...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH"

Transkript

1

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Profil absolventa Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanský a společenskovědní základ Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Geografie Člověk na Zemi Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné vzdělávací aktivity Školní projekty Eko projekt Mediální týden Botanicko-ekologický kurz Geograficko-dějepisná exkurze

3 5.5. Chemická exkurze Planetárium Fyzikální exkurze Úvodní soustředění 1. ročníku Zimní sportovní kurz 2. ročníku Letní sportovní kurz 3. ročníku Umělecká tvorba a komunikace Půda Závěrečná odborná práce Psychovíkend Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy Vkladový list

4 Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání úprava č. 1 (vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání) Vzdělávací program školy: K/41 Gymnázium Čtyřletý vzdělávací program, denní forma vzdělávání Motivační název: OBJEVOVAT A ROZVÍJET Předkladatel: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 REDIZO: IČ: Adresa školy: Na Zatlance 11/1330, Praha 5, Ředitel: Mgr. Jitka Kmentová Kontakty: Telefon: (+420) , (+420) www: Fax: (+420) Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, Kontakty: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, Jungmannova 29, Praha 1 Telefon: (+420) Hlavní koordinátor tvorby: Mgr. Jitka Kmentová, Mgr. Šárka Kvasničková Na tvorbě dokumentu se podíleli všichni vyučující Gymnázia Na Zatlance, školní vzdělávací program vznikal v letech Školní vzdělávací program byl generován programem SMILE verze , vlastníkem licence je Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Školní vzdělávací program je otevřený dokument, bude vyhodnocován a upravován na základě zkušeností při realizaci. Platnost dokumentu: od Školská rada Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 projednala a schválila 1. verzi Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání dne razítko školy podpis ředitelky školy 4

5 Charakteristika školy 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Charakteristika školy Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 navazuje na víc jak stoletou tradici prvního českého reálného gymnázia na Smíchově, které bylo založeno v roce Od roku 1961 sídlí ve výstavné budově z roku 1916 v ulici Na Zatlance v Praze 5. Škola se hlásí k významnému odkazu bývalých vynikajících učitelů, udržuje vzpomínky na zajímavé žáky minulosti a vítá spolupráci s nedávnými výraznými absolventy. Tradici se snažíme spojit s poctivou a tvůrčí prací v současnosti. Úplnost a velikost školy Obor vzdělávání: K/41 Gymnázium Délka studia: čtyři roky Cílová kapacita školy: 520 žáků Počet tříd: 16 (v každém ročníku 4 třídy) Budova školy je umístěna v centru Smíchova, pražské čtvrti s dynamickým rozvojem, má velmi dobré spojení s jednotlivými částmi města i s blízkým okolím Prahy (metro, tramvaj, autobus, vlak). Významný dopravní uzel Anděl je vzdálen asi 10 minut od školy. Vybavení školy Škola má vedle kmenových tříd i tři jazykové učebny, laboratoř chemie a biologie a odborné pracovny pro výuku biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy a hudební výchovy, dále učebnu výpočetní techniky. Učebny jsou postupně vybavovány počítači a dataprojektory, počítá se rovněž s interaktivní tabulí. Ve škole je prostorná aula, která umožňuje pořádání akcí pro větší množství lidí. Gymnázium vlastní velkou knihovnu o svazcích, místnost knihovny prošla významnou přestavbou. Ve škole je volný a nepřetržitý přístup k internetu, žáci mohou pracovat v počítačové učebně i v době po vyučování, využívají také volně dostupných počítačů na chodbách školy. Žáci mají k dispozici také kopírku. V budově jsou dvě malé tělocvičny, které jsou každoročně postupně modernizovány; škola nevlastní hřiště, pro část hodin tělesné výchovy je pronajímáno od Sokola Smíchov hřiště Mrázovka. Za příznivého počasí mohou žáci využívat školní dvorek, kde je možno také uskladnit kola. Každý žák školy má svou šatní skříňku. Postupně se modernizuje vybavení tříd, na chodbách se objevuje nový sedací nábytek. Na výzdobě školy se významně podílejí žáci školy. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně ve Štefánikově ulici. Potřebám žáků i zaměstnanců slouží bufet. V 1. a ve 3. patře je umístěn nápojový automat, ve 2. patře je přístroj na úpravu pitné vody z vodovodního řádu. Většina učitelů má svoje pracovní zázemí ve sborovně, některým slouží kabinety. Učitelé mají možnost pracovat na počítačích, používají internet a dvě kopírky. Budova gymnázia čeká na další péči. Potřebuje novou fasádu, rekonstrukci auly, výměnu podlahových krytin, bezbariérový přístup a zřízení relaxačních koutků pro žáky. V nejbližší 5

6 Charakteristika školy době bude realizována sanace přízemí i sklepa; poté bude možno využít revitalizovaných místností pro další potřeby učitelů i žáků. Snem zůstává adaptace rozsáhlých a architektonicky zajímavých půdních prostor a výstavba nové tělocvičny a školní jídelny. Charakteristika pedagogického sboru Gymnázium Na Zatlance má celkem stabilizovaný pedagogický sbor (počet členů kolísá kolem 45) s rovnoměrnou věkovou strukturou, ve škole pracuje poměrně dost mladých pedagogů do 35 let. Ve sboru působí i několik cizinců učitelů cizích jazyků. Většina učitelů je plně kvalifikována, někteří si doplňují pedagogické vzdělání. Všichni učitelé běžně pracují s výpočetní technikou. Velká část pedagogů se průběžně vzdělává jednak ve svých oborech, jednak v pedagogických a psychologických disciplínách. Ve škole jsou rovněž organizovány kurzy zaměřené na rozvoj pedagogických a psychologických kompetencí pro celý pedagogický sbor (např. psychologie současné mládeže, typologie MBTI). Někteří učitelé předávají svoje zkušenosti na vysokých školách připravujících pedagogy, někteří publikují v odborném tisku a sami působí jako lektoři dalšího vzdělávání učitelů. Na výuce se podílejí i externí učitelé, kteří zprostředkovávají žákům zkušenosti z neškolního prostředí. Vedení školy má tři členy ředitelku a dvě zástupkyně. Výchovná poradkyně vystudovala výchovné poradenství na FF UK, pravidelně se věnuje jednotlivým žákům i jejich rodičům, řeší výchovné i studijní otázky a je rovněž blízkou spolupracovnicí vedení školy. Významně také spolupracuje s metodičkou protidrogové prevence. Školu pravidelně navštěvuje externí psycholožka; jejím kmenovým pracovištěm je PPP v Praze 5. Škola získala možnost zaměstnat na poloviční úvazek psychologa jako stálého člena pedagogického týmu. Důležitou roli ve škole hraje rovněž koordinátorka ICT. Ve škole pracuje 7 předmětových komisí; jejich předsedové tvoří tým rozšířeného vedení školy. Charakteristika žáků Ve škole studují žáci ve věku let. Škola je spádovou školou pro žáky z Prahy 5, ale vzdělávají se tu i žáci z jiných pražských čtvrtí, poměrně dost jich rovněž dojíždí ze Středočeského kraje. Většina žáků prokazuje velmi dobré studijní předpoklady. V poslední době do školy přichází čím dál tím víc žáků z cizích zemí, někteří jsou u nás natrvalo, jiní přicházejí na roční stáže. Všichni přinášejí na Zatlanku nové zkušenosti a obohacují nás svým pohledem na svět. Členy třídních kolektivů jsou i žáci s diagnostikovanou dyslexií a dysgrafií různého stupně. Škola pokračuje ve snaze otevřít se možnostem integrace zdravotně znevýhodněných žáků. V několika uplynulých letech získáváme zkušenosti se vzděláváním zrakově postižených žáků. V roce 2008 velmi úspěšně odmaturovala nevidomá dívka. Máme aktuální zkušenosti i se 6

7 Charakteristika školy začleněním slabozraké žákyně. Ve škole jsou rovněž žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí. Máme dobrou zkušenost s individuálním přístupem k žákům, kteří studovali jeden školní rok v cizině; po návratu do České republiky se po úspěšném složení rozdílových zkoušek vracejí nejčastěji do svých původních tříd. Škola umožňuje i zavedení individuálních studijních plánů pro nadané žáky (zatím nejčastěji vrcholoví sportovci). Škola podporuje činnost žákovského parlamentu i školní žákovský časopis. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Od roku 2006 je Gymnázium Na Zatlance fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, umožňuje každoroční pedagogické stáže posluchačů fakulty a zároveň úzce spolupracuje s PřF UK v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, poskytování odborných pracovišť pro jednorázové potřeby žáků Gymnázia Na Zatlance a organizuje přednášky vysokoškolských pedagogů na gymnáziu. Dlouhodobě podporujeme projekty zaměřené na výuku cizích jazyků. Každoročně pořádáme jazykové kurzy připravující žáky ke složení mezinárodních jazykových zkoušek Sprache Diplom, First Certifikate of English, DELF, organizujeme intenzívní týdenní kurz angličtiny, jazykové kurzy v zahraničí (angličtina, němčina). Jazyková výuka je doplňována poznávacími zájezdy (v minulých letech např. Londýn, Skotsko, Vídeň, Salzburg, Berlín, Paříž, Ukrajina). Průběžně spolupracujeme s Goethe institutem a Francouzským institutem, Britskou radou a americkým velvyslanectvím. Žáci mají možnost individuálně se podílet na akcích pořádaných organizací Tandem Plzeň Regensburg, AGSA. Velmi přínosná je spolupráce s britským učitelem Philipem Milesem, který do naší školy pravidelně přijíždí; vyučuje konverzační hodiny a dobře motivoval naše žáky k učení se angličtině. V posledních letech škola spolupracuje s nakladatelstvím Oxford University Press, používá k výuce jejich materiály a učebnice, na gymnáziu jsou pořádány odborné semináře pro učitele angličtiny, které vedou zkušení lektoři. Členové předmětové komise anglického jazyka často využívají možnosti zúčastnit se semináře a prohloubit si tím znalosti v oblasti metodiky výuky jazyka. Někteří žáci čerpají praxi pro svůj profesní vývoj právě v OUP, a to formou brigád nebo pomocí při přípravách konferencí. V následujících letech chceme zavést výuku jednoho předmětu v angličtině. V souvislosti s výukou francouzštiny zřídila škola tzv. evropské třídy. Jejich podstatou je podpora výuky francouzštiny tak, aby žáci mohli navazovat na svoje solidní znalosti francouzštiny ze základní školy a ve francouzštině dosáhli úrovně evropské maturity. Součástí tohoto programu budou studijní pobyty našich žáků ve Francii a od 2. ročníku výuka jednoho předmětu ve francouzštině. K výuce některých předmětů ve francouzském jazyce (podle možností školy) získala škola povolení s účinností od 1. září 2010 Rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č. j. 6848/ ze dne 26. dubna Tento projekt podporuje také Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR. V roce 2009 škola vstoupila do mezinárodního programu Evropský parlament mládeže. Delegace žáků a učitelů školy se zapojila do jednání Evropského parlamentu mládeže v Rotterdamu, které v Holandsku pořádalo pro delegáty z 15 zemí Evropy rotterdamské Erasmovo gymnázium. Jednání Evropského parlamentu mládeže je tradiční prestižní akcí 7

8 Charakteristika školy podporovanou Evropskou unií, která se koná vždy v jiné zemi. Hlavním tématem setkání Evropského parlamentu mládeže 2009 v Rotterdamu bylo řešení problémů evropských velkoměst. Gymnázium Na Zatlance dostalo pozvání i do dalších ročníků programu. Již mnoho let se osvědčuje škole úvodní soustředění prvního ročníku na začátku září. Týdenní program celého soustředění je zaměřen na sportovní a herní aktivity v přírodě a je cenný společným pobytem všech žáků prvního ročníku a jejich učitelů. Cílem kurzu je především vytvoření dobře fungujícího kolektivu v rámci nové třídy a ročníku, vzájemné seznámení s třídními učiteli, ale i ostatními pedagogy a vedením školy. Soustředění by mělo přispět i ke zvýšení motivace k budoucí práci ve škole a pomoci k úspěšnému vstupu do studia. Pro žáky 1. ročníku je na podzim organizován celodenní program zaměřený na efektivní učení, který připravuje výchovná poradkyně a vyučující psychologie. Úspěšné jsou i tzv. psychovíkendy, dvoudenní výběrová setkání týkající se osobnostní výchovy, jež využívají prvky tvořivé dramatiky, výtvarné výchovy a komunikačních technik. Program vedou zkušení lektoři Centra dohody a kvalifikované učitelky výtvarné výchovy a psychologie. Tématem byla např. agresivita a frustrace, sebepřijetí, vztahy mezi generacemi, duševní hygiena. Výuku dějepisu a zeměpisu Na Zatlance již dlouhá léta doplňuje řada jednodenních exkurzí. V posledních letech tak měli žáci možnost navštívit Terezín, Lidice, pevnostní objekt Dobrošov, zámek Kuks, Hradec Králové, Krakov a koncentrační tábor Osvětim-Březinka. Osvědčily se i vícedenní historicko-geografické exkurze organizované jako terénní kurz; žáci na navštívených místech přednášejí referáty, vyplňují pracovní listy a učí se zacházet s mapou (např. Krušné hory, Beskydy, jižní Čechy, Jeseníky). Mezi dlouhodobé projekty patří rovněž jarní biologický kurz pro žáky 1. ročníku ve Varvažově; toto soustředění umožní práci v terénu a získání praktických biologických zkušeností a dovedností. Součástí ekologické výchovy je každoroční zahraniční biologická exkurze (např. Provence, Maďarsko, Skotsko, Alpy ap.) Velmi oblíbené jsou pravidelné sportovní kurzy (zimní a letní), které doplňují povinnou výuku tělesné výchovy, dále tradiční sportovní akce, např. jarní volejbalový turnaj. Mezi žáky je vyhledávaný také dlouhodobý projekt Zatlanka v lese zaměřený na jednodenní či vícedenní sportovní tematické programy; v minulosti se žáci zúčastnili kurzů vysokohorské turistiky (Rumunsko, Durmitor, Fatra, Roháče), speleologických akcí (Rudické propadání), jarního a podzimního sjíždění Vltavy, cyklistických a turistických výletů, předvánočního lyžování (Rakousko, Itálie). Žáci školy se zapojují do projektu Studenti čtou a píší noviny, který organizuje deník Dnes. Zajímavá je účast vybraných žáků v debatní soutěži Cestou do parlamentu, kterou pořádá každoročně Agora Central Europe, Společnost pro demokracii a kulturu. Každý rok na jaře se koná akademie školy, jednotlivá vystoupení si připravují žáci sami. Na programu bývají divadelní představení, satirické skeče ze života žáků, hudební čísla či ukázky tance. Při škole působí školní pěvecký sbor a divadelní kroužek. 8

9 Charakteristika školy Gymnázium Na Zatlance se zapojilo do spolupráce s mezinárodní organizací AFS Intercultural Programs, která organizuje mezinárodní studentské pobyty v celém světě. V prosinci 2007 škola vstoupila do charitativního projektu Adopce na dálku. Žáci pravidelně organizují sbírku na podporu indického chlapce. Každoročně škola žáky připravuje k účasti v oborových soutěžích a organizuje školní kola předmětových olympiád. Gymnázium Na Zatlance je dlouholetým spolupořadatelem regionálního kola celorepublikové postupové přehlídky středoškolských pěveckých sborů. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole pracuje Spolek přátel Gymnázia Na Zatlance (SPGNZ), jeho cílem je pomáhat při plnění výchovného a vzdělávacího programu školy. Sdružení finančně podporuje školu; dar od SPGNZ je využíván na zajištění provozu školní počítačové sítě a kopírky pro žáky. Spolek přátel se také podílí na organizaci mnohých společenských akcí gymnázia. V první řadě je jedním z pořadatelů každoročního maturitního plesu, zároveň je i jeho sponzorem, z prostředků spolku jsou hrazeny imatrikulační medaile pro žáky prvních ročníků, maturitní stužky a šerpy pro maturanty. Kromě toho se spolek podílí i na financování dárků při slavnostním předávání maturitních vysvědčení a mnohých odměn pro vítěze školních soutěží. Komunikaci mezi školou a rodiči zprostředkovávají především třídní učitelé. Rodiče mají možnost informovat se o prospěchu svých dětí na pravidelných třídních schůzkách (dvakrát ročně), dále prostřednictvím ů s jednotlivými učiteli. Učitelé nabízejí také individuální konzultace pro rodiče. Ředitelka školy má každou středu odpoledne konzultační hodiny pro veřejnost, rovněž tak výchovná poradkyně má pravidelné konzultační hodiny. Velmi dobře funguje spolupráce gymnázia a školské rady, kterou tvoří 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci učitelů, jeden zástupce zletilých žáků a jeden zástupce rodičů nezletilých žáků. Školská rada se schází několikrát do roka. Uchazečům o studium slouží každoroční prezentace školy na výstavě Schola Pragensis a dva dny otevřených dveří. Pro rodiče přijatých žáků organizujeme informativní schůzku v červnu předchozího školního roku. Gymnázium Na Zatlance je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK, každoročně se u nás uskutečňuje pedagogická praxe budoucích učitelů biologie, chemie, zeměpisu a tělesné výchovy. Škola zároveň poskytuje prostor pro pedagogickou praxi žáků Pedagogické fakulty UK (český jazyk, ruský jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, základy společenských věd, matematika). Úzce spolupracujeme s VŠCHT v Praze (exkurze, možnost práce v laboratoři, besedy) i lékařskými fakultami UK. Gymnázium Na Zatlance je partnerskou školou Výzkumného ústavu pedagogického. Předmětem spolupráce je Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy do škol. Škola významně spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem při Škole Jaroslava Ježka, Speciálních školách pro zrakově postižené získali jsme metodické poučení a byly nám zapůjčeny některé speciální pomůcky pro nevidomou a slabozrakou žákyni. 9

10 Profil absolventa V roce 2008 se podařilo navázat spolupráci gymnázia a Městské části Praha 5. Ačkoli není zřizovatelem školy, o dění na gymnáziu se zajímá a v mezích možností ho i podporuje. V rámci rozvíjejících se vztahů hráli žáci Gymnázia Na Zatlance divadlo pro žáky ZŠ Kořenského, uskutečnil se celoškolní projekt o Praze 5, publikujeme v časopise MČ Pražská pětka, MČ Praha 5 zaštítila oslavy 125. výročí založení českého smíchovského gymnázia. Osvědčila se také spolupráce s organizací Člověk v tísni zapojili jsme se do programu Jeden svět. Zajímavý je pro nás rovněž projekt Varianty a Abeceda OSN. V souvislosti s projektem ArtCrossing, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, spolupracovala škola velmi intenzívně se Sbírkou moderního a současného umění Národní galerie. Žáci nižších ročníků spolu se svou vyučující se v průběhu roku 2007 podíleli na vývoji a ověřování multimediálních vzdělávacích programů, e-learningových kurzů a na vývoji seminářů pro učitele výtvarné a hudební výchovy, kde jsou využity počítačové technologie. Zapojili jsme se i do pilotního projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování, který pořádalo Sdružení Tereza, rovněž za podpory ESF Profil absolventa Profil absolventa Gymnázia Na Zatlance 1. Rozpozná své schopnosti a uvědoměle je rozvíjí 2. Uvědomuje si vlastní prožívání a usiluje o orientaci v něm 3. Je přemýšlivý, aktivní a tvořivý 4. Váží si vzdělání a chápe ho jako nepřetržitý proces 5. Uvědomuje si příslušnost ke Gymnáziu Na Zatlance, vnímá školu jako příležitost 6. Je ohleduplný a zodpovědný k sobě i ke svému okolí, toleruje odlišnosti 7. Účinně komunikuje a spolupracuje Klíčové kompetence Kompetence k učení vhodně kombinuje informace z různých zdrojů plánuje si úkoly a postupy formuluje společně s učitelem cíl činnosti reflektuje úspěšnost dosažení cíle pracuje s chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení prezentuje výsledky své práce Kompetence k řešení problémů hledá a formuluje problémy navrhuje a porovnává různá řešení problému argumentuje pomocí podložených důkazů řeší problémy s mezioborovým přesahem zapojuje se do mimovyučovacích aktivit, jejich organizace a vedení 10

11 Profil absolventa Kompetence komunikativní účinně komunikuje s ostatními lidmi klade otázky projevuje se osobitě a sebevědomě, prezentuje různé aktivity společně s učiteli připravuje setkání s různými osobnostmi společenského i politického života využívá smysluplně internet a jiné zdroje informací Kompetence sociální a personální napomáhá k budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů účinně spolupracuje předkládá náměty a zajímá se o názory a zkušenosti druhých sděluje druhým své pocity a názory respektuje individualitu druhých Kompetence občanská dodržuje stanovená pravidla spolurozhoduje o různých otázkách chodu školy zapojuje se do činností občanských sdružení toleruje jiné kultury Kompetence k podnikavosti rozvíjí svůj osobní potenciál je aktivní, tvořivý a inovativní využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oborech v zájmu své přípravy na budoucí studium a povolání dokončuje práci v dohodnuté kvalitě a termínech 2.3. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Pomozme každému objevit a rozvinout jeho talent Gymnázium Na Zatlance je čtyřleté všeobecné gymnázium s posílením výuky cizích jazyků. Každý žák studuje dva jazyky, první cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk nebo francouzský jazyk) má celkovou hodinovou dotaci v průběhu čtyř let 19 hodin a druhý cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk nebo francouzský jazyk nebo ruský jazyk nebo španělský jazyk) má celkovou hodinovou dotaci v průběhu čtyř let 12 hodin. Ústřední myšlenkou školního vzdělávacího programu Objevovat a rozvíjet je poskytnutí maximálně možného individuálního přístupu ke každému žákovi. Gymnázium Na Zatlance si klade za cíl vytvořit pro své žáky podnětné studijní prostředí, příznivé i pro odlišné studijní typy. Chceme se zaměřit na vyhledávání různorodých talentů a nabídnout žákům podmínky pro maximální rozvoj jejich osobních dispozic. Základem pro uskutečnění našich představ je získání všech podstatných informací o žácích. Proto stále pracujeme na rozšiřování spolupráce s rodinami, snažíme se s nimi navázat úzký 11

12 Charakteristika ŠVP vztah a prohlubovat vzájemnou důvěru. Postupně rozšiřujeme množství informací, které zjišťujeme ve vstupních dotaznících určených rodičům i jejich dětem. Zaměřujeme se nejen na základní informace o zdravotním stavu a rodinném prostředí žáků, ale i o studijních preferencích, o představách a plánech do budoucna i o tom, co žáci od školy očekávají a co naopak jsou připraveni jí nabídnout. S informacemi získanými z dotazníků budeme pracovat při sestavování plánů výuky pro jednotlivé třídy a přiměřenou formou (s výjimkou informací důvěrného charakteru) s nimi budou seznámeni vyučující jednotlivých předmětů. Část dotazníku je zaměřena také na rámcovou typologii inteligence a na studijní návyky žáků na ně navazuje jednorázový seminář Efektivní učení, který pořádáme pro první ročníky ke konci prvního čtvrtletí školního roku a jehož cílem je pomoci žákům vyrovnat se s novými studijními nároky a pomoci jim se orientovat v cílech a strategiích úspěšného studia. Postupně chceme rozvinout spolupráci vyučujících se třídami v rámci oborů tak, aby každému žákovi byla nabídnuta a umožněna nadstandardní spolupráce s některým z vyučujících. Vyučující budou moci svoji práci sledovat prostřednictvím vzájemně sdílených reflexí, vždy v závěru pololetí. V této týmové práci je nezbytné obsadit roli pracovníka, který bude průběžně monitorovat situaci a bude sledovat její vývoj, bude připraven pomáhat vyučujícím při reflexi jejich činností, povede ústřední evidenci informací a bude umět vstupovat do složitějších situací s radou a pomocí. Zatím v této roli pracuje výchovná poradkyně, ale rozsah celého programu přesahuje její možnosti, proto počítáme, podle finančních možností školy, s obsazením funkce školního psychologa na částečný, nejlépe však plný pracovní úvazek. Chystáme se dále rozvíjet možnosti plynulé vzájemné komunikace vyučujících se žáky. Kromě konzultačních hodin předpokládáme rozšíření kontaktu prostřednictvím u nebo jiné elektronické formy (ICQ apod.). Vzhledem k tomu, že celý program je zaměřen především na osobní, studijní a posléze profesní růst a rozvoj žáků, budeme je průběžně učit, jak provádět reflexi a sebehodnocení. Osvědčila se nám písemná forma sebehodnocení dvakrát za školní rok: v 1. ročníku se žáci vyjadřují k tomu, co je ve škole baví, ve 2. ročníku uvažují o tom, čeho by chtěli dosáhnout, ve 3. ročníku upřesňují představu o své profilaci. Vyplněná sebehodnocení jsou žákům průběžně k dispozici a mohou jim poskytovat zpětnou vazbu v případě studijních problémů. Orientace žáků na aktivní přístup ke studiu a výchova k hledání a tvorbě vlastního studijního profilu je založena především na nabízení celé řady tvůrčích činností v různých oborech. Kromě již tradičních účastí v školních i mimoškolních soutěžích různého zaměření a úrovní vedeme žáky k přiměřené prezentaci a publikaci výsledků své práce a učíme je spolupracovat i mimo rámec školy. Představujeme si, že každý žák zakončí své studium na Zatlance prezentací a obhajobou své závěrečné práce ve zvoleném oboru. Přípravou na tuto práci budou v nižších ročnících referáty a seminární práce a ze školních projektů a kurzů. To umožní žákům, bez ohledu na téma zvolené práce, osvojit si základní dovednosti nutné k vytvoření práce. Kromě praktických dovedností se naučí plánovat práci, sbírat a třídit informace, formulovat a provádět vlastní hodnocení a reflexi. Potřebné dovednosti budou systematicky rozvíjeny také v předmětu český jazyk a literatura a v předmětu informatika. Práce nemusí mít nutně tradiční 12

13 Charakteristika ŠVP akademickou formu, může se jednat např. o dokumentární nebo naučný film nebo jiný méně obvyklý útvar. Celý program klade nové nároky na práci předmětových komisí i jednotlivých vyučujících. Počítáme také se spoluprací s odborníky mimo školu s vysokými školami, státními institucemi, firmami, neziskovými organizacemi, s důrazem na kontakty s absolventy našeho gymnázia na různých pozicích. Externí spolupracovníky zveme na besedy, panelové diskuse, případně s nimi spolupracujeme při přípravě oborových dnů. Pro žáky s dobrými výsledky a s hlubokým zájmem o obor bychom chtěli připravit i krátkodobé stáže na zajímavých pracovištích či školách. Organizace přijímacího řízení Pravidla pro průběh přijímacího řízení stanoví zákon 243/2008 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 394/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní podoba přijímacího řízení v daném školním roce závisí na platné právní úpravě, zájmu uchazečů o studium, demografickém vývoji, rozhodnutí pedagogické rady a dalších aktuálních okolnostech. Předpokládáme, že kritéria pro přijímací řízení budou následující: 1. výsledky předchozího vzdělávání 2. úspěchy v předmětových soutěžích 3. písemná přijímací zkouška obecné studijní předpoklady společnosti Scio, o.p.s. Celkově lze říci, že kritéria pro přijímací řízení budou volena tak, aby co nejlépe umožňovala vybrat uchazeče se skutečným zájmem o studium a s ochotou dále pracovat na svém rozvoji. Přijímací zkouška svým obsahem a obtížností nepřekračuje vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ředitelka školy může rozhodnout o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky. Podrobná kritéria pro přijímací řízení a nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů jsou vždy zveřejněna na webových stránkách školy ( podle stávajících předpisů nejpozději příslušného kalendářního roku, v němž uchazeči podávají přihlášku ke studiu. Požadavky k přijímacím zkouškám jsou zveřejněny na internetových stránkách školy, na nástěnce ve vstupních prostorách školy a rovněž jsou uchazečům zaslány společně s pozvánkou k přijímacím zkouškám. Výsledky přijímacího řízení (pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů podle počtu bodů získaných v přijímacím řízení) jsou zveřejňovány na internetových stránkách školy a ve vestibulu školy pod kódy, které jsou uchazečům přiděleny v den konání přijímací zkoušky. 13

14 Charakteristika ŠVP Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se řídí zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, 72 a následující, vyhláškou 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Aktuální informace o maturitní zkoušce budou vždy zveřejněny na internetových stránkách školy ( Výchovné a vzdělávací strategie Při realizaci výchovných a vzdělávacích cílů je z hlediska jednotlivých kompetencí na Gymnáziu Na Zatlance kladen důraz především na níže uvedené postupy: 1. Kompetence k učení učitelé zadávají úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů učitelé vedou žáky k plánování úkolů učitelé společně se žáky formulují cíl činnosti (úkolu) učitelé umožňují žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle učitelé pracují s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení učitelé umožňují žákům prezentovat výsledky jejich práce učitelé sledují úspěšnost jednotlivých žáků a oceňují jejich pokrok 2. Kompetence k řešení problémů učitelé podněcují žáky k hledání a formulování problémů učitelé umožňují žákům navrhovat a porovnávat různá řešení problémů učitelé vedou žáky k argumentaci podložené důkazy učitelé podporují řešení problémů s mezioborovým přesahem učitelé zapojují žáky do mimovyučovacích aktivit, jejich organizace a vedení 3. Kompetence komunikativní učitelé vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu učitelé žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) učitelé motivují a vedou žáky k osobitému a sebevědomému projevu, umožňují jim prezentaci různých aktivit učitelé společně se žáky připravují setkání s různými osobnostmi společenského i politického života škola umožňuje žákům v podstatě neomezený přístup k internetu, vede žáky k jeho smysluplnému využívání a komunikaci s okolím 4. Kompetence sociální a personální učitelé se zaměřují na budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů ve škole učitelé zadávají úkoly, při kterých žáci spolupracují učitelé se zajímají o názory, náměty a zkušenosti žáků učitelé žákům umožňují, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory učitelé respektují individualitu žáků a vedou k tomu i žáky 14

15 Charakteristika ŠVP 5. Kompetence občanské učitelé důsledně vyžadují dodržování pravidel škola umožňuje žákům spolurozhodovat o různých otázkách chodu školy škola zapojuje žáky do činnosti občanských sdružení učitelé vedou žáky k toleranci vůči jiným kulturám 6. Kompetence k podnikavosti učitelé vedou žáky k rozvoji osobního potenciálu učitelé vedou žáky k aktivnímu přístupu, k tvořivosti a podporují inovaci učitelé motivují a vedou žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oborech využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium a povolání učitelé vyžadují dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech Zabezpečení výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Výchovná poradkyně ve spolupráci s vedením školy eviduje žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 5, popřípadě s jiným odborným zdravotnickým nebo poradenským pracovištěm. Zajistí, aby o specifických vzdělávacích potřebách žáka byli informováni příslušní vyučující, především třídní učitel konkrétního žáka. Úzce spolupracuje i s rodiči žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. U každého žáka se specifickými vzdělávacími potřebami je nutno postupovat individuálně podle druhu a rozsahu zdravotního znevýhodnění. Společně s psychologem a jednotlivými učiteli vytvoří výchovná poradkyně dokument, který popisuje vhodné pedagogické postupy, formy práce, způsoby hodnocení a prověřování žáka, popřípadě požadavky na úpravy pracovního prostředí a na pořízení kompenzačních pomůcek. Ke specifickým vzdělávacím potřebám škola přihlíží po celou dobu studia, přizpůsobuje mu přijímací řízení i průběh maturitních zkoušek. Specifické podmínky začlenění žáků se zdravotním postižením: 1. Konzultace s rodiči, lékařem a psychologem, popřípadě speciálním pedagogem 2. Zajištění individuálního přístupu k žákovi v případě potřeby zajištění individuálního vzdělávacího plánu 3. Zohlednění druhu, stupně a míry postižení při hodnocení výsledků vzdělávání 4. Úprava pracovního prostředí vzhledem k potřebám žáka 5. Pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek Specifické podmínky začlenění žáků se zdravotním znevýhodněním: 1. Konzultace s rodiči, lékařem a psychologem 2. Zajištění individuálního přístupu k žákovi v případě potřeby zajištění individuálního vzdělávacího plánu 3. Zohlednění zdravotního znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání 4. Úprava pracovního prostředí vzhledem k potřebám žáka Doporučované formy práce, prověřování a hodnocení žáků se specifickými poruchami učení: 1. Tolerovat pomalejší tempo psaní a čtení, zajistit dostatek času na vytvoření písemných prací a jejich kontrolu (dyslexie, dysgrafie) 2. Preferovat ústní zkoušení 15

16 Charakteristika ŠVP 3. Při písemném ověřování znalostí využívat především testy s volbou správné odpovědi 4. Krátit, popřípadě nezadávat diktáty (dysgrafie, dysortografie) 5. Při hodnocení písemných prací preferovat obsah před pravopisnou správností a úhledností 6. Podporovat využití počítače ve výuce 7. V cizích jazycích preferovat sluchovou cestu výuky (dyslexie, dysgrafie), upřednostňovat praktické používání jazyka, používat učebnice se záznamem správné výslovnosti, v písemném projevu tolerovat slova psaná foneticky Doporučený postup pro práci s žáky se sociálním znevýhodněním (sociálně nebo kulturně a jazykově odlišné prostředí): 1. Individuální přístup, snaha o spolupráci s rodinou, individuální konzultace 2. Pomoc při zajištění doučování 3. Spolupráce s odborem sociální péče úřadů městských částí, popřípadě se sociálními kurátory 4. Zprostředkování konzultace s psychologem 5. Hledání takových forem práce, které povedou k maximálnímu začlenění těchto žáků do života třídy a školy Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Jednou z hlavních myšlenek školního vzdělávacího programu Gymnázia Na Zatlance je zaměření na individuální vyhledávání nadání každého žáka viz kapitola Zaměření školy. Žákům s mimořádným nadáním je tradičně věnována velká pozornost. Přesvědčením školy je to, že nadání se efektivně rozvíjí především důrazem na individuální práci, na vyhledávání vhodných metod a forem práce. K rozvoji nadání žáků přispívají následující skutečnosti: preference metod a forem výuky podporujících individualitu a individuální využití nadání jednotlivců možnost sestavení individuálního studijního plánu pro nadaného žáka nabídka individuálních konzultací široká nabídka volitelných předmětů nabídka různorodých mimovyučovacích aktivit rozdělení žáků do skupin podle úrovně znalostí (především výuka jazyků) podpora účasti v soutěžích, olympiádách a SOČ 2.4. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí předmětem Anglický jazyk 2; Anglický jazyk 1; Ruský jazyk 2; Tělesná výchova; Občanský a společenskovědní základ; Český jazyk a literatura; Francouzský jazyk1; Německý jazyk 2; Španělský jazyk 2; Německý jazyk 1; Matematika; Fyzika; Hudební výchova; Výtvarná výchova; Francouzský jazyk 2 16

17 Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí projektem Eko projekt - 2. ročník Úvodní soustředění 1. ročníku - 1. ročník Zimní sportovní kurz 2. ročníku - 2. ročník Letní sportovní kurz 3. ročníku - 3. ročník Umělecká tvorba a komunikace - 2. ročník Závěrečná odborná práce - 4. ročník Psychovíkend - 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - integrace ve výuce 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Příběh; Uživatel jazyka Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Fonetika; Tematické bloky; Gramatika; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 Tematické bloky; Reálie Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Občanský a společenskovědní základ Psychologie Hudební výchova Vokální činnosti; Hudba a pohyb Výtvarná výchova Barva a další vizuální vyjadřovací prostředky; Zrak a ostatní smysly; Tvář, postava, tělo; Pohyb, proměna, příběh; Prostor a objekt Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Český jazyk a literatura Experiment a imaginace Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Gramatika; Tematické bloky; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 17

18 Osobnostní a sociální výchova Gramatika; Tematické bloky Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Hudební výchova Vokální činnosti; Hudba a pohyb Výtvarná výchova Počátky moderního umění; Předmět a tvar v prostoru; Nezobrazující umění ; Podvědomé obrazy Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Mýtus a poznání Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Gramatika; Tematické bloky; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 Reálie Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Španělský jazyk 2 Témata a komunikační situace Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Český jazyk a literatura Průsečíky Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk1 Gramatika; Tematické bloky; Reálie Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Francouzský jazyk 2 Gramatika; Tematické bloky; Reálie 18

19 Osobnostní a sociální výchova Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Španělský jazyk 2 Témata a komunikační situace Informační a komunikační technologie Tvorba závěrečné práce Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí předmětem Německý jazyk 1; Anglický jazyk 2; Ruský jazyk 2; Chemie; Tělesná výchova; Občanský a společenskovědní základ; Anglický jazyk 1; Český jazyk a literatura; Německý jazyk 2; Španělský jazyk 2; Matematika; Fyzika; Hudební výchova Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí projektem Eko projekt - 2. ročník Geograficko-dějepisná exkurze - 2. ročník Zimní sportovní kurz 2. ročníku - 2. ročník Úvodní soustředění 1. ročníku - 1. ročník Letní sportovní kurz 3. ročníku - 3. ročník Závěrečná odborná práce - 4. ročník Psychovíkend - 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Uživatel jazyka Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Německý jazyk 1 Zvuková stránka jazyka Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Občanský a společenskovědní základ Psychologie Hudební výchova Instrumentální činnosti Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity 19

20 Osobnostní a sociální výchova 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Experiment a imaginace; Jazyk a jeho podoby Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Hudební výchova Instrumentální činnosti Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Český jazyk a literatura Jazykové průsečíky Anglický jazyk 1 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Anglický jazyk 2 Čtení; Ústní projev; Písemný projev Ruský jazyk 2 Řeč: ústní projev; Řeč: poslech; Řeč: čtení; Řeč: písemný projev Informační a komunikační technologie Tvorba závěrečné práce Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Sportovní hry; Kondiční, posilovací a zdravotní cvičení; Ostatní pohybové aktivity Sociální komunikace - pokrytí předmětem Anglický jazyk 1; Anglický jazyk 2; Ruský jazyk 2; Tělesná výchova; Občanský a společenskovědní základ; Francouzský jazyk1; Český jazyk a literatura; Německý jazyk 1; 20

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy a ŠVP... 5 2.1. Charakteristika školy... 5 2.2. Profil absolventa... 10 2.3. Charakteristika ŠVP... 11 2.4. Začlenění průřezových témat... 16

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní anglické gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní jazykové gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 496 Termín konání inspekce: 13. 15. listopadu 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více