SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1

2 SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A Seznam příloh a technická zpráva Tabulky místností Tabulky zařízení Tabulky požárních klapek Půdorys 1.PP Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP Půdorys 3.NP Půdorys 4.NP Půdorys 5.NP Řezy 5.NP Půdorys 5.NP-strojovna vzt Výkaz výměr Technické standardy 14 Celkem 298 A4 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Úvod 2. Podklady a zadání 3. Systém vzduchotechnických zařízení 4. Seznam zařízení 5. Popis zařízení 6. Energie 7. Protihluková opatření 8. Protipožární opatření 9. Potrubí, izolace, nátěry 10. Konstrukční a montážní připomínky 11. Návaznost na ostatní profese 12. Požadavky na stavbu 13. Požární odolnost prostupů stavebními konstrukcemi 14. Závěr 1. Úvod Obsah projektu: - stupeň projektové dokumentace dokumentace pro provedení stavby - projekt obsahuje: technickou zprávu tabulky zařízení tabulky místností tabulky požárních klapek výkaz výměr technické standardy výkresovou část měřítko 1:50 - Členění na jednotlivá zařízení viz. odst. 4 Projektová dokumentace vzduchotechniky řeší větrání a chlazení prostor domova pro seniory. Budova je rozdělena na část A a B, se společnou spojovací částí. V 1.PP části B je prádelna, dílna údržby, šatny zaměstnanců a kuchyně. V 1.NP části B je centrální jídelna, 2

3 salónek a kaple. V 2.NP v části B jsou pokoje klientů a fitness. V 3. a 4.NP části B jsou pokoje klientů. V 1.NP části A jsou administrativní místnosti, centrální hygienická zařízení a pokoje klientů. Ve 2.NP až 4.NP části A jsou umístěny pokoje klientů s hygienickým zázemím, jídelna klientů, centrální hygienická zařízení a společenská místnost a sesterna. V půdním prostoru obou částí jsou rozvody vzduchotechniky. Ve střední části mezi půdami obou části A a B je venkovní prostor, kde jsou umístěna vzduchotechnická a chladící zařízení. V objektu jsou chráněné únikové cesty typu B. Předmětem návrhu vzduchotechnických zařízení je řešení větrání a vytváření požadovaného mikroklimatu. Součástí vzduchotechniky jsou rovněž zařízení pro odvětrání sociálních zařízení, větrání technických místností, větrání požární a cirkulační chlazení. 2. Podklady a zadání Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z dokumentace pro stavební povolení z Dále se vycházelo, ze stavebních výkresů, projektu požárního zabezpečení, z výkresů technologického vybavení gastronomického provozu a prádelny a technologie slaboproudu. Jednotlivé požadavky a technické řešení systémů vzduchotechniky byly konzultovány na technických radách. V průběhu zpracování byla projektová dokumentace průběžně koordinována se stavební částí. Projektová dokumentace je v souladu s platnými českými normami, směrnicemi a následujícími předpisy: - ČSN Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení - Předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví se zaměřením na budovy a parametry vnitřního prostředí: - Nařízení vlády č.361/2007sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, včetně nařízení 68/2010Sb. a 93/2012, kterým se nařízení vlády č.361/2007sb mění - Nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - Vyhláška č.6 /2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb - Vyhláška č.268 /2009 o technických požadavcích na stavby, včetně č.20/2012, kterou se výše uvedená vyhláška mění - Zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu v pozdějším znění zákona č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. - Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných č. 137/2004, včetně její změny vyhláškou 602/2006 Sb. - ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení - ČSN Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty. - ČSN Požární bezpečnost staveb Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. - ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení, včetně změny Z1 a Z2. - ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů - ČSN Šatny, umývárny a záchody - G Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kw - ČSN Kotelny se zařízením na plynná paliva - ČSN EN změna Z1 Větrání budov stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov - Typizační směrnice pro projektování zdravotnických staveb Zdravoprojekt 1985, 1991 Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu dílčí směrnice TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA 3

4 V rámci vzduchotechnických zařízení budou zajištěny následující funkce odpovídající výše uvedeným podmínkám a požadavkům investora: Zajistit a celoročně garantovat požadované parametry vnitřního prostředí s ohledem na teplotu a výměnu vzduchu v jednotlivých místnosti v souladu s hygienickými směrnicemi. - Větrání pokojů ( V.č. 268/2009, V.č. 20/2012, ČSN EN ) - Varna ( NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb, V.č. 137/2004 včetně 602/2006) - Větrání jídelny ( V.č. 6 /2003, V.č. 268/2009 ) - Větrání centrálních koupelen - Větrání prostor fitness - Větrání šaten ( ČSN , NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb ) - Větrání rehabilitace ( TS Zdravoprojekt ) - Větrání prádelny ( NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb ) - Přirozené větrání kotelny - Odvětrání hygienických zařízení - Chlazení chladného skladu potravin - Chlazení kanceláří a pracoviště sester (NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb ) - Chlazení prostor fitnes - Chlazení místnosti pro zemřelé - Chlazení místností zaměstnanců (NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb ) - Chlazení prádelny ( NV 361/2007Sb včetně NV 68/2010Sb ) Základní výpočtové údaje Jako výpočtové hodnoty byly uvažovány následující údaje, vycházející ze základních meteorologických údajů: zeměpisná šířka 50 o s.š. normální tlak vzduchu 100 kpa Teploty a hydrometrie vzduchu: Parametry Zima Léto Teplota suchého teploměru -12 C 30 C Teplota vlhkého teploměru -12 C 20 C Entalpie vzduchu -8,8 kj.kg -1 57,8 kj.kg -1 Relativní vlhkost vzduchu 98% 40% Parametry zasklení: Součinitel prostupu tepla: U = 1,3 W/m2K, stínící součinitel zasklení Sc = 0,8, použití vnitřních žaluzií Sc = 0,56, tzn. výsledný Sc= 0,8*0,56 = 0,45 venkovní žaluzie Sc = 0,15, tzn. výsledný Sc= 0,8*0,15 = 0,12 Požadované parametry místností : Rozsah a specifikace požadavků jsou uvedeny v souvislosti s požadavky jednotlivých provozů. Údaje jsou uváděny v zóně pobytu osob, limitovaných rovinou podlahy a rovinou uvedenou ve výšce 1,8m. Parametry místností jsou uvedeny v tabulce místností příloha Tepelné zisky osvětlení 20 W / m² ( tepelné zisky z osvětlení se nezapočítávají současně s externími) Tepelné zisky osoby 70 W / osobu Tepelné zisky technologie ( např. PC ) 250W / ks 4

5 Dimenzování zařízení pro odvod znehodnoceného vzduchu: Místnost množství vzduchu - WC 50 m 3 h -1 /mísu - umývárny 150 m 3 h -1 /sprchu - umývárny 30 m 3 h -1 /umyvadlo - pisoáry 25 m 3 h -1 /stání - šatny 20 m 3 h -1 /skříňku - úklidová komora 5x h -1 Dimenzování zařízení pro větrání pokojů seniorů: Na základě ČSN EN /Z1 bylo zvoleno následující větrací množství vzduchu pro trvalé větrání: - - pro jednolůžkový pokoj přívod do pokoje 50 m 3 h -1 odvod 50 m 3 h -1 přes sociální zařízení - - pro dvoulůžkový pokoj přívod do pokoje 70 m 3 h -1 odvod 70 m 3 h -1 přes sociální zařízení Maximální hodnoty hladin hluku (od vzduchotechniky) Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací vznikající provozem vzduchotechniky a klimatizace, jsou navržena opatření (včetně použití odpovídajících elementů) snižující i vnější hluk. Místnost Hladina hluku db (A) Pokoje seniorů 40 den / 30 noc Jídelna 55 Kanceláře 50 Sociální zařízení 65 Limitní hodnoty rychlosti vzduchu pro sedící osoby 0,2 ±0,05 m.s -1 pro stojící osoby s mírným pohybem 0,25 ± 0,05 m.s -1 Požární větrání Zajištění požadované 20x výměny vzduchu a požadovaný přetlak v chráněných únikových schodištích a vstupní hale Chod vzduchotechniky je závislý na dalších profesích: - elektroinstalace - rozvody tepla - měření a regulace M+R - zdravotně technické instalace ZTI - stavba 3. Systém a dimenzování A/ Vzduchotechnická zařízení jsou členěna na tyto systémy: - Teplovzdušné větrání s chlazením [ TVCH ] zařízení pracuje s teplotně upraveným vzduchem v zimním a letním období. - Teplovzdušné větrání [ TV ] zařízení pracuje s teplotně upraveným vzduchem v zimním období. - Cirkulační chlazení [ CCH ] zařízení pracuje s cirkulačním chlazeným vzduchem. - Větrání [ V ] vzduch je v zimě i létě bez teplotní úpravy. - Odsávání [ O ] náhradní vzduch je přisáván z velkých prostor spojených s venkovním ovzduším, nebo z prostor do kterých je přiváděn vzduch jiným zařízením. 5

6 B/ Dimenzování Množství vzduchu je dimenzováno s ohledem na: a/ tepelné zátěže b/ škodliviny c/ dávky čerstvého vzduchu dle hygienických předpisů d/ technologické požadavky 4. Seznam zařízení 1 Větrání pokojů seniorů 2 Větrání kuchyně 3 Větrání jídelny 4 Větrání zázemí 1.NP 5 Větrání prostor fitness 6 Větrání šaten zaměstnanců 7 Větrání centrálních hygienických provozů 7a Větrání místností podložních mís 7b Větrání WC 8 Větrání prádelny 8a Větrání prádelny odtah od sušiče T9/1 8b Větrání prádelny odtah od sušiče T9/2 8c Větrání prádelny odtah od sušiče T16 8d Větrání prádelny odtah od žehliče I e Větrání prádelny odvod z jednotlivých místností 9 Větrání kotelny 10 Chlazení fitness 11 Chlazení prádelny 12 Chlazení kanceláří a pracoven 13 Chlazení chladného skladu 14 Chlazení místnosti zemřelých 15P Požární větrání schodiště - budova B 16P Požární větrání schodiště budova A 17 Chlazení stanoviště UPS 5. Popis zařízení 5.1 Charakteristika a koncepce navrhovaného systému vzduchotechniky Strojovna vzduchotechniky Vzduchotechnická zařízení jsou umístěna na střeše ve venkovním prostoru nad spojovací části mezi budovami A a B. V tomto prostoru jsou umístěny rovněž venkovní jednotky chladících zařízení. Vnitřní jednotky chlazení jsou umístěny v jednotlivých chlazených místnostech. Ventilátory pro větrání únikových schodišť jsou umístěny pod podestou v nejnižší části schodišť. Technické údaje jednotlivých větracích jednotek a ventilátorů jsou uvedeny v příloze tabulky zařízení. Princip vzduchotechnických zařízení Vzduchotechnická zařízení větrají dané prostory čerstvým upraveným vzduchem. Úprava přiváděného vzduchu je prováděna ve větracích jednotkách. Jednotky jsou sestaveny z jednotlivých komor, nebo jako kompakty. V jednotkách je přívodní vzduch filtrován a ohříván v kapalinovém výměníku, nebo chlazen ve výměníku přímého chlazení. Upravený vzduch je nasáván ventilátorem jednotky a vyfukován do potrubního rozvodu. Odváděný vzduch z větraných prostor je radiálním ventilátorem vyfukován mimo budovu. Zařízení pro přívod vzduchu pracují se 100% čerstvého vzduchu a využívají systém zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu, kromě zařízení č.8-větrání prádelny. 6

7 Regulace vzduchového výkonu sestavných větracích jednotek je v závislosti na zanášení filtrů zajištěna řízením otáček ventilátorů pomocí elektromotorů s frekvenčními měniči. Teplonosné medium pro ohřívače vzduchu je voda 70/50 C ze zdroje tepla. Teplonosné medium pro chladiče vzduchu je ekologické chladivo zchlazené v kompresorových a kondenzačních jednotkách. Tepelné ztráty místností jsou hrazeny ústředním vytápěním. Přívodní a odvodní potrubí od vzduchotechnických jednotek budou ze strojoven vedena do příslušných větraných místností. Ve vzduchovodech budou osazeny tlumiče hluku pro zamezení šíření hluku do prostoru větraných místností. Na rozhraní požárních úseků budou osazeny požární klapky, resp. bude vzduchotechnické potrubí procházející více požárními úseky požárně izolováno. Vzduch bude v jednotlivých místnostech distribuován anemostaty s vířivou vyústkou, obdélníkovými vyústkami a talířovými ventily. Potrubní rozvody jsou ze strojovny vedeny do větraných prostor samostatnými instalačními jádry, v některých případech, v instalačních jádrech pokojů seniorů. Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu Do větracích jednotek je z důvodu energetické úspornosti zařazen deskový rekuperátor zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. (zařízení č.1, 2, 3, 5, 6, 7 ). 5.2 Popis jednotlivých zařízení Zařízení č.1 Větrání pokojů [ TV ] Zařízení zajišťuje přívod čerstvého teplotně upraveného vzduchu do jednotlivých pokojů seniorů a odtah vzduchu z jejich sociálních zařízení. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku a veden potrubím do jednotlivých pokojů. Na požární hranici, při výstupu z instalačních jader jsou instalovány požární klapky s dálkovým uzavíráním od signálu EPS. Distribuce přívodního vzduchu je řešena pomocí dvouřadé vyústky osazené v čele sníženého podhledu na hranici předsíňky před sociálním zařízením a pokojem. Vyústka je napojena na centrální rozvod přes přeslechový tlumič hluku a vsuvný regulátor konstatního průtoku vzduchu. Odvod vzduchu je zajišťován přes talířový ventil umístěný v podhledu sociálního zařízení, který je napojen na centrální rozvod opět přes ohebný tlumič hluku SONODEC a vsuvný regulátor průtoku vzduchu. Zařízení č.2 Větrání kuchyně [ TVCH ] Zařízení zajišťuje větrání a chlazení varny a jejího příslušenství. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku, případně chlazen a vzduchovodem dopravován do větraných místností. Distribuce přívodního vzduchu je obdélníkovými vyústkami. Odpadní vzduch z varny je odsáván převážně akumulačním kuchyňským zákrytem osazeným nad varným zařízením. S ostatních místností je odvod vzduchu přes odlučovače tuku osazených na odsávacím potrubí. Odváděný vzduch je vodotěsným potrubím veden do jednotky, ve které je filtrován kovovým tukovým filtrem, dále kapsovým filtrem a vyfukován nástřešní výfukovou hlavicí do venkovního prostředí. Zdrojem chladu pro chlazení přímého chladiče je jednotka přímého chlazení. Jednotka je vybavena kompresorem s invertorem, který ve spojení s elektronickým řízením vede ke stabilním výkonu, vyšší účinnosti a ekonomickému provozu s maximálními energetickými úsporami. Jednotka je umístěna vedle větrací jednotky, se kterou jsou propojeny Cu-potrubím s náplní chladiva. Zařízení č.3 Větrání jídelny [ TV ] Zařízení zajišťuje větrání jídelny, která je rovněž využívána jako společenská místnost a výdej jídel. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku a veden potrubím do větraného prostoru. Distribuce přívodního vzduchu je obdélníkovými vyústkami osazenými v kruhovém potrubí vedeným pod stropem. Odvod vzduchu je obdobný jako přívod vzduchu. Odvod vzduchu přes obdélníkové vyústky osazenými v kruhovém potrubí vedeným pod stropem. Zdrojem chladu 7

8 pro chlazení přímého chladiče je jednotka přímého chlazení. Jednotka je vybavena kompresorem s invertorem, který ve spojení s elektronickým řízením vede ke stabilním výkonu, vyšší účinnosti a ekonomickému provozu s maximálními energetickými úsporami. Jednotka je umístěna vedle větrací jednotky, se kterou jsou propojeny Cu-potrubím s náplní chladiva. Zařízení kompenzuje tepelnou zátěž v extrémně teplých dnech přibližně z poloviny. Z prostorových důvodů není možné osadit přídavné chladící zařízení přímého chlazení. Zařízení č.4 Větrání zázemí v 1.NP [ O ] Zařízení zajišťuje větrání nuceným odvodem vzduchu. V jednotlivých místnostech pod stropem je potrubní rozvod s odsávacími ventily. Přes ventily je odpadní vzduch odsáván, veden vertikálním potrubím nad střechu, kde je osazen odsávací ventilátor, který odsávaný vzduch vyfukuje mimo budovu. Náhradní vzduch za odsávaný je přisáván mřížkami z okolních prostor. Zařízení č.5 Větrání prostor fitness [ TV ] Zařízení zajišťuje větrání místnost fitness, šaten, rehabilitace a masáže. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku a vzduchovodem dopravován do větraných místností. Distribuce přívodního vzduchu je anemostaty s vířivou vyústkou a obdélníkovými vyústkami osazenými v přívodním vzduchovodu. Odpadní vzduch je odsáván vyústkami umístěnými na odsávacím vzduchovodu. Chlazení vybraných místností je zařízením č.10. Zařízení č.6 Větrání šaten [ TV ] Zařízení zajišťuje větrání šaten zaměstnanců. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku a vzduchovodem dopravován do prostoru šaten. Distribuce přívodního vzduchu je obdélníkovými vyústkami na přívodním vzduchovodu. Odvod vzduchu je přes sociální zařízení, kde jsou na odsávacím potrubí osazeny odsávací vyústky. Zařízení č.7 Větrání centrálních hygienických provozů [ TV ] Zařízení zajišťuje větrání místností rehabilitace, centrálních koupelen a sociálních zařízení v jednotlivých podlaží. V jednotce je vzduch filtrován, předehříván ve výměníku zpětného získávání, dohříván v teplovodním výměníku a vzduchovodem dopravován do jednotlivých místností. Distribuce přívodního vzduchu je anemostaty s vířivou vyústkou, obdélníkovými vyústkami, nebo talířovými ventily napojenými na přívodní vzduchovod. Odvod vzduchu je z jednotlivých místností a přes sociální zařízení, kde jsou na odsávacím potrubí osazeny odsávací vyústky, nebo talířové ventily. Zařízení odvětrává i čajovou kuchyňku v 1.NP. Potrubí z kuchyňky je napojeno na odsávací potrubí přes samočinnou zpětnou klapku, která se automaticky uzavře, když zařízení není v provozu, aby nedocházelo k samovolnému proudění vzduchu mezi ostatními místnostmi. Zařízení č.7a Větrání místností podložních mís [ O ] Místnosti jsou v jednotlivých podlažích nad sebou. Jednotlivé místnosti jsou odsávány talířovými ventily umístěnými pod stropem a napojenými na odsávací potrubí. Potrubí jsou napojena na vertikální vzduchovod, které je vedeno v instalačním jádru do půdního prostoru, kde je napojeno na odsávací ventilátor, který vyfukuje odpadní vzduch nad střechu budovu. Náhradní vzduchu je přisáván z větraných chodeb přes požární stěnový uzávěr. Zařízení č.7b Větrání místností WC [ O ] Místnosti jsou v jednotlivých podlažích nad sebou. Jednotlivé místnosti jsou odsávány talířovými ventily umístěnými pod stropem a napojenými na odsávací potrubí. Potrubí jsou napojena na vertikální vzduchovod, které je vedeno v instalačním jádru do půdního prostoru, kde je napojeno na odsávací ventilátor, který vyfukuje odpadní vzduch nad střechu budovu. Náhradní vzduchu je přisáván z větraných chodeb přes mřížky ve dveřích-dodávka stavby. 8

9 Zařízení č.8 Větrání prádelny [ TV ] Zařízení zajišťuje větrání místnosti prádelny a jejího příslušenství. Zařízení sestává z přívodní jednotky, kde je vzduch filtrován a ohříván a dopravován do prostoru prádelny, kde je pomocí obdélníkových vyústek vyfukován do větraných prostor. Pro odvod vzduchu jsou použity samostatné ventilátory zařízení č.8a, 8b, 8c, 8d, 8e. Zařízení č.8a má vazbu na sušič T9/1. Zařízení č.8b má vazbu na sušič T9/2. Zařízení č.8c má vazbu na sušič T16. Zařízení č.8d má vazbu na žehlič I Zařízení č.8e má vazbu na přívodní jednotku je s ní současném provozu. Když nejsou sušiče a žehlič v provozu jsou v chodu všechny ventilátory 8a až 8d. Když se spustí sušič T9/1 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8a a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. Když se spustí sušič T9/2 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8b a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. Když se spustí sušič T16 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8c a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. Při vypnutí chodu příslušného stroje se uzavře příslušná klapka a spustí se příslušný ventilátor a otevře se jeho klapka. Ventilátor 8d je v trvalém provozu. Na jeho odsávacím potrubí jsou dvě uzavírací klapky. Jedna je na potrubí na které je napojen žehlič I33-160, druhá je na potrubí s vyústkami. Když je žehlič v chodu je jeho klapka otevřena a klapka na potrubí s vyústkami uzavřena. Když je žehlič mimo provoz je jeho klapka uzavřena a klapka na potrubí s vyústkami otevřena. Ze sušičů je horký vlhký vzduch vyfukován (max. 90.C) do vodotěsného tepelně izolovaného potrubí, které je v nejnižším místě vybaveno odvodem kondenzátu. Ze žehliče je odváděn vzduch o teplotě až 130 C. Celé potrubí je opět vodotěsné, tepelně izolované, vyspádované do nejnižšího místa kde je odvod kondenzátu. Pro výfuk vzduchu jsou použita dvě výfuková potrubí, která odvádějí vzduch nad střechu budovy. Zařízení č.9 Přirozené větrání kotelny [ V ] Pro přirozené větrání, které zajišťuje 0,5 násobnou výměnu vzduchu v prostoru kotelny za hodinu za všech provozních režimů, kromě odstávky, kdy je uzavřen hlavní uzávěr plynu do kotelny, je osazena protidešťová žaluzie u podlahy kotelny. Odvodní potrubí pro přirozené větrání je vedené z prostoru pod stropem kotelny nad střechu. Spalovací vzduch si kotle sami nasávají samostatně z venkovního prostředí. Zařízení č.10 Chlazení fitness [ CCH ] Kompenzace tepelné zátěže místností a zajištění požadovaných parametrů je klimatizačními jednotkami s přímým chlazením. Jedná se o systém VRF, který umožňuje na jednu venkovní kompresorovou jednotku připojit více vnitřních jednotek. Kompresorová venkovní jednotka je vybavena kompresorem s invertorem, který ve spojení s elektronickým řízením klimatizace vede ke stabilním teplotám místností, vyšší účinností a ekonomickému provozu s maximálními energetickými úsporami. Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení a pracují s cirkulačním vzduchem. Vzduch z místnosti je nasáván mřížkou v horní části jednotek a po úpravě je vyfukován zpět do místnosti. Vzduchem chlazená kondenzační a kompresorové jednotka je umístěna ve venkovním prostoru strojovny vzduchotechniky. Propojení vnitřních a vnějších jednotek je Cu-potrubím se speciálními rozbočkami, náplní chladiva a el.ovládacím kabelem. Chladící jednotka je provozována s ekologickým chladivem R410A. Ovládání každé vnitřní jednotky a nastavení požadovaných parametrů je kabelovým ovladačem. Propojení jednotek je komunikačními kabely. Zařízení č.11 Chlazení prádelny [ CCH ] Zařízení č.13 Chlazení chladného skladu [ CCH ] Zařízení č.14 Chlazení místnosti zemřelých [ CCH ] Zařízení č.17 Chlazení stanoviště UPS [ CCH ] Odvedení tepelné zátěže z jednotlivých místnosti je zařízením přímého chlazení split systém. Venkovní kompresorová a kondenzační jednotka slouží pro jednu vnitřní jednotku. Vnitřní jednotka je propojena s venkovní jednotkou potrubím chladiva a komunikačním kabelem. Zařízení č.11, 13, 17 je vybaveno sadou pro zimní provoz, která umožňuje celoroční provoz 9

10 chlazení. Potrubní systém je naplněn chladivem R410A. Vnitřní jednotka je umístěna v chlazené místnosti, venkovní je umístěna ve venkovním prostoru strojovny. Zařízení č.12 Chlazení jednotlivých místností [ CCH ] Kompenzace tepelné zátěže jednotlivých místností (kanceláře, sesterny) a zajištění požadovaných parametrů je klimatizačními jednotkami s přímým chlazením. Jedná se o systém VRF, který umožňuje na jednu venkovní kompresorovou jednotku připojit více vnitřních jednotek. Kompresorová venkovní jednotka je vybavena kompresorem s invertorem, který ve spojení s elektronickým řízením klimatizace vede ke stabilním teplotám místností, vyšší účinností a ekonomickému provozu s maximálními energetickými úsporami. Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení a pracují s cirkulačním vzduchem. Vzduch z místnosti je nasáván mřížkou v horní části jednotky a po úpravě je vyfukován zpět do místnosti štěrbinou v dolní části jednotky. Vzduchem chlazená kondenzační a kompresorové jednotka je umístěna ve venkovním prostoru strojovny vzduchotechniky. Propojení vnitřních a vnějších jednotek je Cu-potrubím se speciálními rozbočkami, náplní chladiva a el.ovládacím kabelem. Chladící jednotka je provozována s ekologickým chladivem R410A. Ovládání každé vnitřní jednotky a nastavení požadovaných parametrů je kabelovým ovladačem. Propojení jednotek je komunikačními kabely. Zařízení č.15p Požární větrání schodiště - budova B [ V ] Zařízení č.16p Požární větrání schodiště - budova A [ V ] Zařízení je určené pro větrání únikového schodiště. Schodiště je chráněná cesta typu B. Zařízení zajišťuje 20ti násobnou výměnu vzduchu a požadovaný přetlak v únikovém prostoru. Přívod vzduchu je větrací jednotkou osazenou pod podestou a vyfukuje čerstvý vzduch do prostoru schodiště. Odvod vzduchu je v nejvyšší části schodiště přes přetlakovou klapku, která je navíc opatřena uzavíratelnou klapkou, která je elektricky ovládaná schodem přívodního ventilátoru, pro zamezení komínového efektu v době, kdy zařízení není v provozu. 5.3 Ovládání, měření a regulace a/ zásada měření a regulace regulované veličiny - regulace topného výkonu ohřívače vzduchotechnických jednotek zař.č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dle teploty přívodního vzduchu - ( zař.č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ) - regulace chladicího výkonu přímého chladiče vzduchotechnických jednotek zař.č. 2, 3, 5 dle teploty přívodního vzduchu - (zař.č. 2, 3, 5 ) 1 okruh ON/OFF provést spřažený chod přívodních a odvodních ventilátorů jednotek - zař.č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 s 7a - zař.č. 8 s 8a, 8b, 8c, 8d, 8e - ovládat pomocí servopohonu klapku by-passu u rekuperačních výměníků jednotek: 1, 2, 3, 5, 6, 7 - ventilátory zař.č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 jsou vybaveny frekvenčními měniči pro přesné zaregulování, jejich řízení bude prováděno na základě potřebného statického tlaku na přívodu, resp. na základě potřebného statického tlaku na odvodu. - protimrazová ochrana ohřívačů vzduchu ( zař.č.1; 2; 3; 5; 6; 7; 8 ) - signalizovat tlakovou diferenci na filtrech jednotek, signalizace pro výměnu filtrů při 2/3 max. tlakové ztrátě ( zař.č.1; 2; 3; 5; 6; 7; 8 ) - s chodem VZT zařízení ovládat uzavírací klapky pomocí servopohonu na sací a výtlačné straně jednotek a ventilátorů ( zař.č.1; 2; 3; 5; 6; 7; 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e ) 10

11 - s chodem VZT zařízení ovládat uzavírací klapky pomocí servopohonu na sací straně jednotek a ventilátorů zař.č.15p, 16P a na klapkách v horní části schodiště zař.č.15p, 16P. Každé zařízení má dvě klapky zajišťuje profese elektro. - u zařízení č. 8 jsou pro odvod použity ventilátory 8a, 8b, 8c, 8d, 8e. Zařízení č.8a má vazbu na sušič T9/1. Zařízení č.8b má vazbu na sušič T9/2. Zařízení č.8c má vazbu na sušič T16. Zařízení č.8d má vazbu na žehlič I Zařízení č.8e má vazbu na přívodní jednotku je s ní současném provozu. Když nejsou sušiče a žehlič v provozu jsou v chodu všechny ventilátory 8a až 8d. - Když se spustí sušič T9/1 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8a a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. - Když se spustí sušič T9/2 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8b a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. - Když se spustí sušič T16 otevře se klapka na jeho výtlačném potrubí, vypne se ventilátor 8c a uzavře se klapka na jeho výtlačném potrubí. Při vypnutí chodu příslušného stroje se uzavře příslušná klapka a spustí se příslušný ventilátor a otevře se jeho klapka. - Ventilátor 8d je v trvalém provozu. Na jeho odsávacím potrubí jsou dvě uzavírací klapky. Jedna je na potrubí na které je napojen žehlič I33-160, druhá je na potrubí s vyústkami. Když je žehlič v chodu je jeho klapka otevřena a klapka na potrubí s vyústkami uzavřena. Když je žehlič mimo provoz je jeho klapka uzavřena a klapka na potrubí s vyústkami otevřena. - zařízení č.15p, 16P zapínat při zkoušce z rozvaděče, pokynem z EPS, bezpečnostními tlačítky na každém podlaží, zařízení jsou napájena i z náhradního zdroje el.energie. - zařízení č. 4 spínáno časovým programem a ručně pomocí tlačítka s nastavitelným doběhem ( 0 20 min.) regulátor doběhu je součástí dodávky ventilátoru - zařízení č. 7b spínáno společně s osvětlením s nastavitelným doběhem ( 0 20 min.), regulátor doběhu je součástí dodávky ventilátoru - řízení vnitřních chladicích jednotek je součástí dodávky VZT a je provedeno následovně: Každá vnitřní jednotky má svůj kabelový ovladač, který je s vnitřní jednotkou propojen elektrickými kabely: zař.č. 10 pomocí kabelových nástěnných ovladačů v místnosti fitness a vyšetřovny zař.č. 11 pomocí kabelového nástěnného ovladače v místnosti prádelny zař.č. 12 pomocí kabelového nástěnného ovladače v chlazených místnostech zař.č. 13 pomocí kabelového nástěnného ovladače v místnosti chlazeného skladu zař.č. 14 pomocí kabelového nástěnného ovladače v místností zemřelých zař.č. 17 pomocí kabelového nástěnného ovladače v místností stanoviště UPS - žádané hodnoty jsou signalizovány do systému M+R - signalizace teploty v místnosti 0.41 sklad chlazených potravin, v případě překročení nastavené teploty je signalizována do MaR systému porucha - signalizace teploty v místnosti 2.03 stanoviště UPS, v případě překročení nastavené teploty je signalizována do MaR systému porucha - při signalizaci požáru budou signálem ze systému EPS kompletně vypnuta VZT zařízení, mimo zařízení 15P, 16P 11

12 - při požáru v některé části budovy uzavřít požární klapky v příslušném požárním úseku, dle signálu EPS. Požární klapky jsou vybaveny servopohony na 230V, s termoelektrickým spouštěním a signalizací polohy - při požáru v některé části budovy spustit signálem EPS požární větrání 15P, 16P Servopohony uzavíracích klapek jsou dodávkou profese MaR. Servopohony uzavíracích klapek zař.č. 15P, 16P, které jsou připojeny nehořlavými kabely a ovládány z náhradního zdroje elektrické energie, jsou dodávkou vzt. Servopohony požárních klapek jsou součástí jejich dodávky UPOZORNĚNÍ: Veškeré připojovací body profesí slaboproud a silnoproud budou na zařízení vzt připojeny přes elektromontážní krabice se svorkovnicí (např. protipožární klapky, uzavírací klapky), (pokud vzt zařízení neumožňuje napojení na vlastní svorkovnice) b/ signalizace do systému M+R - signalizace chodu ventilátorů ( zař.č.1; 2; 3; 4, 5, 6, 7, 8 ) - signalizace polohy klapek - signalizace působení protimrazové ochrany - signalizace poruchy VZT zařízení - ukazování měřených a regulovaných veličin - signalizace polohy protipožárních klapek - signalizace překročení teploty v místnostech 0.41 a Energie Požadavky na energie, tepelné a elektrické příkony, množství přívodního a odsávaného vzduchu, typy zařízení a jejich umístění jsou uvedeny v tabulkách zařízení - příloha Topné médium: jednotky - voda 70/50 C Elektrická energie 400/230V; 50Hz 7. Protihluková opatření V projektu jsou použity k tlumení hluku mezi ventilátorem a místností a mezi ventilátorem a venkovním prostorem tlumiče instalované v potrubí. Jsou navrženy buňkové tlumiče pro hranaté potrubí a kruhové tlumiče pro kruhové spiro potrubí. Přívodní i odsávací anemostaty a odsávací ventily jsou na potrubí napojeny přes pružný tlumič hluku. Opatření proti vibracím je pružným uložením strojů a jejich podložení rýhovanou pryží před jejich osazením na základy, nebo závěsy. Potrubí při průchodu stěnou jsou obaleny tlumícím materiálem-plstí. 8. Protipožární opatření Na hranici požárních předělů jsou instalovány v potrubí protipožární klapky v kombinaci s požární izolací (s odolností do 45 minut), otvory bez potrubí jsou opatřeny stěnovými požárními uzávěry, dle pravidel požárních předpisů ČSN Protipožární klapky jsou typu odolnosti 90 minut se spouštěním termoelektrickým pomocí servopohonu se signalizací polohy zavřeno Požární stěnové uzávěry jsou rovněž se servopohony. Skladba protipožární izolace v provedení dle atestu. Prostupy pro vzduchotechnické potrubí v požárně dělících konstrukcí budou po montáži potrubí utěsněny požárními ucpávkami viz kapitola 13. V případech, kdy požární klapka není osazena přímo v požárně dělící stavební konstrukci je nutné část potrubního rozvodu od stavební konstrukce k požární klapce opatřit protipožární izolací ve skladbě a odolnosti, která odpovídá izolaci a skladbě izolace dle certifikátu požární klapky. 12

13 9. Potrubí, izolace, nátěry Pro rozvod vzduchu je použito čtyřhranné potrubí skupiny I. a kruhové potrubí spiro. Potrubí budou uložena na typových závěsech zhotovených při montáži. Vzdálenost závěsů je 2 až 3 m. Potrubí ve venkovním prostoru strojovny vzt jsou opatřeny tepelnou izolací tloušťky 100mm včetně oplechování pozinkovaným plechem. Izolace je graficky vyznačena na výkrese. Požární izolací s odolností do 45 minut jsou opatřena potrubí v prostoru krovu a ve vertikálních šachtách. Izolace je vyznačena na výkresech graficky, nebo textovou poznámkou. Přívodní potrubí teplotně upraveného vzduchu i v letním období (chlazení) bude opatřeno tepelnou izolací včetně oplechování o tloušťce 40mm až k distribučnímu elementu, jedná se o přívodní potrubí zařízení č.2 v prostoru kuchyně. Případným nátěrem může být opatřeno oplechování izolace ve venkovním prostoru. 10. Konstrukční a montážní připomínky - závěsy potrubí systémem pružného uložení a zavěšení - vzduchotechnické jednotky podložit dvěma vrstvami rýhované pryže před uložením na podlahu, nebo základy - potrubí na závěsech podložit gumou - potrubí obalit plstí při průchodu stěnou 11. Návaznost na ostatní profese a/ rozvody tepla napojit ohřívače větracích jednotek na teplonosné médium. b/ elektroinstalace napojení vzduchotechnických elementů na el.energii. zajistit ovládání dle kapitoly 5.3 v koordinaci s MaR c/ měření a regulace zajistit ovládání dle kapitoly 5.3 v koordinaci s elektroinstalací d/ EPS dle kapitoly 5.3 e/ ZTI odvod kondenzátu od větracích jednotek, vnitřních jednotek přímého chlazení, dále osadit sifony s vodní i suchou uzávěrkou do nejnižších bodů potrubí zař. 8a, 8b, 8c, 8d a odsávacího potrubí zařízení č Požadavky na stavební část stavební připravenost - prostor strojovny vzduchotechniky - plovoucí podlahy a základy v prostoru strojovny vzduchotechniky - prostupy na střeše pro osazení vzduchotechnických elementů nástřešní výfukové hlavice - prostupy pro potrubí - mřížky, nebo podříznuté dveře pro přívod náhradního vzduchu pro sociální zařízení - vertikální šachty pro potrubí - montážní otvory pro montáž potrubí - revizní otvory pro přístup k požárním klapkám 13. Požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi Prostupy vzduchotechnického potrubí: Vzduchotechnické potrubí v prostupech bude protipožárně izolováno nehořlavým izolačním materiálem. Kombinací minerální vlny a protipožárního tmelu nebo nátěru, nebo systém 13

14 protipožární izolace obložením potrubí, jejichž stálá pružnost zamezí vzniku zvukových mostů a splní protipožární funkci. Prostup VZT plechového potrubí izolovaného nehořlavou izolací z minerální vlny je nutno doplnit požárně ochranným lemem z obou stran dělící konstrukce. 14. Závěr Tato dokumentace je zpracována se znalostmi ke dni a obsahuje veškeré náležitosti, které jsou ze strany české legislativy na ni kladeny. Zároveň obsahuje i veškeré požadavky investora. Dokumentace je sestavena z textové, tabulkové a výkresové části. Tyto části tvoří jeden celek. Bezpečnost a organizace výstavby viz. samostatné část dokumentace. 14

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA VENTOP S.R.O. Vančurova 945/30 360 17 Karlovy Vary IČ: 182 25 942 Tel.: 353 568 076, 775 705 866 E-mail: projekce@ventop.cz AKCE: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, VÝMĚNA

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 2 2.1 VÝCHOZÍ PODKLADY... 4 VÝCHOZÍMI PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY:... 4 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Co je iseries? iseries je plně DC invertorové tepelné čerpadlo určené pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody. To se hodí perfektně jak pro bydlení

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA VI/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.5. VZDUCHOTECHNIKA F.5.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform.

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. 1:100 802 - Půdorys 2.-13.NP-stáv. stav-označ. jader inf. 1:100 803

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

AT 02 - TZB a technická infrastruktura Úlohy do cvičení do cvičení (2009) ρ ρ

AT 02 - TZB a technická infrastruktura Úlohy do cvičení do cvičení (2009) ρ ρ 8. cvičení APLIKACE NA RODINNÝ DŮM Přirozené větrání RD 1. Pro větrání kuchyně s plynovým sporákem je předepsána jednonásobná výměna vzduchu. Určete výměnu vzduchu infiltrací v kuchyni při odděleném i

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007,

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

"HVĚZDA - občanské sdružení" PLOCHY OBJEKTU DOMOV SENIORŮ - SOKOLOVSKÁ 967, 763 02 MALENOVICE

HVĚZDA - občanské sdružení PLOCHY OBJEKTU DOMOV SENIORŮ - SOKOLOVSKÁ 967, 763 02 MALENOVICE REKAPITULACE PLOCH OBJEKTU SO 02 DLE NÁKLADOVÝCH STŘEDISEK - DOMOV SENIORŮ, SOKOLOVSKÁ 967 NÁKLADOVÉ STŘEDISKO PLOCHA V m 2 500 1699,11 900 190,62 317 7,80 314 78,37 030 13,92 CELKEM DOMOV SENIORŮ 1989,82

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku Tepelná čerpadla v průmyslovém podniku Ing. Jiří Svoboda Co je tepelné čerpadlo? Zařízení umožňující využít nízkoteplotní energii okolí 1 000 kwh/m2/rok země voda vzduch Princip funkce tepelného čerpadla

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

REKONSTRUKCE BUDOVY KZM

REKONSTRUKCE BUDOVY KZM VERZE 4 zodpovědný projektant:, ČKAIT 1400087 Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod tel/ fax: 569 431 005, 608 419 357, 604 595 808 efekt projekt@seznam.cz B. Fendrych: 723 134 653 fendrych@efektprojekt.cz

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více