OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:"

Transkript

1 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY... 4 VÝCHOZÍMI PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY: TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE VĚTRÁNÍ PROSTOR MŠ HERNY KANCELÁŘSKÉ PROSTORY VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ HERNY V 1.NP VĚTRÁNÍ VARNY VĚTRÁNÍ PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ KUCHYNĚ VĚTRÁNÍ ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PŘÍSTUPNÉ ZE ZAHRÁDKY VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ UČITELEK VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ HEREN VE 2.NP VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ VĚTRÁNÍ CHÚC VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLUK OD VZT. ZAŘÍZENÍ PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ REGULACE A MĚŘENÍ POŽADAVKY NA MONTÁŽ ZÁSADY PROVEDENÍ IZOLACÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE STAVEBNÍ VYTÁPĚNÍ A MAR ELEKTROINSTALACE: ZDRAVOTNÍ INSTALACE: ZÁVĚR

2 OBSAH DOKUMENTACE: SO 01 - D501 SO 01 Technická zpráva SO 01 - D502 SO 01 Dispozice VZT 1. NP. 1:50 SO 01 - D503 SO 01 Dispozice VZT 2. NP. 1:50 SO 01 - D504 SO 01 Dispozice VZT krov 1:50 TECHNICKÁ ZPRÁVA: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Charakter stavby: Místo stavby: Investor: Objednatel MATEŘSKÁ ŠKOLA - JIŘÍKOV Novostavba k. ú. Jiříkov Město Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov Město Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov Pozemek: parcela p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015, stp.č. 638/1, 638/6 Vlastník pozemků: Město Jiříkov Náměstí 464/1, Starý Jiříkov Jiříkov 2. ÚVOD Tato část projektu řeší v rozsahu pro provedení větrání prostor mateřské školy v Jiříkově. Objekt vznikne jako novostavba na místě původní budovy MŠ na pozemcích města Jiříkov, Hradecké ulici. V 1.NP budovy bude samostatný vstup do zádveří, z něhož bude vstup do jedné ze tří heren se sociálním zázemím pro děti a učitelky. Dále pak Zádveří centrálního vstupu do budovy se vstupem do skretariátu MŠ, technické místnosti a haly se schodištěm do 2.NP. V 1.NP bude vybudovaná ještě varna se zázemím, sociálním zařízení pro personál, technických místností pro technologii vytápění s plynovými kotli a větrání varny, administrativních prostor a sociálním zařízením s přímým venkovním vstupem na dětské hřiště. V 2.NP budovy jsou navrženy dvě herny se sociálním zařízením pro děti a učitelé, přípravna pro výdej jídel s výtahem do varny v 1.NP. Místnosti heren v 2.NP budou navíc přístupné venkovním schodištěm. Pro krytí ztrát tepla prostupem a zároveň pro eliminaci vlivu chladných ploch je objekt vybaven standardním teplovodním otopným systémem připojeným na vlastní plynovou kotelnu. Kvalita vnitřního prostředí je stanovena na základě zák. č.258/2000 Sb. a N. V. č. 410/2005 Sb.; č.361/2007 Sb. včetně změny č.68/2010 Sb. Dále pak dle vyhl. č. 137/2004 Sb. a 6/2003 Sb. 2

3 Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev VZT je teplovodní plynová kotelna situovaná v samostatné místnosti v 1.NP objektu, která je řešena v části F. 1.4.a Vytápění. Větrání místností s instalovanými okny jako jsou herny, kanceláře, denní místnost, šatny ve 2.NP, hala a chodby apod., bude zajištěno přirozeně pomocí otvíravých oken. Místnosti sociálních zařízení budou odvětrány podtlakově pomocí odvodních ventilátorů s odtahem vyvedeným nad střechu objektu, případně na fasádu. Pro přívod vzduchu do místností bez možnosti dostatečného přirozeného větrání budou instalovány přívodní VZT jednotky s rekuperací tepla a teplovodním ohřevem. Projekt je zpracován v rozsahu pro a v souladu s vyhláškami a normami. Jedná se především o následující nařízení a normy: - Vyhláška č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - Nařízení vlády č.68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. - Zákon č.86/ 2002 o ochraně ovzduší - Nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a změna 88/2004 Sb., - ČSN ,,Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. - ČSN ,,Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. - ČSN ,,Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty. - ČSN Požární bezpečnost staveb shromažďovací prostory. - ČSN ,,Šatny, umývárny a záchody. - ČSN ,,Obytné budovy. - Vyhláška č.137/1998 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu. - Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví ukazatele pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Návrh a dimenzování větracího zařízení je provedeno na základě hygienických předpisů (tj. požadované teploty vnitřního vzduchu, výpočtové venkovní teploty, požadované intenzity výměny vzduchu, požadované dávky vzduchu na osobu a zařizovací předměty, hlučnost VDI 2081, DIN 4109 atd.), požárních a bezpečnostních požadavcích a na tepelné bilanci. Rozvody větracího vzduchu jsou vedeny v podhledech příslušných prostor. Stoupací vedení budou instalována v šachtě, případně budou vedena rohem místností v SDK zákrytu. Větrání místností sociálního zařízení je řešeno podtlakově s náhradou vzduchu přes dveřní a stěnové mřížky ze sousedních prostorů. Větrání technické místnosti s technologií vytápění je řešeno jako nucené rovnotlaké až mírně přetlakové. Větrání ostatních blíže nepopsaných prostorů bude přirozeným způsobem a tento projekt toto neřeší. 3

4 2.1 Výchozí podklady Výchozími podklady pro zpracování projektové dokumentace byly: a) Stavební dispozice objektu, řezy, pohledy b) Situace blízké zástavby c) Hygienické normy a předpisy VZT zařízení d) Podklady od použitého zařízení e) Návrhový program fi. ATREA f) Požadavky investora g) Montážní předpisy dodavatele jednotlivých zařízení h) Údaje předané projektantem stavby, ZTI a ÚT 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Množství přívodního a odvodního vzduchu je patrno z výkresové části dokumentace. Jednotlivé typy zařízení jsou popsány v legendě na výkresech dispozice. Zdroj a rozvody topné vody jsou popsány v části dokumentace F. 1.4.a - Vytápění. 3.1 Základní údaje Za výpočtové hodnoty lze pokládat následující údaje, vycházející ze základních meteorologických údajů. Teploty a hydrometrie venkovního vzduchu: Parametry Zima Léto Výpočtová teplota dané oblasti -18 C +32 C Entalpie vzduchu -16 kj/kg +59 kj/kg Relativní vlhkost vzduchu 90 % 35 % Absolutní vlhkost vzduchu 0,7 g/kg 10,5 g/kg teplota Parametry vnitřního prostředí: zima C léto C min. výměna x/hod Učebny, herny 22 ± 2 max m 3 /h/os - žáka Gastroprovoz (varna, přípravna,...) 20 ± 2 max m 3 /h/osobu WC min m 3 /h /mísu pisoár min m 3 /h /pisoár šatny 22 ± 2 max m 3 /h/žáka (šatní místo) sprchy m 3 /h na sprchu umývárny m 3 /h /umývadlo 4

5 3.2 Větrání prostor MŠ Herny Místnosti heren v MŠ jsou navrženy jako větrané přirozeně okny. Herny mají dostatečný počet otevíratelných výplní otvorů, jejichž spárová průvzdušnost umožňuje přirozené provětrání prostoru. K provětrání heren ve 2.NP přispívají i ventilátory instalované k odvětrání sociálních zařízení, do kterých je náhrada odsátého vzduchu zajištěna přefukovými elementy z místností heren a šaten. Pro ohřev větracího vzduchu v těchto prostorech bylo uvažováno při návrhu topných těles s dostatečnou výkonovou rezervou Kancelářské prostory Větrání prostor kanceláří, ředitelny a sborovny je uvažováno přirozené okny. Každá z místností má nejméně jedno otevíratelné okno. Ohřev větracího vzduchu zajišťuje rezerva výkonu topných těles Větrání zázemí herny v 1.NP Místnost šatny a sociálního zázemí k herně v 1.NP nemají možnost přirozeného větrání. K větrání těchto prostor bude instalována VZT jednotka s rekuperací tepla a teplovodním ohřívačem v podstropním provedení (např.: Atrea Duplex 500 Multi). Umístění jednotky je navrženo nad podhledem v prostoru šatny. K jednotce je nutné zajistit servisní přístup. Jednotka bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu nasávaného ze severní fasády objektu do prostoru šatny a odvod znečišťěného vzduchu z místnosti umývárny a WC. Jednotka pracuje se vzduchovým výkonem: VZT jednotka je navržena ve složení: Přívod: vstupní hrdlo DN200mm těsná uzavírací klapka pro ovládání servopohonem filtrační komora s filtrem G4 komora zpětného získávání tepla s deskovým protiproudým výměníkem s interním obchozem s klapkou ovládanou servopohonem teplovodní ohřívač vzduchu ventilátorová sekce ventilátor s EC motorem výstupní hrdlo DN200 Odvod: vstupní hrdlo DN200mm těsná uzavírací klapka pro ovládání servopohonem filtrační komora s filtrem G4 odvodní část systému zpětného získávání tepla ventilátorová sekce - ventilátor s EC motorem výstupní hrdlo DN200 Zařízení bude vybaveno automatickou regulací, která bude zajišťovat: 5

6 - regulaci teplovodního ohřívače vzduchu na základě teploty vzduchu - ovládání by-passové klapky na základě teplot vnitřního a venkovního vzduchu - ovládání uzavíracích klapek v jednotce - protimrazovou ochranu teplovodního výměníku - signalizaci všech provozních a havarijních stavů systému (provozní data jednotky, teploty vzduchu, zanesení filtrů, polohy uzavíracích a regulačních klapek) Přívodní a odsávací potrubí SPIRO, bude vedeno pod stropem větraných místností a bude osazeno distribučními elementy talířovými ventily, napojenými na potrubí hlukově izolovanými hadicemi a osazenými v podhledech. Výfuk odpadního vzduchu bude vyveden nad střechu objektu přes výfukovou (samotahovou) hlavici CAGI. V odsávacím, přívodním, sacím a výfukovém potrubí budou podle potřeby osazeny tlumiče hluku a hadice Sonodec pro snížení hlučnosti na požadovanou hladinu. Jednotka Duplex bude odvodněna do nejbližší kanalizace přes protizápachovou uzávěrku dod. profese ZTI. Jednotka bude zajišťovat přívod vzduchu do šaten v objemu 560m 3 /hod. Odsávané množství vzduchu ze sociálních zařízení bude celkem 580m 3 /hod. Jednotka bude řízena systémem MaR, který je dodáván jako volitelné příslušenství. Spínání chodu jednotky bude při vstupu do prostor šatny či umývárny pohybové čidlo s nastavitelným časovým doběhem Větrání varny Z výpočtu tepelné a vlhkostní bilance zařízení gastrotechnologie vychází potřebná výměna vzduchu 6000 m 3 /h. Pro větrání varny je navržena rekuperační digestoř Atrea Diner-TS napojená na přívodní filtrační ventilátorovou jednotku, instalovanou v technické místnosti v 1.NP a odvodní ventilátorovou jednotku instalovanou v prostoru půdy (krovu). Čerstvý vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii a tlumič hluku do přívodní ventilátorové jednotky (poz. 2.51), kde je filtrován a ventilátorm dopravován přes tlumiče hluku, tepelně izolovanými vzduchovody do prostoru varny, do rekuperační digestoře Diner-TS. V zimním období je přiváděný vzduch v digestoři předehříván v deskových rekuperačních výměnících s by-passem, dle potřeby případně dohříván na teplovodních ohřívačích a přívodními vyústkami vyfukován do prostoru varny. Odvod vzduchu je řešen z varny pomocí kuchyňských zákrytů. Jako nadřazená bude pracovat digestoř Diner-TS, instalována nad varným centrem. Jí podřízený a do bočního vstupu napojený bude akumulační zákryt bez tukových filtrů (např. Atrea Kubus) o rozměrech 1500x1200mm nad myčkou nádobí. Přímo na odvodní potrubí bude napojen zákryt (např. Atrea Modis) o rozměrech 1400x1000mm s tukovými filtry nad lázní. Odsávací zákryty nad myčkou nádobí a lázní budou připojeny do odvodního systému přes uzavírací klapky ovládané servopohonem, které bude otevírat obsluha v případě potřeby spínačem. Odvodní vzduch bude veden vodotěsnými rozvody nad podhledem a šachtou do prostoru půdy (krovu), kde bude přes tlumiče hluku přiveden do ventilátorové odvodní jednotky, z té je vyfukován přes tlumič hluku výfukovou hlavici nad střechu objektu. Systém větrání kuchyně bude vybaven automatickou regulací, která bude zajišťovat: - regulaci výkonu ventilačních jednotek v závislosti na teplotě v prostoru kuchyně s možností manuálního ovládání - regulaci teplovodního ohřívače vzduchu na základě teploty vzduchu - ovládání by-passové klapky rekuperátorů na základě poměru teplot vnitřního a venkovního vzduchu 6

7 - ovládání uzavíracích klapek v přívodní a odvodní jednotce - protimrazovou ochranu rekuperačního a teplovodního výměníku - signalizaci všech provozních a havarijních stavů systému (provozní data jednotky, teploty vzduchu, zanesení filtrů, polohy uzavíracích a regulačních klapek) Odvod kondenzátu kuchyňských zákrytů bude zaústěn přes protizápachový uzávěr do odpadního potrubí kanalizace Větrání provozního zázemí kuchyně Sklady a prostory zázemí kuchyně jako chodby, zásobovací komunikace, která mají otevíratelná okna nebo venkovní dveře a budou větrány přirozeně průvzdušností, případně otevíráním výplní otvorů. Sklad potravin bude větrán přirozeně - propojením přes stěnové a dveřní mřížky se sousedním prostorem varny. Sklad nádobí bude propojen pomocí přefukových elementů (mřížek) s prostorem chodby. Sklad zeleniny bude větrán přirozeně uzavíratelnými ventilačními otvory v obvodové stěně do severní fasády. S ohledem na to, že vyústění na fasádě je v prostoru schodiště sloužícího jako úniková cesta a nejsou splněny vzdálenosti od požárně otevřených ploch jiných požárních úseků, budou ve vnitřním líci větracích otvorů osazeny požární ventily. Ty budou zajišťovat funkci ochrany před šířením požáru a zároveň umožní manuální regulaci větrání skladu zeleniny. Sklad 1.24 bude větrán podtlakově s ohledem na odvětrání tepelných zisků od instalovaných chladniček. Odvodní ventilátor bude spínán prostorovým termostatem s nadřazeným spínáním od vstupu do místnosti. Místnost přípravny 2.07 bude sloužit pro vydávání stravy v hernách ve 2.NP a mytí stolního nádobí. Dle tepelně vlhkostní bilance je pro instalovanou lázeň s 3 kw ohřevem potřebná výměna vzduchu 455m 3 /hod. Odvětrání přípravny je navrženo jako podtlakové kuchyňskou kompaktní digestoří o rozměrech 900x600mm s odpovídajícím výkonem. Výtlak ventilátoru digestoře bude vyveden nad střechu a zakončen hlavicí CAGI. Ve výtlaku digestoře bude osazena tvarovka pro odvod kondenzátu zaústěná přes zápachovou uzávěrku do kanalizace Větrání šaten a sociálního zařízení kuchyně Denní místnost a šatna zaměstnanců 1.17 je místnost s otevíratelnými okny, tedy s možností přirozeného větrání. Místnosti sociálního zařízení 1.18 a 1.19 budou větrány nuceně podtlakově s ohledem na instalované zařizovací předměty. V podhledu místnosti 1.19 bude instalován potrubní ventilátor požadovaného výkonu napojený na odsávací potrubí ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Zařízení bude sloužit zároveň pro podtlakové větrání úklidové komory místnost č Výtlak ventilátoru bude napojen SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku a vyveden na fasádu objektu v dostatečné vzdálenosti od oken. Vyústění na fasádě bude překryto přetlakovou žaluziovou klapkou. Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h - na sprchu 150 m 3 /h 7

8 Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů. Ventilátor bude ovládán vypínačem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání místností sociálního zařízení přístupné ze zahrádky Větrání sociálních zařízení přístupných ze zahrádky bude podtlakové. Odsávání bude zajišťováno potrubním ventilátorem o potřebném výkonu, instalovaným v podhledu. Na odvodní ventilátor bude napojen rozvod montovaný ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Výtlak ventilátoru bude napojen SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku na odvodní potrubí ze zázemí zaměstnanců a tímto společným výtlakem na fasádu objektu. Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude netěsnostmi oken a vstupních dveří a přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů. Ventilátor bude ovládán vypínačem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání místností sociálního zařízení učitelek Větrání sociálních zařízení učitelek v 1. a 2.NP bude podtlakové. Odsávání bude zajišťováno potrubními ventilátory o potřebném výkonu, instalovanými v podhledu. Na odvodní ventilátory bude napojen rozvod montovaný ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Výtlaky ventilátorů budou napojeny SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku a vyvedené výtlačným potrubím nad střechu objektu. Vyústění nad střechou budou opatřena samotahovými ventilačními hlavicemi CAGI. Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h - na výlevku 50 m 3 /h - na sprchu 150 m 3 /h Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů herny a šatny. Ventilátor bude ovládán vypínačem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání zázemí heren ve 2.NP Zázemí každé z heren je tvořeno šatnou, která má venkovní dveře a okna, umožňující její přirozené 8

9 větrání. Na prostor herny a šatny navazuje místnost umývárny a WC. Zde jsou instalována umyvadla, klozety a sprcha. Větrání sociálních zařízení je navrženo jako podtlakové. Odsávání bude zajišťováno z každého prostoru umývárny potrubním ventilátorem o potřebném výkonu, instalovaným v podhledu. Na odvodní ventilátory bude napojen rozvod montovaný ze SPIRO potrubí. To bude vedeno nad podhledem větraných místností a budou do něj pomocí flexibilních hadic napojeny distribučními elementy - talířové ventily osazené v podhledu větraných místností. Výtlaky ventilátorů budou napojeny SPIRO potrubím přes těsnou zpětnou klapku a vyvedené výtlačným potrubím nad střechu objektu. Vyústění nad střechou budou opatřena samotahovými ventilačními hlavicemi CAGI. Na odvětrání umývárny 2.04 bude navíc napojeno odvětrání místnosti úklidu Při návrhu zařízení jsou navrženy hygienické parametry větracího zařízení: - na umyvadlo 30 m 3 /h - na záchodovou mísu 50 m 3 /h - na výlevku 50 m 3 /h - na sprchu 150 m 3 /h Celkové množství odváděného vzduchu je uveden ve výkresové části dokumentace. Přívod náhradního vzduchu bude přes mřížky osazené ve spodní části příslušných dveří ze sousedních prostorů herny a šatny. Ventilátor bude ovládán vypínačem, případně společně pohybovým čidlem při vstupu do prostoru sociálního zařízení. Doba chodu ventilátoru bude upravena nastavitelným doběhovým časovým spínačem Větrání technických místností V objektu budou 2 technické místnosti. V jedné bude přívodní jednotka pro větrání varny. V této místnosti je navrženo podtlakové větrání s intenzitou 2x/hod. K odvětrání je navržen potrubní ventilátor s pracovním bodem 70m 3 /hod; 130Pa se sáním opatřeným krycí mřížkou s těsnou uzavírací klapkou ovládanou servopohonem s havarijní funkcí ve výtlaku. Za ventilátorem bude osazen tlumič hluku. Odvodní potrubí je vyvedeno šachtou do prostoru krovu a nad střechu objektu. V druhé technické místnosti budou instalovány plynové kotle s technologií pro vytápění objektu a ohřev TUV. Instalované plynové kotle jsou profesí ÚT navrženy kondenzační s uzavřenou spalovací komorou a vlastním přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí. Místnost tedy není nutno posuzovat s ohledem na přívod spalovacího vzduchu. Objem technické místnosti ÚT: 10,93 x 3,62 = 39,55 m 3 Z požadavku profese vytápění a rozvodů ZP je nutná minmálně 0,5 - násobná výměna: 0,5 x 39,55 = 19,8 m 3 /h Pro odvod tepelné zátěže bude nutná výměna vzduchu: Vp = Qz / (ρ. c. t) = 250 m 3 /hod To odpovídá intenzitě větrání 6,3 x/hod Větrání kotelny bude rovnotlaké až mírně přetlakové. Přívod větracího vzduchu je navržen radiálním potrubním ventilátorem do kruhového potrubí RM 160 instalovaným v prostoru místnosti kotelny včetně kapsového filtru a tlumičů hluku s nasáváním čerstvého vzduchu ze severní fasády objektu. 9

10 Odvod vzduchu z kotelny bude zajišťovat radiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí RM 160 přes instalovanou krycí mřížku a tlumiče hluku. Ve výtlaku ventilátoru bude osazena kruhová těsná regulační klapka ovládaná servopohonem s havarijní funkcí. Výtlak ventilátoru bude vyveden nad střechu, kde bude potrubí zakončené minimálně 0,6 m nad střechou výfukovou hlavicí. Větrací zařízení kotelny bude řízeno časovým spínačem tak, aby zajistilo potřebnou výměnu vzduchu 0,5x/hod a v případě překročení prostorové teploty v místnosti kotelny bude prostorovým termostatem sepnuto pro odvod tepelných zisků Větrání CHÚC Větrání prostoru zádveří, haly se schodištěm a chodby je uvažováno jako přirozené s přívodem vstupními dveřmi a okny v 1. i 2. NP umožňujícími příčné provětrání. Vzhledem k tomu, že prostory chodby 2.02, hala, schodiště a zádveří jsou určeny dokumentací PBŘ jako CHUC typu A je nutné zajistit větrání uvedených prostorů v souladu požární větrání tohoto prostoru v souladu se zprávou protipožárního zabezpečení stavby. Odvětrání prostoru bude provedeno přirozeně otevřením vstupních dveří a oken, splňujících volnou průtočnou plochou požadavek nejméně 2m 2 dle PBŘ. 4. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Instalací VZT nedojde k vypouštění žádných škodlivých látek ovlivňujících kvalitu životního prostředí. Na přívodním i odvodním potrubí VZT budou použity filtry pro zachycování prachu. Z tohoto důvodu nedojde ke zhoršování životního prostředí vlivem jejího provozu. 5. HLUK OD VZT. ZAŘÍZENÍ Instalovaná zařízení a rozvody VZT nebudou nepříznivě hlukově omezovat obyvatele řešeného objektu, ani stávajících sousedních budov. Zdrojem hluku budou především ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Na sání a výfuku ventilátorů, případně VZT jednotek budou osazeny pružné manžety, ventilátory budou uloženy na tlumičích chvění a podle potřeby budou do potrubí osazeny tlumiče hluku. 6. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ VZT potrubí bude provedeno v souladu s ČSN Předmětný objekt je členěn dle požární zprávy na jednotlivé požární úseky. Rozvodné potrubí bude v požárně dělících stěnách osazeno požárními klapkami, případně opatřeno protipožární izolací obkladem. Ve větraném prostoru a v potrubí budou osazena tepelná nebo kouřová čidla a v případě požáru bude větrání automaticky vypnuto. Jako průvzdušné prvky budou do požárně dělících konstrukcí osazeny stěnové požární uzávěry. Instalované požární uzávěry budou ovládány ručně s termoelektrickou spouští. Do větracích otvorů ve skladu zeleniny ústících na severní fasádě do oblasti schodiště, budou s ohledem na vzdálenost požárně otevřených ploch jiných požárních úseků osazeny ve vnitřním líci požární ventily s tepelnou spouští. Podrobně bude toto řešeno v dalším stupni PD. 10

11 7. REGULACE A MĚŘENÍ Větrací jednotka pro šatnu v 1.NP bude dodána včetně systému MaR, který lze objednat jako volitelné příslušenství jednotky. Tento systém MaR zajistí regulaci vzduchového výkonu jednotky, regulaci teploty přívodního vzduchu, ovládání by-passové klapky, otevíraní uzavíracích klapek na vstupních hrdlech jednotky, dále zajišťuje protimrazovou ochranu tepelných výměníků. Systém regulace rovněž zajišťuje sledování provozních a poruchových stavů s jejich signalizací. Regulace teploty přívodního větracího vzduchu do prostoru šatny k herně v 1.NP bude provedena pomocí směšovacího uzlu topné vody v připojení ohřívače VZT jednotky, ovládaného systémaem MaR jednotky. Rekuperační digestoř instalovaná v prostoru varny bude dodána se systémem MaR, dodávaným jako volitelné příslušenství. Objednání systému MaR musí být provedeno pro konkrétní typy přívodních a odtahových ventilátorů. Dodaný systém MaR umí řídit a signalizovat veškré provozní parametry a stavy (průtok vzduchu, teploty přiváděného vzduchu, regulace by-passu rekuperátoru,...). Regulaci teploty přiváděného vzduchu do prostoru varny bude zajišťovat regulační směšovací uzel instalovaný v místě napojení ohřívačů na topnou větev, ovládaný ze systému MaR. Ovládání ventilátorů v soc. zařízeních bude provedeno pomocí světelných spínačů nebo pohybových čidel a doběhových relé, případně pomocí časových programátorů. Programovatelnými časovými regulátory budou osazeny taktéž všechny VZT zařízení pro větrání skladů. V technických místnostech bude spínání kombinováno s prostorovými termostaty, aby nedošlo k překročení max. přípustné teploty v prosotoru. 8. Požadavky na montáž Montáž vzduchotechniky musí provádět odborně fundovaná firma, mající s montáží vzduchotechniky praktické zkušenosti. Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. Veškeré potřebné otvory (např. pro vyústky, nástavce apod.) v potrubí pozinkovaného plechu budou vystřiženy při montáži, umístění otvorů podle výkresu se upřesní na montáži podle skutečných otvorů. Délku nástavců k vyústkám je nutné doměřit na stavbě dle skutečné situace. Závěsy, podpěry VZT jednotek a potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů bude provedeno do stropní konstrukce nebo pomocných stavebních konstrukcí. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér vzduchotechniky v roztečích takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchycení potrubí. Upevnění výdechů a stříšek na střeše (požadovaný materiál měď) bude zhotoveno na montáži z dodaného materiálu. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy pryží. Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Pro vodivé spojení slouží minimálně 2 vějířovité podložky ČSN , vložené pod hlavu přesných kadmiovaných šroubů a matic. Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem. 11

12 Je třeba zajistit, aby vzduchovody v místech průchodu zdmi byly obaleny izolací, aby bylo zabráněno šíření vibrací. Před montáží jednotlivých dílů VZT je třeba z nich odstranit nečistoty. Dále je třeba odstranit či nechat odstranit nečistoty apod. v průchodu zdmi a stropy. Je třeba zajistit doizolování vzduchovodů a požárních klapek v požárních předělech tak, aby toto doizolování splňovalo parametry požárního předělu. Doměry, etáže a odskoky vzduchovodů budou doměřeny na stavbě dle skutečné dispozice. Tvarovky (odbočky, rozbočky) vzduchovodů je třeba opatřit náběhovými plechy pro budoucí zaregulování. Při montáži vzduchotechniky musí být brán ohled na celkovou koordinaci jednotlivých profesí. Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že provozování zařízení bude možno efektivněji provozovat, než předpokládal projekt. Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení, zejména měření a regulace. 9. Zásady provedení izolací vzduchotechnických potrubí 1. Tepelná izolace Tepelně budou izolovány úseky potrubí, ve kterém je dopravován vzduch o jiné teplotě, než je teplota okolí. Toto neplatí v těch případech, kdy se jedná o dopravu odpadního vzduchu, který již dále nebude používán pro potřeby sekundárního provětrávání či temperování pomocných místností či pro rekuperaci odpadního tepla, nebo nehrozí kondenzace vodních par uvnitř potrubí. Proto se předpokládají následující typy tepelných izolací pro různé možnosti rozdílů teplot mezi okolím a dopravovaným vzduchem a dle umístění potrubí: parotěsná izolace na bázi kaučuku v místech nasávání čerstvého venkovního vzduchu vedeného uvnitř místnosti (platí pro nasávání vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky) tepelná izolace na bázi minerální vlny ORSIL o tl. 40 mm s hliníkovou folií Tenčí izolace budou používány v těch případech, kdy rozdíl teplot dopravovaného vzduchu a jeho okolí nepřevýší uvedenou hodnotu C 40 mm vzduchovod odpadního vzduchu od VZT jednotky nad 25 C 60 mm vzduchovod čerstvého vzduchu k VZT jednotce 2. Požární izolace Jako požární izolace je možno používat jen takové druhy izolací, které mají příslušné atesty pro požadovaný stupeň požární odolnosti. Obecně se předpokládá, že dodavatel pro požární izolace do odolnosti 45 minut použije izolace z minerální plsti ORSIL tl. 40mm s folií. Při izolaci VZT potrubí je vždy nutno používat izolace, které mají příslušnou požární odolnost pro ten daný úsek potrubí v konkrétním místě stavby. Vzduchovody budou požárně izolovány mezi požárním předělem a listem požární klapky, umístěné mimo požární předěl. Požární ucpávky okolo VZT rozvodů budou s minimální odolností 60minut. 12

13 3. Hluková izolace Jako hlukové izolace se předpokládá použití desek z minerální plsti s vysokou hustotou a s oplechováním pozinkovaným plechem o tl. 0,6 mm. Akustický útlum použitých akustických izolací musí být garantován, přičemž se předpokládá, že tento útlum musí být minimálně takový jako garantovaný útlum tlumícího prvku vloženého do kanálů vedoucí vzduch. Proto hlukové izolace budou použity na trasách vzduchovodů mezi zdrojem hluku (ventilátor, vzduchotechnická jednotka) a tlumícím prvkem (tlumič hluku), přičemž touto izolací bude obalen jak vlastní zdroj hluku (ventilátor, pokud již není hlukově opláštěn) tak i vlastní tlumiče hluku. 10. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE Ocelové doplňkové konstrukce pro vedení rozvodů a VZT potrubí budou opatřeny dvojnásobným nátěrem základním a vrchním nátěrem syntetickým s ováním. Před prováděním nátěrů je nutno provést dokonalé okartáčování a odmaštění natíraných ploch. 9.1 Stavební - provedení potřebných prostupů a jejich zazdění po ukončené montáži - provedení a upevnění konstrukcí pod VZT jednotky - provést osazení větracích fasádních mřížek a žaluzií Veškeré zednické práce musí být ukončeny před zahájením montáže strojního zařízení včetně vybílení, při montáži VZT zařízení nesmí být na pracovišti prach. 9.2 Vytápění a MaR - zajistit přívod topné vody k ohřívačům větracího vzduchu - dodávka a zapojení směšovacích armatur včetně snímacích čidel teploty - provést regulaci teploty topné vody pro jednotlivé jednotky VZT - ovládání oběhových čerpadel směšovacích uzlů VZT jednotek - dodávka všech regulačních armatur s elektropohonem včetně jejich ovládání - zajistit blokování chodu VZT zařízení při uzavřených požárních klapkách - zajistit vypnutí aktivních prvků VZT na základě povelu kouřového čidla v potrubí 9.3 Elektroinstalace: - provést připojení el. instalace k VZT jednotkám a ventilátorům - propojení jednotek VZT a regulátorů MaR - připojení všech elektropohonů regulačních ventilů - provést ochranu zařízení pospojováním a zemněním - zajistit pospojení a uzemnění kovových prvků vyvedených nad střechu objektu - zajistit blokování chodu VZT zařízení při uzavřených požárních klapkách - zajistit vypnutí aktivních prvků VZT na základě povelu kouřového čidla v potrubí 13

14 9.4 Zdravotní instalace: - provést odvodnění od VZT jednotek a kuchyňských zákrytů 11. Závěr Projekt je zpracován dle příslušných ČSN a předpisů. Svým rozsahem odpovídá Stavebnímu zákonu z července Při vlastní realizaci projektu je nutno dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy. Tato dokumentace slouží k získání stavebního povolení na provedení stavby a není podkladem pro provádění montážních prací. Detailnější řešení bude provedeno v další stupni projektové dokumentace. Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutné, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi jednotlivými částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva apod.), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti vezme plné garance. Totéž platí i o tom, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuelně investora na tuto skutečnost upozornit. Po dokončení montáže je nutné provést předepsané tlakové a topné zkoušky pro seřízení a vyregulování větracího systému.dokumentace slouží k vydání stavebního povolení a není určena k vlastnímu provádění stavby. V Sázavce, dne Vypracoval: ing. Karel 14

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ : Ing. Jana Vohralíková

Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ : Ing. Jana Vohralíková Požárně bezpečnostní ř ešení Název stavby: Mateřská škola Jiříkov Místo stavby: Jiříkov Investor: Obec Jiříkov Stupeň PD : Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ :

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA VI/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.5. VZDUCHOTECHNIKA F.5.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA VENTOP S.R.O. Vančurova 945/30 360 17 Karlovy Vary IČ: 182 25 942 Tel.: 353 568 076, 775 705 866 E-mail: projekce@ventop.cz AKCE: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, VÝMĚNA

Více

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform.

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. 1:100 802 - Půdorys 2.-13.NP-stáv. stav-označ. jader inf. 1:100 803

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N CZ UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N DUPLEX Multi-N Nástřešní Účinnost rekuperace až 93 % díky špičkovému protiproudému rekuperátoru Velmi ploché a kompaktní provedení Elegantní design Možnost integrovaného

Více

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. I. Vytápění

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. I. Vytápění A. TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci vytápění a vzduchotechniky víceúčelové budovy obce Dolany. Jako projektové podklady pro vypracování této projektové dokumentace vytápění byly použity stavební

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Hrubá. stavba. katalog

Hrubá. stavba. katalog katalog Hrubá stavba Stavíte nebo rekonstruujete dům? Nevíte si rady jak odvětrávat Vaši koupelnu či WC? Chcete mít v domě rekuperaci a krb? Přemýšlíte o centrálním vysávání? Multi-VAC má pro Vás komplexní

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla Úsporné řešení pro vaše topení VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Střešní výústka MAICO byla vyvinuta speciálně pro ventilační zařízení. Nezpůsobuje žádné statické tlakové ztráty. Z tohoto důvodu lze

Střešní výústka MAICO byla vyvinuta speciálně pro ventilační zařízení. Nezpůsobuje žádné statické tlakové ztráty. Z tohoto důvodu lze Struktura jednopotrubního větrání 1 Střešní průchod 2 Tepelná izolace 3 Hlavní vedení. 4 Připojovací vedení. 5 Stropní zálivka. 6 Větrací nebo instalační šachta 7 Otvor pro čištění, víko Střešní průchod

Více

Residenciat. Technické podklady

Residenciat. Technické podklady NA 0 Tepeln á čer p adl a - C hlazen í - V zduchotechnika - Te p e l n é výmění k y Residenciat Technické podklady 24.1.2011 Residenciat Topení / chlazení Komfortní řešení pro vaše bydlení Celoroční využití

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4

BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4 BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4 CZ HISTORIE SPOLEČNOSTI VÝROBKY SPOLEČNOSTI ATREA Společnost ATREA vznikla v roce 1990 v Jablonci nad Nisou v České republice jako ryze česká rodinná firma. A tou je

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán 1 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 2

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ DUPLEX FLEXI

VĚTRACÍ JEDNOTKY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ DUPLEX FLEXI CZ VĚTRACÍ JEDNOTKY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ DUPLEX FLEXI HISTORIE Společnost ATREA vznikla v roce 1990 v Jablonci nad Nisou v České republice jako ryze česká rodinná firma. A tou je dodnes, i když se mezitím

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY S REKUPERACÍ CENTRÁLNÍ V RÁMCI BYTU Tento článek navazuje na článek Využití rekuperace pro úspory tepla z čísla DEKTIME 07 2006. V ČASOPISE

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Proudění vzduchu Nucené větrání

Proudění vzduchu Nucené větrání AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Proudění vzduchu Nucené větrání 8. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T

Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T Jeden ventilátor mnoho alternativ! 2 Ventilátory

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Datum: 8.12.2006 z.č. Atrea: N 06/13 OBSAH: A - Popis

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

INTOZA Administrativní budova a školicí středisko energetických úspor OTAZNÍK

INTOZA Administrativní budova a školicí středisko energetických úspor OTAZNÍK INTOZA Administrativní budova a školicí středisko energetických úspor OTAZNÍK Země: Česká Republika Produktová skupina: osvětlení, vytápění Stavební opatření, Stručný popis Společnost Intoza se také specializuje

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

AT 02 - TZB a technická infrastruktura Úlohy do cvičení do cvičení (2009) ρ ρ

AT 02 - TZB a technická infrastruktura Úlohy do cvičení do cvičení (2009) ρ ρ 8. cvičení APLIKACE NA RODINNÝ DŮM Přirozené větrání RD 1. Pro větrání kuchyně s plynovým sporákem je předepsána jednonásobná výměna vzduchu. Určete výměnu vzduchu infiltrací v kuchyni při odděleném i

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ MODERNÍ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ REFERENCE

VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ MODERNÍ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ REFERENCE VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ MODERNÍ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ REFERENCE MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO (VELKO)KUCHYNĚ Větrací a klimatizační stropy SKV a TPV jsou vlajkovou lodí v nabídce společnosti ATREA. Moderní

Více

Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Nová větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 a rozvody vzduchu ComfoPipe Plus

Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Nová větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 a rozvody vzduchu ComfoPipe Plus Comfosystems Kompaktní systém větrání Zehnder pro byty Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Nová větrací jednotka Zehnder ComfoAir 10 a rozvody vzduchu ComfoPipe Plus Když chcete mít i na malém

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika TD 23.5 SRPEN 2012 2012 sestavné klimatizační jednotky vzduchotechnika ZAVĚŠENÍ detail závěsu pro zavěšování a spojování komor ELIMINÁTOR eliminátor pro zachycení vodních kapek u chladících komor PRUŽNÉ...

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace Technická zpráva AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace 1/ Úvodem- současný stav, návrh řešení: Investor plánuje ve stávajícím objektu revitalizaci Akademického

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY

PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY D.1.4.1 - Technická zpráva Zakázka: 2015-154 Akce: VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ Čapkova 400/13 140 00 Praha 4 - Michle Investor: Dům seniorů Michle s.r.o. Čapkova 400/13 140 00 Praha 4 - Michle

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Stavba: Umístění: Investor: Stupeň: Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec Město Liberec Studie Datum: Říjen 2014 D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1. Pozemní objekty 1.4

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více