ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK 8. května 63, Šumperk tel./fax: , Plán rozvoje školy. Šumperk, září 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK 8. května 63, 787 01 Šumperk tel./fax: 583 214 726, e-mail: pavelka@hluchak.cz. Plán rozvoje školy. Šumperk, září 2002"

Transkript

1 Plán rozvoje školy Šumperk, září 2002 Aktualizace: Strana 1 (celkem 9)

2 Vize školy Základní škola Šumperk, 8. května 63, poskytuje základní vzdělání se specializací na rozšířenou výuku cizích jazyků podporovanou zahraničními kontakty a účastí v mezinárodních projektech. Vizí školy je v atmosféře partnerských vztahů vychovávat sociálně silné osobnosti vybavené znalostmi cizího jazyka (cizích jazyků) a schopností práce s informačními a komunikačními technologiemi a připravené pro život v demokratické společnosti. Realizace vize je podmíněna úzkou spoluprací s rodiči a partnery školy. Dlouhodobé cíle Postupné naplňování vize školy vyžaduje v horizontu do roku 2010 zaměřit pozornost na realizaci těchto dlouhodobých cílů: I. postupná přeměna transmisivního typu školy v typ konstruktivní, rozvoj a upevňování partnerských vztahů mezi učiteli, žáky a veřejností časový horizont: 2010, garance: vedení školy II. podíl žáků a rodičů na demokratizaci školy cíl splněn, od prosince 2002 pracuje ve škole školní žákovská samospráva, v červnu 2005 byla ustavena školská rada III. změna kultury školy, především vzájemných vztahů a komunikace časový horizont: , garance: vedení školy IV. uskutečňování kurikulární reformy prostřednictvím tvorby školního vzdělávacího programu vycházejícího z rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ časový horizont: , garance: vedení školy, vedoucí předmětových týmů V. kvalitní příprava žáků v oblasti cizích jazyků, informační a občanské gramotnosti časový horizont: trvale, garance: vedení školy, ICT koordinátor, vedoucí jazykových týmů VI. podpora profesionálního růstu pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání (DVPP) a kariérního systému pedagogických pracovníků časový horizont: , garance: vedení školy VII. systematické budování image školy a vztahů se zákazníky školy (public relations) časový horizont: trvale, garance: ředitel, garanti projektů Zdravá škola, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy Aktualizace: Strana 2 (celkem 9)

3 Plán činnosti školy na školní rok 2006/2007 /vychází z plánu rozvoje školy a jeho cílů pro střednědobý horizont do roku 2007 a dlouhodobý horizont do roku 2010/ A. Výchova a vzdělávání, utváření osobnosti žáka postupná přeměna transmisivního typu školy v typ konstruktivní, rozvíjení a upevňování partnerských vztahů mezi učiteli, žáky a veřejností horizont: 2010, odpovědnost: vedení školy, všichni pedagogičtí pracovníci využití nabídek DVPP se zaměřením k naplňování dlouhodobých cílů plánu rozvoje školy termín: celoročně, odpovědnost: Pavelka + vedoucí předmětových týmů zapojování se do projektů zaměřených na změnu klimatu školy, metod a forem výuky a vztahů ve škole (Zdravá škola, Stonožka, Dokážu to?) termín: celoročně, odpovědnost: vedení školy, garanti projektů zařazování osobnostní a sociální výchovy do vyučovacích hodin, do nabídky školního klubu termín: celoročně, odpovědnost: absolventi projektu Dokážu to? zaměřeného na osobnostní a sociální výchovu + ostatní pravidelné roční hodnocení plánu činnosti školy termín: , odpovědnost: Pavelka, vedoucí předmětových týmů vlastní hodnocení školy ( 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) termín: do , odpovědnost:pavelka, vedoucí předmětových týmů evaluace management školy, lidské zdroje termín: listopad 2006, odpovědnost:pavelka tvorba školního vzdělávacího programu vycházejícího z RVP pro ZŠ tematické rozpracování učiva do jednotlivých ročníků (košilka) podle učebního plánu pro ŠVP, podrobné rozpracování učiva v jednotlivých ročnících na základě naplnění očekávaných výstupů RVP učivem spolupráce I. a II. stupně v otázkách návaznosti tematických plánů výuky pro jednotlivé obory (vyloučení dublet) termín: do , odpovědnost: vedoucí MS a PT koordinace učiva mezi obory, tvorba charakteristiky vzdělávacích oborů, doplnění kompetencí do učebních osnov vzdělávacích oborů termín: do , odpovědnost: vedoucí MS a PT Akce na zakázku třídenní seminář pro pedagogické pracovníky podporující tvorbu ŠVP v rámci projektu Koordinátor termín: říjen 2006, odpovědnost: Ondráčková v rámci DVPP účast na seminářích k přípravě školních vzdělávacích programů termín: dle nabídky, odpovědnost: vedení školy, vedoucí předmětových týmů kvalitní příprava žáků v oblasti cizích jazyků, informační a občanské gramotnosti termín: trvale, odpovědnost: vedení školy, ICT koordinátor, vedoucí předmětového týmu cizích jazyků péče o aprobovanost pedagogického sboru (viz personální podmínky) termín: trvale, odpovědnost: vedení školy Aktualizace: Strana 3 (celkem 9)

4 rozšiřování a upgrade počítačového vybavení v závislosti na finančních podmínkách provozního rozpočtu a na dotacích pro plnění úkolů státní informační politiky ve vzdělávání (vybavení počítači financované MŠMT); rozšiřování možností informačního centra (odborná část školní knihovny, školní časopis, internet, další zdroje informací) termín: září červen. 2007, odpovědnost: vedení školy, ICT koordinátor Motl, vedoucí školní knihovny - Fišerová výukový a poznávací zájezd žáků do Velké Británie (ubytování v rodinách, lektorská výuka) termín: , odpovědnost: Godalová příprava výukového a poznávacího zájezdu žáků do Velké Británie (ubytování v rodinách, lektorská výuka) pro nezařazené žáky 8. tříd a pro žáky 7. tříd s výjezdem na podzim 2007 termín: podzim 2007, odpovědnost: Godalová jednodenní poznávací zájezd do některého významného města německy mluvící země termín: květen 2007, odpovědnost: Horáková intenzivní jazykový kurz žáků 5. a 6. tříd s RVJ a nejlepších žáků ostatních 6. tříd spojený s pobytem v přírodě a sportovními aktivitami termín: červen 2007, odpovědnost: Kulichová, Nevrklová realizace dlouhodobých projektů, spojení výuky s praxí projektová výuka, exkurze, soutěže termín: celoročně, odpovědnost: garanti projektů, vedoucí předmětových týmů realizace dlouhodobých projektů Zdravá škola, Zdravé zuby, Nerozbij si kolena o Zdravá škola (viz příloha program Zdravá škola) odpovědnost: Kolaříková o realizace dotazníkových šetření Kouření a alkohol, Sociální klima ve třídě (viz program Zdravá škola a Minimální preventivní program) termíny: a , odpovědnost: Kopecká o Zdravé zuby (I. stupeň) termín: , odpovědnost: Henemanová o Nerozbij si kolena projekt prevence úrazů v třídách ve spolupráci s KHS termín: podzim 2006, odpovědnost: Kolaříková zařazování dějepisných, zeměpisných, literárních, vlastivědných a jiných exkurzí a kulturních (divadelních, hudebních a filmových) představení, výstav a zájezdů do výuky, spolupráce s Městskou knihovnou Šumperk a Vilou Doris (ekoprogramy) o 5. ročník planetárium říjen o 6. ročník: zeměpisná vycházka, orientace v terénu září/říjen Všestary (dějepisná) květen exkurze po městě Šumperku - září o o 7. ročník: návštěva ZOO na Kopečku (přírodopisná) květen (součást školního výletu) 8. ročník: Praha (literárně-historická) 8.A, 8.B, 8.C - květen návštěva Úřadu práce - květen o 9. ročník: Jesenický okruh (zeměpisná a přírodopisná) Jan Welzl 9.C - září Praha (literárně-historická) 8.D, 9.C - říjen elektrárna Dukovany květen návštěva Úřadu práce říjen Sklárny Rapotín - říjen čistírna odpadních vod červen Integrovaný záchranný systém - květen/červen o Dlouhé Stráně září o pro zájemce z 8. a 9. ročníku: exkurze na výstavu INVEX Brno Aktualizace: Strana 4 (celkem 9)

5 o Zájezd žáků na divadelní představení (Brno Olomouc Praha) - březen o exkurze do Osvětimi 9. ročník květen termíny: celoročně viz plány práce předmětových týmů odpovědnost: vedoucí předmětových týmů, vyučující jednotlivých předmětů/ročníků besedy pro žáky 5., 7. a 9. ročníků v rámci realizace Komplexního primárně preventivního programu (KPPP) termín: celoročně, odpovědnost: Mlčochová, Kopecká (viz MPP) zapojování žáků do soutěží a olympiád ve všech předmětech (OČJ, MO, BiO, DO, ZO, FO, ChO, Archimediáda, Pythagiriáda, Matematický Klokan, recitační soutěž, soutěže v Hv (Yamaha Show, Moravský zvoneček), Vv, programování, internetová soutěž Virtuální vlastivěda, konverzační soutěž v Aj,Nj, písemná soutěž v Aj a Nj My hobbies/meine Hobbys, sportovní soutěže; interní soutěže k Evropskému dni jazyků: Breaking anagrams (Aj: 4. RVJ + 5. třídy), Spelling Bee (Aj: třídy), Den jazykových kvízů a křížovek (Nj, Šp), soutěž v tvorbě webových stránek pro 7. a 8. třídy, vánoční turnaj dívek v minikopané, školní závody v běhu na lyžích termín: v průběhu roku podle plánu předmětových týmů, odpovědnost: vedoucí předmětových týmů a určení pedagogové lyžařský výcvik žáků 7. tříd termín: , odpovědnost: Rutarová uplatňování moderních forem a metod práce projektové vyučování termíny: viz plány práce předmětových týmů odpovědnost: vedoucí předmětových týmů, vyučující jednotlivých předmětů/ročníků projekty školní družiny: návštěva odpoledního filmového představení - termín: září, odpovědnost: Janků, Čadilová netradiční olympiáda termín: říjen, odpovědnost: Kovalová turnaj ve florbalu termín: říjen, odpovědnost: Kalandrová drakování pouštění draků termín: listopad, odpovědnost: všechny vychovatelky čertování, vánoční strom pro zvířátka termín: prosinec, odpovědnost: všechny vychovatelky celodenní lyžařský výlet dětí ŠD termín: prosinec, odpovědnost: Kalandrová maškarní karneval na ledě - termín: únor, odpovědnost: Kovalová vítání jara vynášení Moreny - termín: březen, odpovědnost: Hajduková zábavné odpoledne s kouzelníkem - termín: duben, odpovědnost: Janků, Čadilová celodenní výlet dětí ŠD - termín: květen, odpovědnost: Kovalová, Čadilová Zahradní slavnost ke Dni dětí - termín: červen, odpovědnost: Kalandrová, Hajduková, Janků projekty na I. stupni (v závorce uveden ročník): Ajaxův zápisník (2.) ve spolupráci s Policií České republiky termín: celoročně, odpovědnost: Henemanová Barvy podzimu, Draci, Pavoučkův týden (1.) termín: do , odpovědnost: Rudecká Prvňáčku, pojď si hrát (1.) - termín: celoročně, odpovědnost: Machalová Pohádkové čarování (2.) - termín: celoročně, odpovědnost: Kolaříková Jak ježci trhali hrušky (2.) - termín: říjen, odpovědnost: Knápková Bezpečná cesta do školy (2.) - termín: celoročně, odpovědnost: Henemanová Halloween dýňování (celý I. st.) - termín: do , odpovědnost: vedoucí ročníků Poznáváme své město (4.) - termín: listopad, odpovědnost: Nováková Vesmír, Putujeme po Evropě (5.) termín: , odpovědnost: Mlčochová - termín :duben 2007, odpovědnost: Štúrová Jablíčkový týden (2.) - termín: , odpovědnost: Henemanová Čertování (celý I. st.) - termín: , odpovědnost: všichni Advent vánoční besídky (celý I. st.) - termín: , odpovědnost: všichni Bruslení (celý I. st.) - termín: , odpovědnost: Křesinová Zlatovláska (2.) - termín: únor, odpovědnost: Knápková Aktualizace: Strana 5 (celkem 9)

6 Voda, voděnka (3.) - termín: , odpovědnost: Chrastinová Cesta za předky - spolupráce s ekologickým hnutím TEREZA (4.) - termín: , odpovědnost: Zajícová Les ve škole, škola v lese - spolupráce s ekologickým hnutím TEREZA (3.) termín: duben, odpovědnost: Donné Pašijový týden (4.) - termín: březen, odpovědnost: Nováková Čarodějná škola (celý I. st.) - termín: , odpovědnost: všichni Strom, stromeček, strom (2.) - termín: do , odpovědnost: Kolaříková Cesta do školy (4.) termín: červen, odpovědnost: Čadilová Co mi vypráví voda (5.) termín: červen, odpovědnost: Štúrová Princezna, Piráti (1. a 2.) - termín: celý červen, odpovědnost: Plíhalová Slavnost Slabikáře (1.) termín: červen 2007, odpovědnost: Machalová projekty na II. stupni: Hrou proti AIDS 9. ročník termín , odpovědnost: Křivohlávek Město čte knihu Jan Werich: Fimfárum: 6. a 7. třídy, Úsměv klauna: 8. a 9. třídy termín: , odpovědnost: Pavlíková The Story of Thanksgiving ztvárnění svátku díkůvzdání žáky 9.D pro mladší ročníky termín: 4. čtvrtek v listopadu 2006, odpovědnost: Godalová, Hejlová Hodina angloamerické a německé literatury v třídách termín: březen 2007, odpovědnost: vyučující A, N Den Země, Ukliďme svět termín: duben 2007, odpovědnost: Bieliková, Blahová Školní sportovní den termín: červen 2007, odpovědnost: Rutarová, Večeřa nabídka volitelných a nepovinných předmětů a volnočasových aktivit v rámci činnosti školního klubu jako jednoho z prvků prevence sociálně patologických jevů termín: září 2006, odpovědnost: Ondráčková, Křivohlávek (auto)evaluace vzdělávacích výsledků testy CERMAT u žáků 9. tříd možnost využití dalších komerčních nabídek (KALIBRO, SCIO) termín: dle nabídky, odpovědnost:křivohlávek, Ondráčková B. Personální podmínky vysoká aprobovanost pedagogického sboru pro naplňování vize a dlouhodobých cílů školy termín:průběžně v časovém horizontu let , odpovědnost: vedení školy podpora zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků (Novák, Mlčochová, Čadilová, Krhánek) termín: po dobu studia VŠ, odpovědnost: Pavelka, Křivohlávek udržování a zkvalitňování personálního obsazení pro výuku cizích jazyků termín: trvale, odpovědnost: vedení školy postupná proměna kultury školy (viz kultura školy) podpora profesionálního růstu pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání (DVPP) a kariérního systému pedagogických pracovníků termín:průběžně v časovém horizontu let , odpovědnost: vedení školy specializační studium školního metodika prevence (Kopecká) Aktualizace: Strana 6 (celkem 9)

7 termín: průběžně v letech , odpovědnost: Pavelka, Křivohlávek zaměření DVPP na tvorbu školního vzdělávacího programu, autoevaluaci a práci v týmech termín: říjen 2006, odpovědnost: vedení školy + vedoucí předmětových týmů školení učitelů v oblasti ICT (v rámci počítačové gramotnosti SIPVZ) školení P 0 a P I termín: září - prosinec 2006, odpovědnost: ICT koordinátor + Pavelka vnitřní vzdělávání v prohlubování dovedností při práci s počítačem zaměřené na: o využití dataprojektorů seznámení s prezentačním programem Impress termín: 29. a a dále průběžně, odpovědnost: Motl, Krhánek o interní komunikaci a komunikaci s rodiči a veřejností pomocí průběžně aktualizovaných www. stránek termín: celoročně, odpovědnost: Motl, Krhánek o využití ových adres pro komunikaci s vedením školy a s rodiči termín: celoročně, odpovědnost: všichni pedagogičtí pracovníci o informovanost rodičů o výsledcích žáků prostřednictvím internetové žákovské knížky (ověřování ve třídě 7.C 1. pololetí 2006/2007) přípravné schůzky s rodiči a vyučujícími v 7.C v termínu , odpovědnost: Motl o seznamování se s operačním systémem LINUX seminář pro pedagogy a veřejnost termín: , odpovědnost: Motl, Krhánek péče o rozvoj řídících pracovníků zapojením do projektu do studia školského managementu termín: 2007, odpovědnost: Ondráčková, Křivohlávek /Konkretizace DVPP viz příloha Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků/ C. Řízení školy podíl zaměstnanců, žáků a rodičů na demokratizaci školy aktivní zapojení vedoucích ročníků, metodického sdružení a vedoucích předmětových týmů do řízení školy prostřednictvím: a) tvorby, kontroly a hodnocení učebních plánů b) spolupráce s vedením školy na tvorbě krátkodobých (ročních) i dlouhodobých plánů činnosti a rozvoje školy a jejich hodnocení c) přenesením kompetencí a odpovědnosti za řízení svěřených oblastí výchovy a vzdělávání termín: celoročně, odpovědnost: Pavelka + vedoucí MS, vedoucí ročníků I. stupně a předmětových týmů volba třídních žákovských samospráv a tvorba třídních pravidel termín: , odpovědnost: třídní učitelé ustavení školní žákovské samosprávy a volba její rady, stanovení náplně činnosti žákovské samosprávy a termínů schůzek termín: , odpovědnost: Pavelka zhodnocení činnosti žákovské samosprávy termín: červen 2007, odpovědnost: Pavelka spolupráce se školskou radou při pravidelných schůzkách - nejméně 2x ročně termín:dle požadavku školské rady, odpovědnost: předsedkyně školské rady E. Rudecká pravidelné schůzky s rodiči třídní schůzky a konzultační dny termíny: , a 8.3., v čase 16:30 18:30 hod. odpovědnost: třídní učitelé + všichni pedagogičtí pracovníci podpora variability forem spolupráce s rodiči ( ové kontakty, Dny otevřených dveří, možnost návštěvy vyučovacích hodin, nabídky akcí ze strany rodičů, ) Aktualizace: Strana 7 (celkem 9)

8 termín: celoročně, odpovědnost: vedení školy, všichni vyučující D. Kultura a image školy postupné uskutečňování změny kultury školy termín: průběžně s časovým horizontem 2010, odpovědnost: vedení školy systematické budování image školy a vztahů se zákazníky školy (public relations) termín: trvale, odpovědnost: garant projektu Zdravá škola, všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy vydávání školního časopisu ALFONZ termín: 3-4x ročně, odpovědnost: Fišerová vydání BULLETINU 2007 pro rodiče a veřejnost termín: srpen 2007, odpovědnost: Ondráčková pravidelná aktualizace školních webových stránek, jejich využití k prezentaci akcí školy termín: celoročně, odpovědnost: Motl, Krhánek seminář LINUX pro učitele a veřejnost termín: , odpovědnost: Motl, Krhánek pravidelné neformální setkání s rodiči na školním večírku termín: jaro 2007, odpovědnost: Velčovský, Pavlíková pravidelné setkávání s bývalými členy sboru termíny: Vánoce 2006, Den učitelů ( ), odpovědnost:ondráčková, Horníčková, odpovědnost za přípravu vánočního programu: Machalová, Suchanová + vyučující Hv vytváření příjemného pracovního prostředí pro žáky i pracovníky školy, péče o vybavení a vzhled vnitřních i vnějších prostor školy termín: celoročně, odpovědnost: vedení školy, školník, třídní samosprávy a školní žákovská samospráva, všichni pedagogičtí pracovníci E. Ekonomické a materiálně technické podmínky ve spolupráci s MÚ Šumperk provedení svislé vnější izolace zdí budovy v prostoru centrálních šaten a kotelny termín: dle zpracování projektové dokumentace, odpovědnost: Pavelka,Kolba oprava střechy na tělocvičně, malování, nátěr podlahy termín: , odpovědnost: Kolba, Pavelka vybavování školy novým žákovským nábytkem (lavice a židle do pracovny fyziky, stavitelný nábytek do tříd I. stupně, židle do pracovny přírodopisu) termín: , odpovědnost: Pavelka postupná rekonstrukce stropů a osvětlení ve třídách III. poschodí dle zpracované světelné studie a projektové dokumentace ve spolupráci se zřizovatelem dílčí termín: a dále podle plánu odboru RUI, odpovědnost: Pavelka, Kolba oprava odpadů na sociálních zařízeních II. etapa (přední trakt) termín: do , odpovědnost: Kolba Aktualizace: Strana 8 (celkem 9)

9 oprava podlahy v hudební síni termín: , odpovědnost: Pavelka vybavení zahrady školní družiny průlezkami postupně termín: do , odpovědnost: Pavelka, Janků nákup regálů a nábytku do školní knihovny termín: do , odpovědnost: Fišerová, Pavelka nákup nábytku do kabinetů zeměpisu a chemie termín: do , odpovědnost: Rutarová, Velčovský, Pavelka nákup další části šatnových skříněk pro II. stupeň termín: do , odpovědnost: Pavelka Plán rozvoje školy a jeho konkretizace na školní rok 2005/2006 byl projednán a schválen na pedagogické radě dne Mgr. Radovan Pavelka ředitel školy Aktualizace: Strana 9 (celkem 9)

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy 2 Obsah Charakteristika školy...4 Pracovníci školy ve školním roce 2013/2014...7 Strategický plán rozvoje školy na léta 2013 2018...9 Vlastní hodnocení práce školy ve školním roce 2013/2014, v němž budova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 - 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva.

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva. % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/09-02 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Adresa: Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor:

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2013 1.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Pardubice Dubina, Erno Košťála 870 Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit. (Sokrates) Základní škola Dubina je vzdělávající a vzdělávající se

Více