PŘIPRAVENO PRO A R K E N ŘÍJEN Heřmanova 22, PRAHA 7 Tel.: , Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPRAVENO PRO A R K E N ŘÍJEN 2006. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT."

Transkript

1 M ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO A R K E N ŘÍJEN 0 INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETU) T Heřmanova, PRAHA Tel.: , Fax:

2 O Č I, KT E R É VI D Í VÍ C Markent, s.r.o., je společnost specializovaná na výzkum trhu a návazné marketingové poradenství. Nabídkou metod se profilujeme jako full-service agentura, nicméně důraz klademe zejména na kvantitativní přístupy. Naší snahou je maximálně využívat znalostí našich pracovníků z oblasti hromadného zpracování dat a jejich hloubkové analýzy. S pomocí specializovaného statistického softwaru využíváme sofistikovaných statistických postupů (např. analýza vícerozměrných regresních modelů, faktorová analýza); pokud to vyžaduje povaha projektu, definujeme pomocí clustrové analýzy jednotlivé segmenty cílové skupiny, analyzujeme časové řady, realizujeme predikci trendů a přicházíme s řešením celé řady dalších úloh. Pracovníci společnosti Markent kladou důraz na správnou aplikaci vhodných výzkumných postupů, které přinášejí spolehlivé údaje z různorodých oblastí podnikání. Ve společných týmech tvořených našimi pracovníky a zástupci zadavatele výzkumu pak rozšiřují detailní znalosti zadavatele z konkrétních oborů o naše zkušenosti se získáváním a správou dat a znalostí. Přestože naše schopnosti pokrývají velmi široké spektrum obchodních a marketingových problémů, specializujeme se zejména na výzkumy spotřebitelů, reklamní analýzy a realizaci satisfakčních studií. Kromě přípravy řady výzkumných projektů pro jednotlivé zadavatele, realizujeme každoročně také řadu výzkumů agenturní formou. Cílem těchto výzkumů, které nemají žádného konkrétního zadavatele, je podrobná analýza soudobých trendů v oblasti nákupního chování, spotřebitelských preferencí a vztahů mezi výrobci či poskytovateli služeb a zákazníky (popř. spotřebiteli či uživateli). Společnost Markent byla zalo v roce 1 a v současnosti disponuje sítí vyškolených tazatelů pokrývajících celé území ČR.

3 OBSAH Obsah... ii Seznam grafů... iii 1. Úvod... iv 1.1. Metodika výzkumu... iv 1.2. Vysvětlivky... v 1.. Charakteristika statistických veličin... vi 1.. Popis typického výstupu v grafové části... viii 2. Přehled výsledků výzkumného šetření Osobní postoje k IDN Hodnocení sdružení CZ.NIC Popisné charakteristiky... * * * ii ŘÍJEN 0

4 SEZNAM GRAFŮ 2.1. Osobní postoje k IDN... 1 Zájem o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky... 1 Hlavní výhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi)... 2 Hlavní nevýhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi)... Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz... - Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo.. - Obecná důležitost vybraných faktorů při používání Internetu... - Užitečnost IDN ve vybraných situacích Důležitost vybraných okolností při používání Internetu a užitečnost doménových názvů s diakritickými znaky v daných situacích... 1 Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Hodnocení sdružení CZ.NIC... Povědomí o sdružení CZ.NIC... Spokojenost s činností sdružení CZ.NIC... Spontánně uvedená pozitiva sdružení CZ.NIC...2 Spontánně uvedená negativa sdružení CZ.NIC... Charakteristika sdružení CZ.NIC Spontánně požadované služby od sdružení CZ.NIC...2 Poplatek za registraci domény druhé úrovně na jeden rok Popisné charakteristiky... Pohlaví... Věkové kategorie... Velikost místa bydliště... Region... Rodinný stav... 1 Nejvyšší dosažené vzdělání... 1 Kraj... 1 Typ domácnosti respondenta... 1 Socioekonomický status... Čistý měsíční příjem domácnosti... Profese respondenta... Zaměstnání respondenta... Práce s Internetem... iii ŘÍJEN 0

5 1. ÚVOD 1.1. METODIKA VÝZKUMU POPIS Údaje obsažené v této zprávě pocházejí z komplexního výzkumného šetření realizovaného nezávislou společností pro výzkum trhu Markent, s.r.o. Sběr dat byl realizován na území České republiky v září 0. Zkonstruovaný dotazník, vedle řady otázek zaměřených na zjištění relevantních informací nezbytných k naplnění cílů tohoto výzkumu, obsahoval i řadu otevřených otázek, pomocí nichž byly sledovány kvalitativní aspekty sledovaných skutečností. Aby byly odstraněny možné nepřesnosti ve formulaci otázek, byla ještě před započetím vlastního výzkumného šetření provedena pilotáž dotazníku. Data byla získávána osobními rozhovory tazatelů s respondenty. Vyškolený tazatel kladl respondentovi otázky a zaznamenával v průběhu rozhovoru jeho odpovědi do dotazníku. S žádostí o rozhovor bylo osloveno respondentů, kteří odpovídali zadaným kvótám. Interview byla provedena s 2 respondenty (ostatní dotázaní se odmítli výzkumu zúčastnit). Některé dotazníky byly dále vyřazeny ze samotného zpracování pro jejich neúplnost či chybné vyplnění. Zpracování dat a jejich analýza tak byla provedena na celkem případech. Pyramida výběru respondentů: Zpracovaní respondentů METODA SBĚRU DAT K výběru respondentů bylo použito kvótní techniky. Výzkum probíhal v jednotlivých krajích ČR takovým způsobem, aby byla dodr proporcionalita zastoupení obyvatel. Při přípravě výběru byla kromě álního rozložení dále zohledněna struktura cílové skupiny z hlediska, u a velikosti místa bydliště respondentů. Do zkoumaného vzorku byli zařazováni pouze uživatelé Internetu respondenti ve u od 1 do let. Dotazovaní Oslovení Průměrná doba rozhovoru činila 1 minut respondentů respondentů Při koncipování výběru bylo použito aktuálních údajů Českého statistického úřadu a veřejně publikovaných údajů NetMonitor. Podrobně o struktuře zkoumaného vzorku vypovídají údaje v kapitole Popisné charakteristiky. Práce tazatelů byla bezprostředně po skončení sběru dat zpětně kontrolována a ověřována jak telefonicky, tak také korespondenčně. iv ŘÍJEN 0

6 ZPRACOVÁNÍ DAT Před zpracováním dat byly všechny záznamy kontrolovány z hlediska úplnosti a logické konzistence odpovědí. Poté byla data zpracována matematicko-statistickými postupy; kromě třídění prvního a druhého stupně, bylo použito statistických testů významnosti, analýzy průměrů (ANOVA, t-test), chí kvadrátového testu a faktorové analýzy. Data byla zpracována pomocí speciálního statistického programu SPSS for Windows TM, ver Odpovědi na otevřené otázky byly analyzovány kvalitativními metodami na bázi obsahové analýzy VYSVĚTLIVKY Pořadí sledovaných ukazatelů je uvedeno buď v abecedním pořadí nebo podle intenzity. Součet relativních četností (procent) a řádkových procent se může vzhledem k zaokrouhlování pohybovat v rozsahu od do 1. Relativní četnosti v přehledu výsledků výzkumného šetření vycházejí z analýzy všech dotazovaných subjektů, popř. všech subjektů daného segmentu (Př.: ) Pokud se údaje vztahují pouze k nějaké podskupině základního souboru, je v komentáři k příslušnému grafu vždy specifikováno, o jaké podskupině respondentů údaje vypovídají. (Př.: Základ: respondenti, kteří znají reklamu (0%) ) Některé grafy prezentují otázky s možností několikanásobné odpovědi. Čísla v těchto grafech uvádějí podíl kladných odpovědí v procentech a jejich součet pak není roven 0. V některých případech nebylo možné provést detailní vyhodnocení pro jednotlivé podskupiny z důvodu nízkého absolutního počtu v těchto případech je popsaná skutečnost vždy specifikována v komentáři k příslušnému grafu. (Př.: * - nízká četnost ). Během dotazování byly některé skutečnosti zjišťovány formou otevřených otázek, kdy respondenti sami formulují své názory, mínění či preference. V těchto případech byly jednotlivé odpovědi přepsány v doslovném znění. Klasifikace otevřených otázek: nejčastěji opakovaná odpověď = vždy jen jedna nejčastěji uvedená odpověď často opakovaná odpověď = odpovědi, jejichž relativní četnosti překročí stanovenou hodnotu ojedinělá odpověď = výjimečně uvedené odpovědi, jejichž četnosti nepřekročí stanovenou hodnotu U otevřených otázek s možností vícečetné odpovědi jsou uvedeny počty respondentů a počty odpovědí. Počet respondentů vyjadřuje absolutní počet respondentů, kteří na danou otázku odpověděli. Počet odpovědí vyjadřuje celkový absolutní počet odpovědí všech respondentům kteří na danou otázku odpovídali v ŘÍJEN 0

7 Zjištěné statisticky významné závislosti jsou označeny červenými rámečky. V případě nominálních proměnných jsou takto označeny pouze jednotlivé hodnoty, které se odlišují od ostatních; u ordinálních a kardinálních znaků je červeným rámečkem označen celý graf, který dokumentuje lineární trend. Prezentace jednotlivých zjištění v závěrečné zprávě jsou uspořádaná tak, že nejprve je uvedena četnostní (prvostupňová) informace a poté jsou prezentovány závislosti a podrobnější analýza dat. Grafy, které detailně analyzují základní informaci jsou barevně sladěny s výchozím grafem. Definice socioekonomického statusu: = respondenti se základním stupněm dosaženého vzdělání, s nejnižším čistým měsíčním příjmem, vykonávající rutinní pracovní činnost bez samostatných rozhodovacích pravomocí = respondenti se základním nebo středním stupněm dosaženého vzdělání, s podmediánovým čistým měsíčním příjmem, vykonávající rutinní pracovní činnost bez samostatných rozhodovacích pravomocí = respondenti se středním stupněm dosaženého vzdělání, s přibližně mediánovým čistým měsíčním příjmem, vykonávající zaměstnání vyžadující kvalifikaci a odbornost, bez samostatných rozhodovacích pravomocí = respondenti se středním stupněm dosaženého vzdělání nebo vysokoškoláci, s nadmediánovým až průměrným příjmem, vykonávající zaměstnání vyžadující kvalifikaci a odbornost, se samostatnými rozhodovacími pravomocemi = respondenti s vysokým stupněm dosaženého vzdělání (typicky vysokoškoláci), s nadprůměrným čistým měsíčním příjmem, vykonávající zaměstnání vyžadující kvalifikaci a odbornost, se samostatnými rozhodovacími pravomocemi 1.. CHARAKTERISTIKA STATISTICKÝCH VELIČIN Výběrová chyba činí u tohoto typu výzkumu ±,2%. Průměry (průměrné hodnocení) uváděné v závěrečné zprávě jsou průměry aritmetické, pokud není uvedeno jinak. Medián je bod, který rozděluje uspořádanou číselnou řadu na dvě stejně početné části. Medián tak vypovídá o rozložení dat: čím je jeho hodnota vyšší, tím větší počet údajů se koncentruje v horní části uspořádané řady a vice versa. Percentily (ve zprávě se nejčastěji objevují % a % percentily neboli horní a dolní kvartily) udávají hodnotu, která vyděluje z uspořádané řady hodnot čtvrtinu nejnižších hodnot (dolní kvartil) a čtvrtinu nejvyšších hodnot (horní kvartil). t-testy porovnávají průměry dvou skupin případů nebo zkoumají, zda se průměr proměnné liší od stanovené konstanty. Chí kvadrátový test třídí proměnné do navzájem se nepřekrývajících kategorií a srovnává pozorované a očekávané (teoretické) frekvence v každé kategorii. vi ŘÍJEN 0

8 ANOVA Analýza rozptylu zjišťuje statistickou významnost rozdílu průměrů v podsouborech, podobně jako t-test, ale podsouborů může být více než dva. Podsoubory jsou vymezeny jednou nezávislou proměnnou. Faktorová analýza se používaná k vydělení důležitých kombinací latentních faktorů s vysokým stupněm korelace z velké množiny primárních dat. Používané testy statistické závislosti jsou standardně prováděny na % hladině významnosti. vii ŘÍJEN 0

9 1.. POPIS TYPICKÉHO VÝSTUPU V GRAFOVÉ ČÁSTI 2% Prvostupňová informace Zjištěná závislost u ordinální proměnné 2% ne ano celkem 2 Třídění druhého stupně založené na jednotlivých popisných znacích = nízká četnost * základní bez maturity s maturitou vysokoškolské * svobodný/á tý/vdaná rozvedený/á vdovec/vdova nejvyšší dosažené vzdělání rodinný stav 1 S P E C I M E N ne ano Charakteristika pod/skupiny, ke které jsou vztaženy prezentované hodnoty Nízký absolutní počet respondentů/odpovědí v dané kategorii Odchylná hodnota zjištěná u nominální proměnné viii ŘÍJEN 0

10 2.1. Osobní postoje k IDN 2. PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 2.1. OSOBNÍ POSTOJE K IDN Zájem o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky % 2% 12% % rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne , ,2 2, 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let ,0 2, 2, 2, 2, 2, ,2 2,1 2, 2,2 1, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 2,1 2,1 2, 1, , 2, 2, 1 2 2,1 2, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne 1 ŘÍJEN 0

11 2.1. Osobní postoje k IDN Hlavní výhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi) První na mysli lepší/snazší vyhledávání lepší srozumitelnost 1 uvedeno neuvedeno % přesnější rozlišení názvů čitelnější názvy domén používání správných českých výrazů 1 pohodlné pro začátečníky pohodlné psaní lepší pro více domén, více možností celkem podle zájmu o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky intuitivnost zjednodušení pro starší osoby vyloučení záměn je to něco nového má zájem 2 0 nemá zájem 1 Všechny uvedené procenta lepší/snazší vyhledávání lepší srozumitelnost přesnější rozlišení názvů čitelnější názvy domén 1 pohodlné pro začátečníky používání správných českých výrazů pohodlné psaní více domén, více možností lepší pro intuitivnost 2 zjednodušení pro starší osoby 1 vyloučení záměn <1 je to něco nového <1 údaje jsou řazeny podle relativních četností - nejčastěji opakovaná odpověď - často opakovaná odpověď počet odpovědí = 1 - ojedinělá odpověď počet respondentů = 2 ŘÍJEN 0

12 2.1. Osobní postoje k IDN Hlavní nevýhody zavedení domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky (spontánní odpovědi) První na mysli nebylo by jasné jak se co píše v zahraničí není česká klávesnice % lidé si zvykli na domény bez diakritiky zbytečný zmatek/komplikace 1 1 uvedeno neuvedeno složitější vyhledávání chyby, překlepy (česká gramatika) 12 zpomalení práce na PC horší ovládání klávesnice (přepínání) nutnost přesně zadávat znaménka možnost dostat se na jinou než požadovanou stránku těžké na zapamatování pouze pro ČR celkem podle zájmu o zavedení názvů domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky problémy s kódováním stránek nutná změna všech stránek ztráta univerzálnosti má zájem 0 nemá zájem 0 Všechny uvedené procenta nebylo by jasné, jak se co píše 1 v zahraničí není česká klávesnice 2 zbytečný zmatek/komplikace lidé si zvykli na domény bez diakritiky složitější vyhledávání 1 chyby, překlepy (česká gramatika) zpomalení práce na PC nutnost přesně zadávat znaménka horší ovládání klávesnice (přepínání) možnost dostat se na jinou než požadovanou stránku 2 těžké na zapamatování <1 problémy s kódováním stránek <1 pouze pro ČR <1 ztráta univerzálnosti <1 problémy s komunikací <1 nutná změna všech stránek <1 údaje jsou řazeny podle relativních četností - nejčastěji opakovaná odpověď - často opakovaná odpověď počet odpovědí = 0 - ojedinělá odpověď počet respondentů = ŘÍJEN 0

13 2.1. Osobní postoje k IDN Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz slovenská diakritika 1 1,0 německá diakritika , diakritika všech evropských jazyků 12 1, polská diakritika 2 1 1, francouzská diakritika 2 0 1, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz slovenská diakritika německá diakritika 1 1, , ,2 1, , 1,2 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let , 1,1 1, 1, 1, 1, 1-1 let 2 - let 1 - let - let let let , 1, 1,0 1,0 1, 1, ,0 2,0 1, 1, 1, , 1, 1, 1, 1,2 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 1, 1,0 2,12 1, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 1, 1, 2, 1, 1 2 1, 1, 1, , 1,2 1, , 2, , 1, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

14 2.1. Osobní postoje k IDN Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz diakritika všech evropských jazyků polská diakritika 12 1, 2 1 1, , 2 1, 1,1 1 1,2 1-1 let - let - let let let let , 1-1 let 2 1 1, 1,0 - let 2 1, 1,1 - let 12 1, 1, - let 1 1, 1, 0 - let 1 1 1,1 1, 0 - let 1 1, ,2 1 1, 1,2 1 1, 1, 1 1,1 1, ,2 1, 2 1,2 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 2 1 1, méně než 000 obyvatel 2 1 1,1 1, obyvatel 1,1 1, obyvatel 2 1, 2, obyvatel 1 1, 1, a více obyvatel 1, , 1,1 1, 1, 1, 1 1, 1 1, 1, 1, , rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

15 2.1. Osobní postoje k IDN Zájem o diakritická znaménka jiných jazyků v názvech pod doménou.cz francouzská diakritika 2 0 1, , 1, 1-1 let - let let let 0 - let let méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel , 1, 1,2 1, 1, 1, 1,0 1, 1, 1,2 1, 1, 1, 1,2 1,1 1, , 1,2 1, , 1,1 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

16 2.1. Osobní postoje k IDN Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo % laickým uživatelům z ČR 2 spekulantům s internetovými doménami 1 správci národní domény (sdružení CZ.NIC) % profesionálním uživatelům z ČR laickým uživatelům ze zahraničí pomohlo by nepomohlo by nikomu profesionálním uživatelům ze zahraničí Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo laickým uživatelům z ČR spekulantům s internetovými doménami let let - let - let - let - let - let - let 0 - let 0 - let 0 - let 0 - let méně než 000 obyvatel méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel a více obyvatel ŘÍJEN 0

17 2.1. Osobní postoje k IDN Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo správci národní domény (sdružení CZ.NIC) profesionálním uživatelům z ČR 1-1 let 1-1 let - let 1 - let - let 1 - let 2 - let - let 0 - let 0 - let 0 - let 0 - let 1 méně než 000 obyvatel 2 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel a více obyvatel ŘÍJEN 0

18 2.1. Osobní postoje k IDN Subjekt, kterému by zavedení diakritických znaků do domény druhé úrovně pomohlo laickým uživatelům ze zahraničí profesionálním uživatelům ze zahraničí let 1-1 let 1 - let - let 1 - let - let 2 - let 1 - let 0 - let 0 - let let 0 - let méně než 000 obyvatel méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel a více obyvatel 2 2 ŘÍJEN 0

19 2.1. Osobní postoje k IDN Obecná důležitost vybraných okolností při používání Internetu jednoduché zadání požadované adresy 1, snadné zadávání klíčových slov 1, intuitivní adresa WWW stránek, výstižné názvy WWW stránek 1,2 velmi důležité spíše důležité spíše nedůležité zcela nepodstatné Průměrné hodnocení: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné Obecná důležitost vybraných okolností při používání Internetu jednoduché zadání požadované adresy snadné zadávání klíčových slov 1, 1, 2 2, 2 2,,0, 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let ,0 1-1 let 2 2,, - let, 2, - let 2, 1,2 - let, 1,1 0 - let 12 1,,2 0 - let, 1 0 1,,2, 1, 2, 2 2,1,,, 2, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 0 0, méně než 000 obyvatel,2 12 2, obyvatel, 1, obyvatel, 2 1, obyvatel,, a více obyvatel 12,,1 1, 1, 1, 1, 1, 1 2 1,0 1, 2, , velmi důležité spíše důležité spíše nedůležité zcela nepodstatné Průměrné hodnocení: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné ŘÍJEN 0

20 2.1. Osobní postoje k IDN Obecná důležitost vybraných okolností při používání Internetu intuitivní adresa WWW stránek výstižné názvy WWW stránek, 1,2,1 1, 2,1 1 2,2 1-1 let 2 1, 1-1 let 0, - let 2,2 - let 2, - let,1 - let 1 1,1 - let,2 - let 1, 0 - let 1 2,2 0 - let 1 1,1 0 - let, 0 - let 1, 12,,0 1, 12,, 1,1 1, , 1,02,0 méně než 000 obyvatel 2, méně než 000 obyvatel 1 1, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel 0 1, a více obyvatel 2 1 2, a více obyvatel 1 1,1 1 2, 2,,2, 0 1, 1,,2 1 2,, 1,1 velmi důležité spíše důležité spíše nedůležité zcela nepodstatné Průměrné hodnocení: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné ŘÍJEN 0

21 2.1. Osobní postoje k IDN Užitečnost IDN ve vybraných situacích doména s IDN lépe vystihuje název 2 2, díky doménám s IDN se snadně zadávají klíčová slova 2 1 2, adresa s IDN je více intuitivní 2,0 díky doménám s IDN se jednoduše zadává požadovaná adresa 1 2, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne Užitečnost IDN ve vybraných situacích díky doménám s IDN se snadně zadávají klíčová doména s IDN lépe vystihuje název slova 2 2, 2 1 2, ,0 2, 2, 2, 1-1 let - let - let - let 0 - let 0 - let ,1 1-1 let ,2 2, - let 2 2 2,1 2, - let 1 1 2, 2,0 - let 2 1 2, 2, 0 - let 2 2, 2, 0 - let 2, , 2,0 2,0 2, 2, 1 2,2 2, ,0 2,0 1 2,1 méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel ,2 méně než 000 obyvatel 2 1 2, 2, obyvatel , 2, obyvatel 1 2 2, 2, obyvatel,1 2, a více obyvatel 12 2, , 2 2,02 2, ,2, , 2 2, 2 1 2,1 2, 2, rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne 12 ŘÍJEN 0

22 2.1. Osobní postoje k IDN Užitečnost IDN ve vybraných situacích díky doménám s IDN se jednoduše zadává adresa s IDN je více intuitivní požadovaná adresa 2,0 1 2, 1 2,1 2 2,1 1 2, , 1-1 let 2 2, 1-1 let 1 2, - let 2, - let 1 2, - let 2 2, - let 1 2,1 - let 2, - let 2 1 2, 0 - let 2, 0 - let 2 2 2, 0 - let 2, 0 - let 2, 2, ,2 2, 2 2, 1 1 2, 2 1 2,0 1 2,2 1 2, 1 1 2, ,0 méně než 000 obyvatel 1 2,1 méně než 000 obyvatel 1 2, obyvatel , obyvatel 1 2, obyvatel 2 2, obyvatel 12 2, obyvatel 2, obyvatel 2 2, a více obyvatel 1 1 2, a více obyvatel 1 1 2, 2 2, 1 1 1, 1 2, 1 1 2, 2, 1 2, , 2 2 2, 2 2, 2 2,1 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Průměrné hodnocení: = rozhodně ano 1 = rozhodně ne ŘÍJEN 0

23 2.1. Osobní postoje k IDN Důležitost vybraných okolností při používání Internetu a užitečnost doménových názvů s diakritickými znaky v daných situacích velká Průměrné hodnocení užitečnosti: = velmi užitečné 1 = zcela neužitečné Užitečnost 1 2 jednoduchost zadání požadované adresy 2 snadnost zadávání klíčových slov intuitivnost adresy výstižnost názvu Průměrné hodnocení důležitosti: = velmi důležité 1 = zcela nepodstatné malá 1 nízká Důležitost vysoká Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Zohlednění lokálních specifik Internet má být globální. 1, V jiných zemích (v jiných doménách) je používání místních znaků běžné. 1 2, Uživatelský komfort Použití české diakritiky v doménových názvech přinese jen komplikace. 2 2, Doménové jméno je pouze identifikátor a žádná diakritika do něj nepatří. 2, Diakritika v doménových názvech znamená sblížení virtuálního světa a reality. 1 2, Použití české diakritiky v doménových názvech usnadní používání Internetu , Obavy ze zavedení Pokud budou existovat názvy domén s diakritikou, budu muset zkoušet variantu s diakritikou i bez diakritiky, než se dostanu na požadované stránky. Když mi někdo bude diktovat WWW adresu, nebudu přesně vědět, zdali se píše s diakritikou nebo bez ní. Pokud budu nucen pracovat se zahraniční klávesnicí, nebudu schopen napsat název domény s českou diakritikou. 1 2,1, 2, Aktuální chování Už jsem si zvykl/a používat názvy bez diakritiky., Adresy WWW stránek většinou nevypisuji, ale používám odkazy (linky). 1 2, Když píšu mail, nepoužívám diakritiku ani v textu zprávy , rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

24 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Internet má být globální. V jiných zemích (v jiných doménách) je používání místních znaků běžné. 1, 1 2, 1, 2 2,1 12, 2 2 2,2 1-1 let, 1-1 let 1 2 2,0 - let 2 1,1 - let 1 2 2,1 - let, - let 1 2,2 - let 0 1,2 - let , 0 - let,2 0 - let 1 2, 0 - let 2, 0 - let , 1 1, 1 2, 1 1, 2 2, 12, 1 2, 1, ,, ,1 méně než 000 obyvatel 1, méně než 000 obyvatel 1 2, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel, obyvatel , obyvatel, obyvatel 1 2, a více obyvatel 1 1, a více obyvatel , 2, 1 1,, 2 2, 0, 2 2,12 2, 1 2 2,01 1 1,1 1 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

25 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Použití české diakritiky v doménových názvech přinese jen komplikace. Doménové jméno je pouze identifikátor a žádná diakritika do něj nepatří. 2 2, 2,,01 2,1 2, 2 2, 1-1 let 1 1, 1-1 let,0 - let,0 - let,01 - let 2 2, - let 1 2,1 - let 2 2, - let 1 2, 0 - let 2 2, 0 - let 2,0 0 - let 2,0 0 - let 2, 2,2 1 2, 1 2, 12 2, 2,2 2,0 1,0 2 2,2 12 2, 1, méně než 000 obyvatel 2,0 méně než 000 obyvatel 2 2, obyvatel 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel 2, obyvatel 2, obyvatel 2, a více obyvatel, a více obyvatel 1,0, 1 2, 2 2 2,2 2,,0 2 2, 1,0 1,00 2 2, 1 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

26 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Diakritika v doménových názvech znamená sblížení virtuálního světa a reality. Použití české diakritiky v doménových názvech usnadní používání Internetu. 1 2, 2 2 2, 1 2, 2 2,1 1 2, 2 2, 1-1 let 2, 1-1 let 2 1, - let 2 2, - let 1 2 2,1 - let 1 2,1 - let 1 2 2, - let 12 2, - let 2, 0 - let 1 2,1 0 - let 2, 0 - let 0 2, 0 - let 2 2 2, 2, 1 1 2, 2, , 1 1 2,1 2 2, 1 2, ,1 2 2, , méně než 000 obyvatel 1 1 2, méně než 000 obyvatel 2, obyvatel 1 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel 1 2, obyvatel , obyvatel 1 2, obyvatel , a více obyvatel 2, a více obyvatel 1 1,1 2, 1,2 1 2, 1 2 2, 1 2, 2 2, 2 2, 2,0 2, 1 2,0 rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

27 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Pokud budou existovat názvy domén s diakritikou, budu muset zkoušet variantu s diakritikou i bez diakritiky, než se dostanu na požadované stránky. Když mi někdo bude diktovat WWW adresu, nebudu přesně vědět, zdali se píše s diakritikou nebo bez ní. 2,1 1, 1 2,1 1,0 12 2,2 1, let 2, 1-1 let 1 2, - let 2, - let 1 1,1 - let 1 1, - let 1,0 - let 1 2, - let 1 1,0 0 - let 1,1 0 - let 1 1, let, 0 - let 2,2, 1,0 1 1,12 2, 12 2, 1 2,1,1 1 1, , 1 2,0 méně než 000 obyvatel 1, méně než 000 obyvatel, obyvatel 12 2, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel 1, obyvatel 1, obyvatel 1 2, a více obyvatel 0 12, a více obyvatel 2 1,, 2,1 12 2,,0 0,1 1 2,1,2 1 1,1 1 1,12,02 rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

28 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Pokud budu nucen pracovat se zahraniční klávesnicí, nebudu schopen napsat název domény s českou diakritikou. Už jsem si zvykl/a používat názvy bez diakritiky. 2,, 2,1 2, 2, 1, 1-1 let 1,1 1-1 let 0, - let,0 - let, - let 2 1 2, - let 1, - let 2 2, - let 1 1,1 0 - let 2 1 2, 0 - let 12 1, 0 - let 1 2, 0 - let 2 2 1,0 1, ,2 2 2, ,1 2,1 1, 1 2,,1 2,02 2, méně než 000 obyvatel 1 2,1 méně než 000 obyvatel 1 2, obyvatel 2 2, obyvatel 0 1 2, obyvatel 2 2, obyvatel, obyvatel 2, obyvatel 12 2, a více obyvatel 1 1, a více obyvatel, 0,0, , 1 2, 1 2, 1, 1,01 1, 1 2,0 2 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí 1 ŘÍJEN 0

29 2.1. Osobní postoje k IDN Souhlas s výroky týkajícími se domén druhé úrovně s českými diakritickými znaky Adresy WWW stránek většinou nevypisuji, ale používám odkazy (linky). Když píšu mail, nepoužívám diakritiku ani v textu zprávy. 1 2, 1 2 2, 1 2, 2 2, , 1 2 2,1 1-1 let 1 2, 1-1 let 1 1 2, - let 1 2, - let , - let 1 1 2,0 - let 1 2, - let 2, - let 1 2 2, 0 - let , 0 - let , 0 - let 2,0 0 - let 2, 1 1 2, 2, 2, 1 2,1 1 2, , 1 2, , , 1 2, méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 0 2, méně než 000 obyvatel ,1 2, obyvatel 1 2, 2, obyvatel 1 2 2, 2, obyvatel 2, 2, a více obyvatel 2 2, 1 2 2,1 1 2,0 2, 1 2, 1 2, 1 1 2,2 1 2,0 2 2,1 2, 1 1 2, rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí Průměrné hodnocení: = rozhodně souhlasí 1 = rozhodně nesouhlasí ŘÍJEN 0

30 2.2. Hodnocení sdružení CZ.NIC 2.2. HODNOCENÍ SDRUŽENÍ CZ.NIC Povědomí o sdružení CZ.NIC % % ano ne let - let - let - let 0 - let 0 - let méně než 000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel ŘÍJEN 0

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

PŘIPRAVENO PRO A R K E N ZÁŘÍ 2008. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.

PŘIPRAVENO PRO A R K E N ZÁŘÍ 2008. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT. M ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO A R K E N ZÁŘÍ INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETU) T Heřmanova, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +40 0 190 580, Fax: +40 0 190 590. E-Mail:

Více

ČERVEN 2010 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.

ČERVEN 2010 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT. INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETU) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU ČERVEN PŘIPRAVENO PRO Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Více

M A R K E N ŘÍJEN 2004 PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.

M A R K E N ŘÍJEN 2004 PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT. M A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST R K E N ŘÍJEN 0 INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES T Heřmva, 0 00 PRAHA Tel.: + 2 0, Fax: + 2 0. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ O Č I, KT E R É VI D Í VÍ

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

M A R K E N T ŘÍJEN 2006 PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST

M A R K E N T ŘÍJEN 2006 PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST M A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST R K E N T ŘÍJEN INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES ( O R G A N I Z A C E ) Heřmva, 0 00 PRAHA 7 Tel.: + 0 80, Fax: + 0 90. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETU) LISTOPAD 12 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 2 19 8 Fax: +4 2 19 9 E Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o.,

Více

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT. MOŽNOSTI REALIZACE ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ LISTOPAD 9 PŘIPRAVENO PRO Heřmanova, 7 PRAHA 7 Tel.: +4 9 58, Fax: +4

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) LISTOPAD 12 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +4 2 190 80 Fax: +4 2 190 90 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST M A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST R K E N T ZÁŘÍ INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES ( O R G A N I Z A C E ) Heřmanova, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +40 0 190 580, Fax: +40 0 190 590. E-Mail:

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETU) ŘÍJEN 14 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 19 58 Fax: +4 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (ORGANIZACE) LISTOPAD 1 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova CZ 17 PRAHA 7 Tel.: + 19 58 Fax: + 19 59 E Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) ŘÍJEN 14 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 2 19 58 Fax: +4 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je společnost

Více

ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ ZVYKLOSTI PI PSANÍ E-MAILU DÍL"Í VÝSLEDKY ZE ZÁV#RE"NÉ ZPRÁVY Z VÝZKUMU ZÁÍ 2010 PIPRAVENO PRO Hemanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ ri. O

Více

ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ TRENDY V NÁVŠTVNOSTI FIREMNÍCH WWW STRÁNEK DÍL"Í VÝSLEDKY ZE ZÁV#RE"NÉ ZPRÁVY Z VÝZKUMU ZÁÍ 2010 PIPRAVENO PRO Hemanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI NETERESTRICKÝCH TV DENNÍ SLEDOVANOST 385 tis. 371 tis. 367 tis. 364 tis. 265 tis. 164 tis. 143 tis. 137 tis. 118 tis. 107 tis. 84 tis. 58 tis. 48

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu 12. Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu Zadání průzkumu V souvislosti s chystanou daňovou reformou byl proveden průzkum mezi malými a středními podniky a živnostníky v

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY ČTENÁŘI MAGAZÍNU +, ONA, DOMA A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: inzerce-psu.com Měsíc: Říjen 2 Základní informace Velikost internetové populace ČR 97 44 Počet respondentů N

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Metody sociálního výzkumu 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Problémy při sociálním výzkumu Sociální realita často zachytitelná jen skrze indikátory potřebná informace: je přímo pozorovatelná

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: horydoly.cz Měsíc: Srpen 0 Základní informace Velikost internetové populace ČR 5 9 Počet respondentů N =9 (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ceskenoviny.cz Měsíc: Říjen 011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 7 Počet respondentů N =1

Více

DUBEN 2009 PŘIPRAVENO PRO S PODPOROU. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.

DUBEN 2009 PŘIPRAVENO PRO S PODPOROU. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT. TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU HLINECKU LÉTO 2008 ZIMA 2008/2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU DUBEN 2009 PŘIPRAVENO PRO S PODPOROU Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590.

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků

Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Vývoj vztahu Čechů k imigraci a přijímání uprchlíků 5.. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: vybermiauto.cz Měsíc: Leden 01 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 60 6 Počet respondentů N

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: sousede.cz Měsíc: Prosinec 2012 Základní informace Velikost internetové populace ČR 0 997 Počet respondentů N=9

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: akce.cz Měsíc: Prosinec 0 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 0 997 Počet respondentů N=9 (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: spoluhraci.cz Měsíc: Prosinec 212 Základní informace Velikost internetové populace ČR 997 Počet respondentů N=84

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: horydoly.cz Měsíc: Únor 1 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 57 57 Počet respondentů N=59

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: spoluhraci.cz Měsíc: Únor 202 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 4 06 Počet respondentů N

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: volny.cz Měsíc: Listopad 01 Základní informace Velikost internetové populace ČR 08 5 Počet respondentů N =100

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: finance.cz Měsíc: Leden 01 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 60 6 Počet respondentů N =9

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: horydoly.cz. Duben 2013

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: horydoly.cz. Duben 2013 SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: horydoly.cz Měsíc: Duben 1 Základní informace Velikost internetové populace ČR 57 5 Počet respondentů N=5 (zavšechna

Více

Médium N=82 Total (zavšechna měřená média) N=22800 RU(počet) 15 237 Reach(%) 0.23. PV(počet) (od všech návštěvníků) 114 076 GRP(%) 1.

Médium N=82 Total (zavšechna měřená média) N=22800 RU(počet) 15 237 Reach(%) 0.23. PV(počet) (od všech návštěvníků) 114 076 GRP(%) 1. SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: horydoly.cz Měsíc: Listopad 212 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 68 2 Počet respondentů

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice pro září 2011 Realizovala agentura výzkumu trhu a strategického marketingu Ptašínského 8, 602 00 Brno, Tel.: 541 261 433, Fax:

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Říjen 2012 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 562 574 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: ihned.cz. Únor 2012

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: ihned.cz. Únor 2012 SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ihned.cz Měsíc: Únor 01 Základní informace Velikost internetové populace ČR 1 10 Počet respondentů N =9 (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: prochlapa.cz Měsíc: Srpen 5 Základní informace Velikost internetové populace ČR 57 Počet respondentů N=5 (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: mojetehotenstvi.cz Měsíc: Srpen 25 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 57 62 Počet respondentů

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: moneymag.cz Měsíc: Srpen 5 Základní informace Velikost internetové populace ČR 57 Počet respondentů N =7 (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: recepty.eu Měsíc: Květen 25 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 827 9 Počet respondentů N=99

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: zkouknito.cz Měsíc: Květen 5 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 8 9 Počet respondentů N =35

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: naseporodnice.cz Měsíc: Květen 25 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 827 9 Počet respondentů

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: dumfinanci.cz Měsíc: Leden 1 Základní informace Velikost internetové populace ČR 819 Počet respondentů N= (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: recepty.eu Měsíc: Srpen Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 7 6 Počet respondentů N = (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: zakruta.cz Měsíc: Srpen 5 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 57 6 Počet respondentů N =53

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: databazeknih.cz Měsíc: Srpen 5 Základní informace Velikost internetové populace ČR 57 Počet respondentů N =73

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2015 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 926 181 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: hry.cz Měsíc: Červenec Základní informace Velikost internetové populace ČR 49 7 Počet respondentů N =7 (zavšechna

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: novinky.cz rubrika Zena Zdravi Měsíc: Červenec 5 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 95 5 Počet

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více