ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, PRAHA 7 Tel.: , Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ"

Transkript

1 TRENDY V NÁVŠTVNOSTI FIREMNÍCH WWW STRÁNEK DÍL"Í VÝSLEDKY ZE ZÁV#RE"NÉ ZPRÁVY Z VÝZKUMU ZÁÍ 2010 PIPRAVENO PRO Hemanova 22, PRAHA 7 Tel.: , Fax: ri.

2 O " I, K T E R É V I D Í V Í C Markent, s.r.o., jespole"nost specializovaná navýzkum trhu anávazné marketingovéporadenství. Nabídkou metod seprofilujeme jako full#service agentura, nicmén$ d%raz klademezejménanakvantitativníp&ístupy.našísnahoujemaximáln$využívat znalostí našich pracovník% zoblasti hromadného zpracování dat ajejich hloubkové analýzy. S pomocí specializovaného statistického softwaru využívámesofistikovanýchstatistickýchpostup%(nap&.analýzavícerozm$rných regresních model%, faktorová analýza); pokud to vyžaduje povaha projektu, definujeme pomocí clustrové analýzy jednotlivé segmenty cílové skupiny, analyzujeme"asové&ady, realizujeme predikci trend% ap&icházíme s&ešením celé&adydalšíchúloh. Pracovníci spole"nosti Markent kladou d%raz nasprávnou aplikaci vhodných výzkumných postup%, které p&inášejí spolehlivé údaje zr%znorodých oblastí podnikání. Ve spole"ných týmech tvo&ených našimi pracovníky azástupci zadavatele výzkumu pak rozši&ují detailní znalosti zadavatele zkonkrétních obor%onašezkušenostisezískávánímasprávoudataznalostí. P&estože naše schopnosti pokrývají široké spektrum obchodních amarketingových problém%, specializujeme sezejména navýzkumy spot&ebitel%,reklamníanalýzyarealizacisatisfak"níchstudií. Krom$ p&ípravy &ady výzkumných projekt% pro jednotlivé zadavatele, realizujeme každoro"n$ také&adu výzkum% agenturní formou. Cílem t$chto výzkum%, které nemají žádného konkrétního zadavatele, je podrobná analýza soudobých trend% v oblasti nákupního chování, spot&ebitelských preferencí a vztah% mezi výrobci"i poskytovateli služeb a zákazníky (pop&. spot&ebiteli"i uživateli). Spole"nostMarkentbylazaloženavroce1995avsou"asnostidisponujesítí886 vyškolenýchtazatel%pokrývajícíchceléúzemí'r.

3 OBSAH Obsah... ii Seznam graf$... ii 1. Úvod... iii 1.1 Metodika výzkumu... iii 1.2 Vysv%tlivky... iv 1.3 Charakteristika statistických veli&in... v 2. Pehled výsledk$ výzkumného šetení... 1 SEZNAM GRAF' TRENDY V NÁVŠT"VNOSTI FIREMNÍCH WWW STRÁNEK... 1 Sledování návštvnosti firemních WWW stránek... 2 Procentuální zastoupení návštvnosti z domény.cz a z ostatních domén... 2 ii

4 1.1. METODIKA VÝZKUMU 1. ÚVOD 1.1. METODIKA VÝZKUMU POPIS Údajeobsaženévtétozpráv$pocházejí zkomplexníhovýzkumnéhošet&enírealizovaného nezávislouspole"nostíprovýzkumtrhumarkent, s.r.o.sb$rdatbylrealizovánnaúzemí'eské Republikyv"ervnu2010. Zkonstruovanýdotazník,vedle&adyotázek zam$&enýchnazjišt$nírelevantníchinformací nezbytnýchknapln$nícíl%tohotovýzkumu, obsahovali&aduotev&enýchotázek,pomocínichž bylysledoványkvalitativníaspektysledovaných skute"ností.abybylyodstran$nymožné nep&esnostiveformulaciotázek,bylaješt$ p&edzapo"etímvlastníhovýzkumnéhošet&ení provedenapilotáždotazníku. Databylazískávánatelefonickýmirozhovory vyškolenýchtazatel%srespondenty.tazatelé kladlirespondent%motázkyazaznamenávali vpr%b$huinterviewjejichodpov$di.vkaždé organizacibyltaktodotazovánvždyjeden respondent,atopracovníkodpov$dnýza koncep"nírozhodnutítýkajícísewww prezentacezkoumanéorganizace. Sžádostíorozhovorbylioslovenikompetentní zástupcicelkem448organizací.záv$re"názpráva p&inášíinformaceo303organizacích;12již dokon"enýchdotazník%bylovy&azenokv%li neúplnémuvypln$ní,ve133organizacíchbylo interviewkompetentníosobouodmítnuto(míra návratnostitakdosáhla70%). Pyramida výb%ru respondent$ Z p r a c o v á no 3 03 respondent$ D o t a z o v á n o 3 15 respondent$ Osloveno 4 48 respondent$ METODA SB"RU DAT Kvýb$rurespondent%bylopoužito stratifikovanéhonáhodnéhovýb$ru.do zkoumanéhovzorkubylyza&azoványorganizace podlevelikosti(vyjád&enécelkovýmpo"tem zam$stnanc%v'r)apodleoboru"innosti (zaznamenávanéhopodlemetodikyoke'). Kone"nápodobazkoumanéhosouborujedále determinovánapožadavkemregistracenejmén$ jednédoménydruhéúrovn$. Vjednotlivýchsegmentechbylzkoumánvždy stejnýpo"etorganizacítak,abyjejichzastoupení bylozhlediskapo"tuzam$stnanc%a agregovanéhop&edm$tu"innostirovnom$rné. ZPRACOVÁNÍ DAT P&edzpracovánímdatbylyvšechnyzáznamy kontroloványzhlediskaúplnostialogické konzistenceodpov$dí.potébyladatazpracována matematicko#statistickýmipostupy;krom$t&íd$ní prvníhoadruhéhostupn$,bylopoužito statistickýchtest%významnosti,analýzypr%m$r% (ANOVA,t#test),chíkvadrátovéhotestu, faktorovéaclusterovéanalýzy. Databylazpracovánapomocíspeciálního statistickéhoprogramuspss forwindows,ver Odpov$dinaotev&enéotázkybylyanalyzovány kvalitativnímimetodaminabáziobsahové analýzy. iii

5 1.2. VYSV"TLIVKY 1.2. VYSV"TLIVKY Po&adísledovanýchukazatel%jeuvedenobu( vabecednímpo&adínebopodleintenzity. Relativní"etnostivp&ehleduvýsledk% výzkumnéhošet&enívycházejízanalýzyvšech dotazovanýchsubjekt%,pop&.všechsubjekt% danéhosegmentu (P.:" Základ:"celý"soubor )" Pokudseúdajevztahujípouzekn$jaké podskupin$základníhosouboru,je vkomentá&ikp&íslušnémugrafuvždy specifikováno,ojaképodskupin$respondent% údajevypovídají. (P.:" Základ:"respondenti,"kteí"znají"reklamu" (60%) )" Sou"etrelativních"etností(procent)a &ádkovýchprocentsem%ževzhledem kzaokrouhlovánípohybovatod99do101. N$kterégrafyprezentujíotázkysmožností n$kolikanásobnéodpov$di.'íslavt$chto grafech uvád$jípodílkladnýchodpov$dí vprocentechajejichsou"etpakneníroven 100. Vp&ípad$klasifika"níchukazatel%byly zjiš*oványposlednídostupnéúdajeprocelý zkoumanývzorek. Údajopo"tuzam$stnanc%vypovídá opo"tupracovník%vevšechpobo"kách "idetašovanýchpracovištíchdanéorganizace, kterésenacházejínaúzemí'r. Kategorieinstitucífinan"níhosektoru zahrnujejakbanky,taktaképojiš*ovny, zdravotnípojiš*ovny,penzijnífondy aleasingovéspole"nosti. Kategorieostatníchorganizacízahrnuje subjekty,kterép%sobívoblastech zem$d$lství,stavebnictvíaslužeb. Pro"asovésrovnánívýsledk%výzkumubyly použitydatazezáv$re"nýchzpráv zroku2004,2006a2008. Vrámcipodrobnéanalýzyjsoudefinovány podsegmentyrespondent%,unichžje vzávorceuvedenaprocentuálnídiference danéprom$nnéodceléhosouboru respondent%. Vn$kterýchp&ípadechnebylomožnéprovést detailnívyhodnoceníprojednotlivé podskupinyzd%vodunízkéhoabsolutního po"tu vt$chtop&ípadechjepopsaná skute"nostvždyspecifikovánavkomentá&i kp&íslušnémugrafu. (P.:" *"#"nízká"$etnost )" Prezentacejednotlivýchzjišt$nívzáv$re"né zpráv$jsouuspo&ádanátak,ženejprveje uvedena"etnostní(prvostup)ová)informacea potéjsouprezentoványzávislostia podrobn$jšíanalýzadat.grafy,kterédetailn$ analyzujízákladníinformacijsoubarevn$ slad$nysvýchozímgrafem. Oborové"len$níaklasifikacepodnik%byla provedenasvyužitímmetodikyoke' používané'eskýmstatistickýmú&adem. iv

6 1.3. CHARAKTERISTIKA STATISTICKÝCH VELI(IN Výb$rováchyba"iníutohototypuvýzkumu ±5,7%. Pr%m$ry(pr%m$rnéhodnocení)uvád$né vzáv$re"nézpráv$jsoupr%m$ryaritmetické, pokudneníuvedenojinak. Mediánjebod,kterýrozd$lujeuspo&ádanou "íselnou&adunadv$stejn$po"etné"ásti. Mediántakvypovídáorozloženídat:"ímje jehohodnotavyšší,tímv$tšípo"etúdaj%se koncentrujevhorní"ástiuspo&ádané&adya viceversa. Percentily(vezpráv$senej"ast$jiobjevuje 25%a75%percentil nebolihorníadolní kvartil)udávajíhodnotu,kterávyd$luje zuspo&ádané&adyhodnot"tvrtinunejnižších hodnot(dolníkvartil)a"tvrtinunejvyšších hodnot(horníkvartil). t#testyporovnávajípr%m$rydvouskupin p&ípad%nebozkoumají,zdasepr%m$r prom$nnélišíodstanovenékonstanty. Chíkvadrátovýtestt&ídíprom$nné donavzájemsenep&ekrývajícíchkategoriía srovnávápozorovanéao"ekávané(teoretické) "etnostivkaždékategorii.vkontingen"ních tabulkáchtakumož)ujeidentifikovat statistickyodlišnékategorie. ANOVA Analýzarozptyluzjiš*uje statistickouvýznamnostrozdílupr%m$r% vpodsouborech,kteréjsouvymezenyjednou nezávislouprom$nnou.narozdílodt#testu umož)ujeanovaporovnávatv$tšípo"et (víceneždva)podsoubor%. Faktorováanalýzasepoužívanákodhadu latentníchfaktor%svysokýmstupn$m korelacesmanifestnímiznaky.tatometoda umož)ujehledatvrámcisledovanýchjev% obecn$jšísouvislosti,nežvymezujerámec stanovenýchindikátor% CHARAKTERISTIKA STATISTICKÝCH VELI(IN Clusterováanalýzavymezujetypickéskupiny analyzovanýchznak%zhlediskajejich podobnosti.výstupemclusterovéanalýzyje mimojinédendogram,vekterémvodorovné vzdálenostimezijednotlivýmiznaky p&edstavujímírujejichpodobnosti.'ímjetato vzdálenostkratší,tímjepodobnostvyšší. P&ianalýzestatistickýchzávislostí unominálníchprom$nnýchjepoužitotzv. znaménkovéschéma,kterévycházízhodnot adjustovanýchreziduí.tatoadjustovaná reziduap&edstavujíodchylkuzkoumaného subsegmentu(poletabulky)odcelého souboru,jejížvelikostjeporovnávána stabulkovýmihodnotamiauvád$navet&ech základníchstupních(+++=extrémn$ nadpr%m$rná;++=velminadpr%m$rná; +=nadpr%m$rná;0=bezvýznamné odlišnosti,pop&ípad$"""=extrémn$ podpr%m$rná;""=velmipodpr%m$rná; "=podpr%m$rná). Používanétestystatistickézávislostijsou standardn$provád$nyna5%hladin$ významnosti. v

7 TRENDYVNÁVŠT#VNOSTI FIREMNÍCHWWWSTRÁNEK 1

8 Sledovánínávšt$vnostifiremníchWWWstránek 39% Charakteristikaorganizací,kterénadpr%m$rn$sledují návšt$vnostsvýchwwwstránek: veejná správa, školství, zdravotnictví (+7%) nepodnikatelské subjekty (+4%) 61% ano Základ: celý soubor ne údaje jsou v procentech Procentuálnízastoupenínávšt$vnostizdomény.czazostatníchdomén % 21% doména.cz údaje jsou v procentech ostatní domény Charakteristikaorganizací,jejichžWWWstránkyjsou nadpr%m$rn$navšt$voványzdomény.cz: organizace s mén" než 20 zam"stnanci (+5%) instituce finan#ního sektoru (+9%) veejná správa, školství, zdravotnictví (+8%) pr$myslové podniky (+7%) Charakteristikaorganizací,jejichžWWWstránkyjsou nadpr%m$rn$navšt$voványzostatníchdomén: nepodnikatelské subjekty (+6%) organizace s minimáln" #áste#nou zahrani#ní majetkovou ú#astí (+6%) Základ: organizace, u kterých je zjišována návšt"vnost stránek (61%) 2

9 TRENDY VNÁVŠT#VNOSTII FIIREMNÍÍCH WWWSTRÁNEK MARKENT, s.r.o., Hemanova 22, PRAHA 7, Tel.: , Fax: ,

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST M A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST R K E N T ZÁŘÍ INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES ( O R G A N I Z A C E ) Heřmanova, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +40 0 190 580, Fax: +40 0 190 590. E-Mail:

Více

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH VZDĚLÁVAC VACÍ POTŘEBY V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH CH Shrnutí výsledků z výzkumu realizovaného v rámci r aktivity číslo 7 projektu Rozvoj a další vzdělávání lektorů,, konzultantů pro neziskové

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2000-2005

Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2000-2005 Úřad vlády ČR Rada pro výzkum a vývoj Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2-25 Praha 26 1 Úřad vlády ČR Rada pro výzkum a vývoj Informační systém výzkumu a vývoje Ročenka za období 2-25

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat 3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT 3.1. Získávání dat Získávání dat spočívá v získávání, shromažďování a zaznamenávání údajů o statistických jednotkách. Základní metody získávání dat: Získávání dat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Externí datové zdroje. Praktické využití externích dat v oblasti analytiky. SAS Analytics Roadshow, 13. 5. 2015 Lukáš Kulhavý

Externí datové zdroje. Praktické využití externích dat v oblasti analytiky. SAS Analytics Roadshow, 13. 5. 2015 Lukáš Kulhavý Externí datové zdroje Praktické využití externích dat v oblasti analytiky SAS Analytics Roadshow, 13. 5. 2015 Lukáš Kulhavý Externí versus Interní data PROČ EXTERNÍ DATA Zlepšení analytických modelů Vylepšení

Více

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Mapování potřeb uživatelů - senioři Závěrečná zpráva o výsledcích analýzy (období: říjen 2007 - březen 2008) Realizační tým Zpracování dotazníkového formuláře, analýza

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Ústav managementu Ing. Lucie Sýkorová Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků Customer services and their importance for company prosperity

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více