duben 2014 Vážení přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "duben 2014 Vážení přátelé,"

Transkript

1 duben 2014 Vážení přátelé, v polovině března představil ministr financí opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a Klíčovým bodem je dle našeho názoru sdělení, že nebude spuštěn projekt jednoho inkasního místa (JIM) připravený předešlou vláda. Tento projekt předpokládal sloučení výběru daně z příjmů fyzických osob a odvodů na veřejnoprávní pojištění. Později se měl týkat také sloučení výběru daní a cel. Původně měl být po všech průtazích a odkladech spuštěn ve dvou fázích. Od ledna 2014 se měly dobrovolně podávat sjednocené formuláře na jednom místě elektronicky a od ledna 2015 se pak mělo jedno inkasní místo využívat povinně. Ministerstvo chce případné koncepční změny nejprve důkladně posoudit a propočítat jejich dopad. Ze zákona o JIM budou převzaty pouze principy související se sjednocováním základů daně a vyměřovacích základů pro platby veřejného pojistného. Materiál ministerstva financí se sice explicitně nezmiňuje o odvodu z mezd, předpokládáme však, že zrušení celého zákona znamená, že také odvod z mezd, který by vedl k přesunu platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění do zákona o daních z příjmů a jejich agregátnímu zastropování, nebude realizován. Připravovaná novela zákona o daních z příjmů se zaměří zejména na odstranění nejasností vyplývajících z poslední novely zákona o daních z příjmů v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva. Legislativní aktivita pokračuje Marika Konečná LEGISLATIVNÍ NOVINKY Zrušení jednoho inkasního místa Primárním cílem změn v zákoně o daních z příjmů je odstranění nejasností vyplývajících z poslední novely zákona, která navazuje na rekodifikaci soukromého práva. Zároveň bude zrušen zákon upravující JIM. Změna místa plnění u některých služeb od 1. ledna 2015 Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty obsahuje změny při stanovení místa plnění v případě poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Podpora odborného vzdělávání v zákoně o daních z příjmů Nový daňový odpočet se vypočítá jako součet nákladů vynaložených daňovým poplatníkem na pořízení majetku užívaného pro odborné vzdělávání a nákladů vynaložených na žáka nebo studenta. Doplňková smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA Nová smlouva odstraní duplicitu při platbě zdravotního pojištění u občanů pobočkách nebo dceřiných společnostech amerických firem. SA, kteří v Č pracují v

2 EU Rozšíření výměny informací v rámci směrnice EU o příjmech z úroků Novela směrnice spočívá v rozšíření typů příjmů úrokového charakteru na příjmy ze životního pojištění a další příjmy plynoucí prostřednictvím investičních fondů. JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: daňovou ztrátu lze uplatnit i v rámci daňové kontroly Pokud daňový subjekt trvá během kontroly na uplatnění ztráty z minulých let jako odčitatelné položky, musí tuto vůli správce daně při případném doměření zohlednit. Nejvyšší správní soud: nárok na odpočet DPH v případě subjektu zahrnutého v podvodném řetězci Zapojení do podvodného řetězce vede ke zpochybnění nároku na odpočet DPH, a to za podmínky, že plátce věděl nebo mohl vědět, že se svým nákupem účastní podvodného plnění. SDEU: nárok na odpočet DPH v případě nesprávně použitého režimu a opakovaná daňová kontrola Směrnice DPH ani zásada daňové neutrality nebrání tomu, aby byl příjemci plnění odepřen nárok na odpočet daně, kterou bez právního důvodu zaplatil poskytovateli. Nizozemský nejvyšší soud rozhodl ve věci hybridních nástrojů financování Soud konstatoval, že daňoví poplatníci mají v rámci zákona volnost při výběru způsobu financování dceřiných společností prostřednictvím dluhového nebo kapitálového financování. Zároveň v daném případě odmítl aplikovat doktrínu zneužití práva, neboť využití této svobodné volby není v rozporu se smyslem nizozemského zákona. SLOVENSKO Slovenské ministerstvo financí vydalo tzv. bielu listinu krajín Od 1. března 2014 zavádí Slovensko zvláštní srážkovou daň ve výši 35 % pro země neuvedené na bílé listině.

3 LEGISLATIVA Zrušení jednoho inkasního místa V polovině března představil ministr financí opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a V oblasti daní z příjmů jsou pro následující rok, tedy rok 2015, podstatné dvě informace: Zaprvé nebude ministerstvo významně zasahovat do systému zdanění příjmů, neboť chce nejprve důkladně posoudit případné koncepční změny a propočítat jejich dopad. Od roku 2015 pak nezahájí svou činnost jedno inkasní místo, jehož zřízení naplánovala předešlá vláda. Cílem změn připravované novely zákona o daních z příjmů je odstranění nejasností vyplývajících z poslední novely zákona, která navazuje na rekodifikaci soukromého práva (úprava nemovitostí, svěřenských fondů, darování). Zákon týkající se JIM bude zrušen. Ačkoliv v materiálu ministerstva ani na tiskové konferenci nebyla explicitně zmíněna problematika odvodu z mezd, předpokládáme, že v důsledku zrušení celého zákona by neměla být od roku 2015 uskutečněna myšlenka odvodu z mezd (přesun platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění do zákona o daních z příjmů a jejich agregátní zastropování). Ze zákona o JIM budou převzaty pouze principy související se sjednocováním základů daně a vyměřovacích základů pro veřejné pojistné. ovněž nelze vyloučit úpravu v oblasti zdanění investičních fondů. Mezi další navrhované změny patří zvýšení slevy na druhé a další dítě, vrácení základní slevy pro pracující důchodce, omezení výdajových paušálů pro fyzické osoby-podnikatele a vypuštění povinnosti podávat daňové přiznání v případě, že zaměstnanec podléhá solidárnímu zvýšení daně. Koncepční změny v daních z příjmů plánuje ministerstvo až od roku Bude mezi ně patřit především zrušení superhrubé mzdy a zavedení druhého daňového pásma (a tím zrušení solidárního zvýšení daně). V oblasti DPH se chce ministerstvo financí zaměřit především na opatření zamezující daňovým únikům. K těm náleží rozšíření uplatnění mechanismu reverse-charge a možnost jeho operativní implementace u konkrétních komodit (2015), zavedení elektronické záznamní evidence (2016), rozšíření institutu nespolehlivého plátce (2015) a zřízení centrálního registru bankovních účtů (2015). V oblasti spotřebních daní lze očekávat zpřísnění podmínek pro vydávání povolení a možnost jejich změny pro účely spotřebních daní, rozšíření kompetence celních orgánů v trestním řízení i na další daně a zavedení systému sledování pohybu pohonných hmot. V přímých daních plánuje ministerstvo v rámci potírání daňových úniků například online registraci tržeb, vyšší zdanění loterií, elektronizaci daňové správy a rozšiřování mezinárodní automatické výměny informací.

4 Novelu zákona o DPH, která má vstoupit v účinnost od roku 2015, bude v nejbližší době projednávat vláda (viz následující článek). Novelu zákona o daních z příjmů předloží ministerstvo financí do připomínkového řízení v průběhu dubna. O konkrétních změnách Vás budeme včas informovat. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Změna místa plnění u některých služeb od 1. ledna 2015 Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o DPH, jehož hlavním cílem je implementace schválených předpisů E. Jedná se zejména o promítnutí změn při stanovení místa plnění v případě poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Veškeré tyto služby se od 1. ledna 2015 budou zdaňovat ve státě příjemce služby. Pro usnadnění administrativní náročnosti se v této souvislosti zavádí zvláštní režim pro správu daně, tzv. mini one stop shop. Princip tohoto dobrovolného režimu spočívá v tom, že poskytovatel výše uvedených služeb bude podávat daňová přiznání a poukazovat platby k DPH vzniklé v příslušných členských státech prostřednictvím elektronického portálu vždy pouze v jednom členském státě, tj. nebude se muset v jednotlivých členských státech registrovat. Další navrhovanou změnou vyplývající ze směrnic E je úprava územní působnosti u některých francouzských zámořských departmentů (budou považovány za třetí zemi). Novela obsahuje také několik zpřesnění textu stávajícího zákona o DPH (např. zavedení definice pojmu bydliště fyzické osoby v souladu s nařízením ady E č. 282/2011). Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2015 s výjimkou úpravy územní působnosti (od 1. října 2014). Osobám, které chtějí použít zvláštní režim pro správu daně, bude registrace umožněna od 1. ledna 2015, přičemž o registraci budou moci požádat již od 1. října Tomáš Havel, tel.: Podpora odborného vzdělávání v zákoně o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2014 přináší daňovým poplatníkům možnost snížení základu daně formou nového odpočtu na podporu odborného vzdělávání. Odpočet se vypočítá jako součet nákladů vynaložených daňovým poplatníkem na pořízení majetku (ať už nakoupeného či pořízeného na finanční leasing) užívaného pro odborné vzdělávání a nákladů vynaložených na žáka nebo studenta. Odpočet mohou uplatnit daňoví poplatníci, kteří na svém pracovišti poskytují vzdělávací činnost v rámci praktického vzdělávání při studiu na střední škole, během odborné praxe při vyšším odborném vzdělávání nebo v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy. Podmínkou je, aby daný poplatník disponoval oprávněním k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřel

5 s příslušnou školou smlouvu o obsahu a rozsahu praxe či vzdělávání. Poplatník musí také vést průkaznou evidenci o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu. Odčitatelná položka se uplatňuje jako roční v daňovém přiznání, přičemž v případě nízkého základu daně nebo daňové ztráty ji lze uplatnit ještě v následujících třech letech. Pro poplatníky čerpající slevu na dani v podobě investiční pobídky je uplatnění této odčitatelné položky povinné v případě, má-li na ni poplatník nárok. Odpočet na pořízení majetku se vypočítá jako 110 % pořizovací ceny majetku. Podmínkou je, že majetek je a bude využíván pro odborné vzdělávání ve třech po sobě následujících zdaňovacích obdobích, a to z více než 50 % celkové doby jeho provozu. V případě, že by byl majetek využíván v rozsahu % celkové doby provozu, činí odpočet 50 % pořizovací ceny majetku. Tento typ odpočtu se týká majetku pořízeného po 1. lednu Odpočet na podporu výdajů na žáka či studenta se vypočítá ve výši 200 Kč za každou hodinu uskutečněnou na pracovišti poplatníka během praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci akreditovaného studijního programu vysoké školy. Další pozitivní daňovou změnou od letošního roku související s odborným vzděláváním je osvobození příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy od daně z příjmů. Díky této úpravě došlo ke sjednocení s dosavadním osvobozením od plateb pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a tím ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů. Markéta Kubíčková, tel.: Martin Jeníček, tel.: Doplňková smlouva o sociálním zabezpečení mezi Č a SA Parlamentu České republiky byla předložena tzv. Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Č a SA platnou od 1. ledna Cílem této doplňkové smlouvy je odstranění duplicity plateb zdravotního pojištění ze strany občanů SA, kteří v Č pracují v pobočkách nebo dceřiných společnostech amerických firem. Tito vyslaní zaměstnanci musí v Č odvádět příspěvky na zdravotní pojištění i přesto, že jsou nadále účastni v americkém systému sociálního pojištění, který zahrnuje i zdravotní pojištění. Důvodem dvojí platby zdravotního pojištění je kolize dvou různých systémů a skutečnost, že současná smlouva o sociálním zabezpečení, která by takový konflikt měla eliminovat, se na české straně vztahuje pouze na sociální pojištění a nepokrývá zdravotní pojištění, pro něž na rozdíl od USA existuje v Č samostatný systém. Pro oblast zdravotního pojištění tak v současnosti nelze použít smluvní princip o vynětí vyslaných amerických pracovníků z pojištění ve státě výkonu zaměstnání, tj. v Č. Naopak osoby vyslané z Č do SA nejsou v USA povinny platit příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, zůstávají-li kryty českým pojistným systémem. S doplňkovou smlouvou musí vyslovit souhlas Parlament Č a dále ji musí ratifikovat prezident republiky. O vstupu doplňkové smlouvy v platnost Vás budeme informovat. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.:

6 ozšíření výměny informací v rámci směrnice E o příjmech z úroků ada E schválila novelu směrnice o zdanění úroků (2003/48/EC), na níž členské státy pracovaly od roku V kontextu globálního tlaku na přijetí opatření zamezujících daňovým únikům (FATCA, BEPS, globální standard OECD) došly státy nakonec v letošním roce ke shodě a upravená pravidla chtějí implementovat od ledna Povinnost začlenit nová pravidla do lokálních právních předpisů mají do ledna Směrnice o úrocích se uplatňuje již osmým rokem a ukládá finančním institucím členských států, aby informace o úrokových příjmech fyzických osob, rezidentů E, zasílaly svým lokálním finančním úřadům, které si je následně vyměňují s příslušnou daňovou správou v dalších členských státech. Do tohoto systému jsou dále zapojeny Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra a San Marino a také závislá či přidružená území některých členských států, jako například Nizozemské Antily či Britské Panenské ostrovy. Některé státy a území mají výjimku namísto výměny informací sráží daň u zdroje z daných příjmů ve výši 35 % a výnosy z vybrané daně (75 %) přeposílají do příslušných jurisdikcí. Z členských států se jedná o Lucembursko a akousko. Lucembursko již deklarovala ochotu vyměňovat od 1. ledna 2015 rovněž informace o příjmech daňových poplatníků. Novela směrnice spočívá v rozšíření typů příjmů úrokového charakteru na příjmy ze životního pojištění a další příjmy plynoucí prostřednictvím investičních fondů. Nově se bude rovněž aplikovat tzv. přístup look- through, tzn., že finanční instituce budou povinny zjišťovat, zda subjekt, který je příjemcem úroku, není účelově včleněný mezi finanční instituci a fyzickou osobu. Novelizovaná směrnice je plně kompatibilní s globálním standardem upravujícím výměnu finančních informací, který minulý měsíc představila OECD jako globální standard pro automatickou výměnu informací. EU Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.: JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: daňovou ztrátu lze uplatnit i v rámci daňové kontroly V nedávném rozsudku sp. zn. 9 Afs 41/2013 se Nejvyšší správní soud (NSS) znovu zabýval uplatněním daňové ztráty z minulých let jako odčitatelné položky v průběhu daňové kontroly. V projednávané věci projevil daňový subjekt zájem uplatnit během kontroly daňovou ztrátu. Správce daně však uplatnění ztráty odmítl a jeho názor potvrdil i odvolací orgán a krajský soud. Argumentace se opírala o dřívější judikaturu k zákonu o správě daní a poplatků, která uplatnění ztráty jako daňové

7 odčitatelné položky během daňové kontroly neumožňovala, což dříve potvrdilo i rozhodnutí rozšířeného senátu NSS (8 Afs 111/2005). NSS však dospěl k závěru, že účinností daňového řádu se situace změnila. Zatímco cílem správy daní v době platnosti zákona o správě daní a poplatků bylo stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy, daňový řád upřednostňuje hledisko materiální správnosti. V současné době je deklarovaným cílem správné zjištění a stanovení daní a toto hledisko musí být respektováno i při daňové kontrole. Pokud tedy daňový subjekt trvá během kontroly na uplatnění ztráty, musí tuto vůli správce daně při případném doměření zohlednit. Správce daně nicméně není povinen sám výhody pro daňový subjekt vyhledávat. Je otázkou, jakým způsobem má daňový subjekt daňovou ztrátu uplatnit, když podání dodatečného daňového přiznání není během kontroly možné. Například v posuzovaném případě byl projev vůle daňového subjektu zaznamenán v protokolu o projednání zprávy z daňové kontroly. Později bylo uplatnění ztráty namítáno i v odvolacím řízení. Podle současné judikatury NSS lze daňovou ztrátu při splnění podmínek uplatnit nejen v dodatečném daňovém přiznání, ale prakticky v rámci celého nalézacího řízení, například v průběhu postupu k odstranění pochybností (8 Afs 45/2012), v odvolání proti vyměření daně (2 Afs 77/2012) a konečně i v průběhu daňové kontroly (9 Afs 41/2013). Možnost uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky se vztahuje na všechna nalézací řízení probíhající podle daňového řádu. I v případě, že některé okolnosti nastaly ještě za účinnosti zákona o správě daní a poplatků, je při splnění dalších podmínek možné žádat o uplatnění ztrát. Jde například o dříve vyměřené ztráty, nebo o případy, kdy daň, která je předmětem přezkumu v rámci daňové kontroly, byla stanovena podle zákona o správě daní a poplatků. NSS v rozsudku 9 Afs 41/2013 připustil uplatnění daňové ztráty i tehdy, pokud samotná daňová kontrola proběhla podle původní úpravy, a až následné odvolací řízení podle daňového řádu. Doporučujeme při probíhajících daňových kontrolách zvážit uplatnění nevyužitých daňových ztrát předchozích let a na jejich uplatnění trvat i v případném odvolacím řízení. Nelze očekávat, že by bez vyjádření vůle daňového subjektu správce daně k možnému uplatnění ztrát přihlédl z vlastní iniciativy. Petr Toman, tel.: Zdeněk Strmiska, tel.: Nejvyšší správní soud: nárok na odpočet DPH v případě subjektu zahrnutého v podvodném řetězci Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém nedávném rozsudku (8 Afs 43/ ) zabýval případem podvodného řetězce několika subjektů, které si mezi sebou přeprodávaly reklamní službu. V rámci těchto přeprodejů byla cena reklamní služby navýšena na 22násobek její běžné ceníkové hodnoty. Bylo prokázáno, že tento řetězec byl vytvořen za účelem získání neoprávněného odpočtu DPH. NSS řešil otázku, zda má konečný článek podvodného řetězce nárok na odpočet DPH z reklamní služby, kterou pořídil za uvedenou navýšenou cenu.

8 Jak vyplývá z dosavadní judikatury, zapojení do podvodného řetězce vede ke zpochybnění nároku na odpočet DPH, a to za podmínky, že plátce věděl nebo mohl vědět, že se svým nákupem účastní podvodného plnění. NSS v tomto případě dospěl k závěru, že plátce o své účasti na podvodném plnění přinejmenším mohl vědět. Důvodem byla skutečnost, že plátce nedoložil racionální důvody pro úhradu navýšené ceny. Podle NSS tak cílem plátce nebyla propagace formou televizní reklamy, ale jiné důvody. Nárok na odpočet nelze v tomto případě podle NSS přiznat ani ve výši odpovídající obvyklé ceně reklamní služby, neboť jednání plátce bylo posouzeno jako zneužití práva, tedy protiprávní jednání, které nemůže založit nárok na odpočet DPH. Aleš Krempa, tel.: Klára Kameníková, tel.: SDE : nárok na odpočet DPH v případě nesprávně použitého režimu a opakovaná daňová kontrola V daném případě (C-424/12) Soudní dvůr E (SDE ) posuzoval, zda směrnice E o DPH a zásada daňové neutrality umožňují jednotlivým členským státům uplatnit sankce spočívající ve ztrátě nároku na odpočet DPH. Jednalo se o fakturu předloženou za účelem uplatnění nároku na odpočet, kterou vystavila chybně třetí osoba, když nepoužila zjednodušené postupy. Příjemce pak v důsledku toho daň uvedenou na faktuře zaplatil. Je-li daň povinen odvést příjemce, směrnice stanoví, že musí splnit náležitosti určené jednotlivými členskými státy. Dle rumunského práva, které bylo v daném případě relevantní, je příjemce v případě, že dodavatel neuvede na faktuře poznámku přenesení daňové povinnosti, povinen použít režim přenesení daňové povinnosti, nezaplatit daň dodavateli a doplnit tuto poznámku na fakturu. Příjemce zažádal rumunský stát o vrácení daně, čemuž bylo na základě daňové kontroly vyhověno. Finanční úřad však následně provedl další daňovou kontrolu. Druhá daňová kontrola rozhodla o zrušení uplatněného nároku na odpočet včetně sankcí za prodlení v úhradě daně. SDE dospěl k závěru, že společnost se nemůže domáhat nároku na odpočet této daně, jelikož nesplnila formální požadavky stanovené rumunským právem a zároveň DPH z vystavené faktury byla zaplacena bez právního důvodu. Směrnice ani zásada daňové neutrality v tomto směru nebrání tomu, aby byl příjemci odepřen nárok na odpočet daně, kterou bez právního důvodu zaplatil poskytovateli. SDE se dále zabýval otázkou, zda nebyla porušena zásada právní jistoty tím, že správce daně zrušil původní rozhodnutí o uznání nároku na odpočet daně vydané na základě daňové kontroly a požadoval vrácení daně včetně sankcí z důvodu prodlení v úhradě daně v rámci následné kontroly. SDE judikoval, že druhá daňová kontrola, kterou správce daně zrušil své původní rozhodnutí o přiznání nároku na odpočet daně, není v rozporu se zásadou právní jistoty. Svůj výrok zdůvodnil tím, že v dané situaci umožňuje rumunské právo ve výjimečných případech provést novou kontrolu v průběhu promlčecí lhůty, pokud jsou zjištěny dodatečné informace nebo chyby ve výpočtech. Závěry SDE by všeobecně mohly mít přímý dopad na aplikaci českého zákona o DPH. Otázkou také je, zda závěry týkající se provedení nové daňové kontroly mohou ovlivnit českou správní praxi. Průběh daňové kontroly je v Česku upraven v daňovém řádu, který stanoví, že daňová kontrola může být opakována pouze při zjištění nových skutečností nebo důkazů, které nemohly být bez zavinění

9 správce daně uplatněny v původní daňové kontrole a které zakládají pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně. Jelikož SDE připouští, že unijní právo významně neomezuje vnitrostátní právní úpravu v oblasti opakovaných daňových kontrol, nebude mít toto rozhodnutí SDE dle našeho názoru vliv na ustálenou správní praxi v České republice. Aleš Krempa, tel.: Iva Císařová, tel.: Nizozemský nejvyšší soud rozhodl ve věci hybridních nástrojů financování V únoru tohoto roku vynesl nizozemský nejvyšší soud rozhodnutí ve vysoce sledovaném případě týkajícím se hybridních nástrojů financování. Jedná se např. o takové nástroje, kdy stát zdroje klasifikuje výnosy z těchto nástrojů jako daňově uznatelný úrok, zatímco druhý stát, kam příjmy plynou, je považuje za dividendy, které v mnoha státech bývají od daně osvobozeny. Tato skutečnost je důsledkem odlišné klasifikace výnosů z těchto nástrojů pro daňové účely ve dvou různých daňových jurisdikcích. V daném případě poskytla nizozemská společnost úvěr australské dceřiné společnosti, který byl následně kapitalizován do podílu, za nějž nizozemská společnost obdržela prioritní akcie s platností na omezenou dobu. Na základě těchto prioritních akcií vzniklo nizozemské společnosti právo na výplatu předem stanovené výše dividend v průběhu následujících deseti let, přičemž na konci této doby jí měl být zároveň vrácen její peněžitý vklad. Podle australského daňového práva byl vklad, oproti němuž byly vydány prioritní akcie, klasifikován jako dluhové financování. Pro australskou společnost tak byly platby dividend daňově uznatelným nákladem. Nizozemská daňová správa dospěla k závěru, že se tyto platby měly u přijímající nizozemské společnosti rovněž posoudit jako úroky, nikoli jako dividendy osvobozené od daně na základě vztahu mateřské a dceřiné společnosti. Nizozemský nejvyšší soud nicméně názor daňové správy odmítl a potvrdil možnost uplatnit u předmětných plateb osvobození od daně. Konstatoval přitom, že daňoví poplatníci mají v rámci zákona volnost ve výběru způsobu financování dceřiných společností prostřednictvím dluhového nebo kapitálového financování. Zároveň v daném případě odmítl aplikovat doktrínu zneužití práva, neboť skutečnost, že poplatník využije možnost svobodné volby, není v rozporu se smyslem zákona. ozsudek nizozemského nejvyššího soudu vnáší zajímavý pohled do diskuse o tom, jak se za současného stavu legislativy stavět ke způsobům financování, jež mají z hlediska dvou dotčených daňových jurisdikcí rozdílný daňový režim. Například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) totiž ve svém akčním plánu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) z července 2013 označila neutralizaci daňových výhod plynoucích z tohoto způsobu financování za jeden z cílů pro nadcházející období. V polovině minulého měsíce vydala k veřejné diskusi návrhy opatření, jež mohou za tímto účelem přijmout jednotlivé státy v rámci svých národních legislativ a také v rámci smluv o zamezení dvojího zdanění. Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: K materiálům se lze vyjadřovat do 2. května O vývoji v této oblasti Vás budeme i nadále informovat. Luděk Vacík, tel.: Eva Doložílková, tel.:

10 SLOVENSKO Slovenské ministerstvo financií vydalo tzv. bielu listinu krajín Poslednou novelou zákona o dani z príjmov ( ZDP ) sa v slovenskom právnom poriadku s účinnosťou od 1. marca 2014 zavádza osobitná sadzba zrážkovej dane vo výške 35 %. Podľa tejto novely sa má zvýšená sadzba dane uplatniť na príjmy plynúce daňovníkom nezmluvných štátov. Vo vzťahu k ostatným daňovníkom sa podľa lokálnych predpisov má aj naďalej uplatňovať štandardná zrážková daň so sadzbou vo výške 19 %. Zmluvný štát je vymedzený ako štát uvedený na zozname zverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií S (tzv. white list alebo biela listina ). Tento zoznam ma zahŕňať všetky štáty, ktoré uzavreli so Slovenskou republikou medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo medzinárodnú zmluvu obsahujúcu ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je takýto štát a Slovenská republika viazaná. Tento tzv. white list v súčasnosti zahŕňa len tie štáty, ktoré uzavreli so Slovenskou republikou zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Z predmetného ustanovenia ZDP je možné usudzovať, že tento zoznam by mal zahŕňať aj ďalšie štáty, ktoré so Slovenskou republikou uzavreli medzinárodné zmluvy o výmene informácií v daňových veciach a iné obdobné zmluvy. Je preto možné očakávať, že zoznam bude v budúcnosti rozšírený o ďalšie štáty. Na záver by sme chceli doplniť, že náležitú pozornosť je potrebné venovať aj príjmom plynúcim do nečlenských štátov EÚ a štátov EHP, nakoľko aj na tieto prípady sa môžu vzťahovať niektoré ustanovenia práva EÚ o základných slobodách. Na základe vyššie uvedeného odporúčame venovať zvýšenú pozornosť daňovému posúdeniu platieb plynúcich do zahraničia po 1. marci 2014 a odporúčame tiež vykonanie vnútorného auditu takýchto transakcií. V tejto súvislosti Vám vieme poskytnúť naše služby s cieľom minimalizovať možné riziko a/alebo identifikovať potenciálne daňové úspory. Martin Zima, tel.: KRÁTCE GFŘ informuje na svých webových stránkách, že v současnosti probíhá testování nově naprogramovaných aplikací Daňového portálu vůči autentizační službě Portálu veřejné správy ve zkušebním prostředí. O zprovoznění nové služby umožňující přihlásit se do daňové informační schránky nebo činit podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, bude GFŘ v nejbližší době informovat.

11 OECD publikovala v březnu v rámci bodu 6 akčního plánu BEPS diskusní materiál k zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění. Veřejnost se k němu může vyjádřit do 9. dubna 2014 prostřednictvím ové adresy nebo své připomínky může zaslat na adresu OECD. Práce v této tematické skupině bude koordinována s prací na jiném bodu akčního plánu, který se týká hybridních entit a k němuž v březnu OECD rovněž publikovalo diskusní materiál. Dalším diskusním materiálem, k němuž se veřejnost může vyjadřovat, je materiál k bodu 1 akčního plánu Výzvy digitální ekonomiky. Komentáře jsou vítány do 14. dubna. Bližší informace naleznete na následujících odkazech: a Sněmovna projednává návrhy následujících mezinárodních smluv: o smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lucemburským velkovévodstvím, o smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kosovem, o protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Singapurem, o dohody o výměně informací s Andorrou. Ministryně práce a sociálních věcí zveřejnila na stránkách MPSV priority pro své funkční období. Patří mezi ně například zvýšení minimální mzdy na 10 tis. Kč, zrušení II. pilíře důchodové reformy, zavedení slev na sociálním pojištění pro obtížně zaměstnatelné skupiny a prosazení zákona o dětských skupinách. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

březen 2015 Vážení čtenáři,

březen 2015 Vážení čtenáři, březen 2015 Vážení čtenáři, je to již rok a půl, co OECD přišla s iniciativou BEPS. V tomto čísle Finančních aktualit přinášíme krátké komentáře k dalším pracovním výstupům publikovaným v rámci BEPS. Poprvé

Více

únor 2015 Vážení čtenáři,

únor 2015 Vážení čtenáři, únor 2015 Vážení čtenáři, řada z Vás se po vánočních svátcích ponořila do zpracování účetních závěrek a leden je nenávratně pryč. Naštěstí napadl sníh a my můžeme s dětmi oslavit pololetní vysvědčení zimními

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona Únor 2011 Vítám Vás v únorovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Senát vrátil návrh novely

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více