OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:"

Transkript

1 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY... 4 VÝCHOZÍMI PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY: TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE VĚTRÁNÍ PROSTOR MŠ HERNY KANCELÁŘSKÉ PROSTORY VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ HERNY V 1.NP VĚTRÁNÍ VARNY VĚTRÁNÍ PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ KUCHYNĚ VĚTRÁNÍ ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PŘÍSTUPNÉ ZE ZAHRÁDKY VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ UČITELEK VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ HEREN VE 2.NP VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ VĚTRÁNÍ CHÚC VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLUK OD VZT. ZAŘÍZENÍ PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ REGULACE A MĚŘENÍ POŽADAVKY NA MONTÁŽ ZÁSADY PROVEDENÍ IZOLACÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE STAVEBNÍ VYTÁPĚNÍ A MAR ELEKTROINSTALACE: ZDRAVOTNÍ INSTALACE: ZÁVĚR

2 OBSAH DOKUMENTACE: SO 01 - D501 SO 01 Technická zpráva SO 01 - D502 SO 01 Dispozice VZT 1. NP. 1:50 SO 01 - D503 SO 01 Dispozice VZT 2. NP. 1:50 SO 01 - D504 SO 01 Dispozice VZT krov 1:50 TECHNICKÁ ZPRÁVA: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Charakter stavby: Místo stavby: Investor: Objednatel MATEŘSKÁ ŠKOLA - JIŘÍKOV Novostavba k. ú. Jiříkov Město Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov Město Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov Pozemek: parcela p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015, stp.č. 638/1, 638/6 Vlastník pozemků: Město Jiříkov Náměstí 464/1, Starý Jiříkov Jiříkov 2. ÚVOD Tato část projektu řeší v rozsahu pro provedení větrání prostor mateřské školy v Jiříkově. Objekt vznikne jako novostavba na místě původní budovy MŠ na pozemcích města Jiříkov, Hradecké ulici. V 1.NP budovy bude samostatný vstup do zádveří, z něhož bude vstup do jedné ze tří heren se sociálním zázemím pro děti a učitelky. Dále pak Zádveří centrálního vstupu do budovy se vstupem do skretariátu MŠ, technické místnosti a haly se schodištěm do 2.NP. V 1.NP bude vybudovaná ještě varna se zázemím, sociálním zařízení pro personál, technických místností pro technologii vytápění s plynovými kotli a větrání varny, administrativních prostor a sociálním zařízením s přímým venkovním vstupem na dětské hřiště. V 2.NP budovy jsou navrženy dvě herny se sociálním zařízením pro děti a učitelé, přípravna pro výdej jídel s výtahem do varny v 1.NP. Místnosti heren v 2.NP budou navíc přístupné venkovním schodištěm. Pro krytí ztrát tepla prostupem a zároveň pro eliminaci vlivu chladných ploch je objekt vybaven standardním teplovodním otopným systémem připojeným na vlastní plynovou kotelnu. Kvalita vnitřního prostředí je stanovena na základě zák. č.258/2000 Sb. a N. V. č. 410/2005 Sb.; č.361/2007 Sb. včetně změny č.68/2010 Sb. Dále pak dle vyhl. č. 137/2004 Sb. a 6/2003 Sb. 2

3 Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev VZT je teplovodní plynová kotelna situovaná v samostatné místnosti v 1.NP objektu, která je řešena v části F. 1.4.a Vytápění. Větrání místností s instalovanými okny jako jsou herny, kanceláře, denní místnost, šatny ve 2.NP, hala a chodby apod., bude zajištěno přirozeně pomocí otvíravých oken. Místnosti sociálních zařízení budou odvětrány podtlakově pomocí odvodních ventilátorů s odtahem vyvedeným nad střechu objektu, případně na fasádu. Pro přívod vzduchu do místností bez možnosti dostatečného přirozeného větrání budou instalovány přívodní VZT jednotky s rekuperací tepla a teplovodním ohřevem. Projekt je zpracován v rozsahu pro a v souladu s vyhláškami a normami. Jedná se především o následující nařízení a normy: - Vyhláška č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - Nařízení vlády č.68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. - Zákon č.86/ 2002 o ochraně ovzduší - Nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a změna 88/2004 Sb., - ČSN ,,Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. - ČSN ,,Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. - ČSN ,,Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty. - ČSN Požární bezpečnost staveb shromažďovací prostory. - ČSN ,,Šatny, umývárny a záchody. - ČSN ,,Obytné budovy. - Vyhláška č.137/1998 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu. - Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví ukazatele pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Návrh a dimenzování větracího zařízení je provedeno na základě hygienických předpisů (tj. požadované teploty vnitřního vzduchu, výpočtové venkovní teploty, požadované intenzity výměny vzduchu, požadované dávky vzduchu na osobu a zařizovací předměty, hlučnost VDI 2081, DIN 4109 atd.), požárních a bezpečnostních požadavcích a na tepelné bilanci. Rozvody větracího vzduchu jsou vedeny v podhledech příslušných prostor. Stoupací vedení budou instalována v šachtě, případně budou vedena rohem místností v SDK zákrytu. Větrání místností sociálního zařízení je řešeno podtlakově s náhradou vzduchu přes dveřní a stěnové mřížky ze sousedních prostorů. Větrání technické místnosti s technologií vytápění je řešeno jako nucené rovnotlaké až mírně přetlakové. Větrání ostatních blíže nepopsaných prostorů bude přirozeným způsobem a tento projekt toto neřeší. 3

4 2.1 Výchozí podklady Výchozími podklady pro zpracování projektové dokumentace byly: a) Stavební dispozice objektu, řezy, pohledy b) Situace blízké zástavby c) Hygienické normy a předpisy VZT zařízení d) Podklady od použitého zařízení e) Návrhový program fi. ATREA f) Požadavky investora g) Montážní předpisy dodavatele jednotlivých zařízení h) Údaje předané projektantem stavby, ZTI a ÚT 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Množství přívodního a odvodního vzduchu je patrno z výkresové části dokumentace. Jednotlivé typy zařízení jsou popsány v legendě na výkresech dispozice. Zdroj a rozvody topné vody jsou popsány v části dokumentace F. 1.4.a - Vytápění. 3.1 Základní údaje Za výpočtové hodnoty lze pokládat následující údaje, vycházející ze základních meteorologických údajů. Teploty a hydrometrie venkovního vzduchu: Parametry Zima Léto Výpočtová teplota dané oblasti -18 C +32 C Entalpie vzduchu -16 kj/kg +59 kj/kg Relativní vlhkost vzduchu 90 % 35 % Absolutní vlhkost vzduchu 0,7 g/kg 10,5 g/kg teplota Parametry vnitřního prostředí: zima C léto C min. výměna x/hod Učebny, herny 22 ± 2 max m 3 /h/os - žáka Gastroprovoz (varna, přípravna,...) 20 ± 2 max m 3 /h/osobu WC min m 3 /h /mísu pisoár min m 3 /h /pisoár šatny 22 ± 2 max m 3 /h/žáka (šatní místo) sprchy m 3 /h na sprchu umývárny m 3 /h /umývadlo 4

5 3.2 Větrání prostor MŠ Herny Místnosti heren v MŠ jsou navrženy jako větrané přirozeně okny. Herny mají dostatečný počet otevíratelných výplní otvorů, jejichž spárová průvzdušnost umožňuje přirozené provětrání prostoru. K provětrání heren ve 2.NP přispívají i ventilátory instalované k odvětrání sociálních zařízení, do kterých je náhrada odsátého vzduchu zajištěna přefukovými elementy z místností heren a šaten. Pro ohřev větracího vzduchu v těchto prostorech bylo uvažováno při návrhu topných těles s dostatečnou výkonovou rezervou Kancelářské prostory Větrání prostor kanceláří, ředitelny a sborovny je uvažováno přirozené okny. Každá z místností má nejméně jedno otevíratelné okno. Ohřev větracího vzduchu zajišťuje rezerva výkonu topných těles Větrání zázemí herny v 1.NP Místnost šatny a sociálního zázemí k herně v 1.NP nemají možnost přirozeného větrání. K větrání těchto prostor bude instalována VZT jednotka s rekuperací tepla a teplovodním ohřívačem v podstropním provedení (např.: Atrea Duplex 500 Multi). Umístění jednotky je navrženo nad podhledem v prostoru šatny. K jednotce je nutné zajistit servisní přístup. Jednotka bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu nasávaného ze severní fasády objektu do prostoru šatny a odvod znečišťěného vzduchu z místnosti umývárny a WC. Jednotka pracuje se vzduchovým výkonem: VZT jednotka je navržena ve složení: Přívod: vstupní hrdlo DN200mm těsná uzavírací klapka pro ovládání servopohonem filtrační komora s filtrem G4 komora zpětného získávání tepla s deskovým protiproudým výměníkem s interním obchozem s klapkou ovládanou servopohonem teplovodní ohřívač vzduchu ventilátorová sekce ventilátor s EC motorem výstupní hrdlo DN200 Odvod: vstupní hrdlo DN200mm těsná uzavírací klapka pro ovládání servopohonem filtrační komora s filtrem G4 odvodní část systému zpětného získávání tepla ventilátorová sekce - ventilátor s EC motorem výstupní hrdlo DN200 Zařízení bude vybaveno automatickou regulací, která bude zajišťovat: 5

6 - regulaci teplovodního ohřívače vzduchu na základě teploty vzduchu - ovládání by-passové klapky na základě teplot vnitřního a venkovního vzduchu - ovládání uzavíracích klapek v jednotce - protimrazovou ochranu teplovodního výměníku - signalizaci všech provozních a havarijních stavů systému (provozní data jednotky, teploty vzduchu, zanesení filtrů, polohy uzavíracích a regulačních klapek) Přívodní a odsávací potrubí SPIRO, bude vedeno pod stropem větraných místností a bude osazeno distribučními elementy talířovými ventily, napojenými na potrubí hlukově izolovanými hadicemi a osazenými v podhledech. Výfuk odpadního vzduchu bude vyveden nad střechu objektu přes výfukovou (samotahovou) hlavici CAGI. V odsávacím, přívodním, sacím a výfukovém potrubí budou podle potřeby osazeny tlumiče hluku a hadice Sonodec pro snížení hlučnosti na požadovanou hladinu. Jednotka Duplex bude odvodněna do nejbližší kanalizace přes protizápachovou uzávěrku dod. profese ZTI. Jednotka bude zajišťovat přívod vzduchu do šaten v objemu 560m 3 /hod. Odsávané množství vzduchu ze sociálních zařízení bude celkem 580m 3 /hod. Jednotka bude řízena systémem MaR, který je dodáván jako volitelné příslušenství. Spínání chodu jednotky bude při vstupu do prostor šatny či umývárny pohybové čidlo s nastavitelným časovým doběhem Větrání varny Z výpočtu tepelné a vlhkostní bilance zařízení gastrotechnologie vychází potřebná výměna vzduchu 6000 m 3 /h. Pro větrání varny je navržena rekuperační digestoř Atrea Diner-TS napojená na přívodní filtrační ventilátorovou jednotku, instalovanou v technické místnosti v 1.NP a odvodní ventilátorovou jednotku instalovanou v prostoru půdy (krovu). Čerstvý vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii a tlumič hluku do přívodní ventilátorové jednotky (poz. 2.51), kde je filtrován a ventilátorm dopravován přes tlumiče hluku, tepelně izolovanými vzduchovody do prostoru varny, do rekuperační digestoře Diner-TS. V zimním období je přiváděný vzduch v digestoři předehříván v deskových rekuperačních výměnících s by-passem, dle potřeby případně dohříván na teplovodních ohřívačích a přívodními vyústkami vyfukován do prostoru varny. Odvod vzduchu je řešen z varny pomocí kuchyňských zákrytů. Jako nadřazená bude pracovat digestoř Diner-TS, instalována nad varným centrem. Jí podřízený a do bočního vstupu napojený bude akumulační zákryt bez tukových filtrů (např. Atrea Kubus) o rozměrech 1500x1200mm nad myčkou nádobí. Přímo na odvodní potrubí bude napojen zákryt (např. Atrea Modis) o rozměrech 1400x1000mm s tukovými filtry nad lázní. Odsávací zákryty nad myčkou nádobí a lázní budou připojeny do odvodního systému přes uzavírací klapky ovládané servopohonem, které bude otevírat obsluha v případě potřeby spínačem. Odvodní vzduch bude veden vodotěsnými rozvody nad podhledem a šachtou do prostoru půdy (krovu), kde bude přes tlumiče hluku přiveden do ventilátorové odvodní jednotky, z té je vyfukován přes tlumič hluku výfukovou hlavici nad střechu objektu. Systém větrání kuchyně bude vybaven automatickou regulací, která bude zajišťovat: - regulaci výkonu ventilačních jednotek v závislosti na teplotě v prostoru kuchyně s možností manuálního ovládání - regulaci teplovodního ohřívače vzduchu na základě teploty vzduchu - ovládání by-passové klapky rekuperátorů na základě poměru teplot vnitřního a venkovního vzduchu 6

7 - ovládání uzavíracích klapek v přívodní a odvodní jednotce - protimrazovou ochranu rekuperačního a teplovodního výměníku - signalizaci všech provozních a havarijních stavů systému (provozní data jednotky, teploty vzduchu, zanesení filtrů, polohy uzavíracích a regulačních klapek) Odvod kondenzátu kuchyňských zákrytů bude zaústěn přes protizápachový uzávěr do odpadního potrubí kanalizace Větrání provozního zázemí kuchyně Sklady a prostory zázemí kuchyně jako chodby, zásobovací komunikace, která mají otevíratelná okna nebo venkovní dveře a budou větrány přirozeně průvzdušností, případně otevíráním výplní otvorů. Sklad potravin bude větrán přirozeně - propojením přes stěnové a dveřní mřížky se sousedním prostorem varny. Sklad nádobí bude propojen pomocí přefukových elementů (mřížek) s prostorem chodby. Sklad zeleniny bude větrán přirozeně uzavíratelnými ventilačními otvory v obvodové stěně do severní fasády. S ohledem na to, že vyústění na fasádě je v prostoru schodiště sloužícího jako úniková cesta a nejsou splněny vzdálenosti od požárně otevřených ploch jiných požárních úseků, budou ve vnitřním líci větracích otvorů osazeny požární ventily. Ty budou zajišťovat funkci ochrany před šířením požáru a zároveň umožní manuální regulaci větrání skladu zeleniny. Sklad 1.24 bude větrán podtlakově s ohledem na odvětrání tepelných zisků od instalovaných chladniček. Odvodní ventilátor bude spínán prostorovým termostatem s nadřazeným spínáním od vstupu do místnosti. Místnost přípravny 2.07 bude sloužit pro vydávání stravy v hernách ve 2.NP a mytí stolního nádobí. Dle tepelně vlhkostní bilance je pro instalovanou lázeň s 3 kw ohřevem potřebná výměna vzduchu 455m 3 /hod. Odvětrání přípravny je navrženo jako podtlakové kuchyňskou kompaktní digestoří o rozměrech 900x600mm s odpovídajícím výkonem. Výtlak ventilátoru digestoře bude vyveden nad střechu a zakončen hlavicí CAGI. Ve výtlaku digestoře bude osazena tvarovka pro odvod kondenzátu zaústěná přes zápachovou uzávěrku do kanalizace Větrání šaten a sociálního zařízení kuchyně Denní místnost a šatna zaměstnanců 1.17 je místnost s otevíratelnými okny, tedy s možností přirozeného větrání. Místnosti sociálního zařízení 1.18 a 1.19 budou větrány nuceně podtlakově s ohledem na instalované zařizovací předměty. V podhledu místnosti 1.19 bude instalován potrubní ventilátor požadovaného výkonu napojený na odsávací potrubí ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Zařízení bude sloužit zároveň pro podtlakové větrání úklidové komory místnost č Výtlak ventilátoru bude napojen SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku a vyveden na fasádu objektu v dostatečné vzdálenosti od oken. Vyústění na fasádě bude překryto přetlakovou žaluziovou klapkou. Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h - na sprchu 150 m 3 /h 7

8 Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů. Ventilátor bude ovládán vypínačem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání místností sociálního zařízení přístupné ze zahrádky Větrání sociálních zařízení přístupných ze zahrádky bude podtlakové. Odsávání bude zajišťováno potrubním ventilátorem o potřebném výkonu, instalovaným v podhledu. Na odvodní ventilátor bude napojen rozvod montovaný ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Výtlak ventilátoru bude napojen SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku na odvodní potrubí ze zázemí zaměstnanců a tímto společným výtlakem na fasádu objektu. Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude netěsnostmi oken a vstupních dveří a přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů. Ventilátor bude ovládán vypínačem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání místností sociálního zařízení učitelek Větrání sociálních zařízení učitelek v 1. a 2.NP bude podtlakové. Odsávání bude zajišťováno potrubními ventilátory o potřebném výkonu, instalovanými v podhledu. Na odvodní ventilátory bude napojen rozvod montovaný ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Výtlaky ventilátorů budou napojeny SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku a vyvedené výtlačným potrubím nad střechu objektu. Vyústění nad střechou budou opatřena samotahovými ventilačními hlavicemi CAGI. Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h - na výlevku 50 m 3 /h - na sprchu 150 m 3 /h Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů herny a šatny. Ventilátor bude ovládán vypínačem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání zázemí heren ve 2.NP Zázemí každé z heren je tvořeno šatnou, která má venkovní dveře a okna, umožňující její přirozené 8

9 větrání. Na prostor herny a šatny navazuje místnost umývárny a WC. Zde jsou instalována umyvadla, klozety a sprcha. Větrání sociálních zařízení je navrženo jako podtlakové. Odsávání bude zajišťováno z každého prostoru umývárny potrubním ventilátorem o potřebném výkonu, instalovaným v podhledu. Na odvodní ventilátory bude napojen rozvod montovaný ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Výtlaky ventilátorů budou napojeny SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku a vyvedené výtlačným potrubím nad střechu objektu. Vyústění nad střechou budou opatřena samotahovými ventilačními hlavicemi CAGI. Na odvětrání umývárny 2.04 bude navíc napojeno odvětrání místnosti úklidu Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h - na výlevku 50 m 3 /h - na sprchu 150 m 3 /h Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů herny a šatny. Ventilátor bude ovládán vypínačem, případně společně pohybovým čidlem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání technických místností V objektu budou 2 technické místnosti. V jedné bude přívodní jednotka pro větrání varny. V této místnosti je navrženo podtlakové větrání s intenzitou 2x/hod. K odvětrání je navržen potrubní ventilátor s pracovním bodem 70m 3 /hod; 130Pa se sáním opatřeným krycí mřížkou s těsnou uzavírací klapkou ovládanou servopohonem s havarijní funkcí ve výtlaku. Za ventilátorem bude osazen tlumič hluku. Odvodní potrubí je vyvedeno šachtou do prostoru krovu a nad střechu objektu. V druhé technické místnosti budou instalovány plynové kotle s technologií pro vytápění objektu a ohřev TUV. Instalované plynové kotle jsou profesí ÚT navrženy kondenzační s uzavřenou spalovací komorou a vlastním přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí. Místnost tedy není nutno posuzovat s ohledem na přívod spalovacího vzduchu. Objem technické místnosti ÚT: 10,93 x 3,62 = 39,55 m 3 Z požadavku profese vytápění a rozvodů ZP je nutná minmálně 0,5 - násobná výměna: 0,5 x 39,55 = 19,8 m 3 /h Pro odvod tepelné zátěže bude nutná výměna vzduchu: Vp = Qz / (ρ. c. t) = 250 m 3 /hod To odpovídá intenzitě větrání 6,3 x/hod Větrání kotelny bude rovnotlaké až mírně přetlakové. Přívod větracího vzduchu je navržen radiálním potrubním ventilátorem do kruhového potrubí RM 160 instalovaným v prostoru místnosti kotelny včetně kapsového filtru a tlumičů hluku s nasáváním čerstvého vzduchu ze severní fasády objektu. 9

10 Odvod vzduchu z kotelny bude zajišťovat radiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí RM 160 přes instalovanou krycí mřížku a tlumiče hluku. Ve výtlaku ventilátoru bude osazena kruhová těsná regulační klapka ovládaná servopohonem s havarijní funkcí. Výtlak ventilátoru bude vyveden nad střechu, kde bude potrubí zakončené minimálně 0,6 m nad střechou výfukovou hlavicí. Větrací zařízení kotelny bude řízeno časovým spínačem tak, aby zajistilo potřebnou výměnu vzduchu 0,5x/hod a v případě překročení prostorové teploty v místnosti kotelny bude prostorovým termostatem sepnuto pro odvod tepelných zisků Větrání CHÚC Větrání prostoru zádveří, haly se schodištěm a chodby je uvažováno jako přirozené s přívodem vstupními dveřmi a okny v 1. i 2. NP umožňujícími příčné provětrání. Vzhledem k tomu, že prostory chodby 2.02, hala, schodiště a zádveří jsou určeny dokumentací PBŘ jako CHUC typu A je nutné zajistit větrání uvedených prostorů v souladu požární větrání tohoto prostoru v souladu se zprávou protipožárního zabezpečení stavby. Odvětrání prostoru bude provedeno přirozeně otevřením vstupních dveří a oken, splňujících volnou průtočnou plochou požadavek nejméně 2m 2 dle PBŘ. 4. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Instalací VZT nedojde k vypouštění žádných škodlivých látek ovlivňujících kvalitu životního prostředí. Na přívodním i odvodním potrubí VZT budou použity filtry pro zachycování prachu. Z tohoto důvodu nedojde ke zhoršování životního prostředí vlivem jejího provozu. 5. HLUK OD VZT. ZAŘÍZENÍ Instalovaná zařízení a rozvody VZT nebudou nepříznivě hlukově omezovat obyvatele řešeného objektu, ani stávajících sousedních budov. Zdrojem hluku budou především ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Na sání a výfuku ventilátorů, případně VZT jednotek budou osazeny pružné manžety, ventilátory budou uloženy na tlumičích chvění a podle potřeby budou do potrubí osazeny tlumiče hluku. 6. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ VZT potrubí bude provedeno v souladu s ČSN Předmětný objekt je členěn dle požární zprávy na jednotlivé požární úseky. Rozvodné potrubí bude v požárně dělících stěnách osazeno požárními klapkami, případně opatřeno protipožární izolací obkladem. Ve větraném prostoru a v potrubí budou osazena tepelná nebo kouřová čidla a v případě požáru bude větrání automaticky vypnuto. Jako průvzdušné prvky budou do požárně dělících konstrukcí osazeny stěnové požární uzávěry. Instalované požární uzávěry budou ovládány ručně s termoelektrickou spouští. Do větracích otvorů ve skladu zeleniny ústících na severní fasádě do oblasti schodiště, budou s ohledem na vzdálenost požárně otevřených ploch jiných požárních úseků osazeny ve vnitřním líci požární ventily s tepelnou spouští. Podrobně bude toto řešeno v dalším stupni PD. 10

11 7. REGULACE A MĚŘENÍ Větrací jednotka pro šatnu v 1.NP bude dodána včetně systému MaR, který lze objednat jako volitelné příslušenství jednotky. Tento systém MaR zajistí regulaci vzduchového výkonu jednotky, regulaci teploty přívodního vzduchu, ovládání by-passové klapky, otevíraní uzavíracích klapek na vstupních hrdlech jednotky, dále zajišťuje protimrazovou ochranu tepelných výměníků. Systém regulace rovněž zajišťuje sledování provozních a poruchových stavů s jejich signalizací. Regulace teploty přívodního větracího vzduchu do prostoru šatny k herně v 1.NP bude provedena pomocí směšovacího uzlu topné vody v připojení ohřívače VZT jednotky, ovládaného systémaem MaR jednotky. Rekuperační digestoř instalovaná v prostoru varny bude dodána se systémem MaR, dodávaným jako volitelné příslušenství. Objednání systému MaR musí být provedeno pro konkrétní typy přívodních a odtahových ventilátorů. Dodaný systém MaR umí řídit a signalizovat veškré provozní parametry a stavy (průtok vzduchu, teploty přiváděného vzduchu, regulace by-passu rekuperátoru,...). Regulaci teploty přiváděného vzduchu do prostoru varny bude zajišťovat regulační směšovací uzel instalovaný v místě napojení ohřívačů na topnou větev, ovládaný ze systému MaR. Ovládání ventilátorů v soc. zařízeních bude provedeno pomocí světelných spínačů nebo pohybových čidel a doběhových relé, případně pomocí časových programátorů. Programovatelnými časovými regulátory budou osazeny taktéž všechny VZT zařízení pro větrání skladů. V technických místnostech bude spínání kombinováno s prostorovými termostaty, aby nedošlo k překročení max. přípustné teploty v prosotoru. 8. Požadavky na montáž Montáž vzduchotechniky musí provádět odborně fundovaná firma, mající s montáží vzduchotechniky praktické zkušenosti. Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. Veškeré potřebné otvory (např. pro vyústky, nástavce apod.) v potrubí pozinkovaného plechu budou vystřiženy při montáži, umístění otvorů podle výkresu se upřesní na montáži podle skutečných otvorů. Délku nástavců k vyústkám je nutné doměřit na stavbě dle skutečné situace. Závěsy, podpěry VZT jednotek a potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů bude provedeno do stropní konstrukce nebo pomocných stavebních konstrukcí. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér vzduchotechniky v roztečích takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchycení potrubí. Upevnění výdechů a stříšek na střeše (požadovaný materiál měď) bude zhotoveno na montáži z dodaného materiálu. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy pryží. Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Pro vodivé spojení slouží minimálně 2 vějířovité podložky ČSN , vložené pod hlavu přesných kadmiovaných šroubů a matic. Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem. 11

12 Je třeba zajistit, aby vzduchovody v místech průchodu zdmi byly obaleny izolací, aby bylo zabráněno šíření vibrací. Před montáží jednotlivých dílů VZT je třeba z nich odstranit nečistoty. Dále je třeba odstranit či nechat odstranit nečistoty apod. v průchodu zdmi a stropy. Je třeba zajistit doizolování vzduchovodů a požárních klapek v požárních předělech tak, aby toto doizolování splňovalo parametry požárního předělu. Doměry, etáže a odskoky vzduchovodů budou doměřeny na stavbě dle skutečné dispozice. Tvarovky (odbočky, rozbočky) vzduchovodů je třeba opatřit náběhovými plechy pro budoucí zaregulování. Při montáži vzduchotechniky musí být brán ohled na celkovou koordinaci jednotlivých profesí. Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že provozování zařízení bude možno efektivněji provozovat, než předpokládal projekt. Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení, zejména měření a regulace. 9. Zásady provedení izolací vzduchotechnických potrubí 1. Tepelná izolace Tepelně budou izolovány úseky potrubí, ve kterém je dopravován vzduch o jiné teplotě, než je teplota okolí. Toto neplatí v těch případech, kdy se jedná o dopravu odpadního vzduchu, který již dále nebude používán pro potřeby sekundárního provětrávání či temperování pomocných místností či pro rekuperaci odpadního tepla, nebo nehrozí kondenzace vodních par uvnitř potrubí. Proto se předpokládají následující typy tepelných izolací pro různé možnosti rozdílů teplot mezi okolím a dopravovaným vzduchem a dle umístění potrubí: parotěsná izolace na bázi kaučuku v místech nasávání čerstvého venkovního vzduchu vedeného uvnitř místnosti (platí pro nasávání vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky) tepelná izolace na bázi minerální vlny ORSIL o tl. 40 mm s hliníkovou folií Tenčí izolace budou používány v těch případech, kdy rozdíl teplot dopravovaného vzduchu a jeho okolí nepřevýší uvedenou hodnotu C 40 mm vzduchovod odpadního vzduchu od VZT jednotky nad 25 C 60 mm vzduchovod čerstvého vzduchu k VZT jednotce 2. Požární izolace Jako požární izolace je možno používat jen takové druhy izolací, které mají příslušné atesty pro požadovaný stupeň požární odolnosti. Obecně se předpokládá, že dodavatel pro požární izolace do odolnosti 45 minut použije izolace z minerální plsti ORSIL tl. 40mm s folií. Při izolaci VZT potrubí je vždy nutno používat izolace, které mají příslušnou požární odolnost pro ten daný úsek potrubí v konkrétním místě stavby. Vzduchovody budou požárně izolovány mezi požárním předělem a listem požární klapky, umístěné mimo požární předěl. Požární ucpávky okolo VZT rozvodů budou s minimální odolností 60minut. 12

13 3. Hluková izolace Jako hlukové izolace se předpokládá použití desek z minerální plsti s vysokou hustotou a s oplechováním pozinkovaným plechem o tl. 0,6 mm. Akustický útlum použitých akustických izolací musí být garantován, přičemž se předpokládá, že tento útlum musí být minimálně takový jako garantovaný útlum tlumícího prvku vloženého do kanálů vedoucí vzduch. Proto hlukové izolace budou použity na trasách vzduchovodů mezi zdrojem hluku (ventilátor, vzduchotechnická jednotka) a tlumícím prvkem (tlumič hluku), přičemž touto izolací bude obalen jak vlastní zdroj hluku (ventilátor, pokud již není hlukově opláštěn) tak i vlastní tlumiče hluku. 10. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE Ocelové doplňkové konstrukce pro vedení rozvodů a VZT potrubí budou opatřeny dvojnásobným nátěrem základním a vrchním nátěrem syntetickým s ováním. Před prováděním nátěrů je nutno provést dokonalé okartáčování a odmaštění natíraných ploch. 9.1 Stavební - provedení potřebných prostupů a jejich zazdění po ukončené montáži - provedení a upevnění konstrukcí pod VZT jednotky - provést osazení větracích fasádních mřížek a žaluzií Veškeré zednické práce musí být ukončeny před zahájením montáže strojního zařízení včetně vybílení, při montáži VZT zařízení nesmí být na pracovišti prach. 9.2 Vytápění a MaR - zajistit přívod topné vody k ohřívačům větracího vzduchu - dodávka a zapojení směšovacích armatur včetně snímacích čidel teploty - provést regulaci teploty topné vody pro jednotlivé jednotky VZT - ovládání oběhových čerpadel směšovacích uzlů VZT jednotek - dodávka všech regulačních armatur s elektropohonem včetně jejich ovládání - zajistit blokování chodu VZT zařízení při uzavřených požárních klapkách - zajistit vypnutí aktivních prvků VZT na základě povelu kouřového čidla v potrubí 9.3 Elektroinstalace: - provést připojení el. instalace k VZT jednotkám a ventilátorům - propojení jednotek VZT a regulátorů MaR - připojení všech elektropohonů regulačních ventilů - provést ochranu zařízení pospojováním a zemněním - zajistit pospojení a uzemnění kovových prvků vyvedených nad střechu objektu - zajistit blokování chodu VZT zařízení při uzavřených požárních klapkách - zajistit vypnutí aktivních prvků VZT na základě povelu kouřového čidla v potrubí 13

14 9.4 Zdravotní instalace: - provést odvodnění od VZT jednotek a kuchyňských zákrytů 11. Závěr Projekt je zpracován dle příslušných ČSN a předpisů. Svým rozsahem odpovídá Stavebnímu zákonu z července Při vlastní realizaci projektu je nutno dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy. Tato dokumentace slouží k získání stavebního povolení na provedení stavby a není podkladem pro provádění montážních prací. Detailnější řešení bude provedeno v další stupni projektové dokumentace. Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutné, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi jednotlivými částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva apod.), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti vezme plné garance. Totéž platí i o tom, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuelně investora na tuto skutečnost upozornit. Po dokončení montáže je nutné provést předepsané tlakové a topné zkoušky pro seřízení a vyregulování větracího systému.dokumentace slouží k vydání stavebního povolení a není určena k vlastnímu provádění stavby. V Sázavce, dne Vypracoval: ing. Karel 14

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1 O B S A H Technická zpráva..... A.3.3.1 Výkaz výměr..... A3.3.2 Výkresy PŮDORYS 1.NP, ŘEZY A-A, B-B, C-C A.3.3.11 1.) Úvod 2.) Popis a funkce jednotlivých zařízení 3.) Energetické údaje 4.) Protihluková

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) OBSAH DOKUMENTACE

Více

Rekonstrukce vzduchotechniky

Rekonstrukce vzduchotechniky Zodpovědný projektant Ing. Martin Hovorka Vypracoval Ing. Alexandr Ulma Investor SVJ Amforová 1922-1928 Amforová 1922/1, 155 00 Praha 5 Sídlo firmy PDE s.r.o.: Dykova 1069, 500 02 Hradec Králové Email:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.3.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.3.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE KLADENÉ NA PROVOZ VZT. ZAŘÍZENÍ. Dimenzování zařízení z hlediska výměny vzduchu. Maximální hodnoty hladin hluku

ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE KLADENÉ NA PROVOZ VZT. ZAŘÍZENÍ. Dimenzování zařízení z hlediska výměny vzduchu. Maximální hodnoty hladin hluku Vzduchotechnika, Věznice Valdice strana 2 ÚVOD Tato dokumentace je zpracována jako projekt pro stavební povolení a řeší vzduchotechniku na akci,, Výměna technologického odsávání kuchyně zaměstnanců. Stávající

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Obsah A) F1.4.c 1 Technická zpráva B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Technická zpráva Úvod V rámci tohoto projektu stavby jsou řešeny základní parametry větrání obchodního centra Philips

Více

Seznam projektové dokumentace : 01/11- F.1.4. - Vzduchotechnika / větrání

Seznam projektové dokumentace : 01/11- F.1.4. - Vzduchotechnika / větrání Seznam projektové dokumentace : 01/11- F.1.4. - Vzduchotechnika / větrání 01/11-F.1.4.-VZ.01 Technická zpráva - 01/11-F.1.4.-VZ.02 Půdorys 3.NP m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.03 Půdorys půdy m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.04

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY I. ÚVOD II. VÝCHOZÍ PODKLADY A DATA III. POPIS A PRINCIP FUNKCE VZT ZAŘÍZENÍ IV. ENERGETICKÁ ČÁST V. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE VI. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ VII.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu HIP Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu HIP Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu HIP Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing.

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro stavební povolení. D.1.4.3. Vzduchotechnika PROJEKTCENTRUM VIMPERK

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro stavební povolení. D.1.4.3. Vzduchotechnika PROJEKTCENTRUM VIMPERK PROJEKTCENTRUM VIMPERK SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ, Špidrova 87, 385 01 Vimperk Akce: Číslo akce: 891/14 VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU ZPS NA LKKV Stavebník: LETIŠTĚ KARLOVY VARY, S.R.O., K LETIŠTI 132, 360 01 KARLOVY

Více

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p. o. - Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p. o. - Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p. o. - Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA NUCENÉ VĚTRÁNÍ OBJEKTU OBČERSTVENÍ Zoologická zahrada Děčín D 1. 4. VZDUCHOTECHNIKA Zak. č. : P1411-14

Více

Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ : Ing. Jana Vohralíková

Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ : Ing. Jana Vohralíková Požárně bezpečnostní ř ešení Název stavby: Mateřská škola Jiříkov Místo stavby: Jiříkov Investor: Obec Jiříkov Stupeň PD : Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ :

Více

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB nedělejte kompromisy a spolupracujte s profesionály nedělejte kompromisy a spolupracujte s profesionály GADES solution GADES solution........ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB RD Grácovi, Mokrá Hora MECHANICKÉ

Více

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky 9. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet

Více

CAD pro techniku prostředí (TZB)

CAD pro techniku prostředí (TZB) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ CAD pro techniku prostředí (TZB) Kreslení vzduchotechniky http://ottp.fme.vutbr.cz/cad/

Více

Na určení vzduchových a tepelných výkonů byly uvažovány následující klimatické hodnoty: Strana 1 (celkem 6)

Na určení vzduchových a tepelných výkonů byly uvažovány následující klimatické hodnoty: Strana 1 (celkem 6) Předmětem projektu je návrh větrání pro výrobní halu pro úpravu plochého skla k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ. Projekt slouží pro provedení stavby. Jedná se o objekt výrobní haly a administrativní části. Místnosti s

Více

Technická zpráva PAVILON B ETAPA III. Vzduchotechnika. Objednatel : Nový domov, p.o. U Bažantnice 1564/15 Karviná Nové Město, 735 06

Technická zpráva PAVILON B ETAPA III. Vzduchotechnika. Objednatel : Nový domov, p.o. U Bažantnice 1564/15 Karviná Nové Město, 735 06 Technická zpráva Vzduchotechnika PAVILON B ETAPA III Objednatel : Nový domov, p.o. U Bažantnice 1564/15 Karviná Nové Město, 735 06 Akce : Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Vypracoval

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586 TECHNICKÁ ZPRÁVA K AKCI : 1 ZŠ v Sokolově ul. Pionýrů 1614 pavilon stravování a školní družiny stavební úpravy a změna užívání v části stavby školní družina a) identifikační údaje : Objednatel : Město

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ D D 0600 0610 VV 00 0610 Vzduchotechnika 0 0610.O00.000 Všeobecné náklady 0 0610.000.01 Pomocné

Více

A.3.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

A.3.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Bytový dům Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 A.3.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4 Použité normy a předpisy

Více

Studie umístění systému VZT pro operační sál očního oddělení v budově U nemocnice Třebíč

Studie umístění systému VZT pro operační sál očního oddělení v budově U nemocnice Třebíč RK-19-2015-06, př. 5 počet stran: 7 Technika budov, s.r.o. projekce v oblasti technických zařízení budov, software pro navrhování vzduchotechniky Křenová 42, 602 00 Brno IČO: 607 118 25 www.technikabudov.cz

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 3. VODOVOD... 3 3.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA... 3 3.2 VNITŘNÍ VODOVOD... 4 3.3 BILANCE SPOTŘEBY VODY... 4 3.4 TEPELNÉ IZOLACE A NÁTĚRY...

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva Akce: : Oprava a modernizace bytového domu ul. Milénova 1-12, Brno Lesná Stupeň PD : SP+VD (dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele) VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Obsah: 01. Úvod 02. Popis

Více

Základní údaje a charakteristika podmínek kladených na vzduchotechniku

Základní údaje a charakteristika podmínek kladených na vzduchotechniku Projekt vzduchotechniky řeší větrání prostorů objektu Benátská 4, Praha 2, které jsou upravovány na studentský klub a mateřskou školu pro 2 x 10 dětí včetně specializovaných pracoven (dílna, keramická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace provedení stavby Obsah Technické zprávy: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta 2. Úvod 3. Podklady 4. Technický popis zařízení 5. Energetické parametry VZT zařízení

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

Přílohy technické zprávy : D.1.4.a.01a Tabulka zařízení D.1.4.a.01b Schéma elektro - požadavky na část elektro

Přílohy technické zprávy : D.1.4.a.01a Tabulka zařízení D.1.4.a.01b Schéma elektro - požadavky na část elektro Přílohy technické zprávy : D.1.4.a.01a Tabulka zařízení D.1.4.a.01b Schéma elektro - požadavky na část elektro 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Název projektu : Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - sanace

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

TLUMIČ HLUKU S DĚROVANÝM PLECHEM A NÁBĚHY NA OBOU KONCÍCH (NAPŘÍKLAD - G G-400x500x2000.1

TLUMIČ HLUKU S DĚROVANÝM PLECHEM A NÁBĚHY NA OBOU KONCÍCH (NAPŘÍKLAD - G G-400x500x2000.1 Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Uchazeč vyplní konkrétní specifikaci vyznačených položek stavebních prací a dodávek, tj.: název, typ, parametry Jsou-li

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY. 1. Úvod. 2. Charakteristika zařízení. 3. Pokyny pro montáž. 4. Zkoušky vzt. zařízení. 5.

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY. 1. Úvod. 2. Charakteristika zařízení. 3. Pokyny pro montáž. 4. Zkoušky vzt. zařízení. 5. 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. Úvod 2. Charakteristika zařízení 3. Pokyny pro montáž 4. Zkoušky vzt. zařízení 5. Energetická část 6. Požadavky na jiné profese 7. Protihluková zařízení 8.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s.

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s. PROJEKCE TZB, Folta Miroslav Podlesí 461, 757 01 Valašské Meziříčí tel.: +420 571 631 016, 604 790 004 e-mail: tzb.folta@seznam.cz Řešení havarijního stavu soc. zařízení a školní kuchyně MŠ MŠSpolečenský

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 PROFESE: F.1.4.c. Vzduchotechnika STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provedení stavby

STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 PROFESE: F.1.4.c. Vzduchotechnika STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provedení stavby STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ VZDUCHOTECHNIKY STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: Úvodní informace... 3 1. Zařízení 1

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA VI/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.5. VZDUCHOTECHNIKA F.5.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozních režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní

Více

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory REGULÁTOR CP 1 displej x 16 znaků volba provozních režimů informace o provozu (LED diody) víceúčelové tlačítko kabelové

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úprava a půdní vestavba BD místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova

Více

Rekuperační jednotky kompaktní. Nástěnné rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky kompaktní. Nástěnné rekuperační jednotky Rekuperační jednotky kompaktní Nástěnné rekuperační jednotky Vysoce účinné rekuperační jednotky pro využití tepla, či chladu. Kompaktní jednotky lokálního nebo centrálního provedení. Vynikající technické

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

Příloha číslo 2 strana 1

Příloha číslo 2 strana 1 .0 Zařízení č. větrání ředění cytostatik Klimatizační jednotka VTS přívod+odvod s rekuperací provedení VS--R-PHC/E-T vstup odvod + přívod - filtrace EU4 výstup přívod - filtrace EU7 deskový výměník ZZT

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úpravy BD 2.np a 5.np místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více

Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4

Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE SO 01 SO 02 ±0,000 = 265,340 = 1.NP NÁZEV STAVBY Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 GENERÁLNÍ PROJEKTANT ODP. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE HIP PROFESE ING. ARCH. MICHAL

Více

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform.

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. 1:100 802 - Půdorys 2.-13.NP-stáv. stav-označ. jader inf. 1:100 803

Více

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry Charakteristika Rozměry Horizontální podstropní instalace Vzduchový 800 až 2400 m 3 /h Kompaktní rozměry Diagonální rekuperátor s účinností až 92 % Energeticky úsporné EC motory Řízení CAV, VAV nebo DCV

Více

Tento projekt nenahrazuje dílenskou a výrobní projektovou dokumentaci, kterou řeší dodavatel zařízení.

Tento projekt nenahrazuje dílenskou a výrobní projektovou dokumentaci, kterou řeší dodavatel zařízení. 1/14 22.7.2014 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Základní výpočtové údaje... 2 2.1 Vnější výpočtové údaje...2 2.2 Teploty a hydrometrie vzduchu...2 2.3 Účel budovy...2 2.4 Řešené místnosti...2 2.5 Vnitřní výpočtové

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

k projektu vzduchotechnického zařízení na akci "Stavební úpravy pro instalaci angiografického přístroje, pav.59 1.NP, FN Plzeň - Bory".

k projektu vzduchotechnického zařízení na akci Stavební úpravy pro instalaci angiografického přístroje, pav.59 1.NP, FN Plzeň - Bory. T e c h n i c k á z p r á v a k projektu vzduchotechnického zařízení na akci "Stavební úpravy pro instalaci angiografického přístroje, pav.59 1.NP, FN Plzeň - Bory". Obsah technické zprávy: 1.Úvod -Účel

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu A Úvod Projektová dokumentace část D.1.4.1 Zdravotně technické instalace je vypracována pro akci Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s šikmou střechou.

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva Akce: Stupeň PD : SP+VD (dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele) VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Obsah: 01. Úvod 02. Popis stávajícího stavu 03. Návrh řešení a technické údaje 04. Ochrana

Více

Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení Strana 1 z 4 Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení CÚ Akce: RD manželů Peškových, Horní Suchá Z. č.: Dokumentace pro provedení stavby Projekt: F.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZT A. č.: Investor: Kateřina

Více

STORM D. Vzduchotechnická jednotka. Konstrukce

STORM D. Vzduchotechnická jednotka. Konstrukce STORM D Vzduchotechnická jednotka Blokové jednotky STORM D jsou určeny především pro potřeby občanské vybavenosti, tj. pro větrání a úpravy čerstvého vzduchu v bytových a školních objektech, provozovnách,

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: AUTOŘI PROJEKTU: ing. arch. M. BELICA, ing. arch. P. BELICOVÁ, ing. arch. L. ZEMAN STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: AUTOŘI PROJEKTU: ing. arch. M. BELICA, ing. arch. P. BELICOVÁ, ing. arch. L. ZEMAN STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: ±0.000 = 254,20 REZIDENCE AURUM Na pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov INVESTOR: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10 180 28 PRAHA 8 - LIBEŇ GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ZONA architekti, s.r.o.

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

DUPLEX ECV kompaktní větrací jednotky vertikální s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory

DUPLEX ECV kompaktní větrací jednotky vertikální s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory ECV kompaktní větrací jednotky vertikální s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory REGULÁTOR CP 1 displej x 16 znaků volba provozních režimů kabelové propojení slaboproudé informace o provozu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, DODATEK Č.1 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ. Integrované operační středisko KR STŘK. Česká republika - Ministerstvo vnitra

TECHNICKÁ ZPRÁVA, DODATEK Č.1 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ. Integrované operační středisko KR STŘK. Česká republika - Ministerstvo vnitra TECHNICKÁ ZPRÁVA, DODATEK Č.1 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ Integrované operační středisko KR STŘK Česká republika - Ministerstvo vnitra V Praze 04/2013 1/15 Obsah : 1) Úvod 2) Použité podklady 3) Závazné

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY CZ Specialista na větrání a rekuperaci tepla PROČ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ? Zdravé životní prostředí I v interiéru budov potřebujeme dýchat čistý vzduch. Větrací jednotka

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

PROJEKT STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKT STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Počet listů : celkem 11 Investor Objednatel : : manželé Bednaříkovi STABIL s.r.o. Místo stavby : Synalov 46 Stavba : Stavební úpravy rodinného domu PROJEKT STAVBY projektová dokumentace pro realizaci Vytápění

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA VENTOP S.R.O. Vančurova 945/30 360 17 Karlovy Vary IČ: 182 25 942 Tel.: 353 568 076, 775 705 866 E-mail: projekce@ventop.cz AKCE: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, VÝMĚNA

Více

entalpie - léto 49,9 kj kg s.v. 1

entalpie - léto 49,9 kj kg s.v. 1 1. VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE 2. ÚVOD Předmětem řešení tohoto projektu pro provedení stavby je větrání a klimatizace v prostorech Mikrobiologických laboratořích v pavilonu S v Odborném léčebném ústavu

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více