některých služeb od 1. ledna 2015 Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o DPH, jehož hlavním cílem je implementace schválených předpisů E. Jedná se zejména o promítnutí změn při stanovení místa plnění v případě poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Veškeré tyto služby se od 1. ledna 2015 budou zdaňovat ve státě příjemce služby. Pro usnadnění administrativní náročnosti se v této souvislosti zavádí zvláštní režim pro správu daně, tzv. mini one stop shop. Princip tohoto dobrovolného režimu spočívá v tom, že poskytovatel výše uvedených služeb bude podávat daňová přiznání a poukazovat platby k DPH vzniklé v příslušných členských státech prostřednictvím elektronického portálu vždy pouze v jednom členském státě, tj. nebude se muset v jednotlivých členských státech registrovat. Další navrhovanou změnou vyplývající ze směrnic E je úprava územní působnosti u některých francouzských zámořských departmentů (budou považovány za třetí zemi). Novela obsahuje také několik zpřesnění textu stávajícího zákona o DPH (např. zavedení definice pojmu bydliště fyzické osoby v souladu s nařízením ady E č. 282/2011). Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2015 s výjimkou úpravy územní působnosti (od 1. října 2014). Osobám, které chtějí použít zvláštní režim pro správu daně, bude registrace umožněna od 1. ledna 2015, přičemž o registraci budou moci požádat již od 1. října Tomáš Havel, tel.: Podpora odborného vzdělávání v zákoně o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2014 přináší daňovým poplatníkům možnost snížení základu daně formou nového odpočtu na podporu odborného vzdělávání. Odpočet se vypočítá jako součet nákladů vynaložených daňovým poplatníkem na pořízení majetku (ať už nakoupeného či pořízeného na finanční leasing) užívaného pro odborné vzdělávání a nákladů vynaložených na žáka nebo studenta. Odpočet mohou uplatnit daňoví poplatníci, kteří na svém pracovišti poskytují vzdělávací činnost v rámci praktického vzdělávání při studiu na střední škole, během odborné praxe při vyšším odborném vzdělávání nebo v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy. Podmínkou je, aby daný poplatník disponoval oprávněním k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřel

5 s příslušnou školou smlouvu o obsahu a rozsahu praxe či vzdělávání. Poplatník musí také vést průkaznou evidenci o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu. Odčitatelná položka se uplatňuje jako roční v daňovém přiznání, přičemž v případě nízkého základu daně nebo daňové ztráty ji lze uplatnit ještě v následujících třech letech. Pro poplatníky čerpající slevu na dani v podobě investiční pobídky je uplatnění této odčitatelné položky povinné v případě, má-li na ni poplatník nárok. Odpočet na pořízení majetku se vypočítá jako 110 % pořizovací ceny majetku. Podmínkou je, že majetek je a bude využíván pro odborné vzdělávání ve třech po sobě následujících zdaňovacích obdobích, a to z více než 50 % celkové doby jeho provozu. V případě, že by byl majetek využíván v rozsahu % celkové doby provozu, činí odpočet 50 % pořizovací ceny majetku. Tento typ odpočtu se týká majetku pořízeného po 1. lednu Odpočet na podporu výdajů na žáka či studenta se vypočítá ve výši 200 Kč za každou hodinu uskutečněnou na pracovišti poplatníka během praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci akreditovaného studijního programu vysoké školy. Další pozitivní daňovou změnou od letošního roku související s odborným vzděláváním je osvobození příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy od daně z příjmů. Díky této úpravě došlo ke sjednocení s dosavadním osvobozením od plateb pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a tím ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů. Markéta Kubíčková, tel.: Martin Jeníček, tel.: Doplňková smlouva o sociálním zabezpečení mezi Č a SA Parlamentu České republiky byla předložena tzv. Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Č a SA platnou od 1. ledna Cílem této doplňkové smlouvy je odstranění duplicity plateb zdravotního pojištění ze strany občanů SA, kteří v Č pracují v pobočkách nebo dceřiných společnostech amerických firem. Tito vyslaní zaměstnanci musí v Č odvádět příspěvky na zdravotní pojištění i přesto, že jsou nadále účastni v americkém systému sociálního pojištění, který zahrnuje i zdravotní pojištění. Důvodem dvojí platby zdravotního pojištění je kolize dvou různých systémů a skutečnost, že současná smlouva o sociálním zabezpečení, která by takový konflikt měla eliminovat, se na české straně vztahuje pouze na sociální pojištění a nepokrývá zdravotní pojištění, pro něž na rozdíl od USA existuje v Č samostatný systém. Pro oblast zdravotního pojištění tak v současnosti nelze použít smluvní princip o vynětí vyslaných amerických pracovníků z pojištění ve státě výkonu zaměstnání, tj. v Č. Naopak osoby vyslané z Č do SA nejsou v USA povinny platit příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, zůstávají-li kryty českým pojistným systémem. S doplňkovou smlouvou musí vyslovit souhlas Parlament Č a dále ji musí ratifikovat prezident republiky. O vstupu doplňkové smlouvy v platnost Vás budeme informovat. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.:

6 ozšíření výměny informací v rámci směrnice E o příjmech z úroků ada E schválila novelu směrnice o zdanění úroků (2003/48/EC), na níž členské státy pracovaly od roku V kontextu globálního tlaku na přijetí opatření zamezujících daňovým únikům (FATCA, BEPS, globální standard OECD) došly státy nakonec v letošním roce ke shodě a upravená pravidla chtějí implementovat od ledna Povinnost začlenit nová pravidla do lokálních právních předpisů mají do ledna Směrnice o úrocích se uplatňuje již osmým rokem a ukládá finančním institucím členských států, aby informace o úrokových příjmech fyzických osob, rezidentů E, zasílaly svým lokálním finančním úřadům, které si je následně vyměňují s příslušnou daňovou správou v dalších členských státech. Do tohoto systému jsou dále zapojeny Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra a San Marino a také závislá či přidružená území některých členských států, jako například Nizozemské Antily či Britské Panenské ostrovy. Některé státy a území mají výjimku namísto výměny informací sráží daň u zdroje z daných příjmů ve výši 35 % a výnosy z vybrané daně (75 %) přeposílají do příslušných jurisdikcí. Z členských států se jedná o Lucembursko a akousko. Lucembursko již deklarovala ochotu vyměňovat od 1. ledna 2015 rovněž informace o příjmech daňových poplatníků. Novela směrnice spočívá v rozšíření typů příjmů úrokového charakteru na příjmy ze životního pojištění a další příjmy plynoucí prostřednictvím investičních fondů. Nově se bude rovněž aplikovat tzv. přístup look- through, tzn., že finanční instituce budou povinny zjišťovat, zda subjekt, který je příjemcem úroku, není účelově včleněný mezi finanční instituci a fyzickou osobu. Novelizovaná směrnice je plně kompatibilní s globálním standardem upravujícím výměnu finančních informací, který minulý měsíc představila OECD jako globální standard pro automatickou výměnu informací. EU Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.: JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: daňovou ztrátu lze uplatnit i v rámci daňové kontroly V nedávném rozsudku sp. zn. 9 Afs 41/2013 se Nejvyšší správní soud (NSS) znovu zabýval uplatněním daňové ztráty z minulých let jako odčitatelné položky v průběhu daňové kontroly. V projednávané věci projevil daňový subjekt zájem uplatnit během kontroly daňovou ztrátu. Správce daně však uplatnění ztráty odmítl a jeho názor potvrdil i odvolací orgán a krajský soud. Argumentace se opírala o dřívější judikaturu k zákonu o správě daní a poplatků, která uplatnění ztráty jako daňové

7 odčitatelné položky během daňové kontroly neumožňovala, což dříve potvrdilo i rozhodnutí rozšířeného senátu NSS (8 Afs 111/2005). NSS však dospěl k závěru, že účinností daňového řádu se situace změnila. Zatímco cílem správy daní v době platnosti zákona o správě daní a poplatků bylo stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy, daňový řád upřednostňuje hledisko materiální správnosti. V současné době je deklarovaným cílem správné zjištění a stanovení daní a toto hledisko musí být respektováno i při daňové kontrole. Pokud tedy daňový subjekt trvá během kontroly na uplatnění ztráty, musí tuto vůli správce daně při případném doměření zohlednit. Správce daně nicméně není povinen sám výhody pro daňový subjekt vyhledávat. Je otázkou, jakým způsobem má daňový subjekt daňovou ztrátu uplatnit, když podání dodatečného daňového přiznání není během kontroly možné. Například v posuzovaném případě byl projev vůle daňového subjektu zaznamenán v protokolu o projednání zprávy z daňové kontroly. Později bylo uplatnění ztráty namítáno i v odvolacím řízení. Podle současné judikatury NSS lze daňovou ztrátu při splnění podmínek uplatnit nejen v dodatečném daňovém přiznání, ale prakticky v rámci celého nalézacího řízení, například v průběhu postupu k odstranění pochybností (8 Afs 45/2012), v odvolání proti vyměření daně (2 Afs 77/2012) a konečně i v průběhu daňové kontroly (9 Afs 41/2013). Možnost uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky se vztahuje na všechna nalézací řízení probíhající podle daňového řádu. I v případě, že některé okolnosti nastaly ještě za účinnosti zákona o správě daní a poplatků, je při splnění dalších podmínek možné žádat o uplatnění ztrát. Jde například o dříve vyměřené ztráty, nebo o případy, kdy daň, která je předmětem přezkumu v rámci daňové kontroly, byla stanovena podle zákona o správě daní a poplatků. NSS v rozsudku 9 Afs 41/2013 připustil uplatnění daňové ztráty i tehdy, pokud samotná daňová kontrola proběhla podle původní úpravy, a až následné odvolací řízení podle daňového řádu. Doporučujeme při probíhajících daňových kontrolách zvážit uplatnění nevyužitých daňových ztrát předchozích let a na jejich uplatnění trvat i v případném odvolacím řízení. Nelze očekávat, že by bez vyjádření vůle daňového subjektu správce daně k možnému uplatnění ztrát přihlédl z vlastní iniciativy. Petr Toman, tel.: Zdeněk Strmiska, tel.: Nejvyšší správní soud: nárok na odpočet DPH v případě subjektu zahrnutého v podvodném řetězci Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém nedávném rozsudku (8 Afs 43/ ) zabýval případem podvodného řetězce několika subjektů, které si mezi sebou přeprodávaly reklamní službu. V rámci těchto přeprodejů byla cena reklamní služby navýšena na 22násobek její běžné ceníkové hodnoty. Bylo prokázáno, že tento řetězec byl vytvořen za účelem získání neoprávněného odpočtu DPH. NSS řešil otázku, zda má konečný článek podvodného řetězce nárok na odpočet DPH z reklamní služby, kterou pořídil za uvedenou navýšenou cenu.

8 Jak vyplývá z dosavadní judikatury, zapojení do podvodného řetězce vede ke zpochybnění nároku na odpočet DPH, a to za podmínky, že plátce věděl nebo mohl vědět, že se svým nákupem účastní podvodného plnění. NSS v tomto případě dospěl k závěru, že plátce o své účasti na podvodném plnění přinejmenším mohl vědět. Důvodem byla skutečnost, že plátce nedoložil racionální důvody pro úhradu navýšené ceny. Podle NSS tak cílem plátce nebyla propagace formou televizní reklamy, ale jiné důvody. Nárok na odpočet nelze v tomto případě podle NSS přiznat ani ve výši odpovídající obvyklé ceně reklamní služby, neboť jednání plátce bylo posouzeno jako zneužití práva, tedy protiprávní jednání, které nemůže založit nárok na odpočet DPH. Aleš Krempa, tel.: Klára Kameníková, tel.: SDE : nárok na odpočet DPH v případě nesprávně použitého režimu a opakovaná daňová kontrola V daném případě (C-424/12) Soudní dvůr E (SDE ) posuzoval, zda směrnice E o DPH a zásada daňové neutrality umožňují jednotlivým členským státům uplatnit sankce spočívající ve ztrátě nároku na odpočet DPH. Jednalo se o fakturu předloženou za účelem uplatnění nároku na odpočet, kterou vystavila chybně třetí osoba, když nepoužila zjednodušené postupy. Příjemce pak v důsledku toho daň uvedenou na faktuře zaplatil. Je-li daň povinen odvést příjemce, směrnice stanoví, že musí splnit náležitosti určené jednotlivými členskými státy. Dle rumunského práva, které bylo v daném případě relevantní, je příjemce v případě, že dodavatel neuvede na faktuře poznámku přenesení daňové povinnosti, povinen použít režim přenesení daňové povinnosti, nezaplatit daň dodavateli a doplnit tuto poznámku na fakturu. Příjemce zažádal rumunský stát o vrácení daně, čemuž bylo na základě daňové kontroly vyhověno. Finanční úřad však následně provedl další daňovou kontrolu. Druhá daňová kontrola rozhodla o zrušení uplatněného nároku na odpočet včetně sankcí za prodlení v úhradě daně. SDE dospěl k závěru, že společnost se nemůže domáhat nároku na odpočet této daně, jelikož nesplnila formální požadavky stanovené rumunským právem a zároveň DPH z vystavené faktury byla zaplacena bez právního důvodu. Směrnice ani zásada daňové neutrality v tomto směru nebrání tomu, aby byl příjemci odepřen nárok na odpočet daně, kterou bez právního důvodu zaplatil poskytovateli. SDE se dále zabýval otázkou, zda nebyla porušena zásada právní jistoty tím, že správce daně zrušil původní rozhodnutí o uznání nároku na odpočet daně vydané na základě daňové kontroly a požadoval vrácení daně včetně sankcí z důvodu prodlení v úhradě daně v rámci následné kontroly. SDE judikoval, že druhá daňová kontrola, kterou správce daně zrušil své původní rozhodnutí o přiznání nároku na odpočet daně, není v rozporu se zásadou právní jistoty. Svůj výrok zdůvodnil tím, že v dané situaci umožňuje rumunské právo ve výjimečných případech provést novou kontrolu v průběhu promlčecí lhůty, pokud jsou zjištěny dodatečné informace nebo chyby ve výpočtech. Závěry SDE by všeobecně mohly mít přímý dopad na aplikaci českého zákona o DPH. Otázkou také je, zda závěry týkající se provedení nové daňové kontroly mohou ovlivnit českou správní praxi. Průběh daňové kontroly je v Česku upraven v daňovém řádu, který stanoví, že daňová kontrola může být opakována pouze při zjištění nových skutečností nebo důkazů, které nemohly být bez zavinění

9 správce daně uplatněny v původní daňové kontrole a které zakládají pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně. Jelikož SDE připouští, že unijní právo významně neomezuje vnitrostátní právní úpravu v oblasti opakovaných daňových kontrol, nebude mít toto rozhodnutí SDE dle našeho názoru vliv na ustálenou správní praxi v České republice. Aleš Krempa, tel.: Iva Císařová, tel.: Nizozemský nejvyšší soud rozhodl ve věci hybridních nástrojů financování V únoru tohoto roku vynesl nizozemský nejvyšší soud rozhodnutí ve vysoce sledovaném případě týkajícím se hybridních nástrojů financování. Jedná se např. o takové nástroje, kdy stát zdroje klasifikuje výnosy z těchto nástrojů jako daňově uznatelný úrok, zatímco druhý stát, kam příjmy plynou, je považuje za dividendy, které v mnoha státech bývají od daně osvobozeny. Tato skutečnost je důsledkem odlišné klasifikace výnosů z těchto nástrojů pro daňové účely ve dvou různých daňových jurisdikcích. V daném případě poskytla nizozemská společnost úvěr australské dceřiné společnosti, který byl následně kapitalizován do podílu, za nějž nizozemská společnost obdržela prioritní akcie s platností na omezenou dobu. Na základě těchto prioritních akcií vzniklo nizozemské společnosti právo na výplatu předem stanovené výše dividend v průběhu následujících deseti let, přičemž na konci této doby jí měl být zároveň vrácen její peněžitý vklad. Podle australského daňového práva byl vklad, oproti němuž byly vydány prioritní akcie, klasifikován jako dluhové financování. Pro australskou společnost tak byly platby dividend daňově uznatelným nákladem. Nizozemská daňová správa dospěla k závěru, že se tyto platby měly u přijímající nizozemské společnosti rovněž posoudit jako úroky, nikoli jako dividendy osvobozené od daně na základě vztahu mateřské a dceřiné společnosti. Nizozemský nejvyšší soud nicméně názor daňové správy odmítl a potvrdil možnost uplatnit u předmětných plateb osvobození od daně. Konstatoval přitom, že daňoví poplatníci mají v rámci zákona volnost ve výběru způsobu financování dceřiných společností prostřednictvím dluhového nebo kapitálového financování. Zároveň v daném případě odmítl aplikovat doktrínu zneužití práva, neboť skutečnost, že poplatník využije možnost svobodné volby, není v rozporu se smyslem zákona. ozsudek nizozemského nejvyššího soudu vnáší zajímavý pohled do diskuse o tom, jak se za současného stavu legislativy stavět ke způsobům financování, jež mají z hlediska dvou dotčených daňových jurisdikcí rozdílný daňový režim. Například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) totiž ve svém akčním plánu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) z července 2013 označila neutralizaci daňových výhod plynoucích z tohoto způsobu financování za jeden z cílů pro nadcházející období. V polovině minulého měsíce vydala k veřejné diskusi návrhy opatření, jež mohou za tímto účelem přijmout jednotlivé státy v rámci svých národních legislativ a také v rámci smluv o zamezení dvojího zdanění. Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: K materiálům se lze vyjadřovat do 2. května O vývoji v této oblasti Vás budeme i nadále informovat. Luděk Vacík, tel.: Eva Doložílková, tel.:

10 SLOVENSKO Slovenské ministerstvo financií vydalo tzv. bielu listinu krajín Poslednou novelou zákona o dani z príjmov ( ZDP ) sa v slovenskom právnom poriadku s účinnosťou od 1. marca 2014 zavádza osobitná sadzba zrážkovej dane vo výške 35 %. Podľa tejto novely sa má zvýšená sadzba dane uplatniť na príjmy plynúce daňovníkom nezmluvných štátov. Vo vzťahu k ostatným daňovníkom sa podľa lokálnych predpisov má aj naďalej uplatňovať štandardná zrážková daň so sadzbou vo výške 19 %. Zmluvný štát je vymedzený ako štát uvedený na zozname zverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií S (tzv. white list alebo biela listina ). Tento zoznam ma zahŕňať všetky štáty, ktoré uzavreli so Slovenskou republikou medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo medzinárodnú zmluvu obsahujúcu ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je takýto štát a Slovenská republika viazaná. Tento tzv. white list v súčasnosti zahŕňa len tie štáty, ktoré uzavreli so Slovenskou republikou zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Z predmetného ustanovenia ZDP je možné usudzovať, že tento zoznam by mal zahŕňať aj ďalšie štáty, ktoré so Slovenskou republikou uzavreli medzinárodné zmluvy o výmene informácií v daňových veciach a iné obdobné zmluvy. Je preto možné očakávať, že zoznam bude v budúcnosti rozšírený o ďalšie štáty. Na záver by sme chceli doplniť, že náležitú pozornosť je potrebné venovať aj príjmom plynúcim do nečlenských štátov EÚ a štátov EHP, nakoľko aj na tieto prípady sa môžu vzťahovať niektoré ustanovenia práva EÚ o základných slobodách. Na základe vyššie uvedeného odporúčame venovať zvýšenú pozornosť daňovému posúdeniu platieb plynúcich do zahraničia po 1. marci 2014 a odporúčame tiež vykonanie vnútorného auditu takýchto transakcií. V tejto súvislosti Vám vieme poskytnúť naše služby s cieľom minimalizovať možné riziko a/alebo identifikovať potenciálne daňové úspory. Martin Zima, tel.: KRÁTCE GFŘ informuje na svých webových stránkách, že v současnosti probíhá testování nově naprogramovaných aplikací Daňového portálu vůči autentizační službě Portálu veřejné správy ve zkušebním prostředí. O zprovoznění nové služby umožňující přihlásit se do daňové informační schránky nebo činit podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, bude GFŘ v nejbližší době informovat.

11 OECD publikovala v březnu v rámci bodu 6 akčního plánu BEPS diskusní materiál k zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění. Veřejnost se k němu může vyjádřit do 9. dubna 2014 prostřednictvím ové adresy nebo své připomínky může zaslat na adresu OECD. Práce v této tematické skupině bude koordinována s prací na jiném bodu akčního plánu, který se týká hybridních entit a k němuž v březnu OECD rovněž publikovalo diskusní materiál. Dalším diskusním materiálem, k němuž se veřejnost může vyjadřovat, je materiál k bodu 1 akčního plánu Výzvy digitální ekonomiky. Komentáře jsou vítány do 14. dubna. Bližší informace naleznete na následujících odkazech: a Sněmovna projednává návrhy následujících mezinárodních smluv: o smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lucemburským velkovévodstvím, o smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kosovem, o protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Singapurem, o dohody o výměně informací s Andorrou. Ministryně práce a sociálních věcí zveřejnila na stránkách MPSV priority pro své funkční období. Patří mezi ně například zvýšení minimální mzdy na 10 tis. Kč, zrušení II. pilíře důchodové reformy, zavedení slev na sociálním pojištění pro obtížně zaměstnatelné skupiny a prosazení zákona o dětských skupinách. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY u nemovitostí Eva Zemanová EY Typy transakcí a transakční daně: asset deal share deal vklady přeměny Daň z příjmů u prodávajícího DPH Daň z nabytí (z převodu) nemovitých věcí Page 2 Asset deal: Zdanění

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

podnikový informační systém (ERP) Zvláštní režim jednoho správního místa MOSS (Mini One Stop Shop)

podnikový informační systém (ERP) Zvláštní režim jednoho správního místa MOSS (Mini One Stop Shop) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zvláštní režim jednoho správního místa MOSS (Mini One Stop Shop) , MOSS S účinností od 1. ledna 2015 dojde v rámci unijní (EU) úpravy společného systému

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2013 září 2013

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 78/2007-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si dovolujeme Vás informovat o dalších přijatých

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Neoficiální pracovní dokument pouze osobní vybrané poznámky!, k 18.7.2014

Neoficiální pracovní dokument pouze osobní vybrané poznámky!, k 18.7.2014 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Aktuální výsledky v oblasti novelizace návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

Více

prosinec 2013 Vážení čtenáři,

prosinec 2013 Vážení čtenáři, prosinec 2013 Vážení čtenáři, nově ustavená Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu, která novelizují daňové zákony s účinností od 1. ledna 2014. O úpravě daňových zákonů jsme Vás informovali

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více