1. Návrhy hnutí ANO pro oblast zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Návrhy hnutí ANO pro oblast zdravotnictví"

Transkript

1 1. Návrhy hnutí ANO pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Resortní program hnutí ANO oblast zdravotnictví Obsah opatření: Do systému standardní všeobecné zdravotní péče zařadíme jasně definovaný preventivní program. Občan, který řádně absolvuje předepsanou prevenci, bude oceněn v podobě bonusu v rámci zdravotního pojištění. Budeme prosazovat změnu systému tzv. regulačních poplatků. Zásadou bude spravedlnost a solidárnost, aby nebyli znevýhodněni chroničtí a sociálně slabší pacienti. Zrušíme poplatek za recept, za pobyt v nemocnici a poplatky pro seniory. Zasadíme se o prosazení kvalitního zákona o zdravotních pojišťovnách, cílem je zlepšení systému založeného na principech povinného, veřejného a solidárního zdravotního pojištění s možností připojistit se a se zajištěním přehledného toku finančních prostředků z pojišťoven. Každý klient zdravotní pojišťovny bude mít k dispozici seznam plně hrazených výkonů, prosadíme on-line veřejně přístupné účty pojišťoven za poskytnutou péči, pacienti si budou moci své účty kontrolovat. Zasadíme se o zastavení nákupu předražené zdravotnické techniky, zdravotnického materiálu a nekoncepčnímu budování zdravotnických zařízení a nákupům léčivých přípravků. V rámci zákona o zdravotnických zařízeních budeme prosazovat jejich jasné vymezení pro akutní, následnou a specializovanou péči a hustotu jejich sítě, krytou povinným pojištěním, občan tak bude vědět, které zařízení v jakém případě navštívit. Budeme prosazovat systémové dobudování specializovaných, špičkově vybavených pracovišť a efektivního a rychlého systému přepravy pacientů. Zřízení elektronických aukcí léků, zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky s povinností zveřejňovat smlouvy včetně ceny na internetu. Zajistíme racionální a efektivní lékovou politiku tak, aby pro každého pacienta byl dostupný základní lék plně hrazen ze zdravotního pojištění. Ve spolupráci se SÚKL posílíme pro pacienty možnosti přístupu k vysoce inovativním lékům a léčebným metodám. Postavíme se proti zavádění komerčně řízené péče, proti společnému vlastnictví nemocnic a pojišťoven. Zajistíme narovnání sesterských a ošetřovatelských pozic, u kterých chceme jasně definovat práva a povinnosti těchto profesí s plnou odpovědností. URL zdroj:

2 2. Návrhy ČSSD pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013, oblast zdravotnictví - Chceme kvalitní a prosperující zdravotnictví pro všechny potřebné bez finančních bariér, které bude poskytováno spravedlivě ohodnocenými zdravotnickými profesionály a v jehož centru bude stát pacient. - Prosazujeme zdravotnictví jako veřejnou službu založenou na principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, na principu neziskovosti, rovnosti a dostupnosti péče. - Základem financování systému je veřejné neziskové zdravotní pojištění. Nezastupitelnou roli v zajištění financování veřejného zdravotnictví musí hrát stát. - Zdravotní péče bude zajišťována především veřejnými neziskovými nemocnicemi státu i krajů a sítí převážně privátních ambulantních zdravotnických zařízení. - Naším dlouhodobým cílem je financování zdravotnictví na úrovni evropského průměru. - Zajistíme pravidelnou valorizaci příspěvku za státní pojištěnce. - Podpoříme další snížení počtu zdravotních pojišťoven a jejich vzájemné slučování. - Zajistíme stejnou úhradu za stejné výkony placenou všemi zdravotními pojišťovnami. - Prosadíme zveřejnění všech smluv pojišťoven se zdravotnickými zařízeními. - Vytvoříme systém veřejných neziskových nemocnic, na základě přijetí zákona o neziskových organizacích ve zdravotnictví, a zabráníme privatizaci veřejných nemocnic. - Hlavní slovo při stanovení sítě nemocnic a jejich změnách bude mít stát ve spolupráci s kraji. - Prosadíme efektivnější regulaci přístupu nových technologií do zdravotnictví ze strany státu. - Zajistíme dlouhodobě stabilní, dostatečné a spravedlivé úhrady všech typů nemocniční i ambulantní péče. - Zajistíme jistotu smluvního vztahu v rámci sítě soukromých ambulantních služeb. - Upravíme indikační seznam lázeňské péče tak, aby české lázně mohly poskytovat péči všem pacientům, kteří ji potřebují. - Prosadíme, aby byl v každé lékové skupině dostupný lék bez doplatku. - Zrušíme Julínkovy poplatky ve zdravotnictví. Zachováme pouze příspěvek na stravu v nemocnici ve výši 60 korun, který bude placen nejdéle 30 dní v roce. - Budeme usilovat o zlevnění léků snížením daně z přidané hodnoty na léky nebo jejich osvobozením od této daně. - Prosadíme růst platového ohodnocení zdravotníků jako základní prioritu, která bude postupně realizována v souladu s ekonomickou stabilizací českého zdravotnictví.

3 - V rámci veřejných neziskových nemocnic prosadíme jednotný způsob odměňování zdravotníků. - Zjednodušíme a sjednotíme systém specializačního vzdělávání zdravotníků. - Podpoříme roli státní hygienické služby v ochraně a podpoře veřejného zdraví i systém komplexních preventivních zdravotnických programů (prevence zhoubných nádorů, kardiovaskulárních chorob apod.). - Propojíme systém dlouhodobé zdravotní a sociální péče. - Posílíme preventivní zdravotní péči ve školách. - Zpřísníme ochranu mládeže před kouřením a působením dalších návykových látek. - Ve vzdělávacích programech posílíme výchovu ke sportu a zdravému životnímu stylu. - Vrátíme nárok na nemocenskou i v prvních třech dnech nemoci. URL zdroj:

4 3. Návrhy KDU-ČSL pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Volební program KDÚ-ČSL Vytvoříme podmínky pro tvorbu standardů odborné lékařské péče (především pro vysoce nákladnou) a nastavíme úhradové standardy povinné pro všechny zdravotní pojišťovny. Tzv. nadstandardy připustíme pouze, pokud neohrozí dostupnost standardní péče pro všechny občany. - Vytvoříme pravidla pro utváření sítě zdravotnických zařízení financované z veřejného pojištění všemi zdravotními pojišťovnami a zajišťující srovnatelnou dostupnost péče. - Motivovat všechny občany ke zdravému životnímu stylu, vyšší odpovědnosti za své zdraví i uplatňování práv pacientů. - Rozšíříme kapacity pro rehabilitaci, dlouhodobou péči, hospice i péči o duševní zdraví včetně finanční dostupnosti včasné léčby Alzheimerovy a dalších vážných nemocí zkracujících produktivní věk stárnoucí populace. - Zlepšíme podmínky, které umožní ženám donosit dítě i v obtížných sociálních nebo rodinných podmínkách (utajené porody, babyboxy, urychlené adopce apod.), musí skončit administrativní a soudní průtahy prodlužující cestu k náhradnímu rodičovství. - Aktivně vystupovat proti snahám o legalizaci aktivní eutanazie. Budeme podporovat rozvoj hospicové péče. - Prosadíme sociálně únosnou míru spoluúčasti pacientů zavedeme limit pro placení poplatků za hospitalizaci na 30 dnů ročně. - Podpoříme další zlepšení právní ochrany zdravotníků včetně obrany před fyzickými útoky při výkonu zdravotnického povolání. - Prosadíme opatření pro zastavení úbytku praktických lékařů, zubních lékařů, gynekologů a dalších chybějících zdravotnických profesí. - Usnadníme převody lékařských praxí mezi lékaři (dědení, prodej). - Sjednotíme systém dalšího vzdělávání lékařů a sester. - Předložíme novou právní úpravu pro případy výhrady svědomí pro všechny pracovníky ve zdravotnictví. - Předložíme zákon o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních a ve spolupráci s akademickou obcí a fakultními nemocnicemi dokončíme zákon o univerzitních nemocnicích. - Zřídíme dozorový orgán pro dohled nad zdravotními pojišťovnami. - Zlepšíme systém kontroly kvality poskytované péče ve spolupráci s profesními komorami. - Prosadíme navýšení plateb za státní pojištěnce. - Prosadíme snížení DPH na léky a zdravotnické prostředky.

5 - Zrušíme stropy pro platbu zdravotního pojištění. - Vytvoříme podmínky pro rovné příležitosti při získávání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. - Prosadíme důsledné oddělení vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. - Zasadíme se, aby úhrady za zdravotní výkony odpovídaly pro všechny obory skutečným nákladům na péči včetně přiměřeného krytí investic. - Zavedeme transparentní informovanost o tom, jaké léky, zdravotnické prostředky, výkony a preventivní programy budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. - Zasadíme se o dostupnou lázeňskou péči pro všechny potřebné klienty. URL zdroj:

6 4. Návrhy KSČM pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Program Komunistické strany Čech a Moravy, oblast zdravotnictví - Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví - Zrušení stropu pro odvody na zdravotní a sociální pojištení - Prosazování vzniku páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren - Zajištění bezplatné léčebné a preventivní zdravotní péče na základě všeobecného zdravotního pojištění s důrazem na zachování její dostupnosti a kvality - Zavedení jedné veřejné zdravotní pojištovny - Neomezování podílu zaměstnavatelů na proplácení náhrady mzdy v případě nemoci a zvýšení plnění nemocenské dávky u dlouhodobých nemocí - Převedení úrazového pojištění zaměstnanců zaměstnavateli z privátního sektoru na stát - Přehodnocení metodiky posuzování závislosti postižených a dalších osob na péči s cílem umožnit jim důstojný život - Stanovení pravidel pro marketingové pobídky farmaceutických firem, které se promítají do cen léků, a boj proti dalším druhům korupce ve zdravotnictví - Přesun těžiště zdravotní péče do oblasti prevence a výchova k větší odpovědnosti občana za své zdraví. - Zajištění následné rehabilitační a lázenské péče jako nedílné součásti péče o zdraví. - Ochranu práva žen na rozhodování o vlastním těle, hrazení antikoncepce ze zdravotního pojišěení na podporu plánovaného rodičovství. URL zdroj:

7 5. Návrhy ODS pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Část volebného programu ODS zabývající se sociální oblastí, péčí o seniory a zdravotnictvím. - Sociální politika podle ODS není o vysokých dotacích a dávkách, ale jejich adresnosti a zodpovědnosti za vlastní život a život své rodiny. - ODS chce zajistit systém dlouhodobé péče a podpořit nabídku odlehčovací a ambulantní péče. ODS podporuje hospicovou péči v domácím prostředí. - V oblasti sociálního systému chce ODS více spolupracovat s neziskovými organizacemi a zajistit stabilní financování sociálních služeb minimálně na tři roky dopředu. - ODS chce zlepšit systém posuzování invalidity a závislosti v souladu s uznávanou mezinárodní klasifikací ICF. ODS navrhuje daňové slevy pro lidi, kteří pečují o osoby ve 3. a 4. stupni závislosti. - Za zcela zásadní ODS považuje dlouhodobou finanční stabilitu zdravotnictví - nepovažuje za správné jen dolévat další a další peníze do neefektivního systému. - Proto ODS navrhuje legislativní úpravu v oblasti zdravotních pojišťoven, aby měly možnost skutečné soutěže o klienty a mohly si vytvářet vlastní síť smluvních zdravotnických zařízení. - Lidé by měli mít zároveň možnost vybrat si takový zdravotně pojistný program, který jim vyhovuje. - ODS je pro zachování regulačních poplatků a znovuzavedení možnosti legálně si připlatit za nadstandard. - ODS klade důraz na odpovědnost za vlastní zdraví např. podpora pravidla, aby lidi, kteří chodí k zubaři na předepsané preventivní pohlídky, měli bezplatné amalgámové plomby, zatímco ti, kteří prevenci zanedbávají, by takové plomby hradili. - Zlepšení informovanosti o možnostech péče, včetně té dlouhodobé ODS podporuje vznik informačních center v obcích s rozšířenou působností. URL zdroj:

8 6. Návrhy SPOZ pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Volební program Strany práv občanů Zemanovci, oblast zdravotnictví - Uvážlivě a systematicky provádět kultivaci dosavadního systému tak, aby byl zachován jeho rozsah, vysoká úroveň a dostupnost. - Prosazovat vytvoření jednoho výběrového místa pro zdravotní i sociální pojištění. - Zakotvit práva a povinnosti pacientů a zdravotníků v zákoně o zdravotnických službách. - Připravit definici standardu, bezplatně krytého ze zdravotního pojištění, jehož součástí by byly u běžných onemocnění léky s ukončenou patentovou ochranou (generika). - Nepřipustit další zvyšování spoluúčasti. - Vyhodnotit důsledky navrhovaného zvýšení regulačního poplatku u ambulantního specialisty bez doporučení praktického lékaře. - Prosazovat solidární všeobecné zdravotní pojištění zahrnující standardní postupy zdravotní péče s možností připojištění k tzv. nadstandardům. - Koncepci nadstandardů zdravotní péče bude kontinuálně vytvářet komise složená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, České lékařské komory, České stomatologické komory, odborných společností, zdravotní pojišťoven a pacientů, a to v souladu s veřejným zájmem. - Bude vydáván seznam těchto nadstandardů, které budou hradit pacienti buď z připojištění, nebo z vlastních prostředků. - Vytvořit podmínky pro možnost zdravotního připojištění. - Sjednotit zákon o zdravotních pojišťovnách. - Zákonnou úpravou bude dáno jasné zadání zdravotním pojišťovnám, které zvýší jejich odpovědnost, přičemž stát získá větší roli při jejich kontrole. - Postupně zredukovat počet zdravotních pojišťoven na dvě až tři, tak aby se snížily provozní náklady na dvě procenta příjmu zdravotních pojišťoven. - Zjednodušit tvorbu maximálních cen a úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to nejenom pro léky, ale též pro zdravotnické prostředky. - Dosavadní Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami bude přepracován na seznam výkonů s hodnotami v korunách. - Odvody za státního pojištěnce budou každoročně valorizovány. - Při výběru zdravotního pojištění zrušit zastropování. - Bude zvýšena efektivita lékové politiky, a to i důsledným dodržením dosavadního zákona, který ukládá SÚKLu pravidelné přeceňování léků vzhledem k účinné látce a vzhledem k devizovému kurzu koruny.

9 - Striktně prosazovat registraci jen těch léků, u nichž jsou vědecky prokazatelné účinky. - Prosazovat uzákonění soutěže o ceny léků se stejnou účinnou látkou, přičemž Ministerstvo zdravotnictví bude vydávat positivní lékové listy s těmito vysoutěženými generickými léky, ty bude hradit plně zdravotní pojišťovna. - Zřízení komise pro farmakoekonomiku a komise pro vstup drahých technologií do smluvní sítě zdravotních pojišťoven. URL zdroj:

10 7. Návrhy Strany zelených pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Program Strany Zelených Část I: Zdraví v dobrých rukou - Provedeme nestranné vyhodnocení regulační funkce poplatků ve zdravotnictví. - Snížíme poplatek za pobyt na lůžku v nemocnici na 60 korun za den v souladu s nálezem Ústavního soudu ČR s maximální délkou platby za měsíc. - Zrušíme všechny regulační poplatky pro děti do 18 let. - Podpoříme zdravou výživu v základních školách aktualizací spotřebního koše pro školní jídelny, zastavením prodeje nezdravých potravin a doslazovaných nápojů ve školách. - Posilíme prevenci nemocí za významné účasti zdravotních pojišťoven. - Posílíme prevenci vzniku závislostí. - Podpoříme všeobecnou dostupnost kvalitní zdravotní péče. - Obnovíme páteřní síť veřejných zdravotnických zařízení. - Zprůhledníme smluvní vztahy lékařů a farmaceutických firem. - Zajistíme dostupnost léků a zdravotnického materiálu. - Navýšíme platby za státní pojištěnce jako akutní řešení, nutné je však zprůhlednění a zefektivnění celého systému. - Omezíme plýtvání s léky, prosadíme elektronické aukce na nákupy služeb a léků. - Podporujeme rozšiřování paliativní péče. Odmítáme ale zavádění euthanasie. - Umožníme informovanou volbu rodičů neočkovat dítě. - Podpoříme využití alternativní medicíny. - Nepřipustíme privatizaci veřejných zdravotních pojišťoven. - Podpoříme zákaz kouření v restauracích. - Podporujeme otevření systému veřejného zdravotního pojištění všem legálně pobývajícím cizincům na území České republiky bez ohledu na typ či účel pobytu. - Zpřístupníme informace o zdravotní péči a jejích podmínkách. - Podporujeme maximální transparentnost systému veřejného zdravotnictví. Informace o veřejném zdravotním pojištění, smlouvy mezi zařízeními a pojišťovnami nebo informace o výkonnosti a efektivitě jednotlivých zdravotnických zařízení musí být veřejně dostupné. - Stanovíme pravidla pro férový rozvoj digitalizace a informatizace zdravotnictví. URL zdroj:

11 8. Návrhy TOP09 pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Volební program TOP 09 pro volby do Poslanecké sněmovny 2013 Cíle programu - Moderní stát má povinnost vytvářet podmínky pro co nejvyšší úroveň zdraví populace, kterou zdaleka nezajišťuje jen poskytování zdravotní péče, ale také výchova ke zdraví, zdravý životní styl, různá preventivní a bezpečnostní opatření, zajišťování kvalitního životního a pracovního prostředí, boj proti úrazům apod. - Budeme potlačovat škodlivé vlivy kouření, konzumace alkoholu a přejídání. Těžiště těchto snah spatřujeme mnohem spíše v prevenci, než v represivních opatřeních. - Našim cílem je zvýšení spokojenosti pacientů i zdravotníků a zvýšení efektivity systému. - Chceme zachování plurality a zákonem řízené konkurence poskytovatelů péče i zdravotních pojišťoven. - Zlepšíme dostupnost, kvalitu a bezpečí služeb pro pacienty, zvýšíme spravedlnost a předvídatelnost úhrad poskytovatelům z povinného veřejného zdravotního pojištění a podpoříme snadnější pohyb pacientů mezi zdravotními pojišťovnami. K dosažení těchto cílů prosazovat následující konkrétní opatření a nástroje: - Zachovat současnou vynikající úroveň veřejného zdravotnictví. - Zrychlit přístup k urgentním zdravotním službám v nemocnicích a dále zvyšovat dostupnost nejdražší péče ve specializovaných centrech pro všechny, kdo ji potřebují. - Dořešit organizaci a úhrady služeb na pomezí zdravotního a sociálního systému; pružné čerpání dlouhodobé péče o seniory, osob se zdravotním postižením a chronicky nemocných v rodinném prostředí dle skutečné potřeby. - Posilovat roli ambulantní péče praktických lékařů i specialistů. - Posilovat kompetence sester a dalších nelékařských pracovníků, odpovídající jejich vzdělání; zvýšit roli zdravotních asistentek tak, aby základní ošetřovatelské výkony prováděly bez přímého dohledu a nesly za ně odpovědnost. - Zvyšovat průměrné mzdy zdravotníků v souladu s růstem efektivity systému - Dopracovat legislativy pro definování nároku včetně nadstandardu, což by mělo přinést další zdroje pro péči a umožnit dobrovolné připojištění. - Sociálně citlivě zvyšovat finanční spoluúčast na zdravotních službách tak, aby bylo možno zachovat úroveň zdravotní péče bez zvyšování povinného zdravotního pojištění. - Zpřísnit dohled a podmínky hospodaření zdravotních pojišťoven a posílit konkurenci mezi nimi, včetně postupného zavádění prvků nominálního pojistného.

12 - Posílit rovnoprávnost smluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb; zavést povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat všechny smlouvy. - Zmocnění zdravotních pojišťoven k bonifikaci pojištěnců, kteří dodržují prevenci, zdravý způsob života nebo doporučený způsob čerpání dlouhodobé péče. - Rozhodovat o financování nových diagnostických a léčebných metod na základě důkazů jejich vyšší medicínské účinnosti s možností nezávislého přezkoumání rozhodnutí. - Rozšířit funkčnost elektronické zdravotnické dokumentace tak, aby ji v případě souhlasu pacienta mohli s patřičným zajištěním ochrany dat bez problémů sdílet poskytovatelé služeb, kteří o pacienta pečují. - Odstátnit ministerstvem přímo řízené nemocnice a léčebny do podoby neziskových organizací, fakultní nemocnice změnit na nemocnice univerzitní s vyrovnaným zastoupením státu a škol ve správních radách. - Omezit povinné členství v České lékařské komoře (ČLK) pouze na ty lékaře, kteří pracují jako samostatní poskytovatelé zdravotního služeb, či jako vedoucí zaměstnanci typu primářů; u ostatních bude povinné členství nahrazeno povinnou registrací bez poplatkové povinnosti. - Zkrácené pracovní úvazky podpořit nižšími odvody na zdravotní pojištění, které nebudou zaměstnavatelé povinni doplácet do vyměřovacího základu z minimální mzdy. V oblasti zdravotního a sociálního pojištění zachovat významné zvýhodnění péče o děti v rodinném prostředí. - Zvláštní pozornost věnovat potřebě dlouhodobé kombinované sociálně-zdravotní péče. Tato péče musí zahrnovat i posouzení zdravotního stavu a poskytnutí péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění. Tato péče bude poskytnuta těm, kteří se v důsledku poškození zdraví ocitnou v nepříznivé sociální situaci. - Podpořit paliativní a hospicovou péči. Tato péče musí být dostupná ve všech regionech. Podporovat vznik mobilních hospiců tak, aby se podařilo v největší možné míře přesunout lůžkovou nemocniční péči do péče domácí. URL zdroje: html html

13 9. Návrhy hnutí Úsvit příme Demokracie pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Program hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury Obsah opatření: Revize sytému poplatků s cílem zabránit zneužívání zdravotního systému. Chceme zachovat dostupnost zdravotnictví pro každého občana Zasadíme se za transparentní podmínky pro lékaře a nemocnice pomocí zveřejňování smluv s pojišťovnami a jednotného ceníku zdravotní péče. Zefektivníme investice do nemocnic zavedením nezávislého finančního auditu. Z těchto úspor se mohou navýšit například platy lékařů a ostatního zdravotního personálu. URL odkaz:

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger 1 Obsah 1. Exekuce legislativního plánu obsaženého v koaliční smlouvě 2. Legislativní plán MZČR a jeho plnění 3. Hlavní problémy k rozhodnutí 4.

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK TEMPUS 1/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Koaliční smlouva z pohledu ČLK Jak budou vypadat nemocniční služby v roce 2014?

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Pro spravedlivou společnost

Pro spravedlivou společnost ZMĚNA 77 Možná si řeknete, že toto není ucelený volební program, ale jen jednotlivé ZMĚNY. A máte pravdu. Soustředili jsme se na to, čemu rozumíme, co známe z vlastní praxe a co nám přijde opravdu důležité.

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program ODS Zlínský kraj Společně Plus pro Českou republiku Mirek Topolánek, předseda ODS Přál bych si, aby náš stát byl jako moje kancelář: malý, fungující a přátelský.

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Úvodní slovo předsedy ÚV KSČM Vážení spoluobčané, k volbám do PS PČR půjdeme v letošním roce za vyhrocené společenské a zejména ekonomické situace.

Více

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Česká republika 2010 evropská kvalita a výkonnost 1 Obsah Proč volit SNK Evropští demokraté? 1. Fungující stát rámec pro změnu

Více

JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 1 Mgr. František BUBLAN Lídr kandidátky kraje Vysočina Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 5/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Plán stabilizace českého zdravotnictví podle ČLK a podle ministra Němečka Narušují představitelé SPL principy kolegiality?

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více