VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. Group

2 2 Výroční zpráva/annual report 2010

3 Management společnosti / Company Management Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Managing Director Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Production Executive Manager Ing. Jiří Holub výkonný ředitel pro obchod Sales Executive Manager Ing. Ludmila Velecká výkonný ředitel pro ekonomiku a finance Executive Manager for Economy and Finance

4

5 Obsah Úvodní slovo ředitele a jednatele společnosti Orgány společnosti a její management Organizační schéma společnosti Zhodnocení činnosti společnosti Strategické záměry společnosti Struktura vlastníků společnosti Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí Lidské zdroje Společenská odpovědnost Zahraniční složka Přehled hospodaření Základní a kontaktní údaje Contents Introductory Word of the Managing Director and Executive of the Company Company Bodies and Management Organization diagram of the company Review of the Company s Operation Strategic Plans of the Company Structure of the company owners Management of Quality, Occupational Safety, and Environmental Protection Human Resources Corporate Social Responsibility Foreign unit Review of business management Basic and contact data Výroční zpráva/annual report

6 Úvodní slovo ředitele a jednatele společnosti Introductory Word of the Managing Director and Executive of the Company Vážený společníku, vážení obchodní partneři, spolupracovníci, vážení přátelé, po zhodnocení hospodářských výsledků společnosti bych vás také rád informoval o nejdůležitějších faktech a událostech v životě EGP INVEST, spol. s r.o. S potěšením konstatuji, že i rok 2010 patřil mezi nejúspěšnější v padesátileté historii naší společnosti. Společnost dosáhla obratu tis. Kč, z toho tis. Kč v tržbách za projekty, se ziskem před zdaněním tis. Kč. Plán tržeb v roce 2010 byl překročen. Stejně jako v loňském roce měla na tomto výsledku největší podíl naše projektově inženýrská činnost, a to především na rekonstrukci a dostavbě jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku. Dále pokračovaly dobré zakázky na jaderné elektrárně Dukovany a retrofitech klasických elektráren Tušimice, Ledvice a nově i Prunéřov. Hospodářský výsledek významnou měrou ovlivnily i zakázky od Skupiny ÚJV Řež, a.s. Naše výsledky dokazují, že veleúspěšný rok 2009 nebyl náhodou. Potvrzují nejen stabilitu společnosti, ale i fakt, že se akvizice ÚJV Řež, a.s. do EGP INVEST, spol. s r.o. v loňském roce vyplatila. Ekonomická stabilita společnosti se projevila i ve spolupráci s Českou spořitelnou, která naši firmu zařadila pro rok 2010 do exkluzivního Firemního klubu České spořitelny. V roce 2010 jsme stavěli na základech, které jsme položili v předchozím roce. S potěšením sděluji, že naše cesta byla zvolena a orientována dobře. Organizační struktura, která byla postavena na požadavku zákazníka Inženýrské stavby Košice, a.s. na naši pružnou a efektivní reakci v rámci projektu stavební části jaderného ostrova bloků 3 a 4 elektrárny Mochovce, se osvědčila a zvýšila naši kredibilitu a význam mezi ostatními hlavními dodavateli EMO 34, jako jsou např. ŠJS, a.s. Plzeň, VÚJE, a.s. či ENSECO,a.s. Sázka na mladé nese své ovoce. Jejich přínos by nebyl tak značný, kdybychom nezajistili vědomostní a znalostní transfer mezi zkušenými projektanty a mládím. Znovu oživujeme naši silnou stránku, a to projektování ve formátu 3D. V této oblasti a především v rozvíjení technologické divize vidíme naši příležitost a výzvu do budoucnosti. V oblasti kvality jsme v září obhájili naše certifikáty integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. Certifikačním orgánem EGP INVEST, spol. s r.o. je i nadále Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. Úspěšně jsme absolvovali zákaznický audit společnosti ŠKODA PRAHA Invest, spol. s r.o. Získáním ocenění Rady kvality ČR Perspektivní firma 2010 dle modelu START jsme vykročili k získání Národní ceny kvality ČR. Úspěšně jsme také soutěžili o titul Inovační firma Zlínského kraje, kde jsme postoupili do širšího finále. Dear partner, dear business associates, colleagues, dear friends, After evaluation of the company's economic results, I would like to also inform you about the most important facts and events in EGP INVEST, Ltd. It is my pleasure to say that 2010 was also one of the most successful years in our company's fifty-year history. The company achieved turnover of 124,533 thousand CZK, of which 124,288 thousand CZK in projects' sales, with the pretax profit of 5,009 thousand CZK. Planned revenues were exceeded in Just as in the previous year, our project engineering activities had the largest share in this result, especially activities related to reconstruction and completion of the Mochovce nuclear power plant in Slovakia. There were also good contracts on the Dukovany nuclear power plant and retrofits of classical power plants, Tušimice, Ledvice, and newly also Prunéřov. The economic result was influenced in a significant way also by contracts from the ÚJV Řež, Inc. Group. Our results prove that the highly successful 2009 was not a coincidence. They confirm not only the company;s stability, but also the fact that acquisition of ÚJV Řež, Inc. into EGP INVEST, Ltd. in the previous year paid off. Economic stability of the company showed also in cooperation with Česká spořitelna that included our company to the exclusive Company Club of Česká spořitelna for In 2010, we built on foundation that we laid in the previous year. It is my pleasure to say that out journey was selected and oriented well. Organization structure that was built as requested by a customer, Inženýrské stavby Košice, Inc., to provide flexible and effective reaction within the project dealing with the construction part of a nuclear island of blocks 3 and 4 of the Mochovce nuclear power plant, worked very well and increased our credibility and importance among other main EMO 34 contractors, such as ŠJS, Inc. Plzeň, VÚJE, Inc., or ENSECO, Inc. Backing the youth brings its fruits. Their contribution would not be as significant if we did not provide transfer of knowledge and skills between experienced project engineers and youth. We are bringing out strength, projecting in the 3D format, back to life. We see our opportunity and future challenge in this area, and especially in development of the technical division. In the quality area, we defended our integrated management system certificates, in accordance with ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, and OHSAS 18001:2007 standards in September. Bureau Veritas Certification Czech Republic, Ltd., continues to be a certification body of EGP INVEST, Ltd. We successfully passed a customer audit executed by ŠKODA PRAHA Invest, 6

7 Aktivně jsme se zapojili do projektu Skupiny ÚJV Řež, a.s. VIZE Z ní jsme odvodili i naši novou vizi, která je nově zaměřená i na vývoj. Angažovali jsme se především v projektech snižování emisí (CCS Systém separace a následného uložení CO 2) a chytré sítě (GRIDS). V oblasti společenské odpovědnosti musím vyzdvihnout naše zapojení do života regionu. Pokračovali jsme ve spolupráci se školami zejména s SŠPHZ Uherské Hradiště při přípravě studijního oboru projektant a projektant energetických děl. Finančními dary jsme podpořili tělesně postižené a sportovce z našich řad. V souladu s naším mottem kvalita práce = kvalita života jsme výrazně pokročili ve zlepšení pracovního a venkovního prostředí. Provedli jsme zateplení hlavní budovy včetně výměny oken, obnovy elektroinstalace, osvětlení a výrazné úpravy okolí budovy. Úspěšný rok 2010 jsme završili důstojnou oslavou padesátiletého výročí naší firmy. Velice si ceníme účasti našich významných hostů jak z regionu, tak obchodních partnerů z celé ČR a ze zahraničí. Zvláště jsme si vážili možnosti setkat se s našimi kolegy, kteří firmu budovali a jsou nyní na zaslouženém odpočinku. Na závěr chci poděkovat všem dodavatelům za spolupráci, našim zákazníkům za projevenou důvěru a spolupracovníkům za invenci, loajalitu a pracovní nasazení v roce JSEM HRDÝ NA NÁŠ TÝM. Ltd. Receiving of the "Perspective Company of 2010" award, in accordance with the START model, from the Quality Council of CR sent us on our way to get the National Quality Award of CR. We also successfully competed for the "Innovative Company of the Zlín Region" title where we made it to the wider finale. We have actively participated in the project of the ÚJV Řež, Inc., Group, "VISION 2020". We derived our new vision from it, and it is newly focused also on development. We became involved especially in projects related to decrease of emissions (CCS System of separation and following deposit of CO 2) and the "smart network" (GRIDS). In the area of the corporate social responsibility, I have to emphasize our participation in the region's life. We continued our cooperation with schools, especially with SŠPHZ Uherské Hradiště, in preparation of the "Project Engineer" and the "Project Engineer of Power Supply Facilities" study fields. We supported our disabled residents and athletes with financial gifts. In accordance with our motto, "Quality of Work = Quality of Life", we significantly proceeded in improvement of work and outdoor environment. We worked on better thermal insulation of the main building, including replacement of windows, renewal of electric installation and lighting, and significant alteration of the building's surroundings. We completed the successful 2010 with a dignified celebration of our company's 50th anniversary. We very much appreciate participation of our important guests from the region, as well as business partners from the whole Czech Republic and abroad. We especially appreciated a possibility to meet our colleagues who built the company and are retired, now. Finally, I would like to thank to all our contractors for cooperation, to all our customers for their trust, and to all our colleagues for inventiveness, loyalty, and work effort exerted in I AM PROUD OF OUR TEAM. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel a jednatel společnosti Managing Director and Executive of the Company 7

8 Orgány společnosti a její management Company Bodies and Management JEDNATELÉ / Executives Statutárním orgánem společnosti EGP INVEST, spol. s r.o. jsou jednatelé. Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé. The Company's statutory body (authorized representatives) are its Executives. Always at least two Executives act on behalf of the Company. Ing. Petr Sláčala, MBA Ing. Jan Benešík Ing. Jiří Holub DOZORČÍ RADA / Supervisory Board Ing. Miroslav Horák, MBA předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board Ing. Karel Bíža člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board Ing. Martin Jašek člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board MANAGEMENT SPOLEČNOSTI / Company Management Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti / Managing Director Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu / Production Executive Manager Ing. Jiří Holub výkonný ředitel pro obchod / Sales Executive Manager Ing. Ludmila Velecká výkonný ředitel pro ekonomiku a finance / Executive Manager for Economy and Finance ŘEDITELÉ DIVIZÍ / Division Directors Ing. Stanislav Kučera divize stavební I. / Construction Division I. Ing. Jaroslav Oubram divize stavební II. Praha / Construction Division II. Prague Ing. Jaromír Marášek divize elektro a SKŘ / Electrical and SKŘ Division Ing. František Fiedler divize strojní technologie a jaderná / Mechanical and Nuclear Technology Division ŘEDITEL PROJEKTU / Project Manager Ing. Dušan Šišpera MO34-Dostavba / MO34-Building Extensions 8

9 Organizační schéma společnosti DOZORČÍ RADA Útvar personální EGP Invest o.z. Trnava Vedoucí organizační složky ÚSEK ŘEDITELE ŘEDITEL SPOLEČNOSTI Útvar kontroly a řízení kvality Sekretariát Asistent Útvar informační technika Úsek výrobní Výkonný ředitel pro výrobu Úsek ekonomický a finanční Výkonný ředitel pro ekonomikua finance Úsek obchodní Výkonný ředitel pro obchod Divize stavební I. Ředitel divize Divize stavební II. Praha Ředitel divize Divize elektro a SKŘ Ředitel divize Divize strojní technologie a jaderná Ředitel divize Útvar smluvní a fakturace Útvar právní MO 34 Dostavba Energetika Organization diagram of the company SUPERVISORY BOARD Human Resource Section EGP Invest o.z. Trnava Organization Unit Manager Managing Director Section Managing Director Quality Control and Management Section Secretarial Services Assistant Information Technology Section Production Section Production Executive Manager Economic and Finance Section Executive Manager for Economy and Finance Sales Section Sales Executive Manager Construction Division I. Division Director Construction Division II. Prague Division Director Electrical and SKŘ Division Division Director Mechanical and Nuclear Technology Division Division Director Contract and Invoicing Section Legal Department MO 34 Building Extensions Power Engineering 9

10 10

11 Zhodnocení činnosti společnosti Review of the Companys Operation VÝROBNÍ ČINNOST Projektová a inženýrská činnost společnosti byla tak jako v předešlých letech převážně zaměřena na oblast energetiky (jaderná a klasická) a průmyslu a občanské vybavenosti. Společnost vyprodukovala tis. Kč výnosů. V meziročním srovnání jde o nevýrazný pokles ve výši 540 tis. Kč ovlivněný především snížením změny stavu zásob nedokončené výroby. Naproti tomu v oblasti nákladů došlo ke zvýšení o tis. Kč. Uvedené skutečnosti se promítly v ukazateli přidané hodnoty, který dosahuje částku tis. Kč, tj. snížení o tis. Kč v porovnání s předchozím rokem. VYBRANÉ ZAKÁZKY REALIZOVANÉ V ROCE 2010 Obnova SKŘ v jaderné elektrárně Dukovany EGPI dlouhodobě zpracovává pro realizaci činností v jednotlivých odstávkách a blocích příslušnou stavební část realizační dokumentace stavebních úprav včetně souvisejících seizmických výpočtů v rozsahu zadání objednavatele ŠKODA JS a.s. Plzeň. Centrum výzkumu Řež s.r.o. Udržitelná energetika výstavba, rekonstrukce a přístavba souboru budov v areálu ÚJV Řež a.s. Projektově inženýrská činnost EGPI souvisela s přípravou projektu Udržitelná energetika v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace. Zejména se jednalo o vypracování dokumentace pro stavební řízení včetně získání pravomocného stavebního povolení, návrh dokumentace a její dopracování na základě projednání s dotčenými orgány státní správy. Výzkumné a vývojové PET CENTRUM Řež pavilon výzkumu a vývoje radiofarmak EGPI zpracovával projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Pavilon PET Centra v Řeži u Prahy je určen pro výzkum a výrobu radiofarmak. Stavba je dvoupodlažní ve tvaru hranolu. V 1. nadzemním podlaží se nacházejí prostory technického zázemí a zázemí pro zaměstnance, ve 2. nadzemním podlaží jsou umístěné vlastní výzkumné prostory. Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II, OB 11 Stavební část VZT, ÚT, SKŘ vnějších objektů Činnost EGPI spočívala ve vytvoření prostorového 3D modelu v PDMS vnějších objektů. Jednalo se o stávající a nové potrubní mosty, na nichž bylo modelováno nové a stávající potrubí a ocelová konstrukce mostů. Hloubka zpracování modelu PDMS odpovídala zpracování dokumentace Basic Design. PRODUCTIVE ACTIVITY Just as in the previous years, the company's project and engineering activities were mostly oriented at power supply (nuclear, as well as classical) industry and civil amenities. The company produced 122,340 thousand CZK of revenues. In the year-by-year comparison, it is a slight decrease in the amount of 540 thousand CZK caused especially by decreased amount of stock for unfinished production. On the other hand, costs were increased by 5,989 thousand CZK. The aforementioned facts were projected in the added value indicator that amount to 66,934 thousand CZK, i.e. decrease of 6,541 thousand CZK in comparison with the previous year. THE SELECTED CONTRACTS IMPLEMENTED IN 2010 Renewal of SKŘ in nuclear power plant Dukovany In the long term EGPI processes for the realization of activities in the individual outages and blocks related building part of design documentation, including construction work related to seismic calculations in a range of award customer SKODA JS Plzen. Center Research Institute Ltd. "Sustainable energy" the construction, reconstruction and extension of the complex of buildings in the area of NRI Rez plc Project Engineering EGPI associated with the preparation of the project "Sustainable Energy" in the Operational Programme Research and Development for Innovation. Mainly it was related to the development of detailed design, including the obtaining of the final building permit, the design documentation and the completion based on the consultation with relevant government authorities. Research and development of PET CENTER Rez Hall of research and development of radiopharmaceuticals EGPI processed the project of documentation for the building permit. PET Center Pavilion in Rez near Prague is determined for research and production of radiopharmaceuticals. The building has two floors in the share of the prism. On the 1 floor there are area sof the technical support and facilities for employees, on the 2 floor there are located their research facilities. Complete reconstruction of Prunerov II, OB 11 - Construction part - air conditioning, heating, SKŘ external objects EGPI activity consisted of the 3D model creation in PDMS external objects. It concerned to the existing pipelines and construction of steel bridges were modeled. The extent of processing model PDMS is corresponding to the documentation basic design. Výroční zpráva/annual report

12 VÝZNAMNÉ POČINY A UDÁLOSTI ROKU 2010 Květen Prověrka společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. o technické a kapacitní způsobilosti dodavatele Červen Zahájení přestavby sídla společnosti Prověrka Národního bezpečnostního úřadu ČR a vydání certifikátu o způsobilosti informačního systému k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení Vyhrazené s platností do roku 2015 Červenec 2. místo mužstva EGPI v turnaji v malé kopané o Putovní pohár GŘ ÚJV Řež, a.s. Září Úspěšné absolvování prvního dozorového auditu integrovaného systému řízení podle norem ISO 9001, ISO a OHSAS certifikačním orgánem Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. Účast na 52. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Prověrka Národního bezpečnostního úřadu ČR a vydání Osvědčení o přístupu k utajovaným informacím se stupněm utajení Vyhrazené s platností do roku 2022 Účast v širším finále soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2010 Ukončení přestavby sídla společnosti Říjen Oslava 50-ti let činnosti společnosti Vydání knihy Projektování v Uherském Brodě mapující historii společnosti v období Podpis Charty kvality ČR Členství v Technologické platformě Udržitelná energetika ČR Listopad Získání ocenění Perspektivní firma udělované Radou kvality ČR v rámci programu Národní ceny kvality ČR Získání osvědčení společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. o způsobilosti dodavatele v komoditě projektová činnost v segmentu klasické a jaderné energetiky SIGNIFICANT ACTS AND EVENTS OF THE YEAR 2010 May Audit of ŠKODA PRAHA Invest, Ltd., on technical and capacity capability of a contractor June Commencement of reconstruction of the company's headquarters Audit of the National Security Authority of CR and issuance of a certificate on ability of the information system to handle confidential information up to and including the "Restricted" level of confidentiality valid until 2015 July nd 2 place of the EGPI team in the futsal tournament, GŘ ÚJV Řež, Inc., Challenge Cup September Successfully passed the first monitoring audit of the integrated management system, in accordance with ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS standards carried out by the Bureau Veritas Certification Czech Republic, Ltd., certification body. nd Participation in the 52 year of the Brno International Trade Fair Audit of the National Security Authority of CR and issuance of a Certificate on access to confidential information with the "Restricted" level of confidentiality valid until 2022 Participation in the wider finale of the "Innovative Company of the Zlín Region 2010" contest Completion of reconstruction of the company's headquarters October th Celebration of the company's 50 anniversary Publication of the "Project Engineering in Uherský Brod" book mapping the company history in Signature of the CR Quality Charter Membership in the "Sustainable Power Supply in CR" technological platform November Receiving the "Perspective Company" award from the Quality Council of the Czech Republic within the National Quality Award of CR programme Receiving a certificate from ŠKODA PRAHA Invest, Ltd., on the contractor's ability in the project activity commodity in the classical and nuclear power supply segment 12

13 Strategické záměry společnosti Strategic Plans of the Company Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. oslavila v roce 2010 padesát let od svého vzniku. Při této příležitosti jsme s trochou furiantství a nadsázky přijali za své tvrzení, že jsme vykročili k dalším minimálně padesáti létům projektové práce v Uherském Brodě. Za tímto účelem jsme se aktivně zapojili do práce na VIZI 2020 Skupiny ÚJV Řež, a.s. Výsledkem našeho snažení byla i modifikovaná vize EGP INVEST, spol. s r.o.: Být dynamickou společností v rámci skupiny ÚJV vyhledávaným partnerem významných dodavatelů, provozovatelů a uživatelů jaderných a dalších technologií poskytující špičková profitabilní řešení a služby s vysokou přidanou hodnotou jak v projektové a inženýrské činnosti, tak v oblasti vývoje a inovací. Z vize vyplývá, že se i nadále budeme zaměřovat na energetiku, a to především jadernou v lokalitě ČR a SR. Energetika je totiž jedním z mála odvětví, které se i přes globální krizi rozvíjí a bude i nadále rozvíjet. Stranou nebudeme nechávat i další trhy, především technologických staveb. Proto jsme náš marketing zaměřili i na stavební firmy z TOP 10 v ČR a TOP 5 ve SR a také na významné dodavatele technologických celků. Velkou pozornost jsme věnovali i vývoji a inovacím. Stali jsme se přistupujícími členy Technologické platformy Udržitelná energetika. Zde chceme především využít naší erudice v projektech snižování emisí (CCS Systém separace a následného uložení CO 2) a chytré sítě (GRIDS). Máme také připraven tým projektového řešení biotechnologií. Náš inovační program zaměřený na soft výstupy (marketing, systémy řízení, projektové řízení) jsme představili v rámci soutěže Inovační firma Zlínského kraje roku Na základě této naší aktivity jsme byli přizváni i do týmu magistrátu a kraje, řešícího problematiku Inovační platforma Zlínského kraje. Dalších padesáti let by se firma nedožila bez mladých projektantů. Zaměřili jsme na středoškoláky a jejich přípravu a výchovu. Spolu se SŠPHZ v Uherském Hradišti připravujeme studijní obor projektant a projektant energetických děl. V plné míře využíváme podpory ČEZ, a.s. a zkušenosti z dvouletého provozu SPŠT v Třebíči, která připravuje dorost pro elektrárny, především jadernou elektrárnu Dukovany ve specializovaném oboru energetik. In 2010, EGP INVEST, Ltd., celebrated 50 years from its establishment. On this occasion and with a bit of boastfulness and exaggeration, we accepted a predicament that we just step forward toward other at least fifty years of project activities in Uherský Brod. For this purpose, we actively joined the work on VISION 2020 of the ÚJV Řež, Inc., Group. Our effort resulted also in a modified vision of EGP INVEST, Ltd.: "To be a dynamic company within the ÚJV Group a muchsought-after partner of significant contractors, operators, and users of nuclear and other technologies a provider of topnotch profitable solutions and services with high added value in project management and engineering, as well as in the field of development and innovation." It is implied in vision that we will keep focusing on power supply, especially the nuclear one, in the locality of CR and SR. That is to say, energy supply is one of the few fields that keeps developing and will continue developing despite the global crisis. We are not going to skip other markets either; especially technical constructions. Therefore, we oriented our marketing also at TOP 10 construction companies in CR and TOP 5 in SR, and also at important suppliers of technical units. We paid a great deal of attention to development and innovation as well. We became acceding members of the "Sustainable Power Supply" technological platform. We plan to utilize here especially our erudition in projects related to decrease of emissions (CCS System of separation and following deposit of CO 2) and the "smart network" (GRIDS). We also have a team for project solutions of bio-technologies ready. We introduced our innovative programme oriented at "soft outputs" (marketing, management systems, project management) within the "Innovative Company of the Zlín Region of 2010" contest. Based on this activity, we were also invited to join the team of the municipal council and the region that handles issues of the "Innovation Platform of the Zlín Region". The company would not be here for another fifty years if not for young project engineers. We focused on high-school students and their preparation and education. Together with SŠPHZ in Uherské Hradiště, we are preparing the "Project Engineer" and "Project Engineer of Power Supply Facilities" study fields. We utilize the full scope of support of ČEZ, Inc., and experience from the two-year operation of SPŠT in Třebíč, which prepares young generation for power plants, especially for the Dukovany nuclear power plant, in the specialized field, "Power Supply Engineer". Výroční zpráva/annual report

14 Naše snažení jde však i dál, zasahujeme až do mateřských školek. Spolu s firmou PREFA KOMPOZITY, a.s., VUT v Brně a soukromou mateřskou školkou Pramínek v Brně, která má návaznost i na základní školu, připravujeme projekt s pracovním názvem Vysoké školky, jenž má za cíl odhalit technické geny u dětí již v předškolním věku. Všechny tyto aktivity jsou zarámovány a podpořeny kvalitou. V roce 2010 jsme obhájili všechny certifikáty našeho Integrovaného systému řízení. Díky jemu i výše zmíněným aktivitám jsme získali ocenění Perspektivní firma, které v rámci programu START je vykročením k získání nejvyššího ocenění v ČR, a to Národní ceny kvality. However, our efforts go even farther, and we are reaching out even to pre-school facilities. Together with PREFA KOMPOZITY, Inc., VUT in Brno, and the private pre-school facility "Pramínek" in Brno that is also interconnected with an elementary school, we are preparing a project with a working name "Pre-School Academies" whose purpose rests in uncovering technical genes in children of pre-school age. All these activities are framed and supported with quality. In 2010, we defended all our Integrated Management System certificates. Thanks to it and the aforementioned qualities, we received the "Perspective Company" award within the START programme, which is a step forward toward receiving the highest award in CR, the National Quality Award. Struktura vlastníků společnosti Structure of the company owners EGP INVEST, spol. s r.o. je stoprocentní dceřinou společností ÚJV Řež, a.s. a je tedy součástí uskupení firem tvořící Skupinu ÚJV Řež, a.s. EGP INVEST, Ltd., is one hundred percent subsidiary of ÚJV Řež, Inc., and, therefore, it is a part of a group of companies, ÚJV Řež, Inc., Group. Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí Management of Quality, Occupational Safety, and Environmental Protection V oblasti kvality, BOZP a environmentu byl v roce 2010 prioritou rozvoj integrovaného systému řízení certifikovaný podle norem ISO 9001, ISO a OHSAS a úspěšné absolvování prvního dozorového auditu provedeného certifikační společností Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. Tato priorita byla splněna a platnost certifikátu byla obhájena. Národní bezpečnostní úřad provedl v EGPI dvě prověrky první na funkčnost systému k nakládání s utajovanými informacemi a druhou na informační systém využívaný pro práci s utajovanými informacemi. Výsledkem prvé prověrky bylo vydání Osvědčení o přístupu k utajovaným informacím se stupněm utajení Vyhrazené s platností do roku 2022 a druhé pak vydání Certifikátu o způsobilosti informačního systému k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení Vyhrazené s platností do roku Ze strany našeho zákazníka ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. proběhla prověrka technické a kapacitní způsobilosti dodavatele, jejímž výsledkem bylo zařazení EGPI mezi způsobilé dodavatele v komoditě projektová činnost v segmentu klasické a jaderné energetiky. Vedení společnosti si uvědomuje, že k rozvoji EGPI je nutno, vedle norem ISO a OHSAS, zavést i další metodiky, které jdou nad rámec norem a posunují firmu kupředu. Takovou je metodika EFQM (European Fundation for Quality Management) a její model excelence. Proto se společnost účastnila soutěže Národní cena kvality ČR model START a získala ocenění Perspektivní firma. Výsledné hodnocení se stalo základním odrazovým můstkem pro aplikaci metodiky EFQM. In the area of quality, OHS, and the environment, the priority of 2010 rested in development of the integrated management system certified in accordance with ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS standards, and in successfully passing the first monitoring audit carried by the certification company, Bureau Veritas Certification Czech Republic, Ltd. This priority was fulfilled, and the certificate's validity was defended. The National Security Authority executed two audits in EGPI the first one of the system's functionality in handling confidential information, and the second one of the information system used for work with confidential information. The first audit resulted in issuance of the Certificate for access to confidential information with the "Restricted" level of confidentiality valid until 2022, and the second one in issuance of the Certificate on ability of the information system to handle confidential information up to and including the "Restricted" level of confidentiality valid until Our customer, ŠKODA PRAHA Invest, Ltd., carried out the audit of technical and capacity ability of the contractor that resulted in inclusion of EGPI among competent contractors in the project activity commodity in the classical and nuclear power supply segment. The company management is aware that in order to keep developing EGPI, it is necessary to implement, in addition to ISO and OHSAS standards, other methodologies that are above the framework of standards and move the company forward. The EFQM methodology (European Foundation for Quality 14

15 EGPI se úspěšně zúčastnila regionální soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2010, kde se probojovala do širšího finále, ze kterého vzešel vítěz. Neméně důležitou součástí rozvoje společnosti je i předávání zkušeností veřejnosti. Tyto byly prezentovány na konferenci QEM 2010 Quality of Energy Management na Slovensku a ve Zlíně na konferenci Baťův odkaz Evropě Zodpovědné inovace. Společnost nejenom zkušenosti předává, ale i přebírá od excelentních firem, a to v rámci Klubu Národní ceny kvality ČR, kde je přidruženým členem. Klub tvoří vítězové a finalisté soutěže o Národní cenu kvality ČR. EGPI se připojil k řadě firem, k podnikatelským a odborovým svazům a asociacím, institucím veřejné správy, a stal se signatářem Charty kvality ČR. Své podpisy pod Chartu kvality připojili jednatelé EGPI při oslavě padesáti let společnosti za přítomnosti předsedy Klubu Národní ceny kvality. Management) and its excellence model are just like that. Therefore, the company participated in the National Quality Award of CR contest the START model and received the "Perspective Company" award. The resulting evaluation became the basic stepping stone for application of the EFQM methodology. EGPI successfully participated in the Innovative Company of the Zlín Region 2010 regional contest making it to the wider finale, from which a winner was selected. Sharing experience with public represents a no-less important part of the company development. Their were presented at the QEM 2010 conference Quality of Energy Management in Slovakia, and in Zlín, on the Baťa's Legacy to Europe Responsible Innovations conference. The company not only shares its experience, but also receives experience from excellent companies within the National Quality Award of CR Club where it is an associate member. The Club consists of winners and finalists of the National Quality Award of CR contest. EGPI joined other companies, entrepreneurial and trade union associations and fellowships, and public administration institutions and became a signatory of the Quality Charter of CR. The Quality Charter was signed by EGPI executives during th celebration of the company's 50 anniversary, in front of Chairperson of the National Quality Award Club. Výroční zpráva/annual report

16 Lidské zdroje Human Resources Vývoj v personální oblasti Společnost k zaměstnávala celkem 109 osob, z toho 63 mužů a 46 žen. Z uvedeného počtu má 53 % vysokoškolské vzdělání, 42 % středoškolské vzdělání a 5 % vyučení. Průměrný věk zaměstnanců společnosti se ustálil na 45 roků. Nemocnost v průběhu roku se zvýšila oproti roku předešlému o 0,2% na 2,71%. Development of human resources As at 31 December 2010 the Company employed a total of 109 persons, consisting of 63 males and 46 females. Of the total number of employees 53 % have higher education, 42 % secondary education and 5 % are skilled workers. The average age of the Company's employees has stabilized at 46 years. In comparison with the previous year, the sickness rate increased during the course of the year by 0.2% to 2.71%. Počet zaměstnanců v EGPI v období Number of EGPI employees between Celkem/Total VŠ/Higher Education SŠ/Secondary Education Vyučen/Skilled Výcvik a vzdělávání Pro rozvoj znalostí zpracovává společnost každoročně Plán výcviku a odborné přípravy pracovníků EGPI. V roce 2010 byl plán zaměřen na oblasti: Odborná způsobilost pro projektové práce a inženýrské činnosti pro stavby s jaderným zařízením Autorizace v ČR pro vybrané profesní projektanty Vzdělávání v oboru vzduchotechniky a klimatizace Vzdělávání v zabezpečování kvality a environmentu Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Jazyková příprava vybraných pracovníků Školení řidičů referentských vozidel Vybraní vedoucí pracovníci absolvovali výcvikový program Základní přípravy vedoucích zaměstnanců dodavatelů jaderných elektráren zajišťovaný firmou ČEZ, a.s. Cílem bylo prohloubení a doplnění jejich dosud získaných vědomostí o další důležité informace z oblasti technologie, bezpečnosti, provozu a údržby, potřebné pro výkon dodavatelských aktivit v jaderné elektrárně. Training and education The company annually processes "Plan of schooling and professional training of EGPI employees" for the purpose of development of skills. In 2010, the plan focused on the following areas: Professional capabilities for project work and engineering activities for construction with nuclear equipment Authorization in CR for selected professional project engineers HVAC professional training Education in securing quality and environment Training on occupational health and safety and fire protection Language training of selected workers Training for drivers of company cars Selected managers passed the "Basic preparation of managers of nuclear power plants suppliers" training programme provided by ČEZ, Inc. The objective rested in deepening and complementing of their already acquired knowledge by additional important information related to technologies, safety, operation, and maintenance that are necessary for performance of contracting activities in a power plant. 16

17 Společenská odpovědnost Corporate Social Responsibility EGP INVEST, spol. s r.o. k naplnění svého motta kvalita práce = kvalita života se chová tak, aby přispíval k udržitelnému rozvoji, byl transparentní a napomáhal celkovému zlepšení stavu společnosti i nad rámec svého působení. EGPI chápe společenskou odpovědnost jako koncepci dobrovolného závazku, který jde nad rámec zákonných povinností. Zákazníci, dodavatelé a státní správa Princip společenské odpovědnosti uplatňuje EGPI ke svým zákazníkům, dodavatelům a orgánům státní správy. Smluvní vztahy jsou postaveny na vzájemné důvěře a vždy tak, aby obě strany měly ze spolupráce prospěch. Zákazníkovi je navrhováno takové řešení zakázky, které bude nejlépe vyhovovat daným požadavkům a které bude šetřit i jeho finanční prostředky. Finanční závazky vůči dodavatelům jsou hrazeny dle smluvních podmínek. Velkou pozornost EGPI věnuje platební disciplíně při odvodových povinnostech vůči státu. Životní prostředí Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí integrovaného systému řízení EGPI. Na tuto oblast jsou každoročně zpracovány měřitelné cíle včetně programů k jejich naplňování. EGPI ovlivňuje životní prostředí nejen svými projekty staveb ale i svou bezprostřední činností, existencí. Při projektování staveb je využíváno moderních stavebních materiálů, postupů a technologií vedoucí k minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí. Ke snižování dopadu na životní prostředí z bezprostřední činnosti EGPI přijal řadu opatření: např. pravidelné prohlídky plynových kotlů pro vytápění budov, třídění odpadu, využívání ekologicky šetrných přípravků pro úklid, pravidelný servis služebních vozidel. Hlavním počinem při ochraně životního prostředí v roce 2010 ale byla rekonstrukce sídla společnosti spočívající v zateplení budovy včetně střechy, výměna oken, osvětlení a topných těles a opravy elektroinstalace. Péče o zaměstnance EGPI stále rozvíjí oblast péče o své zaměstnance a realizoval několik postupných kroků. Vedení společnosti schválilo Program benefitů pro zaměstnance, který je průběžně vyhodnocován i na základě výstupů z Živých slov. Jedná se o pravidelná pracovní setkání vedení se všemi zaměstnanci. Pro zlepšování pracovního prostředí se pokračovalo v rekonstrukci sociálních zařízení, výměně osvětlení a dalších úprav kanceláří. Pro společenské vyžití zaměstnanců byl uspořádán sportovní den, oslava Dne sekretářek a předvánoční posezení. Vztahy s veřejností EGPI nezapomíná ani na svůj region. Svoji podporu směřoval do oblasti školství, sportu, sociální péče, kultury apod. Finančně podpořil ženské volejbalové družstvo Spartak Uherský Brod, činnost o.p.s. JUNIOR ACHIEVEMENT a organizace postižených spoluobčanů. Velká pozornost byla věnována i spolupráci se školami a nadacemi Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta stavební EGP INVEST, Ltd. aims to live up to its motto "Quality of Work = Quality of Life" by acting in ways, which contribute to sustainable development, transparency, and to supporting improvements beyond that of its own actions. EGPI perceives the corporate social responsibility as a concept of a voluntary obligation above the framework of legal obligations. Customers, contractors, and public administration EGPI applies its corporate responsibility principle to its customers, contractors, and state administration authorities. Contractual relations are established on mutual trust and confidence, always aimed at benefiting both parties via their cooperation. Customer is proposed such a solution of a contract that would accommodate given requirements the best and that will also save his funds. Financial obligations towards contractors are met in accordance with contractual terms and conditions. EGPI pays special attention to ensuring prompt payment of any financial obligations towards the Government. Environment Protection of the environment forms the integral part of the EGPI integral management system. Measurable goals, including programmes for their fulfillment, are prepared for this area every year. EGPI influences the environment not only with its construction projects, but also with its immediate activities, its existence. When designing constructions, modern building materials, procedures, and technologies leading to minimization of negative impact on the environment are utilized. EGPI took a lot of measures to decrease impact of its immediate activities on the environment, e.g.: regular inspections of gas furnaces for heating of buildings, waste separation, utilization of environment-friendly agents for cleaning, and regular maintenance of company cars. However, the main enterprise related to protection of the environment in 2010 rested in reconstruction of the company headquarters consisting of better thermal insulation, including the roof, replacement of windows, lighting, and heating units, and repairs of the electrical installation. Employee care EGPI keeps developing the area of caring of its employees, and it already developed several gradual steps. The company management approved Program of Employee Benefits that is continuously evaluated also based on outputs from "Live Words". They are regular work meetings of the management with all the employees. In order to improve work environment, we continued with reconstruction of restrooms, replacement of lighting fixtures, and other remodeling of offices. For the social enjoyment of our staff, we organized a sports day, celebration of the "Secretary's Day", and a pre-christmas gathering. Public relations EGPI is not forgetting its region either. It directed its support to the areas of schools and education, sports, social care, culture, Výroční zpráva/annual report

18 VUT v Brně (členství ve vědecké radě fakulty), Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště (příprava studijního oboru projektant energetických děl ), Nadace Tomáše Bati. EGPI se v průběhu roku stal členem Technologické platformy Udržitelná energetika ČR a přidruženým členem Klubu Národní ceny kvality. K prezentaci navenek EGPI využíval své internetové stránky, konference, odborný tisk apod. V rámci Skupiny ÚJV Řež, a.s. se účastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. and others. It provides financial support for the Spartak Uherský Brod women' volleyball team, activities of JUNIOR ACHIEVEMENT o.p.s., and organizations for the handicapped. Close attention was also paid to cooperation with schools and academic institutions Tomáš Baťa Zlín University, Brno VUT Civil Engineering Faculty (through membership of the faculty's Scientific Board), Industry, Hotel, and Health Care Secondary School in Uherské Hradiště (developing the "Project Engineer of Power Supply Facilities" study field), and the Tomáš Baťa Foundation. In the course of the year, EGPI became a member of the "Sustainable Power Supply of CR" technical platform and an associate member of the National Quality Award Club. For outside presentations, EGPI utilized its web site, conferences, professional printed media, etc. It participated in the Brno International Trade Fair as a part of the ÚJV Řež, Inc. Group. 18

19 Zahraniční složka Foreign unit Název: EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, ČR organizační složka Identifikační údaje: IČ: , DIČ: SK Sídlo organizační složky: Jána Bottu 2, Trnava, Slovenská republika Datum vzniku organizační složky: Právní forma: Organizační složka zahraniční osoby Statutární zástupci: Ing. Petr Sláčala, MBA Ing. Jan Benešík Vedoucí organizační složky: Ing. Andrea Líšková Rozhodující předmět činnosti: Projektování pozemních, průmyslových a inženýrských staveb a zpracování projektové dokumentace pro pozemní, průmyslové a inženýrské stavby, inženýrská činnost ve stavebnictví. Ostatní předměty činnosti: Zprostředkování dodávky stavebních prací Zahraniční obchodní činnost v rozsahu volné živnosti Činnost organizační složky: Nejvýznamnější činností o.s. Trnava byly v roce 2010 práce na projektu Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce, který byl zpracovaný pro generálního dodavatele stavební části Nukleárního ostrova Inženýrské stavby Košice, a.s. (ISKE, a.s.). Práce sestávaly ze dvou částí realizace projektové dokumentace a poskytování technické pomoci. Další činností v rámci dostavby JE Mochovce bylo zajišťování Projektu organizace výstavby (POV) v rozsahu autorský dozor, zpracování změn původního POV apod. Mezi zajímavé zakázky při realizaci dostavby lze zařadit např. projekt na zesílení stropní konstrukce pro pojezd soupravy tahače a podvalníku s tlakovou nádobou reaktoru nebo zpracování realizační dokumentace pro stavbu Simulátoru. Jedná se o trenažér, kde jsou umístěny přesné kopie dozoren jako na skutečných výrobních blocích, a který slouží k vizualizaci chování elektrárny a s tím související její kontroly, diagnostiky a řízení technologických procesů vzniku, přeměny a přenosu elektrické energie. Ukládání radioaktivního odpadu ve SR řeší projekt Dokončení stavby regionálního úložiště radioaktivních odpadů pro SR. Jedná se o úložiště povrchového typu, určené pro ukládání a dlouhodobé skladování nízko a středně aktivních odpadů. Pracovníci o.s. Trnava zpracovali projektovou dokumentaci zastřešení druhé dvojřady úložných boxů pro zprovoznění druhého dvojřadu. Name: EGP Invest, Ltd., Uh. Brod, CR organization unit Identification data: Company ID: , Tax ID: SK Organization unit address: Jána Bottu 2, Trnava, Slovak Republic Date of establishment of the organization unit: 14/10/1994 Legal form: Organization unit of the foreign entity Statutory representatives: Ing. Petr Sláčala, MBA Ing. Jan Benešík Organization unit manager: Ing. Andrea Líšková Main type of business: Designing ground, industrial, and engineering constructions and processing of project documentation for ground, industrial, and engineering constructions, engineering activities in civil engineering. Other subjects of business: Mediation of supply of construction work Foreign business activities in the scope of a free trade Organization unit activities: The most important activity of o.s. Trnava in 2010 was work on rd th the "Construction of the 3 and 4 block of the Mochovce nuclear power plant and putting them into operation" project that was designed for the general contractor of the construction part of the Nuclear Island, Inženýrské stavby Košice, Inc. (ISKE, Inc.). Work consisted of two parts realization of project documentation and provision of technical assistance. Another activity within construction in the NPP Mochovce rested in provision of the Construction Organization Project (COP) in the scope of author's supervision, processing changes of the original COP, etc. Among interesting contracts when realizing the construction, it is possible to mention, for example, a project of strengthening of the ceiling construction for underpass of a tractor-trailer with a reactor's pressure tank or producing realization documentation for construction of the Simulator. It is a simulator containing exact copies of control rooms, as in the real production blocs, which serves the purpose of visualization of the power plant's behaviour and related control, diagnostics, and management of technological processes of creation, conversion, and transmission of electric power. Deposition of radioactive waste in SR is solved in the "Completion of construction of the regional radioactive waste disposal site for SR project". It is a surface-type disposal site intended for depositions and long-term storage of low and medium active waste. Staff of o.s. Trnava processed the project documentation of roofing of the second double-row of deposit boxes, in order to put the second double-row in operation. Výroční zpráva/annual report

20 Přehled hospodaření Review of business management Významné meziroční změny ve struktuře výkazu zisků a ztrát Tržby z hlavní provozní činnosti vykazují proti minulému roku nárůst o 3 %, tj. v absolutní hodnotě tis. Kč. Oblast výkonové spotřeby se v meziročním srovnání zvýšila o tis. Kč. Z hlediska struktury se jedná především o kooperace. U ostatních ukazatelů v rámci služeb se jedná o srovnatelné meziroční hodnoty. Porovnání podílu celkové spotřeby z výkonů ve srovnání s předcházejícím obdobím vykazuje zvýšení o 5 %. Z ostatních součástí provozního hospodářského výsledku došlo v rámci meziročního srovnání ke zvýšení osobních nákladů o tis. Kč, odpisů o 805 tis. Kč a změně stavu rezerv o tis. Kč. Na vykázané navýšení osobních nákladů má vliv cílená plošná úprava platů zaměstnanců společnosti v období 7 9/2009, která se projevila v plné výši až v účetním období roku 2010, nárůst OON cca o tis. Kč zaměstnáváním studentů vysokých škol v projekci a zajištěním brigádníků k úklidovým pracím při rekonstrukci administrativní budovy, zavedení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům společnosti od Dále pak výplata odměn jednatelům, ředitelům divizí a vedoucím útvarů za splnění výsledků roku Hodnotu odpisů ovlivnil nákup výpočetní techniky a ve IV. čtvrtletí promítnutí rekonstrukce do vstupní ceny administrativní budovy v hodnotě cca tis. Kč. Nově došlo k tvorbě účetních rezerv na odměny ředitelů divizí, vedoucích útvarů a vybraných zaměstnanců za splnění výsledků roku 2010 a na opravy. Provozní hospodářský výsledek vykazuje zisk ve výši tis. Kč, tj. meziroční pokles o tis. Kč. Jeho hodnotu ovlivnily výše popsané skutečnosti. Hospodářský výsledek z finančních operací vykazuje ztrátu ve výši tis. Kč. Jedná se o meziroční zvýšení o 459 tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním představuje zisk ve výši tis. Kč. V roce 2010 došlo ke snížení odložené daňové pohledávky z rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy o 113 tis Kč. Meziroční snížení odložené daňové pohledávky zapříčinilo uplatnění daňových odpisů u všech kategorií majetku. Výsledek hospodaření za účetní období roku 2010 vykazuje zisk ve výši tis. Kč. Významné meziroční změny ve struktuře rozvahy Celková hodnota aktiv vykazuje meziroční zvýšení o tis. Kč nárůstem dlouhodobého majetku o tis. Kč a oběžných aktiv o tis. Kč. U dlouhodobého majetku jde o vliv technického zhodnocení u staveb. U oběžných aktiv o nárůst pohledávek o tis. Kč a naopak snížení zásob o tis. Kč a finančního majetku o tis. Kč. Stav zásob ovlivnil pokles nedokončené výroby. Significant interannual changes in the structure of the profit and loss account Revenues from the main operating activity show 3% increase in comparison with the previous year, i.e. in the absolute value of 3,732 thousand CZK. In the year-to-year comparison, the performance consumption area increased by 5,989 thousand CZK. From the structure aspect, it applies mainly to cooperation. Other indicators of services show comparable year-to-year values. Comparison of a share of the total performance consumption with the previous period shows 5% increase. As for other parts of the operating results, the year-to-year comparison showed increase in personnel costs by 5,222 thousand CZK, depreciation by 805 thousand CZK, and change in provisions by 1,729 thousand CZK. Shown increase of personnel costs is affected by targeted modification of all salaries of the company staff during 7 9/2009, which manifested itself in full in the 2010 accounting period, increase of OON by approximately 1,000 thousand CZK by employing college students in design department and provision of temporary workers for cleaning works during reconstruction of the administrative building, and introduction of an allowance for additional retirement insurance for the company staff on 01/01/2010. Also, payment of bonuses for executives, division managers, and unit managers for achieved results in Value of depreciations was influenced by purchase of computer technology, and in the 4th quarter, projection of reconstruction into the entry price of the administrative building in the amount of approx. 11,000 thousand CZK. Newly, accounting provisions were created for bonuses of division managers, unit managers, and selected employees for achieving 2010 results and for repairs. Operating results show a profit in the amount of 7,096 thousand CZK, i.e. year-to-year decrease of 13,982 thousand CZK. Its value was affected by the aforementioned facts. Operating results from financial operations show a loss in the amount of 2,087 thousand CZK. That is a year-to-year increase of 459 thousand CZK. Operating results before tax represent a profit of 5,009 thousand CZK. In 2010, a deferred tax due from the difference between accounting and tax depreciations was decreased by 113 thousand CZK. Year-to-year decrease of a deferred tax due was caused by applying tax depreciations for all asset categories. Operating results for 2010 show a profit of 3,609 thousand CZK. Significant interannual changes in the structure of the balance sheet The total value of assets shows year-to-year increase by 18,012 thousand CZK because of increase in long-term assets by 11,221 thousand CZK and short-term assets by 6,964 thousand CZK. In 20

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group Výroční

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only ING. PAVEL KOCIÁN, WILKOP - TRADE, SPOL. S R. O. časopisu KLIMATIZACE 1-2010 byl představen V nový

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Projekty s energií Energy projects PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Projekty s energií Energy projects PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Projekty s energií Energy projects PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE O společnosti About the company Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. byla založena v roce

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více