PŘIPRAVENO PRO A R K E N ŘÍJEN Heřmanova 22, PRAHA 7 Tel.: , Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPRAVENO PRO A R K E N ŘÍJEN 2006. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT."

Transkript

1 M ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO A R K E N ŘÍJEN 0 INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETU) T Heřmanova, PRAHA Tel.: , Fax:

2 O Č I, KT E R É VI D Í VÍ C Markent, s.r.o., je společnost specializovaná na výzkum trhu a návazné marketingové poradenství. Nabídkou metod se profilujeme jako full-service agentura, nicméně důraz klademe zejména na kvantitativní přístupy. Naší snahou je maximálně využívat znalostí našich pracovníků z oblasti hromadného zpracování dat a jejich hloubkové analýzy. S pomocí specializovaného statistického softwaru využíváme sofistikovaných statistických postupů (např. analýza vícerozměrných regresních modelů, faktorová analýza); pokud to vyžaduje povaha projektu, definujeme pomocí clustrové analýzy jednotlivé segmenty cílové skupiny, analyzujeme časové řady, realizujeme predikci trendů a přicházíme s řešením celé řady dalších úloh. Pracovníci společnosti Markent kladou důraz na správnou aplikaci vhodných výzkumných postupů, které přinášejí spolehlivé údaje z různorodých oblastí podnikání. Ve společných týmech tvořených našimi pracovníky a zástupci zadavatele výzkumu pak rozšiřují detailní znalosti zadavatele z konkrétních oborů o naše zkušenosti se získáváním a správou dat a znalostí. Přestože naše schopnosti pokrývají velmi široké spektrum obchodních a marketingových problémů, specializujeme se zejména na výzkumy spotřebitelů, reklamní analýzy a realizaci satisfakčních studií. Kromě přípravy řady výzkumných projektů pro jednotlivé zadavatele, realizujeme každoročně také řadu výzkumů agenturní formou. Cílem těchto výzkumů, které nemají žádného konkrétního zadavatele, je podrobná analýza soudobých trendů v oblasti nákupního chování, spotřebitelských preferencí a vztahů mezi výrobci či poskytovateli služeb a zákazníky (popř. spotřebiteli či uživateli). Společnost Markent byla zalo v roce 1 a v současnosti disponuje sítí vyškolených tazatelů pokrývajících celé území ČR.

3 OBSAH Obsah... ii Seznam grafů... iii 1. Úvod... iv 1.1. Metodika výzkumu... iv 1.2. Vysvětlivky... v 1.. Charakteristika statistických veličin... vi 1.. Popis typického výstupu v grafové části... viii 2. Přehled výsledků výzkumného šetření Osobní postoje k IDN Hodnocení sdružení CZ.NIC Popisné charakteristiky... * * * ii ŘÍJEN 0

4 SEZNAM GRAFŮ 2.1. Osobní postoje k IDN... 1 Zájem o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky... 1 Hlavní výhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi)... 2 Hlavní nevýhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi)... Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz... - Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo.. - Obecná důležitost vybraných faktorů při používání Internetu... - Užitečnost IDN ve vybraných situacích Důležitost vybraných okolností při používání Internetu a užitečnost doménových názvů s diakritickými znaky v daných situacích... 1 Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Hodnocení sdružení CZ.NIC... Povědomí o sdružení CZ.NIC... Spokojenost s činností sdružení CZ.NIC... Spontánně uvedená pozitiva sdružení CZ.NIC...2 Spontánně uvedená negativa sdružení CZ.NIC... Charakteristika sdružení CZ.NIC Spontánně požadované služby od sdružení CZ.NIC...2 Poplatek za registraci domény druhé úrovně na jeden rok Popisné charakteristiky... Pohlaví... Věkové kategorie... Velikost místa bydliště... Region... Rodinný stav... 1 Nejvyšší dosažené vzdělání... 1 Kraj... 1 Typ domácnosti respondenta... 1 Socioekonomický status... Čistý měsíční příjem domácnosti... Profese respondenta... Zaměstnání respondenta... Práce s Internetem... iii ŘÍJEN 0

5 1. ÚVOD 1.1. METODIKA VÝZKUMU POPIS Údaje obsažené v této zprávě pocházejí z komplexního výzkumného šetření realizovaného nezávislou společností pro výzkum trhu Markent, s.r.o. Sběr dat byl realizován na území České republiky v září 0. Zkonstruovaný dotazník, vedle řady otázek zaměřených na zjištění relevantních informací nezbytných k naplnění cílů tohoto výzkumu, obsahoval i řadu otevřených otázek, pomocí nichž byly sledovány kvalitativní aspekty sledovaných skutečností. Aby byly odstraněny možné nepřesnosti ve formulaci otázek, byla ještě před započetím vlastního výzkumného šetření provedena pilotáž dotazníku. Data byla získávána osobními rozhovory tazatelů s respondenty. Vyškolený tazatel kladl respondentovi otázky a zaznamenával v průběhu rozhovoru jeho odpovědi do dotazníku. S žádostí o rozhovor bylo osloveno respondentů, kteří odpovídali zadaným kvótám. Interview byla provedena s 2 respondenty (ostatní dotázaní se odmítli výzkumu zúčastnit). Některé dotazníky byly dále vyřazeny ze samotného zpracování pro jejich neúplnost či chybné vyplnění. Zpracování dat a jejich analýza tak byla provedena na celkem případech. Pyramida výběru respondentů: Zpracovaní respondentů METODA SBĚRU DAT K výběru respondentů bylo použito kvótní techniky. Výzkum probíhal v jednotlivých krajích ČR takovým způsobem, aby byla dodr proporcionalita zastoupení obyvatel. Při přípravě výběru byla kromě álního rozložení dále zohledněna struktura cílové skupiny z hlediska, u a velikosti místa bydliště respondentů. Do zkoumaného vzorku byli zařazováni pouze uživatelé Internetu respondenti ve u od 1 do let. Dotazovaní Oslovení Průměrná doba rozhovoru činila 1 minut respondentů respondentů Při koncipování výběru bylo použito aktuálních údajů Českého statistického úřadu a veřejně publikovaných údajů NetMonitor. Podrobně o struktuře zkoumaného vzorku vypovídají údaje v kapitole Popisné charakteristiky. Práce tazatelů byla bezprostředně po skončení sběru dat zpětně kontrolována a ověřována jak telefonicky, tak také korespondenčně. iv ŘÍJEN 0

6 ZPRACOVÁNÍ DAT Před zpracováním dat byly všechny záznamy kontrolovány z hlediska úplnosti a logické konzistence odpovědí. Poté byla data zpracována matematicko-statistickými postupy; kromě třídění prvního a druhého stupně, bylo použito statistických testů významnosti, analýzy průměrů (ANOVA, t-test), chí kvadrátového testu a faktorové analýzy. Data byla zpracována pomocí speciálního statistického programu SPSS for Windows TM, ver Odpovědi na otevřené otázky byly analyzovány kvalitativními metodami na bázi obsahové analýzy VYSVĚTLIVKY Pořadí sledovaných ukazatelů je uvedeno buď v abecedním pořadí nebo podle intenzity. Součet relativních četností (procent) a řádkových procent se může vzhledem k zaokrouhlování pohybovat v rozsahu od do 1. Relativní četnosti v přehledu výsledků výzkumného šetření vycházejí z analýzy všech dotazovaných subjektů, popř. všech subjektů daného segmentu (Př.: ) Pokud se údaje vztahují pouze k nějaké podskupině základního souboru, je v komentáři k příslušnému grafu vždy specifikováno, o jaké podskupině respondentů údaje vypovídají. (Př.: Základ: respondenti, kteří znají reklamu (0%) ) Některé grafy prezentují otázky s možností několikanásobné odpovědi. Čísla v těchto grafech uvádějí podíl kladných odpovědí v procentech a jejich součet pak není roven 0. V některých případech nebylo možné provést detailní vyhodnocení pro jednotlivé podskupiny z důvodu nízkého absolutního počtu v těchto případech je popsaná skutečnost vždy specifikována v komentáři k příslušnému grafu. (Př.: * - nízká četnost ). Během dotazování byly některé skutečnosti zjišťovány formou otevřených otázek, kdy respondenti sami formulují své názory, mínění či preference. V těchto případech byly jednotlivé odpovědi přepsány v doslovném znění. Klasifikace otevřených otázek: nejčastěji opakovaná odpověď = vždy jen jedna nejčastěji uvedená odpověď často opakovaná odpověď = odpovědi, jejichž relativní četnosti překročí stanovenou hodnotu ojedinělá odpověď = výjimečně uvedené odpovědi, jejichž četnosti nepřekročí stanovenou hodnotu U otevřených otázek s možností vícečetné odpovědi jsou uvedeny počty respondentů a počty odpovědí. Počet respondentů vyjadřuje absolutní počet respondentů, kteří na danou otázku odpověděli. Počet odpovědí vyjadřuje celkový absolutní počet odpovědí všech respondentům kteří na danou otázku odpovídali v ŘÍJEN 0

7 Zjištěné statisticky významné závislosti jsou označeny červenými rámečky. V případě nominálních proměnných jsou takto označeny pouze jednotlivé hodnoty, které se odlišují od ostatních; u ordinálních a kardinálních znaků je červeným rámečkem označen celý graf, který dokumentuje lineární trend. Prezentace jednotlivých zjištění v závěrečné zprávě jsou uspořádaná tak, že nejprve je uvedena četnostní (prvostupňová) informace a poté jsou prezentovány závislosti a podrobnější analýza dat. Grafy, které detailně analyzují základní informaci jsou barevně sladěny s výchozím grafem. Definice socioekonomického statusu: = respondenti se základním stupněm dosaženého vzdělání, s nejnižším čistým měsíčním příjmem, vykonávající rutinní pracovní činnost bez samostatných rozhodovacích pravomocí = respondenti se základním nebo středním stupněm dosaženého vzdělání, s podmediánovým čistým měsíčním příjmem, vykonávající rutinní pracovní činnost bez samostatných rozhodovacích pravomocí = respondenti se středním stupněm dosaženého vzdělání, s přibližně mediánovým čistým měsíčním příjmem, vykonávající zaměstnání vyžadující kvalifikaci a odbornost, bez samostatných rozhodovacích pravomocí = respondenti se středním stupněm dosaženého vzdělání nebo vysokoškoláci, s nadmediánovým až průměrným příjmem, vykonávající zaměstnání vyžadující kvalifikaci a odbornost, se samostatnými rozhodovacími pravomocemi = respondenti s vysokým stupněm dosaženého vzdělání (typicky vysokoškoláci), s nadprůměrným čistým měsíčním příjmem, vykonávající zaměstnání vyžadující kvalifikaci a odbornost, se samostatnými rozhodovacími pravomocemi 1.. CHARAKTERISTIKA STATISTICKÝCH VELIČIN Výběrová chyba činí u tohoto typu výzkumu ±,2%. Průměry (průměrné hodnocení) uváděné v závěrečné zprávě jsou průměry aritmetické, pokud není uvedeno jinak. Medián je bod, který rozděluje uspořádanou číselnou řadu na dvě stejně početné části. Medián tak vypovídá o rozložení dat: čím je jeho hodnota vyšší, tím větší počet údajů se koncentruje v horní části uspořádané řady a vice versa. Percentily (ve zprávě se nejčastěji objevují % a % percentily neboli horní a dolní kvartily) udávají hodnotu, která vyděluje z uspořádané řady hodnot čtvrtinu nejnižších hodnot (dolní kvartil) a čtvrtinu nejvyšších hodnot (horní kvartil). t-testy porovnávají průměry dvou skupin případů nebo zkoumají, zda se průměr proměnné liší od stanovené konstanty. Chí kvadrátový test třídí proměnné do navzájem se nepřekrývajících kategorií a srovnává pozorované a očekávané (teoretické) frekvence v každé kategorii. vi ŘÍJEN 0

8 ANOVA Analýza rozptylu zjišťuje statistickou významnost rozdílu průměrů v podsouborech, podobně jako t-test, ale podsouborů může být více než dva. Podsoubory jsou vymezeny jednou nezávislou proměnnou. Faktorová analýza se používaná k vydělení důležitých kombinací latentních faktorů s vysokým stupněm korelace z velké množiny primárních dat. Používané testy statistické závislosti jsou standardně prováděny na % hladině významnosti. vii ŘÍJEN 0

9 1.. POPIS TYPICKÉHO VÝSTUPU V GRAFOVÉ ČÁSTI 2% Prvostupňová informace Zjištěná závislost u ordinální proměnné 2% ne ano celkem 2 Třídění druhého stupně založené na jednotlivých popisných znacích = nízká četnost * základní bez maturity s maturitou vysokoškolské * svobodný/á tý/vdaná rozvedený/á vdovec/vdova nejvyšší dosažené vzdělání rodinný stav 1 S P E C I M E N ne ano Charakteristika pod/skupiny, ke které jsou vztaženy prezentované hodnoty Nízký absolutní počet respondentů/odpovědí v dané kategorii Odchylná hodnota zjištěná u nominální proměnné viii ŘÍJEN 0

10 2.1. Osobní postoje k IDN 2. PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 2.1. OSOBNÍ POSTOJE K IDN Zájem o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky % 2% 12% % rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne , ,2 2, 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let ,0 2, 2, 2, 2, 2, ,2 2,1 2, 2,2 1, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 2,1 2,1 2, 1, , 2, 2, 1 2 2,1 2, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne 1 ŘÍJEN 0

11 2.1. Osobní postoje k IDN Hlavní výhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi) První na mysli lepší/snazší vyhledávání lepší srozumitelnost 1 uvedeno neuvedeno % přesnější rozlišení názvů čitelnější názvy domén používání správných českých výrazů 1 pohodlné pro začátečníky pohodlné psaní lepší pro více domén, více možností celkem podle zájmu o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky intuitivnost zjednodušení pro starší osoby vyloučení záměn je to něco nového má zájem 2 0 nemá zájem 1 Všechny uvedené procenta lepší/snazší vyhledávání lepší srozumitelnost přesnější rozlišení názvů čitelnější názvy domén 1 pohodlné pro začátečníky používání správných českých výrazů pohodlné psaní více domén, více možností lepší pro intuitivnost 2 zjednodušení pro starší osoby 1 vyloučení záměn <1 je to něco nového <1 údaje jsou řazeny podle relativních četností - nejčastěji opakovaná odpověď - často opakovaná odpověď počet odpovědí = 1 - ojedinělá odpověď počet respondentů = 2 ŘÍJEN 0

12 2.1. Osobní postoje k IDN Hlavní nevýhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi) První na mysli nebylo by jasné jak se co píše v zahraničí není česká klávesnice % lidé si zvykli na domény bez diakritiky zbytečný zmatek/komplikace 1 1 uvedeno neuvedeno složitější vyhledávání chyby, překlepy (česká gramatika) 12 zpomalení práce na PC horší ovládání klávesnice (přepínání) nutnost přesně zadávat znaménka možnost dostat se na jinou než požadovanou stránku těžké na zapamatování pouze pro ČR celkem podle zájmu o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky problémy s kódováním stránek nutná změna všech stránek ztráta univerzálnosti má zájem 0 nemá zájem 0 Všechny uvedené procenta nebylo by jasné, jak se co píše 1 v zahraničí není česká klávesnice 2 zbytečný zmatek/komplikace lidé si zvykli na domény bez diakritiky složitější vyhledávání 1 chyby, překlepy (česká gramatika) zpomalení práce na PC nutnost přesně zadávat znaménka horší ovládání klávesnice (přepínání) možnost dostat se na jinou než požadovanou stránku 2 těžké na zapamatování <1 problémy s kódováním stránek <1 pouze pro ČR <1 ztráta univerzálnosti <1 problémy s komunikací <1 nutná změna všech stránek <1 údaje jsou řazeny podle relativních četností - nejčastěji opakovaná odpověď - často opakovaná odpověď počet odpovědí = 0 - ojedinělá odpověď počet respondentů = ŘÍJEN 0

13 2.1. Osobní postoje k IDN Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz slovenská diakritika 1 1,0 německá diakritika , diakritika všech evropských jazyků 12 1, polská diakritika 2 1 1, francouzská diakritika 2 0 1, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz slovenská diakritika německá diakritika 1 1, , ,2 1, , 1,2 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let , 1,1 1, 1, 1, 1, 1-1 let 2 - let 1 - let - let let let , 1, 1,0 1,0 1, 1, ,0 2,0 1, 1, 1, , 1, 1, 1, 1,2 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 1, 1,0 2,12 1, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 1, 1, 2, 1, 1 2 1, 1, 1, , 1,2 1, , 2, , 1, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

14 2.1. Osobní postoje k IDN Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz diakritika všech evropských jazyků polská diakritika 12 1, 2 1 1, , 2 1, 1,1 1 1,2 1-1 let - let - let let let let , 1-1 let 2 1 1, 1,0 - let 2 1, 1,1 - let 12 1, 1, - let 1 1, 1, 0 - let 1 1 1,1 1, 0 - let 1 1, ,2 1 1, 1,2 1 1, 1, 1 1,1 1, ,2 1, 2 1,2 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 2 1 1, méně než 000 obyvatel 2 1 1,1 1, obyvatel 1,1 1, obyvatel 2 1, 2, obyvatel 1 1, 1, a více obyvatel 1, , 1,1 1, 1, 1, 1 1, 1 1, 1, 1, , rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

15 2.1. Osobní postoje k IDN Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz francouzská diakritika 2 0 1, , 1, 1-1 let - let let let 0 - let let méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 1, 1,2 1, 1, 1, 1,0 1, 1, 1,2 1, 1, 1, 1,2 1,1 1, , 1,2 1, , 1,1 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

16 2.1. Osobní postoje k IDN Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo % laickým uživatelům z ČR 2 spekulantům s internetovými doménami 1 správci národní domény (sdružení CZ.NIC) % profesionálním uživatelům z ČR laickým uživatelům ze zahraničí pomohlo by nepomohlo by nikomu profesionálním uživatelům ze zahraničí Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo laickým uživatelům z ČR spekulantům s internetovými doménami let let - let - let - let - let - let - let 0 - let 0 - let 0 - let 0 - let méně než 000 obyvatel méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel a více obyvatel ŘÍJEN 0

17 2.1. Osobní postoje k IDN Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo správci národní domény (sdružení CZ.NIC) profesionálním uživatelům z ČR 1-1 let 1-1 let - let 1 - let - let 1 - let 2 - let - let 0 - let 0 - let 0 - let 0 - let 1 méně než 000 obyvatel 2 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel a více obyvatel ŘÍJEN 0

18 2.1. Osobní postoje k IDN Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo laickým uživatelům ze zahraničí profesionálním uživatelům ze zahraničí let 1-1 let 1 - let - let 1 - let - let 2 - let 1 - let 0 - let 0 - let let 0 - let méně než 000 obyvatel méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel a více obyvatel 2 2 ŘÍJEN 0

19 2.1. Osobní postoje k IDN Obecná důležitost vybraných okolností při používání Internetu jednoduché zadání požadované adresy 1, snadné zadávání klíčových slov 1, intuitivní adresa WWW stránek, výstižné názvy WWW stránek 1,2 velmi důležité spíše důležité spíše nedůležité zcela nepodstatné Průměrné hodnocení: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné Obecná důležitost vybraných okolností při používání Internetu jednoduché zadání požadované adresy snadné zadávání klíčových slov 1, 1, 2 2, 2 2,,0, 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let ,0 1-1 let 2 2,, - let, 2, - let 2, 1,2 - let, 1,1 0 - let 12 1,,2 0 - let, 1 0 1,,2, 1, 2, 2 2,1,,, 2, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 0 0, méně než 000 obyvatel,2 12 2, obyvatel, 1, obyvatel, 2 1, obyvatel,, a více obyvatel 12,,1 1, 1, 1, 1, 1, 1 2 1,0 1, 2, , velmi důležité spíše důležité spíše nedůležité zcela nepodstatné Průměrné hodnocení: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné ŘÍJEN 0

20 2.1. Osobní postoje k IDN Obecná důležitost vybraných okolností při používání Internetu intuitivní adresa WWW stránek výstižné názvy WWW stránek, 1,2,1 1, 2,1 1 2,2 1-1 let 2 1, 1-1 let 0, - let 2,2 - let 2, - let,1 - let 1 1,1 - let,2 - let 1, 0 - let 1 2,2 0 - let 1 1,1 0 - let, 0 - let 1, 12,,0 1, 12,, 1,1 1, , 1,02,0 méně než 000 obyvatel 2, méně než 000 obyvatel 1 1, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel 0 1, a více obyvatel 2 1 2, a více obyvatel 1 1,1 1 2, 2,,2, 0 1, 1,,2 1 2,, 1,1 velmi důležité spíše důležité spíše nedůležité zcela nepodstatné Průměrné hodnocení: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné ŘÍJEN 0

21 2.1. Osobní postoje k IDN Užitečnost IDN ve vybraných situacích doména s IDN lépe vystihuje název 2 2, díky doménám s IDN se snadně zadávají klíčová slova 2 1 2, adresa s IDN je více intuitivní 2,0 díky doménám s IDN se jednoduše zadává požadovaná adresa 1 2, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne Užitečnost IDN ve vybraných situacích díky doménám s IDN se snadně zadávají klíčová doména s IDN lépe vystihuje název slova 2 2, 2 1 2, ,0 2, 2, 2, 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let ,1 1-1 let ,2 2, - let 2 2 2,1 2, - let 1 1 2, 2,0 - let 2 1 2, 2, 0 - let 2 2, 2, 0 - let 2, , 2,0 2,0 2, 2, 1 2,2 2, ,0 2,0 1 2,1 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel ,2 méně než 000 obyvatel 2 1 2, 2, obyvatel , 2, obyvatel 1 2 2, 2, obyvatel,1 2, a více obyvatel 12 2, , 2 2,02 2, ,2, , 2 2, 2 1 2,1 2, 2, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne 12 ŘÍJEN 0

22 2.1. Osobní postoje k IDN Užitečnost IDN ve vybraných situacích díky doménám s IDN se jednoduše zadává adresa s IDN je více intuitivní požadovaná adresa 2,0 1 2, 1 2,1 2 2,1 1 2, , 1-1 let 2 2, 1-1 let 1 2, - let 2, - let 1 2, - let 2 2, - let 1 2,1 - let 2, - let 2 1 2, 0 - let 2, 0 - let 2 2 2, 0 - let 2, 0 - let 2, 2, ,2 2, 2 2, 1 1 2, 2 1 2,0 1 2,2 1 2, 1 1 2, ,0 méně než 000 obyvatel 1 2,1 méně než 000 obyvatel 1 2, obyvatel , obyvatel 1 2, obyvatel 2 2, obyvatel 12 2, obyvatel 2, obyvatel 2 2, a více obyvatel 1 1 2, a více obyvatel 1 1 2, 2 2, 1 1 1, 1 2, 1 1 2, 2, 1 2, , 2 2 2, 2 2, 2 2,1 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

23 2.1. Osobní postoje k IDN Důležitost vybraných okolností při používání Internetu a užitečnost doménových názvů s diakritickými znaky v daných situacích velká Průměrné hodnocení užitečnosti: = velmi užitečné 1 = zcela neužitečné Užitečnost 1 2 jednoduchost zadání požadované adresy 2 snadnost zadávání klíčových slov intuitivnost adresy výstižnost názvu Průměrné hodnocení důležitosti: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné malá 1 nízká Důležitost vysoká Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Zohlednění lokálních specifik Internet má být globální. 1, V jiných zemích (v jiných doménách) je používání místních znaků běžné. 1 2, Uživatelský komfort Použití české diakritiky v doménových názvech přinese jen komplikace. 2 2, Doménové jméno je pouze identifikátor a žádná diakritika do něj nepatří. 2, Diakritika v doménových názvech znamená sblížení virtuálního světa a reality. 1 2, Použití české diakritiky v doménových názvech usnadní používání Internetu , Obavy ze zavedení Pokud budou existovat názvy domén s diakritikou, budu muset zkoušet variantu s diakritikou i bez diakritiky, než se dostanu na požadované stránky. Když mi někdo bude diktovat WWW adresu, nebudu přesně vědět, zdali se píše s diakritikou nebo bez ní. Pokud budu nucen pracovat se zahraniční klávesnicí, nebudu schopen napsat název domény s českou diakritikou. 1 2,1, 2, Aktuální chování Už jsem si zvykl/a používat názvy bez diakritiky., Adresy WWW stránek většinou nevypisuji, ale používám odkazy (linky). 1 2, Když píšu mail, nepoužívám diakritiku ani v textu zprávy , rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

24 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Internet má být globální. V jiných zemích (v jiných doménách) je používání místních znaků běžné. 1, 1 2, 1, 2 2,1 12, 2 2 2,2 1-1 let, 1-1 let 1 2 2,0 - let 2 1,1 - let 1 2 2,1 - let, - let 1 2,2 - let 0 1,2 - let , 0 - let,2 0 - let 1 2, 0 - let 2, 0 - let , 1 1, 1 2, 1 1, 2 2, 12, 1 2, 1, ,, ,1 méně než 000 obyvatel 1, méně než 000 obyvatel 1 2, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel, obyvatel , obyvatel, obyvatel 1 2, a více obyvatel 1 1, a více obyvatel , 2, 1 1,, 2 2, 0, 2 2,12 2, 1 2 2,01 1 1,1 1 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

25 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Použití české diakritiky v doménových názvech přinese jen komplikace. Doménové jméno je pouze identifikátor a žádná diakritika do něj nepatří. 2 2, 2,,01 2,1 2, 2 2, 1-1 let 1 1, 1-1 let,0 - let,0 - let,01 - let 2 2, - let 1 2,1 - let 2 2, - let 1 2, 0 - let 2 2, 0 - let 2,0 0 - let 2,0 0 - let 2, 2,2 1 2, 1 2, 12 2, 2,2 2,0 1,0 2 2,2 12 2, 1, méně než 000 obyvatel 2,0 méně než 000 obyvatel 2 2, obyvatel 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel 2, obyvatel 2, obyvatel 2, a více obyvatel, a více obyvatel 1,0, 1 2, 2 2 2,2 2,,0 2 2, 1,0 1,00 2 2, 1 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

26 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Diakritika v doménových názvech znamená sblížení virtuálního světa a reality. Použití české diakritiky v doménových názvech usnadní používání Internetu. 1 2, 2 2 2, 1 2, 2 2,1 1 2, 2 2, 1-1 let 2, 1-1 let 2 1, - let 2 2, - let 1 2 2,1 - let 1 2,1 - let 1 2 2, - let 12 2, - let 2, 0 - let 1 2,1 0 - let 2, 0 - let 0 2, 0 - let 2 2 2, 2, 1 1 2, 2, , 1 1 2,1 2 2, 1 2, ,1 2 2, , méně než 000 obyvatel 1 1 2, méně než 000 obyvatel 2, obyvatel 1 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel , obyvatel 1 2, obyvatel , a více obyvatel 2, a více obyvatel 1 1,1 2, 1,2 1 2, 1 2 2, 1 2, 2 2, 2 2, 2,0 2, 1 2,0 rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

27 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Pokud budou existovat názvy domén s diakritikou, budu muset zkoušet variantu s diakritikou i bez diakritiky, než se dostanu na požadované stránky. Když mi někdo bude diktovat WWW adresu, nebudu přesně vědět, zdali se píše s diakritikou nebo bez ní. 2,1 1, 1 2,1 1,0 12 2,2 1, let 2, 1-1 let 1 2, - let 2, - let 1 1,1 - let 1 1, - let 1,0 - let 1 2, - let 1 1,0 0 - let 1,1 0 - let 1 1, let, 0 - let 2,2, 1,0 1 1,12 2, 12 2, 1 2,1,1 1 1, , 1 2,0 méně než 000 obyvatel 1, méně než 000 obyvatel, obyvatel 12 2, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel 1, obyvatel 1, obyvatel 1 2, a více obyvatel 0 12, a více obyvatel 2 1,, 2,1 12 2,,0 0,1 1 2,1,2 1 1,1 1 1,12,02 rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

28 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Pokud budu nucen pracovat se zahraniční klávesnicí, nebudu schopen napsat název domény s českou diakritikou. Už jsem si zvykl/a používat názvy bez diakritiky. 2,, 2,1 2, 2, 1, 1-1 let 1,1 1-1 let 0, - let,0 - let, - let 2 1 2, - let 1, - let 2 2, - let 1 1,1 0 - let 2 1 2, 0 - let 12 1, 0 - let 1 2, 0 - let 2 2 1,0 1, ,2 2 2, ,1 2,1 1, 1 2,,1 2,02 2, méně než 000 obyvatel 1 2,1 méně než 000 obyvatel 1 2, obyvatel 2 2, obyvatel 0 1 2, obyvatel 2 2, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel 12 2, a více obyvatel 1 1, a více obyvatel, 0,0, , 1 2, 1 2, 1, 1,01 1, 1 2,0 2 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

29 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Adresy WWW stránek většinou nevypisuji, ale používám odkazy (linky). Když píšu mail, nepoužívám diakritiku ani v textu zprávy. 1 2, 1 2 2, 1 2, 2 2, , 1 2 2,1 1-1 let 1 2, 1-1 let 1 1 2, - let 1 2, - let , - let 1 1 2,0 - let 1 2, - let 2, - let 1 2 2, 0 - let , 0 - let , 0 - let 2,0 0 - let 2, 1 1 2, 2, 2, 1 2,1 1 2, , 1 2, , , 1 2, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 0 2, méně než 000 obyvatel ,1 2, obyvatel 1 2, 2, obyvatel 1 2 2, 2, obyvatel 2, 2, a více obyvatel 2 2, 1 2 2,1 1 2,0 2, 1 2, 1 2, 1 1 2,2 1 2,0 2 2,1 2, 1 1 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí ŘÍJEN 0

30 2.2. Hodnocení sdružení CZ.NIC 2.2. HODNOCENÍ SDRUŽENÍ CZ.NIC Povědomí o sdružení CZ.NIC % % ano ne let - let - let - let 0 - let 0 - let méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel ŘÍJEN 0

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) LISTOPAD 12 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +4 2 190 80 Fax: +4 2 190 90 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST M A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST R K E N T ZÁŘÍ INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES ( O R G A N I Z A C E ) Heřmanova, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +40 0 190 580, Fax: +40 0 190 590. E-Mail:

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) ŘÍJEN 14 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 2 19 58 Fax: +4 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je společnost

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETU) ŘÍJEN 14 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 19 58 Fax: +4 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

VSTUPNÍ ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ

VSTUPNÍ ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ VSTUPNÍ ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ PRO SLEDOVÁNÍ VÝKONŮ A EFEKTIVITY SLUŽEB (ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU CZ.1.4/3.1./4.5) VSTUPNÍ ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ PRO SLEDOVÁNÍ VÝKONŮ A EFEKTIVITY SLUŽEB

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI SRPEN 211 PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI ZADAVATEL LEDEN 211 ZPRACOVATEL MARKENT, s.r.o. & VÚPSV,

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji Projekt OP VK: Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/01.0028 Závěrečná zpráva aktivity A.2.1 Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany

Více

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci Stanislava Johnová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení konkrétního marketingového výzkumu Analýza

Více

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 Duben 2011

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ listopad 2010 OBSAH: Úvod 3 Jak interpretovat výsledky 4 I. Jak se dají výsledky použít 4 II. Základní pojmy 6 Souhrnná část 8 Zúčastněné školy 8 Výsledky testování

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009

Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009 Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA REVIDOVANÁ OBSAH Slovníček pojmů 3 1. Cíle a metodologie projektu.

Více

Analýza uplatnitelnosti absolventů magisterského studia Sociální a kulturní antropologie

Analýza uplatnitelnosti absolventů magisterského studia Sociální a kulturní antropologie Analýza uplatnitelnosti absolventů magisterského studia Sociální a kulturní antropologie Zpráva je dílčím výstupem z projektu Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (INSPOT). Tento projekt je

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s.

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12. 2006 prosinec 2006 Přístup zaměstnavatelů k cizincům 1 Obsah: I.

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ -OBČANÉ

VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ -OBČANÉ VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ -OBČANÉ Kvantitativní telefonický výzkum analýza informačních zdrojů v rámci obyvatel kraje Zpráva zahrnuje následující kraje:,,,, Královehradecký a Listopad 00 / Závěrečná zpráva

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více