Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012"

Transkript

1 Testováním ke kvalitě vzdělávání sborník 2012 příspěvků z konference

2 Sborník příspěvků z konference Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012, kterou pořádala společnost Scio ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky a Národohospodářskou fakultou VŠE Editorka: Mgr. Jaroslava Simonová Programový výbor konference: RNDr. Vladimír Burjan, Exam testing, s.r.o. doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze PhDr. David Greger, Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha Ing. Filip Karel, Ph.D., s.r.o. Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze Mgr. Jaroslava Simonová, s.r.o. doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D., Národohospodářská fakulta VŠE v Praze doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK Praha Publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Vydalo: s.r.o Praha, 2012 ISBN

3 OBSAH 3 Obsah Testováním ke kvalitě vzdělávání 4 I. Kompetence pro 21. století (Jana Straková) 7 II. Nechcené riziká školského testovania (Ondrej Kaščák, Branislav Pupala) 15 III. Srovnání výsledků testů žáků 9. tříd základních škol v letech 2005 a 2011 (Filip Karel, Šimon Stiburek, Jan Hučín) 22 IV. Chlapci čtou stejně dobře, jen se jim tolik nechce (Jan Hučín) 30 V. Kvalita ICT znalostí studentů v prvních ročnících VŠ v porovnání s deklarovanými znalostmi dle RVP (Tomáš Dolanský, Jan Lhoták, Radek Hauser) 36 VI. Zvyšovanie kvality prijímacieho konania na Fakulte sociálno ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Adriana Grenčíková, Jana Španková) 44

4 TESTOVÁNÍM KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ 4 Testováním ke kvalitě vzdělávání Testování je běžnou součástí školního života, žáci se s různými typy testů setkávají i několikrát týdně. Zdálo by se proto, že není nic snadnějšího než vytvořit test. Stačí přece vymyslet pár úloh a přidělit každé z nich přiměřený počet bodů. Tímto způsobem je možné sestavovat pouze testy, které zadává učitel ve své třídě a jejichž cílem je informovat učitele a žáky jak zvládli učivo, které s nimi probíral. Učitel tak získá možnost srovnat žáky ze tříd, ve kterých učí. Pokud by chtěl získat informace o tom, jak jsou na tom jeho žáci ve srovnání se žáky z jiných škol, potřebuje standardizované srovnávací testy. Pokud by chtěl vědět, zda vědomosti žáků dosahují konkrétní předem definované úrovně, tak potřebuje standardizované ověřovací testy. Pravidel a postupů pro sestavování takových testů není málo a jsou výsledkem bádání odborníků v samostatném odvětví zvaném educational measurement. Je výmluvné, že pro něj zatím v českém jazyce nemáme samostatný termín a že naše pedagogické fakulty (na rozdíl od těch zahraničních) studium takového oboru nenabízejí. To má své nezpochybnitelné důsledky. V diplomatickém jazyce OECD se mluví o výzvě omezených kompetencí k hodnocení v celém vzdělávacím systému a o prioritě konsolidace snah o zlepšení kapacit v oblasti hodnocení. Nemusíme být velkými umělci ve čtení mezi řádky, abychom z výše uvedených vyjádření poznali, že situace v oblasti znalostí o hodnocení je znepokojující. Takových oblastí je v českém školství jistě víc, testování se liší především tím, že high-stakes testy bezprostředně rozhodují o budoucnosti mladých lidí. Dnes jde desetitisíce maturantů, v příštích letech ale může jít i o statisíce žáků 5. a 9. tříd. A to je opravdu pádný důvod věnovat testování velkou pozornost. Proto se společnost Scio ve spolupráci se Fakultou informatiky a statistiky a Národohospodářskou fakultou VŠE rozhodla uspořádat konferenci věnovanou hodnocení prostřednictvím testování. Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti testování se zaměřením zejména na kvalitu testování, interpretaci výsledků testování a reálný přínos pro praxi a kvalitní rozhodování na školské, krajské i celonárodní úrovni. Vybrané příspěvky na konferenci přináší sborník, další můžete shlédnout na internetu odkazy lze nalézt na webových stránkách konference Pevně věříme, že první ročník konference Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012 přispěl k zmapování toho, co se v oblasti testů a testování děje v ČR i v zahraničí a byl inspirativním úvodem do diskuse, ve které budeme pokračovat příští rok Testováním ke kvalitě vzdělávání

5 TESTOVÁNÍM KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ 5 Program konference 2012 Testováním ke kvalitě vzdělávání 08:45 09:30 registrace 09:30 09:45 zahájení 09:45 10:25 Mezinárodní trendy v definování a měření vědomostí RNDr. Jana Straková, Ph.D. Institut pro sociální a ekonomické analýzy 10:25 11:05 Využívání testových výsledků žáků k hodnocení a odměňování škol - převažují rizika nebo přínosy? PhDr. David Greger, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha 11:05 11:20 občerstvení 11:20 12:00 Pojetí lidského kapitálu a jeho formování Ing. Petr Mazouch, Ph.D. Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze 12:00 13:00 přestávka na oběd 13:00 13:40 Využití celostátního testování žáků v povinném vzdělávání doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. Fakulta sociálních věd UK Praha 13:40 14:20 Využitie výsledkov testovania možnosti a realita RNDr. Vladimír Burjan Exam testing, s.r.o. 14:20 15:00 Testováním ke kvalitě vzdělávání? RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. s.r.o. 15:00 15:10 přestávka 15:10 15:30 Nechcené riziká školského testovania doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D. prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 15:30 15:50 Srovnání výsledků testů žáků 9. tříd ZŠ v letech 2005 a 2011 Ing. Filip Karel, Ph.D. Bc. Šimon Stiburek Mgr. Jan Hučín Scio, oddělení vědy, výzkumu a vývoje

6 TESTOVÁNÍM KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ 6 15:50 16:10 Chlapci čtou stejně dobře, jen se jim tolik nechce Mgr. Jan Hučín Scio, oddělení vědy, výzkumu a vývoje 16:10 16:30 Kvalita ICT znalostí studentů v prvních ročnících VŠ v porovnání s deklarovanými znalostmi dle RVP Ing. Dolanský Tomáš, Ph.D. Bc. Jan Lhoták Radek Hauser Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky 16:30 16:50 Zvyšovanie kvality prijímacieho konania na Fakulte sociálno ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Adriana Grenčíková, Ph.D. PhDr. Jana Španková, Ph.D. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 16:50 17:00 oficiální zakončení

7 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 7 I Kompetence pro 21. století Moderní trendy v definování a měření vědomostí a dovedností Jana STRAKOVÁ, ÚVRV, PedF UK Abstrakt V posledních letech se čím dál častěji setkáváme s pokusy nově definovat cíle vzdělávání tak, aby lépe odpovídaly potřebám společnosti a pracovního trhu 21. století. Tento text vysvětluje, proč je třeba nově definovat cíle vzdělávání, a stručně představuje tři pokusy o vymezení kompetencí pro 21. století a náměty na jejich hodnocení. 1 Klíčová slova cíle vzdělávání kompetence 21. století hodnocení 1 Potřeba nově vymezit cíle vzdělávání Na konci 20. století začal ve vyspělých zemích sílit pocit, že je nutno změnit důrazy školního vzdělávání, neboť tradiční škola nepřipravuje děti dostatečně pro život v moderní společnosti, pro kterou jsou charakteristické následující trendy (Svecnik 2004): rostoucí množství informací a jejich dostupnost v rozmanitých médiích způsobuje, že není již důležité pouze, co se dozvídáme, ale zejména jak se získanými informacemi naložíme. Neomezený přístup k informacím v písemné i audiovizuální podobě je výhodou pro ty, kteří si osvojili efektivní metody vyhledávání, třídění a posuzování informací a naučili se využívat dostupných technologických nástrojů komunikace. Řadu profesních dovedností, které byly dříve ceněny, nyní vykonávají technologie. Pro úspěch na trhu práce již nestačí vědomosti a řemeslo, stále více se uplatňuje tvořivost, fantazie, sociální inteligence (Pink 2005, Gardner 1999). Řada studií ukazuje, že využívání technologií eliminuje potřebu provádění rutinních úkonů nebo poskytování jednoduchých informací. Na významu naopak nabývá nerutinní řešení problémů, komplexní komunikace a sociální dovednosti. Poptávka po pracovnících provádějících rutinní úkony (manuální i kognitivní) dlouhodobě klesá a jsou hůře placeni. Naopak poptávka po pra- 1 Tento text se zabývá vymezením nových cílů vzdělání v podobě klíčových kompetencí, respektive kompetencí pro 21. století. Z důvodů nejednotnosti terminologie jsou zde kompetence a dovednosti používány jako synonyma. 2 Expertním myšlením rozumíme důkladné porozumění oboru a vztahům mezi jeho dílčími oblastmi a součástmi, rozpoznání zákonitostí, které v oboru panují. Expertní přístup zahrnuje rovněž reflexi vlastního postupu a iniciativní přístup k nečekaným obtížím a překážkám.

8 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 8 covnících disponujících expertním myšlením 2 a komplexní komunikací 3 roste a jejich cena na trhu práce se zvyšuje (Levy, Murname 2004). V moderních industrializovaných společnostech je pohyb kapitálu neomezen a trh práce se globalizuje. Globalizace způsobuje, že místa působnosti nadnárodních firem a tedy i dostupnost pracovních příležitostí jsou určovány vzděláním a kvalifikovaností obyvatel a vzdělání se stává určujícím faktorem pro kvalitu života jednotlivce ve společnosti. Svět se transformuje a stává se čím dál komplexnějším. Tato transformace je provázena poklesem vlivu tradičních socio-kulturních a náboženských autorit, podle kterých se lidé dříve řídili. V moderních společnostech lidé musejí dělat stále více rozhodnutí autonomně, musejí se spoléhat pouze na svůj vlastní úsudek. Rozmanité možnosti v dynamickém a komplexním prostředí v kombinaci se ztrátou závazných hodnot a standardů nutí vzdělávací systémy k tomu, aby vybavily všechny občany kompetencemi, které k autonomnímu jednání potřebují. Výše uvedené trendy posunuly požadavky na vzdělávací systém směrem k nové kvalitě vzdělání, založené na východisku, že je nemožné předpovědět, jaké pracovní a životní úkoly přinese další vývoj. Školní vzdělávání tedy musí místo předávání vědomostí a dovedností, které budou potřebovat v budoucnosti, žáky vybavit k tomu, aby uměli hledat vlastní řešení nyní neznámých úkolů, které jim život přinese. Vědomosti a dovednosti musí být nahrazeny kompetencemi k jednání (Svecnik 2004). V posledních desetiletích proběhla řada pokusů vymezit kompetence pro 21. století, tedy takové vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro plnohodnotné uplatnění v osobním a společenském životě v současné společnosti a na pracovním trhu 21. století. V tomto textu jsou zmíněny tři takové pokusy. Jejich výsledky jsou v mnohém podobné. Dobře však ilustrují skutečnost, že na vymezení vědomostí a dovedností pro 21. století neexistuje jednotný pohled a při jejich popisu není používána jednotná terminologie. 2 Vymezení klíčových kompetencí v rámci projektu OECD DeSeCo V devadesátých letech minulého století došlo v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) k rozhodnutí zahájit hodnocení výsledků školního vzdělávání, které by zjišťovalo, jak vzdělávací systémy vyspělých zemí připravují své mladé lidi pro uplatnění na trhu práce a v osobním a společenském životě 4. Program tedy neměl zjišťovat, jak si žáci osvojili učivo školních osnov, ale zda mají takzvané klíčové kompetence, které jim umožní vést úspěšný a spokojený život v moderní společnosti. Cílem projektu DeSeCo (Defining and Selecting Key Competencies), který byl zahájen v roce 1996, bylo tyto klíčové kompetence vymezit. Vymezení pojmu kompetence provedl Franz E. Weinert ve svém pojednání Concepts of Competence (Weinert 2001). Uvádí, že se výraz kompetence používá v běžném jazyce i ve vědecké terminologii v mnoha rozmanitých významech. Chceme-li s konceptem kompetencí pracovat, nemůžeme se spolehnout na jeho sdílené pochopení, ale musíme jej úžeji 3 komplexní komunikace zahrnuje: pozorování a poslouchání, získávání důležitých informací, interpretaci informací, zprostředkovávání informací druhým. 4 Toto hodnocení je známo pod zkratkou PISA (Programme for International Student Assessment) a v pravidelných tříletých intervalech hodnotí matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost patnáctiletých žáků. V současné době je do něj zapojeno 70 zemí z celého světa.

9 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 9 definovat. Kompetence pro účely školního vzdělávání autor doporučuje vymezit pomocí úkolů, ke kterým má vzdělání připravovat. Tato vymezení jsou dostupná v kurikulu, testových nástrojích, popisech profesních kvalifikací a typických životních situací (ekonomické, administrativní a politické aktivity, interakce s médii, volnočasové aktivity, cestování, společenské chování, apod.) a v popisech specifických činností (např. obchodních schopností, her např. šachů a podobně). Na základě dostupných vymezení je možno popsat kognitivní kompetence, které jsou nezbytné pro dobré zvládnutí každodenních školních a pracovních požadavků. Tento přístup sebou nese eliminaci složky intelektových předpokladů a omezení konceptu kognitivních kompetencí na naučené vědomosti, dovednosti a odpovídající metakognitivní znalosti. Je řada důkazů, že metakognitivní znalosti jsou velmi efektivní zejména, když vyplývají ze systému více či méně obecných nebo specifických dovedností. Proto je důležité učit metakompetence spolu s kognitivními kompetencemi a společně je také hodnotit, přičemž podle řady autorů je nejúčinnější je rozvíjet přímo ve školních předmětech (Adey, 2007). Výzkumy ukazují, že osobnostní, metakognitivní a kognitivní systémy jsou hierarchické v tom smyslu, že největší vliv na učení má systém osobnostní (motivace), za ním v těsném závěsu je systém metakognitivní. Kognitivní dovednosti mají ze všech tří nejmenší význam. Při práci s kompetencemi se dále jeví užitečné odlišení mezi předmětovými 5 a mezipředmětovými 6 kompetencemi. Předmětové kompetence zahrnují vědomosti, dovednosti a strategie k řešení problémů, které jsou stanoveny jako vzdělávací cíle v dílčích předmětech a jsou získávány systematicky ve výuce těchto předmětů (určitá úroveň čtenářských dovedností, psaní, aritmetika, matematické řešení problémů, různé aspekty přírodovědných předmětů, cizích jazyků, společenskovědních předmětů a podobně). Mezipředmětové kompetence nejsou specifické pro dané předměty a nemohou být podle nich klasifikovány. Mohou být členěny následovně (Weinert 2001): obecné kompetence související s oblastmi vzdělávání (např. metodologické kompetence jako pozorování, experimentování, grafické reprezentace, interpretace dat a textu) Metakognitivní kompetence (subjektivní odhad obtížnosti úkolu, plánovací strategie, sebeovládání, hodnocení výsledků, řízení vlastního učení) Motivace ve vztahu ke kompetencím (realistické, pozitivní sebehodnocení, zájem o učení, schopnost vyrovnat se s protichůdnými informacemi) Volní vlastnosti vztahující se ke kompetencím (pracovní návyky, schopnost soustředění, schopnost konat) Rozdělení na předmětové a mezipředmětové kompetence je spíše pragmatické než založené na teorii. Učební plány jsou ve většině zemí definovány pro jednotlivé předměty, z těch lze vyvodit, které předmětové dovednosti mají být osvojeny. Definice nadřazených cílů (= mezipředmětových kompetencí, které nejsou specifické pro jednotlivé předměty) často plodí problémy, neboť se tyto obecné cíle často nedaří formulovat jako dílčí vzdělávací cíle. Je tedy nutno dbát o to, aby mezipředmětové kompetence byly co nejlépe definovány ve vztahu k výuce. Některé z dovedností a kompetencí jsou užitečné v mnoha učebních situacích a pomáhají při řešení řady problémů. Sem patří například znalost mateřského jazyka, cizích jazyků, čte- 5 Často bývají označovány jako kurikulární. 6 Pro mezipředmětové kompetence je užívána řada termínů. Často se setkáváme také s označením přenositelné, transkurikulární nebo transverzální kompetence.

10 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 10 nářské kompetence a písemné vyjadřování, matematické dovednosti a téměř všechny metakompetence. Weinert zdůrazňuje, že tyto klíčové kompetence nemohou nicméně nahradit specifické vědomosti, a to zejména v případech řešení komplikovanějších úloh. Utopická je podle jeho názoru i představa, že člověk může pomocí několika klíčových kompetencí získat tyto specifické vědomosti v elektronických médiích. Pouze ti, kteří mají dostatečné počáteční vědomosti, jsou schopni efektivně využívat nových vědomostí. Ve vztahu ke kompetencím hraje velmi důležitou úlohu motivace, a to nejen při řešení aktuálního problému, ale i při dlouhodobém získávání odbornosti. Všechna hodnocení kompetencí by měla obsahovat hodnocení motivace, která se k dané kompetenci váže. Vymezení kompetencí vzniklo jako syntéza pohledů předních světových odborníků z různých oborů lidského konání, kteří byli v rámci projektu osloveni. Autoři se lišili v jednotlivostech a jejich uspořádání a pojmenování, jejich úvahy však byly vedeny stejnými principy. Průnikem jednotlivých úvah byly následující tři skupiny kompetencí (Rychen, Salganik 2001): 1. Jednat autonomně Schopnost bránit a uplatňovat svá práva, zájmy, potřeby, zodpovědnosti a omezení Schopnost vytvářet a realizovat životní plány a osobní projekty Schopnost jednat v rámci širšího kontextu 2. Používat interaktivně 7 nástroje Schopnost interaktivně používat jazyk, symboly a text Schopnost interaktivně používat vědomosti a informace Schopnost interaktivně používat (nové) technologie 3. Fungovat v sociálně heterogenních skupinách 8 Schopnost udržovat dobré vztahy s druhými Schopnost spolupracovat Schopnost zvládnout a vyřešit konflikt Project DeSeCo vymezil kompetence výše uvedeným způsobem. Pro účely měření v rámci výzkumu OECD PISA toto vymezení nicméně nebylo použito. Bylo rozhodnuto, že bude ověřována úroveň matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti (tyto gramotnosti ve výše uvedené klasifikaci patří do oddílu interaktivního používání nástrojů). Tyto gramotnosti byly následně vymezeny expertními skupinami pro jednotlivé vzdělávací oblasti. V poslední době se však čím dál naléhavěji objevuje potřeba hodnotit míru dosažení všech důležitých vzdělávacích cílů. Zejména proto, aby rodičovská a pedagogická komunita viděla, že na všechny tyto cíle je třeba klást ve výuce důraz. Zadavatelé plošných testů na národních i mezinárodních úrovních si čím dál tím intenzivněji uvědomují, že obsah testů velmi silně ovlivňuje obsah výuky, a chtějí zamezit její přílišné deformaci zúžení na snadno testovatelné vědomosti a dovednosti. Proto považují za mimořádně důležité hodnotit všechny důležité vzdělávací cíle, včetně cílů, které nelze hodnotit striktně objektivně. Hodnocení 7 Interagujeme se světem pomocí kognitivních, sociálních a fyzických nástrojů. Do této interakce se promítá, jak rozumíme světu, jak jsme kompetentní ve vzájemné interakci s ním, jak snášíme změnu a jak se porovnáváme s dlouhodobými výzvami. 8 Život v multikulturních společnostech a setkávání se s rostoucí individuální a společenskou růzností vyžaduje schopnost se účastnit a fungovat v sociálně heterogenních skupinách a dosíci efektivní interakce i s těmi, jejichž osobnost a zázemí je odlišné od našich.

11 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 11 těchto cílů může být vyvinuto pro výběrová šetření nebo pro účely formativního hodnocení, kde není objektivita nezbytná, ale kde je dopad na výuku nejsilnější (Loony 2001). Práce z posledních let si tedy kromě otázky, jak definovat kompetence pro 21. století, kladou zároveň otázku, jak tyto kompetence hodnotit. 3 Inventura hodnocení kompetencí pro 21. století v rámci projektu Assessing 21st Century Skills V rámci projektu Assessing 21st Century Skills, který probíhal ve Spojených státech v letech , se skupina odborníků pokusila vymezit kompetence pro 21. století a učinit si představu o současné praxi v jejich hodnocení (National Research Council 2011). Expertní skupina se sjednotila v tom, že moderní pracovní trh potřebuje pracovníky, kteří disponují rozmanitými kognitivními a afektivními dovednostmi. Tyto dovednosti bývají označovány jako dovednosti/ kompetence pro 21. století a zahrnují dovednosti: být schopen komunikovat s lidmi z rozdílných kultur využívat rozmanitých technologií být schopen řešit komplexní problémy kriticky uvažovat spolupracovat s druhými adaptovat se na rychle se měnící prostředí a podmínky k plnění úkolů efektivně zvládat pracovní úkoly samostatně získávat nové vědomosti a informace. Tyto dovednosti je možno seskupit do 3 oblastí: 1. kognitivní dovednosti: řešení nerutinních problémů, systémové myšlení, kritické myšlení 2. Interpersonální dovednosti: komplexní komunikace, sociální dovednosti, týmová práce, kulturní citlivost, přijímání odlišností 3. Intrapersonální dovednosti: sebeřízení, hospodaření s časem, vlastní rozvoj, sebekontrola, adaptabilita, schopnost jednat Těmto dovednostem je třeba se učit ve škole, neboť jsou potřebné nejen pro uplatnění na trhu práce a další vzdělávání, ale také pro řešení situací běžného života, a jejich získávání na trhu práce je obtížnější. Kognitivní dovednosti Do této skupiny dovedností patří například řešení nerutinních úkolů, které vyžaduje dovednosti zpracovat širokou škálu informací, rozpoznat zákonitosti a zúžit okruh informací tak, aby bylo možno diagnostikovat problém. Posunout se od diagnózy k řešení vyžaduje znalost toho, jak jsou informace koncepčně propojeny a zahrnuje metakognici schopnost reflektovat, zda strategie funguje, případně strategii změnit. To zahrnuje tvořivost generovat nová a inovativní řešení, integrovat zdánlivě nesouvisející informace a vidět možnosti, které jiní nevidí. S touto dovedností souvisí rovněž systémové myšlení, které zahrnuje schopnost porozumět tomu, jak celý systém funguje: jak změna, zásah nebo porucha v jedné části ovlivní zbytek systému (osvojení si perspektivy velkého obrazu ). V případě kognitivních dovedností se opakovaně vrací otázka, zda jsou obecné/mezipředmětové nebo zda naopak specifické pro jednotlivé oblasti. Výzkumy ukazují, že základ-

12 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 12 ní kognitivní dovednosti čtení, psaní, matematika jsou obecné, neboť jsou potřebné pro úspěch ve všech oborech lidského konání. U dalších kognitivních dovedností, jako je např. kritické myšlení nebo analytické uvažovaní, jsou doklady sporné zřejmě proto, že jsou špatně definovány a je těžké je odlišit od obecné inteligence (př. studijní předpoklady). Odborníci zapojení v této expertní skupině se domnívají, že kognitivní dovednosti zařazené v této klasifikaci (řešení nerutinních úkolů, systémové myšlení a kritické myšlení) by měly být hodnoceny jako oborově specifické, neboť nejsou jednoduše přenositelné např. výborný chemik, který si poradí se složitými problémy ve svém oboru, nebude automaticky schopen řešit nestandardní problémy v psychologii. Odborníci zapojení v projektu Assessing 21st Century Skills tak dospěli ke stejnému závěru jako odborníci zapojení v projektu DeSeCo: Žáci se musí učit kognitivním dovednostem cíleně a dostatečně obecně v rámci specifických předmětů, nesmí se učit algoritmy bez porozumění. Chceme-li docílit transferu do jiných oblastí, musíme mu věnovat specifickou pozornost, neboť k němu nedochází automaticky. Měření kognitivních dovedností není pro pedagogiku a psychologii neznámé. I v rámci mezinárodních výzkumů OECD PISA a International Adult Literacy and Lifeskills Survey proběhla měření kompetencí k řešení problémů, která umožňují vyhodnotit velkou část z výše uvedených kompetencí. Velkým přínosem v této oblasti jsou informační technologie, které umožňují poskytovat respondentům rozmanité stimuly a také monitorovat jejich postup při řešení problémy (nikoli pouze zaznamenat výsledek). Kognitivní dovednosti z této oblasti tedy umíme měřit objektivně. Interpersonální dovednosti Odborníci se domnívají, že interpersonální dovednosti, mezi které patří komunikace a spolupráce s ostatními lidmi, jsou pro pracovní úspěch důležitější než kognitivní schopnosti. Hodnocení interpersonálních dovedností je obtížné provádět objektivně, s jejich hodnocením se však setkáváme v řadě rozmanitých situací, například: V pedagogice se setkáváme s hodnocením týmové práce, které je založeno na sebehodnotících a hodnotících dotaznících, ve kterých členové pracovní skupiny hodnotí svůj přínos k vyřešení skupinového úkolu. V personalistice i v profesním hodnocení se setkáváme s výběrem nejlepšího postupu z nabízených možností v dané situaci, která může být popsána nebo přehrána elektronickým médiem (situation judgement test). O tom, která alternativa je nejlepší, se domlouvají týmy odborníků. reakce na danou situaci mohou být hodnoceny i na základě přímé demonstrace (např. hraní rolí). V pedagogice a psychologii se setkáváme s přímým pozorováním jednotlivců v kooperativních situacích. Pro toto pozorování je ovšem žádoucí, abychom měli k dispozici popis rozvoje dovednosti, tedy abychom měli popis znaků, které má kooperativní práce začátečníka, pokročilého a mistra. Intrapersonální dovednosti Intrapersonální dovednosti jsou nejlépe přenositelné do různých prostředí, tyto dovednosti zhodnotíme v zaměstnání, při zdravotním rozhodování i ve společenském styku. Důležitou součástí intrapersonálních dovedností je sebekontrola: proces, ve kterém člověk monitoruje, zaměřuje pozornost, provádí a modifikuje jednání k dosahování žádoucího cíle. Výzkumy ukazují, že sebekontrola je důležitým prediktorem ekonomického úspěchu.

13 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 13 Hodnocení intrapersonálních dovedností jsou často založena na výpovědích respondentů o jejich chování v určitých situacích. Tyto výpovědi však nejsou úplně spolehlivé. Jako spolehlivější se ukazují výpovědi informantů, ty jsou ovšem často limitované například učitelé mohou pozorovat žáky pouze ve škole, nikoli doma. Alternativou je rovněž přímé pozorování respondentů v nějaké uměle navozené situaci. V pedagogickém kontextu se nejčastěji setkáváme s hodnocením cíleného učení (self- -regulated learning). Znaky cíleného učení zahrnují: stanovování cíle a strategické plány k jejich dosažení, motivovanost a proaktivnost, kontrolu vlastního jednání, monitoring svých strategií a výsledků, častou reflexi svého postupu. Hodnocení se nejlépe provádí v autentických situacích, například prostřednictvím přímého pozorování chování žáků nebo prostřednictvím záznamů, které dokladují žákovské poznávání (jako např. podtrhování textu při čtení). O dovednostech efektivního učení vypovídají i osobní deníky, ve kterých žáci zaznamenávají své studijní zvyky nebo aktivity při plnění určitých úkolů nebo verbální zprávy či protokoly přemýšlení nahlas, které zaznamenávají myšlenky žáka při plnění autentických činností. Inventura používaných nástrojů a postupů přinesla zjištění, že kognitivní složky kompetencí pro 21. století umíme měřit standardizovaným způsobem, nekognitivní složky umíme měřit pouze částečně a víceméně nestandardizovaně. S největšími obtížemi se setkáváme při měření intrapersonálních dovedností. 4 Důraz na využití technologií v projektu The Assessment and Teaching of 21st Century Skills Projekt The Assessment and Teaching of 21st Century Skills byl iniciován společnostmi Cisco, Intel a Microsoft a oficiálně zahájen na Learning and Technology World Forum 2009 v Londýně. V rámci projektu se pět pracovních skupin zabývalo konceptualizací dovedností pro 21. století a posouzením možností jejich měření 9. Odborníci zapojení do projektu identifikovali 10 dovedností, které rozdělili do 4 skupin: 1. Způsoby myšlení kreativita a inovace kritické myšlení, řešení problémů, rozhodování kompetence k učení, metakognice 2. Způsoby práce komunikace Spolupráce 3. Pracovní nástroje Informační gramotnost ICT gramotnost 4. Život v současném světě občanství lokální a globální Život a kariéra osobní a společenská zodpovědnost včetně kulturního povědomí a kompetencí 9 atc21s.org

14 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 14 Projekt dosud není ukončen, tedy všechny výstupy je třeba považovat za předběžné. Odborníci hledají příklady hodnocení identifikovaných dovedností prostřednictvím informačních technologií, které by mohly sloužit jako inspirace pro vývoj dalších (dokonalejších) nástrojů. Použití technologií je v tomto projektu považováno za samozřejmost. Jednou z uvažovaných kompetencí k hodnocení je například týmové řešení problémů. V rámci hodnocení týmového řešení problémů by žáci měli například demonstrovat, že jsou schopni v týmu (který by se fyzicky nenacházel na jednom místě, ale byl by propojen prostřednictvím počítačů) zvládnout nové technologie a pomocí těchto technologií vytvořit prezentaci na dané téma a umístit ji do veřejného prostoru. Reference 1. adey, P. et al. Can we be intelligent about intelligence? Educational Ressearch Review, 2 (2007) gardner, H. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, ISBN: Levy, F., and Murnane, R.J. (2004). The New Division of Labor: How Computers Are Creating the Next Job Market. Princeton, NJ: Princeton University Press. 4. Loony, J., W. (2011). Integrating Formative and Summative Assessment, OECD Working Paper No.58. integrating-formative-and-summative-assessment_5kghx3kbl734-en 5. National Research Council. (2011). Assessing 21st Century Skills: Summary of a Workshop. J. A. Koenig, Rapporteur. Committee on the Assessment of 21st Century Skills. Board on Testing and Assessment, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press. 6. Pink, D. A whole new mind. New York: Penguin group, rychen, D. S., Salganik L. H. (Eds.), Defining and selecting key competencies. Seattle, WA: Hogrefe & Huber. 8. Svecnik E. A triad of competencies in general education at the secondary level in Austria. In: Leschert, J. (ed.) The integrated person How curriculum development relates to new competencies. Enschede: CIDREE, ISBN Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: A conceptual clarification. In D. S. Rychen, & L. H. Salganik (Eds.), Defining and selecting key competencies (pp ). Seattle, WA: Hogrefe & Huber.

15 NECHCENÉ RIZIKÁ ŠKOLSKÉHO TESTOVANIA 15 II Nechcené riziká školského testovania 10 Ondrej KAŠČÁK, Branislav PUPALA PedF Trnavskej univerzity v Trnave Priemyselná 4, Trnava Centrum pedagogického výskumu ÚVSK SAV, Bratislava Dúbravská 9, Bratislava Abstrakt Zavedenie kultúry testovania do školských systémov súvisí s dôrazom na podnikateľský a manažeriálny typ akontability, ktorý sa v posledných desaťročiach usídlil v školskom prostredí. Štandardizácia vzdelávania a na nej založené testovanie sú prejavom prislúchajúceho typu správy vzdelávania so sebe vlastným poňatím kvality školy a kvality vzdelávania. Testovanie ako spôsob správy vzdelávania je však spojené s mnohými rizikami, negatívnymi dôsledkami a dopadmi. Text sumarizuje niektoré z týchto rizík a odkazuje na viaceré štúdie, ktoré tieto riziká mapovali v krajinách s rozvinutou kultúrou testovania. Uvádzané sú riziká, ktoré súvisia s mikrosvetom školských aktérov, ako aj s rozhodovacími procesmi na úrovni štátnej školskej politiky. Kľúčové slová plošné testovanie kvalita školy manažeriálna akontabilita kultúra auditu 1 Cesta k manažmentu kvality Hoci sú školy odjakživa konfrontované s určitým pohľadom na kvalitu svojej činnosti, fenomén kvality nabral na intenzite a stal sa ústredným až v ostatných desaťročiach, kedy zosilnel neoliberálny tlak na preukazovanie výsledkov činnosti škôl voči verejnosti či voči politikom. Nie je ničím neznámym, že ide o pritvrdenie v oblasti akontability škôl, v rámci ktorej dnes prevládla jej zákaznícka a manažeriálna forma (Ball, Vincent & Randor 1997; Besley & Peters 2006). Táto forma, zaťažená na neustálu kontrolu, vyhodnocovanie a manažovanie kvality, je pilierom súčasných vzdelávacích reforiem naprieč celého světa a stala sa trendom pripisujúcim vysokú hodnotu transparentnosti, meraniu a evaluáciám (Suspitsyna 2010). Jej nápadnou súčasťou je dôraz na procedúry auditu, opieranie sa o štandardizované modely výstupov spojené s high-stakes testovaním a o zákaznícky model vzdelávania, čo cez úsilie o manažovanie kvality (školy, vzdelávania) predstavuje súčasť globálneho trendu nového manažerializmu a z neho odvodenej novej ideológie správy vzdelávania. 10 Text je výstupom riešenia grantového projektu VEGA 1/0224/11 Archeológia neoliberálnej guvernmentality v súčasnej školskej politike a v teórii vzdelávania, a projektu VEGA1/0091/12 Kultúra performativity a akontability v súčasných vlnách vzdelávacích reforiem.

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Zpráva o aplikaci PIAAC online

Zpráva o aplikaci PIAAC online Zpráva o aplikaci PIAAC online Tato zpráva poskytuje informaci o elektronické aplikaci Education & Skills online, která je vyvíjena v OECD paralelně s realizací výzkumu Programme for the International

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

DISKUSE. Ke kritice výzkumu PISA. Kritizujeme výzkum PISA, nebo způsob použití jeho výsledků? Jana Straková. Univerzita Karlova v Praze

DISKUSE. Ke kritice výzkumu PISA. Kritizujeme výzkum PISA, nebo způsob použití jeho výsledků? Jana Straková. Univerzita Karlova v Praze 123 DISKUSE Ke kritice výzkumu PISA Univerzita Karlova v Praze V minulém čísle časopisu Orbis Scholae byly uveřejněny dvě stati, které shrnují kritické pohledy evropských akademiků na výzkum PISA (Kaščák

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému.

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému. PISA - LETÁK I Učení pro život Jsou mladí lidé připraveni na to, aby se vyrovnali s požadavky budoucnosti? Jsou schopni přicházet s novými myšlenkami a nápady, zdůvodňovat je a sdělovat je efektivně ostatním?

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 27. listopadu 2007 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2. Didaktická kompetence

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více