...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH"

Transkript

1

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Profil absolventa Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanský a společenskovědní základ Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Geografie Člověk na Zemi Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné vzdělávací aktivity Školní projekty Eko projekt Mediální týden Botanicko-ekologický kurz Geograficko-dějepisná exkurze

3 5.5. Chemická exkurze Planetárium Fyzikální exkurze Úvodní soustředění 1. ročníku Zimní sportovní kurz 2. ročníku Letní sportovní kurz 3. ročníku Umělecká tvorba a komunikace Půda Závěrečná odborná práce Psychovíkend Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy Vkladový list

4 Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání úprava č. 1 (vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání) Vzdělávací program školy: K/41 Gymnázium Čtyřletý vzdělávací program, denní forma vzdělávání Motivační název: OBJEVOVAT A ROZVÍJET Předkladatel: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 REDIZO: IČ: Adresa školy: Na Zatlance 11/1330, Praha 5, Ředitel: Mgr. Jitka Kmentová Kontakty: Telefon: (+420) , (+420) www: Fax: (+420) Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, Kontakty: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, Jungmannova 29, Praha 1 Telefon: (+420) Hlavní koordinátor tvorby: Mgr. Jitka Kmentová, Mgr. Šárka Kvasničková Na tvorbě dokumentu se podíleli všichni vyučující Gymnázia Na Zatlance, školní vzdělávací program vznikal v letech Školní vzdělávací program byl generován programem SMILE verze , vlastníkem licence je Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Školní vzdělávací program je otevřený dokument, bude vyhodnocován a upravován na základě zkušeností při realizaci. Platnost dokumentu: od Školská rada Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 projednala a schválila 1. verzi Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání dne razítko školy podpis ředitelky školy 4

5 Charakteristika školy 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Charakteristika školy Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 navazuje na víc jak stoletou tradici prvního českého reálného gymnázia na Smíchově, které bylo založeno v roce Od roku 1961 sídlí ve výstavné budově z roku 1916 v ulici Na Zatlance v Praze 5. Škola se hlásí k významnému odkazu bývalých vynikajících učitelů, udržuje vzpomínky na zajímavé žáky minulosti a vítá spolupráci s nedávnými výraznými absolventy. Tradici se snažíme spojit s poctivou a tvůrčí prací v současnosti. Úplnost a velikost školy Obor vzdělávání: K/41 Gymnázium Délka studia: čtyři roky Cílová kapacita školy: 520 žáků Počet tříd: 16 (v každém ročníku 4 třídy) Budova školy je umístěna v centru Smíchova, pražské čtvrti s dynamickým rozvojem, má velmi dobré spojení s jednotlivými částmi města i s blízkým okolím Prahy (metro, tramvaj, autobus, vlak). Významný dopravní uzel Anděl je vzdálen asi 10 minut od školy. Vybavení školy Škola má vedle kmenových tříd i tři jazykové učebny, laboratoř chemie a biologie a odborné pracovny pro výuku biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy a hudební výchovy, dále učebnu výpočetní techniky. Učebny jsou postupně vybavovány počítači a dataprojektory, počítá se rovněž s interaktivní tabulí. Ve škole je prostorná aula, která umožňuje pořádání akcí pro větší množství lidí. Gymnázium vlastní velkou knihovnu o svazcích, místnost knihovny prošla významnou přestavbou. Ve škole je volný a nepřetržitý přístup k internetu, žáci mohou pracovat v počítačové učebně i v době po vyučování, využívají také volně dostupných počítačů na chodbách školy. Žáci mají k dispozici také kopírku. V budově jsou dvě malé tělocvičny, které jsou každoročně postupně modernizovány; škola nevlastní hřiště, pro část hodin tělesné výchovy je pronajímáno od Sokola Smíchov hřiště Mrázovka. Za příznivého počasí mohou žáci využívat školní dvorek, kde je možno také uskladnit kola. Každý žák školy má svou šatní skříňku. Postupně se modernizuje vybavení tříd, na chodbách se objevuje nový sedací nábytek. Na výzdobě školy se významně podílejí žáci školy. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně ve Štefánikově ulici. Potřebám žáků i zaměstnanců slouží bufet. V 1. a ve 3. patře je umístěn nápojový automat, ve 2. patře je přístroj na úpravu pitné vody z vodovodního řádu. Většina učitelů má svoje pracovní zázemí ve sborovně, některým slouží kabinety. Učitelé mají možnost pracovat na počítačích, používají internet a dvě kopírky. Budova gymnázia čeká na další péči. Potřebuje novou fasádu, rekonstrukci auly, výměnu podlahových krytin, bezbariérový přístup a zřízení relaxačních koutků pro žáky. V nejbližší 5

6 Charakteristika školy době bude realizována sanace přízemí i sklepa; poté bude možno využít revitalizovaných místností pro další potřeby učitelů i žáků. Snem zůstává adaptace rozsáhlých a architektonicky zajímavých půdních prostor a výstavba nové tělocvičny a školní jídelny. Charakteristika pedagogického sboru Gymnázium Na Zatlance má celkem stabilizovaný pedagogický sbor (počet členů kolísá kolem 45) s rovnoměrnou věkovou strukturou, ve škole pracuje poměrně dost mladých pedagogů do 35 let. Ve sboru působí i několik cizinců učitelů cizích jazyků. Většina učitelů je plně kvalifikována, někteří si doplňují pedagogické vzdělání. Všichni učitelé běžně pracují s výpočetní technikou. Velká část pedagogů se průběžně vzdělává jednak ve svých oborech, jednak v pedagogických a psychologických disciplínách. Ve škole jsou rovněž organizovány kurzy zaměřené na rozvoj pedagogických a psychologických kompetencí pro celý pedagogický sbor (např. psychologie současné mládeže, typologie MBTI). Někteří učitelé předávají svoje zkušenosti na vysokých školách připravujících pedagogy, někteří publikují v odborném tisku a sami působí jako lektoři dalšího vzdělávání učitelů. Na výuce se podílejí i externí učitelé, kteří zprostředkovávají žákům zkušenosti z neškolního prostředí. Vedení školy má tři členy ředitelku a dvě zástupkyně. Výchovná poradkyně vystudovala výchovné poradenství na FF UK, pravidelně se věnuje jednotlivým žákům i jejich rodičům, řeší výchovné i studijní otázky a je rovněž blízkou spolupracovnicí vedení školy. Významně také spolupracuje s metodičkou protidrogové prevence. Školu pravidelně navštěvuje externí psycholožka; jejím kmenovým pracovištěm je PPP v Praze 5. Škola získala možnost zaměstnat na poloviční úvazek psychologa jako stálého člena pedagogického týmu. Důležitou roli ve škole hraje rovněž koordinátorka ICT. Ve škole pracuje 7 předmětových komisí; jejich předsedové tvoří tým rozšířeného vedení školy. Charakteristika žáků Ve škole studují žáci ve věku let. Škola je spádovou školou pro žáky z Prahy 5, ale vzdělávají se tu i žáci z jiných pražských čtvrtí, poměrně dost jich rovněž dojíždí ze Středočeského kraje. Většina žáků prokazuje velmi dobré studijní předpoklady. V poslední době do školy přichází čím dál tím víc žáků z cizích zemí, někteří jsou u nás natrvalo, jiní přicházejí na roční stáže. Všichni přinášejí na Zatlanku nové zkušenosti a obohacují nás svým pohledem na svět. Členy třídních kolektivů jsou i žáci s diagnostikovanou dyslexií a dysgrafií různého stupně. Škola pokračuje ve snaze otevřít se možnostem integrace zdravotně znevýhodněných žáků. V několika uplynulých letech získáváme zkušenosti se vzděláváním zrakově postižených žáků. V roce 2008 velmi úspěšně odmaturovala nevidomá dívka. Máme aktuální zkušenosti i se 6

7 Charakteristika školy začleněním slabozraké žákyně. Ve škole jsou rovněž žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí. Máme dobrou zkušenost s individuálním přístupem k žákům, kteří studovali jeden školní rok v cizině; po návratu do České republiky se po úspěšném složení rozdílových zkoušek vracejí nejčastěji do svých původních tříd. Škola umožňuje i zavedení individuálních studijních plánů pro nadané žáky (zatím nejčastěji vrcholoví sportovci). Škola podporuje činnost žákovského parlamentu i školní žákovský časopis. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Od roku 2006 je Gymnázium Na Zatlance fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, umožňuje každoroční pedagogické stáže posluchačů fakulty a zároveň úzce spolupracuje s PřF UK v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, poskytování odborných pracovišť pro jednorázové potřeby žáků Gymnázia Na Zatlance a organizuje přednášky vysokoškolských pedagogů na gymnáziu. Dlouhodobě podporujeme projekty zaměřené na výuku cizích jazyků. Každoročně pořádáme jazykové kurzy připravující žáky ke složení mezinárodních jazykových zkoušek Sprache Diplom, First Certifikate of English, DELF, organizujeme intenzívní týdenní kurz angličtiny, jazykové kurzy v zahraničí (angličtina, němčina). Jazyková výuka je doplňována poznávacími zájezdy (v minulých letech např. Londýn, Skotsko, Vídeň, Salzburg, Berlín, Paříž, Ukrajina). Průběžně spolupracujeme s Goethe institutem a Francouzským institutem, Britskou radou a americkým velvyslanectvím. Žáci mají možnost individuálně se podílet na akcích pořádaných organizací Tandem Plzeň Regensburg, AGSA. Velmi přínosná je spolupráce s britským učitelem Philipem Milesem, který do naší školy pravidelně přijíždí; vyučuje konverzační hodiny a dobře motivoval naše žáky k učení se angličtině. V posledních letech škola spolupracuje s nakladatelstvím Oxford University Press, používá k výuce jejich materiály a učebnice, na gymnáziu jsou pořádány odborné semináře pro učitele angličtiny, které vedou zkušení lektoři. Členové předmětové komise anglického jazyka často využívají možnosti zúčastnit se semináře a prohloubit si tím znalosti v oblasti metodiky výuky jazyka. Někteří žáci čerpají praxi pro svůj profesní vývoj právě v OUP, a to formou brigád nebo pomocí při přípravách konferencí. V následujících letech chceme zavést výuku jednoho předmětu v angličtině. V souvislosti s výukou francouzštiny zřídila škola tzv. evropské třídy. Jejich podstatou je podpora výuky francouzštiny tak, aby žáci mohli navazovat na svoje solidní znalosti francouzštiny ze základní školy a ve francouzštině dosáhli úrovně evropské maturity. Součástí tohoto programu budou studijní pobyty našich žáků ve Francii a od 2. ročníku výuka jednoho předmětu ve francouzštině. K výuce některých předmětů ve francouzském jazyce (podle možností školy) získala škola povolení s účinností od 1. září 2010 Rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č. j. 6848/ ze dne 26. dubna Tento projekt podporuje také Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR. V roce 2009 škola vstoupila do mezinárodního programu Evropský parlament mládeže. Delegace žáků a učitelů školy se zapojila do jednání Evropského parlamentu mládeže v Rotterdamu, které v Holandsku pořádalo pro delegáty z 15 zemí Evropy rotterdamské Erasmovo gymnázium. Jednání Evropského parlamentu mládeže je tradiční prestižní akcí 7

8 Charakteristika školy podporovanou Evropskou unií, která se koná vždy v jiné zemi. Hlavním tématem setkání Evropského parlamentu mládeže 2009 v Rotterdamu bylo řešení problémů evropských velkoměst. Gymnázium Na Zatlance dostalo pozvání i do dalších ročníků programu. Již mnoho let se osvědčuje škole úvodní soustředění prvního ročníku na začátku září. Týdenní program celého soustředění je zaměřen na sportovní a herní aktivity v přírodě a je cenný společným pobytem všech žáků prvního ročníku a jejich učitelů. Cílem kurzu je především vytvoření dobře fungujícího kolektivu v rámci nové třídy a ročníku, vzájemné seznámení s třídními učiteli, ale i ostatními pedagogy a vedením školy. Soustředění by mělo přispět i ke zvýšení motivace k budoucí práci ve škole a pomoci k úspěšnému vstupu do studia. Pro žáky 1. ročníku je na podzim organizován celodenní program zaměřený na efektivní učení, který připravuje výchovná poradkyně a vyučující psychologie. Úspěšné jsou i tzv. psychovíkendy, dvoudenní výběrová setkání týkající se osobnostní výchovy, jež využívají prvky tvořivé dramatiky, výtvarné výchovy a komunikačních technik. Program vedou zkušení lektoři Centra dohody a kvalifikované učitelky výtvarné výchovy a psychologie. Tématem byla např. agresivita a frustrace, sebepřijetí, vztahy mezi generacemi, duševní hygiena. Výuku dějepisu a zeměpisu Na Zatlance již dlouhá léta doplňuje řada jednodenních exkurzí. V posledních letech tak měli žáci možnost navštívit Terezín, Lidice, pevnostní objekt Dobrošov, zámek Kuks, Hradec Králové, Krakov a koncentrační tábor Osvětim-Březinka. Osvědčily se i vícedenní historicko-geografické exkurze organizované jako terénní kurz; žáci na navštívených místech přednášejí referáty, vyplňují pracovní listy a učí se zacházet s mapou (např. Krušné hory, Beskydy, jižní Čechy, Jeseníky). Mezi dlouhodobé projekty patří rovněž jarní biologický kurz pro žáky 1. ročníku ve Varvažově; toto soustředění umožní práci v terénu a získání praktických biologických zkušeností a dovedností. Součástí ekologické výchovy je každoroční zahraniční biologická exkurze (např. Provence, Maďarsko, Skotsko, Alpy ap.) Velmi oblíbené jsou pravidelné sportovní kurzy (zimní a letní), které doplňují povinnou výuku tělesné výchovy, dále tradiční sportovní akce, např. jarní volejbalový turnaj. Mezi žáky je vyhledávaný také dlouhodobý projekt Zatlanka v lese zaměřený na jednodenní či vícedenní sportovní tematické programy; v minulosti se žáci zúčastnili kurzů vysokohorské turistiky (Rumunsko, Durmitor, Fatra, Roháče), speleologických akcí (Rudické propadání), jarního a podzimního sjíždění Vltavy, cyklistických a turistických výletů, předvánočního lyžování (Rakousko, Itálie). Žáci školy se zapojují do projektu Studenti čtou a píší noviny, který organizuje deník Dnes. Zajímavá je účast vybraných žáků v debatní soutěži Cestou do parlamentu, kterou pořádá každoročně Agora Central Europe, Společnost pro demokracii a kulturu. Každý rok na jaře se koná akademie školy, jednotlivá vystoupení si připravují žáci sami. Na programu bývají divadelní představení, satirické skeče ze života žáků, hudební čísla či ukázky tance. Při škole působí školní pěvecký sbor a divadelní kroužek. 8

9 Charakteristika školy Gymnázium Na Zatlance se zapojilo do spolupráce s mezinárodní organizací AFS Intercultural Programs, která organizuje mezinárodní studentské pobyty v celém světě. V prosinci 2007 škola vstoupila do charitativního projektu Adopce na dálku. Žáci pravidelně organizují sbírku na podporu indického chlapce. Každoročně škola žáky připravuje k účasti v oborových soutěžích a organizuje školní kola předmětových olympiád. Gymnázium Na Zatlance je dlouholetým spolupořadatelem regionálního kola celorepublikové postupové přehlídky středoškolských pěveckých sborů. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole pracuje Spolek přátel Gymnázia Na Zatlance (SPGNZ), jeho cílem je pomáhat při plnění výchovného a vzdělávacího programu školy. Sdružení finančně podporuje školu; dar od SPGNZ je využíván na zajištění provozu školní počítačové sítě a kopírky pro žáky. Spolek přátel se také podílí na organizaci mnohých společenských akcí gymnázia. V první řadě je jedním z pořadatelů každoročního maturitního plesu, zároveň je i jeho sponzorem, z prostředků spolku jsou hrazeny imatrikulační medaile pro žáky prvních ročníků, maturitní stužky a šerpy pro maturanty. Kromě toho se spolek podílí i na financování dárků při slavnostním předávání maturitních vysvědčení a mnohých odměn pro vítěze školních soutěží. Komunikaci mezi školou a rodiči zprostředkovávají především třídní učitelé. Rodiče mají možnost informovat se o prospěchu svých dětí na pravidelných třídních schůzkách (dvakrát ročně), dále prostřednictvím ů s jednotlivými učiteli. Učitelé nabízejí také individuální konzultace pro rodiče. Ředitelka školy má každou středu odpoledne konzultační hodiny pro veřejnost, rovněž tak výchovná poradkyně má pravidelné konzultační hodiny. Velmi dobře funguje spolupráce gymnázia a školské rady, kterou tvoří 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci učitelů, jeden zástupce zletilých žáků a jeden zástupce rodičů nezletilých žáků. Školská rada se schází několikrát do roka. Uchazečům o studium slouží každoroční prezentace školy na výstavě Schola Pragensis a dva dny otevřených dveří. Pro rodiče přijatých žáků organizujeme informativní schůzku v červnu předchozího školního roku. Gymnázium Na Zatlance je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK, každoročně se u nás uskutečňuje pedagogická praxe budoucích učitelů biologie, chemie, zeměpisu a tělesné výchovy. Škola zároveň poskytuje prostor pro pedagogickou praxi žáků Pedagogické fakulty UK (český jazyk, ruský jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, základy společenských věd, matematika). Úzce spolupracujeme s VŠCHT v Praze (exkurze, možnost práce v laboratoři, besedy) i lékařskými fakultami UK. Gymnázium Na Zatlance je partnerskou školou Výzkumného ústavu pedagogického. Předmětem spolupráce je Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy do škol. Škola významně spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem při Škole Jaroslava Ježka, Speciálních školách pro zrakově postižené získali jsme metodické poučení a byly nám zapůjčeny některé speciální pomůcky pro nevidomou a slabozrakou žákyni. 9

10 Profil absolventa V roce 2008 se podařilo navázat spolupráci gymnázia a Městské části Praha 5. Ačkoli není zřizovatelem školy, o dění na gymnáziu se zajímá a v mezích možností ho i podporuje. V rámci rozvíjejících se vztahů hráli žáci Gymnázia Na Zatlance divadlo pro žáky ZŠ Kořenského, uskutečnil se celoškolní projekt o Praze 5, publikujeme v časopise MČ Pražská pětka, MČ Praha 5 zaštítila oslavy 125. výročí založení českého smíchovského gymnázia. Osvědčila se také spolupráce s organizací Člověk v tísni zapojili jsme se do programu Jeden svět. Zajímavý je pro nás rovněž projekt Varianty a Abeceda OSN. V souvislosti s projektem ArtCrossing, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, spolupracovala škola velmi intenzívně se Sbírkou moderního a současného umění Národní galerie. Žáci nižších ročníků spolu se svou vyučující se v průběhu roku 2007 podíleli na vývoji a ověřování multimediálních vzdělávacích programů, e-learningových kurzů a na vývoji seminářů pro učitele výtvarné a hudební výchovy, kde jsou využity počítačové technologie. Zapojili jsme se i do pilotního projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování, který pořádalo Sdružení Tereza, rovněž za podpory ESF Profil absolventa Profil absolventa Gymnázia Na Zatlance 1. Rozpozná své schopnosti a uvědoměle je rozvíjí 2. Uvědomuje si vlastní prožívání a usiluje o orientaci v něm 3. Je přemýšlivý, aktivní a tvořivý 4. Váží si vzdělání a chápe ho jako nepřetržitý proces 5. Uvědomuje si příslušnost ke Gymnáziu Na Zatlance, vnímá školu jako příležitost 6. Je ohleduplný a zodpovědný k sobě i ke svému okolí, toleruje odlišnosti 7. Účinně komunikuje a spolupracuje Klíčové kompetence Kompetence k učení vhodně kombinuje informace z různých zdrojů plánuje si úkoly a postupy formuluje společně s učitelem cíl činnosti reflektuje úspěšnost dosažení cíle pracuje s chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení prezentuje výsledky své práce Kompetence k řešení problémů hledá a formuluje problémy navrhuje a porovnává různá řešení problému argumentuje pomocí podložených důkazů řeší problémy s mezioborovým přesahem zapojuje se do mimovyučovacích aktivit, jejich organizace a vedení 10

11 Profil absolventa Kompetence komunikativní účinně komunikuje s ostatními lidmi klade otázky projevuje se osobitě a sebevědomě, prezentuje různé aktivity společně s učiteli připravuje setkání s různými osobnostmi společenského i politického života využívá smysluplně internet a jiné zdroje informací Kompetence sociální a personální napomáhá k budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů účinně spolupracuje předkládá náměty a zajímá se o názory a zkušenosti druhých sděluje druhým své pocity a názory respektuje individualitu druhých Kompetence občanská dodržuje stanovená pravidla spolurozhoduje o různých otázkách chodu školy zapojuje se do činností občanských sdružení toleruje jiné kultury Kompetence k podnikavosti rozvíjí svůj osobní potenciál je aktivní, tvořivý a inovativní využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oborech v zájmu své přípravy na budoucí studium a povolání dokončuje práci v dohodnuté kvalitě a termínech 2.3. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Pomozme každému objevit a rozvinout jeho talent Gymnázium Na Zatlance je čtyřleté všeobecné gymnázium s posílením výuky cizích jazyků. Každý žák studuje dva jazyky, první cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk nebo francouzský jazyk) má celkovou hodinovou dotaci v průběhu čtyř let 19 hodin a druhý cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk nebo francouzský jazyk nebo ruský jazyk nebo španělský jazyk) má celkovou hodinovou dotaci v průběhu čtyř let 12 hodin. Ústřední myšlenkou školního vzdělávacího programu Objevovat a rozvíjet je poskytnutí maximálně možného individuálního přístupu ke každému žákovi. Gymnázium Na Zatlance si klade za cíl vytvořit pro své žáky podnětné studijní prostředí, příznivé i pro odlišné studijní typy. Chceme se zaměřit na vyhledávání různorodých talentů a nabídnout žákům podmínky pro maximální rozvoj jejich osobních dispozic. Základem pro uskutečnění našich představ je získání všech podstatných informací o žácích. Proto stále pracujeme na rozšiřování spolupráce s rodinami, snažíme se s nimi navázat úzký 11

12 Charakteristika ŠVP vztah a prohlubovat vzájemnou důvěru. Postupně rozšiřujeme množství informací, které zjišťujeme ve vstupních dotaznících určených rodičům i jejich dětem. Zaměřujeme se nejen na základní informace o zdravotním stavu a rodinném prostředí žáků, ale i o studijních preferencích, o představách a plánech do budoucna i o tom, co žáci od školy očekávají a co naopak jsou připraveni jí nabídnout. S informacemi získanými z dotazníků budeme pracovat při sestavování plánů výuky pro jednotlivé třídy a přiměřenou formou (s výjimkou informací důvěrného charakteru) s nimi budou seznámeni vyučující jednotlivých předmětů. Část dotazníku je zaměřena také na rámcovou typologii inteligence a na studijní návyky žáků na ně navazuje jednorázový seminář Efektivní učení, který pořádáme pro první ročníky ke konci prvního čtvrtletí školního roku a jehož cílem je pomoci žákům vyrovnat se s novými studijními nároky a pomoci jim se orientovat v cílech a strategiích úspěšného studia. Postupně chceme rozvinout spolupráci vyučujících se třídami v rámci oborů tak, aby každému žákovi byla nabídnuta a umožněna nadstandardní spolupráce s některým z vyučujících. Vyučující budou moci svoji práci sledovat prostřednictvím vzájemně sdílených reflexí, vždy v závěru pololetí. V této týmové práci je nezbytné obsadit roli pracovníka, který bude průběžně monitorovat situaci a bude sledovat její vývoj, bude připraven pomáhat vyučujícím při reflexi jejich činností, povede ústřední evidenci informací a bude umět vstupovat do složitějších situací s radou a pomocí. Zatím v této roli pracuje výchovná poradkyně, ale rozsah celého programu přesahuje její možnosti, proto počítáme, podle finančních možností školy, s obsazením funkce školního psychologa na částečný, nejlépe však plný pracovní úvazek. Chystáme se dále rozvíjet možnosti plynulé vzájemné komunikace vyučujících se žáky. Kromě konzultačních hodin předpokládáme rozšíření kontaktu prostřednictvím u nebo jiné elektronické formy (ICQ apod.). Vzhledem k tomu, že celý program je zaměřen především na osobní, studijní a posléze profesní růst a rozvoj žáků, budeme je průběžně učit, jak provádět reflexi a sebehodnocení. Osvědčila se nám písemná forma sebehodnocení dvakrát za školní rok: v 1. ročníku se žáci vyjadřují k tomu, co je ve škole baví, ve 2. ročníku uvažují o tom, čeho by chtěli dosáhnout, ve 3. ročníku upřesňují představu o své profilaci. Vyplněná sebehodnocení jsou žákům průběžně k dispozici a mohou jim poskytovat zpětnou vazbu v případě studijních problémů. Orientace žáků na aktivní přístup ke studiu a výchova k hledání a tvorbě vlastního studijního profilu je založena především na nabízení celé řady tvůrčích činností v různých oborech. Kromě již tradičních účastí v školních i mimoškolních soutěžích různého zaměření a úrovní vedeme žáky k přiměřené prezentaci a publikaci výsledků své práce a učíme je spolupracovat i mimo rámec školy. Představujeme si, že každý žák zakončí své studium na Zatlance prezentací a obhajobou své závěrečné práce ve zvoleném oboru. Přípravou na tuto práci budou v nižších ročnících referáty a seminární práce a ze školních projektů a kurzů. To umožní žákům, bez ohledu na téma zvolené práce, osvojit si základní dovednosti nutné k vytvoření práce. Kromě praktických dovedností se naučí plánovat práci, sbírat a třídit informace, formulovat a provádět vlastní hodnocení a reflexi. Potřebné dovednosti budou systematicky rozvíjeny také v předmětu český jazyk a literatura a v předmětu informatika. Práce nemusí mít nutně tradiční 12

13 Charakteristika ŠVP akademickou formu, může se jednat např. o dokumentární nebo naučný film nebo jiný méně obvyklý útvar. Celý program klade nové nároky na práci předmětových komisí i jednotlivých vyučujících. Počítáme také se spoluprací s odborníky mimo školu s vysokými školami, státními institucemi, firmami, neziskovými organizacemi, s důrazem na kontakty s absolventy našeho gymnázia na různých pozicích. Externí spolupracovníky zveme na besedy, panelové diskuse, případně s nimi spolupracujeme při přípravě oborových dnů. Pro žáky s dobrými výsledky a s hlubokým zájmem o obor bychom chtěli připravit i krátkodobé stáže na zajímavých pracovištích či školách. Organizace přijímacího řízení Pravidla pro průběh přijímacího řízení stanoví zákon 243/2008 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 394/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní podoba přijímacího řízení v daném školním roce závisí na platné právní úpravě, zájmu uchazečů o studium, demografickém vývoji, rozhodnutí pedagogické rady a dalších aktuálních okolnostech. Předpokládáme, že kritéria pro přijímací řízení budou následující: 1. výsledky předchozího vzdělávání 2. úspěchy v předmětových soutěžích 3. písemná přijímací zkouška obecné studijní předpoklady společnosti Scio, o.p.s. Celkově lze říci, že kritéria pro přijímací řízení budou volena tak, aby co nejlépe umožňovala vybrat uchazeče se skutečným zájmem o studium a s ochotou dále pracovat na svém rozvoji. Přijímací zkouška svým obsahem a obtížností nepřekračuje vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ředitelka školy může rozhodnout o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky. Podrobná kritéria pro přijímací řízení a nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů jsou vždy zveřejněna na webových stránkách školy (www.zatlanka.cz), podle stávajících předpisů nejpozději příslušného kalendářního roku, v němž uchazeči podávají přihlášku ke studiu. Požadavky k přijímacím zkouškám jsou zveřejněny na internetových stránkách školy, na nástěnce ve vstupních prostorách školy a rovněž jsou uchazečům zaslány společně s pozvánkou k přijímacím zkouškám. Výsledky přijímacího řízení (pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů podle počtu bodů získaných v přijímacím řízení) jsou zveřejňovány na internetových stránkách školy a ve vestibulu školy pod kódy, které jsou uchazečům přiděleny v den konání přijímací zkoušky. 13

14 Charakteristika ŠVP Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se řídí zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, 72 a následující, vyhláškou 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Aktuální informace o maturitní zkoušce budou vždy zveřejněny na internetových stránkách školy (www.zatlanka.cz) Výchovné a vzdělávací strategie Při realizaci výchovných a vzdělávacích cílů je z hlediska jednotlivých kompetencí na Gymnáziu Na Zatlance kladen důraz především na níže uvedené postupy: 1. Kompetence k učení učitelé zadávají úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů učitelé vedou žáky k plánování úkolů učitelé společně se žáky formulují cíl činnosti (úkolu) učitelé umožňují žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle učitelé pracují s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení učitelé umožňují žákům prezentovat výsledky jejich práce učitelé sledují úspěšnost jednotlivých žáků a oceňují jejich pokrok 2. Kompetence k řešení problémů učitelé podněcují žáky k hledání a formulování problémů učitelé umožňují žákům navrhovat a porovnávat různá řešení problémů učitelé vedou žáky k argumentaci podložené důkazy učitelé podporují řešení problémů s mezioborovým přesahem učitelé zapojují žáky do mimovyučovacích aktivit, jejich organizace a vedení 3. Kompetence komunikativní učitelé vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu učitelé žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) učitelé motivují a vedou žáky k osobitému a sebevědomému projevu, umožňují jim prezentaci různých aktivit učitelé společně se žáky připravují setkání s různými osobnostmi společenského i politického života škola umožňuje žákům v podstatě neomezený přístup k internetu, vede žáky k jeho smysluplnému využívání a komunikaci s okolím 4. Kompetence sociální a personální učitelé se zaměřují na budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů ve škole učitelé zadávají úkoly, při kterých žáci spolupracují učitelé se zajímají o názory, náměty a zkušenosti žáků učitelé žákům umožňují, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory učitelé respektují individualitu žáků a vedou k tomu i žáky 14

15 Charakteristika ŠVP 5. Kompetence občanské učitelé důsledně vyžadují dodržování pravidel škola umožňuje žákům spolurozhodovat o různých otázkách chodu školy škola zapojuje žáky do činnosti občanských sdružení učitelé vedou žáky k toleranci vůči jiným kulturám 6. Kompetence k podnikavosti učitelé vedou žáky k rozvoji osobního potenciálu učitelé vedou žáky k aktivnímu přístupu, k tvořivosti a podporují inovaci učitelé motivují a vedou žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oborech využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium a povolání učitelé vyžadují dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech Zabezpečení výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Výchovná poradkyně ve spolupráci s vedením školy eviduje žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 5, popřípadě s jiným odborným zdravotnickým nebo poradenským pracovištěm. Zajistí, aby o specifických vzdělávacích potřebách žáka byli informováni příslušní vyučující, především třídní učitel konkrétního žáka. Úzce spolupracuje i s rodiči žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. U každého žáka se specifickými vzdělávacími potřebami je nutno postupovat individuálně podle druhu a rozsahu zdravotního znevýhodnění. Společně s psychologem a jednotlivými učiteli vytvoří výchovná poradkyně dokument, který popisuje vhodné pedagogické postupy, formy práce, způsoby hodnocení a prověřování žáka, popřípadě požadavky na úpravy pracovního prostředí a na pořízení kompenzačních pomůcek. Ke specifickým vzdělávacím potřebám škola přihlíží po celou dobu studia, přizpůsobuje mu přijímací řízení i průběh maturitních zkoušek. Specifické podmínky začlenění žáků se zdravotním postižením: 1. Konzultace s rodiči, lékařem a psychologem, popřípadě speciálním pedagogem 2. Zajištění individuálního přístupu k žákovi v případě potřeby zajištění individuálního vzdělávacího plánu 3. Zohlednění druhu, stupně a míry postižení při hodnocení výsledků vzdělávání 4. Úprava pracovního prostředí vzhledem k potřebám žáka 5. Pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek Specifické podmínky začlenění žáků se zdravotním znevýhodněním: 1. Konzultace s rodiči, lékařem a psychologem 2. Zajištění individuálního přístupu k žákovi v případě potřeby zajištění individuálního vzdělávacího plánu 3. Zohlednění zdravotního znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání 4. Úprava pracovního prostředí vzhledem k potřebám žáka Doporučované formy práce, prověřování a hodnocení žáků se specifickými poruchami učení: 1. Tolerovat pomalejší tempo psaní a čtení, zajistit dostatek času na vytvoření písemných prací a jejich kontrolu (dyslexie, dysgrafie) 2. Preferovat ústní zkoušení 15

16 Charakteristika ŠVP 3. Při písemném ověřování znalostí využívat především testy s volbou správné odpovědi 4. Krátit, popřípadě nezadávat diktáty (dysgrafie, dysortografie) 5. Při hodnocení písemných prací preferovat obsah před pravopisnou správností a úhledností 6. Podporovat využití počítače ve výuce 7. V cizích jazycích preferovat sluchovou cestu výuky (dyslexie, dysgrafie), upřednostňovat praktické používání jazyka, používat učebnice se záznamem správné výslovnosti, v písemném projevu tolerovat slova psaná foneticky Doporučený postup pro práci s žáky se sociálním znevýhodněním (sociálně nebo kulturně a jazykově odlišné prostředí): 1. Individuální přístup, snaha o spolupráci s rodinou, individuální konzultace 2. Pomoc při zajištění doučování 3. Spolupráce s odborem sociální péče úřadů městských částí, popřípadě se sociálními kurátory 4. Zprostředkování konzultace s psychologem 5. Hledání takových forem práce, které povedou k maximálnímu začlenění těchto žáků do života třídy a školy Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Jednou z hlavních myšlenek školního vzdělávacího programu Gymnázia Na Zatlance je zaměření na individuální vyhledávání nadání každého žáka viz kapitola Zaměření školy. Žákům s mimořádným nadáním je tradičně věnována velká pozornost. Přesvědčením školy je to, že nadání se efektivně rozvíjí především důrazem na individuální práci, na vyhledávání vhodných metod a forem práce. K rozvoji nadání žáků přispívají následující skutečnosti: preference metod a forem výuky podporujících individualitu a individuální využití nadání jednotlivců možnost sestavení individuálního studijního plánu pro nadaného žáka nabídka individuálních konzultací široká nabídka volitelných předmětů nabídka různorodých mimovyučovacích aktivit rozdělení žáků do skupin podle úrovně znalostí (především výuka jazyků) podpora účasti v soutěžích, olympiádách a SOČ 2.4. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí předmětem Anglický jazyk 2; Anglický jazyk 1; Ruský jazyk 2; Tělesná výchova; Občanský a společenskovědní základ; Český jazyk a literatura; Francouzský jazyk1; Německý jazyk 2; Španělský jazyk 2; Německý jazyk 1; Matematika; Fyzika; Hudební výchova; Výtvarná výchova; Francouzský jazyk 2 16

17 Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí projektem Eko projekt - 2. ročník Úvodní soustředění 1. ročníku - 1. ročník Zimní sportovní kurz 2. ročníku - 2. ročník Letní sportovní kurz 3. ročníku - 3. ročník Umělecká tvorba a komunikace - 2. ročník Závěrečná odborná práce - 4. ročník Psychovíkend - 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - integrace ve výuce 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Příběh; Uživatel jazyka Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Fonetika; Tematické bloky; Gramatika; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 Tematické bloky; Reálie Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Občanský a společenskovědní základ Psychologie Hudební výchova Vokální činnosti; Hudba a pohyb Výtvarná výchova Barva a další vizuální vyjadřovací prostředky; Zrak a ostatní smysly; Tvář, postava, tělo; Pohyb, proměna, příběh; Prostor a objekt Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Český jazyk a literatura Experiment a imaginace Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Gramatika; Tematické bloky; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 17

18 Osobnostní a sociální výchova Gramatika; Tematické bloky Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Hudební výchova Vokální činnosti; Hudba a pohyb Výtvarná výchova Počátky moderního umění; Předmět a tvar v prostoru; Nezobrazující umění ; Podvědomé obrazy Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Mýtus a poznání Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Gramatika; Tematické bloky; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 Reálie Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Španělský jazyk 2 Témata a komunikační situace Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Český jazyk a literatura Průsečíky Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Gramatika; Tematické bloky; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 Gramatika; Tematické bloky; Reálie 18

19 Osobnostní a sociální výchova Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Španělský jazyk 2 Témata a komunikační situace Informační a komunikační technologie Tvorba závěrečné práce Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí předmětem Německý jazyk 1; Anglický jazyk 2; Ruský jazyk 2; Chemie; Tělesná výchova; Občanský a společenskovědní základ; Anglický jazyk 1; Český jazyk a literatura; Německý jazyk 2; Španělský jazyk 2; Matematika; Fyzika; Hudební výchova Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí projektem Eko projekt - 2. ročník Geograficko-dějepisná exkurze - 2. ročník Zimní sportovní kurz 2. ročníku - 2. ročník Úvodní soustředění 1. ročníku - 1. ročník Letní sportovní kurz 3. ročníku - 3. ročník Závěrečná odborná práce - 4. ročník Psychovíkend - 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Uživatel jazyka Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Německý jazyk 1 Zvuková stránka jazyka Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Občanský a společenskovědní základ Psychologie Hudební výchova Instrumentální činnosti Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity 19

20 Osobnostní a sociální výchova 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Experiment a imaginace; Jazyk a jeho podoby Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Hudební výchova Instrumentální činnosti Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Český jazyk a literatura Jazykové průsečíky Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Informační a komunikační technologie Tvorba závěrečné práce Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Sociální komunikace - pokrytí předmětem Anglický jazyk 1; Anglický jazyk 2; Ruský jazyk 2; Tělesná výchova; Občanský a společenskovědní základ; Francouzský jazyk1; Český jazyk a literatura; Německý jazyk 1; 20

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-876/09-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Adresa: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 496 IČ: 61385271

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Charakteristika školy, její velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO A ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MOJE ŠKOLA GYMNÁZIUM, BROUMOV, HRADEBNÍ 218 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP G Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero 2 Část

Více

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA NIŽŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) Zpracováno podle RVP ZV vydaného MŠMT s platností od 1. 9. 2013 1 Identifikační údaje Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 3(2014) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 Srpen 2014 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více