ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK 8. května 63, Šumperk tel./fax: , Plán rozvoje školy. Šumperk, září 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK 8. května 63, 787 01 Šumperk tel./fax: 583 214 726, e-mail: pavelka@hluchak.cz. Plán rozvoje školy. Šumperk, září 2002"

Transkript

1 Plán rozvoje školy Šumperk, září 2002 Aktualizace: Strana 1 (celkem 9)

2 Vize školy Základní škola Šumperk, 8. května 63, poskytuje základní vzdělání se specializací na rozšířenou výuku cizích jazyků podporovanou zahraničními kontakty a účastí v mezinárodních projektech. Vizí školy je v atmosféře partnerských vztahů vychovávat sociálně silné osobnosti vybavené znalostmi cizího jazyka (cizích jazyků) a schopností práce s informačními a komunikačními technologiemi a připravené pro život v demokratické společnosti. Realizace vize je podmíněna úzkou spoluprací s rodiči a partnery školy. Dlouhodobé cíle Postupné naplňování vize školy vyžaduje v horizontu do roku 2010 zaměřit pozornost na realizaci těchto dlouhodobých cílů: I. postupná přeměna transmisivního typu školy v typ konstruktivní, rozvoj a upevňování partnerských vztahů mezi učiteli, žáky a veřejností časový horizont: 2010, garance: vedení školy II. podíl žáků a rodičů na demokratizaci školy cíl splněn, od prosince 2002 pracuje ve škole školní žákovská samospráva, v červnu 2005 byla ustavena školská rada III. změna kultury školy, především vzájemných vztahů a komunikace časový horizont: , garance: vedení školy IV. uskutečňování kurikulární reformy prostřednictvím tvorby školního vzdělávacího programu vycházejícího z rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ časový horizont: , garance: vedení školy, vedoucí předmětových týmů V. kvalitní příprava žáků v oblasti cizích jazyků, informační a občanské gramotnosti časový horizont: trvale, garance: vedení školy, ICT koordinátor, vedoucí jazykových týmů VI. podpora profesionálního růstu pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání (DVPP) a kariérního systému pedagogických pracovníků časový horizont: , garance: vedení školy VII. systematické budování image školy a vztahů se zákazníky školy (public relations) časový horizont: trvale, garance: ředitel, garanti projektů Zdravá škola, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy Aktualizace: Strana 2 (celkem 9)

3 Plán činnosti školy na školní rok 2006/2007 /vychází z plánu rozvoje školy a jeho cílů pro střednědobý horizont do roku 2007 a dlouhodobý horizont do roku 2010/ A. Výchova a vzdělávání, utváření osobnosti žáka postupná přeměna transmisivního typu školy v typ konstruktivní, rozvíjení a upevňování partnerských vztahů mezi učiteli, žáky a veřejností horizont: 2010, odpovědnost: vedení školy, všichni pedagogičtí pracovníci využití nabídek DVPP se zaměřením k naplňování dlouhodobých cílů plánu rozvoje školy termín: celoročně, odpovědnost: Pavelka + vedoucí předmětových týmů zapojování se do projektů zaměřených na změnu klimatu školy, metod a forem výuky a vztahů ve škole (Zdravá škola, Stonožka, Dokážu to?) termín: celoročně, odpovědnost: vedení školy, garanti projektů zařazování osobnostní a sociální výchovy do vyučovacích hodin, do nabídky školního klubu termín: celoročně, odpovědnost: absolventi projektu Dokážu to? zaměřeného na osobnostní a sociální výchovu + ostatní pravidelné roční hodnocení plánu činnosti školy termín: , odpovědnost: Pavelka, vedoucí předmětových týmů vlastní hodnocení školy ( 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) termín: do , odpovědnost:pavelka, vedoucí předmětových týmů evaluace management školy, lidské zdroje termín: listopad 2006, odpovědnost:pavelka tvorba školního vzdělávacího programu vycházejícího z RVP pro ZŠ tematické rozpracování učiva do jednotlivých ročníků (košilka) podle učebního plánu pro ŠVP, podrobné rozpracování učiva v jednotlivých ročnících na základě naplnění očekávaných výstupů RVP učivem spolupráce I. a II. stupně v otázkách návaznosti tematických plánů výuky pro jednotlivé obory (vyloučení dublet) termín: do , odpovědnost: vedoucí MS a PT koordinace učiva mezi obory, tvorba charakteristiky vzdělávacích oborů, doplnění kompetencí do učebních osnov vzdělávacích oborů termín: do , odpovědnost: vedoucí MS a PT Akce na zakázku třídenní seminář pro pedagogické pracovníky podporující tvorbu ŠVP v rámci projektu Koordinátor termín: říjen 2006, odpovědnost: Ondráčková v rámci DVPP účast na seminářích k přípravě školních vzdělávacích programů termín: dle nabídky, odpovědnost: vedení školy, vedoucí předmětových týmů kvalitní příprava žáků v oblasti cizích jazyků, informační a občanské gramotnosti termín: trvale, odpovědnost: vedení školy, ICT koordinátor, vedoucí předmětového týmu cizích jazyků péče o aprobovanost pedagogického sboru (viz personální podmínky) termín: trvale, odpovědnost: vedení školy Aktualizace: Strana 3 (celkem 9)

4 rozšiřování a upgrade počítačového vybavení v závislosti na finančních podmínkách provozního rozpočtu a na dotacích pro plnění úkolů státní informační politiky ve vzdělávání (vybavení počítači financované MŠMT); rozšiřování možností informačního centra (odborná část školní knihovny, školní časopis, internet, další zdroje informací) termín: září červen. 2007, odpovědnost: vedení školy, ICT koordinátor Motl, vedoucí školní knihovny - Fišerová výukový a poznávací zájezd žáků do Velké Británie (ubytování v rodinách, lektorská výuka) termín: , odpovědnost: Godalová příprava výukového a poznávacího zájezdu žáků do Velké Británie (ubytování v rodinách, lektorská výuka) pro nezařazené žáky 8. tříd a pro žáky 7. tříd s výjezdem na podzim 2007 termín: podzim 2007, odpovědnost: Godalová jednodenní poznávací zájezd do některého významného města německy mluvící země termín: květen 2007, odpovědnost: Horáková intenzivní jazykový kurz žáků 5. a 6. tříd s RVJ a nejlepších žáků ostatních 6. tříd spojený s pobytem v přírodě a sportovními aktivitami termín: červen 2007, odpovědnost: Kulichová, Nevrklová realizace dlouhodobých projektů, spojení výuky s praxí projektová výuka, exkurze, soutěže termín: celoročně, odpovědnost: garanti projektů, vedoucí předmětových týmů realizace dlouhodobých projektů Zdravá škola, Zdravé zuby, Nerozbij si kolena o Zdravá škola (viz příloha program Zdravá škola) odpovědnost: Kolaříková o realizace dotazníkových šetření Kouření a alkohol, Sociální klima ve třídě (viz program Zdravá škola a Minimální preventivní program) termíny: a , odpovědnost: Kopecká o Zdravé zuby (I. stupeň) termín: , odpovědnost: Henemanová o Nerozbij si kolena projekt prevence úrazů v třídách ve spolupráci s KHS termín: podzim 2006, odpovědnost: Kolaříková zařazování dějepisných, zeměpisných, literárních, vlastivědných a jiných exkurzí a kulturních (divadelních, hudebních a filmových) představení, výstav a zájezdů do výuky, spolupráce s Městskou knihovnou Šumperk a Vilou Doris (ekoprogramy) o 5. ročník planetárium říjen o 6. ročník: zeměpisná vycházka, orientace v terénu září/říjen Všestary (dějepisná) květen exkurze po městě Šumperku - září o o 7. ročník: návštěva ZOO na Kopečku (přírodopisná) květen (součást školního výletu) 8. ročník: Praha (literárně-historická) 8.A, 8.B, 8.C - květen návštěva Úřadu práce - květen o 9. ročník: Jesenický okruh (zeměpisná a přírodopisná) Jan Welzl 9.C - září Praha (literárně-historická) 8.D, 9.C - říjen elektrárna Dukovany květen návštěva Úřadu práce říjen Sklárny Rapotín - říjen čistírna odpadních vod červen Integrovaný záchranný systém - květen/červen o Dlouhé Stráně září o pro zájemce z 8. a 9. ročníku: exkurze na výstavu INVEX Brno Aktualizace: Strana 4 (celkem 9)

5 o Zájezd žáků na divadelní představení (Brno Olomouc Praha) - březen o exkurze do Osvětimi 9. ročník květen termíny: celoročně viz plány práce předmětových týmů odpovědnost: vedoucí předmětových týmů, vyučující jednotlivých předmětů/ročníků besedy pro žáky 5., 7. a 9. ročníků v rámci realizace Komplexního primárně preventivního programu (KPPP) termín: celoročně, odpovědnost: Mlčochová, Kopecká (viz MPP) zapojování žáků do soutěží a olympiád ve všech předmětech (OČJ, MO, BiO, DO, ZO, FO, ChO, Archimediáda, Pythagiriáda, Matematický Klokan, recitační soutěž, soutěže v Hv (Yamaha Show, Moravský zvoneček), Vv, programování, internetová soutěž Virtuální vlastivěda, konverzační soutěž v Aj,Nj, písemná soutěž v Aj a Nj My hobbies/meine Hobbys, sportovní soutěže; interní soutěže k Evropskému dni jazyků: Breaking anagrams (Aj: 4. RVJ + 5. třídy), Spelling Bee (Aj: třídy), Den jazykových kvízů a křížovek (Nj, Šp), soutěž v tvorbě webových stránek pro 7. a 8. třídy, vánoční turnaj dívek v minikopané, školní závody v běhu na lyžích termín: v průběhu roku podle plánu předmětových týmů, odpovědnost: vedoucí předmětových týmů a určení pedagogové lyžařský výcvik žáků 7. tříd termín: , odpovědnost: Rutarová uplatňování moderních forem a metod práce projektové vyučování termíny: viz plány práce předmětových týmů odpovědnost: vedoucí předmětových týmů, vyučující jednotlivých předmětů/ročníků projekty školní družiny: návštěva odpoledního filmového představení - termín: září, odpovědnost: Janků, Čadilová netradiční olympiáda termín: říjen, odpovědnost: Kovalová turnaj ve florbalu termín: říjen, odpovědnost: Kalandrová drakování pouštění draků termín: listopad, odpovědnost: všechny vychovatelky čertování, vánoční strom pro zvířátka termín: prosinec, odpovědnost: všechny vychovatelky celodenní lyžařský výlet dětí ŠD termín: prosinec, odpovědnost: Kalandrová maškarní karneval na ledě - termín: únor, odpovědnost: Kovalová vítání jara vynášení Moreny - termín: březen, odpovědnost: Hajduková zábavné odpoledne s kouzelníkem - termín: duben, odpovědnost: Janků, Čadilová celodenní výlet dětí ŠD - termín: květen, odpovědnost: Kovalová, Čadilová Zahradní slavnost ke Dni dětí - termín: červen, odpovědnost: Kalandrová, Hajduková, Janků projekty na I. stupni (v závorce uveden ročník): Ajaxův zápisník (2.) ve spolupráci s Policií České republiky termín: celoročně, odpovědnost: Henemanová Barvy podzimu, Draci, Pavoučkův týden (1.) termín: do , odpovědnost: Rudecká Prvňáčku, pojď si hrát (1.) - termín: celoročně, odpovědnost: Machalová Pohádkové čarování (2.) - termín: celoročně, odpovědnost: Kolaříková Jak ježci trhali hrušky (2.) - termín: říjen, odpovědnost: Knápková Bezpečná cesta do školy (2.) - termín: celoročně, odpovědnost: Henemanová Halloween dýňování (celý I. st.) - termín: do , odpovědnost: vedoucí ročníků Poznáváme své město (4.) - termín: listopad, odpovědnost: Nováková Vesmír, Putujeme po Evropě (5.) termín: , odpovědnost: Mlčochová - termín :duben 2007, odpovědnost: Štúrová Jablíčkový týden (2.) - termín: , odpovědnost: Henemanová Čertování (celý I. st.) - termín: , odpovědnost: všichni Advent vánoční besídky (celý I. st.) - termín: , odpovědnost: všichni Bruslení (celý I. st.) - termín: , odpovědnost: Křesinová Zlatovláska (2.) - termín: únor, odpovědnost: Knápková Aktualizace: Strana 5 (celkem 9)

6 Voda, voděnka (3.) - termín: , odpovědnost: Chrastinová Cesta za předky - spolupráce s ekologickým hnutím TEREZA (4.) - termín: , odpovědnost: Zajícová Les ve škole, škola v lese - spolupráce s ekologickým hnutím TEREZA (3.) termín: duben, odpovědnost: Donné Pašijový týden (4.) - termín: březen, odpovědnost: Nováková Čarodějná škola (celý I. st.) - termín: , odpovědnost: všichni Strom, stromeček, strom (2.) - termín: do , odpovědnost: Kolaříková Cesta do školy (4.) termín: červen, odpovědnost: Čadilová Co mi vypráví voda (5.) termín: červen, odpovědnost: Štúrová Princezna, Piráti (1. a 2.) - termín: celý červen, odpovědnost: Plíhalová Slavnost Slabikáře (1.) termín: červen 2007, odpovědnost: Machalová projekty na II. stupni: Hrou proti AIDS 9. ročník termín , odpovědnost: Křivohlávek Město čte knihu Jan Werich: Fimfárum: 6. a 7. třídy, Úsměv klauna: 8. a 9. třídy termín: , odpovědnost: Pavlíková The Story of Thanksgiving ztvárnění svátku díkůvzdání žáky 9.D pro mladší ročníky termín: 4. čtvrtek v listopadu 2006, odpovědnost: Godalová, Hejlová Hodina angloamerické a německé literatury v třídách termín: březen 2007, odpovědnost: vyučující A, N Den Země, Ukliďme svět termín: duben 2007, odpovědnost: Bieliková, Blahová Školní sportovní den termín: červen 2007, odpovědnost: Rutarová, Večeřa nabídka volitelných a nepovinných předmětů a volnočasových aktivit v rámci činnosti školního klubu jako jednoho z prvků prevence sociálně patologických jevů termín: září 2006, odpovědnost: Ondráčková, Křivohlávek (auto)evaluace vzdělávacích výsledků testy CERMAT u žáků 9. tříd možnost využití dalších komerčních nabídek (KALIBRO, SCIO) termín: dle nabídky, odpovědnost:křivohlávek, Ondráčková B. Personální podmínky vysoká aprobovanost pedagogického sboru pro naplňování vize a dlouhodobých cílů školy termín:průběžně v časovém horizontu let , odpovědnost: vedení školy podpora zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků (Novák, Mlčochová, Čadilová, Krhánek) termín: po dobu studia VŠ, odpovědnost: Pavelka, Křivohlávek udržování a zkvalitňování personálního obsazení pro výuku cizích jazyků termín: trvale, odpovědnost: vedení školy postupná proměna kultury školy (viz kultura školy) podpora profesionálního růstu pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání (DVPP) a kariérního systému pedagogických pracovníků termín:průběžně v časovém horizontu let , odpovědnost: vedení školy specializační studium školního metodika prevence (Kopecká) Aktualizace: Strana 6 (celkem 9)

7 termín: průběžně v letech , odpovědnost: Pavelka, Křivohlávek zaměření DVPP na tvorbu školního vzdělávacího programu, autoevaluaci a práci v týmech termín: říjen 2006, odpovědnost: vedení školy + vedoucí předmětových týmů školení učitelů v oblasti ICT (v rámci počítačové gramotnosti SIPVZ) školení P 0 a P I termín: září - prosinec 2006, odpovědnost: ICT koordinátor + Pavelka vnitřní vzdělávání v prohlubování dovedností při práci s počítačem zaměřené na: o využití dataprojektorů seznámení s prezentačním programem Impress termín: 29. a a dále průběžně, odpovědnost: Motl, Krhánek o interní komunikaci a komunikaci s rodiči a veřejností pomocí průběžně aktualizovaných www. stránek termín: celoročně, odpovědnost: Motl, Krhánek o využití ových adres pro komunikaci s vedením školy a s rodiči termín: celoročně, odpovědnost: všichni pedagogičtí pracovníci o informovanost rodičů o výsledcích žáků prostřednictvím internetové žákovské knížky (ověřování ve třídě 7.C 1. pololetí 2006/2007) přípravné schůzky s rodiči a vyučujícími v 7.C v termínu , odpovědnost: Motl o seznamování se s operačním systémem LINUX seminář pro pedagogy a veřejnost termín: , odpovědnost: Motl, Krhánek péče o rozvoj řídících pracovníků zapojením do projektu do studia školského managementu termín: 2007, odpovědnost: Ondráčková, Křivohlávek /Konkretizace DVPP viz příloha Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků/ C. Řízení školy podíl zaměstnanců, žáků a rodičů na demokratizaci školy aktivní zapojení vedoucích ročníků, metodického sdružení a vedoucích předmětových týmů do řízení školy prostřednictvím: a) tvorby, kontroly a hodnocení učebních plánů b) spolupráce s vedením školy na tvorbě krátkodobých (ročních) i dlouhodobých plánů činnosti a rozvoje školy a jejich hodnocení c) přenesením kompetencí a odpovědnosti za řízení svěřených oblastí výchovy a vzdělávání termín: celoročně, odpovědnost: Pavelka + vedoucí MS, vedoucí ročníků I. stupně a předmětových týmů volba třídních žákovských samospráv a tvorba třídních pravidel termín: , odpovědnost: třídní učitelé ustavení školní žákovské samosprávy a volba její rady, stanovení náplně činnosti žákovské samosprávy a termínů schůzek termín: , odpovědnost: Pavelka zhodnocení činnosti žákovské samosprávy termín: červen 2007, odpovědnost: Pavelka spolupráce se školskou radou při pravidelných schůzkách - nejméně 2x ročně termín:dle požadavku školské rady, odpovědnost: předsedkyně školské rady E. Rudecká pravidelné schůzky s rodiči třídní schůzky a konzultační dny termíny: , a 8.3., v čase 16:30 18:30 hod. odpovědnost: třídní učitelé + všichni pedagogičtí pracovníci podpora variability forem spolupráce s rodiči ( ové kontakty, Dny otevřených dveří, možnost návštěvy vyučovacích hodin, nabídky akcí ze strany rodičů, ) Aktualizace: Strana 7 (celkem 9)

8 termín: celoročně, odpovědnost: vedení školy, všichni vyučující D. Kultura a image školy postupné uskutečňování změny kultury školy termín: průběžně s časovým horizontem 2010, odpovědnost: vedení školy systematické budování image školy a vztahů se zákazníky školy (public relations) termín: trvale, odpovědnost: garant projektu Zdravá škola, všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy vydávání školního časopisu ALFONZ termín: 3-4x ročně, odpovědnost: Fišerová vydání BULLETINU 2007 pro rodiče a veřejnost termín: srpen 2007, odpovědnost: Ondráčková pravidelná aktualizace školních webových stránek, jejich využití k prezentaci akcí školy termín: celoročně, odpovědnost: Motl, Krhánek seminář LINUX pro učitele a veřejnost termín: , odpovědnost: Motl, Krhánek pravidelné neformální setkání s rodiči na školním večírku termín: jaro 2007, odpovědnost: Velčovský, Pavlíková pravidelné setkávání s bývalými členy sboru termíny: Vánoce 2006, Den učitelů ( ), odpovědnost:ondráčková, Horníčková, odpovědnost za přípravu vánočního programu: Machalová, Suchanová + vyučující Hv vytváření příjemného pracovního prostředí pro žáky i pracovníky školy, péče o vybavení a vzhled vnitřních i vnějších prostor školy termín: celoročně, odpovědnost: vedení školy, školník, třídní samosprávy a školní žákovská samospráva, všichni pedagogičtí pracovníci E. Ekonomické a materiálně technické podmínky ve spolupráci s MÚ Šumperk provedení svislé vnější izolace zdí budovy v prostoru centrálních šaten a kotelny termín: dle zpracování projektové dokumentace, odpovědnost: Pavelka,Kolba oprava střechy na tělocvičně, malování, nátěr podlahy termín: , odpovědnost: Kolba, Pavelka vybavování školy novým žákovským nábytkem (lavice a židle do pracovny fyziky, stavitelný nábytek do tříd I. stupně, židle do pracovny přírodopisu) termín: , odpovědnost: Pavelka postupná rekonstrukce stropů a osvětlení ve třídách III. poschodí dle zpracované světelné studie a projektové dokumentace ve spolupráci se zřizovatelem dílčí termín: a dále podle plánu odboru RUI, odpovědnost: Pavelka, Kolba oprava odpadů na sociálních zařízeních II. etapa (přední trakt) termín: do , odpovědnost: Kolba Aktualizace: Strana 8 (celkem 9)

9 oprava podlahy v hudební síni termín: , odpovědnost: Pavelka vybavení zahrady školní družiny průlezkami postupně termín: do , odpovědnost: Pavelka, Janků nákup regálů a nábytku do školní knihovny termín: do , odpovědnost: Fišerová, Pavelka nákup nábytku do kabinetů zeměpisu a chemie termín: do , odpovědnost: Rutarová, Velčovský, Pavelka nákup další části šatnových skříněk pro II. stupeň termín: do , odpovědnost: Pavelka Plán rozvoje školy a jeho konkretizace na školní rok 2005/2006 byl projednán a schválen na pedagogické radě dne Mgr. Radovan Pavelka ředitel školy Aktualizace: Strana 9 (celkem 9)

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Vedení školy. Školská rada

Vedení školy. Školská rada ve školním roce 2006/2007 A. Základní údaje o škole Název: Základní škola Šumperk, 8. května 63 Sídlo: 8. května 63, 787 01 Šumperk IČO: 00852317 REDIZO: 600 148 459 Zřizovatel: MÚ Šumperk, nám. Míru 1

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Strategie rozvoje školy

Strategie rozvoje školy Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Strategie rozvoje školy 2015-2019 Projednáno na ped. radě dne 20. 6. a 26. srpna 2014 a 26.8.2015 Vize školy ZŠ Václava Havla Poděbrady,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Closing the gap Podpora zdraví do škol ČR PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Podpora zdraví do škol Východiska vychází z celoevropské vzdělávací politiky to, co přispívá

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více