Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol"

Transkript

1 I. Základní údaje o škole 1. Název školy 2. Ředitel a statutární zástupce školy 3. Webové stránky školy 4. Součásti školy a jejich cílová kapacita 5. Obory vzdělání 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/ Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy 9. Školská rada II. Pracovníci školy 1. Pedagogičtí pracovníci 2. Nepedagogičtí pracovníci školy III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků 2. Průměrný počet žáků na třídu / studijní skupinu a učitele 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5. Výsledky maturitních zkoušek 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2014/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 10. Ověřování výsledků vzdělávání 11. Školní vzdělávací programy 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora IV V. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství 2. Prevence sociálně patologických jevů 3. Egická výchova a environmentální výchova 4. Multikulturní výchova 5. Výchova k udržitelnému rozvoji 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 7. Mimoškolní aktivity 8. Soutěže 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů 10. Spolupráce školy s partnery Další aktivity, prezentace VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Úvodní komentář 2. Náklady a výnosy hlavní činnosti 3. Náklady a výnosy doplňkové činnosti 4. Fondy 5. Evidence majetku 6. Pohledávky a závazky 7. Kontrolní činnost

2 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: GYMNÁZIUM, PRAHA 8, ÚSTAVNÍ 400 Identifikátor zařízení: IZO: IČO: Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č. j.: / Ředitel a statutární zástupce ředitele: Ředitelka školy: RNDr. Helena Štěrbová tel./fax.: Statut. zástupkyně: RNDr. Dana Vitáková tel.: Webové stránky školy: 4. Součásti školy a jejich cílová kapacita: Gymnázium cílová kapacita 730 studentů 1

3 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje škola kód název oboru/ vzdělávacího programu cílová kapacita oboru/programu poznámka Gymnázium K/81 Gymnázium 550 Gymnázium K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (italském) 400 Gymnázium K/41 Gymnázium všeobecné 270 Obor není vyučován prozatím z důvodu omezené prostorové kapacity budovy Cílová kapacita školy Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: a) nové obory b) zrušené obory: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) Ústavní 400, Praha 8 (vlastníkem objektu je MČ Praha 8) b) jiná Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Prostorové podmínky jsou pro současný provoz školy vyhovující. Interní materiální podmínky jsou dobré a umožňují kvalitní výuku a realizaci moderního pojetí výuky v duchu ŠVP. Kmenové učebny jsou vybaveny novým, funkčně i esteticky vyhovujícím nábytkem, který splňuje požadované normy. Škola má k dispozici speciálně vybavené odborné učebny (chemie, biologie, fyzika, zeměpis, český jazyk, matematika), 3 laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů, 4 multimediální jazykové učebny, 2 počítačové učebny, učebnu hudební výchovy, učebnu výtvarné výchovy, 2 tělocvičny, gymnastický sál, posilovnu a venkovní hřiště s umělým povrchem. Kmenové učebny jsou vybaveny základní multimediální technikou. Žáci i učitelé mohou využívat knihovnu, která nabízí přes tisíc svazků. Ve volných hodinách mají žáci přístup do jedné z učeben výpočetní techniky. 2

4 9. Školská rada - zřízena (Usnesení rady hl. m. Prahy č.0330 ze dne Předseda rady školy: Členové rady školy: prim. MUDr. Václav Dvořák p. Roman Petrus MUDr. Martina Moudrá Mgr. Ivana Nováková Mgr. Zdeněk Štarman RNDr. Dana Vitáková Rada školy bude pokračovat ve své činnosti v rámci kompetencí, které ji vymezuje 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium , ,9 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků Gymnázium škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let

5 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 10 Semináře a kurzy k nové maturitě kurzy 3 4 zaměření odborné a jazykové, prevence, výchovné poradenství, mezinárodní spolupráce metodologie výuky, biologie, egie, historie, Studium HUZ PUP, zadavatel, ŠMK, předsedové MK počet účastníků 30 2 vzdělávací instituce Decartes, OUP a Education First, KPPP P-8, PPP P-8, ČEZ, MŠMT, MZV ČR, SÚZ Praha, Erasmus Plus, OxfordUniversity Press, OUP PřF JU, PedF UK, UDVZ pracovníků ve školství 6 CERMAT, NIDV školský management 2 Organizace MZ CERMAT rozšiřování aprobace 0 jiné (uvést jaké) - e) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 22 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 8 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 10 8,7 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře - kurzy - jiné (uvést jaké) - 4

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 6 - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy 2 - přestoupili na jinou školu: 7 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - b) vzdělávání při zaměstnání Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium 29,2 12,6 b) vzdělávání při zaměstnání Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnázium počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Gymnázium prospělo s vyznamenáním 216 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 2 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 99,69% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 55,52 z toho neomluvených 0,275 b) vzdělávání při zaměstnání Výsledky maturitních zkoušek škola Gymnázium MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 78 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 3 0 prospěl s vyznamenáním 25 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 52 0 neprospěl 1 0 6

8 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ b) Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x obor: x počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Vietnam 2 Bělorusko 2 Kazachstán 1 Ukrajina 6 Slovensko 3 Bosna a Hercegovina 1 Bulharsko 1 Brazílie 1 Rusko 3 Německo 1 Itálie 1 Jordánsko 1 7

9 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Škola nemá bezbariérový přístup. Ve školním roce 2013/2045 nebyl žádný student vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Nadaní studenti jsou zapojováni do různých projektů, olympiád a soutěží, včetně mezinárodních. 10. Ověřování výsledků vzdělávání SCIO testy Vector 1 srovnávací testování z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů 5. A, 5. B, 3.C SCIO maturitní trénink on-line testování studentů maturitních tříd 8. A, 8. B, 6. C. SCIO pilotní testování studentů předmaturitních ročníků 7. A, 7. B, 5. C. Matematický klokan - mezinárodní matematická soutěž pro nižší gymnázium, nejlepší výkony v tabulce na str. 16. Úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ - počet absolventů školy přijatých na VŠ pro akademický rok 2014/15 - procento úspěšnosti: 8. A 96 %, 8. B 100 %, 6. C 96 %. Studenti si každoročně volí široké spektrum oborů VŠ, stále velký zájem je o studium na VŠE, stoupá zájem o studijní obory nabízené ČVUT, preferované jsou i LF UK, FF UK, Fakulta humanitních studií UK, Fakulta sociálních věd UK, ZU Praha atd. 11. Školní vzdělávací programy Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle nového ŠVP GÚ (ŠVP G Ústavní Praha 8 čj.: 1 127/2007) ve všech ročnících (prima oktáva). V bilingvní sekci gymnázia se vyučovalo podle nového ŠVP, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG) v 1. až 5. ročníku. ŠVP Gymnázia Ústavní je elektronicky přístupný na 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka cizích jazyků je jednou z priorit ŠVP G a ŠVP DG. Tomuto faktu odpovídá: - příznivá hodinová dotace pro výuku cizích jazyků i konverzací v cizích jazycích - personální politika školy a snaha o výraznější zapojování rodilých mluvčí do výuky - zapojení školy do Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky - zapojení školy do mezinárodních projektů Výsledky společné i profilové části MZ ve školním roce 2013/2014 opět potvrdily vysokou úroveň znalostí a dovedností maturantů gymnázia ve výše uvedené oblasti. 13. Vzdělávací programy VOŠ

10 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola Domovy mládeže V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Ve škole působí kvalifikovaná výchovná poradkyně, která spolupracuje s psycholožkou z PPP v Praze 8. Dle potřeby psycholožka dochází do školy k řešení případných problémů. Ve spolupráci se školní psycholožkou zajišťuje výchovná poradkyně rovněž kariérní poradenství (testy studijní orientace). Práce výchovné poradkyně a externí psycholožky je trvale zaměřena na následující problematiku: - poradenství poskytované studentům v oblasti studijní, sociální a kariérní - sociometrická šetření ve třídách se zaměřením na zkoumání klimatu a interpersonálních vztahů v třídních kolektivech - odbornou pomoc v případě psychických problémů studentů vyplývajících z rodinných problémů nebo přechodných studijních neúspěchů - poradenství poskytované rodičům studentů - úzkou spolupráci výchovné poradkyně a školní psycholožky s třídními učiteli, kteří situaci ve třídách monitorují a včas upozorňují na případné anomálie v chování studentů nebo výkyvy jejich studijních výkonů. 2. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný Minimální program prevence, součástí kterého je i Program prevence šikany. V rámci těchto programů se snažíme o systematické, nepřetržité a nenásilné pozitivní působení na studenty po celou dobu studia. Naším cílem je minimalizovat a eliminovat případné sociálně patologické jevy ve škole. Klademe velký důraz na vytváření přátelských vztahů a atmosféry v kolektivu, vzájemnou komunikaci, toleranci, partnerskou spolupráci, na posilování vlastního sebevědomí a sebedůvěry, upevňování pocitu odpovědnosti za sebe a své jednání, na rozvíjení zralých forem soužití s druhými lidmi, odolnosti proti stresu a odmítání všech forem sebedestrukce. Podchycením studentů již od prvního ročníku se snažíme výskyt sociálně patologických jevů na škole minimalizovat. Díky komunikačním technologiím jsou třídní učitelé v pravidelném kontaktu s rodiči žáků. Řeší ihned problémy žáků v oblasti vzdělávání i v oblasti chování. Po celou dobu studia vedeme studenty k rozvoji vlastní osobnosti, motivujeme 9

11 studenty bohatou nabídkou kulturních akcí, odborných exkurzí, besed a sportovních soutěží. Škola využívá několik let cílené programy, besedy a různé komponované programy organizované jinými subjekty. Pro studenty nižšího gymnázia (sekundy a tercie, 1.C a 2.C) využívá dvouletý program Posilování pozitivních životních hodnot a postojů, jehož garantem je KPPP v Praze 8. Nově jsme pro studenty nižšího gymnázia zavedli výukový program Etiketa do škol, který zajišťují externí spolupracovníci. Studentům kvart a kvint nabízíme Program protidrogové prevence, který zajišťují externí odborníci. Využíváme možnosti spolupráce s odborníky PL v Bohnicích. Škola úzce spolupracuje v oblasti prevence se školní psycholožkou Dr. I. Světlou, která je zároveň oblastním metodikem prevence. Závažné problémy v oblasti sociálně patologických jevů, se ve škole neobjevily. Funkci školního metodika prevence vykonává zástupkyně ředitelky školy, Mgr. Ivana Kašparová. Přehled akcí ve školním roce 2013/14 Jak studovat na střední škole beseda pro 1. ročníky se školní psycholožkou PhDr. I. Světlou. Praktická první pomoc aktivní workshop pro studenty prvních ročníků lektorka p. M. Eliášová, ABC první pomoc, s.r.o. Čas proměn výchovně vzdělávací program o úskalí dospívání pro primy Program preventivních aktivit Posilování pozitivních životních hodnot a postojů ve spolupráci s KPPP v Praze 8, dvouletý program pro sekundy, tercie, 1.C a 2.C Etiketa do škol Program pro 3.A, 3.B, 1.C Poradna on line Etiketa do škol pro pokročilé Program pro 4.A, 4.B, 2.C Poradna on line S Tebou o Tobě výchovně vzdělávací program o reprodukčním zdraví pro dívky (5 A,B a 3.C) 10

12 Beseda o kriminalitě mládeže Josef Klíma Zločin kolem nás komponovaný program pro 5.A, 5.B Návykové látky kolem nás komponovaný program pro 4.A, 4.B, 2.C - MUDr. Jiří Presl Klára 3847 aneb příliš mnoho hvězd Divadelní představení k problematice holokaustu pro 5.C, 4.B Lidská sexualita: hygienická, reprodukční a právní rizika MUDr. Jaroslav Zvěřina, program pro 6.A, 6.B, 4.C Islám, světový terorismus a kriminalita JUDr. Miloslav Dočekal Beseda o organizovaném zločinu pro 7.A, 7.B První pomoc při nenadálých situacích pro 7.A, 7.B, 5.C lektorka p.m.eliášová, ABC první pomoc, s.r.o. Soudcovská unie vzdělávací projekt pro studenty vyššího gymnázia, spolupráce s odborníky Soudu pro Prahu 1 Psychologie vzdělávací projekt k problematice zdravotně znevýhodněných spoluobčanů - pro studenty vyššího gymnázia, spolupráce s odborníky PL Bohnice 3. Egická výchova a environmentální výchova Ve škole je jmenován koordinátor EVVO, škola má zpracovaný Školní program EVVO, který je přílohou ŠVP. Pro každý rok je vypracován plán práce EVVO, který je následně vyhodnocován. Oblast environmentální výchovy je pečlivě podchycena ve Školním vzdělávacím plánu. Ve školním roce 2013 / 2014 jsme se opět zapojili do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola. Od června 2012 nese gymnázium titul Ekoškola. Program Ekoškola je postaven tak, aby žáci sledovali egický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšovali prostředí ve škole a jejím okolí. Vyučující využívají pracovní listy Ekoškoly s environmentálními tématy ve výuce chemie, českého a anglického jazyka a občanské výchovy. V budově třídíme papír, plasty, použité baterie a hliníkové plechovky. 11

13 Studenti napříč všemi ročníky pracují v Ekotýmu. Snaží se zapojit studenty prvních ročníků do režimu třídění odpadů a udržování hezkého prostředí školy. Protože jsme kvůli rekonstrukci školy a stavebnímu ruchu nemohli využívat plně venkovní areál, soustředili jsme se na zlepšení vnitřních prostorů školy. Uspořádali jsme soutěž pro třídní kolektivy o nejhezčí výzdobu a pořádek ve třídě. Pro zájemce se uskutečnila exkurze do JE Temelín. Vybrané třídy navštívily Spalovnu Malešice a Muzeum vodárenství v Podolí. Mladší třídy absolvovaly program ve Stanici přírodovědců DDM Hl. m. Prahy, v ZOO Praha a v Botanické zahradě Hl. m. Prahy. 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchova dostává prostor zejména ve výuce jazyků, společenských věd, historie a zeměpisu. V rámci výuky jazyků jsou studenti obou sekcí vedeni k asertivní komunikaci bez jakýchkoliv rasistických a diskriminujících výrazů. Velkým přínosem pro studenty je možnost komunikace s rodilými mluvčími, a to zejména v rámci: - volitelných předmětů konverzace v cizím jazyce - jazykové přípravy a výuky vybraných předmětů v italštině (bilingvní sekce gymnázia) - jazykových a kulturních výměn studentů (italské partnerské školy) - jazykových a poznávacích výjezdů (Anglie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko) - setkání a besed s významnými osobnostmi (zástupci diplomatického sboru Italské republiky, ) - mezinárodní spolupráce na projektech Národní agentury pro evropské vzdělávací projekty podporované EU (Grundtvig) - kontaktu se studenty stážisty v rámci spolupráce s obč. sdružením AFS Multikulturní programy (ve školním roce 2013/2014 škola přijala 1 studenta z Brazílie) - hispánský den akce studentů španělského jazyka k prezentaci čtyř latinskoamerických zemí, jejich kultury, hudby, poezie a kuchyně V rámci výuky českého jazyka a literatury a cizích jazyků byli studenti motivování k posuzování jiných kultur a jejich srovnávání s kulturou vlastní. Specifická situace je v bilingvní česko-italské sekci. Studenti neustále rozšiřují své poznatky o životě v Itálii. Během recipročních výměnných pobytů mají možnost žít přímo v italských rodinách, seznamují se s jejich způsobem života, italskou kulturou, mají možnost porovnávat, a díky své znalosti jazyka, dobře porozumět. Udržují také kontakty s italskou komunitou v Praze, navštěvují akce pořádané Italským kulturním institutem a Společností Dante Alighieri. Společenské vědy a dějepis pak působí na studenty historickými a současnými příklady buď tolerantního a bezproblémového soužití v multikulturní společnosti, nebo naopak velmi negativními jevy, které s sebou přináší soužití s lidmi odlišných kultur, mnohdy velmi nepřátelsky naladěných (holocaust, terorismus, rasismus, náboženská nesnášenlivost). 12

14 K posílení multikulturní výchovy přispěly i doplňkové vzdělávací akce a spolupráce se zahraničními institucemi, např.: - účast studentů na kulturních akcích organizovaných Italským kulturním institutem - účast na akcích konaných v rámci Evropského dne jazyků - spolupráce se Společností Dante Alighieri (studenti mají možnost získat po zkouškách mezinárodně uznávaný certifikát PLIDA) 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Podle Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) z roku 2008 a v souladu s požadavky RVP ZV, RVP GV a RVP DG jsme nejen zařadili environmentální výchovu jako průřezové téma do ŠVP, ale pečlivě jsme připravili propojení přírodovědných oblastí se společenskovědními, zejména s ekonomickými a právními okruhy, tak jak to vyžaduje vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Oblasti učiva egie jsou jednak přímo součástí učebních plánů biologie a zeměpisu, jednak jsou integrovány do učiva chemie, fyziky, občanské výchovy a základů společenských věd. V souladu s principy udržitelného rozvoje zařazujeme dvakrát do roka tematické dny, kdy mladší studenti absolvují soutěže a hry zaměřené na třídění odpadů ve škole a udržení čistoty a pořádku v nejbližším okolí školy. V rámci projektových dnů sami studenti prezentují svoje postoje k ochraně životního prostředí. Vzhledem k tomu, že se naše škola nachází poblíž jednoho z nejcennějších pražských přírodních území, využíváme toho pro časté exkurze do terénu a snažíme se studenty motivovat k ochraně přírody. Během posledních pěti let se výrazně změnilo nakládání s odpady v budově školy. Snížili jsme plýtvání papírem. Zlepšilo se egické povědomí jak studentů, tak pedagogických i ostatních pracovníků školy. Takové změny znamenají posilováni kompetencí k řešení problémů a kompetencí občanských a jsou v souladu s cíli vzdělávání k udržitelnému rozvoji. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Přehled vzdělávacích zájezdů: a) Jazykové a kulturní výměny jako součást výuky v česko italské sekci gymnázia Třída počet studentů místo, škola termín 6.C 20(+ 7 z 5.C) Praha - Liceo C.Marchesi z Padovy září C 17(+ 2 ze 3.a 4.C) Praha, I.I.S. Montesori-Da Vinci Z Porretta terme (Bologna) květen

15 Řím výběr 8 studentů z 5.C a 1student ze 4.C spolupráce se spol.cias z Říma listopad 2013 Řím a Palermo výběr studentů ze 3.C a 4.C účast na Giorna delle Legalita květen 2014 b) Jazykové, kulturní a poznávací zájezdy: Velká Británie YORK studenti NG září 2013 Španělsko Valencie studenti VG září 2013 c) Poznávací zájezdy organizované pro studenty a rodiče v období volných dnů a prázdnin Poznávací zájezd severní Itálie říjen 2013 Předvánoční zájezd do Vídně listopad 2013 Předvánoční zájezd do Drážďan prosinec 2013 Poznávací zájezd do Francie Paříž květen 2014 Pobytový zájezd do Itálie- Lido di Classe červenec 2014 Kurzy: a) Lyžařské kurzy (5) 2. A 26 žáků Horní Mísečky B 28 žáků Horní Mísečky C 14 žáků Horní Mísečky A 26 žáků Horní Mísečky B 25 žáků Klínovec b) Vodácké kurzy (3) 7. A + 5. C 25 žáků Vltava B 18 žáků Vltava B 22 žáků Vltava Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou a) Doplňkové vzdělávací akce Návštěvy koncertů, divadelních a filmových přestavení Škola organizuje pravidelně každý rok pro studenty návštěvy výstav, koncertů, divadelních a filmových představení na podporu estetické výchovy, výuky humanitních předmětů i jako prevenci proti sociálně patologickým jevům. Za přínosné lze také 14

16 považovat návštěvy divadelních představení v anglickém (The Murder in Wimbledon, The Detectives), francouzském (Moliere) nebo italském originále. Besedy, přednášky, exkurze a výstavy Již tradičně desítky kvalitních akcí doplňují výuku. Studenti se zúčastnili celé řady exkurzí s odbornou tematikou, návštěvy vědeckých pracovišť a různých výukových programů. Uskutečnily se 2 besedy s kulturní a politickou tématikou s hudebním skladatelem, zpěvákem, politikem a podnikatelem panem Michaelem Kocábem, beseda se sportovním komentátorem Dušanem Zárubou, beseda s astronomem RNDr. Jiřím Grygarem, beseda se spisovatelkou Terezou Meravou, se spisovatelkou Irenou Douskovou a beseda s Petrem Drholcem osobním přítelem Bohumila Hrabala. Školu navštívil i primátor HMP pan RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. spolu s radní pro školství MHMP paní Mgr. Ludmilou Štvánovou a besedovali se studenty. b) Zájmové aktivity Zajímavá matematika řešení netradičních matematických úloh pro studenty z nižšího gymnázia se zájmem o matematiku Zajímavá fyzika problémové úlohy z fyziky pro chytré hlavy (studenti NG) Studentský časopis PRVOČÍSLO vydávali studenti 4.C Hudební kroužek - Magické flétny Gymnázia Ústavní a Pěvecký sbor GGG Gymnázia Ústavní připravují tradičně koncerty ve škole a řadu vystoupení i mimo školu Sportovní kroužky - sportovní aktivity studentů jsou rozvíjeny v rámci nepovinného předmětu Sportovní hry Logika určeno pro studenty maturitních ročníků k přípravě na VŠ Klub mladého diváka - (60 studentů) každý člen zhlédl 6 divadelních představení z více než 100 nabízených divadelních her 15

17 8. Soutěže a) Účast studentů v olympiádách MATEMATICKÉ SOUTĚŽE Soutěž Kategorie Jméno, tř. Školní Obvodní Regionální MO A Vít Fojtík 7.A účast B Veronika Mariničová 6.B usp. účast Vojtěch David 6.B usp. účast Jan Trnovský 6.B usp. účast C Daniel Nigrin 5.A usp. 33. Adéla Kubíčková 5.A usp. Z9 Kaňková Zuzana 4.B usp. 2. účast Ditrich Jakub 4.B usp Z8 Vojtěch Pruška 3.B usp. Petr Šmíd 3.B usp. účast Z7 Adéla Pražská 2.B usp. 1. Michal Krtouš 2.B usp. 3. Ondřej Měšťan 2.A usp. 5. Filip Rott 2.A usp. účast Z6 Jan Koníř 1.A usp. 11. Patrik Pánek 1.A usp. 15. Jasmína Chase usp. 15. Vojtěch Bičák 1.A usp. 15. Kristýna Svobodová 1.A usp. účast Ludmila Polanská 1. A usp. účast Hana Hofmanová 1.A usp. účast Veronika Benešová 1.A usp. účast Pythágoriáda 6.ročník Jan Koníř 1.A usp. 6. Klokan Benjamín Měšťan Ondřej 2.A 1. Kryštof Rejka 1.B 2. Kadet Daniel Nagy 4.B 1. Kristýna Hrušková 3.B 2. Junior Martin Kejmar 6.A 1. Filip Khunt 6.A 2. Student Tomáš Nagy 7.A 1. Tereza Fleková 7.B 2. Soutěž ve finanční Natálie Dařílková 3.B účast gramotnosti Vojtěch Pruška 3.B účast Darek Fojt 3.B účast Jiří Sehnal 5.A 1. účast Tereza Fleková 7.B 2. účast Lukáš Jabůrek 7.B 3. účast Celostátní 16

18 FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE Soutěž Kategorie Jméno, tř. Školní Obvodní Regionální FO D Daniel Nigrin 5.A úsp. úsp. Adéla Kubíčková 5.A úsp. úsp. Daniela Lichnovská 5.A účast účast Jan Sekera úsp. účast Martin Kolář účast Marek Molčanyi účast C Veronika Mariničová úsp. Astronomická olympiáda Filip Rott 2.A 1. CHEMICKÉ SOUTĚŽE Soutěž Kategorie Jméno, tř. Školní Okresní Krajské CHO D Hoťť Petr 4.A 1. Oml. Ditrich Jakub 4.B Železník Václav 4.A Lipták Vojtěch 4.A 4. Adamík Jakub 4.B 5. C Halířová Petra 5.A Pokorná Lucie 5.A Lichnovská Daniela 5.A 3. Houdová Eliška 5.A 4. Pokorný Jiří 5.B 5. B Fleková Tereza 7.B Fojtík Vít 7.A Celostátní Celostátní BIOLOGICKÉ SOUTĚŽE Soutěž Kategorie Jméno, tř. Školní BO A Lucie Glancová 7.A 1. Jakub Opršal 7.B 2. Tomáš Matějů 7.A 3. Obvodní Regionální B C D Radek Novotný 6.B 1. Tereza Mašková 6.B 2. Jakub Miškovský 5.B 3. Fedačková 4.B 1. Matrasová 4.B 2. Pruška 3.B 3. Malinovská 3.A 4. Pražská 2.B 1. Josefus 2.B 2. Hausman M. 2.B 3. Hausman J

19 Bradáč 2.B 5. Linhart 2.B 6. Černý 2.B 7. Škrabala 2.B 8. Křeček 2.B 9. ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽE Soutěž Zeměpisná olympiáda Kategorie Jméno, třída Školní Obvodní Krajské 54 účastníků A Pánek Patrik 1.A Bičák Vojtěch 1.A Sedláčková Amálie 1.A účastníků B Měšťan Ondřej 2.A Tůma Filip 2.B Linhart Dominik 2.A Hausmann Jiří 2.A Pinkwart Marvin 2.A účastníků C Vozábal Ondřej 4.B Vejdělek Štěpán 2.C Stehno Antonín 3.B účastníků Nekola Petr 8.B D Špinka Karel 5.A Neuschl Ondřej 5.C Pražský glóbus 14 účastníků Oblastní Závěrečné A Měšťan Ondřej 2.A 1. postup 11. Jabůrek Ondřej 2.B 2. Matras Daniel 2.A účastníků Vozábal Ondřej 4.B 1. postup 18. B Pruška Vojtěch 3.B 2. postup 15. Stehno Antonín 3.B účastníků C Nekola Petr 8.B 1. postup 26. Dědek Martin 8.B 2. - Foltýn Lukáš 6.A 3. Celostátní 18

20 b) Přehled dalších soutěží Sportovní soutěže Umístění v obvodních kolech (v celopražském) Sport Mladší žáci Starší žáci Dorost (VG) hoši dívky hoši dívky hoši dívky Atletika, přespol. běh 3 2 Basketbal Florbal 3 6 Házená Kopaná 4 Přehazovaná 6 Softbal Mix5 3 Streetbal T-ball 3 Šplh 3 Volejbal v ČR Konverzační soutěže Anglický jazyk Klára Grubnerová,2. A 2. místo v obvodním kole Jana Matrasová, 4. B 2. místo v obvodním kole Veronika Spiesová, 5. B účast v celopražském kole Tomáš Janovský, 3.B 4.místo v soutěži časopisu Gate Lights, Camera Action Vojtěch Muller, 3.B 12.místo v soutěži časopisu Gate Lights, Camera Action Španělština Soutěž pro mladé hispanisty Vojta Vilímec,4.A a Petra Chmelíková, 4.B oba v první desítce 19

21 Francouština Lucie Hudíková,4.B krajské konverzační soutěže kategorie A1 Tereza Šlesingerová,6.B krajské konverzační soutěže kategorie B2 Latina Soutěž v jazyce latinském - Certamen Latinum Lucie Kolářová, 8. A 4.místo v celostátním kole Informatika Naši studenti se zúčastnili informatické soutěže Bořík informatiky v kategorii Benjamin a Kadet. Michaela Kaňová, 3.A se stala úspěšnou řešitelkou národního kola v kategorii kadet. Výtvarné soutěže Školní fotografické soutěže Vzpomínky na prázdniny se zúčastnilo 118 účastníků. MLADŠÍ kategorie: 1.místo: Michaela Hlaváčová, 2.A 2.místo: Marvin Pinkwart, 2.A 2.místo: Ludmila Polanská 1.A 3.místo: Ema Traxmandlová 1.A Čestné uznání: Ondřej Měšťan 2.A Jan Koníř 1.A Jakub Švajda 1.A Helena Chytková 2.A STARŠÍ kategorie: 1.místo: Viktor Chomiak 7.B 2.místo: Kristýna Polanská 3.A 3.místo: Michaela Procházková 6.B Čestné uznání: Michaela Šedivá 4.B 20

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČO 68

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 20/204 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22. Truhlářská 22, Praha 1. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22. Truhlářská 22, Praha 1. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Truhlářská 22, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 004 546 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-972/10-S Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209 Adresa: Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ( Tabulková část )

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ( Tabulková část ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 005/006 ( Tabulková část ) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337. Ředitel a statutární zástupce

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole Gymnázium a Hudební hlavního města Prahy, základní umělecká Místo poskytovaného vzdělávání: Komenského náměstí 400/9 130 00 Praha 3 Kontakt:

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více