Výroční zpráva Slovensko-český ženský fond 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Slovensko-český ženský fond 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Slovensko-český ženský fond 2013

2 O nás... Slovensko-český ženský fond (Slovak-Czech Women s Fund) pôsobí od roku 2004 ako jediný ženský nadačný fond v Českej i v Slovenskej republike, ako aj v krajinách V4. Jeho cieľom je mobilizácia a získavanie zdrojov určených na strategickú podporu ženských mimovládnych organizácií, pôsobiacich v programových oblastiach fondu: Presadzovanie rovnosti príležitostí pre mužov a ženy Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách Sexuálne, reprodukčné a rodičovské práva Obhajoba práv žien z marginalizovaných skupín Rodovo citlivé vzdelávanie, vzdelávanie smerujúce k odstraňovaniu násilia páchaného na ženách a rodových stereotypov Budovanie kapacít a sieťovanie Sociálne zodpovedná filantropia. Jednou z misií Slovensko-českého ženského fondu je podpora a udržanie feministického hnutia, ktoré inšpiruje milióny žien na svete, ktoré úspešne presadzujú pozitívne zmeny, z ktorých dlhodobo čerpajú ich osoby, rodiny i komunity. Slovensko-český ženský fond sa aktívne angažuje v posilňovaní občianskej spoločnosti a podpore ženskej filantropie ako aj individuálneho darcovstva. Slovensko-český ženský fond má dlhodobé skúsenosti s podporou a vytváraním sietí a budovaním koalícií a platforiem na formálnej aj neformálnej úrovni, v rámci Slovenska a Českej republiky, ako aj zahraničia - od roku 2004 je členom regionálnych a globálnych tematických sietí: Medzinárodnej siete ženských fondov - International Network of Women s Funds, americkej siete ženských fondov - Women s Funding Network, Európskeho centra pre nadácie - European Foundation Centre, Association for Women s Rights in Development). V Českej republike je členom Fóra dárců, na Slovensku je členom rovnomenného Fóra donorov.

3 Podporené projekty... Základný model činnosti Slovensko-českého ženského fondu je postavený na vyhlasovaní grantových kôl. Obyčajne platí, že Slovensko-český ženský fond vyhlasuje jedno tematické grantové kolo, ktoré je zamerané na špecifický a konkrétny jav (podpora a posilňovanie líderiek, podpora žien z marginalizovaného prostredia, násilie na ženách, podľa programových priorít fondu). Ďalší typ predstavuje otvorené grantové kolo, ktoré dáva organizáciám slobodu v rozhodovaní o využití finančných prostriedkov podľa potreby a zameriava sa na inštitucionálnu všeobecnú podporu organizácií. V roku 2013 vyhlásil Slovensko-český ženský fond v Českej republike aj na Slovensku Otvorené grantové kolo, ktoré bolo zamerané na všeobecnú podporu organizácií a na realizáciu projektových aktivít. Celkovo podporil 23 organizácií. Pre niektoré z nich bol grant od Slovensko-českého ženského fondu vôbec prvým grantom, ktorý im umožnil ďalší rast a rozvoj. Obecná podpora organizace - Česká republika Česká asociace dul, o. s. obecná podpora organizace Kč Posláním organizace Česká asociace dul je poskytovat co největšímu počtu žen v České republice možnost podpory duly u porodu. Snahou organizace je vytvářet podmínky pro to, aby se z porodu stal pro ženy posilující a ne traumatizující zážitek. Organizace se zabývá jak poskytováním konkrétních služeb pro těhotné ženy, tak i vzdělávacími aktivitami prostřednictvím seminářů, workshopů a kampaní zviditelňuje práci dul a informuje o jejich významu pro těhotné a rodící ženy. V roce 2013 byl udělen České asociaci dul grant ve výšce Kč, který byl určen na obecnou podporu a rozvoj organizace. profem, o.p.s. obecná podpora organizace Kč profem je česká ženskoprávní organizace, která se již od roku 1993 zabývá vzděláváním a informováním odborné i laické veřejnosti o problematice násilí na ženách a domácího násilí. Stěžejní aktivitou organizace je již po řadu let AdvoCats for Women poskytování bezplatného právního poradenství ženám, které zažívají různé formy násilí, zejména násilí domácí. Součástí tohoto programu je i aktivní lobbing ve prospěch pozitivních změn v legislativě a práce s odborníky z pomáhajících profesí, jako jsou sociální pracovníci, advokáti či příslušníci policie. Slovensko-český ženský fond udělil v roce 2013 profem-u grant ve výšce na obecnou podporu organizace. PROUD Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu obecná podpora organizace Kč Práce organizace PROUD Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu se zaměřuje na aktivní podporu LGBT lidí v České republice formou poskytování poradenských a podporných služeb pro členy a

4 členky LGBT komunity; prostřednictvím lobbingu se snaží o změny v právních předpisech, zejména v oblasti antidiskriminace a občanských a rodičovských práv LGBT lidí. Osvětovou činností se snaží zvyšovat informovanost veřejnosti o právech LGBT lidí. Slovensko-český ženský fond podpořil organizaci v roce 2013 grantem ve výši Kč. Grant byl určen na podporu organizace a její rozvoj. Theia, o.p.s. obecná podpora organizace Kč Základním posláním organizace je prevence a poskytování odborné pomoci a podpory ženám zažívajícím násilí v intimních vztazích, jakož i osobám zažívajícím domácí násilí. Formou autorizovaných preventivních programů a pravidelných preventivních besed se snaží informovat ženy, odbornou i laickou veřejnost, děti, mládež a pedagogické pracovníky o problematice násilí. Organizace své klientele poskytuje již řadu let specializované sociální služby ambulantní i terénní formou. Jelikož poskytování komplexních i specializovaných služeb pro klientelu z rozsáhlého regionu jižních Čech je finančně i kapacitně náročné, Slovensko-český ženský fond udělil organizaci grant ve výši Kč na obecnou podporu a rozvoj organizace. Projektové aktivity - Česká republika Alternativa 50+, o.p.s. Proti ageismu: síť ambasadorů a ambasadorek Kč - alternativaplus.cz Misí organizace Alternativa 50+ je rozvoj rovných příležitostí žen a mužů s ohledem na jejich vyšší věk a zasazování se za uznání lidí ve věku 50+ ve společenském, sociálním i pracovním životě. Organizace sdružuje řadu expertů a expertek na problematiku rodové rovnosti a antidiskriminace na bázi pohlaví a věku. Cílem organizace je posilovat možnosti aktivního začleňování seniorů a lidí ve věku 50+ do společenského a pracovního života, a to zejména formou vzdělávání a aktivního dialogu se zaměstnavateli. V roce 2013 získala organizace grant od Slovensko-českého ženského fondu ve výši Kč na projekt Proti ageismu: Síť ambasadorů a ambasadorek. Cílem projektu bylo upozornit veřejnost i zaměstnavatele na problémy lidí, kteří čelí diskriminaci na základě věku. Myšlenku odstraňování diskriminačních praktik ve veřejném životě i v zaměstnání prezentovaly známé osobnosti zapojené do projektu. ARA ART, o.s. Romská LGBT konference Dvojí vyloučení Kč - araart.cz Cílem organizace ARA ART je podpora občanských i etnických práv a svobod příslušníků romské minority a jiných marginalizovaných skupin obyvatelstva bez ohledu na jejich národnostní příslušnost. Zvláštní pozornost věnuje organizace příslušníkům romské menšiny s odlišnou sexuální orientací, kteří ve svém životě čelí vícenásobné diskriminaci. V roce 2013 byl organizaci udělený grant ve výši Kč na projekt Romské LGBT konference s názvem Dvojí vyloučení. Konference vytvořila příležitost pro setkání LGBT romských aktivistů a aktivistek, čímž se zahájil dialog o postavení a situaci romské LGBT komunity. Konference byla příležitostí pro poznávání, diskuzi a plánovaní navazujících aktivit organizace s cílem posilnění komunity.

5 Genderové informační centrum NORA, o.p.s. Samoživitelství společenský fenomén? Kč Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, která vychází z genderových studií a feministické perspektivy. Jejím posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl zlepšit podmínky a přístup žen a mužů ke společenským zdrojům v různých oblastech jejich života a zvýšit možnosti osobní realizace žen. Záměrem organizace bylo přenést akademické poznatky do praktického života, a to aktivitami zaměřenými na odbornou i laickou veřejnost. Grant z roku 2013 byl určen na realizaci projektu Samoživitelství společenský fenomén. Projekt nahlížel na problematiku samoživitelství v České republice jako na teoretický problém i společenský fenomén. Cílovou skupinou projektu bylo 15 žen samoživitelek z Brna a okolí, které byly účastnicemi vzdělávacích aktivit speciálně pro ně vytvořených. Součástí projektu bylo i vytvoření a vydání samostatného čísla feministického časopisu FEMA, věnovaného problematice samoživitelství. Jako doma, o.p.s. Kuchařky bez domova Kč - jakodoma.org Posláním občanského sdružení Jako doma je od jeho vzniku v roce 2012 změna vnímání problematiky bezdomovectví, upozorňování na genderový podtext a kontext bezdomovectví a spolupráce s ženami bez domova, jako i jejich aktivizování a posilňování. Projekt Kuchařky bez domova, který Slovenskočeský ženský fond podpořil sumou Kč, poskytuje podporu ženám bez domova, které se snaží se zapojit do společnosti. I vzhledem k potížím s uplatněním se na pracovním trhu v důsledku nízkých pracovních zkušeností, nízkého sebevědomí a nepodpory ze strany okolí se projekt snaží podpořit ženy bez domova a posilnit jejich sebedůvěru a pootevřít jim možnosti pro sebeuplatnění. Jídlo připravené ženami kuchařkami bez domova bylo rozdáváno na veřejnosti u příležitosti různých veřejných akcí. Projekt tak přispívá ke změně vnímání bezdomovectví. Queer Eye - Jiný pohled, o.s. Festival Jiný pohled Kč - Hlavní aktivity organizace Queer Eye spočívají v přípravě kulturního festivalu Queer Eye Jiný pohled a s ním spojených workshopů, přednášek, seminářů a diskuzí, zejména s lesbickým, bisexuálním a transgender LBT tématem. V roce 2014 se festival Jiný pohled konal již popáté. I proto jsou cílovou skupinou festivalu i organizace lesbické, bisexuální a transgender ženy, které organizace chce podpořit a vybídnout k výraznějšímu aktivizování se v rámci komunity i směrem k veřejnosti. Tyto ženy jsou vzdělávány v různých tématech, jako je feminismus, genderové role a identity, lidská práva. Festivalový program a produkce k tomu výrazně napomáhá vytváří bezpečný a otevřený prostor pro diskuzi, sdílení a spolupráci. Persefona, o.s. Advokátní a terapeutická pomoc klientkám Persefona, o.s. a vzdělávaní veřejnosti Kč - Občanské sdružení Persefona je poskytovatelem specializovaného odborného sociálního, psychologického a právního poradenství osobám zažívajícím násilí, obětem sexuálního zneužívaní a

6 znásilnění. Organizace působí v Jihomoravském regionu a v regionu Brno a okolí, mnohé její aktivity přesahují však regionální rámec. Projekt Advokátní a terapeutická pomoc klientkám Persefona, o.s. a vzdělávaní veřejnosti, který byl podpořen v roce 2013, navazuje na dosavadní aktivity organizace v oblasti prevence násilí a poskytování specializovaných služeb. Z projektu bylo zabezpečeno poskytování služeb advokátky a psychoterapeutky, a to zejména pro ženy ze sociálně znevýhodněného prostředí. Součástí projektu bylo i informování veřejnosti o problematice násilí netradiční formou modelování řešení náročné situace, v níž se ženy zažívající násilí nacházejí. Prague Pride, o.s. Prague Pride Kč Organizace Prague Pride se již několik let zabývá organizováním stejnojmenného festivalu Pražský Pride Prague Pride. Forma festivalu je komplexní, po letech se z něj stal jeden z nejvýznamnějších festivalů v Evropě poukazující na situaci a postavení LGBTI komunity. Součástí pestré festivalové nabídky je řada kulturních akcí, výstav, workshopů, vzdělávacích seminářů a diskuzí. Prague Pride vytváří prostor pro mezikulturní dialog, diskuzi s tvůrci politik, jakož i informování a mobilizaci veřejnosti ve prospěch postavení LGBT lidí. Ženy 50, o.s. Úhel pohledu web Kč Posláním organizace Ženy 50 je měnit postoje veřejnosti k lidem, kteří dosáhli seniorského věku 50+, zejména žen. Cílem organizace je poskytovat pomoc a podporu ženám, postiženým a ohroženým sociálním vyloučením, hledat a nalézat východiska k řešení problémů, daných věkem a životem v sociálně znevýhodněném prostředí. Projekt Úhel pohledu, podpořený v roce 2013 sumou Kč, se snaží zviditelňovat ženy vyššího věku prostřednictvím fotografické produkce, a tak informovat veřejnost a získávat ji pro jejich podporu. Úhel pohledu představuje fotografickou soutěž spojenou s výstavou, která prezentuje práce lidí, umělců, jakož i samotných žen vyššího věku, a informuje o jejich životech, postavení a životní situaci. Projekt měl charakter umělecký, informační i mobilizační. Všeobecná podpora organizácie - Slovensko A centrum Košice vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo Všeobecná podpora organizácie EUR Občianske združenie A Centrum Košice vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo sa od svojho vzniku zaoberá problematikou plánovaného rodičovstva, poskytovaním podpory ženám v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia a počas raného obdobia detstva dieťaťa. Cieľovými skupinami organizácie sú ženy, ako aj inštitúcie poskytujúce zdravotnú starostlivosť, tvorcovia politík a verejnosť. Jednou z najdôležitejších aktivít A Centra Košice je popri rôznych vzdelávacích a informačných aktivitách prevádzka Knižného klubu, ktorý je určený ženám a ich potrebám vzdelávať sa v rôznych oblastiach zdravia, rodičovstva a ženských práv. Organizácia v roku 2013 získala grant vo výške EUR určený na podporu organizácie a jej vybraných aktivít.

7 EsFem všeobecná podpora organizácie EUR EsFem je feministická organizácia, ktorá od roku 1999 realizuje aktivity zamerané na podporu ľudských práv žien a detí. Kľúčovými oblasťami pôsobenia EsFem-u je rodové scitlivovanie verejnosti, prostredníctvom komplexných vzdelávacích a informačných aktivít, realizácia rodových výskumov a analýz v oblastiach práce, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a ľudských práv, konzultácie a publikačné aktivity. EsFem je členom viacerých slovenských a medzinárodných organizácií a sietí. Organizácia sa aktívne podieľa na množstve aktivít určených pre deti a mládež, ktoré získali aj medzinárodný ohlas a uznanie odbornej komunity expertov a expertiek. V roku 2013 Slovensko-český ženský fond udelil EsFem-u grant vo výške EUR, ktorý bol určený na podporu organizácie, najmä jej dlhodobo budovanej odbornej knižnice. Nemlčme! všeobecná podpora organizácie EUR Organizácia Nemlčme! vznikla z potreby podporovať obete sexuálneho násilia. Cieľom organizácie Nemlčme! je vytvárať priestor pre diskusiu o sexuálnom násilí, jeho podobách a formách podpory pre ľudí, najmä však ženy a dievčatá, ktoré sa so sexuálnym násilím vo svojom živote stretli. Ďalším cieľom je informovanie a vzdelávanie verejnosti o sexuálnom násilí, zvyšovanie povedomia o ňom ako o neakceptovateľnom jave. Kľúčovou aktivitou organizácie je prevádzka internetového portálu, ktorý sa snaží osobám zažívajúcim sexuálne násilie poskytnúť dôležité informácie a základné poradenstvo. Slovensko-český ženský fond v roku 2013 poskytol finančnú podporu vznikajúcej organizácii Nemlčme! vo výške EUR, ktorá bola určená na jej rozvoj a sprevádzkovanie portálu. OZ HANA všeobecná podpora organizácie EUR Občianske združenie OZ HANA vzniklo v roku 2013 ako poradenské centrum, s cieľom poskytovať ženám a ich deťom zažívajúcim násilie podporu vo forme komplexných špecializovaných psychosociálnych a právnych služieb. Vo svojej práci organizácia dôsledne uplatňuje feministické princípy a štandardy, pričom sa opiera o dobrú prax sesterských feministických organizácií z domáceho prostredia i zahraničia. Popri poskytovaniu špecializovanej odbornej pomoci sa sústreďuje aj na vzdelávanie profesionálov z pomáhajúcich profesií ako aj odbornej a laickej verejnosti. V roku 2013 bol OZ HANA udelený grant vo výške EUR na všeobecnú podporu organizácie. PROGRESFEM všeobecná podpora organizácie EUR Občianske združenie PROGRESFEM pôsobí od roku 2012 v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v popradskom regióne severného Slovenska. Svojou prácou sa sústredí na poskytovanie špecializovaných poradenských služieb ambulantnou formou pre ženy a ich deti, obzvlášť z marginalizovaného prostredia a s viacnásobným znevýhodnením, ktoré zažívajú násilie. Svojimi

8 aktivitami sa snažia zvyšovať povedomie o problematike násilia ako rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia, u odbornej aj laickej verejnosti. Organizácia je členom Bezpečnej ženskej siete. V roku 2013 v rámci Otvoreného grantového kola získala finančnú podporu vo výške EUR, ktorá bola určená na rozvoj organizácie a jej aktivít. Queer Leaders Forum všeobecná podpora organizácie EUR Cieľom organizácie Queer Leaders Forum (QLF) je obhajoba a presadzovanie ľudských a občianskych práv lesieb, gayov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí na Slovensku. Svojimi aktivitami sa snažia prispievať k dialógu o postavení a statuse LGBTI ľudí v slovenskej spoločnosti, o ich plnú osobnú, ľudskú i spoločenskú akceptáciu. Svojimi aktivitami sa QLF snaží cielene pôsobiť jednak smerom k verejnosti a jednak smerom ku komunite LGBTI osôb, pre ktorú prevádzkuje Queer Centrum. Cieľom Q Centra je vytvárať bezpečný priestor s možnosťou podpory a posilnenia pre komunitu. Udelený grant v roku 2013 od Slovensko-českého ženského fondu bol určený na podporu organizácie, vrátane aktivít Q- Centra. Ženské kruhy všeobecná podpora organizácie EUR zenskekruhy.sk Občianske združenie Ženské kruhy je slovenská ženskoprávna organizácia, ktorá sa snaží obhajovať ľudské práva žien v období ich tehotenstva, počas pôrodu a materstva, najmä v zdravotníckych zariadeniach. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, besied, workshopov, diskusných stolov a seminárov s odborníkmi a odborníčkami sa snaží informovať ženy ale aj verejnosť o právach tehotných a rodiacich žien. Ženské kruhy sa snažia dosiahnuť zmeny nielen v medicínskej praxi, ale aj na úrovni legislatívy a celospoločenského postoja k ženám a ich právam. Organizácia sa popri kampaniach, vzdelávacích a informačných aktivitách spolupodieľa na zbere dôležitých údajov, realizuje výskumy, monitoringy a analýzy situácie a práv tehotných a rodiacich žien. Za pomerne krátku dobu svojej existencie (vznik v roku 2012) sa organizácii podarilo stať sa členom významných medzinárodných sietí, nastoliť diskusiu o problematike práv tehotných žien vo verejnom i odbornom diskurze, analyzovať doterajšiu medicínsku prax a úroveň zdravotnej starostlivosti určenej ženám. Projektové aktivity - Slovensko Antigona BBSK Watchdog: zbystrujeme pozornosť EUR - antigona.sk Misiou Antigony je ako naznačujú jednotlivé časti jej názvu narúšať zaužívané a v bežnom živote prakticky uplatňované rodové stereotypy a normy, kritizovať pevné rodové štruktúry a hierarchie, obhajovať ľudské práva žien a dievčat, LGBT ľudí a ľudí, ktorí čelia rôznym formám diskriminácie a vylúčenia. Svojou prácou a aktivitami sa zameriavajú najmä na mládež, ktorá predstavuje obzvlášť citlivú skupinu. Spolupracuje so širším okruhom akademických inštitúcií a pracovísk, ľudskoprávnych a ženskoprávnych organizácií. V roku 2013 získala Antigona od Slovensko-českého ženského fondu grant vo výške EUR. Týmto grantom sa Antigona v inak zložitom kontexte Banskobystrického kraja,

9 v ktorom sa stupňuje krajný pravicový extrémizmus, hlásaný a presadzovaný reprezentantmi verejných inštitúcií, podujala na realizáciu rozsiahlych watchdogových aktivít. Watchdog realizuje koalične, v spolupráci s ďalšími miestnymi ženskoprávnymi, komunitnými a ďalšími neziskovými organizáciami. Odyseus Naše práva, naše životy EUR - odyseus.org Poslaním občianskeho združenia Odyseus je obhajoba ľudských práv členov a členiek ohrozených komunít, menovite ľudí, ktorí užívajú drogy, žijú s HIV ochorením a aj ľudí, ktorí pracujú v sexbiznise. Organizácia sa snaží prispievať svojimi aktivitami k skvalitňovaniu ich života, dosiahnutiu ich rovnocenného postavenia a uznania v spoločnosti. Odyseus už niekoľko rokov rozvíja a posilňuje svoj program Červený dáždnik, ktorým sa snaží podporovať a posilňovať ženy pracujúce v sexbiznise. V projekte Naše práva, naše životy, ktorý podporil Slovensko-český ženský fond sumou EUR, sa organizácia podujala realizovať celoročnú advokáciu žien pracujúcich v pouličnom sexibiznise, prispieť k ochrane zdravia pre ženy pracujúce v pouličnom sexibiznise a mapovať bezpečnosť žien, resp. násilie, ktorému sú ženy pracujúce v sexbiznise vystavované. Saplinq PRIDE Dúhové Košice 2014 komunita a kultúra EUR V roku 2013 bola Slovensko-českým ženským fondom podporená organizácia Saplinq, ktorá sa na Slovensku zasadzuje za práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender (LGBT+) osôb. Organizácia sa snaží zvyšovať informovanosť verejnosti o postavení LGBT+ ľudí, o ich ľudských a občianskych právach. Organizácia pôsobí najmä v oblasti vzdelávania, informovania, posilňovania povedomia a vnútrokomunitného ako aj medzikomunitného dialógu. Projekt PRIDE Dúhové Košice 2014 sa snažil priniesť myšlienku akceptácie a rešpektu pre LGBT+ ľudí do najväčšieho východoslovenského mesta. Prostredníctvom kultúrnych aktivít, diskusí a happeningov sa projekt snažil rozvíriť diskusiu o postavení LGBT+ ľudí a potrebe ich rovnocenného postavenia v komunite i spoločnosti. TransFúzia Miestny transaktivizmus, lokálne podporné skupiny EUR Poslaním TransFúzie je zvyšovať kvalitu života trans* ľudí vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku. Organizácia sa snaží presadzovať ľudské práva trans* ľudí prostredníctvom vytvárania bezpečných podporných komunít, ďalej prostredníctvom výskumu, vypracovávania monitorovacích správ o situácii trans* ľudí, vzdelávania, advokovania so zámerom odstraňovať transfóbiu a jej negatívne dôsledky na Slovensku. Hlavnými aktivitami TransFúzie je podpora komunity trans* ľudí, aj mimo relatívne bezpečného a anonymného hlavného mesta. Ďalšou aktivotu projektu je vzdelávanie budúcich lídrov z radov trans* komunity, ktorí sú dôelžitými nosteľmi zmeny v prostredí svojich komunít.

10 Štipendium Ľudmily Čuchranovej Od roku 2007 SCWF udeľuje mimoriadne štipendium Ľudmily Čuchranovej, ktoré je určené mladým talentovaným vedkyniam, ktoré pôsobia v oblasti prírodných a technických vied, v ktorých dlhodobo dominujú muži. Udeľovanie štipendia vzniklo na počesť úspešnej mladej slovenskej vedkyne Ľudmily Čuchranovej, pričom je financované z jej pozostalosti a z osobných iniciatív a inviduálnych darov jej osobných priateliek a kolegýň. Od roku 2010 sa štipendium udeľuje aj vedkyniam z Českej republiky. Kto bola Ľudmila Čuchranová? Sociologička Ľudmila Čuchranová pracovala niekoľko rokov v oblasti styku s verejnosťou. Akademické tituly získala na Lomonosovovej univerzite v Moskve a na parížskej Sorbonne. Bola všestranným, vrúcnym a aktívnym človekom. Okrem sociológie sa vo voľných chvíľach venovala kulturológii, štúdiu jazykov, ale aj kulinárskemu umeniu. Jej najväčšou záľubou však bola astronómia. Poznanie bolo hybnou silou Ľudmilinho života. Mimoriadne štipendium, ktorú na jej pamiatku udeľuje Slovensko-český ženský fond, je určené ženám ako bola ona - mladým vedkyniam, ktoré chcú posúvať hranice ľudského poznania ďalej. Katarína Bombárová 5th International Conference on Advanced Nanomaterials, Aveiro, Portugalsko 400 EUR Daniela Hurtíková 13. Medzinárodná konferencia kvality vnútorného vzduchu a klímy - Indoor Air 2014, Hong Kong, Čína EUR Martina Kovalčíková 9. Medzinárodná konferencia Enviromentálne inžinierstvo - 9 th International Conference Environmental Engineering, Vilnius, Litva EUR Miroslava Lukešová Thermal Analysis Techniques for Material Study and Characterization, Thessaloniki, Grécko EUR Ružena Pilišiová 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID 2014), Barcelona, Španielsko EUR Zuzana Tkáčová Charge Transport in Organic Materials, Brémy, Nemecko EUR Emília Vendeľová International Congress of Parasitology (ICOPA), Mexiko EUR Eva Bujnošková OHBM s 2014 Annual Meeting, Německo Kč

11 Eva Kedroňová E-MRS 2014 Spring Meeting, Francie Kč Lucia Potočňáková XXII Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, Německo Kč Kristína Slováková 20th IMCS (International Mass Spectrometry Conference), Švýcarsko Kč Miroslava Rysová International Conference on Nanotechnology in Medicine, Velká Británie Kč

12 Aktivity Slovensko-českého ženského fondu Ocenenie Piata žena marca 2013, v predvečer Medzinárodného dňa žien, udeľovala Fenestra a Slovensko-český ženský fond, s podporou organizácií združených v Iniciatíve Piata žena (Aliancia žien, ASPEKT, EsFem, Možnosť voľby a Pro Familia), v Bratislave ocenenie Piata žena, aby vyjadrili uznanie individuálnym a kolektívnym iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za zastavenie násilia páchaného na ženách. V nultom ročníku bolo ocenenie Piata žena udelené v ôsmich kategóriách: AKTIVIZMUS / DOBRÁ PRAX / DOBROVOĽNÍCTVO / FILANTROPIA A DARCOVSTVO / MÉDIÁ / ŠKOLY / UMENIE / VEDA A VÝSKUM. Na slávnostné udeľovanie ocenenia prišli zástupkyne ženských mimovládnych organizácií, reprezentanti a reprezentantky veľvyslanectiev v Slovenskej republike, Bratislavského samosprávneho kraja, akademickej obce, súkromného sektora, umenia a mnohí a mnohé ďalšie významné osobnosti. Počas večera organizátorky spoločne s laureátkami a laureátmi ocenenia pomenovali najdôležitejšie míľniky, ktoré priniesli pozitívne zmeny v dodržiavaní ľudských práv žien na Slovensku, v kontexte násilia páchaného na ženách a rovnako pomenovali výzvy, ktoré pred všetkými aktérmi v tejto oblasti stoja. Po 20 rokoch zasadzovania sa za zastavenie násilia páchaného na ženách, ocenenie ukázalo širokú škálu iniciatív, ktoré sa na Slovensku realizujú. Organizátorky vyjadrili presvedčenie, že ocenené pozitívne príklady budú inšpiráciou i motiváciou pre ďalších jednotlivcov, organizácie či inštitúcie, aby konali proti násiliu páchanému na ženách. 16 Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2013 Slovensko-český ženský fond sa aj v roku 2013 zúčastnil kampane 16 Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Spolu s ďalšími ženskoprávnymi organizáciami zo Slovenska, ktoré spolupracujú v rámci Bezpečnej ženskej siete (Fenestra Košice, Možnosť voľby Bratislava, MyMamy Prešov, Pomoc rodine Michalovce, Progresfem Poprad, Žena v tiesni Martin), zorganizoval dňa 10. decembra 3013 verejné zhromaždenie Vypískajme násilie. Tohto verejného podujatia sa spolu so ženskoprávnymi organizáciami zúčastnili predstavitelia a predstaviteľky verejného a spoločenského života, zástupcovia a zástupkyne spolupracujúcich LGBT+ a ľudskoprávnych organizácií a spoločne s verejnosťou vypískali násilie páchané na ženách. Vypískanie násilia sa koná na celom svete v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, každoročne v termíne od 25. novembra do 10. decembra. Verejnosť môže pískaním na píšťalkách vyjadriť svoj odmietavý postoj voči násiliu páchanému na ženách a potvrdiť nevyhnutnú potrebu zmeny v tejto oblasti. International Network of Women s Funds Slovensko-český ženský fond je od svojho vzniku v roku 2004 aktívnym členom Medzinárodnej siete ženských fondov International Network of Women s Funds. Táto sieť sa za roky zmenila z iniciatívy na významnú organizáciu, združujúcu ženské fondy z celého sveta. Výkonná riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu pôsobila v rokoch 2010 až 2013 v pozícii predsedkyne správnej rady tejto siete. V roku 2013 sa v Barcelone, v Španielsku, konalo regionálne stretnutie ženských fondov pôsobiacich v Európe. Tohto stretnutia sa zúčastnili výkonná riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu, Markéta Hronková a riaditeľka pre Slovensko, Miroslava Bobáková. Spoločne so zástupkyňami ostatných ženských fondov

13 boli diskutované možnosti a obmedzenia financovania ženských práv v Európe, otázky viditeľnosti ženských fondov a stratégie pre spoločné postupy v získavaní zdrojov. Women s Funding Network V apríli 2013 sa Slovensko-český ženských zúčastnil výročného stretnutia americkej siete ženských fondov Women s Funding Network, v americkom Detroite. Na pozvanie samotnej siete bola Miroslava Bobáková vyzvaná predstaviť metodiku monitorovania a evalvácie výsledkov ženskoprávnych organizácií. Markéta Hronková prezentovala na plenárnom zasadnutí siete výsledky práce európskych ženských fondov, informovala o ich aktuálnej situácii, kontextoch, možnostiach a obmedzeniach, rovnako aj o dopadoch ekonomickej krízy na ženské fondy a nimi podporované ženskoprávne organizácie.

14 Tým Slovensko-českého ženského fondu Markéta Hronková výkonná ředitelka Slovensko-českého ženského fondu Miroslava Bobáková ředitelka pro Slovenskou republiku Barbora Skřivánková office manažerka a grantová administrátorka Viera Böttcher programová manažerka (momentálně na rodičovské dovolené) Účetnictví: Zuzana Vránová, Soňa Žáčiková Správní rada: Andrea Vadkerti předsedkyně správní rady Paula Jójart - členka správní rady Edita Šilhánová členka správní rady Katarína Mravčáková členka správní rady Hana Kulhánková členka správní rady Jana Zichová členka správní rady Zdanka Amerová revizorka

15 Nadační příspěvky přidělené v roce 2012, vyplacené v roce Kč Občanské sdružení Anabell Kč Občanské sdružení Jiný pohled Kč Fórum 50 % o.p.s Kč La Strada o.p. s Kč Gender Studies o.p.s Kč Občanské sdružení Prague Pride Kč profem, o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty Kč Občanské sdružení Acorus Kč Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzita - PROUD Kč Občanské sdružení Persefona Kč Občanské sdružení Theia Kč Česká asociace dul EUR OZ A centrum Košice - vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo EUR Záujmové združenie žien ASPEKT EUR OZ EsFem EUR Fenestra EUR OZ Inakosť - TransFúzia EUR OZ Možnosť Volby EUR OZ Odyseus EUR Divadlo na opatkoch EUR Iniciativa Inakosť EUR OZ Žena v tiesni

16 Nadační příspěvky přidělené a vyplacené v roce EUR A Centrum Košice 3000 EUR Progresfem 3000 EUR Ženské kruhy 3000 EUR Antigona 3960 EUR Transfúzia Kč Ženy Kč Alternativa Kč Jako doma Kč AraArt Kč Česká asociace dul Kč Michaela Honková Kč Jana Medková Kč Eva Kedroňová Kč Lucia Potočňáková Kč Kristína Slováková Kč Miroslava Rysová Kč Eva Bujnošková Nadační příspěvky přidělené v roce 2013, vyplacené v roce EUR Esfem 4000 EUR Nemlčme! 3000 EUR OZ Hana 4000 EUR Queer Leaders Forum 4000 EUR Odyseus 2000 EUR Saplinq 400 EUR Katarína Bombárová

17 400 EUR Jana Gavačová 400 EUR Daniela Hurtíková 400 EUR Zuzana Tkáčová 400 EUR Emília Vendel ová 400 EUR Ružena Pilišiová 400 EUR Miroslava Lukešová 400 EUR Martina Kovalčíková Kč Genderové centrum NORA Kč Prague Pride Kč profem Kč PROUD Kč Theia Kč Jiný pohled

18 Finanční informace Příspěvky a dary (v tisících Kč) Stichting Mama Cash Oak Foundation Global Fund for Women různí drobní dárci 81 Women s Funding Network 21 Náklady (v tisících Kč) Přidělené nadační příspěvky Náklady spojené s přidělováním příspěvků 812 PR a fundraising 990 Mezinárodní spolupráce 414 Náklady na správu fondu 336

19 ROZVAHA (bilance) k v tisících Kč AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Samostatné movité věci a soubory movitých věcí IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k samost.mov.věcem a soub. mov. věcí B. Krátkodobý majetek celkem II. Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Jiné pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Ceniny Účty v bankách IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období 7 10 Aktiva celkem PASIVA Stav k poslednímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem

20 1. Vlastní jmění Fondy II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 5 6 B. Cizí zdroje celkem III. Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím soc.zab. a veř. zdr. poj Ostatní přímé daně Jiné závazky Dohadné účty pasivní 5 25 IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období Výnosy příštích období PASIVA CELKEM

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

Výroční zpráva. Praha česká republika

Výroční zpráva. Praha česká republika Výroční zpráva 2010 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich

Více

Výroční zpráva 2010 1

Výroční zpráva 2010 1 Výroční zpráva 2010 1 Občanské sdružení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Ječná 7/548, 120 00 Praha 2 Česká republika Kontakt : Problematika sanace rodin a práv dětí 270 003 291-3 777 258 568

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí

Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí Výroční zpráva 2013 Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí Obsah 1) Poslání Společnosti...3 2) Historie Společnosti... 4 3) Lidé ve Společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností. Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008

10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností. Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008 10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008 Konferenci na téma dobrovolnictví pořádal Klub UNESCO Kroměříž spolu s Národním dobrovolnickým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S o b s a h úvodní slovo 3 poděkování 4 poslání CPPT, o. p. s. 6 historie společnosti 8 co se povedlo v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Vydání tohoto informačního materiálu bylo finančně podpořeno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hlavního města Praha Sídlo sdružení LATA Sdružení

Více

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2012 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Důstojný a aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové

Více

Výroční zpráva Kompas Social o.s.

Výroční zpráva Kompas Social o.s. Výroční zpráva Kompas Social o.s. 2012 Slovo paní ředitelky úvodem Rok 2012 znamenal zahájení nové epochy občanského sdružení Kompas Social o.s. 9. července byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2013 Od roku 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více