Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern"

Transkript

1 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 P írodov dné p edm ty Sada: 1 Ekologie Číslo materiálu v sad : 18 Tento projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem České republiky

2 Název: Chrán ná území ČR Jméno autora: Mgr. Vladimíra Rohovská P edm t: P írodov dné p edm ty - Ekologie Jazyk: český Klíčová slova: chrán ná území ČR Cílová skupina: studenti 1. ročníku SOŠ Stupe a typ vzd lání: 1. ročník SOŠ Očekávaný výstup: Cílem pracovního listu je, aby se studenti seznámili s n kterými z našich chrán ných území alespo prost ednictvím fotografií a informací na internetu.

3 Anotace Tématem výukového materiálu je ochrana p írody v ČR, instituce, které se na její ochran podílejí a chrán ná území ČR. Metodika Výukový materiál je tvo en pracovním listem, který studenti zpracovávají s pomocí internetu. Vyhledávají pot ebné informace o chrán ných územích. Pozornost je v nována národním park m a jedné regionální chrán né krajinné oblasti, jejíž výb r je ponechán na studentech samotných. Studenti mohou pracovat samostatn nebo ve dvojicích. Vypln ný pracovní list jim m že sloužit jako zápis z hodiny.

4 Chrán ná území České republiky (dopl te vhodné chyb jící výrazy a definice) ZÁKONY NA OCHRANU PŘÍRODY Zmínka o ochran p írody je už v základním zákon ČR, kterým je a, která íká, že ob an má právo na p íznivé životní prost edí, informace o jeho stavu a povinnost nepoškozovat životní prost edí, p írodní zdroje, druhové bohatství a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Dalšími jsou nap. zákony o životním prost edí, o odpadech, o vodách, o lesích. Zákony dopl uje ada díl ích zákon a vyhlášek (upravují nap. emisní limity, poplatky a pokuty). Zákon o ochran p írody a krajiny pamatuje také na rostliny a živo ichy, kte í jsou ohrožení nebo vzácní, v decky nebo kulturn významní. P ílohou vyhlášky. 395/1992 jsou seznamy zvlášt chrán ných organism, které se lení do t í skupin na INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU PŘÍRODY od roku 1990, koordinace v oblasti ŽP, mezinárodní spolupráce, rozhoduje v p ípad velkých staveb a nebo t žby nerostných surovin od roku 1991, kontroluje dodržování právních p edpis, ukládá pokuty, podílí se na ešení ekologických havárií jeden z finan ních zdroj na podporu projekt ŽP, p íjmy plateb za zne iš ování nebo poškozování ŽP, o použití prost edk rozhoduje ministr ŽP menší pravomoci v povolování malých zásah do ŽP NEVLÁDNÍ ORGANIZACE Ochranou p írody se zabývají nap. i (Z t chto organizací si zvolte 3 a popište stru n jejich innost): CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Jejich ú elem je D líme je na VELKOPLOŠNÁ, tj., které vyhlašuje vláda ČR, a MALOPLOŠNÁ, tj., které vyhlašuje ministerstvo ŽP.

5 NÁRODNÍ PARKY KRKONOŠSKÝ NP je náš park (1963). Krkonoše jsou mozaikou horských ekosystém, nap.. Pro své p írodní bohatství byly Krkonoše v roce 1992 za azeny do sít S Krkonoši souvisí následující pojmy, které vysv tlete a uve te p íklad rostlin a živo ich, kterých se týkají: glaciální relikt krkonošský endemit krkonošské botanické zahrádky NP ŠUMAVA je náš park (1991). K jeho nejvýznamn jším ekosystém m pat í. Na Šumav jsou 3 jezera p vodu a to Plešné, Prášilské a Laka. Nalezneme zde i klimaxový ekosystém neovlivn ný lov kem. I na Šumav jsou glaciální relikty, nap., a endemické rostliny, nap.. Z živo ich m žeme na Šumav nalézt. Znovu zde byl vysazen. NP PODYJÍ je náš park (1991). Na rakouské stran p echází v národní park. Je typický vysokou pestrostí. Najdeme zde chrán né rostliny, nap., i zajímavé živo ichy, nap.. NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO je náš park (2000). Typické jsou. Skalní v že, m sta a bludišt vznikla erozí mo ských sediment a vyvrásn ním. Nejvýznamn jším skalním útvarem je. Vyskytuje se zde mnoho zajímavých rostlin a živo ich, nap. CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI CHKO zahrnují harmonicky utvá enou krajinu s p irozenými ekosystémy a chrán nými druhy. Úkol: Vyberte si CHKO blízkou Vašemu bydlišti a vyhledejte a vypište k ní následující informace: název, rok vyhlášení, rozlohu, charakteristiku její krajiny, nejzajímav jší vyskytující se rostliny a živo ichy..

6 Úkol: Ozna te ísly ve slepé mapce polohu jednotlivých chrán ných území ČR Č 1 CHKOO Beskydy 2 CHKO Bílé Karpaty 3 CHKO Blaník 4 CHKO Blanský les Obr.1: Slepá mapa CHKO a NP ČR (tvorba autora). Zdroj: AOPK ČR. File:CHKO+NP Czech map.png [online].[cit ]. Dostupnýý pod licencí volnédílo na WWW: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ /commons/e/ee/chko%2bnp_czech_map.png> 5 CHKO Broumovsko 6 CHKO České st edoho í 7 CHKO Český kras 8 CHKO Český les 9 CHKO Český ráj 10 CHKO Jeseníky 11 CHKO Jizerské hory 12 CHKO Koko ínsko 13 CHKO K ivoklátsko 14 CHKO Labské pískovce 151 CHKO Litov. pomoraví 16 CHKO Lužické hory 17 CHKO Moravský kras 18 CHKO Orlické hory 19 CHKO Pálava 20 CHKO Pood í 21 CHKO Slavkovský les 222 CHKO Šumava 23 CHKOO T ebo sko 24 CHKO Ž árské vrchy 25 CHKO Železné hory 26 Krkonošský NP 27 NP České Švýcarsko 28 NP Podyjí 29 NPP Šumava

7 NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE Menší území se zvlášt významnými ekosystémy v národním, n kdy i mezinárodním m ítku, kde jsou povoleny pouze zásahy udržující nebo zlepšující dosavadní stav, nap. PŘÍRODNÍ REZERVACE Charakteristikou i režimem jsou obdobné národní p írodní rezervace, ale mají spíše lokální význam, nap.. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Jde o p írodní útvar menší rozlohy s národním i mezinárodním významem, který mohl být spoluutvá en i inností lov ka, nap.. SOUSTAVA NATURA 2000 Je to soustava chrán ných území, kterou vytvá í. Cílem je ochrana na území EU. Ve všech státech EU prob hlo mapování biotop. Natura 2000 tvo í pta í oblasti a. Vyhledejte k ob ma p íklad nejblíže k Vašemu bydlišti: ÚSES V naší republice také existuje územní systém ekologické stability. Tvo í ho biocentra =. Biocentra jsou propojena. Systém je respektován územními plány

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Praha, srpen 2011 Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Zadavatel: Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Osoby oprávn né jednat: ve v cech technických: eská geologická

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území -chráněné druhy Ing. Martin Dočkal, Ph.D. ČVUT v Praze f. Stavební katedra hydromeliorací

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis. Autorka: Kamila Kratochvílová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis. Autorka: Kamila Kratochvílová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na II. stupni Zeměpis Autorka: Kamila Kratochvílová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA II. STUPNI

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel

Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel Lektor: Ivo Procházka Bauerova vila, Libod ice 10.12. 2010 Družstva se v novala hlavn výkupu a prodeji krajká ských a vyšíva ských prací, keramiky,

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více