Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol"

Transkript

1 I. Základní údaje o škole 1. Název školy 2. Ředitel a statutární zástupce školy 3. Webové stránky školy 4. Součásti školy a jejich cílová kapacita 5. Obory vzdělání 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/ Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy 9. Školská rada II. Pracovníci školy 1. Pedagogičtí pracovníci 2. Nepedagogičtí pracovníci školy III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků 2. Průměrný počet žáků na třídu / studijní skupinu a učitele 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5. Výsledky maturitních zkoušek 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2014/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 10. Ověřování výsledků vzdělávání 11. Školní vzdělávací programy 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora IV V. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství 2. Prevence sociálně patologických jevů 3. Egická výchova a environmentální výchova 4. Multikulturní výchova 5. Výchova k udržitelnému rozvoji 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 7. Mimoškolní aktivity 8. Soutěže 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů 10. Spolupráce školy s partnery Další aktivity, prezentace VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Úvodní komentář 2. Náklady a výnosy hlavní činnosti 3. Náklady a výnosy doplňkové činnosti 4. Fondy 5. Evidence majetku 6. Pohledávky a závazky 7. Kontrolní činnost

2 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: GYMNÁZIUM, PRAHA 8, ÚSTAVNÍ 400 Identifikátor zařízení: IZO: IČO: Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č. j.: / Ředitel a statutární zástupce ředitele: Ředitelka školy: RNDr. Helena Štěrbová tel./fax.: Statut. zástupkyně: RNDr. Dana Vitáková tel.: Webové stránky školy: 4. Součásti školy a jejich cílová kapacita: Gymnázium cílová kapacita 730 studentů 1

3 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje škola kód název oboru/ vzdělávacího programu cílová kapacita oboru/programu poznámka Gymnázium K/81 Gymnázium 550 Gymnázium K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (italském) 400 Gymnázium K/41 Gymnázium všeobecné 270 Obor není vyučován prozatím z důvodu omezené prostorové kapacity budovy Cílová kapacita školy Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: a) nové obory b) zrušené obory: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) Ústavní 400, Praha 8 (vlastníkem objektu je MČ Praha 8) b) jiná Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Prostorové podmínky jsou pro současný provoz školy vyhovující. Interní materiální podmínky jsou dobré a umožňují kvalitní výuku a realizaci moderního pojetí výuky v duchu ŠVP. Kmenové učebny jsou vybaveny novým, funkčně i esteticky vyhovujícím nábytkem, který splňuje požadované normy. Škola má k dispozici speciálně vybavené odborné učebny (chemie, biologie, fyzika, zeměpis, český jazyk, matematika), 3 laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů, 4 multimediální jazykové učebny, 2 počítačové učebny, učebnu hudební výchovy, učebnu výtvarné výchovy, 2 tělocvičny, gymnastický sál, posilovnu a venkovní hřiště s umělým povrchem. Kmenové učebny jsou vybaveny základní multimediální technikou. Žáci i učitelé mohou využívat knihovnu, která nabízí přes tisíc svazků. Ve volných hodinách mají žáci přístup do jedné z učeben výpočetní techniky. 2

4 9. Školská rada - zřízena (Usnesení rady hl. m. Prahy č.0330 ze dne Předseda rady školy: Členové rady školy: prim. MUDr. Václav Dvořák p. Roman Petrus MUDr. Martina Moudrá Mgr. Ivana Nováková Mgr. Zdeněk Štarman RNDr. Dana Vitáková Rada školy bude pokračovat ve své činnosti v rámci kompetencí, které ji vymezuje 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium , ,9 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků Gymnázium škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let

5 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 10 Semináře a kurzy k nové maturitě kurzy 3 4 zaměření odborné a jazykové, prevence, výchovné poradenství, mezinárodní spolupráce metodologie výuky, biologie, egie, historie, Studium HUZ PUP, zadavatel, ŠMK, předsedové MK počet účastníků 30 2 vzdělávací instituce Decartes, OUP a Education First, KPPP P-8, PPP P-8, ČEZ, MŠMT, MZV ČR, SÚZ Praha, Erasmus Plus, OxfordUniversity Press, OUP PřF JU, PedF UK, UDVZ pracovníků ve školství 6 CERMAT, NIDV školský management 2 Organizace MZ CERMAT rozšiřování aprobace 0 jiné (uvést jaké) - e) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 22 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 8 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 10 8,7 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře - kurzy - jiné (uvést jaké) - 4

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 6 - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy 2 - přestoupili na jinou školu: 7 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - b) vzdělávání při zaměstnání Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium 29,2 12,6 b) vzdělávání při zaměstnání Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnázium počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Gymnázium prospělo s vyznamenáním 216 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 2 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 99,69% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 55,52 z toho neomluvených 0,275 b) vzdělávání při zaměstnání Výsledky maturitních zkoušek škola Gymnázium MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 78 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 3 0 prospěl s vyznamenáním 25 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 52 0 neprospěl 1 0 6

8 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ b) Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x obor: x počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Vietnam 2 Bělorusko 2 Kazachstán 1 Ukrajina 6 Slovensko 3 Bosna a Hercegovina 1 Bulharsko 1 Brazílie 1 Rusko 3 Německo 1 Itálie 1 Jordánsko 1 7

9 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Škola nemá bezbariérový přístup. Ve školním roce 2013/2045 nebyl žádný student vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Nadaní studenti jsou zapojováni do různých projektů, olympiád a soutěží, včetně mezinárodních. 10. Ověřování výsledků vzdělávání SCIO testy Vector 1 srovnávací testování z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů 5. A, 5. B, 3.C SCIO maturitní trénink on-line testování studentů maturitních tříd 8. A, 8. B, 6. C. SCIO pilotní testování studentů předmaturitních ročníků 7. A, 7. B, 5. C. Matematický klokan - mezinárodní matematická soutěž pro nižší gymnázium, nejlepší výkony v tabulce na str. 16. Úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ - počet absolventů školy přijatých na VŠ pro akademický rok 2014/15 - procento úspěšnosti: 8. A 96 %, 8. B 100 %, 6. C 96 %. Studenti si každoročně volí široké spektrum oborů VŠ, stále velký zájem je o studium na VŠE, stoupá zájem o studijní obory nabízené ČVUT, preferované jsou i LF UK, FF UK, Fakulta humanitních studií UK, Fakulta sociálních věd UK, ZU Praha atd. 11. Školní vzdělávací programy Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle nového ŠVP GÚ (ŠVP G Ústavní Praha 8 čj.: 1 127/2007) ve všech ročnících (prima oktáva). V bilingvní sekci gymnázia se vyučovalo podle nového ŠVP, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG) v 1. až 5. ročníku. ŠVP Gymnázia Ústavní je elektronicky přístupný na 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka cizích jazyků je jednou z priorit ŠVP G a ŠVP DG. Tomuto faktu odpovídá: - příznivá hodinová dotace pro výuku cizích jazyků i konverzací v cizích jazycích - personální politika školy a snaha o výraznější zapojování rodilých mluvčí do výuky - zapojení školy do Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky - zapojení školy do mezinárodních projektů Výsledky společné i profilové části MZ ve školním roce 2013/2014 opět potvrdily vysokou úroveň znalostí a dovedností maturantů gymnázia ve výše uvedené oblasti. 13. Vzdělávací programy VOŠ

10 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola Domovy mládeže V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Ve škole působí kvalifikovaná výchovná poradkyně, která spolupracuje s psycholožkou z PPP v Praze 8. Dle potřeby psycholožka dochází do školy k řešení případných problémů. Ve spolupráci se školní psycholožkou zajišťuje výchovná poradkyně rovněž kariérní poradenství (testy studijní orientace). Práce výchovné poradkyně a externí psycholožky je trvale zaměřena na následující problematiku: - poradenství poskytované studentům v oblasti studijní, sociální a kariérní - sociometrická šetření ve třídách se zaměřením na zkoumání klimatu a interpersonálních vztahů v třídních kolektivech - odbornou pomoc v případě psychických problémů studentů vyplývajících z rodinných problémů nebo přechodných studijních neúspěchů - poradenství poskytované rodičům studentů - úzkou spolupráci výchovné poradkyně a školní psycholožky s třídními učiteli, kteří situaci ve třídách monitorují a včas upozorňují na případné anomálie v chování studentů nebo výkyvy jejich studijních výkonů. 2. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný Minimální program prevence, součástí kterého je i Program prevence šikany. V rámci těchto programů se snažíme o systematické, nepřetržité a nenásilné pozitivní působení na studenty po celou dobu studia. Naším cílem je minimalizovat a eliminovat případné sociálně patologické jevy ve škole. Klademe velký důraz na vytváření přátelských vztahů a atmosféry v kolektivu, vzájemnou komunikaci, toleranci, partnerskou spolupráci, na posilování vlastního sebevědomí a sebedůvěry, upevňování pocitu odpovědnosti za sebe a své jednání, na rozvíjení zralých forem soužití s druhými lidmi, odolnosti proti stresu a odmítání všech forem sebedestrukce. Podchycením studentů již od prvního ročníku se snažíme výskyt sociálně patologických jevů na škole minimalizovat. Díky komunikačním technologiím jsou třídní učitelé v pravidelném kontaktu s rodiči žáků. Řeší ihned problémy žáků v oblasti vzdělávání i v oblasti chování. Po celou dobu studia vedeme studenty k rozvoji vlastní osobnosti, motivujeme 9

11 studenty bohatou nabídkou kulturních akcí, odborných exkurzí, besed a sportovních soutěží. Škola využívá několik let cílené programy, besedy a různé komponované programy organizované jinými subjekty. Pro studenty nižšího gymnázia (sekundy a tercie, 1.C a 2.C) využívá dvouletý program Posilování pozitivních životních hodnot a postojů, jehož garantem je KPPP v Praze 8. Nově jsme pro studenty nižšího gymnázia zavedli výukový program Etiketa do škol, který zajišťují externí spolupracovníci. Studentům kvart a kvint nabízíme Program protidrogové prevence, který zajišťují externí odborníci. Využíváme možnosti spolupráce s odborníky PL v Bohnicích. Škola úzce spolupracuje v oblasti prevence se školní psycholožkou Dr. I. Světlou, která je zároveň oblastním metodikem prevence. Závažné problémy v oblasti sociálně patologických jevů, se ve škole neobjevily. Funkci školního metodika prevence vykonává zástupkyně ředitelky školy, Mgr. Ivana Kašparová. Přehled akcí ve školním roce 2013/14 Jak studovat na střední škole beseda pro 1. ročníky se školní psycholožkou PhDr. I. Světlou. Praktická první pomoc aktivní workshop pro studenty prvních ročníků lektorka p. M. Eliášová, ABC první pomoc, s.r.o. Čas proměn výchovně vzdělávací program o úskalí dospívání pro primy Program preventivních aktivit Posilování pozitivních životních hodnot a postojů ve spolupráci s KPPP v Praze 8, dvouletý program pro sekundy, tercie, 1.C a 2.C Etiketa do škol Program pro 3.A, 3.B, 1.C Poradna on line Etiketa do škol pro pokročilé Program pro 4.A, 4.B, 2.C Poradna on line S Tebou o Tobě výchovně vzdělávací program o reprodukčním zdraví pro dívky (5 A,B a 3.C) 10

12 Beseda o kriminalitě mládeže Josef Klíma Zločin kolem nás komponovaný program pro 5.A, 5.B Návykové látky kolem nás komponovaný program pro 4.A, 4.B, 2.C - MUDr. Jiří Presl Klára 3847 aneb příliš mnoho hvězd Divadelní představení k problematice holokaustu pro 5.C, 4.B Lidská sexualita: hygienická, reprodukční a právní rizika MUDr. Jaroslav Zvěřina, program pro 6.A, 6.B, 4.C Islám, světový terorismus a kriminalita JUDr. Miloslav Dočekal Beseda o organizovaném zločinu pro 7.A, 7.B První pomoc při nenadálých situacích pro 7.A, 7.B, 5.C lektorka p.m.eliášová, ABC první pomoc, s.r.o. Soudcovská unie vzdělávací projekt pro studenty vyššího gymnázia, spolupráce s odborníky Soudu pro Prahu 1 Psychologie vzdělávací projekt k problematice zdravotně znevýhodněných spoluobčanů - pro studenty vyššího gymnázia, spolupráce s odborníky PL Bohnice 3. Egická výchova a environmentální výchova Ve škole je jmenován koordinátor EVVO, škola má zpracovaný Školní program EVVO, který je přílohou ŠVP. Pro každý rok je vypracován plán práce EVVO, který je následně vyhodnocován. Oblast environmentální výchovy je pečlivě podchycena ve Školním vzdělávacím plánu. Ve školním roce 2013 / 2014 jsme se opět zapojili do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola. Od června 2012 nese gymnázium titul Ekoškola. Program Ekoškola je postaven tak, aby žáci sledovali egický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšovali prostředí ve škole a jejím okolí. Vyučující využívají pracovní listy Ekoškoly s environmentálními tématy ve výuce chemie, českého a anglického jazyka a občanské výchovy. V budově třídíme papír, plasty, použité baterie a hliníkové plechovky. 11

13 Studenti napříč všemi ročníky pracují v Ekotýmu. Snaží se zapojit studenty prvních ročníků do režimu třídění odpadů a udržování hezkého prostředí školy. Protože jsme kvůli rekonstrukci školy a stavebnímu ruchu nemohli využívat plně venkovní areál, soustředili jsme se na zlepšení vnitřních prostorů školy. Uspořádali jsme soutěž pro třídní kolektivy o nejhezčí výzdobu a pořádek ve třídě. Pro zájemce se uskutečnila exkurze do JE Temelín. Vybrané třídy navštívily Spalovnu Malešice a Muzeum vodárenství v Podolí. Mladší třídy absolvovaly program ve Stanici přírodovědců DDM Hl. m. Prahy, v ZOO Praha a v Botanické zahradě Hl. m. Prahy. 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchova dostává prostor zejména ve výuce jazyků, společenských věd, historie a zeměpisu. V rámci výuky jazyků jsou studenti obou sekcí vedeni k asertivní komunikaci bez jakýchkoliv rasistických a diskriminujících výrazů. Velkým přínosem pro studenty je možnost komunikace s rodilými mluvčími, a to zejména v rámci: - volitelných předmětů konverzace v cizím jazyce - jazykové přípravy a výuky vybraných předmětů v italštině (bilingvní sekce gymnázia) - jazykových a kulturních výměn studentů (italské partnerské školy) - jazykových a poznávacích výjezdů (Anglie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko) - setkání a besed s významnými osobnostmi (zástupci diplomatického sboru Italské republiky, ) - mezinárodní spolupráce na projektech Národní agentury pro evropské vzdělávací projekty podporované EU (Grundtvig) - kontaktu se studenty stážisty v rámci spolupráce s obč. sdružením AFS Multikulturní programy (ve školním roce 2013/2014 škola přijala 1 studenta z Brazílie) - hispánský den akce studentů španělského jazyka k prezentaci čtyř latinskoamerických zemí, jejich kultury, hudby, poezie a kuchyně V rámci výuky českého jazyka a literatury a cizích jazyků byli studenti motivování k posuzování jiných kultur a jejich srovnávání s kulturou vlastní. Specifická situace je v bilingvní česko-italské sekci. Studenti neustále rozšiřují své poznatky o životě v Itálii. Během recipročních výměnných pobytů mají možnost žít přímo v italských rodinách, seznamují se s jejich způsobem života, italskou kulturou, mají možnost porovnávat, a díky své znalosti jazyka, dobře porozumět. Udržují také kontakty s italskou komunitou v Praze, navštěvují akce pořádané Italským kulturním institutem a Společností Dante Alighieri. Společenské vědy a dějepis pak působí na studenty historickými a současnými příklady buď tolerantního a bezproblémového soužití v multikulturní společnosti, nebo naopak velmi negativními jevy, které s sebou přináší soužití s lidmi odlišných kultur, mnohdy velmi nepřátelsky naladěných (holocaust, terorismus, rasismus, náboženská nesnášenlivost). 12

14 K posílení multikulturní výchovy přispěly i doplňkové vzdělávací akce a spolupráce se zahraničními institucemi, např.: - účast studentů na kulturních akcích organizovaných Italským kulturním institutem - účast na akcích konaných v rámci Evropského dne jazyků - spolupráce se Společností Dante Alighieri (studenti mají možnost získat po zkouškách mezinárodně uznávaný certifikát PLIDA) 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Podle Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) z roku 2008 a v souladu s požadavky RVP ZV, RVP GV a RVP DG jsme nejen zařadili environmentální výchovu jako průřezové téma do ŠVP, ale pečlivě jsme připravili propojení přírodovědných oblastí se společenskovědními, zejména s ekonomickými a právními okruhy, tak jak to vyžaduje vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Oblasti učiva egie jsou jednak přímo součástí učebních plánů biologie a zeměpisu, jednak jsou integrovány do učiva chemie, fyziky, občanské výchovy a základů společenských věd. V souladu s principy udržitelného rozvoje zařazujeme dvakrát do roka tematické dny, kdy mladší studenti absolvují soutěže a hry zaměřené na třídění odpadů ve škole a udržení čistoty a pořádku v nejbližším okolí školy. V rámci projektových dnů sami studenti prezentují svoje postoje k ochraně životního prostředí. Vzhledem k tomu, že se naše škola nachází poblíž jednoho z nejcennějších pražských přírodních území, využíváme toho pro časté exkurze do terénu a snažíme se studenty motivovat k ochraně přírody. Během posledních pěti let se výrazně změnilo nakládání s odpady v budově školy. Snížili jsme plýtvání papírem. Zlepšilo se egické povědomí jak studentů, tak pedagogických i ostatních pracovníků školy. Takové změny znamenají posilováni kompetencí k řešení problémů a kompetencí občanských a jsou v souladu s cíli vzdělávání k udržitelnému rozvoji. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Přehled vzdělávacích zájezdů: a) Jazykové a kulturní výměny jako součást výuky v česko italské sekci gymnázia Třída počet studentů místo, škola termín 6.C 20(+ 7 z 5.C) Praha - Liceo C.Marchesi z Padovy září C 17(+ 2 ze 3.a 4.C) Praha, I.I.S. Montesori-Da Vinci Z Porretta terme (Bologna) květen

15 Řím výběr 8 studentů z 5.C a 1student ze 4.C spolupráce se spol.cias z Říma listopad 2013 Řím a Palermo výběr studentů ze 3.C a 4.C účast na Giorna delle Legalita květen 2014 b) Jazykové, kulturní a poznávací zájezdy: Velká Británie YORK studenti NG září 2013 Španělsko Valencie studenti VG září 2013 c) Poznávací zájezdy organizované pro studenty a rodiče v období volných dnů a prázdnin Poznávací zájezd severní Itálie říjen 2013 Předvánoční zájezd do Vídně listopad 2013 Předvánoční zájezd do Drážďan prosinec 2013 Poznávací zájezd do Francie Paříž květen 2014 Pobytový zájezd do Itálie- Lido di Classe červenec 2014 Kurzy: a) Lyžařské kurzy (5) 2. A 26 žáků Horní Mísečky B 28 žáků Horní Mísečky C 14 žáků Horní Mísečky A 26 žáků Horní Mísečky B 25 žáků Klínovec b) Vodácké kurzy (3) 7. A + 5. C 25 žáků Vltava B 18 žáků Vltava B 22 žáků Vltava Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou a) Doplňkové vzdělávací akce Návštěvy koncertů, divadelních a filmových přestavení Škola organizuje pravidelně každý rok pro studenty návštěvy výstav, koncertů, divadelních a filmových představení na podporu estetické výchovy, výuky humanitních předmětů i jako prevenci proti sociálně patologickým jevům. Za přínosné lze také 14

16 považovat návštěvy divadelních představení v anglickém (The Murder in Wimbledon, The Detectives), francouzském (Moliere) nebo italském originále. Besedy, přednášky, exkurze a výstavy Již tradičně desítky kvalitních akcí doplňují výuku. Studenti se zúčastnili celé řady exkurzí s odbornou tematikou, návštěvy vědeckých pracovišť a různých výukových programů. Uskutečnily se 2 besedy s kulturní a politickou tématikou s hudebním skladatelem, zpěvákem, politikem a podnikatelem panem Michaelem Kocábem, beseda se sportovním komentátorem Dušanem Zárubou, beseda s astronomem RNDr. Jiřím Grygarem, beseda se spisovatelkou Terezou Meravou, se spisovatelkou Irenou Douskovou a beseda s Petrem Drholcem osobním přítelem Bohumila Hrabala. Školu navštívil i primátor HMP pan RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. spolu s radní pro školství MHMP paní Mgr. Ludmilou Štvánovou a besedovali se studenty. b) Zájmové aktivity Zajímavá matematika řešení netradičních matematických úloh pro studenty z nižšího gymnázia se zájmem o matematiku Zajímavá fyzika problémové úlohy z fyziky pro chytré hlavy (studenti NG) Studentský časopis PRVOČÍSLO vydávali studenti 4.C Hudební kroužek - Magické flétny Gymnázia Ústavní a Pěvecký sbor GGG Gymnázia Ústavní připravují tradičně koncerty ve škole a řadu vystoupení i mimo školu Sportovní kroužky - sportovní aktivity studentů jsou rozvíjeny v rámci nepovinného předmětu Sportovní hry Logika určeno pro studenty maturitních ročníků k přípravě na VŠ Klub mladého diváka - (60 studentů) každý člen zhlédl 6 divadelních představení z více než 100 nabízených divadelních her 15

17 8. Soutěže a) Účast studentů v olympiádách MATEMATICKÉ SOUTĚŽE Soutěž Kategorie Jméno, tř. Školní Obvodní Regionální MO A Vít Fojtík 7.A účast B Veronika Mariničová 6.B usp. účast Vojtěch David 6.B usp. účast Jan Trnovský 6.B usp. účast C Daniel Nigrin 5.A usp. 33. Adéla Kubíčková 5.A usp. Z9 Kaňková Zuzana 4.B usp. 2. účast Ditrich Jakub 4.B usp Z8 Vojtěch Pruška 3.B usp. Petr Šmíd 3.B usp. účast Z7 Adéla Pražská 2.B usp. 1. Michal Krtouš 2.B usp. 3. Ondřej Měšťan 2.A usp. 5. Filip Rott 2.A usp. účast Z6 Jan Koníř 1.A usp. 11. Patrik Pánek 1.A usp. 15. Jasmína Chase usp. 15. Vojtěch Bičák 1.A usp. 15. Kristýna Svobodová 1.A usp. účast Ludmila Polanská 1. A usp. účast Hana Hofmanová 1.A usp. účast Veronika Benešová 1.A usp. účast Pythágoriáda 6.ročník Jan Koníř 1.A usp. 6. Klokan Benjamín Měšťan Ondřej 2.A 1. Kryštof Rejka 1.B 2. Kadet Daniel Nagy 4.B 1. Kristýna Hrušková 3.B 2. Junior Martin Kejmar 6.A 1. Filip Khunt 6.A 2. Student Tomáš Nagy 7.A 1. Tereza Fleková 7.B 2. Soutěž ve finanční Natálie Dařílková 3.B účast gramotnosti Vojtěch Pruška 3.B účast Darek Fojt 3.B účast Jiří Sehnal 5.A 1. účast Tereza Fleková 7.B 2. účast Lukáš Jabůrek 7.B 3. účast Celostátní 16

18 FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE Soutěž Kategorie Jméno, tř. Školní Obvodní Regionální FO D Daniel Nigrin 5.A úsp. úsp. Adéla Kubíčková 5.A úsp. úsp. Daniela Lichnovská 5.A účast účast Jan Sekera úsp. účast Martin Kolář účast Marek Molčanyi účast C Veronika Mariničová úsp. Astronomická olympiáda Filip Rott 2.A 1. CHEMICKÉ SOUTĚŽE Soutěž Kategorie Jméno, tř. Školní Okresní Krajské CHO D Hoťť Petr 4.A 1. Oml. Ditrich Jakub 4.B Železník Václav 4.A Lipták Vojtěch 4.A 4. Adamík Jakub 4.B 5. C Halířová Petra 5.A Pokorná Lucie 5.A Lichnovská Daniela 5.A 3. Houdová Eliška 5.A 4. Pokorný Jiří 5.B 5. B Fleková Tereza 7.B Fojtík Vít 7.A Celostátní Celostátní BIOLOGICKÉ SOUTĚŽE Soutěž Kategorie Jméno, tř. Školní BO A Lucie Glancová 7.A 1. Jakub Opršal 7.B 2. Tomáš Matějů 7.A 3. Obvodní Regionální B C D Radek Novotný 6.B 1. Tereza Mašková 6.B 2. Jakub Miškovský 5.B 3. Fedačková 4.B 1. Matrasová 4.B 2. Pruška 3.B 3. Malinovská 3.A 4. Pražská 2.B 1. Josefus 2.B 2. Hausman M. 2.B 3. Hausman J

19 Bradáč 2.B 5. Linhart 2.B 6. Černý 2.B 7. Škrabala 2.B 8. Křeček 2.B 9. ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽE Soutěž Zeměpisná olympiáda Kategorie Jméno, třída Školní Obvodní Krajské 54 účastníků A Pánek Patrik 1.A Bičák Vojtěch 1.A Sedláčková Amálie 1.A účastníků B Měšťan Ondřej 2.A Tůma Filip 2.B Linhart Dominik 2.A Hausmann Jiří 2.A Pinkwart Marvin 2.A účastníků C Vozábal Ondřej 4.B Vejdělek Štěpán 2.C Stehno Antonín 3.B účastníků Nekola Petr 8.B D Špinka Karel 5.A Neuschl Ondřej 5.C Pražský glóbus 14 účastníků Oblastní Závěrečné A Měšťan Ondřej 2.A 1. postup 11. Jabůrek Ondřej 2.B 2. Matras Daniel 2.A účastníků Vozábal Ondřej 4.B 1. postup 18. B Pruška Vojtěch 3.B 2. postup 15. Stehno Antonín 3.B účastníků C Nekola Petr 8.B 1. postup 26. Dědek Martin 8.B 2. - Foltýn Lukáš 6.A 3. Celostátní 18

20 b) Přehled dalších soutěží Sportovní soutěže Umístění v obvodních kolech (v celopražském) Sport Mladší žáci Starší žáci Dorost (VG) hoši dívky hoši dívky hoši dívky Atletika, přespol. běh 3 2 Basketbal Florbal 3 6 Házená Kopaná 4 Přehazovaná 6 Softbal Mix5 3 Streetbal T-ball 3 Šplh 3 Volejbal v ČR Konverzační soutěže Anglický jazyk Klára Grubnerová,2. A 2. místo v obvodním kole Jana Matrasová, 4. B 2. místo v obvodním kole Veronika Spiesová, 5. B účast v celopražském kole Tomáš Janovský, 3.B 4.místo v soutěži časopisu Gate Lights, Camera Action Vojtěch Muller, 3.B 12.místo v soutěži časopisu Gate Lights, Camera Action Španělština Soutěž pro mladé hispanisty Vojta Vilímec,4.A a Petra Chmelíková, 4.B oba v první desítce 19

21 Francouština Lucie Hudíková,4.B krajské konverzační soutěže kategorie A1 Tereza Šlesingerová,6.B krajské konverzační soutěže kategorie B2 Latina Soutěž v jazyce latinském - Certamen Latinum Lucie Kolářová, 8. A 4.místo v celostátním kole Informatika Naši studenti se zúčastnili informatické soutěže Bořík informatiky v kategorii Benjamin a Kadet. Michaela Kaňová, 3.A se stala úspěšnou řešitelkou národního kola v kategorii kadet. Výtvarné soutěže Školní fotografické soutěže Vzpomínky na prázdniny se zúčastnilo 118 účastníků. MLADŠÍ kategorie: 1.místo: Michaela Hlaváčová, 2.A 2.místo: Marvin Pinkwart, 2.A 2.místo: Ludmila Polanská 1.A 3.místo: Ema Traxmandlová 1.A Čestné uznání: Ondřej Měšťan 2.A Jan Koníř 1.A Jakub Švajda 1.A Helena Chytková 2.A STARŠÍ kategorie: 1.místo: Viktor Chomiak 7.B 2.místo: Kristýna Polanská 3.A 3.místo: Michaela Procházková 6.B Čestné uznání: Michaela Šedivá 4.B 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

II. Pracovníci školy, školského zařízení

II. Pracovníci školy, školského zařízení Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou uváděné podle stavu k 31.8.2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není dále uvedeno jinak) I. Základní údaje

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8. 204 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 9 2.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více