Správa webserveru. Blok 9 Bezpečnost HTTP. 9.1 Úvod do šifrování a bezpečné komunikace Základní pojmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa webserveru. Blok 9 Bezpečnost HTTP. 9.1 Úvod do šifrování a bezpečné komunikace. 9.1.1 Základní pojmy"

Transkript

1 Blok 9 Bezpečnost HTTP Studijní cíl Devátý blok kurzu je věnován Identifikaci, autentizaci a bezpečnosti Hypertext Transfer Protokolu. Po absolvování bloku bude student ovládat partie týkající se zabezpečení protokolu http a konfigurace SSL v prostředí webového serveru. Doba nutná k nastudování 2-3 hodiny Průvodce studiem Pro studium tohoto bloku jsou u studentů předpokládány pokročilé znalosti HTTP protokolu a základní povědomí o šifrování počítačových sítí. 9.1 Úvod do šifrování a bezpečné komunikace Základní pojmy Šifrovací algoritmus - je funkce, obvykle sestavená na nějakém matematickém základě, která provádí samotné šifrování a dešifrování dat. Šifrovací klíč - říká šifrovacímu algoritmu, jak má data šifrovat nebo dešifrovat. Klíče se podobají počítačovým heslům: jakmile informaci zašifrujete, musíte k jejímu dešifrování zadat správný klíč. Šifrovací algoritmus používá klíč při transformaci zašifrovaného textu zpět do nezašifrované podoby. Délka klíče - Stejně jako hesla, i klíče mají nějakou předem určenou délku. Delší klíče jsou bezpečnější než kratší klíče, protože při použití útoku hrubou silou skýtají více kombinací. Různé šifrovací systémy umožňují použití klíčů různých délek, některé dovolují použití klíčů s proměnnou délkou. Výsledná kvalita ochrany dat spočívá ve zvolené šifrovací metodě, typem užitého algoritmu, jeho aplikací, a délkou šifrovacího klíče. KIT/ISPWE 9-1 Lukáš Čegan

2 9.1.2 Principy bezpečné komunikace Důvěrnost informací - Systém musí zabezpečit, že neautorizované subjekty nebudou mít možnost přístupu k důvěrným informacím Integrita - Systém musí zabezpečit informace proti neautorizované modifikaci Neodmítnutelnost odpovědnosti - Systém musí zabezpečit prevenci proti ztrátě schopnosti přesvědčit třetí nezávislou stranu o přímé odpovědnosti subjektu za odeslání, případně přijetí zprávy Šifrovací metody Symetrické šifrování - K šifrování a dešifrování dat se používá pouze jeden klíč. Tento klíč proto musí znát obě strany. Obrázek 1: Symetrické šifrování Asymetrické šifrování - Data se zašifrují veřejným klíčem a mohou být dešifrovány pouze klíčem soukromým Obrázek 2: Přenos adresované, zašifrované (důvěrné), ale nepodepsané (neautorizované) zprávy KIT/ISPWE 9-2 Lukáš Čegan

3 Obrázek 3: Přenos adresované, zašifrované (důvěrné) a podepsané (autorizované) zprávy Šifrovací algoritmy Šifrovací systémy se soukromým klíčem DES, 3DES - Data Encryption Standard (DES) je šifrovací algoritmus, vyvinutý v 70. letech Národním úřadem pro standardy a technologie (dnes National Institute of Standards and Technology, NIST) a firmou IBM. DES používá klíč o délce 56 bitů. RC2, RC4 - Blokové šifry původně vyvinuté Ronaldem Rivestem a uchovávané jako obchodní tajemství firmy RSA Data Security. RC5 - Bloková šifra vyvinutá Ronaldem Rivestem, publikovaná v roce RC5 umožňuje uživateli definovat délku klíče, délku bloku dat a počet šifrovacích průchodů. IDEA - International Data Encryption Algorithm (IDEA), vyvinutý Jamesem L. Massey a Xuejia Lai v Curychu, publikovaný v roce Skipjack - Algoritmus s klasifikací Tajný, vyvinutý Národní bezpečnostní agenturou (NSA). Šifrovací algoritmy s veřejným klíčem Diffie-Hellman - Systém pro výměnu kryptografických klíčů mezi dvěma stranami. Nejedná se vlastně o šifrovací algoritmus, ale o metodu pro výměnu sdíleného privátního klíče přes veřejné komunikační kanály. RSA - Známý kryptografický systém s veřejným klíčem, vyvinutý (tehdejšími) profesory MITu Ronaldem Rivestem a Adi Shamirem a profesorem USC Leonardem Adlemanem. RSA je možno použít jednak KIT/ISPWE 9-3 Lukáš Čegan

4 jako šifrovací algoritmus a také jako základ pro systém digitálních podpisů. ElGamal - Algoritmus založený na exponenciální a modulární aritmetice. Podobně jako RSA algoritmus se dá použít k šifrování a digitálním podpisům. DSA - Digital Signature Algorithm, vyvinutý v NSA a převzatý NISTem jako federální standard pro zpracování informací (FIPS). Přestože algoritmus DSA může používat klíče libovolné délky, podle FIPS je možno použít pouze klíče o délce 512 a 1024 bitů.jak vyplývá z názvu, DSA slouží pouze pro digitální podpisy, dá se však upravit i pro potřeby šifrování Digitální certifikát Certifikát je zašifrovaná informace, která spojuje veřejný klíč s pravou identitou subjektu. Vydavatel certifikátu se označuje jako certifikační autorita. Certifikát v základní formě obsahuje veřejný klíč, jméno a další údaje zajišťující nezaměnitelnost subjektů. V rozšířené formě potom datum počátku a datum ukončení platnosti, jméno certifikační autority, která certifikát vydala a sériové číslo. Certifikační autorita Komerční vydávají certifikát na základě prověření zákonných záznamů. Např.: Soukromá (samocertifikační) vydává si certifikáty sama k vlastní potřebě. Nepředpokládají se klienti, kteří by ji nevěřili. Certifikační autority české První certifikační autorita a.s. - CZ Czechia - TrustPort - zahraniční VeriSign - GeoTrust - Comodo - CACert - https://www.cacert.org/ KIT/ISPWE 9-4 Lukáš Čegan

5 9.2 SSL(Secure Sockets Layer) SSL vyvinula firma Netscape Commmunications pro zajištění bezpečné komunikace mezi klientem a serverem. SSL je komunikační protokol, který zajišťuje šifrování dat, autentizaci serveru, datovou integritu a autentizaci klienta pro komunikaci na bázi protokolu TCP/IP. Obrázek 4: SSL Verze SSL Verze 2.0 první verze uvolněná pro používání, měla poměrně dost slabých míst a byla snadno napadnutelná Verze významná úprava bezpečnostních vlastností verze 2.0 TLS (Transaction Layer Security) někdy označován jako SSL 3.1, vznikl v rámci IETF jako internetový standard pro nahrazení 3.0 Protokol TLS je založen na specifikaci protokolu SSL 3.0 publikované firmou Netscape. Rozdíly mezi TLS 1.0 a SSL 3.0 nejsou dramatické, ale jsou natolik významné, že spolu protokoly nespolupracují (ačkoliv TLS 1.0 obsahuje mechanismus pro zpětnou kompatibilitu se SSL 3.0) Sub-protokoly SSL SSL Handshake Protokol SSL Change Cipher Spec Protocol SSL Alert Protocol SSL Record Protocol SSL Handshake Protocol 1. Klient odešle verzi SSL, informace o šifrách, které používá a náhodně generovaná data KIT/ISPWE 9-5 Lukáš Čegan

6 2. Server odešle svoji verzi SSL, informace o šifrách, které používá, náhodně generovaná data a svůj certifikát 3. Klient pomocí získaného certifikátu ověří důvěryhodnost serveru, pokud tak nelze učinit, je o tom informován uživatel a spojení je ukončeno 4. Klient vytvoří z dat dosavadní komunikace tzv. premaster secret, zašifruje ho pomocí veřejného klíče serveru získaného z certifikátu a odešle ho serveru 5. Server použije svůj privátní klíč k dešifrování premaster secret a vytvoří z něj master secret, ze kterého si vygeneruje klíč sezení 6. Klient si rovněž vytvoří master secret a z něj vygeneruje klíč sezení 7. Klient zašle zprávu serveru, že další data budou šifrována klíčem sezení a odešle zašifrované sdělení, že fáze handshake byla u něj skončena 8. Server rovněž zašle, že další data budou šifrována klíčem sezení a odešle zašifrované potvrzení, že fáze handshake byla ukončena. SSL Change Cipher Spec Protocol Tento protokol je používán v poslední fázi činnosti SSL Handshake protokolu. Jeho účelem je umožnit účastníkům přesun z vyčkávacího do provozního stavu. To znamená, že účastníci ukončí použití algoritmus výměny klíčů a začnou používat šifrovací a ověřovací algoritmy, které byly definovány v předchozích fázích Handshake protokolu. SSL Alert Protocol Významem tohoto protokolu je předávání informací o chybách objevujících se v průběhu celého spojení (connection). Výstrahy (alerts) jsou dvou úrovní fatální a varovné. Pokud se objeví fatální výstraha, spojení je okamžitě ukončeno. Ostatní spojení používající stejnou cestu (session) mohou pokračovat, ale session ID bude označeno jako neplatné, takže na této cestě nebude možné navázat žádné nové spojení. SSL Record Protocol Přenášená data jsou v případě protokolu SSL balena do objektu nazývaného record. Record obsahuje hlavičku a data (formát přenášených dat). KIT/ISPWE 9-6 Lukáš Čegan

7 Praktické cvičení 1. Založte si na hostingovém serveru účet a vytvořte zabezpečenou zónu pomocí prostřednictvím HTTP autentizace. a. Zavedení modulu při startu Apache LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so b. Zavedení externího konfiguračního souboru Include conf/extra/httpd-ssl.conf c. Vytvoření soukromého klíče openssl req -config../conf/openssl.cnf -new -out myserver.csr Při vyplňování zadejte do Common Name přesné jméno domény pro kterou bude certifikát platný Výsledkem jsou soubory:.rnd soubor s náhodnými daty, podle kterých se vytvořil klíč my-server.csr certifikát privkey.pem soukromý klíč d. Vytvoření serverového šifrovacího klíče openssl rsa -in privkey.pem -out my-server.key Výsledkem je soubor my-server.key klíč kterým server šifruje komunikaci. e. Vytvoření certifikátu - na začátku komunikace obdrží klientův prohlížeč openssl x509 -in my-server.csr -out my-server.cert -req - signkey my-server.key -days 365 Výsledkem je certifikát s platností 365 dni my-server.cert f. Vytvoření samostatného certifikátu potřebný pro starší prohlížeče, do kterých se musí certifikát ručně stáhnout a nainstalovat. openssl x509 -in my-server.cert -out my-server.crt - outform DER Výsledkem je certifikát my-server.crt KIT/ISPWE 9-7 Lukáš Čegan

8 g. Konfigurace konfiguračního souboru http-ssl.conf SSLCertificateFile "C:/apache/conf/my-server.cert" SSLCertificateKeyFile "C:/apache/conf/my-server.key" Umístěte váš certifikát conf my-server.cert a klíč my-server.key do vámi určeného uložiště a upravte k nim cesty v http-ssl.conf h. Ošetření přístupu uživatelů na vaše stránky zabezpečeně. Lze zajistit pomocí přesměrování do zabezpečené zóny. Například v PHP <?php $SSL_Port=443; if ($_SERVER['SERVER_PORT']!=$SSL_Port) { header ("Location: https://localhost/index.php"); exit(); } phpinfo();?> 2. Připojte se na server a prostudujte certifikát spojení server. 3. Analyzujte zabezpečenou síťovou komunikaci prostřednictvím programu WhiteShark 1. Otázky k procvičení pasáže 1. Co je to Cookies a k čemu slouží? 2. Jaký je rozdíl mezi Basic a Digest autentizací? 3. K čemu slouží SSL? 4. Co obsahuje digitální certifikát? 5. Jaký je rozdíl mezi symetrickým a asymetrickým šifrováním? Odkazy na další studijní materiály (Open SSL) (HTTP Over TLS) (Internet X.509 Public Key Infrastructure) 1 KIT/ISPWE 9-8 Lukáš Čegan

MKRI Kryptografie v informatice

MKRI Kryptografie v informatice 1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer. Kryptologie: Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova kryptós = skrytý.

Více

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních Bezpečnost dat Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních 1. ochrana přístupu k počítači 2. ochrana přístupu k datům 3. ochrana počítačové sítě 4. ochrana pravosti a celistvosti dat (tzv. autenticity

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů 6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů Cíle výuky modulu Popsat klíčové aspekty bezpečnosti e-commerce Identifikovat klíčové bezpečnostní hrozby v prostředí e-commerce. Popsat, jak technologie

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073 740326/0073 1. Úvod 1.1 Úvod diplomové práce Práce popisuje technologii SET (Secure Electronic Transaction) - protokolu vytvořeného k elektronickému obchodování na Internetu. Zadání této práce vzniklo

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pavelek Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v AJ: Be zp e čno st AS P. NET ap lika

Více

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure Mgr. Petr Soukup Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 3

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Cryptelo je systém kompletně navržený a vyvinutý přímo naší společností. Aplikace šifrování do běžné praxe. Cryptelo chrání přímo vaše data

Cryptelo je systém kompletně navržený a vyvinutý přímo naší společností. Aplikace šifrování do běžné praxe. Cryptelo chrání přímo vaše data Cryptelo Drive Cryptelo Drive je váš virtuální disk, kam můžete ukládat ta nejcitlivější data. Chraňte dokumenty, smlouvy, podnikové know-how, fotografie, zkrátka cokoliv, co má být v bezpečí. Data v Cryptelu

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Správa a zabezpečení databáze

Správa a zabezpečení databáze Správa a zabezpečení K A P I T O L A 12 Témata kapitoly: Přehled Přehled V kapitole 4 jste se seznámili s fázemi životního cyklu vývoje databázových systémů. V této kapitole se budeme zabývat tím, jakou

Více

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví...

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví... Technický manuál (Pracovní verze k 10.12.2009) Slovník pojmů... 5 A. Datové prvky a jejich struktura... 5 Struktura komunikační obálky... 6 Identifikátory... 6 Identifikátor přenosu... 6 Identifikace ÚJ...

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém oprávnění v EEG/ERP portálu Plzeň, 2011 Jiří Vlašimský Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Zabezpečení webových služeb

Zabezpečení webových služeb Zabezpečení webových služeb Martin Lasoň martin.lason.fei@vsb.cz Abstrakt Webové služby jsou v současné době rychle se rozvíjející technologií. Existuje několik standardů jejichž implementace bude důležitá

Více

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Petr HANÁČEK 1, Jan STAUDEK 2 1 Ústav inteligentních systémů,fit VUT Brno Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Botanická 68a, 602 00 Brno

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 5, číslo 6/2003 16. červen 2003 6/2003

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 5, číslo 6/2003 16. červen 2003 6/2003 Crypto-World Informační sešit GCUCMP Ročník 5, číslo 6/2003 16. červen 2003 6/2003 Připravil : Mgr.Pavel Vondruška Sešit je rozesílán registrovaným čtenářům. Starší sešity jsou dostupné na adrese http://crypto-world.info

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

Bezpečnost bezdrátových sítí

Bezpečnost bezdrátových sítí Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Turek Bezpečnost bezdrátových sítí Středisko informatické sítě a laboratoří Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Libor Forst Studijní

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce ) 1 Úvod Účelem tohoto Manuálu je seznámit Vás se službou ČP INVEST online-verze poradce, zejména Vám poskytnout návod

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Crypto-World Informační sešit GCUCMP Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Připravil : Mgr.Pavel Vondruška, člen GCUCMP, BITIS, IACR, ISACA. Sešit je rozesílán registrovaným čtenářům. Starší sešity

Více