OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:"

Transkript

1 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY... 4 VÝCHOZÍMI PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY: TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE VĚTRÁNÍ PROSTOR MŠ HERNY KANCELÁŘSKÉ PROSTORY VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ HERNY V 1.NP VĚTRÁNÍ VARNY VĚTRÁNÍ PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ KUCHYNĚ VĚTRÁNÍ ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PŘÍSTUPNÉ ZE ZAHRÁDKY VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ UČITELEK VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ HEREN VE 2.NP VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ VĚTRÁNÍ CHÚC VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLUK OD VZT. ZAŘÍZENÍ PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ REGULACE A MĚŘENÍ POŽADAVKY NA MONTÁŽ ZÁSADY PROVEDENÍ IZOLACÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE STAVEBNÍ VYTÁPĚNÍ A MAR ELEKTROINSTALACE: ZDRAVOTNÍ INSTALACE: ZÁVĚR

2 OBSAH DOKUMENTACE: SO 01 - D501 SO 01 Technická zpráva SO 01 - D502 SO 01 Dispozice VZT 1. NP. 1:50 SO 01 - D503 SO 01 Dispozice VZT 2. NP. 1:50 SO 01 - D504 SO 01 Dispozice VZT krov 1:50 TECHNICKÁ ZPRÁVA: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Charakter stavby: Místo stavby: Investor: Objednatel MATEŘSKÁ ŠKOLA - JIŘÍKOV Novostavba k. ú. Jiříkov Město Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov Město Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov Pozemek: parcela p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015, stp.č. 638/1, 638/6 Vlastník pozemků: Město Jiříkov Náměstí 464/1, Starý Jiříkov Jiříkov 2. ÚVOD Tato část projektu řeší v rozsahu pro provedení větrání prostor mateřské školy v Jiříkově. Objekt vznikne jako novostavba na místě původní budovy MŠ na pozemcích města Jiříkov, Hradecké ulici. V 1.NP budovy bude samostatný vstup do zádveří, z něhož bude vstup do jedné ze tří heren se sociálním zázemím pro děti a učitelky. Dále pak Zádveří centrálního vstupu do budovy se vstupem do skretariátu MŠ, technické místnosti a haly se schodištěm do 2.NP. V 1.NP bude vybudovaná ještě varna se zázemím, sociálním zařízení pro personál, technických místností pro technologii vytápění s plynovými kotli a větrání varny, administrativních prostor a sociálním zařízením s přímým venkovním vstupem na dětské hřiště. V 2.NP budovy jsou navrženy dvě herny se sociálním zařízením pro děti a učitelé, přípravna pro výdej jídel s výtahem do varny v 1.NP. Místnosti heren v 2.NP budou navíc přístupné venkovním schodištěm. Pro krytí ztrát tepla prostupem a zároveň pro eliminaci vlivu chladných ploch je objekt vybaven standardním teplovodním otopným systémem připojeným na vlastní plynovou kotelnu. Kvalita vnitřního prostředí je stanovena na základě zák. č.258/2000 Sb. a N. V. č. 410/2005 Sb.; č.361/2007 Sb. včetně změny č.68/2010 Sb. Dále pak dle vyhl. č. 137/2004 Sb. a 6/2003 Sb. 2

3 Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev VZT je teplovodní plynová kotelna situovaná v samostatné místnosti v 1.NP objektu, která je řešena v části F. 1.4.a Vytápění. Větrání místností s instalovanými okny jako jsou herny, kanceláře, denní místnost, šatny ve 2.NP, hala a chodby apod., bude zajištěno přirozeně pomocí otvíravých oken. Místnosti sociálních zařízení budou odvětrány podtlakově pomocí odvodních ventilátorů s odtahem vyvedeným nad střechu objektu, případně na fasádu. Pro přívod vzduchu do místností bez možnosti dostatečného přirozeného větrání budou instalovány přívodní VZT jednotky s rekuperací tepla a teplovodním ohřevem. Projekt je zpracován v rozsahu pro a v souladu s vyhláškami a normami. Jedná se především o následující nařízení a normy: - Vyhláška č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - Nařízení vlády č.68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. - Zákon č.86/ 2002 o ochraně ovzduší - Nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a změna 88/2004 Sb., - ČSN ,,Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. - ČSN ,,Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. - ČSN ,,Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty. - ČSN Požární bezpečnost staveb shromažďovací prostory. - ČSN ,,Šatny, umývárny a záchody. - ČSN ,,Obytné budovy. - Vyhláška č.137/1998 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu. - Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví ukazatele pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Návrh a dimenzování větracího zařízení je provedeno na základě hygienických předpisů (tj. požadované teploty vnitřního vzduchu, výpočtové venkovní teploty, požadované intenzity výměny vzduchu, požadované dávky vzduchu na osobu a zařizovací předměty, hlučnost VDI 2081, DIN 4109 atd.), požárních a bezpečnostních požadavcích a na tepelné bilanci. Rozvody větracího vzduchu jsou vedeny v podhledech příslušných prostor. Stoupací vedení budou instalována v šachtě, případně budou vedena rohem místností v SDK zákrytu. Větrání místností sociálního zařízení je řešeno podtlakově s náhradou vzduchu přes dveřní a stěnové mřížky ze sousedních prostorů. Větrání technické místnosti s technologií vytápění je řešeno jako nucené rovnotlaké až mírně přetlakové. Větrání ostatních blíže nepopsaných prostorů bude přirozeným způsobem a tento projekt toto neřeší. 3

4 2.1 Výchozí podklady Výchozími podklady pro zpracování projektové dokumentace byly: a) Stavební dispozice objektu, řezy, pohledy b) Situace blízké zástavby c) Hygienické normy a předpisy VZT zařízení d) Podklady od použitého zařízení e) Návrhový program fi. ATREA f) Požadavky investora g) Montážní předpisy dodavatele jednotlivých zařízení h) Údaje předané projektantem stavby, ZTI a ÚT 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Množství přívodního a odvodního vzduchu je patrno z výkresové části dokumentace. Jednotlivé typy zařízení jsou popsány v legendě na výkresech dispozice. Zdroj a rozvody topné vody jsou popsány v části dokumentace F. 1.4.a - Vytápění. 3.1 Základní údaje Za výpočtové hodnoty lze pokládat následující údaje, vycházející ze základních meteorologických údajů. Teploty a hydrometrie venkovního vzduchu: Parametry Zima Léto Výpočtová teplota dané oblasti -18 C +32 C Entalpie vzduchu -16 kj/kg +59 kj/kg Relativní vlhkost vzduchu 90 % 35 % Absolutní vlhkost vzduchu 0,7 g/kg 10,5 g/kg teplota Parametry vnitřního prostředí: zima C léto C min. výměna x/hod Učebny, herny 22 ± 2 max m 3 /h/os - žáka Gastroprovoz (varna, přípravna,...) 20 ± 2 max m 3 /h/osobu WC min m 3 /h /mísu pisoár min m 3 /h /pisoár šatny 22 ± 2 max m 3 /h/žáka (šatní místo) sprchy m 3 /h na sprchu umývárny m 3 /h /umývadlo 4

5 3.2 Větrání prostor MŠ Herny Místnosti heren v MŠ jsou navrženy jako větrané přirozeně okny. Herny mají dostatečný počet otevíratelných výplní otvorů, jejichž spárová průvzdušnost umožňuje přirozené provětrání prostoru. K provětrání heren ve 2.NP přispívají i ventilátory instalované k odvětrání sociálních zařízení, do kterých je náhrada odsátého vzduchu zajištěna přefukovými elementy z místností heren a šaten. Pro ohřev větracího vzduchu v těchto prostorech bylo uvažováno při návrhu topných těles s dostatečnou výkonovou rezervou Kancelářské prostory Větrání prostor kanceláří, ředitelny a sborovny je uvažováno přirozené okny. Každá z místností má nejméně jedno otevíratelné okno. Ohřev větracího vzduchu zajišťuje rezerva výkonu topných těles Větrání zázemí herny v 1.NP Místnost šatny a sociálního zázemí k herně v 1.NP nemají možnost přirozeného větrání. K větrání těchto prostor bude instalována VZT jednotka s rekuperací tepla a teplovodním ohřívačem v podstropním provedení (např.: Atrea Duplex 500 Multi). Umístění jednotky je navrženo nad podhledem v prostoru šatny. K jednotce je nutné zajistit servisní přístup. Jednotka bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu nasávaného ze severní fasády objektu do prostoru šatny a odvod znečišťěného vzduchu z místnosti umývárny a WC. Jednotka pracuje se vzduchovým výkonem: VZT jednotka je navržena ve složení: Přívod: vstupní hrdlo DN200mm těsná uzavírací klapka pro ovládání servopohonem filtrační komora s filtrem G4 komora zpětného získávání tepla s deskovým protiproudým výměníkem s interním obchozem s klapkou ovládanou servopohonem teplovodní ohřívač vzduchu ventilátorová sekce ventilátor s EC motorem výstupní hrdlo DN200 Odvod: vstupní hrdlo DN200mm těsná uzavírací klapka pro ovládání servopohonem filtrační komora s filtrem G4 odvodní část systému zpětného získávání tepla ventilátorová sekce - ventilátor s EC motorem výstupní hrdlo DN200 Zařízení bude vybaveno automatickou regulací, která bude zajišťovat: 5

6 - regulaci teplovodního ohřívače vzduchu na základě teploty vzduchu - ovládání by-passové klapky na základě teplot vnitřního a venkovního vzduchu - ovládání uzavíracích klapek v jednotce - protimrazovou ochranu teplovodního výměníku - signalizaci všech provozních a havarijních stavů systému (provozní data jednotky, teploty vzduchu, zanesení filtrů, polohy uzavíracích a regulačních klapek) Přívodní a odsávací potrubí SPIRO, bude vedeno pod stropem větraných místností a bude osazeno distribučními elementy talířovými ventily, napojenými na potrubí hlukově izolovanými hadicemi a osazenými v podhledech. Výfuk odpadního vzduchu bude vyveden nad střechu objektu přes výfukovou (samotahovou) hlavici CAGI. V odsávacím, přívodním, sacím a výfukovém potrubí budou podle potřeby osazeny tlumiče hluku a hadice Sonodec pro snížení hlučnosti na požadovanou hladinu. Jednotka Duplex bude odvodněna do nejbližší kanalizace přes protizápachovou uzávěrku dod. profese ZTI. Jednotka bude zajišťovat přívod vzduchu do šaten v objemu 560m 3 /hod. Odsávané množství vzduchu ze sociálních zařízení bude celkem 580m 3 /hod. Jednotka bude řízena systémem MaR, který je dodáván jako volitelné příslušenství. Spínání chodu jednotky bude při vstupu do prostor šatny či umývárny pohybové čidlo s nastavitelným časovým doběhem Větrání varny Z výpočtu tepelné a vlhkostní bilance zařízení gastrotechnologie vychází potřebná výměna vzduchu 6000 m 3 /h. Pro větrání varny je navržena rekuperační digestoř Atrea Diner-TS napojená na přívodní filtrační ventilátorovou jednotku, instalovanou v technické místnosti v 1.NP a odvodní ventilátorovou jednotku instalovanou v prostoru půdy (krovu). Čerstvý vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii a tlumič hluku do přívodní ventilátorové jednotky (poz. 2.51), kde je filtrován a ventilátorm dopravován přes tlumiče hluku, tepelně izolovanými vzduchovody do prostoru varny, do rekuperační digestoře Diner-TS. V zimním období je přiváděný vzduch v digestoři předehříván v deskových rekuperačních výměnících s by-passem, dle potřeby případně dohříván na teplovodních ohřívačích a přívodními vyústkami vyfukován do prostoru varny. Odvod vzduchu je řešen z varny pomocí kuchyňských zákrytů. Jako nadřazená bude pracovat digestoř Diner-TS, instalována nad varným centrem. Jí podřízený a do bočního vstupu napojený bude akumulační zákryt bez tukových filtrů (např. Atrea Kubus) o rozměrech 1500x1200mm nad myčkou nádobí. Přímo na odvodní potrubí bude napojen zákryt (např. Atrea Modis) o rozměrech 1400x1000mm s tukovými filtry nad lázní. Odsávací zákryty nad myčkou nádobí a lázní budou připojeny do odvodního systému přes uzavírací klapky ovládané servopohonem, které bude otevírat obsluha v případě potřeby spínačem. Odvodní vzduch bude veden vodotěsnými rozvody nad podhledem a šachtou do prostoru půdy (krovu), kde bude přes tlumiče hluku přiveden do ventilátorové odvodní jednotky, z té je vyfukován přes tlumič hluku výfukovou hlavici nad střechu objektu. Systém větrání kuchyně bude vybaven automatickou regulací, která bude zajišťovat: - regulaci výkonu ventilačních jednotek v závislosti na teplotě v prostoru kuchyně s možností manuálního ovládání - regulaci teplovodního ohřívače vzduchu na základě teploty vzduchu - ovládání by-passové klapky rekuperátorů na základě poměru teplot vnitřního a venkovního vzduchu 6

7 - ovládání uzavíracích klapek v přívodní a odvodní jednotce - protimrazovou ochranu rekuperačního a teplovodního výměníku - signalizaci všech provozních a havarijních stavů systému (provozní data jednotky, teploty vzduchu, zanesení filtrů, polohy uzavíracích a regulačních klapek) Odvod kondenzátu kuchyňských zákrytů bude zaústěn přes protizápachový uzávěr do odpadního potrubí kanalizace Větrání provozního zázemí kuchyně Sklady a prostory zázemí kuchyně jako chodby, zásobovací komunikace, která mají otevíratelná okna nebo venkovní dveře a budou větrány přirozeně průvzdušností, případně otevíráním výplní otvorů. Sklad potravin bude větrán přirozeně - propojením přes stěnové a dveřní mřížky se sousedním prostorem varny. Sklad nádobí bude propojen pomocí přefukových elementů (mřížek) s prostorem chodby. Sklad zeleniny bude větrán přirozeně uzavíratelnými ventilačními otvory v obvodové stěně do severní fasády. S ohledem na to, že vyústění na fasádě je v prostoru schodiště sloužícího jako úniková cesta a nejsou splněny vzdálenosti od požárně otevřených ploch jiných požárních úseků, budou ve vnitřním líci větracích otvorů osazeny požární ventily. Ty budou zajišťovat funkci ochrany před šířením požáru a zároveň umožní manuální regulaci větrání skladu zeleniny. Sklad 1.24 bude větrán podtlakově s ohledem na odvětrání tepelných zisků od instalovaných chladniček. Odvodní ventilátor bude spínán prostorovým termostatem s nadřazeným spínáním od vstupu do místnosti. Místnost přípravny 2.07 bude sloužit pro vydávání stravy v hernách ve 2.NP a mytí stolního nádobí. Dle tepelně vlhkostní bilance je pro instalovanou lázeň s 3 kw ohřevem potřebná výměna vzduchu 455m 3 /hod. Odvětrání přípravny je navrženo jako podtlakové kuchyňskou kompaktní digestoří o rozměrech 900x600mm s odpovídajícím výkonem. Výtlak ventilátoru digestoře bude vyveden nad střechu a zakončen hlavicí CAGI. Ve výtlaku digestoře bude osazena tvarovka pro odvod kondenzátu zaústěná přes zápachovou uzávěrku do kanalizace Větrání šaten a sociálního zařízení kuchyně Denní místnost a šatna zaměstnanců 1.17 je místnost s otevíratelnými okny, tedy s možností přirozeného větrání. Místnosti sociálního zařízení 1.18 a 1.19 budou větrány nuceně podtlakově s ohledem na instalované zařizovací předměty. V podhledu místnosti 1.19 bude instalován potrubní ventilátor požadovaného výkonu napojený na odsávací potrubí ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Zařízení bude sloužit zároveň pro podtlakové větrání úklidové komory místnost č Výtlak ventilátoru bude napojen SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku a vyveden na fasádu objektu v dostatečné vzdálenosti od oken. Vyústění na fasádě bude překryto přetlakovou žaluziovou klapkou. Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h - na sprchu 150 m 3 /h 7

8 Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů. Ventilátor bude ovládán vypínačem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání místností sociálního zařízení přístupné ze zahrádky Větrání sociálních zařízení přístupných ze zahrádky bude podtlakové. Odsávání bude zajišťováno potrubním ventilátorem o potřebném výkonu, instalovaným v podhledu. Na odvodní ventilátor bude napojen rozvod montovaný ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Výtlak ventilátoru bude napojen SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku na odvodní potrubí ze zázemí zaměstnanců a tímto společným výtlakem na fasádu objektu. Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude netěsnostmi oken a vstupních dveří a přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů. Ventilátor bude ovládán vypínačem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání místností sociálního zařízení učitelek Větrání sociálních zařízení učitelek v 1. a 2.NP bude podtlakové. Odsávání bude zajišťováno potrubními ventilátory o potřebném výkonu, instalovanými v podhledu. Na odvodní ventilátory bude napojen rozvod montovaný ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Výtlaky ventilátorů budou napojeny SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku a vyvedené výtlačným potrubím nad střechu objektu. Vyústění nad střechou budou opatřena samotahovými ventilačními hlavicemi CAGI. Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h - na výlevku 50 m 3 /h - na sprchu 150 m 3 /h Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů herny a šatny. Ventilátor bude ovládán vypínačem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání zázemí heren ve 2.NP Zázemí každé z heren je tvořeno šatnou, která má venkovní dveře a okna, umožňující její přirozené 8

9 větrání. Na prostor herny a šatny navazuje místnost umývárny a WC. Zde jsou instalována umyvadla, klozety a sprcha. Větrání sociálních zařízení je navrženo jako podtlakové. Odsávání bude zajišťováno z každého prostoru umývárny potrubním ventilátorem o potřebném výkonu, instalovaným v podhledu. Na odvodní ventilátory bude napojen rozvod montovaný ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Výtlaky ventilátorů budou napojeny SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku a vyvedené výtlačným potrubím nad střechu objektu. Vyústění nad střechou budou opatřena samotahovými ventilačními hlavicemi CAGI. Na odvětrání umývárny 2.04 bude navíc napojeno odvětrání místnosti úklidu Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h - na výlevku 50 m 3 /h - na sprchu 150 m 3 /h Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů herny a šatny. Ventilátor bude ovládán vypínačem, případně společně pohybovým čidlem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání technických místností V objektu budou 2 technické místnosti. V jedné bude přívodní jednotka pro větrání varny. V této místnosti je navrženo podtlakové větrání s intenzitou 2x/hod. K odvětrání je navržen potrubní ventilátor s pracovním bodem 70m 3 /hod; 130Pa se sáním opatřeným krycí mřížkou s těsnou uzavírací klapkou ovládanou servopohonem s havarijní funkcí ve výtlaku. Za ventilátorem bude osazen tlumič hluku. Odvodní potrubí je vyvedeno šachtou do prostoru krovu a nad střechu objektu. V druhé technické místnosti budou instalovány plynové kotle s technologií pro vytápění objektu a ohřev TUV. Instalované plynové kotle jsou profesí ÚT navrženy kondenzační s uzavřenou spalovací komorou a vlastním přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí. Místnost tedy není nutno posuzovat s ohledem na přívod spalovacího vzduchu. Objem technické místnosti ÚT: 10,93 x 3,62 = 39,55 m 3 Z požadavku profese vytápění a rozvodů ZP je nutná minmálně 0,5 - násobná výměna: 0,5 x 39,55 = 19,8 m 3 /h Pro odvod tepelné zátěže bude nutná výměna vzduchu: Vp = Qz / (ρ. c. t) = 250 m 3 /hod To odpovídá intenzitě větrání 6,3 x/hod Větrání kotelny bude rovnotlaké až mírně přetlakové. Přívod větracího vzduchu je navržen radiálním potrubním ventilátorem do kruhového potrubí RM 160 instalovaným v prostoru místnosti kotelny včetně kapsového filtru a tlumičů hluku s nasáváním čerstvého vzduchu ze severní fasády objektu. 9

10 Odvod vzduchu z kotelny bude zajišťovat radiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí RM 160 přes instalovanou krycí mřížku a tlumiče hluku. Ve výtlaku ventilátoru bude osazena kruhová těsná regulační klapka ovládaná servopohonem s havarijní funkcí. Výtlak ventilátoru bude vyveden nad střechu, kde bude potrubí zakončené minimálně 0,6 m nad střechou výfukovou hlavicí. Větrací zařízení kotelny bude řízeno časovým spínačem tak, aby zajistilo potřebnou výměnu vzduchu 0,5x/hod a v případě překročení prostorové teploty v místnosti kotelny bude prostorovým termostatem sepnuto pro odvod tepelných zisků Větrání CHÚC Větrání prostoru zádveří, haly se schodištěm a chodby je uvažováno jako přirozené s přívodem vstupními dveřmi a okny v 1. i 2. NP umožňujícími příčné provětrání. Vzhledem k tomu, že prostory chodby 2.02, hala, schodiště a zádveří jsou určeny dokumentací PBŘ jako CHUC typu A je nutné zajistit větrání uvedených prostorů v souladu požární větrání tohoto prostoru v souladu se zprávou protipožárního zabezpečení stavby. Odvětrání prostoru bude provedeno přirozeně otevřením vstupních dveří a oken, splňujících volnou průtočnou plochou požadavek nejméně 2m 2 dle PBŘ. 4. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Instalací VZT nedojde k vypouštění žádných škodlivých látek ovlivňujících kvalitu životního prostředí. Na přívodním i odvodním potrubí VZT budou použity filtry pro zachycování prachu. Z tohoto důvodu nedojde ke zhoršování životního prostředí vlivem jejího provozu. 5. HLUK OD VZT. ZAŘÍZENÍ Instalovaná zařízení a rozvody VZT nebudou nepříznivě hlukově omezovat obyvatele řešeného objektu, ani stávajících sousedních budov. Zdrojem hluku budou především ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Na sání a výfuku ventilátorů, případně VZT jednotek budou osazeny pružné manžety, ventilátory budou uloženy na tlumičích chvění a podle potřeby budou do potrubí osazeny tlumiče hluku. 6. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ VZT potrubí bude provedeno v souladu s ČSN Předmětný objekt je členěn dle požární zprávy na jednotlivé požární úseky. Rozvodné potrubí bude v požárně dělících stěnách osazeno požárními klapkami, případně opatřeno protipožární izolací obkladem. Ve větraném prostoru a v potrubí budou osazena tepelná nebo kouřová čidla a v případě požáru bude větrání automaticky vypnuto. Jako průvzdušné prvky budou do požárně dělících konstrukcí osazeny stěnové požární uzávěry. Instalované požární uzávěry budou ovládány ručně s termoelektrickou spouští. Do větracích otvorů ve skladu zeleniny ústících na severní fasádě do oblasti schodiště, budou s ohledem na vzdálenost požárně otevřených ploch jiných požárních úseků osazeny ve vnitřním líci požární ventily s tepelnou spouští. Podrobně bude toto řešeno v dalším stupni PD. 10

11 7. REGULACE A MĚŘENÍ Větrací jednotka pro šatnu v 1.NP bude dodána včetně systému MaR, který lze objednat jako volitelné příslušenství jednotky. Tento systém MaR zajistí regulaci vzduchového výkonu jednotky, regulaci teploty přívodního vzduchu, ovládání by-passové klapky, otevíraní uzavíracích klapek na vstupních hrdlech jednotky, dále zajišťuje protimrazovou ochranu tepelných výměníků. Systém regulace rovněž zajišťuje sledování provozních a poruchových stavů s jejich signalizací. Regulace teploty přívodního větracího vzduchu do prostoru šatny k herně v 1.NP bude provedena pomocí směšovacího uzlu topné vody v připojení ohřívače VZT jednotky, ovládaného systémaem MaR jednotky. Rekuperační digestoř instalovaná v prostoru varny bude dodána se systémem MaR, dodávaným jako volitelné příslušenství. Objednání systému MaR musí být provedeno pro konkrétní typy přívodních a odtahových ventilátorů. Dodaný systém MaR umí řídit a signalizovat veškré provozní parametry a stavy (průtok vzduchu, teploty přiváděného vzduchu, regulace by-passu rekuperátoru,...). Regulaci teploty přiváděného vzduchu do prostoru varny bude zajišťovat regulační směšovací uzel instalovaný v místě napojení ohřívačů na topnou větev, ovládaný ze systému MaR. Ovládání ventilátorů v soc. zařízeních bude provedeno pomocí světelných spínačů nebo pohybových čidel a doběhových relé, případně pomocí časových programátorů. Programovatelnými časovými regulátory budou osazeny taktéž všechny VZT zařízení pro větrání skladů. V technických místnostech bude spínání kombinováno s prostorovými termostaty, aby nedošlo k překročení max. přípustné teploty v prosotoru. 8. Požadavky na montáž Montáž vzduchotechniky musí provádět odborně fundovaná firma, mající s montáží vzduchotechniky praktické zkušenosti. Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. Veškeré potřebné otvory (např. pro vyústky, nástavce apod.) v potrubí pozinkovaného plechu budou vystřiženy při montáži, umístění otvorů podle výkresu se upřesní na montáži podle skutečných otvorů. Délku nástavců k vyústkám je nutné doměřit na stavbě dle skutečné situace. Závěsy, podpěry VZT jednotek a potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů bude provedeno do stropní konstrukce nebo pomocných stavebních konstrukcí. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér vzduchotechniky v roztečích takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchycení potrubí. Upevnění výdechů a stříšek na střeše (požadovaný materiál měď) bude zhotoveno na montáži z dodaného materiálu. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy pryží. Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Pro vodivé spojení slouží minimálně 2 vějířovité podložky ČSN , vložené pod hlavu přesných kadmiovaných šroubů a matic. Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem. 11

12 Je třeba zajistit, aby vzduchovody v místech průchodu zdmi byly obaleny izolací, aby bylo zabráněno šíření vibrací. Před montáží jednotlivých dílů VZT je třeba z nich odstranit nečistoty. Dále je třeba odstranit či nechat odstranit nečistoty apod. v průchodu zdmi a stropy. Je třeba zajistit doizolování vzduchovodů a požárních klapek v požárních předělech tak, aby toto doizolování splňovalo parametry požárního předělu. Doměry, etáže a odskoky vzduchovodů budou doměřeny na stavbě dle skutečné dispozice. Tvarovky (odbočky, rozbočky) vzduchovodů je třeba opatřit náběhovými plechy pro budoucí zaregulování. Při montáži vzduchotechniky musí být brán ohled na celkovou koordinaci jednotlivých profesí. Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že provozování zařízení bude možno efektivněji provozovat, než předpokládal projekt. Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení, zejména měření a regulace. 9. Zásady provedení izolací vzduchotechnických potrubí 1. Tepelná izolace Tepelně budou izolovány úseky potrubí, ve kterém je dopravován vzduch o jiné teplotě, než je teplota okolí. Toto neplatí v těch případech, kdy se jedná o dopravu odpadního vzduchu, který již dále nebude používán pro potřeby sekundárního provětrávání či temperování pomocných místností či pro rekuperaci odpadního tepla, nebo nehrozí kondenzace vodních par uvnitř potrubí. Proto se předpokládají následující typy tepelných izolací pro různé možnosti rozdílů teplot mezi okolím a dopravovaným vzduchem a dle umístění potrubí: parotěsná izolace na bázi kaučuku v místech nasávání čerstvého venkovního vzduchu vedeného uvnitř místnosti (platí pro nasávání vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky) tepelná izolace na bázi minerální vlny ORSIL o tl. 40 mm s hliníkovou folií Tenčí izolace budou používány v těch případech, kdy rozdíl teplot dopravovaného vzduchu a jeho okolí nepřevýší uvedenou hodnotu C 40 mm vzduchovod odpadního vzduchu od VZT jednotky nad 25 C 60 mm vzduchovod čerstvého vzduchu k VZT jednotce 2. Požární izolace Jako požární izolace je možno používat jen takové druhy izolací, které mají příslušné atesty pro požadovaný stupeň požární odolnosti. Obecně se předpokládá, že dodavatel pro požární izolace do odolnosti 45 minut použije izolace z minerální plsti ORSIL tl. 40mm s folií. Při izolaci VZT potrubí je vždy nutno používat izolace, které mají příslušnou požární odolnost pro ten daný úsek potrubí v konkrétním místě stavby. Vzduchovody budou požárně izolovány mezi požárním předělem a listem požární klapky, umístěné mimo požární předěl. Požární ucpávky okolo VZT rozvodů budou s minimální odolností 60minut. 12

13 3. Hluková izolace Jako hlukové izolace se předpokládá použití desek z minerální plsti s vysokou hustotou a s oplechováním pozinkovaným plechem o tl. 0,6 mm. Akustický útlum použitých akustických izolací musí být garantován, přičemž se předpokládá, že tento útlum musí být minimálně takový jako garantovaný útlum tlumícího prvku vloženého do kanálů vedoucí vzduch. Proto hlukové izolace budou použity na trasách vzduchovodů mezi zdrojem hluku (ventilátor, vzduchotechnická jednotka) a tlumícím prvkem (tlumič hluku), přičemž touto izolací bude obalen jak vlastní zdroj hluku (ventilátor, pokud již není hlukově opláštěn) tak i vlastní tlumiče hluku. 10. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE Ocelové doplňkové konstrukce pro vedení rozvodů a VZT potrubí budou opatřeny dvojnásobným nátěrem základním a vrchním nátěrem syntetickým s ováním. Před prováděním nátěrů je nutno provést dokonalé okartáčování a odmaštění natíraných ploch. 9.1 Stavební - provedení potřebných prostupů a jejich zazdění po ukončené montáži - provedení a upevnění konstrukcí pod VZT jednotky - provést osazení větracích fasádních mřížek a žaluzií Veškeré zednické práce musí být ukončeny před zahájením montáže strojního zařízení včetně vybílení, při montáži VZT zařízení nesmí být na pracovišti prach. 9.2 Vytápění a MaR - zajistit přívod topné vody k ohřívačům větracího vzduchu - dodávka a zapojení směšovacích armatur včetně snímacích čidel teploty - provést regulaci teploty topné vody pro jednotlivé jednotky VZT - ovládání oběhových čerpadel směšovacích uzlů VZT jednotek - dodávka všech regulačních armatur s elektropohonem včetně jejich ovládání - zajistit blokování chodu VZT zařízení při uzavřených požárních klapkách - zajistit vypnutí aktivních prvků VZT na základě povelu kouřového čidla v potrubí 9.3 Elektroinstalace: - provést připojení el. instalace k VZT jednotkám a ventilátorům - propojení jednotek VZT a regulátorů MaR - připojení všech elektropohonů regulačních ventilů - provést ochranu zařízení pospojováním a zemněním - zajistit pospojení a uzemnění kovových prvků vyvedených nad střechu objektu - zajistit blokování chodu VZT zařízení při uzavřených požárních klapkách - zajistit vypnutí aktivních prvků VZT na základě povelu kouřového čidla v potrubí 13

14 9.4 Zdravotní instalace: - provést odvodnění od VZT jednotek a kuchyňských zákrytů 11. Závěr Projekt je zpracován dle příslušných ČSN a předpisů. Svým rozsahem odpovídá Stavebnímu zákonu z července Při vlastní realizaci projektu je nutno dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy. Tato dokumentace slouží k získání stavebního povolení na provedení stavby a není podkladem pro provádění montážních prací. Detailnější řešení bude provedeno v další stupni projektové dokumentace. Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutné, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi jednotlivými částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva apod.), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti vezme plné garance. Totéž platí i o tom, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuelně investora na tuto skutečnost upozornit. Po dokončení montáže je nutné provést předepsané tlakové a topné zkoušky pro seřízení a vyregulování větracího systému.dokumentace slouží k vydání stavebního povolení a není určena k vlastnímu provádění stavby. V Sázavce, dne Vypracoval: ing. Karel 14

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA VENTOP S.R.O. Vančurova 945/30 360 17 Karlovy Vary IČ: 182 25 942 Tel.: 353 568 076, 775 705 866 E-mail: projekce@ventop.cz AKCE: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, VÝMĚNA

Více

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Datum: 8.12.2006 z.č. Atrea: N 06/13 OBSAH: A - Popis

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3 Název akce: Stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, 751 31 Lipník nad Bečvou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK 2 TPM 088/12 MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, www.mandik.cz OBSAH 1. VÝKONOVÁ ŘADA JEDNOTEK................................................

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA VI/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.5. VZDUCHOTECHNIKA F.5.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha

Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP di5 architekti Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha zpracováno pro Státní operu projekční kanceláří inženýři v Praze 15.4.2011 1 / 108 inženýři

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 (09.2013) ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LOJOVICKÁ LOJOVICKÁ 557, 142 00 PRAHA - LIBUŠ

BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LOJOVICKÁ LOJOVICKÁ 557, 142 00 PRAHA - LIBUŠ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LOJOVICKÁ LOJOVICKÁ 557, 142 00 PRAHA - LIBUŠ srpen 2009 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 1. 1. Identifikační údaje zadavatele auditu... 5 1. 2. Identifikační údaje

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem

1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem Příručka Průvodce rekuperací PAUL 1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem tepla = rekuperace Jen málo projekčních kanceláří počítá již při navrhování nízkoenergetických

Více

jednotek KLMZ pro ZONU II

jednotek KLMZ pro ZONU II PODNIKOVÁ NORMA Platnost od: 1.05.2010 Návod k používání, montážní a provozní předpisy PKP 12 7449 jednotek KLMZ pro ZONU II 1. ÚVOD 1.1 Návod k používání je určen provozovateli klimatizačních jednotek

Více