PŘIPRAVENO PRO A R K E N ŘÍJEN Heřmanova 22, PRAHA 7 Tel.: , Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPRAVENO PRO A R K E N ŘÍJEN 2006. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT."

Transkript

1 M ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO A R K E N ŘÍJEN 0 INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETU) T Heřmanova, PRAHA Tel.: , Fax:

2 O Č I, KT E R É VI D Í VÍ C Markent, s.r.o., je společnost specializovaná na výzkum trhu a návazné marketingové poradenství. Nabídkou metod se profilujeme jako full-service agentura, nicméně důraz klademe zejména na kvantitativní přístupy. Naší snahou je maximálně využívat znalostí našich pracovníků z oblasti hromadného zpracování dat a jejich hloubkové analýzy. S pomocí specializovaného statistického softwaru využíváme sofistikovaných statistických postupů (např. analýza vícerozměrných regresních modelů, faktorová analýza); pokud to vyžaduje povaha projektu, definujeme pomocí clustrové analýzy jednotlivé segmenty cílové skupiny, analyzujeme časové řady, realizujeme predikci trendů a přicházíme s řešením celé řady dalších úloh. Pracovníci společnosti Markent kladou důraz na správnou aplikaci vhodných výzkumných postupů, které přinášejí spolehlivé údaje z různorodých oblastí podnikání. Ve společných týmech tvořených našimi pracovníky a zástupci zadavatele výzkumu pak rozšiřují detailní znalosti zadavatele z konkrétních oborů o naše zkušenosti se získáváním a správou dat a znalostí. Přestože naše schopnosti pokrývají velmi široké spektrum obchodních a marketingových problémů, specializujeme se zejména na výzkumy spotřebitelů, reklamní analýzy a realizaci satisfakčních studií. Kromě přípravy řady výzkumných projektů pro jednotlivé zadavatele, realizujeme každoročně také řadu výzkumů agenturní formou. Cílem těchto výzkumů, které nemají žádného konkrétního zadavatele, je podrobná analýza soudobých trendů v oblasti nákupního chování, spotřebitelských preferencí a vztahů mezi výrobci či poskytovateli služeb a zákazníky (popř. spotřebiteli či uživateli). Společnost Markent byla zalo v roce 1 a v současnosti disponuje sítí vyškolených tazatelů pokrývajících celé území ČR.

3 OBSAH Obsah... ii Seznam grafů... iii 1. Úvod... iv 1.1. Metodika výzkumu... iv 1.2. Vysvětlivky... v 1.. Charakteristika statistických veličin... vi 1.. Popis typického výstupu v grafové části... viii 2. Přehled výsledků výzkumného šetření Osobní postoje k IDN Hodnocení sdružení CZ.NIC Popisné charakteristiky... * * * ii ŘÍJEN 0

4 SEZNAM GRAFŮ 2.1. Osobní postoje k IDN... 1 Zájem o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky... 1 Hlavní výhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi)... 2 Hlavní nevýhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi)... Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz... - Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo.. - Obecná důležitost vybraných faktorů při používání Internetu... - Užitečnost IDN ve vybraných situacích Důležitost vybraných okolností při používání Internetu a užitečnost doménových názvů s diakritickými znaky v daných situacích... 1 Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Hodnocení sdružení CZ.NIC... Povědomí o sdružení CZ.NIC... Spokojenost s činností sdružení CZ.NIC... Spontánně uvedená pozitiva sdružení CZ.NIC...2 Spontánně uvedená negativa sdružení CZ.NIC... Charakteristika sdružení CZ.NIC Spontánně požadované služby od sdružení CZ.NIC...2 Poplatek za registraci domény druhé úrovně na jeden rok Popisné charakteristiky... Pohlaví... Věkové kategorie... Velikost místa bydliště... Region... Rodinný stav... 1 Nejvyšší dosažené vzdělání... 1 Kraj... 1 Typ domácnosti respondenta... 1 Socioekonomický status... Čistý měsíční příjem domácnosti... Profese respondenta... Zaměstnání respondenta... Práce s Internetem... iii ŘÍJEN 0

5 1. ÚVOD 1.1. METODIKA VÝZKUMU POPIS Údaje obsažené v této zprávě pocházejí z komplexního výzkumného šetření realizovaného nezávislou společností pro výzkum trhu Markent, s.r.o. Sběr dat byl realizován na území České republiky v září 0. Zkonstruovaný dotazník, vedle řady otázek zaměřených na zjištění relevantních informací nezbytných k naplnění cílů tohoto výzkumu, obsahoval i řadu otevřených otázek, pomocí nichž byly sledovány kvalitativní aspekty sledovaných skutečností. Aby byly odstraněny možné nepřesnosti ve formulaci otázek, byla ještě před započetím vlastního výzkumného šetření provedena pilotáž dotazníku. Data byla získávána osobními rozhovory tazatelů s respondenty. Vyškolený tazatel kladl respondentovi otázky a zaznamenával v průběhu rozhovoru jeho odpovědi do dotazníku. S žádostí o rozhovor bylo osloveno respondentů, kteří odpovídali zadaným kvótám. Interview byla provedena s 2 respondenty (ostatní dotázaní se odmítli výzkumu zúčastnit). Některé dotazníky byly dále vyřazeny ze samotného zpracování pro jejich neúplnost či chybné vyplnění. Zpracování dat a jejich analýza tak byla provedena na celkem případech. Pyramida výběru respondentů: Zpracovaní respondentů METODA SBĚRU DAT K výběru respondentů bylo použito kvótní techniky. Výzkum probíhal v jednotlivých krajích ČR takovým způsobem, aby byla dodr proporcionalita zastoupení obyvatel. Při přípravě výběru byla kromě álního rozložení dále zohledněna struktura cílové skupiny z hlediska, u a velikosti místa bydliště respondentů. Do zkoumaného vzorku byli zařazováni pouze uživatelé Internetu respondenti ve u od 1 do let. Dotazovaní Oslovení Průměrná doba rozhovoru činila 1 minut respondentů respondentů Při koncipování výběru bylo použito aktuálních údajů Českého statistického úřadu a veřejně publikovaných údajů NetMonitor. Podrobně o struktuře zkoumaného vzorku vypovídají údaje v kapitole Popisné charakteristiky. Práce tazatelů byla bezprostředně po skončení sběru dat zpětně kontrolována a ověřována jak telefonicky, tak také korespondenčně. iv ŘÍJEN 0

6 ZPRACOVÁNÍ DAT Před zpracováním dat byly všechny záznamy kontrolovány z hlediska úplnosti a logické konzistence odpovědí. Poté byla data zpracována matematicko-statistickými postupy; kromě třídění prvního a druhého stupně, bylo použito statistických testů významnosti, analýzy průměrů (ANOVA, t-test), chí kvadrátového testu a faktorové analýzy. Data byla zpracována pomocí speciálního statistického programu SPSS for Windows TM, ver Odpovědi na otevřené otázky byly analyzovány kvalitativními metodami na bázi obsahové analýzy VYSVĚTLIVKY Pořadí sledovaných ukazatelů je uvedeno buď v abecedním pořadí nebo podle intenzity. Součet relativních četností (procent) a řádkových procent se může vzhledem k zaokrouhlování pohybovat v rozsahu od do 1. Relativní četnosti v přehledu výsledků výzkumného šetření vycházejí z analýzy všech dotazovaných subjektů, popř. všech subjektů daného segmentu (Př.: ) Pokud se údaje vztahují pouze k nějaké podskupině základního souboru, je v komentáři k příslušnému grafu vždy specifikováno, o jaké podskupině respondentů údaje vypovídají. (Př.: Základ: respondenti, kteří znají reklamu (0%) ) Některé grafy prezentují otázky s možností několikanásobné odpovědi. Čísla v těchto grafech uvádějí podíl kladných odpovědí v procentech a jejich součet pak není roven 0. V některých případech nebylo možné provést detailní vyhodnocení pro jednotlivé podskupiny z důvodu nízkého absolutního počtu v těchto případech je popsaná skutečnost vždy specifikována v komentáři k příslušnému grafu. (Př.: * - nízká četnost ). Během dotazování byly některé skutečnosti zjišťovány formou otevřených otázek, kdy respondenti sami formulují své názory, mínění či preference. V těchto případech byly jednotlivé odpovědi přepsány v doslovném znění. Klasifikace otevřených otázek: nejčastěji opakovaná odpověď = vždy jen jedna nejčastěji uvedená odpověď často opakovaná odpověď = odpovědi, jejichž relativní četnosti překročí stanovenou hodnotu ojedinělá odpověď = výjimečně uvedené odpovědi, jejichž četnosti nepřekročí stanovenou hodnotu U otevřených otázek s možností vícečetné odpovědi jsou uvedeny počty respondentů a počty odpovědí. Počet respondentů vyjadřuje absolutní počet respondentů, kteří na danou otázku odpověděli. Počet odpovědí vyjadřuje celkový absolutní počet odpovědí všech respondentům kteří na danou otázku odpovídali v ŘÍJEN 0

7 Zjištěné statisticky významné závislosti jsou označeny červenými rámečky. V případě nominálních proměnných jsou takto označeny pouze jednotlivé hodnoty, které se odlišují od ostatních; u ordinálních a kardinálních znaků je červeným rámečkem označen celý graf, který dokumentuje lineární trend. Prezentace jednotlivých zjištění v závěrečné zprávě jsou uspořádaná tak, že nejprve je uvedena četnostní (prvostupňová) informace a poté jsou prezentovány závislosti a podrobnější analýza dat. Grafy, které detailně analyzují základní informaci jsou barevně sladěny s výchozím grafem. Definice socioekonomického statusu: = respondenti se základním stupněm dosaženého vzdělání, s nejnižším čistým měsíčním příjmem, vykonávající rutinní pracovní činnost bez samostatných rozhodovacích pravomocí = respondenti se základním nebo středním stupněm dosaženého vzdělání, s podmediánovým čistým měsíčním příjmem, vykonávající rutinní pracovní činnost bez samostatných rozhodovacích pravomocí = respondenti se středním stupněm dosaženého vzdělání, s přibližně mediánovým čistým měsíčním příjmem, vykonávající zaměstnání vyžadující kvalifikaci a odbornost, bez samostatných rozhodovacích pravomocí = respondenti se středním stupněm dosaženého vzdělání nebo vysokoškoláci, s nadmediánovým až průměrným příjmem, vykonávající zaměstnání vyžadující kvalifikaci a odbornost, se samostatnými rozhodovacími pravomocemi = respondenti s vysokým stupněm dosaženého vzdělání (typicky vysokoškoláci), s nadprůměrným čistým měsíčním příjmem, vykonávající zaměstnání vyžadující kvalifikaci a odbornost, se samostatnými rozhodovacími pravomocemi 1.. CHARAKTERISTIKA STATISTICKÝCH VELIČIN Výběrová chyba činí u tohoto typu výzkumu ±,2%. Průměry (průměrné hodnocení) uváděné v závěrečné zprávě jsou průměry aritmetické, pokud není uvedeno jinak. Medián je bod, který rozděluje uspořádanou číselnou řadu na dvě stejně početné části. Medián tak vypovídá o rozložení dat: čím je jeho hodnota vyšší, tím větší počet údajů se koncentruje v horní části uspořádané řady a vice versa. Percentily (ve zprávě se nejčastěji objevují % a % percentily neboli horní a dolní kvartily) udávají hodnotu, která vyděluje z uspořádané řady hodnot čtvrtinu nejnižších hodnot (dolní kvartil) a čtvrtinu nejvyšších hodnot (horní kvartil). t-testy porovnávají průměry dvou skupin případů nebo zkoumají, zda se průměr proměnné liší od stanovené konstanty. Chí kvadrátový test třídí proměnné do navzájem se nepřekrývajících kategorií a srovnává pozorované a očekávané (teoretické) frekvence v každé kategorii. vi ŘÍJEN 0

8 ANOVA Analýza rozptylu zjišťuje statistickou významnost rozdílu průměrů v podsouborech, podobně jako t-test, ale podsouborů může být více než dva. Podsoubory jsou vymezeny jednou nezávislou proměnnou. Faktorová analýza se používaná k vydělení důležitých kombinací latentních faktorů s vysokým stupněm korelace z velké množiny primárních dat. Používané testy statistické závislosti jsou standardně prováděny na % hladině významnosti. vii ŘÍJEN 0

9 1.. POPIS TYPICKÉHO VÝSTUPU V GRAFOVÉ ČÁSTI 2% Prvostupňová informace Zjištěná závislost u ordinální proměnné 2% ne ano celkem 2 Třídění druhého stupně založené na jednotlivých popisných znacích = nízká četnost * základní bez maturity s maturitou vysokoškolské * svobodný/á tý/vdaná rozvedený/á vdovec/vdova nejvyšší dosažené vzdělání rodinný stav 1 S P E C I M E N ne ano Charakteristika pod/skupiny, ke které jsou vztaženy prezentované hodnoty Nízký absolutní počet respondentů/odpovědí v dané kategorii Odchylná hodnota zjištěná u nominální proměnné viii ŘÍJEN 0

10 2.1. Osobní postoje k IDN 2. PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 2.1. OSOBNÍ POSTOJE K IDN Zájem o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky % 2% 12% % rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne , ,2 2, 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let ,0 2, 2, 2, 2, 2, ,2 2,1 2, 2,2 1, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 2,1 2,1 2, 1, , 2, 2, 1 2 2,1 2, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne 1 ŘÍJEN 0

11 2.1. Osobní postoje k IDN Hlavní výhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi) První na mysli lepší/snazší vyhledávání lepší srozumitelnost 1 uvedeno neuvedeno % přesnější rozlišení názvů čitelnější názvy domén používání správných českých výrazů 1 pohodlné pro začátečníky pohodlné psaní lepší pro více domén, více možností celkem podle zájmu o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky intuitivnost zjednodušení pro starší osoby vyloučení záměn je to něco nového má zájem 2 0 nemá zájem 1 Všechny uvedené procenta lepší/snazší vyhledávání lepší srozumitelnost přesnější rozlišení názvů čitelnější názvy domén 1 pohodlné pro začátečníky používání správných českých výrazů pohodlné psaní více domén, více možností lepší pro intuitivnost 2 zjednodušení pro starší osoby 1 vyloučení záměn <1 je to něco nového <1 údaje jsou řazeny podle relativních četností - nejčastěji opakovaná odpověď - často opakovaná odpověď počet odpovědí = 1 - ojedinělá odpověď počet respondentů = 2 ŘÍJEN 0

12 2.1. Osobní postoje k IDN Hlavní nevýhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi) První na mysli nebylo by jasné jak se co píše v zahraničí není česká klávesnice % lidé si zvykli na domény bez diakritiky zbytečný zmatek/komplikace 1 1 uvedeno neuvedeno složitější vyhledávání chyby, překlepy (česká gramatika) 12 zpomalení práce na PC horší ovládání klávesnice (přepínání) nutnost přesně zadávat znaménka možnost dostat se na jinou než požadovanou stránku těžké na zapamatování pouze pro ČR celkem podle zájmu o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky problémy s kódováním stránek nutná změna všech stránek ztráta univerzálnosti má zájem 0 nemá zájem 0 Všechny uvedené procenta nebylo by jasné, jak se co píše 1 v zahraničí není česká klávesnice 2 zbytečný zmatek/komplikace lidé si zvykli na domény bez diakritiky složitější vyhledávání 1 chyby, překlepy (česká gramatika) zpomalení práce na PC nutnost přesně zadávat znaménka horší ovládání klávesnice (přepínání) možnost dostat se na jinou než požadovanou stránku 2 těžké na zapamatování <1 problémy s kódováním stránek <1 pouze pro ČR <1 ztráta univerzálnosti <1 problémy s komunikací <1 nutná změna všech stránek <1 údaje jsou řazeny podle relativních četností - nejčastěji opakovaná odpověď - často opakovaná odpověď počet odpovědí = 0 - ojedinělá odpověď počet respondentů = ŘÍJEN 0

13 2.1. Osobní postoje k IDN Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz slovenská diakritika 1 1,0 německá diakritika , diakritika všech evropských jazyků 12 1, polská diakritika 2 1 1, francouzská diakritika 2 0 1, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz slovenská diakritika německá diakritika 1 1, , ,2 1, , 1,2 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let , 1,1 1, 1, 1, 1, 1-1 let 2 - let 1 - let - let let let , 1, 1,0 1,0 1, 1, ,0 2,0 1, 1, 1, , 1, 1, 1, 1,2 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 1, 1,0 2,12 1, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 1, 1, 2, 1, 1 2 1, 1, 1, , 1,2 1, , 2, , 1, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

14 2.1. Osobní postoje k IDN Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz diakritika všech evropských jazyků polská diakritika 12 1, 2 1 1, , 2 1, 1,1 1 1,2 1-1 let - let - let let let let , 1-1 let 2 1 1, 1,0 - let 2 1, 1,1 - let 12 1, 1, - let 1 1, 1, 0 - let 1 1 1,1 1, 0 - let 1 1, ,2 1 1, 1,2 1 1, 1, 1 1,1 1, ,2 1, 2 1,2 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 2 1 1, méně než 000 obyvatel 2 1 1,1 1, obyvatel 1,1 1, obyvatel 2 1, 2, obyvatel 1 1, 1, a více obyvatel 1, , 1,1 1, 1, 1, 1 1, 1 1, 1, 1, , rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

15 2.1. Osobní postoje k IDN Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz francouzská diakritika 2 0 1, , 1, 1-1 let - let let let 0 - let let méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 1, 1,2 1, 1, 1, 1,0 1, 1, 1,2 1, 1, 1, 1,2 1,1 1, , 1,2 1, , 1,1 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

16 2.1. Osobní postoje k IDN Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo % laickým uživatelům z ČR 2 spekulantům s internetovými doménami 1 správci národní domény (sdružení CZ.NIC) % profesionálním uživatelům z ČR laickým uživatelům ze zahraničí pomohlo by nepomohlo by nikomu profesionálním uživatelům ze zahraničí Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo laickým uživatelům z ČR spekulantům s internetovými doménami let let - let - let - let - let - let - let 0 - let 0 - let 0 - let 0 - let méně než 000 obyvatel méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel a více obyvatel ŘÍJEN 0

17 2.1. Osobní postoje k IDN Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo správci národní domény (sdružení CZ.NIC) profesionálním uživatelům z ČR 1-1 let 1-1 let - let 1 - let - let 1 - let 2 - let - let 0 - let 0 - let 0 - let 0 - let 1 méně než 000 obyvatel 2 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel a více obyvatel ŘÍJEN 0

18 2.1. Osobní postoje k IDN Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo laickým uživatelům ze zahraničí profesionálním uživatelům ze zahraničí let 1-1 let 1 - let - let 1 - let - let 2 - let 1 - let 0 - let 0 - let let 0 - let méně než 000 obyvatel méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel a více obyvatel 2 2 ŘÍJEN 0

19 2.1. Osobní postoje k IDN Obecná důležitost vybraných okolností při používání Internetu jednoduché zadání požadované adresy 1, snadné zadávání klíčových slov 1, intuitivní adresa WWW stránek, výstižné názvy WWW stránek 1,2 velmi důležité spíše důležité spíše nedůležité zcela nepodstatné Průměrné hodnocení: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné Obecná důležitost vybraných okolností při používání Internetu jednoduché zadání požadované adresy snadné zadávání klíčových slov 1, 1, 2 2, 2 2,,0, 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let ,0 1-1 let 2 2,, - let, 2, - let 2, 1,2 - let, 1,1 0 - let 12 1,,2 0 - let, 1 0 1,,2, 1, 2, 2 2,1,,, 2, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 0 0, méně než 000 obyvatel,2 12 2, obyvatel, 1, obyvatel, 2 1, obyvatel,, a více obyvatel 12,,1 1, 1, 1, 1, 1, 1 2 1,0 1, 2, , velmi důležité spíše důležité spíše nedůležité zcela nepodstatné Průměrné hodnocení: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné ŘÍJEN 0

20 2.1. Osobní postoje k IDN Obecná důležitost vybraných okolností při používání Internetu intuitivní adresa WWW stránek výstižné názvy WWW stránek, 1,2,1 1, 2,1 1 2,2 1-1 let 2 1, 1-1 let 0, - let 2,2 - let 2, - let,1 - let 1 1,1 - let,2 - let 1, 0 - let 1 2,2 0 - let 1 1,1 0 - let, 0 - let 1, 12,,0 1, 12,, 1,1 1, , 1,02,0 méně než 000 obyvatel 2, méně než 000 obyvatel 1 1, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel 0 1, a více obyvatel 2 1 2, a více obyvatel 1 1,1 1 2, 2,,2, 0 1, 1,,2 1 2,, 1,1 velmi důležité spíše důležité spíše nedůležité zcela nepodstatné Průměrné hodnocení: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné ŘÍJEN 0

21 2.1. Osobní postoje k IDN Užitečnost IDN ve vybraných situacích doména s IDN lépe vystihuje název 2 2, díky doménám s IDN se snadně zadávají klíčová slova 2 1 2, adresa s IDN je více intuitivní 2,0 díky doménám s IDN se jednoduše zadává požadovaná adresa 1 2, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne Užitečnost IDN ve vybraných situacích díky doménám s IDN se snadně zadávají klíčová doména s IDN lépe vystihuje název slova 2 2, 2 1 2, ,0 2, 2, 2, 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let ,1 1-1 let ,2 2, - let 2 2 2,1 2, - let 1 1 2, 2,0 - let 2 1 2, 2, 0 - let 2 2, 2, 0 - let 2, , 2,0 2,0 2, 2, 1 2,2 2, ,0 2,0 1 2,1 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel ,2 méně než 000 obyvatel 2 1 2, 2, obyvatel , 2, obyvatel 1 2 2, 2, obyvatel,1 2, a více obyvatel 12 2, , 2 2,02 2, ,2, , 2 2, 2 1 2,1 2, 2, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne 12 ŘÍJEN 0

22 2.1. Osobní postoje k IDN Užitečnost IDN ve vybraných situacích díky doménám s IDN se jednoduše zadává adresa s IDN je více intuitivní požadovaná adresa 2,0 1 2, 1 2,1 2 2,1 1 2, , 1-1 let 2 2, 1-1 let 1 2, - let 2, - let 1 2, - let 2 2, - let 1 2,1 - let 2, - let 2 1 2, 0 - let 2, 0 - let 2 2 2, 0 - let 2, 0 - let 2, 2, ,2 2, 2 2, 1 1 2, 2 1 2,0 1 2,2 1 2, 1 1 2, ,0 méně než 000 obyvatel 1 2,1 méně než 000 obyvatel 1 2, obyvatel , obyvatel 1 2, obyvatel 2 2, obyvatel 12 2, obyvatel 2, obyvatel 2 2, a více obyvatel 1 1 2, a více obyvatel 1 1 2, 2 2, 1 1 1, 1 2, 1 1 2, 2, 1 2, , 2 2 2, 2 2, 2 2,1 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

23 2.1. Osobní postoje k IDN Důležitost vybraných okolností při používání Internetu a užitečnost doménových názvů s diakritickými znaky v daných situacích velká Průměrné hodnocení užitečnosti: = velmi užitečné 1 = zcela neužitečné Užitečnost 1 2 jednoduchost zadání požadované adresy 2 snadnost zadávání klíčových slov intuitivnost adresy výstižnost názvu Průměrné hodnocení důležitosti: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné malá 1 nízká Důležitost vysoká Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Zohlednění lokálních specifik Internet má být globální. 1, V jiných zemích (v jiných doménách) je používání místních znaků běžné. 1 2, Uživatelský komfort Použití české diakritiky v doménových názvech přinese jen komplikace. 2 2, Doménové jméno je pouze identifikátor a žádná diakritika do něj nepatří. 2, Diakritika v doménových názvech znamená sblížení virtuálního světa a reality. 1 2, Použití české diakritiky v doménových názvech usnadní používání Internetu , Obavy ze zavedení Pokud budou existovat názvy domén s diakritikou, budu muset zkoušet variantu s diakritikou i bez diakritiky, než se dostanu na požadované stránky. Když mi někdo bude diktovat WWW adresu, nebudu přesně vědět, zdali se píše s diakritikou nebo bez ní. Pokud budu nucen pracovat se zahraniční klávesnicí, nebudu schopen napsat název domény s českou diakritikou. 1 2,1, 2, Aktuální chování Už jsem si zvykl/a používat názvy bez diakritiky., Adresy WWW stránek většinou nevypisuji, ale používám odkazy (linky). 1 2, Když píšu mail, nepoužívám diakritiku ani v textu zprávy , rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

24 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Internet má být globální. V jiných zemích (v jiných doménách) je používání místních znaků běžné. 1, 1 2, 1, 2 2,1 12, 2 2 2,2 1-1 let, 1-1 let 1 2 2,0 - let 2 1,1 - let 1 2 2,1 - let, - let 1 2,2 - let 0 1,2 - let , 0 - let,2 0 - let 1 2, 0 - let 2, 0 - let , 1 1, 1 2, 1 1, 2 2, 12, 1 2, 1, ,, ,1 méně než 000 obyvatel 1, méně než 000 obyvatel 1 2, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel, obyvatel , obyvatel, obyvatel 1 2, a více obyvatel 1 1, a více obyvatel , 2, 1 1,, 2 2, 0, 2 2,12 2, 1 2 2,01 1 1,1 1 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

25 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Použití české diakritiky v doménových názvech přinese jen komplikace. Doménové jméno je pouze identifikátor a žádná diakritika do něj nepatří. 2 2, 2,,01 2,1 2, 2 2, 1-1 let 1 1, 1-1 let,0 - let,0 - let,01 - let 2 2, - let 1 2,1 - let 2 2, - let 1 2, 0 - let 2 2, 0 - let 2,0 0 - let 2,0 0 - let 2, 2,2 1 2, 1 2, 12 2, 2,2 2,0 1,0 2 2,2 12 2, 1, méně než 000 obyvatel 2,0 méně než 000 obyvatel 2 2, obyvatel 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel 2, obyvatel 2, obyvatel 2, a více obyvatel, a více obyvatel 1,0, 1 2, 2 2 2,2 2,,0 2 2, 1,0 1,00 2 2, 1 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

26 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Diakritika v doménových názvech znamená sblížení virtuálního světa a reality. Použití české diakritiky v doménových názvech usnadní používání Internetu. 1 2, 2 2 2, 1 2, 2 2,1 1 2, 2 2, 1-1 let 2, 1-1 let 2 1, - let 2 2, - let 1 2 2,1 - let 1 2,1 - let 1 2 2, - let 12 2, - let 2, 0 - let 1 2,1 0 - let 2, 0 - let 0 2, 0 - let 2 2 2, 2, 1 1 2, 2, , 1 1 2,1 2 2, 1 2, ,1 2 2, , méně než 000 obyvatel 1 1 2, méně než 000 obyvatel 2, obyvatel 1 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel , obyvatel 1 2, obyvatel , a více obyvatel 2, a více obyvatel 1 1,1 2, 1,2 1 2, 1 2 2, 1 2, 2 2, 2 2, 2,0 2, 1 2,0 rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

27 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Pokud budou existovat názvy domén s diakritikou, budu muset zkoušet variantu s diakritikou i bez diakritiky, než se dostanu na požadované stránky. Když mi někdo bude diktovat WWW adresu, nebudu přesně vědět, zdali se píše s diakritikou nebo bez ní. 2,1 1, 1 2,1 1,0 12 2,2 1, let 2, 1-1 let 1 2, - let 2, - let 1 1,1 - let 1 1, - let 1,0 - let 1 2, - let 1 1,0 0 - let 1,1 0 - let 1 1, let, 0 - let 2,2, 1,0 1 1,12 2, 12 2, 1 2,1,1 1 1, , 1 2,0 méně než 000 obyvatel 1, méně než 000 obyvatel, obyvatel 12 2, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel 1, obyvatel 1, obyvatel 1 2, a více obyvatel 0 12, a více obyvatel 2 1,, 2,1 12 2,,0 0,1 1 2,1,2 1 1,1 1 1,12,02 rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

28 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Pokud budu nucen pracovat se zahraniční klávesnicí, nebudu schopen napsat název domény s českou diakritikou. Už jsem si zvykl/a používat názvy bez diakritiky. 2,, 2,1 2, 2, 1, 1-1 let 1,1 1-1 let 0, - let,0 - let, - let 2 1 2, - let 1, - let 2 2, - let 1 1,1 0 - let 2 1 2, 0 - let 12 1, 0 - let 1 2, 0 - let 2 2 1,0 1, ,2 2 2, ,1 2,1 1, 1 2,,1 2,02 2, méně než 000 obyvatel 1 2,1 méně než 000 obyvatel 1 2, obyvatel 2 2, obyvatel 0 1 2, obyvatel 2 2, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel 12 2, a více obyvatel 1 1, a více obyvatel, 0,0, , 1 2, 1 2, 1, 1,01 1, 1 2,0 2 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

29 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Adresy WWW stránek většinou nevypisuji, ale používám odkazy (linky). Když píšu mail, nepoužívám diakritiku ani v textu zprávy. 1 2, 1 2 2, 1 2, 2 2, , 1 2 2,1 1-1 let 1 2, 1-1 let 1 1 2, - let 1 2, - let , - let 1 1 2,0 - let 1 2, - let 2, - let 1 2 2, 0 - let , 0 - let , 0 - let 2,0 0 - let 2, 1 1 2, 2, 2, 1 2,1 1 2, , 1 2, , , 1 2, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 0 2, méně než 000 obyvatel ,1 2, obyvatel 1 2, 2, obyvatel 1 2 2, 2, obyvatel 2, 2, a více obyvatel 2 2, 1 2 2,1 1 2,0 2, 1 2, 1 2, 1 1 2,2 1 2,0 2 2,1 2, 1 1 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí ŘÍJEN 0

30 2.2. Hodnocení sdružení CZ.NIC 2.2. HODNOCENÍ SDRUŽENÍ CZ.NIC Povědomí o sdružení CZ.NIC % % ano ne let - let - let - let 0 - let 0 - let méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel ŘÍJEN 0

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST M A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST R K E N T ZÁŘÍ INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES ( O R G A N I Z A C E ) Heřmanova, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +40 0 190 580, Fax: +40 0 190 590. E-Mail:

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) LISTOPAD 12 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +4 2 190 80 Fax: +4 2 190 90 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETU) ŘÍJEN 14 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 19 58 Fax: +4 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) ŘÍJEN 14 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 2 19 58 Fax: +4 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je společnost

Více

ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ ZVYKLOSTI PI PSANÍ E-MAILU DÍL"Í VÝSLEDKY ZE ZÁV#RE"NÉ ZPRÁVY Z VÝZKUMU ZÁÍ 2010 PIPRAVENO PRO Hemanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ ri. O

Více

ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ TRENDY V NÁVŠTVNOSTI FIREMNÍCH WWW STRÁNEK DÍL"Í VÝSLEDKY ZE ZÁV#RE"NÉ ZPRÁVY Z VÝZKUMU ZÁÍ 2010 PIPRAVENO PRO Hemanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

DUBEN 2009 PŘIPRAVENO PRO S PODPOROU. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.

DUBEN 2009 PŘIPRAVENO PRO S PODPOROU. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT. TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU HLINECKU LÉTO 2008 ZIMA 2008/2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU DUBEN 2009 PŘIPRAVENO PRO S PODPOROU Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590.

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 211 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty 26 Otázek ESOMARu 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty Data Collect s.r.o. Geologická 575/2, 152 00 Praha 5 tel. +420 225 020 010 www.datacollect.cz

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Tyto mapy byly zpracovány v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti funkcí lesů. Jednou

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností.

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Zpráva ze šetření Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Praha, 23. 3. 2010 Na základě zadání oddělení BESIP Ministerstva dopravy České republiky byl

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR Hana Huntová výkonná ředitelka Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR V Praze, 22.7.2015 Věc: informace k projektu Bořislavka Vážená paní ředitelko, reaguji bezprostředně na Vaše otázky

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva Ústav pro studium totalitních režimů 25. června 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohody mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a firmou Factum Invenio

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2009 25 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů European

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Praha 1 Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Obsah Metodologie.......... 3 Executive summary......... Všichni respondenti......... 5 Všichni respondenti (ženy)........ Všichni

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Hodnocení PR a PR agentur. březen-duben 2012

Hodnocení PR a PR agentur. březen-duben 2012 Hodnocení PR a PR agentur březen-duben 2012 METODOLOGIE METODOLOGIE Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI). Sběr dat a prvotní zpracování realizovala agentura STEM/MARK. Respondenti

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava

Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Co je to statistika? teoretická disciplína, která se zabývá metodami sběru a analýzy dat Jak získat data?

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více