Výroční zpráva Slovensko-český ženský fond 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Slovensko-český ženský fond 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Slovensko-český ženský fond 2013

2 O nás... Slovensko-český ženský fond (Slovak-Czech Women s Fund) pôsobí od roku 2004 ako jediný ženský nadačný fond v Českej i v Slovenskej republike, ako aj v krajinách V4. Jeho cieľom je mobilizácia a získavanie zdrojov určených na strategickú podporu ženských mimovládnych organizácií, pôsobiacich v programových oblastiach fondu: Presadzovanie rovnosti príležitostí pre mužov a ženy Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách Sexuálne, reprodukčné a rodičovské práva Obhajoba práv žien z marginalizovaných skupín Rodovo citlivé vzdelávanie, vzdelávanie smerujúce k odstraňovaniu násilia páchaného na ženách a rodových stereotypov Budovanie kapacít a sieťovanie Sociálne zodpovedná filantropia. Jednou z misií Slovensko-českého ženského fondu je podpora a udržanie feministického hnutia, ktoré inšpiruje milióny žien na svete, ktoré úspešne presadzujú pozitívne zmeny, z ktorých dlhodobo čerpajú ich osoby, rodiny i komunity. Slovensko-český ženský fond sa aktívne angažuje v posilňovaní občianskej spoločnosti a podpore ženskej filantropie ako aj individuálneho darcovstva. Slovensko-český ženský fond má dlhodobé skúsenosti s podporou a vytváraním sietí a budovaním koalícií a platforiem na formálnej aj neformálnej úrovni, v rámci Slovenska a Českej republiky, ako aj zahraničia - od roku 2004 je členom regionálnych a globálnych tematických sietí: Medzinárodnej siete ženských fondov - International Network of Women s Funds, americkej siete ženských fondov - Women s Funding Network, Európskeho centra pre nadácie - European Foundation Centre, Association for Women s Rights in Development). V Českej republike je členom Fóra dárců, na Slovensku je členom rovnomenného Fóra donorov.

3 Podporené projekty... Základný model činnosti Slovensko-českého ženského fondu je postavený na vyhlasovaní grantových kôl. Obyčajne platí, že Slovensko-český ženský fond vyhlasuje jedno tematické grantové kolo, ktoré je zamerané na špecifický a konkrétny jav (podpora a posilňovanie líderiek, podpora žien z marginalizovaného prostredia, násilie na ženách, podľa programových priorít fondu). Ďalší typ predstavuje otvorené grantové kolo, ktoré dáva organizáciám slobodu v rozhodovaní o využití finančných prostriedkov podľa potreby a zameriava sa na inštitucionálnu všeobecnú podporu organizácií. V roku 2013 vyhlásil Slovensko-český ženský fond v Českej republike aj na Slovensku Otvorené grantové kolo, ktoré bolo zamerané na všeobecnú podporu organizácií a na realizáciu projektových aktivít. Celkovo podporil 23 organizácií. Pre niektoré z nich bol grant od Slovensko-českého ženského fondu vôbec prvým grantom, ktorý im umožnil ďalší rast a rozvoj. Obecná podpora organizace - Česká republika Česká asociace dul, o. s. obecná podpora organizace Kč Posláním organizace Česká asociace dul je poskytovat co největšímu počtu žen v České republice možnost podpory duly u porodu. Snahou organizace je vytvářet podmínky pro to, aby se z porodu stal pro ženy posilující a ne traumatizující zážitek. Organizace se zabývá jak poskytováním konkrétních služeb pro těhotné ženy, tak i vzdělávacími aktivitami prostřednictvím seminářů, workshopů a kampaní zviditelňuje práci dul a informuje o jejich významu pro těhotné a rodící ženy. V roce 2013 byl udělen České asociaci dul grant ve výšce Kč, který byl určen na obecnou podporu a rozvoj organizace. profem, o.p.s. obecná podpora organizace Kč profem je česká ženskoprávní organizace, která se již od roku 1993 zabývá vzděláváním a informováním odborné i laické veřejnosti o problematice násilí na ženách a domácího násilí. Stěžejní aktivitou organizace je již po řadu let AdvoCats for Women poskytování bezplatného právního poradenství ženám, které zažívají různé formy násilí, zejména násilí domácí. Součástí tohoto programu je i aktivní lobbing ve prospěch pozitivních změn v legislativě a práce s odborníky z pomáhajících profesí, jako jsou sociální pracovníci, advokáti či příslušníci policie. Slovensko-český ženský fond udělil v roce 2013 profem-u grant ve výšce na obecnou podporu organizace. PROUD Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu obecná podpora organizace Kč Práce organizace PROUD Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu se zaměřuje na aktivní podporu LGBT lidí v České republice formou poskytování poradenských a podporných služeb pro členy a

4 členky LGBT komunity; prostřednictvím lobbingu se snaží o změny v právních předpisech, zejména v oblasti antidiskriminace a občanských a rodičovských práv LGBT lidí. Osvětovou činností se snaží zvyšovat informovanost veřejnosti o právech LGBT lidí. Slovensko-český ženský fond podpořil organizaci v roce 2013 grantem ve výši Kč. Grant byl určen na podporu organizace a její rozvoj. Theia, o.p.s. obecná podpora organizace Kč Základním posláním organizace je prevence a poskytování odborné pomoci a podpory ženám zažívajícím násilí v intimních vztazích, jakož i osobám zažívajícím domácí násilí. Formou autorizovaných preventivních programů a pravidelných preventivních besed se snaží informovat ženy, odbornou i laickou veřejnost, děti, mládež a pedagogické pracovníky o problematice násilí. Organizace své klientele poskytuje již řadu let specializované sociální služby ambulantní i terénní formou. Jelikož poskytování komplexních i specializovaných služeb pro klientelu z rozsáhlého regionu jižních Čech je finančně i kapacitně náročné, Slovensko-český ženský fond udělil organizaci grant ve výši Kč na obecnou podporu a rozvoj organizace. Projektové aktivity - Česká republika Alternativa 50+, o.p.s. Proti ageismu: síť ambasadorů a ambasadorek Kč - alternativaplus.cz Misí organizace Alternativa 50+ je rozvoj rovných příležitostí žen a mužů s ohledem na jejich vyšší věk a zasazování se za uznání lidí ve věku 50+ ve společenském, sociálním i pracovním životě. Organizace sdružuje řadu expertů a expertek na problematiku rodové rovnosti a antidiskriminace na bázi pohlaví a věku. Cílem organizace je posilovat možnosti aktivního začleňování seniorů a lidí ve věku 50+ do společenského a pracovního života, a to zejména formou vzdělávání a aktivního dialogu se zaměstnavateli. V roce 2013 získala organizace grant od Slovensko-českého ženského fondu ve výši Kč na projekt Proti ageismu: Síť ambasadorů a ambasadorek. Cílem projektu bylo upozornit veřejnost i zaměstnavatele na problémy lidí, kteří čelí diskriminaci na základě věku. Myšlenku odstraňování diskriminačních praktik ve veřejném životě i v zaměstnání prezentovaly známé osobnosti zapojené do projektu. ARA ART, o.s. Romská LGBT konference Dvojí vyloučení Kč - araart.cz Cílem organizace ARA ART je podpora občanských i etnických práv a svobod příslušníků romské minority a jiných marginalizovaných skupin obyvatelstva bez ohledu na jejich národnostní příslušnost. Zvláštní pozornost věnuje organizace příslušníkům romské menšiny s odlišnou sexuální orientací, kteří ve svém životě čelí vícenásobné diskriminaci. V roce 2013 byl organizaci udělený grant ve výši Kč na projekt Romské LGBT konference s názvem Dvojí vyloučení. Konference vytvořila příležitost pro setkání LGBT romských aktivistů a aktivistek, čímž se zahájil dialog o postavení a situaci romské LGBT komunity. Konference byla příležitostí pro poznávání, diskuzi a plánovaní navazujících aktivit organizace s cílem posilnění komunity.

5 Genderové informační centrum NORA, o.p.s. Samoživitelství společenský fenomén? Kč Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, která vychází z genderových studií a feministické perspektivy. Jejím posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl zlepšit podmínky a přístup žen a mužů ke společenským zdrojům v různých oblastech jejich života a zvýšit možnosti osobní realizace žen. Záměrem organizace bylo přenést akademické poznatky do praktického života, a to aktivitami zaměřenými na odbornou i laickou veřejnost. Grant z roku 2013 byl určen na realizaci projektu Samoživitelství společenský fenomén. Projekt nahlížel na problematiku samoživitelství v České republice jako na teoretický problém i společenský fenomén. Cílovou skupinou projektu bylo 15 žen samoživitelek z Brna a okolí, které byly účastnicemi vzdělávacích aktivit speciálně pro ně vytvořených. Součástí projektu bylo i vytvoření a vydání samostatného čísla feministického časopisu FEMA, věnovaného problematice samoživitelství. Jako doma, o.p.s. Kuchařky bez domova Kč - jakodoma.org Posláním občanského sdružení Jako doma je od jeho vzniku v roce 2012 změna vnímání problematiky bezdomovectví, upozorňování na genderový podtext a kontext bezdomovectví a spolupráce s ženami bez domova, jako i jejich aktivizování a posilňování. Projekt Kuchařky bez domova, který Slovenskočeský ženský fond podpořil sumou Kč, poskytuje podporu ženám bez domova, které se snaží se zapojit do společnosti. I vzhledem k potížím s uplatněním se na pracovním trhu v důsledku nízkých pracovních zkušeností, nízkého sebevědomí a nepodpory ze strany okolí se projekt snaží podpořit ženy bez domova a posilnit jejich sebedůvěru a pootevřít jim možnosti pro sebeuplatnění. Jídlo připravené ženami kuchařkami bez domova bylo rozdáváno na veřejnosti u příležitosti různých veřejných akcí. Projekt tak přispívá ke změně vnímání bezdomovectví. Queer Eye - Jiný pohled, o.s. Festival Jiný pohled Kč - Hlavní aktivity organizace Queer Eye spočívají v přípravě kulturního festivalu Queer Eye Jiný pohled a s ním spojených workshopů, přednášek, seminářů a diskuzí, zejména s lesbickým, bisexuálním a transgender LBT tématem. V roce 2014 se festival Jiný pohled konal již popáté. I proto jsou cílovou skupinou festivalu i organizace lesbické, bisexuální a transgender ženy, které organizace chce podpořit a vybídnout k výraznějšímu aktivizování se v rámci komunity i směrem k veřejnosti. Tyto ženy jsou vzdělávány v různých tématech, jako je feminismus, genderové role a identity, lidská práva. Festivalový program a produkce k tomu výrazně napomáhá vytváří bezpečný a otevřený prostor pro diskuzi, sdílení a spolupráci. Persefona, o.s. Advokátní a terapeutická pomoc klientkám Persefona, o.s. a vzdělávaní veřejnosti Kč - Občanské sdružení Persefona je poskytovatelem specializovaného odborného sociálního, psychologického a právního poradenství osobám zažívajícím násilí, obětem sexuálního zneužívaní a

6 znásilnění. Organizace působí v Jihomoravském regionu a v regionu Brno a okolí, mnohé její aktivity přesahují však regionální rámec. Projekt Advokátní a terapeutická pomoc klientkám Persefona, o.s. a vzdělávaní veřejnosti, který byl podpořen v roce 2013, navazuje na dosavadní aktivity organizace v oblasti prevence násilí a poskytování specializovaných služeb. Z projektu bylo zabezpečeno poskytování služeb advokátky a psychoterapeutky, a to zejména pro ženy ze sociálně znevýhodněného prostředí. Součástí projektu bylo i informování veřejnosti o problematice násilí netradiční formou modelování řešení náročné situace, v níž se ženy zažívající násilí nacházejí. Prague Pride, o.s. Prague Pride Kč Organizace Prague Pride se již několik let zabývá organizováním stejnojmenného festivalu Pražský Pride Prague Pride. Forma festivalu je komplexní, po letech se z něj stal jeden z nejvýznamnějších festivalů v Evropě poukazující na situaci a postavení LGBTI komunity. Součástí pestré festivalové nabídky je řada kulturních akcí, výstav, workshopů, vzdělávacích seminářů a diskuzí. Prague Pride vytváří prostor pro mezikulturní dialog, diskuzi s tvůrci politik, jakož i informování a mobilizaci veřejnosti ve prospěch postavení LGBT lidí. Ženy 50, o.s. Úhel pohledu web Kč Posláním organizace Ženy 50 je měnit postoje veřejnosti k lidem, kteří dosáhli seniorského věku 50+, zejména žen. Cílem organizace je poskytovat pomoc a podporu ženám, postiženým a ohroženým sociálním vyloučením, hledat a nalézat východiska k řešení problémů, daných věkem a životem v sociálně znevýhodněném prostředí. Projekt Úhel pohledu, podpořený v roce 2013 sumou Kč, se snaží zviditelňovat ženy vyššího věku prostřednictvím fotografické produkce, a tak informovat veřejnost a získávat ji pro jejich podporu. Úhel pohledu představuje fotografickou soutěž spojenou s výstavou, která prezentuje práce lidí, umělců, jakož i samotných žen vyššího věku, a informuje o jejich životech, postavení a životní situaci. Projekt měl charakter umělecký, informační i mobilizační. Všeobecná podpora organizácie - Slovensko A centrum Košice vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo Všeobecná podpora organizácie EUR Občianske združenie A Centrum Košice vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo sa od svojho vzniku zaoberá problematikou plánovaného rodičovstva, poskytovaním podpory ženám v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia a počas raného obdobia detstva dieťaťa. Cieľovými skupinami organizácie sú ženy, ako aj inštitúcie poskytujúce zdravotnú starostlivosť, tvorcovia politík a verejnosť. Jednou z najdôležitejších aktivít A Centra Košice je popri rôznych vzdelávacích a informačných aktivitách prevádzka Knižného klubu, ktorý je určený ženám a ich potrebám vzdelávať sa v rôznych oblastiach zdravia, rodičovstva a ženských práv. Organizácia v roku 2013 získala grant vo výške EUR určený na podporu organizácie a jej vybraných aktivít.

7 EsFem všeobecná podpora organizácie EUR EsFem je feministická organizácia, ktorá od roku 1999 realizuje aktivity zamerané na podporu ľudských práv žien a detí. Kľúčovými oblasťami pôsobenia EsFem-u je rodové scitlivovanie verejnosti, prostredníctvom komplexných vzdelávacích a informačných aktivít, realizácia rodových výskumov a analýz v oblastiach práce, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a ľudských práv, konzultácie a publikačné aktivity. EsFem je členom viacerých slovenských a medzinárodných organizácií a sietí. Organizácia sa aktívne podieľa na množstve aktivít určených pre deti a mládež, ktoré získali aj medzinárodný ohlas a uznanie odbornej komunity expertov a expertiek. V roku 2013 Slovensko-český ženský fond udelil EsFem-u grant vo výške EUR, ktorý bol určený na podporu organizácie, najmä jej dlhodobo budovanej odbornej knižnice. Nemlčme! všeobecná podpora organizácie EUR Organizácia Nemlčme! vznikla z potreby podporovať obete sexuálneho násilia. Cieľom organizácie Nemlčme! je vytvárať priestor pre diskusiu o sexuálnom násilí, jeho podobách a formách podpory pre ľudí, najmä však ženy a dievčatá, ktoré sa so sexuálnym násilím vo svojom živote stretli. Ďalším cieľom je informovanie a vzdelávanie verejnosti o sexuálnom násilí, zvyšovanie povedomia o ňom ako o neakceptovateľnom jave. Kľúčovou aktivitou organizácie je prevádzka internetového portálu, ktorý sa snaží osobám zažívajúcim sexuálne násilie poskytnúť dôležité informácie a základné poradenstvo. Slovensko-český ženský fond v roku 2013 poskytol finančnú podporu vznikajúcej organizácii Nemlčme! vo výške EUR, ktorá bola určená na jej rozvoj a sprevádzkovanie portálu. OZ HANA všeobecná podpora organizácie EUR Občianske združenie OZ HANA vzniklo v roku 2013 ako poradenské centrum, s cieľom poskytovať ženám a ich deťom zažívajúcim násilie podporu vo forme komplexných špecializovaných psychosociálnych a právnych služieb. Vo svojej práci organizácia dôsledne uplatňuje feministické princípy a štandardy, pričom sa opiera o dobrú prax sesterských feministických organizácií z domáceho prostredia i zahraničia. Popri poskytovaniu špecializovanej odbornej pomoci sa sústreďuje aj na vzdelávanie profesionálov z pomáhajúcich profesií ako aj odbornej a laickej verejnosti. V roku 2013 bol OZ HANA udelený grant vo výške EUR na všeobecnú podporu organizácie. PROGRESFEM všeobecná podpora organizácie EUR Občianske združenie PROGRESFEM pôsobí od roku 2012 v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v popradskom regióne severného Slovenska. Svojou prácou sa sústredí na poskytovanie špecializovaných poradenských služieb ambulantnou formou pre ženy a ich deti, obzvlášť z marginalizovaného prostredia a s viacnásobným znevýhodnením, ktoré zažívajú násilie. Svojimi

8 aktivitami sa snažia zvyšovať povedomie o problematike násilia ako rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia, u odbornej aj laickej verejnosti. Organizácia je členom Bezpečnej ženskej siete. V roku 2013 v rámci Otvoreného grantového kola získala finančnú podporu vo výške EUR, ktorá bola určená na rozvoj organizácie a jej aktivít. Queer Leaders Forum všeobecná podpora organizácie EUR Cieľom organizácie Queer Leaders Forum (QLF) je obhajoba a presadzovanie ľudských a občianskych práv lesieb, gayov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí na Slovensku. Svojimi aktivitami sa snažia prispievať k dialógu o postavení a statuse LGBTI ľudí v slovenskej spoločnosti, o ich plnú osobnú, ľudskú i spoločenskú akceptáciu. Svojimi aktivitami sa QLF snaží cielene pôsobiť jednak smerom k verejnosti a jednak smerom ku komunite LGBTI osôb, pre ktorú prevádzkuje Queer Centrum. Cieľom Q Centra je vytvárať bezpečný priestor s možnosťou podpory a posilnenia pre komunitu. Udelený grant v roku 2013 od Slovensko-českého ženského fondu bol určený na podporu organizácie, vrátane aktivít Q- Centra. Ženské kruhy všeobecná podpora organizácie EUR zenskekruhy.sk Občianske združenie Ženské kruhy je slovenská ženskoprávna organizácia, ktorá sa snaží obhajovať ľudské práva žien v období ich tehotenstva, počas pôrodu a materstva, najmä v zdravotníckych zariadeniach. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, besied, workshopov, diskusných stolov a seminárov s odborníkmi a odborníčkami sa snaží informovať ženy ale aj verejnosť o právach tehotných a rodiacich žien. Ženské kruhy sa snažia dosiahnuť zmeny nielen v medicínskej praxi, ale aj na úrovni legislatívy a celospoločenského postoja k ženám a ich právam. Organizácia sa popri kampaniach, vzdelávacích a informačných aktivitách spolupodieľa na zbere dôležitých údajov, realizuje výskumy, monitoringy a analýzy situácie a práv tehotných a rodiacich žien. Za pomerne krátku dobu svojej existencie (vznik v roku 2012) sa organizácii podarilo stať sa členom významných medzinárodných sietí, nastoliť diskusiu o problematike práv tehotných žien vo verejnom i odbornom diskurze, analyzovať doterajšiu medicínsku prax a úroveň zdravotnej starostlivosti určenej ženám. Projektové aktivity - Slovensko Antigona BBSK Watchdog: zbystrujeme pozornosť EUR - antigona.sk Misiou Antigony je ako naznačujú jednotlivé časti jej názvu narúšať zaužívané a v bežnom živote prakticky uplatňované rodové stereotypy a normy, kritizovať pevné rodové štruktúry a hierarchie, obhajovať ľudské práva žien a dievčat, LGBT ľudí a ľudí, ktorí čelia rôznym formám diskriminácie a vylúčenia. Svojou prácou a aktivitami sa zameriavajú najmä na mládež, ktorá predstavuje obzvlášť citlivú skupinu. Spolupracuje so širším okruhom akademických inštitúcií a pracovísk, ľudskoprávnych a ženskoprávnych organizácií. V roku 2013 získala Antigona od Slovensko-českého ženského fondu grant vo výške EUR. Týmto grantom sa Antigona v inak zložitom kontexte Banskobystrického kraja,

9 v ktorom sa stupňuje krajný pravicový extrémizmus, hlásaný a presadzovaný reprezentantmi verejných inštitúcií, podujala na realizáciu rozsiahlych watchdogových aktivít. Watchdog realizuje koalične, v spolupráci s ďalšími miestnymi ženskoprávnymi, komunitnými a ďalšími neziskovými organizáciami. Odyseus Naše práva, naše životy EUR - odyseus.org Poslaním občianskeho združenia Odyseus je obhajoba ľudských práv členov a členiek ohrozených komunít, menovite ľudí, ktorí užívajú drogy, žijú s HIV ochorením a aj ľudí, ktorí pracujú v sexbiznise. Organizácia sa snaží prispievať svojimi aktivitami k skvalitňovaniu ich života, dosiahnutiu ich rovnocenného postavenia a uznania v spoločnosti. Odyseus už niekoľko rokov rozvíja a posilňuje svoj program Červený dáždnik, ktorým sa snaží podporovať a posilňovať ženy pracujúce v sexbiznise. V projekte Naše práva, naše životy, ktorý podporil Slovensko-český ženský fond sumou EUR, sa organizácia podujala realizovať celoročnú advokáciu žien pracujúcich v pouličnom sexibiznise, prispieť k ochrane zdravia pre ženy pracujúce v pouličnom sexibiznise a mapovať bezpečnosť žien, resp. násilie, ktorému sú ženy pracujúce v sexbiznise vystavované. Saplinq PRIDE Dúhové Košice 2014 komunita a kultúra EUR V roku 2013 bola Slovensko-českým ženským fondom podporená organizácia Saplinq, ktorá sa na Slovensku zasadzuje za práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender (LGBT+) osôb. Organizácia sa snaží zvyšovať informovanosť verejnosti o postavení LGBT+ ľudí, o ich ľudských a občianskych právach. Organizácia pôsobí najmä v oblasti vzdelávania, informovania, posilňovania povedomia a vnútrokomunitného ako aj medzikomunitného dialógu. Projekt PRIDE Dúhové Košice 2014 sa snažil priniesť myšlienku akceptácie a rešpektu pre LGBT+ ľudí do najväčšieho východoslovenského mesta. Prostredníctvom kultúrnych aktivít, diskusí a happeningov sa projekt snažil rozvíriť diskusiu o postavení LGBT+ ľudí a potrebe ich rovnocenného postavenia v komunite i spoločnosti. TransFúzia Miestny transaktivizmus, lokálne podporné skupiny EUR Poslaním TransFúzie je zvyšovať kvalitu života trans* ľudí vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku. Organizácia sa snaží presadzovať ľudské práva trans* ľudí prostredníctvom vytvárania bezpečných podporných komunít, ďalej prostredníctvom výskumu, vypracovávania monitorovacích správ o situácii trans* ľudí, vzdelávania, advokovania so zámerom odstraňovať transfóbiu a jej negatívne dôsledky na Slovensku. Hlavnými aktivitami TransFúzie je podpora komunity trans* ľudí, aj mimo relatívne bezpečného a anonymného hlavného mesta. Ďalšou aktivotu projektu je vzdelávanie budúcich lídrov z radov trans* komunity, ktorí sú dôelžitými nosteľmi zmeny v prostredí svojich komunít.

10 Štipendium Ľudmily Čuchranovej Od roku 2007 SCWF udeľuje mimoriadne štipendium Ľudmily Čuchranovej, ktoré je určené mladým talentovaným vedkyniam, ktoré pôsobia v oblasti prírodných a technických vied, v ktorých dlhodobo dominujú muži. Udeľovanie štipendia vzniklo na počesť úspešnej mladej slovenskej vedkyne Ľudmily Čuchranovej, pričom je financované z jej pozostalosti a z osobných iniciatív a inviduálnych darov jej osobných priateliek a kolegýň. Od roku 2010 sa štipendium udeľuje aj vedkyniam z Českej republiky. Kto bola Ľudmila Čuchranová? Sociologička Ľudmila Čuchranová pracovala niekoľko rokov v oblasti styku s verejnosťou. Akademické tituly získala na Lomonosovovej univerzite v Moskve a na parížskej Sorbonne. Bola všestranným, vrúcnym a aktívnym človekom. Okrem sociológie sa vo voľných chvíľach venovala kulturológii, štúdiu jazykov, ale aj kulinárskemu umeniu. Jej najväčšou záľubou však bola astronómia. Poznanie bolo hybnou silou Ľudmilinho života. Mimoriadne štipendium, ktorú na jej pamiatku udeľuje Slovensko-český ženský fond, je určené ženám ako bola ona - mladým vedkyniam, ktoré chcú posúvať hranice ľudského poznania ďalej. Katarína Bombárová 5th International Conference on Advanced Nanomaterials, Aveiro, Portugalsko 400 EUR Daniela Hurtíková 13. Medzinárodná konferencia kvality vnútorného vzduchu a klímy - Indoor Air 2014, Hong Kong, Čína EUR Martina Kovalčíková 9. Medzinárodná konferencia Enviromentálne inžinierstvo - 9 th International Conference Environmental Engineering, Vilnius, Litva EUR Miroslava Lukešová Thermal Analysis Techniques for Material Study and Characterization, Thessaloniki, Grécko EUR Ružena Pilišiová 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID 2014), Barcelona, Španielsko EUR Zuzana Tkáčová Charge Transport in Organic Materials, Brémy, Nemecko EUR Emília Vendeľová International Congress of Parasitology (ICOPA), Mexiko EUR Eva Bujnošková OHBM s 2014 Annual Meeting, Německo Kč

11 Eva Kedroňová E-MRS 2014 Spring Meeting, Francie Kč Lucia Potočňáková XXII Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, Německo Kč Kristína Slováková 20th IMCS (International Mass Spectrometry Conference), Švýcarsko Kč Miroslava Rysová International Conference on Nanotechnology in Medicine, Velká Británie Kč

12 Aktivity Slovensko-českého ženského fondu Ocenenie Piata žena marca 2013, v predvečer Medzinárodného dňa žien, udeľovala Fenestra a Slovensko-český ženský fond, s podporou organizácií združených v Iniciatíve Piata žena (Aliancia žien, ASPEKT, EsFem, Možnosť voľby a Pro Familia), v Bratislave ocenenie Piata žena, aby vyjadrili uznanie individuálnym a kolektívnym iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za zastavenie násilia páchaného na ženách. V nultom ročníku bolo ocenenie Piata žena udelené v ôsmich kategóriách: AKTIVIZMUS / DOBRÁ PRAX / DOBROVOĽNÍCTVO / FILANTROPIA A DARCOVSTVO / MÉDIÁ / ŠKOLY / UMENIE / VEDA A VÝSKUM. Na slávnostné udeľovanie ocenenia prišli zástupkyne ženských mimovládnych organizácií, reprezentanti a reprezentantky veľvyslanectiev v Slovenskej republike, Bratislavského samosprávneho kraja, akademickej obce, súkromného sektora, umenia a mnohí a mnohé ďalšie významné osobnosti. Počas večera organizátorky spoločne s laureátkami a laureátmi ocenenia pomenovali najdôležitejšie míľniky, ktoré priniesli pozitívne zmeny v dodržiavaní ľudských práv žien na Slovensku, v kontexte násilia páchaného na ženách a rovnako pomenovali výzvy, ktoré pred všetkými aktérmi v tejto oblasti stoja. Po 20 rokoch zasadzovania sa za zastavenie násilia páchaného na ženách, ocenenie ukázalo širokú škálu iniciatív, ktoré sa na Slovensku realizujú. Organizátorky vyjadrili presvedčenie, že ocenené pozitívne príklady budú inšpiráciou i motiváciou pre ďalších jednotlivcov, organizácie či inštitúcie, aby konali proti násiliu páchanému na ženách. 16 Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2013 Slovensko-český ženský fond sa aj v roku 2013 zúčastnil kampane 16 Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Spolu s ďalšími ženskoprávnymi organizáciami zo Slovenska, ktoré spolupracujú v rámci Bezpečnej ženskej siete (Fenestra Košice, Možnosť voľby Bratislava, MyMamy Prešov, Pomoc rodine Michalovce, Progresfem Poprad, Žena v tiesni Martin), zorganizoval dňa 10. decembra 3013 verejné zhromaždenie Vypískajme násilie. Tohto verejného podujatia sa spolu so ženskoprávnymi organizáciami zúčastnili predstavitelia a predstaviteľky verejného a spoločenského života, zástupcovia a zástupkyne spolupracujúcich LGBT+ a ľudskoprávnych organizácií a spoločne s verejnosťou vypískali násilie páchané na ženách. Vypískanie násilia sa koná na celom svete v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, každoročne v termíne od 25. novembra do 10. decembra. Verejnosť môže pískaním na píšťalkách vyjadriť svoj odmietavý postoj voči násiliu páchanému na ženách a potvrdiť nevyhnutnú potrebu zmeny v tejto oblasti. International Network of Women s Funds Slovensko-český ženský fond je od svojho vzniku v roku 2004 aktívnym členom Medzinárodnej siete ženských fondov International Network of Women s Funds. Táto sieť sa za roky zmenila z iniciatívy na významnú organizáciu, združujúcu ženské fondy z celého sveta. Výkonná riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu pôsobila v rokoch 2010 až 2013 v pozícii predsedkyne správnej rady tejto siete. V roku 2013 sa v Barcelone, v Španielsku, konalo regionálne stretnutie ženských fondov pôsobiacich v Európe. Tohto stretnutia sa zúčastnili výkonná riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu, Markéta Hronková a riaditeľka pre Slovensko, Miroslava Bobáková. Spoločne so zástupkyňami ostatných ženských fondov

13 boli diskutované možnosti a obmedzenia financovania ženských práv v Európe, otázky viditeľnosti ženských fondov a stratégie pre spoločné postupy v získavaní zdrojov. Women s Funding Network V apríli 2013 sa Slovensko-český ženských zúčastnil výročného stretnutia americkej siete ženských fondov Women s Funding Network, v americkom Detroite. Na pozvanie samotnej siete bola Miroslava Bobáková vyzvaná predstaviť metodiku monitorovania a evalvácie výsledkov ženskoprávnych organizácií. Markéta Hronková prezentovala na plenárnom zasadnutí siete výsledky práce európskych ženských fondov, informovala o ich aktuálnej situácii, kontextoch, možnostiach a obmedzeniach, rovnako aj o dopadoch ekonomickej krízy na ženské fondy a nimi podporované ženskoprávne organizácie.

14 Tým Slovensko-českého ženského fondu Markéta Hronková výkonná ředitelka Slovensko-českého ženského fondu Miroslava Bobáková ředitelka pro Slovenskou republiku Barbora Skřivánková office manažerka a grantová administrátorka Viera Böttcher programová manažerka (momentálně na rodičovské dovolené) Účetnictví: Zuzana Vránová, Soňa Žáčiková Správní rada: Andrea Vadkerti předsedkyně správní rady Paula Jójart - členka správní rady Edita Šilhánová členka správní rady Katarína Mravčáková členka správní rady Hana Kulhánková členka správní rady Jana Zichová členka správní rady Zdanka Amerová revizorka

15 Nadační příspěvky přidělené v roce 2012, vyplacené v roce Kč Občanské sdružení Anabell Kč Občanské sdružení Jiný pohled Kč Fórum 50 % o.p.s Kč La Strada o.p. s Kč Gender Studies o.p.s Kč Občanské sdružení Prague Pride Kč profem, o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty Kč Občanské sdružení Acorus Kč Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzita - PROUD Kč Občanské sdružení Persefona Kč Občanské sdružení Theia Kč Česká asociace dul EUR OZ A centrum Košice - vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo EUR Záujmové združenie žien ASPEKT EUR OZ EsFem EUR Fenestra EUR OZ Inakosť - TransFúzia EUR OZ Možnosť Volby EUR OZ Odyseus EUR Divadlo na opatkoch EUR Iniciativa Inakosť EUR OZ Žena v tiesni

16 Nadační příspěvky přidělené a vyplacené v roce EUR A Centrum Košice 3000 EUR Progresfem 3000 EUR Ženské kruhy 3000 EUR Antigona 3960 EUR Transfúzia Kč Ženy Kč Alternativa Kč Jako doma Kč AraArt Kč Česká asociace dul Kč Michaela Honková Kč Jana Medková Kč Eva Kedroňová Kč Lucia Potočňáková Kč Kristína Slováková Kč Miroslava Rysová Kč Eva Bujnošková Nadační příspěvky přidělené v roce 2013, vyplacené v roce EUR Esfem 4000 EUR Nemlčme! 3000 EUR OZ Hana 4000 EUR Queer Leaders Forum 4000 EUR Odyseus 2000 EUR Saplinq 400 EUR Katarína Bombárová

17 400 EUR Jana Gavačová 400 EUR Daniela Hurtíková 400 EUR Zuzana Tkáčová 400 EUR Emília Vendel ová 400 EUR Ružena Pilišiová 400 EUR Miroslava Lukešová 400 EUR Martina Kovalčíková Kč Genderové centrum NORA Kč Prague Pride Kč profem Kč PROUD Kč Theia Kč Jiný pohled

18 Finanční informace Příspěvky a dary (v tisících Kč) Stichting Mama Cash Oak Foundation Global Fund for Women různí drobní dárci 81 Women s Funding Network 21 Náklady (v tisících Kč) Přidělené nadační příspěvky Náklady spojené s přidělováním příspěvků 812 PR a fundraising 990 Mezinárodní spolupráce 414 Náklady na správu fondu 336

19 ROZVAHA (bilance) k v tisících Kč AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Samostatné movité věci a soubory movitých věcí IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k samost.mov.věcem a soub. mov. věcí B. Krátkodobý majetek celkem II. Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Jiné pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Ceniny Účty v bankách IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období 7 10 Aktiva celkem PASIVA Stav k poslednímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem

20 1. Vlastní jmění Fondy II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 5 6 B. Cizí zdroje celkem III. Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím soc.zab. a veř. zdr. poj Ostatní přímé daně Jiné závazky Dohadné účty pasivní 5 25 IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období Výnosy příštích období PASIVA CELKEM

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 [přílohy] Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Na Florenci 3/1420 IČ: 68378068 ÚČL AV ČR, v. v. i. OBSAH I Zpráva auditora o ověření

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Příloha k účetní závěrce k

Příloha k účetní závěrce k Název: Česká jezdecká federace Sídlo: Zátopkova 100/2, P.O.Box 40,160 17 Praha 6 Strahov IČ: 48549886 Tel: +420 242 429 244 Fax: +420 242 429 257 E-mail: info@cjf.cz Datová schránka: 2vcann5 Příloha k

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e

Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e Sídlo: Zátopkova 100/2, P.O.Box 40,160 17 Praha 6 Strahov IČ: 48549886 Tel: +420 242 429 244 Fax: +420 242 429 257 E-mail: Datová schránka: info@cjf.cz 2vcann5

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více