Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012"

Transkript

1 Testováním ke kvalitě vzdělávání sborník 2012 příspěvků z konference

2 Sborník příspěvků z konference Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012, kterou pořádala společnost Scio ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky a Národohospodářskou fakultou VŠE Editorka: Mgr. Jaroslava Simonová Programový výbor konference: RNDr. Vladimír Burjan, Exam testing, s.r.o. doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze PhDr. David Greger, Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha Ing. Filip Karel, Ph.D., s.r.o. Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze Mgr. Jaroslava Simonová, s.r.o. doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D., Národohospodářská fakulta VŠE v Praze doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK Praha Publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Vydalo: s.r.o Praha, 2012 ISBN

3 OBSAH 3 Obsah Testováním ke kvalitě vzdělávání 4 I. Kompetence pro 21. století (Jana Straková) 7 II. Nechcené riziká školského testovania (Ondrej Kaščák, Branislav Pupala) 15 III. Srovnání výsledků testů žáků 9. tříd základních škol v letech 2005 a 2011 (Filip Karel, Šimon Stiburek, Jan Hučín) 22 IV. Chlapci čtou stejně dobře, jen se jim tolik nechce (Jan Hučín) 30 V. Kvalita ICT znalostí studentů v prvních ročnících VŠ v porovnání s deklarovanými znalostmi dle RVP (Tomáš Dolanský, Jan Lhoták, Radek Hauser) 36 VI. Zvyšovanie kvality prijímacieho konania na Fakulte sociálno ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Adriana Grenčíková, Jana Španková) 44

4 TESTOVÁNÍM KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ 4 Testováním ke kvalitě vzdělávání Testování je běžnou součástí školního života, žáci se s různými typy testů setkávají i několikrát týdně. Zdálo by se proto, že není nic snadnějšího než vytvořit test. Stačí přece vymyslet pár úloh a přidělit každé z nich přiměřený počet bodů. Tímto způsobem je možné sestavovat pouze testy, které zadává učitel ve své třídě a jejichž cílem je informovat učitele a žáky jak zvládli učivo, které s nimi probíral. Učitel tak získá možnost srovnat žáky ze tříd, ve kterých učí. Pokud by chtěl získat informace o tom, jak jsou na tom jeho žáci ve srovnání se žáky z jiných škol, potřebuje standardizované srovnávací testy. Pokud by chtěl vědět, zda vědomosti žáků dosahují konkrétní předem definované úrovně, tak potřebuje standardizované ověřovací testy. Pravidel a postupů pro sestavování takových testů není málo a jsou výsledkem bádání odborníků v samostatném odvětví zvaném educational measurement. Je výmluvné, že pro něj zatím v českém jazyce nemáme samostatný termín a že naše pedagogické fakulty (na rozdíl od těch zahraničních) studium takového oboru nenabízejí. To má své nezpochybnitelné důsledky. V diplomatickém jazyce OECD se mluví o výzvě omezených kompetencí k hodnocení v celém vzdělávacím systému a o prioritě konsolidace snah o zlepšení kapacit v oblasti hodnocení. Nemusíme být velkými umělci ve čtení mezi řádky, abychom z výše uvedených vyjádření poznali, že situace v oblasti znalostí o hodnocení je znepokojující. Takových oblastí je v českém školství jistě víc, testování se liší především tím, že high-stakes testy bezprostředně rozhodují o budoucnosti mladých lidí. Dnes jde desetitisíce maturantů, v příštích letech ale může jít i o statisíce žáků 5. a 9. tříd. A to je opravdu pádný důvod věnovat testování velkou pozornost. Proto se společnost Scio ve spolupráci se Fakultou informatiky a statistiky a Národohospodářskou fakultou VŠE rozhodla uspořádat konferenci věnovanou hodnocení prostřednictvím testování. Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti testování se zaměřením zejména na kvalitu testování, interpretaci výsledků testování a reálný přínos pro praxi a kvalitní rozhodování na školské, krajské i celonárodní úrovni. Vybrané příspěvky na konferenci přináší sborník, další můžete shlédnout na internetu odkazy lze nalézt na webových stránkách konference Pevně věříme, že první ročník konference Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012 přispěl k zmapování toho, co se v oblasti testů a testování děje v ČR i v zahraničí a byl inspirativním úvodem do diskuse, ve které budeme pokračovat příští rok Testováním ke kvalitě vzdělávání

5 TESTOVÁNÍM KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ 5 Program konference 2012 Testováním ke kvalitě vzdělávání 08:45 09:30 registrace 09:30 09:45 zahájení 09:45 10:25 Mezinárodní trendy v definování a měření vědomostí RNDr. Jana Straková, Ph.D. Institut pro sociální a ekonomické analýzy 10:25 11:05 Využívání testových výsledků žáků k hodnocení a odměňování škol - převažují rizika nebo přínosy? PhDr. David Greger, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha 11:05 11:20 občerstvení 11:20 12:00 Pojetí lidského kapitálu a jeho formování Ing. Petr Mazouch, Ph.D. Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze 12:00 13:00 přestávka na oběd 13:00 13:40 Využití celostátního testování žáků v povinném vzdělávání doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. Fakulta sociálních věd UK Praha 13:40 14:20 Využitie výsledkov testovania možnosti a realita RNDr. Vladimír Burjan Exam testing, s.r.o. 14:20 15:00 Testováním ke kvalitě vzdělávání? RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. s.r.o. 15:00 15:10 přestávka 15:10 15:30 Nechcené riziká školského testovania doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D. prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 15:30 15:50 Srovnání výsledků testů žáků 9. tříd ZŠ v letech 2005 a 2011 Ing. Filip Karel, Ph.D. Bc. Šimon Stiburek Mgr. Jan Hučín Scio, oddělení vědy, výzkumu a vývoje

6 TESTOVÁNÍM KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ 6 15:50 16:10 Chlapci čtou stejně dobře, jen se jim tolik nechce Mgr. Jan Hučín Scio, oddělení vědy, výzkumu a vývoje 16:10 16:30 Kvalita ICT znalostí studentů v prvních ročnících VŠ v porovnání s deklarovanými znalostmi dle RVP Ing. Dolanský Tomáš, Ph.D. Bc. Jan Lhoták Radek Hauser Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky 16:30 16:50 Zvyšovanie kvality prijímacieho konania na Fakulte sociálno ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Adriana Grenčíková, Ph.D. PhDr. Jana Španková, Ph.D. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 16:50 17:00 oficiální zakončení

7 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 7 I Kompetence pro 21. století Moderní trendy v definování a měření vědomostí a dovedností Jana STRAKOVÁ, ÚVRV, PedF UK Abstrakt V posledních letech se čím dál častěji setkáváme s pokusy nově definovat cíle vzdělávání tak, aby lépe odpovídaly potřebám společnosti a pracovního trhu 21. století. Tento text vysvětluje, proč je třeba nově definovat cíle vzdělávání, a stručně představuje tři pokusy o vymezení kompetencí pro 21. století a náměty na jejich hodnocení. 1 Klíčová slova cíle vzdělávání kompetence 21. století hodnocení 1 Potřeba nově vymezit cíle vzdělávání Na konci 20. století začal ve vyspělých zemích sílit pocit, že je nutno změnit důrazy školního vzdělávání, neboť tradiční škola nepřipravuje děti dostatečně pro život v moderní společnosti, pro kterou jsou charakteristické následující trendy (Svecnik 2004): rostoucí množství informací a jejich dostupnost v rozmanitých médiích způsobuje, že není již důležité pouze, co se dozvídáme, ale zejména jak se získanými informacemi naložíme. Neomezený přístup k informacím v písemné i audiovizuální podobě je výhodou pro ty, kteří si osvojili efektivní metody vyhledávání, třídění a posuzování informací a naučili se využívat dostupných technologických nástrojů komunikace. Řadu profesních dovedností, které byly dříve ceněny, nyní vykonávají technologie. Pro úspěch na trhu práce již nestačí vědomosti a řemeslo, stále více se uplatňuje tvořivost, fantazie, sociální inteligence (Pink 2005, Gardner 1999). Řada studií ukazuje, že využívání technologií eliminuje potřebu provádění rutinních úkonů nebo poskytování jednoduchých informací. Na významu naopak nabývá nerutinní řešení problémů, komplexní komunikace a sociální dovednosti. Poptávka po pracovnících provádějících rutinní úkony (manuální i kognitivní) dlouhodobě klesá a jsou hůře placeni. Naopak poptávka po pra- 1 Tento text se zabývá vymezením nových cílů vzdělání v podobě klíčových kompetencí, respektive kompetencí pro 21. století. Z důvodů nejednotnosti terminologie jsou zde kompetence a dovednosti používány jako synonyma. 2 Expertním myšlením rozumíme důkladné porozumění oboru a vztahům mezi jeho dílčími oblastmi a součástmi, rozpoznání zákonitostí, které v oboru panují. Expertní přístup zahrnuje rovněž reflexi vlastního postupu a iniciativní přístup k nečekaným obtížím a překážkám.

8 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 8 covnících disponujících expertním myšlením 2 a komplexní komunikací 3 roste a jejich cena na trhu práce se zvyšuje (Levy, Murname 2004). V moderních industrializovaných společnostech je pohyb kapitálu neomezen a trh práce se globalizuje. Globalizace způsobuje, že místa působnosti nadnárodních firem a tedy i dostupnost pracovních příležitostí jsou určovány vzděláním a kvalifikovaností obyvatel a vzdělání se stává určujícím faktorem pro kvalitu života jednotlivce ve společnosti. Svět se transformuje a stává se čím dál komplexnějším. Tato transformace je provázena poklesem vlivu tradičních socio-kulturních a náboženských autorit, podle kterých se lidé dříve řídili. V moderních společnostech lidé musejí dělat stále více rozhodnutí autonomně, musejí se spoléhat pouze na svůj vlastní úsudek. Rozmanité možnosti v dynamickém a komplexním prostředí v kombinaci se ztrátou závazných hodnot a standardů nutí vzdělávací systémy k tomu, aby vybavily všechny občany kompetencemi, které k autonomnímu jednání potřebují. Výše uvedené trendy posunuly požadavky na vzdělávací systém směrem k nové kvalitě vzdělání, založené na východisku, že je nemožné předpovědět, jaké pracovní a životní úkoly přinese další vývoj. Školní vzdělávání tedy musí místo předávání vědomostí a dovedností, které budou potřebovat v budoucnosti, žáky vybavit k tomu, aby uměli hledat vlastní řešení nyní neznámých úkolů, které jim život přinese. Vědomosti a dovednosti musí být nahrazeny kompetencemi k jednání (Svecnik 2004). V posledních desetiletích proběhla řada pokusů vymezit kompetence pro 21. století, tedy takové vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro plnohodnotné uplatnění v osobním a společenském životě v současné společnosti a na pracovním trhu 21. století. V tomto textu jsou zmíněny tři takové pokusy. Jejich výsledky jsou v mnohém podobné. Dobře však ilustrují skutečnost, že na vymezení vědomostí a dovedností pro 21. století neexistuje jednotný pohled a při jejich popisu není používána jednotná terminologie. 2 Vymezení klíčových kompetencí v rámci projektu OECD DeSeCo V devadesátých letech minulého století došlo v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) k rozhodnutí zahájit hodnocení výsledků školního vzdělávání, které by zjišťovalo, jak vzdělávací systémy vyspělých zemí připravují své mladé lidi pro uplatnění na trhu práce a v osobním a společenském životě 4. Program tedy neměl zjišťovat, jak si žáci osvojili učivo školních osnov, ale zda mají takzvané klíčové kompetence, které jim umožní vést úspěšný a spokojený život v moderní společnosti. Cílem projektu DeSeCo (Defining and Selecting Key Competencies), který byl zahájen v roce 1996, bylo tyto klíčové kompetence vymezit. Vymezení pojmu kompetence provedl Franz E. Weinert ve svém pojednání Concepts of Competence (Weinert 2001). Uvádí, že se výraz kompetence používá v běžném jazyce i ve vědecké terminologii v mnoha rozmanitých významech. Chceme-li s konceptem kompetencí pracovat, nemůžeme se spolehnout na jeho sdílené pochopení, ale musíme jej úžeji 3 komplexní komunikace zahrnuje: pozorování a poslouchání, získávání důležitých informací, interpretaci informací, zprostředkovávání informací druhým. 4 Toto hodnocení je známo pod zkratkou PISA (Programme for International Student Assessment) a v pravidelných tříletých intervalech hodnotí matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost patnáctiletých žáků. V současné době je do něj zapojeno 70 zemí z celého světa.

9 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 9 definovat. Kompetence pro účely školního vzdělávání autor doporučuje vymezit pomocí úkolů, ke kterým má vzdělání připravovat. Tato vymezení jsou dostupná v kurikulu, testových nástrojích, popisech profesních kvalifikací a typických životních situací (ekonomické, administrativní a politické aktivity, interakce s médii, volnočasové aktivity, cestování, společenské chování, apod.) a v popisech specifických činností (např. obchodních schopností, her např. šachů a podobně). Na základě dostupných vymezení je možno popsat kognitivní kompetence, které jsou nezbytné pro dobré zvládnutí každodenních školních a pracovních požadavků. Tento přístup sebou nese eliminaci složky intelektových předpokladů a omezení konceptu kognitivních kompetencí na naučené vědomosti, dovednosti a odpovídající metakognitivní znalosti. Je řada důkazů, že metakognitivní znalosti jsou velmi efektivní zejména, když vyplývají ze systému více či méně obecných nebo specifických dovedností. Proto je důležité učit metakompetence spolu s kognitivními kompetencemi a společně je také hodnotit, přičemž podle řady autorů je nejúčinnější je rozvíjet přímo ve školních předmětech (Adey, 2007). Výzkumy ukazují, že osobnostní, metakognitivní a kognitivní systémy jsou hierarchické v tom smyslu, že největší vliv na učení má systém osobnostní (motivace), za ním v těsném závěsu je systém metakognitivní. Kognitivní dovednosti mají ze všech tří nejmenší význam. Při práci s kompetencemi se dále jeví užitečné odlišení mezi předmětovými 5 a mezipředmětovými 6 kompetencemi. Předmětové kompetence zahrnují vědomosti, dovednosti a strategie k řešení problémů, které jsou stanoveny jako vzdělávací cíle v dílčích předmětech a jsou získávány systematicky ve výuce těchto předmětů (určitá úroveň čtenářských dovedností, psaní, aritmetika, matematické řešení problémů, různé aspekty přírodovědných předmětů, cizích jazyků, společenskovědních předmětů a podobně). Mezipředmětové kompetence nejsou specifické pro dané předměty a nemohou být podle nich klasifikovány. Mohou být členěny následovně (Weinert 2001): obecné kompetence související s oblastmi vzdělávání (např. metodologické kompetence jako pozorování, experimentování, grafické reprezentace, interpretace dat a textu) Metakognitivní kompetence (subjektivní odhad obtížnosti úkolu, plánovací strategie, sebeovládání, hodnocení výsledků, řízení vlastního učení) Motivace ve vztahu ke kompetencím (realistické, pozitivní sebehodnocení, zájem o učení, schopnost vyrovnat se s protichůdnými informacemi) Volní vlastnosti vztahující se ke kompetencím (pracovní návyky, schopnost soustředění, schopnost konat) Rozdělení na předmětové a mezipředmětové kompetence je spíše pragmatické než založené na teorii. Učební plány jsou ve většině zemí definovány pro jednotlivé předměty, z těch lze vyvodit, které předmětové dovednosti mají být osvojeny. Definice nadřazených cílů (= mezipředmětových kompetencí, které nejsou specifické pro jednotlivé předměty) často plodí problémy, neboť se tyto obecné cíle často nedaří formulovat jako dílčí vzdělávací cíle. Je tedy nutno dbát o to, aby mezipředmětové kompetence byly co nejlépe definovány ve vztahu k výuce. Některé z dovedností a kompetencí jsou užitečné v mnoha učebních situacích a pomáhají při řešení řady problémů. Sem patří například znalost mateřského jazyka, cizích jazyků, čte- 5 Často bývají označovány jako kurikulární. 6 Pro mezipředmětové kompetence je užívána řada termínů. Často se setkáváme také s označením přenositelné, transkurikulární nebo transverzální kompetence.

10 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 10 nářské kompetence a písemné vyjadřování, matematické dovednosti a téměř všechny metakompetence. Weinert zdůrazňuje, že tyto klíčové kompetence nemohou nicméně nahradit specifické vědomosti, a to zejména v případech řešení komplikovanějších úloh. Utopická je podle jeho názoru i představa, že člověk může pomocí několika klíčových kompetencí získat tyto specifické vědomosti v elektronických médiích. Pouze ti, kteří mají dostatečné počáteční vědomosti, jsou schopni efektivně využívat nových vědomostí. Ve vztahu ke kompetencím hraje velmi důležitou úlohu motivace, a to nejen při řešení aktuálního problému, ale i při dlouhodobém získávání odbornosti. Všechna hodnocení kompetencí by měla obsahovat hodnocení motivace, která se k dané kompetenci váže. Vymezení kompetencí vzniklo jako syntéza pohledů předních světových odborníků z různých oborů lidského konání, kteří byli v rámci projektu osloveni. Autoři se lišili v jednotlivostech a jejich uspořádání a pojmenování, jejich úvahy však byly vedeny stejnými principy. Průnikem jednotlivých úvah byly následující tři skupiny kompetencí (Rychen, Salganik 2001): 1. Jednat autonomně Schopnost bránit a uplatňovat svá práva, zájmy, potřeby, zodpovědnosti a omezení Schopnost vytvářet a realizovat životní plány a osobní projekty Schopnost jednat v rámci širšího kontextu 2. Používat interaktivně 7 nástroje Schopnost interaktivně používat jazyk, symboly a text Schopnost interaktivně používat vědomosti a informace Schopnost interaktivně používat (nové) technologie 3. Fungovat v sociálně heterogenních skupinách 8 Schopnost udržovat dobré vztahy s druhými Schopnost spolupracovat Schopnost zvládnout a vyřešit konflikt Project DeSeCo vymezil kompetence výše uvedeným způsobem. Pro účely měření v rámci výzkumu OECD PISA toto vymezení nicméně nebylo použito. Bylo rozhodnuto, že bude ověřována úroveň matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti (tyto gramotnosti ve výše uvedené klasifikaci patří do oddílu interaktivního používání nástrojů). Tyto gramotnosti byly následně vymezeny expertními skupinami pro jednotlivé vzdělávací oblasti. V poslední době se však čím dál naléhavěji objevuje potřeba hodnotit míru dosažení všech důležitých vzdělávacích cílů. Zejména proto, aby rodičovská a pedagogická komunita viděla, že na všechny tyto cíle je třeba klást ve výuce důraz. Zadavatelé plošných testů na národních i mezinárodních úrovních si čím dál tím intenzivněji uvědomují, že obsah testů velmi silně ovlivňuje obsah výuky, a chtějí zamezit její přílišné deformaci zúžení na snadno testovatelné vědomosti a dovednosti. Proto považují za mimořádně důležité hodnotit všechny důležité vzdělávací cíle, včetně cílů, které nelze hodnotit striktně objektivně. Hodnocení 7 Interagujeme se světem pomocí kognitivních, sociálních a fyzických nástrojů. Do této interakce se promítá, jak rozumíme světu, jak jsme kompetentní ve vzájemné interakci s ním, jak snášíme změnu a jak se porovnáváme s dlouhodobými výzvami. 8 Život v multikulturních společnostech a setkávání se s rostoucí individuální a společenskou růzností vyžaduje schopnost se účastnit a fungovat v sociálně heterogenních skupinách a dosíci efektivní interakce i s těmi, jejichž osobnost a zázemí je odlišné od našich.

11 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 11 těchto cílů může být vyvinuto pro výběrová šetření nebo pro účely formativního hodnocení, kde není objektivita nezbytná, ale kde je dopad na výuku nejsilnější (Loony 2001). Práce z posledních let si tedy kromě otázky, jak definovat kompetence pro 21. století, kladou zároveň otázku, jak tyto kompetence hodnotit. 3 Inventura hodnocení kompetencí pro 21. století v rámci projektu Assessing 21st Century Skills V rámci projektu Assessing 21st Century Skills, který probíhal ve Spojených státech v letech , se skupina odborníků pokusila vymezit kompetence pro 21. století a učinit si představu o současné praxi v jejich hodnocení (National Research Council 2011). Expertní skupina se sjednotila v tom, že moderní pracovní trh potřebuje pracovníky, kteří disponují rozmanitými kognitivními a afektivními dovednostmi. Tyto dovednosti bývají označovány jako dovednosti/ kompetence pro 21. století a zahrnují dovednosti: být schopen komunikovat s lidmi z rozdílných kultur využívat rozmanitých technologií být schopen řešit komplexní problémy kriticky uvažovat spolupracovat s druhými adaptovat se na rychle se měnící prostředí a podmínky k plnění úkolů efektivně zvládat pracovní úkoly samostatně získávat nové vědomosti a informace. Tyto dovednosti je možno seskupit do 3 oblastí: 1. kognitivní dovednosti: řešení nerutinních problémů, systémové myšlení, kritické myšlení 2. Interpersonální dovednosti: komplexní komunikace, sociální dovednosti, týmová práce, kulturní citlivost, přijímání odlišností 3. Intrapersonální dovednosti: sebeřízení, hospodaření s časem, vlastní rozvoj, sebekontrola, adaptabilita, schopnost jednat Těmto dovednostem je třeba se učit ve škole, neboť jsou potřebné nejen pro uplatnění na trhu práce a další vzdělávání, ale také pro řešení situací běžného života, a jejich získávání na trhu práce je obtížnější. Kognitivní dovednosti Do této skupiny dovedností patří například řešení nerutinních úkolů, které vyžaduje dovednosti zpracovat širokou škálu informací, rozpoznat zákonitosti a zúžit okruh informací tak, aby bylo možno diagnostikovat problém. Posunout se od diagnózy k řešení vyžaduje znalost toho, jak jsou informace koncepčně propojeny a zahrnuje metakognici schopnost reflektovat, zda strategie funguje, případně strategii změnit. To zahrnuje tvořivost generovat nová a inovativní řešení, integrovat zdánlivě nesouvisející informace a vidět možnosti, které jiní nevidí. S touto dovedností souvisí rovněž systémové myšlení, které zahrnuje schopnost porozumět tomu, jak celý systém funguje: jak změna, zásah nebo porucha v jedné části ovlivní zbytek systému (osvojení si perspektivy velkého obrazu ). V případě kognitivních dovedností se opakovaně vrací otázka, zda jsou obecné/mezipředmětové nebo zda naopak specifické pro jednotlivé oblasti. Výzkumy ukazují, že základ-

12 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 12 ní kognitivní dovednosti čtení, psaní, matematika jsou obecné, neboť jsou potřebné pro úspěch ve všech oborech lidského konání. U dalších kognitivních dovedností, jako je např. kritické myšlení nebo analytické uvažovaní, jsou doklady sporné zřejmě proto, že jsou špatně definovány a je těžké je odlišit od obecné inteligence (př. studijní předpoklady). Odborníci zapojení v této expertní skupině se domnívají, že kognitivní dovednosti zařazené v této klasifikaci (řešení nerutinních úkolů, systémové myšlení a kritické myšlení) by měly být hodnoceny jako oborově specifické, neboť nejsou jednoduše přenositelné např. výborný chemik, který si poradí se složitými problémy ve svém oboru, nebude automaticky schopen řešit nestandardní problémy v psychologii. Odborníci zapojení v projektu Assessing 21st Century Skills tak dospěli ke stejnému závěru jako odborníci zapojení v projektu DeSeCo: Žáci se musí učit kognitivním dovednostem cíleně a dostatečně obecně v rámci specifických předmětů, nesmí se učit algoritmy bez porozumění. Chceme-li docílit transferu do jiných oblastí, musíme mu věnovat specifickou pozornost, neboť k němu nedochází automaticky. Měření kognitivních dovedností není pro pedagogiku a psychologii neznámé. I v rámci mezinárodních výzkumů OECD PISA a International Adult Literacy and Lifeskills Survey proběhla měření kompetencí k řešení problémů, která umožňují vyhodnotit velkou část z výše uvedených kompetencí. Velkým přínosem v této oblasti jsou informační technologie, které umožňují poskytovat respondentům rozmanité stimuly a také monitorovat jejich postup při řešení problémy (nikoli pouze zaznamenat výsledek). Kognitivní dovednosti z této oblasti tedy umíme měřit objektivně. Interpersonální dovednosti Odborníci se domnívají, že interpersonální dovednosti, mezi které patří komunikace a spolupráce s ostatními lidmi, jsou pro pracovní úspěch důležitější než kognitivní schopnosti. Hodnocení interpersonálních dovedností je obtížné provádět objektivně, s jejich hodnocením se však setkáváme v řadě rozmanitých situací, například: V pedagogice se setkáváme s hodnocením týmové práce, které je založeno na sebehodnotících a hodnotících dotaznících, ve kterých členové pracovní skupiny hodnotí svůj přínos k vyřešení skupinového úkolu. V personalistice i v profesním hodnocení se setkáváme s výběrem nejlepšího postupu z nabízených možností v dané situaci, která může být popsána nebo přehrána elektronickým médiem (situation judgement test). O tom, která alternativa je nejlepší, se domlouvají týmy odborníků. reakce na danou situaci mohou být hodnoceny i na základě přímé demonstrace (např. hraní rolí). V pedagogice a psychologii se setkáváme s přímým pozorováním jednotlivců v kooperativních situacích. Pro toto pozorování je ovšem žádoucí, abychom měli k dispozici popis rozvoje dovednosti, tedy abychom měli popis znaků, které má kooperativní práce začátečníka, pokročilého a mistra. Intrapersonální dovednosti Intrapersonální dovednosti jsou nejlépe přenositelné do různých prostředí, tyto dovednosti zhodnotíme v zaměstnání, při zdravotním rozhodování i ve společenském styku. Důležitou součástí intrapersonálních dovedností je sebekontrola: proces, ve kterém člověk monitoruje, zaměřuje pozornost, provádí a modifikuje jednání k dosahování žádoucího cíle. Výzkumy ukazují, že sebekontrola je důležitým prediktorem ekonomického úspěchu.

13 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 13 Hodnocení intrapersonálních dovedností jsou často založena na výpovědích respondentů o jejich chování v určitých situacích. Tyto výpovědi však nejsou úplně spolehlivé. Jako spolehlivější se ukazují výpovědi informantů, ty jsou ovšem často limitované například učitelé mohou pozorovat žáky pouze ve škole, nikoli doma. Alternativou je rovněž přímé pozorování respondentů v nějaké uměle navozené situaci. V pedagogickém kontextu se nejčastěji setkáváme s hodnocením cíleného učení (self- -regulated learning). Znaky cíleného učení zahrnují: stanovování cíle a strategické plány k jejich dosažení, motivovanost a proaktivnost, kontrolu vlastního jednání, monitoring svých strategií a výsledků, častou reflexi svého postupu. Hodnocení se nejlépe provádí v autentických situacích, například prostřednictvím přímého pozorování chování žáků nebo prostřednictvím záznamů, které dokladují žákovské poznávání (jako např. podtrhování textu při čtení). O dovednostech efektivního učení vypovídají i osobní deníky, ve kterých žáci zaznamenávají své studijní zvyky nebo aktivity při plnění určitých úkolů nebo verbální zprávy či protokoly přemýšlení nahlas, které zaznamenávají myšlenky žáka při plnění autentických činností. Inventura používaných nástrojů a postupů přinesla zjištění, že kognitivní složky kompetencí pro 21. století umíme měřit standardizovaným způsobem, nekognitivní složky umíme měřit pouze částečně a víceméně nestandardizovaně. S největšími obtížemi se setkáváme při měření intrapersonálních dovedností. 4 Důraz na využití technologií v projektu The Assessment and Teaching of 21st Century Skills Projekt The Assessment and Teaching of 21st Century Skills byl iniciován společnostmi Cisco, Intel a Microsoft a oficiálně zahájen na Learning and Technology World Forum 2009 v Londýně. V rámci projektu se pět pracovních skupin zabývalo konceptualizací dovedností pro 21. století a posouzením možností jejich měření 9. Odborníci zapojení do projektu identifikovali 10 dovedností, které rozdělili do 4 skupin: 1. Způsoby myšlení kreativita a inovace kritické myšlení, řešení problémů, rozhodování kompetence k učení, metakognice 2. Způsoby práce komunikace Spolupráce 3. Pracovní nástroje Informační gramotnost ICT gramotnost 4. Život v současném světě občanství lokální a globální Život a kariéra osobní a společenská zodpovědnost včetně kulturního povědomí a kompetencí 9 atc21s.org

14 KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ 14 Projekt dosud není ukončen, tedy všechny výstupy je třeba považovat za předběžné. Odborníci hledají příklady hodnocení identifikovaných dovedností prostřednictvím informačních technologií, které by mohly sloužit jako inspirace pro vývoj dalších (dokonalejších) nástrojů. Použití technologií je v tomto projektu považováno za samozřejmost. Jednou z uvažovaných kompetencí k hodnocení je například týmové řešení problémů. V rámci hodnocení týmového řešení problémů by žáci měli například demonstrovat, že jsou schopni v týmu (který by se fyzicky nenacházel na jednom místě, ale byl by propojen prostřednictvím počítačů) zvládnout nové technologie a pomocí těchto technologií vytvořit prezentaci na dané téma a umístit ji do veřejného prostoru. Reference 1. adey, P. et al. Can we be intelligent about intelligence? Educational Ressearch Review, 2 (2007) gardner, H. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, ISBN: Levy, F., and Murnane, R.J. (2004). The New Division of Labor: How Computers Are Creating the Next Job Market. Princeton, NJ: Princeton University Press. 4. Loony, J., W. (2011). Integrating Formative and Summative Assessment, OECD Working Paper No.58. integrating-formative-and-summative-assessment_5kghx3kbl734-en 5. National Research Council. (2011). Assessing 21st Century Skills: Summary of a Workshop. J. A. Koenig, Rapporteur. Committee on the Assessment of 21st Century Skills. Board on Testing and Assessment, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press. 6. Pink, D. A whole new mind. New York: Penguin group, rychen, D. S., Salganik L. H. (Eds.), Defining and selecting key competencies. Seattle, WA: Hogrefe & Huber. 8. Svecnik E. A triad of competencies in general education at the secondary level in Austria. In: Leschert, J. (ed.) The integrated person How curriculum development relates to new competencies. Enschede: CIDREE, ISBN Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: A conceptual clarification. In D. S. Rychen, & L. H. Salganik (Eds.), Defining and selecting key competencies (pp ). Seattle, WA: Hogrefe & Huber.

15 NECHCENÉ RIZIKÁ ŠKOLSKÉHO TESTOVANIA 15 II Nechcené riziká školského testovania 10 Ondrej KAŠČÁK, Branislav PUPALA PedF Trnavskej univerzity v Trnave Priemyselná 4, Trnava Centrum pedagogického výskumu ÚVSK SAV, Bratislava Dúbravská 9, Bratislava Abstrakt Zavedenie kultúry testovania do školských systémov súvisí s dôrazom na podnikateľský a manažeriálny typ akontability, ktorý sa v posledných desaťročiach usídlil v školskom prostredí. Štandardizácia vzdelávania a na nej založené testovanie sú prejavom prislúchajúceho typu správy vzdelávania so sebe vlastným poňatím kvality školy a kvality vzdelávania. Testovanie ako spôsob správy vzdelávania je však spojené s mnohými rizikami, negatívnymi dôsledkami a dopadmi. Text sumarizuje niektoré z týchto rizík a odkazuje na viaceré štúdie, ktoré tieto riziká mapovali v krajinách s rozvinutou kultúrou testovania. Uvádzané sú riziká, ktoré súvisia s mikrosvetom školských aktérov, ako aj s rozhodovacími procesmi na úrovni štátnej školskej politiky. Kľúčové slová plošné testovanie kvalita školy manažeriálna akontabilita kultúra auditu 1 Cesta k manažmentu kvality Hoci sú školy odjakživa konfrontované s určitým pohľadom na kvalitu svojej činnosti, fenomén kvality nabral na intenzite a stal sa ústredným až v ostatných desaťročiach, kedy zosilnel neoliberálny tlak na preukazovanie výsledkov činnosti škôl voči verejnosti či voči politikom. Nie je ničím neznámym, že ide o pritvrdenie v oblasti akontability škôl, v rámci ktorej dnes prevládla jej zákaznícka a manažeriálna forma (Ball, Vincent & Randor 1997; Besley & Peters 2006). Táto forma, zaťažená na neustálu kontrolu, vyhodnocovanie a manažovanie kvality, je pilierom súčasných vzdelávacích reforiem naprieč celého světa a stala sa trendom pripisujúcim vysokú hodnotu transparentnosti, meraniu a evaluáciám (Suspitsyna 2010). Jej nápadnou súčasťou je dôraz na procedúry auditu, opieranie sa o štandardizované modely výstupov spojené s high-stakes testovaním a o zákaznícky model vzdelávania, čo cez úsilie o manažovanie kvality (školy, vzdelávania) predstavuje súčasť globálneho trendu nového manažerializmu a z neho odvodenej novej ideológie správy vzdelávania. 10 Text je výstupom riešenia grantového projektu VEGA 1/0224/11 Archeológia neoliberálnej guvernmentality v súčasnej školskej politike a v teórii vzdelávania, a projektu VEGA1/0091/12 Kultúra performativity a akontability v súčasných vlnách vzdelávacích reforiem.

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

Kompetence pro 21. století. Zpracoval: Jana Straková

Kompetence pro 21. století. Zpracoval: Jana Straková Kompetence pro 21. století Zpracoval: Jana Straková jana.strakova@dzs.cz Literatura Judith Anderson Koenig: Assessing 21st Century Skills http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13215 Janet W. Loony:

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

Využití indikátorů při hodnocení spravedlivosti vzdělávacích systémů

Využití indikátorů při hodnocení spravedlivosti vzdělávacích systémů Využití indikátorů při hodnocení spravedlivosti vzdělávacích systémů Cyklus přednášek: Podněty pro pedagogický výzkum PdF MUNI v Brně, 13. 5. 2008 David Greger PedF UK v Praze Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu PhDr. Irena Borkovcová Celostátní konference Inovace v předškolním vzdělávání s mezinárodní účastí MŠMT, Praha, 18.10.2013 Mezinárodní spolupráce ECEC

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Měření finanční gramotnosti v PISA 2012

Měření finanční gramotnosti v PISA 2012 Měření finanční gramotnosti v PISA 2012 Ing. Dušan Hradil Vysoká škola ekonomická v Praze Konference S bankou před tabulí i v životě Praha, 11. června 2014 OBSAH PISA 2012 v kostce FG v PISA 2012 - Koncepční

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

Výsledky vzdělávání ve ČG

Výsledky vzdělávání ve ČG Výsledky vzdělávání ve ČG Co je výsledkem vzdělávání v ČG? Přemýšlivý a nezávislý celoživotní čtenář Jak poznáme přemýšlivého a nezávislého celoživotního čtenáře? (1) Má pozitivní prožitky spojené s četbou

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PaedDr. Jaroslav Müllner, Ph.D. Praha

PaedDr. Jaroslav Müllner, Ph.D. Praha PaedDr. Jaroslav Müllner, Ph.D. Praha 22. 4. 2016 1) Evaluace měří účinnost, efektivitu a citlivost programů, produkuje srovnávání založené na této účinnosti a používá dosažené informace pro hledání politických

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti B 2.1/1 Ing. Ladislava Chvostaľová AMROP HEVER Slovakia GLOBAL EXECUTIVE SEARCH Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti Kedy je organizácia výkonná? Prečo sú ciele dôležité? Ako rozpoznať splnenie cieľa?

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Metodická instrukce. Možnosti využití inspekčních nástrojů ke gramotnostem v práci školy

Metodická instrukce. Možnosti využití inspekčních nástrojů ke gramotnostem v práci školy Praha, říjen 2015 Obsah 1 Cíl a určení dokumentu... 3 2 Inspekční nástroje ke gramotnostem... 3 3 ke sledování podpory gramotností... 3 4 Obecný postup pro sledování podpory rozvoje gramotností... 4 5

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více