...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH"

Transkript

1

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Profil absolventa Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanský a společenskovědní základ Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Geografie Člověk na Zemi Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné vzdělávací aktivity Školní projekty Eko projekt Mediální týden Botanicko-ekologický kurz Geograficko-dějepisná exkurze

3 5.5. Chemická exkurze Planetárium Fyzikální exkurze Úvodní soustředění 1. ročníku Zimní sportovní kurz 2. ročníku Letní sportovní kurz 3. ročníku Umělecká tvorba a komunikace Půda Závěrečná odborná práce Psychovíkend Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy Vkladový list

4 Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání úprava č. 1 (vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání) Vzdělávací program školy: K/41 Gymnázium Čtyřletý vzdělávací program, denní forma vzdělávání Motivační název: OBJEVOVAT A ROZVÍJET Předkladatel: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 REDIZO: IČ: Adresa školy: Na Zatlance 11/1330, Praha 5, Ředitel: Mgr. Jitka Kmentová Kontakty: Telefon: (+420) , (+420) www: Fax: (+420) Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, Kontakty: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, Jungmannova 29, Praha 1 Telefon: (+420) Hlavní koordinátor tvorby: Mgr. Jitka Kmentová, Mgr. Šárka Kvasničková Na tvorbě dokumentu se podíleli všichni vyučující Gymnázia Na Zatlance, školní vzdělávací program vznikal v letech Školní vzdělávací program byl generován programem SMILE verze , vlastníkem licence je Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Školní vzdělávací program je otevřený dokument, bude vyhodnocován a upravován na základě zkušeností při realizaci. Platnost dokumentu: od Školská rada Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 projednala a schválila 1. verzi Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání dne razítko školy podpis ředitelky školy 4

5 Charakteristika školy 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Charakteristika školy Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 navazuje na víc jak stoletou tradici prvního českého reálného gymnázia na Smíchově, které bylo založeno v roce Od roku 1961 sídlí ve výstavné budově z roku 1916 v ulici Na Zatlance v Praze 5. Škola se hlásí k významnému odkazu bývalých vynikajících učitelů, udržuje vzpomínky na zajímavé žáky minulosti a vítá spolupráci s nedávnými výraznými absolventy. Tradici se snažíme spojit s poctivou a tvůrčí prací v současnosti. Úplnost a velikost školy Obor vzdělávání: K/41 Gymnázium Délka studia: čtyři roky Cílová kapacita školy: 520 žáků Počet tříd: 16 (v každém ročníku 4 třídy) Budova školy je umístěna v centru Smíchova, pražské čtvrti s dynamickým rozvojem, má velmi dobré spojení s jednotlivými částmi města i s blízkým okolím Prahy (metro, tramvaj, autobus, vlak). Významný dopravní uzel Anděl je vzdálen asi 10 minut od školy. Vybavení školy Škola má vedle kmenových tříd i tři jazykové učebny, laboratoř chemie a biologie a odborné pracovny pro výuku biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy a hudební výchovy, dále učebnu výpočetní techniky. Učebny jsou postupně vybavovány počítači a dataprojektory, počítá se rovněž s interaktivní tabulí. Ve škole je prostorná aula, která umožňuje pořádání akcí pro větší množství lidí. Gymnázium vlastní velkou knihovnu o svazcích, místnost knihovny prošla významnou přestavbou. Ve škole je volný a nepřetržitý přístup k internetu, žáci mohou pracovat v počítačové učebně i v době po vyučování, využívají také volně dostupných počítačů na chodbách školy. Žáci mají k dispozici také kopírku. V budově jsou dvě malé tělocvičny, které jsou každoročně postupně modernizovány; škola nevlastní hřiště, pro část hodin tělesné výchovy je pronajímáno od Sokola Smíchov hřiště Mrázovka. Za příznivého počasí mohou žáci využívat školní dvorek, kde je možno také uskladnit kola. Každý žák školy má svou šatní skříňku. Postupně se modernizuje vybavení tříd, na chodbách se objevuje nový sedací nábytek. Na výzdobě školy se významně podílejí žáci školy. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně ve Štefánikově ulici. Potřebám žáků i zaměstnanců slouží bufet. V 1. a ve 3. patře je umístěn nápojový automat, ve 2. patře je přístroj na úpravu pitné vody z vodovodního řádu. Většina učitelů má svoje pracovní zázemí ve sborovně, některým slouží kabinety. Učitelé mají možnost pracovat na počítačích, používají internet a dvě kopírky. Budova gymnázia čeká na další péči. Potřebuje novou fasádu, rekonstrukci auly, výměnu podlahových krytin, bezbariérový přístup a zřízení relaxačních koutků pro žáky. V nejbližší 5

6 Charakteristika školy době bude realizována sanace přízemí i sklepa; poté bude možno využít revitalizovaných místností pro další potřeby učitelů i žáků. Snem zůstává adaptace rozsáhlých a architektonicky zajímavých půdních prostor a výstavba nové tělocvičny a školní jídelny. Charakteristika pedagogického sboru Gymnázium Na Zatlance má celkem stabilizovaný pedagogický sbor (počet členů kolísá kolem 45) s rovnoměrnou věkovou strukturou, ve škole pracuje poměrně dost mladých pedagogů do 35 let. Ve sboru působí i několik cizinců učitelů cizích jazyků. Většina učitelů je plně kvalifikována, někteří si doplňují pedagogické vzdělání. Všichni učitelé běžně pracují s výpočetní technikou. Velká část pedagogů se průběžně vzdělává jednak ve svých oborech, jednak v pedagogických a psychologických disciplínách. Ve škole jsou rovněž organizovány kurzy zaměřené na rozvoj pedagogických a psychologických kompetencí pro celý pedagogický sbor (např. psychologie současné mládeže, typologie MBTI). Někteří učitelé předávají svoje zkušenosti na vysokých školách připravujících pedagogy, někteří publikují v odborném tisku a sami působí jako lektoři dalšího vzdělávání učitelů. Na výuce se podílejí i externí učitelé, kteří zprostředkovávají žákům zkušenosti z neškolního prostředí. Vedení školy má tři členy ředitelku a dvě zástupkyně. Výchovná poradkyně vystudovala výchovné poradenství na FF UK, pravidelně se věnuje jednotlivým žákům i jejich rodičům, řeší výchovné i studijní otázky a je rovněž blízkou spolupracovnicí vedení školy. Významně také spolupracuje s metodičkou protidrogové prevence. Školu pravidelně navštěvuje externí psycholožka; jejím kmenovým pracovištěm je PPP v Praze 5. Škola získala možnost zaměstnat na poloviční úvazek psychologa jako stálého člena pedagogického týmu. Důležitou roli ve škole hraje rovněž koordinátorka ICT. Ve škole pracuje 7 předmětových komisí; jejich předsedové tvoří tým rozšířeného vedení školy. Charakteristika žáků Ve škole studují žáci ve věku let. Škola je spádovou školou pro žáky z Prahy 5, ale vzdělávají se tu i žáci z jiných pražských čtvrtí, poměrně dost jich rovněž dojíždí ze Středočeského kraje. Většina žáků prokazuje velmi dobré studijní předpoklady. V poslední době do školy přichází čím dál tím víc žáků z cizích zemí, někteří jsou u nás natrvalo, jiní přicházejí na roční stáže. Všichni přinášejí na Zatlanku nové zkušenosti a obohacují nás svým pohledem na svět. Členy třídních kolektivů jsou i žáci s diagnostikovanou dyslexií a dysgrafií různého stupně. Škola pokračuje ve snaze otevřít se možnostem integrace zdravotně znevýhodněných žáků. V několika uplynulých letech získáváme zkušenosti se vzděláváním zrakově postižených žáků. V roce 2008 velmi úspěšně odmaturovala nevidomá dívka. Máme aktuální zkušenosti i se 6

7 Charakteristika školy začleněním slabozraké žákyně. Ve škole jsou rovněž žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí. Máme dobrou zkušenost s individuálním přístupem k žákům, kteří studovali jeden školní rok v cizině; po návratu do České republiky se po úspěšném složení rozdílových zkoušek vracejí nejčastěji do svých původních tříd. Škola umožňuje i zavedení individuálních studijních plánů pro nadané žáky (zatím nejčastěji vrcholoví sportovci). Škola podporuje činnost žákovského parlamentu i školní žákovský časopis. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Od roku 2006 je Gymnázium Na Zatlance fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, umožňuje každoroční pedagogické stáže posluchačů fakulty a zároveň úzce spolupracuje s PřF UK v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, poskytování odborných pracovišť pro jednorázové potřeby žáků Gymnázia Na Zatlance a organizuje přednášky vysokoškolských pedagogů na gymnáziu. Dlouhodobě podporujeme projekty zaměřené na výuku cizích jazyků. Každoročně pořádáme jazykové kurzy připravující žáky ke složení mezinárodních jazykových zkoušek Sprache Diplom, First Certifikate of English, DELF, organizujeme intenzívní týdenní kurz angličtiny, jazykové kurzy v zahraničí (angličtina, němčina). Jazyková výuka je doplňována poznávacími zájezdy (v minulých letech např. Londýn, Skotsko, Vídeň, Salzburg, Berlín, Paříž, Ukrajina). Průběžně spolupracujeme s Goethe institutem a Francouzským institutem, Britskou radou a americkým velvyslanectvím. Žáci mají možnost individuálně se podílet na akcích pořádaných organizací Tandem Plzeň Regensburg, AGSA. Velmi přínosná je spolupráce s britským učitelem Philipem Milesem, který do naší školy pravidelně přijíždí; vyučuje konverzační hodiny a dobře motivoval naše žáky k učení se angličtině. V posledních letech škola spolupracuje s nakladatelstvím Oxford University Press, používá k výuce jejich materiály a učebnice, na gymnáziu jsou pořádány odborné semináře pro učitele angličtiny, které vedou zkušení lektoři. Členové předmětové komise anglického jazyka často využívají možnosti zúčastnit se semináře a prohloubit si tím znalosti v oblasti metodiky výuky jazyka. Někteří žáci čerpají praxi pro svůj profesní vývoj právě v OUP, a to formou brigád nebo pomocí při přípravách konferencí. V následujících letech chceme zavést výuku jednoho předmětu v angličtině. V souvislosti s výukou francouzštiny zřídila škola tzv. evropské třídy. Jejich podstatou je podpora výuky francouzštiny tak, aby žáci mohli navazovat na svoje solidní znalosti francouzštiny ze základní školy a ve francouzštině dosáhli úrovně evropské maturity. Součástí tohoto programu budou studijní pobyty našich žáků ve Francii a od 2. ročníku výuka jednoho předmětu ve francouzštině. K výuce některých předmětů ve francouzském jazyce (podle možností školy) získala škola povolení s účinností od 1. září 2010 Rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č. j. 6848/ ze dne 26. dubna Tento projekt podporuje také Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR. V roce 2009 škola vstoupila do mezinárodního programu Evropský parlament mládeže. Delegace žáků a učitelů školy se zapojila do jednání Evropského parlamentu mládeže v Rotterdamu, které v Holandsku pořádalo pro delegáty z 15 zemí Evropy rotterdamské Erasmovo gymnázium. Jednání Evropského parlamentu mládeže je tradiční prestižní akcí 7

8 Charakteristika školy podporovanou Evropskou unií, která se koná vždy v jiné zemi. Hlavním tématem setkání Evropského parlamentu mládeže 2009 v Rotterdamu bylo řešení problémů evropských velkoměst. Gymnázium Na Zatlance dostalo pozvání i do dalších ročníků programu. Již mnoho let se osvědčuje škole úvodní soustředění prvního ročníku na začátku září. Týdenní program celého soustředění je zaměřen na sportovní a herní aktivity v přírodě a je cenný společným pobytem všech žáků prvního ročníku a jejich učitelů. Cílem kurzu je především vytvoření dobře fungujícího kolektivu v rámci nové třídy a ročníku, vzájemné seznámení s třídními učiteli, ale i ostatními pedagogy a vedením školy. Soustředění by mělo přispět i ke zvýšení motivace k budoucí práci ve škole a pomoci k úspěšnému vstupu do studia. Pro žáky 1. ročníku je na podzim organizován celodenní program zaměřený na efektivní učení, který připravuje výchovná poradkyně a vyučující psychologie. Úspěšné jsou i tzv. psychovíkendy, dvoudenní výběrová setkání týkající se osobnostní výchovy, jež využívají prvky tvořivé dramatiky, výtvarné výchovy a komunikačních technik. Program vedou zkušení lektoři Centra dohody a kvalifikované učitelky výtvarné výchovy a psychologie. Tématem byla např. agresivita a frustrace, sebepřijetí, vztahy mezi generacemi, duševní hygiena. Výuku dějepisu a zeměpisu Na Zatlance již dlouhá léta doplňuje řada jednodenních exkurzí. V posledních letech tak měli žáci možnost navštívit Terezín, Lidice, pevnostní objekt Dobrošov, zámek Kuks, Hradec Králové, Krakov a koncentrační tábor Osvětim-Březinka. Osvědčily se i vícedenní historicko-geografické exkurze organizované jako terénní kurz; žáci na navštívených místech přednášejí referáty, vyplňují pracovní listy a učí se zacházet s mapou (např. Krušné hory, Beskydy, jižní Čechy, Jeseníky). Mezi dlouhodobé projekty patří rovněž jarní biologický kurz pro žáky 1. ročníku ve Varvažově; toto soustředění umožní práci v terénu a získání praktických biologických zkušeností a dovedností. Součástí ekologické výchovy je každoroční zahraniční biologická exkurze (např. Provence, Maďarsko, Skotsko, Alpy ap.) Velmi oblíbené jsou pravidelné sportovní kurzy (zimní a letní), které doplňují povinnou výuku tělesné výchovy, dále tradiční sportovní akce, např. jarní volejbalový turnaj. Mezi žáky je vyhledávaný také dlouhodobý projekt Zatlanka v lese zaměřený na jednodenní či vícedenní sportovní tematické programy; v minulosti se žáci zúčastnili kurzů vysokohorské turistiky (Rumunsko, Durmitor, Fatra, Roháče), speleologických akcí (Rudické propadání), jarního a podzimního sjíždění Vltavy, cyklistických a turistických výletů, předvánočního lyžování (Rakousko, Itálie). Žáci školy se zapojují do projektu Studenti čtou a píší noviny, který organizuje deník Dnes. Zajímavá je účast vybraných žáků v debatní soutěži Cestou do parlamentu, kterou pořádá každoročně Agora Central Europe, Společnost pro demokracii a kulturu. Každý rok na jaře se koná akademie školy, jednotlivá vystoupení si připravují žáci sami. Na programu bývají divadelní představení, satirické skeče ze života žáků, hudební čísla či ukázky tance. Při škole působí školní pěvecký sbor a divadelní kroužek. 8

9 Charakteristika školy Gymnázium Na Zatlance se zapojilo do spolupráce s mezinárodní organizací AFS Intercultural Programs, která organizuje mezinárodní studentské pobyty v celém světě. V prosinci 2007 škola vstoupila do charitativního projektu Adopce na dálku. Žáci pravidelně organizují sbírku na podporu indického chlapce. Každoročně škola žáky připravuje k účasti v oborových soutěžích a organizuje školní kola předmětových olympiád. Gymnázium Na Zatlance je dlouholetým spolupořadatelem regionálního kola celorepublikové postupové přehlídky středoškolských pěveckých sborů. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole pracuje Spolek přátel Gymnázia Na Zatlance (SPGNZ), jeho cílem je pomáhat při plnění výchovného a vzdělávacího programu školy. Sdružení finančně podporuje školu; dar od SPGNZ je využíván na zajištění provozu školní počítačové sítě a kopírky pro žáky. Spolek přátel se také podílí na organizaci mnohých společenských akcí gymnázia. V první řadě je jedním z pořadatelů každoročního maturitního plesu, zároveň je i jeho sponzorem, z prostředků spolku jsou hrazeny imatrikulační medaile pro žáky prvních ročníků, maturitní stužky a šerpy pro maturanty. Kromě toho se spolek podílí i na financování dárků při slavnostním předávání maturitních vysvědčení a mnohých odměn pro vítěze školních soutěží. Komunikaci mezi školou a rodiči zprostředkovávají především třídní učitelé. Rodiče mají možnost informovat se o prospěchu svých dětí na pravidelných třídních schůzkách (dvakrát ročně), dále prostřednictvím ů s jednotlivými učiteli. Učitelé nabízejí také individuální konzultace pro rodiče. Ředitelka školy má každou středu odpoledne konzultační hodiny pro veřejnost, rovněž tak výchovná poradkyně má pravidelné konzultační hodiny. Velmi dobře funguje spolupráce gymnázia a školské rady, kterou tvoří 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci učitelů, jeden zástupce zletilých žáků a jeden zástupce rodičů nezletilých žáků. Školská rada se schází několikrát do roka. Uchazečům o studium slouží každoroční prezentace školy na výstavě Schola Pragensis a dva dny otevřených dveří. Pro rodiče přijatých žáků organizujeme informativní schůzku v červnu předchozího školního roku. Gymnázium Na Zatlance je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK, každoročně se u nás uskutečňuje pedagogická praxe budoucích učitelů biologie, chemie, zeměpisu a tělesné výchovy. Škola zároveň poskytuje prostor pro pedagogickou praxi žáků Pedagogické fakulty UK (český jazyk, ruský jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, základy společenských věd, matematika). Úzce spolupracujeme s VŠCHT v Praze (exkurze, možnost práce v laboratoři, besedy) i lékařskými fakultami UK. Gymnázium Na Zatlance je partnerskou školou Výzkumného ústavu pedagogického. Předmětem spolupráce je Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy do škol. Škola významně spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem při Škole Jaroslava Ježka, Speciálních školách pro zrakově postižené získali jsme metodické poučení a byly nám zapůjčeny některé speciální pomůcky pro nevidomou a slabozrakou žákyni. 9

10 Profil absolventa V roce 2008 se podařilo navázat spolupráci gymnázia a Městské části Praha 5. Ačkoli není zřizovatelem školy, o dění na gymnáziu se zajímá a v mezích možností ho i podporuje. V rámci rozvíjejících se vztahů hráli žáci Gymnázia Na Zatlance divadlo pro žáky ZŠ Kořenského, uskutečnil se celoškolní projekt o Praze 5, publikujeme v časopise MČ Pražská pětka, MČ Praha 5 zaštítila oslavy 125. výročí založení českého smíchovského gymnázia. Osvědčila se také spolupráce s organizací Člověk v tísni zapojili jsme se do programu Jeden svět. Zajímavý je pro nás rovněž projekt Varianty a Abeceda OSN. V souvislosti s projektem ArtCrossing, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, spolupracovala škola velmi intenzívně se Sbírkou moderního a současného umění Národní galerie. Žáci nižších ročníků spolu se svou vyučující se v průběhu roku 2007 podíleli na vývoji a ověřování multimediálních vzdělávacích programů, e-learningových kurzů a na vývoji seminářů pro učitele výtvarné a hudební výchovy, kde jsou využity počítačové technologie. Zapojili jsme se i do pilotního projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování, který pořádalo Sdružení Tereza, rovněž za podpory ESF Profil absolventa Profil absolventa Gymnázia Na Zatlance 1. Rozpozná své schopnosti a uvědoměle je rozvíjí 2. Uvědomuje si vlastní prožívání a usiluje o orientaci v něm 3. Je přemýšlivý, aktivní a tvořivý 4. Váží si vzdělání a chápe ho jako nepřetržitý proces 5. Uvědomuje si příslušnost ke Gymnáziu Na Zatlance, vnímá školu jako příležitost 6. Je ohleduplný a zodpovědný k sobě i ke svému okolí, toleruje odlišnosti 7. Účinně komunikuje a spolupracuje Klíčové kompetence Kompetence k učení vhodně kombinuje informace z různých zdrojů plánuje si úkoly a postupy formuluje společně s učitelem cíl činnosti reflektuje úspěšnost dosažení cíle pracuje s chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení prezentuje výsledky své práce Kompetence k řešení problémů hledá a formuluje problémy navrhuje a porovnává různá řešení problému argumentuje pomocí podložených důkazů řeší problémy s mezioborovým přesahem zapojuje se do mimovyučovacích aktivit, jejich organizace a vedení 10

11 Profil absolventa Kompetence komunikativní účinně komunikuje s ostatními lidmi klade otázky projevuje se osobitě a sebevědomě, prezentuje různé aktivity společně s učiteli připravuje setkání s různými osobnostmi společenského i politického života využívá smysluplně internet a jiné zdroje informací Kompetence sociální a personální napomáhá k budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů účinně spolupracuje předkládá náměty a zajímá se o názory a zkušenosti druhých sděluje druhým své pocity a názory respektuje individualitu druhých Kompetence občanská dodržuje stanovená pravidla spolurozhoduje o různých otázkách chodu školy zapojuje se do činností občanských sdružení toleruje jiné kultury Kompetence k podnikavosti rozvíjí svůj osobní potenciál je aktivní, tvořivý a inovativní využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oborech v zájmu své přípravy na budoucí studium a povolání dokončuje práci v dohodnuté kvalitě a termínech 2.3. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Pomozme každému objevit a rozvinout jeho talent Gymnázium Na Zatlance je čtyřleté všeobecné gymnázium s posílením výuky cizích jazyků. Každý žák studuje dva jazyky, první cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk nebo francouzský jazyk) má celkovou hodinovou dotaci v průběhu čtyř let 19 hodin a druhý cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk nebo francouzský jazyk nebo ruský jazyk nebo španělský jazyk) má celkovou hodinovou dotaci v průběhu čtyř let 12 hodin. Ústřední myšlenkou školního vzdělávacího programu Objevovat a rozvíjet je poskytnutí maximálně možného individuálního přístupu ke každému žákovi. Gymnázium Na Zatlance si klade za cíl vytvořit pro své žáky podnětné studijní prostředí, příznivé i pro odlišné studijní typy. Chceme se zaměřit na vyhledávání různorodých talentů a nabídnout žákům podmínky pro maximální rozvoj jejich osobních dispozic. Základem pro uskutečnění našich představ je získání všech podstatných informací o žácích. Proto stále pracujeme na rozšiřování spolupráce s rodinami, snažíme se s nimi navázat úzký 11

12 Charakteristika ŠVP vztah a prohlubovat vzájemnou důvěru. Postupně rozšiřujeme množství informací, které zjišťujeme ve vstupních dotaznících určených rodičům i jejich dětem. Zaměřujeme se nejen na základní informace o zdravotním stavu a rodinném prostředí žáků, ale i o studijních preferencích, o představách a plánech do budoucna i o tom, co žáci od školy očekávají a co naopak jsou připraveni jí nabídnout. S informacemi získanými z dotazníků budeme pracovat při sestavování plánů výuky pro jednotlivé třídy a přiměřenou formou (s výjimkou informací důvěrného charakteru) s nimi budou seznámeni vyučující jednotlivých předmětů. Část dotazníku je zaměřena také na rámcovou typologii inteligence a na studijní návyky žáků na ně navazuje jednorázový seminář Efektivní učení, který pořádáme pro první ročníky ke konci prvního čtvrtletí školního roku a jehož cílem je pomoci žákům vyrovnat se s novými studijními nároky a pomoci jim se orientovat v cílech a strategiích úspěšného studia. Postupně chceme rozvinout spolupráci vyučujících se třídami v rámci oborů tak, aby každému žákovi byla nabídnuta a umožněna nadstandardní spolupráce s některým z vyučujících. Vyučující budou moci svoji práci sledovat prostřednictvím vzájemně sdílených reflexí, vždy v závěru pololetí. V této týmové práci je nezbytné obsadit roli pracovníka, který bude průběžně monitorovat situaci a bude sledovat její vývoj, bude připraven pomáhat vyučujícím při reflexi jejich činností, povede ústřední evidenci informací a bude umět vstupovat do složitějších situací s radou a pomocí. Zatím v této roli pracuje výchovná poradkyně, ale rozsah celého programu přesahuje její možnosti, proto počítáme, podle finančních možností školy, s obsazením funkce školního psychologa na částečný, nejlépe však plný pracovní úvazek. Chystáme se dále rozvíjet možnosti plynulé vzájemné komunikace vyučujících se žáky. Kromě konzultačních hodin předpokládáme rozšíření kontaktu prostřednictvím u nebo jiné elektronické formy (ICQ apod.). Vzhledem k tomu, že celý program je zaměřen především na osobní, studijní a posléze profesní růst a rozvoj žáků, budeme je průběžně učit, jak provádět reflexi a sebehodnocení. Osvědčila se nám písemná forma sebehodnocení dvakrát za školní rok: v 1. ročníku se žáci vyjadřují k tomu, co je ve škole baví, ve 2. ročníku uvažují o tom, čeho by chtěli dosáhnout, ve 3. ročníku upřesňují představu o své profilaci. Vyplněná sebehodnocení jsou žákům průběžně k dispozici a mohou jim poskytovat zpětnou vazbu v případě studijních problémů. Orientace žáků na aktivní přístup ke studiu a výchova k hledání a tvorbě vlastního studijního profilu je založena především na nabízení celé řady tvůrčích činností v různých oborech. Kromě již tradičních účastí v školních i mimoškolních soutěžích různého zaměření a úrovní vedeme žáky k přiměřené prezentaci a publikaci výsledků své práce a učíme je spolupracovat i mimo rámec školy. Představujeme si, že každý žák zakončí své studium na Zatlance prezentací a obhajobou své závěrečné práce ve zvoleném oboru. Přípravou na tuto práci budou v nižších ročnících referáty a seminární práce a ze školních projektů a kurzů. To umožní žákům, bez ohledu na téma zvolené práce, osvojit si základní dovednosti nutné k vytvoření práce. Kromě praktických dovedností se naučí plánovat práci, sbírat a třídit informace, formulovat a provádět vlastní hodnocení a reflexi. Potřebné dovednosti budou systematicky rozvíjeny také v předmětu český jazyk a literatura a v předmětu informatika. Práce nemusí mít nutně tradiční 12

13 Charakteristika ŠVP akademickou formu, může se jednat např. o dokumentární nebo naučný film nebo jiný méně obvyklý útvar. Celý program klade nové nároky na práci předmětových komisí i jednotlivých vyučujících. Počítáme také se spoluprací s odborníky mimo školu s vysokými školami, státními institucemi, firmami, neziskovými organizacemi, s důrazem na kontakty s absolventy našeho gymnázia na různých pozicích. Externí spolupracovníky zveme na besedy, panelové diskuse, případně s nimi spolupracujeme při přípravě oborových dnů. Pro žáky s dobrými výsledky a s hlubokým zájmem o obor bychom chtěli připravit i krátkodobé stáže na zajímavých pracovištích či školách. Organizace přijímacího řízení Pravidla pro průběh přijímacího řízení stanoví zákon 243/2008 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 394/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní podoba přijímacího řízení v daném školním roce závisí na platné právní úpravě, zájmu uchazečů o studium, demografickém vývoji, rozhodnutí pedagogické rady a dalších aktuálních okolnostech. Předpokládáme, že kritéria pro přijímací řízení budou následující: 1. výsledky předchozího vzdělávání 2. úspěchy v předmětových soutěžích 3. písemná přijímací zkouška obecné studijní předpoklady společnosti Scio, o.p.s. Celkově lze říci, že kritéria pro přijímací řízení budou volena tak, aby co nejlépe umožňovala vybrat uchazeče se skutečným zájmem o studium a s ochotou dále pracovat na svém rozvoji. Přijímací zkouška svým obsahem a obtížností nepřekračuje vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ředitelka školy může rozhodnout o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky. Podrobná kritéria pro přijímací řízení a nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů jsou vždy zveřejněna na webových stránkách školy (www.zatlanka.cz), podle stávajících předpisů nejpozději příslušného kalendářního roku, v němž uchazeči podávají přihlášku ke studiu. Požadavky k přijímacím zkouškám jsou zveřejněny na internetových stránkách školy, na nástěnce ve vstupních prostorách školy a rovněž jsou uchazečům zaslány společně s pozvánkou k přijímacím zkouškám. Výsledky přijímacího řízení (pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů podle počtu bodů získaných v přijímacím řízení) jsou zveřejňovány na internetových stránkách školy a ve vestibulu školy pod kódy, které jsou uchazečům přiděleny v den konání přijímací zkoušky. 13

14 Charakteristika ŠVP Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se řídí zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, 72 a následující, vyhláškou 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Aktuální informace o maturitní zkoušce budou vždy zveřejněny na internetových stránkách školy (www.zatlanka.cz) Výchovné a vzdělávací strategie Při realizaci výchovných a vzdělávacích cílů je z hlediska jednotlivých kompetencí na Gymnáziu Na Zatlance kladen důraz především na níže uvedené postupy: 1. Kompetence k učení učitelé zadávají úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů učitelé vedou žáky k plánování úkolů učitelé společně se žáky formulují cíl činnosti (úkolu) učitelé umožňují žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle učitelé pracují s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení učitelé umožňují žákům prezentovat výsledky jejich práce učitelé sledují úspěšnost jednotlivých žáků a oceňují jejich pokrok 2. Kompetence k řešení problémů učitelé podněcují žáky k hledání a formulování problémů učitelé umožňují žákům navrhovat a porovnávat různá řešení problémů učitelé vedou žáky k argumentaci podložené důkazy učitelé podporují řešení problémů s mezioborovým přesahem učitelé zapojují žáky do mimovyučovacích aktivit, jejich organizace a vedení 3. Kompetence komunikativní učitelé vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu učitelé žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) učitelé motivují a vedou žáky k osobitému a sebevědomému projevu, umožňují jim prezentaci různých aktivit učitelé společně se žáky připravují setkání s různými osobnostmi společenského i politického života škola umožňuje žákům v podstatě neomezený přístup k internetu, vede žáky k jeho smysluplnému využívání a komunikaci s okolím 4. Kompetence sociální a personální učitelé se zaměřují na budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů ve škole učitelé zadávají úkoly, při kterých žáci spolupracují učitelé se zajímají o názory, náměty a zkušenosti žáků učitelé žákům umožňují, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory učitelé respektují individualitu žáků a vedou k tomu i žáky 14

15 Charakteristika ŠVP 5. Kompetence občanské učitelé důsledně vyžadují dodržování pravidel škola umožňuje žákům spolurozhodovat o různých otázkách chodu školy škola zapojuje žáky do činnosti občanských sdružení učitelé vedou žáky k toleranci vůči jiným kulturám 6. Kompetence k podnikavosti učitelé vedou žáky k rozvoji osobního potenciálu učitelé vedou žáky k aktivnímu přístupu, k tvořivosti a podporují inovaci učitelé motivují a vedou žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oborech využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium a povolání učitelé vyžadují dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech Zabezpečení výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Výchovná poradkyně ve spolupráci s vedením školy eviduje žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 5, popřípadě s jiným odborným zdravotnickým nebo poradenským pracovištěm. Zajistí, aby o specifických vzdělávacích potřebách žáka byli informováni příslušní vyučující, především třídní učitel konkrétního žáka. Úzce spolupracuje i s rodiči žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. U každého žáka se specifickými vzdělávacími potřebami je nutno postupovat individuálně podle druhu a rozsahu zdravotního znevýhodnění. Společně s psychologem a jednotlivými učiteli vytvoří výchovná poradkyně dokument, který popisuje vhodné pedagogické postupy, formy práce, způsoby hodnocení a prověřování žáka, popřípadě požadavky na úpravy pracovního prostředí a na pořízení kompenzačních pomůcek. Ke specifickým vzdělávacím potřebám škola přihlíží po celou dobu studia, přizpůsobuje mu přijímací řízení i průběh maturitních zkoušek. Specifické podmínky začlenění žáků se zdravotním postižením: 1. Konzultace s rodiči, lékařem a psychologem, popřípadě speciálním pedagogem 2. Zajištění individuálního přístupu k žákovi v případě potřeby zajištění individuálního vzdělávacího plánu 3. Zohlednění druhu, stupně a míry postižení při hodnocení výsledků vzdělávání 4. Úprava pracovního prostředí vzhledem k potřebám žáka 5. Pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek Specifické podmínky začlenění žáků se zdravotním znevýhodněním: 1. Konzultace s rodiči, lékařem a psychologem 2. Zajištění individuálního přístupu k žákovi v případě potřeby zajištění individuálního vzdělávacího plánu 3. Zohlednění zdravotního znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání 4. Úprava pracovního prostředí vzhledem k potřebám žáka Doporučované formy práce, prověřování a hodnocení žáků se specifickými poruchami učení: 1. Tolerovat pomalejší tempo psaní a čtení, zajistit dostatek času na vytvoření písemných prací a jejich kontrolu (dyslexie, dysgrafie) 2. Preferovat ústní zkoušení 15

16 Charakteristika ŠVP 3. Při písemném ověřování znalostí využívat především testy s volbou správné odpovědi 4. Krátit, popřípadě nezadávat diktáty (dysgrafie, dysortografie) 5. Při hodnocení písemných prací preferovat obsah před pravopisnou správností a úhledností 6. Podporovat využití počítače ve výuce 7. V cizích jazycích preferovat sluchovou cestu výuky (dyslexie, dysgrafie), upřednostňovat praktické používání jazyka, používat učebnice se záznamem správné výslovnosti, v písemném projevu tolerovat slova psaná foneticky Doporučený postup pro práci s žáky se sociálním znevýhodněním (sociálně nebo kulturně a jazykově odlišné prostředí): 1. Individuální přístup, snaha o spolupráci s rodinou, individuální konzultace 2. Pomoc při zajištění doučování 3. Spolupráce s odborem sociální péče úřadů městských částí, popřípadě se sociálními kurátory 4. Zprostředkování konzultace s psychologem 5. Hledání takových forem práce, které povedou k maximálnímu začlenění těchto žáků do života třídy a školy Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Jednou z hlavních myšlenek školního vzdělávacího programu Gymnázia Na Zatlance je zaměření na individuální vyhledávání nadání každého žáka viz kapitola Zaměření školy. Žákům s mimořádným nadáním je tradičně věnována velká pozornost. Přesvědčením školy je to, že nadání se efektivně rozvíjí především důrazem na individuální práci, na vyhledávání vhodných metod a forem práce. K rozvoji nadání žáků přispívají následující skutečnosti: preference metod a forem výuky podporujících individualitu a individuální využití nadání jednotlivců možnost sestavení individuálního studijního plánu pro nadaného žáka nabídka individuálních konzultací široká nabídka volitelných předmětů nabídka různorodých mimovyučovacích aktivit rozdělení žáků do skupin podle úrovně znalostí (především výuka jazyků) podpora účasti v soutěžích, olympiádách a SOČ 2.4. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí předmětem Anglický jazyk 2; Anglický jazyk 1; Ruský jazyk 2; Tělesná výchova; Občanský a společenskovědní základ; Český jazyk a literatura; Francouzský jazyk1; Německý jazyk 2; Španělský jazyk 2; Německý jazyk 1; Matematika; Fyzika; Hudební výchova; Výtvarná výchova; Francouzský jazyk 2 16

17 Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí projektem Eko projekt - 2. ročník Úvodní soustředění 1. ročníku - 1. ročník Zimní sportovní kurz 2. ročníku - 2. ročník Letní sportovní kurz 3. ročníku - 3. ročník Umělecká tvorba a komunikace - 2. ročník Závěrečná odborná práce - 4. ročník Psychovíkend - 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - integrace ve výuce 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Příběh; Uživatel jazyka Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Fonetika; Tematické bloky; Gramatika; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 Tematické bloky; Reálie Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Občanský a společenskovědní základ Psychologie Hudební výchova Vokální činnosti; Hudba a pohyb Výtvarná výchova Barva a další vizuální vyjadřovací prostředky; Zrak a ostatní smysly; Tvář, postava, tělo; Pohyb, proměna, příběh; Prostor a objekt Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Český jazyk a literatura Experiment a imaginace Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Gramatika; Tematické bloky; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 17

18 Osobnostní a sociální výchova Gramatika; Tematické bloky Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Hudební výchova Vokální činnosti; Hudba a pohyb Výtvarná výchova Počátky moderního umění; Předmět a tvar v prostoru; Nezobrazující umění ; Podvědomé obrazy Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Mýtus a poznání Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Gramatika; Tematické bloky; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 Reálie Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Španělský jazyk 2 Témata a komunikační situace Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Český jazyk a literatura Průsečíky Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Gramatika; Tematické bloky; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 Gramatika; Tematické bloky; Reálie 18

19 Osobnostní a sociální výchova Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Španělský jazyk 2 Témata a komunikační situace Informační a komunikační technologie Tvorba závěrečné práce Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí předmětem Německý jazyk 1; Anglický jazyk 2; Ruský jazyk 2; Chemie; Tělesná výchova; Občanský a společenskovědní základ; Anglický jazyk 1; Český jazyk a literatura; Německý jazyk 2; Španělský jazyk 2; Matematika; Fyzika; Hudební výchova Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí projektem Eko projekt - 2. ročník Geograficko-dějepisná exkurze - 2. ročník Zimní sportovní kurz 2. ročníku - 2. ročník Úvodní soustředění 1. ročníku - 1. ročník Letní sportovní kurz 3. ročníku - 3. ročník Závěrečná odborná práce - 4. ročník Psychovíkend - 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Uživatel jazyka Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Německý jazyk 1 Zvuková stránka jazyka Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Občanský a společenskovědní základ Psychologie Hudební výchova Instrumentální činnosti Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity 19

20 Osobnostní a sociální výchova 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Experiment a imaginace; Jazyk a jeho podoby Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Hudební výchova Instrumentální činnosti Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Český jazyk a literatura Jazykové průsečíky Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Informační a komunikační technologie Tvorba závěrečné práce Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Sociální komunikace - pokrytí předmětem Anglický jazyk 1; Anglický jazyk 2; Ruský jazyk 2; Tělesná výchova; Občanský a společenskovědní základ; Francouzský jazyk1; Český jazyk a literatura; Německý jazyk 1; 20

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy a ŠVP... 5 2.1. Charakteristika školy... 5 2.2. Profil absolventa... 10 2.3. Charakteristika ŠVP... 11 2.4. Začlenění průřezových témat... 16

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více