Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012"

Transkript

1 1 Úvod Režim přenesení daňové povinnosti (dále jen RPDP) je v zákoně o DPH číslo 235/2004 Sb. definován od Po zbytek roku 2011 byly v platnosti 92 92d, které řešily obchodování se zlatem, emisními povolenkami a odpady, což se týkalo relativně omezeného okruhu firem. S účinností od je platný 92e, který RPDP rozšiřuje i na stavební (a montážní) práce a tím se RDPD začíná týkat v podstatě úplně každého plátce DPH. 2 Vysvětlení pojmů a problematiky 2.1 Co je to RPDP? Režim přenesení daňové povinnosti spočívá v tom, že pro zákonem stanovená zdanitelná plnění se provádí vyměření a uplatnění DPH jiným, než běžným způsobem. Pokud se jedná o zdanitelné plnění, probíhající mezi dvěma plátci DPH, postupuje se takto: - vystavitel daňového dokladu (dodavatel) vystaví fakturu s DPH ve výši 0% - příjemce daňového dokladu (odběratel) si vyměří daň na vstupu i výstupu. Tomuto postupu se říká Reverse Charge (zpětné plnění), které se dosud používalo především v případě přeshraničního plnění v rámci EU. Pokud zdanitelné plnění probíhá od plátce k neplátci DPH, vyměřuje a odvádí DPH dodavatel stejně jako doposud. 2.2 Koho se tedy RPDP týká? Tento daňový režim se týká všech, kteří faktury v RPDP vystavuji, ale i přijímají. Je velkým omylem domnívat se, že je to věc stavebních firem. Stejnou měrou se RPDP týká i příjemců těchto faktur a ve smyslu správnosti zpracování klade na obě zúčastněné strany vysoké požadavky. 2.3 K čemu má RPDP sloužit? Povinnou součástí zpracování dokladů v RPDP je i tzv. výpis z evidence daňových plnění. Ten zpracovává jak vystavitel, tak i příjemce a odevzdává ho v termínu pro podání přiznání DPH. Tento výpis z evidence se (podobně jako souhrnné hlášení, jehož je obdobou) podává výhradně v elektronické podobě není možné jej tedy podat na žádném psaném nebo tištěném formuláři. Protože výpis z evidence podávají obě dvě strany, které se RPDP účastní, má finanční úřad k dispozici výkonný nástroj k odhalování nepravostí ve fakturaci. Primárním předmětem prověřování budou doklady, které po zpracování výpisů z evidence zůstanou nespárovány. 2.4 Co je vlastně předmětem RPDP u stavebních (a montážních) prací? 92e zákona o DPH říká: Při poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ- CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. Protože tato formulace není tak úplně přesná, jak se na první pohled jeví a prováděcí předpisy, které by ji upřesňovaly, zatím neexistují, vzniká jak vystaviteli, tak i příjemci povinnost správně zhodnotit daňový doklad co do obsahu a posoudit, zda do RPDP spadá, či nikoli. Pozor! Správnost zařazení daňového dokladu do RPDP nese jak vystavitel, tak i příjemce! Strana 1 (celkem 9)

2 2.5 Povinnost vystavitele daňového dokladu: - zjistit, zda je odběratel registrovaným plátcem DPH, a pokud ano, tak: - správně pojmenovat provedenou práci a: - pokud takto pojmenovaná činnost existuje v klasifikaci produkce, vystavit doklad v RPDP. Doklad, vystavený v RPDP má všechny náležitosti daňového dokladu, ale nemá vyčíslenou DPH. Navíc musí v daňové rekapitulaci obsahovat informaci o tom, že doklad je v RPDP a na faktuře musí být zobrazena výzva příjemci, aby daň vyčíslil a odvedl. Řešení pochybností: - pokud existuje oprávněná pochybnost o tom, zda je příjemce registrovaným plátcem, pak by se měl vystavitel daňového dokladu k odběrateli chovat jako k neplátci, čili vystavit daňový doklad v běžném režimu. - pokud existuje nejistota, zda provedená práce spadá do klasifikace, většina dostupných zdrojů doporučuje raději RPDP použít. 2.6 Povinnost příjemce daňového dokladu: - u každého přijatého daňového dokladu přezkoumat, zda spadá do RPDP, - v případě, že bude daňový doklad vystaven v rozporu se zjištěním, neprodleně doklad vrátit vystaviteli k přepracování, - pokud je doklad věcně správný, vyčíslit DPH a doplnit ji na doklad, - povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bez ohledu na okamžik doručení daňového dokladu. Je důležité si uvědomit, že pokud příjemce dokladu tyto povinnosti zanedbá, vystavuje se riziku pozdějšího neuznání daně na vstupu ze strany FÚ se všemi z toho plynoucími negativními důsledky. Odpovědnost příjemce daňového dokladu je tedy velmi vysoká! 2.7 Klasifikace produkce CZ-CPA, oddíl V příloze číslo 1 k této metodice je připravena přehledná klasifikace stavebních a montážních prací. Zdrojem pro její zpracování je metodický materiál, zveřejněný na k této problematice. Ten je však značně nepřehledný, proto jsme ho v zájmu vyšší čitelnosti graficky upravili. 2.8 Pomůcka pro stavebně-montážní firmy V příloze číslo 2 k této metodice jsme zpracovali diagram pro určení druhu daňové povinnosti a výše DPH pro firmy provádějící stavební a montážní práce jak vůči plátcům, tak i neplátcům DPH. S ohledem na jednoduchost jsou v diagramu zahrnuty jen ty nejdůležitější rozhodovací faktory. Zejména pro určení použití snížené sazby daně doporučujeme detailně prostudovat 48 a 48a zákona o DPH. Strana 2 (celkem 9)

3 3 Nastavení kódu RPDP v Katalogu a Skladových kartách Pro usnadnění další práce s vystavenými a přijatými fakturami je možné, ale nikoli nutné, přímo v katalogu nebo skladových kartách nastavit odpovídající kód RPDP. To pak usnadní zadávání položek faktur výběrem z Katalogu nebo Skladové karty. Nastavení se provádí na záložce Ostatní: Pozor! pro rok 2012 jsou platné jen kódy 1,2,4 a 5! Ostatní se týkaly roku 2011, v číselníku zůstaly zachovány z důvodu zpětné kompatibility dat. 4 Vystavená faktura v RPDP 4.1 Záhlaví faktury Na záhlaví faktury musí být uvedeno členění DPH UZP_RPDP (případně UZP_RPDPN): Strana 3 (celkem 9)

4 4.2 Položky faktury V položce faktury jsou dva nové údaje: Kod DPHEvd, který složí k zadání číselného kódu druhu plnění RPDP. Ten je pevně stanoven MFČR a nelze ho svévolně měnit, jen vybrat z nabídky. Saz DPHEvd, která slouží k určení, zda se jedná o plnění v základní, či snížené sazbě. Pozor! Toto nesouvisí s vlastní číselnou hodnotou DPH, tak je v RPDP vždy nulová! Je však třeba rozlišit, na který řádek přiznání DPH se toto plnění započte (na řádek 10 základní sazba, na 11 snížená sazba). Typická položka za stavební práci tedy může vypadat takto: Do RPDP se přitom zahrnuje vše, co s provedenou prací nebo dodávkou bezprostředně souvisí. V případě stavebních a montážních prací to tedy je i spotřebovaný materiál, doprava a podobně. Strana 4 (celkem 9)

5 Pokud je třeba na faktuře uvést i nějakou další položku, která s daným plněním přímo nesouvisí (například dodávku nějakého výrobku), uvede se v takové položce odpovídající sazba a členění DPH. Údaje RPDP jsou v takovém případě nedostupné: Takto vystavená faktura bude obsahovat položky jak v RPDP, tak i s normálním členěním DPH. Tato faktura bude po uložení správně rozdělena do jednotlivých členění v záznamní povinnosti a bude zahrnuta do výpisu z evidence. Pokud jsou do faktury v RPDP čerpány položky ze skladových dokladů, je zobrazen dotaz, po kterém lze hromadně u všech přenášených položek nastavit kód RPDP: Nad seznamem položek pak lze provádět i hromadné operace, které usnadní případné opravy (Položky faktury vystavené / Ostatní): Strana 5 (celkem 9)

6 4.3 Tisk Při tisku faktury je zobrazen dotaz, zda má být použit formulář pro RPDP. Faktura v RPDP má povinné náležitosti, které jsou všechny na připraveném formuláři uvedeny. Výsledný tvar faktury z vše uvedeného příkladu pak vypadá takto: Strana 6 (celkem 9)

7 4.4 Zálohové a proforma faktury Zákon ani prováděcí předpisy v tuto chvíli neřeší, jak v těchto případech postupovat. Doporučujeme proto zálohové a proforma faktury v RPDP vystavovat bez vyčíslení DPH. Z logiky věci pak vyplývá, že k přijatým platbám za tato plnění není nutné vystavovat daňový doklad o přijetí platby. Samozřejmě je třeba nezapomenout tyto přijaté platby zahrnout do vyúčtovací faktury. 4.5 Tržby za hotové Pokud přijmete tržbu za hotové, je třeba vystavit stvrzenku na převzetí platby bez uvedení jakýchkoli informací o DPH. Pokud používáte předtištěné formuláře, které mají kolonku pro vypsání údajů o DPH, doporučujeme tyto údaje proškrtnout, případně vyplnit textem RPDP. Následně je třeba vystavit fakturu v režimu RPDP, tu zaslat odběrateli a interně si ji spárovat s přijatou platbou. 5 Přijatá faktura v RPDP 5.1 Záhlaví faktury Na záhlaví faktury musí být uvedeno členění DPH PZP_RPDP (případně PZP_RPDPK). Na faktuře se zpřístupní tlačítko Reverse OH. 5.2 Položky faktury Aby bylo možné splnit výkaznickou povinnost, musí mít přijatá faktura v RPDP alespoň takové členění položek, které odpovídá rekapitulaci DPH na faktuře. Postup při vyplnění položek přijatých faktur je shodný s vyplněním položek faktur vystavených viz kapitola 4.2. Při použití uvedeného příkladu by tedy položky přijaté faktury měly vypadat minimálně takto: Strana 7 (celkem 9)

8 5.3 Reverse Charge (RChg) Při návratu z položek na záhlaví je automaticky připraveno a nabídnuto zadání Reverse Charge a to pouze na plnění, podléhající RPDP: V Parametrech je vhodné přednastavit analytické účty 343 pro zpracování RChg v souladu s vaší účtovou osnovou. Vlastní RChg potom vypadá takto: Po uložení RChg, dokontování faktury a jejím uložení je pak vše zaevidováno v souladu s požadavky na další zpracování. V uvedeném konkrétním případu vznikne tento účetní doklad: Strana 8 (celkem 9)

9 6 Výpis z evidence V rámci zpracování přiznání DPH je v případě, že u vás nastalo uskutečněné nebo přijaté plnění v RPDP nutné vytvořit a odeslat Výpis z evidence v elektronické podobě. Pro tento účel je připravena funkce v rámci zpracování agendy DPH / Tisk / Režim přenesení daňové povinnosti: V případě, že máte dostatečnou licenci k užívání účetního systému, můžete zde vytvořit soubor ve formátu XML a dále s ním pracovat prostřednictvím Portálu MFČR, případně odeslat pomocí systému datových schránek. Ověření, zda to vaše licence účetního systému umožňuje proveďte s dostatečným předstihem (cca do konce ledna), abyste případně stihli licenci rozšířit. Pokud vaše licence účetního systému není dostatečná a nechcete do jejího rozšíření investovat, je možné využít nástroj na Portálu MFČR a Výpis z evidence pořídit ručně podle záznamní evidence, uložit a některou z možných metod odeslat. V současné verzi systému, kterou máte k dispozici (k ) ještě není k dispozici formulář výpisu z evidence, platný pro rok Autoři jej právě zpracovávají a do systému bude zařazen na přelomu měsíců ledna a února. Zpracoval: Ing. Jan Korbel KORBEL CZ s.r.o. Strana 9 (celkem 9)

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz EKONOM Majetek Plus www.ekonom-system.cz EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Evidence majetku rozšířená... 4 1.1 Hlavní okno evidence... 4 1.1.1 Vyhledávací funkce... 5 1.1.2 Výběr druhu majetku...

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVELA DPH OD 1.4.2011 1 Obecné úpravy programu Finance související s novelou 1 1. REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 2 2. ZMĚNY V OBLASTI

Více

SSBfin dokumentace. SSBfin - dokumentace. Obsah:

SSBfin dokumentace. SSBfin - dokumentace. Obsah: SSBfin dokumentace Obsah: SSBfin dokumentace...1 Úvod... 2 Jak to funguje?...2 Bytový referent a účetní vše v jednom... 3 Co účetní systém v SSB2000 neobsahuje... 4 Výhody vedení účetnictví v SSB2000...

Více

Novinky v oblasti účetnictví obcí

Novinky v oblasti účetnictví obcí Novinky v oblasti účetnictví obcí V rámci probíhají reformy veřejných financí a v důsledku souvisejících změn zákonů dochází v oblasti účetnictví až k nezvykle častým změnám. Tento text navazuje na příspěvek

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST

POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST Dana Kortusová, ekonom, MAKO Blatná, s.r.o., dana@mako.cz Pro správné zpracování daňového přiznání je nutné mít správně doplněny a nastaveny

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.2.15 s update modulem, jenž umí konvertovat

Více

Michal Hanych 2013, verze 1.1 SimpleTax.cz

Michal Hanych 2013, verze 1.1 SimpleTax.cz 1 Obsah Návod k použití...3 1 Jak funguje plátcovství DPH?...5 1.1 Jak fakturovat jako plátce DPH?...5 2 Reklamy na Google a DPH...7 3 Facebook a DPH...9 4 Zatím nejsem plátce DPH a kvůli přeshraničnímu

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Praha - červenec 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

software MAUS 14.xx finanční účetnictví hospodářských a neziskových organizací pro rok 2014 verze 14.02 19.2.2014 verze 14.01 16.1.

software MAUS 14.xx finanční účetnictví hospodářských a neziskových organizací pro rok 2014 verze 14.02 19.2.2014 verze 14.01 16.1. software MAUS 14.xx finanční účetnictví hospodářských a neziskových organizací pro rok 2014 verze 14.02 19.2.2014 opraveno - oprava ukládání bezpečnostní "Kopie do trezoru" na externí medium v multiverzi

Více

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 01.4.2015 - podverze 503 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více